Electrolux | ESF68010 | User manual | Electrolux ESF68010 Kasutusjuhend

Electrolux ESF68010 Kasutusjuhend
Nõudepesumasin
ESF 68010
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient!
Täname, et valisite selle Electroluxi esmaklassilise toote, mis on teile tulevikus loodetavasti
suureks abiks. Electroluxi sooviks on pakkuda laia kvaliteetsete toodete valikut, mis
muudavad kasutaja elu mugavamaks. Leiate mõned näited kasutusjuhendi kaanelt.
Võtke pisut aega käesoleva juhendi läbilugemiseks, et kasutada ära kõiki oma uue masina
eeliseid. Me lubame, et selle masina kasutamine tagab teile suurepärase kogemuse ja
meelerahu. Õnn kaasa!
2
Sisukord
Ohutusinformatsioon
4
Toote kirjeldus
6
Esipaneel
7
Esmakordne kasutamine
13
Igapäevane kasutamine
17
Pesuprogrammid
26
Hooldus ja puhastamine
28
Talitlushäired
30
Tehnilised andmed
33
Nõuanded katsetusasutustele
35
Paigaldamine
36
Keskkonnakaitse
41
Tekstis kasutatakse järgmisi sümboleid:
Isiklikku ohutust puudutav teave ning teave selle kohta, kuidas vältida masina kahjustamist.
Üldine teave ja nõuanded
Keskkonnateave
3
Ohutusteave
Üldine ohutus
Isikliku ohutuse ja nõuetekohase kasutamise
tagamiseks tuleb käesolev juhend, sh selles
sisalduvad nõuanded ja hoiatused enne
masina paigaldamist ja esmakordset
kasutamist hoolikalt läbi lugeda. Vigade ja
õnnetuste vältimiseks on tähtis, et masina
kõik kasutajad tutvuvad põhjalikult selle
tööpõhimõtete ja ohutusfunktsioonidega.
Hoidke kasutusjuhend alles. Masinast
loobumisel või selle müümisel tuleb uuele
omanikule anda koos masinaga kindlasti
kaasa ka kasutusjuhend, et ta saaks tutvuda
ohutus- ja kasutusnõuetega.
●
Nõudepesumasina pesuained võivad
põhjustada silmade, suu ja kurgu keemilist
põletust. See võib olla eluohtlik! Järgige
nõudepesumasinas kasutamiseks ettenähtud
nõudepesuvahendi tootja ohutusjuhiseid.
●
Nõudepesumasinas olevat vett ei tohi juua.
Masinasse võib olla jäänud
nõudepesuvahendi jääke.
●
Nõudepesumasina uks peab olema alati
suletud, kui masinasse parajasti nõusid ei
paigutata või sellest nõusid välja ei võeta.
Siis ei saa keegi avatud uksele komistada ja
ennast vigastada.
●
Avatud uksele ei tohi istuda ega sellel seista.
Laste ohutus
Nõuetekohane kasutamine
●
See nõudepesumasin on ette nähtud ainult
selliste majapidamisanumate pesemiseks,
mis sobivad masinpesuks.
●
Nõudepesumasinasse ei tohi sattuda
lahusteid. Need võivad põhjustada
plahvatuse.
●
Noad ja muud teravate otstega esemed tuleb
asetada terariistakorvi, nii et otsad oleksid
suunatud allapoole, või ülemisele restile
horisontaalasendisse.
●
Kasutage ainult nõudepesumasinates
kasutamiseks sobivaid tooteid
(nõudepesuvahend, sool ja loputusvahend).
●
Ärge avage ust seadme töötamise ajal,
väljuda võib kuuma auru.
●
●
Seda masinat võivad kasutada ainult
täiskasvanud. Ärge lubage lastel
nõudepesumasinat ilma järelevalveta
kasutada.
●
Pakkematerjalid ei tohi sattuda laste kätte.
Esineb lämbumisoht.
●
Hoidke kõiki nõudepesuvahendeid turvalises
kohas, kuhu lapsed ligi ei pääse.
●
Hoidke lapsed nõudepesumasinast eemal,
kui selle uks on lahti.
Paigaldamine
●
Kontrollige, ega nõudepesumasinal ei ole
transpordi käigus kahjustusi tekkinud.
Kahjustatud masinat ei tohi ühendada. Kui
nõudepesumasin on kahjustatud, pöörduge
masina müüja poole.
Ärge võtke nõusid nõudepesumasinast välja
enne, kui pesutsükkel on lõppenud.
●
Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage
kogu pakend.
●
Pärast kasutamist ühendage masin
elektrivõrgust lahti ja keerake kinni veekraan.
●
Masina paigaldamisel peab vajalikud elektrija torutööd tegema pädev isik.
●
Vajalikud hooldustööd tuleb lasta teha
volitatud hooldustehnikul ning kasutada tuleb
ainult originaalvaruosi.
●
Ohutusalastel põhjustel on masina tehnilisi
andmeid ja masinat ohtlik mis tahes viisil
muuta.
●
Masinat ei tohi mingil juhul ise remontida.
Asjatundmatute isikute tehtud remonttööd
võivad põhjustada vigastusi ja tõsiseid
talitlushäireid. Pöörduge kohalikku
teeninduskeskusesse. Nõudke alati
originaalvaruosade kasutamist.
●
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui
toitejuhe ja veevoolik on kahjustatud või kui
juhtpaneel, pealispind või sokliosa on selliselt
kahjustatud, et seadme sisemusele pääseb
vabalt ligi. Ohtude vältimiseks pöörduda
hoolduskeskusesse.
4
●
Vältimaks masina vee- ja elektrisüsteemi
kahjustamist, ei tohi nõudepesumasina
ühessegi külge auke puurida.
Elektri- ja veeühendus peavad vastama
täpselt vastavates peatükkides antud
juhistele.
5
Toote kirjeldus
Ülemine korv
Vee karedusastmete ümberlüliti
Soolamahuti
Pesuvahendimahuti
Loputusvahendi annusti
Andmesilt
Filtrid
Alumine pihustitoru
Ülemine pihustitoru
Ülemine paneel
6
Sellel nõudepesumasinal on sisevalgusti, mis
süttib ja kustub, kui masina uks avada ja
sulgeda.
Sisevalgusti, mis on varustatud LED-lambiga
klassist 1 vastavalt standardile EN 60825-1:
1994 + A1:2002 + A2:2001
Kui lampi on tarvis välja vahetada, pöörduge
kohalikku hoolduskeskusesse.
Juhtpaneel
Toitenupp
Programmivaliku kerimisnupp
Viivitusaja kerimisnupp
Lisafunktsioonide kerimisnupp
Nupp „OK“
Käivitusnupp
Näidik
Masina seadistamisel ja programmi ning
lisafunktsioonide valimisel kasutage näidikul
olevate teadete ja helisignaalide abi.
7
Pesumasina kasutamise algus:
●
Lülitage masin sisse toitenupust, sütib
toitenupu märgutuli.
●
Juhinduge teadete keele ning kehtiva aja
seadistamisel näidikul kuvatavaist juhistest.
Keele algseade on inglise keel.
Näidikul kuvatakse järgmist teadet:
Kinnituseks vajutage nuppu OK.
Pärast kellaaja seadistamist jaguneb näidik
kolmeks segmendiks:
−
programmimenüü
−
aeg
−
lisafunktsioonide menüü
Iga segmenti saab juhtida selle all asuva
kerimisnupu abil.
(Keele valikuks vajutage ühte kerimisnuppudest;
kinnitage tehtud valik nupuga OK)
●
vajutage ühele kerimisnupule: valitud
segment tähistatakse ümbritseva raamiga
●
vajutage sellele nupule uuesti; nüüd kuvab
näidik kehtivat menüüd.
Kui teade ENG hakkab näidikul vilkuma, võib
valida keele, vajutades ühte kerimisnuppudest.
Programmimenüü segment
Näidikul kuvatakse pesuprogrammi tähist ja
ajalist kestust.
Kinnituseks vajutage nuppu OK. Näidikul
kuvatakse näiteks järgmist teadet:
●
Vajaliku näidikusegmendi valimiseks
vajutage selle nupu all asuvale
kerimisnupule.
●
Vajutage uuesti samale nupule: näidiku
segment laieneb ja seal kuvatakse käesoleva
masina kõikide pesuprogrammide nimetusi
koos nende tähiste ja kestustega.
Seejärel ilmub järgmise sisuga teade.
Vajaliku näidikusegmendi valimiseks vajutage
selle segmendi all asuvale kerimisnupule.
Kui näidikul on vilkuv kellaaja näit, võib sisestada
õige kellaaja.
Seadistuse mällu salvestamiseks hoidke nuppu
OK allavajutatuna mõne sekundi jooksul.
Pärast seda jaguneb näidik uuesti kolmeks
segmendiks.
8
Programmimenüü segmendil kuvatakse valitud
programmi ja selle kestust.
Näidiku ajasegmendil kuvatakse programmi
lõppemise aega (= käesolev aeg + programmi
kestus)
Sellel näidikusegmendil võivad olla
järgmised kuvad:
Lisafunktsioonide menüü
Alammenüü
Lisaloputus
Ajasegment
Lisab ühe loputuse.
(vt tabelit
„Pesuprogrammid“).
„Kolm ühes"
Võimaldab valida programmi käivituse
viivitusaega (kuni 20 tundi).
Vajaliku viivitusaja valikuks vajutage
ajasegmendi all asuvale kerimisnupule.
Programmi lõppemisaja muutmiseks
hoidke seda nuppu allasurutuna:
−
Segmendi ülaosas kuvatakse programmi
käivituse viivitusaega
−
Segmendi alaosas kuvatakse programmi
käivituse viivitusaega.
Seadistuse mällu salvestamiseks hoidke nuppu
OK allavajutatuna mõne sekundi jooksul.
Võimaldab kasutada
kombineeritud pesutablette
„kolm ühes“.
See lisafunktsioon on
aktiveeritud seni, kuni see
kustutatakse.
Valiku kinnituseks vajutage nuppu OK.
Lisafunktsioonide loetelus edasiliikumiseks
vajutage kerimisnupule. Lisafunktsioonide
menüüst väljumiseks vajutage teisele
kerimisnupule või oodake mõned sekundid.
Pärast lisafunktsioonide valimist tõstetakse need
näidikul esile allpoolnäidatud viisil.
Lisafunktsioonide menüü segment
Lisafunktsioonide menüü segmendi valimiseks
vajutage selle all asuvale kerimisnupule.
Olemasolevate lisafunktsioonide kogu loetelu
läbivaatamiseks vajutage korduvalt sellele
kerimisnupule. Valitud funktsiooni nimetus on
esile tõstetud.
9
Lisafunktsioonide menüü
Juhend
Alammenüü
Programmide loetelu
Märkused
Ülevaade olemasolevaist
programmidest
Lisafunktsioonide loetelu
Ülevaade olemasolevaist
lisafunktsioonidest
Demorežiim
Lühike imitatsioon
nõudepesumasina
juhtnuppude kasutamisest
Demorežiim aktiveeritud
Tagasi
●
Alammenüüsse siirdumiseks vajutage nuppu
OK.
●
Alammenüü loetelu kuvamiseks vajutage
lisafunktsioonide kerimisnupule.
●
Alammenüü valimiseks vajutage uuesti
nuppu OK.
Tagasipöördumine
lisafunktsioonide menüüsse
Alammenüü „Demorežiim“ valimine:
●
Demorežiim ei ole vaikimisi aktiveeritud;
selle aktiveerimiseks vajutage nupule OK.
Näidik on jaotatud kolmeks segmendiks ning
vasakus ülemises nurgas on tähis DEMO.
Alammenüüde „Programmide loetelu“ ja
„Lisafunktsioonide loetelu" valimine:
●
Loetelu lävivaatamiseks vajutage
lisafunktsioonide menüü kerimisnupule.
●
Vajutage nupule OK.
●
Valige „Tagasi“ ja vajutage nupule OK
naasmaks lisafunktsioonide menüüsse.
●
Lisafunktsioonide menüüst väljumiseks
vajutage teisele kerimisnupule või oodake
mõned sekundid.
Nüüd on võimalik nuppudele vajutades
imiteerida erinevate programmide valimist ning
valitud pesuprogrammi käivitamist.
Naasmiseks tavarežiimi tuleb demorežiim
deaktiveerida.
10
Lisafunktsioonide
menüü
Parameetrid
Alammenüü
Märkused
Keel (*)
Võimaldab valida keelt, milles
kuvatakse näidikul teateid.
Helitugevus (*)
Võimalikud 5 helitugevusastet:
aste 0 = heli välja lülitatud
Kõneteade
Välja lülitatud
Aeg (*)
Kellaaja seadistamine
Heledus (*)
Võimalikud 10 heledusastet
Kontrastsus (*)
Võimalikud 10 astet
Seadistuste lähtestamine
Taastab algseadistused
Vee karedus (*)
Võimaldab seadistada veepehmendi
vastavalt veekaredusele (10 taset)
Loputusvahend
Võimalik ainult aktiveeritud
funktsiooni „kolm ühes“ puhul.
Võimaldab aktiveerida
loputusvahendi annusti
Nuppude blokeering
Tagasi
Võimaldab blokeerida juhtnupud,
et ei mõjuks nende juhuslik
vajutamine.
Vajutage nupule OK naasmiseks
lisafunktsioonide menüüsse.
11
Nuppude blokeerimine:
●
Lehitsege lisafunktsioonide menüüd, kuni
näidikule ilmub funktsioon „Parameetrid“.
●
Vajutage nupule OK.
●
Lehitsege alammenüüd, kuni näidikule ilmub
vajalik lisafunktsioon.
Selle funktsiooni aktiveerimisel blokeeruvad
juhtnupud 15 sekundi järel pärast viimast
vajutust ning nende vajutamine ei mõjuta masina
tööd.
(*) tähistatud alammenüüde valimine:
●
Vajutage nupule OK: käesoleva seadistuse
vilkumine tähendab, et seda seadistust saab
muuta.
●
Uue seadistuse valimiseks vajutage
lisafunktsioonide menüü kerimisnuppu
korduvalt.
●
Seadistuse mällu salvestamiseks vajutage
nuppu OK või oodake mõned sekundid.
Selle funktsiooni saab ajutiselt deaktiveerida:
vajutage mis tahes nupule, seejuures ilmub
näidikule järgmine teade:
15 sekundi pärast aktiveerub see funktsioon
uuesti.
Juhtnuppude blokeeringu püsivaks
deaktiveerimiseks sisenege lisafunktsioonide
menüüsse ning tehke seal vastav seadistus.
12
Esmakordne kasutamine
Enne nõudepesumasina esmakordset
kasutamist tuleb:
●
kindlustada, et elektri- ja veeühendused
vastaksid paigaldusjuhistele.
●
eemaldada masina seest kõik pakendi osad.
●
valida veepehmendi säte.
●
valada liiter vett soolamahutisse ning täita
see siis nõudepesumasinate jaoks
ettenähtud soolaga.
●
täita loputusvahendi mahuti.
Veepehmendi tuleb seadistada vastavaks
masina paigalduskohas kasutatava vee
karedusele. Teavet oma elukohas kasutatava
vee kareduse kohta saate kohalikust
veevarustusettevõttest.
Veepehmendit võib seadistada kahel viisil:
käsitsi – veekareduse ümberlüliti abil, ja
elektroonselt – lisafunktsioonide menüü
kerimisnupu abil.
Seadistamine käsitsi
Nõudepesumasin on tehases seadistatud
astmele 2.
Kui kasutate oma nõudepesumasinas
kombineeritud pesuvahenditablette, nt „kolm
ühes“, „neli ühes“, „viis ühes“ jne,
seadistage funktsioon „kolm ühes“
(vt peatükki „Funktsioon kolm ühes“).
1. Avage nõudepesumasina uks.
2. Võtke masinast välja alumine korv.
3. Seadke vee kareduse lüliti asendisse 1 või 2
(vt tabelit).
4. Asetage alumine korv tagasi oma kohale.
Veepehmendi seadistamine
Nõudepesumasinas on kasutusel
veepehmendusseadis, et eemaldada
veevärgiveest mineraalid ja soolad, mis
avaldavad masina töötamisele kahjulikku toimet.
Mida rohkem on vees selliseid mineraale ja sooli,
seda karedam on vesi.
Vee karedust mõõdetakse vastavates ühikutes:
saksa kraadides (°dH), prantsuse kraadides
(°TH) ja mmol/l (millimoolides liitri kohta, st
rahvusvahelistes veekareduse ühikutes).
13
Elektrooniline seadistamine
Tehases on veekareduse pehmendi
eelseadistatud astmele 5.
Lisafunktsioonide menüü → Parameetrid →
Veekaredus
Kasutades juuresolevat tabelit, seadistage
veepehmendi, seadistades Teie piirkonnas
kasutatava vee karedusele.
Vee karedus
Soola kasutamine
°dH
°TH
mmo I/I
Käsitsi
Elektrooniliselt
51 -70
91 - 125
9.0- 12.5
2
säte 10
jah
43-50
76-90
7.6 - 8.9
2
säte 9
jah
37-42
65-75
6.5 - 7.5
2
säte 8
jah
29-36
51 -64
5.1 -6.4
2
säte 7
jah
23-28
40-50
4.0-5.0
2
säte 6
jah
19-22
33-39
3.3 - 3.9
2
säte 5
jah
15- 18
26-32
2.6 - 3.2
1
säte 4
jah
11 - 14
19-25
1.9-2.5
1
säte 3
jah
4- 10
7- 18
0.7- 1.8
1
säte 2
jah
<4
<7
< 0.7
1
säte 1
ei
* soola ei ole vaja kasutada
14
Vee kareduse sätte
reguleerimine
Soolamahuti täitmine
Ärge muretsege, kui mahutist voolab soolaga
täitmisel vett välja – see on täiesti normaalne.
Kasutada võib ainult nõudepesumasinate jaoks
ettenähtud soola.
Kõik muud tüüpi soolad, mis ei ole ettenähtud
kasutamiseks nõudepesumasinates, ja eelkõige
lauasool kahjustavad veepehmendit.
Täitke mahuti soolaga vahetult enne ühe
tervikliku pesuprogrammi käivitamist.
Nii tehes ei jää masina põhjale mahaläinud
soolateri ega soolavett, mis võiksid põhjustada
rooste teket.
Täitke soolamahuti korrapäraselt uuesti.
Vajadusest teatab Teile vastav teade näidikul.
Mahuti täitmiseks:
1. Avage uks, eemaldage alumine rest ja
keerake soolamahuti kaas vastupäeva lahti.
2. Valage mahutisse liiter vett (seda tuleb teha
ainult soolamahuti esmakordsel
täitmisel).
3. Valage masina komplekti kuuluvat lehtrit
kasutades mahuti soola täis.
4. Seadke kaas mahutile, hoolitsedes selle
eest, et tihendile ega keermele ei jääks
soola.
5. Keerake kaas päripäeva kindlalt kinni, kuni
see klõpsuga seiskub.
15
Loputusvahendi jaoturi täitmine
Loputusvahend tagab põhjaliku loputamise ning
plekkideta kuivatamise.
Loputusvahendit lisatakse viimase loputuse ajal
automaatselt.
1. Avage mahuti, vajutades selleks
vabastamisnuppu (A).
Tehases on dosaator seatud asendisse 4.
Suurendage kasutatavat loputusvahendi kogust,
kui pärast pesu on nõudel veetilgad või
lubjajäljed.
Vähendage kogust, kui nõudel on kleepuvad
valkjad triibud või klaasesemetel ja noateradel
sinkjas kirme.
3. Kaas tuleb pärast igat täitmiskorda sulgeda.
2. Valage loputusvahend mahutisse.
Suurim täitetase on märgistatud tähisega
„max”.
Loputusvahendi mahutit tuleb perioodiliselt täita.
Vajadusest teavitab Teid vastav teade näidikul.
Teade loputusvahendi mahuti täiendamise
vajadusest ilmub ainult pesuprogrammi alguses
ja lõpus; programmi töötamise ajal sellist teadet
ei ilmu.
Jaotur mahutab umbes 110 ml loputusvahendit,
millest piisab dosaatori sättest sõltuvalt 16-40
nõudepesutsükli jaoks.
Reguleerige vastavalt saadud loputus- ja
kuivatustulemusele kasutatava loputusvahendi
kogust 6-asendilist dosaatorit keerates (asend 1
vastab miinimum-, 6 maksimumkogusele).
16
Pühkige mahuti täitmisel mahaläinud
loputusvahend imava riidega ära, et vältida
liigset vahutamist järgmise pesu ajal.
Kasutage ainult nõudepesumasinate jaoks
ettenähtud, tuntud kaubamärkide
loputusvahendeid.
Loputusvahendi jaoturit ei tohi täita muude
ainetega (nt nõudepesumasina
puhastusvahendi ega vedela
nõudepesuvahendiga), kuna see kahjustab
masinat.
Igapäevane kasutamine
●
Kontrollige, kas soolamahuti või
loputusvahendi mahuti vajab taastäitmist.
●
Paigutage terariistad ja nõud masinasse.
−
●
Valage dosaatorisse nõudepesumasinate
jaoks ettenähtud nõudepesuvahendit.
Nõud ja terariistad ei tohi takistada
pihustusharude pöörlemist.
−
Paigutage õõnsad esemed nagu tassid,
klaasid, pannid jms masinasse tagurpidi, et
neisse ei saaks vesi koguneda.
−
Nõud ja terariistad ei tohi olla üksteise sees
ega üksteist varjata.
−
Kahjustuste vältimiseks ei tohi klaasid
üksteise vastu puutuda.
−
Paigutage väiksed esemed terariistakorvi.
●
Valige terariistadele ja sööginõudele sobiv
pesuprogramm.
●
Käivitage pesuprogramm.
●
Terariistade ja nõude masinasse
paigutamine
Nuustikuid, puhastuslappe ja muid vett imavaid
esemeid ei tohi nõudepesumasinas pesta.
●
●
Plastesemetele ja teflonkattega pannidele
kipuvad jääma veepiisad. Need esemed ei
kuiva nii hästi, nagu kuivavad portselan- ja
terasesemed.
●
Kerged esemed (plastkausid jms) tuleb
paigutada ülemisse korvi selliselt, et need ei
liigu pesu ajal.
Enne nõude masinasse paigutamist:
−
Eemaldage toidujäägid.
−
Pehmendage pannidele kinnikõrbenud
toidujääke.
Pidage nõusid ja terariistu masinasse
paigutades kinni järgmistest soovitustest:
Järgmised terariistad ja nõud
ei sobi nõudepesumasinas
pesemiseks:
sobivad nõudepesumasinas
pesemiseks teatud
tingimustel:
−
Puidust, sarvest, portselanist ja pärlmutrist peaga terariistad
−
Plastesemed, mis ei ole kuumakindlad.
−
Vanemad liimitud osadega terariistad, mis ei ole
temperatuurikindlad.
−
Liimitud osadega terariistad ja nõud.
−
Tinast ja vasest esemed.
−
Kristallklaasid.
−
Terasesemed, mis võivad roostetada.
−
Puidust alused/vaagnad.
−
Sünteetilistest kiududest esemed.
−
Peske peenkeraamikat nõudepesumasinas ainult juhul, kui tootja
on eseme märgistanud loaga vastavat eset nõudepesumasinas
pesta.
−
Glasuurmustrid võivad sagedasel masinpesul tuhmuda.
−
Hõbedast ja alumiiniumist osad kipuvad pesemisel värvi muutma:
toidujäägid, nt munavalge, munakollane ja sinep põhjustavad tihti
hõbeda värvimuutust ja plekkide teket hõbedale. Puhastage
seetõttu hõbedalt alati toidujäänused kohe ära, kui te ei pese
nõusid vahetult pärast kasutamist.
17
Avage masina uks ja libistage restid nõude
laadimiseks välja.
Alumise resti kaht harude rida saab lihtsalt alla
lasta, et teha ruumi pottide, pannide ja kausside
mahutamiseks.
Alumine rest
Alumine rest on ettenähtud kastrulite, kaante,
taldrikute, salatikausside, terariistade jms jaoks.
Püüdke paigutada serveerimisnõud ja suured
kaaned resti servadesse, et pihustusharud saaks
vabalt pöörelda.
Söögiriistakorv
Vertikaalselt paigutatud pika teraga noad
kujutavad endast ohtu.
Pikad ja/või teravad esemed, näiteks
lõikenoad, tuleb asetada horisontaalselt
ülemisse korvi.
Olge ettevaatlik teravate esemete (nt noad)
masinasse panekul ja masinast väljavõtmisel.
Kahvlid ja lusikad tuleb panna lahtikäivasse
söögiriistakorvi, käepidemed allapoole, kuid
noad käepidemetega ülespoole.
joonis 1
18
Kui terariistade pead ulatuvad korvipõhjast välja,
takistades alumist pihustusharu, siis seadke
terariistad korvi selliselt, et pead jääksid
ülespoole.
Paigutage lusikad terariistadega segamini, et
need ei jääks üksteise külge kinni.
Söögiriistakorv koosneb kahest osast, mis võib
omavahel eraldada, et saaks paremini paigutada
esemeid. Söögiriistakorvi poolte lahutamiseks
nihutage neid rõhtsalt erinevates suundades ja
eraldage (joonis 4).
Korvi osad saab ühendada vastupidise
protseduuri abil.
Terariistakorvi täitmise lihtsustamiseks laske
terariistakorvi käepide alla (joon.2).
Joonis 2
joonis 4
Ülemine korv
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame teil
kasutada terariistareste.
Kui terariistade suurus ja mõõtmed ei võimalda
reste kasutada, saab need hõlpsasti peita
(joonis 3).
Ülemine korv on ette nähtud taldrikute, väikeste
kausside, tasside, klaaside, kastrulite ja nende
kaante paigutamiseks.
Asetage esemed tassirestile ja selle alla nii, et
vesi satuks kõigile pindadele.
Joonis 3
19
Laadimise ühtlustamiseks võib tassirestid
asetada kolme tasandisse.
Kõrged pokaalid võib asetada tassirestidele
kummuli.
Pika jalaga klaaside jaoks (vastavalt nende
suurusele ja mõõtudele) seadke klaasihoidja
vasak- või parempoolsesse asendisse.
Kõrgemate esemete mahutamiseks võib
tassirestid üles tõsta.
Kerged esemed (plastkausid jne) tuleb asetada
ülemisse korvi ja paigutada nii, et nad ei pääseks
liikuma.
Harude keskmised read saab kergesti
madalamaks muuta, et oleks võimalik
paindlikumalt täita.
Kontrollige enne ukse sulgemist, kas
pihustusharud saavad vabalt pöörelda.
20
Ülemise korvi kõrguse muutmine
Saate väga suuri taldrikuid pestes paigutada need alumisse korvi pärast ülemise korvi kõrgemasse
asendisse seadmist.
Nõude maksimumkõrgus alumisel restil
Ülemine korv ülemises asendis
31 cm
Ülemine korv alumises asendis
27 cm
Toimige ülemisse asendisse seadmiseks
järgmiselt:
Korvi tagastamiseks alumisse asendisse:
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
1. Tõmmake rest välja nii kaugele kui võimalik.
2. Tõstke resti külgedelt ettevaatlikult ülespoole,
kuni vastav mehhanism haardub ja korv jääb
stabiilsesse asendisse.
2. Tõstke ettevaatlikult korvi mõlemad pooled
üles, hoidke neid ülal ja langetage korv.
Sulgege pärast nõude masinasse paigutamist
uks, sest avatud uks võib olla ohtlik.
Ainult ühe korvipoole tõstmine või
langetamine on keelatud.
Kui korvid on ülemises asendis, soovitame
langetada tassirestid kõige alumisse
asendisse.
21
Nõudepesuvahendi kasutamine
20 = umbes 20 g nõudepesuvahendit
30 = umbes 30 g nõudepesuvahendit
Kasutage ainult nõudepesumasinate jaoks
ettenähtud nõudepesuvahendeid.
Juhinduge doseerimis- ja säilitamissoovitustest,
mida tootja nõudepesuvahendi pakendil annab.
3. Eelpesufaasiga programmide valimisel tuleb
valada nõudepesuvahendit (5/10 g) ka
nõudepesuvahendi jaoturi eelpesulahtrisse
(2). Masin kasutab seda nõudepesuvahendi
kogust eelpesufaasis.
Kui kasutate nõudepesutablette, asetage
tablett jaoturisse (1)
Aitate vähendada reostust, kui ei kasuta sobivast
kogusest rohkem nõudepesuvahendit.
Jaoturi täitmine nõudepesuvahendiga
1. Avage kaas.
4. Sulgege kaas vajutades, kuni see kohale
lukustub.
Nõudepesutabletid
2. Täitke nõudepesuvahendi jaotur (1)
nõudepesuvahendiga. Tähised viitavad
doseeritavale kogusele:
22
Erinevate tootjate nõudepesuvahendi tabletid
lahustuvad erineva kiirusega. Seetõttu ei
saavuta mõned nõudepesuvahendi tabletid
lühikeste pesuprogrammide ajal oma täit
puhastusvõimet. Kasutage seetõttu koos
nõudepesuvahendi tablettidega pikki
pesuprogramme, et tagada nõudepesuvahendi
jääkide täielik eemaldamine.
Kolm-ühes funktsioon
Sellel masinal on kolm-ühes funktsioon „3 in 1“,
mis võimaldab kasutada kolm-ühes
kombineeritud nõudepesuvahendi tablette.
Kolm-ühes nõudepesuvahendites on üheks
tervikuks ühendatud pesu-, loputus- ja
soolafunktsioon. Need võivad sisaldada ka muid
toimeaineid, sõltuvalt sellest, millise tableti valite
(kolm-ühes, neli-ühes, viis-ühes jne...)
Kontrollige, kas toode sobib kasutamiseks teie
piirkonna vee kareduse puhul. Tutvuge tootja
antud juhistega.
Selle funktsiooni valimisel jääb see aktiivseks ka
järgnevates pesuprogrammides.
Kui kuivatustulemus ei ole rahuldav, siis
soovitame:
1. Täita loputusvahendi jaoturi
loputusvahendiga.
2. Aktiveerida loputusvahendi jaotur.
3. Seada loputusvahendi koguse regulaatori
asendisse 2.
●
Loputusvahendi jaoturit saab
aktiveerida/deaktiveerida ainult kolm-ühes
funktsiooni kasutamisel.
Selle funktsiooni valimisel desaktiveeritakse
automaatselt loputusvahendi ja soola
doseerimine vastavatest mahutitest ning ka
soola ja loputusvahendi märgutuled.
Valige kolm-ühes funktsioon enne
pesuprogrammi seadmist.
Kolm-ühes funktsiooni kasutamisel võivad
tsüklite kestused muutuda. Sellisel juhul
uuendatakse näidikul kellaaega automaatselt.
Kui kord programm käivitub, siis EI saa enam
kolm-ühes funktsiooni muuta. Kui soovite kolmühes funktsiooni deaktiveerida, siis peate
kõigepealt programmi tühistama ning seejärel
deaktiveerima kolm-ühes funktsiooni.
Peate sel juhul pesuprogrammi (ja soovitud
lisafunktsioonid) uuesti määrama.
Kui otsustate hiljem uuesti tavalist
nõudepesuvahendit ja lisaaineid kasutama
hakata, siis soovitame toimida järgmiselt:
1. Desaktiveerige kolm-ühes funktsioon.
2. Täitke uuesti soolajaotur ja loputusvahendi
jaotur.
3. Reguleerige vee karedus kõrgeimale näidule
ja teostage
1 tavapesu programm ilma nõudeta.
4. Reguleerige vee kareduse sätet vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerige kasutatava loputusvahendi
kogust.
23
Seadistage ja käivitage pesuprogramm
1. Kontrollige, kas korvid on õigesti täidetud ja
kas pihustitorud saavad vabalt pöörelda.
Kui programmi algus/lõpp on edasi nihutatud,
kuvatakse näidikul programmi pikkust ja
lõppemise aega.
2. Kontrollige, kas veekraan on lahti.
3. Sulgege nõudepesumasina uks.
4. Lülitage masin sisse toitenupust, sütib
toitenupu märgutuli.
Pärast programmi käivitumist kuvab näidik:
● programmi kulgemise etappe
Masin teeb ettepaneku viimati kasutuses
olnud pesuprogrammi käivitamiseks.
5. Valige pesuprogramm.
6. Vajadusel valige programmi
käivitamise/lõpetamise edasilükkamisaeg.
7. Vajaduse korral on valige kasutatavad
lisafunktsioonid.
8. Kui käivitusnupu märgutuli hakkab vilkuma,
vajutage sellele nupule programmi
käivitamiseks.
Käivitusnupu märgutuli põleb püsivalt kogu
programmi vältel.
Kui sel ajal kuvatakse näidikul ühte või
mõlemat järgmistest teadetest soola ja
loputusvahendi lisamise kohta:
võib programmi täitmist jätkata, vajutades
nupule OK.
24
● programmi värskendatud keskust ja
lõppemise aega.
Pesuprogrammi lõpp
Käivitatud pesuprogrammi katkestamine on
lubatud AINULT vältimatutel juhtudel.
Tähelepanu! Luugi avamisel võib masinast
tulla kuuma auru.
Avage luuk ettevaatlikult.
●
Nõudepesumasin seiskub automaatselt.
●
Käivitusnupu märgutuli kustub.
Näidikul on teade:
Pesuprogrammi katkestamiseks:
●
Avage masina luuk; programmi töö katkeb.
Näidikul kuvatakse järgmist teadet:
Kui näidikule ilmuvad järgmised teated,
Sulgege masina uks; programmi täitmine
jätkub sellest punktist, kus see katkestati.
●
Vajutage toitenupule.
Vajutage teistkordselt toitenupule;
programmi täitmine jätkub sellest punktist,
kus see katkestati.
Käimasoleva programmi tühistamine
●
Vajutage käivitusnupule, seejuures ilmub
näidikule järgmine teade:
Kui vajutate nupule OK, läheb masin
menüürežiimi.
Kui soovite viivitusaja tühistada, tuleb Teil
tühistada ka pesuprogramm.
Valige pesuprogramm uuesti.
kuid Te olete otsustanud lükata edasi
soola/loputusvahendi lisamise, võite masina
välja lülitada.
●
Vajutage toitenupule.
Nõude väljavõtmine masinast
●
Kuumad taldrikud on tundlikud löökide
suhtes. Seetõttu tuleb neil enne väljavõtmist
lasta jahtuda.
●
Esmalt eemaldage nõud alumisest korvist ja
seejärel ülemisest. Sellisel juhul ei sattu
tilgad ülemises korvis olevatest nõudest
alumises korvis olevatele nõudele.
●
Pesuruumi seinad ja masina luuk võivad olla
märjad, sest teras jahtub kiiremini kui nõud.
Pesemisprogrammi lõppedes on soovitav
masin elektrivõrgust välja lülitada ja
veekraan kinni keerata.
25
Pesuprogrammid
Programm
Mustuse tüüp
Nõude tüüp
Programmi kirjeldus
Tavaline
Keraamilised
lauanõud,
söögiriistad,
potid, pannid
Eelpesu
Põhipesu temp-l kuni 65 °C
2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
70°
Intensiivpesu
Tugev
Keraamilised
lauanõud,
söögiriistad,
potid, pannid
Eelpesu
Põhipesu temp-l kuni 70 °C
2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
60°Kiir
(2)
Väike
Portselan ja
söögiriistad
Põhipesu temp-l kuni 60 °C
Lõpploputus
Tavaline
Portselan ja
söögiriistad
Eelpesu
Põhipesu temp-l kuni 50 °C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
Tavaline
Õhuke
portselan,
õhuke fajanss,
klaas
Põhipesu temp-l kuni 45 °C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
Automaatne
(1)
50° Öko
45° Klaas
Eelpesu
26
Osaliselt täidetud masin (täitke
päeva jooksul / hiljem)
Esimene külma veega loputamine (et toidujäägid
ei kleepuks kinni). See programm ei kasuta
pesemisvahendit.
Teave pesuprogrammide kohta
(1) Programmi „Automaatika“ sooritamisel
määratakse nõude määrdumisaste automaatselt
pesuvee hägususe järgi.
Programmi kestus ning elektrienergia ja vee kulu
sõltub masina täitmisastmest ja nõude
määrdumusest.
Vee temperatuuri hoitakse automaatselt
vahemikus 50 °C kuni 65 °C.
(2) Sobib mittetäielikult laetud masina korral.
See programm sobib kasutamiseks 4liikmelisele perekonnale, kui on vaja pesta vaid
nõusid ja söögiriistu pärast hommiku- ja
lõunasööki.
27
Hooldus ja puhastamine
Filtrite puhastamine
5. Peske filtreid hoolikalt voolava vee all.
Aeg-ajalt tuleb kontrollida ja puhastada filtreid.
Mustad filtrid halvendavad pesutulemust.
6. Eemaldage lamefilter pesukambri põhjalt ja
puhastage seda mõlemalt poolt hoolikalt.
Masin tuleb enne filtrite puhastamist välja
lülitada.
1. Avage uks ja eemaldage alumine rest.
2. Nõudepesumasina filtrisüsteem koosneb
jämefiltrist (A), mikrofiltrist (B) ja lamefiltrist.
Avage filtrisüsteem, kasutades mikrifiltri
käepidet.
7. Seadke lamefilter tagasi pesukambri põhjale
ja kontrollige, kas see on korralikult paigas.
8. Asetage jämefilter (A) mikrofiltri (B) sisse ja
vajutage need kaks kokku.
9. Seadke ja lukustage filtrisüsteem oma
kohale, keerates pidet päripäeva kuni
tõkestini. Hoolitsege selle protsessi käigus
selle eest, et lamefilter ei ulatuks pesukambri
põhjast kõrgemale.
3. Pöörake käepidet ligikaudu 1/4 pöörde võrra
vastupäeva ja eemaldage filtrisüsteem.
4. Võtke kinni jämefiltri (A) auguga pidemest ja
eemaldage see mikrofiltrist (B).
28
Nõudepesumasinat EI TOHI kasutada ilma
filtriteta. Filtrite vale paigaldus põhjustab
kehvema pesutulemuse ning võib seadet
kahjustada.
Masina teisaldamine
Pihustusharusid EI TOHI püüda
eemaldada.
Kui ülemise pihustusharu augud ummistuvad
mustusest, siis puhastage neid hambaorgiga.
Kui peate masina teisaldama (kolite uude kohta
vms), siis toimige järgmiselt:
1. Ühendage masin elektrivõrgust lahti.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Keerake voolik kraani küljest lahti ja valage
välja seal olev vesi.
4. Tõmmake masin koos voolikutega välja.
Välispindade puhastamine
Transportimise ajal ei tohi masinat kallutada.
Puhastage masina välispindu ja juhtpaneeli
niiske pehme riidega. Vajadusel kasutada ainult
neutraalseid puhastusvahendeid. Abrasiivseid
tooteid, küürimisnuustikuid ja lahusteid
(atsetooni, trikloroetüleeni jms) ei tohi kasutada.
Puhastage uksetihendeid ning
nõudepesuvahendi jaoturit ja loputusvahendi
jaoturit korrapäraselt niiske riidega.
Soovitame käivitada iga 3 kuu järel tugevalt
määrdunud nõude pesuprogrammi koos
pesuvahendiga, kuid ilma nõudeta.
Kui masinat kaua aega ei kasutata
Kui te ei kavatse mingi ajavahemiku jooksul
masinat kasutada, siis soovitame:
1. ühendada masina elektrivõrgust lahti ja
keerata kinni veekraani.
2. jätta ukse paokile, et vältida ebameeldiva
lõhna teket masinasse.
3. puhastada masina seest.
Ettevaatusabinõud külmumise vastu
Ärge asetage masinat kohta, kus temperatuur on
alla 0 °C. Kui see on vältimatu, siis tühjendage
masin, sulgege masina uks, ühendage lahti
täitevoolik ja tühjendage see.
29
Talitlushäired
Nõudepesumasin ei käivitu või ei seisku.
Mõned tõrked tekivad seetõttu, et ei ole teostatud lihtsaid hooldus- ja korrashoiutoiminguid, selliseid
tõrkeid saab kõrvaldada järgmises tabelis toodud juhiste alusel, ilma et peaks kutsuma
hooldustehniku.
Lülitage nõudepesumasin välja, avage uks ja teostage järgmised korrastustoimingud:
Näidikul olev teade
Võimalik põhjus
Kõrvaldamisviis
● Veekraan on mustuse või
katlakiviga ummistunud.
● Puhastage veekraan
● Veekraan on suletud
● Avage veekraan
● Täitmisvooliku otsakus olev ● Puhastage veevooliku filter
filter (kui on kasutusel) on
ummistunud.
● Täitmisvoolik on valesti
paigaldatud, kokku surutud
või väändes.
● Kontrollige tühjendusvooliku
ühendust
● Valamu väljavoolutoru on
ummistunud
● Puhastage kraanikausi
kanalisatsioonitoru
● Tühjendusvoolik on valesti
paigaldatud, kokku surutud
või väändes.
● Kontrollige tühjendusvooliku
ühendust
● Sulgege veekraan ja
pöörduge lähimasse
hoolduskeskusse.
30
Veakood
Tõrge
Pesuprogramm ei
käivitu
Pärast kontrolli teostamist sulgege uks ja lülitage
nõudepesumasin sisse.
Programmi täitmine jätkub sellest punktist, kus
see katkestati.
Kui veateade ilmub näidikule uuesti, pöörduge
volitatud hoolduskeskuse poole.
Kui ilmuvad muud veakoodid, mis eespool
toodud tabelis puuduvad, pöörduge
hoolduskeskusse.
Võimalik põhjus
● Nõudepesumasina
uks ei ole tihedasti
suletud.
Kõrvaldamisviis
● Sulgege
nõudepesumasina
uks.
● Pistik ei ole
pistikupesas
● Ühendage pistik
pistikupessa
● Korteri kaitse on läbi
põlenud
● Vahetage kaitse.
● Seadistatud on
viivitusaeg
● Kui nõusid tuleb
pesta kohe, tühistage
viivitusaeg.
Pöördumisel hoolduskeskusse nimetage toote
mudel (Mod.), tootekood (PNC) ja seerianumber
(S.N.).
See informatsioon on toodud andmesildil, mis
asub nõudepesumasina luugi siseküljel.
Et need andmed oleksid Teil alati käepärast,
soovitame need kirjutada siia:
Mod. : ..................................................................
Tootenumber:......................................................
S.N: .....................................................................
31
Pesutulemus ei ole rahuldav:
●
Valitud oli sobimatu pesuprogramm.
●
Nõud on paigutatud masinasse selliselt, et vesi ei pääse kõikide
pindadeni. Korve ei tohi liiga täis laadida.
●
Pihustusharud ei saa vabalt pöörelda, kuna nõud on masinasse
valesti paigutatud.
●
Filtrid pesukambri põhjal on määrdunud või valesti kohale
seatud.
●
Kasutasite liiga vähe nõudepesuvahendit või jätsite
nõudepesuvahendi masinasse valamata.
●
Kui nõudel on lubjasete, siis on soolamahuti tühi või on valitud
veepehmendile vale säte.
●
Tühjendusvoolik on valesti ühendatud.
●
Soolamahuti kaas on korralikult sulgemata.
●
Te ei kasutanud loputusvahendit.
●
Loputusvahendi jaotur on tühi.
Klaasidel ja nõudel on triibud,
piimjad laigud või läikiv
sinakas kirme.
●
Vähendage kasutatavat loputusvahendi kogust.
Klaasidele ja nõudele on
kuivanud veepiisad.
●
Suurendage kasutatavat loputusvahendi kogust.
●
Põhjus võib olla nõudepesuvahendis. Pöörduge
nõudepesuvahendi tootja klienditeenindusse.
Nõud ei ole puhtad.
Nõud on märjad ja tuhmid.
Kui pärast kontrollimist veateade kordub,
pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
32
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius
606 cm
Kõrgus
85 cm
Sügavus
63,5 cm
Elektriühendus: pinge koguvõimsus - kaitse
Teavet elektriühenduse kohta leiate andmesildilt, mis asub
nõudepesumasina ukse siseserval.
Veevarustussurve
Minimaalne
Maksimaalne
Mahutavus
Maksimaalne kaal
Müratase
0,05 MPa
0,8 MPa
12 standardset nõudekomplekti
42 kg
43 dB (A)
Võidakse muuta ilma ette teatamata.
33
Tarbimisväärtused
Programmi kestus
(min)
Energiatarve (kWh)
Veekulu
(l)
Automaatne
*
1.1-1.56
12-23
70° Intensiiv
*
1,8-2.0
23-25
60° Kiirpesu
*
0,9
9
Öko
(Testprogramm
katsetusasutustele)
*
1.05
14
50° Öko
*
0.8 - 0.9
14- 15
Eelpesu
*
0,1
4
Programm
*
Kui pesuprogramm on valitud, ilmub
näidikule programmi kestus.
Siin antud tarbimisväärtused on mõeldud
kasutamiseks ainult viidetena, kuna tegelikud
väärtused sõltuvad vee survest ja temperatuurist
ning ka muutustest elektrivarustuses ja nõude
kogusest.
34
Nõuanded katsetusasutustele
Standardile EN 60704 vastavad katsed tuleb
teha nõusid täis masinaga katseprogrammi
kasutades (vt „Tarbimisväärtused”).
Standardile EN 50242 vastavad katsed tuleb
teha pärast soolamahuti ja loputusvahendi jaoturi
täitmist vastavalt soola ja loputusvahendiga ning
katseprogrammi kasutades
(vt „Tarbimisväärtused”).
Nõude täiskogus: 12 standardset nõudekomplekti
Vajalik pesuainekogus:
5 g +20 g (tüüp B)
Loputusvahendi säte:
Asend 4 (tüüp III)
Nõude paigutamine
ülemisse korvi
Nõude paigutamine
alumisse korvi
Tassiriiulid: asend 2
Söögiriistade paigutamine söögiriistakorvi
35
Paigaldamine
Käesoleva seadme elektriühendust ja
santehnilisi töid tohib teostada ainult vastava
kvalifikatsiooniga elektrik ja/või santehnik või
pädev isik.
Enne masina paigaldamist tuleb eemaldada kõik
pakendi osad.
Võimalusel paigutage masin veekraani ja
kanalisatsiooni lähedale.
Paigaldamine töölaua alla (köögi tööpind või
kraanikauss)
Eemaldades masina pealmise paneeli, võib
masina paigaldada kraanikausi või olemasoleva
paneeli alla, kui paigalduskoha mõõtmed
vastavad joonisel näidatud andmetele.
Paigaldage masin ja reguleerige see
seadejalgade abil horisontaalseks. Veenduge
masina paigaldamisel, et täite- ja
tühjendusvoolikud ei ole kokku surutud ega
väändes.
Mis tahes tööde teostamiseks, mis nõuavad
juurdepääsu masina sisedetailidele, tuleb masin
elektrivõrgust lahti ühendada.
Masina paigaldamisel ei tohi unustada, et
masinale peab remontimiseks lihtsasti juurde
pääsema.
Kui nõudepesumasinat kasutatakse hiljem
iseseisva elektriseadmena, tuleb pealmine
paneel uuesti tagasi paigaldada.
Juurdepääs eraldiseisvate elektriseadmete
tagapaneeli juurde peab olema suletud.
Loodimine
Masina rõhtloodimine omab suurt tähtsust luugi
õige sulgumise ja hermeetilisuse tagamiseks.
Kui masin on seatud horisontaalseks, ei tohi uks
mitte kummalgi pool puutuda korpuse vastu.
Kui uks ei sulgu tihedasti, keerake
reguleerimisjalga sisse või välja nii, et masin
saavutab täiesti horisontaalse asendi.
Toimige alljärgnevalt:
●
36
Eemaldage masina pealmine paneel,
keerates lahti kaks masina taga olevat kruvi.
Tõmmake paneeli enda poole ja võtke
paneel eesmistelt juhikutelt maha, tõstes
paneeli samaaegselt üles.
Veeühendus
Käesoleva nõudepesumasina võib ühendada nii
sooja (maks. 60°) kui ka külma veega.
Masin on siiski soovitatav ühendada külma
veega.
Sooja vee kasutamine ei ole tugevasti
määrdunud portselannõude pesemisel alati
efektiivne, sest sellisel juhul lüheneb tunduvalt
programmide kestus.
Täitevooliku ühendamisel keeratakse
tõmmitsmutter otsakule väliskeermega 3/4" või
spetsiaalse, “pressplokk”-tüüpi kiirsulgekraani
külge.
Veesurve peab vastama punktis “Tehnilised
andmed” toodud piirväärtustele. Teie elukohas
kasutatava vee keskmise surve kohta saate
teavet kohalikust veevarustusettevõttest.
Veetorustikuga ühendamisel ei tohi täitevoolik
olla painutatud, kokku surutud ega väändes.
Täite- ja tühjendusvooliku, millega on varustatud
nõudepesumasin, saab sõltuvalt ühenduskohast
pöörata lukustusmutri abil vasakule või
paremale. Lekkimise vältimiseks keerake
turvamutter korralikult kinni.
(Tähelepanu! MITTE KÕIK nõudepesumasinate
mudelid ei ole varustatud lukustusmutriga täiteja tühjendusvoolikutega. Sellisel juhul ei ole
nimetatud valikuvarianti võimalik kasutada).
Kui masin on ühendatud uute torudega või
torudega, mida ei ole kaua kasutatud, tuleb enne
täitevooliku ühendamist lasta veel mitu minutit
sellest läbi voolata.
Veetorustikuga ühendamiseks EI TOHI
kasutada vana masina kasutatud voolikuid.
Käesolev masin on varustatud ohutusseadisega,
mis takistab masinas kasutatud vee
tagasivoolamist veevõrku. Masin vastab
santehniliste tööde teostamisel kehtivatele
eeskirjadele.
37
Kaitseklapiga täitevoolik
Pärast topeltseinaga täitevooliku ühendamist
asub kaitseklapp kraani kõrval. Seetõttu on
täitevoolik surve all ainult ajal, kui vesi jookseb.
Kui täitevoolik hakkab sel ajal lekkima, siis
katkestab kaitseklapp veevoolu.
Olge täitevoolikut paigaldades ja ühendades
ettevaatlik:
●
Kaitseklapi elektrijuhe asub topeltseinaga
täitevooliku sees. Täitevoolikut ja kaitseklappi
ei tohi vette kasta.
●
Ühendage masin viivitamata elektrivõrgust
lahti, kui täitevoolik või kaitseklapp on
kahjustatud.
●
Kaitseklapiga täitevooliku tohib välja
vahetada ainult pädev spetsialist või
hoolduskeskus.
●
Paigutage täitevoolik selliselt, et see ei
paikneks üheski osas kaitseklapi alumisest
servast kõrgemal.
38
Hoiatus!
Ohtlik pinge
Tühjendusvooliku ühendus
Tühjendusvooliku otsa saab ühendada
järgmiselt:
1. Valamu äravoolutorusse, kinnitades vooliku
tööpinna alla. See välistab valamust
äralastava vee sattumist masinasse.
2. Ventilatsiooniavaga kanalisatsioonipüstikuga
minimaalse siseläbimõõduga 4 cm.
Kanalisatsiooniühendus peab asetsema
nõudepesumasina põhjast minimaalselt 30 cm ja
maksimaalselt 100 cm kõrgusel.
Analoogselt ei tohi kanalisatsiooniga
ühendamiseks kasutatavate muhvide
siseläbimõõt olla väiksem kasutatava vooliku
läbimõõdust.
Käesolev masin on varustatud turvasüsteemiga,
mis takistab musta vee tagasivoolamist
masinasse.
Tühjendusvooliku ühendamisel valamu
äravoolutorusse tuleb täielikult eemaldada
plastmembraan (A). Kui membraani ei
eemaldata, võivad tühjendusvoolikus kogunevad
toiduosakesed pikapeale äravoolutoru
ummistada.
Tühjendusvoolik võib asetseda masinast nii
paremal kui vasakul pool.
Ärge lubage vooliku väändeid ega
kokkusurumist, sest see võib takistada või
aeglustada vee voolamist.
Vee väljalaskmisel ei tohi kraanikausi
äravooluava korgiga sulgeda, sest see võib
põhjustada vee tagasivoolamist masinasse.
Kui kasutatakse tühjendusvooliku pikendust, ei
tohi selle pikkus ületada 2 m ja siseläbimõõt ei
tohi olla väiksem kasutatava vooliku
läbimõõdust.
Kui Teie kraanikausi kanalisatsioonitorul ei ole
sisseehitatud “tagasilöögiklappi”, võib see
segada vee normaalset väljalaskmist
nõudepesumasinast. Sellisel juhul on soovitatav
selline kanalisatsioonitoru välja vahetada.
39
Elektriühendus
Ohutusnormid näevad ette masina
maandamise.
Kontrollige enne masina esmakordset
kasutamist, kas andmesildil näidatud
nimipinge ja toitetüüp vastavad
paigalduskoha elektrisüsteemi näitajatele.
Leiate andmesildilt ka kaitsme nimiandmed.
Pistik tuleb ühendada nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutusse pistikupessa.
Pistmikke ja pikendusjuhtmeid ei tohi
kasutada.
Need põhjustavad ülekuumenemisel
tuleohtu.
Laske vajadusel pistikupesa välja vahetada.
Kui on vaja vahetada välja toitejuhe, siis
pöörduge hoolduskeskusesse.
Pistik peab olema pärast masina
paigaldamist ligipääsetav.
Nõudepesumasinat ei tohi elektrivõrgust
toitejuhtmest tõmmates lahti ühendada.
Võtke alati pistikust kinni.
Eespool antud ohutusalaste
ettevaatusabinõude eiramisel vabaneb tootja
mis tahes vastutusest.
40
Keskkonnakaitse
Pakkematerjalid
Vana seade
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja
ümbertöödeldavad. Plastmassist osad on
märgistatud tähistega, nagu näiteks >PE<, >PS<
jne. Palun viige pakkematerjalid kohaliku
kogumispunkti sobivasse konteinerisse.
tootel või selle pakendil tähendab, et
Tähis
toode tuleb hoida lahus olmejäätmetest. Selle
asemel tuleb see viia elektri- ja
elektroonikaseadmete ringlussevõtu
kogumispunkti.
Aitate seda toodet nõuetele vastavalt
kõrvaldades hoida ära võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida
võib vastasel korral põhjustada selle toote
nõuetele mittevastav kõrvaldamine.
Saate täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu
kohta kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Kui otsustate masina kõrvaldada, siis tehke nii:
−
Ühendage pistik pistikupesast lahti.
−
Lõigake ära toitejuhe ja pistik ning kõrvaldage
need.
−
Lõhkuge masina ukselukk. Nii tehes ei saa
lapsed masinasse lõksu jääda ja oma elu ohtu
seada.
41
ELECTROLUX EESTI AS
PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED KODUMASINATELE
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele saab
esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.
Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures
eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste
Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine
või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefekte kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija koduses tarbimises kasutatavatele kodumasinatele toote garantiikaardi või originaal müügidokumendi esitamisel.
Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt
ette nähtud (sh. majandus-või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad
tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügiosakonna vahel
sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab
pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest.
Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
– transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
– toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või asutamisest või ülekoormamisest;
– toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest,
sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
– toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud
omadusi;
– maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee
kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
– toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
– kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
– sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
– ostja süülisest tegevusest.
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise
kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle
oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote
etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust
taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on
suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti
ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja
tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.
Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja
raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja
vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,
lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 665 0090
Fax 665 0076
Abimees Grupp OÜ
Spordi 7, 11415 TALLINN
Kodumasinad
Tel. 600 6996
Fax 600 6726
Kodumasinate Paigalduse OÜ
Tuisu 18, 11314 TALLINN
Paigaldus ja gaasiseadmed
Tel. 655 0779
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 671 1100
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 32 40515, 51 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 35 60708, 56 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
41532 JÕHVI
Töökoda: Jaama 40-16
Kodumasinad
Tel. 33 55869, 56 24492
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 78 23181
Fax 78 22714
Pärnumaa
SIMSON OÜ
Laine 4, 80016 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 27231, 52 45668
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 38 53084, 50 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 77 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 43 33802
Tartumaa, Põlvamaa
Virgas OÜ
Keskallee 25, 30321 KOHTLA-JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 33 48003
Fax 33 50649
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 4299
Fax 7 34 4337
OÜ EDELWEIS-NORD
30621 KOHTLA-JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 33 41318, 55 18775
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 9123
Fax 7 30 3957
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 35549, 50 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 56900
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel./fax 76 64452
Saaremaa
Toomas Teder FIE
Pikk 1b, 93813 KURESSAARE
Tel. 45 55978, 50 87912
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising