Aeg-Electrolux | F60760M | User manual | Aeg-Electrolux F60760M Εγχειρίδιο χρήστη

Aeg-Electrolux F60760M Εγχειρίδιο χρήστη
FAVORIT 60760
Οδηγίες Χρήσης
Használati útmutató
Πλυντήριο πιάτων
Mosogatógép
2
Περιεχόμενα
Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα
μας.
Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή απόδοση της συσκευής σας,
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Θα σας
επιτρέψει να κινηθείτε σε όλες τις διαδικασίες άψογα και πολύ
αποτελεσματικά. Για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό το εγχειρίδιο
όποτε είναι ανάγκη, συνιστούμε να το φυλάτε σε ασφαλές σημείο. Και
παρακαλούμε παραδώστε το στον όποιον επόμενο κάτοχο της
συσκευής.
Σας ευχόμαστε κάθε ευχαρίστηση με τη νέα σας συσκευή.
Περιεχόμενα
Οδηγίες λειτουργίας
Πληροφορίες ασφαλείας
Σωστή χρήση
Γενικότερη ασφάλεια
Ασφάλεια για τα παιδιά
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Πίνακας χειριστηρίων
Ψηφιακή οθόνη
Πλήκτρα λειτουργίας
Λειτουργία ρύθμισης
Πρώτη χρήση
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Χειροκίνητη ρύθμιση
Ηλεκτρονική ρύθμιση
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
3
3
3
4
4
4
5
6
7
7
7
8
8
9
9
10
Χρήση λαμπρυντικού
11
Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού
12
Καθημερινή χρήση
12
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των
πιάτων
12
Το κάτω καλάθι
14
Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
14
Πάνω καλάθι
16
Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού
17
Χρήση απορρυπαντικού
17
Γεμίστε με απορρυπαντικό
18
Λειτουργία Multitab
19
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας Multitab
19
Προγράμματα πλύσης
21
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος
πλύσης
22
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
24
Φροντίδα και καθάρισμα
24
Καθαρισμός των φίλτρων
24
Καθαρισμός των εκτοξευτήρων
26
Εξωτερικό καθάρισμα
26
Εσωτερικός καθαρισμός
26
Παρατεταμένες περίοδοι μη
λειτουργίας
26
Προστασία από τον πάγο
26
Μετακίνηση του πλυντηρίου
26
Τι να κάνετε αν...
26
Τεχνικά χαρακτηριστικά
29
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
29
Οδηγίες εγκατάστασης
30
Εγκατάσταση
30
Τοποθέτηση κάτω από πάγκο
(κουζίνας ή νεροχύτη)
31
Αλφάδιασμα
31
Σύνδεση νερού
32
Συνδέσεις παροχής νερού
32
Σωλήνας παροχής νερού σε βρύση με
βαλβίδα ασφαλείας
32
Σύνδεση σωλήνα αδειάσματος νερού
33
Πληροφορίες ασφαλείας
Ηλεκτρική σύνδεση
Περιβαλλοντικά θέματα
34
35
Υλικά συσκευασίας
3
35
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Οδηγίες λειτουργίας
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την
εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό
το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προει‐
δοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι ση‐
μαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή
γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυ‐
λάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν με‐
τακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρ‐
κεια της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την ασφά‐
λεια.
117959070-00-112008
Σωστή χρήση
• Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται μόνο για το πλύσιμο οικιακών σκευών
κατάλληλων για πλύσιμο στο πλυντήριο.
• Μη βάλετε διαλύτες στο πλυντήριο πιάτων. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέ‐
σει έκρηξη.
• Τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται πάντα
στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα με τη μύτη προς τα κάτω ή σε οριζόντια
θέση στο επάνω καλάθι.
• Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα (απορρυπαντικό, αλάτι και λαμπρυντικό) κα‐
τάλληλα για πλυντήρια πιάτων.
• Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα όταν λειτουργεί η συσκευή, μπορεί να δια‐
φύγει ζεστός ατμός.
• Μη βγάλετε πιάτα από το πλυντήριο πιάτων πριν από το τέλος του κύκλου
πλύσης των πιάτων.
• Μετά τη χρήση, απομονώστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και κλείστε τη
παροχή του νερού.
• Το σέρβις στο προϊόν αυτό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιο‐
δοτημένο τεχνικό του σέρβις, και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντι‐
κά ανταλλακτικά.
• Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συ‐
σκευή οι ίδιοι. Οι επιδιορθώσεις που εκτελούνται από άτομα χωρίς την κα‐
τάλληλη πείρα θα προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας. Επιμένετε πάντα για
αυθεντικά ανταλλακτικά.
4
Πληροφορίες ασφαλείας
Γενικότερη ασφάλεια
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομέ‐
νων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανό‐
τητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων. Τα άτομα αυτά πρέπει να βρί‐
σκονται υπό επιτήρηση ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων μπορεί να προκαλέσουν χημικά
εγκαύματα στα μάτια, το στόμα και το φάρυγγα. Μπορεί να θέσουν σε κίν‐
δυνο τη ζωή σας! Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του
απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων.
• Το νερό στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι πόσιμο. Υπολείμματα των απορρυ‐
παντικών μπορεί ακόμη να περιέχονται στο πλυντήριο.
• Εξασφαλίστε ότι η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι πάντοτε κλειστή όταν
αυτό δε φορτώνεται ή ξεφορτώνεται. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε να
σκοντάψει κάποιος στην ανοικτή πόρτα και να κτυπήσει.
• Μην κάθεστε και μη στέκεστε πάνω στην ανοικτή πόρτα.
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα
παιδιά να χρησιμοποιούν το πλυντήριο πιάτων χωρίς επιτήρηση.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίν‐
δυνος ασφυξίας.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι
ανοικτή.
Εγκατάσταση
• Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Ποτέ μη
συνδέσετε ένα πλυντήριο με βλάβη. Εάν το πλυντήριο πιάτων έχει υποστεί
ζημιές επικοινωνήστε με τον πωλητή.
• Όλα τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να αφαιρεθούν πριν τη χρήση.
• Οι όποιες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες απαιτούνται για την εγκα‐
τάσταση της παρούσας συσκευής πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα κα‐
ταρτισμένο άτομο.
• Για λόγους ασφαλείας είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τα τεχνικά στοιχεία
ή να προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν αυτό κατά οποιονδήποτε
τρόπο.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το πλυντήριο εάν το καλώδιο ηλεκτρικής τροφο‐
δοσίας και οι σωλήνες νερού έχουν υποστεί ζημιά, ή εάν ο πίνακας ελέγχου,
η περιοχή του πάγκου ή της βάσης έχουν υποστεί ζημιά τέτοια που να είναι
ελεύθερα προσβάσιμο το εσωτερικό της συσκευής. Επικοινωνήστε με το
Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο.
• Καμία πλευρά του πλυντηρίου δεν πρέπει ποτέ να τρυπηθεί για να αποφευ‐
χθούν τυχόν ζημιές σε υδραυλικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού και του νερού ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους.
Περιγραφή προϊόντος
5
Περιγραφή προϊόντος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Πάνω καλάθι
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
Θήκη αποσκληρυντικού αλατιού
Θήκη απορρυπαντικού
Θήκη λαμπρυντικού
Πλακέτα τεχνικών στοιχείων
Φίλτρα
Κάτω εκτοξευτήρας νερού
Επάνω εκτοξευτήρας νερού
Πάγκος εργασίας
Αυτό το πλυντήριο πιάτων διαθέτει ένα εσωτερικό φως το οποίο ανάβει και
σβήνει όταν ανοίγει και κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
Το εσωτερικό φως είναι εξοπλισμένο με λαμπτήρα LED ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 σε
συμφωνία με την EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001.
Σε περίπτωση που αυτό το φως πρέπει να αντικατασταθεί, επικοινωνήστε με
το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
6
Πίνακας χειριστηρίων
Πίνακας χειριστηρίων
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Πλήκτρο On/Off
RESET Πλήκτρο
Πλήκτρα επιλογής προγράμματος
NIGHT CYCLE Πλήκτρο
MULTITAB Πλήκτρο
Πλήκτρο καθυστέρησης εκκίνησης
Ψηφιακή οθόνη
Πλήκτρα λειτουργίας
Ενδεικτικές λυχνίες
Λυχνίες προγράμματος
Ενδεικτικές λυχνίες
MULTITAB
Υποδεικνύει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας MULTITAB (δείτε λειτουργία MULTITAB)
Πίνακας χειριστηρίων
7
Ενδεικτικές λυχνίες
Αλάτι
Ανάβει όταν τελειώσει το ειδικό αλάτι. 1)
Λαμπρυντικό
Ανάβει όταν τελειώσει το λαμπρυντικό. 1)
1) Οι ενδεικτικές λυχνίες αλατιού και λαμπρυντικού δεν ανάβουν ποτέ κατά τη διάρκεια ενός
προγράμματος πλύσης ακόμη και όταν είναι αναγκαία η αναπλήρωση σε αλάτι και/ή
λαμπρυντικό.
Ψηφιακή οθόνη
Η ψηφιακή οθόνη δείχνει:
• το βαθμό σκληρότητας στον οποίο έχει ρυθμιστεί το μαλακτικό νερού,
• το χρόνο κατά προσέγγιση που απομένει για το τρέχον πρόγραμμα,
• ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θήκης του λαμπρυντικού (ΜΟΝΟ με
ενεργοποιημένη τη λειτουργία Multitab ),
• το τέλος ενός προγράμματος πλύσης (ένα μηδενικό θα εμφανιστεί στην ψη‐
φιακή οθόνη),
• την αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης εκκίνησης,
• κωδικούς σφαλμάτων σχετικά με τη δυσλειτουργία του πλυντηρίου.
NIGHT CYCLE Πλήκτρο
Night Cycle είναι αθόρυβο πρόγραμμα πλύσης που δεν θα σας ενοχλήσει ακό‐
μη και όταν κοιμόσαστε. Μπορεί να ρυθμιστεί το βράδυ ή σε ώρες με οικονομική
τιμή ρεύματος.
Κατά τη διάρκεια του Night Cycle, η αντλία λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα
επιτυγχάνοντας 25% μείωση του επιπέδου θορύβου σε σύγκριση με το πρό‐
γραμμα δήλωσης. Κατά συνέπεια, έχει πολύ μεγάλη διάρκεια λειτουργίας.
Πλήκτρα λειτουργίας
Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν με τη βοήθεια αυτών των
πλήκτρων:
• ρύθμιση του επιπέδου αποσκληρυντή νερού,
• ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θήκης λαμπρυντικού όταν η λειτουργία
Multitab είναι ενεργή.
Λειτουργία ρύθμισης
Η συσκευή είναι σε λειτουργία ρύθμισης όταν ΟΛΕΣ οι λυχνίες προγραμμάτων
είναι αναμμένες.
Να θυμάστε πάντα ότι, όταν εκτελείτε λειτουργίες όπως:
– επιλογή προγράμματος πλύσης,
– ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού,
– ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του λαμπρυντικού,
η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη λειτουργία ρύθμισης.
8
Πρώτη χρήση
Εάν μία λυχνία προγράμματος είναι αναμμένη, είναι ακόμη ρυθμισμένο το πρό‐
γραμμα που πραγματοποιήθηκε ή επιλέχθηκε τελευταίο. Στην περίπτωση αυτή,
για επιστροφή στη λειτουργία ρύθμισης, το πρόγραμμα πρέπει να ακυρωθεί.
Για ακύρωση ενός ρυθμισμένου προγράμματος ή ενός προγράμματος που
εκτελείται
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο RESET μέχρι όλες οι λυχνίες των
προγραμμάτων να ανάψουν. Το πρόγραμμα ακυρώθηκε και η συσκευή βρί‐
σκεται τώρα σε λειτουργία ρύθμισης.
Πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων για πρώτη φορά:
• Εξασφαλίστε ότι οι συνδέσεις ηλεκτρικού και νερού είναι σύμφωνες με τις
οδηγίες εγκατάστασης
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της συσκευής
• Ρυθμίστε τον αποσκλυρηντή νερού
• Ρίξτε 1 λίτρο νερού στη θήκη του αλατιού και στη συνέχεια γεμίστε με αλάτι
• Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμένες ταμπλέτες πλυσίματος όπως:
"3 σε 1", "4 σε 1", "5 σε 1" κ.λπ., ρυθμίστε τη λειτουργία Multitab (βλέπε "Λει‐
τουργία Multitab").
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με αποσκλυρηντή νερού σχεδιασμένου
να αφαιρεί τα ορυκτά και τα άλατα από την παροχή νερού, τα οποία θα είχαν
αρνητική επίδραση στη λειτουργία της συσκευής.
Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυτών των ορυκτών και των αλάτων,
τόσο σκληρότερο είναι το νερό. Η σκληρότητα του νερού μετριέται σε αντίστοι‐
χες κλίμακες, Γερμανικούς βαθμούς (°dH), Γαλλικούς βαθμούς (°TH) και mmol/
l (millimol ανά λίτρο- διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του νερού).
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του
νερού στην περιοχή σας. Ο τοπικός Οργανισμός ύδρευσης μπορεί να σας
πληροφορήσει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί και με τους δύο τρόπους: χειροκίνητα,
χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή σκληρότητας νερού και ηλεκτρονικά.
Σκληρότητα νερού
Ρύθμιση της σκληρότητας
του νερού
Χρήση αλα‐
τιού
°dH
°TH
mmol/λίτρο
χειροκίνητα
ηλεκτρονικά
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
επίπεδο 10
ναι
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
επίπεδο 9
ναι
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
επίπεδο 8
ναι
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Σκληρότητα νερού
Ρύθμιση της σκληρότητας
του νερού
9
Χρήση αλα‐
τιού
°dH
°TH
mmol/λίτρο
χειροκίνητα
ηλεκτρονικά
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
επίπεδο 7
ναι
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
επίπεδο 6
ναι
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
επίπεδο 5
ναι
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
επίπεδο 4
ναι
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
επίπεδο 3
ναι
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
επίπεδο 2
ναι
<4
<7
< 0,7
1
επίπεδο 1
όχι
Χειροκίνητη ρύθμιση
Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο στη θέση 2.
1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων.
2. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι από το
πλυντήριο πιάτων.
3. Περιστρέψτε το ρυθμιστή σκληρότη‐
τας στη θέση 1 ή 2 (βλ. πίνακα).
4. Τοποθετήστε ξανά το κάτω καλάθι.
Ηλεκτρονική ρύθμιση
Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο στη θέση 5.
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυντήριο πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθ‐
μισης.
2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα B και C , μέχρι να
αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες στα πλήκτρα A , B και C .
3. Πιέστε το πλήκτρο A , οι λυχνίες των πλήκτρων B και C σβήνουν ενώ εξα‐
κολουθεί να αναβοσβήνει η λυχνία του πλήκτρου A . Στην ψηφιακή οθόνη
εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο.
Παραδείγματα:
εμφανίζεται = επίπεδο 5
εμφανίζεται = επίπεδο 10
4. Για να αλλάξετε το επίπεδο, πιέστε το πλήκτρο A . Κάθε φορά που πιέζεται
ένα πλήκτρο το επίπεδο αλλάζει (για την επιλογή του καινούριου επιπέδου
βλέπε τον πίνακα).
Παραδείγματα: εάν το τρέχον επίπεδο είναι 5, πιέζοντας το πλήκτρο A μία
φορά, επιλέγεται το επίπεδο 6. εάν το τρέχον επίπεδο είναι 10, πιέζοντας
το πλήκτρο A μία φορά, επιλέγεται το επίπεδο 1.
10
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
5. Για να απομνημονευτεί η λειτουργία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέ‐
ζοντας το πλήκτρο On/Off.
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό για πλυντήρια πιάτων αλάτι. Κάθε άλλος τύπος
αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων, ειδικά
το επιτραπέζιο αλάτι, θα καταστρέψει τον αποσκλυρηντή νερού. Γεμίστε με
αλάτι μόνο ακριβώς πριν από την εκκίνηση ενός πλήρους προγράμματος πλύ‐
σης. Έτσι θα αποφύγετε την παραμονή στο κάτω μέρος του πλυντηρίου
οποιονδήποτε κόκκων αλατιού ή νερού με αλάτι το οποίο μπορεί να χύθηκε,
για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, που θα μπορούσε να προκαλέσει διάβρω‐
ση.
Για να γεμίσετε:
1. ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα της
θήκης του αλατιού περιστρέφοντας αριστερόστροφα.
2. Ρίξτε 1 λίτρο νερού μέσα στη θήκη (αυτό είναι απαραίτητο μόνο πριν από
το γέμισμα με αλάτι την πρώτη φορά).
3. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
χωνί, ρίξτε αλάτι στη θήκη μέχρι να
γεμίσει.
4. Επανατοποθετήστε το πώμα εξα‐
σφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος
αλατιού στο σπείρωμα ή στην τσι‐
μούχα.
5. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι σφικτά
περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι
να σταματήσει με ένα κλικ.
Μην ανησυχήσετε εάν το νερό υπερχει‐
λίσει από τη μονάδα κατά το γέμισμα με
το αλάτι, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Η ενδεικτική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου μπορεί να παραμείνει αναμ‐
μένη για 2-6 ώρες μετά από την αναπλήρωση του αλατιού, εφόσον το πλυντή‐
ριο πιάτων παραμένει ενεργοποιημένο. Εάν χρησιμοποιείτε αλάτια τα οποία
αργούν περισσότερο να διαλυθούν αυτό μπορεί να χρειαστεί περισσότερο
χρόνο. Η λειτουργία του πλυντηρίου δεν επηρεάζεται.
Χρήση λαμπρυντικού
11
Χρήση λαμπρυντικού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο λαμπρυντικό μάρκας ειδικής για πλυντήριο πιάτων.
Μη γεμίσετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντικού με οποιαδήποτε άλλη ουσία (π.χ. κα‐
θαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Κάτι τέτοιο θα κατέστρε‐
φε τη συσκευή.
Το λαμπρυντικό εξασφαλίζει το καλό ξέπλυμα, και το στέγνωμα χωρίς στίγματα
και σημάδια.
Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα κατά το τελευταίο ξέβγαλμα.
1. Ανοίξτε τη θήκη πιέζοντας το πλήκ‐
τρο απελευθέρωσης (A).
2. Προσθέστε το λαμπρυντικό στη θή‐
κη. Η μέγιστη στάθμη πλήρωσης
υποδεικνύεται από την ένδειξη
"max".
Η θήκη χωρά περίπου 110 ml λαμ‐
πρυντικού, το οποίο είναι αρκετό για
16 έως 40 κύκλους πλυσίματος πιά‐
των, ανάλογα με τη ρύθμιση της δό‐
σης.
3. Εξασφαλίστε ότι το καπάκι είναι κλει‐
στό μετά από κάθε επαναπλήρωση.
Καθαρίστε λαμπρυντικό που τυχόν χύ‐
θηκε κατά το γέμισμα με ένα απορροφη‐
τικό πανί για να αποφύγετε το υπερβο‐
λικό άφρισμα κατά την επόμενη πλύση.
12
Καθημερινή χρήση
Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελικής εμφάνισης και του στεγνώματος,
ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού μέσω του επιλογέα 6 θέσεων (θέση 1 =
ελάχιστη δόση, θέση 6 = μέγιστη δόση).
Η δόση είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στη θέση 4.
Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες
νερού ή στίγματα αλάτων στα πιάτα μετά το
πλύσιμο.
Μειώστε την εάν υπάρχουν άσπρα σημάδια
στα πιάτα ή μια κάπως γαλάζια επικάλυψη
στα ποτήρια ή στις λάμες των μαχαιριών.
Καθημερινή χρήση
• Ελέγξτε εάν χρειάζεται να επαναπληρώσετε το πλυντήριο πιάτων με αλάτι
πλυντηρίου πιάτων ή λαμπρυντικό.
• Φορτώστε τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων.
• Γεμίστε με απορρυπαντικό στο πλυντήριο πιάτων.
• Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης κατάλληλο για τα μαχαιροπίρουνα και τα
πιάτα.
• Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Σφουγγάρια, πανιά και οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να απορροφήσει νερό
δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
• Πριν φορτώσετε τα πιάτα πρέπει:
– Αφαιρείτε όλα τα τρόφιμα και τα υπολείμματα.
– Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα ταψιά
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
13
• Όταν φορτώνετε τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα, παρακαλώ προσέξτε:
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να εμποδίζουν την περιστρο‐
φή των βραχιόνων.
– Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες,
κλπ, με το άνοιγμα προς τα κάτω έτσι ώστε το νερό να μην μπορεί να
συσσωρευτεί στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο
άλλο, ή να καλύπτουν το ένα το άλλο.
– Για να αποφευχθούν οι ζημιές στα ποτήρια, δεν πρέπει να ακουμπούν
μεταξύ τους.
– Τοποθετήστε τα μικροαντικείμενα στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
• Τα πλαστικά αντικείμενα και οι κατσαρόλες με αντικολλητικές επιστρώσεις
έχουν την τάση να συγκρατούν σταγόνες νερού; αυτά τα αντικείμενα δε θα
στεγνώσουν τόσο καλά όσο τα αντικείμενα από πορσελάνη ή χάλυβα.
• Ελαφρά αντικείμενα (πλαστικά μπολ κλπ.) πρέπει να τοποθετηθούν στο
επάνω καλάθι και να διευθετηθούν έτσι ώστε να μη μετακινούνται.
Για πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων τα παρακάτω μαχαιροπίρουνα και πιάτα
δεν είναι κατάλληλα:
είναι περιορισμένης καταλληλότητας:
• Σκεύη με ξύλινες, κοκάλινες, πορσελά‐ • Πλένετε κεραμικά σκεύη στο πλυντήριο
νινες ή φιλντισένιες λαβές.
πιάτων μόνο εάν έχει ειδική σήμανση
• Πλαστικά αντικείμενα τα οποία δεν
από τον κατασκευαστή ότι είναι ασφα‐
αντέχουν στη θερμότητα.
λές να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
• Παλαιότερα σκεύη με κολλημένα εξαρ‐ • Τα εφυαλωμένα σχέδια μπορεί να θα‐
τήματα τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη
μπώσουν εάν πλυθούν επανειλημμένα
θερμότητα.
σε πλυντήριο πιάτων.
• Κολλημένα μαχαιροπίρουνα και πιάτα. • Τα εξαρτήματα από αλουμίνιο και ασήμι
• Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό.
έχουν την τάση να αποχρωματίζονται
• Γυαλικά από μολυβωμένο κρύσταλλο.
κατά την πλύση: Υπολείμματα, π.χ.
• Χαλύβδινα αντικείμενα που έχουν την
ασπράδι η κρόκος αυγού και μουστάρ‐
τάση για σκουριά.
δα συχνά προκαλούν αποχρωματισμό
• Ξύλινες πιατέλες.
και λεκέδες στα ασημικά. Συνεπώς τα
• Αντικείμενα από συνθετικές ίνες.
υπολείμματα θα πρέπει να καθαρίζο‐
νται άμεσα από τα ασημικά, εάν δεν
πρόκειται να πλυθούν αμέσως μετά τη
χρήση.
Ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε έξω το καλάθι για να φορτώσετε τα πιάτα.
14
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Το κάτω καλάθι
Φορτώστε τα μεγαλύτερα και πιο λερωμένα
πιάτα και σκεύη στο κάτω καλάθι.
Για να διευκολυνθεί το φόρτωμα των μεγα‐
λύτερων πιάτων, όλες οι πίσω σχάρες πιά‐
των στο κάτω καλάθι μπορούν διπλωθούν
προς τα κάτω.
Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κοφτερά μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται
στο δίσκο για τα μαχαιροπίρουνα ή στο επάνω καλάθι λόγω του κίνδυνου για
τραυματισμό.
Να τοποθετείτε τα μαχαίρια, τα μικρά κου‐
τάλια και τα μικρά πιρούνια στο δίσκο για τα
μαχαιροπίρουνα που βρίσκεται στο επάνω
καλάθι. Να τοποθετείτε τα πιρούνια και κου‐
τάλια που δεν χωράνε στο δίσκο για τα μα‐
χαιροπίρουνα στο καλάθι για τα μαχαιροπί‐
ρουνα.
Για να εξασφαλίσετε ότι το νερό μπορεί να φτάσει σε όλα τα αντικείμενα μέσα
στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα, πρέπει:
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
1. Να τοποθετήσετε τη σχάρα στο κα‐
λάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
2. Να τοποθετείτε τα πιρούνια και τα
κουτάλια στο καλάθι για τα μαχαιρο‐
πίρουνα με τη λαβή τους προς τα κά‐
τω.
Για μεγαλύτερα εργαλεία, όπως κτυ‐
πητήρια, μην τοποθετήσετε τη μισή
σχάρα για τα μαχαιροπίρουνα.
Ανοίγει το καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
Εξασφαλίζετε πάντα ότι πιάνετε με το χέρι
σας και τα δύο μέρη της λαβής όταν το βγά‐
ζετε από το πλυντήριο πιάτων.
1. Τοποθετήστε το καλάθι για τα μαχαιρο‐
πίρουνα σε ένα τραπέζι ή πάγκο.
2. Ανοίξτε τα δύο μέρη της λαβής.
3. Αφαιρέστε τα μαχαιροπίρουνα.
15
16
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Πάνω καλάθι
Τοποθετήστε τα μικρότερα, εύθραυστα
αντικείμενα και τα μακριά, αιχμηρά μαχαι‐
ροπίρουνα στο επάνω καλάθι.
• Τοποθετήστε τα διάφορα αντικείμενα πά‐
νω και κάτω από τις αναδιπλούμενες
σχάρες για τα φλιτζάνια έτσι ώστε να είναι
εναλλάξ μεταξύ τους και το νερό να μπο‐
ρεί να φτάνει σε όλα.
• Οι σχάρες για τα φλιτζάνια διπλώνουν
προς τα επάνω για τα ψηλά ποτήρια.
• Απλώστε ή κρεμάστε τα ποτήρια του
κρασιού και του κονιάκ στις εγκοπές
στις σχάρες για τα φλιτζάνια.
• Για ποτήρια με μακρύ κολονάκι, διπλώ‐
στε τη σχάρα για τα ποτήρια προς τα
δεξιά ή προς τα αριστερά.
Χρήση απορρυπαντικού
17
• Η σειρά από ακίδες στα αριστερά του
επάνω καλαθιού είναι επίσης σε δύο
μέρη και μπορεί να διπλωθεί.
Ακίδες όχι διπλωμένες: τοποθετήστε
ποτήρια, κούπες, κ.λπ. στο επάνω κα‐
λάθι.
Ακίδες διπλωμένες: περισσότερος χώ‐
ρος για πιάτα σερβιρίσματος.
Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού
Μέγιστο ύψος πιάτων στο:
Πάνω καλάθι
Το κάτω καλάθι
Με το πάνω καλάθι ανυ‐
ψωμένο
22 cm
30 cm
Με το πάνω καλάθι χαμη‐
λωμένο
24 cm
29 cm
Το ύψος επάνω καλαθιού μπορεί επίσης να ρυθμιστεί όταν είναι φορτωμένο.
Ανύψωση / χαμήλωμα του επάνω καλαθιού:
1. Τραβήξτε εντελώς έξω το επάνω κα‐
λάθι.
2. Κρατώντας το επάνω καλάθι από τη
λαβή, ανυψώστε όσο είναι δυνατό
και στη συνέχεια χαμηλώστε το κα‐
τακόρυφα.
Το επάνω καλάθι θα ασφαλίσει στην
κατώτερη ή στην ανώτερη θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πάντοτε κλείνετε την πόρτα μετά το φόρ‐
τωμα του πλυντηρίου, καθώς μια ανοι‐
κτή πόρτα μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Πριν κλείσετε την πόρτα, εξασφαλίστε ότι οι εκτοξευτήρες νερού περιστρέφο‐
νται ελεύθερα.
Χρήση απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη δοσολογία και την
αποθήκευση όπως αναφέρονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
18
Χρήση απορρυπαντικού
Η χρήση της κατάλληλης ποσότητας απορρυπαντικού και όχι μεγαλύτερης
συνεισφέρει στην μείωση της ρύπανσης.
Γεμίστε με απορρυπαντικό
1. Ανοίξτε το καπάκι.
2. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού (1)
με απορρυπαντικό. Τα σημάδια
υποδεικνύουν τις στάθμες της δοσο‐
λογίας:
20 = περίπου 20 g απορρυπαντικού
30 = περίπου 30 g απορρυπαντικού.
3. Όλα τα προγράμματα με πρόπλυση
χρειάζονται μια πρόσθετη δόση
απορρυπαντικού (5/10 g) η οποία
πρέπει να τοποθετηθεί στη θήκη
απορρυπαντικού πρόπλυσης (2).
Το απορρυπαντικό αυτό θα χρησι‐
μοποιηθεί κατά τη φάση της πρό‐
πλυσης.
4. Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες
απορρυπαντικού, τοποθετήστε την
ταμπλέτα στη θήκη (1)
5. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι
να ασφαλίσει στη θέση του.
Λειτουργία Multitab
19
Ταμπλέτες απορρυπαντικού
Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού από διαφορετικούς κατασκευαστές διαλύονται
με διαφορετικούς ρυθμούς. Για αυτό το λόγο, μερικές ταμπλέτες απορρυπα‐
ντικού δεν πετυχαίνουν την πλήρη καθαριστική τους απόδοση στα σύντομα
προγράμματα πλύσης. Συνεπώς, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μεγάλα
προγράμματα πλύσης όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, για να
εξασφαλίσετε την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού.
Λειτουργία Multitab
Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με τη "Λειτουργία Multitab ", που επιτρέπει
τη χρήση των συνδυασμένων ταμπλέτων απορρυπαντικού " Multitab".
Τα προϊόντα αυτά είναι απορρυπαντικά με συνδυασμένες λειτουργίες καθαρι‐
σμού, ξεπλύματος και αλατιού. Μπορεί επίσης να περιέχουν διαφορετικά μέσα
ανάλογα με ποιο είδος ταμπλέτας χρησιμοποιείτε ("3 σε 1", "4 σε 1", "5 σε 1"
κλπ...).
Ελέγξτε εάν τα απορρυπαντικά αυτά είναι κατάλληλα για τη σκληρότητα του
νερού σας. Δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί με όλα τα προγράμματα πλύσης. Με την
επιλογή της λειτουργίας αυτής η εισροή λαμπρυντικού και αλατιού από τις αντί‐
στοιχες θήκες παροχής απενεργοποιείται αυτόματα και επίσης απενεργο‐
ποιούνται οι ενδεικτικές λυχνίες για το αλάτι και το λαμπρυντικό.
Επιλέξτε "τη λειτουργία Multitab " πριν την έναρξη του προγράμματος πλύσης.
Από τη στιγμή που θα επιλεγεί η λειτουργία αυτή (αναμμένη ενδεικτική λυχνία)
θα παραμείνει ενεργεί και για τα επόμενα προγράμματα πλύσης.
Με τη χρήση της "λειτουργίας Multitab ", οι διάρκειες των κύκλων μπορεί να
αλλάξουν. Σε αυτή την περίπτωση, στην ψηφιακή οθόνη, η ένδειξη του τρέχο‐
ντος χρόνου του προγράμματος ενημερώνεται αυτόματα.
Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, η "λειτουργία Multitab " ΔΕΝ
μπορεί πλέον να αλλάξει. Εάν θέλετε να εξαιρέσετε τη "λειτουργία Multitab "
πρέπει να ακυρώσετε τη ρύθμιση προγράμματος και στη συνέχεια να απενερ‐
γοποιήσετε τη "λειτουργία Multitab ".
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα πλύσης (και τις
επιθυμητές επιλογές) ξανά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Multitab
Πιέστε το Multitab πλήκτρο: Ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. Αυτό ση‐
μαίνει ότι η λειτουργία ενεργοποιήθηκε.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πιέστε ξανά το πλήκτρο Multitab: η εν‐
δεικτική λυχνία σβήνει.
20
Λειτουργία Multitab
Εάν τα αποτελέσματα του στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά σας συνιστού‐
με:
1. Να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμπρυντικό.
2. Ενεργοποιήστε τη θήκη λαμπρυντικού.
3. Ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού στη θέση 2.
• Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θήκης του λαμπρυντικού είναι δυνατή
μόνο με τη "λειτουργία Multitab " ενεργοποιημένη.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θήκης του λαμπρυντικού
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυντήριο πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθ‐
μισης.
2. Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα B και C , μέχρι να αρχίσουν να
αναβοσβήνουν οι λυχνίες των πλήκτρων A , B , και C .
3. Πιέστε το πλήκτρο B , οι λυχνίες των πλήκτρων A και C σβήνουν ενώ εξα‐
κολουθεί να αναβοσβήνει η λυχνία του πλήκτρου B . Η ψηφιακή οθόνη δεί‐
χνει την τρέχουσα ρύθμιση:
= Η θήκη του λαμπρυντικού απενεργοποιημένη.
= Η θήκη του λαμπρυντικού ενεργοποιημένη.
4. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πιέστε ξανά το πλήκτρο B , η ψηφιακή οθόνη
εμφανίζει τη νέα ρύθμιση.
5. Για να απομνημονευτεί η λειτουργία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέ‐
ζοντας το πλήκτρο On/Off.
Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε στο στάνταρ σύστημα απορρυπαντικού σας
συμβουλεύουμε να:
1. Απενεργοποιήστε τη "λειτουργία Multitab".
2. Γεμίσετε τις θήκες αλατιού και λαμπρυντικού ξανά.
3. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού στο υψηλότερο επίπεδο και
πραγματοποιήστε 1 κανονικό πρόγραμμα πλύσης χωρίς να φορτώσετε
πιάτα.
4. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του
νερού στην περιοχή σας.
5. Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού.
Προγράμματα πλύσης
21
Εύθραυ‐
στα πιάτα
και ποτή‐
ρια
-
Οποιο‐
σδήποτε
Μερικό
φορτίο
(που θα
ολοκλη‐
ρωθεί αρ‐
γότερα
μέσα
στην ημέ‐
ρα) 6)
-
12 - 23 Νερό (σε λίτρα)
Κανονικά
λερωμέ‐
να
16 - 18
Πιάτα και
μαχαιρο‐
πίρουνα
9
Κανονικά
λερωμέ‐
να
12 - 13
ECO 50°5)
14 - 15
Πιάτα και
μαχαιρο‐
πίρουνα
4
Λίγο λε‐
ρωμένα
1,1 - 1,7 Ενέργεια (kWh)
30 MIN 60°
1,5 -1,7
Πιάτα,
μαχαιρο‐
πίρουνα,
κατσαρό‐
λες
0,9
Πολύ λε‐
ρωμένα
0,8 -0,9 1,0 - 1,1
INTENSIV
CARE 70°
0,1
Πιάτα,
μαχαιρο‐
πίρουνα,
κατσαρό‐
λες
4)
Στοιχεία κατανά‐
λωσης 1)
- Διάρκεια (λεπτά) 2)
Ανάμικτα
κανονικά
και πολύ
λερωμέ‐
να
Στέγνωμα
AUTO
45-70° 3)
Τελικό ξέβγαλμα
Περιγραφή προγράμματος
1/2x Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τύπος
φορτίου
Κύρια πλύση
Πρόγραμ‐
μα
Πρόπλυση
Βαθμός
λερώμα‐
τος
-
Προγράμματα πλύσης
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος πλύσης
13 - 14 Νερό (σε λίτρα)
1.2 - 1.3 Ενέργεια (kWh)
Πιάτα και
μαχαιρο‐
πίρουνα
- Διάρκεια (λεπτά) 2)
NIGHT
CYCLE
Στοιχεία κατανά‐
λωσης 1)
Στέγνωμα
Κανονικά
λερωμέ‐
να
Περιγραφή προγράμματος
Τελικό ξέβγαλμα
Τύπος
φορτίου
Ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Βαθμός
λερώμα‐
τος
Πρόπλυση
Πρόγραμ‐
μα
Κύρια πλύση
22
1) Οι τιμές κατανάλωσης είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από την πίεση και τη θερμοκρασία του
νερού, καθώς και από τις μεταβολές της τροφοδοσίας και από την ποσότητα των πιάτων.
2) Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια προγράμματος.
3) Κατά το Αυτόματο πρόγραμμα πλύσης, το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα καθορίζεται από το
πόσο θολό είναι το νερό. Η διάρκεια του προγράμματος και τα επίπεδα κατανάλωσης νερού και
ενέργειας μπορεί να διαφέρουν. Αυτό εξαρτάται από το αν το πλυντήριο είναι πλήρως ή μερικώς
φορτωμένο και τα πιάτα είναι λίγο ή πολύ λερωμένα. Η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται
αυτόματα μεταξύ 45°C και 70°C.
4) Ιδανικό για πλύση όταν το πλυντήριο πιάτων είναι μερικώς φορτωμένο. Αυτό είναι το τέλειο
καθημερινό πρόγραμμα, σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις ανάγκες μιας οικογένειας 4 ατόμων που
επιθυμούν να φορτώσουν μόνο τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα του πρωινού και του γεύματος.
5) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών.
6) Αυτό το πρόγραμμα δε χρειάζεται απορρυπαντικό
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος πλύσης
Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης και την καθυστέρηση εκκίνησης με την πόρτα
λίγο ανοικτή. Η έναρξη του προγράμματος ή της αντίστροφης μέτρησης της
καθυστέρησης θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού κλείσει η πόρτα. Μέχρι εκείνη
τη στιγμή είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων.
1. Ελέγξτε ότι τα καλάθια έχουν φορτωθεί σωστά και ότι οι εκτοξευτήρες νερού
περιστρέφονται ελεύθερα.
2. Ελέγξτε ότι είναι ανοικτή η βρύση του νερού.
3. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυντήριο πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθ‐
μισης.
4. Πιέστε ένα από τα δύο πλήκτρα προγράμματος για να επιλέξετε το πρό‐
γραμμα πλύσης. (βλ. πίνακα "Προγράμματα πλύσης").
Όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία προγράμματος
και ο χρόνος του προγράμματος αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη.
Αν θέλετε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα NIGHT CYCLE, πιέστε το πλήκτρο
NIGHT CYCLE, ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.
5. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυ‐
τόματα.
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος πλύσης
23
Ρύθμιση και ξεκίνημα του προγράμματος με "καθυστέρηση εκκίνησης"
1. Μετά την επιλογή του προγράμματος πλύσης, πιέστε το πλήκτρο καθυστέ‐
ρησης εκκίνησης μέχρι ο αριθμός για τις ώρες της καθυστέρησης εκκίνησης
να εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη. Η έναρξη του επιλεγμένου προγράμ‐
ματος πλύσης μπορεί να καθυστερήσει από 1 έως 19 ώρες.
2. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά
αυτόματα.
3. Η αντίστροφη μέτρηση θα μειώνεται σε βήματα της 1 ώρας.
4. Το άνοιγμα της πόρτας θα διακόψει την αντίστροφη μέτρηση. Κλείστε την
πόρτα. Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει ξανά από το σημείο στο οποίο
διακόπηκε.
5. Μόλις εκπνεύσει η καθυστέρηση εκκίνησης το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.
Η επιλογή του προγράμματος πλύσης και της καθυστέρησης εκκίνησης μπορεί
να γίνει και με κλειστή την πόρτα. Να έχετε υπόψη σας ότι με τον τρόπο αυτό,
από τη στιγμή που θα πιεστεί ένα πλήκτρο προγράμματος έχετε ΜΟΝΟ 3 δευ‐
τερόλεπτα κατά τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα ή να επι‐
λέξετε μια καθυστέρηση εκκίνησης, μετά από τα οποία το επιλεγμένο πρό‐
γραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διακόψτε ή ακυρώστε ένα πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη ΜΟΝΟ εάν είναι
απόλυτα αναγκαίο. Προσοχή! Εάν ανοίξετε την πόρτα, μπορεί να διαφύγει ζε‐
στός ατμός. Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά.
Ακύρωση μιας καθυστέρησης εκκίνησης ή ενός προγράμματος πλύσης
σε εξέλιξη
• Πιέστε το πλήκτρο RESET μέχρι να ανάψουν όλες οι λυχνίες των πλήκτρων
προγράμματος.
• Η ακύρωση της καθυστέρησης εκκίνησης περιλαμβάνει επίσης την ακύρωση
του ρυθμισμένου προγράμματος πλύσης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
ρυθμίσετε ξανά ένα πρόγραμμα πλύσης.
• Εάν πρόκειται να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα, ελέγξτε ότι υπάρχει απορ‐
ρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού.
Διακοπή ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη
• Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Το πρόγραμμα θα σταματήσει.
Κλείστε την πόρτα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το σημείο στο οποίο
διακόπηκε.
• Πιέστε το πλήκτρο On/Off, όλες οι λυχνίες σβήνουν. Πιέστε το πλήκτρο On/
Off ξανά. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Τέλος του προγράμματος πλύσης
• Το πλυντήριο πιάτων θα σταματήσει αυτόματα και ένα ηχητικό σήμα θα σας
πληροφορήσει για το τέλος του προγράμματος πλύσης.
• Η λυχνία του προγράμματος που μόλις τελείωσε παραμένει αναμμένη.
• Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται ένα μηδενικό.
24
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο On/Off.
Συνιστάται να απενεργοποιείτε τη συσκευή μόλις τελειώνει το πρόγραμμα πλύ‐
σης. Αν παραλείψετε να το κάνετε, περίπου 3 λεπτά μετά από το τέλος του
προγράμματος θα σβήσουν αυτόματα όλες οι ενδεικτικές λυχνίες. Η ψηφιακή
οθόνη δείχνει 1 οριζόντια ράβδο.
Αυτό θα βοηθήσει να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας όταν ξεχνάτε ή για
οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μόλις τε‐
λειώσει το πρόγραμμα.
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από το On/Off) και ο πίνακας ελέγχου θα
δείξει την ίδια κατάσταση (ενδεικτικές λυχνίες και ψηφιακή οθόνη) όπως όταν
τελείωσε το πρόγραμμα.
2. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε τη μισάνοικτη και περι‐
μένετε μερικά λεπτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι
πιο κρύα και το στέγνωμα θα βελτιωθεί.
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
• Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα κτυπήματα.
Πρέπει κατά συνέπεια να αφήνετε τα πιάτα να κρυώνουν πριν τα αφαιρέσετε
από το πλυντήριο.
• Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω; έτσι δε θα στάξουν νερά
από το επάνω καλάθι στα πιάτα στο κάτω καλάθι.
• Μπορεί να εμφανιστεί νερό στις πλευρές και στην πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων καθώς ο ανοξείδωτος χάλυβας τελικά θα κρυώσει περισσότερο από
τα πιάτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης, συνιστάται να αποσυνδέετε το πλυντή‐
ριο πιάτων από την τροφοδοσία και να κλείνετε τη βρύση του νερού.
Φροντίδα και καθάρισμα
Καθαρισμός των φίλτρων
Τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται από καιρό σε καιρό. Τα
βρώμικα φίλτρα θα υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα της πλύσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν καθαρίσετε εξασφαλίστε ότι το πλυντήριο έχει απενεργοποιηθεί.
1. Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το κάτω καλάθι.
Φροντίδα και καθάρισμα
25
2. Το σύστημα φίλτρων του πλυντη‐
ρίου πιάτων αποτελείται από ένα
χονδρό φίλτρο ( A ), ένα μικροφίλτρο
( B ) και ένα επίπεδο φίλτρο. Απα‐
σφαλίστε το σύστημα φίλτρων χρη‐
σιμοποιώντας τη λαβή στο μικροφίλ‐
τρο, και αφαιρέστε το σύστημα φίλ‐
τρων.
3. Περιστρέψτε τη λαβή κατά περίπου
1/4 της στροφής δεξιόστροφα και
αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.
4. Πιάστε το χονδρό φίλτρο ( A ) από τη
λαβή με την οπή και αφαιρέστε το μι‐
κροφίλτρο ( B ).
5. Καθαρίστε όλα τα φίλτρα καλά κάτω
από τρεχούμενο νερό.
6. Αφαιρέστε το επίπεδο φίλτρο από τη
βάση του θαλάμου πλύσης και κα‐
θαρίστε και τις δύο όψεις καλά.
7. Τοποθετήστε το επίπεδο φίλτρο πί‐
σω στη βάση του θαλάμου πλύσης
και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει από‐
λυτα.
8. Τοποθετήστε το χονδρό φίλτρο ( A )
μέσα στο μικροφίλτρο ( B ) και πιέστε
τα μεταξύ τους.
9. τοποθετήστε το συνδυασμό φίλτρων
πίσω στη θέση του και ασφαλίστε
περιστρέφοντας τη λαβή δεξιόστρο‐
φα μέχρι να σταματήσει. Κατά τη διαδικασία αυτή εξασφαλίστε ότι το επί‐
πεδο φίλτρο δεν εξέχει πάνω από τη βάση του θαλάμου πλύσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο χωρίς φίλτρα. Η λανθασμένη ανατοπο‐
θέτηση και τοποθέτηση των φίλτρων θα προκαλέσει φτωχά αποτελέσματα
πλύσης και ίσως προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
26
Τι να κάνετε αν...
Καθαρισμός των εκτοξευτήρων
ΠΟΤΕ μη δοκιμάσετε να αφαιρέσετε τους εκτοξευτήρες νερού.
Εάν υπολείμματα βρωμιάς έχουν βουλώσει τις τρύπες στους εκτοξευτήρες νε‐
ρού, αφαιρέστε τα με μια οδοντογλυφίδα.
Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου και τον πίνακα ελέγχου με
ένα μαλακό υγρό πανί. Εάν χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο ουδέτερα απορ‐
ρυπαντικά. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αποξεστικά προϊόντα, σύρμα ή διαλύτη
(ασετόν, τριχλοραιθυλένιο κλπ...).
Εσωτερικός καθαρισμός
Εξασφαλίστε ότι τα λάστιχα γύρω από την πόρτα, οι θήκες απορρυπαντικού
και λαμπρυντικού καθαρίζονται τακτικά με ένα υγρό πανί.
Συνιστούμε κάθε 3 μήνες να εκτελείτε ένα πρόγραμμα πλύσης για πολύ λερω‐
μένα πιάτα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό αλλά χωρίς πιάτα.
Παρατεταμένες περίοδοι μη λειτουργίας
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για παρατεταμένη περίο‐
δο σας συνιστούμε να:
1. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα και να κλείσετε το νερό.
2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να μη δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.
3. Αφήστε το εσωτερικό του πλυντηρίου καθαρό.
Προστασία από τον πάγο
Αποφύγετε να τοποθετήσετε το πλυντήριο σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι
κάτω από 0°C. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, αδειάστε το πλυντήριο,
κλείστε την πόρτα, αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού και αδειάστε τον.
Μετακίνηση του πλυντηρίου
Εάν χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο (μετακόμιση κλπ....):
1. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Αφαιρέστε τους σωλήνες εισόδου και εξόδου του νερού.
4. Τραβήξτε έξω το πλυντήριο μαζί με τους σωλήνες.
Αποφύγετε να δώσετε μεγάλη κλίση στο πλυντήριο κατά τη μεταφορά.
Τι να κάνετε αν...
Το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία. Ορισμένα προβλήματα
οφείλονται στην έλλειψη απλής συντήρησης ή σε παραβλέψεις, και λύνονται
με τη βοήθεια των ενδείξεων που περιγράφονται στον πίνακα, χωρίς να καλέστε
τεχνικό.
Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων και εκτελέστε τις παρακάτω προτεινό‐
μενες διορθωτικές ενέργειες.
Τι να κάνετε αν...
Κωδικός σφάλματος και δυσλειτουργία
27
Πιθανή αιτία και λύση
• η λυχνία του προγράμματος που εκτε‐ • Έμφραξη της βρύσης νερού από επικα‐
λείται αναβοσβήνει διαρκώς
θίσεις ασβεστίου.
• στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η έν‐
Καθαρίστε τη βρύση νερού.
δειξη
.
• Η βρύση νερού είναι κλειστή. Ανοίξτε τη
• διακεκομμένο ηχητικό σήμα
βρύση νερού.
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με νερό. • Έμφραξη του φίλτρου (όπου υπάρχει)
στο συνδετικό του σωλήνα με σπείρω‐
μα, στη βαλβίδα παροχής νερού.
Καθαρίστε το φίλτρο στο σωλήνα με
σπείρωμα.
• Ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει το‐
ποθετηθεί σωστά ή έχει λυγίσει ή συ‐
μπιεστεί.
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα παρο‐
χής νερού.
• η λυχνία του προγράμματος που εκτε‐
λείται αναβοσβήνει διαρκώς
• στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η έν‐
δειξη
.
• διακεκομμένο ηχητικό σήμα
Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει
το νερό.
• Έμφραξη της στρόφιγγας του νεροχύ‐
τη.
Καθαρίστε τη στρόφιγγα του νεροχύτη.
• Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν
έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει λυγίσει ή
συμπιεστεί.
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα απο‐
στράγγισης νερού.
• η λυχνία του προγράμματος που εκτε‐ • Κλείστε τη βρύση νερού και επικοινω‐
λείται αναβοσβήνει διαρκώς
νήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις.
• στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η έν‐
δειξη
.
• διακεκομμένο ηχητικό σήμα
Έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας
από υπερχείλιση.
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
• Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν
έχει κλείσει σωστά. Κλείστε την πόρτα.
• Δεν είναι συνδεδεμένο το φις. Συνδέστε
το φις.
• Έχει καεί μια ασφάλεια στον οικιακό
ηλεκτρικό πίνακα.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
• Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία καθυστέρη‐
σης έναρξης πλύσης.
Εάν τα πιάτα πρόκειται να πλυθούν
αμέσως, ακυρώστε τη λειτουργία καθυ‐
στέρησης έναρξης πλύσης.
Αφού πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι, ενεργοποιήστε τη συσκευή: Το
πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Εάν εμφανιστεί ξανά ο κωδικός σφάλματος ή η δυσλειτουργία, επικοινωνήστε
με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
28
Τι να κάνετε αν...
Για άλλους κωδικούς σφαλμάτων που δεν περιγράφονται στον παραπάνω πί‐
νακα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας,
αναφέροντας το μοντέλο (Μοντέλο), τον αριθμό προϊόντος (Αρ. προϊόντος) και
τον αριθμό σειράς (Αρ. σειράς).
Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρί‐
σκεται στην πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.
Για να έχετε πάντα πρόχειρους αυτούς τους αριθμούς, σας συνιστούμε να τους
σημειώσετε εδώ:
Μοντέλο : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αρ. προϊόντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αρ. σειράς : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά
• Επιλέχθηκε λανθασμένο πρόγραμμα
πλύσης.
• Τα πιάτα είναι διευθετημένα με τρόπο
που εμποδίζει το νερό να φτάσει σε όλα
τα σημεία της επιφάνειας. Δεν πρέπει
να παραφορτώνονται τα καλάθια.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν περιστρέφο‐
νται ελεύθερα λόγω λανθασμένης διευ‐
θέτησης του φορτίου.
• Τα φίλτρα στη βάση του θαλάμου πλύ‐
σης είναι βρόμικα ή τοποθετημένα λαν‐
θασμένα.
• Έχετε πολύ μικρή ποσότητα ή καθόλου
απορρυπαντικό.
• Όπου υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων
στα πιάτα: Η θήκη αλατιού είναι άδεια ή
έχει ρυθμιστεί λανθασμένο επίπεδο
αποσκληρυντή νερού.
• Η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος
του νερού δεν είναι σωστή.
• Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι της θή‐
κης αλατιού.
Τα πιάτα είναι υγρά και θαμπά
• Δεν χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό.
• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Υπάρχουν σημάδια, γαλακτώδεις κηλίδες • Μειώστε τη δοσολογία του λαμπρυντι‐
ή μια κάπως γαλάζια επικάλυψη στα πο‐
κού.
τήρια και στα πιάτα
Έχουν στεγνώσει σταγόνες νερού στα πο‐ • Αυξήστε τη δοσολογία του λαμπρυντι‐
τήρια και στα πιάτα
κού.
• Μπορεί να φταίει το απορρυπαντικό.
Επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέ‐
τησης πελατών του κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.
Εάν, παρά τον έλεγχο που κάνατε, το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με
το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
29
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις
Πλάτος - Ύψος - Βάθος
(cm)
60 x 85 x 63,5
Ηλεκτρική σύνδεση - Τάση Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση δίνονται
- Συνολική ισχύς - Ασφά‐
στην πλακέτα τύπου που βρίσκεται στο εσωτερικό άκρο
λεια
της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων
Πίεση παροχής νερού
Ελάχιστη - Μέγιστη (MPa)
0,05 - 0,8
Χωρητικότητα
Στάνταρ σερβίτσια
12
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
Οι δοκιμές κατά EN 60704 πρέπει να πραγματοποιούνται με τη συσκευή πλή‐
ρως φορτωμένη και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα δοκιμής (δείτε "Τιμές κα‐
τανάλωσης").
Οι δοκιμές κατά EN 50242 πρέπει να πραγματοποιούνται όταν οι θήκες αλα‐
τιού και λαμπρυντικού έχουν γεμίσει με αλάτι και λαμπρυντικό αντίστοιχα και
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα δοκιμής (δείτε "Προγράμματα πλύσης").
Πλήρες φορτίο: 12 στάνταρ σερβίτσια
Ποσότητα απορρυπαντικού που απαιτεί‐
ται:
5 g + 25 g (Τύπος B)
Ρύθμιση λαμπρυντικού:
θέση 4 (Τύπος III)
Παραδείγματα φόρτωσης:
Πάνω καλάθι 1)
30
Εγκατάσταση
Κάτω καλάθι με καλάθι για μαχαιρο‐
πίρουνα
Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
1) Εάν υπάρχουν τοποθετημένες σχάρες για τα φλιτζάνια στην αριστερή πλευρά ή το καλάθι για
τα μαχαιροπίρουνα, αφαιρέστε τα.
Οδηγίες εγκατάστασης
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι όποιες ηλεκτρολογικές και/ή υδραυλικές εργασίες απαιτούνται για την εγκα‐
τάσταση της παρούσας συσκευής πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα κα‐
ταρτισμένο ηλεκτρολόγο και/ή υδραυλικό ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τοποθετήσετε το πλυντήριο.
Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το πλυντήριο δίπλα σε βρύση νερού και απο‐
χέτευση.
Εγκατάσταση
31
Τοποθέτηση κάτω από πάγκο (κουζίνας ή νεροχύτη)
Αφαιρώντας το καπάκι του πλυντηρίου πιάτων, μπορείτε να το τοποθετήσετε
κάτω από έπιπλο νεροχύτη ή εντοιχισμένο πάγκο, με την προϋπόθεση ότι οι
διαστάσεις της κοιλότητας αντιστοιχούν με εκείνες που εμφανίζονται στην ει‐
κόνα.
Προχωρήστε ως εξής:
1. Αφαιρέστε το καπάκι του πλυντηρίου
ξεβιδώνοντας τις δύο πίσω βίδες,
τραβήξτε το καπάκι από το πίσω μέ‐
ρος του πλυντηρίου και αφαιρέστε το
από τις εγκοπές, ανασηκώνοντας το
καπάκι.
2. Εισάγετε το πλυντήριο αφού ρυθμί‐
σετε το αλφάδιασμα με τα ρυθμιζόμενα πόδια.
Όταν εισάγετε το πλυντήριο στη θέση του, εξασφαλίστε ότι ο σωλήνας παροχής
νερού και ο σωλήνας αδειάσματος δεν είναι τσακισμένοι ή πατημένοι.
Κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών που απαιτούν πρόσβαση στα εσωτερικά
εξαρτήματα το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την
τροφοδοσία.
Βεβαιωθείτε μετά από την εγκατάσταση της συσκευής, ότι είναι εύκολα προ‐
σβάσιμη για τον τεχνικό του σέρβις σε περίπτωση που χρειάζεται επισκευή.
Εάν σε μεταγενέστερο χρόνο το πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιηθεί σαν ανε‐
ξάρτητη συσκευή, το αρχικό του καπάκι θα πρέπει να επανατοποθετηθεί.
Η βάση στις συσκευές για ανεξάρτητη τοποθέτηση δεν είναι ρυθμιζόμενη.
Αλφάδιασμα
Το καλό αλφάδιασμα είναι απαραίτητο για το σωστό κλείσιμο και άνοιγμα της
πόρτας. Όταν η συσκευή είναι σωστά αλφαδιασμένη, η πόρτα δε θα βρίσκει σε
οποιαδήποτε πλευρά της καμπίνας. Εάν η πόρτα δεν κλείνει σωστά, χαλαρώ‐
στε ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια μέχρι το πλυντήριο να είναι απόλυτα αλφα‐
διασμένο.
32
Σύνδεση νερού
Σύνδεση νερού
Συνδέσεις παροχής νερού
Η συσκευή αυτή μπορεί να συνδεθεί με παροχή είτε ζεστού (μέγ. 60°) ή κρύου
νερού.
Μια παροχή ζεστού νερού μπορεί να συντελέσει σε σημαντική μείωση της κα‐
τανάλωσης ενέργειας. Αυτό, ωστόσο, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο
παράγεται το ζεστό νερό. (Συνιστούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας που είναι
περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον, π.χ. ηλιακή ή φωτοβολταϊκά πλαίσια και
αιολική).
Για την πραγματοποίηση της ίδιας της σύνδεσης, το παξιμάδι σύνδεσης που
υπάρχει στο σωλήνα παροχής του πλυντηρίου πιάτων είναι σχεδιασμένο να
βιδώνει σε βρύση με σπείρωμα 3/4" ή σε ειδικά κατασκευασμένη βρύση με
ταχυσύνδεσμο όπως το Press-block.
Η πίεση του νερού πρέπει να είναι εντός των ορίων που δίνονται στα "Τεχνικά
στοιχεία". Ο τοπικός οργανισμός ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορήσει σχε‐
τικά με τη μέση πίεση του δικτύου στην περιοχή σας.
Ο σωλήνας παροχής νερού δεν πρέπει να είναι τσακισμένος, πατημένος ή
μπλεγμένος κατά τη σύνδεση του.
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει σωλήνες παροχής και αδειάσματος νερού οι
οποίο μπορούν να περιστραφούν είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά για
να ταιριάζουν με την εγκατάσταση μέσω του ασφαλιστικού παξιμαδιού.
Το ασφαλιστικό παξιμάδι πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να αποφευχθούν
οι διαρροές νερού.
(Προσοχή! ΔΕΝ έχουν όλα τα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων σωλήνες παροχής
και αδειάσματος νερού με ασφαλιστικό παξιμάδι. Στην περίπτωση αυτή, αυτή
η διευκόλυνση δεν είναι δυνατή). Εάν το πλυντήριο πιάτων συνδέεται σε και‐
νούριους σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό,
θα πρέπει να αφήσετε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά πριν συνδέσετε το
σωλήνα εισόδου.
ΜΗ χρησιμοποιήσετε σωλήνες σύνδεσης που έχουν προηγουμένως χρησιμο‐
ποιηθεί για μια παλαιότερη συσκευή.
Η συσκευή αυτή έχει εφοδιαστεί με χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία εμπο‐
δίζουν το νερό που χρησιμοποιείται στη συσκευή να επιστρέψει πίσω στο σύ‐
στημα παροχής πόσιμου νερού. Η συσκευή συμμορφώνεται με τους σχετικούς
κανονισμούς υδραυλικών.
Σωλήνας παροχής νερού σε βρύση με βαλβίδα ασφαλείας
Μετά τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού διπλού τοιχώματος, η βαλβίδα
ασφαλείας είναι δίπλα στη βρύση. Συνεπώς ο σωλήνας παροχής νερού είναι
υπό πίεση μόνο όταν τρέχει το νερό. Εάν ο σωλήνας παροχής νερού παρου‐
σιάζει διαρροή κατά τη λειτουργία αυτή, η βαλβίδα ασφαλείας διακόπτει το τρε‐
χούμενο νερό.
Παρακαλούμε επιδείξτε προσοχή κατά την εγκατάσταση του σωλήνα παροχής
νερού:
Σύνδεση νερού
33
• Το καλώδιο τροφοδοσίας για τη βαλβίδα ασφαλείας βρίσκεται μέσα στο σω‐
λήνα παροχής νερού διπλού τοιχώματος. Μη βυθίσετε το σωλήνα παροχής
νερού ή τη βαλβίδα ασφαλείας στο νερό.
• Εάν ο σωλήνας παροχής νερού ή η βαλβίδα ασφαλείας καταστραφούν,
αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
• Ένας σωλήνας παροχής νερού με βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να αντικατα‐
σταθεί μόνο από ειδικό ή από το κέντρο σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προειδοποίηση! Επικίνδυνη τάση.
Σύνδεση σωλήνα αδειάσματος νερού
το άκρο του σωλήνα αδειάσματος νερού μπορεί να συνδεθεί με τους εξής τρό‐
πους:
1. Στη στρόφιγγα εξόδου του νεροχύτη, ασφαλίζοντας το στην κάτω πλευρά
του πάγκου. Αυτό θα εμποδίσει τα απόβλητα νερά από το νεροχύτη να τρέ‐
ξουν στο πλυντήριο.
2. Σε όρθιο σωλήνα με οπή εξαερισμού, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 4
cm.
Η σύνδεση αποχέτευσης πρέπει να είναι σε
ύψος μεταξύ 30 cm (ελάχιστο) και 100 cm
(μέγιστο) από το κάτω μέρος του πλυντη‐
ρίου πιάτων.
Ο σωλήνας αδειάσματος μπορεί να βλέπει
είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά του
πλυντηρίου πιάτων.
Εξασφαλίστε ότι ο σωλήνας δεν είναι στρα‐
βωμένος ή τσακισμένος καθώς κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να εμποδίσει ή να επιβραδύ‐
νει την αποβολή του νερού.
Η τάπα του νεροχύτη δεν πρέπει να είναι τοποθετημένη όταν αδειάζει το πλυ‐
ντήριο καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σιφονισμό και την επι‐
στροφή του νερού στο πλυντήριο.
Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση του σωλήνα αδειάσματος του νερού το συν‐
ολικό μήκος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 μέτρα και η εσωτερική του διάμετρος
δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη του παρεχόμενου σωλήνα.
34
Ηλεκτρική σύνδεση
Επίσης η εσωτερική διάμετρος των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται για τη
σύνδεση στην αποχέτευση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο του
παρεχόμενου σωλήνα.
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος
νερού σε μια αποχέτευση κάτω από το νε‐
ροχύτη, ολόκληρη η πλαστική μεμβράνη
(A) πρέπει να αφαιρεθεί . Εάν δεν αφαιρεθεί
ολόκληρη η μεμβράνη θα προκληθεί η συσ‐
σώρευση σωματιδίων τροφών στη διάρκεια
του χρόνου έχοντας ως αποτέλεσμα την τε‐
λική απόφραξη του σωλήνα αδειάσματος
νερού του πλυντηρίου πιάτων.
Οι συσκευές μας παρέχονται με συσκευή
ασφαλείας για την προστασία κατά της επιστροφής του βρώμικου νερού πίσω
στο πλυντήριο. Εάν η στρόφιγγα του νεροχύτη σας διαθέτει ενσωματωμένη
"βαλβίδα αντεπιστροφής" αυτή μπορεί να εμποδίσει το σωστό άδειασμα του
πλυντηρίου. Συνεπώς σας συνιστούμε να την αφαιρέσετε.
Για να αποφευχθούν οι διαρροές νερού μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι
οι συνδέσεις νερού είναι σφιγμένες.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα πρότυπα ασφαλείας απαιτούν η συσκευή να είναι γειωμένη.
Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής, εξασφαλίστε ότι η ονομαστική τάση
και ο τύπος της τροφοδοσίας στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ταιριάζουν με
εκείνο της θέσης όπου θα εγκατασταθεί η συσκευή.
Το μέγεθος της ασφάλειας επίσης υπάρχει στην πλακέτα τύπου.
Πάντοτε συνδέετε το φις τροφοδοσίας σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με
προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Ταυ, σύνδεσμοι και προεκτάσεις δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Αυτά ενέχουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερθέρμανση.
Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε την αντικατάσταση της πρίζας της οικιακής κα‐
λωδίωσης. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφο‐
δοσίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Το φις πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμο μετά από την εγκατάσταση της
συσκευής.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Πάντοτε τραβάτε το
φις.
Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη εάν δεν τηρηθεί η παραπάνω
προφύλαξη ασφαλείας.
Περιβαλλοντικά θέματα
35
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως
θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το
προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης
του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της
περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων
ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά
εξαρτήματα αναγνωρίζονται από τη σήμανση, π.χ.>PE<, >PS<, κλπ. Παρακα‐
λούμε απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στο κατάλληλο δοχείο στην τοπική
εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν μια συσκευή δε χρησιμοποιείται πλέον:
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο παροχής και το φις και απορρίψτε τα.
• Απορρίψτε το μάνταλο της πόρτας. Αυτό εμποδίζει να παγιδευτούν μέσα τα
παιδιά θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους.
36
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
Biztonsági információk
Helyes használat
Általános biztonság
Gyermekbiztonság
Üzembe helyezés
Termékleírás
Kezelőpanel
Digitális kijelző
Funkciógombok
Beállítási üzemmód
Első használat
A vízlágyító beállítása
Manuális beállítás
Elektronikus beállítás
Speciális só használata
Az öblítőszer használata
Az öblítőszer-adagolás beállítása
37
37
37
37
38
38
39
40
41
41
41
42
42
43
43
44
44
45
Napi használat
46
Evőeszközök és edények bepakolása
46
Az alsó kosár
47
Az evőeszköz-kosár
48
Felső kosár
49
A felső kosár magasságának
beállítása
50
Mosogatószer használata
51
A mosogatószer betöltése
51
Multitab funkció
52
A Multitab funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
53
Mosogatóprogramok
54
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása
55
A mosogatógép kipakolása
57
Ápolás és tisztítás
57
A szűrők tisztítása
57
A mosogatókarok tisztítása
59
Külső tisztítás
59
Belső tisztítás
59
A készülék üzemen kívül helyezése
59
Fagyveszély
59
A készülék mozgatása
59
Mit tegyek, ha...
59
Műszaki adatok
61
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
62
Szerelési útmutató
63
Üzembe helyezés
63
Beépítés munkapult alá (konyhai
munkapult vagy mosogató)
64
Vízszintbe állítás
64
Vízhálózatra csatlakoztatás
65
Vízcsatlakoztatások
65
Befolyócső biztonsági szeleppel
65
A kifolyócső csatlakoztatása
66
Elektromos csatlakoztatás
67
Környezetvédelmi tudnivalók
67
Biztonsági információk
Csomagolóanyag
37
67
A változtatások jogát fenntartjuk
Használati útmutató
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék
üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a hasz‐
nálati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen
hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy min‐
denki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket ela‐
jándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes
élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal ren‐
delkezzen annak használatát és biztonságát illetően.
Helyes használat
• Ez a mosogatógép kizárólag mosogatógépben mosogatható háztartási edé‐
nyek mosogatására szolgál.
• Ne tegyen semmilyen oldószert a mosogatógépbe. Ez robbanást okozhat.
• A késeket és más, hegyes eszközöket az evőeszközkosárban a hegyükkel
lefelé vagy a felső kosárban vízszintesen helyezze el.
• Csak mosogatógépekhez való termékeket (mosogatószer, só és öblítőszer)
használjon.
• Az ajtót ne nyissa ki a készülék működése közben, mivel forró gőz távozhat.
• Ne vegyen ki egyetlen edényt sem a mosogatógépből a mosogatási prog‐
ram vége előtt.
• Használat után a készüléket válassza le a tápellátásról, és zárja el a vízel‐
látást.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szerviz szakembere javíthatja, és
csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon a helyi szervizközponthoz. Min‐
dig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
117959070-00-112008
Általános biztonság
• A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve meg‐
felelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyer‐
mekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felü‐
gyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítania
számukra.
38
Biztonsági információk
• A mosogatógépbe való mosogatószerek kémiai égést idézhetnek elő a
szemben, a szájban és a torokban. Életveszélyes lehet! Tartsa be a moso‐
gatószer gyártójának biztonsági utasításait.
• A mosogatógépben lévő víz nem iható. Előfordulhat, hogy mosogatószer
maradt a készülékben.
• A mosogatógép ajtaját mindig tartsa csukva, ha éppen nem pakolja be vagy
ki. Így elkerülhető, hogy bárki átessen rajta, és megsérüljön.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Gyermekbiztonság
• A készüléket felnőttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne hagyja, hogy gyer‐
mekek felügyelet nélkül használják a mosogatógépet.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélye‐
sek.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• A gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől, ha az ajtaja nyitva van.
Üzembe helyezés
• Ellenőrizze a mosogatógépet, hogy a szállítás alatt nem szenvedett-e vala‐
milyen sérülést. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha a mosoga‐
tógép megsérült, forduljon a szállítóhoz.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési és
vízvezeték-szerelési munkát megfelelő szakképesítéssel rendelkező sze‐
mélynek kell elvégeznie.
• Biztonsági okokból veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy
megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Soha ne használja a mosogatógépet, ha az elektromos tápvezeték vagy a
vízellátást biztosító cső sérült; vagy ha a kezelőpanel, a munkafelület vagy
a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje szabadon hozzáférhető.
A veszélyek elkerülése érdekében forduljon a helyi szervizhez.
• A mosogatógép egyetlen oldala sem fúrható ki a hidraulikus és elektromos
alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Az elektromos és a vízvezetékre való csatlakoztatást illetően kövesse a meg‐
felelő fejezetek útmutatását.
Termékleírás
39
Termékleírás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Felső kosár
Vízkeménység-kapcsoló
Sótartály
Mosogatószer-adagoló
Öblítőszer-adagoló
Adattábla
Szűrők
Alsó mosogatókar
Felső mosogatókar
Munkafelület
A mosogatógép belső világítással rendelkezik, amely be- és kikapcsol, amikor
a mosogatógép ajtaját kinyitják, illetve becsukják.
A belső világítás CLASS 1 besorolású led izzóval van szerelve az EN 60825-1:
1994 + A1: 2002 + A2: 2001 szabvánnyal összhangban.
Amennyiben az izzót ki kell cserélni, kérjük, forduljon a helyi szervizközpont‐
hoz.
40
Kezelőpanel
Kezelőpanel
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Be/Ki gomb
RESET gomb
Programválasztó gombok
NIGHT CYCLE gomb
MULTITAB gomb
Késleltetett indítás gomb
Digitális kijelző
Funkciógombok
Jelzőfények
Programok jelzőfényei
Jelzőfények
MULTITAB
A MULTITAB funkció bekapcsolását/kikapcsolását jelzi
(lásd: MULTITAB funkció).
Kezelőpanel
41
Jelzőfények
Só
Felgyullad, amikor a speciális só kifogyott. 1)
Öblítőszer
Felgyullad, amikor az öblítőszer kifogyott. 1)
1) A só és öblítőszer jelzőfények soha nem gyulladnak ki a mosogatóprogram közben, akkor sem,
ha szükség van a sóval és/vagy öblítőszerrel való feltöltésre.
Digitális kijelző
A digitális kijelző a következőket mutatja:
• azt a vízkeménységi szintet, amihez a vízlágyító be van állítva,
• a folyamatban lévő programból hozzávetőlegesen hátralévő időt,
• az öblítőszer-adagoló bekapcsolását/kikapcsolását (CSAK, ha a Multitab
funkció be van kapcsolva),
• a mosogatóprogram végét (egy nulla jelenik meg a digitális kijelzőn),
• a késleltetett indítás visszaszámlálását,
• a mosogatógép hibás működésére vonatkozó hibakódokat.
NIGHT CYCLE gomb
Az Night Cycle közben a szivattyú nagyon alacsony sebességgel üzemel, és
így 25%-os zajszintcsökkentést ér el a referenciaprogrammal összehasonlít‐
va. Ennek következtében nagyon hosszú a lefutásának időtartama.
Az Night Cycle egy halk mosogatóprogram, amely nem zavarja, amikor alszik.
Beállítható éjszakára vagy olyan időpontokra, amikor alacsonyabb a villamos
áram ára.
Funkciógombok
A következő funkciók állíthatók be ezeknek a gomboknak a segítségével:
• a vízlágyító beállítása,
• az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása, amikor a Multitab funkció
be van kapcsolva.
Beállítási üzemmód
A készülék beállítási üzemmódban van, amikor az ÖSSZES programjelzőfény
világít.
Soha ne feledje, hogy amikor a következő műveleteket hajtja végre:
– mosogatóprogram kiválasztása,
– a vízlágyító beállítása,
– az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása,
a készüléknek beállítási módban KELL lennie.
Ha egy programjelzőfény világít, az utoljára végrehajtott vagy kiválasztott
program még be van állítva. Ebben az esetben a beállítási módba való vis‐
szatéréshez törölnie kell a programot.
42
Első használat
Beállított program vagy folyamatban lévő program törlése
Nyomja meg és tartsa lenyomva mindaddig a RESET gombot, amíg az összes
programjelzőfény nem világít. A program törlése megtörtént, és a készülék
beállítási módban van.
Első használat
A mosogatógép első alkalommal történő használata előtt:
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és víz csatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak
• Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből
• A vízlágyító beállítása
• Töltsön 1 liter vizet a sótartályba, majd töltse fel regeneráló sóval
• Töltse fel az öblítőszer-adagolót
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat kíván használni, mint például "3 az 1ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb., állítsa be a Multi-tab funkciót (lásd " Multitab").
A vízlágyító beállítása
A mosogatógépben egy vízlágyító is található, ami a vezetékes vízben talál‐
ható ásványi anyagok és sók eltávolítására szolgál, amelyek a készüléket ron‐
gálnák, vagy működését hátrányosan befolyásolnák.
Minél többet tartalmaz a víz ezekből az ásványi anyagokból és sókból, annál
keményebb. A vízkeménységet különböző mértékegységekkel, német ke‐
ménységi fokkal (°dH), francia keménységi fokkal (°TH) és mmol/l-ben (milli‐
mol per liter - a vízkeménység nemzetközi mértékegysége) mérik.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző vízkeménységhez kell beállítani. A víz ke‐
ménységét illetően a helyi vízművektől kaphat tájékoztatást.
A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan, a vízkeménységkapcsolóval és elektronikusan.
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
Só haszná‐
lata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10. szint
igen
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9. szint
igen
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8. szint
igen
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7. szint
igen
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6. szint
igen
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5. szint
igen
A vízlágyító beállítása
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
43
Só haszná‐
lata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4. szint
igen
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3. szint
igen
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2. szint
igen
<4
<7
< 0,7
1
1. szint
nem
Manuális beállítás
A mosogatógép gyárilag a 2-es pozícióba van beállítva.
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Vegye ki az alsó kosarat a mosoga‐
tógépből.
3. A vízkeménység-kapcsolót forgassa
el az 1-es vagy 2-es állásba (lásd a
táblázatot).
4. Tegye vissza az alsó kosarat.
Elektronikus beállítás
A mosogatógép gyárilag az 5-ös szintre van beállítva.
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell
lennie.
2. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a B és a C gombot, amíg az
A , B és C gomb jelzőfényei villogni nem kezdenek.
3. Nyomja meg az A gombot, a B és C gombok jelzőfénye kialszik, miközben
az A gomb jelzőfénye elkezd villogni. A digitális kijelzőn látható az aktuális
szint.
Példák:
a kijelzőn = 5. szint.
a kijelzőn = 10. szint.
4. A szint módosításához nyomja meg az A gombot. A gomb minden egyes
megnyomásával a szint változik (az új szint kiválasztásához lásd a táblá‐
zatot).
Példák: Ha az aktuális szint az 5., az A gomb egyszeri megnyomásával a
6. szintet választja ki. Ha az aktuális szint a 10., az A funkciógomb egyszeri
megnyomásával az 1. szintet választja ki.
5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a moso‐
gatógépet.
44
Speciális só használata
Speciális só használata
VIGYÁZAT
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való sót használjon. Minden egyéb,
nem kifejezetten mosogatógépekhez való só, különösen a konyhasó haszná‐
lata rongálja a vízlágyítót. A sót csak közvetlenül a teljes mosogatóprogramok
megkezdése előtt töltse be. Ezáltal megelőzheti, hogy sókristályok vagy kilöt‐
tyent sós víz maradjon a készülék alján, ami korróziót okozhat.
Betöltés :
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat, és az óramutatók járásával
ellentétes irányban csavarja le a sótartály kupakját.
2. Töltsön 1 liter vizet a tartályba (ez csak a sóval első alkalommal való fel‐
töltéskor szükséges).
3. A készülékhez adott tölcsér segít‐
ségével töltse be a sót a tartályba,
amíg meg nem telik.
4. Csavarja vissza a kupakot, és győ‐
ződjön meg róla, hogy sem a csa‐
varmeneten, sem a tömítésen nem
maradtak sónyomok.
5. Az óramutatók járásával megegye‐
ző irányba csavarja vissza szorosan
a kupakot ütközésig (amíg egy kat‐
tanást nem hall).
Ne aggódjon, ha a só betöltésekor víz
folyik ki, ez normális jelenség.
A só jelzőfény a kezelőpanelen a sótartály feltöltése után még 2-6 órán ke‐
resztül tovább világíthat, ha a mosogatógép bekapcsolva maradt. Ha olyan sót
használ, ami lassabban oldódik fel, ez az idő hosszabb is lehet. A készülék
működését ez nem befolyásolja.
Az öblítőszer használata
VIGYÁZAT
Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon.
Az öblítőszer-adagolóba soha ne töltsön semmilyen más anyagot (pl. moso‐
gatógép-tisztítószert, folyékony mosószert). Ez megrongálhatja a készüléket.
Az öblítőszer biztosítja az alapos öblítést, valamint a folt- és csíkmentes szár‐
adást.
Az öblítőszer adagolása az utolsó öblítés alatt automatikusan történik.
Az öblítőszer használata
45
1. A kioldógomb (A) megnyomásával
nyissa ki a tartályt.
2. Töltse be az öblítőszert a tartályba.
A feltöltés maximális szintjét a "max"
felirat jelzi.
Az adagolóba körülbelül 110 ml öb‐
lítőszer fér bele, ami az adagolási
beállítástól függően 16-40 mosoga‐
tóprogramhoz elegendő.
3. Minden feltöltés után győződjön
meg róla, hogy a tartály fedelét vis‐
szacsukta.
A betöltés során kilöttyent öblítőszert
nedvszívó törlőkendővel törölje fel,
hogy megakadályozza a túlzott habkép‐
ződést a következő mosogatáskor.
Az öblítőszer-adagolás beállítása
A kapott öblítési és száradási eredményektől függően állítsa be az öblítőszer
mennyiségét a 6 pozíció valamelyikébe (1. pozíció= minimális mennyiség ada‐
golása, 6. pozíció= maximális mennyiség adagolása).
Az adagolt mennyiség gyárilag 4. pozícióba van beállítva.
46
Napi használat
Növelje az adagolást, ha az edényeken a
mosogatás után vízcsepp- vagy vízkőfoltok
láthatók.
Csökkentse, ha az edényeken ragadós fe‐
hér csíkok, illetve az üvegedényeken vagy
a kések élén kékes filmréteg jelenik meg.
Napi használat
• Ellenőrizze, hogy nem szükséges-e a regeneráló sóval vagy öblítőszerrel
való feltöltés.
• Pakolja be az evőeszközöket és edényeket a mosogatógépbe.
• Töltse be a mosogatószert.
• Válassza ki az evőeszközöknek és edényeknek megfelelő mosogatóprog‐
ramot.
• Indítsa el a mosogatóprogramot.
Evőeszközök és edények bepakolása
Szivacsok, törlőkendők és bármilyen olyan egyéb tárgy, ami vizet képes ma‐
gába szívni, nem moshatók a mosogatógépben.
• Az edények bepakolása előtt a következőket kell elvégeznie:
– Minden ételmaradékot és hulladékot távolítson el.
– Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat
• Az edények és az evőeszközök bepakolásakor, kérjük, vegye figyelembe a
következőket:
– Az edények és az evőeszközök nem akadályozhatják a mosogatókarok
forgását.
– Az olyan üreges tárgyakat, mint csészék, poharak, lábasok stb. a nyílá‐
sukkal lefelé tegye be a mosogatógépbe, hogy a víz ne gyűlhessen össze
a tartályban vagy valamilyen mélyedésben.
– Az edényeket és evőeszközöket nem szabad egymásba tenni vagy egy‐
másra fektetni.
– A poharak sérülésének elkerülése érdekében azok nem érhetnek egy‐
máshoz.
– A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosárba tegye bele.
Evőeszközök és edények bepakolása
47
• Előfordul, hogy a műanyag és a nem tapadós bevonatú edényeken víz‐
cseppek maradnak; ezek az anyagok nem száradnak olyan jól, mint a por‐
celán- és acéltárgyak.
• A könnyebb tárgyakat (műanyag tálak stb.) a felső kosárba pakolja be, és
úgy rendezze el, hogy ne mozduljanak el.
A következő evőeszközök és edények mosogatógépben való mosogatásra
nem alkalmasak:
korlátozottan alkalmasak:
• Fa-, szaru-, porcelán- vagy gyöngyház • Kőcserép edényeket csak akkor moso‐
nyelű tárgyak.
gasson mosogatógépben, ha a gyártó
• Nem hőálló műanyag tárgyak.
külön feltünteti, hogy az mosogatógép‐
• Régebbi evőeszközök, amelyeken
ben mosogatható.
nem hőálló ragasztott részek vannak. • A zománcminták mosogatógépben va‐
• Kötőanyaggal préselt evőeszközök és
ló gyakori mosogatás esetén elhal‐
edények.
ványulhatnak.
• Ón- vagy réztárgyak.
• Előfordulhat, hogy az ezüst és alumíni‐
• Ólomkristály.
um alkatrészek mosogatáskor elszíne‐
• Rozsdásodásra hajlamos acéltárgyak.
ződnek: Az ételmaradékok, pl. a tojás‐
• Fatányérok.
fehérje, a tojássárgája és a mustár
• Szintetikus szálakból készült tárgyak.
gyakran okoznak elszíneződéseket és
foltokat az ezüstneműn. Ezért az ezüst‐
neműről azonnal távolítsa el az ételma‐
radékokat, akkor is, ha nem mosogatja
el közvetlenül használat után.
Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a kosarat az edények bepakolásához.
Az alsó kosár
A nagyobb és erősebben szennyezett edé‐
nyeket és lábosokat az alsó kosárba pakol‐
ja.
48
Evőeszközök és edények bepakolása
A nagyobb edények bepakolásának meg‐
könnyítése érdekében az alsó kosárban az
összes hátsó tányértartó rács lehajtható.
Az evőeszköz-kosár
VIGYÁZAT
A sérülésveszély elkerülése érdekében az éles késeket és az egy éles evőesz‐
közöket be kell fektetni az evőeszközkosárba vagy a felső kosárba.
A késeket, a kis kanalakat és a kis villákat
a felső kosárban lévő evőeszköztálcára he‐
lyezze. Azokat a villákat és kanalakat, ame‐
lyek nem férnek az evőeszköztálcára, he‐
lyezze az evőeszközkosárba.
Annak érdekében, hogy az evőeszközko‐
sárban lévő összes evőeszközt elérje a víz, a következőket tegye:
1. Tegye a rácsbetétet az evőeszköz‐
kosárra.
Evőeszközök és edények bepakolása
2. A villákat és a kanalakat a nyelükkel
lefele helyezze az evőeszközkosár‐
ba.
Nagyobb eszközök esetén (pl. hab‐
verő) hagyja nyitva az evőeszköz‐
rács egyik felét.
Az evőeszközkosár kinyitható.
Győződjön meg arról, hogy mindig megfog‐
ja a két részből álló fogantyúnak mind a két
részét, amikor kiveszi a mosogatógépből.
1. Az evőeszköz-kosarat tegye az asztalra
vagy a munkafelületre.
2. Nyissa ki a két részből álló fogantyút.
3. Szedje ki az evőeszközöket.
Felső kosár
A kisebb, törékeny edényeket és a hosszú,
éles evőeszközöket a felső kosárba pakol‐
ja.
• Az edényeket úgy rendezze el a lehajt‐
ható pohártartó rácsokon és a rácsok
alatt, hogy egymástól eltolva legyenek,
és a víz minden felületet elérhessen.
49
50
Evőeszközök és edények bepakolása
• A pohártartók a hosszú edényekhez
teljesen felhajthatók.
• A boros és konyakos poharakat fek‐
tesse le vagy a pohártartón lévő rése‐
ken lógassa le.
• A hosszú talpú poharakhoz hajtsa a
pohártartót jobbra, egyébként pedig
hajtsa ki balra.
• A felső kosárban bal oldalán lévő tar‐
tópeceksor ugyancsak két részből áll,
és félrehajtható.
Tartópeckek nincsenek félrehajtva:
pakolja a poharakat, bögréket stb. a
felső kosárba.
Tartópeckek félrehajtva: több hely a tá‐
lalóedények számára.
A felső kosár magasságának beállítása
Az edények maximális magassága:
a felső kosárban
az alsó kosárban
Felemelt felső kosárral
22 cm
30 cm
Leengedett felső kosárral
24 cm
29 cm
A felső kosár magassága akkor is módosítható, amikor meg van pakolva.
Mosogatószer használata
51
A felső kosár felemelése / leengedése:
1. Húzza ki teljesen a felső kosarat.
2. Miközben a felső kosarat a fogan‐
tyúnál fogva, emelje meg, ameddig
lehet, majd engedje le függőlege‐
sen.
A felső kosár a lentebb vagy a fen‐
tebb lévő pozícióba reteszel be.
VIGYÁZAT
A mosogatógép bepakolása után min‐
dig csukja be az ajtaját, mivel a nyitott
ajtó veszélyforrást képezhet.
Az ajtó becsukása előtt győződjön meg róla, hogy a mosogatókarok szabadon
tudnak forogni.
Mosogatószer használata
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való mosogatószert használjon.
Kérjük, tartsa be a gyártónak a mosogatószer csomagolásán feltüntetett ada‐
golási és tárolási utasításait.
A megfelelőnél nem nagyobb mennyiségű mosogatószer használata csök‐
kenti a környezetszennyezést.
A mosogatószer betöltése
1. Nyissa fel a fedelet.
52
Multitab funkció
2. Töltse fel mosogatószerrel a (1) mo‐
sogatószer-tartályt. Az adagolási
mennyiséget a jelölések mutatják:
20 = körülbelül 20 g mosogatószer
30 = körülbelül 30 g mosogatószer.
3. Minden olyan programhoz, ami elő‐
mosogatást is tartalmaz, több moso‐
gatószert kell betölteni (5/10 g), amit
az előmosogatásra szolgáló moso‐
gatószer-tartályba kell betölteni (2).
Ez a mosogatószer az előmosoga‐
tás alatt fejti ki hatását.
4. Mosogatószer-tabletták használata‐
kor helyezze a tablettát az (1) re‐
keszbe
5. Csukja be a fedelet és nyomja le,
amíg a helyére nem kattan.
Mosogatószer-tabletták
A különböző gyártóktól származó mo‐
sogatószer-tabletták különböző sebes‐
séggel oldódnak fel. Ezért egyes moso‐
gatószer-tabletták a rövid mosogatóp‐
rogramok alatt nem képesek kifejteni
teljes tisztítóhatásukat. Ezért kérjük,
hogy mosogatószer-tabletták használa‐
ta esetén hosszú mosogatóprogramo‐
kat válasszon, hogy biztosítsa a mosogatószer-maradványok teljes eltávolítá‐
sát.
Multitab funkció
Ez a készülék rendelkezik " Multitab funkcióval", ami lehetővé teszi a " Multitab
" kombinált mosogatótabletták használatát.
Ezek a termékek kombinált tisztító, öblítő és só funkcióval rendelkeznek. Tar‐
talmazhatnak különböző más szereket is attól függően, milyen fajta tablettákat
választott ("3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb.).
Ellenőrizze, hogy ezek a mosogatószerek alkalmasak-e az Önnél mért vízke‐
ménységhez. Lásd a gyártó utasításait.
Ez a funkció mindegyik mosogatóprogramhoz kiválasztható. Ennek a funkci‐
ónak a kiválasztásával a só- és öblítőszer-beáramlás automatikusan kikap‐
csol, és a só és öblítőszer jelzőfények is kikapcsolnak.
A " Multitab funkciót" a mosogatóprogram indítása előtt válassza ki.
Ez a funkció a kiválasztását követően (a jelzőfény kigyulladt) a következő mo‐
sogatóprogramoknál is bekapcsolva marad.
Multitab funkció
53
A " Multitab funkció" használatával a programok időtartama megváltozhat. Eb‐
ben az esetben a program lefutási ideje a digitális kijelzőn automatikusan fris‐
sítésre kerül.
A program futása közben a " Multitab funkció" már NEM módosítható. Ha a "
Multitab funkciót" ki akarja kapcsolni, törölje a beállított programot, majd kap‐
csolja ki a " Multitab funkciót".
Ebben az esetben ismét be kell állítania a mosogatóprogramot (és a kívánt
opciókat).
A Multitab funkció bekapcsolása/kikapcsolása
Nyomja meg a Multitab gombot: a megfelelő jelzőfény világít. Ez azt jelenti,
hogy a funkció aktív.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a Multitab gombot: a jelzőfény
kialszik.
Ha a száradási eredmények nem kielégítőek, a következőket javasoljuk:
1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrel.
2. Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa az öblítőszer adagolását 2. pozícióba.
• Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása csak akkor lehetséges,
ha a " Multitab funkció" be van kapcsolva.
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell
lennie.
2. Nyomja meg egyszerre a B és a C gombot, amíg az A , B és C gomb jel‐
zőfényei villogni nem kezdenek.
3. Nyomja meg a B gombot, az A és C gombok jelzőfénye kialszik, miközben
a B gomb jelzőfénye tovább villog. A digitális kijelző az aktuális beállítást
jelzi:
= Öblítőszer-adagoló kikapcsolva.
= Öblítőszer-adagoló bekapcsolva.
4. A beállítás megváltoztatásához nyomja meg ismét a B gombot, a digitális
kijelző az új beállítást mutatja.
5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a moso‐
gatógépet.
Ha úgy dönt, hogy visszatér a normál mosogatószer-rendszer használatára, a
következőket tanácsoljuk:
1. Kapcsolja ki a " Multitab funkciót".
2. Töltse fel újra a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa a vízkeménység beállítását a legmagasabb szintre, és állítson be
egy normál mosogatóprogramot edény betöltése nélkül.
4. Állítsa be a vízkeménységet a körzetében meglévő vízkeménységnek
megfelelően.
5. Állítsa be az öblítőszer adagolását.
54
Mosogatóprogramok
Mosogatóprogramok
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
30 MIN 60°
Enyhén
szennye‐
zett
Edények
és
evőesz‐
közök
ECO 50°5)
Normál
szennye‐
zettségű
Edények
és
evőesz‐
közök
Normál
szennye‐
zettségű
Kényes
cserépés üvege‐
dények
0,8 -0,9
14 - 15
Bármely
Részle‐
ges töltet
(később
ki lesz
egészítve
a nap so‐
rán) 6)
0,1
4
12 - 23 Víz (liter)
Erősen
szennye‐
zett
9
12 - 13
0,9
1,0 - 1,1
-
4)
16 - 18
INTENSIV
CARE 70°
-
1,1 - 1,7 Energia (kWh)
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
1,5 -1,7
Vegye‐
sen mér‐
sékelten
és erő‐
sen
szennye‐
zett
-
AUTO
45-70° 3)
-
- Időtartam (perc) 2)
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
Szárítás
Befejező öblítés
1/2x Közbenső öblítés
Program leírása
Főmosogatás
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Előmosogatás
Program
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
13 - 14 Víz (liter)
Szárítás
Befejező öblítés
Edények
és
evőesz‐
közök
1.1 - 1.3 Energia (kWh)
Normál
szennye‐
zettségű
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
- Időtartam (perc) 2)
NIGHT
CYCLE
Közbenső öblítés
Program leírása
Főmosogatás
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Előmosogatás
Program
55
1) A fogyasztási értékek útmutatásként szolgálnak, és a víznyomástól és vízhőmérséklettől, a
hálózati feszültségingadozásoktól, valamint az edények mennyiségétől.
2) A digitális kijelző a program időtartamát mutatja.
3) Az Auto mosogatóprogram során az edényeken lévő szennyeződés mennyiségének
meghatározása az alapján történik, hogy mennyire zavaros a víz. A program időtartama, a vízés energiafogyasztás változhat; ez függ attól, hogy a készülék teljesen meg van-e töltve vagy
csak részben, és hogy az edények enyhén vagy erősen szennyezettek-e. A víz hőmérséklete
automatikusan 45° C és 70° C között kerül beállításra.
4) Ideális részlegesen megtöltött mosogatógép esetén. Ez egy tökéletes napi program, amely úgy
készült, hogy megfeleljen egy 4 személyes család igényeinek, amely csak a reggeli és a vacsora
edényeit és evőeszközeit kívánja betölteni.
5) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára.
6) Ehhez a programhoz nincs szükség mosogatószerre
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
A mosogatóprogram és a késleltetett indítás kiválasztását kissé nyitott ajtó
mellett végezze. A program vagy a késleltetett indítás visszaszámlálás indítá‐
sa csak az ajtó becsukása után történik meg. Addig lehetőség van a beállítások
módosítására.
1. Ellenőrizze, hogy a kosarak megfelelően vannak-e bepakolva, és hogy a
mosogatókarok szabadon tudnak-e forogni.
2. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap.
3. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell
lennie.
4. Egy mosogatóprogram kiválasztásához nyomja meg a két programgomb
egyikét. (Lásd a "Mosogatóprogramok" táblázatot.)
Amikor egy program ki van választva, a megfelelő programjelzőfény világít,
és a program időtartama villog a digitális kijelzőn.
Ha be kívánja állítani a NIGHT CYCLE programot, nyomja meg a NIGHT
CYCLE gombot, és a megfelelő jelzőfény felgyullad.
5. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a program automatikusan elindul.
56
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
Program beállítása és elindítása késleltetett indítással
1. Miután kiválasztotta a mosogatóprogramot, nyomja le a késleltetett indítás
gombot, amíg a késleltetési időtartamra vonatkozóan az órák száma meg
nem jelenik a digitális kijelzőn. A kiválasztott mosogatási program indítása
1 és 19 óra közötti időtartammal késleltethető.
2. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a visszaszámlálás automatikusan elin‐
dul.
3. A visszaszámlálás 1 órás lépésekben történik.
4. Az ajtó kinyitása megszakítja a visszaszámlálást. Zárja be az ajtót; a vis‐
szaszámlálás attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
5. Ha a késleltetett indítási idő letelt, a program automatikusan elindul.
A mosogatóprogram és a késleltetett indítás kiválasztása zárt ajtó mellett is
megtörténhet. Ne feledje, hogy ilyenkor a mosogatóprogram gombjának meg‐
nyomása után CSAK 3 másodperce van, amely alatt másik programot válasz‐
that, vagy kiválaszthatja a késleltetett indítást, amely után a kiválasztott prog‐
ram automatikusan elindul.
VIGYÁZAT
Folyamatban lévő mosogatóprogramot KIZÁRÓLAG feltétlenül szükséges
esetben szakítson meg vagy töröljön. Figyelem! Az ajtó kinyitásakor forró gőz
szökhet ki. Óvatosan nyissa ki az ajtót.
Folyamatban lévő késleltetett indítás vagy mosogatóprogram törlése
• Nyomja meg a RESET gombot, amíg az összes programjelzőfény nem vi‐
lágít.
• A késleltetett indítás törlése maga után vonja a beállított mosogatóprogram
törlését is. Ebben az esetben újra be kell állítania a mosogatóprogramot.
• Ha egy új mosogatóprogramot választ ki, ellenőrizze, hogy van-e mosoga‐
tószer a mosogatószer-adagolóban.
Folyamatban lévő mosogatóprogram megszakítása
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját; a program ekkor leáll. Zárja be az ajtót; a
program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakították.
• Nyomja meg a Be/Ki gombot; az összes jelzőfény kialszik. Nyomja meg újra
a Be/Ki gombot; a program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakítot‐
ták.
A mosogatóprogram vége
• A mosogatógép automatikusan leáll, és egy hangjelzés tudatja a mosoga‐
tóprogram végét.
• Az éppen befejeződött program jelzőfénye továbbra is világít.
• Nulla jelenik meg a digitális kijelzőn.
1. A Be/Ki gomb megnyomásával kapcsolja ki a mosogatógépet.
A mosogatógép kipakolása
57
Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket, amikor a mosogatóprogram véget
ért. Ha ezt nem teszi meg, a program végét követően kb. 3 perc elteltével
automatikusan az összes jelzőfény kialszik. A digitális kijelző 1 vízszintes sávot
jelenít meg.
Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást, amikor elfelejti, vagy valamilyen
ok miatt nem tudja kikapcsolni a készüléket, miután a program befejeződött.
Nyomja meg bármelyik gombot (a Be/Ki kivételével), és a kezelőpanel ugya‐
nazt a helyzetet (jelzőfények és digitális kijelző) mutatja, mint amikor a program
befejeződött.
2. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, hagyja résnyire nyitva, és várjon néhány
percet, mielőtt kipakolja az edényeket; így kicsit lehűlnek, és a száradás is
jobb minőségű lesz.
A mosogatógép kipakolása
• A forró edények érzékenyek az ütődésre.
Éppen ezért meg kell várni, hogy az edények lehűljenek, mielőtt kipakolná
a készülékből.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki; így a felső kosárban
lévő víz nem fog rácsöpögni az alsó kosárban lévőkre.
• A mosogatógép ajtajának oldalain víz jelenhet meg, mivel a rozsdamentes
acél jobban lehűlhet, mint az edények.
FIGYELEM
A mosogatóprogram befejeztével javasolt a mosogatógépet leválasztani a há‐
lózatról és a vízcsapot elzárni.
Ápolás és tisztítás
A szűrők tisztítása
A szűrőket időnként meg kell tisztítani. A piszkos szűrők ronthatják a moso‐
gatás eredményességét.
VIGYÁZAT
A szűrők tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat.
58
Ápolás és tisztítás
2. A mosogatógép szűrőrendszere egy
durvaszűrőből ( A ), egy mikroszű‐
rőből ( B ) és egy lapos szűrőből áll.
A mikroszűrőn lévő nyél segítségé‐
vel akassza ki a szűrőrendszert, és
vegye ki a szűrőrendszert.
3. Forgassa el a nyelet az óramutató
járásával ellentétes irányba 1/4 for‐
dulattal, és vegye ki a szűrőrend‐
szert.
4. Fogja meg a durvaszűrőt ( A ) a ke‐
rek fogantyújánál fogva, és vegye ki
a mikroszűrőből ( B ).
5. Az összes szűrőt alaposan mossa át
folyó víz alatt.
6. Vegye ki a lapos szűrőt a mosoga‐
tógép alsó részéből, és mindkét ol‐
dalát tisztítsa meg alaposan.
7. Tegye vissza a lapos szűrőt a mo‐
sogatógép alsó részébe, és győződ‐
jön meg róla, hogy pontosan illesz‐
kedik.
8. A durvaszűrőt ( A ) tegye bele a mik‐
roszűrőbe ( B ), és nyomja össze
őket.
9. A szűrőrendszert tegye vissza a he‐
lyére, és a nyélnek az óramutatók
járásával megegyező irányba ütkö‐
zésig történő elforgatásával rögzítse. Közben ügyeljen arra, hogy a lapos
szűrő ne lógjon ki a mosogatógép alsó része fölé.
VIGYÁZAT
SOHA ne használja a mosogatógépet a szűrők nélkül. A szűrők nem megfelelő
visszahelyezése és rögzítése lerontja a mosogatás hatásfokát, és a készülék
sérülését eredményezheti.
Mit tegyek, ha...
59
A mosogatókarok tisztítása
SOHA ne próbálja meg eltávolítani a mosogatókarokat.
Ha a mosogatókarok furatai eltömődnének, a szennyeződést fogpiszkálóval
távolítsa el.
Külső tisztítás
A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét nedves puha ruhával törölje
át. Szükség esetén csak semleges mosogatószereket használjon. Soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (acetont, triklóretilént
stb.).
Belső tisztítás
Az ajtó tömítéseit, a mosogatószer- és az öblítőszer-adagolót nedves ruhával
rendszeresen meg kell tisztítani.
Azt javasoljuk, hogy 3 havonta futtasson le egy erősen szennyezett edények‐
hez alkalmas mosogatóprogramot mosogatószer betöltésével, de edények
nélkül.
A készülék üzemen kívül helyezése
Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet:
1. Húzza ki az elektromos csatlakozódugót a konnektorból, és zárja el a víz‐
csapot.
2. Résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy megelőzze a kellemetlen
szagok képződését.
3. Tisztítsa ki a készülék belsejét.
Fagyveszély
A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
Ha ez elkerülhetetlen, ürítse ki a készüléket, csukja be a készülék ajtaját, csat‐
lakoztassa le a befolyócsövet és ürítse ki.
A készülék mozgatása
Ha a mosogatógépet mozgatni kell (költözés stb.):
1. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a befolyó- és a kifolyócsövet.
4. A csövekkel együtt húzza ki a készüléket a helyéről.
A készüléket a szállítás alatt nem szabad túlságosan megdönteni.
Mit tegyek, ha...
A mosogatógép nem indul el, vagy működés közben leáll. Bizonyos problémák
csupán a karbantartás vagy ápolás elmaradásából erednek, és az alábbi táb‐
lázatban ismertetett útmutatások segítségével a szerviz kihívása nélkül is
megoldhatók.
60
Mit tegyek, ha...
Kapcsolja ki a mosogatógépet, és végezze el az alább javasolt hibaelhárítási
lépéseket.
Hibakód és hiba
Lehetséges ok és megoldás
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • A vízcsap eltömődött vagy elvízköve‐
folyamatosan villog
sedett.
•
jelenik meg a digitális kijelzőn.
Tisztítsa ki a vízcsapot.
• szaggatott hangjelzés
• A vízcsap el van zárva. Nyissa ki a víz‐
A mosogatógép nem tölt be vizet.
csapot.
• A bemenő vízszelep menetes tömlőil‐
lesztésénél lévő szűrő (ha van) eltömő‐
dött.
Tisztítsa meg a menetes tömlőben lévő
szűrőt.
• A befolyócső elfektetése nem megfele‐
lő, meg van törve, vagy össze van nyo‐
módva.
Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • A szifon eltömődött.
folyamatosan villog
Tisztítsa ki a szifont.
•
jelenik meg a digitális kijelzőn.
• A kifolyócső elfektetése nem megfele‐
• szaggatott hangjelzés
lő, meg van törve, vagy össze van nyo‐
A mosogatógép nem üríti ki a vizet.
módva.
Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi
folyamatosan villog
szervizközponthoz.
•
jelenik meg a digitális kijelzőn.
• szaggatott hangjelzés
Az elárasztásvédelem aktiválódott.
A program nem indul el.
• A mosogatógép ajtaja nincs megfelelő‐
en csukva. Zárja be az ajtót.
• A csatlakozódugó nincs bedugva. Dug‐
ja be a csatlakozódugót.
• A biztosíték kiégett az otthoni biztosí‐
téktáblán.
Cserélje ki a biztosítékot.
• Késleltetett indítás van beállítva.
Ha az edényeket azonnal el kell moso‐
gatni, törölje a késleltetett indítást.
Miután ezeket az ellenőrzéseket végrehajtotta, kapcsolja be a készüléket: a
program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
Ha a működési zavar vagy a hibakód ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
Egyéb, a fenti táblázatban nem szereplő hibakódok esetén, kérjük, forduljon a
helyi szervizhez, megadva a mosogatógép modelljét (Mod.), termékszámát
(PNC) és sorozatszámát (S.N.).
Ezek az információk a mosogatógép ajtajának oldalán lévő adattáblán talál‐
hatók.
Műszaki adatok
61
Annak érdekében, hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, azt javasol‐
juk, hogy írja fel őket:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Az edények nem tiszták
• Nem megfelelő mosogatóprogramot
választott ki.
• Az edényeket úgy rendezte el, hogy a
víz nem képes elérni minden felületet.
A kosarat nem szabad túlpakolni.
• A mosogatókarok nem forognak sza‐
badon az edények helytelen elrende‐
zése miatt.
• A mosogatógép alsó részében lévő
szűrők piszkosak, vagy nincsenek a
helyükön.
• Túl kevés mosogatószert töltött be,
vagy egyáltalán nem töltött be moso‐
gatószert.
• Ha az edényeken vízkőlerakódások
láthatók; a sótartály üres, vagy a vízlá‐
gyítót nem a megfelelő szintre állította
be.
• A kifolyócső csatlakoztatása nem meg‐
felelő.
• A sótartály kupakja nincs megfelelően
visszazárva.
Az edények nedvesek és homályosak
• Nem használt öblítőszert.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edényeken csíkok, tej‐ • Csökkentse az adagolt öblítőszer men‐
fehér foltok vagy kékes bevonat látható
nyiségét.
Vízcseppek száradtak rá a poharakra és
az edényekre
• Növelje az adagolt öblítőszer mennyi‐
ségét.
• Lehet, hogy a mosogatószer az oka.
Forduljon a mosogatószer gyártójának
ügyfélszolgálatához.
Ha a probléma ezen ellenőrzések után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szervizközponthoz.
Műszaki adatok
Gyártó védjegye
AEG Electrolux
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
62
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
Típusazonosító
FAVORIT 60760
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól A
G-ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé
hatékony)
A szabvány ciklus gyártó általi megneve‐ ECO 50°
zése, amelyre a címkén és az adatlapon
található információ vonatkozik
Energiafelhasználás a szabvány ciklust
alapul véve (a tényleges energiafelhasz‐
nálás függ a készülék használatának a
módjától) (kWh)
1,05
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
A mosogatógép befogadó képessége
szabványos teríték esetén
12 személyes
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alap‐
ján (liter)
12
Szabvány ciklus programideje (perc)
160
Átlagos becsült évi energia- és vízfel‐
használás 220 ciklusra kifejezve (kWh /
liter)
231/2640
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)
41
Méretek Szélesség (cm)
Magasság munkafelülettel (cm)
Max. mélység (cm)
60
85
63,5
Összteljesítmény (W)
2200
Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)
0,5
8
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
A bevizsgálást az EN 60704 szabvány szerint telepakolt készülékkel és a
tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd: "Mosogatóprogramok").
Az EN 50242 szabvány szerinti bevizsgálást feltöltött sótartállyal és öblítőszeradagolóval, valamint a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd "Moso‐
gatóprogramok").
Teljes töltet: 12 személyes teríték
Szükséges mosogatószer-mennyiség:
5 g + 25 g (B típus)
Öblítőszer-adagoló beállítása:
4-es pozíció (III. típus)
Példa a bepakolási elrendezésekre:
Üzembe helyezés
63
Felső kosár 1)
Alsó kosár evőeszközkosárral
Evőeszközkosár
1) Ha a csészetartó a helyén van a bal oldalon, vagy az evőeszköztartó tálca a helyén van, távolítsa
el ezeket.
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
A készülék elektromos és/vagy vízvezetékre való csatlakoztatásához szüksé‐
ges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelő és/
vagy vízvezeték-szerelő végezheti el.
A készülék felállítása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
64
Üzembe helyezés
A mosogatógépet lehetőség szerint vízvezeték-csatlakozó csap és lefolyó
közelében helyezze el.
Beépítés munkapult alá (konyhai munkapult vagy mosogató)
A készülék munkafelületének eltávolítása után lehetőség van arra, hogy a mo‐
sogatógépet a konyhabútor munkapultja vagy a mosogató alá a képen látható
módon beépítsék.
A következők szerint járjon el:
1. Távolítsa el a mosogatógép munka‐
felületét a két hátsó csavar kicsava‐
rásával, majd húzza ki a munkafel‐
ületet a készülék hátulsó részéből,
és a munkafelület felemelésével
csúsztassa ki az elülső nyílásokat.
2. A készüléknek az állítható lábak se‐
gítségével történő vízszintbe állítása után tolja be a készüléket.
A készülék betolásakor ellenőrizze, hogy a víz befolyócső és kifolyócső ne
legyen megtörve vagy összenyomva.
Minden olyan műveletnél, aminek során hozzá lehet férni a belső alkatrészek‐
hez, a mosogatógépet le kell választani a hálózatról.
Győződjön meg róla, hogy a készülék beszerelése után könnyen hozzáférhető
a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Ha a mosogatógépet a későbbiekben szabadon álló készülékként kívánja
használni, az eredeti munkafelületet vissza kell szerelni.
A szabadon álló készülékeknél a talapzat nem állítható.
Vízszintbe állítás
A megfelelő vízszintbe állítás alapvető feltétele az ajtó megfelelő záródásának
és tömítésének. Ha a készülék pontosan vízszintbe van állítva, az ajtó nem
ütközik a készülék egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik megfelelően,
az állítható lábak ki- illetve becsavarásával állítsa vízszintbe a készüléket.
Vízhálózatra csatlakoztatás
65
Vízhálózatra csatlakoztatás
Vízcsatlakoztatások
A készülék a melegvíz-vezetékhez (max. 60°) és hidegvíz-vezetékhez egy‐
aránt csatlakoztatható.
Amennyiben melegvíz-vezetékhez csatlakoztatja, jelentősen csökkentheti az
energiafogyasztást. Ez azonban attól függ, hogyan történik a meleg víz előál‐
lítása. (Javasoljuk az alternatív energiaforrásokat, amelyek inkább környezet‐
barátak, mint pl. a napelemes panelek és a szélenergia.)
Ha a vízcsatlakoztatást saját maga végzi el, a készülék befolyócsövére szerelt
feszítőanya egy 3/4"-os gázcsőmenetes kifolyócsőhöz vagy egy olyan gyors‐
kapcsolású csőkötéshez csatlakoztatható, mint például a Press-block.
A víznyomásnak a "Műszaki adatok" című részben ismertetett határokon belül
kell lennie. A helyi víznyomásra vonatkozóan a helyi vízművektől kérhet tájé‐
koztatást.
A befolyócső nem törhet meg és nem nyomódhat vagy tekeredhet össze a
csatlakoztatás közben.
A mosogatógép befolyó- és kifolyócsöve a beszerelési igényektől függően az
ellenanya segítségével balra vagy jobbra is elforgatható.
Az ellenanyát megfelelően kell rögzíteni a vízszivárgás megelőzése érdeké‐
ben.
(Figyelem! NEM minden mosogatógép-modell van felszerelve ellenanyával
ellátott befolyó- és kifolyócsővel. Ebben az esetben ez a lehetőség nem áll
rendelkezésre). Ha a készüléket új vízvezetékre vagy olyan vízvezetékre csat‐
lakoztatja, ami hosszabb ideig használaton kívül volt, a befolyócső csatlakoz‐
tatása előtt néhány percig folyassa ki a vizet.
NE használjon a csatlakoztatáshoz olyan csöveket, amelyeket korábban egy
régi készülékhez használtak.
Ez a készülék olyan biztonsági rendszerrel rendelkezik, ami megakadályozza,
hogy a készülékben használt víz visszafolyhasson az ivóvíz-rendszerbe. A
készülék megfelel a vonatkozó vízvezeték-szerelési előírásoknak.
Befolyócső biztonsági szeleppel
A duplafalú befolyócső csatlakoztatása után a biztonsági szelep is csatlakozik
a vízcsaphoz. Ennek megfelelően a befolyócső csak akkor van nyomás alatt,
amikor víz áramlik rajta keresztül. Ha a befolyócső működés közben szivárogni
kezd, a biztonsági szelep elzárja a víz befolyását.
Legyen óvatos a befolyócső felszerelésekor:
• A biztonsági szelep elektromos vezetéke a duplafalú befolyócsőben van. A
befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse víz alá.
• Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérült, azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a konnektorból.
• A biztonsági szelepet is tartalmazó befolyócső cseréjét csak szakember
vagy a jótállási jegyen megjelölt szerviz végezheti el.
66
Vízhálózatra csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Vigyázat! Veszélyes feszültség.
A kifolyócső csatlakoztatása
A kifolyócső vége a következőképpen csatlakoztatható:
1. A mosogatótálca szifoncsatlakozójához, a munkafelület alsó felületéhez
rögzítve. Ez megakadályozza, hogy a szennyvíz a mosogatótálcából be‐
folyjon a készülékbe.
2. Egy szellőzőlyukkal ellátott, legalább 4 cm belső átmérőjű állócsőre.
A kifolyócső csatlakozójának legalább 30
cm-re és legfeljebb 100 cm-re kell lennie a
mosogatógép aljától.
A kifolyócső a mosogatógép jobb vagy bal
oldala felé is nézhet.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső ne legyen
megtörve vagy összenyomva, mivel ez me‐
gakadályozhatja vagy lelassíthatja a víz le‐
eresztését a készülékből.
A mosogatótálca dugóját nem szabad be‐
dugni, miközben a készülék leereszti a viz‐
et, mivel ezáltal a víz visszakerülhet a készülékbe.
A kifolyócső legfeljebb 2 méterre hosszabbítható meg, és átmérője nem lehet
kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.
Hasonlóképpen a lefolyócsőre való csatlakoztatáshoz használt szerelvények
belső átmérője sem lehet kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.
Amikor a kifolyócsövet egy mosogató alatti
szifonhoz csatlakoztatja, az egész műa‐
nyag membránt (A) el kell távolítani . A
membrán teljes mértékű eltávolításának el‐
mulasztása azt eredményezi, hogy a hos‐
szabb-rövidebb időszak alatt felhalmozódó
ételdarabkák eltömítik a mosogatógép ki‐
folyócsövének szifonját.
Elektromos csatlakoztatás
67
Készülékeink olyan biztonsági szerkezettel vannak ellátva, ami megakadá‐
lyozza a szennyezett víz visszafolyását a készülékbe. Ha a mosogató szifon‐
jában visszacsapószelep van beépítve, az akadályozhatja a mosogatógép
megfelelő leürítését. Ezért azt javasoljuk, hogy távolítsa el ezt a visszacsapó
szelepet.
A vízszivárgás elkerülése érdekében az üzembe helyezés után győződjön
meg arról, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan meg vannak húzva
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
A biztonsági szabványok előírják a készülék földelését.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti biztonsági óvintézkedések
betartásának elmulasztásáért.
Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva. Mindig a dugaszt húzza.
A csatlakozódugónak a készülék beépítése után is hozzáférhetőnek kell len‐
nie.
Szükség esetén cserélje ki az otthoni hálózati csatlakozóaljzatot. Ha a hálózati
tápkábelt ki kell cserélni, forduljon a helyi szervizközponthoz.
Ez a túlmelegedés miatt tűzveszélyes lehet.
A csatlakozódugót mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos konnektorba
csatlakoztassa. Elosztókat és hosszabbítókat tilos használni.
A biztosítékok adatait szintén az adattábla tartalmazza.
A készülék első alkalommal történő használata előtt ellenőrizze, hogy az adat‐
táblán feltüntetett feszültségértékek és áramtípus megegyezik a készülék
üzembe helyezési helyén lévő hálózatéval.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag
alkatrészeken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanya‐
68
gokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába be‐
dobni.
VIGYÁZAT
Amikor nem használja tovább a készüléket:
• Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek
bezárják magukat a készülékbe, veszélyeztetve saját életüket.
69
70
71
www.electrolux.com
117959070-00-112008
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising