Aeg-Electrolux | F80873M | User manual | Aeg-Electrolux F80873M Korisnički priručnik

Aeg-Electrolux F80873M Korisnički priručnik
FAVORIT 80873
Upute za uporabu
Návod k použití
Használati útmutató
Perilica posuđa
Myčka nádobí
Mosogatógép
2
Sadržaj
Hvala što ste odabrali naš proizvod visoke kvalitete.
Kako biste osigurali optimalni i neometani rad vašeg uređaja, molimo
pozorno pročitajte ove upute za uporabu. Omogućit će vam navigaciju
kroz sve procese na savršen i najučinkovitiji način. Kako biste mogli
konzultirati ove upute svaki put kad vam je to potrebno, preporučujemo
vam da ih držite na sigurnom mjestu. Molimo vas također da ih predate
eventualnom budućem vlasniku uređaja.
Želimo vam mnogo užitka s vašim novim uređajem.
Sadržaj
Upute za uporabu
Informacije o sigurnosti
Ispravna uporaba
Opća sigurnost
Sigurnost djece
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Tipke za pomicanje gore-dolje (+ -)
3
3
3
3
4
4
5
6
6
Zaslon
6
OPTION tipka
7
RESET tipka
8
OK / START tipka
8
Uključivanje po prvi put - postavljanje
jezika
8
Prva uporaba
9
Podešavanje omekšivača vode
9
Ručno podešavanje
9
Elektronsko podešavanje
10
Uporaba soli u perilici posuđa
10
Uporaba sredstva za ispiranje
11
Prilagodite količinu sredstva za
ispiranje
12
Svakodnevna uporaba
12
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
12
Donja košara
13
Košara za pribor za jelo
14
Pivske čaše
15
Gornja košara
17
Podešavanje visine gornje košare
18
Uporaba deterdženta
19
Napunite perilicu sredstvom za
pranje
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Programi pranja
Odabir i pokretanje programa pranja
19
20
21
23
Ponitavanje odgošenog početka ili
programa pranja u tijeku
23
Prekidanje programa pranja u tijeku
24
Završetak programa pranja
24
Pražnjenje perilice posuđa
24
Čišćenje i održavanje
24
Čišćenje filtara
24
Čišćenje mlaznica
26
Vanjsko čišćenje
26
Unutrašnje čišćenje
26
Duža razdoblja ne korištenja
26
Zaštita od zaleđivanja
26
Prenošenje uređaja
26
Rješavanje problema
26
Tehnički podaci
28
Savjeti za ustanove za testiranje
29
Upute za postavljanje
30
Postavljanje
30
Postavljanje ispod pulta (kuhinjske
radne ploče ili slivnika)
31
Poravnanje
31
Spajanje na dovod vode
32
Priključak dovoda vode
32
Cijev za dovod vode sa sigurnosnim
ventilom
32
Priključak odvodne cijevi
33
Informacije o sigurnosti
Spajanje na električnu mrežu
Briga za okoliš
34
34
Ambalaža
3
34
Zadržava se pravo na izmjene
Upute za uporabu
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije po‐
stavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom
priručniku, uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro
upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upu‐
te i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako
da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno
informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Ispravna uporaba
• Ova je perilica posuđa namijenjena isključivo pranju posuđa u kućanstvu
koje se može prati u perilici.
• Nemojte stavljati nikakva otapala u perilicu. To bi moglo prouzročiti
eksploziju.
• Noževe i ostale šiljaste predmete treba staviti u košaricu za pribor za jelo s
vrhovima okrenutim prema dolje ili ih namjestiti u gornju košaricu u vodo‐
ravnom položaju.
• Koristite jedino proizvode (deterdžent, sol i sredstvo za ispiranje) pogodne
za pranje u perilici posuđa.
• Nemojte otvarati vrata dok uređaj radi, mogla bi izaći vruća para.
• Nemojte nikada vaditi posuđe iz perilice prije završetka ciklusa pranja.
• Nakon uporabe isključite uređaj iz električne mreže i zatvorite dovod vode.
• Ovaj uređaj smije popravljati jedino ovlašteni serviser i treba koristiti isključi‐
vo originalne rezervne dijelove.
• Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci koje obave ne‐
iskusne osobe prouzročit će ozljede ili loš rad. Obratite se ovlaštenom ser‐
visnom centru. Uvijek inzistirajte na originalnim rezervnim dijelovima.
117960030-00-112008
Opća sigurnost
• Osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim, mentalnim spo‐
sobnostima ili bez iskustva i znanja ne smiju koristiti ovaj uređaj. Njih treba
nadzirati ili uputiti u rukovanje uređajem osoba odgovorna za njihovu sigur‐
nost.
• Deterdženti za perilicu mogu prouzročiti kemijske opekotine na očima,
ustima i grlu. Mogu biti opasni po život! Pridržavajte se sigurnosnih uputa
proizvođača deterdženata za perilice.
4
Informacije o sigurnosti
• Voda u perilici nije pitka. Ostaci deterdženta mogu još biti prisutni u uređaju.
• Pobrinite se da vrata na perilici posuđa - kada je ne punite ili ne praznite budu uvijek zatvorena. Na taj ćete način izbjeći spoticanje na otvorena vrata
i mogućnost ozljeda.
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima.
Sigurnost djece
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi od strane odraslih osoba. Nemojte do‐
zvoliti djeci da upotrebljavaju uređaj bez nadzora.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom, izvan dohvata djece.
• Držite djecu daleko od perilice kada su vrata otvorena.
Postavljanje
• Provjerite da se perilica tijekom prijevoza nije oštetila. Nikada nemojte
spajati oštećeni uređaj. Ako je perilica oštećena, obratite se vašem do‐
bavljaču.
• Prije uporabe treba ukloniti svu ambalažu.
• Sve električarske i vodoinstalaterske radove potrebne za postavljanje ure‐
đaja treba obaviti kvalificirana i stručna osoba.
• Iz sigurnosnih razloga opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili
samog proizvoda.
• Nikada nemojte koristiti perilicu posuđa ako su oštećeni električni kabel ili
cijevi za vodu; ili ako su upravljačka ploča, gornji radni dio ili područje oko
podnožja oštećeni na način da je dostupna unutrašnjost uređaja. Stupite u
kontakt s najbližim ovlaštenim servisom, kako bi ste izbjegli opasnost.
• Nemojte ni u kom slučaju bušiti stijenke perilice, jer ćete tako oštetiti hi‐
drauličke i električne sastavne dijelove.
UPOZORENJE
Kod spajanja struje i vode pozorno pratite upute sadržane u posebnim
stavkama.
Opis proizvoda
5
Opis proizvoda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik za sredstvo za pranje
Spremnik za sredstvo za ispiranje
Natpisna pločica
Filtri
Donja mlaznica
Gornja mlaznica
Radna ploča
Ova perilica posuđa ima unutrašnje svjetlo koje se pali i gasi kada se otvaraju
i zatvaraju vrata na perilici.
Unutrašnje svjetlo ima led lampicu KLASE 1, u skladu s EN 60825-1: 1994 +
A1: 2002 + A2: 2001.
Ako tu lampicu treba promijeniti, molimo vas obratite se vašem lokalnom ser‐
visnom centru.
6
Upravljačka ploča
Upravljačka ploča
1
2
3
4
5
6
Tipka Uključeno/Isključeno
Tipke za pomicanje gore-dolje
OPTION tipka
RESET tipka
OK / START tipka
Zaslon
Niz prikazanih poruka i zvučnih signala vodit će vas kroz radnje postavljanja
uređaja te odabira programa pranja i raspoloživih opcija.
Tipke za pomicanje gore-dolje (+ -)
Ove dvije tipke imaju dvostruku funkciju:
• vrenje odabira u izborniku programa,
• vrenje odabira u izborniku i podizborniku opcija.
Zaslon
Upravljačka ploča
7
1 Ovaj red pojedinačnih ˛aruljica je podijeljen na dva dijela: Izbornik pro‐
grama i Izbornik opcija.
Programi pranja: tijekom odvijanja programa, ove male "prečkice" označa‐
vaju fazu programa pranja: pretpranje - pranje - ispiranja - suenje.
2 U ovom redu se prikazuju razne pojedinosti:
– vodič kroz način Postavljanja , za odabir programa pranja - vrijeme
trajanja programa, opcije (kad zajedno s programom pranja postavite
jednu ili vie opcija, trajanje programa ęe se automatski a˛urirati).
– Kad se program pokrene , označava sekvencu faze u tijeku, kao i vrijeme
odvijanja programa u tijeku.
3 Simboli: označavaju opcije (vidi tablicu).
Simboli imaju slijedeęe značenje:
ODGOĐENI START : utvršen u načinu Postavljanja; trepęe dok je od‐
brojavanje u tijeku
CARE PLUS : osvjetljava se kad je program 70° INTENZIVNO postavljen
MULTITAB : osvjetljava se kad je funkcija MULTITAB aktivirana.
JAČINA ALARMA : isključivanje zvučnih signala.
OPTION tipka
Pritisnite ovu tipku da bi uli u izbornik opcija; ponovo pritisnite da bi izali iz
izbornika.
Kako postaviti opcije
1. Pritisnite tipku OPTION .
2. Pritisnite jednu od tipki za pomicanje gore-dolje , dok se ne prika˛e ˛eljena
opcija:
ODGOĐENI START
MULTITAB
POSTAVI
3. Pritisnite OK / START za potvršivanje i ulazak u podizbornik.
4. Pritisnite tipke za pomicanje gore-dolje dok se ne prika˛e tra˛eni podizbor‐
nik.
5. Pritisnite OK / START za potvršivanje.
6. Za izlazak iz izbornika, pritisnite tipku OPTION .
Izbornik opcija
ODGOĐENI
START
Podizbornik opcija
Omoguęuje odgodu pokretanja odabranog programa pranja za
1 pa sve do 19 sati. Odbrojavanje smanjuje vrijeme u koracima
od po 1 sat. Samo zadnjih sat vremena smanjuje se u minu‐
tama. Kada odbrojavanje odgošenog početka rada istekne,
program pranja ęe se automatski pokrenuti.
8
Upravljačka ploča
Izbornik opcija
Podizbornik opcija
MULTITAB
Postavlja perilicu posuša na uporabu tradicionalnih de‐
terd˛enata ili kombiniranih tableta sredstva za pranje (3 u 1, 4
u 1, 5 u 1, itd.). Vidi funkciju MULTITAB.
– DA funkcija aktivirana. Koristite kombinirane tablete sredstva
za pranje. Na zaslonu se pojavljuje simbol
.
– NE funkcija deaktivirana. Koristite tradicionalne deterd˛ente.
POSTAVI
JEZIK
Omoguęuje vam pregledavanje poruka na tra˛enom jeziku.
TVRDOĆA VODE
Omoguęuje vam elektronsko postavljanje omekivača vode.
SREDS.ZA SJAJ
Omoguęuje vam aktiviranje ili deaktiviranje spremnika sred‐
stva za ispiranje.
– DA aktivirano
– NE Isključeno
JAČINA ALARMA
Omoguęuje vam podeavanje glasnoęe zvučnih signala (od 0
do 5).
Razina 0 znači da su zvučni signali deaktivirani, a na zaslonu
se pojavljuje odgovarajuęi simbol
.
SVJETLOST
Omoguęuje vam podeavanje jače ili slabije osvjetljenosti
zaslona: mo˛ete odabrati 10 različitih razina.
Tvorničke postavke: razina 10.
KONTRAST
Omoguęuje vam podeavanje jačeg ili slabijeg kontrasta na
zaslonu: mo˛ete odabrati 10 različitih razina.
Tvorničke postavke: razina 5.
RESET tipka
Pritisnite je za:
• ponitavanje programa pranja u tijeku
• ponitavanje postavki neke opcije.
OK / START tipka
Pritisnite je za:
• potvršivanje / pohranu neke opcije,
• pokretanje programa pranja.
Uključivanje po prvi put - postavljanje jezika
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
2. Na zaslonu se pojavljuje poruka na početno postavljenom jeziku. Ako ˛elite
potvrditi početno postavljeni jezik, pritisnite OK / START .
3. Ako ˛elite postaviti neki drugi jezik, koristite tipke za pomicanje goredolje , dok se na zaslonu ne pojavi tra˛eni jezik. Pritisnite OK / START za
potvršivanje.
Prva uporaba
9
Prva uporaba
Prije prve uporabe uređaja:
• Provjerite jesu li priključci struje i vode u skladu s uputama za postavljanje
• Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti uređaja
• Podesite omekšivač vode
• Ulijte 1 litru vode u spremnik za sol i napunite ga solju za perilice
• Napunite spremnik za sredstvo za ispiranje
Ako želite upotrebljavati tablete kombiniranih deterdženata kao što su: "3 u 1",
"4 u 1", "5 u 1", itd., odaberite funkciju "Multitab" (vidi Funkcija "Multitab").
Podešavanje omekšivača vode
Perilica je opremljena omekšivačem vode koji iz dovodne vode uklanja mine‐
rale i soli, a koji mogu negativno utjecati na rad uređaja.
Što je više tih minerala i soli, to je voda tvrđa. Tvrdoća vode se mjeri u ekvi‐
valentnim skalama, njemačkim stupnjevima (°dH), francuskim stupnjevima
(°TH) i mmol/l (milimol po litri – međunarodna jedinica tvrdoće vode).
Omekšivač vode treba podesiti u skladu s tvrdoćom vode na vašem području.
Podatke možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog poduzeća.
Omekšivač vode morate podesiti na oba načina: ručno - korištenjem prekidača
za omekšivač vode - i elektronski.
Tvrdoća vode
Podešavanje tvrdoće vode
Korištenje
soli
°dH
°TH
mmol/l
ručno
elektronski
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
razina 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
razina 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
razina 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
razina 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
razina 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
razina 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
razina 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
razina 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
razina 2
da
<4
<7
< 0,7
1
razina 1
ne
Ručno podešavanje
Perilica je tvornički podešena na položaj 2.
10
Uporaba soli u perilici posuđa
1. Otvorite vrata perilice.
2. Izvadite donju košaru iz perilice.
3. Okrenite prekidač tvrdoće vode na
položaj 1 ili 2 (vidi tablicu).
4. Vratite donju košaru.
Elektronsko podešavanje
Perilica je tvornički podešena na razinu 5.
Otvorite Izbornik opcija - POSTAVI - TVRDOĆA VODE .
Pomoću tipki za pomicanje gore-dolje postavite razinu omekšivača vode
prema tvrdoći vode na vašem području (vidi tablicu).
Uporaba soli u perilici posuđa
UPOZORENJE
Upotrebljavajte samo posebnu sol koja je namijenjena perilicama posuđa. Ne
koristite ostale vrste soli, naročito kuhinjsku sol, jer će oštetiti omekšivač vode.
Punite solju neposredno pred početak jednog od kompletnih programa pranja.
Na taj ćete način spriječiti zadržavanje zrnaca soli ili slane vode koji su se
možda prolili i ostali na dnu uređaja, a koji mogu uzrokovati hrđanje.
Punjenje:
1. Otvorite vrata, skinite donju košaru i odvrnite poklopac spremnika za sol u
smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
2. Ulijte 1 litru vode u spremnik (to je neophodno samo prije prvog punjenja
solju) .
3. Pomoću priloženog lijevka, uspite
sol sve dok spremnik ne bude pun.
4. Vratite poklopac i uvjerite se da na
navoju i na brtvi nema tragova soli.
5. Vratite poklopac na mjesto i pričvr‐
stite ga tako da ga okrenete u
smjeru kazaljki na satu dok se ne
zaustavi uz zvučni klik.
Ne brinite ako se prilikom punjenja solju
voda prelijeva iz jedinice, to je posve
normalno.
Potrebno je redovito puniti spremnik za sol.
Na to vas podsjeća poruka koja se prikazuje DODAJTE SOL .
To se događa samo na početku i na kraju programa pranja; za vrijeme trajanja
programa indikator za ponovno punjenje sredstva za ispiranje nije aktivan.
Uporaba sredstva za ispiranje
11
Ako perilica posuđa ostane uključena, poruka o potrebi dodavanja soli može
ostati prikazana 2-6 sati nakon nadopunjavanja solju. Ako koristite soli kojima
je potrebno više vremena da se rastope, tada to može potrajati duže. Rad
uređaja nije ugrožen na nikakav način.
Uporaba sredstva za ispiranje
UPOZORENJE
Koristite isključivo poznata sredstva za ispiranje za perilice posuđa.
Nikada nemojte puniti spremnik sredstva za ispiranje s ostalim tvarima (npr.
sredstvo za pranje perilica posuđa, tekuća sredstva za pranje). To bi oštetilo
uređaj.
Sredstvo za ispiranje osigurava temeljito ispiranje i sušenje bez mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje se automatski dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.
1. Otvorite spremnik pritiskom na tipku
(A).
2. Dodajte sredstvo za ispiranje u
spremnik. Maksimalna razina za
punjenje označena je s "max".
Spremnik sadrži oko 110 ml sred‐
stva za ispiranje, što je dovoljno za
16 - 40 ciklusa pranja posuđa, ovis‐
no o podešenoj količini.
3. Provjerite je li poklopac zatvoren
nakon svakog punjenja.
Očistite sredstvo za ispiranje koje je
eventualno proliveno tijekom punjenja
krpom koja upija kako bi se izbjeglo
prekomjerno stvaranje pjene za vrijeme
slijedećeg pranja.
Redovito punite spremnik za sredstvo za ispiranje.
Na to vas podsjeća poruka koja se prikazuje DODAJTE SJAJILO .
Svakodnevna uporaba
12
To se događa samo na početku i na kraju programa pranja; za vrijeme trajanja
programa indikator za ponovno punjenje sredstva za ispiranje nije aktivan.
Prilagodite količinu sredstva za ispiranje
Prema rezultatima pranja i sušenja podesite količinu sredstva za ispiranje
pomoću kontrole sa 6 položaja (položaj 1 najmanje doziranje, 6 najveće).
Doziranje je tvornički podešeno na razinu 4.
Povećajte količinu ako na posuđu nakon
pranja ima kapljica vode ili mrlja od kamen‐
ca.
Smanjite je ako na posuđu ima ljepljivih
bjelkastih pruga ili plavi film na staklu ili na
oštricama noževa.
Svakodnevna uporaba
•
•
•
•
•
Provjerite je li potrebno napuniti posebnom solju ili sredstvom za ispiranje.
Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu posuđa.
Napunite perilicu sredstvom za pranje.
Odaberite odgovarajući program pranja za pribor za jelo i posuđe.
Pokrenite program pranja.
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Spužve, kućanske krpe i bilo koji drugi predmeti koji upijaju vodu ne smiju se
prati u perilici posuđa.
• Prije stavljanja posuđa, potrebno je:
– ukloniti ostatke hrane i naslage,
– omekšati ostatke zagorene hrane u posudama.
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
13
• Prilikom punjenja posuđem i priborom za jelo obratite pozornost:
– Posuđe i pribor za jelo ne smiju priječiti okretanje mlaznica.
– Stavite šuplje predmete kao npr. šalice, čaše, tave, itd. s otvorom prema
dolje, kako se u njima ne bi nakupljala voda.
– Stavite posuđe i pribor za jelo tako da ne leže jedni u drugome, ili jedni
preko drugoga.
– Obratite pozornost da se čaše ne dodiruju kako bi izbjegli njihovo ošteći‐
vanje.
– Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene slojem protiv ljepljenja naginju zadrža‐
vanju kapljica vode; ti se predmeti neće osušiti tako dobro kao porculanski
i čelični predmeti.
• Lagani predmeti (plastične zdjele, itd.) moraju se staviti u gornju košaru i to
tako da se ne pomiču.
Pranje slijedećeg posuđa/pribora za jelo
nije prikladno:
djelomično je prikladno:
• Pribor za jelo s drškama od drva, roga, • Kameno posuđe prati u perilici isključi‐
porculana ili sedefa.
vo ako ga je proizvođač izričito označio
• Plastični predmeti neotporni na toplinu.
za pranje u perilici.
• Stariji ljepljeni pribor za jelo koji nije ot‐ • Glazirani uzorci mogu izblijediti uče‐
poran na toplinu.
stalim pranjem.
• Povezano posuđe i pribor za jelo.
• Srebrni i aluminijski dijelovi skloni su
• Bakreno ili kositreno posuđe.
blijeđenju tijekom pranja: ostaci, npr.
• Olovnokristalno staklo.
bjelanjka, žumanjka i senfa često uz‐
• Čelični predmeti podložni hrđanju.
rokuju gubitak boje i mrlje na srebru.
• Drveni pladnjevi.
Uvijek odmah očistite ostatke hrane sa
• Predmeti od sintetičkih vlakana.
srebra ako ga nećete prati odmah po
uporabi.
Otvorite vrata i izvucite košare kako bi ih napunili posuđem.
Donja košara
Stavite veliko i jače zaprljano posuđe u
donju košaru.
14
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Kako bi se olakšalo stavljanje velikog po‐
suđa, sve rešetke za tanjure u donjoj košari
mogu se preklopiti prema dolje.
Košara za pribor za jelo
UPOZORENJE
Oštre noževe i drugi pribor za jelo oštrih rubova treba položiti na pladanj za
pribor ili u gornju košaru, jer postoji opasnost od ozljede.
Noževe, žličice i male vilice stavite na
pladanj za pribor koji se nalazi u gornjoj
košari. Vilice i žlice koje ne možete
namjestiti na pladnju za pribor stavite u
košaricu za pribor.
Kako bi ste osigurali da voda dostigne sav
pribor u košarici za pribor za jelo, trebate:
1. Staviti rešetkasti umetak na košaricu
za pribor za jelo.
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
2. Staviti vilice i žlice u košaricu za pri‐
bor za jelo s ručkama prema dolje.
Kod većeg pribora, kao što su kuha‐
če, stavite samo pola rešetke za pri‐
bor.
Košaricu za pribor za jelo možete rastvoriti.
Kad je vadite iz perilice posuđa, obavezno
rukom zahvatite oba dijela dvodijelne ruči‐
ce.
1. Stavite košaricu za pribor za jelo na stol
ili na radnu površinu.
2. Rastvorite dvodijelnu ručicu.
3. Izvadite pribor za jelo.
Pivske čaše
Na lijevoj strani donje košare nalaze se dr‐
žači čaša.
Na njih možete staviti do 4 pivske čaše.
Prema potrebi, držače pivskih čaša možete
okrenuti prema gore.
15
16
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Držače pivskih čaša možete zamijeniti s 2
dostavljene rešetke za šalice. Možete ih
koristiti kao:
• police za šalice
• držače čaša za šampanjac.
Da bi izvadili držače pivskih čaša, postupite
kako slijedi
1. Povucite prema gore i lagano pritisnite
kukice odozdo.
2. Kukicama zakačite rešetke za šalice na
vodoravnu šipku.
Ako je potrebno, možete izvaditi nosač
kojim su učvršćeni držači pivskih čaša ili
rešetke za šalice.
1. Palcima gurnite nosač unazad.
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
2. Gurnite ih prema naprijed da bi po‐
novno učvrstili nosač.
UPOZORENJE
Nosač nemojte hvatati rukom. Mogli bi
se ozlijediti. Stavite ruku ispod nosača
na donju košaru.
Gornja košara
Stavite manje, krhko posuđe i dugi, oštar
pribor za jelo u gornju košaru.
• Rasporedite komade posuđa na i ispod
pomičnih rešetki za šalice tako da su
međusobno razmaknuti te da voda može
dostignuti sve predmete.
• Rešetke za šalice mogu se okrenuti
prema gore tako da ne smetaju vi‐
sokom posuđu.
• Položite ili objesite čaše za vino i
konjak na utore u rešetkama za šalice.
17
18
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
• Za čaše s dugim stalcima, okrenite re‐
šetku za čaše prema desno, u suprot‐
nome okrenite je prema lijevo.
• Red šiljaka koji se nalazi lijevo u
gornjoj košari također je sastavljen od
dva dijela i može se maknuti okre‐
tanjem.
Šiljci na mjestu: stavite čaše, krigle itd.
u gornju košaru.
Šiljci maknuti okretanjem: više mjesta
za tanjure za serviranje.
Podešavanje visine gornje košare
Najveća visina posuđa:
Gornja košara
Donja košara
S podignutom gornjom
košarom
22 cm
30 cm
Sa spuštenom gornjom
košarom
24 cm
29 cm
Visina gornje košare može se također podesiti kada je napunjena.
Podizanje/spuštanje gornje košare:
Uporaba deterdženta
19
1. Potpuno izvucite gornju košaru.
2. Držeći gornju košaru za ručku, pod‐
ignite je dok je to moguće i zatim je
spustite okomito.
Gornja košara će sjesti u donjem ili
gornjem položaju.
UPOZORENJE
Nakon što ste napunili perilicu uvijek za‐
tvorite vrata jer otvorena vrata mogu
predstavljati opasnost.
Prije zatvaranja vrata provjerite mogu li
se mlaznice slobodno okretati.
Uporaba deterdženta
Upotrebljavajte samo sredstva za pranje namijenjena za pranje u perilicama
posuđa.
Molimo vas obratite pažnju na preporuke proizvođača o doziranju i čuvanju
sredstva za pranje, a koje su navedene na ambalaži.
Ako koristite točnu količinu sredstva za pranje, pridonijet ćete zaštiti okoliša.
Napunite perilicu sredstvom za pranje
1. Otvorite poklopac.
20
Funkcija "Višenamjenske tablete"
2. Napunite spremnik deterdženta (1)
deterdžentom. Oznake označavaju
razine punjenja:
20 = otprilike 20 g sredstva za pranje
30 = otprilike 30 g sredstva za
pranje.
3. U svim programima s pretpranjem
stavite dodatnu količinu deterdženta
(5/10 g) koju treba staviti u komoru
za pretpranje (2).
To sredstvo za pranje imat će učinak
tijekom faze pretpranja.
4. Kada koristite deterdžent u
tabletama, stavite tabletu u odjeljak
(1)
5. Zatvorite poklopac i pritisnite dok se
ne zabravi.
Tablete sredstva za pranje
Tablete sredstva za pranje raznih pro‐
izvođača otapaju se različitom brzinom.
Iz tog razloga, kod kratkih programa
neke od njih ne mogu razviti puno
djelovanje. Tablete za pranje stoga kori‐
stite u dugim programima pranja, kako
bi ste osigurali potpuno uklanjanje osta‐
taka deterdženta.
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Ovaj je uređaj opremljen "Funkcijom Multitab", koja omogućuje uporabu "Multi‐
tab" kombiniranih tableta sredstva za pranje.
Ti su proizvodi sredstva za pranje koja sadrže i sredstvo za ispiranje i sol. Mogu
sadržati i ostale tvari ovisno o tome kakvu ste tabletu odabrali ("3 u 1", "4 u 1",
"5 u 1" i sl.).
Provjerite odgovaraju li ta sredstva za pranje tvrdoći vaše vode. Slijedite pre‐
poruke proizvođača.
Odaberite "Funkciju Multitab" prije pokretanja programa pranja.
Kad jednom odaberete ovu funkciju, ona će ostati uključena i u narednim pro‐
gramima pranja.
Odabirom ove funkcije dovod sredstva za ispiranje i soli iz odgovarajućih
spremnika automatski se prekida, a deaktiviraju se i prikazane poruke soli i
sredstva za ispiranje.
Programi pranja
21
S "Funkcijom Multitab", trajanje ciklusa može biti drugačije od predviđenog. U
tom slučaju, na digitalnom se pokazivaču automatski obnavlja trajanje pro‐
grama.
Kad je program u tijeku, "Funkciju Multitab" se više NE MOŽE izmijeniti. Ako
želite isključiti "Funkciju Multitab", morate poništiti postavke programa i zatim
deaktivirati "Funkciju Multitab".
U tom slučaju morate ponovno podesiti program pranja (i željene opcije).
Ako rezultati sušenja ne zadovoljavaju, preporučujemo da:
1. Napunite sredstvom za ispiranje spremnik za sredstvo za ispiranje.
2. Aktivirate spremnik sredstva za ispiranje.
3. Podesite količinu sredstva za ispiranje na položaj 2.
Aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje moguće je samo
kada je funkcija MULTITAB uključena.
Ako odlučite ponovno koristiti standardno sredstvo za pranje, preporučujemo
slijedeće:
1. Deaktivirajte funkciju MULTITAB.
2. Napunite ponovno spremnike za sol i za sredstvo za ispiranje.
3. Namjestite postavke tvrdoće vode na najviši mogući položaj i izvršite 1
normalni program pranja bez posuđa.
4. Prilagodite postavke tvrdoće vode u skladu s uvjetima u vašem kraju.
5. Prilagodite količinu sredstva za ispiranje.
Programi pranja
12 - 23 Voda (litre)
9
1,1 - 1,7 Električna energija (kWh)
0,9
- Trajanje (minute) 2)
Posuđe i
pribor za
jelo
-
30 MINUTA Malo
4)
zaprljano
Potrošnja 1)
Sušenje
Posuđe,
pribor za
jelo, tave
i lonci
Završno ispiranje
AUTO‐
Miješano
MATSKO 3) normalno
i jače
zaprljano
Opis programa
1/2x Među-ispiranje
Vrsta po‐
suđa
Glavno pranje
Stupanj
zaprljano
sti
Pretpranje
Program
Programi pranja
PREDPRA‐ Bilo koji
NJE
Djelomič‐
no puna
(upotpu‐
nit će se
kasnije
tijekom
dana) 7)
-
NIGHT CY‐ Normaln
CLE
o
zaprljano
Posuđe i
pribor za
jelo
-
16 - 18 Voda (litre)
18 - 20
Osjetljivo
posuđe i
staklo
12 - 13
Normaln
o
zaprljano
11 - 12
45° STA‐
KLO
14 - 15
Posuđe i
pribor za
jelo
4
Normaln
o
zaprljano
13 - 14
55° 1 SAT
1,5 -1,7 Električna energija (kWh)
Posuđe i
pribor za
jelo
0,1 0,8 -0,9 1,0 - 1,2 1,0 - 1,1 1,4 - 1,6
Normaln
o
zaprljano
1,2- 1,3
UŠTEDA
ENERG. 6)
- Trajanje (minute) 2)
Posuđe i
pribor za
jelo
-
Normaln
o
zaprljano
-
65° NOR‐
MALNO
5)
-
Posuđe,
pribor za
jelo, tave
i lonci
-
Jako
zaprljano
Potrošnja 1)
Sušenje
70° IN‐
TENZIVNO
Opis programa
Završno ispiranje
Vrsta po‐
suđa
Među-ispiranje
Stupanj
zaprljano
sti
Glavno pranje
Program
Pretpranje
22
1) Podaci o potrošnji su približni i zavise o pritisku i temperaturi vode, kao i o varijacijama u
mrežnom napajanju i o količini posuđa.
2) Digitalni pokazivač prikazuje trajanje programa.
3) Za vrijeme programa pranja "Auto", količina zaprljanosti posuđa određuje se prema tome koliko
je voda mutna. Trajanje programa, razina potrošene struje i vode mogu varirati; to ovisi o tome
je li uređaj potpuno ili djelomično napunjen i je li posuđe manje ili jače zaprljano. Temperatura
vode se automatski podešava između 45°C i 70°C.
Odabir i pokretanje programa pranja
23
4) Idealno za pranje djelomično napunjene perilice posuđa. To je savršen dnevni program,
zamišljen za zahtjeve obitelji sastavljene od 4 člana koji samo žele staviti posuđe i pribor za jelo
od doručka i večere.
5) Ovaj program je predviđen za uporabu s funkcijom Care Plus, koja omogućuje veći stupanj
higijene posuđa i čaša. U fazi posljednjeg ispiranja, temperatura će se zadržati na preko 65°C
u trajanju od najmanje 10 minuta.
6) Test program - Ustanove za testiranje.
7) U ovom programu nije potrebno koristiti sredstvo za pranje
NIGHT CYCLE program
Night Cycle je beumni program pranja koji vas neęe ometati čak ni dok spavate.
Mo˛ete ga postaviti noęu ili kad je struja jeftinija.
Tijekom Night Cycle pumpa radi vrlo malom brzinom i posti˛e smanjenje razine
buke od 25% u usporedbi s programom koji se navodi u izjavi. Posljedica je
vrlo dugo vrijeme rada.
Odabir i pokretanje programa pranja
1. Provjerite jesu li košare pravilno napunjene i mogu li se mlaznice slobodno
okretati.
2. Provjerite je li slavina za vodu otvorena.
3. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
4. Odaberite program pranja. ( Vidi tablicu "Programi pranja".)
5. Ako je potrebno, odgodite vrijeme pokretanja programa.
6. Postavite, ako je potrebno, opcije.
7. Pritisnite tipku OK / START i zatvorite vrata: program pranja će se au‐
tomatski pokrenuti.
Ako ste postavili odgodu početka, odbrojavanje će automatski započeti. Po
isteku vremena odgode početka rada, program će automatski započeti.
Odbrojavanje će se prekinuti ako otvorite vrata. Zatvorite vrata; od‐
brojavanje će se nastaviti tamo gdje je prekinuto.
UPOZORENJE
Prekinite ili ponitite program u tijeku SAMO ako je to neophodno.
Pozor! Prilikom otvaranja vrata mo˛e se dogoditi da izaše vruęa para. Pa˛ljivo
otvorite vrata perilice.
Ponitavanje odgošenog početka ili programa pranja u tijeku
1.
2.
3.
4.
Pritisnite tipku RESET .
Prikazuje se poruka PREKINUTI RAD? .
Pritisnite tipku OK / START za potvršivanje.
Urešaj se vraęa u način Postavljanje i prikazuje se poruka ODABERITE
PROGRAM .
• Ako ste ponitili odgodu početka, postavljeni program pranja je takošer po‐
niten.
• Ako trebate postaviti novi program pranja, provjerite ima li sredstva za pranje
u spremniku za sredstvo za pranje.
24
Pražnjenje perilice posuđa
Prekidanje programa pranja u tijeku
• Otvorite vrata perilice; program staje. Prikazuje se poruka ZATVORITE
VRATA .
• Zatvorite vrata perilice posuđa; program pranja se nastavlja od točke na kojoj
je prekinut.
Završetak programa pranja
• Perilica posuđa se automatski zaustavlja, a zvučni signal vas obavještava
da je program pranja okončan.
• Naizmjenično se prikazuju poruke KRAJ PROGRAMA i ISKLJUČITE URE‐
ĐAJ .
Sustav sušenja perilice posuđa posjeduje napravu koja omogućuje kruženje
zraka unutar perilice, kako bi se spriječilo ponovno kondenziranje preostale
pare na posuđu u kapljice vode.
Nakon što program pranja završi, ta naprava radi s prekidima još 20 minuta,
dok god je perilica posuđa uključena.
Ako pritisnete tipku Uključeno/Isključeno ili otvorite vrata tijekom tih 20 minuta,
rad naprave će se automatski ukinuti.
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
2. Otvorite vrata perilice.
Ostavite vrata odškrinuta i pričekajte nekoliko minuta prije nego što izvadite
posuđe; na taj način posuđe će biti hladnije, a sušenje bolje
Pražnjenje perilice posuđa
• Vruće posuđe je osjetljivo na udarce.
Zato je potrebno ostaviti posuđe da se ohladi u perilici posuđa prije nego što
ga izvadite.
• Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju košaru; na taj ćete način izbjeći
kapanje zaostale vode s gornje košare na posuđe u donjoj košari.
• Na stijenkama i vratima perilice može se pojaviti voda zato što se nerđajući
čelik hladi brže od posuđa.
POZOR
Po završetku programa pranja preporučljivo je iskopčati perilicu iz napajanja i
zatvoriti slavinu za vodu.
Čišćenje i održavanje
Čišćenje filtara
Filtre redovito trebate provjeravati i čistiti. Prljavi filtri loše utječu na rezultate
pranja.
Čišćenje i održavanje
Povremeno će se prikazati poruka koja vas podsjeća na čišćenje filtara.
UPOZORENJE
Prije čišćenja filtara provjerite je li uređaj isključen.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaru.
2. Sustav filtriranja sastoji se od grubog
filtera ( A) , mikrofiltera ( B ) i plos‐
natog filtera. Pomoću ručice na
mikrofilteru otkačite sustav filtriranja
i izvadite ga.
3. Okrenite ručicu obrnuto od smjera
kazaljke na satu za otprilike 1/4
okretaja i izvadite sustav filtriranja.
4. Uhvatite grubi filtar ( A ) za ručicu s
otvorom i izvucite ga iz mikrofiltera
( B ).
5. Očistite temeljito sve filtere pod
mlazom vode.
6. Izvucite plosnati filtar iz dna odjeljka
za pranje i očistite temeljito s obje
strane.
7. Vratite plosnati filtar u dno odjeljka
za pranje, pazeći da ga dobro
namjestite.
8. Stavite grubi filtar ( A ) u mikrofiltar
( B ) i pritisnite da bi ste ih sastavili.
9. Kombinaciju filtara vratite na mjesto
i zakočite tako da okrenete ručicu u
smjeru kazaljke na satu dok se ne
zaustavi. Dok to radite obratite po‐
zornost da plosnati filtar nije izdignut
iznad dna odjeljka za pranje.
25
26
Rješavanje problema
UPOZORENJE
Perilicu posuđa NE SMIJE se koristiti bez filtera. Posljedica nepravilno
stavljenih i pogrešno namještenih filtera bit će loše obavljeno pranje, a moglo
bi doći i do oštećenja aparata.
Čišćenje mlaznica
NIKADA nemojte pokušavati ukloniti mlaznice.
Ako su ostaci hrane začepili rupice na mlaznicama, očistite ih čačkalicom.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite vlažnom mekom krpom. Ako je
nužno koristite samo neutralna sredstva za pranje. Nikada ne koristite abra‐
zivna sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala (aceton, trikloretilen itd.).
Unutrašnje čišćenje
Redovito vlažnom krpom čistite brtve oko vrata, spremnike za sredstvo za
pranje i sredstvo za ispiranje.
Preporučujemo da svaka 3 mjeseca obavite "na prazno", ali s deterdžentom,
program pranja za vrlo prljavo posuđe.
Duža razdoblja ne korištenja
Ako perilicu nećete upotrebljavati duže vrijeme, preporučuje se slijedeće:
1. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja i zatvorite slavinu za vodu.
2. Vrata pritvorite kako bi ste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
3. Održavajte unutrašnjost perilice čistom.
Zaštita od zaleđivanja
Izbjegavajte postavljanje perilice na mjestima na kojima je temperatura ispod
0°C. Ako to ne možete izbjeći, ispraznite perilicu, zatvorite vrata uređaja, ot‐
pojite cijev za dovod vode i ispraznite je.
Prenošenje uređaja
Ako morate prenositi uređaj (selidba i sl.):
1. Isključite ga iz mrežnog napajanja.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Uklonite dovod vode i cijev za odvod vode.
4. Izvucite perilicu zajedno s cijevima.
Izbjegavajte prekomjerno naginjanje perilice tijekom prijevoza.
Rješavanje problema
Perilica se ne pokreęe ili se zaustavlja tijekom rada.
Odrešeni problemi koji se javljaju kao rezultat zanemarivanja ili neodr˛avanja
urešaja mogu se rijeiti uz pomoę uputa koje su opisane u tablici, bez pozivanja
servisera.
Rješavanje problema
27
Isključite perilicu posuša i izvrite dolje predlo˛ene postupke za uklanjanje
problema.
Prikazivanje poruke i neispravan rad
Moguęi uzrok i rjeenje
• isprekidani zvučni signal
• poruka OTVOR. DOVOD VODE na
zaslonu
Perilica se ne puni vodom
• Slavina je blokirana ili začepljena
naslagama kamenca.
Očistite slavinu za vodu.
• Slavina je zatvorena.
Otvorite slavinu.
• Filter (ako je prisutan) je začepljen u
navojnom priključku cijevi na ventilu
dovoda vode.
Očistite filter na navoju cijevi.
• Cijev za dovod vode nije pravilno
polo˛ena ili je savijena ili je nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za dovod vo‐
de.
• isprekidani zvučni signal
• PUMPA BLOKIRANA poruka na
zaslonu
Perilica ne isputa vodu
• Sifon je začepljen.
Očistite sifon.
• Cijev za odvod vode nije pravilno
polo˛ena ili je savijena ili je nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za odvod vo‐
de.
• isprekidani zvučni signal
•
se pojavljuje na zaslonu
Aktivirana je zatita od poplave
• Zatvorite slavinu za vodu i obratite se
najbli˛em ovlatenom servisu.
Program ne započinje s radom.
• Vrata perilice posuša nisu pravilno za‐
tvorena. Zatvorite vrata.
• Kabel mre˛nog napajanja nije utaknut.
Utaknite utikač u utičnicu.
• Pregorio je osigurač u kutiji s osigura‐
čima vaeg domaęinstva.
Zamijenite osigurač.
• Postavljena je odgoda početka rada.
Ako je potrebno odmah oprati posuše,
ponitite odgošen početak rada.
Nakon to ste obavili te provjere, uključite urešaj: program pranja se nastavlja
od točke na kojoj je prekinut.
Ako se ifra kvara ponovo pojavi, obratite se najbli˛em ovlatenom servisu.
Za druge ifre kvarova, koje nisu opisane u gornjoj tablici, molimo vas obratite
se najbli˛em ovlatenom servisu, navodeęi model (Mod.), broj proizvoda (PNC)
i serijski broj (S.N.).
Te podatke mo˛ete pronaęi na natpisnoj pločici koja je smjetena na boku vrata
perilice posuša.
Kako bi vam ti podaci bili uvijek na dohvat ruke, preporučujemo da ih zapiete
ovdje:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Tehnički podaci
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultati pranja nisu zadovoljavajuęi
Posuše nije čisto
• Odabrali ste krivi program pranja.
• Rasporedili ste posuše tako da mlazovi
vode ne mogu doseęi cijelu povrinu.
Koare ne smiju biti prenapunjene.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati
zbog pogreno rasporešenog posuša.
• Filteri na dnu odjeljka za pranje su
prljavi ili nisu pravilno namjeteni.
• Stavili ste premalo deterd˛enta ili ga
uopęe niste stavili.
• U slučaju pojave naslaga kamenca na
posušu; spremnik za posebnu sol je
prazan ili je omekivač vode nepravilno
podeen.
• Cijev za odvod vode je nepravilno
spojena.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro
zatvoren.
Posuše je mokro i mutno
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je pra‐
zan.
Na čaama i posušu pojavljuju se mliječne • Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
mrlje, pruge ili plavkasti film
Sasuene kapljice vode pojavljuju se na
čaama i posušu
• Poveęajte količinu sredstva za ispi‐
ranje.
• Uzrok mo˛e biti deterd˛ent. Obratite se
proizvošaču sredstva za pranje (slu˛bi
za odnose s kupcima).
Ako nakon svih tih provjera problem nije rijeen, kontaktirajte najbli˛i ovlateni
servis.
Tehnički podaci
Dimenzije
širina x visina x dubina
(cm)
60 x 85 x 63,5
Električni priključak - Na‐
Podaci o električnom spajanju nalaze se na natpisnoj
pon - Ukupna snaga - Osi‐ pločici na unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa
gurač
Pritisak dovoda vode
minimalni - maksimalni
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
broj kompleta posuđa
12
Savjeti za ustanove za testiranje
29
Savjeti za ustanove za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60704 mora biti provedeno s uređajem napunjenim
do kraja, koristeći test program (vidi tablicu "Programi pranja").
Testiranje u skladu s EN 50242 mora biti provedeno s napunjenim spremni‐
cima soli i sredstva za ispiranje, koristeći test program (vidi tablicu "Programi
pranja").
Puna perilica: 12 standardnih kompleta posuđa
Količina potrebnog deterdženta:
5 g + 25 g (Tip B)
Podešenje sredstva za ispiranje:
položaj 4 (Tip III)
Primjer rasporeda:
Gornja košara 1)
30
Postavljanje
Donja košara s košarom za pribor za Košara za pribor za jelo
jelo2)
1) Ako su rešetke za šalice na mjestu na lijevoj strani ili je košara za pribor za jelo na mjestu,
izvadite ih.
2) Ako je potrebno, možete izvaditi rešetke za šalice na lijevoj strani i/ili držač čaša za pivo.
Upute za postavljanje
Postavljanje
UPOZORENJE
Sve električarske i/ili vodoinstalaterske radove potrebne za postavljanje ure‐
đaja treba obaviti kvalificirani električar i/ili vodoinstalater ili stručna osoba.
Prije postavljanja uređaja uklonite svu ambalažu.
Ako je moguće, perilicu smjestite blizu odvoda i slavine za vodu.
Postavljanje
31
Postavljanje ispod pulta (kuhinjske radne ploče ili slivnika)
Uklanjanjem radne ploče perilice, možete je postaviti ispod slivnika ili kuhinjske
radne ploče. Dimenzije šupljine u koju postavljate perilicu moraju odgovarati
dimenzijama na slici.
Postupite na sljedeći način:
1. Uklonite radnu ploču odvrtanjem
dvaju stražnjih pričvrsnih vijaka, po‐
vucite sa stražnje strane i izvucite iz
prednjih proreza podižući ploču.
2. Umetnite perilicu nakon podeša‐
vanja visine i poravnanja podesivih
nožica.
Prilikom umetanja uređaja, uvjerite se da dovodna i odvodna cijev nisu presa‐
vijene ili nagnječene.
Za vrijeme svih radnji koje podrazumijevaju pristup unutarnjim sastavnim
dijelovima, utikač perilice mora biti izvučen iz utičnice.
Provjerite je li uređaj postavljen tako da je lako dostupan serviseru u slučaju
potrebe za popravkom.
Ako perilicu želite kasnije koristiti kao samostojeći uređaj, originalna radna
ploča mora biti vraćena nazad na jedinicu.
Podnožje samostojećih uređaja nije podesivo.
Poravnanje
Dobro poravnanje ključno je za pravilno zatvaranje i brtvljenje vrata. Kada je
uređaj poravnat, vrata neće zapinjati niti na jednoj strani. Ako se vrata ne za‐
tvaraju pravilno, odvrnite ili zavrnite podesive nožice, sve dok uređaj nije sa‐
vršeno poravnat.
32
Spajanje na dovod vode
Spajanje na dovod vode
Priključak dovoda vode
Ovaj uređaj možete spojiti bilo na dovod tople (maks. 60°C), bilo na dovod
hladne vode.
S dovodom tople vode potrošnja električne energije je znatno smanjena. To
ipak ovisi o tome kako se priprema topla voda. (Predlažemo alternativne izvore
energije koji su prihvatljiviji za okoliš, kao npr. solarne ili fotonaponske ploče
te energiju vjetra).
Za samo spajanje, spojna matica postavljena na dovodnu cijev proizvedena je
za navoj na priključak slavine od 3/4 inča ili cijevni priključak namijenjen
"brzom" spajanju.
Tlak vode mora biti u granicama vrijednosti naznačenim u "Tehničkim pod‐
acima". Vodovod će vam dati podatke o srednjem tlaku u vodovodnoj mreži na
vašem području.
Cijev za dovod vode ne smije biti savijena, nagnječena ili zapletena kada se
spaja.
Ova perilica posuđa opremljena je dovodnom i odvodnom cijevi koje se mogu
okrenuti na lijevu ili desnu stranu pomoću protumatice, ovisno o položaju pe‐
rilice.
Protumatica mora biti pravilno pričvršćena kako bi se izbjeglo istjecanje vode.
(Pozor! NEMAJU svi modeli perilica posuđa protumaticu na dovodnoj i odvod‐
noj cijevi. U tom slučaju, ta mogućnost ne postoji). Ako je perilica spojena s
novim slavinama ili slavinama koje nisu korištene dulje vrijeme, prije spajanja
dovodne cijevi pustite da voda istječe nekoliko minuta.
NEMOJTE za spajanje koristiti cijevi koje su već bile korištene na starom ure‐
đaju.
Ova je perilica opremljena sigurnosnom napravom koja sprječava povrat
prljave vode u sustav pitke vode. Ovaj uređaj je u skladu s vodovodnim pro‐
pisima.
Cijev za dovod vode sa sigurnosnim ventilom
Nakon spajanja dvoslojne cijevi za dovod vode, sigurnosni ventil nalazi se po‐
red slavine. Stoga je cijev za dovod vode pod tlakom samo kada vode teče.
Ako dovodna cijev počne puštati vodu za vrijeme te radnje, sigurnosni ventil
prekida dovod vode.
Prilikom postavljanja cijevi za dovod vode pripazite na sljedeće:
• Električni kabel sigurnosnog ventila nalazi se u dvoslojnoj cijevi dovoda vo‐
de. Nemojte uranjati u vodu cijev za dovod vode ili sigurnosni ventil.
• Ako su sigurnosni ventil ili cijev za dovod vode oštećeni, odmah izvucite
utikač perilice iz mrežnog napajanja.
• Zamjenu cijevi za dovod vode sa sigurnosnim ventilom smije isključivo oba‐
viti stručnjak ili ovlašteni serviser.
Spajanje na dovod vode
33
UPOZORENJE
Upozorenje! Opasan napon.
Priključak odvodne cijevi
Kraj odvodne cijevi možete spojiti na slijedeće načine:
1. Na sifon slivnika, a pričvrstite ga za donji dio radne površine. To će spriječiti
ulazak otpadnih voda iz slivnika u perilicu.
2. Na fiksnu cijev s otvorom za prozračivanje, minimalnog unutarnjeg
promjera od 4 cm.
Odvodni priključak mora se nalaziti na visi‐
ni između najmanje 30 cm i najviše 100 cm
od dna perilice posuđa.
Odvodna cijev može biti okrenuta prema
lijevoj ili desnoj strani perilice.
Provjerite da cijev nije savijena ili nagnječe‐
na jer to može zaustaviti ili usporiti odvod
vode.
Slivnik ne smije biti zatvoren čepom
prilikom izbacivanja vode iz perilice jer
može doći do povratka vode u perilicu.
Ako koristite produžetak odvodne cijevi, onda ovaj ne smije biti duži od 2 metra,
a njegov unutarnji promjer ne smije biti manji od promjera priložene cijevi.
Isto tako, unutarnji promjer priključaka korištenih za spajanje na odvod ne
smije biti manji od promjera priložene cijevi.
Kod spajanja odvodne cijevi na priključak
sifona ispod sudopera, treba skinuti cijelu
plastičnu membranu (A) . Ukoliko ne
otklonite kompletnu membranu, vremenom
će doći do nakupljanja ostataka hrane, što
može uzrokovati začepljenje završetka od‐
vodne cijevi perilice posuđa.
Naši uređaji opremljeni su sigurnosnom
napravom koja spriječava vraćanje prljave
vode nazad u perilicu. Ako sifon vašeg sliv‐
nika ima "nepovratni ventil" u sebi, to može dovesti do nepravilnog odvoda
vode iz vaše perilice. Zato vam preporučujemo da ga uklonite.
34
Spajanje na električnu mrežu
To avoid water leakage after installation make sure that the water couplings
are tight.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Sigurnosni standardi zahtijevaju da uređaj bude uzemljen.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost ako se ne pridržavate gore navedenih
sigurnosnih mjera.
Nikada nemojte izvući utikač tako da ga povlačite za kabel. Uvijek povucite
držeći utikač.
Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.
Ako je potrebno, zamijenite utičnicu kućnog ožičenja. Ako je potrebno
zamijeniti električni kabel, nazovite najbliži ovlašteni servis.
To bi moglo predstavljati opasnost od požara uslijed pregrijavanja.
Uvijek stavljajte utikač u utičnicu koja je ispravno postavljena i izolirana. Više‐
putni utikači, priključci i produžni kabeli ne smiju se koristiti.
Na natpisnoj pločici nalaze se i vrijednosti osigurača.
Prije prve uporabe uređaja, provjerite da napon i vrsta mrežnog napajanja na
mjestu postavljanja odgovaraju vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga
treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i
električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli
ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Ambalaža
Svi korišteni materijali za pakiranje ekološki su i mogu se reciklirati. Plastični
sastavni dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<, >PS<, itd. Molimo
vas da materijal pakiranja odložite u odgovarajući kontejner na predviđenim
mjestima sakupljanja komunalnog otpada.
UPOZORENJE
Kada jedinica više nije u uporabi:
• Isključite je iz mrežnog napajanja.
• Odrežite kabel i utikač i zbrinite ih.
• Onesposobite bravu na vratima. To spriječava da se djeca zaključaju u pe‐
rilici dovodeći u opasnost svoje živote.
Obsah
35
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
117960030-00-112008
Obsah
Provozní pokyny
36
Bezpečnostní informace
36
Správné používání
36
Všeobecné bezpečnostní informace
36
Dětská pojistka
37
Instalace
37
Popis spotřebiče
38
Ovládací panel
39
Posunovací tlačítka Nahoru a Dolů (+
-)
39
Displej
39
Tlačítko OPTION
40
Tlačítko RESET
41
Tlačítko OK / START
41
První zapnutí myčky - nastavení
jazyka
41
Při prvním použití
42
Nastavení změkčovače vody
42
Ruční nastavení
42
Elektronické nastavení
43
Použití soli do myčky
43
Použití lešticího prostředku
44
Seřiďte dávkování leštidla
45
Denní používání
45
Vkládání příborů a nádobí
45
Dolní koš
46
Košíček na příbory
47
Pivní sklenice
48
Horní koš
50
Seřízení výšky horního koše
51
Použití mycího prostředku
52
Doplnění mycího prostředku
52
Funkce Multitab
Mycí programy
Volba a spuštění mycího programu
Zrušení odloženého startu nebo
probíhajícího mycího programu
Přerušení probíhajícího mycího
programu
Konec mycího programu
Vyjmutí nádobí
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Čištění ostřikovacích ramen
Čištění vnějších ploch
Čištění vnitřního prostoru
Dlouhodobější vyřazení myčky z
provozu
Opatření proti vlivu mrazu
Přemístění myčky
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky pro zkušebny
Pokyny k instalaci
Instalace
Umístění pod pracovní desku
(kuchyňská pracovní deska nebo
dřez)
Vyrovnání
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Přívod vody je vybavený
bezpečnostním ventilem
Připojení vypouštěcí hadice
Připojení k elektrické síti
53
54
56
56
56
56
57
57
57
58
59
59
59
59
59
59
61
61
63
63
63
64
64
64
64
65
66
36
Bezpečnostní informace
Poznámky k ochraně životního prostředí
66
Obalový materiál
67
Zmĕny vyhrazeny
Provozní pokyny
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací
a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění.
K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny
osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším
osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špič‐
kou dolů, nebo je položte vodorovně do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dvířka, mohla by uniknout horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na autorizovaného
servisního technika, který by měl použít výhradně originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné ne‐
zkušenými osobami mají za následek zranění nebo vážné poškození
spotřebiče. Obraťte se na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými
nebo duševními schopnostmi, bez patřičných zkušeností a znalostí. Při pou‐
žití myčky je musí sledovat osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim
dávat příslušné pokyny.
• Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla. Může
dojít k ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího
prostředku do myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
• Dbejte na to, aby byla dvířka myčky vždy zavřená, s výjimkou vkládání nebo
vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes dvířka někdo
zakopl a zranil se.
Bezpečnostní informace
37
• Na otevřená dvířka myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly pou‐
žívat myčku bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Jsou-li dvířka myčky otevřená, nedovolte dětem, aby se k myčce přibližo‐
valy.
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky. Poškozený
spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená, obraťte se na dodava‐
tele.
• Všechny obaly je nutné před použitím myčky odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky,
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným oprávněním.
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je z
bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou elektrické připojení nebo vodovodní
hadice poškozené; nebo v případě takového poškození ovládacího panelu,
pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitřek spotřebiče volně přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko, abyste se nevystavovali možnému
nebezpečí.
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a elek‐
trické komponenty.
UPOZORNĚNÍ
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v přísluš‐
ných odstavcích.
38
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horní koš
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač pracího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Pracovní deska
Tato myčka je vybavena vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při otevření
dveří myčky a zhasne při zavření dveří myčky.
Ve vnitřním osvětlení je žárovka LED třídy 1 podle EN 60825-1: 1994 + A1:
2002 + A2: 2001.
Chcete-li žárovku vyměnit, obraťte se prosím na místní servisní středisko.
Ovládací panel
39
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Tlačítko Zap/Vyp
Posunovací tlačítka Nahoru a Dolů
Tlačítko OPTION
Tlačítko RESET
Tlačítko OK / START
Displej
Při nastavování spotřebiče a volbě mycích programů a funkcí vám pomohou
zprávy zobrazené na displeji a zvukové signály.
Posunovací tlačítka Nahoru a Dolů (+ -)
Tato dvě tlačítka mají dvojí funkci:
• volbu v rámci nabídky programů
• volbu v rámci nabídky a podnabídky funkcí
Displej
40
Ovládací panel
1 Tato řádka jednotlivých kontrolek je rozdělena na dvě části: Nabídku pro‐
gramů a nabídku funkcí
Mycí programy: během průběhu programu tyto krátké světelné lišty zobra‐
zují průběh mycího programu: předmytí - hlavní mytí - oplach - sušení.
2 V této řádce se zobrazují následující informace:
– Informace k režimu nastavení pro volbu mycího programu - délka pro‐
gramu, funkcí (pokud je společně s mycím programem nastavena jedna
nebo více funkcí, délka programu se upraví automaticky).
– Po spuštění programu udává právě probíhající fázi a čas průběhu da‐
ného programu.
3 Symboly: označují funkce (viz tabulka).
Symboly mají následující význam:
ODLOŽENÝ START : svítí v režimu nastavení: bliká, když probíhá odpočítá‐
vání.
CARE PLUS : svítí, když je nastavený program 70° INTENZIV
MULTITAB : svítí, jestliže je funkce MULTITAB aktivní.
HLASITOST : zrušení zvukových signálů.
Tlačítko OPTION
Stiskněte toto tlačítko k otevření nabídky funkcí; stiskněte znovu k zavření na‐
bídky.
Jak nastavit funkce
1. Stiskněte tlačítko OPTION .
2. Stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů , až se zobrazí
požadovaná funkce:
ODLOŽENÝ START
MULTITAB
NASTAVENÍ
3. Stiskněte OK / START k potvrzení a otevření podnabídky.
4. Stiskněte posunovací tlačítka Nahoru a Dolů , až se zobrazí požadovaná
podnabídka.
5. Potvrďte stisknutím OK / START .
6. K ukončení nabídky stiskněte tlačítko OPTION .
Nabídka funkcí
ODLOŽENÝ
START
Podnabídka funkcí
Umožňuje odklad spuštění zvoleného mycího programu o 1 až
19 hodin. Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
Jen poslední hodinu se čas snižuje po minutách. Po uplynutí
nastaveného času se automaticky spustí mycí program.
Ovládací panel
Nabídka funkcí
41
Podnabídka funkcí
MULTITAB
Nastaví myčku pro použití běžných mycích prostředků nebo
kombinovaných mycích tablet (3 v 1 - 4 v 1 - 5 v 1 apod...). Viz
funkci MULTITAB.
– ZAP funkce je aktiovaná. Použijte kombinované mycí table‐
ty. Na displeji se objeví symbol
.
– VYP funkce je deaktivovaná. Použijte běžné mycí
prostředky.
NASTAVENÍ
JAZYK
Umožňuje zobrazení zpráv v požadovaném jazyce.
TVRDOST VODY
Umožňuje elektronické nastavení změkčovače vody.
LEŠTIDLO
Umožňuje aktivaci nebo deaktivaci dávkovače leštidla.
– ZAP aktivovaná
– VYP deaktivovaná
HLASITOST
Umožňuje nastavit hlasitost zvukových signálů (od 0 do 5).
Stupeň 0 znamená vypnutí zvukových signálů, na displeji se
.
zobrazí příslušný symbol
SVĚTLOST
Umožňuje zvýšit nebo zeslabit jas pozadí displeje, lze vybrat z
10 různých stupňů.
Nastavení z výroby: stupeň 10.
KONTRAST
Umožňuje zvýšit nebo zeslabit kontrast displeje, lze vybrat z 10
různých stupňů.
Nastavení z výroby: stupeň 5.
Tlačítko RESET
Stiskněte k:
• zrušení probíhajícího mycího programu
• zrušení nastavení funkce.
Tlačítko OK / START
Stiskněte k:
• potvrzení / uložení funkce,
• spuštění mycího programu
První zapnutí myčky - nastavení jazyka
1. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP .
2. Na displeji se objeví zpráva ve výchozím jazyce. Chcete-li, potvrďte vý‐
chozí jazyk stisknutím OK / START .
3. Chcete-li nastavit jiný jazyk, použijte posunovací tlačítka Nahoru a Dolů ,
až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk. Potvrďte stisknutím OK /
START .
42
Při prvním použití
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí:
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci
• Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče
• Nastavte změkčovač vody
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem
Chcete-li použít kombinované mycí tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod...,
nastavte funkci Multitab (viz "Funkce Multitab").
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění minerálů
a solí z přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky
na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se
označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stupních (°dH), fran‐
couzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro
tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku.
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí stupnice
tvrdosti vody a elektronicky.
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
Použití soli do myčky
43
1. Otevřete dvířka myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti
vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabul‐
ka).
4. Vrate dolní koš.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
Zadejte Nabídka funkcí - NASTAVENÍ - TVRDOST VODY .
Pomocí posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů nastavte stupeň tvrdosti vody
podle tvrdosti vody v místě svého bydliště (viz tabulka).
Použití soli do myčky
UPOZORNĚNÍ
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky. Všechny ostatní druhy soli,
které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují změkčovací
zařízení. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z úplných mycích
programů. Rozsypaná sůl nebo solný roztok tak nezůstanou nějakou dobu na
dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dvířka, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl
otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (to je nutné pouze při prvním plnění
soli) .
3. Pomocí přiložené násypky doplňte
sůl, až se zásobník úplně zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím
závitu nebo těsnění nezůstaly zbyt‐
ky soli a nasaďte uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho
doprava, až se s cvaknutím zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku
vytékat voda, to je zcela normální jev.
Zásobník na sůl vyžaduje pravidelné doplňování.
Na doplnění vás upozorní zpráva na displeji PŘIDAT SŮL .
Zpráva se objeví pouze na začátku a na konci mycího programu; v průběhu
programu není ukazatel pro doplnění soli zapnutý.
44
Použití lešticího prostředku
Zpráva o doplnění soli může svítit ještě 2-6 h po doplnění soli, je-li myčka
nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která se rozpouští pomaleji, může svítit
i déle. Na funkci myčky to ale nemá vliv.
Použití lešticího prostředku
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky pro
myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a usušení nádobí beze šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
1. Otevřete zásobník stisknutím uvol‐
ňovacího tlačítka (A).
2. Přidejte lešticí prostředek, až se zá‐
sobník úplně zaplní. Maximální stu‐
peň doplnění je označen značkou
"max".
Dávkovač lešticího prostředku po‐
jme asi 110 ml lešticího prostředku,
což stačí pro 16 až 40 mycích cyklů
v závislosti na dávkovacím nastave‐
ní.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření víč‐
ka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňo‐
vání setřete savým hadříkem, aby při
následujícím mytí nádobí nedocházelo
k nadměrnému pěnění.
Zásobník na leštidlo vyžaduje pravidelné doplňování.
Na doplnění vás upozorní zpráva na displeji PŘIDAT LEŠTIDLO .
Denní používání
45
Zpráva se objeví pouze na začátku a na konci mycího programu; v průběhu
programu není ukazatel pro doplnění leštidla zapnutý.
Seřiďte dávkování leštidla
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího prostředku po‐
mocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování, poloha 6 maximální
dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy 4.
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na nád‐
obí po umytí kapky vody nebo vápencové
skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na nád‐
obí po umytí bělavé šmouhy, nebo je na
skleněném nádobí nebo ostří nožů namod‐
ralý film.
Denní používání
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
Vložte do myčky nádobí a příbory.
Doplňte mycí prostředek.
Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
Spusťte mycí program.
Vkládání příborů a nádobí
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhůru,
aby se v něm nemohla držet voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
46
Vkládání příborů a nádobí
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet
vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové
nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak, aby se
nemohly posunout.
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými, po‐ • Kameninové nádobí myjte v myčce po‐
rcelánovými nebo perleťovými držadly.
uze tehdy, jestliže to výrobce nádobí
• Plastové předměty, které nejsou odol‐
výslovně doporučil.
né vůči vyšší teplotě.
• Glazované vzory mohou při častém
• Starší příbory s lepenými díly, které nej‐
mytí vyblednout.
sou tepelně odolné.
• Stříbrné a hliníkové nádobí často při
• Lepené příbory nebo talíře.
mytí ztrácí barvu: Vaječný bílek, žlou‐
• Měděné nebo cínové předměty.
tek a hořčice zanechávají na stříbrném
• Olovnatý křišál.
nádobí skvrny, nebo způsobují změnu
• Ocelové předměty podléhající korozi.
barvy. Jestliže stříbrné nádobí nebude‐
• Dřevěné mísy.
te hned mýt, tyto zbytky z něj raději ih‐
• Předměty ze syntetických vláken.
ned odstraňte.
Otevřete dvířka myčky, vytáhněte koše a vložte do nich nádobí.
Dolní koš
Větší kusy nádobí a velmi znečištěné nád‐
obí vložte do dolního koše.
Vkládání příborů a nádobí
47
Ke snadnějšímu vkládání nádobí je možné
sklopit všechny zadní držáky na talíře v do‐
lním koši.
Košíček na příbory
UPOZORNĚNÍ
Ostré nože i jiné příbory s ostrými hranami je nutné položit na podložku na
příbory, nebo je položte do horního koše, abyste se nezranili.
Nože, malé lžičky i malé vidličky pokládejte
na podložku na příbory umístěnou v horním
koši. Vidličky a lžíce, které se nevejdou do
podložky na příbory, vložte do košíčku na
příbory.
Na všechny příbory z košíčku na příbory
musí dosáhnout voda, proto je nutné:
1. Do košíčku na příbory vložte vložku.
48
Vkládání příborů a nádobí
2. Vidličky a lžíce vložte do košíčku na
příbory držadly směrem dolů.
V případě větších předmětů, např.
metly, odstraňte jednu polovinu vlož‐
ky do košíčku.
Košíček na příbory je možné otevřít.
Aby se košíček na příbory neotevřel při vy‐
jímání z myčky, vždy držte obě části dvoj‐
dílného držadla.
1. Košíček na příbory položte na pracovní
desku.
2. Otevřete dvojdílné držadlo.
3. Vyjměte příbory.
Pivní sklenice
Na levé straně dolního koše jsou držáky na
sklenice.
Můžete do nich vložit až 4 pivní sklenice.
Jestliže držáky na pivní sklenice nepotřebu‐
jete, můžete je vyklopit nahoru.
Vkládání příborů a nádobí
Držáky na pivní sklenice můžete také na‐
hradit 2 držáky na šálky, které jsou součástí
vybavení myčky. Můžete je použít jako:
• držáky na šálky
• držáky na sklenice na sekt
Při odstraňování držáků na pivní sklenice
postupujte takto.
1. Vytáhněte je nahoru a zdola lehce za‐
tlačte na háčky.
2. Háčky použijte k připevnění držáků na
šálky k vodorovné tyčce.
Opěrnou mřížku, ke které se připevňují
držáky na pivní sklenice nebo šálky, může‐
te podle potřeby odstranit.
1. Palci zatlačte mřížku dozadu.
49
50
Vkládání příborů a nádobí
2. Vytlačením dopředu ji znovu připev‐
níte.
UPOZORNĚNÍ
Opěrnou mřížku nedržte rukou. Mohli
byste se poranit. Ruku si položte dolů na
dolní koš.
Horní koš
Menší křehké nádobí a dlouhé, ostré příbo‐
ry vložte do horního koše.
• Nádobí naskládejte na sklopné držáky
šálků nebo pod ně tak, aby se vzájemně
nepřekrývalo, a voda se dostala na vše‐
chny předměty.
• Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, mů‐
žete držáky šálků vyklopit nahoru.
• Sklenice na víno nebo brandy položte
nebo zavěšte do držáků na šálky.
Vkládání příborů a nádobí
• Chcete-li mýt sklenice s dlouhou nož‐
kou, sklopte držák sklenic doprava, ne‐
bo ho vyklopte doleva.
• Řada hrotů na levé straně horního ko‐
še se také skládá ze dvou částí a mů‐
žete ji sklopit.
Nesklopené hroty: do horního koše
vložte sklenice, hrnky apod.
Sklopené hroty: více místa na talíře a
misky.
Seřízení výšky horního koše
Maximální výška nádobí v:
horní koš
dolní koš
Se zdviženým horním ko‐
šem
22 cm
30 cm
Se sníženým horním ko‐
šem
24 cm
29 cm
Výšku horního koše lze seřídit i tehdy, je-li v něm nádobí.
Zvýšení / snížení horního koše:
51
52
Použití mycího prostředku
1. Horní koš úplně vytáhněte.
2. Podržte horní koš rukou, zdvihněte
ho co nejvýše a pak ho spuste.
Horní koš zapadne do dolní nebo
horní polohy.
UPOZORNĚNÍ
Po vložení nádobí vždy zavřete dvířka,
protože otevřená dvířka mohou být ne‐
bezpečná.
Před zavřením dvířek zkontrolujte, zda
se ostřikovací ramena mohou volně ot‐
áčet.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků, která
jsou uvedena na obalech mycích prostředků.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru zneči‐
štění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku
1. Otevřete víčko.
Funkce Multitab
53
2. Naplňte dávkovač mycího
prostředku (1) mycím prostředkem.
Značky udávají množství
prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího
prostředku
30 = přibližně 30 g mycího
prostředku.
3. U všech programů s předmytím
přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do přihrádky
pro předmytí (2).
Tato dávka mycího prostředku se
využije pro předmytí.
4. Při použití mycích tablet vložte ta‐
bletu do přihrádky (1)
5. Zavřete víčko a stiskněte, až zapad‐
ne.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se roz‐
pouští různou rychlostí. Některé mycí
tablety proto při krátkých mycích pro‐
gramech plně nevyužijí svůj mycí úči‐
nek. Používejte proto pro mycí tablety
dlouhé mycí programy, které zajišťují
úplné odstranění zbytků prášku.
Funkce Multitab
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab, která umožňuje použití kombino‐
vaných mycích tablet Multitab.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí, oplachování a
soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle druhu zvolených tablet
("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost vody. Řiďte
se pokyny výrobce.
Vyberte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího programu.
Zvolíte-li tuto funkci, zůstane aktivní také pro následující mycí programy.
Po volbě této funkce je přítok lešticího prostředku a soli z příslušných zásob‐
níků automaticky vypnutý, stejně jako zprávy na displeji upozorňující na do‐
plnění soli nebo leštidla.
Při použití funkce Multitab se může změnit délka cyklu. V tomto případě se
zobrazení zbývajícího času na displeji automaticky upraví.
54
Mycí programy
Jakmile již program běží, funkci Multitab již NE NÍ MOŽNÉ změnit. Chcete-li
funkci Multitab zrušit, je nutné zrušit programové nastavení a pak funkci Mul‐
titab vypnout.
Pak musíte mycí program (a požadované funkce) opět nastavit.
Jestliže nejste spokojeni se sušením, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla je možná jen tehdy, je-li funkce MUL‐
TITAB aktivní.
Pokud se opět rozhodnete používat běžný mycí prostředek, doporučujeme
vám:
1. Vypněte funkci MULTITAB.
2. Opět doplňte dávkovač soli i leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší seřízení a proveďte 1 normální
mycí program bez vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Mycí programy
12 - 23 Voda (litry)
16 - 18
9
1,1 - 1,7 Energie (kWh)
0,9
18 - 20
normálně nádobí a
znečiště‐ příbory
né
1,5 -1,7
65° NOR‐
MÁLNÍ
nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
1,4 - 1,6
70° INTEN‐ velmi
znečiště‐
ZIV 5)
né
- Délka (minuty) 2)
nádobí a
příbory
-
lehce
znečiště‐
né
4)
-
30 MINUT
1)
-
nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
Údaje o spotřebě
Sušení
normální
i velmi
znečiště‐
né
Závěrečný oplach
AUTOMA‐
TICKÝ 3)
Popis programu
1/2x Průběžný oplach
Vhodný
pro nád‐
obí
Hlavní mytí
Stupeň
znečiště‐
ní
Předmytí
Program
Mycí programy
normálně nádobí a
znečiště‐ příbory
né
Sušení
12 - 13 Voda (litry)
11 - 12
14 - 15
4
13 - 14
NIGHT
CYCLE
Částečná
náplň (k
pozdější‐
mu do‐
plnění
během
dne) 7)
0,1 0,8 -0,9 1,0 - 1,2 1,0 - 1,1 Energie (kWh)
PŘEDMYTÍ jakýkoli
1,2- 1,3
normálně křehké
znečiště‐ nádobí a
né
sklo
- Délka (minuty) 2)
45° SKLO
-
normálně nádobí a
znečiště‐ příbory
né
-
55° 1 HO‐
DINA
1)
-
normálně nádobí a
znečiště‐ příbory
né
6)
Údaje o spotřebě
-
ÚSPORNÝ
Závěrečný oplach
Popis programu
Průběžný oplach
Vhodný
pro nád‐
obí
Hlavní mytí
Stupeň
znečiště‐
ní
Předmytí
Program
55
1) Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v
dodávce proudu a na množství nádobí.
2) Na digitálním displeji se zobrazuje délka mycího programu.
3) Během automatického mycího programu se znečištění nádobí zjišťuje stupněm zakalení vody.
Délka programu, spotřeba vody i energie se proto mohou měnit; tyto hodnoty závisí na tom, zda
je spotřebič plný úplně nebo jen částečně, a zda je nádobí lehce nebo velmi zašpiněné. Teplota
vody se automaticky reguluje mezi 45 °C a 70 °C.
4) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro
potřeby rodiny sestávající ze 4 osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a
večeře.
5) U tohoto programu se počítá s funkcí Care Plus funkce, která umožňuje vyšší stupeň hygieny
pro nádobí i sklenice. V poslední fázi oplachu se teplota zvýší na více než 65 °C na dobu
nejméně 10 minut.
6) Testovací program pro zkušebny.
7) Tento program nevyžaduje použití mycího prostředku
NIGHT CYCLE Program
Night Cycle je tichý mycí program, který vás nebude rušit ani ve spánku. Mů‐
žete ho nastavit v noci nebo v době levnějšího elektrického proudu.
56
Volba a spuštění mycího programu
Během programu Night Cycle funguje čerpadlo s velmi nízkou rychlostí a hluč‐
nost programu je o 25 % nižší než je uvedená hlučnost daného programu.
Program proto ale trvá mnohem déle.
Volba a spuštění mycího programu
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně naplněny a ostřikovací ramena se mo‐
hou volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
3. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP .
4. Zvolte mycí program. ( viz "Tabulka mycích programů").
5. Podle potřeby můžete odložit čas spuštění mycího programu.
6. Pokud chcete, můžete nastavit požadované funkce.
7. Stiskněte tlačítko OK / START a zavřete dveře, mycí program se spustí
automaticky.
Pokud je nastavený odložený start, odpočítávání se spustí automaticky. Po
uplynutí nastaveného času se program spustí automaticky.
Otevřením dveří se odpočítávání přeruší. Zavřete dveře; odpočítávání se
opět spustí od okamžiku, ve kterém bylo přerušeno.
UPOZORNĚNÍ
Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu provádějte JEN ve
velmi nutných případech.
Upozornění! Při otevření dveří může uniknout horká pára. Dveře otvírejte velmi
opatrně.
Zrušení odloženého startu nebo probíhajícího mycího programu
1.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko RESET .
Zobrazí se zpráva OPRAVDU ZRUŠIT ? .
Stiskněte tlačítko OK / START k potvrzení.
Spotřebič se vrátí do režimu nastavení a zobrazí se zpráva ZVOLIT PRO‐
GRAM .
• Jestliže je odložený start zrušen, je zrušen i nastavený mycí program.
• Po nastavení nového mycího programu zkontrolujte, zda je v dávkovači my‐
cího prostředku mycí prostředek.
Přerušení probíhajícího mycího programu
• Otevřete dveře myčky; program se zastaví. Zobrazí se zpráva ZAVŘÍT
DVEŘE .
• Zavřete dveře myčky; program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Konec mycího programu
• Na konci programu se myčka automaticky zastaví a zvukový signál vás
upozorní na konec mycího programu.
• Střídavě se zobrazuje zpráva KONEC PROGRAMU a PROSÍM VY‐
PNOUT .
Vyjmutí nádobí
57
Systém sušení myčky je vybaven zařízením, které umožňuje cirkulaci vzduchu
uvnitř myčky, aby se zbylá pára znovu nesrážela na nádobí ve formě vodních
kapek.
Po skončení mycího programu je toto zařízení v provozu přerušovaně po dobu
dalších 20 minut, pokud je myčka zapnutá.
Jestliže stisknete tlačítko , nebo otevřete během těchto 20 minut dveře,
zařízení se automaticky vypne.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp .
2. Otevřete dveře myčky.
Nechte je pootevřené, počkejte několik minut, a teprve potom nádobí vy‐
jměte; nádobí tak vychladne a lépe se vysuší.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití.
Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody
z horního koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dvířka myčky mohou být vlhké, protože nerezový povrch může být
chladnější než nádobí.
POZOR
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od elektrické sítě
a zavřít přívod vody.
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Kontrolujte občas filtr i přívod vody. Zanesené filtry zhoršují mycí výsledek.
Na displeji se bude pravidelně objevovat zpráva, která vám připomene kontrolu
a popřípadě i vyčištění filtrů.
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
58
Čištění a údržba
2. Filtrační systém myčky nádobí se
skládá z hrubého filtru ( A ), mikrofil‐
tru ( B ) a plochého filtru. Uvolněte
filtrační systém otočením držadla
mikrofiltru a celý systém vytáhněte.
3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a fil‐
trový systém vyjměte.
4. Systém rozeberte vytažením hrubé‐
ho filtru ( A ) za otvor držadla z mi‐
krofiltru ( B ).
5. Všechny filtry důkladně omyjte pod
tekoucí vodou.
6. Vyjměte plochý filtr ze dna myčky a
pečlivě ho omyjte z obou stran.
7. Plochý filtr vložte zpět do původní
polohy na dně myčky a zkontrolujte,
zda je správně umístěný.
8. Hrubý filtr ( A ) vložte do mikrofiltru
( B ) a oba filtry přitiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní
místo a zablokujte ho pootočením
držadla směrem doprava až do za‐
rážky. Během tohoto postupu zkon‐
trolujte, zda plochý filtr někde nevy‐
čnívá ze dna myčky.
UPOZORNĚNÍ
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů. Nesprávné umístění a sestavení filtrů
má za následek nedostatečné umytí nádobí a může myčku poškodit.
Čištění ostřikovacích ramen
NIKDY se nepokoušejte odstranit ostřikovací ramena.
Co dělat, když...
59
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je
párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem.
Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nikdy nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichlo‐
retylen apod. ...).
Čištění vnitřního prostoru
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního středi‐
ska.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí program pro velmi znečištěné
nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.
Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu
Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neinstalujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit
jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dvířka, odpojte přívodní hadici a vylijte
z ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí.
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehléd‐
nutím a můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání
do servisu.
Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení.
60
Co dělat, když...
Zpráva na displeji a porucha
Možná příčina a řešení
• přerušovaný zvukový signál
• na displeji je zpráva OTEVŘÍT KO‐
HOUTEK
Myčka se neplní vodou.
• Vodovodní kohout je zablokovaný ne‐
bo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený.
Otevřete vodovodní kohout.
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji
hadice u přívodního ventilu je zanese‐
ný.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
• Přívodní hadice není správně polože‐
ná, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
• přerušovaný zvukový signál
• ZABLOK. ČERPADLO
Myčka nevypouští.
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně polo‐
žená, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadi‐
ce.
• přerušovaný zvukový signál
•
se objeví na displeji
Aktivace systému proti vyplavení.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se
na místní servisní středisko.
Nespustil se program.
• Dveře myčky nejsou správně zavřené.
Zavřete dveře.
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku.
• Je spálená pojistka v domácí pojistko‐
vé skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte
odložený start.
Po provedení těchto kontrol myčku zapněte: program se opět spustí od okam‐
žiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obraťte se na místní
servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou uvedeny v této tabulce, za‐
volejte do místního servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní číslo
(PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně dveří myč‐
ky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr. číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. číslo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje
61
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté.
• Zvolili jste nevhodný mycí program.
• Nádobí bylo naskládáno tak, že voda
se nedostala k celému povrchu. Koše
se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně
otáčet kvůli špatně uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou za‐
nesené nebo nesprávně umístěné.
• Přidali jste málo mycího prostředku,
nebo žádný.
• Jsou-li na nádobí usazeniny vodního
kamene; zásobník na sůl je prázdný,
nebo byl nastaven nesprávný stupeň
změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připo‐
jena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně
zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné
skvrny nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kap‐ • Zvyšte dávkování leštidla.
ky.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Obraťte se na zákaznickou linku výrob‐
ce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního středi‐
ska.
Technické údaje
Rozměry
šířka x výška x hloubka
(cm)
60 x 85 x 63,5
Elektrické připojení - napě‐ Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
tí - celkový výkon - pojistka typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky
Tlak přívodu vody
Minimální - maximální
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacita
Jídelní soupravy
12
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí být provedeno s myčkou plnou nádobí
a s použitím testovacího programu (viz "Mycí programy").
62
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 50242 musí být provedeno s plným zásobníkem
soli a lešticího prostředku a za použití testovacího programu (viz "Mycí pro‐
gramy").
Plná náplň: 12 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla:
poloha 4 (typ III)
Příklady vložení nádobí:
Horní koš 1)
Dolní koš s košíčkem na příbory2)
Košíček na příbory
1) Jestliže jsou na levé straně držáky na šálky, nebo je vložený košíček na příbory, odstraňte je.
2) Podle potřeby můžete odstranit držáky na šálky na levé straně a/nebo držáky na pivní sklenice.
Instalace
63
Pokyny k instalaci
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky,
smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Umístění pod pracovní desku (kuchyňská pracovní deska nebo dřez)
Po odstranění vrchní desky myčky můžete myčku instalovat pod dřez nebo již
instalovanou pracovní desku, pokud je k dispozici volný prostor odpovídajících
rozměrů podle obrázku.
Postupujte následovně:
1. Odstraňte vrchní desku myčky vy‐
šroubováním dvou zadních pojist‐
ných šroubů. Zatáhněte za desku
dopředu a vysuňte ji nadzdvihnutím
z předních zářezů.
2. Seřiďte výšku a vyrovnání myčky
pomocí seřiditelných nožiček a po‐
tom myčku zasuňte do volného prostoru.
Zkontrolujte, zda není při zasunování myčky přívodní ani vypouštěcí hadice
nikde přehnutá nebo stisknutá.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky přístupné,
musí být myčka odpojená od sítě.
Uvědomte si, že spotřebič musí být i po instalaci snadno přístupný pro technika
pro případ oprav.
64
Vodovodní přípojka
Pokud chcete myčku v budoucnu instalovat jako volně stojící spotřebič, je nut‐
né opět instalovat vrchní desku.
Podstavec u volně stojících spotřebičů není nastavitelný.
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nedrhnou o strany skříně. Jes‐
tliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné nožičky,
dokud není myčka dokonale vyrovnaná
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Tento spotřebič lze připojit k přívodu buď horké (max. 60°) nebo studené vody.
Přívod horké vody může podstatně snížit spotřebu energie. Záleží to však na
způsobu ohřevu této vody. (Doporučujeme alternativní zdroje energie, které
jsou šetrnější k životnímu prostředí např. sluneční nebo fotovoltaické panely a
větrná energie).
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice dodávaná
k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4" vodovodní koncovku
nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "Technických úda‐
jích". Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodáren‐
ského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí pojistné
matice instalovat na levou i pravou stranu.
Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody.
(Upozornění! Všechny modely myček NEJSOU vybaveny přívodní a vypou‐
štěcí hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě nelze proto měnit uspořádání
hadic). Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlou‐
ho používané, nechte vodu na několik minut před připojením přívodní hadice
odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku vody
z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s platnými instalatér‐
skými předpisy.
Přívod vody je vybavený bezpečnostním ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namontován
na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je pod tlakem
pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice začne během
provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
• Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní hadici.
Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do vody.
Vodovodní přípojka
65
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě
myčku odpojte od elektrické sítě.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat pouze
odborník nebo pracovník servisního střediska.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění! Nebezpečné napětí.
Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici můžete umístit následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu, hadici připevněte ke spodní straně pracovní desky.
Zabráníte tak odtoku vody z dřezu do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní průměr
4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve vý‐
šce mezi 30 cm (minimum) a 100 cm (ma‐
ximum) ode dna myčky.
Vypouštěcí hadice může být napojena jak
z pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá
nebo přiskřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení
nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu či umyvadle umístěna zátka, protože
by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Použijete-li nástavec vypouštěcí hadice, celková délka nesmí přesáhnout 2
metry a vnitřní průměr nesmí být menší, než je průměr původní hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu odpadu
nesmí být menší než průměr použité hadice.
66
Připojení k elektrické síti
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu
vypouštěcímu otvoru sifonu je nutné od‐
stranit celou plastovou membránu (A) . Po‐
kud byste membránu neodstranili, postup‐
ně by se v ní usazovaly zbytky jídel a ča‐
sem by se odpadní otvor vypouštěcí hadice
myčky nádobí zanesl.
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním
zařízením, které brání návratu špinavé vo‐
dy zpět do myčky. Je-li ale boční hubice si‐
fonu vybavena "zpětným ventilem", může toto zařízení způsobit nedostatečné
vypouštění použité vody z myčky. Doporučujeme proto tento ventil odstranit.
Po instalaci se přesvědčte, zda jsou vodovodní spojení vodotěsná, aby nedo‐
cházelo k prosakování vody.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození ma‐
jetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních předpisů.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za kabel.
Vždy zatáhněte za zástrčku.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku. Potřebu‐
jete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní středisko.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné proti
nárazu. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabe‐
ly.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ na‐
pájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace spotřebiče.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámky k ochraně životního prostředí
67
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny značkami >PE, >PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový
materiál ve vhodném kontejneru ve sbìrném dvoře v místì svého bydlištì.
UPOZORNĚNÍ
Pokud už spotřebič nechcete používat:
• Vytáhnìte přívodní kabel ze zásuvky.
• Odříznìte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraòte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se dìti ve spotřebiči uvì‐
znily, což by mohlo ohrozit jejich život.
68
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
69
Biztonsági információk
69
Helyes használat
69
Általános biztonság
70
Gyermekbiztonság
70
Üzembe helyezés
70
Termékleírás
71
Kezelőpanel
72
Fel és le görgetőgombok (+ -)
72
Kijelző
72
OPTION gomb
73
RESET gomb
74
OK / START gomb
74
Első bekapcsolás - a nyelv beállítása
74
Első használat
75
A vízlágyító beállítása
75
Manuális beállítás
76
Elektronikus beállítás
76
Speciális só használata
76
Az öblítőszer használata
77
Az öblítőszer-adagolás beállítása
78
Napi használat
79
Evőeszközök és edények bepakolása
79
Az alsó kosár
80
Az evőeszköz-kosár
81
Söröspoharak
82
Felső kosár
84
A felső kosár magasságának
beállítása
85
Mosogatószer használata
86
A mosogatószer betöltése
86
Multitab funkció
87
Mosogatóprogramok
88
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása
90
Folyamatban lévő késleltetett indítás
vagy mosogatóprogram törlése
91
Folyamatban lévő mosogatóprogram
megszakítása
91
A mosogatóprogram vége
91
A mosogatógép kipakolása
92
Ápolás és tisztítás
92
A szűrők tisztítása
92
A mosogatókarok tisztítása
93
Külső tisztítás
93
Belső tisztítás
94
A készülék üzemen kívül helyezése
94
Fagyveszély
94
A készülék mozgatása
94
Mit tegyek, ha...
94
Műszaki adatok
96
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
97
Szerelési útmutató
98
Üzembe helyezés
98
Beépítés munkapult alá (konyhai
munkapult vagy mosogató)
99
Vízszintbe állítás
99
Vízhálózatra csatlakoztatás
100
Biztonsági információk
Vízcsatlakoztatások
100
Befolyócső biztonsági szeleppel
100
A kifolyócső csatlakoztatása
101
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyag
69
102
102
102
A változtatások jogát fenntartjuk
Használati útmutató
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék
üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a hasz‐
nálati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen
hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy min‐
denki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket ela‐
jándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes
élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal ren‐
delkezzen annak használatát és biztonságát illetően.
117960030-00-112008
Helyes használat
• Ez a mosogatógép kizárólag mosogatógépben mosogatható háztartási edé‐
nyek mosogatására szolgál.
• Ne tegyen semmilyen oldószert a mosogatógépbe. Ez robbanást okozhat.
• A késeket és más, hegyes eszközöket az evőeszközkosárban a hegyükkel
lefelé vagy a felső kosárban vízszintesen helyezze el.
• Csak mosogatógépekhez való termékeket (mosogatószer, só és öblítőszer)
használjon.
• Az ajtót ne nyissa ki a készülék működése közben, mivel forró gőz távozhat.
• Ne vegyen ki egyetlen edényt sem a mosogatógépből a mosogatási prog‐
ram vége előtt.
• Használat után a készüléket válassza le a tápellátásról, és zárja el a vízel‐
látást.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szerviz szakembere javíthatja, és
csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon a helyi szervizközponthoz. Min‐
dig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
70
Biztonsági információk
Általános biztonság
• A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve meg‐
felelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyer‐
mekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felü‐
gyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítania
számukra.
• A mosogatógépbe való mosogatószerek kémiai égést idézhetnek elő a
szemben, a szájban és a torokban. Életveszélyes lehet! Tartsa be a moso‐
gatószer gyártójának biztonsági utasításait.
• A mosogatógépben lévő víz nem iható. Előfordulhat, hogy mosogatószer
maradt a készülékben.
• A mosogatógép ajtaját mindig tartsa csukva, ha éppen nem pakolja be vagy
ki. Így elkerülhető, hogy bárki átessen rajta, és megsérüljön.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Gyermekbiztonság
• A készüléket felnőttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne hagyja, hogy gyer‐
mekek felügyelet nélkül használják a mosogatógépet.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélye‐
sek.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• A gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől, ha az ajtaja nyitva van.
Üzembe helyezés
• Ellenőrizze a mosogatógépet, hogy a szállítás alatt nem szenvedett-e vala‐
milyen sérülést. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha a mosoga‐
tógép megsérült, forduljon a szállítóhoz.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési és
vízvezeték-szerelési munkát megfelelő szakképesítéssel rendelkező sze‐
mélynek kell elvégeznie.
• Biztonsági okokból veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy
megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Soha ne használja a mosogatógépet, ha az elektromos tápvezeték vagy a
vízellátást biztosító cső sérült; vagy ha a kezelőpanel, a munkafelület vagy
a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje szabadon hozzáférhető.
A veszélyek elkerülése érdekében forduljon a helyi szervizhez.
• A mosogatógép egyetlen oldala sem fúrható ki a hidraulikus és elektromos
alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Az elektromos és a vízvezetékre való csatlakoztatást illetően kövesse a meg‐
felelő fejezetek útmutatását.
Termékleírás
71
Termékleírás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Felső kosár
Vízkeménység-kapcsoló
Sótartály
Mosogatószer-adagoló
Öblítőszer-adagoló
Adattábla
Szűrők
Alsó mosogatókar
Felső mosogatókar
Munkafelület
A mosogatógép belső világítással rendelkezik, amely be- és kikapcsol, amikor
a mosogatógép ajtaját kinyitják, illetve becsukják.
A belső világítás CLASS 1 besorolású led izzóval van szerelve az EN 60825-1:
1994 + A1: 2002 + A2: 2001 szabvánnyal összhangban.
Amennyiben az izzót ki kell cserélni, kérjük, forduljon a helyi szervizközpont‐
hoz.
72
Kezelőpanel
Kezelőpanel
1
2
3
4
5
6
BE/KI gomb
Fel és le görgetőgombok
OPTION gomb
RESET gomb
OK / START gomb
Kijelző
Kijelzett üzenetek és hangjelzések sorozata vezeti végig Önt a készülék be‐
állításán, valamint a mosogatóprogram és az opciók kiválasztásán.
Fel és le görgetőgombok (+ -)
Ennek a két gombnak kettős funkciója van:
• választás a program menün belül,
• választás az opció menün és almenün belül.
Kijelző
Kezelőpanel
73
1 A különálló jelzőfények sora két részre van osztva: Program menü és Op‐
ciók menü.
Mosogatóprogramok: a program előrehaladása alatt ezek a kis sávok jelzik
a mosogatóprogram fázisait: előmosogatás - főmosogatás - öblítés - szá‐
rítás.
2 Ebben a sorban néhány részlet jelenik meg:
– Beállítási mód útmutató a mosogatóprogram kiválasztásához - a prog‐
ram időtartama, opciók (amikor a mosogatóprogrammal együtt egy vagy
több opció beállításra kerül, a program időtartamának frissítése automa‐
tikusan megtörténik).
– Miután a program elindult , jelzi a futó fázis előrehaladását és a folya‐
matban lévő program futási idejét.
3 Szimbólumok: jelzik az opciókat (lásd táblázat).
A szimbólumok a következőket jelentik:
IDŐKÉSLELTETÉS : folyamatosan világít beállítási üzemmódban; villog, ami‐
kor visszaszámlálás van folyamatban
CARE PLUS : világít, amikor a 70° INTENZÍV program van beállítva
MULTITAB : világít, amikor a MULTITAB funkció aktív.
HANGERŐ : hangjelzések kizárása.
OPTION gomb
Nyomja meg ezt a gombot az opciók menüjébe való belépéshez; nyomja meg
ismét a menüből való kilépéshez.
Az opciók beállítása
1. Nyomja meg az OPTION gombot.
2. Nyomja meg a fel és le görgetőgombok egyikét, amíg a kívánt opció meg
nem jelenik.
IDŐKÉSLELTETÉS
MULTITAB
BEÁLLÍTÁSOK
3. A megerősítéshez és az almenübe való belépéshez nyomja meg az OK /
START gombot.
4. Nyomja meg a fel és le görgetőgombok egyikét, amíg a kívánt almenü meg
nem jelenik.
5. A megerősítéshez nyomja meg az OK / START gombot.
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg az OPTION gombot.
Opció menü
Opció almenü
IDŐKÉSLELTETÉS Lehetővé teszi, hogy a kiválasztott mosogatási program indí‐
tását 1 és 19 óra közötti időtartammal késleltesse. A vissza‐
számlálás 1 órás lépésekben történik. Csak az utolsó órában
mutatja percenként a csökkenést. Amint a visszaszámlálás le‐
futott, a mosogatóprogram automatikusan elindul.
74
Kezelőpanel
Opció menü
Opció almenü
MULTITAB
Beállítja a mosogatógépet hagyományos mosogatószerek
vagy kombinált mosogatószer-tabletták (3 az 1-ben, 4 az 1ben, 5 az 1-ben stb.) használatára. Lásd a MULTITAB funkciót.
– BE funkció aktiválva. Kombinált mosogatószer-tabletták
használata. A
szimbólum megjelenik a kijelzőn.
– KI funkció inaktiválva. Hagyományos mosogatószerek hasz‐
nálata.
BEÁLLÍTÁSOK
NYELV
Lehetővé teszi, hogy az üzeneteket a kívánt nyelven tekintse
meg.
VÍZKEMÉNYSÉG
Lehetővé teszi hogy elektronikusan állítsa be a vízlágyítót.
ÖBLÍTŐSZER
Lehetővé tesz az öblítőszer-adagoló bekapcsolását, illetve ki‐
kapcsolását.
– BE bekapcsolva
– KI kikapcsolva
HANGERŐ
Lehetővé teszi a hangjelzések hangerejének beállítását (0-tól
5-ig).
A 0. szint a hangjelzések kikapcsolását jelenti, és a kijelzőn
megjelenik a megfelelő
szimbólum.
FÉNYERŐ
Lehetővé teszi a kijelző hátterénél a fényerő növelését vagy
csökkentését; 10 különböző szint választható.
Gyári beállítás: 10. szint.
KONTRASZT
Lehetővé teszi a kijelző kontrasztjának növelését vagy csök‐
kentését; 10 különböző szint választható.
Gyári beállítás: 5. szint.
RESET gomb
Nyomja meg a következőkhöz:
• egy folyamatban lévő mosogatóprogram törlése
• egy opció beállításának elvetése.
OK / START gomb
Nyomja meg a következőkhöz:
• valamilyen opció megerősítése/tárolása a memóriában,
• mosogatóprogram elindítása.
Első bekapcsolás - a nyelv beállítása
1. Nyomja meg a BE/KI gombot.
2. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett nyelvet jelző üzenet. If you want
to confirm the default language press OK / START .
Első használat
75
3. Ha egy másik nyelvet kíván beállítani, a fel és le görgetőgombok haszná‐
latával léptessen, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik a kijelzőn. A meg‐
erősítéshez nyomja meg az OK / START gombot.
Első használat
A mosogatógép első alkalommal történő használata előtt:
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és víz csatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak
• Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből
• A vízlágyító beállítása
• Töltsön 1 liter vizet a sótartályba, majd töltse fel regeneráló sóval
• Töltse fel az öblítőszer-adagolót
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat kíván használni, mint például "3 az 1ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb., állítsa be a Multi-tab funkciót (lásd "Multitab").
A vízlágyító beállítása
A mosogatógépben egy vízlágyító is található, ami a vezetékes vízben talál‐
ható ásványi anyagok és sók eltávolítására szolgál, amelyek a készüléket ron‐
gálnák, vagy működését hátrányosan befolyásolnák.
Minél többet tartalmaz a víz ezekből az ásványi anyagokból és sókból, annál
keményebb. A vízkeménységet különböző mértékegységekkel, német ke‐
ménységi fokkal (°dH), francia keménységi fokkal (°TH) és mmol/l-ben (milli‐
mol per liter - a vízkeménység nemzetközi mértékegysége) mérik.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző vízkeménységhez kell beállítani. A víz ke‐
ménységét illetően a helyi vízművektől kaphat tájékoztatást.
A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan, a vízkeménységkapcsolóval és elektronikusan.
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
Só haszná‐
lata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10-es szint
igen
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9-es szint
igen
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8-as szint
igen
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7-es szint
igen
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6-os szint
igen
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5-ös szint
igen
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4-es szint
igen
76
Speciális só használata
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
Só haszná‐
lata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3-as szint
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2-es szint
igen
<4
<7
< 0,7
1
1-es szint
nem
igen
Manuális beállítás
A mosogatógép gyárilag a 2-es pozícióba van beállítva.
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Vegye ki az alsó kosarat a mosoga‐
tógépből.
3. A vízkeménység-kapcsolót forgassa
el az 1-es vagy 2-es állásba (lásd a
táblázatot).
4. Tegye vissza az alsó kosarat.
Elektronikus beállítás
A mosogatógép gyárilag az 5-ös szintre van beállítva.
Lépjen be az Opció menübe - BEÁLLÍTÁSOK - VÍZKEMÉNYSÉG .
A fel és le görgetőgombok segítségével állítsa be a vízlágyító szintjét a kör‐
zetében lévő vízkeménységnek megfelelően (lásd táblázat).
Speciális só használata
VIGYÁZAT
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való sót használjon. Minden egyéb,
nem kifejezetten mosogatógépekhez való só, különösen a konyhasó haszná‐
lata rongálja a vízlágyítót. A sót csak közvetlenül a teljes mosogatóprogramok
megkezdése előtt töltse be. Ezáltal megelőzheti, hogy sókristályok vagy kilöt‐
tyent sós víz maradjon a készülék alján, ami korróziót okozhat.
Betöltés :
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat, és az óramutatók járásával
ellentétes irányban csavarja le a sótartály kupakját.
2. Töltsön 1 liter vizet a tartályba (ez csak a sóval első alkalommal való fel‐
töltéskor szükséges) .
Az öblítőszer használata
77
3. A készülékhez adott tölcsér segít‐
ségével töltse be a sót a tartályba,
amíg meg nem telik.
4. Csavarja vissza a kupakot, és győ‐
ződjön meg róla, hogy sem a csa‐
varmeneten, sem a tömítésen nem
maradtak sónyomok.
5. Az óramutatók járásával megegye‐
ző irányba csavarja vissza szorosan
a kupakot ütközésig (amíg egy kat‐
tanást nem hall).
Ne aggódjon, ha a só betöltésekor víz
folyik ki, ez normális jelenség.
A sótartályt időnként újra fel kell tölteni.
Erre a kijelzőn megjelenő SÓT KÉREK üzenet emlékezteti.
Ez csak a mosogatóprogram kezdetekor és végén fordulhat elő; a program
futása alatt a só utántöltésének jelzése nem aktív.
A sófeltöltési üzenet a sótartály feltöltése után még 2-6 órán keresztül látható
maradhat, ha a mosogatógép bekapcsolva maradt. Ha olyan sót használ, ami
lassabban oldódik fel, ez az idő hosszabb is lehet. A készülék működését ez
nem befolyásolja.
Az öblítőszer használata
VIGYÁZAT
Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon.
Az öblítőszer-adagolóba soha ne töltsön semmilyen más anyagot (pl. moso‐
gatógép-tisztítószert, folyékony mosószert). Ez megrongálhatja a készüléket.
Az öblítőszer biztosítja az alapos öblítést, valamint a folt- és csíkmentes szár‐
adást.
Az öblítőszer adagolása az utolsó öblítés alatt automatikusan történik.
78
Az öblítőszer használata
1. A kioldógomb (A) megnyomásával
nyissa ki a tartályt.
2. Töltse be az öblítőszert a tartályba.
A feltöltés maximális szintjét a "max"
felirat jelzi.
Az adagolóba körülbelül 110 ml öb‐
lítőszer fér bele, ami az adagolási
beállítástól függően 16-40 mosoga‐
tóprogramhoz elegendő.
3. Minden feltöltés után győződjön
meg róla, hogy a tartály fedelét vis‐
szacsukta.
A betöltés során kilöttyent öblítőszert
nedvszívó törlőkendővel törölje fel,
hogy megakadályozza a túlzott habkép‐
ződést a következő mosogatáskor.
Az öblítőszertartályt időnként újra fel kell tölteni.
Erre a kijelzőn megjelenő ÖBLÍTŐSZERT KÉREK üzenet emlékezteti.
Ez csak a mosogatóprogram kezdetekor és végén fordulhat elő; a program
futása alatt az öblítőszer utántöltésének jelzése nem aktív.
Az öblítőszer-adagolás beállítása
A kapott öblítési és száradási eredményektől függően állítsa be az öblítőszer
mennyiségét a 6 pozíció valamelyikébe (1. pozíció= minimális mennyiség ada‐
golása, 6. pozíció= maximális mennyiség adagolása).
Az adagolt mennyiség gyárilag 4. pozícióba van beállítva.
Napi használat
79
Növelje az adagolást, ha az edényeken a
mosogatás után vízcsepp- vagy vízkőfoltok
láthatók.
Csökkentse, ha az edényeken ragadós fe‐
hér csíkok, illetve az üvegedényeken vagy
a kések élén kékes filmréteg jelenik meg.
Napi használat
• Ellenőrizze, hogy nem szükséges-e a regeneráló sóval vagy öblítőszerrel
való feltöltés.
• Pakolja be az evőeszközöket és edényeket a mosogatógépbe.
• Töltse be a mosogatószert.
• Válassza ki az evőeszközöknek és edényeknek megfelelő mosogatóprog‐
ramot.
• Indítsa el a mosogatóprogramot.
Evőeszközök és edények bepakolása
Szivacsok, törlőkendők és bármilyen olyan egyéb tárgy, ami vizet képes ma‐
gába szívni, nem moshatók a mosogatógépben.
• Az edények bepakolása előtt a következőket kell elvégeznie:
– Minden ételmaradékot és hulladékot távolítson el.
– Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat
• Az edények és az evőeszközök bepakolásakor, kérjük, vegye figyelembe a
következőket:
– Az edények és az evőeszközök nem akadályozhatják a mosogatókarok
forgását.
– Az olyan üreges tárgyakat, mint csészék, poharak, lábasok stb. a nyílá‐
sukkal lefelé tegye be a mosogatógépbe, hogy a víz ne gyűlhessen össze
a tartályban vagy valamilyen mélyedésben.
– Az edényeket és evőeszközöket nem szabad egymásba tenni vagy egy‐
másra fektetni.
– A poharak sérülésének elkerülése érdekében azok nem érhetnek egy‐
máshoz.
– A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosárba tegye bele.
80
Evőeszközök és edények bepakolása
• Előfordul, hogy a műanyag és a nem tapadós bevonatú edényeken víz‐
cseppek maradnak; ezek az anyagok nem száradnak olyan jól, mint a por‐
celán- és acéltárgyak.
• A könnyebb tárgyakat (műanyag tálak stb.) a felső kosárba pakolja be, és
úgy rendezze el, hogy ne mozduljanak el.
A következő evőeszközök és edények mosogatógépben való mosogatásra
nem alkalmasak:
korlátozottan alkalmasak:
• Fa-, szaru-, porcelán- vagy gyöngyház • Kőcserép edényeket csak akkor moso‐
nyelű tárgyak.
gasson mosogatógépben, ha a gyártó
• Nem hőálló műanyag tárgyak.
külön feltünteti, hogy az mosogatógép‐
• Régebbi evőeszközök, amelyeken
ben mosogatható.
nem hőálló ragasztott részek vannak. • A zománcminták mosogatógépben va‐
• Kötőanyaggal préselt evőeszközök és
ló gyakori mosogatás esetén elhal‐
edények.
ványulhatnak.
• Ón- vagy réztárgyak.
• Előfordulhat, hogy az ezüst és alumíni‐
• Ólomkristály.
um alkatrészek mosogatáskor elszíne‐
• Rozsdásodásra hajlamos acéltárgyak.
ződnek: Az ételmaradékok, pl. a tojás‐
• Fatányérok.
fehérje, a tojássárgája és a mustár
• Szintetikus szálakból készült tárgyak.
gyakran okoznak elszíneződéseket és
foltokat az ezüstneműn. Ezért az ezüst‐
neműről azonnal távolítsa el az ételma‐
radékokat, akkor is, ha nem mosogatja
el közvetlenül használat után.
Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a kosarat az edények bepakolásához.
Az alsó kosár
A nagyobb és erősebben szennyezett edé‐
nyeket és lábosokat az alsó kosárba pakol‐
ja.
Evőeszközök és edények bepakolása
81
A nagyobb edények bepakolásának meg‐
könnyítése érdekében az alsó kosárban az
összes hátsó tányértartó rács lehajtható.
Az evőeszköz-kosár
VIGYÁZAT
A sérülésveszély elkerülése érdekében az éles késeket és az egy éles evőesz‐
közöket be kell fektetni az evőeszközkosárba vagy a felső kosárba.
A késeket, a kis kanalakat és a kis villákat
a felső kosárban lévő evőeszköztálcára he‐
lyezze. Azokat a villákat és kanalakat, ame‐
lyek nem férnek az evőeszköztálcára, he‐
lyezze az evőeszközkosárba.
Annak érdekében, hogy az evőeszközko‐
sárban lévő összes evőeszközt elérje a víz, a következőket tegye:
1. Tegye a rácsbetétet az evőeszköz‐
kosárra.
82
Evőeszközök és edények bepakolása
2. A villákat és a kanalakat a nyelükkel
lefele helyezze az evőeszközkosár‐
ba.
Nagyobb eszközök esetén (pl. hab‐
verő) hagyja nyitva az evőeszköz‐
rács egyik felét.
Az evőeszközkosár kinyitható.
Győződjön meg arról, hogy mindig megfog‐
ja a két részből álló fogantyúnak mind a két
részét, amikor kiveszi a mosogatógépből.
1. Az evőeszköz-kosarat tegye az asztalra
vagy a munkafelületre.
2. Nyissa ki a két részből álló fogantyút.
3. Szedje ki az evőeszközöket.
Söröspoharak
A pohártartók az alsó kosár bal oldalán ta‐
lálhatók.
Legfeljebb 4 söröspoharat lehet elrendezni
rajtuk.
A söröspohártartókat szükség esetén fel le‐
het hajtani.
Evőeszközök és edények bepakolása
A söröspohártartók kicserélhetők a 2 mel‐
lékelt csészetartóval. Ezek a következő‐
képpen használhatók:
• csészetartó polcok
• pezsgőspohártartók.
Hajtsa végre a következő lépéseket a sö‐
röspohártartók eltávolításához
1. Húzza felfele és kissé nyomja meg alul‐
ról a kampóknál.
2. Illessze a csészetartókat a vízszintes
karra a kampók segítségével.
A söröspohártartókat, illetve a csészetartó‐
kat rögzítő támaszték szükség esetén ki‐
vehető.
1. Hüvelykujjaival nyomja hátrafele a tá‐
masztékot.
83
84
Evőeszközök és edények bepakolása
2. Nyomja előrefele, ha újra rögzíteni
kívánja a támasztékot.
VIGYÁZAT
Ne tartsa kézzel a támasztékot. Sérü‐
lést okozhat. Kezét tegye a támaszték
alá az alsó kosárban.
Felső kosár
A kisebb, törékeny edényeket és a hosszú,
éles evőeszközöket a felső kosárba pakol‐
ja.
• Az edényeket úgy rendezze el a lehajt‐
ható pohártartó rácsokon és a rácsok
alatt, hogy egymástól eltolva legyenek,
és a víz minden felületet elérhessen.
• A pohártartók a hosszú edényekhez
teljesen felhajthatók.
• A boros és konyakos poharakat fek‐
tesse le vagy a pohártartón lévő rése‐
ken lógassa le.
Evőeszközök és edények bepakolása
85
• A hosszú talpú poharakhoz hajtsa a
pohártartót jobbra, egyébként pedig
hajtsa ki balra.
• A felső kosárban bal oldalán lévő tar‐
tópeceksor ugyancsak két részből áll,
és félrehajtható.
Tartópeckek nincsenek félrehajtva:
pakolja a poharakat, bögréket stb. a
felső kosárba.
Tartópeckek félrehajtva: több hely a tá‐
lalóedények számára.
A felső kosár magasságának beállítása
Az edények maximális magassága:
a felső kosárban
az alsó kosárban
Felemelt felső kosárral
22 cm
30 cm
Leengedett felső kosárral
24 cm
29 cm
A felső kosár magassága akkor is módosítható, amikor meg van pakolva.
A felső kosár felemelése / leengedése:
86
Mosogatószer használata
1. Húzza ki teljesen a felső kosarat.
2. Miközben a felső kosarat a fogan‐
tyúnál fogva, emelje meg, ameddig
lehet, majd engedje le függőlege‐
sen.
A felső kosár a lentebb vagy a fen‐
tebb lévő pozícióba reteszel be.
VIGYÁZAT
A mosogatógép bepakolása után min‐
dig csukja be az ajtaját, mivel a nyitott
ajtó veszélyforrást képezhet.
Az ajtó becsukása előtt győződjön meg róla, hogy a mosogatókarok szabadon
tudnak forogni.
Mosogatószer használata
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való mosogatószert használjon.
Kérjük, tartsa be a gyártónak a mosogatószer csomagolásán feltüntetett ada‐
golási és tárolási utasításait.
A megfelelőnél nem nagyobb mennyiségű mosogatószer használata csök‐
kenti a környezetszennyezést.
A mosogatószer betöltése
1. Nyissa fel a fedelet.
Multitab funkció
87
2. Töltse fel mosogatószerrel a (1) mo‐
sogatószer-tartályt. Az adagolási
mennyiséget a jelölések mutatják:
20 = körülbelül 20 g mosogatószer
30 = körülbelül 30 g mosogatószer.
3. Minden olyan programhoz, ami elő‐
mosogatást is tartalmaz, több moso‐
gatószert kell betölteni (5/10 g), amit
az előmosogatásra szolgáló moso‐
gatószer-tartályba kell betölteni (2).
Ez a mosogatószer az előmosoga‐
tás alatt fejti ki hatását.
4. Mosogatószer-tabletták használata‐
kor helyezze a tablettát az (1) re‐
keszbe
5. Csukja be a fedelet és nyomja le,
amíg a helyére nem kattan.
Mosogatószer-tabletták
A különböző gyártóktól származó mo‐
sogatószer-tabletták különböző sebes‐
séggel oldódnak fel. Ezért egyes moso‐
gatószer-tabletták a rövid mosogatóp‐
rogramok alatt nem képesek kifejteni
teljes tisztítóhatásukat. Ezért kérjük,
hogy mosogatószer-tabletták használa‐
ta esetén hosszú mosogatóprogramo‐
kat válasszon, hogy biztosítsa a mosogatószer-maradványok teljes eltávolítá‐
sát.
Multitab funkció
Ez a készülék rendelkezik "Multitab funkcióval", ami lehetővé teszi a "Multitab
" kombinált mosogatótabletták használatát.
Ezek a termékek kombinált tisztító, öblítő és só funkcióval rendelkeznek. Tar‐
talmazhatnak különböző más szereket is attól függően, milyen fajta tablettákat
választott ("3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb.).
Ellenőrizze, hogy ezek a mosogatószerek alkalmasak-e az Önnél mért vízke‐
ménységhez. Lásd a gyártó utasításait.
A "Multitab funkciót" a mosogatóprogram indítása előtt válassza ki.
Ez a funkció a kiválasztását követően a következő mosogatóprogramoknál is
bekapcsolva marad.
Ennek a funkciónak a kiválasztásával a só- és öblítőszer-beáramlás automa‐
tikusan kikapcsol, és a sóval és öblítőszerrel kapcsolatos kijelzőüzenetek is
kikapcsolnak.
88
Mosogatóprogramok
A "Multitab funkció" használatával a programok időtartama megváltozhat. Eb‐
ben az esetben a program lefutási ideje a kijelzőn automatikusan frissítésre
kerül.
A program futása közben a "Multitab funkció" már NEM módosítható. Ha a
"Multitab funkciót" ki akarja kapcsolni, törölje a beállított programot, majd kap‐
csolja ki a "Multitab funkciót".
Ebben az esetben ismét be kell állítania a mosogatóprogramot (és a kívánt
opciókat).
Ha a száradási eredmények nem kielégítőek, a következőket javasoljuk:
1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrel.
2. Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa az öblítőszer adagolását 2. pozícióba.
Az öblítőszer bekapcsolása/kikapcsolása csak akkor lehetséges, ha a MUL‐
TITAB funkció be van kapcsolva.
Ha úgy dönt, hogy visszatér a normál mosogatószer-rendszer használatára, a
következőket tanácsoljuk:
1. A MULTITAB funkció kikapcsolása
2. Töltse fel újra a só- és öblítőszer-adagolókat.
3. Állítsa a vízkeménység beállítását a legmagasabb szintre, és állítson be
egy normál mosogatóprogramot edény betöltése nélkül.
4. Állítsa be a vízkeménységet a körzetében meglévő vízkeménységnek
megfelelően.
5. Állítsa be az öblítőszer adagolását.
Mosogatóprogramok
Szárítás
Befejező öblítés
12 - 23 Víz (liter)
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
1,1 - 1,7 Energia (kWh)
Vegye‐
sen mér‐
sékelten
és erő‐
sen
szennye‐
zett
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
- Időtartam (perc) 2)
AUTOMA‐
TIKUS 3)
1/2x Közbenső öblítés
Program leírása
Főmosogatás
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Előmosogatás
Program
Mosogatóprogramok
Edények
és
evőesz‐
közök
GAZDASÁ‐ Normál
szennye‐
GOS 6)
zettségű
Edények
és
evőesz‐
közök
55° 1 ÓRA
Normál
szennye‐
zettségű
Edények
és
evőesz‐
közök
45° ÜVEG
Normál
szennye‐
zettségű
Kényes
cserépés üvege‐
dények
14 - 15
ELŐMO‐
SOGATÁS
Bármely
Részle‐
ges töltet
(később
ki lesz
egészítve
a nap so‐
rán) 7)
4
9 Víz (liter)
Normál
szennye‐
zettségű
18 - 20
12 - 13
11 - 12
1,4 - 1,6
1,0 - 1,1
1,0 - 1,2
-
16 - 18
65° NOR‐
MÁL
0,8 -0,9
0,9 Energia (kWh)
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
1,5 -1,7
70° INTEN‐ Erősen
szennye‐
ZÍV 5)
zett
0,1
- Időtartam (perc) 2)
Edények
és
evőesz‐
közök
-
Enyhén
szennye‐
zett
-
Szárítás
Befejező öblítés
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
-
30 PER‐
CES 4)
Közbenső öblítés
Program leírása
Főmosogatás
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Előmosogatás
Program
89
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
13 - 14 Víz (liter)
Szárítás
Edények
és
evőesz‐
közök
1,2- 1,3 Energia (kWh)
Normál
szennye‐
zettségű
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
- Időtartam (perc) 2)
NIGHT
CYCLE
Befejező öblítés
Program leírása
Közbenső öblítés
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Előmosogatás
Program
Főmosogatás
90
1) A fogyasztási értékek útmutatásként szolgálnak, és a víznyomástól és vízhőmérséklettől, a
hálózati feszültségingadozásoktól, valamint az edények mennyiségétől.
2) A digitális kijelző a program időtartamát mutatja.
3) Az Auto mosogatóprogram során az edényeken lévő szennyeződés mennyiségének
meghatározása az alapján történik, hogy mennyire zavaros a víz. A program időtartama, a vízés energiafogyasztás változhat; ez függ attól, hogy a készülék teljesen meg van-e töltve vagy
csak részben, és hogy az edények enyhén vagy erősen szennyezettek-e. A víz hőmérséklete
automatikusan 45° C és 70° C között kerül beállításra.
4) Ideális részlegesen megtöltött mosogatógép esetén. Ez egy tökéletes napi program, amely úgy
készült, hogy megfeleljen egy 4 személyes család igényeinek, amely csak a reggeli és a vacsora
edényeit és evőeszközeit kívánja betölteni.
5) Ez a program az Care Plus funkcióval van előirányozva, ami a higiénia magasabb szintjét
biztosítja az edények és poharak számára. Az utolsó öblítési fázis alatt a hőmérsékletet a
készülék 65°C fölött tartja legalább 10 percig.
6) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára.
7) Ehhez a programhoz nincs szükség mosogatószerre
NIGHT CYCLE program
Az Night Cycle egy halk mosogatóprogram, amely nem zavarja, amikor alszik.
Beállítható éjszakára vagy olyan időpontokra, amikor alacsonyabb a villamos
áram ára.
Az Night Cycle közben a szivattyú nagyon alacsony sebességgel üzemel, és
így 25%-os zajszintcsökkentést ér el a referenciaprogrammal összehasonlít‐
va. Ennek következtében nagyon hosszú a lefutásának időtartama.
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
1. Ellenőrizze, hogy a kosarak megfelelően vannak-e bepakolva, és hogy a
mosogatókarok szabadon tudnak-e forogni.
2. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap.
3. Nyomja meg a ON/OFF gombot.
4. Válassza ki a mosogatóprogramot. (Lásd a "Mosogatóprogramok tábláza‐
ta").
5. Ha szükséges, helyezze át a mosogatóprogram kezdési idejét.
6. Szükség esetén állítsa be az opciókat.
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
91
7. Nyomja meg az OK / START gombot, és zárja be az ajtót, a kiválasztott
mosogatóprogram automatikusan elindul.
Ha késleltetett indítást állított be, a visszaszámlálás automatikusan elindul.
Ha a késleltetett indítási idő letelt, a program automatikusan elindul.
Az ajtó kinyitása megszakítja a visszaszámlálást. Zárja be az ajtót; a vis‐
szaszámlálás attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
VIGYÁZAT
Folyamatban lévő mosogatóprogramot KIZÁRÓLAG feltétlenül szükséges
esetben szakítson meg vagy töröljön.
Figyelem! Az ajtó kinyitásakor forró gőz szökhet ki. Óvatosan nyissa ki az ajtót.
Folyamatban lévő késleltetett indítás vagy mosogatóprogram törlése
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a RESET gombot.
A MEGSZAKÍTJA? üzenet jelenik meg.
A megerősítéshez nyomja meg az OK / START gombot.
A készülék visszatér beállítási üzemmódba, és az PROGRAMVÁLASZ‐
TÁS üzenet jelenik meg a kijelzőn.
• Ha a késleltetett indítást törölte, a beállított mosogatóprogram is törlésre
került.
• Ha egy új mosogatóprogramot állít be, ellenőrizze, hogy van-e mosogató‐
szer a mosogatószer-adagolóban.
Folyamatban lévő mosogatóprogram megszakítása
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját; a program ekkor leáll. A ZÁRJA BE AZ
AJTÓT üzenet jelenik meg.
• Csukja be a mosogatógép ajtaját; a program attól a ponttól fog folytatódni,
ahol megszakadt.
A mosogatóprogram vége
• A mosogatógép automatikusan leáll, és egy hangjelzés tudatja a mosoga‐
tóprogram végét.
• A PROGRAM VÉGE és a KAPCSOLJA KI üzenet felváltva megjelenik a
kijelzőn.
A mosogatógép szárítórendszere fel van szerelve egy készülékkel, ami lehe‐
tővé teszi a levegő cirkulálását a mosogatógépen belül, hogy megakadályozza
a gőz lecsapódását vízcseppek formájában az edényeken.
Amikor a mosogatóprogram befejeződött, ez a készülék megszakításokkal to‐
vábbi 20 percig üzemel, amíg a mosogatógép be van kapcsolva.
Ha a BE/KI gombot megnyomják, vagy az ajtót kinyitják ez alatt a 20 perc alatt,
a készülék automatikusan kikapcsol.
1. Nyomja meg a BE/KI gombot.
2. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
Hagyja az ajtót résnyire nyitva, és várjon néhány percet, mielőtt kipakolja
az edényeket; így kicsit lehűlnek, és a száradás is jobb minőségű lesz
92
A mosogatógép kipakolása
A mosogatógép kipakolása
• A forró edények érzékenyek az ütődésre.
Éppen ezért meg kell várni, hogy az edények lehűljenek, mielőtt kipakolná
a készülékből.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki; így a felső kosárban
lévő víz nem fog rácsöpögni az alsó kosárban lévőkre.
• A mosogatógép ajtajának oldalain víz jelenhet meg, mivel a rozsdamentes
acél jobban lehűlhet, mint az edények.
FIGYELEM
A mosogatóprogram befejeztével javasolt a mosogatógépet leválasztani a há‐
lózatról és a vízcsapot elzárni.
Ápolás és tisztítás
A szűrők tisztítása
A szűrőket időnként meg kell tisztítani. A piszkos szűrők ronthatják a moso‐
gatás eredményességét.
Rendszeresen megjelenik egy kijelzőüzenet, amely a szűrők ellenőrzésére és
szükség szerinti megtisztítására figyelmezteti.
VIGYÁZAT
A szűrők tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat.
2. A mosogatógép szűrőrendszere egy
durvaszűrőből ( A ), egy mikroszű‐
rőből ( B ) és egy lapos szűrőből áll.
A mikroszűrőn lévő nyél segítségé‐
vel akassza ki a szűrőrendszert, és
vegye ki a szűrőrendszert.
Ápolás és tisztítás
93
3. Forgassa el a nyelet az óramutató
járásával ellentétes irányba 1/4 for‐
dulattal, és vegye ki a szűrőrend‐
szert.
4. Fogja meg a durvaszűrőt ( A ) a ke‐
rek fogantyújánál fogva, és vegye ki
a mikroszűrőből ( B ).
5. Az összes szűrőt alaposan mossa át
folyó víz alatt.
6. Vegye ki a lapos szűrőt a mosoga‐
tógép alsó részéből, és mindkét ol‐
dalát tisztítsa meg alaposan.
7. Tegye vissza a lapos szűrőt a mo‐
sogatógép alsó részébe, és győződ‐
jön meg róla, hogy pontosan illesz‐
kedik.
8. A durvaszűrőt ( A ) tegye bele a mik‐
roszűrőbe ( B ), és nyomja össze
őket.
9. A szűrőrendszert tegye vissza a he‐
lyére, és a nyélnek az óramutatók
járásával megegyező irányba ütkö‐
zésig történő elforgatásával rögzítse. Közben ügyeljen arra, hogy a lapos
szűrő ne lógjon ki a mosogatógép alsó része fölé.
VIGYÁZAT
SOHA ne használja a mosogatógépet a szűrők nélkül. A szűrők nem megfelelő
visszahelyezése és rögzítése lerontja a mosogatás hatásfokát, és a készülék
sérülését eredményezheti.
A mosogatókarok tisztítása
SOHA ne próbálja meg eltávolítani a mosogatókarokat.
Ha a mosogatókarok furatai eltömődnének, a szennyeződést fogpiszkálóval
távolítsa el.
Külső tisztítás
A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét nedves puha ruhával törölje
át. Szükség esetén csak semleges mosogatószereket használjon. Soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (acetont, triklóretilént
stb.).
94
Mit tegyek, ha...
Belső tisztítás
Az ajtó tömítéseit, a mosogatószer- és az öblítőszer-adagolót nedves ruhával
rendszeresen meg kell tisztítani.
Azt javasoljuk, hogy 3 havonta futtasson le egy erősen szennyezett edények‐
hez alkalmas mosogatóprogramot mosogatószer betöltésével, de edények
nélkül.
A készülék üzemen kívül helyezése
Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet:
1. Húzza ki az elektromos csatlakozódugót a konnektorból, és zárja el a víz‐
csapot.
2. Résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy megelőzze a kellemetlen
szagok képződését.
3. Tisztítsa ki a készülék belsejét.
Fagyveszély
A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
Ha ez elkerülhetetlen, ürítse ki a készüléket, csukja be a készülék ajtaját, csat‐
lakoztassa le a befolyócsövet és ürítse ki.
A készülék mozgatása
Ha a mosogatógépet mozgatni kell (költözés stb.):
1. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a befolyó- és a kifolyócsövet.
4. A csövekkel együtt húzza ki a készüléket a helyéről.
A készüléket a szállítás alatt nem szabad túlságosan megdönteni.
Mit tegyek, ha...
A mosogatógép nem indul el, vagy működés közben leáll.
Bizonyos problémák csupán a karbantartás vagy ápolás elmaradásából ered‐
nek, és az alábbi táblázatban ismertetett útmutatások segítségével a szerviz
kihívása nélkül is megoldhatók.
Kapcsolja ki a mosogatógépet, és végezze el az alább javasolt hibaelhárítási
lépéseket.
Mit tegyek, ha...
95
Kijelzőüzenet és meghibásodás
Lehetséges ok és megoldás
• szaggatott hangjelzés
• VÍZCSAP NYITÁSA üzenet a kijelzőn
A mosogatógép nem tölt be vizet
• A vízcsap eltömődött vagy elvízköve‐
sedett.
Tisztítsa ki a vízcsapot.
• A vízcsap el van zárva.
Nyissa ki a vízcsapot.
• A bemenő vízszelep menetes tömlőil‐
lesztésénél lévő szűrő (ha van) eltömő‐
dött.
Tisztítsa meg a menetes tömlőben lévő
szűrőt.
• A befolyócső elfektetése nem megfele‐
lő, össze van nyomódva, vagy meg van
törve.
Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
• szaggatott hangjelzés
• A szifon eltömődött.
• SZIVATTYÚ DUGULÁS üzenet a kijel‐
Tisztítsa ki a szifont.
zőn
• A kifolyócső elfektetése nem megfele‐
A mosogatógép nem üríti ki a vizet
lő, össze van nyomódva, vagy meg van
törve.
Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
• szaggatott hangjelzés
•
jelenik meg a kijelzőn
Az elárasztásvédelem aktiválódott
• Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi
szervizközponthoz.
A program nem indul el.
• A mosogatógép ajtaja nincs megfelelő‐
en csukva. Zárja be az ajtót.
• A csatlakozódugó nincs bedugva. Dug‐
ja be a csatlakozódugót.
• A biztosíték kiégett az otthoni biztosí‐
téktáblán.
Cserélje ki a biztosítékot.
• Késleltetett indítás van beállítva.
Ha az edényeket azonnal el kell moso‐
gatni, törölje a késleltetett indítást.
Miután ezeket az ellenőrzéseket végrehajtotta, kapcsolja be a készüléket: a
program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
Ha a működési zavar vagy a hibakód ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
Egyéb, a fenti táblázatban nem szereplő hibakódok esetén, kérjük, forduljon a
helyi szervizhez, megadva a mosogatógép modelljét (Mod.), termékszámát
(PNC) és sorozatszámát (S.N.).
Ezek az információk a mosogatógép ajtajának oldalán lévő adattáblán talál‐
hatók.
Annak érdekében, hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, azt javasol‐
juk, hogy írja fel őket:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Műszaki adatok
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Az edények nem tiszták
• Nem megfelelő mosogatóprogramot
választott ki.
• Az edényeket úgy rendezte el, hogy a
víz nem képes elérni minden felületet.
A kosarat nem szabad túlpakolni.
• A mosogatókarok nem forognak sza‐
badon az edények helytelen elrende‐
zése miatt.
• A mosogatógép alsó részében lévő
szűrők piszkosak, vagy nincsenek a
helyükön.
• Túl kevés mosogatószert töltött be,
vagy egyáltalán nem töltött be moso‐
gatószert.
• Ha az edényeken vízkőlerakódások
láthatók; a sótartály üres, vagy a vízlá‐
gyítót nem a megfelelő szintre állította
be.
• A kifolyócső csatlakoztatása nem meg‐
felelő.
• A sótartály kupakja nincs megfelelően
visszazárva.
Az edények nedvesek és homályosak
• Nem használt öblítőszert.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edényeken csíkok, tej‐ • Csökkentse az adagolt öblítőszer men‐
fehér foltok vagy kékes bevonat látható
nyiségét.
Vízcseppek száradtak rá a poharakra és
az edényekre
• Növelje az adagolt öblítőszer mennyi‐
ségét.
• Lehet, hogy a mosogatószer az oka.
Forduljon a mosogatószer gyártójának
ügyfélszolgálatához.
Ha a probléma ezen ellenőrzések után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szervizközponthoz.
Műszaki adatok
Gyártó védjegye
AEG Electrolux
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító
FAVORIT 80873
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
97
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól A
G-ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé
hatékony)
A szabvány ciklus gyártó általi megneve‐ GAZDASÁGOS
zése, amelyre a címkén és az adatlapon
található információ vonatkozik
Energiafelhasználás a szabvány ciklust
alapul véve (a tényleges energiafelhasz‐
nálás függ a készülék használatának a
módjától) (kWh)
1,05
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
A mosogatógép befogadó képessége
szabványos teríték esetén
12 személyes
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alap‐
ján (liter)
12
Szabvány ciklus programideje (perc)
160
Átlagos becsült évi energia- és vízfel‐
használás 220 ciklusra kifejezve (kWh /
liter)
231/2640
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)
41
Méretek Szélesség (cm)
Magasság munkafelülettel (cm)
Max. mélység (cm)
60
85
63,5
Összteljesítmény (W)
2200
Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)
0,5
8
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
A bevizsgálást az EN 60704 szabvány szerint telepakolt készülékkel és a
tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd: "Mosogatóprogramok").
Az EN 50242 szabvány szerinti bevizsgálást feltöltött sótartállyal és öblítőszeradagolóval, valamint a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd "Moso‐
gatóprogramok").
Teljes töltet: 12 személyes teríték
Szükséges mosogatószer-mennyiség:
5 g + 25 g (B típus)
Öblítőszer-adagoló beállítása:
4-es pozíció (III. típus)
Elrendezési példák:
98
Üzembe helyezés
Felső kosár 1)
Alsó kosár evőeszközkosárral2)
Evőeszközkosár
1) Ha a csészetartó a helyén van a bal oldalon, vagy az evőeszköztartó tálca a helyén van, távolítsa
el ezeket.
2) Szükség esetén eltávolíthatja a bal oldalon lévő a csészetartókat és/vagy a söröspohártartót.
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
A készülék elektromos és/vagy vízvezetékre való csatlakoztatásához szüksé‐
ges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelő és/
vagy vízvezeték-szerelő végezheti el.
Üzembe helyezés
99
A készülék felállítása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
A mosogatógépet lehetőség szerint vízvezeték-csatlakozó csap és lefolyó
közelében helyezze el.
Beépítés munkapult alá (konyhai munkapult vagy mosogató)
A készülék munkafelületének eltávolítása után lehetőség van arra, hogy a mo‐
sogatógépet a konyhabútor munkapultja vagy a mosogató alá a képen látható
módon beépítsék.
A következők szerint járjon el:
1. Távolítsa el a mosogatógép munka‐
felületét a két hátsó csavar kicsava‐
rásával, majd húzza ki a munkafel‐
ületet a készülék hátulsó részéből,
és a munkafelület felemelésével
csúsztassa ki az elülső nyílásokat.
2. A készüléknek az állítható lábak se‐
gítségével történő vízszintbe állítása után tolja be a készüléket.
A készülék betolásakor ellenőrizze, hogy a víz befolyócső és kifolyócső ne
legyen megtörve vagy összenyomva.
Minden olyan műveletnél, aminek során hozzá lehet férni a belső alkatrészek‐
hez, a mosogatógépet le kell választani a hálózatról.
Győződjön meg róla, hogy a készülék beszerelése után könnyen hozzáférhető
a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Ha a mosogatógépet a későbbiekben szabadon álló készülékként kívánja
használni, az eredeti munkafelületet vissza kell szerelni.
A szabadon álló készülékeknél a talapzat nem állítható.
Vízszintbe állítás
A megfelelő vízszintbe állítás alapvető feltétele az ajtó megfelelő záródásának
és tömítésének. Ha a készülék pontosan vízszintbe van állítva, az ajtó nem
ütközik a készülék egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik megfelelően,
az állítható lábak ki- illetve becsavarásával állítsa vízszintbe a készüléket.
100
Vízhálózatra csatlakoztatás
Vízhálózatra csatlakoztatás
Vízcsatlakoztatások
A készülék a melegvíz-vezetékhez (max. 60°) és hidegvíz-vezetékhez egy‐
aránt csatlakoztatható.
Amennyiben melegvíz-vezetékhez csatlakoztatja, jelentősen csökkentheti az
energiafogyasztást. Ez azonban attól függ, hogyan történik a meleg víz előál‐
lítása. (Javasoljuk az alternatív energiaforrásokat, amelyek inkább környezet‐
barátak, mint pl. a napelemes panelek és a szélenergia.)
Ha a vízcsatlakoztatást saját maga végzi el, a készülék befolyócsövére szerelt
feszítőanya egy 3/4"-os gázcsőmenetes kifolyócsőhöz vagy egy olyan gyors‐
kapcsolású csőkötéshez csatlakoztatható, mint például a Press-block.
A víznyomásnak a "Műszaki adatok" című részben ismertetett határokon belül
kell lennie. A helyi víznyomásra vonatkozóan a helyi vízművektől kérhet tájé‐
koztatást.
A befolyócső nem törhet meg és nem nyomódhat vagy tekeredhet össze a
csatlakoztatás közben.
A mosogatógép befolyó- és kifolyócsöve a beszerelési igényektől függően az
ellenanya segítségével balra vagy jobbra is elforgatható.
Az ellenanyát megfelelően kell rögzíteni a vízszivárgás megelőzése érdeké‐
ben.
(Figyelem! NEM minden mosogatógép-modell van felszerelve ellenanyával
ellátott befolyó- és kifolyócsővel. Ebben az esetben ez a lehetőség nem áll
rendelkezésre). Ha a készüléket új vízvezetékre vagy olyan vízvezetékre csat‐
lakoztatja, ami hosszabb ideig használaton kívül volt, a befolyócső csatlakoz‐
tatása előtt néhány percig folyassa ki a vizet.
NE használjon a csatlakoztatáshoz olyan csöveket, amelyeket korábban egy
régi készülékhez használtak.
Ez a készülék olyan biztonsági rendszerrel rendelkezik, ami megakadályozza,
hogy a készülékben használt víz visszafolyhasson az ivóvíz-rendszerbe. A
készülék megfelel a vonatkozó vízvezeték-szerelési előírásoknak.
Befolyócső biztonsági szeleppel
A duplafalú befolyócső csatlakoztatása után a biztonsági szelep is csatlakozik
a vízcsaphoz. Ennek megfelelően a befolyócső csak akkor van nyomás alatt,
amikor víz áramlik rajta keresztül. Ha a befolyócső működés közben szivárogni
kezd, a biztonsági szelep elzárja a víz befolyását.
Legyen óvatos a befolyócső felszerelésekor:
• A biztonsági szelep elektromos vezetéke a duplafalú befolyócsőben van. A
befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse víz alá.
• Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérült, azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a konnektorból.
• A biztonsági szelepet is tartalmazó befolyócső cseréjét csak szakember
vagy a jótállási jegyen megjelölt szerviz végezheti el.
Vízhálózatra csatlakoztatás
101
VIGYÁZAT
Vigyázat! Veszélyes feszültség.
A kifolyócső csatlakoztatása
A kifolyócső vége a következőképpen csatlakoztatható:
1. A mosogatótálca szifoncsatlakozójához, a munkafelület alsó felületéhez
rögzítve. Ez megakadályozza, hogy a szennyvíz a mosogatótálcából be‐
folyjon a készülékbe.
2. Egy szellőzőlyukkal ellátott, legalább 4 cm belső átmérőjű állócsőre.
A kifolyócső csatlakozójának legalább 30
cm-re és legfeljebb 100 cm-re kell lennie a
mosogatógép aljától.
A kifolyócső a mosogatógép jobb vagy bal
oldala felé is nézhet.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső ne legyen
megtörve vagy összenyomva, mivel ez me‐
gakadályozhatja vagy lelassíthatja a víz le‐
eresztését a készülékből.
A mosogatótálca dugóját nem szabad be‐
dugni, miközben a készülék leereszti a viz‐
et, mivel ezáltal a víz visszakerülhet a készülékbe.
A kifolyócső legfeljebb 2 méterre hosszabbítható meg, és átmérője nem lehet
kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.
Hasonlóképpen a lefolyócsőre való csatlakoztatáshoz használt szerelvények
belső átmérője sem lehet kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.
Amikor a kifolyócsövet egy mosogató alatti
szifonhoz csatlakoztatja, az egész műa‐
nyag membránt (A) el kell távolítani . A
membrán teljes mértékű eltávolításának el‐
mulasztása azt eredményezi, hogy a hos‐
szabb-rövidebb időszak alatt felhalmozódó
ételdarabkák eltömítik a mosogatógép ki‐
folyócsövének szifonját.
102
Elektromos csatlakoztatás
Készülékeink olyan biztonsági szerkezettel vannak ellátva, ami megakadá‐
lyozza a szennyezett víz visszafolyását a készülékbe. Ha a mosogató szifon‐
jában visszacsapószelep van beépítve, az akadályozhatja a mosogatógép
megfelelő leürítését. Ezért azt javasoljuk, hogy távolítsa el ezt a visszacsapó
szelepet.
A vízszivárgás elkerülése érdekében az üzembe helyezés után győződjön
meg arról, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan meg vannak húzva
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
A biztonsági szabványok előírják a készülék földelését.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti biztonsági óvintézkedések
betartásának elmulasztásáért.
Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva. Mindig a dugaszt húzza.
A csatlakozódugónak a készülék beépítése után is hozzáférhetőnek kell len‐
nie.
Szükség esetén cserélje ki az otthoni hálózati csatlakozóaljzatot. Ha a hálózati
tápkábelt ki kell cserélni, forduljon a helyi szervizközponthoz.
Ez a túlmelegedés miatt tűzveszélyes lehet.
A csatlakozódugót mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos konnektorba
csatlakoztassa. Elosztókat és hosszabbítókat tilos használni.
A biztosítékok adatait szintén az adattábla tartalmazza.
A készülék első alkalommal történő használata előtt ellenőrizze, hogy az adat‐
táblán feltüntetett feszültségértékek és áramtípus megegyezik a készülék
üzembe helyezési helyén lévő hálózatéval.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag
alkatrészeken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanya‐
103
gokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába be‐
dobni.
VIGYÁZAT
Amikor nem használja tovább a készüléket:
• Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek
bezárják magukat a készülékbe, veszélyeztetve saját életüket.
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.cz
117960030-00-112008
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising