Aeg-Electrolux | F88020IM | User manual | Aeg-Electrolux F88020IM Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux F88020IM Uživatelský manuál
FAVORIT 88020I
Návod k použití
Návod na
používanie
Használati útmutató
Myčka nádobí
Umývačka riadu
Mosogatógép
2
Obsah
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
Obsah
Provozní pokyny
3
Bezpečnostní informace
3
Správné používání
3
Všeobecné bezpečnostní informace
3
Dětská pojistka
3
Instalace
4
Popis spotřebiče
4
Ovládací panel
5
Digitální displej
6
Tlačítka funkcí
6
Režim nastavení
6
Při prvním použití
7
Nastavení změkčovače vody
7
Ruční nastavení
8
Elektronické nastavení
8
Použití soli do myčky
9
Použití lešticího prostředku
9
Seřiďte dávkování leštidla
10
Denní používání
11
Vkládání příborů a nádobí
11
Dolní koš
12
Košíček na příbory
13
Horní koš
14
Seřízení výšky horního koše
15
Použití mycího prostředku
16
Doplnění mycího prostředku
16
Funkce Multitab
17
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
18
Mycí programy
19
Volba a spuštění mycího programu
20
Vyjmutí nádobí
21
Čištění a údržba
21
Čištění filtrù
21
Čištění ostřikovacích ramen
22
Čištění vnějších ploch
23
Čištění vnitřního prostoru
23
Dlouhodobější vyřazení myčky z
provozu
23
Opatření proti vlivu mrazu
23
Přemístění myčky
23
Co dělat, když...
23
Technické údaje
25
Poznámky pro zkušebny
25
Pokyny k instalaci
27
Instalace
27
Připevnění k sousedícímu nábytku
27
Vyrovnání
27
Vodovodní přípojka
27
Připojení vody
27
Přívod vody je vybavený
bezpečnostním ventilem
28
Připojení vypouštěcí hadice
28
Připojení k elektrické síti
30
Poznámky k ochraně životního prostředí
30
Obalový materiál
30
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
3
Provozní pokyny
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací
a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění.
K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny
osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším
osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špič‐
kou dolů, nebo je položte vodorovně do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dvířka, mohla by uniknout horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na autorizovaného
servisního technika, který by měl použít výhradně originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné ne‐
zkušenými osobami mají za následek zranění nebo vážné poškození
spotřebiče. Obraťte se na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla. Může
dojít k ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího
prostředku do myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
• Dbejte na to, aby byla dvířka myčky vždy zavřená, s výjimkou vkládání nebo
vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes dvířka někdo
zakopl a zranil se.
• Na otevřená dvířka myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly pou‐
žívat myčku bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
4
Popis spotřebiče
• Jsou-li dvířka myčky otevřená, nedovolte dětem, aby se k myčce přibližo‐
valy.
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky. Poškozený
spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená, obraťte se na dodava‐
tele.
• Všechny obaly je nutné před použitím myčky odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky,
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným oprávněním.
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je z
bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou elektrické připojení nebo vodovodní
hadice poškozené; nebo v případě takového poškození ovládacího panelu,
pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitřek spotřebiče volně přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko, abyste se nevystavovali možnému
nebezpečí.
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a elek‐
trické komponenty.
UPOZORNĚNÍ
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v přísluš‐
ných odstavcích.
Popis spotřebiče
1 Horní koš
Ovládací panel
2
3
4
5
6
7
8
9
5
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sùl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Tato myčka je vybavena vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při otevření
dveří myčky a zhasne při zavření dveří myčky.
Ve vnitřním osvětlení je žárovka LED třídy 1 podle EN 60825-1: 1994 + A1:
2002 + A2: 2001.
Chcete-li žárovku vyměnit, obraťte se prosím na místní servisní středisko.
Ovládací panel
7
10
8
1 Tlačítko Zap/Vyp
9
6
Ovládací panel
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tlačítko RESET
Tlačítka volby programu
Tlačítko NIGHT CYCLE
Tlačítko MULTITAB
Tlačítko Odložený start
Digitální displej
Tlačítka funkcí
Kontrolky ukazatele
Kontrolky programu
Kontrolky ukazatele
MULTITAB
Udává zapnutí/vypnutí funkce MULTI‐
TAB (viz funkce MULTITAB).
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli. 1)
Leštidlo
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla. 1)
1) Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/
nebo leštidlo.
Digitální displej
Na digitálním displeji lze sledovat:
• stupeň tvrdosti, na který je změkčovač vody nastavený,
• přibližný zbývající čas probíhajícího programu,
• aktivaci/deaktivaci dávkovače leštidla (POUZE tehdy, je-li funkce Multitab
zapnutá),
• konec mycího programu (na digitálním displeji se objeví nula),
• odpočítávání odloženého startu,
• poruchové kódy signalizující poruchy myčky nádobí.
Tlačítko NIGHT CYCLE
Night Cycle je tichý mycí program, který vás nebude rušit ani ve spánku. Mů‐
žete ho nastavit v noci nebo v době levnějšího elektrického proudu.
Během programu Night Cycle funguje čerpadlo s velmi nízkou rychlostí a hluč‐
nost programu je o 25 % nižší než je uvedená hlučnost daného programu.
Program proto ale trvá mnohem déle.
Tlačítka funkcí
Pomocí těchto tlačítek lze nastavit následující funkce:
• nastavení změkčovače vody,
• aktivaci/deaktivaci dávkovače leštidla, je-li funkce Multitab aktivní.
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže VŠECHNY kontrolky programu svítí.
Při prvním použití
7
Nezapomeňte, že při provádění následujících postupů:
– výběru mycího programu,
– nastavení změkčovače vody,
– aktivaci/deaktivaci leštidla,
MUSÍ být spotřebič v režimu nastavení.
Jestliže kontrolka tlačítka programu svítí, je stále ještě nastavený naposled
provedený nebo zvolený program. V tomto případě je nutné k návratu do re‐
žimu nastavení program zrušit.
Zrušení nastaveného programu nebo probíhajícího programu
Stiskněte a podržte tlačítko RESET, až všechny kontrolky programu zhasnou.
Program se zruší a spotřebič je teď v režimu nastavení.
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí:
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci
• Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče
• Nastavte změkčovač vody
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem
Chcete-li použít kombinované mycí tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod...,
nastavte funkci Multitab (viz "Funkce Multitab").
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění minerálů
a solí z přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky
na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se
označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stupních (°dH), fran‐
couzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro
tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku.
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí stupnice
tvrdosti vody a elektronicky.
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
8
Nastavení změkčovače vody
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
1. Otevřete dvířka myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti
vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabul‐
ka).
4. Vrate dolní koš.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítka B a C , až začnou blikat kontrolky
tlačítek A , B a C.
3. Stiskněte tlačítko A , kontrolky tlačítek B a C zhasnou, zatímco kontrolka
tlačítka A bude stále blikat. Na digitálním displeji je viditelný právě nasta‐
vený stupeň.
Příklady:
zobrazeno = stupeň 5
zobrazeno = stupeň 10
4. Stupeň můžete změnit stisknutím tlačítka A. Každým stisknutím tlačítka se
stupeň změní (při volbě nového stupně se řiďte tabulkou).
Příklady: jestliže je aktuální stupeň 5, jedním stisknutím tlačítka AA zvolíte
stupeň 6. jestliže je aktuální stupeň 10, jedním stisknutím tlačítka A zvolíte
stupeň 1.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Použití soli do myčky
9
Použití soli do myčky
UPOZORNĚNÍ
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky. Všechny ostatní druhy soli,
které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují změkčovací
zařízení. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z úplných mycích
programů. Rozsypaná sůl nebo solný roztok tak nezůstanou nějakou dobu na
dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dvířka, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl
otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (to je nutné pouze při prvním plnění
soli).
3. Pomocí přiložené násypky doplňte
sůl, až se zásobník úplně zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím
závitu nebo těsnění nezůstaly zbyt‐
ky soli a nasaďte uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho
doprava, až se s cvaknutím zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku
vytékat voda, to je zcela normální jev.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po do‐
plnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která se roz‐
pouští pomaleji, může svítit i déle. Na funkci myčky to ale nemá vliv.
Použití lešticího prostředku
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky pro
myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a usušení nádobí beze šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
10
Použití lešticího prostředku
1. Otevřete zásobník stisknutím uvol‐
ňovacího tlačítka (A).
2. Přidejte lešticí prostředek, až se zá‐
sobník úplně zaplní. Maximální stu‐
peň doplnění je označen značkou
"max".
Dávkovač lešticího prostředku po‐
jme asi 110 ml lešticího prostředku,
což stačí pro 16 až 40 mycích cyklů
v závislosti na dávkovacím nastave‐
ní.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření víč‐
ka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňo‐
vání setřete savým hadříkem, aby při
následujícím mytí nádobí nedocházelo
k nadměrnému pěnění.
Seřiďte dávkování leštidla
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího prostředku po‐
mocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování, poloha 6 maximální
dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy 4.
Denní používání
11
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na nád‐
obí po umytí kapky vody nebo vápencové
skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na nád‐
obí po umytí bělavé šmouhy, nebo je na
skleněném nádobí nebo ostří nožů namod‐
ralý film.
Denní používání
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
Vložte do myčky nádobí a příbory.
Doplňte mycí prostředek.
Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
Spusťte mycí program.
Vkládání příborů a nádobí
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhůru,
aby se v něm nemohla držet voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet
vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové
nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak, aby se
nemohly posunout.
12
Vkládání příborů a nádobí
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými, po‐ • Kameninové nádobí myjte v myčce po‐
rcelánovými nebo perleťovými držadly.
uze tehdy, jestliže to výrobce nádobí
• Plastové předměty, které nejsou odol‐
výslovně doporučil.
né vůči vyšší teplotě.
• Glazované vzory mohou při častém
• Starší příbory s lepenými díly, které nej‐
mytí vyblednout.
sou tepelně odolné.
• Stříbrné a hliníkové nádobí často při
• Lepené příbory nebo talíře.
mytí ztrácí barvu: Vaječný bílek, žlou‐
• Měděné nebo cínové předměty.
tek a hořčice zanechávají na stříbrném
• Olovnatý křišál.
nádobí skvrny, nebo způsobují změnu
• Ocelové předměty podléhající korozi.
barvy. Jestliže stříbrné nádobí nebude‐
• Dřevěné mísy.
te hned mýt, tyto zbytky z něj raději ih‐
• Předměty ze syntetických vláken.
ned odstraňte.
Otevřete dvířka myčky, vytáhněte koše a vložte do nich nádobí.
Dolní koš
Větší kusy nádobí a velmi znečištěné nád‐
obí vložte do dolního koše.
Ke snadnějšímu vkládání nádobí je možné
sklopit všechny zadní držáky na talíře v do‐
lním koši.
Vkládání příborů a nádobí
13
Košíček na příbory
UPOZORNĚNÍ
Ostré nože i jiné příbory s ostrými hranami je nutné položit na podložku na
příbory, nebo je položte do horního koše, abyste se nezranili.
Nože, malé lžičky i malé vidličky pokládejte
na podložku na příbory umístěnou v horním
koši. Vidličky a lžíce, které se nevejdou do
podložky na příbory, vložte do košíčku na
příbory.
Na všechny příbory z košíčku na příbory
musí dosáhnout voda, proto je nutné:
1. Do košíčku na příbory vložte vložku.
2. Vidličky a lžíce vložte do košíčku na
příbory držadly směrem dolů.
V případě větších předmětů, např.
metly, odstraňte jednu polovinu vlož‐
ky do košíčku.
14
Vkládání příborů a nádobí
Košíček na příbory je možné otevřít.
Aby se košíček na příbory neotevřel při vy‐
jímání z myčky, vždy držte obě části dvoj‐
dílného držadla.
1. Košíček na příbory položte na pracovní
desku.
2. Otevřete dvojdílné držadlo.
3. Vyjměte příbory.
Horní koš
Menší křehké nádobí a dlouhé, ostré příbo‐
ry vložte do horního koše.
• Nádobí naskládejte na sklopné držáky
šálků nebo pod ně tak, aby se vzájemně
nepřekrývalo, a voda se dostala na vše‐
chny předměty.
• Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, mů‐
žete držáky šálků vyklopit nahoru.
• Sklenice na víno nebo brandy položte
nebo zavěšte do držáků na šálky.
Vkládání příborů a nádobí
• Chcete-li mýt sklenice s dlouhou nož‐
kou, sklopte držák sklenic doprava, ne‐
bo ho vyklopte doleva.
• Řada hrotů na levé straně horního ko‐
še se také skládá ze dvou částí a mů‐
žete ji sklopit.
Nesklopené hroty: do horního koše
vložte sklenice, hrnky apod.
Sklopené hroty: více místa na talíře a
misky.
Seřízení výšky horního koše
Maximální výška nádobí v:
horní koš
dolní koš
Se zdviženým horním ko‐
šem
22 cm
30 cm
Se sníženým horním ko‐
šem
24 cm
29 cm
Výšku horního koše lze seřídit i tehdy, je-li v něm nádobí.
Zvýšení / snížení horního koše:
15
16
Použití mycího prostředku
1. Horní koš úplně vytáhněte.
2. Podržte horní koš rukou, zdvihněte
ho co nejvýše a pak ho spuste.
Horní koš zapadne do dolní nebo
horní polohy.
UPOZORNĚNÍ
Po vložení nádobí vždy zavřete dvířka,
protože otevřená dvířka mohou být ne‐
bezpečná.
Před zavřením dvířek zkontrolujte, zda
se ostřikovací ramena mohou volně ot‐
áčet.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků, která
jsou uvedena na obalech mycích prostředků.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru zneči‐
štění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku
1. Otevřete víčko.
Funkce Multitab
17
2. Naplňte dávkovač mycího
prostředku (1) mycím prostředkem.
Značky udávají množství
prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího
prostředku
30 = přibližně 30 g mycího
prostředku.
3. U všech programů s předmytím
přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do přihrádky
pro předmytí (2).
Tato dávka mycího prostředku se
využije pro předmytí.
4. Při použití mycích tablet vložte ta‐
bletu do přihrádky (1)
5. Zavřete víčko a stiskněte, až zapad‐
ne.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se roz‐
pouští různou rychlostí. Některé mycí
tablety proto při krátkých mycích pro‐
gramech plně nevyužijí svůj mycí úči‐
nek. Používejte proto pro mycí tablety
dlouhé mycí programy, které zajišťují
úplné odstranění zbytků prášku.
Funkce Multitab
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab, která umožňuje použití kombino‐
vaných mycích tablet Multitab.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí, oplachování a
soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle druhu zvolených tablet
("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost vody. Řiďte
se pokyny výrobce.
Tuto funkci lze zvolit se všemi mycími programy. Po volbě této funkce je přítok
lešticího prostředku a soli z příslušných zásobníků automaticky vypnutý, stejně
jako kontrolky pro doplnění soli nebo leštidla.
Vyberte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího programu.
Zvolíte-li tuto funkci (kontrolka svítí), zůstane aktivní také pro následující mycí
programy.
Při použití funkce Multitab se může změnit délka cyklu. V tomto případě se
zobrazení zbývajícího času na digitálním displeji automaticky upraví.
18
Funkce Multitab
Jakmile již program běží, funkci Multitab již NENÍ MOŽNÉ změnit. Chcete-li
funkci Multitab zrušit, je nutné zrušit programové nastavení a pak funkci Mul‐
titab vypnout.
Pak musíte mycí program (a požadované funkce) opět nastavit.
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
Stiskněte tlačítko Multitab: příslušná kontrolka se rozsvítí. To znamená, že je
funkce aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím tlačítka Multitab: kontrolka zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
• Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla je možná jen tehdy, je-li funkce Mul‐
titab aktivní.
Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka B a C, až začnou blikat kontrolky tlačítek A, B
a C.
3. Stiskněte tlačítko B, kontrolky tlačítek A a C zhasnou, zatímco kontrolka
tlačítka B bude stále blikat. Na digitálním displeji se zobrazí současné na‐
stavení:
= dávkovač leštidla je deaktivovaný
= dávkovač leštidla je aktivovaný
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět tlačítko B a na digitálním displeji
se zobrazí nové nastavení:
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Pokud se opět rozhodnete používat běžný mycí prostředek, doporučujeme
vám:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší seřízení a proveďte 1 normální
mycí program bez vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Mycí programy
19
Mycí programy
NIGHT
CYCLE
Částečná
náplň (k
pozdější‐
mu do‐
plnění
během
dne). 6)
normálně nádobí a
znečiště‐ příbory
né
12 - 23 Voda (litry)
16 - 18
1,1 - 1,7 Energie (kWh)
1,5 -1,7
0,9
9
12 - 13
14 - 15
4
jakýkoli
13 - 14
normálně křehké
znečiště‐ nádobí a
né
sklo
0,1 0,8 -0,9 1,0 - 1,1
normálně nádobí a
znečiště‐ příbory
né
1,1 - 1,3
ECO 50°5)
- Délka (minuty) 2)
nádobí a
příbory
-
lehce
znečiště‐
né
4)
-
30 MIN 60°
-
nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
-
velmi
znečiště‐
né
-
INTENSIV
CARE 70°
1)
-
nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
Údaje o spotřebě
Sušení
normální
i velmi
znečiště‐
né
Závěrečný oplach
AUTO
45-70° 3)
Popis programu
1/2x Průběžný oplach
Vhodný
pro nád‐
obí
Hlavní mytí
Stupeň
znečiště‐
ní
Předmytí
Program
1) Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v
dodávce proudu a na množství nádobí.
2) Na digitálním displeji se zobrazuje délka mycího programu.
3) Během automatického mycího programu se znečištění nádobí zjišťuje stupněm zakalení vody.
Délka programu, spotřeba vody i energie se proto mohou měnit; tyto hodnoty závisí na tom, zda
je spotřebič plný úplně nebo jen částečně, a zda je nádobí lehce nebo velmi zašpiněné. Teplota
vody se automaticky reguluje mezi 45 °C a 70 °C.
20
Volba a spuštění mycího programu
4) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro
potřeby rodiny sestávající ze 4 osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a
večeře.
5) Testovací program pro zkušebny.
6) Tento program nevyžaduje použití mycího prostředku.
Volba a spuštění mycího programu
Zvolte mycí program a odložený start s lehce pootevřenými dveřmi. V tomto
případě se ale program spustí, nebo se začne odpočítávat čas až poté, co
dveře zavřete. Až do tohoto okamžiku je možné změnit nastavení.
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně naplněny a ostřikovací ramena se mo‐
hou volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
4. Stiskněte jedno ze dvou programových tlačítek k volbě požadovaného pro‐
gramu. (viz "Tabulka mycích programů").
Po zvolení programu se rozsvítí příslušná kontrolka programu a na digitál‐
ním displeji bliká délka programu.
5. Zavřete dveře myčky a program se spustí automaticky.
Nastavení a spuštění programu s odloženým startem
1. Po výběru mycího programu stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na
digitálním displeji objeví číslice počtu hodin, o které má být program odlo‐
žen. Spuštění zvoleného mycího programu můžete odložit o 1 až 19 hodin.
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání se spustí automaticky.
3. Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
4. Otevřením dveří se odpočítávání přeruší. Zavřete dveře; odpočítávání se
opět spustí od okamžiku, ve kterém bylo přerušeno.
5. Po uplynutí nastaveného času se program spustí automaticky.
Volbu mycího programu a odloženého startu lze provést i se zavřenými dveřmi.
Uvědomte si ale, že tímto způsobem máte po stisknutí tlačítka mycího pro‐
gramu JEN 3 vteřiny na zvolení jiného programu nebo odloženého startu, pak
se zvolený program automaticky spustí.
UPOZORNĚNÍ
Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu provádějte JEN ve
velmi nutných případech. Upozornění! Při otevření dveří může uniknout horká
pára. Dveře otvírejte velmi opatrně.
Zrušení odloženého startu nebo probíhajícího mycího programu
• Stiskněte tlačítko RESET, až se rozsvítí všechny kontrolky programů.
• Zrušení odloženého startu znamená také zrušení nastaveného mycího pro‐
gramu. V tomto případě je nutné mycí program opět nastavit.
• Chcete-li zvolit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v dávkovači mycího
prostředku mycí prostředek.
Vyjmutí nádobí
21
Přerušení probíhajícího mycího programu
• Otevřete dveře myčky; program se zastaví. Zavřete dveře; program se opět
spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
• Stiskněte tlačítko Zap/Vyp, všechny kontrolky zhasnou. Stiskněte opět tla‐
čítko Zap/Vyp; program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Konec mycího programu
• Na konci programu se myčka automaticky zastaví a zvukový signál vás
upozorní na konec mycího programu.
• Kontrolka právě ukončeného programu zůstane svítit.
• Na digitálním displeji se objeví nula.
1. Vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Doporučujeme vypnout myčku vždy po skončení mycího programu. Jestliže
myčku nevypnete, asi 3 minuty po skončení programu zhasnou všechny kon‐
trolky automaticky. Na digitálním displeji se objeví 1 vodorovná čárka.
Tím se šetří energie, když zapomenete, nebo z nějakého jiného důvodu ne‐
můžete myčku po skončení programu vypnout.
Stiskněte jakékoli tlačítko (kromě Zap/Vyp) a na ovládacím panelu se vždy
objeví stejné ukazatele (kontrolky a digitální displej) jako když je program u
konce.
2. Otevřete dveře myčky, nechte je pootevřené, počkejte několik minut, a
teprve potom nádobí vyjměte; nádobí tak vychladne a lépe se vysuší.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití.
Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody
z horního koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dvířka myčky mohou být vlhké, protože nerezový povrch může být
chladnější než nádobí.
POZOR
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od elektrické sítě
a zavřít přívod vody.
Čištění a údržba
Čištění filtrù
Filtry je třeba čas od času zkontrolovat a vyčistit. Zanesené filtry zhoršují mycí
výsledek.
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním filtrù zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dvířka, vyjměte dolní koš.
22
Čištění a údržba
2. Filtrační systém myčky nádobí se
skládá z hrubého filtru (A), mikrofiltru
(B) a plochého filtru. Uvolněte filtrač‐
ní systém otočením držadla mikrofil‐
tru a celý systém vytáhněte.
3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a fil‐
trační systém vyjměte.
4. Systém rozeberte vytažením hrubé‐
ho filtru (A) za otvor držadla z mikro‐
filtru (B).
5. Všechny filtry dùkladně omyjte pod
tekoucí vodou.
6. Vyjměte plochý filtr ze dna myčky a
pečlivě ho omyjte z obou stran.
7. Plochý filtr vložte zpět do pùvodní
polohy na dně myčky a zkontrolujte,
zda je správně umístěný.
8. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru
(B) a oba filtry přitiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na pùvodní
místo a zablokujte ho pootočením
držadla směrem doprava až do za‐
rážky. Během tohoto postupu zkon‐
trolujte, zda plochý filtr někde nevy‐
čnívá ze dna myčky.
UPOZORNĚNÍ
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrù. Nesprávné umístění a sestavení filtrù
má za následek nedostatečné umytí nádobí a mùže myčku poškodit.
Čištění ostřikovacích ramen
NIKDY se nepokoušejte odstranit ostřikovací ramena.
Co dělat, když...
23
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je
párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem.
Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nikdy nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichlo‐
retylen apod. ...).
Čištění vnitřního prostoru
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního středi‐
ska.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí program pro velmi znečištěné
nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.
Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu
Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neinstalujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit
jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dvířka, odpojte přívodní hadici a vylijte
z ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí. Některé problémy jsou
způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno
odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání do servisu.
Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení.
Poruchový kód a porucha
Možná příčina a řešení
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
•
se objeví na digitálním displeji.
• přerušovaný zvukový signál
Myčka se neplní vodou.
• Vodovodní kohout je zablokovaný ne‐
bo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený. Otevřete
vodovodní kohout.
24
Co dělat, když...
Poruchový kód a porucha
Možná příčina a řešení
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji
hadice u přívodního ventilu je zanese‐
ný.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
• Přívodní hadice není správně polože‐
ná, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
•
se objeví na digitálním displeji.
• přerušovaný zvukový signál
Myčka nevypouští.
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně polo‐
žená, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadi‐
ce.
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
•
se objeví na digitálním displeji.
• přerušovaný zvukový signál
Aktivace systému proti vyplavení.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se
na místní servisní středisko.
Nespustil se program.
• Dveře myčky nejsou správně zavřené.
Zavřete dveře.
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte ji do zásuvky.
• Je spálená pojistka v domácí pojistko‐
vé skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte
odložený start.
Po provedení těchto kontrol myčku zapněte: program se opět spustí od okam‐
žiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obraťte se na místní
servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou uvedeny v této tabulce, za‐
volejte do místního servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní číslo
(PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně dveří myč‐
ky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr. číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. číslo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté.
• Zvolili jste nevhodný mycí program.
Technické údaje
25
Neuspokojivé výsledky mytí
• Nádobí bylo naskládáno tak, že voda
se nedostala k celému povrchu. Koše
se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně
otáčet kvůli špatně uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou za‐
nesené nebo nesprávně umístěné.
• Přidali jste málo mycího prostředku,
nebo žádný.
• Jsou-li na nádobí usazeniny vodního
kamene; zásobník na sůl je prázdný,
nebo byl nastaven nesprávný stupeň
změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připo‐
jena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně
zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné
skvrny nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kap‐ • Zvyšte dávkování leštidla.
ky.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Obraťte se na zákaznickou linku výrob‐
ce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního středi‐
ska.
Technické údaje
Rozměry
Šířka - výška - hloubka
(cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 57,5
Elektrické připojení - napě‐ Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
tí - celkový výkon - pojistka typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Minimální - maximální
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacita
Jídelní soupravy
12
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí být provedeno s myčkou plnou nádobí
a s použitím testovacího programu (viz "Mycí programy").
26
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 50242 musí být provedeno s plným zásobníkem
soli a lešticího prostředku a za použití testovacího programu (viz "Mycí pro‐
gramy").
Plná náplň: 12 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla:
poloha 4 (typ III)
Příklady vložení nádobí:
Horní koš 1)
Dolní koš s košíčkem na příbory
Košíček na příbory
1) Jestliže jsou na levé straně držáky na šálky, nebo je vložený košíček na příbory, odstraňte je.
Instalace
27
Pokyny k instalaci
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky,
smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Tento spotřebič je určen k instalaci pod kuchyňskou linku nebo pracovní desku.
Upozornění! Pečlivě dodržujte pokyny v přiloženém návodu pro zabudování
myčky nádobí a nasazení nábytkového panelu.
Nejsou nutné žádné další otvory pro větrání myčky, pouze otvory pro přívodní
a vypouštěcí hadici a napájecí kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými nožičkami, které umožňují seřízení
výšky.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky přístupné,
musí být myčka odpojená od sítě.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nejsou přívodní ani vypouštěcí hadice,
nebo napájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.
Připevnění k sousedícímu nábytku
Myčka musí být připevněna, aby se nemohla naklánět.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska, pod kterou je zasunutá, vhodně
připevněná k nějaké pevné opoře (přilehlý kuchyňský nábytek, zeď).
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nikde nedrhnou o strany skříně.
Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné no‐
žičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Tento spotřebič lze připojit k přívodu buď horké (max. 60°) nebo studené vody.
Přívod horké vody může podstatně snížit spotřebu energie. Záleží to však na
způsobu ohřevu této vody. (Doporučujeme alternativní zdroje energie, které
jsou šetrnější k životnímu prostředí např. sluneční nebo fotovoltaické panely a
větrná energie).
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice dodávaná
k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4" vodovodní koncovku
nebo speciální rychlospojku.
28
Vodovodní přípojka
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "Technických úda‐
jích". Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodáren‐
ského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí pojistné
matice instalovat na levou i pravou stranu.
Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody.
(Upozornění! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a vypouštěcí
hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě nelze proto měnit uspořádání hadic).
Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho pou‐
žívané, nechte vodu na několik minut před připojením přívodní hadice odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku vody
z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s platnými instalatér‐
skými předpisy.
Přívod vody je vybavený bezpečnostním ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namontován
na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je pod tlakem
pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice začne během
provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
• Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní hadici.
Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě
myčku odpojte od elektrické sítě.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat pouze
odborník nebo pracovník servisního střediska.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění! Nebezpečné napětí.
Připojení vypouštěcí hadice
Konec vypouštěcí hadice můžete připojit následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu; hadici připevněte ke spodní straně pracovní desky.
Zabráníte tak odtoku vody z dřezu do myčky.
Vodovodní přípojka
29
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní průměr
4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve vý‐
šce maximálně 60 cm ode dna myčky.
Vypouštěcí hadice může být napojena jak z
pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá
nebo přiskřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení
nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu či umyvadle umístěna zátka, protože
by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Celková délka vypouštěcí hadice včetně ja‐
kéhokoli použitého nástavce nesmí přesáh‐
nout 4 metry. Vnitřní průměr prodlužovací
hadice nesmí být menší než průměr použité
hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu odpadu
nesmí být menší než průměr použité hadice.
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu vypouštěcímu otvoru sifonu je nutné
odstranit celou plastovou membránu (A). Pokud byste membránu neodstranili,
postupně by se v ní usazovaly zbytky jídel a časem by se odpadní otvor vy‐
pouštěcí hadice myčky nádobí zanesl.
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním zaříze‐
ním, které brání návratu špinavé vody zpět do myčky.
Je-li ale boční hubice sifonu vybavena "zpětným ve‐
ntilem", může toto zařízení způsobit nedostatečné
vypouštění použité vody z myčky. Doporučujeme
proto tento ventil odstranit.
Po instalaci se přesvědčte, zda jsou vodovodní spo‐
jení vodotěsná, aby nedocházelo k prosakování vody.
30
Připojení k elektrické síti
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ na‐
pájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace spotřebiče.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné proti
nárazu. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabe‐
ly.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku. Potřebu‐
jete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní středisko.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za kabel.
Vždy zatáhněte za zástrčku.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození ma‐
jetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních předpisů.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý
obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého by‐
dliště.
UPOZORNĚNÍ
Pokud už spotřebič nechcete používat:
• Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
• Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve spotřebiči
uvěznily, což by mohlo ohrozit jejich život.
Obsah
31
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných
výrobkov.
Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča,
prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám
dokonale a efektívne orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do
návodu mohli nahliadnuť vždy, keď to budete potrebovať, odporúčame
vám uložiť ho na bezpečnom mieste. Prosím, odovzdajte ho aj
prípadnému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.
Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča.
117964010-00-072008
Obsah
Prevádzkové pokyny
32
Bezpečnostné pokyny
32
Správne použitie
32
Všeobecné bezpečnostné pokyny
32
Bezpečnosť detí
33
Inštalácia
33
Popis výrobku
34
Ovládací panel
35
Digitálny displej
36
Tlačidlá funkcií
36
Nastavovací režim
36
Prvé použitie
37
Nastavenie zmäkčovača vody
37
Ručné nastavenie
38
Elektronické nastavenie
38
Používanie soli do umývačky riadu
38
Používanie leštidla
39
Nastavte dávkovanie leštidla
40
Každodenné používanie
40
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
41
Dolný kôš
42
Kôš na jedálenský príbor
42
Horný kôš
44
Úprava výšky horného koša
45
Používanie umývacieho prostriedku
45
Doplňovanie umývacieho prostriedku
46
Funkcia Multi-tab
47
Aktivácia/deaktivácia Multitab funkcie
47
Umývacie programy
48
Výber a spustenie umývacieho programu
50
Vyprázdňovanie umývačky riadu
51
Ošetrovanie a čistenie
52
Čistenie filtrov
52
Čistenie ostrekovacích ramien
53
Vonkajšie čistenie
53
Čistenie vnútra
53
Dlhšie obdobia mimo prevádzky
53
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
53
Sťahovanie spotrebiča
53
Čo robiť, keď...
54
Technické údaje
55
Informácie pre skúšobne
56
Pokyny pre inštaláciu
57
Inštalácia
57
Pripevnenie k susediacim jednotkám
57
Nastavenie do vodorovnej polohy
58
Pripojenie na vodovodné potrubie
58
Pripojenie k vodovodu
58
Prítoková hadica s bezpečnostným
ventilom
58
Pripojenie odtokovej vodnej hadice
59
Zapojenie do elektrickej siete
60
32
Bezpečnostné pokyny
Ochrana životného prostredia
60
Materiál obalu
60
Zmeny vyhradené
Prevádzkové pokyny
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho použitia si pred
nainštalovaním a prvým použitím tohto spotrebiča starostlivo prečítajte tento
návod pre užívateľa, vrátane tipov a upozornení. Na predchádzanie zbytočným
chybám a úrazom je dôležité zaručiť, aby sa všetci používatelia tohto spotre‐
biča podrobne oboznámili s jeho obsluhou a s bezpečnostnými charakteristi‐
kami. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby boli vždy spolu so spotrebičom, aj
keď ho presťahujete alebo predáte, aby bol každý, kto ho používa po celú dobu
jeho životnosti, riadne informovaný o použití a bezpečnosti spotrebiča.
Správne použitie
• Táto umývačka riadu je určená iba na umývanie domácich kuchynských po‐
môcok vhodných na umývanie v umývačke riadu.
• Do umývačky riadu nepridávajte žiadne rozpúšťadlá. Mohlo by to spôsobiť
výbuch.
• Nože a iné ostré a špicaté predmety sa musia vložiť do košíka na jedálenský
príbor, s ostrím smerujúcim dolu alebo uložiť vodorovne do horného koša.
• Používajte iba výrobky (umývací prostriedok, soľ a leštidlo) vhodné pre umý‐
vačky riadu.
• Vyhýbajte sa otváraniu dvierok počas chodu spotrebiča, môže uniknúť ho‐
rúca para.
• Nevyberajte nič z umývačky riadu pred ukončením umývacieho cyklu.
• Po použití odpojte spotrebič od napájacej elektrickej siete a zatvorte prívod
vody.
• Údržbu tohto výrobku môže uskutočňovať iba autorizovaný servisný technik.
Musia sa používať výhradne originálne náhradné diely.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť spotrebič sami. Opravy vyko‐
nané nevyškolenými osobami môžu spôsobiť zranenia alebo vážne poruchy
spotrebiča. Zavolajte najbližšie servisné stredisko. Vždy žiadajte použitie
originálnych náhradných dielov.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Umývacie prostriedky pre umývačku riadu sú žieravé a môžu spôsobiť po‐
pálenie očí, úst a hrdla. Nebezpečenstvo ohrozenia života! Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku do umývačky riadu.
• Voda z vašej umývačky riadu nie je pitná. V spotrebiči sa môžu nachádzať
zvyšky umývacieho prostriedku.
Bezpečnostné pokyny
33
• Dvierka umývačky riadu musia byť zatvorené vždy, keď nevkladáte alebo
nevyberáte riad. Vylúčite tak možnosť, že sa niekto potkne o otvorené dvier‐
ka a poraní sa.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na ne nestúpajte.
Bezpečnosť detí
• Spotrebič je určený na použitie dospelými osobami. Nedovoľte deťom, aby
používali umývačku riadu bez dohľadu.
• Všetky obaly uložte mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenia.
• Všetky umývacie prostriedky skladujte na mieste, kde k nim deti nebudú mať
prístup.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené, nedovoľte, aby sa k nej priblížili
deti.
Inštalácia
• Skontrolujte, či vaša umývačka riadu nebola poškodená pri preprave. Nikdy
nepripájajte poškodený stroj. Ak je vaša umývačka riadu poškodená, spojte
sa s dodávateľom.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky obaly.
• Všetky elektrické zapojenia a inštalatérske práce potrebné pri inštalácii spo‐
trebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a/alebo inštalatér alebo kom‐
petentná osoba.
• Z bezpečnostných dôvodov je nebezpečné meniť technické charakteristiky
alebo pokúšať sa o akúkoľvek zmenu na tomto výrobku.
• Umývačku riadu nikdy nepoužívajte, ak je poškodený elektrický napájací
kábel a vodovodné hadice; alebo ak je poškodený ovládací panel, pracovná
doska alebo soklová plocha tak, že sú voľne prístupné vnútorné časti spo‐
trebiča. Spojte sa s miestnym servisným strediskom, aby ste predišli ne‐
bezpečenstvu.
• Žiadna zo strán umývačky riadu sa nikdy nesmie prevŕtať. V opačnom prí‐
pade sa môžu poškodiť hydraulické a elektrické komponenty.
VAROVANIE
Informácie o elektrickom a vodovodnom pripojení nájdete v pokynoch, uvá‐
dzaných v konkrétnych častiach.
34
Popis výrobku
Popis výrobku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Horný kôš
Regulátor na nastavenie tvrdosti vody
Zásobník na soľ
Dávkovač na umývací prostriedok
Dávkovač leštidla
Typový štítok
Filtre
Dolné ostrekovacie rameno
Horné ostrekovacie rameno
Táto umývačka riadu má vnútorné svetlo, ktoré sa zapína a vypína pri otváraní
a zatváraní dvierok umývačky riadu.
Vnútorné osvetlenie je vybavené svetelnou diódou TRIEDY 1 podľa normy EN
60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001.
Ak je potrebné vymeniť toto svetlo, spojte sa s miestnym servisným stredi‐
skom.
Ovládací panel
35
Ovládací panel
7
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tlačidlo Zap/Vyp
RESET tlačidlo
Programové tlačidlá
NIGHT CYCLE tlačidlo
MULTITAB tlačidlo
Tlačidlo Odložený štart
Digitálny displej
Tlačidlá funkcií
Kontrolky
Svetelné kontrolky programu
Kontrolky
MULTITAB
Indikuje aktiváciu/zrušenie MULTITAB
funkcie (pozrite funkcia MULTITAB)
36
Ovládací panel
Kontrolky
Soľ
Rozsvieti sa, keď sa spotrebuje špeciálna
soľ. 1)
Leštidlo
Rozsvieti sa, keď sa spotrebuje leštidlo.
1)
1) Kontrolky soli a leštidla nikdy nesvietia počas chodu umývacieho programu, aj keď je potrebné
doplnenie soli a/alebo leštidla.
Digitálny displej
Digitálny displej indikuje:
• úroveň tvrdosti, na ktorú je nastavený zmäkčovač vody,
• približnú zostávajúcu dobu prebiehajúceho programu,
• aktiváciu/deaktiváciu dávkovača oplachovacieho prostriedku (IBAMultitab
po aktivovaní funkcie ),
• skončenie umývacieho programu (na digitálnom displeji sa objaví nula),
• odrátavanie času odloženého spustenia,
• kódy poruchy pri chybnej funkcii umývačky riadu.
NIGHT CYCLE tlačidlo
Night Cycle je tichý umývací program, ktorý vás nebude rušiť, ani počas spán‐
ku. Môžete ho nastaviť v noci alebo v dobe, kedy je cena elektriny lacnejšia.
Počas programu Night Cycle sa čerpadlo otáča veľmi nízkou rýchlosťou, čím
sa dosiahne až 25% zníženie hluku oproti bežnému programu. Následkom je
veľmi dlhá doba cyklu.
Tlačidlá funkcií
Pomocou týchto tlačidiel môžete nastaviť nasledujúce funkcie:
• nastavenie zmäkčovača vody,
• aktivácia/zrušenie dávkovača leštidla, keď je funkcia Multitab aktívna.
Nastavovací režim
Spotrebič je v nastavovacom režime, ak svietia VŠETKY kontrolky programov.
Vždy pamätajte na to, že pri operáciách ako:
– nastavovanie umývacieho programu,
– nastavovanie zmäkčovača vody,
– aktivovanie/zrušenie dávkovača leštidla,
spotrebič MUSÍ byť v nastavovacom režime.
Ak svieti niektorá z kontroliek programov, je ešte nastavený posledne vyko‐
naný program. V tomto prípade treba na návrat do nastavovacieho režimu
zrušiť program.
Zrušenie nastaveného alebo prebiehajúceho programu
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo RESET, kým sa nerozsvietia všetky kon‐
trolky programov. Program bol zrušený a stroj sa teraz nachádza v nastavo‐
vacom režime.
Prvé použitie
37
Prvé použitie
Pred prvým použitím vašej umývačky riadu:
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na
inštaláciu
• Vyberte zo spotrebiča všetok obalový materiál
• Nastavte zmäkčovač vody
• Nalejte do zásobníka na soľ 1 liter vody a potom ho naplňte soľou určenou
do umývačky riadu
• Naplňte dávkovač leštidla
Ak chcete používať umývací prostriedok vo forme kombinovaných tabliet, ako
napr: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" a pod.... nastavte funkciu Multitab (pozrite funkcia
"Multitab ").
Nastavenie zmäkčovača vody
Umývačka riadu je vybavená zmäkčovačom vody, učeným na odstránenie mi‐
nerálov a solí z privádzanej vody, ktoré by mohli mať škodlivý alebo nepriaz‐
nivý účinok na funkciu spotrebiča.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov a solí, tým tvrdšia je voda. Tvrdosť vody
sa meria podľa ekvivalentných stupníc v nemeckých stupňoch (°dH), francúz‐
skych stupňoch (°TH) a v mmol/l (milimoloch na liter - medzinárodná jednotka
tvrdosti vody).
Zmäkčovač sa musí nastaviť v závislosti od tvrdosti vody vo vašom regióne.
Vaša miestna vodárenská spoločnosť vám poradí, aká je tvrdosť vody vo va‐
šom regióne.
Zmäkčovač vody sa musí nastavovať oboma spôsobmi: ručne, použitím prí‐
slušného regulátora, a elektronicky.
Tvrdosť vody
Nastavenie tvrdosti vody
Používanie
soli
°dH
°TH
mmol/l
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
úroveň 10
áno
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
úroveň 9
áno
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
úroveň 8
áno
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
úroveň 7
áno
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
úroveň 6
áno
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
úroveň 5
áno
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
úroveň 4
áno
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
úroveň 3
áno
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
úroveň 2
áno
<4
<7
< 0,7
1
úroveň 1
nie
38
Používanie soli do umývačky riadu
Ručné nastavenie
Umývačka riadu je od výrobcu nastavená do polohy 2.
1. Otvorte dvierka umývačky riadu.
2. Vyberte dolný kôš z umývačky riadu.
3. Otočte stupnicu tvrdosti vody do po‐
lohy 1 alebo 2 (pozri tabuľku).
4. Vložte na miesto dolný kôš.
Elektronické nastavenie
Umývačka riadu je od výrobcu nastavená do polohy 5.
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Umývačka riadu musí byť v nastavovacom reži‐
me.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá B a C, kým kontrolky tlačidiel A, B a C
nezačnú blikať.
3. Stlačte tlačidlo A, kontrolky tlačidiel B a C zhasnú, zatiaľ čo kontrolka tla‐
čidla A naďalej bliká. Na digitálnom displeji je viditeľné aktuálne nastavenie.
Príklady:
= úroveň 5
zobrazuje sa
zobrazuje sa
= úroveň 10
4. Aby ste zmenili úroveň, stlačte tlačidlo A. Pri každom ďalšom stlačení tla‐
čidla sa zmení úroveň (pri výbere novej úrovne sa riaďte tabuľkou).
Príklady: ak je aktuálna úroveň 5, jedným stlačením tlačidla A sa nastaví
úroveň 6. ak je aktuálna úroveň 10, jedným stlačením tlačidla A sa nastaví
úroveň 1.
5. Operáciu uložíte do pamäte vypnutím umývačky riadu stlačením tlačidla
Zap/Vyp.
Používanie soli do umývačky riadu
VAROVANIE
Používajte iba soľ určenú pre umývačky riadu. Všetky iné typy soli, ktoré nie
sú určené na použitie v umývačkách riadu, predovšetkým stolová soľ, poškodia
zmäkčovač vody. Soľ naplňte až bezprostredne pred spustením úplného umý‐
vacieho programu. Zabránite tak korozívnemu pôsobeniu prípadných zrniek
soli alebo kvapiek slanej vody na dne umývačky.
Doplňovanie:
1. Otvorte dvierka, vyberte dolný kôš a vyskrutkujte kryt zásobníka na soľ jeho
otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Používanie leštidla
39
2. Nalejte do zásobníka na soľ 1 liter vody (je to potrebné iba pred prvým
doplňovaním soli).
3. Použitím dodávaného lievika na‐
sypte soľ, až kým sa zásobník ne‐
naplní.
4. Kryt vráťte na miesto. Dbajte na to,
aby na závite ani na tesnení nezo‐
stali stopy soli.
5. Kryt pevne zaskrutkujte otáčaním v
smere pohybu hodinových ručičiek,
až kým nebudete počuť cvaknutie.
Netreba sa obávať, ak voda pri doplňo‐
vaní soli vytečie zo zmäkčovača, je to
úplne normálne.
Kontrolka na ovládacom paneli môže zostať rozsvietená až 2-6 hodín po dopl‐
není soli. ak umývačka riadu zostáva zapnutá. Ak používate soli, ktoré sa dlh‐
šie rozpúšťajú, môže to trvať aj dlhšie. Nemá to vplyv na funkciu stroja.
Používanie leštidla
VAROVANIE
Používajte výhradne značkové leštidlo pre umývačky riadu.
Nikdy nedopĺňajte do dávkovača leštidla akýkoľvek iný prípravok (napr. umý‐
vací prostriedok pre umývačky riadu, tekutý umývací prostriedok). Spôsobilo
by to poškodenie spotrebiča.
Leštidlo zaručuje dôkladné opláchnutie a sušenie bez šmúh.
Leštidlo sa automaticky dávkuje počas posledného oplachovania.
1. Otvorte zásobník stlačením uvoľňo‐
vacieho tlačidla (A).
Každodenné používanie
40
2. Pridajte do zásobníka leštidlo. Maxi‐
málna plniaca hladina je onačená
značkou "max".
Dávkovač má obsah pribl. 110 ml le‐
štidla. Je to množstvo dostatočné na
16 až 40 umývacích cyklov, v závi‐
slosti od nastavenia dávkovača.
3. Po každom doplňovaní sa ubezpeč‐
te, že kryt je uzavretý.
Všetko leštidlo rozliate pri doplňovaní
vyčistite a opláchnite nasiakavou hand‐
ričkou, aby ste predišli nadmernému pe‐
neniu pri nasledujúcom umývacom cyk‐
le.
Nastavte dávkovanie leštidla
V závislosti od dosahovaných výsledkov umývania a čistenia nastavte dávko‐
vanie leštidla pomocou šesťpolohového voliča (poloha 1 – minimálne dávko‐
vanie, poloha 6 – maximálne dávkovanie).
Dávkovanie je od výrobcu nastavené do polohy 4.
Dávkovanie zvýšte, ak na riade zostávajú
po umývaní kvapky vody alebo škvrny z
vodného kameňa.
Dávkovanie znížte, ak na sklenenom riade
alebo na čepeliach nožov zostávajú lepka‐
vé belavé pruhy alebo modrastý film.
Každodenné používanie
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či nie je potrebné doplniť soľ alebo leštidlo do umývačky riadu.
Do umývačky riadu vložte príbor a riad na umývanie.
Doplňovanie umývacieho prostriedku.
Nastavte umývací program vhodný pre príbor a riad.
Zapnite umývací program.
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
41
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
V umývačke riadu sa nemôžu umývať špongie, domáce odevy a nič, čo by
mohlo absorbovať vodu.
• Pred vložením riadu by ste mali:
– Odstrániť všetky zvyšky potravín a hrubé nečistoty.
– Zmäkčiť zvyšky pripálených pokrmov na panviciach
• Pri nakladaní riadu a jedálenského príboru dodržiavajte tieto zásady:
– Riad, ani jedálenský príbor nesmie prekážať otáčaniu ostrekovacích ra‐
mien.
– Duté predmety, ako sú šálky, poháre, panvice a pod. uložte v umývačke
riadu hore dnom, aby sa v nich nezhromažďovala voda.
– Riad ani jedálenský príbor nesmie byť vložený do seba, ani sa navzájom
prekrývať.
– Aby sa poháre nepoškodili, nesmú sa navzájom dotýkať.
– Drobné predmety vložte do koša na jedálenský príbor.
• Plastové predmety a panvice s teflónom majú sklon zadržiavať kvapky vody;
tieto predmety neschnú tak dobre ako porcelánové a oceľové predmety.
• Ľahké predmety (plastové misky a pod.) musia byť naložené do horného
koša a usporiadané tak, aby sa nehýbali.
Na umývanie v umývačke riadu nie je vhodný
tento jedálenský príbor a riad:
vhodné v obmedzenej miere:
• Jedálenský príbor s drevenými, rohovi‐ • Kameninové výrobky umývajte v umý‐
novými, porcelánovými alebo perleťo‐
vačke riadu iba ak sú výslovne ozna‐
vými rukoväťami.
čené výrobcom ako vhodné na umýva‐
• Plastové predmety, ktoré nie sú tepel‐
nie v umývačke riadu.
ne odolné.
• Pri častom umývaní v umývačke riadu
• Starší jedálenský príbor s lepenými
môžu glazované vzory vyblednúť.
dielmi, ktoré nie sú teplotne odolné.
• Strieborné a hliníkové diely majú pri
• Lepený jedálenský príbor alebo riad.
umývaní sklon k strate farby: Zvyšky,
• Cínové alebo medené predmety.
napr. vajcový bielok, vajcový žĺtok a
• Olovnaté krištáľové sklo.
horčica často spôsobujú stratu farby a
• Oceľové predmety náchylné na hrdza‐
škvrny na striebre. Z tohto dôvodu strie‐
venie.
bro vždy okamžite vyčistite od zvyškov,
• Drevené podnosy.
ak sa nemá umývať bezprostredne po
• Predmety vyrobené zo syntetických
použití.
vlákien.
Otvorte dvierka a vysuňte koše, aby ste mohli naložiť riad.
42
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Dolný kôš
Veľký a silno znečistený riad ukladajte do
spodného koša.
Na uľahčenie vkladania veľkých kusov riadu
sa všetky zadné vložky na taniere spodné‐
ho koša dajú sklopiť nadol.
Kôš na jedálenský príbor
VAROVANIE
Ostré nože a iné špicaté predmety musíte vložiť do držiaka na jedálenský prí‐
bor alebo do horného koša, ináč by ste sa mohli poraniť.
Nože, lyžičky a malé vidličky vložte do
držiaka na príbor umiestnenom v hornom
koši. Vidličky a lyžice, ktoré nie sú vhodné
na uloženie do držiaka, vložte do košíka na
príbor.
Aby ste zaručili prístup vody ku všetkým
kusom príborov v koši na príbor, bude potrebné:
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
1. Nasadiť na kôš na príbor mriežko‐
vanú vložku.
2. Vidličky a lyžičky vkladajte do koša
na príbor rukoväťami smerom nadol.
Pri väčších kuchynských pomôc‐
kach, ako sú metličky na šľahanie,
nechávajte voľnú polovicu mriežky
na príbor.
Košík na príbor sa dá rozložiť.
Pri vyberaní košíka z umývačky riadu vždy
dávajte pozor, aby ste uchopili obe časti
dvojdielnej rukoväte.
1. Košík na príbor položte na stôl alebo na
pracovnú plochu.
2. Rozložte dvojdielnu rukoväť.
3. Vyberte príbor.
43
44
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Horný kôš
Do horného koša ukladajte menší, krehký
porcelánový a keramický riad a dlhé, ostré
príbory.
• Porcelánový riad ukladajte na a pod skla‐
dacie držiaky šálok, aby sa nedotýkali a
aby mala voda prístup ku všetkým kusom
riadu.
• Držiaky na šálky možno odklopiť na‐
hor, aby nezavadzali vysokým kusom
porcelánového riadu.
• Poháre na víno a koňak položte alebo
zaveste do medzier v držiakoch na šál‐
ky.
• U pohárov s dlhými stopkami odklopte
držiak na šálky doprava, inak ich od‐
klopte doľava.
Používanie umývacieho prostriedku
45
• Rad hrotov naľavo na hornom koši je
tiež dvojdielny a dá sa odklopiť.
Neodklopené hroty: poháre, hrnčeky a
pod. ukladajte do horného koša.
Odklopené hroty: viac priestoru na ser‐
vírovacie misy.
Úprava výšky horného koša
Maximálna výška riadu:
v hornom koši
v spodnom koši
S nadvihnutým horným ko‐ 22 cm
šom
30 cm
So spusteným horným ko‐
šom
29 cm
24 cm
Výšku horného koša možno upraviť, aj keď je naložený.
Zdvíhanie / spúšťanie horného koša:
1. Horný kôš úplne vytiahnite.
2. Držte horný kôš za rukoväť, nadvih‐
nite ho až na doraz a potom ho zvisle
spúšťajte.
Horný kôš sa zaistí v spodnej alebo
hornej polohe.
VAROVANIE
Po naložení riadu do spotrebiča vždy
zatvorte dvierka, pretože otvorené
dvierka môžu predstavovať nebezpe‐
čenstvo.
Pred uzavretím dvierok sa presvedčite, že sa ostrekovacie ramená môžu voľne
otáčať.
Používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky určené pre umývačky riadu.
Dodržiavajte odporúčania výrobcu pre dávkovanie a uskladnenie, uvedené na
obale umývacieho prostriedku.
46
Používanie umývacieho prostriedku
Tým, že nebudete používať viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, pri‐
spievate k zníženiu znečistenia životného prostredia.
Doplňovanie umývacieho prostriedku
1. Otvorte kryt.
2. Naplňte dávkovač umývacieho pro‐
striedku (1) umývacím prostried‐
kom. Označenia dávkovacích úrov‐
ní:
20 = približne 20 g umývacieho pro‐
striedku
30 = približne 30 g umývacieho pro‐
striedku.
3. Všetky programy s predumytím si
vyžadujú prídavnú dávku umývacie‐
ho prostriedku (5/10 g), ktorý treba
nasypať do komôrky na predumýva‐
cí prostriedok (2).
Tento umývací prostriedok účinkuje
počas fázy predumývania.
4. Pri používaní tabletových umýva‐
cích prostriedkov tabletu vkladajte
do priehradky (1)
5. Zatvorte kryt a zatlačte ho, aby sa
zaistil na mieste.
Funkcia Multi-tab
47
Tabletové umývacie prostriedky
Tabletové umývacie prostriedky rôznych výrobcov sa rozpúšťajú rôznou rých‐
losťou. Z tohto dôvodu niektoré tabletové umývacie prostriedky nedosiahnu v
priebehu krátkych umývacích programov svoju úplnú umývaciu účinnosť. Z
tohto dôvodu pri použití tabletových umývacích prostriedkov voľte dlhé umý‐
vacie programy, aby sa zaručilo úplné odstránenie zvyškov umývacieho pro‐
striedku.
Funkcia Multi-tab
Tento spotrebič je vybavený funkciou "Multitab umožňujúcou používať kom‐
binované umývacie prostriedky "Multitab".
Sú to umývacie prostriedky s kombinovaným účinkom čistiaceho prostriedku,
leštidla a soli. Môžu obsahovať aj rôzne iné látky v závislosti konkrétnej voľby
tabliet ("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" atď.....).
Skontrolujte, či sú tieto umývacie prostriedky vhodné pre vašu tvrdosť vody.
Pozri informácie výrobcu.
Túto funkciu si možno zvoliť so všetkými umývacími programami. Pri výbere
tejto funkcie bude prítok leštidla a soli z príslušného dávkovača automaticky
deaktivovaný. Deaktivované sú aj kontrolky soli a leštidla.
Funkciu "Multitab nastavte ešte pred zapnutím umývacieho programu.
Táto funkcia po výbere (svieti kontrolka) zostáva aktívna aj pri nasledujúcich
umývacích programoch.
Pri použití funkcie "Multitab sa môže dĺžka cyklu meniť. V tomto prípade sa
automaticky aktualizuje indikácia priebežného času programu na digitálnom
displeji.
Po zapnutí programu nastavenie funkcie "Multitab" NEBUDE možné zmeniť.
Ak chcete funkciu "Multitab vyradiť, musíte zrušiť nastavenie programu a po‐
tom zrušiť funkciu "Multitab".
V tomto prípade musíte znova nastaviť umývací program (a požadované voľ‐
by).
Aktivácia/deaktivácia Multitab funkcie
Stlačte tlačidlo Multitab: rozsvieti sa príslušná kontrolka. Znamená to, že táto
funkcia je aktívna.
Aby ste funkciu zrušili, stlačte ešte raz tlačidlo Multitab: kontrolka zhasne.
Ak výsledky sušenia nie sú uspokojivé, odporúčame vám:
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Zapnite dávkovač leštidla.
3. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
• Ak chcete funkciu dávkovača leštidla aktivovať/zrušiť, môžete tak urobiť, iba
ak je aktívna funkcia "Multitab".
Aktivácia/vypnutie dávkovača leštidla
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Umývačka riadu musí byť v nastavovacom reži‐
me.
48
Umývacie programy
2. Stlačte súčasne tlačidlá B a C, kým nezačnú blikať kontrolky tlačidiel A ,
B a C.
3. Stlačte tlačidlo B, kontrolky tlačidiel A a C zhasnú, zatiaľ čo kontrolka tla‐
čidla B bude naďalej blikať. Digitálny displej indikuje aktuálne nastavenie:
= Dávkovač leštidla vypnutý.
= Dávkovač leštidla aktivovaný.
4. Aby ste zmenili nastavenie, znovu stlačte tlačidlo B, digitálny displej indi‐
kuje nové nastavenie.
5. Operáciu uložíte do pamäte vypnutím umývačky riadu stlačením tlačidla
Zap/Vyp.
Ak sa rozhodnete vrátiť k používaniu štandardného umývacieho systému, od‐
porúčame vám, aby ste:
1. Zrušte funkciu "Multitab ".
2. Znova naplňte zásobník na soľ a dávkovač leštidla.
3. Nastavte tvrdosť vody na najvyššiu hodnotu a vykonajte 1 normálny umý‐
vací program bez naloženia akéhokoľvek riadu.
4. Upravte nastavenie tvrdosti vody podľa tvrdosti vody vo vašom regióne.
5. Nastavte dávkovanie leštidla.
Umývacie programy
12 - 23 Voda (litre)
1,1 - 1,7 Energia (kWh)
1)
Sušenie
Porcelá‐
nový riad,
jedálen‐
ský prí‐
bor, hr‐
nce a
panvice
Údaje o spotrebe
- Doba trvania (minúty) 2)
AUTO
45-70° 3)
Záverečné oplachovanie
Zmes
normálne
a silno
znečiste‐
ného
Popis programu
1/2x Oplachovanie
Typ nápl‐
ne
Umývanie
Stupeň
znečiste‐
nia
Predumytie
Program
INTENSIV
CARE 70°
Silné
znečiste‐
nie
Porcelá‐
nový riad,
jedálen‐
ský prí‐
bor, hr‐
nce a
panvice
30 MIN
pribl. 60° 4)
Mierne
znečiste‐
nie
Porcelá‐
nový riad
a jedálen‐
ský príbor
ECO 50°5)
Normál‐
ne zneči‐
stenie
Porcelá‐
nový riad
a jedálen‐
ský príbor
Normál‐
ne zneči‐
stenie
Jemný
porcelán
a sklo
Ľubovoľ‐
ný
Čiastoč‐
ná náplň
(dokončí
sa neskôr
v ten istý
deň) 6)
-
Normál‐
ne zneči‐
stenie
Porcelá‐
nový riad
a jedálen‐
ský príbor
49
Údaje o spotrebe
16 - 18 Voda (litre)
9
12 - 13
14 - 15
4
13 - 14
1,5 -1,7 Energia (kWh)
0,9
1,0 - 1,1
0,1 0,8 -0,9
- Doba trvania (minúty) 2)
-
Sušenie
1)
1.1 - 1.3
NIGHT
CYCLE
Záverečné oplachovanie
Popis programu
Oplachovanie
Typ nápl‐
ne
Umývanie
Stupeň
znečiste‐
nia
Predumytie
Program
-
Umývacie programy
1) Hodnoty spotreby sa uvádzajú ako orientačné. Závisia od tlaku a teploty vody a tiež od kolísania
napájacieho napätia a od množstva riadu.
2) Na digitálnom displeji sa zobrazuje dĺžka programu.
3) Pri umývacom programe "Auto" sa množstvo nečistôt na riade určuje podľa zakalenosti vody.
Dĺžka trvania programu, spotreba vody a energie sa môže meniť; závisí to od toho, či je spotrebič
naplnený úplne alebo iba čiastočne a či je riad špinavý veľmi alebo iba mierne. Teplota vody sa
automaticky nastavuje v rozmedzí od 45°C po 70°C.
50
Výber a spustenie umývacieho programu
4) Ideálny na umývanie čiastočne naplnenej umývačky riadu. Ideálny každodenný program na
uspokojenie potrieb štvorčlennej rodiny, ktorá umýva iba riad a príbory používané pri raňajkách
a večeri.
5) Skúšobný program pre skúšobne.
6) Tento program si nevyžaduje použitie umývacieho prostriedku
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývací program a odložené spustenie nastavujte pri mierne pootvorených
dvierkach. Program sa spustí a doba odkladu spustenia sa začne odrátavať
až po zatvorení dvierok. Až do tohto okamihu môžete upravovať nastavenia.
1. Skontrolujte, či koše boli správne naložené a či sa ostrekovacie ramená
môžu voľne otáčať.
2. Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohút.
3. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Umývačka riadu musí byť v nastavovacom reži‐
me.
4. Umývací program nastavte stláčaním jedného z dvoch tlačidiel na voľbu
programu. (Pozrite tabuľku "Umývacie programy").
Po voľbe programu sa rozsvieti príslušná kontrolka programu a na digitál‐
nom displeji bude blikať doba trvania programu.
5. Zatvorte dvierka umývačky riadu, program sa spustí automaticky.
Nastavenie a spustenie programu s posunutým štartom
1. Po nastavení umývacieho programu stláčajte tlačidlo odloženého spuste‐
nia, až kým sa na digitálnom displeji neobjaví blikajúci počet hodín posunu
zapnutia. Posunutie zapnutia možno nastaviť na odklad o 1 až 19 hodín.
2. Zatvorte dvierka umývačky riadu, odrátavanie sa spustí automaticky.
3. Odrátavanie času bude postupovať s krokom po 1 hodine.
4. Otvorením dvierok sa odrátavanie preruší. Zatvorte dvierka; odpočítavanie
bude pokračovať od bodu, v ktorom bolo prerušené.
5. Po uplynutí doby odkladu spustenia sa program automaticky spustí.
Výber umývacieho programu a odloženého spustenia možno uskutočniť aj so
zatvorenými dvierkami. Upozorňujeme vás, že takto máte po stlačení tlačidla
programu IBA 3 sekundy , počas ktorých si môžete zvoliť iný program alebo
vybrať odložené spustenie a po uplynutí ktorých sa vybraný program automa‐
ticky spustí.
VAROVANIE
Prebiehajúci umývací program prerušte alebo zrušte, IBA ak to je absolútne
nevyhnutné. Pozor! Po otvorení dvierok môže uniknúť horúca para. Dvierka
otvárajte opatrne.
Zrušenie posunutia štartu alebo prebiehajúceho umývacieho programu
• Podržte stlačené tlačidlo RESET, kým sa nerozsvietia všetky kontrolky pro‐
gramov.
Vyprázdňovanie umývačky riadu
51
• Ak chcete zrušiť odložené spustenie, musíte zrušiť nastavený umývací pro‐
gram. V tomto prípade musíte znova nastaviť umývací program.
• Ak chcete spustiť nový umývací program, skontrolujte, či je v dávkovači
umývacieho prostriedku umývací prostriedok.
Prerušenie prebiehajúceho umývacieho programu
• Otvorte dvierka umývačky riadu; program sa zastaví. Zatvorte dvierka; pro‐
gram sa spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.
• Stlačte tlačidlo Zap/Vyp, všetky kontrolky zhasnú. Znova stlačte tlačidlo Zap/
Vyp; program sa spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.
Koniec umývacieho programu
• Umývačka riadu sa automaticky zastaví a zvukový signál oznámi, že umý‐
vací program skončil.
• Kontrolka práve dokončeného programu zostáva zapnutá.
• Na digitálnom displeji sa objaví nula.
1. Umývačku riadu vypnete stlačením tlačidla Zap/Vyp.
Po dokončení umývacieho programu sa odporúča spotrebič vypnúť. Ak spo‐
trebič nevypnete, po približne 3 minútach od ukončenia programu kontrolky
zhasnú. Na digitálnom displeji sa zobrazí 1 vodorovná čiara.
Pomôže vám to znížiť spotrebu enerige, keď po ukončení programu z akého‐
koľvek dôvodu nemôžete spotrebič vypnúť.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo (okrem Zap/Vyp) a na ovládacom paneli sa zobrazí
rovnaká situácia (kontrolky a digitálny displej) ako pri ukončení programu.
2. Otvorte dvierka umývačky riadu, nechajte ich mierne pootvorené a počkajte
niekoľko minút pred vybratím riadu; riad takto trocha vychladne a lepšie
uschne.
Vyprázdňovanie umývačky riadu
• Horúci riad je citlivý na nárazy.
Pred vybratím zo spotrebiča preto riad treba nechať vychladnúť.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom horný kôš; takto predídete odkvap‐
kávaniu vody z horného koša na riad v dolnom koši.
• Na bokoch a na dvierkach umývačky riadu sa môže objaviť voda, pretože
nehrdzavejúca oceľ sa postupne ochladí viac ako riad.
POZOR
Po dokončení umývacieho programu sa odporúča odpojiť umývačku riadu od
sieťového napätia a zatvoriť vodovodný kohút.
52
Ošetrovanie a čistenie
Ošetrovanie a čistenie
Čistenie filtrov
Z času na čas treba skontrolovať a vyčistiť filtre. Znečistené filtre znehodnocujú
výsledok umývania.
VAROVANIE
Pred čistením filtrov sa presvedčite, že spotrebič je vypnutý.
1. Otvorte dvierka, vyberte dolný kôš.
2. Systém filtrov umývačky riadu obsa‐
huje hrubý filter ( A ), mikrofilter
( B ) a plochý filter. Systém filtrov
uvoľnite pomocou rukoväte na mi‐
krofiltri, a vyberte ho.
3. Otočte rukoväť o približne 1/4 otáčky
smerom vľavo a vyberte systém fil‐
trov.
4. Uchopte hrubý filter ( A ) za rukoväť
s otvorom a vyberte ho z mikrofiltra
( B ).
5. Všetky filtre dôkladne vyčistite pod
tečúcou vodou.
6. Vyberte plochý filter z dna umýva‐
cieho priestoru a dôkladne vyčistite
obe čelné plochy.
7. Plochý filter vložte späť do dna umý‐
vacieho priestoru a skontrolujte, či
dobre zapadol na miesto.
8. Vložte hrubý filter ( A ) do mikrofiltra
( B ) a zatlačte, aby zapadol na mie‐
sto.
9. Kombináciu filtrov vložte na pôvod‐
né miesto a zaistite ju otočením ru‐
koväte v smere pohybu hodinových
Ošetrovanie a čistenie
53
ručičiek až na doraz. Pri tomto po‐
stupe sa presvedčite, že plochý filter nevyčnieva nad dno umývacieho prie‐
storu.
VAROVANIE
NIKDY nepoužívajte umývačku riadu bez filtrov. Nesprávne vloženie a montáž
filtrov späť na miesto môže spôsobiť nedostatky pri umývaní a môže poškodiť
spotrebič.
Čistenie ostrekovacích ramien
NIKDY nevyberajte ostrekovacie ramená.
Ak zvyšky nečistôt upchali otvory v hornom ostrekovacom ramene, odstráňte
nečistoty pomocou špáradla.
Vonkajšie čistenie
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou hand‐
ričkou. V prípade potreby používajte iba neutrálne umývacie prostriedky. Nikdy
nepoužívajte pieskové čistiace prostriedky, drsné hubky na čistenie ani roz‐
púšťadlá (acetón, trichlóretylén a pod....).
Čistenie vnútra
Dbajte, aby boli tesnenia okolo dvierok, dávkovače na umývací prostriedok a
leštidlo pravidelne čistené vlhkou handričkou.
Odporúčame vám vykonať po každých 3 mesiacoch umývací program pre
veľmi špinavý riad s použitím umývacieho prostriedku, ale bez vloženia riadu.
Dlhšie obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete používať počas dlhšieho obdobia, odporúčame vám:
1. Odpojte spotrebič od siete a vypnite vodu.
2. Nechajte dvierka pootvorené, aby ste predišli tvorbe nepríjemných zápa‐
chov.
3. Udržiavajte vnútro spotrebiča v čistote.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Spotrebič sa nesmie nachádzať na mieste, kde je teplota pod 0°C. Ak to je
nevyhnutné, spotrebič vyprázdnite, zatvorte dvierka spotrebiča, odpojte prí‐
vodnú vodnú hadicu a vyprázdnite ju.
Sťahovanie spotrebiča
Ak musíte spotrebič premiestniť (sťahujete sa a pod....):
1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohút.
3. Odpojte hadice na prívod a odvod vody.
4. Spotrebič potiahnite von spolu s hadicami.
Vyhýbajte sa nakláňaniu spotrebiča počas prepravy.
54
Čo robiť, keď...
Čo robiť, keď...
Umývačka riadu sa počas chodu nespúšťa alebo sa zastavuje. Určité problé‐
my sú spôsobované nedostatočnou jednoduchou údržbou alebo prehliadkami,
ktoré možno vyriešiť pomocou údajov na diagrame, bez volania servisného
technika.
Umývačku riadu vypnite a vykonajte nasledujúce postupy na nápravu.
Kód poruchy a odchýlky
Možná príčina a riešenie
• nepretržité blikanie kontrolky prebieha‐ • Vodovodná prípojka je upchatá alebo
júceho programu
sú na nej usadeniny vodného kameňa.
•
sa objaví na digitálnom displeji.
Vyčistite vodovodnú prípojku.
• prerušovaný zvukový signál
• Vodovodný kohút je zatvorený. Otvorte
Umývačka riadu sa nenapĺňa vodou.
vodovodný kohút.
• Filter (ak sa používa) v závitovom hrdle
hadice na prívodnom vodovodnom ve‐
ntile je upchatý.
Vyčistite filter v závitovej hadici.
• Prítoková hadica nebola správne ulo‐
žená, je zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte položenie prítokovej hadi‐
ce.
• nepretržité blikanie kontrolky prebieha‐ • Upchaté hrdlo výlevky.
júceho programu
Vyčistite hrdlo výlevky.
•
sa objaví na digitálnom displeji.
• Hadica odtoku vody nebola správne
• prerušovaný zvukový signál
uložená, je zohnutá alebo stlačená.
Nevypúšťa sa voda z umývačky riadu.
Skontrolujte pripojenie odtokovej hadi‐
ce.
• nepretržité blikanie kontrolky prebieha‐ • Zatvorte prívod vody a zavolajte naj‐
júceho programu
bližšie servisné stredisko.
•
sa objaví na digitálnom displeji.
• prerušovaný zvukový signál
Aktivovala sa ochrana proti vytopeniu.
Program sa nespúšťa.
• Dvierka umývačky riadu neboli riadne
zatvorené. Zatvorte dvierka.
• Zástrčka nie je zasunutá do sieťovej
zásuvky. Zasuňte zástrčku do sieťovej
zásuvky.
• Prepálená poistka v domácej poistko‐
vej skrinke.
Vymeňte poistku.
• Bolo nastavené odložené spustenie.
Ak sa riad má umývať okamžite, zrušte
odložené spustenie.
Po vykonaní týchto kontrol zapnite spotrebič: Program bude pokračovať od
bodu, v ktorom bol prerušený.
Technické údaje
55
Ak sa kód chybnej funkcie alebo poruchy objaví znova, spojte sa so servisným
strediskom.
Ak sa zobrazia iné kódy poruchy, ktoré neboli v tabuľke popísané, obráťte sa
na servisné stredisko a uveďte model (Mod.), výrobkové číslo (PNC) a výrobné
číslo (S.N.).
Tieto informácie nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza na boku dvierok
umývačky riadu.
Aby ste tieto čísla mali vždy poruke, odporúčame vám poznamenať si ich sem:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Č. výrobku :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neuspokojivé výsledky umývania
Riad nie je čistý
• Bol vybraný nesprávny umývací pro‐
gram.
• Riad je uložený tak, že neumožňuje,
aby sa voda dostala na všetky časti po‐
vrchu. Koše nesmú byť preťažené.
• Ostrekovacie ramená sa neotáčajú voľ‐
ne, pretože riad nie je správne uložený.
• Filtre v dne umývacieho priestoru sú
znečistené alebo sú nesprávne umiest‐
nené.
• Použili ste príliš málo umývacieho pro‐
striedku.
• Ak sú na riade stopy po vodnom kame‐
ni; zásobník soli je prázdny alebo bola
nastavená nesprávna úroveň zmäkčo‐
vača vody.
• Nesprávne pripojená odtoková hadica.
• Kryt zásobníka soli nie je správne za‐
tvorený.
Riad je vlhký a bez lesku
• Nebolo použité leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch a riade sú šmuhy, mliečne
škvrny alebo modrastý povlak
• Znížte dávkovanie leštidla.
Na pohároch a riade sú škvrny od kvapiek • Zvýšte dávkovanie leštidla.
vody
• Príčinou môže byť umývací prostrie‐
dok. Spojte sa s linkou zákazníckych
služieb výrobcu umývacieho prostried‐
ku.
Ak problém pretrváva aj po všetkých týchto kontrolách, spojte sa s miestnym
servisným strediskom.
Technické údaje
Rozmery
Šírka x Výška x Hĺbka (cm) 59,6 x 81,8-89,8 x 57,5
56
Informácie pre skúšobne
Elektrické zapojenie - Na‐ Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typo‐
pätie - Celkový príkon - Po‐ vom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dvie‐
istka
rok umývačky riadu
Tlak prívodu vody
Minimálny - maximálny
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacita
súprav riadu a príboru
12
Informácie pre skúšobne
Skúška podľa normy EN 60704 musí byť vykonávaná s plne naloženým spo‐
trebičom a pri použití testovacieho programu (pozri "Umývacie programy").
Skúška podľa normy EN 50242musí byť vykonávaná po naplnení zásobníka
soli a dávkovača leštidla soľou, resp. leštidlom, a pri použití skúšobného pro‐
gramu (pozri "Umývacie programy").
Plná náplň: 12 štandardných súprav riadu a príboru
Požadované množstvo umývacieho pro‐
striedku:
5 g + 25 g (Typ B)
Nastavenie leštidla:
poloha 4 (Typ III)
Príklad usporiadania naloženého riadu:
Horný kôš 1)
Inštalácia
Spodný kôš s košíkom na príbory
57
Košík na príbor
1) Ak sú na ľavej strane umiestnené držiaky na šálky alebo držiak na príbory, vyberte ich.
Pokyny pre inštaláciu
Inštalácia
VAROVANIE
Všetky elektrické zapojenia a inštalatérske práce potrebné pri inštalácii spo‐
trebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a/alebo inštalatér alebo kompe‐
tentná osoba.
Pred umiestnením spotrebiča odstráňte všetky obaly.
Podľa možnosti umiestnite spotrebič v blízkosti vodovodnej prípojky a odtoku.
Táto umývačka riadu je určená na zabudovanie pod pracovnou plochou ku‐
chynskej linky.
Pozor! Pri zabudovaní umývačky riadu a upevňovaní panela dôsledne dodr‐
žiavajte príslušné pokyny.
Nie sú potrebné žiadne ďalšie otvory na vetranie umývačky riadu, iba na prí‐
vodnú vodovodnú hadicu a odtokovú hadicu a na sieťový napájací kábel.
Umývačka riadu má nastaviteľné nožičky, umožňujúce nastavenie výšky.
Pri všetkých operáciách, kde je potrebný prístup k interným komponentom,
musí byť umývačka riadu odpojená od elektrickej siete.
Pri zasúvaní spotrebiča dbajte, aby prívodná vodná hadica, odtoková hadica
a prívodný kábel neboli zahnuté alebo stlačené.
Pripevnenie k susediacim jednotkám
Umývačka riadu musí byť zabezpečená proti nakloneniu.
Preto sa ubezpečte, že je pracovná plocha, pod ktorou je upevnený, vhodne
pripevnená k pevnej konštrukcii (susediace skrinky kuchynskej linky, stena).
58
Pripojenie na vodovodné potrubie
Nastavenie do vodorovnej polohy
Dôkladné nastavenie vodorovnej polohy má veľký význam z hľadiska správ‐
neho zatvorenia a utesnenia dverí. Ak je spotrebič správne nastavený do vo‐
dorovnej polohy, dvierka sa nebudú zo žiadnej strany skrinky zadierať. Ak sa
dvierka správne nezatvárajú, povoľte alebo zatiahnite nastaviteľné nožičky,
aby bol spotrebič dokonale nastavený do vodorovnej polohy.
Pripojenie na vodovodné potrubie
Pripojenie k vodovodu
Ku spotrebiču môžete zapojiť hadicu na prívod horúcej (max. 60°C) alebo stu‐
denej vody.
Privádzanie horúcej vody môže znamenať značnú úsporu energie. Samozrej‐
me, závisí to od spôsobu produkcie horúcej vody. (Odporúčame vám alterna‐
tívne zdroje energie, ktoré nepoškodzujú životné prostredie, napr. solárne ale‐
bo fotovoltaické panely a veternú energiu).
Prípojná matica na prítokovej hadici spotrebiča je určená na naskrutkovanie
na 3/4" hrdlo s závitom alebo na pripojenie na jednoúčelovú rýchlospojku, ako
je napr. Press-block.
Tlak vody sa musí nachádzať v rozmedzí uvedenom v "Technických charak‐
teristikách. Priemerné tlaky vody vo vodovode zistíte u miestnej vodárenskej
spoločnosti.
Pri pripojovaní nesmie byť prívodná vodná hadica zohnutá, stlačená ani za‐
motaná.
Umývačka riadu má plniace a vypúšťacie hadice, ktoré možno viesť doľava
alebo doprava prostredníctvom poistnej matice podľa potreby pri inštalácii.
Na predchádzanie únikom vody musí byť poistná matica správne namontova‐
ná.
(Pozor! Vypúšťacími hadicami s poistnou maticou NIE sú vybavené všetky
modely umývačky riadu. V tomto prípade nie je takéto riešenie možné). Ak je
spotrebič pripojený k novým potrubiam alebo k potrubiam, ktoré sa dlhší čas
nepoužívali, pred pripojením prípojnej hadice nechajte vodu odtekať niekoľko
minút.
NEPOUŽÍVAJTE spojovacie hadice, ktoré sa predtým používali so starým
spotrebičom.
Tento spotrebič je vybavený bezpečnostnou funkciou, zabraňujúcou vráteniu
vody použitej v spotrebiči späť do systému pitnej vody. Tento spotrebič spĺňa
požiadavky platných predpisov o domovej inštalácii.
Prítoková hadica s bezpečnostným ventilom
Po zapojení dvojstennej prívodnej vodnej hadice je bezpečnostný ventil vedľa
vodovodného prívodného ventilu. Preto je prívodná vodovodná hadica pod
tlakom iba vtedy, keď privádza vodu. Ak z prívodnej vodnej hadice začína po‐
čas činnosti unikať voda, bezpečnostný ventil preruší prietok vody.
Prosím, pri inštalácii vodovodnej prívodnej hadice buďte opatrní:
Pripojenie na vodovodné potrubie
59
• V dvojstennej prívodnej hadici je elektrický kábel bezpečnostného ventilu.
Prívodnú vodnú hadicu, ani bezpečnostný ventil neponárajte do vody.
• Ak sú prívodná vodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okam‐
žite odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• Prívodnú vodnú hadicu s bezpečnostným ventilom môže vymeniť výhradne
odborník alebo pracovník servisného strediska.
VAROVANIE
Upozornenie! Nebezpečné napätie.
Pripojenie odtokovej vodnej hadice
Koniec vypúšťacej hadice možno pripojiť týmito spôsobmi:
1. K hrdlu výlevky a zaistením k spodnej strane pracovnej plochy. Predídete
tak vtekaniu odpadovej vody z výlevky do spotrebiča.
2. K odpadovému potrubiu s vetracím otvorom a minimálnym vnútorným prie‐
merom 4 cm.
Odpadová prípojka musí byť maximálne 60
cm od dna umývačky riadu.
Vypúšťacia hadica môže byť vpravo alebo
vľavo na umývačke riadu.
Dbajte, aby hadica nebola zalomená ani
stlačená, pretože by to mohlo spomaliť vy‐
púšťanie vody.
Pri vypúšťaní vody zo spotrebiča nesmie
byť vo výlevke zasunutá zátka, pretože by
sa voda mohla vracať späť do spotrebiča.
Celková dĺžka odtokovej hadice, vrátane
akýchkoľvek predĺžení, nesmie byť dlhšia
ako 4 metre. Vnútorný priemer predĺženia
hadice nesmie byť menší ako priemer do‐
dávanej hadice.
Podobne platí, že vnútorný priemer spojok použitých na pripojenie k odtoko‐
vému potrubiu nesmie byť menší ako priemer dodávanej hadice.
Pri zapojení vypúšťacej hadice k prípojke na sifóne pod umývadlom, musíte
vybrať celú plastovú membránu (A). Ak nevyberiete celú membránu, môže to
mať za následok postupné nahromadenie zvyškov jedla a prípadné upchatie
prípojky vypúšťacej hadice umývačky riadu.
60
Zapojenie do elektrickej siete
Naše spotrebiče dodávame s ochranou proti spätné‐
mu vtoku špinavej vody do spotrebiča. "Spätný ve‐
ntil" vstavaný v hrdle výlevky môže zabrániť správ‐
nemu vypúšťaniu vašej umývačky riadu. Z tohto dô‐
vodu vám odporúčame demontovať ho.
Aby ste predišli únikom vody, po inštalácii spotrebiča
skontrolujte, či sú vodovodné spoje dostatočne tesné
a či neprepúšťajú vodu.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE
Podľa bezpečnostných noriem musí byť spotrebič uzemnený.
Pred prvým použitím spotrebiča sa presvedčite, či menovité napätie a typ na‐
pájacieho napätia na typovom štítku zodpovedá elektrickej sieti v mieste, kde
je spotrebič nainštalovaný.
Na typovom štítku nájdete aj menovitý prúd poistky.
Zástrčku spotrebiča vždy pripájajte do správne nainštalovanej ochrannej zá‐
suvky. Nesmú sa používať rozbočovače, konektory a predlžovacie káble.
Môžu sa prehrievať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
V prípade potreby vymeňte zásuvku domácej elektrickej inštalácie. Ak je po‐
trebné vymeniť elektrický kábel, spojte sa s miestnym servisným strediskom.
Zástrčka musí byť po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nedodržanie uvedeného bez‐
pečnostného opatrenia.
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom
liste znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym
odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného
zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z elektrozariadení za účelom
jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe nového
výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
Materiál obalu
Materiály obalov sú priateľské k životnému prostrediu a môžu byť recyklované.
Plastové časti sú označené napr. >PE<, >PS< a pod. Prosím, vhadzujte tieto
materiály do príslušných odpadových nádob na domový odpad.
Ochrana životného prostredia
61
VAROVANIE
Ak sa spotrebič vyraďuje z prevádzky:
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Odrežte kábel a zástrčku a zlikvidujte ich.
• Demontujte uzáver na dvierkach. Predídete tak nebezpečenstvu, že deti sa
v spotrebiči vymknú a ohrozia tak svoje životy.
62
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
Biztonsági információk
Helyes használat
Általános biztonság
Gyermekbiztonság
Üzembe helyezés
Termékleírás
Kezelőpanel
Digitális kijelző
Funkciógombok
Beállítási üzemmód
Első használat
A vízlágyító beállítása
Manuális beállítás
Elektronikus beállítás
Speciális só használata
Az öblítőszer használata
Az öblítőszer-adagolás beállítása
63
63
63
63
64
64
65
66
67
67
67
68
68
69
69
70
70
71
Napi használat
72
Evőeszközök és edények bepakolása
72
Az alsó kosár
73
Az evőeszköz-kosár
74
Felső kosár
75
A felső kosár magasságának
beállítása
76
Mosogatószer használata
77
A mosogatószer betöltése
77
Multi-tab funkció
78
A Multitab funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
79
Mosogatóprogramok
80
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása
81
A mosogatógép kipakolása
83
Ápolás és tisztítás
83
A szűrők tisztítása
83
A mosogatókarok tisztítása
84
Külső tisztítás
84
Belső tisztítás
85
A készülék üzemen kívül helyezése
85
Fagyveszély
85
A készülék mozgatása
85
Mit tegyek, ha...
85
Műszaki adatok
87
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
88
Szerelési útmutató
89
Üzembe helyezés
89
Rögzítés a szomszédos
egységekhez
90
Vízszintbe állítás
90
Vízhálózatra csatlakoztatás
90
Vízcsatlakoztatások
90
Befolyócső biztonsági szeleppel
91
A kifolyócső csatlakoztatása
91
Elektromos csatlakoztatás
93
Környezetvédelmi tudnivalók
93
Biztonsági információk
Csomagolóanyag
63
93
A változtatások jogát fenntartjuk
Használati útmutató
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék
üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a hasz‐
nálati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen
hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy min‐
denki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket ela‐
jándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes
élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal ren‐
delkezzen annak használatát és biztonságát illetően.
Helyes használat
• Ez a mosogatógép kizárólag mosogatógépben mosogatható háztartási edé‐
nyek mosogatására szolgál.
• Ne tegyen semmilyen oldószert a mosogatógépbe. Ez robbanást okozhat.
• A késeket és más, hegyes eszközöket az evőeszközkosárban a hegyükkel
lefelé vagy a felső kosárban vízszintesen helyezze el.
• Csak mosogatógépekhez való termékeket (mosogatószer, só és öblítőszer)
használjon.
• Az ajtót ne nyissa ki a készülék működése közben, mivel forró gőz távozhat.
• Ne vegyen ki egyetlen edényt sem a mosogatógépből a mosogatási prog‐
ram vége előtt.
• Használat után a készüléket válassza le a tápellátásról, és zárja el a vízel‐
látást.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szerviz szakembere javíthatja, és
csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon a helyi szervizközponthoz. Min‐
dig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
117964010-00-072008
Általános biztonság
• A mosogatógépbe való mosogatószerek kémiai égést idézhetnek elő a
szemben, a szájban és a torokban. Életveszélyes lehet! Tartsa be a moso‐
gatószer gyártójának biztonsági utasításait.
• A mosogatógépben lévő víz nem iható. Előfordulhat, hogy mosogatószer
maradt a készülékben.
• A mosogatógép ajtaját mindig tartsa csukva, ha éppen nem pakolja be vagy
ki. Így elkerülhető, hogy bárki átessen rajta, és megsérüljön.
64
Biztonsági információk
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Gyermekbiztonság
• A készüléket felnőttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne hagyja, hogy gyer‐
mekek felügyelet nélkül használják a mosogatógépet.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélye‐
sek.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• A gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől, ha az ajtaja nyitva van.
Üzembe helyezés
• Ellenőrizze a mosogatógépet, hogy a szállítás alatt nem szenvedett-e vala‐
milyen sérülést. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha a mosoga‐
tógép megsérült, forduljon a szállítóhoz.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési és
vízvezeték-szerelési munkát megfelelő szakképesítéssel rendelkező sze‐
mélynek kell elvégeznie.
• Biztonsági okokból veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy
megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Soha ne használja a mosogatógépet, ha az elektromos tápvezeték vagy a
vízellátást biztosító cső sérült; vagy ha a kezelőpanel, a munkafelület vagy
a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje szabadon hozzáférhető.
A veszélyek elkerülése érdekében forduljon a helyi szervizhez.
• A mosogatógép egyetlen oldala sem fúrható ki a hidraulikus és elektromos
alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Az elektromos és a vízvezetékre való csatlakoztatást illetően kövesse a meg‐
felelő fejezetek útmutatását.
Termékleírás
65
Termékleírás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Felső kosár
Vízkeménység-kapcsoló
Sótartály
Mosogatószer-adagoló
Öblítőszer-adagoló
Adattábla
Szűrők
Alsó mosogatókar
Felső mosogatókar
A mosogatógép belső világítással rendelkezik, amely be- és kikapcsol, amikor
a mosogatógép ajtaját kinyitják, illetve becsukják.
A belső világítás CLASS 1 besorolású led izzóval van szerelve az EN 60825-1:
1994 + A1: 2002 + A2: 2001 szabvánnyal összhangban.
Amennyiben az izzót ki kell cserélni, kérjük, forduljon a helyi szervizközpont‐
hoz.
66
Kezelőpanel
Kezelőpanel
7
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Be/Ki gomb
RESET gomb
Programválasztó gombok
NIGHT CYCLE gomb
MULTITAB gomb
Késleltetett indítás gomb
Digitális kijelző
Funkciógombok
Jelzőfények
Programok jelzőfényei
Jelzőfények
MULTITAB
A MULTITAB funkció bekapcsolását/ki‐
kapcsolását jelzi (lásd: MULTITAB funk‐
ció).
Kezelőpanel
67
Jelzőfények
Só
Felgyullad, amikor a speciális só kifo‐
gyott. 1)
Öblítőszer
Felgyullad, amikor az öblítőszer kifogyott.
1)
1) A só és öblítőszer jelzőfények soha nem gyulladnak ki a mosogatóprogram közben, akkor sem,
ha szükség van a sóval és/vagy öblítőszerrel való feltöltésre.
Digitális kijelző
A digitális kijelző a következőket mutatja:
• azt a vízkeménységi szintet, amihez a vízlágyító be van állítva,
• a folyamatban lévő programból hozzávetőlegesen hátralévő időt,
• az öblítőszer-adagoló bekapcsolását/kikapcsolását (CSAK, ha a Multitab
funkció be van kapcsolva),
• a mosogatóprogram végét (egy nulla jelenik meg a digitális kijelzőn),
• a késleltetett indítás visszaszámlálását,
• a mosogatógép hibás működésére vonatkozó hibakódokat.
NIGHT CYCLE gomb
Az Night Cycle egy halk mosogatóprogram, amely nem zavarja, amikor alszik.
Beállítható éjszakára vagy olyan időpontokra, amikor alacsonyabb a villamos
áram ára.
Az Night Cycle közben a szivattyú nagyon alacsony sebességgel üzemel, és
így 25%-os zajszintcsökkentést ér el a referenciaprogrammal összehasonlít‐
va. Ennek következtében nagyon hosszú a lefutásának időtartama.
Funkciógombok
A következő funkciók állíthatók be ezeknek a gomboknak a segítségével:
• a vízlágyító beállítása,
• az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása, amikor a Multitab funkció
be van kapcsolva.
Beállítási üzemmód
A készülék beállítási üzemmódban van, amikor az ÖSSZES programjelzőfény
világít.
Soha ne feledje, hogy amikor a következő műveleteket hajtja végre:
– mosogatóprogram kiválasztása,
– a vízlágyító beállítása,
– az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása,
a készüléknek beállítási módban KELL lennie.
Ha egy programjelzőfény világít, az utoljára végrehajtott vagy kiválasztott
program még be van állítva. Ebben az esetben a beállítási módba való vis‐
szatéréshez törölnie kell a programot.
68
Első használat
Beállított program vagy folyamatban lévő program törlése
Nyomja meg és tartsa lenyomva mindaddig a RESET gombot, amíg az összes
programjelzőfény nem világít. A program törlése megtörtént, és a készülék
beállítási módban van.
Első használat
A mosogatógép első alkalommal történő használata előtt:
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és víz csatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak
• Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből
• A vízlágyító beállítása
• Töltsön 1 liter vizet a sótartályba, majd töltse fel regeneráló sóval
• Töltse fel az öblítőszer-adagolót
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat kíván használni, mint például "3 az 1ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb., állítsa be a Multi-tab funkciót (lásd "Multitab").
A vízlágyító beállítása
A mosogatógépben egy vízlágyító is található, ami a vezetékes vízben talál‐
ható ásványi anyagok és sók eltávolítására szolgál, amelyek a készüléket ron‐
gálnák, vagy működését hátrányosan befolyásolnák.
Minél többet tartalmaz a víz ezekből az ásványi anyagokból és sókból, annál
keményebb. A vízkeménységet különböző mértékegységekkel, német ke‐
ménységi fokkal (°dH), francia keménységi fokkal (°TH és mmol/l-ben (millimol
per liter - a vízkeménység nemzetközi mértékegysége) mérik.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző vízkeménységhez kell beállítani. A víz ke‐
ménységét illetően a helyi vízművektől kaphat tájékoztatást.
A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan, a vízkeménységkapcsolóval és elektronikusan.
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
Só haszná‐
lata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10-es szint
igen
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9-es szint
igen
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8-as szint
igen
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7-es szint
igen
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6-os szint
igen
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5-ös szint
igen
A vízlágyító beállítása
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
69
Só haszná‐
lata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4-es szint
igen
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3-as szint
igen
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2-es szint
igen
<4
<7
< 0,7
1
1-es szint
nem
Manuális beállítás
A mosogatógép gyárilag a 2-es pozícióba van beállítva.
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Vegye ki az alsó kosarat a mosoga‐
tógépből.
3. A vízkeménység-kapcsolót forgassa
el az 1-es vagy 2-es állásba (lásd a
táblázatot).
4. Tegye vissza az alsó kosarat.
Elektronikus beállítás
A mosogatógép gyárilag az 5-ös szintre van beállítva.
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell
lennie.
2. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a B és a C gombot, amíg az
A, B és C gomb jelzőfényei villogni nem kezdenek.
3. Nyomja meg az A gombot, a B és C gombok jelzőfénye kialszik, miközben
az A gomb jelzőfénye elkezd villogni. A digitális kijelzőn látható az aktuális
szint.
Példák:
a kijelzőn = 5. szint.
a kijelzőn = 10. szint.
4. A szint módosításához nyomja meg az A gombot. A gomb minden egyes
megnyomásával a szint változik (az új szint kiválasztásához lásd a táblá‐
zatot).
Példák: Ha az aktuális szint az 5., az A gomb egyszeri megnyomásával a
6. szintet választja ki. Ha az aktuális szint a 10., az A funkciógomb egyszeri
megnyomásával az 1. szintet választja ki.
5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a moso‐
gatógépet.
70
Speciális só használata
Speciális só használata
VIGYÁZAT
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való sót használjon. Minden egyéb,
nem kifejezetten mosogatógépekhez való só, különösen a konyhasó haszná‐
lata rongálja a vízlágyítót. A sót csak közvetlenül a teljes mosogatóprogramok
megkezdése előtt töltse be. Ezáltal megelőzheti, hogy sókristályok vagy kilöt‐
tyent sós víz maradjon a készülék alján, ami korróziót okozhat.
Betöltés :
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat, és az óramutatók járásával
ellentétes irányban csavarja le a sótartály kupakját.
2. Töltsön 1 liter vizet a tartályba (ez csak a sóval első alkalommal való fel‐
töltéskor szükséges) .
3. A készülékhez adott tölcsér segít‐
ségével töltse be a sót a tartályba,
amíg meg nem telik.
4. Csavarja vissza a kupakot, és győ‐
ződjön meg róla, hogy sem a csa‐
varmeneten, sem a tömítésen nem
maradtak sónyomok.
5. Az óramutatók járásával megegye‐
ző irányba csavarja vissza szorosan
a kupakot ütközésig (amíg egy kat‐
tanást nem hall).
Ne aggódjon, ha a só betöltésekor víz
folyik ki, ez normális jelenség.
A só jelzőfény a kezelőpanelen a sótartály feltöltése után még 2-6 órán ke‐
resztül tovább világíthat, ha a mosogatógép bekapcsolva maradt. Ha olyan sót
használ, ami lassabban oldódik fel, ez az idő hosszabb is lehet. A készülék
működését ez nem befolyásolja.
Az öblítőszer használata
VIGYÁZAT
Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon.
Az öblítőszer-adagolóba soha ne töltsön semmilyen más anyagot (pl. moso‐
gatógép-tisztítószert, folyékony mosószert). Ez megrongálhatja a készüléket.
Az öblítőszer biztosítja az alapos öblítést, valamint a folt- és csíkmentes szár‐
adást.
Az öblítőszer adagolása az utolsó öblítés alatt automatikusan történik.
Az öblítőszer használata
71
1. A kioldógomb (A) megnyomásával
nyissa ki a tartályt.
2. Töltse be az öblítőszert a tartályba.
A feltöltés maximális szintjét a "max"
felirat jelzi.
Az adagolóba körülbelül 110 ml öb‐
lítőszer fér bele, ami az adagolási
beállítástól függően 16-40 mosoga‐
tóprogramhoz elegendő.
3. Minden feltöltés után győződjön
meg róla, hogy a tartály fedelét vis‐
szacsukta.
A betöltés során kilöttyent öblítőszert
nedvszívó törlőkendővel törölje fel,
hogy megakadályozza a túlzott habkép‐
ződést a következő mosogatáskor.
Az öblítőszer-adagolás beállítása
A kapott öblítési és száradási eredményektől függően állítsa be az öblítőszer
mennyiségét a 6 pozíció valamelyikébe (1. pozíció= minimális mennyiség ada‐
golása, 6. pozíció= maximális mennyiség adagolása).
Az adagolt mennyiség gyárilag 4. pozícióba van beállítva.
72
Napi használat
Növelje az adagolást, ha az edényeken a
mosogatás után vízcsepp- vagy vízkőfoltok
láthatók.
Csökkentse, ha az edényeken ragadós fe‐
hér csíkok, illetve az üvegedényeken vagy
a kések élén kékes filmréteg jelenik meg.
Napi használat
• Ellenőrizze, hogy nem szükséges-e a regeneráló sóval vagy öblítőszerrel
való feltöltés.
• Pakolja be az evőeszközöket és edényeket a mosogatógépbe.
• Töltse be a mosogatószert.
• Válassza ki az evőeszközöknek és edényeknek megfelelő mosogatóprog‐
ramot.
• Indítsa el a mosogatóprogramot.
Evőeszközök és edények bepakolása
Szivacsok, törlőkendők és bármilyen olyan egyéb tárgy, ami vizet képes ma‐
gába szívni, nem moshatók a mosogatógépben.
• Az edények bepakolása előtt a következőket kell elvégeznie:
– Minden ételmaradékot és hulladékot távolítson el.
– Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat
• Az edények és az evőeszközök bepakolásakor, kérjük, vegye figyelembe a
következőket:
– Az edények és az evőeszközök nem akadályozhatják a mosogatókarok
forgását.
– Az olyan üreges tárgyakat, mint csészék, poharak, lábasok stb. a nyílá‐
sukkal lefelé tegye be a mosogatógépbe, hogy a víz ne gyűlhessen össze
a tartályban vagy valamilyen mélyedésben.
– Az edényeket és evőeszközöket nem szabad egymásba tenni vagy egy‐
másra fektetni.
– A poharak sérülésének elkerülése érdekében azok nem érhetnek egy‐
máshoz.
– A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosárba tegye bele.
Evőeszközök és edények bepakolása
73
• Előfordul, hogy a műanyag és a nem tapadós bevonatú edényeken víz‐
cseppek maradnak; ezek az anyagok nem száradnak olyan jól, mint a por‐
celán- és acéltárgyak.
• A könnyebb tárgyakat (műanyag tálak stb.) a felső kosárba pakolja be, és
úgy rendezze el, hogy ne mozduljanak el.
A következő evőeszközök és edények mosogatógépben való mosogatásra
nem alkalmasak:
korlátozottan alkalmasak:
• Fa-, szaru-, porcelán- vagy gyöngyház • Kőcserép edényeket csak akkor moso‐
nyelű tárgyak.
gasson mosogatógépben, ha a gyártó
• Nem hőálló műanyag tárgyak.
külön feltünteti, hogy az mosogatógép‐
• Régebbi evőeszközök, amelyeken
ben mosogatható.
nem hőálló ragasztott részek vannak. • A zománcminták mosogatógépben va‐
• Kötőanyaggal préselt evőeszközök és
ló gyakori mosogatás esetén elhal‐
edények.
ványulhatnak.
• Ón- vagy réztárgyak.
• Előfordulhat, hogy az ezüst és alumíni‐
• Ólomkristály.
um alkatrészek mosogatáskor elszíne‐
• Rozsdásodásra hajlamos acéltárgyak.
ződnek: Az ételmaradékok, pl. a tojás‐
• Fatányérok.
fehérje, a tojássárgája és a mustár
• Szintetikus szálakból készült tárgyak.
gyakran okoznak elszíneződéseket és
foltokat az ezüstneműn. Ezért az ezüst‐
neműről azonnal távolítsa el az ételma‐
radékokat, akkor is, ha nem mosogatja
el közvetlenül használat után.
Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a kosarat az edények bepakolásához.
Az alsó kosár
A nagyobb és erősebben szennyezett edé‐
nyeket és lábosokat az alsó kosárba pakol‐
ja.
74
Evőeszközök és edények bepakolása
A nagyobb edények bepakolásának meg‐
könnyítése érdekében az alsó kosárban az
összes hátsó tányértartó rács lehajtható.
Az evőeszköz-kosár
VIGYÁZAT
A sérülésveszély elkerülése érdekében az éles késeket és az egy éles evőesz‐
közöket be kell fektetni az evőeszközkosárba vagy a felső kosárba.
A késeket, a kis kanalakat és a kis villákat
a felső kosárban lévő evőeszköztálcára he‐
lyezze. Azokat a villákat és kanalakat, ame‐
lyek nem férnek az evőeszköztálcára, he‐
lyezze az evőeszközkosárba.
Annak érdekében, hogy az evőeszközko‐
sárban lévő összes evőeszközt elérje a víz, a következőket tegye:
1. Tegye a rácsbetétet az evőeszköz‐
kosárra.
Evőeszközök és edények bepakolása
2. A villákat és a kanalakat a nyelükkel
lefele helyezze az evőeszközkosár‐
ba.
Nagyobb eszközök esetén (pl. hab‐
verő) hagyja nyitva az evőeszköz‐
rács egyik felét.
Az evőeszközkosár kinyitható.
Győződjön meg arról, hogy mindig megfog‐
ja a két részből álló fogantyúnak mind a két
részét, amikor kiveszi a mosogatógépből.
1. Az evőeszköz-kosarat tegye az asztalra
vagy a munkafelületre.
2. Nyissa ki a két részből álló fogantyút.
3. Szedje ki az evőeszközöket.
Felső kosár
A kisebb, törékeny edényeket és a hosszú,
éles evőeszközöket a felső kosárba pakol‐
ja.
• Az edényeket úgy rendezze el a lehajt‐
ható pohártartó rácsokon és a rácsok
alatt, hogy egymástól eltolva legyenek,
és a víz minden felületet elérhessen.
75
76
Evőeszközök és edények bepakolása
• A pohártartók a hosszú edényekhez
teljesen felhajthatók.
• A boros és konyakos poharakat fek‐
tesse le vagy a pohártartón lévő rése‐
ken lógassa le.
• A hosszú talpú poharakhoz hajtsa a
pohártartót jobbra, egyébként pedig
hajtsa ki balra.
• A felső kosárban bal oldalán lévő tar‐
tópeceksor ugyancsak két részből áll,
és félrehajtható.
Tartópeckek nincsenek félrehajtva:
pakolja a poharakat, bögréket stb. a
felső kosárba.
Tartópeckek félrehajtva: több hely a tá‐
lalóedények számára.
A felső kosár magasságának beállítása
Az edények maximális magassága:
a felső kosárban
az alsó kosárban
Felemelt felső kosárral
22 cm
30 cm
Leengedett felső kosárral
24 cm
29 cm
A felső kosár magassága akkor is módosítható, amikor meg van pakolva.
Mosogatószer használata
77
A felső kosár felemelése / leengedése:
1. Húzza ki teljesen a felső kosarat.
2. Miközben a felső kosarat a fogan‐
tyúnál fogva, emelje meg, ameddig
lehet, majd engedje le függőlege‐
sen.
A felső kosár a lentebb vagy a fen‐
tebb lévő pozícióba reteszel be.
VIGYÁZAT
A mosogatógép bepakolása után min‐
dig csukja be az ajtaját, mivel a nyitott
ajtó veszélyforrást képezhet.
Az ajtó becsukása előtt győződjön meg róla, hogy a mosogatókarok szabadon
tudnak forogni.
Mosogatószer használata
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való mosogatószert használjon.
Kérjük, tartsa be a gyártónak a mosogatószer csomagolásán feltüntetett ada‐
golási és tárolási utasításait.
A megfelelőnél nem nagyobb mennyiségű mosogatószer használata csök‐
kenti a környezetszennyezést.
A mosogatószer betöltése
1. Nyissa fel a fedelet.
78
Multi-tab funkció
2. Töltse fel mosogatószerrel a (1) mo‐
sogatószer-tartályt. Az adagolási
mennyiséget a jelölések mutatják:
20 = körülbelül 20 g mosogatószer
30 = körülbelül 30 g mosogatószer.
3. Minden olyan programhoz, ami elő‐
mosogatást is tartalmaz, több moso‐
gatószert kell betölteni (5/10 g), amit
az előmosogatásra szolgáló moso‐
gatószer-tartályba kell betölteni (2).
Ez a mosogatószer az előmosoga‐
tás alatt fejti ki hatását.
4. Mosogatószer-tabletták használata‐
kor helyezze a tablettát az (1) re‐
keszbe
5. Csukja be a fedelet és nyomja le,
amíg a helyére nem kattan.
Mosogatószer-tabletták
A különböző gyártóktól származó mo‐
sogatószer-tabletták különböző sebes‐
séggel oldódnak fel. Ezért egyes moso‐
gatószer-tabletták a rövid mosogatóp‐
rogramok alatt nem képesek kifejteni
teljes tisztítóhatásukat. Ezért kérjük,
hogy mosogatószer-tabletták használa‐
ta esetén hosszú mosogatóprogramo‐
kat válasszon, hogy biztosítsa a mosogatószer-maradványok teljes eltávolítá‐
sát.
Multi-tab funkció
Ez a készülék rendelkezik "Multitab funkcióval", ami lehetővé teszi a "Multitab
" kombinált mosogatótabletták használatát.
Ezek a termékek kombinált tisztító, öblítő és só funkcióval rendelkeznek. Tar‐
talmazhatnak különböző más szereket is attól függően, milyen fajta tablettákat
választott ("3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb.).
Ellenőrizze, hogy ezek a mosogatószerek alkalmasak-e az Önnél mért vízke‐
ménységhez. Lásd a gyártó utasításait.
Ez a funkció mindegyik mosogatóprogramhoz kiválasztható. Ennek a funkci‐
ónak a kiválasztásával a só- és öblítőszer-beáramlás automatikusan kikap‐
csol, és a só és öblítőszer jelzőfények is kikapcsolnak.
A "Multitab funkciót" a mosogatóprogram indítása előtt válassza ki.
Ez a funkció a kiválasztását követően (a jelzőfény kigyulladt) a következő mo‐
sogatóprogramoknál is bekapcsolva marad.
Multi-tab funkció
79
A "Multitab funkció" használatával a programok időtartama megváltozhat. Eb‐
ben az esetben a program lefutási ideje a digitális kijelzőn automatikusan fris‐
sítésre kerül.
A program futása közben a "Multitab funkció" már NEM módosítható. Ha a
"Multitab funkciót" ki akarja kapcsolni, törölje a beállított programot, majd kap‐
csolja ki a "Multitab funkciót".
Ebben az esetben ismét be kell állítania a mosogatóprogramot (és a kívánt
opciókat).
A Multitab funkció bekapcsolása/kikapcsolása
Nyomja meg a Multitab gombot: a megfelelő jelzőfény világít. Ez azt jelenti,
hogy a funkció aktív.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a Multitab gombot: a jelzőfény
kialszik.
Ha a száradási eredmények nem kielégítőek, a következőket javasoljuk:
1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrel.
2. Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa az öblítőszer adagolását 2. pozícióba.
• Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása csak akkor lehetséges,
ha a "Multitab funkció" be van kapcsolva.
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell
lennie.
2. Nyomja meg egyszerre a B és a C gombot, amíg az A, B és C gomb jel‐
zőfényei villogni nem kezdenek.
3. Nyomja meg a B gombot, az A és C gombok jelzőfénye kialszik, miközben
a B gomb jelzőfénye tovább villog. A digitális kijelző az aktuális beállítást
jelzi:
= Öblítőszer-adagoló kikapcsolva.
= Öblítőszer-adagoló bekapcsolva.
4. A beállítás megváltoztatásához nyomja meg ismét a B gombot, a digitális
kijelző az új beállítást mutatja.
5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a moso‐
gatógépet.
Ha úgy dönt, hogy visszatér a normál mosogatószer-rendszer használatára, a
következőket tanácsoljuk:
1. Kapcsolja ki a "Multitab funkciót".
2. Töltse fel újra a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa a vízkeménység beállítását a legmagasabb szintre, és állítson be
egy normál mosogatóprogramot edény betöltése nélkül.
4. Állítsa be a vízkeménységet a körzetében meglévő vízkeménységnek
megfelelően.
5. Állítsa be az öblítőszer adagolását.
80
Mosogatóprogramok
Mosogatóprogramok
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
30 MIN 60°
Enyhén
szennye‐
zett
Edények
és
evőesz‐
közök
ECO 50°5)
Normál
szennye‐
zettségű
Edények
és
evőesz‐
közök
Normál
szennye‐
zettségű
Kényes
cserépés üvege‐
dények
Bármely
Részle‐
ges töltet
(később
ki lesz
egészítve
a nap so‐
rán)6)
0,1
4
Normál
szennye‐
zettségű
Edények
és
1.1 - 1.3
13 - 14
12 - 23 Víz (liter)
Erősen
szennye‐
zett
NIGHT
CYCLE
9
12 - 13
14 - 15
0,9
1,0 - 1,1
0,8 -0,9
-
4)
16 - 18
INTENSIV
CARE 70°
-
1,1 - 1,7 Energia (kWh)
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
1,5 -1,7
Vegye‐
sen mér‐
sékelten
és erő‐
sen
szennye‐
zett
-
AUTO
45-70° 3)
-
- Időtartam (perc) 2)
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
Szárítás
Befejező öblítés
1/2x Közbenső öblítés
Program leírása
Főmosogatás
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Előmosogatás
Program
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
Víz (liter)
Energia (kWh)
Időtartam (perc) 2)
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
Szárítás
Befejező öblítés
Közbenső öblítés
Program leírása
Főmosogatás
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Előmosogatás
Program
81
evőesz‐
közök
1) A fogyasztási értékek útmutatásként szolgálnak, és a víznyomástól és vízhőmérséklettől, a
hálózati feszültségingadozásoktól, valamint az edények mennyiségétől.
2) A digitális kijelző a program időtartamát mutatja.
3) Az Auto mosogatóprogram során az edényeken lévő szennyeződés mennyiségének
meghatározása az alapján történik, hogy mennyire zavaros a víz. A program időtartama, a vízés energiafogyasztás változhat; ez függ attól, hogy a készülék teljesen meg van-e töltve vagy
csak részben, és hogy az edények enyhén vagy erősen szennyezettek-e. A víz hőmérséklete
automatikusan 45° C és 70° C között kerül beállításra.
4) Ideális részlegesen megtöltött mosogatógép esetén. Ez egy tökéletes napi program, amely úgy
készült, hogy megfeleljen egy 4 személyes család igényeinek, amely csak a reggeli és a vacsora
edényeit és evőeszközeit kívánja betölteni.
5) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára.
6) Ehhez a programhoz nincs szükség mosogatószerre
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
A mosogatóprogram és a késleltetett indítás kiválasztását kissé nyitott ajtó
mellett végezze. A program vagy a késleltetett indítás visszaszámlálás indítá‐
sa csak az ajtó becsukása után történik meg. Addig lehetőség van a beállítások
módosítására.
1. Ellenőrizze, hogy a kosarak megfelelően vannak-e bepakolva, és hogy a
mosogatókarok szabadon tudnak-e forogni.
2. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap.
3. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell
lennie.
4. Egy mosogatóprogram kiválasztásához nyomja meg a két programgomb
egyikét. (Lásd a "Mosogatóprogramok" táblázatot.)
Amikor egy program ki van választva, a megfelelő programjelzőfény világít,
és a program időtartama villog a digitális kijelzőn.
5. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a program automatikusan elindul.
Program beállítása és elindítása késleltetett indítással
1. Miután kiválasztotta a mosogatóprogramot, nyomja le a késleltetett indítás
gombot, amíg a késleltetési időtartamra vonatkozóan az órák száma meg
nem jelenik a digitális kijelzőn. A kiválasztott mosogatási program indítása
1 és 19 óra közötti időtartammal késleltethető.
82
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
2. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a visszaszámlálás automatikusan elin‐
dul.
3. A visszaszámlálás 1 órás lépésekben történik.
4. Az ajtó kinyitása megszakítja a visszaszámlálást. Zárja be az ajtót; a vis‐
szaszámlálás attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
5. Ha a késleltetett indítási idő letelt, a program automatikusan elindul.
A mosogatóprogram és a késleltetett indítás kiválasztása zárt ajtó mellett is
megtörténhet. Ne feledje, hogy ilyenkor a mosogatóprogram gombjának meg‐
nyomása után CSAK 3 másodperce van, amely alatt másik programot válasz‐
that, vagy kiválaszthatja a késleltetett indítást, amely után a kiválasztott prog‐
ram automatikusan elindul.
VIGYÁZAT
Folyamatban lévő mosogatóprogramot KIZÁRÓLAG feltétlenül szükséges
esetben szakítson meg vagy töröljön. Figyelem! Az ajtó kinyitásakor forró gőz
szökhet ki. Óvatosan nyissa ki az ajtót.
Folyamatban lévő késleltetett indítás vagy mosogatóprogram törlése
• Nyomja meg a RESET gombot, amíg az összes programjelzőfény nem vi‐
lágít.
• A késleltetett indítás törlése maga után vonja a beállított mosogatóprogram
törlését is. Ebben az esetben újra be kell állítania a mosogatóprogramot.
• Ha egy új mosogatóprogramot választ ki, ellenőrizze, hogy van-e mosoga‐
tószer a mosogatószer-adagolóban.
Folyamatban lévő mosogatóprogram megszakítása
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját; a program ekkor leáll. Zárja be az ajtót; a
program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakították.
• Nyomja meg a Be/Ki gombot; az összes jelzőfény kialszik. Nyomja meg újra
a Be/Ki gombot; a program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakítot‐
ták.
A mosogatóprogram vége
• A mosogatógép automatikusan leáll, és egy hangjelzés tudatja a mosoga‐
tóprogram végét.
• Az éppen befejeződött program jelzőfénye továbbra is világít.
• Nulla jelenik meg a digitális kijelzőn.
1. A Be/Ki gomb megnyomásával kapcsolja ki a mosogatógépet.
Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket, amikor a mosogatóprogram véget
ért. Ha ezt nem teszi meg, a program végét követően kb. 3 perc elteltével
automatikusan az összes jelzőfény kialszik. A digitális kijelző 1 vízszintes sávot
jelenít meg.
Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást, amikor elfelejti, vagy valamilyen
ok miatt nem tudja kikapcsolni a készüléket, miután a program befejeződött.
Nyomja meg bármelyik gombot (a Be/Ki kivételével), és a kezelőpanel ugya‐
nazt a helyzetet (jelzőfények és digitális kijelző) mutatja, mint amikor a program
befejeződött.
A mosogatógép kipakolása
83
2. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, hagyja résnyire nyitva, és várjon néhány
percet, mielőtt kipakolja az edényeket; így kicsit lehűlnek, és a száradás is
jobb minőségű lesz.
A mosogatógép kipakolása
• A forró edények érzékenyek az ütődésre.
Éppen ezért meg kell várni, hogy az edények lehűljenek, mielőtt kipakolná
a készülékből.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki; így a felső kosárban
lévő víz nem fog rácsöpögni az alsó kosárban lévőkre.
• A mosogatógép ajtajának oldalain víz jelenhet meg, mivel a rozsdamentes
acél jobban lehűlhet, mint az edények.
FIGYELEM
A mosogatóprogram befejeztével javasolt a mosogatógépet leválasztani a há‐
lózatról és a vízcsapot elzárni.
Ápolás és tisztítás
A szűrők tisztítása
A szűrőket időnként meg kell tisztítani. A piszkos szűrők ronthatják a moso‐
gatás eredményességét.
VIGYÁZAT
A szűrők tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat.
2. A mosogatógép szűrőrendszere egy
durvaszűrőből (A), egy mikroszűrő‐
ből (B) és egy lapos szűrőből áll. A
mikroszűrőn lévő nyél segítségével
akassza ki a szűrőrendszert, és ve‐
gye ki a szűrőrendszert.
84
Ápolás és tisztítás
3. Forgassa el a nyelet az óramutató
járásával ellentétes irányba 1/4 for‐
dulattal, és vegye ki a szűrőrend‐
szert.
4. Fogja meg a durvaszűrőt (A) a kerek
fogantyújánál fogva, és vegye ki a
mikroszűrőből (B).
5. Az összes szűrőt alaposan mossa át
folyó víz alatt.
6. Vegye ki a lapos szűrőt a mosoga‐
tógép alsó részéből, és mindkét ol‐
dalát tisztítsa meg alaposan.
7. Tegye vissza a lapos szűrőt a mo‐
sogatógép alsó részébe, és győződ‐
jön meg róla, hogy pontosan illesz‐
kedik.
8. A durvaszűrőt (A) tegye bele a mik‐
roszűrőbe (B), és nyomja össze
őket.
9. A szűrőrendszert tegye vissza a he‐
lyére, és a nyélnek az óramutatók
járásával megegyező irányba ütkö‐
zésig történő elforgatásával rögzítse. Közben ügyeljen arra, hogy a lapos
szűrő ne lógjon ki a mosogatógép alsó része fölé.
VIGYÁZAT
SOHA ne használja a mosogatógépet a szűrők nélkül. A szűrők nem megfelelő
visszahelyezése és rögzítése lerontja a mosogatás hatásfokát, és a készülék
sérülését eredményezheti.
A mosogatókarok tisztítása
SOHA ne próbálja meg eltávolítani a mosogatókarokat.
Ha a mosogatókarok furatai eltömődnének, a szennyeződést fogpiszkálóval
távolítsa el.
Külső tisztítás
A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét nedves puha ruhával törölje
át. Szükség esetén csak semleges mosogatószereket használjon. Soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (acetont, triklóretilént
stb.).
Mit tegyek, ha...
85
Belső tisztítás
Az ajtó tömítéseit, a mosogatószer- és az öblítőszer-adagolót nedves ruhával
rendszeresen meg kell tisztítani.
Azt javasoljuk, hogy 3 havonta futtasson le egy erősen szennyezett edények‐
hez alkalmas mosogatóprogramot mosogatószer betöltésével, de edények
nélkül.
A készülék üzemen kívül helyezése
Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet:
1. Húzza ki az elektromos csatlakozódugót a konnektorból, és zárja el a víz‐
csapot.
2. Résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy megelőzze a kellemetlen
szagok képződését.
3. Tisztítsa ki a készülék belsejét.
Fagyveszély
A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
Ha ez elkerülhetetlen, ürítse ki a készüléket, csukja be a készülék ajtaját, csat‐
lakoztassa le a befolyócsövet és ürítse ki.
A készülék mozgatása
Ha a mosogatógépet mozgatni kell (költözés stb.):
1. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a befolyó- és a kifolyócsövet.
4. A csövekkel együtt húzza ki a készüléket a helyéről.
A készüléket a szállítás alatt nem szabad túlságosan megdönteni.
Mit tegyek, ha...
A mosogatógép nem indul el, vagy működés közben leáll. Bizonyos problémák
csupán a karbantartás vagy ápolás elmaradásából erednek, és az alábbi táb‐
lázatban ismertetett útmutatások segítségével a szerviz kihívása nélkül is
megoldhatók.
Kapcsolja ki a mosogatógépet, és végezze el az alább javasolt hibaelhárítási
lépéseket.
Hibakód és hiba
Lehetséges ok és megoldás
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • A vízcsap eltömődött vagy elvízköve‐
folyamatosan villog
sedett.
•
jelenik meg a digitális kijelzőn.
Tisztítsa ki a vízcsapot.
• szaggatott hangjelzés
• A vízcsap el van zárva. Nyissa ki a víz‐
A mosogatógép nem tölt be vizet.
csapot.
86
Mit tegyek, ha...
Hibakód és hiba
Lehetséges ok és megoldás
• A bemenő vízszelep menetes tömlőil‐
lesztésénél lévő szűrő (ha van) eltömő‐
dött.
Tisztítsa meg a menetes tömlőben lévő
szűrőt.
• A befolyócső elfektetése nem megfele‐
lő, meg van törve, vagy össze van nyo‐
módva.
Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • A szifon eltömődött.
folyamatosan villog
Tisztítsa ki a szifont.
•
jelenik meg a digitális kijelzőn.
• A kifolyócső elfektetése nem megfele‐
• szaggatott hangjelzés
lő, meg van törve, vagy össze van nyo‐
A mosogatógép nem üríti ki a vizet.
módva.
Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi
folyamatosan villog
szervizközponthoz.
•
jelenik meg a digitális kijelzőn.
• szaggatott hangjelzés
Az elárasztásvédelem aktiválódott.
A program nem indul el.
• A mosogatógép ajtaja nincs megfelelő‐
en csukva. Zárja be az ajtót.
• A csatlakozódugó nincs bedugva. Dug‐
ja be a csatlakozódugót.
• A biztosíték kiégett az otthoni biztosí‐
téktáblán.
Cserélje ki a biztosítékot.
• Késleltetett indítás van beállítva.
Ha az edényeket azonnal el kell moso‐
gatni, törölje a késleltetett indítást.
Miután ezeket az ellenőrzéseket végrehajtotta, kapcsolja be a készüléket: a
program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
Ha a működési zavar vagy a hibakód ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
Egyéb, a fenti táblázatban nem szereplő hibakódok esetén, kérjük, forduljon a
helyi szervizhez, megadva a mosogatógép modelljét (Mod.), termékszámát
(PNC) és sorozatszámát (S.N.).
Ezek az információk a mosogatógép ajtajának oldalán lévő adattáblán talál‐
hatók.
Annak érdekében, hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, azt javasol‐
juk, hogy írja fel őket:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok
87
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Az edények nem tiszták
• Nem megfelelő mosogatóprogramot
választott ki.
• Az edényeket úgy rendezte el, hogy a
víz nem képes elérni minden felületet.
A kosarat nem szabad túlpakolni.
• A mosogatókarok nem forognak sza‐
badon az edények helytelen elrende‐
zése miatt.
• A mosogatógép alsó részében lévő
szűrők piszkosak, vagy nincsenek a
helyükön.
• Túl kevés mosogatószert töltött be,
vagy egyáltalán nem töltött be moso‐
gatószert.
• Ha az edényeken vízkőlerakódások
láthatók; a sótartály üres, vagy a vízlá‐
gyítót nem a megfelelő szintre állította
be.
• A kifolyócső csatlakoztatása nem meg‐
felelő.
• A sótartály kupakja nincs megfelelően
visszazárva.
Az edények nedvesek és homályosak
• Nem használt öblítőszert.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edényeken csíkok, tej‐ • Csökkentse az adagolt öblítőszer men‐
fehér foltok vagy kékes bevonat látható
nyiségét.
Vízcseppek száradtak rá a poharakra és
az edényekre
• Növelje az adagolt öblítőszer mennyi‐
ségét.
• Lehet, hogy a mosogatószer az oka.
Forduljon a mosogatószer gyártójának
ügyfélszolgálatához.
Ha a probléma ezen ellenőrzések után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szervizközponthoz.
Műszaki adatok
Gyártó védjegye
AEG Electrolux
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító
FAVORIT 88020 I
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól A
G-ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé
hatékony)
88
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
A szabvány ciklus gyártó általi megneve‐ ECO 50°
zése, amelyre a címkén és az adatlapon
található információ vonatkozik
Energiafelhasználás a szabvány ciklust
alapul véve (a tényleges energiafelhasz‐
nálás függ a készülék használatának a
módjától) (kWh)
1,05
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
A mosogatógép befogadó képessége
szabványos teríték esetén
12 személyes
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alap‐
ján (liter)
12
Szabvány ciklus programideje (perc)
160
Átlagos becsült évi energia- és vízfel‐
használás 220 ciklusra kifejezve (kWh /
liter)
231/2640
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)
41
Méretek Szélesség (cm)
Magasság munkafelülettel (cm)
Max. mélység (cm)
59,6
81,8-89,8
57,5
Összteljesítmény (W)
2200
Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)
0,5
8
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
A bevizsgálást az EN 60704 szabvány szerint telepakolt készülékkel és a
tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd: "Mosogatóprogramok").
Az EN 50242 szabvány szerinti bevizsgálást feltöltött sótartállyal és öblítőszeradagolóval, valamint a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd "Moso‐
gatóprogramok").
Teljes töltet: 12 személyes teríték
Szükséges mosogatószer-mennyiség:
5 g + 25 g (B típus)
Öblítőszer-adagoló beállítása:
4-es pozíció (III. típus)
Példa a bepakolási elrendezésekre:
Felső kosár 1)
Üzembe helyezés
Alsó kosár evőeszközkosárral
89
Evőeszközkosár
1) Ha a csészetartó a helyén van a bal oldalon, vagy az evőeszköztartó tálca a helyén van, távolítsa
el ezeket.
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
A készülék elektromos és/vagy vízvezetékre való csatlakoztatásához szüksé‐
ges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelő és/
vagy vízvezeték-szerelő végezheti el.
A készülék felállítása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
A mosogatógépet lehetőség szerint vízvezeték-csatlakozó csap és lefolyó
közelében helyezze el.
90
Vízhálózatra csatlakoztatás
A mosogatógépet úgy tervezték, hogy az konyhapult vagy a munkafelület alá
beépíthető.
Figyelem! Gondosan kövesse a mosogatógép beépítésére és a bútorlap fel‐
szerelésére szolgáló mellékelt sablonon található utasításokat.
Nincs szükség további nyílásokra a mosogatógép szellőzése érdekében, csu‐
pán annyi nyílás szükséges, amelyen a befolyócső és a kifolyócső, valamint a
hálózati tápkábel áthalad.
A készülék állítható lábakkal van felszerelve, ami lehetővé teszi a magasság
beállítását.
Minden olyan műveletnél, aminek során hozzá lehet férni a belső alkatrészek‐
hez, a mosogatógépet le kell választani a hálózatról.
A készülék betolásakor ellenőrizze, hogy a befolyócső, a kifolyócső és a há‐
lózati tápkábel ne legyen megtörve vagy összenyomva.
Rögzítés a szomszédos egységekhez
A mosogatógépet rögzíteni kell a feldőlés ellen.
Ezért ügyeljen arra, hogy a pult, amely alá a készüléket beszerelik, megfe‐
lelően hozzá legyen kapcsolva egy rögzített szerkezethez (szomszédos kony‐
haszekrényelem, fal).
Vízszintbe állítás
A megfelelő vízszintbe állítás alapvető feltétele az ajtó megfelelő záródásának
és tömítésének. Ha a készülék pontosan vízszintbe van állítva, az ajtó nem
ütközik a készülék egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik megfelelően,
az állítható lábak ki- illetve becsavarásával állítsa vízszintbe a készüléket.
Vízhálózatra csatlakoztatás
Vízcsatlakoztatások
A készülék a melegvíz-vezetékhez (max. 60°) és hidegvíz-vezetékhez egy‐
aránt csatlakoztatható.
Amennyiben melegvíz-vezetékhez csatlakoztatja, jelentősen csökkentheti az
energiafogyasztást. Ez azonban attól függ, hogyan történik a meleg víz előál‐
lítása. (Javasoljuk az alternatív energiaforrásokat, amelyek inkább környezet‐
barátak, mint pl. a napelemes panelek és a szélenergia.)
Ha a vízcsatlakoztatást saját maga végzi el, a készülék befolyócsövére szerelt
feszítőanya egy 3/4"-os gázcsőmenetes kifolyócsőhöz vagy egy olyan gyors‐
kapcsolású csőkötéshez csatlakoztatható, mint például a Press-block.
A víznyomásnak a "Műszaki adatok" című részben ismertetett határokon belül
kell lennie. A helyi víznyomásra vonatkozóan a helyi vízművektől kérhet tájé‐
koztatást.
A befolyócső nem törhet meg és nem nyomódhat vagy tekeredhet össze a
csatlakoztatás közben.
A mosogatógép befolyó- és kifolyócsöve a beszerelési igényektől függően az
ellenanya segítségével balra vagy jobbra is elforgatható.
Vízhálózatra csatlakoztatás
91
Az ellenanyát megfelelően kell rögzíteni a vízszivárgás megelőzése érdeké‐
ben.
(Figyelem! NEM minden mosogatógép-modell van felszerelve ellenanyával
ellátott befolyó- és kifolyócsővel. Ebben az esetben ez a lehetőség nem áll
rendelkezésre). Ha a készüléket új vízvezetékre vagy olyan vízvezetékre csat‐
lakoztatja, ami hosszabb ideig használaton kívül volt, a befolyócső csatlakoz‐
tatása előtt néhány percig folyassa ki a vizet.
NE használjon a csatlakoztatáshoz olyan csöveket, amelyeket korábban egy
régi készülékhez használtak.
Ez a készülék olyan biztonsági rendszerrel rendelkezik, ami megakadályozza,
hogy a készülékben használt víz visszafolyhasson az ivóvíz-rendszerbe. A
készülék megfelel a vonatkozó vízvezeték-szerelési előírásoknak.
Befolyócső biztonsági szeleppel
A duplafalú befolyócső csatlakoztatása után a biztonsági szelep is csatlakozik
a vízcsaphoz. Ennek megfelelően a befolyócső csak akkor van nyomás alatt,
amikor víz áramlik rajta keresztül. Ha a befolyócső működés közben szivárogni
kezd, a biztonsági szelep elzárja a víz befolyását.
Legyen óvatos a befolyócső felszerelésekor:
• A biztonsági szelep elektromos vezetéke a duplafalú befolyócsőben van. A
befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse víz alá.
• Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérült, azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a konnektorból.
• A biztonsági szelepet is tartalmazó befolyócső cseréjét csak szakember
vagy a jótállási jegyen megjelölt szerviz végezheti el.
VIGYÁZAT
Vigyázat! Veszélyes feszültség.
A kifolyócső csatlakoztatása
A kifolyócső vége a következőképpen csatlakoztatható:
1. A mosogatótálca szifoncsatlakozójához, a munkafelület alsó felületéhez
rögzítve. Ez megakadályozza, hogy a szennyvíz a mosogatótálcából be‐
folyjon a készülékbe.
2. Egy szellőzőlyukkal ellátott, legalább 4 cm belső átmérőjű állócsőre.
92
Vízhálózatra csatlakoztatás
A kifolyócső csatlakozójának maximálisan
60 cm magasan kell lennie a mosogatógép
aljától.
A kifolyócső a mosogatógép jobb vagy bal
oldala felé is nézhet.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső ne legyen
megtörve vagy összenyomva, mivel ez me‐
gakadályozhatja vagy lelassíthatja a víz le‐
eresztését a készülékből.
A mosogatótálca dugóját nem szabad be‐
dugni, miközben a készülék leereszti a viz‐
et, mivel ezáltal a víz visszakerülhet a ké‐
szülékbe.
A kifolyócső teljes hossza, beleértve bár‐
milyen esetleges hosszabbítást, nem lehet 4 méternél hosszabb. A hosszab‐
bító cső belső átmérője nem lehet kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.
Hasonlóképpen a lefolyócsőre való csatlakoztatáshoz használt szerelvények
belső átmérője sem lehet kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.
Amikor a kifolyócsövet egy mosogató alatti szifonhoz csatlakoztatja, az egész
műanyag membránt (A) el kell távolítani. A membrán teljes mértékű eltávolí‐
tásának elmulasztása azt eredményezi, hogy a hosszabb-rövidebb időszak
alatt felhalmozódó ételdarabkák eltömítik a mosogatógép kifolyócsövének szi‐
fonját.
Készülékeink olyan biztonsági szerkezettel vannak
ellátva, ami megakadályozza a szennyezett víz vis‐
szafolyását a készülékbe. Ha a mosogató szifonjá‐
ban visszacsapószelep van beépítve, az akadályoz‐
hatja a mosogatógép megfelelő leürítését. Ezért azt
javasoljuk, hogy távolítsa el ezt a visszacsapó sze‐
lepet.
A vízszivárgás elkerülése érdekében az üzembe helyezés után győződjön
meg arról, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan meg vannak húzva.
Elektromos csatlakoztatás
93
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
A biztonsági szabványok előírják a készülék földelését.
A készülék első alkalommal történő használata előtt ellenőrizze, hogy az adat‐
táblán feltüntetett feszültségértékek és áramtípus megegyezik a készülék
üzembe helyezési helyén lévő hálózatéval.
A biztosítékok adatait szintén az adattábla tartalmazza.
A csatlakozódugót mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos konnektorba
csatlakoztassa. Elosztókat és hosszabbítókat tilos használni.
Ez a túlmelegedés miatt tűzveszélyes lehet.
Szükség esetén cserélje ki az otthoni hálózati csatlakozóaljzatot. Ha a hálózati
tápkábelt ki kell cserélni, forduljon a helyi szervizközponthoz.
A csatlakozódugónak a készülék beépítése után is hozzáférhetőnek kell len‐
nie.
Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva. Mindig a dugaszt húzza.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti biztonsági óvintézkedések
betartásának elmulasztásáért.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag
alkatrészeken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanya‐
gokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába be‐
dobni.
VIGYÁZAT
Amikor nem használja tovább a készüléket:
• Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek
bezárják magukat a készülékbe, veszélyeztetve saját életüket.
94
95
www.electrolux.com
117964010-00-072008
www.aeg-electrolux.cz
www.aeg-electrolux.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising