Electrolux | ESI66010X | User manual | Electrolux ESI66010X Uživatelský manuál

návod k použití
návod na používanie
instrukcja obsługi
myčka nádobí
umývačka riadu
Zmywarka do naczyń
ESI 66010
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Při prvním použití
Nastavení změkčovače vody
Použití soli do myčky
Použití lešticího prostředku
Denní používání
Vkládání příborů a nádobí
Použití mycího prostředku
Funkce Multitabs
Volba a spuštění mycího programu
2
3
4
5
5
6
7
8
9
11
12
13
Vyjmutí nádobí
Mycí programy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky pro zkušebny
Instalace
Vodovodní přípojka
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního prostředí
14
14
15
17
18
18
19
20
21
21
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného
chodu spotřebiče si před jeho instalací a
prvním použitím pozorně přečtěte návod
k použití včetně rad a upozornění. K
ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování
na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí domácího
nádobí vhodného pro mytí v myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů,
nebo je položte vodorovně do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí
prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte
dveře, mohla by uniknout horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte
z myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit,
obraťte se na autorizovaného servisního
technika, který by měl použít výhradně originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mají za následek zranění
nebo vážné poškození spotřebiče. Obraťte
se na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla. Může dojít k
ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní
pokyny výrobce mycího prostředku do
myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v
ní být zbytky mycího prostředku.
• Dbejte na to, aby byly dveře myčky vždy
zavřené, s výjimkou vkládání nebo vyjímání
nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu,
aby přes dveře někdo zakopl a zranil se.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani
si na ně nestoupejte.
electrolux 3
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly používat myčku bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte
dětem, aby se k myčce přibližovaly.
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo
k poškození myčky. Poškozený spotřebič
nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená,
obraťte se na dodavatele.
• Všechny obaly je nutné před použitím
myčky odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci, které
jsou nezbytné k zapojení této myčky, smí
provádět pouze kvalifikovaná osoba s
příslušným oprávněním.
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je z bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou
elektrické připojení nebo vodovodní hadice poškozené; nebo v případě takového
poškození ovládacího panelu, pracovní
desky nebo podstavce, kdy je vnitřek
spotřebiče volně přístupný. Obraťte se na
místní servisní středisko, abyste se nevystavovali možnému nebezpečí.
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a elektrické
komponenty.
Upozornění U elektrické a vodovodní
přípojky se pečlivě řiďte pokyny
uvedenými v příslušných odstavcích.
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
Horní koš
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
6
7
8
9
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
4 electrolux
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
• konec mycího programu (na digitálním displeji se objeví nula),
• odpočítávání odloženého startu,
• poruchové kódy signalizující poruchy myčky nádobí.
Tlačítko hlavního vypínače
Tlačítka volby programu
Tlačítko Odložený start
Digitální displej
Kontrolky ukazatele
Tlačítka funkcí
Digitální displej
Na digitálním displeji lze sledovat:
• stupeň tvrdosti, na který je změkčovač vody nastavený,
• přibližný zbývající čas probíhajícího programu,
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla (POUZE je-li funkce Multitabs aktivní),
Tlačítka funkcí
Pomocí těchto tlačítek lze nastavit následující
funkce:
• nastavení změkčovače vody,
• zrušení probíhajícího mycího programu
nebo odloženého startu,
• zapnutí/vypnutí funkce Multitabs
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla, je-li
funkce Multitabs aktivní.
Kontrolky ukazatele
Probíhající program
Rozsvítí se, je-li nastavený mycí program, a svítí
po celou dobu trvání programu.
Zhasne po skončení mycího programu.
electrolux 5
Kontrolky ukazatele
Konec
Rozsvítí se po skončení mycího programu.
Funkce Multitabs
Udává aktivaci/deaktivaci funkce Multitabs (viz
funkce Multitabs)
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli.
1)
Leštidlo
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla.
1)
1) Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/nebo
leštidlo.
Režim nastavení
Stiskněte tlačítko Zap/Vyp; jestliže VŠECHNY kontrolky programu svítí, spotřebič je
v režimu nastavení.
Nezapomeňte, že při provádění následujících postupů:
– výběru mycího programu,
– nastavení změkčovače vody,
– aktivaci/deaktivaci leštidla,
MUSÍ být spotřebič v režimu nastavení.
vený naposled provedený nebo zvolený program. V tomto případě je nutné k návratu do
režimu nastavení program zrušit.
Zrušení nastaveného programu nebo
probíhajícího programu
Stiskněte současně a podržte dvě tlačítka
pro zrušení Cancel (Cancel) (tlačítka funkcí
B a C), až se rozsvítí všechny kontrolky tlačítka programů. Program se zruší a spotřebič
je teď v režimu nastavení.
Stiskněte tlačítko Zap/Vyp; jestliže kontrolka
tlačítka programu svítí, je stále ještě nasta-
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí:
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní
připojení v souladu s pokyny k instalaci
• Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče
• Nastavení změkčovače vody
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak
doplňte sůl do myčky
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem
Chcete-li použít kombinované mycí
tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1"
apod..., nastavte funkci Multitabs.
(viz "Funkce Multitabs")
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění minerálů a solí z
přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé
nebo nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje v
ekvivalentních stupních tvrdosti, německých
stupních (°dH), francouzských stupních (°TH)
a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u
místního vodárenského podniku.
Změkčovač vody musí být nastaven
dvěma způsoby: ručně, pomocí stupnice tvrdosti vody a elektronicky.
6 electrolux
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
1. Otevřete dveře myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti vody
do polohy 1 nebo 2 (viz tabulka).
4. Vraťte dolní koš.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
2. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A, B a C blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce C, kontrolky tlačítek A a B zhasnou, a kontrolka tlačítka
funkce C bude stále blikat. Na digitálním
displeji se na okamžik objeví aktuální stupeň.
Příklady:
zobrazeno = stupeň 5
zobrazeno = stupeň 10
4. Stupeň můžete změnit stisknutím tlačítka
funkce A. Každým stisknutím tlačítka se
stupeň změní. (Při volbě nového stupně
se řiďte tabulkou).
Příklady: jestliže je aktuální stupeň 5,
jedním stisknutím tlačítka funkce A zvolíte
stupeň 6. jestliže je aktuální stupeň 10,
jedním stisknutím tlačítka funkce A zvolíte
stupeň 1.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku
stiskem tlačítka Zap/Vyp.
1. Stiskněte tlačítko On/Off . Myčka nádobí
musí být v režimu nastavení.
Použití soli do myčky
Upozornění
Používejte jen sůl speciálně určenou pro
myčky. Všechny ostatní druhy soli, které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská
sůl, poškozují změkčovací zařízení. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z
úplných mycích programů. Tím zabráníte,
aby rozsypaná sůl nebo solný roztok zůstaly
po určitou dobu na dně myčky, kde by mohly
způsobit korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dveře, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody ( to
je nutné pouze při prvním plnění soli) .
electrolux 7
3. Pomocí přiložené násypky doplňte sůl, až
se zásobník úplně zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím závitu
nebo těsnění nezůstaly zbytky soli a nasaďte uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho doprava, až se s cvaknutím zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku
vytékat voda, to je zcela normální jev.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po
doplnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která
se rozpouští pomaleji, může svítit i
déle. Na funkci myčky to ale nemá
vliv.
Použití lešticího prostředku
Upozornění Používejte pouze
značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné
tekutiny (např. čisticí prostředky pro
myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a
usušení nádobí beze šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během
posledního oplachování.
1. Otevřete zásobník stisknutím uvolňovacího tlačítka (A).
Dávkovač lešticího prostředku pojme asi
110 ml lešticího prostředku, což stačí pro
16 až 40 mycích cyklů v závislosti na dávkovacím nastavení.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření víčka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňování setřete savým hadříkem, aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k
nadměrnému pěnění.
2. Přidejte lešticí prostředek, až se zásobník
úplně zaplní. Maximální stupeň doplnění
je označen značkou "max".
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte
dávku lešticího prostředku pomocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování,
poloha 6 maximální dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy
4.
8 electrolux
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na nádobí
po umytí kapky vody nebo vápencové
skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na nádobí
po umytí bělavé šmouhy, nebo je na skleněném nádobí nebo ostří nožů namodralý film.
Denní používání
• Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo
leštidlo.
• Vložte do myčky nádobí a příbory.
• Doplňte mycí prostředek.
• Zvolte mycí program vhodný pro vložené
nádobí a příbory.
• Spusťte mycí program.
Užitečné rady a tipy
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na
úklid ani jiné savé materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel
a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte
takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení
ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce
apod. pokládejte dnem vzhůru, aby se v
něm nemohla držet voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako
porcelánové a ocelové nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak, aby se nemohly
posunout.
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými, porcelánovými nebo perleťovými držadly.
• Plastové předměty, které nejsou odolné vůči
vyšší teplotě.
• Starší příbory s lepenými díly, které nejsou tepelně odolné.
• Lepené příbory nebo talíře.
• Měděné nebo cínové předměty.
• Olovnatý křišťál.
• Ocelové předměty podléhající korozi.
• Dřevěné mísy.
• Předměty ze syntetických vláken.
• Kameninové nádobí myjte v myčce pouze tehdy, jestliže to výrobce nádobí výslovně doporučil.
• Glazované vzory mohou při častém mytí vyblednout.
• Stříbrné a hliníkové nádobí často při mytí ztrácí
barvu. Vaječný bílek, žloutek a hořčice zanechávají na stříbrném nádobí skvrny, nebo způsobují změnu barvy. Jestliže stříbrné nádobí nebudete hned mýt, tyto zbytky z něj raději ihned
odstraňte.
electrolux 9
Vkládání příborů a nádobí
Dolní koš
Dolní koš je určen pro pánve, poklice, talíře,
salátové mísy, příbory apod.
Servírovací podnosy a velké poklice lze naskládat po stranách koše, ale vždy si ověřte,
zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
vodorovně do horního koše. Při vkládání
nebo vyjímání ostrých příborů buďte
opatrní.
Vidličky a lžíce vložte do vyjímatelného košíčku na příbory držadly směrem dolů a nože
s držadly směrem nahoru.
Pokud držadla vyčnívají ze dna košíčku a
brání v otáčení dolního ostřikovacího ramene, otočte příbory držadly směrem nahoru.
Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se
neslepily dohromady.
K pohodlnějšímu vkládání příborů do košíčku
na příbory můžete snížit držadlo košíčku.
Řady držáků v dolním koši lze lehce sklopit a
získat tak místo k uložení vložení hrnců, pánví
a velkých mís.
Košíček na příbory
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé
poloze nebezpečné. Dlouhé a/nebo
ostré příbory jako krájecí nože položte
Lepších výsledků mytí dosáhnete, jestliže
použijete mřížku na příbory.
Pokud velikost a rozměry příborů neumožňují
použití mřížek, lze ji snadno skrýt.
10 electrolux
Košíček na příbory se skládá ze dvou dílů,
které můžete oddělit a získat tak více prostoru. Obě části oddělíte tak, že je posunete vodorovně v opačných směrech a odtáhnete
od sebe.
Sklenice s dlouhou nožkou můžete položit
obráceně na držáky na šálky.
Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, můžete
držáky šálků vyklopit nahoru.
Chcete-li mýt sklenice s dlouhou nožkou
(podle velikosti a délky), postavte držák sklenic doleva nebo doprava do svislé polohy.
Opačným postupem košíček opět sestavíte.
Horní koš
Horní koš je určen pro podšálky, misky na
salát, šálky, sklenice, hrnky a pokličky.
Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala
na všechny jeho části.
electrolux 11
Prostřední řadu držáků lze lehce sklopit a získat tak více místa.
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní koš do vyšší polohy a pak je
vložte do dolního koše.
Maximální výška nádobí v dolním koši
Se zdviženým horním
košem
31 cm
Se sníženým horním
košem
27 cm
Při snížení koše do původní polohy postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, a
pak spusťte záchytný mechanismus pomalu dolů, stále ho přitom držte.
Nikdy nezdvihejte, ani nespouštějte koš
pouze na jedné straně.
Jestliže je koš ve vyšší poloze, doporučujeme nastavit držáky na šálky do nejnižší polohy.
Po vložení nádobí vždy zavřete
dveře, protože otevřené dveře
mohou být nebezpečné.
Při zvýšení koše postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až
se mechanismus zachytí a koš je ve stabilní poloze.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně
určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků, která
jsou uvedena na obalu mycích
prostředků.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru znečištění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku
1. Otevřete víčko.
2. Naplňte dávkovač mycího prostředku (1)
mycím prostředkem. Značky udávají
množství prostředku:
12 electrolux
20 = přibližně 20 g mycího prostředku
30 = přibližně 30 g mycího prostředku.
1
2
4. Zavřete víčko a stiskněte, až zapadne.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se rozpouští různou rychlostí. Některé mycí tablety proto při krátkých mycích programech plně nevyužijí svůj mycí účinek.
Používejte proto pro mycí tablety dlouhé
mycí programy, které zajišťují úplné odstranění zbytků prášku.
3. U všech programů s předmytím přidejte
další dávku mycího prostředku (5/10 g) i
do přihrádky pro předmytí (2).
Tato dávka mycího prostředku se využije
pro předmytí.
Při použití mycích tablet; tablety vložte do
přihrádky (1)
Funkce Multitabs
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitabs,
která umožňuje použití kombinovaných mycích tablet Multitabs.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí, oplachování a soli. Mohou
také obsahovat další různé složky podle druhu zvolených tablet ("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1"
apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky
vhodné pro vaši tvrdost vody. Řiďte se pokyny výrobce.
Zvolíte-li tuto funkci, zůstane aktivní také pro
všechny následující mycí programy.
Po volbě této funkce je přítok lešticího
prostředku a soli z příslušných zásobníků automaticky vypnutý, stejně jako kontrolky pro
doplnění soli nebo leštidla.
Při použití funkce Multitabs se může změnit
délka cyklu. V tomto případě se zobrazení
zbývajícího času na digitálním displeji automaticky upraví.
electrolux 13
Zapněte nebo vypněte funkci Multitabs
ještě před spuštěním mycího programu.
Jakmile již program běží, funkci Multitabs již NENÍ MOŽNÉ změnit. Chcete-li
funkci Multitabs zrušit, je nutné zrušit
programové nastavení a pak vypnout
funkci Multitabs. Pak musíte mycí program (a požadované funkce) opět nastavit.
Zapnutí/vypnutí funkce Multitabs
Stiskněte současně a podržte dvě tlačítka
Multitabs (tlačítka funkcí D a E ), až se rozsvítí
kontrolka funkce Multitabs. To znamená, že
je funkce aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím stejných
tlačítek, až kontrolka odpovídající symbolu
funkce Multitabs zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je
nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do polohy
2.
• Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla je
možné jen tehdy, je-li funkce Multitabs
aktivní.
2. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A, B a C blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce B, kontrolky tlačítek funkcí A a C zhasnou, a kontrolka
tlačítka funkce B bude stále blikat. Na digitálním displeji se zobrazuje současné
nastavení.
Dávkovač leštidla deaktivovaný
Dávkovač leštidla aktivovaný
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte
opět tlačítko B a na digitálním displeji se
zobrazí nové nastavení:
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku
stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Pokud se opět rozhodnete používat
běžný mycí prostředek, doporučujeme vám:
1. Vypněte funkci Multitabs.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na
nejvyšší seřízení a proveďte 1 normální mycí program bez vloženého
nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle
tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
Volba a spuštění mycího programu
Zvolte mycí program a odložený
start s lehce pootevřenými dveřmi. V
tomto případě se ale program spustí, nebo se začne odpočítávat čas až
poté, co dveře zavřete. Až do tohoto
okamžiku je možné změnit nastavení.
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně naplněny a ostřikovací ramena se mohou
volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
4. Stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému programu (viz tabulku mycích programů).
Po zvolení programu se rozsvítí příslušná
kontrolka .
Rozsvítí se kontrolka probíhajícího programu.
Zavřete dveře myčky a program se spustí
automaticky.
Kontrolka probíhajícího programu zůstane svítit.
Nastavení a spuštění programu s
odloženým startem
1. Po výběru mycího programu stiskněte
tlačítko odloženého startu, až se na digitálním displeji objeví blikající číslice počtu
hodin, o které má být program odložen.
Spuštění zvoleného mycího programu
můžete odložit o 1 až 19 hodin.
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání se
spustí automaticky. Číslo na displeji
přestane blikat, ale zůstane svítit.
14 electrolux
3. Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1
hodině.
4. Otevřením dveří se odpočítávání přeruší.
Zavřete dveře; odpočítávání se opět
spustí od okamžiku, ve kterém bylo
přerušeno.
5. Po uplynutí nastaveného času se program spustí automaticky.
Je-li nastavená funkce odloženého startu, je kontrolka probíhajícího programu vypnutá. Po uplynutí nastaveného
času se automaticky spustí mycí program a kontrolka probíhajícího programu se rozsvítí.
Volbu mycího programu a odloženého
startu lze provést i se zavřenými dveřmi.
Mějte ale na paměti, že po stisknutí tlačítka mycího programu máte JEN 3
vteřiny na zvolení jiného programu nebo
volbu odloženého startu, pak se zvolený
program automaticky spustí.
Upozornění Přerušení nebo zrušení
probíhajícího mycího programu
provádějte JEN ve velmi nutných
případech.
Upozornění! Při otevření dveří může
uniknout horká pára. Dveře otvírejte
velmi opatrně.
Zrušení odloženého startu nebo
probíhajícího mycího programu
• Stiskněte současně a podržte dvě tlačítka
pro zrušení Cancel (tlačítka funkcí B a
C) až se rozsvítí všechny kontrolky tlačítka
programů.
• Zrušení odloženého startu znamená také
zrušení nastaveného mycího programu. V
tomto případě je nutné mycí program opět
zvolit.
• Chcete-li zvolit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v dávkovači mycího
prostředku mycí prostředek.
Konec mycího programu
• Myčka se vypne automaticky a kontrolka
probíhajícího programu zhasne.
• Rozsvítí se kontrolka Konec.
• Kontrolka právě ukončeného programu
zůstane svítit.
• Na digitálním displeji se objeví nula.
1. Vypněte myčku stiskem tlačítka vypínače
Zap/Vyp.
2. Otevřete dveře myčky, nechte je pootevřené, počkejte několik minut, a teprve potom nádobí vyjměte; nádobí tak vychladne a lépe se vysuší.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom
horní; zabráníte tak kapání vody z horního
koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dveře myčky mohou být vlhké,
protože nerezový povrch může být chladnější než nádobí.
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od elektrické sítě a zavřít přívod vody.
Mycí programy
Program
Intenzivní
Stupeň znečištění
Vhodný pro
nádobí
velmi znečištěné
nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Popis programu
předmytí
hlavní mytí až do 70°C
2 průběžné oplachy
závěrečný oplach
sušení
electrolux 15
Program
Stupeň znečištění
Vhodný pro
nádobí
jakýkoli
nádobí, příbory,
hrnce a pánve
předmytí
hlavní mytí až do 45°C nebo 70°C
1 nebo 2 průběžné oplachy
závěrečný oplach
sušení
normálně nebo
lehce znečištěné
nádobí a příbory
hlavní mytí až do 60°C
závěrečný oplach
1)
Rychlý
2)
Popis programu
3)
normálně znečištěné
nádobí a příbory
předmytí
hlavní mytí až do 50°C
1 průběžný oplach
závěrečný oplach
sušení
Sklo
normálně znečištěné
křehké nádobí a
sklo
hlavní mytí až do 45°C
1 průběžný oplach
závěrečný oplach
sušení
1) Během mycího programu Auto se znečištění nádobí zjišťuje stupněm zakalení vody. Z tohoto důvodu
se může měnit délka programu, spotřeba vody i energie; tyto hodnoty závisí na tom, zda je spotřebič
plný úplně nebo jen částečně, a zda je nádobí lehce nebo velmi zašpiněné. Teplota vody se
automaticky reguluje mezi 50°C a 65°C.
2) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro potřeby
rodiny sestávající ze 4 osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
3) Testovací program pro zkušebny
Údaje o spotřebě
Program
Délka programu
(v minutách)
Spotřeba energie
(v kWh)
Spotřeba vody
(v litrech)
Intenzivní
110 - 120
1,8 - 2,0
23 - 25
Automatický
12 - 23
90 - 130
1,1 - 1,7
Rychlý
30
0,9
9
Eco 1)
150 - 160
1,0 - 1,2
14 - 16
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
Sklo
1) Testovací program pro zkušebny
Údaje o spotřebě jsou pouze orientační,
závisí na tlaku a teplotě vody a také na
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Filtry je třeba čas od času zkontrolovat a vyčistit. Zanesené filtry zhoršují mycí výsledek.
Upozornění Před čištěním filtrů
zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dvířka, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí se skládá
z hrubého filtru (A), mikrofiltru (B) a plochého filtru. Uvolněte filtrační systém otočením držadla mikrofiltru.
kolísání v dodávce proudu a na množství
nádobí.
16 electrolux
hoto postupu zkontrolujte, zda plochý filtr
někde nevyčnívá ze dna myčky.
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů. Nesprávné umístění a sestavení
filtrů má za následek nedostatečné
umytí nádobí a poškození myčky.
NIKDY se nepokoušejte odstranit
ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je
párátkem.
3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a vyjměte
filtrační systém.
4. Systém rozeberte vytažením hrubého filtru (A) za otvor držadla z mikrofiltru (B).
5. Všechny filtry důkladně omyjte pod tekoucí vodou.
6. Vyjměte plochý filtr ze dna myčky a pečlivě ho omyjte z obou stran.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nikdy nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod. ...).
Čištění vnitřního prostoru
Těsnění kolem dvířek, zásobníky na mycí
prostředek a leštidlo čistěte pravidelně
vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí
program pro velmi znečištěné nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.
Dlouhodobější vyřazení myčky z
provozu
Nebudete-li myčku používat po delší dobu,
doporučujeme postupovat takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neumísťujte v místnosti, kde teplota
klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dvířka, odpojte
přívodní hadici a vylijte z ní vodu.
7. Plochý filtr vložte zpět do původní polohy
na dně myčky a zkontrolujte, zda je
správně umístěný.
8. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru (B) a
oba filtry přitiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní místo
a zablokujte ho pootočením držadla směrem doprava až do zarážky. Během to-
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování
apod....):
1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
electrolux 17
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí.
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a mů-
žete je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání do servisu.
Vypněte myčku, otevřete dveře a proveďte
následující doporučená řešení.
Poruchové kódy a porucha
Možná příčina a řešení
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhajícího programu
•
objeví se na digitálním displeji
Myčka se neplní vodou.
• Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený.
Otevřete vodovodní kohout.
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji hadice u
přívodního ventilu je zanesený.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
• Přívodní hadice není správně položená, nebo je
ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhajícího programu
•
objeví se na digitálním displeji
Myčka nevypouští.
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně položená, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhajícího programu
•
objeví se na digitálním displeji
Aktivace systému proti vyplavení.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní servisní středisko.
Chybné funkce
Nespustil se program
Po provedení těchto kontrol pračku zapněte.
Program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obraťte se na místní servisní
středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které
nejsou popsané ve výše uvedené tabulce, se
prosím obraťte na místní servisní středisko.
Zavolejte do místního servisního střediska a
uveďte model (Mod.), výrobní číslo (PNC) a
sériové číslo (S.N.).
Možná příčina a řešení
• Dveře myčky nejsou správně zavřené.
Zavřete dvířka.
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku
• Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte odložený
start.
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně dveří myčky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr. č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. č. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 electrolux
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté
• Zvolili jste nevhodný mycí program.
• Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala k celému povrchu. Koše
se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou zanesené nebo nesprávně umístěné.
• Přidali jste málo mycího prostředku, nebo žádný.
• Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; zásobník na sůl je prázdný,
nebo byl nastaven nesprávný stupeň změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a
matné
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle
jsou šmouhy, mléčné skvrny nebo
modravý potah
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle
jsou zaschlé vodní
kapky
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek. Obraťte se na zákaznickou linku výrobce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního střediska.
Technické údaje
Rozměry
šířka
výška
hloubka
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
Elektrické připojení - napětí - cel- Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítkový výkon - pojistka
ku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
minimální
maximální
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kapacita
12 jídelních souprav
Váha
39,5 kg
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí být
provedeno s myčkou plnou nádobí a s použitím testovacího programu (viz "Údaje o
spotřebě").
Testování podle normy EN 50242 musí být
provedeno s plným zásobníkem soli a lešticího prostředku a za použití testovacího programu (viz "Údaje o spotřebě").
Plná náplň: 12 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla
poloha 4 (typ III)
electrolux 19
Uspořádání v horním koši (vyjměte
držák na sklenice)
Uspořádání košíčku na příbory
Uspořádání v dolním koši
Instalace
Upozornění Elektrickou a vodovodní
instalaci, které jsou nezbytné k
zapojení této myčky, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář a/
nebo instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny
obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti
přívodu vody a odpadu.
Tento spotřebič je určen k instalaci pod kuchyňskou linku nebo pracovní desku.
Upozornění! Pečlivě dodržujte pokyny v
přiloženém návodu pro zabudování myčky
nádobí a nasazení nábytkového panelu.
Nejsou nutné žádné další otvory pro větrání
myčky, pouze otvory pro přívodní a vypouštěcí hadici a napájecí kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými nožičkami, které umožňují seřízení výšky.
Během všech postupů, při kterých jsou
vnitřní komponenty myčky přístupné, musí
být myčka odpojená od sítě.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nejsou přívodní ani vypouštěcí hadice, nebo napájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.
Připevnění k sousedícímu nábytku
Myčka musí být připevněna, aby se nemohla
naklánět.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska,
pod kterou je zasunutá, vhodně připevněná
k nějaké pevné opoře (přilehlý kuchyňský nábytek, zeď).
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich utěsnění.
20 electrolux
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný,
dveře nikde nedrhnou o strany skříně.
Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte
nebo utáhněte seřiditelné nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná.
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Myčku je možné připojit k horké (max. 60°)
nebo studené vodě. Nicméně doporučujeme
připojení ke studené vodě.
Přívod horké vody nemusí být u velmi zašpiněného nádobí vždy účinný, protože příliš
zkracuje délku mycího programu.
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte
si, že spojovací matice dodávaná k přívodní
hadici myčky je určena k našroubování na
3/4" vodovodní koncovku nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot
uvedených v "Technických údajích". Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u
místního vodárenského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde
ohnutá, stisknutá nebo zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí pojistné matice instalovat na levou i pravou stranu. Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody.
Upozornění! NE všechny modely myček
jsou vybaveny přívodní a vypouštěcí hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě
nelze proto měnit uspořádání hadic.
Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k
hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut před připojením
přívodní hadice odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku vody z myčky do rozvodu vody. Tento
spotřebič je v souladu s platnými instalatérskými předpisy.
Přívod vody vybavený bezpečnostním
ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je
bezpečnostní ventil namontován na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní
hadice je pod tlakem pouze tehdy, když v ní
protéká voda. Pokud přívodní hadice začne
během provozu prosakovat, bezpečnostní
ventil přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
• Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je
ve dvoustěnné přívodní hadici. Přívodní
hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě myčku odpojte od elektrické sítě.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním
ventilem smí vyměňovat pouze pracovník
servisního střediska
Upozornění Upozornění!
Nebezpečné napětí
Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici můžete umístit následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu, hadici připevněte
ke spodní straně pracovní desky. Zabráníte tak odtoku vody z dřezu do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní průměr 4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve výšce
maximálně 60 cm ode dna myčky.
electrolux 21
hadice nesmí být menší než průměr použité
hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých
pro přípojky k vodovodnímu odpadu nesmí
být menší než průměr použité hadice.
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu vypouštěcímu otvoru sifonu je nutné odstranit celou plastovou membránu (A). Pokud
byste membránu neodstranili, postupně by
se v ní usazovaly zbytky jídel a časem by se
odpadní otvor vypouštěcí hadice myčky nádobí zanesl.
Vypouštěcí hadice může být napojena jak z
pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo přiskřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu či umyvadle umístěna zátka, protože
by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Celková délka vypouštěcí hadice včetně jakéhokoli použitého nástavce nesmí přesáhnout 4 metry. Vnitřní průměr prodlužovací
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním zařízením, které brání návratu špinavé vody zpět do myčky. Je-li ale boční
hubice sifonu vybavena "zpětným ventilem", může toto zařízení způsobit nedostatečné vypouštění použité vody z
myčky. Doporučujeme proto tento ventil
odstranit.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Uzemnění spotřebiče je
podle zákona povinné.
Před prvním použitím spotřebiče se
přesvědčte, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace
spotřebiče. Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do
správně instalované zásuvky odolné
proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky,
konektory ani prodlužovací kabely.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru
z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit
příslušnou domácí síťovou zásuvku.
Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní
středisko.
Po provedení instalace spotřebiče
musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu
spotřebiče od sítě zatažením za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních
předpisů.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
22 electrolux
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí
a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE <, >PS< apod.
Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v
místě svého bydliště.
Upozornění Pokud už spotřebič
nechcete používat:
• Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
• Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte
ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte
tak tomu, aby se děti ve spotřebiči
uvěznily, což by mohlo ohrozit jejich
život.
electrolux 23
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Prvé použitie
Nastavte zmäkčovač vody
Doplnenie soli do umývačky riadu
Doplnenie leštidla
Každodenné použitie
Nakladanie jedálenského príboru a riadu
Používanie umývacieho prostriedku
Funkcia Multi-Tab
23
24
25
26
26
27
28
29
30
33
34
Výber a spustenie umývacieho programu
Vyberanie obsahu umývačky riadu
Umývacie programy
Starostlivosť a čistenie
Čo robiť, ak...
Technické údaje
Informácie pre skúšobne
Inštalácia
Vodovodná prípojka
Zapojenie do elektrickej siete
Ochrana životného prostredia
35
36
36
37
38
40
40
41
42
43
43
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho použitia si pred nainštalovaním a prvým použitím tohto
spotrebiča starostlivo prečítajte tento
návod pre užívateľa, vrátane tipov a upozornení. Na predchádzanie zbytočným
chybám a úrazom je dôležité zaručiť, aby
sa všetci používatelia tohto spotrebiča
podrobne oboznámili s jeho obsluhou a
s bezpečnostnými charakteristikami.
Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby boli
vždy spolu so spotrebičom, aj keď ho
presťahujete alebo predáte, aby bol každý, kto ho používa po celú dobu jeho životnosti, riadne informovaný o použití a
bezpečnosti spotrebiča.
Správne použitie
• Táto umývačka riadu je určená iba na umývanie domácich kuchynských pomôcok
vhodných na umývanie v umývačke riadu.
• Do umývačky riadu nepridávajte žiadne
rozpúšťadlá. Mohlo by to spôsobiť výbuch.
• Nože a iné ostré a špicaté predmety sa
musia vložiť do košíka na jedálenský príbor, s ostrím smerujúcim dolu alebo uložiť
vodorovne do horného koša.
• Používajte iba výrobky (umývací prostriedok, soľ a leštidlo) vhodné pre umývačky
riadu.
• Vyhýbajte sa otváraniu dvierok počas chodu spotrebiča, môže uniknúť horúca para.
• Nevyberajte nič z umývačky riadu pred
ukončením umývacieho cyklu.
• Po použití odpojte spotrebič od napájacej
elektrickej siete a zatvorte prívod vody.
• Údržbu tohto výrobku môže uskutočňovať
iba autorizovaný servisný technik. Musia
sa používať výhradne originálne náhradné
diely.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte
opraviť spotrebič sami. Opravy vykonané
nevyškolenými osobami môžu spôsobiť
zranenia alebo vážne poruchy spotrebiča.
Zavolajte najbližšie servisné stredisko. Vždy žiadajte použitie originálnych náhradných dielov.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Umývacie prostriedky pre umývačku riadu
sú žieravé a môžu spôsobiť popálenie očí,
úst a hrdla. Nebezpečenstvo ohrozenia života! Dodržiavajte bezpečnostné pokyny
výrobcu umývacieho prostriedku do umývačky riadu.
• Voda z vašej umývačky riadu nie je pitná.
V spotrebiči sa môžu nachádzať zvyšky
umývacieho prostriedku.
24 electrolux
• Dvierka umývačky riadu musia byť zatvorené vždy, keď nevkladáte alebo nevyberáte riad. Vylúčite tak možnosť, že sa niekto potkne o otvorené dvierka a poraní sa.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na ne
nestúpajte.
Bezpečnosť detí
• Spotrebič je určený na použitie dospelými
osobami. Nedovoľte deťom, aby používali
umývačku riadu bez dohľadu.
• Všetky obaly uložte mimo dosahu detí.
Hrozí riziko udusenia.
• Všetky umývacie prostriedky skladujte na
mieste, kde k nim deti nebudú mať prístup.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené,
nedovoľte, aby sa k nej priblížili deti.
Inštalácia
• Skontrolujte, či vaša umývačka riadu nebola poškodená pri preprave. Nikdy nezapájajte do elektrickej siete poškodený spotrebič. Ak je vaša umývačka riadu poškodená, spojte sa s dodávateľom.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky obaly.
• Všetky elektrické zapojenia a inštalatérske
práce potrebné pri inštalácii spotrebiča
musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a/alebo inštalatér alebo kompetentná osoba.
• Z bezpečnostných dôvodov je nebezpečné meniť technické charakteristiky alebo
pokúšať sa o akúkoľvek zmenu na tomto
výrobku.
• Umývačku riadu nikdy nepoužívajte, ak je
poškodený elektrický napájací kábel a vodovodné hadice; alebo ak je poškodený
ovládací panel, pracovná doska alebo soklová plocha tak, že sú voľne prístupné
vnútorné časti spotrebiča. Spojte sa s
miestnym servisným strediskom, aby ste
predišli nebezpečenstvu.
• Žiadna zo strán umývačky riadu sa nikdy
nesmie prevŕtať. V opačnom prípade sa
môžu poškodiť hydraulické a elektrické
komponenty.
Varovanie Informácie o elektrickom a
vodovodnom pripojení nájdete v
príslušných kapitolách tohto návodu.
Popis výrobku
1 Horný kôš
2 Regulátor na nastavenie tvrdosti vody
3 Zásobník na soľ
4 Dávkovač na umývací prostriedok
electrolux 25
5 Dávkovač leštidla
6 Typový štítok
7 Filtre
8 Dolné ostrekovacie rameno
9 Horné ostrekovacie rameno
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Tlačidlo Zap/Vyp
Tlačidlá voliča programu
Tlačidlo Odložený štart
Digitálny displej
Kontrolky
Tlačidlá funkcií
Digitálny displej
Digitálny displej indikuje:
• úroveň tvrdosti, na ktorú je nastavený
zmäkčovač vody,
• približnú zostávajúcu dobu prebiehajúceho programu,
• aktiváciu/vypnutie dávkovača leštidla
(IBA ak je aktivovaná funkcia Multi-tab),
• ukončenie umývacieho programu (na digitálnom displeji sa zobrazí nula),
• odpočítavanie posunutého štartu,
• kódy poruchy pri chybnej funkcii umývačky riadu.
Tlačidlá funkcií
Pomocou týchto tlačidiel môžete nastaviť nasledujúce funkcie:
• nastavenie dávkovania zmäkčovača vody,
• zrušenie programu umývania alebo posunutia štartu programu,
• aktivácia/zrušenie funkcie Multi-Tab,
• aktivácia/vypnutie dávkovača leštidla, iba
keď je aktívna funkcia "Multi-Tab".
26 electrolux
Kontrolky
Vykonáva sa program
Rozsvieti sa, keď sa nastaví umývací program a
zostáva svietiť po celú dobu trvania umývacieho
programu.
Zhasína pri skončení umývacieho programu.
Koniec
Rozsvieti sa pri skončení umývacieho programu.
Funkcia Multi-Tab
Indikuje aktivovanie/deaktivovanie funkcie Multitab (pozri funkciu Multi-tab).
Soľ
Rozsvieti sa, keď sa spotrebuje špeciálna soľ.
1)
Leštidlo
Rozsvieti sa, keď sa spotrebuje leštidlo.
1)
1) Kontrolky soli a leštidla nikdy nesvietia počas chodu umývacieho programu, aj keď je potrebné
doplnenie soli a/alebo leštidla.
Nastavovací režim
Stlačte tlačidlo Zap/Vyp; ak svietia VŠETKY
kontrolky tlačidiel programov, spotrebič je v
nastavovacom režime.
Vždy pamätajte na to, že pri operáciách
ako:
– nastavovanie umývacieho programu,
– nastavovanie zmäkčovača vody,
– aktivovanie/zrušenie dávkovača leštidla,
spotrebič MUSÍ byť v nastavovacom režime.
Stlačte tlačidlo Zap/Vyp; ak svieti niektorá z
kontroliek tlačidiel, je ešte nastavený posledne vykonaný program. V tomto prípade treba
na návrat do nastavovacieho režimu zrušiť
program.
Zrušenie nastaveného alebo
prebiehajúceho programu
Súčasne stlačte a podržte stlačené dve tlačidlá zrušenia (Cancel) (tlačidlá funkcií B a
C), kým sa nerozsvietia všetky kontrolky tlačidiel programov. Program bol zrušený a
stroj je teraz v nastavovacom režime.
Prvé použitie
Pred prvým použitím vašej umývačky riadu:
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné
prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu
• Vyberte zo spotrebiča všetok obalový materiál
• Nastavte zmäkčovač vody
• Nalejte do zásobníka na soľ 1 liter vody a
potom ho naplňte soľou určenou do umývačky riadu
• Naplňte dávkovač leštidla
Ak chcete používať umývací prostriedok vo forme kombinovaných
tabliet, ako napr: ''3 v 1'', ''4 v 1'', ''5
v 1'' a pod.... nastavte funkciu Multitab. (Pozrite 'Funkcia Multi-tab'').
Nastavte zmäkčovač vody
Umývačka riadu je vybavená zmäkčovačom
vody, učeným na odstránenie minerálov a
solí z privádzanej vody, ktoré by mohli mať
škodlivý alebo nepriaznivý účinok na funkciu
spotrebiča.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov a solí,
tým tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria
podľa ekvivalentných stupníc v nemeckých
stupňoch (°dH), francúzskych stupňoch
(°TH) a v mmol/l (milimoloch na liter - medzinárodná jednotka tvrdosti vody).
electrolux 27
Zmäkčovač sa musí nastaviť v závislosti od
tvrdosti vody vo vašom regióne. Vaša miestna vodárenská spoločnosť vám poradí, aká
je tvrdosť vody vo vašom regióne.
Tvrdosť vody
Zmäkčovač vody sa musí nastavovať
oboma spôsobmi: ručne, použitím príslušného regulátora, a elektronicky.
Nastavenie tvrdosti vody
Používanie
soli
°dH
°TH
mmol/l
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
úroveň 10
áno
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
úroveň 9
áno
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
úroveň 8
áno
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
úroveň 7
áno
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
úroveň 6
áno
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
úroveň 5
áno
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
úroveň 4
áno
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
úroveň 3
áno
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
úroveň 2
áno
<4
<7
< 0,7
1
úroveň 1
nie
Ručné nastavenie
Umývačka riadu je od výrobcu nastavená do polohy 2.
1. Otvorte dvierka umývačky riadu.
2. Vyberte dolný kôš z umývačky riadu.
3. Otočte stupnicu tvrdosti vody do polohy
1 alebo 2 (pozri tabuľku).
4. Vložte na miesto dolný kôš.
Elektronické nastavenie
Umývačka riadu je od výrobcu nastavená na stupeň 5.
2. Stlačte súčasne a podržte stlačené tlačidlá funkcií B a C, kým nezačnú blikať
tlačidlá funkcií A, B a C.
3. Stlačte tlačidlo funkcie A, kontroky tlačidiel funkcií B a C zhasnú, zatiaľ čo kontroka tlačidla funkcie A bude naďalej blikať. Na digitálnom displeji je viditeľná aktuálna úroveň.
Príklady:
zobrazený = úroveň 5
zobrazený = úroveň 10
4. Aby ste zmenili úroveň, stlačte tlačidlo
funkcie A. Pri každom ďalšom stlačení
tlačidla sa zmení úroveň. Aby ste nastavili
novú úroveň, pozrite diagram)..
Príklady: ak je aktuálna úroveň 5, jedným stlačením tlačidla A sa nastaví úroveň 6. ak je aktuálna úroveň 10, jedným
stlačením tlačidla funkcie A sa nastaví
úroveň 1.
5. Operáciu uložíte do pamäte vypnutím
umývačky riadu stlačením tlačidla Zap/
Vyp.
1. Stlačte On/Off tlačidlo. Umývačka riadu
musí byť v nastavovacom režime.
Doplnenie soli do umývačky riadu
Varovanie
Používajte iba soľ určenú pre umývačky riadu. Všetky iné typy soli, ktoré nie sú určené
na použitie v umývačkách riadu, predovšet-
kým stolová soľ, poškodia zmäkčovač vody.
Soľ naplňte až bezprostredne pred spustením úplného umývacieho programu. Zabránite tak korozívnemu pôsobeniu zrniek soli
28 electrolux
alebo kvapiek slanej vody, ktoré mohli zostať
na dne spotrebiča.
Doplňovanie:
1. Otvorte dvierka, vyberte dolný kôš a vyskrutkujte kryt zásobníka na soľ jeho otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
2. Nalejte do zásobníka na soľ 1 liter vody
(je to potrebné iba pred prvým doplňovaním soli) .
3. Použitím dodávaného lievika nasypte soľ,
až kým sa zásobník nenaplní.
4. Kryt vráťte na miesto. Presvedčte sa, že
na závite skrutky ani na tesnení nezostali
stopy soli.
5. Kryt pevne zaskrutkujte otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek, až kým
nebudete počuť cvaknutie.
Netreba sa obávať, ak voda pri doplňovaní soli vytečie zo zmäkčovača, je to
úplne normálne.
Kontrolka na ovládacom paneli môže zostať rozsvietená až 2-6 hodín
po doplnení soli, ak umývačka riadu
zostáva zapnutá. Ak používate soli,
ktoré sa dlhšie rozpúšťajú, môže to
trvať aj dlhšie. Nemá to vplyv na
funkciu stroja.
Doplnenie leštidla
Varovanie Používajte výhradne
značkové leštidlo pre umývačky riadu.
Nikdy nedopĺňajte do dávkovača leštidla
žiadny iný prípravok (napr. umývací prostriedok pre umývačky riadu, tekutý
umývací prostriedok). Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
Leštidlo zaručuje dôkladné opláchnutie
a sušenie bez šmúh.
Leštidlo sa automaticky dávkuje počas
posledného oplachovania.
1. Otvorte zásobník stlačením uvoľňovacieho tlačidla (A).
2. Pridajte do zásobníka leštidlo. Maximálna
plniaca hladina je označená značkou
"max".
electrolux 29
štidla pomocou šesťpolohového voliča (poloha 1 – minimálne dávkovanie, poloha 6 –
maximálne dávkovanie).
Dávkovanie je od výrobcu nastavené do polohy 4.
Dávkovanie zvýšte, ak na riade zostávajú po
umývaní kvapky vody alebo škvrny z vodného kameňa.
Dávkovanie znížte, ak na sklenenom riade
alebo na čepeliach nožov zostávajú lepkavé
belavé pruhy alebo modrastý film.
Dávkovač má obsah pribl. 110 ml leštidla.
Je to množstvo dostatočné na 16 až 40
umývacích cyklov, v závislosti od nastavenia dávkovača.
3. Po každom doplňovaní sa ubezpečte, že
kryt je uzavretý.
Všetko leštidlo rozliate pri doplňovaní vyčistite a opláchnite nasiakavou handričkou, aby ste predišli nadmernému peneniu pri nasledujúcom umývacom cykle.
V závislosti od dosahovaných výsledkov
umývania a čistenia nastavte dávkovanie le-
Každodenné použitie
• Skontrolujte, či nie je potrebné doplniť soľ
alebo leštidlo do umývačky riadu.
• Do umývačky riadu vložte príbor a riad na
umývanie.
• Doplňovanie umývacieho prostriedku.
• Nastavte umývací program vhodný pre príbor a riad.
• Zapnite umývací program.
Užitočné rady a tipy
V umývačke riadu sa nemôžu umývať špongie, domáce odevy a nič, čo by mohlo absorbovať vodu.
• Pred vložením riadu by ste mali:
– Odstrániť všetky zvyšky potravín a hrubé
nečistoty.
– Zmäkčiť zvyšky pripálených pokrmov na
panviciach
• Pri nakladaní riadu a jedálenského príboru
dodržiavajte tieto zásady:
– Riad, ani jedálenský príbor nesmie prekážať otáčaniu ostrekovacích ramien.
– Duté predmety, ako sú šálky, poháre,
panvice a pod. uložte v umývačke riadu
hore dnom, aby sa v nich nezhromažďovala voda.
– Riad, ani jedálenský príbor nesmie byť
vložený do seba, ani sa navzájom prekrývať.
– Aby sa poháre nepoškodili, nesmú sa
navzájom dotýkať.
– Drobné predmety vložte do koša na jedálenský príbor.
• Plastové predmety a panvice s teflónom
majú sklon zadržiavať kvapky vody; tieto
predmety neschnú tak dobre ako porcelánové a oceľové predmety.
• Ľahké predmety (plastové misky a pod.)
musia byť naložené do horného koša a usporiadané tak, aby sa nehýbali.
30 electrolux
Na umývanie v umývačke riadu nie je vhodný
tento jedálenský príbor a riad:
vhodné v obmedzenej miere:
• Jedálenský príbor s drevenými, rohovinovými, • Kameninové výrobky umývajte v umývačke riaporcelánovými alebo perleťovými rukoväťami.
du, iba ak sú výslovne označené výrobcom ako
• Plastové predmety, ktoré nie sú tepelne odolné.
vhodné na umývanie v umývačke riadu.
• Starší jedálenský príbor s lepenými dielmi, ktoré • Pri častom umývaní v umývačke riadu môžu
nie sú tepelne odolné.
glazované vzory vyblednúť.
• Lepený jedálenský príbor alebo riad.
• Strieborné a hliníkové diely majú pri umývaní
• Cínové alebo medené predmety.
sklon k strate farby: Zvyšky, napr. vajcový bie• Olovnaté krištáľové sklo.
lok, vajcový žĺtok a horčica často spôsobujú
• Oceľové predmety náchylné na hrdzavenie.
stratu farby a škvrny na striebre. Z tohto dôvodu
• Drevené podnosy.
striebro vždy okamžite vyčistite od zvyškov, ak
• Predmety vyrobené zo syntetických vláken.
sa nemá umývať bezprostredne po použití.
Nakladanie jedálenského príboru a riadu
Dolný kôš
Dolný kôš je určený na rajnice, pokrievky, taniere, šalátové misy, jedálenský príbor a pod.
Servírovací riad a veľké pokrievky treba ukladať okolo okraja koša. Zaručíte tak voľné otáčanie ostrekovacieho ramena.
Kôš na jedálenský príbor
Nože s dlhou čepeľou, uložené vo zvislej
polohe, predstavujú potenciálne
nebezpečenstvo. Dlhé a/alebo ostré
jedálenské príbory, ako sú porcovacie
nože, sa musia do koša ukladať
vodorovne. Pri vkladaní a vyberaní
ostrých predmetov, ako sú nože,
postupujte opatrne.
Vidličky a lyžičky treba vkladať do vyberateľného košíka na jedálenský príbor s rukoväťami smerom dolu a nože s rukoväťami smerom hore.
Rady hrotových držiakov v spodnom koši
možno ľahko sklopiť, čo vám umožní naložiť
hrnce, panvice a misy.
electrolux 31
Ak rukoväte vytŕčajú zo spodnej časti koša a
tvoria prekážku spodnému ostrekovaciemu
ramenu, uložte jedálenský príbor s rukoväťami smerom nahor.
Lyžičky striedajte s inými jedálenskými príbormi, aby ste predišli zlepeniu.
Aby ste si vkladanie príboru do košíka uľahčili, sklopte jeho rukoväť.
Košík na jedálenský príbor sa dodáva v
dvoch častiach, ktoré možno od sebe oddeliť. Zvyšuje sa tak flexibilita pri vkladaní riadu.
Tieto dve časti sa oddelia od seba tak, že sa
vodorovne posunú v protiľahlých smeroch a
ťahom sa od seba oddelia.
Zmontujú sa opačným postupom.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov vám odporúčame používať mriežku na jedálenský
príbor.
Ak veľkosť a rozmery jedálenského príboru
použitie tejto mriežky neumožňujú, jednoducho ju zasuňte.
Horný kôš
Horný kôš je určený pre taniere, šalátové misky, šálky, poháre, hrnčeky a pokrievky.
Predmety usporiadajte na a pod držiaky na
šálky, aby sa voda dostala na všetky povrchy.
32 electrolux
Stredný rad hrotov možno ľahko spustiť, aby
sa zvýšila flexibilita pri nakladaní.
Poháre s dlhými stopkami možno ukladať
hore dnom do držiakov na šálky.
Pre vyššie predmety možno držiaky na šálky
vyklopiť nahor.
Pred uzavretím dvierok sa presvedčite,
že sa ostrekovacie ramená môžu voľne
otáčať.
Úprava výšky horného koša
Veľmi veľké taniere možno pri umývaní naložiť do dolného koša po presunutí horného
koša do vyššej polohy.
Maximálna výška riadu v spodnom koši
Pre poháre s dlhými stopkami (v závislosti od
veľkosti a rozmerov) prestavte držiaky pohárov do ľavej alebo pravej polohy.
S nadvihnutým horným košom
31 cm
So spusteným horným
košom
27 cm
Pri presúvaní do vyššej polohy postupujte takto:
1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Starostlivo nadvihnite obe strany nahor,
až kým sa mechanizmus nezaistí a kôš je
v stabilnej polohe.
Pri spúšťaní koša do pôvodnej polohy
postupujte takto:
1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Opatrne nadvihnite obe strany nahor a
potom nechajte mechanizmus pomaly
electrolux 33
poklesnúť späť nadol, pričom ho pridržiavajte.
Po naložení riadu do spotrebiča
vždy zatvorte dvierka, pretože
otvorené dvierka môžu spôsobovať
nebezpečenstvo.
Nikdy nenadvihujte ani nespúšťajte kôš
iba na jednej strane
Keď je kôš v nadvihnutej polohe, držiaky
šálok odporúčame prestaviť do spodnej
polohy.
Používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky určené pre umývačky riadu.
Dodržiavajte odporúčania výrobcu na
dávkovanie a uskladnenie, uvedené na
obale umývacieho prostriedku.
Tým, že nebudete používať viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, prispievate k zníženiu znečistenia životného prostredia.
1
2
Doplňovanie umývacieho prostriedku
1. Otvorte kryt.
3. Všetky programy s predumývaním si vyžadujú prídavnú dávku umývacieho prostriedku (5/10 g), ktorý treba nasypať do
komôrky na prostriedok na predumytie
(2).
Tento umývací prostriedok sa použije iba
pri predumytí.
Pri použití tabletových umývacích prostriedkov; tabletu vložte do priehradky (1)
2. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku (1) umývacím prostriedkom. Označenia dávkovacích úrovní:
20 = približne 20 g umývacieho prostriedku
30 = približne 30 g umývacieho prostriedku.
4. Zatvorte kryt a zatlačte ho, aby sa zaistil
na mieste.
34 electrolux
Tabletové umývacie prostriedky
Tabletové umývacie prostriedky rôznych
výrobcov sa rozpúšťajú rôznou rýchlosťou. Z tohto dôvodu niektoré tabletové
umývacie prostriedky nedosiahnu v priebehu krátkych umývacích programov
svoju úplnú umývaciu účinnosť. Z tohto
dôvodu pri použití tabletových umývacích prostriedkov voľte dlhé umývacie
programy, aby sa zaručilo úplné odstránenie zvyškov umývacieho prostriedku.
Funkcia Multi-Tab
Tento spotrebič je vybavený funkciou "MultiTab", ktorá umožňuje použitie kombinovaných tabletových umývacích prostriedkov.
Sú to umývacie prostriedky s kombinovaným
účinkom čistiaceho prostriedku, leštidla a soli. Môžu obsahovať aj rôzne iné látky v závislosti konkrétnej voľby tabliet ("3 v 1", "4 v 1",
"5 v 1" atď.....).
Skontrolujte, či sú tieto umývacie prostriedky
vhodné pre vašu tvrdosť vody. Pozri informácie výrobcu.
Funkcia ostane po nastavení aktívna aj pri
nasledujúcich umývacích programoch.
Pri výbere tejto funkcie bude prítok leštidla a
soli z príslušného dávkovača automaticky
deaktivovaný. Deaktivované sú aj kontrolky
soli a leštidla.
Pri použití funkcie "Multi-Tab" sa môže meniť
dĺžka cyklu. V tomto prípade sa automaticky
aktualizuje indikácia priebežného čas programu na digitálnom displeji.
'Funkciu Multi-tab'' aktivujte/vypnite
pred zapnutím umývacieho programu.
Po zapnutí programu funkciu "MultiTab" už NEBUDE možné zmeniť. Ak
chcete funkciu "Multi-Tab" vyradiť, musíte zrušiť nastavený program a následne zrušiť aj funkciu "Multi-Tab". V tomto
prípade musíte znova nastaviť umývací
program (a požadované voľby).
Aktivácia/zrušenie funkcie Multi-Tab
Súčasne stlačte a podržte stlačené dve tlačidlá Multi-tab (tlačidlá funkcií D a E), aby sa
rozsvietila kontrolka Multi-tab. Znamená to,
že táto funkcia je aktívna.
Aby ste funkciu zrušili, stlačte znovu tie isté
tlačidlá, kým kontrolka funkcie "Multi-Tab"
nezhasne.
Ak výsledky sušenia nie sú uspokojivé, odporúčame vám:
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Zapnite dávkovač leštidla.
3. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
• Dávkovač leštidla môžete zapnúť/vypnúť iba vtedy, keď je aktívna funkcia
"Multi-Tab".
Aktivácia/deaktivácia dávkovača
leštidla
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Umývačka riadu
musí byť v nastavovacom režime.
2. Stlačte súčasne a podržte stlačené tlačidlá funkcií B a C, kým nezačnú blikať
tlačidlá funkcií A , B a C.
3. Stlačte tlačidlo funkcie B, kontrolky funkcií A a C zhasnú, zatiaľ čo tlačidlo funkcie
B bude naďalej blikať. Digitálny displej indikuje aktuálne nastavenie.
Dávkovač leštidla deaktivovaný
Dávkovač leštidla aktivovaný
4. Aby ste zmenili nastavenie, stlačte tlačidlo B ešte raz, na digitálnom displeji sa zobrazí nové nastavenie.
5. Operáciu uložíte do pamäte vypnutím
umývačky riadu stlačením tlačidla Zap/
Vyp.
Ak sa rozhodnete vrátiť k používaniu
štandardného umývacieho systému,
odporúčame vám:
1. Zrušte funkciu "Multi-Tab".
2. Znova naplňte zásobník na soľ a dávkovač leštidla.
3. Nastavte tvrdosť vody na najvyššiu
hodnotu a vykonajte 1 normálny
umývací program bez naloženia
akýchkoľvek riadov.
4. Upravte nastavenie tvrdosti vody
podľa tvrdosti vody vo vašom regióne.
5. Nastavenie dávkovania leštidla.
electrolux 35
Výber a spustenie umývacieho programu
Vyberte si umývací program a odložené spustenie pri mierne otvorených dvierkach. Program sa spustí
alebo doba odkladu spustenia sa začne odrátavať až po zatvorení dvierok. Až do tohto okamihu môžte
upravovať nastavenia
1. Skontrolujte, či koše boli správne naložené a či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.
2. Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
kohút.
3. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Umývačka riadu
musí byť v nastavovacom režime.
4. Stlačte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému programu (pozri diagram "Umývacie programy").
Keď bol vybraný program, príslušná kontrolka sa rozsvieti.
Rozsvieti sa kontrolka postupu programu.
Zatvorte dvierka umývačky riadu, program sa zapne automaticky.
Kontrolka postupujúceho programu
ostane svietiť.
Nastavenie a spustenie programu s
"posunutým štartom
1. Po nastavení umývacieho programu stláčajte tlačidlo posunutého štartu dovtedy,
kým sa na digitálnom displeji nezobrazí
počet hodín posunutia. Posunutie zapnutia možno nastaviť na odklad o 1 až 19
hodín.
2. Zatvorte dvierka umývačky riadu, program sa zapne automaticky. Číslo na displeji už nebliká, ale trvalo svieti.
3. Odrátavanie času bude postupovať s
krokom po 1 hodine.
4. Otvorením dvierok sa odrátavanie preruší. Zatvorte dvierka; odpočítavanie bude
pokračovať od bodu, v ktorom bolo prerušené.
5. Po uplynutí doby odkladu spustenia sa
program automaticky spustí.
Ak je nastavená funkcia odloženého
spustenia, kontrolka priebeh programu nesvieti. Po uplynutí doby odkladu
spustenia sa umývací program automaticky spustí a kontrolka priebeh programu sa rozsvieti.
Výber umývacieho programu a odloženého spustenia možno uskutočniť aj so
zatvorenými dvierkami. Upozorňujeme
vás, že takto máte po stlačení tlačidla
programu IBA 3 sekundy , počas ktorých si môžete zvoliť iný program alebo
vybrať odložené spustenie a po uplynutí
ktorých sa vybraný program automaticky spustí.
Varovanie Prebiehajúci umývací
program prerušte alebo zrušte IBA
ak to je absolútne nevyhnutné.
Pozor! Po otvorení dvierok môže
uniknúť horúca para. Dvierka otvárajte opatrne.
Zrušenie posunutia štartu programu
alebo prebiehajúceho programu
• Súčasne stlačte a podržte stlačené dve
tlačidlá zrušenia (tlačidlá funkcií B a C),
kým sa nerozsvietia všetky kontrolky programov.
• Zrušením odloženého spustenia sa súčasne zruší nastavený umývací program. V
tomto prípade musíte umývací program
nastaviť znovu.
• Ak si máte vybrať nový umývací program,
skontrolujte, či v dávkovači umývacieho
prostriedku nie je žiadny umývací prostriedok.
Koniec umývacieho programu
• Umývačka riadu sa automaticky zastaví a
kontrolka postupu programu zhasne.
• Rozsvieti sa kontrolka Koniec.
• Kontrolka práve dokončeného programu
zostáva zapnutá.
• Na digitálnom displeji sa zobrazí nula.
1. Umývačku riadu vypnete stlačením tlačidla Zap/Vyp.
2. Otvorte dvierka umývačky riadu, nechajte
ich úplne otvorené a počkajte niekoľko
minút pred vybratím riadu; takto trocha
vychladnú a budú lepšie uschnuté.
36 electrolux
Vyberanie obsahu umývačky riadu
júca oceľ sa postupne ochladí viac ako
riad.
• Horúci riad je citlivý na nárazy. Preto pred
vybratím zo spotrebiča treba nechať riad
vychladnúť.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom horný kôš; takto predídete odkvapkávaniu vody z horného koša na riad v dolnom koši.
• Na bokoch a na dvierkach umývačky riadu
sa môže objaviť voda, pretože nehrdzave-
Po dokončení umývacieho programu sa odporúča odpojiť umývačku
riadu od sieťového napätia a zatvoriť vodovodný kohút.
Umývacie programy
Program
Intenzívny
1)
Stupeň znečistenia
Silné znečistenie
Typ náplne
Popis programu
Predumytie
Porcelánový riad,
Hlavné umývanie do 70°C
jedálenský príbor,
2 oplachovania
hrnčeky a panviZáverečné oplachovanie
ce
Sušenie
Predumytie
Porcelánový riad,
Hlavné umývanie do 45°C alebo 70°C
jedálenský príbor,
1 alebo 2 oplachovania
hrnčeky a panviZáverečné oplachovanie
ce
Sušenie
Ľubovoľný
Bežné alebo
mierne znečistenie
Porcelánový riad
a jedálenský príbor
Hlavné umývanie do 60°C
Záverečné oplachovanie
3)
Normálne znečistenie
Porcelánový riad
a jedálenský príbor
Predumytie
Hlavné umývanie do 50°C
1 oplachovanie
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Sklo
Normálne znečistenie
Hlavné umývanie do 45°C
Jemný porcelán a 1 oplachovanie
sklo
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Rýchly
2)
1) Pri umývacom programe "Auto" sa množstvo nečistôt na riade určuje podľa zakalenosti vody. Dĺžka
trvania programu, spotreba vody a energie sa môže meniť; závisí to od toho, či je spotrebič naplnený
úplne alebo iba čiastočne a či je riad špinavý veľmi alebo iba mierne. Teplota vody sa automaticky
nastavuje v rozmedzí od 50°C po 65°C.
2) Ideálny na umývanie čiastočne naplnenej umývačky riadu. Ideálny každodenný program na
uspokojenie potrieb štvorčlennej rodiny, ktorá umýva iba riad a príbor používané pri raňajkách a
večeri.
3) Skúšobný program pre skúšobne
Údaje o spotrebe
Program
Dĺžka programu
(v minútach)
Spotreba energie
(v kWh)
Spotreba vody
(v litroch)
Intenzívny
110 - 120
1,8 - 2,0
23 - 25
Automatický
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,2
14 - 16
Rýchly
Eko
1)
electrolux 37
Údaje o spotrebe
Program
Dĺžka programu
(v minútach)
Spotreba energie
(v kWh)
Spotreba vody
(v litroch)
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
Sklo
1) Skúšobný program pre skúšobne
Hodnoty spotreby sa uvádzajú ako orientačné. Závisia od tlaku a teploty vody
a tiež od kolísania napájacieho napätia a
od množstva riadu.
Starostlivosť a čistenie
Čistenie filtrov
Z času na čas treba skontrolovať a vyčistiť
filtre. Znečistené filtre znehodnocujú výsledok umývania.
Varovanie Pred čistením filtrov sa
presvedčite, že spotrebič je vypnutý.
5. Všetky filtre dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou.
6. Vyberte plochý filter z dna umývacieho
priestoru a dôkladne vyčistite obe čelné
plochy.
1. Otvorte dvierka, vyberte dolný kôš.
2. Systém filtrov umývačky riadu obsahuje
hrubý filter (A), mikrofilter (B) a plochý filter. Systém filtrov uvoľnite pomocou rukoväte na mikrofiltri.
3. Otočte rukoväť o približne 1/4 otáčky
smerom vľavo a vyberte systém filtrov
7. Plochý filter vložte späť do dna umývacieho priestoru a skontrolujte, či dobre
zapadol na miesto.
8. Vložte hrubý filter (A) do mikrofiltra (B) a
zatlačte, aby zapadol na miesto.
9. Kombináciu filtrov vložte na pôvodné
miesto a zaistite ju otočením rukoväte v
smere pohybu hodinových ručičiek až na
doraz. Pri tomto postupe sa presvedčite,
že plochý filter nevyčnieva nad dno umývacieho priestoru.
NIKDY nepoužívajte umývačku riadu bez filtrov. Nesprávne vloženie a
montáž filtrov späť na miesto môže
spôsobiť nedostatky pri umývaní a
môže poškodiť spotrebič.
NIKDY nevyberajte ostrekovacie ramená.
Ak zvyšky nečistôt upchali otvory v hornom ostrekovacom ramene, odstráňte
nečistoty pomocou špáradla.
4. Uchopte hrubý filter (A) za rukoväť s otvorom a vyberte ho z mikrofiltra (B).
Vonkajšie čistenie
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou. V
38 electrolux
prípade potreby používajte iba neutrálne
umývacie prostriedky. Nikdy nepoužívajte
pieskové čistiace prostriedky, drsné hubky
na čistenie ani rozpúšťadlá (acetón, trichlóretylén a pod....).
Čistenie vnútra
Dbajte, aby boli tesnenia okolo dvierok, dávkovače na umývací prostriedok a leštidlo pravidelne čistené vlhkou handričkou.
Odporúčame vám vykonať po každých 3
mesiacoch umývací program pre veľmi špinavý riad s použitím umývacieho prostriedku,
ale bez vloženia riadu.
Dlhšie obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete používať počas dlhšieho obdobia, odporúčame vám:
1. Odpojte spotrebič od siete a vypnite vodu.
2. Nechajte dvierka úplne otvorené, aby ste
predišli tvorbe nepríjemných zápachov.
3. Udržiavajte vnútro spotrebiča v čistote.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Spotrebič sa nesmie nachádzať na mieste,
kde je teplota pod 0°C. Ak to je nevyhnutné,
spotrebič vyprázdnite, zatvorte dvierka spotrebiča, odpojte prívodnú vodnú hadicu a vyprázdnite ju.
Sťahovanie spotrebiča
Ak musíte spotrebič premiestniť (sťahujete sa
a pod....):
1. Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohút.
3. Odpojte hadice na prívod a odvod vody.
4. Spotrebič potiahnite von spolu s hadicami.
Vyhýbajte sa nakláňaniu spotrebiča počas
prepravy.
Čo robiť, ak...
Umývačka riadu sa počas chodu nespúšťa
alebo sa zastavuje.
Určité problémy sú spôsobované nedostatočnou jednoduchou údržbou alebo zanedbaním, ktoré možno vyriešiť pomocou údajov
Kódy chýb a porúch
na diagrame, bez volania servisného technika.
Umývačku riadu vypnite, otvorte dvierka a
uskutočnite nasledujúce postupy na nápravu.
Možná príčina a riešenie
• nepretržité blikanie kontrolky prebiehajúceho
programu
•
sa objaví na digitálnom displeji
Umývačka riadu sa nenaplní vodou
• Vodovodná prípojka je upchatá alebo sú na nej
usadeniny vodného kameňa.
Vyčistite vodovodnú prípojku.
• Vodovodný kohút je vypnutý.
Otvorte vodovodný kohút.
• Filter (ak sa používa) v závitovom hrdle hadice
na prívodnom vodovodnom ventile je upchatý.
Vyčistite filter v závitovej hadici.
• Prítoková hadica nebola správne uložená, je
zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte prípoj prítokovej hadice.
• nepretržité blikanie kontrolky prebiehajúceho
programu
•
sa objaví na digitálnom displeji
Nevypúšťa sa voda z umývačky riadu
• Upchaté hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
• Hadica odtoku vody nebola správne uložená, je
zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte pripojenie odtokovej hadice.
• nepretržité blikanie kontrolky prebiehajúceho
programu
•
sa objaví na digitálnom displeji
Aktivovala sa ochrana proti vytopeniu
• Zatvorte prívod vody a zavolajte najbližšie servisné stredisko.
electrolux 39
Chybná funkcia
Možná príčina a riešenie
• Dvierka umývačky riadu neboli riadne zatvorené.
Zatvorte dvierka.
• Zástrčka nie je zasunutá do sieťovej zásuvky.
Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky.
• Prepálená poistka v domácej poistkovej skrinke.
Vymeňte poistku.
• Bolo nastavené odložené spustenie.
Ak sa riad má umývať okamžite, zrušte odložené spustenie.
Program sa nespúšťa
Po vykonaní týchto kontrol zapnite spotrebič.
Program bude pokračovať od bodu, v ktorom bol prerušený.
Ak sa kód chybnej funkcie alebo poruchy objaví znova, spojte sa so servisným strediskom.
Ak sa zobrazia iné kódy poruchy, ktoré neboli
popísané v predchádzajúcej tabuľke, spojte
sa so servisným strediskom.
Spojte sa s miestnym servisným strediskom.
Uveďte model (Mod.), číslo výrobku (PNC) a
výrobné číslo (S.N.).
Tieto informácie nájdete na typovom štítku,
ktorý sa nachádza na boku dvierok umývačky riadu.
Aby ste tieto čísla mali vždy poruke, odporúčame vám poznamenať si ich sem:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Č. výrobku : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neuspokojivé výsledky umývania
Riad nie je čistý
• Bol vybraný nesprávny umývací program.
• Riad je uložený tak, že sa voda nemôže dostať na všetky časti povrchu.
Koše nesmú byť preťažené.
• Ostrekovacie ramená sa neotáčajú voľne, pretože riad nie je správne uložený.
• Filtre v dne umývacieho priestoru sú znečistené alebo sú nesprávne umiestnené.
• Použili ste príliš málo umývacieho prostriedku.
• Ak sú na riade stopy po vodnom kameni; zásobník soli je prázdny alebo
bola nastavená nesprávna úroveň zmäkčovača vody.
• Nesprávne pripojená odtoková hadica.
• Kryt zásobníka soli nie je správne zatvorený.
Riad je vlhký a bez
lesku
• Nebolo použité leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch a riade
sú šmuhy, mliečne
škvrny alebo modrastý povlak
• Znížte dávkovanie leštidla.
Na pohároch a riade
sú kvapky vody
• Zvýšte dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť umývací prostriedok. Zavolajte zákaznícke služby výrobcu umývacieho prostriedku.
Ak problém pretrváva aj po všetkých týchto
kontrolách, spojte sa s miestnym servisným
strediskom.
40 electrolux
Technické údaje
Rozmery
Šírka
Výška
Hĺbka
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
Elektrické zapojenie - Napätie Celkový príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku,
ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dvierok umývačky riadu.
Tlak prívodu vody
minimálny
maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kapacita
12 súprav riadu a príborov
Hmotnosť
39,5 kg
Informácie pre skúšobne
Skúška v súlade s EN 60704 musí byť vykonaná s plne naloženým spotrebičom a pri
použití testovacieho programu (pozrite "Údaje o spotrebe").
Skúška v súlade s EN 50242 musí byť vykonaná po naplnení zásobníka soli a dávkovača
leštidla soľou a leštidlom a pri použití testovacieho programu (pozrite "Údaje o spotrebe").
Plná náplň: 12 štandardných súprav riadu a príborov
Požadované množstvo umývacieho prostriedku:
5 g + 25 g (Typ B)
Nastavenie leštidla
poloha 4 (Typ III)
Usporiadanie horného koša (bez stojana
na poháre)
Usporiadanie dolného koša
electrolux 41
Usporiadanie koša na príbor
Inštalácia
Varovanie Všetky elektrické
zapojenia a inštalatérske práce
potrebné pri inštalácii spotrebiča
musí vykonať kvalifikovaný
elektrikár a/alebo inštalatér alebo
kompetentná osoba.
Pred umiestnením spotrebiča odstráňte
všetky obaly.
Podľa možnosti umiestnite spotrebič v blízkosti vodovodnej prípojky a odtoku.
Táto umývačka riadu je určená na zabudovanie pod pracovnou plochou kuchynskej
linky.
Pozor! Pri zabudovaní umývačky riadu a
upevňovaní panela dôsledne dodržiavajte
pokyny.
Nie sú potrebné žiadne ďalšie otvory na vetranie umývačky riadu, iba na prívodnú vodovodnú hadicu a odtokovú hadicu a na sieťový napájací kábel.
Umývačka riadu má nastaviteľné nožičky,
umožňujúce nastavenie výšky.
Pri všetkých operáciách, kde je potrebný prístup k interným komponentom, musí byť
umývačka riadu odpojená od elektrickej siete.
Pri zasúvaní spotrebiča dbajte, aby prívodná
vodná hadica, odtoková hadica a prívodný
kábel neboli zahnuté alebo stlačené.
Pripevnenie k susediacim jednotkám
Umývačka riadu musí byť zabezpečená proti
nakloneniu.
Preto sa presvedčite, či je pracovná plocha,
pod ktorou je upevnený, vhodne pripevnená
k pevnej konštrukcii (susediace skrinky kuchynskej linky, stena).
Nastavenie do vodorovnej polohy
Dôkladné nastavenie vodorovnej polohy má
veľký význam z hľadiska správneho zatvorenia a utesnenia dverí.
Ak je spotrebič správne nastavený do vodorovnej polohy, dvierka sa nebudú zo žiadnej
strany skrinky zadierať .
Ak sa dvierka správne nezatvárajú, povoľte
alebo zatiahnite nastaviteľné nožičky, aby bol
spotrebič dokonale nastavený do vodorovnej
polohy.
42 electrolux
Vodovodná prípojka
Prípojka prívodu vody
Táto umývačka riadu môže byť napájaná horúcou (max. 60°) alebo studenou vodou. Napriek tomu vám odporúčame prívod studenej
vody.
Dodávka horúcej vody nie je vždy efektívna
pri veľmi znečistenom riade, pretože veľmi
skracuje umývacie programy.
Prípojná matica na prívodnej hadici spotrebiča je určená na naskrutkovanie na 3/4" hrdlo so závitom alebo na pripojenie na jednoúčelovú rýchlospojku, ako je napr. Pressblock.
Tlak vody sa musí nachádzať v rozmedzí uvedenom v "Technických charakteristikách".
Priemerné tlaky vody vo vodovode zistíte u
miestnej vodárenskej spoločnosti.
Pri pripojovaní nesmie byť prívodná vodná
hadica zohnutá, stlačená ani zamotaná.
Prítoková a odtoková hadica umývačky sa
môže viesť doľava alebo doprava vďaka poistnej matici tak, aby ich smerovanie vyhovovalo inštalácii. Na predchádzanie únikom
vody musí byť poistná matica správne
namontovaná.
začína počas činnosti unikať voda, bezpečnostný ventil preruší prietok vody.
Prosím, pri inštalácii vodovodnej prívodnej
hadice budťe opatrní:
• V dvojstennej prívodnej hadici je elektrický
kábel bezpečnostného ventilu. Prívodnú
vodnú hadicu, ani bezpečnostný ventil neponárajte do vody.
• Ak sú prívodná vodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• Prívodnú vodnú hadicu s bezpečnostným
ventilom smie vymeniť výhradne pracovník
servisného strediska.
Pozor! Vypúšťacími hadicami s poistnou
maticou NIE sú vybavené všetky modely
umývačky riadu. V tomto prípade nie je
takéto riešenie možné.
Pripojenie odtokovej vodnej hadice
Koniec vypúšťacej hadice možno pripojiť týmito spôsobmi:
1. K hrdlu výlevky a zaistením k spodnej
strane pracovnej plochy. Predídete tak
vytekaniu odpadovej vody z výlevky do
spotrebiča.
2. Ku kanalizačnému potrubiu s vetracím
otvorom a minimálnym vnútorným priemerom 4 cm.
Odpadová prípojka musí byť maximálne 60
cm od dna umývačky riadu.
Ak je spotrebič pripojený k novým potrubiam
alebo k potrubiam, ktoré sa dlhší čas nepoužívali, pred pripojením prípojnej hadice nechajte vodu odtekať niekoľko minút.
NEPOUŽÍVAJTE spojovacie hadice, ktoré sa predtým používali so starým spotrebičom.
Tento spotrebič je vybavený bezpečnostnou funkciou, zabraňujúcou vráteniu vody použitej v spotrebiči späť do
systému pitnej vody. Tento spotrebič
spĺňa požiadavky platných predpisov o
domovej inštalácii.
Prívodná vodná s bezpečnostným
ventilom
Po zapojení dvojstennej prívodnej vodnej hadice je bezpečnostný ventil vedľa vodovodného prívodného ventilu. Preto je prívodná
vodovodná hadica pod tlakom iba vtedy, keď
privádza vodu. Ak z prívodnej vodnej hadice
Varovanie Upozornenie! Nebezpečné
napätie
electrolux 43
nesmie byť menší ako priemer dodávanej hadice.
Podobne platí, že vnútorný priemer spojok
použitých na pripojenie k odtokovému potrubiu nesmie byť menší ako priemer dodávanej hadice.
Pri zapojení vypúšťacej hadice k prípojke na
sifóne pod umývadlom, musíte vybrať celú
plastovú membránu (A). Ak nevyberiete
celú membránu, môže to mať za následok
postupné nahromadenie zvyškov jedla a prípadné upchatie prípojky vypúšťacej hadice
umývačky riadu
Vypúšťacia hadica môže byť vpravo alebo
vľavo na umývačke riadu
Dbajte, aby hadica nebola zalomená ani stlačená, pretože by to mohlo spomaliť vypúšťanie vody.
Pri vypúšťaní vody zo spotrebiča nesmie byť
vo výlevke zasunutá zátka, pretože by sa voda mohla vracať späť do spotrebiča.
Celková dĺžka odtokovej hadice, vrátane
akýchkoľvek predĺžení, nesmie byť dlhšia ako
4 metre. Vnútorný priemer predĺženia hadice
Naše spotrebiče dodávame s ochranou
proti spätnému vtoku špinavej vody do
spotrebiča. "Ochranný ventil" vstavaný v
hrdle výlevky môže zabrániť správnemu
vypúšťaniu vašej umývačky riadu. Z tohto dôvodu vám odporúčame demontovať ho.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Podľa bezpečnostných
noriem musí byť spotrebič
uzemnený.
Pred prvým použitím spotrebiča sa
presvedčte, či menovité napätie a
typ napájacieho napätia na typovom
štítku zodpovedá elektrickej sieti v
mieste, kde je spotrebič nainštalovaný. Na typovom štítku nájdete aj
menovitý prúd poistky
Zástrčku spotrebiča vždy pripájajte
do správne nainštalovanej ochrannej zásuvky.
Nesmú sa používať rozdvojky, konektory a predlžovacie káble. Môžu
sa prehrievať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
V prípade potreby vymeňte zásuvku
domácej elektrickej inštalácie. Ak je
potrebné vymeniť elektrický kábel,
spojte sa s miestnym servisným
strediskom.
Zástrčka musí byť po nainštalovaní
spotrebiča prístupná.
Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte
zástrčku.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nedodržanie uvedených
bezpečnostných pokynov.
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
44 electrolux
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo
jeho negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Materiál obalu
Materiály obalov sú priateľské k životnému
prostrediu a môžu byť recyklované. Plastové
časti sú označené napr. >PE<, >PS< a pod.
Prosím, vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob na recyklovateľný
domový odpad.
Varovanie Ak sa spotrebič vyraďuje z
prevádzky:
• Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Odrežte kábel a zástrčku a zlikvidujte
ich.
• Demontujte uzáver na dvierkach.
Predídete tak nebezpečenstvu, že deti sa v spotrebiči zamknú a ohrozia tak
svoje životy.
electrolux 45
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
45
Opis urządzenia
47
Panel sterowania
48
Pierwsze użycie
49
Ustawić zmiękczacz wody
49
Wsypywanie soli do zmywarek
50
Wlewanie płynu nabłyszczającego
51
Codzienna eksploatacja
52
Wkładanie sztućców i naczyń
53
Stosowanie detergentu
56
Funkcja "TABLETKA"
57
Wybór i uruchomienie programu zmywania
58
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
Programy zmywania
Konserwacja i czyszczenie
Co zrobić, gdy...
Dane techniczne
Wskazówki dla ośrodków
przeprowadzających testy
Instalacja
Podłączenie do instalacji wodnej
Podłączenie elektryczne
Ochrona środowiska
59
59
60
62
63
63
64
65
66
67
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni
poznać zasady bezpiecznej obsługi
urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez
cały czas używania zmywarki oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia lub
sprzedaży urządzenia, kolejnemu użytkownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie do
mycia naczyń i przyborów kuchennych
nadających się do mycia w zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych
rozpuszczalników. ponieważ mogą one
spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty należy
wkładać do koszyka na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub układać poziomo
w koszu górnym.
• Należy używać produktów (detergentów,
soli oraz płynu nabłyszczającego) przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w
trakcie pracy. Grozi to wydostaniem się na
zewnątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń
przed zakończeniem cyklu mycia.
• Po zakończeniu mycia należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i zakręcić
zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie uprawniony technik z autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może być przyczyną obrażeń ciała i poważnych usterek urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym
zakładem serwisowym. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
46 electrolux
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Detergenty używane w zmywarkach mogą
powodować chemiczne oparzenia oczu,
ust i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla
życia! Należy przestrzegać wskazówek
producentów detergentów dotyczących
ich bezpiecznego używania.
• Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
W zmywarce mogą pozostawać resztki
detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze
zamknięte, za wyjątkiem momentu wkładania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to
uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się
o otwarte drzwiczki i doznania obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych
drzwiczkach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na obsługiwanie zmywarki bez nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmywarka nie została uszkodzona w czasie
•
•
•
•
•
transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urządzenia do zasilania. Jeśli
zmywarka jest uszkodzona, należy skontaktować się z dostawcą.
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy
zdjąć opakowanie.
Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne
wymagane w celu instalacji zmywarki muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną oraz kompetentną osobę.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji
lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli
przewód elektryczny, węże; panel sterujący, blat roboczy lub obszar cokołu są uszkodzone w taki sposób, że wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontaktować się z lokalnym zakładem serwisowym, aby uniknąć uszkodzeń.
Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych, nie należy nawiercać ścianek bocznych urządzenia.
Ostrzeżenie! Podłączenie elektryczne i
hydrauliczne należy wykonywać zgodnie
z instrukcjami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.
electrolux 47
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
Kosz górny
Regulacja ustawienia twardości wody
Pojemnik na sól
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
6
7
8
9
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
48 electrolux
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
Przycisk Zał./Wył.
Przyciski wyboru programów
Przycisk opóźnienia uruchomienia
Wyświetlacz cyfrowy
Kontrolki wskaźnikowe
Przyciski funkcji
Wyświetlacz cyfrowy
Na cyfrowym wyświetlaczu pokazują się
następujące informacje:
• poziom twardości wody, na który ustawione jest zmiękczanie wody,
• szacunkowy czas do zakończenia trwającego programu,
• włączenie lub wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego (TYLKO, gdy aktywna
jest funkcja "TABLETKA"),
• zakończenie programu (na cyfrowym wyświetlaczu pojawi się zero),
• odliczanie do momentu opóźnionego uruchomienia,
• kody błędów dotyczące nieprawidłowości
w pracy zmywarki.
Przyciski funkcji
Przy pomocy tych przycisków można ustawić następujące funkcje:
• ustawienie zmiękczacza wody,
• anulowanie programu zmywania lub ustawionego opóźnienia startu,
• włączenie lub wyłączenie funkcji "TABLETKA",
• włączenie lub wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego, gdy aktywna jest funkcja "TABLETKA".
electrolux 49
Kontrolki wskaźnikowe
Program w toku
Zapala się po wybraniu programu oraz przez cały
czas trwania programu zmywania.
Wyłącza się, gdy skończy się program zmywania.
Koniec
Zapala się, gdy skończy się program zmywania.
Funkcja "TABLETKA"
Oznacza włączenie/wyłączenie funkcji "TABLETKA" (patrz "Funkcja TABLETKA").
Sól
Zapala się, gdy skończy się specjalna sól.
1)
Płyn nabłyszczający
Zapala się, gdy skończy się płyn nabłyszczający.
1)
1) Kontrolki soli i płynu nabłyszczającego nie świecą się nigdy podczas trwania programu zmywania,
nawet jeśli konieczne jest uzupełnienie soli lub płynu nabłyszczającego.
Tryb ustawiania
Nacisnąć przycisk Zał./Wył.; jeśli WSZYSTKIE kontrolki przycisków programów świecą
się, urządzenie jest w trybie ustawiania.
Należy zawsze pamiętać, że podczas
wykonywania czynności takich, jak:
– wybieranie programu zmywania,
– ustawianie zmiękczacza wody,
– włączanie/wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego,
urządzenie MUSI być w trybie ustawiania.
wciąż ustawiony jest ostatnio wykonywany
lub ustawiony program. W takim przypadku,
aby powrócić do trybu ustawiania, należy
anulować program.
Aby anulować ustawiony lub trwający
program
Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa
przyciski Kasuj (Cancel) (przyciski funkcji
B i C), aż zapalą się kontrolki przycisków
programów. Program został anulowany i
urządzenie jest w trybie ustawiania.
Nacisnąć przycisk Zał./Wył.; Jeśli świeci się
lampka kontrolna jednego z programów,
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
hydrauliczne zostały wykonane zgodne z
instrukcją instalacji
• Wyjąć wszystkie elementy opakowania z
urządzenia
• Ustawić zmiękczacz wody
• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a następnie wsypać sól do zmywarek
• Wlać płyn nabłyszczający
Aby stosować detergenty typu: "3 w
1", "4 w 1", "5 w 1" itp... ustawić
funkcję "TABLETKA". (patrz rozdział
"Funkcja TABLETKA").
Ustawić zmiękczacz wody
Zmywarka jest wyposażona w system
zmiękczania wody, dzięki któremu możliwe
jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej do urządzenia, które mogą mieć
szkodliwy lub negatywny wpływ na działanie
zmywarki.
Im wyższa zawartość minerałów i soli, tym
twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w skali przeliczeniowej, w stopniach niemieckich, stopniach francuskich lub
w mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr -
50 electrolux
międzynarodowa jednostka twardości wody).
Zmiękczanie powinno być dopasowane do
stopnia twardości wody na danym obszarze.
W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości
wody.
Twardość wody
Zmiękczanie wody musi być ustawione
obydwoma systemami regulacji: ręcznie, przy użyciu tarczy twardości wody
oraz elektronicznie.
Regulacja ustawienia twardości wody
Stosowanie
soli
°dH
°TH
mmol/l
Ręczna
Elektroniczna
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
poziom 10
tak
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
poziom 9
tak
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
poziom 8
tak
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
poziom 7
tak
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
poziom 6
tak
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
poziom 5
tak
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
poziom 4
tak
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
poziom 3
tak
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
poziom 2
tak
<4
<7
< 0,7
1
poziom 1
nie
Ustawianie ręczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na
pozycję 2.
1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.
3. Obrócić tarczę twardości wody i ustawić
ją na pozycji 1 lub 2 (patrz tabelka).
4. Włożyć dolny kosz.
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na
poziom 5.
1. Nacisnąć przycisk On/Off . Zmywarka
musi być w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcji
B i C , aż kontrolki przycisków funkcji A ,
B i C zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk funkcji A. Kontrolki
przycisków funkcji B i C wyłączą się, podczas gdy kontrolka przycisku funkcji A
będzie dalej migać. Na wyświetlaczu cyfrowym widoczny jest obecny poziom.
Przykłady:
= poziom 5
wyświetlany = poziom 10
4. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć
przycisk funkcji A. Każde wciśnięcie przycisku to zmiana o jeden poziom. Przed
wybraniem nowego poziomu należy
sprawdzić dane w tabeli.
Przykłady: Jeśli obecny poziom to 5,
wciśnięcie przycisku A jeden raz zmienia
poziom na 6. Jeśli obecny poziom to 10,
wciśnięcie przycisku A jeden raz zmienia
poziom na 1.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk Zał./
Wył.
Wsypywanie soli do zmywarek
Ostrzeżenie!
Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, a w
electrolux 51
szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalację zmiękczania wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem
jednego z pełnych programów zmywania.
Dzięki temu zapobiegnie się pozostawaniu
soli lub słonej wody na dnie urządzenia, co
mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.
Aby wsypać sól:
1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny kosz,
zdjąć pokrywę pojemnika na sól.
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest to
konieczne jedynie przed nasypaniem
soli za pierwszym razem)nasypaniem soli za pierwszym razem).
3. Przy pomocy lejka dostarczonego w
komplecie wsypać sól aż do pełna.
4. Przed założeniem pokrywy sprawdzić,
czy na gwincie lub na uszczelce nie pozostały resztki soli.
5. Dokręcić pokrywę, obracając ją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, aż do słyszalnego kliknięcia.
Nie należy się przejmować, jeśli, podczas wsypywania soli, z pojemnika na
sól wypływa woda. Jest to zjawisko normalne.
Kontrolka soli na panelu sterowania
może pozostać włączona przez 2-6
godzin po uzupełnieniu soli, przy założeniu, że zmywarka jest przez ten
czas włączona. Jeśli zastosowana
sól rozpuszcza się dłużej, czas ten
może być dłuższy. Nie ma to wpływu
na pracę urządzenia.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Ostrzeżenie! Stosować jedynie
markowe płyny nabłyszczające do
zmywarek.
Nigdy nie wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych substancji (np. środków do czyszczenia
zmywarek, detergentów w płynie). Mogą
one uszkodzić urządzenie.
Płyn nabłyszczający zapewnia całkowite
wypłukanie naczyń oraz wysuszenie bez
plam i smug.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płukania.
1. Otworzyć pojemnik wciskając przycisk
(A).
2. Wlać płyn nabłyszczający do pojemnika.
Maksymalny poziom płynu nabłyszczającego w pojemniku oznaczony jest za pomocą "max".
52 electrolux
W zależności od wyników zmywania i suszenia należy wyregulować dawkę płynu nabłyszczającego przy pomocy pokrętła z 6 pozycjami (pozycja 1 - dawka minimalna, pozycja 6 - dawka maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4.
Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają
krople wody lub ślady kamienia, należy
zwiększyć dawkę.
Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach noży
pojawiają się białawe klejące smugi lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć dawkę.
Dozownik ma pojemność ok. 110 ml, co
wystarczy na ok. 16 do 40 programów
zmywania, w zależności od ustawionego
poziomu dozowania.
3. Po każdym uzupełnieniu płynu nabłyszczającego należy sprawdzić, czy pokrywa jest zamknięta.
Starannie wytrzeć rozlany podczas napełniania płyn nabłyszczający przy pomocy ściereczki, aby uniknąć nadmiernego wytwarzania piany podczas następnego zmywania.
Codzienna eksploatacja
• Sprawdzić, czy nie ma konieczności uzupełnienia poziomu soli lub płynu nabłyszczającego w zmywarce.
• Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
• Wsypać detergent.
• Wybrać program zmywania odpowiedni
do sztućców i naczyń.
• Rozpocząć program zmywania.
Przydatne porady i wskazówki
W zmywarce nie można zmywać żadnych
gąbek, ściereczek ani innych przedmiotów,
które absorbują wodę.
• Przed włożeniem naczyń należy:
– Usunąć pozostawione jedzenie oraz
resztki.
– Zmiękczyć resztki przypalonego jedzenia na patelniach
• Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokować
ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe takie jak kubki, szklanki, garnki, itp. należy wkładać otworem
do dołu, aby umożliwić spływanie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedne
na drugich i nie mogą się wzajemnie
przykrywać.
– Aby uniknąć stłuczenia szkła, przedmioty szklane nie mogą się stykać.
– Małe przedmioty należy wkładać do kosza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe mają tendencję do zatrzymywania
kropel wody i nie schną one tak dobrze jak
porcelana i przedmioty stalowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe,
itp.) powinny być wkładane do górnego
kosza i tak ustawione, aby nie mogły się
przesuwać.
electrolux 53
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
można zmywać w ograniczonym zakresie:
• Sztućce z rączkami z drewna, rogu, porcelany, • Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany wyrób jest
macicy perłowej.
dopuszczony przez producenta do mycia w
• Przedmioty z plastiku nieodporne na ciepło.
zmywarkach.
• Stare sztućce z klejonymi częściami nieodpor- • Wzory szkliwione mogą blednąć przy częstym
nymi na działanie temperatury.
myciu.
• Naczynia i sztućce spiekane.
• Przedmioty ze srebra i aluminium mają tenden• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi.
cję do przebarwiania się podczas mycia: Reszt• Kryształ ołowiowy.
ki, np. białko i żółtko jajka, musztarda itd. często
• Przedmioty stalowe nieodporne na rdzewienie.
powodują odbarwienia i plamy na przedmio• Deski drewniane.
tach ze srebra. W związku z tym, należy na• Przedmioty z włókien syntetycznych.
tychmiast usuwać resztki żywności ze srebra,
jeśli przedmioty te nie są myte od razy po użyciu.
Wkładanie sztućców i naczyń
Kosz dolny
Dolny kosz jest przeznaczony dla rondli, pokrywek, talerzy, salaterek, sztućców, itp.
Duże talerze i pokrywki powinny być wkładane na obrzeżach kosza, aby umożliwić
swobodne obracanie się ramion spryskujących.
Kosz na sztućce
Noże z długim ostrzem wkładane
pionowo stanowią potencjalne
zagrożenie. Długie i/lub ostrze sztućce,
np. noże do mięsa, powinny być
wkładane poziomo w górnym koszu.
Należy uważać podczas wkładania i
wyciągania ostrych przedmiotów, np.
noży.
Widelce i łyżki należy wkładać do specjalnego wyjmowanego kosza na sztućce trzonkami w dół, a noże trzonkami w górę.
Rzędy metalowych kratek podtrzymujących
naczynia można złożyć, aby umożliwić włożenie garnków, patelni i mis.
54 electrolux
Jeśli z dna koszyka wystają trzonki sztućców
co uniemożliwia obracanie się dolnego ramienia spryskującego, należy włożyć te
sztućce trzonkami do góry.
Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie
przylegały do siebie.
Aby ułatwić wkładanie koszyka na sztućce,
zalecamy obniżenie jego uchwytu.
Kosz na sztućce składa się z dwóch części.
które można łatwo rozdzielić, aby zapewnić
większą elastyczność. Aby rozdzielić dwie
części kosza, należy przesunąć je w poziomie w przeciwnych kierunkach, a następnie
odciągnąć.
Aby ponownie złożyć, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów
zmywania zalecamy korzystanie z kratki na
sztućce.
Jeśli liczba oraz rozmiar sztućców nie pozwalają na zastosowanie kratki, można ją łatwo ukryć.
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony dla talerzyków, salaterek, kubków, szklanek, garnków
i pokrywek.
Ułożyć naczynia na i pod półkami na kubki w
taki sposób, aby woda mogła pokryć wszystkie powierzchnie.
electrolux 55
Środkowy rząd metalowych kratek podtrzymujących można łatwo złożyć w celu powiększenia powierzchni.
Kieliszki na wysokich nóżkach można układać do góry nóżkami na półce na kubki.
Jeśli myte będą wyższe naczynia, półki można złożyć.
Przed zamknięciem drzwiczek sprawdzić, czy ramiona spryskujące obracają
się swobodnie.
Regulowanie wysokości kosza górnego
Jeśli myte są bardzo duże talerze, można je
wkładać do dolnego kosza po przesunięciu
kosza górnego wyżej.
Maksymalna wysokość naczyń w dolnym
koszu
W przypadku kieliszków na wysokich nóżkach (w zależności od ich wielkości i kształtu)
uchwyt można ustawić w położeniu prawym
lub lewym.
Przy podniesionym koszu górnym
31 cm
Przy obniżonym koszu
górnym
27 cm
Aby przenieść kosz górny wyżej należy:
1. Wysunąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie podnieść oba boki kosza,
upewniając się, że mechanizm zatrzasnął
się w wyższym położeniu a kosz jest stabilny.
Aby obniżyć kosz do oryginalnej pozycji
należy:
1. Wysunąć kosz do oporu.
56 electrolux
2. Ostrożnie podnieść oba boki, i pozwolić,
aby mechanizm opadł swobodnie na poprzednie miejsce, mocno trzymając jednocześnie kosz.
Po włożeniu naczyń do urządzenia
należy zawsze zamykać drzwiczki,
aby zapobiec ewentualnym
wypadkom.
Nie obniżać i nie podwyższać kosza tylko z jednej strony
Gdy kosz jest w górnej pozycji, zalecamy
ustawienie półek na kubki w położeniu
dolnym.
Stosowanie detergentu
Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek.
Proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i przechowywania podanych na opakowaniu detergentów.
Nie dawać dawek większych niż przepisano. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.
1
2
Wsypywanie detergentu
1. Otworzyć pokrywę.
3. Wszystkie programy ze zmywaniem
wstępnym wymagają dodania dodatkowej dawki (5/10 g) detergentu do komory
proszku do zmywania wstępnego (2).
Detergent ten będzie zużyty podczas fazy
zmywania wstępnego.
Stosując detergent w tabletkach; włożyć
tabletkę do pojemnika (1)
2. Wsypać proszek do dozownika detergentu (1). Oznaczenia poziomu dozowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
4. Zamknąć pokrywę i docisnąć ją, aż zaskoczy.
electrolux 57
Detergent w tabletkach
Detergenty w tabletkach pochodzące
od różnych producentów rozpuszczają
się w różnym czasie. W związku z tym
niektóre detergenty w tabletkach nie
osiągają pełnej mocy zmywania pod-
czas krótkich programów. Dlatego, stosując detergent w tabletkach należy korzystać z dłuższych programów zmywania, aby zapewnić całkowite usunięcie
resztek detergentu.
Funkcja "TABLETKA"
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
"TABLETKA", umożliwiającą korzystanie z
uniwersalnych tabletek do mycia naczyń.
Tabletki są detergentami łączącymi w sobie
środek zmywający, nabłyszczacz i sól. Mogą
one również zawierać inne środki, w zależności od wybranego rodzaju tabletek ("3 w
1", "4 w 1", "5 w 1", itp...).
Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie do danego stopnia twardości wody. Patrz
instrukcja producenta.
Po wybraniu tej funkcji będzie ona aktywna
również dla wszystkich kolejnych programów zmywania.
Po wybraniu tej funkcji automatycznie wyłączony zostanie dopływ płynu nabłyszczającego oraz soli z dozowników, a kontrolki soli
i płynu nabłyszczającego będą wyłączone.
Po wybraniu funkcji "TABLETKA" czas trwania programu może ulec zmianie. W takim
przypadku informacje o czasie trwania programu będą na bieżąco aktualizowane na
wyświetlaczu cyfrowym.
Funkcję "TABLETKA" należy włączyć/
wyłączyć przed uruchomieniem programu.
Gdy program jest już włączony, funkcji
"TABLETKA" NIE MOŻNA zmienić. Aby
skasować funkcję "TABLETKA", należy
anulować ustawiony program, a następnie wyłączyć funkcję "TABLETKA". W takiej sytuacji należy ponownie ustawić
program zmywania (i żądane opcje).
Włączanie/wyłączanie funkcji
"TABLETKA"
Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa
przyciski "TABLETKA" (przyciski funkcji D i
E), dopóki nie zapali się kontrolka funkcji
"TABLETKA". Oznacza to, że funkcja jest aktywna.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie
wcisnąć jednocześnie i przytrzymać te same
przyciski, dopóki kontrolka odpowiadająca
funkcji "TABLETKA" nie zgaśnie.
Jeśli wyniki suszenia nie są zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynem nabłyszczającym.
2. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego na poziom 2.
• Włączenie lub wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego jest możliwe
jedynie wtedy, gdy aktywna jest funkcja "TABLETKA".
Włączenie/wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. Zmywarka
musi być w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcji
B i C , aż kontrolki przycisków funkcji A ,
B i C zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk funkcji B. Kontrolki
przycisków funkcji A i C wyłączą się, podczas gdy kontrolka przycisku funkcji B
będzie dalej migać. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się bieżące ustawienie.
Dozownik płynu nabłyszczającego
wyłączony
Dozownik płynu nabłyszczającego
włączony
4. Aby zmienić ustawienie, ponownie nacisnąć przycisk B a na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się nowe ustawienie.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk Zał./
Wył.
58 electrolux
Chcąc powrócić do stosowania systemu standardowego detergentu,
należy:
1. Wyłączyć funkcję "TABLETKA".
2. Ponownie napełnić dozowniki solą i
płynem nabłyszczającym.
3. Ustawić twardość wody na najwyższy poziom i przeprowadzić 1 zwykły
program zmywania bez wkładania
naczyń.
4. Wyregulować ustawienia twardości
wody odpowiednio do twardości na
danym obszarze.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Wybór i uruchomienie programu zmywania
Wybrać program zmywania oraz
opóźnić uruchomienie przy lekko
uchylonych drzwiczkach. Program
lub odliczanie czasu opóźnienia uruchomienia rozpoczyna się dopiero
po zamknięciu drzwiczek. Do tego
momentu można zmodyfikować ustawienia
1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do koszy prawidłowo, a ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
2. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
3. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. Zmywarka
musi być w trybie ustawiania.
4. Wcisnąć przycisk odpowiadający żądanemu programowi (patrz rozdział "Programy zmywania").
Po wybraniu programu zaświeci się odpowiadająca mu kontrolka.
Zapali się kontrolka "Program w toku".
Zamknąć drzwi zmywarki. Program rozpocznie się automatycznie.
Kontrolka "Program w toku" pozostaje
włączona.
Ustawianie i uruchamianie programu z
opóźnionym startem
1. Po wybraniu programu zmywania naciskać przycisk opóźnionego uruchomienia,
dopóki na wyświetlaczu cyfrowym nie
pojawią się migające cyfry godzinowe oznaczające żądane opóźnienie. Uruchomienie programu zmywania można opóźnić w zakresie od 1 do 19 godzin.
2. Zamknąć drzwiczki zmywarki. Odliczanie
rozpocznie się automatycznie. Cyfry na
wyświetlaczy już nie migają, lecz świecą
światłem ciągłym.
3. W czasie odliczania co godzinę będzie
zmniejszać się ustawiona liczba godzin
opóźnienia.
4. Otwarcie drzwiczek przerywa odliczanie.
Zamknąć drzwiczki; odliczanie będzie
kontynuowane od momentu przerwania.
5. Po upływie oznaczonego czasu, program
uruchamia się automatycznie.
Gdy ustawione jest opóźnione uruchomienie, kontrolka "Program w toku"
wyłączona. Po zakończeniu odliczania,
program zmywania rozpocznie się automatycznie, a kontrolka "Program w
toku" zapali się.
Wyboru programu zmywania oraz opóźnienia uruchomienia można dokonać
również przy zamkniętych drzwiczkach.
Należy pamiętać, że po wciśnięciu przycisku zmywania użytkownik ma TYLKO
3 sekundy na wybranie innego programu lub opóźnienia uruchomienia, po
którym wybrany program rozpocznie się
automatycznie.
Ostrzeżenie! Przerwanie lub
anulowanie trwającego programu
jest dozwolone JEDYNIE w razie
absolutnej konieczności.
Uwaga! Po otwarciu drzwi może wydostać się gorąca para. Ostrożnie
otwierać drzwiczki.
anulowanie programu zmywania lub
ustawionego opóźnienia startu
• Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa
przyciski Kasuj (przyciski funkcji B i C), aż
zapalą się kontrolki przycisków programów.
• Anulowanie opóźnienia uruchomienia oznacza również anulowanie ustawienia programu zmywania. W takim przypadku należy ponownie ustawić program zmywania.
• Jeśli wybrany zostanie nowy program
zmywania, sprawdzić, czy w dozowniku
jest detergent.
electrolux 59
Koniec programu zmywania
• Zmywarka zatrzyma się automatycznie i
wyłączy się kontrolka "Program w toku".
• Zapali się kontrolka Koniec.
• Nadal świecić się będzie kontrolka dopiero
co zakończonego programu.
• Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się cyfra zero.
1. Wyłączyć zmywarkę przyciskiem Zał./
Wył.
2. Otworzyć drzwiczki zmywarki i pozostawić je otwarte na kilka minut przed wyjęciem naczyń; w ten sposób mogą one
nieco ostygnąć i lepiej wyschną.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
• Gorące naczynia mogą się łatwo stłuc.
Przed ich wyjęciem ze zmywarki należy
odczekać, aż ostygną.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego; Dzięki temu
krople wody z górnego kosza nie będą
skapywać na naczynia w dolnym koszu.
• Woda może pojawić się na ściankach oraz
drzwiczkach zmywarki, ponieważ stal nie-
rdzewna ochłodzi się do temperatury niższej niż naczynia.
Po zakończeniu programu mycia zaleca się odłączyć zmywarkę od zasilania i zakręcić zawór wody.
Programy zmywania
Program
Intensywne
1)
Szybkie
2)
3)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj wsadu
Bardzo zabrudzone
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 70°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Dowolny
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 45°C lub 70°C
1 lub 2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Średnio / Lekko
zabrudzone
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie zasadnicze do 60°C
Płukanie końcowe
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Opis programu
60 electrolux
Program
Szkło
Stopień zabrudzenia
Rodzaj wsadu
Średnio zabrudzone
Delikatne naczynia i szkło
Opis programu
Zmywanie zasadnicze do 45°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
1) W trakcie programu zmywania "Auto" od ilości zabrudzenia na naczyniach zależy zmętnienie wody.
Czas trwania programu, pobór wody i energii mogą różnić się; w zależności od stopnia załadowania
urządzenia i zabrudzenia naczyń. Temperatura wody jest automatycznie regulowana w zakresie od
50°C do 65°C.
2) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana tylko częściowo. Jest to program doskonale
nadający się do codziennego użytku. Został stworzony w celu spełnienia wymagań 4-o osobowej
rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
3) Program testowy, ośrodki przeprowadzające testy
Dane eksploatacyjne
Program
Długość programu
(w minutach)
Pobór energii
(w kWh)
Pobór wody
(w litrach)
Intensywne
110 - 120
1,8 - 2,0
23 - 25
Auto
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,2
14 - 16
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
Szybkie
Tryb Eco
Szkło
1)
1) Program testowy, ośrodki przeprowadzające testy
Podane wartości mają jedynie orientacyjny charakter. Zależą one od ciśnienia
i temperatury wody, a także od zmian w
napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czyścić.
Brudne filtry sprawiają, że wyniki zmywania
są gorsze.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem
czyszczenia filtrów, należy upewnić się,
czy urządzenie jest wyłączone.
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć dolny kosz.
2. System filtrów zmywarki składa się z filtra
zgrubnego (A), mikrofiltra (B) i filtra płaskiego. Odblokować system filtrów za
pomocą rączki na mikrofiltrze.
3. Przekręcić rączkę o około 1/4 obrotu w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz wyjąć system filtrów
electrolux 61
W razie zatkania otworów w ramionach
spryskujących przez zanieczyszczenia
należy je usunąć patyczkiem.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz panel sterowania wilgotną mokrą
ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego detergentu. Nigdy nie stosować materiałów ściernych, myjek ani rozpuszczalników
(acetonu, trichloroetylenu itp.).
4. Chwycić filtr zgrubny (A) za uchwyt z otworem oraz wyjąć go z mikrofiltra (B).
5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry pod
bieżącą wodą.
6. Wyjąć filtr płaski z podstawy komory zmywania i przemyć go dokładnie z obu
stron.
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące
programu do mycia bardzo zabrudzonych
naczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkładania naczyń.
Dłuższe okresy nieużywania urządzenia
W przypadku nieużywania urządzenia przez
dłuższy okres należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych.
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w czystym stanie.
7. Odpowiednio zamocować filtr płaski z
powrotem na dole komory zmywania
upewniając się że dobrze pasuje.
8. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikrofiltra (B) i
docisnąć je razem.
9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce i zablokować je, przekręcając rączkę. W
trakcie wykonywania tej czynności, należy dopilnować, aby filtr płaski nie wystawał ponad podstawę komory zmywania.
NIGDY nie należy używać zmywarki
bez zamontowanych filtrów. Nieprawidłowe ponowne włożenie i zamocowanie filtrów pogarsza wyniki
zmywania oraz może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
NIGDY nie wolno wyjmować ramion
spryskujących.
Środki ostrożności dotyczące mrozu
Należy unikać umieszczania urządzenia w
miejscu o temperaturze poniżej 0°C. Jeżeli
nie można tego uniknąć, należy je opróżnić,
zamknąć drzwiczki oraz odłączyć i opróżnić
wąż doprowadzający wodę.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządzenia (przeprowadzka, itd.), należy:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i spustu
wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
Należy unikać przechylania urządzenia podczas transportu.
62 electrolux
Co zrobić, gdy...
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas używania.
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać stosując się
do wskazówek podanych w niniejszej in-
strukcji, bez konieczności kontaktowania się
z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Wyłączyć zmywarkę, otworzyć drzwiczki i
przeprowadzić następujące zalecane działania korygujące.
Kody błędów i nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
•
Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się
Nie można napełnić zmywarki wodą
• Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem kamienia.
Przeczyścić zawór wody.
• Zawór wody jest zamknięty.
Odkręcić zawór wody.
• Filtr (jeżeli występuje) w miejscu podłączenia
węża doprowadzającego wodę w gwintowanym króćcu zaworu zmywarki jest zablokowany.
Przeczyścić filtr w króćcu elektrozaworu.
• Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo poprowadzony, jest zagięty lub przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża doprowadzenia
wody.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
•
Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się
Nie można spuścić wody ze zmywarki
• Odpływ jest zablokowany.
Przeczyścić odpływ.
• Wąż spustu wody nie został właściwie ułożony,
jest wygięty lub przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża spustu wody.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
•
Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się
Uruchomione zostało zabezpieczenie przed
zalaniem
• Zakręcić zawór wody i skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Nieprawidłowe działanie
Nie można włączyć programu
po wykonaniu ww. kontroli, należy włączyć
urządzenie.
Program rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu
nieopisanych w powyższej tabeli należy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwiczki zmywarki nie zostały prawidłowo zamknięte.
Zamknąć drzwiczki.
• Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę do gniazdka
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji
elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Wybrane zostało opóźnienie uruchomienia.
W razie potrzeby natychmiastowego umycia
naczyń, należy anulować opóźnienie uruchomienia.
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Kontaktując się z autoryzowanym serwisem
należy podać model (Model), numer produktu (PNC) oraz jego numer seryjny (S.N.).
Informacje te można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej z boku na
drzwiach zmywarki.
electrolux 63
Aby zapewnić łatwy dostęp do tych numerów, proponujemy ich zapisanie w tym miejscu:
Model : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr produktu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr seryjny. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyniki zmywania są niezadowalające
Naczynia są brudne • Wybrany został niewłaściwy program zmywania.
• Naczynia są ułożone w sposób uniemożliwiający dotarcie wody do wszystkich części powierzchni naczyń. Nie należy przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z powodu niewłaściwego
ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub niewłaściwie ustawione.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach; pojemnik na sól jest pusty lub wybrano niewłaściwy poziom zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.
Naczynia są wilgotne i matowe
• Nie zastosowano płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Na szklankach i na- • Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
czyniach widać
smugi, mleczne plamy lub niebieskawy
nalot
Na szklankach i na- • Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
czyniach widać za- • Przyczyną może być zastosowany detergent. Należy skontaktować z działem obsługi klienta producenta detergentu.
schnięte krople wody
Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych
czynności, urządzenie nadal nie jest spraw-
ne, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
Podłączenie elektryczne Napięcie - Moc całkowita - Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na
tabliczce znamionowej na wewnętrznej krawędzi drzwiczek zmywarki.
Ciśnienie doprowadzenia wody
Minimalny
Maksymalnie
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
Pojemność
12 kompletów
waga
39,5 kg
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z normą PN-EN 60704
ależy przeprowadzać na całkowicie załadowanym urządzeniu i przy użyciu programu
testowego (patrz "Programy zmywania").
Testy na zgodność z normą PN-EN 50242
należy przeprowadzać po napełnieniu zbior-
nika na sól i dozownika płynu nabłyszczającego odpowiednio solą i płynem nabłyszczającym oraz przy użyciu programu testowego
(patrz "Programy zmywania ").
64 electrolux
Pełny wsad: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu:
5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego
Pozycja 4 (typ III)
Ułożenie w górnym koszu (ze zdjętym
uchwytem na kieliszki)
Ułożenie w koszu na sztućce
Ułożenie w dolnym koszu
Instalacja
Ostrzeżenie! Wszelkie prace
elektryczne i/lub hydrauliczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka i/lub
hydraulika albo inną kompetentną
osobę.
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć
opakowanie.
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urządzenie obok zaworu wody i spustu.
Ta zmywarka jest przeznaczona do montowania pod blatem kuchennym lub blatem roboczym.
Uwaga! Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych w załączonym
szablonie dotyczącym instalacji zmywarki w
zabudowie i montowania frontu meblowego.
Nie ma potrzeby zapewnienia otworów do
wentylacji zmywarki. Jedyne otwory są wymagane w celu przeprowadzenia węża doprowadzającego i spustowego wody oraz
przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające regulację wysokości.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie
których osoba je przeprowadzająca ma dostęp do komponentów wewnętrznych, zmy-
electrolux 65
warka musi być odłączona od źródła zasilania.
Wkładając urządzenie, należy uważać, aby
nie zaplątać i nie zgiąć węży doprowadzenia
i spustu wody.
Mocowanie do sąsiednich mebli
Zmywarkę należy zabezpieczyć przed przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod
którym jest zainstalowana, jest odpowiednio
przymocowany do stabilnej struktury (sąsiadujących szafek kuchennych lub ściany).
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i szczelności drzwiczek.
W przypadku prawidłowego wypoziomowania urządzenia, jego drzwiczki nie będą zahaczały o boczne krawędzie obudowy.
Jeśli drzwi zmywarki nie zamykają się prawidłowo, należy nieco wykręcić lub wkręcić
regulowane nóżki aż do idealnego wypoziomowania urządzenia.
Podłączenie do instalacji wodnej
Podłączenie wody
Zmywarkę można zasilać gorącą (maks. 60°)
lub zimną wodą. Zaleca się jednak zasilanie
zimną wodą.
Zasilanie gorącą wodą nie zawsze jest skuteczne w przypadku bardzo zabrudzonych
naczyń, ponieważ w istotny sposób skraca
czas trwania programów zmywania.
Wąż doprowadzający wodę został wyposażony w standardowe nakrętki z gwintem
3/4", co umożliwia łatwe połączenie z gwintowaną końcówką zaworu wody lub specjalnym szybkozłączem, jak np. Press-block.
Ciśnienie wody musi zmieścić się w przedziale określonym w "Danych technicznych".
Informacje na temat średniego ciśnienia wody w Państwa miejscu zamieszkania można
uzyskać w miejscowych zakładach wodociągowych.
Przy podłączaniu, wąż doprowadzenia wody
nie może być zaplątany ani zgnieciony.
Zmywarka została wyposażona w węże doprowadzenia i spustu wody, które mogą być
przekręcane w lewo lub w prawo za pomocą
przeciwnakrętki, zależnie od wymogów instalacji. Aby uniknąć przecieków, należy
właściwie zamocować przeciwnakrętkę.
Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek zostały wyposażone w węże doprowadzenia i spustu wody z przeciwnakrętkami. W takim przypadku, podany
wyżej sposób instalacji nie jest możliwy.
Jeżeli urządzenie podłączane jest do nowych
rur lub rur, które nie były przez dłuższy czas
używane, przed podłączeniem węża dopro-
wadzającego wodę, należy odkręcić wodę
na kilka minut.
NIE stosować węży używanych poprzednio ze starym urządzeniem.
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające powrót
wody używanej w urządzeniu do systemu wody pitnej. Urządzenie spełnia wymogi odpowiednich przepisów hydraulicznych.
Wąż doprowadzający wodę z zaworem
bezpieczeństwa
Po podłączeniu węża doprowadzającego
wodę o podwójnych ściankach zawór bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu wody.
Z tego względu, wąż doprowadzenia wody
znajduje się pod ciśnieniem wyłącznie po odkręceniu wody. Jeżeli podczas wykonywania
tej czynności wąż zaczyna przeciekać, zawór
bezpieczeństwa odcina bieżącą wodę.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia wody, należy dopilnować, aby:
• Przewód elektryczny do zaworu bezpieczeństwa znajdował się w wężu doprowadzenia wody z podwójnym zabezpieczeniem. Nie zanurzać węża doprowadzenia
wody ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzenia
wody lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast odłączyć zasilanie.
• Wąż doprowadzający wodę może być wymieniony wyłącznie przez specjalistę lub
serwisanta z autoryzowanego serwisu.
Ostrzeżenie! Ostrzeżenie!
Urządzenie pod napięciem
66 electrolux
Podłączenie węża spustu wody
Końcówkę węża spustowego można podłączyć w następujący sposób:
1. Do króćca na syfonie od zlewu, podczepiając równocześnie wąż tuż pod powierzchnią blatu kuchennego. Zapobiegnie to cofaniu się wody ze zlewu do urządzenia.
2. Do rury kanalizacyjnej, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 4 cm, połączonej bezpośrednio z syfonem i bez uszczelnienia.
Podłączenie do instalacji odpływowej musi
znajdować się na wysokości maksymalnie
60 cm od podstawy zmywarki.
Należy dopilnować, aby wąż nie był zgięty ani
zgnieciony, co mogłoby uniemożliwić lub
spowolnić spuszczanie wody.
Zatyczka do zlewu nie może być włożona
podczas spuszczania wody z urządzenia,
ponieważ mogłoby to spowodować ponowne wprowadzenie wody do urządzenia.
Całkowita długość węża spustowego łącznie
z dołączonym przez użytkownika wężem
przedłużającym nie może wynosić więcej niż
4 metry. Średnica wewnętrzna węża przedłużającego nie może być mniejsza niż średnica węża dostarczonego w komplecie.
Ponadto średnica wewnętrzna węża przedłużającego jak i złączek używanych do podłączenia spustu wody nie może być mniejsza
od wewnętrznej średnicy węża spustowego
zmywarki.
W przypadku podłączenia węża spustowego
do syfonu kolankowego należy całkowicie
usunąć plastikową membranę (A). Jeśli
membrana nie zostanie całkowicie usunięta,
istnieje ryzyko odkładania się na niej resztek
jedzenia, co z biegiem czasu może doprowadzić do zablokowania odpływu wody ze
zmywarki.
Nasze urządzenia zostały wyposażone
w zabezpieczenia przed powrotem
brudnej wody do urządzenia. Obecność
zaworu zwrotnego w odpływie zlewu
może uniemożliwić prawidłowe spuszczanie wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy jego usunięcie.
Wąż spustowy może zostać skierowany na
prawą lub lewą stronę zmywarki.
Podłączenie elektryczne
Ostrzeżenie! Normy
bezpieczeństwa wymagają
podłączenia urządzenia do gniazda
z przewodem ochronnym.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
znamionowe oraz rodzaj zasilania
podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom zasilania
electrolux 67
w miejscu, w którym urządzenie ma
być zainstalowane. Na tabliczce
znamionowej znajdują się informacje dotyczące wartości bezpiecznika
Należy zawsze podłączać urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka z uziemionym bolcem
ochronnym.
Nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Grozi to niebezpieczeństwem pożaru w wyniku przegrzania.
W razie potrzeby należy wymienić
gniazdko sieciowe. W razie potrzeby
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi.
Elementy z tworzyw sztucznych posiadają
odpowiednie oznaczenia, np. >PE <, >PS<
itd. Materiały z opakowania należy wyrzucać
do odpowiedniego pojemnika.
Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie nie
będzie już używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód oraz wtyczkę i wyrzucić je.
• Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzięki
temu można zapobiec niebezpieczeństwu zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.
wymiany przewodu elektrycznego,
należy skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić dostęp do wtyczki.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka
ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć
za wtyczkę.
Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku
niezastosowania się do powyższych
wskazówek bezpieczeństwa.
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
www.electrolux.sk
www.electrolux.pl
117962830 - 00 - 072008
Download PDF

advertising