Aeg-Electrolux F65011IM Ohjekirja
FAVORIT 65011 I
Bruksanvisning
Käyttöohje
Diskmaskin
Astianpesukone
2
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
Innehåll
Bruksanvisning
3
Programöversikt
17
Säkerhetsinformation
Korrekt användning
Allmän säkerhet
Barnsäkerhet
Installation
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Digital display
Funktionsknappar
Inställningsläge
När maskinen används första gången
3
3
3
3
4
4
5
6
6
6
6
Välja och starta ett diskprogram
18
Plocka ur disken
Skötsel och rengöring
Rengöring av filter
Rengöring av spolarmar
Utvändig rengöring
Invändig rengöring
Långa uppehåll
Åtgärder vid frysrisk
Flytta maskinen
Vad ska jag göra om ...
19
20
20
21
21
21
21
21
21
21
Ställ in vattenavhärdaren
Manuell inställning
Elektronisk inställning
Användning av disksalt
7
7
8
8
Tekniska data
Information till provningsanstalter
Installationsanvisningar
23
23
25
Installation
Förankring vid angränsande enheter
Avvägning
Anslutning av vatten
Vattenanslutning
Tilloppsslang med säkerhetsventil
Anslutning av tömningsslang
Elektrisk anslutning
Miljöskydd
Förpackningsmaterial
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
Användning av sköljmedel
Justera doseringen av sköljmedel
Daglig användning
9
10
10
Ladda bestick och porslin
10
Underkorg
11
Bestickskorg
12
Överkorg
13
Justera överkorgens höjd
13
Användning av diskmedel
14
Fylla på diskmedel
15
Multi-tabfunktion
16
Aktivera / inaktivera Multi-tabfunktionen
16
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
3
Bruksanvisning
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda diskmaskinen på korrekt sätt är
det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar,
innan du installerar och använder maskinen första gången. För att undvika onödiga misstag
och olyckor är det viktigt att alla som använder maskinen har god kännedom om dess skötsel
och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med maskinen
om den flyttas eller säljs, så att alla som använder maskinen får korrekt säkerhetsinformation och information om hur maskinen skall skötas.
Korrekt användning
• Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av husgeråd som är lämpliga för maskindiskning.
• Häll aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Det kan orsaka en explosion.
• Knivar och andra vassa föremål måste placeras i bestickskorgen med spetsarna vända
nedåt eller läggas ned i den övre korgen.
• Använd endast produkter (diskmedel, salt och sköljmedel) som är avsedda för diskmaskiner.
• Öppna inte luckan när maskinen är i drift. Het ånga kan strömma ut.
• Plocka inte ut disk ur diskmaskinen förrän diskprogrammet är klart.
• När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du stänger av maskinen och stänger
vattenkranen.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker och endast originaldelar får användas.
• Du får inte under några omständigheter försöka reparera maskinen på egen hand. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador och allvarliga funktionsstörningar. Kontakta din lokala serviceverkstad. Begär alltid att originalreservdelar
används.
Allmän säkerhet
• Maskindiskmedel kan orsaka kemiska brännskador i ögon, mun och hals. Det kan vara
livsfarligt! Följ säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av diskmedlet.
• Vattnet i diskmaskinen är inte avsett att drickas. Rester från diskmedlet kan fortfarande
finnas kvar i maskinen.
• Var noga med att alltid hålla luckan stängd när maskinen inte laddas eller plockas ur. Då
finns ingen risk att någon snubblar på den öppna luckan och skadar sig.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Barnsäkerhet
• Denna maskin är avsedd att användas av vuxna personer. Låt inte barn använda diskmaskinen utan tillsyn.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• Förvara alla diskmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.
• Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
4
Produktbeskrivning
Installation
• Kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten. Anslut aldrig en skadad
maskin till ett eluttag. Kontakta din återförsäljare om maskinen är skadad på något sätt.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används.
• Allt el- och VVS-arbete som krävs för att installera denna maskin måste utföras av en
kvalificerad och kompetent person.
• Det är av säkerhetsskäl farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera
denna produkt på något sätt.
• Använd inte diskmaskinen om nätkabeln eller vattenslangarna är skadade eller om maskinens kontrollpanel, övre panel eller sockel är skadad så att det finns risk att man
kommer åt maskinens invändiga komponenter. Kontakta vår lokala serviceavdelning för
att undvika säkerhetsrisker.
• Det är förbjudet att borra i diskmaskinens paneler. Det kan bli skador på komponenterna
i vatten- och elsystemet.
VARNING
För anslutning av elektricitet och vatten, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
Produktbeskrivning
1
2
3
4
5
6
Överkorg
Reglage för inställning av vattenhårdhet
Saltbehållare
Diskmedelsfack
Sköljmedelsfack
Typskylt
Kontrollpanel
5
7 Filter
8 Nedre spolarm
9 Övre spolarm
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
Strömbrytare På/Av
Programvalsknappar
Knapp för Fördröjd start
Kontrollampor
Digital display
Funktionsknappar
Kontrollampor
Program pågår
Tänds när ett diskprogram ställs in och lyser medan programmet pågår.
MULTITAB
Anger att MULTITABfunktionen är aktiverad/inaktiverad (se avsnittet MULTITABfunktion).
Salt-
Tänds när specialsaltet tar slut. 1)
6
När maskinen används första gången
Kontrollampor
Sköljmedel
Tänds när sköljmedlet tar slut. 1)
1) Kontrollamporna för salt och sköljmedel tänds aldrig under ett diskprogram även om salt och/eller sköljmedel
behöver fyllas på.
Digital display
Den digitala displayen visar:
• den hårdhet som vattenavhärdaren är inställd på,
• ungefärlig återstående tid för det pågående programmet,
• om sköljmedelsdoseringen är på eller av (ENDAST när Multi-tabfunktionen är aktiverad),
• när ett diskprogram är klart (en nolla visas på den digitala displayen),
• nedräkningen av den fördröjda starttiden,
• koder för feltillstånd i maskinen.
Funktionsknappar
Följande funktioner kan ställas in / utföras med hjälp av dessa knappar:
• inställningen av vattenavhärdaren,
• avbryta ett pågående diskprogram eller fördröjd start,
• aktivera/inaktivera Multi-tabfunktionen,
• aktivera/inaktivera sköljmedelsdoseringen när Multi-tabfunktionen är aktiverad.
Inställningsläge
Maskinen är i inställningsläge när kontrollamporna för ALLA programknappar är tända.
Tänk alltid på att när du:
– väljer ett diskprogram,
– ställer in vattenavhärdaren, eller
– aktiverar/inaktiverar sköljmedelsdoseringen
MÅSTE maskinen vara i inställningsläge.
Om en programlampa är tänd är det senast utförda eller valda programmet fortfarande
inställt. I detta fall måste programmet avbrytas.
Avbryta ett inställt eller pågående program
Håll de två RESET -knapparna (B och C) intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds.
Programmet har nu avbrutits och maskinen är i inställningsläge.
När maskinen används första gången
Innan du använder diskmaskinen första gången:
• Kontrollera att anslutningarna för el och vatten har utförts enligt installationsanvisningarna
• Avlägsna allt förpackningsmaterial från maskinens insida
• Ställ in vattenavhärdaren
• Häll en liter vatten i saltbehållaren och fyll sedan på disksalt
• Fyll på sköljmedelsfacket
7
Ställ in vattenavhärdaren
Om du vill använda kombinerade disktabletter såsom "3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" måste Multitabfunktionen aktiveras (se avsnittet Multi-tabfunktion).
Ställ in vattenavhärdaren
Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare som avlägsnar mineraler och salt från
det inkommande vattnet, ämnen som annars skulle ha en skadlig eller negativ effekt på
maskinens funktion.
Ju mer mineraler och salter vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattnets hårdhet
mäts enligt ekvivalenta skalor: tyska grader (°dH), franska grader (°TH) och mmol/l (millimol
per liter, en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad).
Avhärdaren skall ställas in efter hur hårt vattnet är i området där du bor. Information om
hur hårt vattnet är i området där du bor kan du få från det lokala Vattenverket.
Vattenhårdhet
Inställning av vattnets hårdhet
Användning
av salt
°dH
°TH
mmol/l
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nej
Avhärdaren måste ställas in på båda sätten: manuellt med reglaget inne i diskmaskinen och
elektroniskt.
Manuell inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på läge 2.
1.
2.
3.
4.
Öppna luckan till diskmaskinen.
Ta ut underkorgen.
Ställ reglaget i läge 1 eller 2 (se tabell).
Sätt tillbaka underkorgen.
8
Användning av disksalt
Elektronisk inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på nivå 5.
1. Tryck på On/Off -knappen. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna A, B
och C börjar att blinka.
3. Tryck på knapp A. Lamporna för knapparna B och C släcks medan lampan för knapp
A fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar den aktuella nivån.
Exempel:
visas på displayen = nivå 5
visas på displayen = nivå 10
4. Tryck på knapp A för att ställa in en annan nivå. Varje gång knappen trycks in ändras
nivån (se tabellen för att välja en ny nivå).
Exempel: Om den aktuella nivån är 5 och du trycker en gång på knapp A väljs nivå 6.
Om den aktuella nivån är 10 och du trycker en gång på knapp A väljs nivå 1.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
Användning av disksalt
VARNING
Använd endast salter som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Alla andra typer av salt
som inte är speciellt avsedda för användning i diskmaskiner, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. Fyll endast på salt precis innan du startar ett komplett diskprogram. Härigenom undviker du att saltkorn, eller saltvatten som kan ha spillts ut, blir kvar på botten i
maskinen under en längre tid, vilket annars kan orsaka korrosion.
Påfyllning:
1. Öppna luckan, plocka ut underkorgen och lossa locket till saltbehållaren genom att
vrida det moturs.
2. Häll en liter vatten i saltbehållaren (endast nödvändigt innan salt fylls på första
gången) .
3. Använd medföljande tratt och fyll på salt
tills behållaren är full.
4. När du skruvar tillbaka locket, se till att det
inte finns något salt i skruvgängorna eller
på tätningen.
5. Skruva tillbaka locket medurs tills det
stoppar med ett klick.
Var inte orolig om vatten rinner över när du
fyller på salt. Detta är helt normalt.
Användning av sköljmedel
9
Saltindikatorn på kontrollpanelen kan lysa i 2-6 timmar efter att salt har fyllts på, förutsatt
att diskmaskinen är påslagen. Om du använder salt som tar längre tid att lösa upp kan
indikatorn lysa ännu längre. Maskinens funktion påverkas inte.
Användning av sköljmedel
VARNING
Använd endast sköljmedel som är avsedda för diskmaskiner.
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra medel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande diskmedel). Sådana medel skadar maskinen.
Sköljmedel säkerställer att disken sköljs omsorgsfullt och att den torkas utan att det blir
fläckar eller ränder på diskgodset.
Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen.
1. Öppna behållaren genom att trycka på
spärren (A).
2. Fyll på sköljmedel i behållaren. Fyll inte på
sköljmedel över max-markeringen.
Sköljmedelsfacket rymmer cirka 110 ml
sköljmedel, vilket räcker till mellan 16 och
40 diskningar beroende på den inställda
doseringen.
3. Kontrollera att locket är ordentligt stängt
efter varje påfyllning.
Torka upp sköljmedlet som eventuellt har
spillts ut under påfyllningen så att det inte bildas för mycket skum vid nästa disk. Använd en
absorberande trasa.
10
Daglig användning
Justera doseringen av sköljmedel
Justera doseringen av sköljmedel med doseringsvredet efter det disk- och torkresultat du
erhåller. Vredet har 6 lägen (läge 1 ger minsta dosering, läge 6 ger största dosering).
Doseringen är fabriksinställd på läge 4.
Öka doseringen om det finns vatten- eller kalkfläckar på disken efter diskningen.
Minska doseringen om det finns kladdiga, vita ränder på disken eller en blåaktig hinna på glas eller
knivblad.
Daglig användning
•
•
•
•
•
Kontrollera om disksalt eller sköljmedel behöver fyllas på.
Ladda diskmaskinen med bestick, porslin och övrig disk.
Fyll på diskmedel.
Välj ett lämpligt program för disken.
Starta diskprogrammet.
Ladda bestick och porslin
Svampar, trasor och andra föremål som kan absorbera vatten får inte diskas i diskmaskinen.
• Innan du laddar diskmaskinen bör du:
– Avlägsna alla matrester och andra smutspartiklar.
– Mjuka upp rester efter inbränd mat i pannor.
• Tänk på följande när du laddar bestick och porslin:
– Bestick och porslin får inte blockera spolarmarnas rotation.
– Ladda ihåliga föremål såsom koppar, glas och pannor med öppningarna vända nedåt
så att de inte fylls med vatten.
– Porslin och bestick får inte ligga inuti andra föremål eller täcka varandra.
– Se till att glasen inte vidrör varandra. Annars finns det risk att de skadas.
– Lägg små föremål i bestickskorgen.
• Plastföremål och teflonbehandlade pannor har en tendens att hålla kvar vattendroppar.
Dessa torkar därför inte lika bra som porslin och stålföremål.
• Lätta föremål (plastskålar och liknande) skall placeras i överkorgen på sådant sätt att de
inte rubbas under diskprogrammet.
Ladda bestick och porslin
11
För diskning i diskmaskin är följande föremål
olämpliga:
lämpliga med restriktioner:
• Bestick med handtag av trä, horn, porslin eller • Diska stengods i diskmaskinen endast om
pärlemor.
godset är märkt som diskmaskinsäkert av till• Plastföremål som inte är värmebeständiga.
verkaren.
• Äldre bestick med limmade delar som inte är • Glaserade mönster kan blekna vid frekvent
temperaturbeständiga.
diskning i diskmaskin.
• Sammanfogade bestick eller porslinsföremål. • Silver- och aluminiumdelar har en tendens att
• Föremål av tenn eller koppar.
missfärgas under diskning. Rester av t.ex.
• Glas av blykristall.
äggvita, äggula och senap gör ofta att silver
• Föremål i stål som kan rosta.
missfärgas eller får fläckar. Torka därför alltid
• Träfat.
bort matrester från silverföremål om de inte
• Föremål tillverkade av syntetfibrer.
skall diskas direkt efter användning.
Öppna luckan och dra ut korgarna för att ladda disken.
Underkorg
Ställ större och hårt smutsade artiklar och pannor
i underkorgen.
De två tallriksställen till höger i underkorgen kan
fällas ned när man behöver plats för skrymmande
diskgods.
12
Ladda bestick och porslin
Bestickskorg
VARNING
Långa knivar som ställs med bladen vända uppåt i bestickskorgen utgör en risk. Långa och/
eller vassa bestick såsom förskärare måste läggas ned i överkorgen. Var försiktig när du
laddar och plockar ur knivar och liknande.
Det är viktigt att vattnet kan nå alla bestick som står i bestickskorgen. Därför finns ett
1. galler som kan sättas på bestickskorgen.
2. Ställ gafflar och skedar i bestickskorgen
med handtagen vända nedåt.
För större föremål såsom vispar kan du ta
bort ena halvan av gallret.
Ladda bestick och porslin
Bestickskorgen kan öppnas.
Var noga med att alltid ta tag om båda delarna av
det tudelade handtaget när du plockar ut bestickskorgen ur diskmaskinen.
1. Placera bestickskorgen på ett bord eller en arbetsyta.
2. För isär det tvådelade handtaget.
3. Plocka ur besticken.
Överkorg
Ladda små, ömtåliga porslinsföremål och långa,
vassa bestick i överkorgen.
• Ställ porslinsföremål på och under de vikbara
koppställen så att de inte vidrör varandra och så
att vattnet når alla föremål.
• Koppställen kan fällas upp för att ge plats åt
höga föremål.
• Lägg eller häng vin- och konjaksglas i skårorna på koppställen.
Justera överkorgens höjd
Föremålens maximala höjd i:
Överkorg
Med överkorgen i det övre läget 22 cm
Underkorg
30 cm
13
14
Användning av diskmedel
Föremålens maximala höjd i:
Överkorg
Med överkorgen i det nedre lä- 24 cm
get
Underkorg
29 cm
Det går att justera överkorgens höjdläge även när korgen är fylld med disk.
Höja / sänka överkorgen:
1. Dra ut överkorgen så långt det går.
2. Håll i överkorgens handtag, lyft den uppåt
så långt det går och sänk den sedan rakt
nedåt.
Överkorgen låses fast i det nedre eller det
övre läget.
VARNING
Stäng alltid luckan när diskmaskinen har laddats eftersom en öppen lucka kan utgöra en
säkerhetsrisk.
Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt innan du stänger luckan.
Användning av diskmedel
Använd endast diskmedel som är speciellt avsedda för diskmaskiner.
Följ rekommendationerna på förpackningen från produktens tillverkare avseende dosering
och förvaring.
Genom att använda rätt mängd diskmedel bidrar du till att skydda vår miljö.
Användning av diskmedel
Fylla på diskmedel
1. Öppna locket.
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket (1).
Markeringarna motsvarar olika doser:
20 = cirka 20 gram diskmedel,
30 = cirka 30 gram diskmedel.
3. Alla program med fördisk behöver ytterligare en dos diskmedel (5-10 gram) som
skall hällas i fördiskfacket (2).
Detta diskmedel används under fördiskfasen.
4. Diskmedelstabletter skall placeras i facket
(1).
5. Stäng locket genom att trycka på det tills
det låser fast i läge.
Diskmedelstabletter
Diskmedelstabletter från olika tillverkare löses
upp olika fort. Detta innebär att vissa tabletter
kanske inte uppnår full rengöringseffekt under
korta diskprogram. Använd därför långa program när du diskar med tabletter för att säkerställa full rengöringseffekt.
15
16
Multi-tabfunktion
Multi-tabfunktion
Denna diskmaskin är utrustad med en "Multi-tabfunktion", vilket gör att det går att använda
"Multi-tab" kombinerade diskmedelstabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner. De
kan också innehålla andra ämnen, beroende på vilken typ av tablett det gäller ("3 i 1", "4 i
1", "5 i 1", etc...).
Kontrollera om medlet du tänker använda är lämpligt för vattnets hårdhet i området där
du bor. Se tillverkarens anvisningar.
Denna funktion kan väljas för alla diskprogram. När denna funktion väljs inaktiveras automatiskt doseringen av sköljmedel och salt från respektive behållare och kontrollamporna
för sköljmedel och salt släcks.
Välj Multi-tabfunktionen innan du startar diskprogrammet.
När denna funktion har valts (kontrollampan lyser) är den aktiverad även för följande diskprogram.
När Multi-tabfunktionen är aktiverad kan programtiderna ändras. I detta fall uppdateras
programtiden automatiskt på den digitala displayen.
Det går INTE att ändra Multi-tabfunktionen under ett pågående program. Om du vill utesluta Multi-tabfunktionen måste du först radera programinställningen och sedan inaktivera
Multi-tabfunktionen.
I detta fall måste du välja diskprogram (och tillvalsfunktioner) på nytt.
Aktivera / inaktivera Multi-tabfunktionen
Håll de två Multi-tabknapparna (D och E) intryckta samtidigt tills kontrollampan för "Multitabfunktion" tänds. Detta innebär att funktionen är aktiverad.
För att inaktivera funktionen, tryck på samma knappar tills kontrollampan släcks.
Om torkresultaten inte är tillfredsställande rekommenderar vi att du gör så här:
1. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
2. Aktivera sköljmedelsdoseringen.
3. Ställ in sköljmedelsdoseringen på läge 2.
• Det går bara att aktivera/stänga av sköljmedelsdoseringen när Multi-tabfunktionen är
på.
Aktivera / inaktivera sköljmedelsdoseringen
1. Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna A , B
och C börjar att blinka.
3. Tryck på knapp B. Lamporna för knapparna A och C släcks medan lampan för knapp
B fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell inställning:
= Sköljmedelsfack inaktiverat.
= Sköljmedelsfack aktiverat.
4. Tryck på knapp B en gång till för att ändra inställning. Displayen visar den nya inställningen.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
Programöversikt
17
Om du väljer att återgå till diskmaskinens standardsystem för diskmedelsdosering rekommenderar vi att du gör så här:
1. Stäng av Multi-tabfunktionen.
2. Fyll på salt- och sköljmedelsbehållarna på nytt.
3. Ställ in vattnets hårdhetsgrad på den högsta nivån och kör ett normalt diskprogram
utan disk.
4. Justera inställningen av vattnets hårdhet enligt den hårdhetsgrad vattnet har där du
bor.
5. Justera doseringen av sköljmedel.
Lätt
smutsad
disk
Porslin och
bestick
INTENSIV.
CARE 70°
Hårt
smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
140 - 150
1,5 -1,7
16 - 18
ECO 50° 4)
Normalt
smutsad
disk
Porslin och
bestick
1,0 - 1,2
12 - 13
12 - 23
9
1,1 - 1,5
0,9
90 - 115
30
1/2x
Vatten (liter)
30 MIN 3)
Energi (kWh)
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
Programtid (minuter)
Både normalt och
hårt
smutsad
disk
2)
Förbrukningsvärden 1)
Torkning
AUTOMATIC
Avslutande sköljning
Programbeskrivning
Mellanliggande sköljning
Typ av disk
Huvuddisk
Program
Fördisk
Smutsgrad
150 - 160
Programöversikt
Välja och starta ett diskprogram
Programtid (minuter)
Energi (kWh)
Vatten (liter)
12
0,1
4
Delvis fylld
maskin
(gods som
skall diskas
klart senare under
dagen)5)
Förbrukningsvärden 1)
Torkning
Valfri
Programbeskrivning
Avslutande sköljning
Typ av disk
Mellanliggande sköljning
Smutsgrad
Fördisk
Program
Huvuddisk
18
1) Förbrukningsvärdena är avsedda som vägledning och varierar med vattnets tryck och temperatur, variationer
i nätspänningen och diskmängd.
2) Under automatiska diskprogram bestäms diskens smutsgrad av hur grumligt vattnet är. Programtiden och
förbrukningen av vatten och energi kan variera. Detta beror på om maskinen är fullt eller delvis laddad och om
disken är lätt eller hårt smutsad. Vattnets temperatur justeras automatiskt mellan 45 och 70 °C.
3) Idealiskt när diskmaskinen endast är delvis fylld. Detta är ett perfekt dagligt program som uppfyller behoven
hos en familj på 4 personer som endast vill ladda porslin och bestick efter frukost och middag.
4) Testprogram för provningsanstalter.
5) Till detta program behövs inget diskmedel.
Välja och starta ett diskprogram
Välj diskprogram och fördröjd start med luckan något på glänt. I detta fall startar programmet eller nedräkningen av fördröjd start först när luckan stängs. Tills dess går det att
ändra de aktuella inställningarna.
1. Kontrollera att korgarna har laddats på rätt sätt och att spolarmarna kan rotera fritt.
2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
3. Tryck på strömbrytaren: alla programindikatorer tänds (inställningsläge).
4. Tryck på knappen för önskat diskprogram (se "Programöversikt").
När ett program väljs tänds motsvarande kontrollampa.
Stäng luckan till diskmaskinen så startar programmet automatiskt.
Välja och starta ett program med "Fördröjd start"
1. När du har valt diskprogram, tryck på knappen "Fördröjd start" tills önskat antal timmar
visas med blinkande siffror på den digitala displayen. Du kan välja en fördröjning mellan
1 och 19 timmar.
2. Stäng luckan till diskmaskinen så startar nedräkningen automatiskt.
Siffran på displayen blinkar inte längre utan lyser med fast sken.
3. Nedräkningen minskar i steg om en timme.
4. Om luckan öppnas avbryts nedräkningen.
Plocka ur disken
19
5. När tiden har räknats ned startar programmet automatiskt.
Under nedräkningen av den fördröjda starttiden är kontrollampan Program pågår släckt.
När nedräkningen är klar startar diskprogrammet automatiskt och kontrollampan Program
pågår tänds.
Det går att välja diskprogram och fördröjd start även när luckan är stängd. I så fall, tänk på
att när du väl har tryckt på en knapp för ett diskprogram har du ENDAST 3 sekunder på
dig att välja ett annat program eller fördröjd start. Därefter startar det valda programmet
automatiskt.
Avbryta "Fördröjd start" och / eller ett diskprogram
• För att avbryta en fördröjd start som räknas ned måste du först återställa diskmaskinen.
• När en fördröjd start avbryts innebär detta också att det inställda diskprogrammet avbryts. I detta fall måste du ställa in diskprogrammet på nytt. Om ett nytt diskprogram
skall väljas, kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket.
VARNING
Avbryt ett pågående diskprogram ENDAST om det är absolut nödvändigt. Obs! Het ånga
kan strömma ut när luckan öppnas. Öppna luckan försiktigt.
Göra paus i ett pågående diskprogram
• Öppna luckan till diskmaskinen: programmet stoppas. Stäng luckan: programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
• Tryck på strömbrytaren. Alla kontrollampor slocknar. Tryck på strömbrytaren en gång till:
programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
När diskprogrammet är klart
• Diskmaskinen stannar automatiskt.
• Kontrollampan för Program klart tänds.
• Kontrollampan för det avslutade programmet förblir tänd.
• En nolla visas på den digitala displayen.
1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
2. Öppna luckan till diskmaskinen och låt luckan stå på glänt några minuter innan du
plockar ur disken. Då kallnar disken något och torkningen förbättras.
Plocka ur disken
• Hett porslin är känsligt för stötar.
Låt därför porslinet kallna något innan du plockar ur disken.
• Töm först underkorgen och sedan överkorgen. På detta sätt förhindrar du att vatten från
överkorgen droppar ned på disken i underkorgen.
• Det kan hända att det finns vatten på diskmaskinens sidoväggar och på luckan. Det beror
på att det rostfria stålet har blivit kallare än disken.
FÖRSIKTIGHET
När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du stänger av maskinen och stänger
vattenkranen.
20
Skötsel och rengöring
Skötsel och rengöring
Rengöring av filter
Då och då måste filtren kontrolleras och rengöras. Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
VARNING
Kontrollera att maskinen är avstängd innan du rengör filtren.
1. Öppna luckan och ta ut underkorgen.
2. Diskmaskinens filtersystem består av ett
grovfilter (A), ett mikrofilter (B) och ett
platt filter. Öppna filtersystemet med hjälp
av handtaget som sitter på mikrofiltret.
3. Vrid handtaget ungefär ett 1/4 varv moturs och avlägsna filtersystemet.
4. Fatta grovfiltret (A) i handtaget med hålet
och lossa det från mikrofiltret (B).
5. Rengör alla filter noggrant under rinnande
vatten.
6. Lossa det platta filtret som sitter i diskutrymmets botten och rengör det noggrant
på båda sidorna.
7. Sätt tillbaka det platta filtret i diskutrymmets botten och se till att det passas in
perfekt.
8. Sätt grovfiltret (A) i mikrofiltret (B) och
tryck ihop dem.
9. Sätt tillbaka filtersystemet och lås fast det
genom att vrida handtaget medurs så
långt det går. Kontrollera att det platta
filtret inte sticker upp ovanför diskutrymmets botten.
Vad ska jag göra om ...
21
VARNING
Använd ALDRIG diskmaskinen utan filter. Felaktig montering av filtren resulterar i dåliga
diskresultat och kan skada maskinen.
Rengöring av spolarmar
Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igentäppta med matrester kan hålen rensas med en cocktailpinne.
Utvändig rengöring
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Vid behov
kan ett neutralt rengöringsmedel användas. Använd aldrig produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel (aceton, trikloretylen eller liknande).
Invändig rengöring
Rengör regelbundet tätningarna runt luckan samt diskmedels- och sköljmedelsfacken med
en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att du var tredje månad kör diskprogrammet för hårt smutsad disk med
diskmedel, men utan disk.
Långa uppehåll
Om du inte tänker använda diskmaskinen under en längre period rekommenderar vi att du
gör så här:
1. Koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
3. Rengör maskinen invändigt.
Åtgärder vid frysrisk
Placera inte maskinen på en plats där det finns risk att temperaturen sjunker under 0 °C.
Om detta inte går att undvika: töm maskinen, stäng luckan, koppla loss tilloppsslangen och
töm slangen.
Flytta maskinen
Om du måste flytta maskinen (om du t.ex. byter bostad):
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss slangarna för vattentillförsel och tömning.
4. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna.
Luta inte maskinen under transport.
Vad ska jag göra om ...
Diskmaskinen startar inte eller stoppar under drift. Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden och kan lösas med hjälp av anvisningarna i nedanstående tabell,
utan att en servicetekniker tillkallas.
22
Vad ska jag göra om ...
Stäng av diskmaskinen och gå igenom följande förslag på korrigerande åtgärder.
Felkod och problem
Möjliga orsaker och åtgärder
visas på displayen.
Diskmaskinen fylls inte med vatten.
• Vattenkranen är blockerad eller belagd med
kalk.
Rengör vattenkranen.
• Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen.
• Filtret (i förekommande fall) i den gängade
slangkopplingen vid tilloppsventilen är igentäppt.
Rengör filtret i slangkopplingen.
• Tilloppsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen.
visas på displayen.
Diskmaskinen töms inte.
• Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
• Tömningsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av tömningsslangen.
visas på displayen.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Stäng vattenkranen och kontakta vår lokala
serviceavdelning.
Programmet startar inte.
• Luckan till diskmaskinen är inte stängd ordentligt. Stäng luckan.
• Nätkabeln har inte anslutits till eluttaget. Anslut nätkabeln.
• Säkringen har bränt i hushållets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
• Fördröjd start har ställts in.
Avbryt fördröjd start om disken skall diskas
omedelbart.
Sätt på diskmaskinen när dessa kontroller har utförts. Programmet fortsätter från den punkt
där det avbröts.
Kontakta vår serviceavdelning om problemet eller felkoden återkommer.
Kontakta vår lokala serviceavdelning för information om felkoder som inte beskrivs i ovanstående tabell. Uppge diskmaskinens modell (Mod.), produktnummer (PNC) och serienummer (S.N.).
Denna information finner du på typskylten som sitter på sidan av luckan till diskmaskinen.
För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem
här:
Mod. (modell): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (produktnr):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (serienr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data
23
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Disken är inte ren.
• Fel diskprogram har valts.
• Disken har ställts på ett sådant sätt att vattnet
inte når alla ytor. Korgarna får inte överfyllas.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt eftersom
disken har ställts på fel sätt.
• Filtren i diskutrymmets botten är smutsiga eller felaktigt placerade.
• För lite eller inget diskmedel alls har använts.
• Om det är kalkavlagringar på disken: saltbehållaren är tom eller vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
• Anslutningen av tömningsslangen är felaktig.
• Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.
Disken är våt eller glanslös.
• Sköljmedel har inte använts.
• Sköljmedelsfacket är tomt.
Det är ränder, mjölkaktiga fläckar eller en blåak- • Minska sköljmedelsdoseringen.
tig beläggning på glas och porslin.
Vattendroppar har torkat in på glas och porslin. • Öka sköljmedelsdoseringen.
• Diskmedlet kan också vara orsaken. Kontakta
tillverkarens kundtjänst.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om problemet kvarstår efter alla dessa kontroller.
Tekniska data
Mått
Bredd - höjd - djup (cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 57,5
Elektrisk anslutning - Nätspän- Information om den elektriska anslutningen ges på typskylten
ning - Total effekt - Säkring
som sitter på innerkanten av luckan till diskmaskinen.
Vattentryck
Min. - Max. (MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
Kuvert
12
Max. vikt
kg
40
Information till provningsanstalter
Testning enligt EN 60704 måste utföras med maskinen fullt laddad och med testprogrammet (se "Programöversikt").
Testning enligt EN 50242 måste utföras med saltbehållaren och sköljmedelsfacket påfyllda
med salt respektive sköljmedel och med testprogrammet (se "Programöversikt").
Full laddning: 12 standardkuvert
Erforderlig mängd diskmedel:
5 g + 25 g (Typ B)
Sköljmedelsinställning:
läge 4 (Typ III)
24
Information till provningsanstalter
Exempel på hur diskkorgarna kan fyllas:
Överkorg 1)
Underkorg med bestickskorg
Bestickskorg
1) Om det sitter koppställ på vänster sida, avlägsna dessa.
Installation
25
Installationsanvisningar
Installation
VARNING
Allt arbete avseende elektricitet och/eller rörläggning som krävs för att installera denna
maskin skall utföras av en behörig elektriker och/eller rörmokare eller annan kompetent
person.
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du ställer diskmaskinen på plats.
Placera om möjligt diskmaskinen intill en vattenkran och ett avlopp.
Denna diskmaskin är avsedd att installeras under en köksbänk eller en bänkskiva.
Obs! Följ noga anvisningarna på medföljande mall för inbyggnad av maskinen och montering av panelen.
Några ytterligare öppningar för ventilation av diskmaskinen krävs inte. Det enda som behövs
är öppningar för tilloppsslangen, tömningsslangen och nätkabeln.
Diskmaskinen har justerbara fötter så att maskinens höjd kan regleras.
Diskmaskinen måste kopplas loss från eluttaget före varje åtgärd som inbegriper åtkomst
till maskinens interna komponenter.
När du ställer maskinen på plats, se till att tilloppsslangen, tömningsslangen och nätkabeln
inte böjs eller kläms.
Förankring vid angränsande enheter
Diskmaskinen måste säkras så att den inte kan välta.
Se därför till att bänken som maskinen placeras under är förankrad vid en fast struktur
(angränsande köksskåp, vägg).
Avvägning
Diskmaskinen måste stå helt plant för att garantera att luckan stängs ordentligt och att
lucktätningen håller tätt. När maskinen står helt plant fastnar inte luckan vid någon sida
av skåpet. Om luckan inte stänger ordentligt, lossa eller dra åt de justerbara fötterna tills
maskinen står helt i våg.
Anslutning av vatten
Vattenanslutning
Denna diskmaskin kan anslutas antingen till varmvatten (max. 60°) eller till kallvatten.
Med tillförsel av varmvatten kan du i hög grad minska energiförbrukningen. Detta beror
dock på hur varmvattnet produceras. (Vi föreslår alternativa energikällor som är mer miljövänliga, t.ex. solpaneler, fotoelektromotoriska celler eller vindkraft.)
Kopplingsmuttern på maskinens tilloppsslang är avsedd att skruvas fast på ett 3/4" gasgängat rör eller en specialgjord kran med snabbkoppling, t.ex. Press-block.
Vattentrycket måste vara inom de gränser som anges i "Tekniska data". Information om det
genomsnittliga vattentrycket där du bor kan erhållas från det lokala Vattenverket.
Tilloppsslangen får inte klämmas eller vikas när den ansluts.
26
Anslutning av vatten
Med hjälp av låsmuttrarna kan diskmaskinens tillopps- och tömningsslangar vändas åt
vänster eller höger för att passa installationen.
Låsmuttrarna måste sitta korrekt för att undvika vattenläckage.
(Obs! Alla modeller har INTE tillopps- och tömningsslangar försedda med låsmutter. I så fall
är denna anpassning ej möjlig.) Om maskinen ansluts till nya rörledningar eller ledningar
som inte har använts på länge bör du låta vattnet rinna några minuter innan du ansluter
tilloppsslangen.
Använd INTE slangar som tidigare har använts på en gammal maskin.
Denna diskmaskin är utrustad med säkerhetsanordningar som förhindrar att vattnet som
används i maskinen återförs till dricksvattensystemet. Diskmaskinen uppfyller kraven i tillämpliga VVS-bestämmelser.
Tilloppsslang med säkerhetsventil
När den dubbelväggiga tilloppsslangen ansluts kopplas säkerhetsventilen till vattenkranen.
Därför är det endast tryck i tilloppsslangen när vattenkranen är öppen. Om tilloppsslangen
börjar att läcka stänger säkerhetsventilen av vattentillförseln.
Var försiktig när du installerar tilloppsslangen:
• Säkerhetsventilens elkabel sitter i den dubbelväggiga tilloppsslangen. Doppa inte ned
tilloppsslangen eller säkerhetsventilen i vatten.
• Lossa omedelbart stickkontakten från eluttaget om tilloppsslangen eller säkerhetsventilen skadas.
• En tilloppsslang med säkerhetsventil får endast bytas av en specialist eller vår serviceavdelning.
VARNING
Varning! Farlig spänning.
Anslutning av tömningsslang
Tömningsslangens ände kan anslutas på följande sätt:
1. Till diskhons avloppsmuff genom att fästa slangen på undersidan av bänkskivan. Detta
förhindrar att avloppsvatten från diskhon rinner in i maskinen.
2. Till ett stigrör med ventilationshål och minst 4 cm invändig diameter.
Elektrisk anslutning
27
Avloppsanslutningen får inte sitta högre än 60 cm
från diskmaskinens botten.
Tömningsslangen kan vändas åt diskmaskinens
högra eller vänstra sida.
Se till att slangen inte är böjd eller klämd eftersom
detta kan förhindra eller sakta ned tömningen av
vatten.
Diskhons propp får inte sitta på plats när maskinen
tömmer eftersom det kan få vattnet att rinna tillbaka in i maskinen.
Tömningsslangens totala längd, inklusive eventuella förlängningar, får inte överskrida 4 meter. Förlängningsslangens invändiga diameter får inte
vara mindre än diametern på medföljande slang.
Den invändiga diametern hos kopplingarna som
används för anslutning till avloppet får inte vara mindre än diametern på medföljande
slang.
Om tömningsslangen ansluts till ett vattenlås under en diskho måste hela plastmembranet (A) avlägsnas. Om inte hela membranet avlägsnas kommer matpartiklar att ansamlas och till slut täppa igen tömningsslangens förbindning.
Våra diskmaskiner har en skyddsanordning som förhindrar att
smutsigt vatten rinner tillbaka in i maskinerna. Om avloppsmuffen har en backventil kan denna förhindra korrekt tömning av diskmaskinen. Vi rekommenderar därför att du avlägsnar den.
För att undvika vattenläckage efter installationen, kontrollera
att vattenanslutningarna är helt täta.
Elektrisk anslutning
VARNING
Säkerhetsstandarder kräver att maskinen jordas.
Innan maskinen används första gången, kontrollera att nätspänningen överensstämmer
med maskinens märkspänning som anges på typskylten.
Även säkringsdata anges på typskylten.
Anslut alltid maskinen till ett korrekt installerat och jordat eluttag. Grenuttag och förlängningskablar får inte användas.
De kan medföra brandrisk på grund av överhettning.
Låt vid behov en elektriker installera ett nytt eluttag med nya ledningar. Kontakta vår lokala
serviceavdelning om nätkabeln behöver bytas ut.
När maskinen är installerad måste stickkontakten vara åtkomlig.
Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder.
28
Miljöskydd
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna är märkta
med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på
kommunens sopstationer.
VARNING
När en maskin inte längre skall användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och stickkontakten och kassera dem.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan bli innestängda i maskinen med risk för
deras liv.
Sisällys
29
Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme.
Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan
mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja
helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa,
jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.
Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa.
117966620-00-052008
Sisällys
Käyttöohje
30
Pesuohjelmat
Turvallisuusohjeet
Käyttötarkoitus
Yleiset turvallisuusohjeet
Lasten turvallisuus
Asennus
Laitteen kuvaus
30
30
30
30
31
31
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
46
Astianpesukoneen tyhjentäminen
47
Käyttöpaneeli
Digitaalinäyttö
Toimintopainikkeet
Asetustila
Käyttöönotto
32
33
33
33
34
Vedenpehmentimen säätäminen
Manuaalinen säätö
Elektroninen säätö
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
Huuhtelukirkasteen käyttö
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Päivittäinen käyttö
34
34
35
35
36
37
37
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen
koneeseen
38
Alakori
39
Ruokailuvälinekori
39
Yläkori
41
Yläkorin korkeuden säätäminen
41
Pesuaine
42
Pesuaineen annosteleminen
42
Multi-Tab-toiminto
43
Multi-Tab-toiminnon käyttöönotto/
käytöstäpoisto
44
45
Huolto ja puhdistus
Sihtien puhdistaminen
Suihkuvarsien puhdistaminen
Ulkopintojen puhdistaminen
Sisätilan puhdistaminen
Jos astianpesukonetta ei käytetä pitkään
aikaan
Suojeltava jäätymiseltä
Koneen siirtäminen
Käyttöongelmat ...
47
47
48
48
48
Tekniset tiedot
51
Ohjeita testilaitokselle
Asennusohjeet
51
53
48
49
49
49
Asennus
53
Kiinnittäminen viereisiin kalusteisiin
53
Tasapainottaminen
53
Vesiliitäntä
53
Vesiliitäntä
53
Varoventtiilillä varustettu vedenottoletku
54
Tyhjennysletkun liitäntä
54
Sähköliitäntä
55
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit
56
56
Oikeus muutoksiin pidätetään
30
Turvallisuusohjeet
Käyttöohje
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla
tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Käyttötarkoitus
• Tämä astianpesukone on tarkoitettu ainoastaan konepesuun soveltuvien kotitalousastioiden pesemiseen.
• Älä laita astianpesukoneeseen liuotinaineita. Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen.
• Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai yläkoriin vaakasuoraan asentoon.
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen soveltuvia tuotteita (konetiskiaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
• Vältä avaamasta astianpesukoneen luukkua toiminnan aikana, sillä koneen sisältä voi
tulla kuumaa höyryä.
• Älä ota astioita astianpesukoneesta ennen pesuohjelman päättymistä.
• Kytke virta pois laitteesta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoteknikko, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien
käyttöä.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Konetiskiaineet voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja silmiin, suuhun ja kurkkuun.
Ne voivat olla hengenvaarallisia! Noudata konetiskiaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
• Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista. Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jäämiä.
• Pidä astianpesukoneen luukku aina kiinni silloin, kun konetta ei täytetä tai tyhjennetä.
Näin kukaan ei voi kaatua ja loukata itseään auki olevan luukun takia.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
Lasten turvallisuus
• Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta
ilman valvontaa.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Laitteen kuvaus
31
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä lapset poissa astianpesukoneen luota silloin, kun sen luukku on auki.
Asennus
• Tarkista, että astianpesukone ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä. Älä koskaan ota
käyttöön vaurioitunutta konetta. Jos astianpesukone on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Kaikki pakkausmateriaalit on poistettava ennen käyttöä.
• Kaikki tämän laitteen asennukseen liittyvät sähkö- ja putkiasennustyöt on annettava
asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä.
• Älä koskaan käytä astianpesukonetta, jos sen virtajohto tai vesiletkut ovat vaurioituneet;
tai jos ohjauspaneeli, kansitaso tai jalustaosa on vaurioitunut siten, että laitteen sisäosa
on näkyvissä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Astianpesukoneen sivupaneeliin ei saa porata reikiä, sillä poraaminen voi vaurioittaa
hydrauliikka- ja sähköosia.
VAROITUS!
Noudata tarkasti sähkö- ja vesiliitäntää käsittelevissä luvuissa annettuja ohjeita.
Laitteen kuvaus
1 Yläkori
2 Vedenkovuuden säädin
3 Suolasäiliö
32
Käyttöpaneeli
4
5
6
7
8
9
Pesuainelokero
Huuhtelukirkasteen säiliö
Arvokilpi
Sihdit
Alempi suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Käyttöpaneeli
1
2
3
4
5
6
Virtapainike
Ohjelmanvalintapainikkeet
Ajastimen painike
Merkkivalot
Digitaalinäyttö
Toimintopainikkeet
Merkkivalot
Ohjelma käynnissä
Syttyy, kun pesuohjelma asetetaan ja palaa pesuohjelman keston ajan.
Käyttöpaneeli
33
Merkkivalot
MULTITAB
Ilmaisee MULTITAB-toiminnon käyttöönoton/
käytöstä poistamisen (katso MULTITAB -toiminto)
Suola
Syttyy, kun erikoissuola on lopussa. 1)
Huuhtelukirkaste
Syttyy, kun huuhtelukirkaste on lopussa. 1)
1) Suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot eivät pala koskaan pesuohjelman aikana, vaikka suola ja/tai
huuhtelukirkaste olisi lopussa.
Digitaalinäyttö
Digitaalinäytöstä nähdään:
• vedenpehmentimelle asetettu veden kovuus,
• käynnissä olevan ohjelman arvioitu jäljellä oleva aika,
• huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto (VAIN, kun Multi-tab-toiminto on aktivoitu),
• pesuohjelman loppu (digitaalinäytössä näkyy nolla),
• ajastetun käynnistymisen ajan laskenta,
• astianpesukoneen toimintahäiriöiden virhekoodit.
Toimintopainikkeet
Näillä painikkeilla voidaan valita seuraavat toiminnot:
• vedenpehmentimen asettaminen,
• käynnissä olevan pesuohjelman tai ajastuksen peruuttaminen,
• Multi-tab-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto,
• huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto silloin, kun Multi-tab-toiminto on aktivoitu.
Asetustila
Laite on asetustilassa, kun KAIKKI ohjelmapainikkeen merkkivalot palavat.
Suorittaessasi seuraavia toimenpiteitä:
– pesuohjelman valitseminen,
– vedenpehmentimen asettaminen,
– huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto,
laitteen ON OLTAVA asetustilassa.
Jos jokin ohjelman merkkivalo palaa, viimeksi suoritettu tai valittu ohjelma on edelleen
asetettuna. Tässä tapauksessa ohjelma on peruutettava, jotta voidaan siirtyä asetustilaan.
Asetetun tai käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen
Paina samanaikaisesti kahta RESET -painiketta (B ja C), kunnes kaikki ohjelmapainikkeen
merkkivalot syttyvät. Ohjelma on peruutettu, ja laite on nyt asetustilassa.
34
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Ennen kuin otat astianpesukoneen käyttöön:
• Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on suoritettu asennusohjeiden mukaisesti
• Poista kaikki pakkausmateriaalit koneen sisältä
• Vedenpehmentimen säätäminen
• Kaada litra vettä suolasäiliöön ja täytä säiliö astianpesukoneelle tarkoitetulla suolalla
• Täytä huuhtelukirkasteen säiliö
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja, kuten: "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" jne., ota MultiTab-toiminto käyttöön (katso kohta Multi-Tab-toiminto).
Vedenpehmentimen säätäminen
Astianpesukoneessa on vedenpehmennin, joka poistaa vesijohtovedestä mineraaliaineet ja
suolat, joilla olisi haitallinen vaikutus laitteen toimintaan.
Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita ja suoloja, sitä kovempaa vesi on. Veden kovuus
mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla, joissa käytetään saksalaisia asteita (°dH), ranskalaisia asteita (°TH) ja mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen vedenkovuusyksikkö).
Vedenpehmentimen asetukset tulee määrittää vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaisesti.
Voit kysyä vedenkovuustiedot paikkakuntasi vesilaitokselta.
Vedenkovuus
Vedenkovuusasetuksen määrittäminen
Suolan käyttö
°dH
°TH
mmol/l
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
taso 10
kyllä
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
taso 9
kyllä
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
taso 8
kyllä
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
taso 7
kyllä
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
taso 6
kyllä
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
taso 5
kyllä
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
taso 4
kyllä
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
taso 3
kyllä
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
taso 2
kyllä
<4
<7
< 0,7
1
taso 1
ei
Vedenpehmennin on asetettava: sekä manuaalisesti vedenkovuuden säätimellä että elektronisesti.
Manuaalinen säätö
Astianpesukone on säädetty tehtaalla asetukseen 2.
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
35
1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Ota alakori pois.
3. Käännä vedenkovuuden säädin asentoon
1 tai 2 (katso taulukko).
4. Laita alakori takaisin koneeseen.
Elektroninen säätö
Astianpesukone on säädetty tehtaalla tasolle 5.
1. Paina On/Off -painiketta. Astianpesukoneen tulee olla asetustilassa.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita B ja C, kunnes painikkeiden A, B ja C merkkivalot
alkavat vilkkua.
3. Paina painiketta A. Painikkeiden B ja C merkkivalot sammuvat, ja painikkeen A merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva taso näkyy digitaalinäytössä.
Esimerkkejä:
näkyy näytössä = taso 5
näkyy näytössä = taso 10
4. Tasoa vaihdetaan painikkeella A. Taso vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella. (Vedenkovuutta vastaavat tasomääritykset, katso taulukko).
Esimerkkejä: Jos valittuna on taso 5: kun painat kerran painiketta A, laite valitsee tason
6. Jos valittuna on taso 10: kun painat kerran painiketta A, laite valitsee tason 1.
5. Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin, kytke virta pois astianpesukoneesta painamalla
virtapainiketta.
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
VAROITUS!
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa. Suola, jota ei ole tarkoitettu
astianpesukoneelle, ja varsinkin pöytäsuola, vahingoittaa vedenpehmennintä. Täytä suolasäiliö aina juuri ennen jonkin täydellisen pesuohjelman käynnistämistä. Tällä tavoin estät
mahdollisesti roiskuvien suolarakeiden tai suolaisen veden jäämisen pesukoneen pohjalle,
jossa se voi aiheuttaa syöpymistä.
Täyttö:
1. Avaa luukku, ota alakori pois ja avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Kaada säiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäinen täytön yhteydessä) .
36
Huuhtelukirkasteen käyttö
3. Täytä säiliö täyteen suolaa mukana toimitetun suppilon avulla.
4. Sulje korkki tarkistettuasi ensin, ettei korkin kierteissä tai tiivisteissä ole suolaa.
5. Kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se
pysähtyy naksahtaen.
Veden vuotaminen säiliöstä suolan täyttämisen aikana on täysin normaalia.
Ohjauspaneelin suolan merkkivalo voi palaa vielä 2-6 tuntia suolan lisäämisen jälkeen, mikäli astianpesukoneessa on virta päällä. Jos käytät suolaa, jonka liukenemisaika on pitempi,
valo voi palaa pitempään. Tämä ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan.
Huuhtelukirkasteen käyttö
VAROITUS!
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.
Älä laita huuhtelukirkastesäiliöön mitään muuta ainetta (esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vaurioittaa laitetta.
Huuhtelukirkaste varmistaa astioiden perusteellisen huuhtelun ja tahrattomat ja raidattomat astiat kuivauksen jälkeen.
Huuhtelukirkastetta annostuu automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana.
1. Avaa säiliö painamalla vapautuspainiketta
(A).
Päivittäinen käyttö
37
2. Lisää huuhtelukirkastetta säiliöön. Säiliöön on merkitty huuhtelukirkasteen maksimitaso (max).
Säiliöön mahtuu noin 110 ml huuhtelukirkastetta, joka riittää 16-40 pesukerralle
annostelusta riippuen.
3. Sulje säiliön korkki huolellisesti aina täytön
jälkeen.
Pyyhi täytön aikana mahdollisesti roiskunut
huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahtoamisen seuraavan pesun yhteydessä.
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Säädä annostelu kokemuksen mukaan huuhtelu- ja kuivaustulosten perusteella 6-asentoisella valitsimella (asento 1 = minimimäärä, asento 6 = maksimimäärä).
Huuhtelukirkasteen annostelun tehdasasetus on asento 4.
Lisää annostusta, jos astioissa on pesun jälkeen
vesipisaroita tai kalkkipilkkuja.
Pienennä annostusta, jos astioissa on tahmeita
valkoisia raitoja tai jos laseissa tai veitsenterissä
näkyy sinertävä kalvo.
Päivittäinen käyttö
•
•
•
•
•
Tarkista, tarvitseeko astianpesukoneeseen lisätä suolaa tai huuhtelukirkastetta.
Täytä astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen.
Lisää konetiskiainetta.
Valitse astioille ja ruokailuvälineille sopiva pesuohjelma.
Käynnistä pesuohjelma.
38
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Pesusieniä, puhdistusliinoja tai muita vettä imeviä tuotteita ei saa pestä astianpesukoneessa.
• Ennen kuin laitat astiat koneeseen:
– Poista astioista kaikki ruoantähteet.
– Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet
• Huomioi seuraavat asiat järjestäessäsi astioita ja ruokailuvälineitä koneeseen:
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa estää suihkuvarsien pyörimistä.
– Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin, jotta vesi ei keräänny astioiden sisään.
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
– Lasit eivät saa koskettaa toisiaan, sillä muuten ne voivat särkyä.
– Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita; sillä ne eivät kuivu yhtä hyvin kuin
posliini- ja teräsastiat.
• Laita kevyet astiat (esim. muovikulhot) yläkoriin, jotta ne eivät pääse liikkumaan.
Ruokailuvälineet ja astiat, jotka eivät sovellu/soveltuvat rajoitetusti konepesuun
ei konepesua:
rajoitettu konepesu:
• Puu-, luu-, posliini- tai helmiäiskahvaiset ruo- • Pese keraamisia astioita astianpesukoneessa
kailuvälineet.
vain, jos niissä on konepesun salliva merkintä.
• Kuumuutta kestämättömät muoviastiat.
• Astian lasitus voi himmetä, jos se pestään ko• Vanhat lämpöä kestämättömät ruokailuvälineessa usein.
neet, joissa on liimattuja osia.
• Hopeiset ja alumiiniset osat muuttavat usein
• Liimattuja osia sisältävät ruokailuvälineet tai
väriään pesussa: ruoantähteet, esim. munanastiat.
valkuainen, keltuainen ja sinappi muuttavat
• Tina- tai kupariastiat.
hopean väriä tai tekevät siihen läiskiä. Puh• Lyijykristallilasit.
dista ruoantähteet hopeisista astioista heti,
• Helposti ruostuvat teräksiset esineet.
ellei astioita pestä heti käytön jälkeen.
• Puuvadit.
• Synteettisistä kuiduista valmistetut astiat.
Avaa luukku ja vedä korit ulos, jotta voit järjestää astiat niihin.
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
39
Alakori
Laita suurikokoiset ja likaisemmat astiat ja kattilat
alakoriin.
Alakorin oikealla puolella olevat kaksi lautastelinettä voidaan taivuttaa alas, jolloin suurikokoiset
astiat sopivat paremmin koneeseen.
Ruokailuvälinekori
VAROITUS!
Pystyssä olevat pitkäteräiset veitset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Laita pitkät ja/tai terävät ruokailuvälineet, esim. lihaveitset, vaakatasoon yläkoriin. Ole varovainen laittaessasi
koneeseen tai poistaessasi koneesta teräviä veitsiä tms.
Huomioi seuraavat asiat varmistaaksesi, että vesi ulottuu kaikkiin ruokailuvälinekoriin sijoitettuihin välineisiin:
40
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
1. Kiinnitä ritiläosa ruokailuvälinekorin päälle.
2. Laita haarukat ja lusikat ruokailuvälinekoriin kahvat alaspäin.
Kun laitat koriin suurempia välineitä, esim.
vispilöitä, älä kiinnitä ritilän toista puolikasta korin päälle.
Ruokailuvälinekori voidaan avata.
Varmista aina, että otat kiinni kaksiosaisen kahvan
molemmista osista ottaessasi korin koneesta.
1. Aseta ruokailuvälinekori pöydälle tai työtasolle.
2. Avaa kaksiosainen kahva.
3. Ota ruokailuvälineet korista.
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Yläkori
Laita pienet ja herkästi särkyvät posliiniastiat ja
pitkät ja terävät veitset yläkoriin.
• Järjestä kupit telineiden päälle ja alle sillä tavoin,
että vesi ulottuu hyvin kaikille pinnoille.
• Kuppitelineet voi taivuttaa ylös, jotta korkeammat astiat mahtuvat koriin.
• Pujota tai ripusta matalakantaiset viinilasit
kuppitelineissä oleviin aukkoihin.
Yläkorin korkeuden säätäminen
Astioiden suurin sallittu korkeus:
Yläkori
Alakori
Yläkori yläasennossa
22 cm
30 cm
Yläkori ala-asennossa
24 cm
29 cm
Yläkorin korkeutta voi säätää myös silloin, kun siinä on astioita.
Yläkorin nostaminen/laskeminen:
41
42
Pesuaine
1. Vedä yläkori kokonaan ulos.
2. Tartu kahvasta ja nosta yläkoria ensin niin
ylös kuin se menee ja laske sen jälkeen
alaspäin pystysuunnassa.
Yläkori lukkiutuu ala- tai yläasentoon.
VAROITUS!
Sulje astianpesukoneen luukku täytettyäsi astiat koneeseen, sillä avonainen luukku voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Tarkista ennen luukun sulkemista, että suihkuvarret pyörivät esteettä.
Pesuaine
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua astianpesuainetta (konetiskiainetta).
Noudata pakkaukseen merkittyjä valmistajan annostelu- ja säilytysohjeita.
Oikean annostelun avulla voit vähentää ympäristön saastumista.
Pesuaineen annosteleminen
1. Avaa kansi.
Multi-Tab-toiminto
43
2. Annostele pesuaine lokeroon (1). Lokeroon
on merkitty annosteluohjeet:
20 = noin 20 g pesuainetta
30 = noin 30 g pesuainetta.
3. Esihuuhtelun sisältävissä ohjelmissa pesuainetta (5/10 g) on annosteltava myös
esihuuhtelun lokeroon (2).
Kone käyttää esihuuhtelulokeron pesuaineen esihuuhtelussa.
4. Jos käytät pesutabletteja, laita tabletti lokeroon (1)
5. Sulje kansi ja paina niin, että se naksahtaa
kiinni.
Pesuainetabletit
Eri valmistajien pesuainetabletit liukenevat
erilaisella nopeudella. Tästä syystä jotkut pesuainetabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesutehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Sen
vuoksi pesuainetabletteja käytettäessä on valittava pitkä pesuohjelma, jotta pesuaineen
jäämät ehtivät poistua täydellisesti.
Multi-Tab-toiminto
Tässä astianpesukoneessa on erityinen Multi-Tab-toiminto, jossa voidaan käyttää yhdistelmäpesuainetabletteja.
Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan.
Jotkin yhdistelmätabletit voivat sisältää myös muita aineita (3-, 4- tai 5-toimiset tabletit
3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 jne.).
Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen ohjeet.
Toiminto voidaan valita kaikissa pesuohjelmissa. Kun toiminto on valittuna, huuhtelukirkastetta ja suolaa ei annostella lainkaan, ja myös suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot
poistuvat käytöstä.
Valitse Multi-Tab-toiminto ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Kun toiminto on valittu (merkkivalo palaa), se on käytössä myös seuraavien pesuohjelmien
aikana.
Multi-Tab-toimintoa käytettäessä pesuohjelman kesto voi vaihdella. Tässä tapauksessa ohjelman kestoaika päivittyy automaattisesti digitaalinäytössä.
44
Multi-Tab-toiminto
Kun ohjelma on käynnistetty, Multi-Tab-toimintoa EI voi enää muuttaa. Jos haluat poistaa
Multi-Tab-toiminnon käytöstä, peruuta ohjelman valinta ja poista toiminto sen jälkeen
käytöstä.
Tässä tapauksessa pesuohjelma (ja halutut lisävalinnat) on asetettava uudelleen.
Multi-Tab-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto
Paina samanaikaisesti kahta Multi-Tab-toiminnon painiketta (D ja E), kunnes toiminnon
merkkivalo syttyy. Tämä tarkoittaa, että toiminto on käytössä.
Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla samoja painikkeita, kunnes Multi-Tab-toimintoa vastaava merkkivalo sammuu.
Jos astiat eivät kuivu hyvin, suosittelemme, että suoritat seuraavat toimenpiteet:
1. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
2. Ota huuhtelukirkasteen annostelu käyttöön.
3. Aseta huuhtelukirkasteen annostelu asentoon 2.
• Huuhtelukirkasteen annostelun voi ottaa käyttöön/poistaa käytöstä vain, kun Multi-Tabtoiminto on aktivoitu.
Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto
1. Paina virtapainiketta. Astianpesukoneen tulee olla asetustilassa.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita B ja C, kunnes painikkeiden A, B ja C merkkivalot
alkavat vilkkua.
3. Paina painiketta B. Painikkeiden A ja C merkkivalot sammuvat, ja painikkeen B merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva asetus näkyy digitaalinäytössä:
= Huuhtelukirkasteen annostelu pois käytöstä.
= Huuhtelukirkasteen annostelu käytössä.
4. Voit muuttaa asetusta painamalla uudelleen painiketta B. Uusi asetus näkyy digitaalinäytössä.
5. Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin, kytke virta pois astianpesukoneesta painamalla
virtapainiketta.
Jos palaat tavallisen pesuainejärjestelmän käyttöön, toimi seuraavasti:
1. Poista Multi-Tab-toiminto käytöstä.
2. Täytä suolan ja huuhtelukirkasteen säiliöt.
3. Säädä vedenkovuus suurimpaan asetukseen ja pese yksi pesuohjelma ilman astioita.
4. Säädä vedenkovuus paikallisen vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.
Pesuohjelmat
45
AUTOMATIC
Sekä normaalilikaisia että
erittäin likaisia
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
30 MIN 3)
Vähän likaiset astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
INTENSIV.
CARE 70°
Erittäin likaiset astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
ECO 50° 4)
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
150 - 160
1,0 - 1,2
12 - 13
Likaisuusaste voi
olla mikä
tahansa
Vajaa koneellinen
(astioita lisätään koneeseen
myöhemmin päivän
aikana)5)
0,1
4
Vedenkulutus (litraa)
12 - 23
9
16 - 18
Energiankulutus (kWh)
1,1 - 1,5
0,9
1,5 -1,7
Kesto (minuuttia)
90 - 115
30
Kuivaus
Kulutusarvot 1)
140 - 150
1/2 krt
2)
Loppuhuuhtelu
Ohjelman kuvaus
Välihuuhtelu
Pestävät
astiat
Pesu
Ohjelma
Esipesu
Likaisuusaste
12
Pesuohjelmat
1) Kulutusarvot on tarkoitettu ohjeellisiksi, ja ne riippuvat veden paineesta ja lämpötilasta sekä energiansyötön
ja astioiden määrän vaihteluista.
2) Automaattisessa pesuohjelmassa astioiden likaisuusaste määräytyy veden sameuden perusteella. Ohjelman
kesto sekä veden ja energian kulutus voivat vaihdella; riippuen siitä, onko kone täynnä astioita vai onko se
täytetty vain osittain täyteen ja ovatko astiat vain vähän vai erittäin likaisia. Veden lämpötila säätyy
automaattisesti välille 45-70 °C.
3) Sopii erityisen hyvin vajaan koneelliseen pesemiseen. Erinomainen päivittäisten astioiden pesuohjelma, joka
soveltuu 4-henkisen perheen aamiais- ja päivällisastioiden pesemiseen.
4) Testilaitoksen testiohjelma.
5) Tässä ohjelmassa ei tarvita pesuainetta
46
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
Pidä luukku vähän avoinna valitessasi pesuohjelmaa ja ajastimen aikaa. Ohjelma tai ajastimen viiveajan laskenta käynnistyy vasta, kun luukku suljetaan. Voit muuttaa asetusta
luukun sulkemiseen saakka.
1. Tarkista, että astiat on järjestetty koneeseen oikein ja suihkuvarret pääsevät pyörimään
esteettä.
2. Tarkista, että vesihana on auki.
3. Paina virtapainiketta: Kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät (asetustila).
4. Paina haluamaasi pesuohjelmaa vastaavaa painiketta (katso Pesuohjelmataulukko).
Kun ohjelma valitaan, sitä vastaava merkkivalo syttyy.
Kun suljet astianpesukoneen luukun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Pesuohjelman ajastettu käynnistäminen
1. Valittuasi pesuohjelman paina ajastimen painiketta, kunnes digitaalinäytössä vilkkuu
viiveaikaa vastaava tuntimäärä. Voit valita viiveajan väliltä 1 ja 19 tuntia.
2. Kun suljet astianpesukoneen luukun, asetetun viiveajan laskenta käynnistyy.
Näytössä näkyvä luku lakkaa vilkkumasta pysyen kiinteästi näkyvissä.
3. Viiveajan laskenta vähenee 1 tunnin portain.
4. Luukun avaaminen keskeyttää viiveajan laskennan.
5. Kun viiveaika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Kun ajastin on asetettu, Ohjelma käynnissä -merkkivalo ei pala. Kun asetettu viiveaika on
kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti ja Ohjelma käynnissä -merkkivalo syttyy.
Pesuohjelma ja ajastimen aika voidaan valita myös luukku suljettuna. Huomaa, että tällöin
pesuohjelman painikkeen painamisen jälkeen sinulla on VAIN 3 sekuntia aikaa, jonka kuluessa voit valita jonkin toisen ohjelman tai asettaa ajastimen. Sen jälkeen valittu ohjelma
käynnistyy automaattisesti.
Ajastuksen ja/tai pesuohjelman peruuttaminen
• Ajastus peruutetaan palauttamalla astianpesukoneen toiminnot.
• Ajastuksen peruuttaminen peruuttaa myös valitun pesuohjelman. Tässä tapauksessa pesuohjelma on asetettava uudelleen. Jos haluat valita uuden pesuohjelman, tarkista, että
pesuainelokerossa on pesuainetta.
VAROITUS!
Älä keskeytä tai peruuta käynnissä olevaa ohjelmaa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
Huomio! Kun luukku avataan, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä. Avaa luukku varovasti.
Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen:
• Avaa astianpesukoneen luukku. Ohjelma pysähtyy. Sulje luukku. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
• Paina virtapainiketta. Kaikki merkkivalot sammuvat. Paina uudelleen virtapainiketta. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
Pesuohjelman päättyminen
• Pesuohjelma loppuu automaattisesti.
Astianpesukoneen tyhjentäminen
•
•
•
1.
2.
47
Ohjelman loppu -merkkivalo syttyy.
Päättyneen ohjelman merkkivalo jää palamaan.
Digitaalinäytössä näkyy nolla.
Kytke virta pois koneesta painamalla virtapainiketta.
Avaa astianpesukoneen luukku ja jätä se raolleen muutaman minuutin ajaksi, ennen
kuin otat astiat pois koneesta. Näin astiat jäähtyvät nopeammin ja kuivuminen on
tehokkaampaa.
Astianpesukoneen tyhjentäminen
• Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille.
Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen.
• Aloita tyhjennys alakorista; välttääksesi veden tippumisen yläkorista alakorissa olevien
astioiden päälle.
• Astianpesukoneen reunoihin ja luukkuun voi ilmestyä vesipisaroita, sillä ruostumaton
teräs saattaa jäähtyä kylmemmäksi kuin posliiniastiat.
HUOMIO
Kun pesuohjelma on päättynyt, kytke virta pois ja sulje vesihana.
Huolto ja puhdistus
Sihtien puhdistaminen
Astianpesukoneen sihdit on tarkistettava ja puhdistettava säännöllisesti. Likaiset sihdit
huonontavat pesutulosta.
VAROITUS!
Tarkista, että virta on kytketty pois ennen kuin aloitat sihtien puhdistamisen.
1. Avaa luukku ja ota alakori pois koneesta.
2. Astianpesukoneen sihtijärjestelmään kuuluu karkeasihti (A), mikrosihti (B) ja tasosihti. Avaa sihtijärjestelmän lukitus mikrosihdin kahvan avulla ja ota sihdit pois koneesta.
48
Huolto ja puhdistus
3. Käännä kahvaa noin 1/4-kierros vastapäivään ja ota sihdit pois.
4. Tartu karkeasihtiin (A) kahvasta, jossa on
reikä, ja vedä se irti mikrosihdistä (B).
5. Pese kaikki sihdit huolellisesti juoksevalla
vedellä.
6. Ota tasosihti pois koneen pohjalta ja puhdista sen kumpikin pinta huolellisesti.
7. Laita tasosihti takaisin pesukoneen pohjalle ja tarkista, että se on kunnolla paikallaan.
8. Työnnä karkeasihti (A) mikrosihdin (B) sisään ja paina sihdit yhteen.
9. Laita sihtiyhdistelmä takaisin paikalleen ja
lukitse kääntämällä kahvaa myötäpäivään
vasteeseen saakka. Tarkista, että tasosihti
on tasaisesti astianpesukoneen pohjan tasolla.
VAROITUS!
Astianpesukonetta ei saa KOSKAAN käyttää ilman sihtejä. Jos sihdit on asennettu väärin
paikoilleen, pesutulos voi olla huono, ja seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä KOSKAAN yritä irrottaa suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien suutinreiät ovat tukkeutuneet, poista lika cocktailtikulla.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa
puhdistusainetta, jos sitä tarvitaan. Älä koskaan käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (asetoni, trikloorietyleeni jne.).
Sisätilan puhdistaminen
Puhdista luukun tiivisteet sekä pesuaineen ja huuhtelukirkasteen lokerot säännöllisesti
kostealla liinalla.
Valmistaja suosittelee erittäin likaisille astioille tarkoitetun pesuohjelman pesemistä ilman
astioita noin kolmen kuukauden välein käyttäen kuitenkin konetiskiainetta.
Jos astianpesukonetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos astianpesukonetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, toimi seuraavasti:
Käyttöongelmat ...
49
1. Irrota laite verkkovirrasta ja sulje vesihana.
2. Jätä luukku raolleen, jotta koneen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
3. Tarkista, että astianpesukone on puhdas.
Suojeltava jäätymiseltä
Älä sijoita konetta paikkaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C. Huom! Kone on tarkoitettu
käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.
Koneen siirtäminen
Jos joudut siirtämään konetta (esim. muuton yhteydessä), toimi seuraavasti:
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenottoletku ja tyhjennysletku.
4. Vedä kone letkuineen ulos syvennyksestä.
Vältä kallistamasta konetta kuljetuksen aikana.
Käyttöongelmat ...
Astianpesukone ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman. Jotkin ongelmista aiheutuvat yksinkertaisten huoltotoimien laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, ja ne voidaan
ratkaista taulukon ohjeiden mukaisesti ilman asiantuntija-apua.
Kytke virta pois astianpesukoneesta ja suorita seuraavat korjaustoimenpiteet.
Virhekoodi ja toimintahäiriö
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
näkyy digitaalinäytössä.
Astianpesukoneeseen ei tule vettä.
• Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut.
Puhdista vesihanan sihti.
• Vesihana on kiinni. Avaa vesihana.
• Vedenottoletkun kierreliittimen sihti (mikäli
letkussa on sihti) on tukossa.
Puhdista letkun kierreliittimen sihti.
• Vedenottoletku on kiinnitetty väärin tai se on
taipunut tai litistynyt.
Tarkista tyhjennysletkun liitäntä.
näkyy digitaalinäytössä.
Astianpesukoneeseen jää vettä.
• Altaan poistoviemäri on tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
• Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin tai se on
taipunut tai litistynyt.
Tarkista tyhjennysletkun liitäntä.
näkyy digitaalinäytössä.
Vesivahinkosuojaus on aktivoitunut.
• Sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
50
Käyttöongelmat ...
Virhekoodi ja toimintahäiriö
Pesuohjelma ei käynnisty.
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
• Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje luukku.
• Pistoke ei ole pistorasiassa. Kiinnitä pistoke
pistorasiaan.
• Sulaketaulun sulake on palanut.
Vaihda sulake.
• Ajastin on asetettu.
Jos haluat pestä astiat heti, peruuta ajastus.
Suoritettuasi kaikki edellä mainitut tarkistukset kytke virta laitteeseen: Ohjelma jatkuu
kohdasta, jossa se keskeytyi.
Jos toimintahäiriö esiintyy tai virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos näkyviin tulee jokin muu kuin taulukossa mainittu virhekoodi, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ja ilmoita laitteen mallitunnus (Mod.), tuotenumero (PNC) ja sarjanumero
(S.N.).
Nämä tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun reunassa olevaan arvokilpeen.
Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä tarvitessasi, kirjoita ne muistiin tähän:
Malli : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuotenumero :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarjanumero : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesutulos ei ole tyydyttävä
Astiat eivät ole puhtaita
• On valittu väärä pesuohjelma.
• Astiat on järjestetty koneeseen sillä tavoin,
että vesi ei pääse kaikille pinnoille. Korit eivät
saa olla liian täynnä.
• Suihkuvarret eivät pyöri esteettä, koska astiat
on järjestetty koneeseen väärin.
• Astianpesukoneen pohjassa olevat sihdit ovat
likaisia, tai ne on asetettu väärin paikalleen.
• Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei
lainkaan.
• Jos astioissa on kalkkijäämiä, syynä on se, että;
suolasäiliö on tyhjä tai vedenpehmennin on
säädetty väärin.
• Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin.
• Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä
• Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta.
• Huuhtelukirkasteen säiliö on tyhjä.
Laseissa ja astioissa on raitoja, maitomaisia läis- • Pienennä huuhtelukirkasteen annostelua.
kiä tai sinertävä pinta
Laseissa ja astioissa on kuivuneita vesipisaroita
• Suurenna huuhtelukirkasteen annostelua.
• Syynä voi olla käytetty pesuaine. Soita pesuaineen valmistajan asiakaspalvelunumeroon.
Tekniset tiedot
51
Jos ongelma ei poistu näiden tarkistusten avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys x korkeus x syvyys (cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 57,5
Sähköliitäntä - Jännite - Koko- Sähköliitännän tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun sinaisteho - Sulake
säreunassa olevaan arvokilpeen
Vedenpaine
Minimi - maksimi (MPa)
0,05 - 0,8
Kapasiteetti
Astioiden määrä
12
Maks. paino
kg
40
Ohjeita testilaitokselle
Standardin EN 60704 mukainen testi on suoritettava kone täynnä ja käyttäen testiohjelmaa (katso Pesuohjelmat).
Standardin EN 50242 mukainen testi on suoritettava suolasäiliö ja huuhteluainesäiliö
täytettyinä ja käyttäen testiohjelmaa (katso Pesuohjelmat).
Täysi koneellinen: normaali 12 hengen astiasto
Tarvittava pesuaineen määrä:
5 g + 25 g (tyyppi B)
Huuhtelukirkasteen asetus:
asento 4 (tyyppi III)
Astianpesukoneen täyttöesimerkkejä:
Yläkori 1)
52
Ohjeita testilaitokselle
Alakori ja ruokailuvälinekori
Ruokailuvälinekori
1) Jos ruokailuvälinekorin vasemmalla puolella on kuppitelineitä, ota ne pois.
Asennus
53
Asennusohjeet
Asennus
VAROITUS!
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkö- ja/tai putkiasennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan ja/tai putkimiehen tai muun asiantuntevan henkilön tehtäväksi.
Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin sijoitat koneen paikalleen.
Sijoita kone vesihanan ja viemärin viereen.
Tämä astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi joko kalustekaapin tai työtason alle.
Huomio! Noudata tarkasti oheisen kaavion ohjeita kalusteeseen asennuksessa ja kalustelevyn kiinnityksessä.
Astianpesukone ei tarvitse muita ilmanvaihtoaukkoja kuin vedenotto- ja tyhjennysletkun
ja verkkojohdon vaatimat aukot.
Astianpesukoneessa on säädettävät jalat, joiden avulla sen korkeutta voidaan säätää.
Laitteen on oltava kytkettynä irti verkkovirrasta kaikkien sisäisten osien käsittelyn aikana.
Kun työnnät koneen sen syvennykseen, tarkista, että vedenottoletku, tyhjennysletku ja
verkkojohto eivät jää mutkalle eivätkä litisty.
Kiinnittäminen viereisiin kalusteisiin
Astianpesukone on kiinnitettävä paikalleen sillä tavoin, ettei se pääse kallistumaan.
Tarkista, että koneen päällä oleva työtaso on kiinnitetty tukevasti kiinteään rakenteeseen
(viereiseen keittiökaappiin, seinään).
Tasapainottaminen
Koneen hyvä tasapainottaminen on olennaisen tärkeää, jotta luukku sulkeutuu kunnolla ja
tiiviisti. Kun kone on asianmukaisesti tasapainotettu, luukku ei kosketa kaapin kumpaankaan puoleen. Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä säätöjalkoja, kunnes kone
on täysin tasapainossa.
Vesiliitäntä
Vesiliitäntä
Tämä kone voidaan kytkeä joko kuumavesi- (korkeintaan 60 °C) tai kylmävesiliitäntään.
Kuumavesiliitännän avulla energian kulutusta voidaan pienentää huomattavasti. Tämä
riippuu kuitenkin siitä, millä tavalla kuumaa vettä tuotetaan. (Suosittelemme vaihtoehtoisia
energianlähteitä, jotka ovat luontoa säästäviä, kuten esim. aurinko- tai valokennopaneelit
ja tuulivoima).
Astianpesukone liitetään vesijohtoverkkoon kiertämällä koneen vedenottoletkussa oleva
liitäntämutteri 3/4 tuuman putkikierrehanaan tai erityiseen pikakytkentähanaan (esim.
Press-block).
Veden paineen tulee olla kohdassa Tekniset tiedot määritettyjen arvojen mukainen. Vedenpainetiedot ovat saatavissa paikalliselta vesilaitokselta.
Vedenottoletku ei saa olla mutkalla, litistynyt tai solmussa liitännän aikana.
54
Vesiliitäntä
Astianpesukoneessa on vedenotto- ja tyhjennysletkut, jotka voidaan kääntää joko vasemmalle tai oikealle asennuspaikan mukaisesti liitosmutterin avulla.
Lukkomutteri on asetettava oikein paikalleen vesivuotojen välttämiseksi.
(Huomio! Kaikissa astianpesukonemalleissa EI ole liitosmutterilla varustettuja vedenottoja tyhjennysletkuja. Siinä tapauksessa mainittu järjestely ei ole mahdollinen). Jos astianpesukone liitetään uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan,
anna veden juosta muutaman minuutin ajan, ennen kuin liität vedenottoletkun.
Älä käytä vanhan pesukoneen letkuja.
Laitteessa on turvatoiminto, joka estää koneen käyttämän veden paluun takaisin vesijohtoverkkoon. Laite vastaa sovellettavissa olevia putkiasennusmääräyksiä.
Varoventtiilillä varustettu vedenottoletku
Kun kaksiseinäinen vedenottoletku on liitetty, varoventtiili on lähellä vesihanaa. Siksi vedenottoletku on paineenalainen vain veden virratessa. Jos vedenottoletku tällöin alkaa
vuotaa, varoventtiili katkaisee veden virtauksen.
Huomioi seuraavat seikat vedenottoletkua asentaessasi:
• Varoventtiilin virtajohto on kaksiseinäisen vedenottoletkun sisällä. Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä veteen.
• Jos vedenottoletku tai varoventtiili vahingoittuu, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
• Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun saa vaihtaa ainoastaan pätevä asentaja tai
huoltokeskus.
VAROITUS!
Varoitus! Vaarallinen jännite.
Tyhjennysletkun liitäntä
Tyhjennysletku voidaan liittää seuraavilla tavoilla:
1. Altaan poistoviemäriin kiinnittämällä letku työtason alle. Tällä tavoin likavesi ei pääse
virtaamaan altaasta takaisin koneeseen.
2. Ilmastoituun pystyputkeen, jonka sisähalkaisija on vähintään 4 cm.
Sähköliitäntä
55
Poistovesiliitäntä saa olla korkeintaan 60 cm:n
korkeudella astianpesukoneen pohjasta.
Tyhjennysletku voidaan kääntää joko oikealle tai
vasemmalle astianpesukoneesta.
Tarkista, että letku ei ole mutkalla tai litistynyt, sillä
tämä voisi estää vedenpoiston tai hidastaa sitä.
Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa vesi voi virrata
takaisin koneeseen.
Tyhjennysletkun kokonaispituus, mukaan lukien
mahdollinen jatkoletku, ei saa olla yli 4 metriä.
Jatkoletkun sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin
mukana toimitetun letkun halkaisija.
Vastaavasti viemäriliitännöissä käytettyjen liitinten sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin letkun
halkaisija.
Kun tyhjennysletku liitetään pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen, muovikalvo (A) on
poistettava kokonaan. Jos kalvoa ei poisteta kokonaan, viemäriputkeen kerääntyy ruoanjätteitä, ja lopulta se tukkeutuu.
Laitteessa on turvajärjestelmä, joka estää likaveden paluun
takaisin koneeseen. Jos altaan poistoviemärissä on kiinteä takaiskuventtiili, se voi estää astianpesukoneen asianmukaisen
veden tyhjennyksen. Sen vuoksi takaiskuventtiili on suositeltavaa poistaa.
Tarkista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta niistä ei vuoda
vettä asennuksen jälkeen.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Turvallisuusmääräysten mukaisesti laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja.
Arvokilpeen on merkitty myös sulakkeen tiedot.
Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan. Monihaaraisia pistokkeita, liittimiä ja jatkojohtoja ei saa käyttää.
Ne voivat aiheuttaa ylikuumetessaan palovaaran.
Vaihda pistorasia tarvittaessa maadoitettuun. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä, vaan tartu aina pistokkeesta.
Valmistaja ei vastaa edellä esitettyjen turvatoimien laiminlyönnistä aiheutuvista ongelmista.
56
Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS< jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin
jätteenkeräysastioihin.
VAROITUS!
Kun poistat astianpesukoneen lopullisesti käytöstä, toimi seuraavasti:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä ne.
• Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin voidaan estää lasten jääminen loukkuun koneen sisälle
ja seurauksena oleva hengenvaara.
57
58
59
www.electrolux.com
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss
på:www.aeg-electrolux.se
117966620-00-052008
www.aeg-electrolux.fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising