Aeg-Electrolux | F60767M | User manual | Aeg-Electrolux F60767 Kasutusjuhend

Aeg-Electrolux F60767 Kasutusjuhend
FAVORIT 60767
Kasutusjuhend
Nõudepesumasin
2
Sisukord
Täname, et valisite ühe meie kvaliteetsetest toodetest.
Selleks, et tagada seadme optimaalne ja korrapärane töö, lugege see
kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. See voimaldab teil koiki protsesse
täiuslikult ja tohusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas,
nii saate vajadusel seda alati lugeda ja kindlasti andke see palun edasi
seadme tulevastele omanikele.
Soovime teile roomsat seadme kasutamist.
Sisukord
Käitusjuhised
3
Ohutusinfo
3
Õige kasutamine
3
Üldine ohutus
3
Lapseohutus
3
Paigaldamine
4
Seadme kirjeldus
5
Sisemine tuli
5
Juhtpaneel
6
Tühistusnupp
7
Programmivaliku nupud
7
ÖÖTSÜKLI nupp
7
Viitstardi nupp
8
Digitaalne ekraan
8
Funktsiooninupud
8
Seaderežiim
8
Enne esimest kasutamist
8
Veepehmendaja kasutamine
9
Käsitsi reguleerimine
9
Elektrooniline reguleerimine
10
Nõudepesusoola kasutamine
10
Loputusabi kasutamine
11
Reguleerige loputusvahendi
annustamist
11
Söögiriistade ja nõude paigutamine
12
Kasulikke nõuanded ja näpunäited
12
Alumine korv
13
Söögiriistade korv
13
Ülemine korv
14
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
15
Pesuaine kasutamine
16
Multitab funktsioon
17
Pesuprogrammid
19
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
20
Pesuprogrammi tühistamine
21
Pesuprogrammi katkestamine
21
Viitstardiga pesuprogrammi
määramine ja käivitamine
21
Viitstardi tühistamine
21
Pesuprogrammi lõpp
21
Ooterežiim
22
Nõude väljavõtmine
22
Puhastus ja hooldus
22
Filtrite puhastamine
22
Väline puhastamine
23
Ettevaatusabinõud külma vastu
23
Mida teha, kui...
23
Tehnilised andmed
25
Paigaldusjuhised
25
Paigaldamine
25
Sobitamine lauaplaadi alla
25
Seadme tööpinna eemaldamiseks
toimige järgnevalt:
26
Masina loodimine
26
Veeühendus
27
Vee sissevõtuvoolik
27
Vee tühjendusvoolik
28
Elektriühendus
28
Jäätmekäitlus
29
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
3
Käitusjuhised
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusju‐
hend hoolikalt läbi, enne kui paigaldate seadme ja kasutate seda esimest kor‐
da. Hoidke need juhised alati masina juures, ka siis, kui muudate selle asu‐
kohta või müüte masina maha. Kasutajad peavad olema hästi tuttavad masina
töö ja ohutusfunktsioonidega.
Õige kasutamine
• See masin on ettenähtud ainult koduseks kasutamiseks.
• Kasutage masinat ainult nende majapidamistarvikute puhastamiseks, mida
võib nõudepesumasinas pesta.
• Ärge pange masinasse lahusteid, kuna need võivad plahvatada.
• Pange noad ja kõik teravate otstega esemed söögiriistade korvi teravad ot‐
sad suunatud alla. Vastasel korral asetage need horisontaalselt ülemisse
korvi.
• Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivaid tooteid (pesuaineid, sool ja
loputusvahend).
• Kui avate ukse ajal, mil masin töötab, võib välja paiskuda kuuma auru ja
sellega kaasneb naha põletamise oht.
• Ärge võtke nõusid masinast välja enne pesuprogrammi lõppu.
• Kui pesuprogramm on lõppenud, võtke toitepistik pistikupesast välja ja sul‐
gege veekraan.
• Masinat tohib remontida ainult volitatud hooldustehnik. Kasutage ainult ori‐
ginaalvaruosi.
• Vigastuste ja masina kahjustamise vältimiseks ärge parandage masinat ise.
Pöörduge alati kohalikku teeninduskeskusse.
Üldine ohutus
• Isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed, vaimsed
võimed või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, ei tohi ma‐
sinat kasutada. Kui nad masinaga töötavad, peab nende üle teostama jä‐
relvalvet isik, kes vastutab nende turvalisuse eest.
• Järgige nõudepesumasina pesuaine tootja juhiseid, et vältida silmade, suu
ja kõri põletamist.
• Ärge jooge nõudepesumasina vett. Pesuainejäägid võivad masinasse jää‐
da.
• Vigastuste vältimiseks ning et mitte komistada vastu avatud ust, pange uks
alti kinni, kui te masinat ei kasuta.
• Ärge istuge ega seiske lahtisel uksel.
Lapseohutus
• Seda masinat tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Laste üle peab olema
järelvalve, veendumaks, et nad ei mängiks masinaga.
4
Ohutusinfo
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Hoidke kõiki pesuaineid kindlas kohas. Ärge lubage lastel pesuaineid puu‐
tuda.
• Hoidke lapsed masinast eemal, kui uks on lahti.
Paigaldamine
• Veenduge, et masinal ei ole transpordikahjustusi. Ärge ühendage defektset
masinat. Vajadusel pöörduge tarnija poole.
• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu pakend.
• Elektriühenduse peab teostama kvalifitseeritud ja pädev isik.
• Torutöödö peab teostama kvalifitseeritud ja pädev isik.
• Ärge muutke spetsifikatsioone ega tehke toote juures muudatusi. Vigastu‐
soht ja masina kahjustamise oht.
• Ärge kasutage masinat:
– kui toitekaabel või veevoolikud on defektsed,
– kui juhtpaneel, tööpind või sokli piirkond on kahjustatud, nii et masina si‐
semusele on võimalik ligi pääseda.
Võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega, kust saate edasisi juhiseid.
• Ärge puurige masina külgedesse auke, vältimaks hüdrauliliste ja elektriliste
komponentide kahjustamist.
HOIATUS
Järgige tähelepanelikult elektri- ja veeühendust puudutavaid juhiseid.
Seadme kirjeldus
5
Seadme kirjeldus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ülemine korv
Vee kareduse näidik
Soola dosaator
Pesuaine dosaator
Loputusvahendi dosaator
Andmeplaat
Filtrid
Alumine pihusti tiivik
Ülemine pihusti tiivik
Masina pealispind
Sisemine tuli
Sellel nõudepesumasinal on sisemine tuli, mis süttib, kui uks avatakse ja kus‐
tub, kui uks suletakse.
HOIATUS
Nähtav valgusdiood kiirgus, ärge jääge kiirt vaatama.
6
Juhtpaneel
Sisetulel on KLASS 2 LED lamp vastavalt standardile EN 60825-1: 1993 +
A1:1997 + A2:2001.
Kiirguslaine pikkus: 450 nm
Maksimaalne kiirgusjõud: 548 µW
Kui on vajalik valgusti välja vahetada, võtke ühendust teenindusega.
Juhtpaneel
7
10
8
9
Juhtpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
Sisse/välja nupp
Tühistusnupp (RESET)
Programmivaliku nupud
Öötsükli nupp (NIGHT CYCLE)
Multitab nupp (MULTITAB)
Viitstardi nupp
Digitaalne ekraan
Funktsiooninupud
Märgutuled
Programmi märgutuled
Märgutuled
Multitab
Märgutuli osutab multitab-funktsiooni ak‐
tiveerimisele/deaktiveerimisele. Vt osa
"Multitab funktsioon".
Sool 1)
Soola märgutuli süttib siis, kui soolado‐
saator vajab täitmist. Vaadake osa "Nõu‐
depesumasina soola kasutamine".
Pärast dosaatori täitmist, võib soola mär‐
gutuli mõneks tunniks veel põlema jääda.
See ei tekita probleeme seadme töö tule‐
mustes.
Loputusvahend 1)
Loputusvahendi märgutuli süttib siis, kui
loputusvahendit on vaja lisada. Vaadake
osa "Loputusvahendi kasutamine".
1) Kui soola ja/või loputusvahendi dosaatorid tühjaks saavad, siis programmi käimise ajal vastavad
märgutuled ei sütti.
Tühistusnupp
Selle nupuga saab tühistada käimasoleva pesuprogrammi või viitstardi. Vaa‐
dake osa "Pesuprogrammi määramine ja käivitamine".
Programmivaliku nupud
Nende nuppude abil saate valida pesuprogrammi. Vajutage ühele neist nup‐
pudest, kuni süttib soovitud programmi märgutuli. Pesuprogrammide kohta
täpsema informatsiooni saamiseks vaadake osa "Pesuprogrammid".
ÖÖTSÜKLI nupp
Öötsükkel on vaikne pesuprogramm, mis ei häiri teid isegi magamise ajal. Se‐
da võite kasutada:
• öösel
• või odavama elektriga ajal.
Öötsükli ajal töötab pump müra vähendamiseks 25% võrrelduna tavaprogram‐
miga väga väikesel kiirusel. Seetõttu on selle programmi tööaeg väga pikk.
8
Enne esimest kasutamist
Viitstardi nupp
Kasutage viitstardi nuppu pesuprogrammi käivitamiseks 1-tunnise intervalliga
1 kuni 19 tunnini. Vaadake osa "Pesuprogrammi määramine ja käivitamine".
Digitaalne ekraan
Digitaalne ekraan näitab:
• määratud veepehmendi taset,
• programmi lõpuni jäänud aega,
• loputusvedeliku konteineri aktiveerimist/deaktiveerimist (ainult Multitab
funktsiooniga),
• pesuprogrammi lõppu. Ekraanile kuvatakse null.
• viitstardini jäänud tunde,
• veakoode.
Funktsiooninupud
Kasutage funktsiooninuppe järgmisteks toiminguteks:
• Veepehmendaja määramiseks. Vaadake osa "Veepehmendaja määrami‐
ne".
• Loputusvahendi dosaatori aktiveerimine/deaktiveerimine multitab funktsioo‐
niga. Vaadake osa "Multitab-funktsioon".
Seaderežiim
Masin on seaderežiimis, kui pärast sisse/välja nupu vajutamist kõik program‐
mide märgutuled süttivad.
Seade peab järgmiste toimingute jaoks olema seadistuserežiimis:
– pesuprogrammi määramiseks,
– veepehmendi taseme määramiseks,
– loputusvahendi dosaatori aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
Kui vajutate sisse/välja nuppu ja ainult ühe programmi märgutuli süttib, siis
seaderežiimi sisenemiseks tuleb see programm tühistada. Vaadake osa "Pe‐
suprogrammi määramine ja käivitamine".
Enne esimest kasutamist
Vt protseduuri iga etapi kohta vastavaid juhiseid:
1. Kontrollige, kas veepehmendi tase on teie piirkonna vee kareduse jaoks
õige. Vajadusel määrake veepehmendi tase.
2. Täitke sooladosaator nõudepesumasina soolaga.
3. Lisage loputusvahendi dosaatorisse loputusvahendit.
4. Asetage köögiriistad ja -nõud nõudepesumasinasse.
5. Määrake õige pesuprogramm nõude koguse ja mustusastme jaoks.
6. Pange pesuaine dosaatorisse õige kogus pesuainet.
7. Käivitage pesuprogramm.
Kui kasutate kombineeritud pesutablette ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', jne.), vaadake
peatükki "Multitab funktsioon".
Veepehmendaja kasutamine
9
Veepehmendaja kasutamine
Veepehmendi eemaldab veest mineraalid ja soolald. Mineraalid ja soolad või‐
vad avaldada masina tööle negatiivset mõju.
Vee karedust mõõdetakse ekvivalentskaalades:
• Saksa astmed (dH°),
• Prantsuse astmed (°TH),
• mmol/l (millimooli liitir kohta - vee kareduse rahvusvaheline ühik),
• Clarke.
Doseerige veepehmendit vastavalt oma piirkonna vee karedusele. Vajadusel
pöörduge kohaliku veefirma poole.
Vee karedus
Vee kareduse seade
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
käsitsi
elektrooniliselt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Soola ei ole vaja kasutada.
Te peate veepehmendaja määrama nii käsitsi kui elektrooniliselt.
Käsitsi reguleerimine
Tehasepoolselt on masin seatud 2. tasemele.
1. Avage uks.
2. Eemaldage alumine korv.
3. Keerake vee kareduse näidik asen‐
disse 1 või 2 (vaadake tabelit).
4. Pange alumine korv tagasi.
5. Sulgege uks.
10
Nõudepesusoola kasutamine
Elektrooniline reguleerimine
Tehasepoolselt on nõudepesumasin seadistatud tasandile 5.
1. Lülitage seade sisse.
2. Veenduge, et masin oleks seaderežiimis.
3. Vajutage ja hoidke funktsiooninuppe B ja C, kuni funktsiooninuppude A, B
ja C märgutuled hakkavad vilkuma.
4. Vabastage funktsiooninupud B ja C.
5. Vajutage funktsiooninuppu A.
– Funktsiooninuppude B ja C märgutuled kustuvad.
– Programmi märgutuli funktsiooninupu A kohal jääb vilkuma.
– Digitaalsel displeil kuvatakse käesolev tase.
– Kostub helisignaal.
/ kostub 5 vahelduvat helisignaali = tase 5.
Näide: ekraanil on kuvatud
6. Veepehmendi taseme suurendamiseks ühe astme võrra, vajutage üks kord
funktsiooninupule A.
7. Toimingu salvestamiseks vajutage sisse/välja nuppu.
Nõudepesusoola kasutamine
ETTEVAATUST
Kasutage ainult nõudepesumasina soola. Nõudepesumasinale sobimatu sool
rikub veepehmendajat.
ETTEVAATUST
Soolaterad ja soolane vesi masina põhjas võivad põhjustada korrosiooni. Kor‐
rosiooni vältimiseks täitke masin soolaga, enne pesuprogrammi käivitamist.
Sooladosaatori täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Sooladosaatori avamiseks keerake selle korki vastupäeva.
2. Täitke sooladosaator 1 liitri veega (ainult esimesel korral).
3. Kasutage sooladosaatori soolaga
täitmiseks lehtrit.
4. Eemaldage sool sooladosaatori
avause ümbert.
5. Sooladosaatori sulgemiseks keera‐
ke selle korki päripäeva.
On normaalne, et vesi voolab soolado‐
saatorist välja, kui täidate seda soola‐
ga.
Loputusabi kasutamine
11
Loputusabi kasutamine
ETTEVAATUST
Kasutage vaid nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendeid.
Ärge kunagi täitke loputusvahendi dosaatorit mõne muu ainega (nt nõudepe‐
sumasina puhastusaine, vedel pesuaine). See võib kahjustada seadet.
Loputusvahend võimaldab nõusid kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahend lisatakse automaatselt viimase loputuse käigus.
Loputusvahendi dosaatori täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Loputusvahendi dosaatori avami‐
seks vajutage avamisnupule (A).
2. Lisage loputusvahendi dosaatorisse
loputusvahendit. Tähis "max" näitab
maksimaalset taset.
3. Eemaldage mahaläinud loputusva‐
hend hästiimava lapiga, et järgmise
pesuprogrammi käigus ei moodus‐
tuks liiga palju vahtu.
4. Sulgege loputusvahendi dosaator.
Reguleerige loputusvahendi annustamist
Tehasepoolselt on loputusvahend seatud 4. tasemele.
Loputusvahendi kogust on võimalik määrata 1. (madalaim kogus) 6. (kõrgeim
kogus) tasemeni.
12
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Loputusvahendi koguse suurendamiseks
või vähendamiseks keerake ketast.
– Suurendage kogust, kui nõudel on vee
või katlakivi jälgi.
– Vähendage kogust, kui nõudel on triibud,
valged plekid või sinakas kiht.
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Kasulikke nõuanded ja näpunäited
ETTEVAATUST
Kasutage masinat ainult nende majapidamistarvikute puhastamiseks, mida
võib nõudepesumasinas pesta.
Ärge kasutage masinat vett imavate esemete puhastamiseks (käsnad, lapid
jne.).
• Enne söögiriistade ja nõude masinasse panemist toimige järgmiselt:
– eemaldage kõik toidujäägid ja kogu praht,
– leotage nõudel olevaid kinnipõlenud toidujääke.
• Söögiriistu ja nõusid masinasse pannes toimige järgmiselt:
– õõnsad esemed (nt tassid, klaasid ja pannid) pange masinasse avaus
suunatud alla,
– veenduge, et vesi ei koguneks konteinerisse ega sügavale põhja,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei oleks üksteise sees,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei oleks üksteise peal,
– veenduge, et klaasid ei puutuks vastu teisi klaase,
– pange väikesed objektid söögiriistade korvi.
• Plastmassist esemed ja kõrbemiskindla kattega nõudele kipub jääma vee‐
tilkasid. Plastist esemed ei kuiva nii hästi kui portselanist ja terasest esemed.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi. Veenduge, et esemed ei liiguks.
ETTEVAATUST
Enne pesuprogrammi käivitamist veenduge, et pihusti tiivik saaks vabalt liik‐
uda.
HOIATUS
Alatu sulgege uks pärast nõude sissepanemist või väljavõtmist. Lahtine uks
võib olla ohtlik.
Söögiriistade ja nõude paigutamine
13
Alumine korv
Asetage suuremad ja raskemini määrdu‐
nud nõud ja pannid alumisse korvi.
Alumise korvi harude read saab alla lasta,
et laadida masinasse potte, panne ja kaus‐
se.
Söögiriistade korv
HOIATUS
Ärge asetage pikkade teradega nuge vertikaalselt, nii väldite vigastusi. Ase‐
tage pikad ja/või teravad söögiriistad horisontaalselt ülemisse korvi. Olge te‐
ravate riistadega ettevaatlik.
14
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Kasutage köögiriistade resti.
• Asetage rest köögiriistade korvi peale.
• Suuremate esemete puhul kasutage ai‐
nult ühte köögiriistade resti.
• Pange kahvlite ja lusikate käepidemed
suunaga alla.
• Pange nugade käepidemed suunaga
üles. Juhul kui nugade otsad tulevad
läbi korvi põhja, võivad need tiivikut
blokeerida. Pange nugade käepide‐
med suunaga alla.
• Pange lusikad ja muud söögiriistad
korvi läbisegi, et need üksteise külge
kinni ei jääks.
Ülemine korv
Ülemine korv on mõeldud alustassidele, sa‐
latikaussidele, tassidele, klaasidele, potti‐
dele ja kaantele. Paigutage nõud nii, et vesi
pääseks ligi kõigile pindadele.
Söögiriistade ja nõude paigutamine
15
• Pange noad ja väikesed köögiriistad
köögiriistade lahtrisse. Köögiriistad,
mis on lahtri jaoks liiga suured, aseta‐
ge köögiriistade korvi.
• Pikemate esemete korral tõstke tassi‐
rest üles.
• Pikkade jalgadega klaasid pange tas‐
siriiulile jalad ülespoole.
• Pika jalaga klaaside puhul keerake
klaasihoidja vasakule või paremale.
• Mahtuvuse paindlikumaks muutmi‐
seks võite ülemise korvi vasakul pool
olevaid harusid üles või alla keerata.
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Mahtuvuse paindlikumaks muutmiseks võite ülemist korvi kahte asendisse
panna.
16
Pesuaine kasutamine
Nõude maksimaalne kõrgus:
ülemises korvis
alumises korvis
Ülemine asend
22 cm
30 cm
Alumine asend
24 cm
29 cm
Ülemise korvi viimiseks ülemisse/alumisse asendisse toimige järgnevalt:
1. Tõmmake ülemine korv lõpuni välja.
2. Hoides ülemist korvi sangast, tõstke
seda nii palju, kui võimalik ja laske
see vertikaalselt alla.
Ülemine korv kinnitub kas alumisse
või ülemisse asendisse.
Pesuaine kasutamine
Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivaid pesuaineid (pulber, vedelik või
tablett).
Järgige pakendil olevaid andmeid:
• tootja annustamissoovitused,
• säilitamissoovitused.
Saastamise vähendamiseks ärge kasutage pesuainet rohkem kui vaja.
Pesuaine dosaatori täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Avage pesuaine dosaatori kaas.
2. Täitke pesuaine sahtel (A) pesuai‐
nega. Markeering näitab kogust:
20 = ligikaudu 20 g pesuainet
30 = ligikaudu 30 g pesuainet.
Multitab funktsioon
17
3. Kui kasutate eelpesu faasiga pesu‐
programmi, pange eelpesu pesuai‐
ne sahtlisse (B) rohkem pesuainet.
A
B
4. Pange pesuaine tablett pesuaine
dosaatorisse (A).
5. Sulgege pesuaine dosaatori kaas.
Vajutage kaant kuni see asendisse
lukustub.
Erinevatel pesuainetel on erinev lahustumisaeg. Mõnede pesuaine tabletid ei
anna lühikeste pesuprogrammidega parimaid tulemusi. Et pesuaine täielikult
eemaldada, kasutage pesuaine tablettidega pikki pesuprogramme.
Multitab funktsioon
Multitab funktsioon on mõeldud kombineeritud pesuainetablettidele.
Need tabletid sisaldavad pesuainet, loputusvahendit ja pesumasina soola.
Mõned sisaldavad ka muid aineid.
Kontrollige ka, kas need tabletid sobivad teie vee karedusega. Lugege kindlasti
tootja kasutusjuhiseid.
Kui kasutate multitab funktsiooni, jääb see kuni väljalülitamiseni sisse.
Multitab funktsioon peatab automaatselt loputusvahendi ja soola eraldumise.
Loputusvahendi ja soola märgutuled on deaktiveeritud.
Programmi kestus võib multitab funktsiooniga pikeneda.
18
Multitab funktsioon
Aktiveerige või deaktiveerige multitab funktsioon enne pesuprogrammi käivi‐
tamist.
Programmi töötamise ajal ei saa multitab funktsiooni enam muuta. Tühistage
pesuprogramm ja käivitage see uuesti.
Multitab funktsiooni aktiveerimiseks:
• Vajutage multitab nuppu. Multitab märgutuli süttib põlema.
Multitab funktsiooni deaktiveerimiseks:
• Vajutage multitab nuppu. Multitab märgutuli kustub.
Kui kuivatamistulemused ei rahulda, toimige järgmiselt:
1. Lisage loputusvahendi dosaatorisse loputusvahendit.
2. Aktiveerige loputusvahendi dosaator.
3. Määrata loputusvahendi annus asendisse 2.
• Kui multitab funktsioon on aktiveeritud, siis saate aktiveerida või deaktivee‐
rida ainult loputusvahendi dosaatorit.
Loputusvahendi jagaja deaktiveerimiseks/aktiveerimiseks:
1. Lülitage masin sisse.
2. Veenduge, et masin on seaderežiimis.
3. Vajutage ja hoidke funktsiooninuppe B ja C.
– Funktsiooninuppude A, B ja C märgutuled hakkavad vilkuma.
4. Vabastage funktsiooninupud B ja C.
5. Vajutage uuesti funktsiooninuple B.
– Funktsiooninuppude A ja C märgutuled kustuvad.
– Funktsiooninupu B märgutuli jääb vilkuma.
– Ekraanile kuvatakse uus seadistus.
Loputusvahendi jagaja deaktiveeritud
Loputusvahendi jagaja aktiveeritud
6. Vajutage uuesti funktsiooninuple B.
– Digitaalsel ekraanil kuvatakse uus seadistus.
7. Toimingu mällu talletamiseks lülitage masin välja.
Tavalise pesuvahendi kasutamiseks:
1. Deaktiveerige Multitab-funktsioon.
2. Paigaldage uuesti soola- ja loputusvahendi dosaatorid.
3. Reguleerige veekareduse kõrgeimale tasemele.
4. Käivitage pesuprogramm ilma nõudeta.
5. Doseerige veepehmendit vastavalt oma piirkonna vee karedusele.
6. Reguleerige loputusvahendi kogust.
Pesuprogrammid
19
Pesuprogrammid
Pesuprogrammid
Programm
Mustuse aste
Pestavate eseme‐
te tüüp
Programmi kirjeldus
AUTO 45-70°1)
Kõik
Keraamika, söögi‐
riistad, potid ja
pannid
Eelpesu
Põhipesu kuni 45 °C või 70
°C
1 või 2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
INTENSIV CA‐
RE 70°
Tugev mustus Keraamika, söögi‐
riistad, potid ja
pannid
Eelpesu
Põhipesu kuni 70 °C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
30 MIN 60°2)
Normaalne /
kerge määr‐
dumine
Keraamika ja söö‐
giriistad
Põhipesu kuni 60 °C
Lõpploputus
ECO 50° 3)
Normaalne
mustus
Keraamika ja söö‐
giriistad
Eelpesu
Põhipesu kuni 50 °C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
Normaalne /
kerge määr‐
dumine
Õrn keraamika ja
klaas
Põhipesu kuni 45 °C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
1 HOUR 55°
Kerge mustus
Keraamika ja söö‐
giriistad
Põhipesu kuni 55 °C
1 vaheloputus
Lõpploputus
NIGHT CYCLE
Normaalne
mustus
Keraamika ja söö‐
giriistad
Eelpesu
Põhipesu kuni 55 °C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
1) AUTO-programmi ajal määratakse nõude määrdumistase vee läbipaistvuse põhjal. Programmi
kestus ja energia- ning veekulu võivad muutuda. See oleneb asjaolust, kas masin on täis või
mitte ning nõude määrdumisest. Masin reguleerib põhipesu ajal automaatselt vee temperatuuri.
2) See on parim igapäevane programm kasutamiseks mitte päris täis masina puhul. Ideaalne
neljaliikmelisele perele, kus masinas pestakse ainult hommiku- ja õhtusöögi nõusid ja
söögiriistu.
3) Testimisprogramm testimisinstituutide jaoks. Testiandmete jaoks vaadake eraldi kaasasolevat
lehte.
20
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
Tarbimisväärtused
Programm
kestus (minutites) 1)
Energiatarbimine
(kWh)
Vesi (l)
AUTO 45-70°
-
1,1 - 1,7
12 - 23
INTENSIV CA‐
RE 70°
-
1,5 - 1,7
16 - 18
30 MIN 60°
-
0,9
9
ECO 50°
-
1,0 - 1,1
12 - 13
-
0,8 - 0,9
14 - 15
1 HOUR 55°
-
1,0 - 1,2
11 - 12
NIGHT CYCLE
-
1,2 - 1,3
13 - 14
1) Digitaalne kuva näitab programmi kestust.
Veesurve ja temperatuur, elektripinge kõikumine ja nõude kogus võivad neid
väärtusi mõjutada.
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
Pesuprogrammi määramiseks peab uks pooleldi avatud olema. Pesupro‐
gramm käivitub alles pärast ukse sulgemist. Seni on võimalik seadistusi muuta.
Pesuprogrammi määramiseks ja käivitamiseks toimige järgmiselt:
1. Lülitage seade sisse.
2. Veenduge, et masin oleks seaderežiimis.
3. Valige pesuprogramm. Vaadake osa "Pesuprogrammid".
– Süttib vastava programmi märgutuli.
– Kõik teised programmide märgutuled kustuvad.
– Digitaalsel ekraanil vilgub programmi kestus.
Vajadusel määrake öötsükli programm. Öötsükli nupu vajutamisel süttib
vastav indikaatorlamp.
4. Sulgege uks. Pesuprogramm käivitub automaatselt.
Pesuprogrammi ja viitstarti on võimalik valida ka siis, kui nõudepesumasina
uks on suletud. Kui vajutate programmi nupule, on teil AINULT 3 sekundit eri‐
neva programmi või viitstardi valimiseks. Peale 3 sekundit käivitub valitud pro‐
gramm automaatselt.
Pesuprogrammi töötamise ajal ei saa programmi muuta. Tühistage pesupro‐
gramm.
HOIATUS
Katkestage või tühistage pesuprogramm ainult vajaduse korral.
ETTEVAATUST
Avage uks ettevaatlikult. Kuum aur võib välja pääseda.
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
21
Pesuprogrammi tühistamine
1. Vajutage samaaegselt ja hoidke tühistusnuppu, kuni kõik programmi mär‐
gutuled süttivad.
2. Vabastage tühistusnupp.
Sel ajal võite teha järgmist:
1. seadet välja lülitada,
2. uut pesuprogrammi määrata.
Enne uue pesuprogrammi määramist, täitke pesuaine dosaator pesuainega.
Pesuprogrammi katkestamine
Avage uks.
• Programm peatub.
Sulgege uks.
• Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Viitstardiga pesuprogrammi määramine ja käivitamine
1. Vajutage sisse/välja nupule.
2. Valige pesuprogramm.
3. Vajutage viitstardi nuppu, kuni ekraanile kuvatakse pesuprogrammi vajalik
viitstart.
– Süttib vastava programmi märgutuli.
4. Sulgege uks.
– Ekraanil olev number jääb põlema.
– Algab viitstardi mahalugemine.
– Taimer väheneb 1 tunni kaupa.
– Kui mahalugemine on lõppenud, käivitub pesuprogramm automaatselt.
Ärge avage mahalugemise ajal ust, vastasel juhul mahalugemine katkeb. Kui
panete ukse uuesti kinni, jätkub mahalugemine kohast, kus see katkestati.
Viitstardi tühistamine
1. Vajutage samaaegselt ja hoidke tühistusnuppu, kuni kõik programmi mär‐
gutuled süttivad.
2. Vabastage tühistusnupp. Viitstardi tühistamine tähendab ühtlasi määratud
pesuprogrammi tühistamist.
3. Määrake uus pesuprogramm.
Pesuprogrammi lõpp
Järgmistel juhtudel tuleb masin välja lülitada:
• Masin seiskub automaatselt.
• Helisignaal tähistab programmi lõppu.
• Ekraanile kuvatakse 0.
• Lõppenud programmi märgutuli jääb põlema.
1. Vajutage sisse/välja nupule.
2. Avage uks.
3. Paremate kuivatamistulemuste saavutamiseks hoidke uks mõne minuti
vältel praokil, enne kui nõud välja võtate.
22
Puhastus ja hooldus
Laske nõudel jahtuda, enne kui eemaldate need masinast. Tulised nõud saa‐
vad kergesti viga.
Ooterežiim
Kui masinat ei lülitata pesuprogrammi lõpus välja, läheb masin automaatselt
ooterežiimi. Ooterežiimis on energiatarbimine väiksem.
Kolm minutit pärast programmi lõppu kustuvad kõik märgutuled ja digitaalsele
ekraanile kuvatakse üks horisontaalne riba.
Vajutage ühte nuppudest (mitte sisse/välja nuppu), et minna tagasi programmi
lõpu režiimile.
Nõude väljavõtmine
• Võtke kõigepealt välja esemed alumisest korvist, seejärel ülemisest korvist.
• Masina külgedel ja uksel võib olla vett. Roostevaba teras jahtub kiiremini kui
nõud.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS
Enne puhastamist lülitage masin välja.
Filtrite puhastamine
ETTEVAATUST
Ärge kasutage masinat ilma filtriteta. Veenduge, et filtrid oleksid õigesti pai‐
galdatud. Vale paigaldamine põhjustab ebarahuldavaid pesemistulemusi ja
kahjustab masinat.
Vajadusel puhastage filtreid. Mustad filtrid halvendavad pesutulemust.
Nõudepesumasinal on kolm filtrit:
1. jämefilter (A)
2. mikrofilter (B)
3. lamefilter (C)
Filtrite puhastamiseks toimige järgmi‐
A
selt:
1. Avage uks.
2. Eemaldage alumine korv.
B
C
Mida teha, kui...
23
3. Filtrisüsteemi avamiseks, keerake
mikrofiltri (B) käepidet 1/4 keeret
vastupäeva.
4. Eemaldage filtrisüsteem.
5. Hoidke jämefiltrit (A) auguga käe‐
pidemest.
6. Eemaldage jämefilter (A) mikrofil‐
trist (B).
7. Eemaldage masina põhjas olev la‐
mefilter (C).
8. Puhastage filtreid voolava vee all.
9. Pange lamefilter (C) masina põhja
tagasi.
10. Pange jämefilter (A) mikrofiltrisse
(B) ja lükake filtrid kokku.
11. Pange filtrisüsteem omale kohale.
12. Filtrisüsteemi lukustamiseks kee‐
rake mikrofiltri (B) käepidet päri‐
päeva kuni see kohale lukustub.
13. Pange alumine korv tagasi.
14. Sulgege uks.
Ärge eemaldage pihusti tiivikut.
Kui piserdustorude avadesse on kogunenud mustusejääke, eemaldage need
hambaorgiga.
Väline puhastamine
Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel niiske pehme lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimis‐
padjandeid ega lahusteid (atysetoon, trikloroetüleen jne).
Ettevaatusabinõud külma vastu
ETTEVAATUST
Ärge paigaldage masinat ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C. Tootja ei vas‐
tuta külmast tingitud kahjustuste eest.
Kui see ei ole võimalik, tühjendage masin ja pange uks kinni. Ühendage vee
sissevõtu voolik lahti ja tühjendage veest.
Mida teha, kui...
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
24
Mida teha, kui...
Rikke korral püüdke kõigepealt ise probleemile lahendus leida. Vt 'Mida teha,
kui...'. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, pöörduge edasimüüja või tee‐
ninduskeskuse poole.
ETTEVAATUST
Enne järgnevate soovituslike abinõude kasutuselevõtmist lülitage seade välja.
Vale kood ja rike
Võimalik põhjus ja lahendus
• katkendlik helisignaalid
• Veekraan on blokeeritud või täis katlakivi.
• digitaalsel ekraanil on
Puhastage veekraan.
Nõudepesumasin ei täitu vee‐ • Veekraan on kinni.
ga
Avage veekraan.
• Vee sisselaskevooliku filter on ummistunud.
Puhastage filtrit.
• Vee sisselaskevooliku ühendus ei ole õige. Voolik
võib olla murtud või muljutud.
Veenduge, et ühendus on õige.
• katkendlik helisignaalid
• digitaalsel ekraanil on
Nõudepesumasin ei tühjene
veest
• Kraanikausi sifoon on ummistunud.
Puhastage kraanikausi sifoon.
• Vee tühjendusvooliku ühendus ei ole õige. Voolik
võib olla murtud või muljutud.
Veenduge, et ühendus on õige.
• katkendlik helisignaalid
• digitaalsel ekraanil on
Üleujutuse vastane seadis
töötab
• Sulgege veekraan ja pöörduge kohalikku teenin‐
duskeskusse.
Programm ei käivitu
• Masina uks ei ole kinni.
Sulgege uks.
• Toitepistik ei ole ühendatud.
Ühendage toitepistik.
• Maja kaitsmekarbis on kaitse läbi.
Vahetage kaitse välja.
• Määratud on viitstart.
Kui pesu tuleb kohe pesta, tühistage viitstart.
Pärast kontrollimist lülitage masin sisse. Programm jätkub kohast, kus see
katkestati. Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
Et teid kiiresti ja õigesti abistada, on vajalikud järgmised andmed:
• Mudel (Mod.)
• Toote number (PNC)
• Seerianumber (S.N.)
Need andmed leiate andmeplaadilt.
Kirjutage vajalikud andmed siia:
Mudeli kirjeldus: ..........
Toote number: ..........
Seerianumber: ..........
Tehnilised andmed
25
Puhastamise tulemused ei rahulda
Nõud ei ole puhtad
• Valitud pesuprogramm ei sobi nõude tüübi ja mustuse‐
ga.
• Korvid on paigutatud valesti, nii et vesi ei pääse igale
poole.
• Joatorud ei liigu vabalt, sest nõud on valesti paigutatud.
• Filtrid on mustad või valesti paigaldatud.
• Kasutatakse liiga vähe või üldse mitte pesuainet.
Katlakivi osakesed nõu‐
del
• Sooladosaator on tühi.
• Veepehmendi on reguleeritud valele tasemele.
• Sooladosaatori kaas ei ole korralikult kinni.
Nõud on märjad ja tuh‐
mid
• Ei kasutatud loputusvahendit.
• Loputusvahendi sahtel on tühi.
Klaasidel ja nõudel on
• Vähendage loputusvahendi doseerimist.
triibud, piimjad plekid või
sinakas varjund
Klaasidel ja nõudel on
• Suurendage loputusvahendi kogust.
kuivanud veetilkade jälgi • Põhjuseks võib olla pesuaine.
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius cm
59,6
Kõrgus cm
85
Sügavus cm
62,5
Elektritoide - pinge - üldine Info elektriühenduse kohta on toodud andmesildil nõu‐
toide - kaitsekork
depesumasina ukse sisemisel serval.
Veesurve
Võimsus
Minimaalne
0,5 baari (0,05 MPa)
Maksimaalne
8 baari (0,8 MPa)
Koha seaded
12
Paigaldusjuhised
Paigaldamine
Sobitamine lauaplaadi alla
HOIATUS
Veenduge, et toitepistik oleks paigaldamise ajal stepslist väljas.
26
Paigaldamine
Pange masin veekraani ja äravoolu lähe‐
dusse. Eemaldage seadme tööpind selle
paigaldamiseks kraani või köögitööpinna
alla. Veenduge, et õnaruse mõõtmed
oleksid vastavuses antud mõõtmetega.
Seadme tööpinna eemaldamiseks toimige järgnevalt:
1. Eemaldage tagumised kruvid (1).
2. Tõmmake tööpinda seadme tagant.
3. Tõstke tööpind üles ja eemaldage
see eesmistest piludest.
4. Seadme kõrguse muutmiseks kasu‐
tage keeratavaid jalgu.
Monteerige seade köögi tööpinna alla.
Veenduge, et veevoolikutes poleks
murdekohti ja et need poleks kokkusu‐
rutud.
Kui parandamine on vajalik, siis peab seade olema töömehe jaoks kergesti
ligipääsetav. Kui soovite nõudepesumasinat eraldiseisvana kasutada, siis
pange tööpind peale tagasi.
Eraldiseisva seadme sokkel ei ole reguleeritav.
Masina loodimine
Et ust saaks korralikult sulgeda ja tihendada, veenduge, et masin on loodis.
Kui masin ei ole loodis, siis ei sobi uks kohale. Kui uks korralikult ei sulgu,
vabastage või pingutage reguleeritavaid jalgu, kuni masin on loodis.
Veeühendus
27
Veeühendus
Vee sissevõtuvoolik
Masina ühendamine kuuma (maks. 60°) või külma vee toitega.
Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast, mis on keskkonnasõbrali‐
kum (nt päikese-, fotoelektrilised paneelid ja tuulegeneraatorid), kasutage
energiakulu vähendamiseks kuuma vee allikat.
Ühendage sisselaskevoolik välise 3/4" keermega kraani külge.
ETTEVAATUST
Ärge kasutage vana masina ühendusvoolikuid.
Vee surve peab vastama osas "Tehnilised andmed" toodud vahemikule. Veen‐
duge, et saate oma kohaliku vee-ettevõtte käest teie elukohas oleva veesurve
kohta.
Veenduge, et veevoolikutes poleks murdekohti ja et need poleks kokkusurutud
või sõlmes.
Lekete vältimiseks paigutage lukustusmutter korrektselt.
ETTEVAATUST
Ärge ühendage seadet uute torudega või torudega, mida pole kaua aega ka‐
sutatud. Laske veel mõni minut joosta ja alles siis ühendage sisselaskevoolik.
Vee sisselaskevoolik on topeltseinaga ja sellel on sisemine toitekaabel ja kait‐
seklapp. Vee sisselaskevoolik on surve all vaid siis, kui vesi jookseb. Juhul kui
vee sisselaskevoolik lekib, siis katkestab kaitseklapp vee voolu.
Olge vee sisselaskevooliku ühendamisel ettevaatlik:
• Ärge kastke vee sisselaskevoolikut või kaitseklappi vette.
• Juhul kui vee sisselaskevoolik või kaitseklapp on kahjustada saanud, tõm‐
make seadme pistik koheselt stepslist.
• Vee sisselaske vooliku ja selle kaitseklapi võib asendada vaid teenindus‐
keskus.
HOIATUS
Ohtlik pinge
28
Elektriühendus
Vee tühjendusvoolik
max 400 cm
1. Ühendage vee väljalaskevoolik kraanikausi äravooliga ja kinnitage see
tööpinna alla. Nii ei pääse kraanikausist tulev vesi nõudepesumasinasse.
2. Ühendage vee väljalaskevoolik ventileerimisauguga toru külge (minimaal‐
ne sisemine läbimõõt 4 cm).
Veenduge, et väljalaskevoolik poleks mur‐
max 85 cm
tud või kokku pigistatud, nii tagate problee‐
mivaba vee äravoolu.
Eemaldage kraanikausi kork selleks ajaks
min 40 cm
kui seade vett väljastab, nii väldite vee ta‐
gasivoolamist seadmesse.
Väljalaskevooliku pikendus ei tohi olla üle
2 m. Pikenduse sisemine diameeter ei tohi
olla väiksem vooliku enda sisemisest dia‐
meetrist.
Kui ühendate vee väljalaskevooliku kraani
äravoolutorusse, eemaldage plastikust
membraan (A). Kui membraani ei eemal‐
data, võib järelejäänud toit blokeerida väl‐
jalaskevooliku.
Masinal on turvaseade, mis takistab musta
vee tagasivoolu masinasse. Kui kraanikau‐
si äravoolul on tagasivooluklapp, siis võib
see põhjustada masina ebakorrektset
tööd. Eemaldage tagasivooluklapp.
ETTEVAATUST
Vee lekkimise vältimiseks pärast paigaldamist veenduge, et veeliitmikud oleks
tihked.
Elektriühendus
HOIATUS
Tootja ei vastuta, kui te neid ohutusnõudeid ei järgi.
Maandfage masin vastavalt ohutusnõuetele.
Veenduge, et nimivõimsus ja tüübisildil toodud voolutüüp oleksid kooskõlas
kohaliku pinge ja vooluga.
Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektrilöögikindlat pistikupesa.
Ärge kasutage mitmik-pistikuid, konnektoreid ja pikenduskaableid. Tuleoht.
Ärge vahetage toitekaalblit ise välja. Pöörduge teeninduskeskuse poole.
Veenduge, et toitekaablile pääseks pärast paigaldamist ligi.
Masinat lahti ühendades ärge vedage toitekaablist. Tõmmake alati pistikust.
Jäätmekäitlus
29
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks
vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige
utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada
selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma majapidamisjäätmete
käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja need saab suunata korduvkasu‐
tusse. Plastmassist komponente tähistavad markeeringud, nt >PE<, >PS<,
jne. Palun pange pakkematerjalid õigesse prügikasti.
HOIATUS
Seadme kõrvaldamiseks toimige järgmiselt:
• Tõmmake pistik välja.
• Lõigake toitekaabel ja pistik maha ja kõrvaldage need.
• Kõrvaldage ukse käepide. Nii ei ole lastel võimalik oma elu ohustades ma‐
sinasse lõksu jääda.
30
31
117954260-00-032009
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising