Atag | VA6311AFUU/A06 | User manual | ATAG VA6311AFUU/A06 User Manual

ATAG VA6311AFUU/A06 User Manual
Gebruiksaanwijzing
Notice
d'utilisation
Benutzerinformation
User manual
Afwasmachine
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
Dishwasher
VA6311AF
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van glansspoelmiddel
Dagelijks gebruik
De vaatwasser inruimen
Gebruik van vaatwasmiddelen
De Multitab-functie
2
4
5
6
6
8
8
9
10
12
13
Een wasprogramma selecteren en starten
14
De vaatwasser uitruimen
15
Wasprogramma's
15
Onderhoud en reiniging
16
Problemen oplossen
18
Technische gegevens
19
Montage
19
Aansluiting aan de waterleiding
20
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
22
Milieubescherming
22
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen en
ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die
het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of
verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
• Open de deur niet als het apparaat in
werking is; er kan hete stoom ontsnappen.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
• Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
• Onder geen voorwaarde moet u proberen
de afwasmachine zelf te repareren. Reparaties die worden uitgevoerd door onervaren personen veroorzaken letsel of storingen. Neem contact op met onze serviceafdeling. Sta te allen tijde op het gebruik
van originele reserveonderdelen.
Correct gebruik
• Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld
voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor
reiniging in een afwasmachine.
• Doe geen oplosmiddelen in de afwasmachine. Dit kan een explosie veroorzaken.
• Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in de bestekmand worden geplaatst of horizontaal in het bovenrek worden gelegd.
• Gebruik alleen producten (afwasmiddel,
zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor
afwasmachines.
Algemene veiligheid
• Mensen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan
of instructies krijgen over het gebruik van
dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Afwasmiddelen kunnen chemische brandwonden veroorzaken aan de ogen, de
mond en de keel. Deze kunnen levensbedreigend zijn! Houd u aan de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant.
3
• Het water in uw afwasmachine is geen
drinkwater. Resten van afwasmiddel kunnen nog in de machine aanwezig zijn.
• Zorg ervoor dat de deur van de afwasmachine altijd gesloten is als het apparaat niet
wordt in- of uitgeruimd. Zo voorkomt u dat
iemand over de open deur struikelt en zich
bezeert.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
De veiligheid van kinderen
• Dit apparaat is bestemd voor gebruik door
volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen
dat zij met het apparaat gaan spelen..
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige
plaats buiten het bereik van kinderen.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer uw afwasmachine op eventuele
transportschade. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Neem contact op met
uw leverancier als de machine beschadigd
is.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten verwijderd worden voordat u het apparaat in gebruik neemt.
• Alle elektrische en loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van
dit apparaat moeten worden uitgevoerd
door een gekwalificeerd en competent
persoon.
• Om veiligheidsredenen is het gevaarlijk wijzigingen aan te brengen in de specificaties
of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
• Gebruik de afwasmachine nooit als het
aansluitsnoer of de waterslangen beschadigd zijn; of als het bedieningspaneel, het
werkblad of de plint zodanig beschadigd
zijn dat het inwendige van de machine vrij
toegankelijk is. Raadpleeg onze serviceafdeling om gevaarlijke situaties te voorkomen.
• In de behuizing van de afwasmachine mogen geen gaten worden geboord ter voorkoming van schade aan hydraulische en
elektrische onderdelen.
Waarschuwing! Voor de aansluiting
van elektriciteit en water dienen de
instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden
opgevolgd.
4
Beschrijving van het product
1 Bovenrek
2 Aanpassen van de instelling van de waterhardheid
3 Zoutreservoir
4 Afwasmiddeldoseerbakje
5 Glansmiddeldoseerbakje
6
7
8
9
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
5
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
Programmakeuzetoetsen
Toets uitgestelde start
Controlelampjes
Aan-/uit-toets
Digitaal display
Functietoetsen
Controlelampjes
Programma bezig
Gaat branden als het afwasprogramma wordt ingesteld.
Multitab-functie (MULTITABLET)
Geeft het activeren/deactiveren aan van de Multitab-functie. Zie Multitab-functie.
Zout
Gaat branden als het speciale zout op is.
1)
Glansmiddel
Gaat branden als het glansmiddel op is.
1)
1) De controlelampjes voor zout en glansmiddel branden nooit als een afwasprogramma bezig is, zelfs
niet als bijvullen van zout en/of glansmiddel noodzakelijk is.
6
Digitaal display
Het display geeft aan:
• op welke stand de waterontharder is ingesteld,
• de geschatte resterende tijd van het lopende programma,
• inschakelen/uitschakelen van de glansmiddeldosering ( ALLEEN wanneer de
"Multitab-functie" actief is),
• het einde van een afwasprogramma (op
het display verschijnt een nul),
• het aftellen van de uitgestelde start,
• de foutcodes betreffende een storing van
het apparaat.
Functietoetsen
De volgende functies kunnen met behulp van
deze toetsen worden geprogrammeerd:
• op welke stand de waterontharder is ingesteld,
• een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren,
• activering/deactivering van de Multitabfunctie,
• activering/deactivering van de glansmiddeldosering wanneer de Multitab-functie
actief is.
Instelmodus
Druk op de Aan-/uittoets. ALLE controlelampjes van de programmatoetsen branden.
Het controlelampje van het programma bezig
brandt niet. Het apparaat staat in de instelmodus.
Vergeet nooit dat bij het uitvoeren van
handelingen zoals:
– het kiezen van een afwasprogramma,
– het instellen van het niveau van de waterontharder,
– het in-/uitschakelen van de glansmiddeldosering,
het apparaat in de instelmodus MOET
staan.
Druk op de Aan-/uittoets. slechts 1 controlelampje van een programmatoets brandt.
Het controlelampje van het lopende programma gaat branden. Het laatst uitgevoerde of geselecteerde programma nog steeds
ingesteld. Om in dit geval terug te keren naar
de instelmodus moet het programma worden geannuleerd.
Een ingesteld programma of een lopend
programma annuleren
Houdt tegelijkertijd de twee functietoetsen
B en C ingedrukt, totdat alle controlelampjes
van de programmatoetsen gaan branden en
het controlelampje van het programma bezig
aan gaat. Het programma is geannuleerd en
de machine staat nu in de instelmodus.
Het eerste gebruik
Voordat u uw afwasmachine in gebruik
neemt:
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting
en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen uit
het inwendige van de machine
• De waterontharder instellen
• Giet 1 liter water in het zoutreservoir en vul
het reservoir vervolgens met regenereerzout
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
Als u gebruik wilt maken van gecombineerde afwasmiddelblokjes
zoals: ''3 in 1'', ''4 in 1'', ''5 in 1'' enz...
dient u de Multitab-functie in te stellen. (Zie ''Multitab-functie'').
De waterontharder instellen
De afwasmachine is uitgerust met een waterontharder die is ontworpen om mineralen
en zouten uit het leidingwater te verwijderen
die een schadelijk of negatief effect zouden
hebben op de werking van het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen en
zouten is, des te harder is het water. De
hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse hardheid (°dH),
Franse hardheid (°TH) en mmol/l (millimol per
liter - internationale eenheid voor de hardheid
van water).
De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van het water
7
in uw omgeving. Uw waterleidingbedrijf kan
u informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats.
met behulp van de waterhardheidstoets
en elektronisch.
De waterontharder moet op beide manieren worden ingesteld: handmatig,
Aanpassen van de waterhardheidsinstelling
Waterhardheid
Gebruik
van
zout
°dH
°TH
mmol/l
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
niveau 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
nee
Handmatig instellen
De afwasmachine wordt in de fabriek ingesteld op stand 2.
1. Open de deur van de afwasmachine.
2. Neem het onderrek uit de afwasmachine.
3. Zet de waterhardheidstoets in stand 1 of
2 (zie tabel).
4. Plaats het onderrek terug.
Elektronisch instellen
De afwasmachine is in de fabriek ingesteld op stand 5.
1. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en
C ingedrukt, tot de lampjes van de func-
tietoetsen A , B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op functietoets A , de lampjes van
de functietoetsen B en C gaan uit, terwijl
het lampje van functietoets A blijft knipperen. In het display ziet u het huidige niveau.
Voorbeelden:
in het display = niveau 5
in het display = niveau 10
4. Druk op functietoets A om het niveau te
wijzigen. Elke keer dat deze toets wordt
ingedrukt, wordt het niveau gewijzigd. Zie
de tabel voor de selectie van het nieuwe
niveau)..
Voorbeelden: als het huidige niveau 5
is, wordt door functietoets A één keer in
te drukken, niveau 6 geselecteerd. als het
huidige niveau 10 is, wordt door toets A
één keer in te drukken, niveau 1 geselecteerd.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen
de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken.
8
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Waarschuwing!
Gebruik alleen zout dat specifiek is bestemd
voor gebruik in afwasmachines. Alle andere
soorten zout die niet specifiek zijn ontwikkeld
voor gebruik in een afwasmachine, in het bijzonder tafelzout, zullen schade toebrengen
aan de waterontharder. Vul alleen zout bij
vlak voordat u een van de volledige afwasprogramma's gaat starten. Hiermee wordt
voorkomen dat gemorste zoutkorrels of zout
water enige tijd op de bodem van de machine achterblijven, hetgeen corrosie kan veroorzaken.
Vullen:
1. Open de deur, neem het onderrek uit de
machine en schroef het deksel van het
zoutreservoir los door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
2. Giet 1 liter water in het reservoir (dit is
alleen nodig als de machine de eerste
keer met zout wordt gevuld) .
3. Giet met behulp van de bijgeleverde
trechter zout in het reservoir totdat het vol
is.
4. Plaats het deksel terug en zorg er voor
dat er geen zoutresten achterblijven op
de schroefdraad of op de pakking.
5. Draai het deksel goed vast door het met
de klok mee te draaien tot de aanslag (u
hoort een klik).
Maak u geen zorgen als er bij het vullen
met zout water uit de vulopening
stroomt, dit is heel normaal.
Het zoutcontrolelampje op het bedieningspaneel kan 2-6 uur blijven
branden nadat het zout is bijgevuld,
ervan uitgaande dat de afwasmachine ingeschakeld blijft. Als u gebruik
maakt van zout dat minder snel oplost, kan dit nog langer duren. De
werking van de machine wordt hierdoor niet beïnvloed.
Gebruik van glansspoelmiddel
Waarschuwing! Gebruik alleen
merkglansmiddelen voor
afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit
met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit zou het apparaat beschadigen.
Glansmiddel zorgt ervoor dat het serviesgoed grondig wordt gespoeld en vrij
van vlekken en strepen opdroogt.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste
keer spoelen automatisch gedoseerd.
1. Open het reservoir door op de ontgrendelknop (A) te drukken.
9
Neem eventueel bij het vullen gemorst
glansmiddel op met een absorberende
doek om de volgende keer als u een
programma draait buitensporige
schuimvorming te voorkomen.
2. Giet glansmiddel in het reservoir. Het
maximale vulniveau wordt aangegeven
door "max".
Stel de dosering van het glansmiddel in overeenstemming met de bereikte eind- en
droogresultaten in met behulp van de 6-standenschakelaar (stand 1 minimumdosering,
stand 6 maximumdosering).
De dosering wordt in de fabriek ingesteld op
stand 4.
Verhoog de dosering als er na afloop van het
programma waterdruppels of kalkvlekken op
het serviesgoed achterblijven.
Verlaag de dosering als er kleverige witachtige strepen op het serviesgoed achterblijven
of een blauwzweem op glaswerk of op de
lemmeten van messen.
Het doseerbakje bevat ongeveer 110 ml
glansmiddel, voldoende voor tussen de
16 en 40 afwascycli, afhankelijk van de
ingestelde dosering.
3. Zorg ervoor dat het deksel na het vullen
goed wordt gesloten.
Dagelijks gebruik
• Controleer of het nodig is regenereerzout
of glansmiddel bij te vullen.
• Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
• Afwasmiddel doseren.
• Selecteer een programma dat geschikt is
voor het bestek en het serviesgoed.
• Start het afwasprogramma.
Handige aanwijzingen en tips
Sponzen, huishoudtextiel en voorwerpen die
water kunnen absorberen mogen niet in de
afwasmachine worden gereinigd.
• Voordat u het serviesgoed in de machine
plaatst, dient u:
– alle voedselresten en rommel te verwijderen.
– Laat aangebakken etensresten in pannen eerst inweken
10
• Let bij het plaatsen van serviesgoed en bestek op de volgende punten:
– Borden en bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet belemmeren.
– Plaats holle voorwerpen zoals kopjes,
glazen, pannen, enz. met de opening
naar beneden zodat ze niet vol water lopen.
– Borden en bestek mogen niet in elkaar
liggen of elkaar bedekken.
– Zorg er ter voorkoming van schade aan
glaswerk voor dat glazen elkaar niet raken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met
teflon hebben de neiging waterdruppels
vast te houden; deze voorwerpen drogen
niet zo goed als voorwerpen van porselein
en staal.
• Lichte voorwerpen (kunststofbakjes enz.)
moeten in het bovenrek worden geplaatst
en zo worden neergezet dat ze niet kunnen
bewegen.
Het volgende serviesgoed en bestek is voor reiniging in de afwasmachine
niet geschikt:
in beperkte mate geschikt:
• bestek met houten, hoornen, porseleinen of pa- • Reinig aardewerk alleen in de afwasmachine als
relmoeren handgrepen.
het door de fabrikant specifiek wordt geken• voorwerpen van kunststof die niet hittebestenmerkt als afwasmachinebestendig.
dig zijn.
• Geglazuurde dessins kunnen vervagen als ze
• ouder bestek met gelijmde onderdelen die niet
vaak in de afwasmachine gewassen worden.
hittebestendig zijn.
• Zilveren en aluminium hebben de neiging om
• gelijmd bestek of gelijmde borden.
tijdens het reinigen te verkleuren: Etensresten,
• tinnen of koperen voorwerpen.
bijv. eiwit, eierdooier en mosterd, veroorzaken
• glaswerk van loodkristal.
op zilver vaak verkleuring en vlekken. Verwijder
• gemakkelijk roestende stalen voorwerpen.
etensresten dan ook onmiddellijk van zilver, als
• houten schotels.
dit niet meteen na gebruik wordt afgewassen.
• voorwerpen gemaakt van synthetische vezels.
De vaatwasser inruimen
Het onderrek
Het onderrek is geschikt voor steelpannen,
deksels, borden, slakommen, bestek, enz.
U kunt de rijen met punten in het onderrek
laten zakken om ruimte te maken voor potten, pannen en schalen.
11
De bestekmand
Rechtop geplaatste lange messen zijn
een potentieel gevaar. Lang en/of
scherp snijgereedschap zoals
bijvoorbeeld vleesmessen moeten
horizontaal in het bovenrek worden
gelegd. Pas op bij het plaatsen of
uitnemen van scherpe voorwerpen zoals
messen.
de grootte en afmetingen van het bestek dit
toelaten).
Plaats vorken en lepels in de uitneembare
bestekmand met de handvatten naar beneden en messen met de handvatten naar boven gericht.
Gebruik voor groter kookgerei slechts 1
rooster.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor schotels, kommen, kopjes, glazen, potten en deksels.
Plaats voorwerpen zo op en onder de kopjesrekken dat het water alle oppervlakken
kan bereiken.
Als de handgrepen onder de bestekmand
uitsteken en de onderste sproeiarm in zijn
beweging belemmeren, dient het bestek met
de handgrepen omhoog te worden geplaatst.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
Voor de beste resultaten raden wij u aan gebruik te maken van de bestekroosters (indien
12
Glazen met een lange voet kunnen ondersteboven in de kopjesrekken worden geplaatst. Voor hogere voorwerpen kunnen de
kopjesrekken worden opgeklapt.
Maximale hoogte van borden in het onderrek
Met bovenrek in laagste stand
29 cm
Ga als volgt te werk om het bovenrek in
zijn hoogste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Houd het bovenrek vast bij het handvat
aan de zijkant.
3. Trek het rek voorzichtig tot de aanslag
naar buiten.
Controleer alvorens de deur te sluiten
dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Als er zeer grote borden moeten worden afgewassen, kunt u deze in het onderrek plaatsen nadat u het bovenrek in zijn hoogste positie hebt geplaatst.
Maximale hoogte van borden in het onderrek
Met bovenrek in hoogste stand
30 cm
4. Laat het verticaal naar beneden zakken.
Het mechanisme houdt het rek in de hogere of lagere stand.
Sluit na het vullen van de machine
altijd de deur, want een open deur
kan gevaarlijk zijn.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik uitsluitend afwasmiddelen die
specifiek zijn bedoeld voor gebruik in afwasmachines.
Neem de aanbevelingen van de fabrikant voor dosering en bewaren op de
verpakking van het afwasmiddel in acht.
Het gebruik van niet meer dan de juiste
hoeveelheid afwasmiddel draagt bij aan
minder milieuverontreiniging.
Afwasmiddel doseren
1. Open het deksel.
2. Vul het afwasmiddelbakje (1) met afwasmiddel. De markering geeft de doseerniveaus aan:
20 = ca. 20 g afwasmiddel
13
30 = ongeveer 30 g afwasmiddel.
1
2
3. Alle programma's met voorwas hebben
een extra dosering afwasmiddel nodig
(5/10 g) dat in het afwasmiddelbakje voor
de voorwas (2) moet worden gedaan.
Deze dosering wordt gebruikt tijdens de
voorwasfase.
Bij gebruik van afwasmiddeltabletten;
plaats het tablet in vak (1)
4. Sluit het deksel en druk totdat het op zijn
plaats klikt.
Afwasmiddeltabletten van verschillende
fabrikanten lossen niet allemaal even
snel op. Daarom bereiken bepaalde afwasmiddeltabletten tijdens korte programma's niet hun volledige reinigingswerking. Kies daarom bij het gebruik van
afwasmiddeltabletten lange programma's, om ervoor te zorgen dat tabletresten volledig worden verwijderd.
De Multitab-functie
Dit apparaat is uitgerust met de "Multitabfunctie", hiermee is het gebruik mogelijk van
"Multitab" combitabletten.
Dit zijn producten met een gecombineerde
reinigings-, glans- en zoutfunctie. Ook kunnen zij verschillende andere middelen bevatten afhankelijk van de soort tabletten die u
kiest ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc...).
Controleer of deze producten geschikt zijn
voor uw waterhardheid. Zie de instructies
van de fabrikant.
Als deze functie is geselecteerd blijft hij ook
actief gedurende de volgende afwasprogramma's.
Met de selectie van deze functie wordt de
toevoer van glansmiddel en zout vanuit de
desbetreffende reservoirs automatisch stopgezet en ook de controlelampjes voor zout
en glansmiddel worden gedeactiveerd.
Bij gebruik van de "Multitab functie" kan de
duur van de cyclus veranderen. Als dit het
geval is wordt de looptijd van het programma
automatisch bijgewerkt op het digitale display.
Schakel de ''Multitab-functie'' voor het
begin van een afwasprogramma in of uit.
Als het programma loopt kan de "Multitab-functie" NIET meer worden gewijzigd. Als u de "Multitab-functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde
programma annuleren en vervolgens de
"Multitab-functie". In dat geval moet u
opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen.
In-/uitschakeling van de Multitabfunctie
Houd de twee Multitab-toetsen (functietoetsen D en E) gelijktijdig ingedrukt, tot het Multitab-indicatielampje gaat branden. Dit betekent dat de functie actief is.
Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze twee toetsen in te drukken tot het
desbetreffende controlelampje van het symbool van de "Multitab-functie" uitgaat.
14
Als u niet tevreden bent over het
droogresultaat adviseren wij u:
1. het glansmiddeldoseerbakje te vullen met glansmiddel.
2. de glansmiddeldosering te activeren.
3. de dosering van het glansmiddel in te
stellen op stand 2.
• De glansmiddeldosering kan alleen
worden in- of uitgeschakeld als de
"Multitab-functie" actief is.
Activering/deactivering van de
glansmiddeldosering
1. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en
C ingedrukt, tot de lampjes van de functietoetsen A , B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op functietoets B , de lampjes van
de functietoetsen A en C gaan uit, terwijl
het lampje van functietoets B blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan.
Glansmiddeldosering geactiveerd
4. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft
de nieuwe instelling aan.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen
de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken.
Als u besluit weer over te gaan op
het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u:
1. De Multitab-functie uitschakelen.
2. het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje opnieuw te vullen.
3. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed,
draaien.
4. de waterhardheid in te stellen in
overeenstemming met de hardheid
van het water in uw omgeving.
5. De glansmiddeldosering in te stellen.
Glansmiddeldosering gedeactiveerd
Een wasprogramma selecteren en starten
Selecteer het afwasprogramma en
de uitgestelde start met de deur
enigszins geopend. De start van het
programma of het aftellen voor de
uitgestelde start begint pas nadat de
deur is gesloten. Tot dat moment
kunnen de instellingen nog worden
gewijzigd
1. Controleer of de rekken juist zijn geladen
en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
2. Controleer of de waterkraan is geopend.
3. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
4. Druk op de toets die correspondeert met
het gewenste programma (zie tabel "afwasprogramma's").
Wanneer een programma is gekozen
gaat het corresponderende controlelampje branden.
Het controlelampje programma bezig
gaat branden.
Sluit de deur van de afwasmachine, het
programma start automatisch.
Het controlelampje van programma bezig blijft branden.
Het programma instellen en starten met
"uitgestelde start"
1. Druk na het kiezen van het programma
de toets uitgestelde start in, tot in het display knipperend het gewenste aantal
uren voor het startuitstel verschijnt. De
start van het gekozen afwasprogramma
kan 1 - 19 uur uitgesteld worden.
2. Sluit de deur van de afwasmachine, het
aftellen start automatisch. Het aantal uren
in het display knippert niet langer, maar
brandt continu.
Als de functie uitgestelde start is ingesteld, is het controlelampje programma
bezig uit. Als het aftellen van de uitgestelde start is verstreken, start het afwasprogramma automatisch en gaat
het controlelampje programma bezig
branden.
3. Het aftellen vindt plaats in stappen van 1
uur.
15
4. Het openen van de deur onderbreekt het
aftelproces. Sluit de deur; het aftellen
gaat verder vanaf het punt waar het werd
onderbroken.
5. Als de uitgestelde start is verstreken, start
het programma automatisch.
De selectie van het afwasprogramma en
de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht.
Wanneer u op een programmatoets
drukt, heeft u SLECHTS 3 seconden
om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen.
Na deze 3 seconden, start het gekozen
programma automatisch.
Waarschuwing! Onderbreek of
annuleer een lopend afwasprogramma
ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is.
Let op! Als de deur wordt geopend kan
hete stoom vrijkomen. Open de deur
voorzichtig.
Een afwasprogramma of een lopende
uitgestelde start annuleren
• Houd tegelijkertijd de twee functietoetsen
B en C ingedrukt, totdat alle controlelamp-
jes van de programmatoetsen gaan branden en het controlelampje van programma
bezig uit gaat.
• Bij het annuleren van een uitgestelde start
wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. In dit geval moet u het
afwasprogramma opnieuw instellen.
• Als er een nieuw afwasprogramma moet
worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit.
Einde van het afwasprogramma
• De afwasmachine gaat automatisch uit.
• Op het digitale display verschijnt nul.
• Het controlelampje van programma bezig blijft branden.
• Nul verschijnt in het digitale display.
1. Schakel de afwasmachine uit door op de
aan-/uit-toets te drukken.
2. Open de deur van de afwasmachine, laat
hem op een kier staan en wacht een paar
minuten voordat u het serviesgoed uit de
machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn
afgekoeld en ook beter zijn gedroogd.
De vaatwasser uitruimen
• Hete borden zijn gevoelig voor stoten. Het
is daarom raadzaam het serviesgoed eerst
te laten afkoelen alvorens de machine uit
te ruimen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van het bovenrek op het serviesgoed in
het onderrek druppelt.
• Er kan water op de zijkanten en de deur
van de afwasmachine ontstaan omdat
roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden
dan het serviesgoed.
Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit
het stopcontact te trekken en de
kraan dicht te draaien.
Wasprogramma's
Programma
Intensief 70°
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek, potten en
pannen
Beschrijving programma
Voorwas
Hoofdwas
2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
16
Programma
1)
Eco tot 50°
2)
Snel tot 50°
45° Glas
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Alles
Serviesgoed, bestek, potten en
pannen
Normaal vervuild
Serviesgoed en
bestek
Voorwas
Hoofdwas
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Licht vervuild
Serviesgoed en
bestek
Hoofdwas
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Normaal vervuild
Teer aardewerk
en glaswerk
Hoofdwas
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Beschrijving programma
Voorwas
Hoofdwas
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
1) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de
troebelheid van het water. De programmaduur en het water- en energieverbruik kunnen variëren; dit
hangt af van het feit of het apparaat geheel of gedeeltelijk is gevuld en of het servies licht of sterk is
vervuild. De temperatuur van het water wordt automatisch ingesteld tussen 45° C en 70° C.
2) Test programma voor testinstanties
Verbruikswaarden 1)
Programma
Programmaduur
(in minuten)
2)
Energieverbruik
(in kWh)
Waterverbruik
(in liter)
Intensief 70°
-
1,8 - 2,0
23 - 25
AUTO
-
1,1 - 1,7
12 - 23
3)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
Snel tot 50°
-
1,0 - 1,2
11 - 12
45° Glas
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Eco tot 50°
1) De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van
het water, maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid serviesgoed.
2) De duur van het programma is te zien in het display.
3) Test programma voor testinstanties
Onderhoud en reiniging
De filters reinigen
De filters moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en gereinigd. Vuile filters beïnvloeden het afwasresultaat negatief.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat de
machine is uitgeschakeld voordat de
filters worden schoongemaakt.
1. Open de deur, neem het onderrek uit de
machine.
2. Het filtersysteem van de afwasmachine
omvat een grof filter ( A ), een microfilter
( B ) en een platte filter. Ontgrendel het
filtersysteem met behulp van de hendel
op het microfilter.
17
8. Plaats het grof filter ( A ) in het microfilter
( B ) en druk ze tegen elkaar.
9. Breng de filtercombinatie terug op zijn
plaats en vergrendel het geheel door de
hendel tot de aanslag met de wijzers van
de klok mee te draaien. Let er bij deze
procedure op dat het platte filter niet boven de bodem van het afwascompartiment uitsteekt.
3. Draai de greep ongeveer een kwartslag
naar links en verwijder het filtersysteem
Gebruik de afwasmachine NOOIT zonder filters. Een onjuiste terugplaatsing en
bevestiging van de filters heeft slechtere
afwasresultaten tot gevolg en kan resulteren in schade aan het apparaat
Probeer NOOIT de sproeiarmen te
verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een cocktailprikker.
4. Pak het grof filter ( A ) beet bij de greep
en verwijder het microfilter ( B ).
5. Maak alle filters onder stromend water
grondig schoon.
6. Verwijder het platte filter uit de bodem van
het afwascompartiment en reinig het filter
grondig aan beide kanten.
7. Plaats het platte filter terug in de bodem
van het afwascompartiment en controleer of het filter goed op zijn plaats zit.
Buitenkant
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik - indien nodig - alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
nooit schurende producten, schuursponsjes
of oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen,
enz.).
De binnenkant van de machine reinigen
Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelbakje en
glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een
vochtige doek worden gereinigd.
Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een
afwasprogramma voor ernstig vervuild serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar
zonder serviesgoed.
Als de afwasmachine langere tijd niet
wordt gebruikt
Als u de afwasmachine gedurende langere
tijd niet gebruikt, adviseren wij u:
1. de stekker uit het stopcontact te trekken
en de kraan dicht te draaien.
2. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen.
3. het inwendige van de machine leeg en
schoon te houden.
18
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Zet de machine niet op een plaats waar de
temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch
niet anders kan, maak de machine leeg, sluit
de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding
en laat deze leeglopen.
De machine verplaatsen
Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz.):
1. trek de stekker uit het stopcontact.
2. draai de waterkraan dicht.
3. verwijder de watertoevoer- en -afvoerslang.
4. trek de machine samen met de slangen
naar voren.
Vermijd kantelen van de machine tijdens het
vervoer.
Problemen oplossen
De afwasmachine start niet of stopt als hij
bezig is.
Bepaalde problemen zijn het gevolg van een
gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met
Storingscodes en storing
behulp van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen.
Zet de afwasmachine uit, open de deur en
voer de volgende voorgestelde corrigerende
handelingen uit.
Mogelijke oorzaak en oplossing
• Voortdurend knipperen van het controlelampje • De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkprogramma bezig
aanslag.
•
Maak de waterkraan schoon.
verschijnt in het display
De afwasmachine wordt niet gevuld met wa- • De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
ter
• Het filter (indien aanwezig) in de schroeffitting
van de wateraanvoerslang is verstopt.
Reinig het filter in de schroeffitting.
• De watertoevoerslang is niet juist geplaatst of is
gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de wateraanvoerslang.
• Voortdurend knipperen van het controlelampje
programma bezig
•
verschijnt in het display
Het afwaswater wordt niet afgevoerd
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
• De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of is
gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang.
• Voortdurend knipperen van het controlelampje
programma bezig
•
verschijnt in het display
Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met onze service-afdeling.
Storing
Het programma begint niet
Nadat u deze controles hebt uitgevoerd,
schakelt u het apparaat in.
Mogelijke oorzaak en oplossing
• De deur van de afwasmachine is niet goed gesloten.
Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• Uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start als het serviesgoed direct moet worden afgewassen.
Het programma gaat verder op het punt
waar het was onderbroken.
19
Als de storing of storingscode zich opnieuw
voordoet, dient u contact op te nemen met
onze service-afdeling.
Voor andere, niet in de bovenstaande tabel
beschreven storingscodes dient u ook contact op te nemen met onze service-afdeling.
Houd als u contact opneemt met onze service-afdeling de volgende gegevens bij de
hand: model (Mod.), productnummer (PNC)
en serienummer (S.N.).
Deze informatie is te vinden op het typeplatje aan de zijkant van de deur van de afwasmachine.
Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt:
Model. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productnummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afwasresultaat is niet bevredigend
De borden zijn niet
schoon
• Het verkeerde afwasprogramma is geselecteerd.
• Het serviesgoed is zo geplaatst dat het water niet alle delen van een oppervlak kan bereiken. De rekken moeten niet te vol worden geladen.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
• De filters in de bodem van het afwascompartiment zijn vuil of onjuist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
• Als er kalkresten op het serviesgoed achterblijven; het zoutreservoir is leeg
of de waterontharder is op het onjuiste niveau ingesteld.
• De afvoerslang is niet correct aangesloten.
• Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Het serviesgoed is
nat en dof
• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige
vlekken of een
blauwzweem
• Verlaag de dosering van het glansmiddel.
Opgedroogde waterdruppels op glazen en borden
• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de consumentenlijn van de afwasmiddellenfabrikant.
Als het probleem na al deze controles aanhoudt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
Aansluitspanning - Voltage - To- Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typetale vermogen - Zekering
plaatje op de binnenrand van de deur van de afwasmachine.
Leidingwaterdruk
Capaciteit
Minimaal
Maximaal
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
12 couverts
Montage
Waarschuwing! Alle
elektrotechnische en/of
loodgieterswerkzaamheden die
nodig zijn voor de installatie van het
20
apparaat dienen te worden
uitgevoerd door een erkend
installateur.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens de machine te plaatsen.
Plaats de machine indien mogelijk naast een
waterkraan en een afvoer.
Deze afwasmachine is ontworpen voor installatie onder een keukenblad of werkoppervlak.
Let op! Volg nauwgezet de instructies op de
bijgeleverde mal voor de inbouw van de afwasmachine en plaatsing van het meubelpaneel.
Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasmachine vereist, maar
alleen om de watertoevoer- en afvoerslang
en het aansluitsnoer door te laten.
De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes
voor het instellen van de hoogte.
Tijdens alle werkzaamheden waarbij interne
onderdelen toegankelijk zijn, dient de stekker
uit het stopcontact te worden getrokken.
Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de
machine voor dat de watertoevoerslang, de
afvoerslang en het aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt.
Bevestigen aan de aangrenzende
keukenmeubelen
De afwasmachine moet beveiligd worden tegen kantelen.
Zorg er daarom voor dat het aanrecht waaronder de machine geplaatst wordt, stevig
bevestigd is aan een vaste structuur (aangrenzende keukenunits, kasten, muur).
Waterpas zetten
Een machine die goed waterpas staat is essentieel voor een goede sluiting en afdichting
van de deur.
Als het apparaat goed waterpas staat, raakt
de deur aan geen van de kanten de behuizing .
Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes in of uit totdat de machine perfect
waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Aansluiting watertoevoerslang
Dit apparaat kan worden aangesloten aan
een heet (max. 60°) of koud water kraan.
Als de aansluiting is gemaakt op een heetwaterkraan, vermindert het energieverbruik
aanzienlijk. Dit hangt echter af van hoe het
hete water geproduceerd wordt. (We raden
alternatieve energiebronnen aan die milieuvriendelijker zijn zoals bijv. zonne- en fotovoltaïsche panelen en eolische panelen).
Voor het tot stand brengen van de aansluiting
zelf is de wartelmoer die aan de waterslang
van de machine is bevestigd, geschikt voor
montage op een leidinguiteinde van 3/4"
gasdraad of op een speciale kraan met snelkoppeling zoals de Press-block.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen
bevinden zoals vermeld in de "Technische
specificaties". Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de gemiddelde leidingwaterdruk in uw omgeving.
De watertoevoerslang mag tijdens het aansluiten niet zijn geknikt, worden platgedrukt
of in de knoop zitten.
Het apparaat is voorzien van een vul- en afvoerslang die afhankelijk van de installatie
door middel van de sluitmoer naar links of
naar rechts kunnen worden gedraaid. De
sluitmoer moet goed worden bevestigd
om waterlekkage te voorkomen.
Als het apparaat is aangesloten aan nieuwe
leidingen of leidingen die lange tijd niet gebruikt zijn, moet u er een tijdje water door laten lopen voordat u de waterslang bevestigt.
Gebruik GEEN aansluitslangen die eerder voor een oude machine zijn gebruikt.
Dit apparaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat het in
de machine gebruikte water terugkeert
in het drinkwatersysteem. Dit apparaat
voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving voor loodgieterswerk.
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
Na aansluiting van de dubbelwandige watertoevoerslang bevindt de veiligheidsklep zich
bij de kraan. Daarom bevindt de watertoevoerslang zich alleen onder druk als het water loopt. Als de watertoevoerslang dan begint te lekken, sluit de veiligheidsklep het
stromende water af.
Pas op als u de watertoevoerslang installeert:
21
• de elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. Dompel de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in water.
• Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de
stekker uit het stopcontact.
• Een watertoevoerslang met veiligheidsklep
mag alleen worden vervangen door de service-afdeling.
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning
Aansluiting waterafvoerslang
Het uiteinde van de afvoerslang kan op de
volgende manieren worden aangesloten:
1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging
tegen de onderkant van het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat
gootsteenwater de machine inloopt.
2. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter
4 cm.
De afvalwateraansluiting moet zich op een
hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem
van de afwasmachine.
De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine
naar links of naar rechts lopen
Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen
is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg
staan.
De stop mag niet in de afvoer zitten als de
machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug
kan lopen.
De totale lengte van de afvoerslang, inclusief
een eventueel verlengstuk, mag niet langer
zijn dan 4 meter. De binnendiameter van het
verlengstuk mag niet kleiner zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang.
Evenmin mag de binnendiameter van de voor
de aansluitingen aan de afvoer gebruikte
koppelingen kleiner zijn dan de diameter van
de bijgeleverde slang.
Bij het aansluiten van de afvoerslang op een
sifon onder de gootsteen moet het gehele
plastic membraan (A) verwijderd worden. Indien niet het gehele membraan wordt
verwijderd zullen zich op den duur voedseldeeltjes verzamelen die de afvoerslang van
de afwasmachine kunnen verstoppen
22
zorgt dat vuil water niet terug kan lopen
in de machine. Als uw gootsteenafvoer
is voorzien van een geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede waterafvoer
van uw afwasmachine in de weg staan.
Wij adviseren u dan ook de terugslagklep te verwijderen.
Onze apparaten worden geleverd met
een veiligheidsvoorziening die ervoor
Om te voorkomen dat er lekkage optreedt na de installatie, moet u ervoor
zorgen dat de waterkoppelingen stevig
vast zitten.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Het apparaat moet
volgens de veiligheidsvoorschriften
worden geaard.
Alvorens het apparaat in gebruik te
nemen dient u zich ervan te verzekeren dat de nominale spanning en
het spanningstype op het typeplatje in overeenstemming zijn met de
netspanning waarop de machine
aangesloten gaat worden. Ook de
waarde van de zekering is te vinden
op het typeplaatje.
Steek de stekker altijd in een correct
geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meervoudige stekkers, verloopstekkers en verlengka-
bels. Hierdoor kan brandgevaar
door oververhitting ontstaan.
Laat indien nodig de wandcontactdoos van de huisinstallatie verplaatsen. Neem contact op met onze service-afdeling als het aansluitsnoer
moet worden vervangen.
De stekker moet na de installatie
van het apparaat toegankelijk zijn.
Trek de stekker nooit aan het snoer
uit het stopcontact. Trek altijd aan
de stekker zelf.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als boven genoemde veiligheidsmaatregelen niet in
acht worden genomen.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<,
>PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Waarschuwing! Als u het apparaat
afdankt:
• trek de stekker uit het stopcontact,
• snijd het aansluitsnoer met de stekker
af en gooi het weg,
• verwijder het slot van de deur. Zo
voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun leven in gevaar brengen.
23
Sommaire
Consignes de sécurité
23
Description de l'appareil
25
Bandeau de commande
26
Première utilisation
27
Réglage de l'adoucisseur d'eau
27
Utilisation du sel régénérant
28
Utilisation du liquide de rinçage
29
Utilisation quotidienne
30
Rangement des couverts et de la vaisselle
31
Utilisation du produit de lavage
33
Fonction "Tout en 1"
34
Sélection et départ d'un programme de
lavage
35
Déchargement du lave-vaisselle
Programmes de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
Raccordement à l'arrivée d'eau
Branchement électrique
En matière de protection de
l'environnement
36
37
38
39
41
41
41
43
43
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et pour garantir une
utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation,
ainsi que ses conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute
personne qui utilise l'appareil connaisse
bien son fonctionnement et ses options
de sécurité. Conservez cette notice avec
l'appareil. Si l'appareil devait être vendu
ou cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne, afin que le nouvel utilisateur soit
correctement informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements
s'y rapportant.
Utilisation
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des
fins commerciales ou industrielles ou pour
d'autres buts que celui pour lequel il a été
conçu. Ce lave-vaisselle est conçu pour
laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine
pouvant être lavés en machine.
• N'utilisez pas de solvants dans votre lavevaisselle. Ceux-ci pourraient provoquer
une explosion.
• Les couteaux et autres ustensiles pointus
ou tranchants doivent être placés dans le
panier à couverts avec la pointe vers le
•
•
•
•
•
•
bas, ou placez-les en position horizontale
dans le panier supérieur.
N'utilisez que des produits (sel, produit de
lavage, liquide de rinçage) spécifiques
pour lave-vaisselle.
Évitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante
peut s'en échapper.
Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle
avant la fin du cycle de lavage.
Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet
d'arrivée d'eau.
Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
N'essayez en aucun cas de réparer le lavevaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié
peuvent provoquer des blessures ou le
mauvais fonctionnement du lave-vaisselle.
Contactez le Service Après-vente. Exigez
des pièces d'origine.
Consignes de sécurité
• Les personnes (y compris les enfants)
souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui ne connaissent pas la machine, ne doivent pas
utiliser l'appareil. Elles doivent être supervisées ou guidées par la personne responsable de leur sécurité.
24
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle
peuvent occasionner des brûlures chimiques au niveau des yeux, de la bouche et
de la gorge. Potentiellement dangereux !
Respectez les instructions de sécurité du
fabricant de produit de lavage pour lavevaisselle.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produit de lavage
peuvent subsister dans votre appareil.
• Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est toujours correctement fermée lorsque vous n'êtes pas occupé à le remplir ou
le vider. Vous éviterez ainsi que quelqu'un
ne trébuche sur la porte ouverte et ne se
blesse.
• Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur
la porte ouverte de votre appareil.
Sécurité des enfants
• Cet appareil est conçu pour être utilisé par
des adultes. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance ou jouer
avec celui-ci.
• Ne laissez pas les emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Conservez tous les produits de lavage
dans un endroit sûr, hors de portée des
enfants.
• Éloignez les enfants à bonne distance de
l'appareil lorsque la porte est ouverte.
Installation
• Vérifiez que le lave-vaisselle n'a subi aucun
dommage au cours du transport. Ne bran-
•
•
•
•
•
chez jamais un appareil endommagé. Si
votre lave-vaisselle est endommagé,
adressez-vous à votre revendeur.
Retirez tous les emballages avant utilisation.
Les branchements électriques et hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil ne doivent être effectués que par un
électricien et/ou un plombier qualifié.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit
de modifier les spécifications ou de tenter
de modifier l'appareil de quelque façon
que ce soit.
N'utilisez jamais le lave-vaisselle si le câble
électrique ou les tuyaux d'eau sont endommagés ; ou si le bandeau de commande, le plan de travail de l'appareil ou le
socle sont endommagés au point que l'intérieur de l'appareil en est accessible.
Contactez votre Service Après-vente pour
éviter tout danger.
Les parois du lave-vaisselle ne doivent jamais être percées, pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et
électriques.
Avertissement Avant de procéder
aux branchements électriques et
hydrauliques, respectez
scrupuleusement les instructions
fournies dans les paragraphes
spécifiques de cette notice.
25
Description de l'appareil
1
2
3
4
5
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir à sel
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
6
7
8
9
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
26
Bandeau de commande
1
2
3
4
5
6
Touches de sélection des programmes
Touche Départ différé
Voyants
Touche Marche/Arrêt
Affichage numérique
Touches de fonction
Voyants
Programme en cours
Il s'allume quand le programme de lavage est sélectionné.
Fonction "Tout en 1" (MULTITABLET)
Indique que la fonction "Tout en 1" est activée/
désactivée. Reportez-vous à la fonction "Tout en
1".
Sel
Il s'allume quand le réservoir à sel est vide.
1)
Produit rinçage
1)
Il s'allume quand le distributeur de liquide de rinçage est vide.
1) Les voyants des réservoirs à sel et liquide de rinçage ne s'allument jamais pendant qu'un programme
est en cours, même s'il est nécessaire d'ajouter du sel et/ou du liquide de rinçage.
27
Affichage numérique
L'affichage numérique indique :
• le niveau de dureté sur lequel est réglé
l'adoucisseur d'eau,
• le temps restant (approximatif ) avant la fin
du programme,
• l'activation/la désactivation du distributeur
de liquide de rinçage (UNIQUEMENT si la
fonction "Tout en 1" est activée),
• la fin du programme de lavage (affichage
d'un zéro),
• le décompte du départ différé,
• les codes d'anomalie du lave-vaisselle.
Touches de fonction
Ces touches servent aussi à régler les fonctions suivantes :
• le niveau de l'adoucisseur d'eau,
• l'annulation d'un programme en cours ou
d'un départ différé,
• l'activation/la désactivation de la fonction
"Tout en 1",
• l'activation/la désactivation du distributeur
de liquide de rinçage si la fonction "Tout en
1" est activée.
Mode programmation
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. TOUS
les voyants du programme s'allument. Le
voyant correspondant au programme en
cours est éteint. L'appareil est en mode programmation.
Rappelez-vous que pour effectuer une
opération quelconque, comme par
exemple :
– sélectionner un programme de lavage,
– régler le niveau de l'adoucisseur
d'eau,
– activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage,
l'appareil DOIT être en mode programmation.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Un seul
voyant de programme s'allume. Le voyant
correspondant au programme en cours s'allume. Le dernier programme de lavage exécuté ou sélectionné est encore en mémoire.
Dans un tel cas, pour restaurer le mode programmation, il sera nécessaire d'annuler le
programme.
Pour annuler un programme sélectionné
ou en cours
Appuyez simultanément sur les deux touches de fonction B et C jusqu'à ce que tous
les voyants de programme et le voyant correspondant au programme en cours s'allument. Le programme est alors annulé et l'appareil se trouve en mode programmation.
Première utilisation
Avant d'utiliser votre lave-vaisselle pour la
première fois :
• Assurez-vous que les raccordements
électriques et hydrauliques sont conformes aux instructions d'installation
• Retirez tous les emballages présents à l'intérieur de l'appareil
• Réglez l'adoucisseur d'eau
• Versez 1 l d'eau dans le réservoir à sel,
puis approvisionnez en sel
• Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage
Si vous souhaitez utiliser des pastilles de détergent multifonctions telles que : "3 en 1", "4 en 1", "5 en 1"
etc., programmez la fonction Tout
en 1. (Voir ''Fonction Tout en 1'').
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur
d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation susceptibles de
nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
Plus la teneur en minéraux et en sels est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau
est calculée en échelles équivalentes, degrés
allemands (°dH), degrés français (°TH) et
mmol/l (millimol par litre - unité internationale
de dureté de l'eau).
L'adoucisseur doit être réglé en fonction du
degré de dureté de l'eau de votre région.
28
Renseignez-vous auprès de la Compagnie
locale de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté de l'eau de votre zone
d'habitation.
Dureté de l'eau
L'adoucisseur d'eau doit être réglé des
deux façons suivantes : manuellement,
à l'aide du sélecteur de dureté de l'eau
et électroniquement.
Réglage de la dureté de l'eau
Utilisation
du sel
régénérant
°dH
°TH
mmol/l
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
oui
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
niveau 9
oui
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
oui
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
oui
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
oui
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
oui
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
oui
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
oui
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
oui
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
non
Réglage manuel
Le lave-vaisselle est réglé d'usine sur la
position 2.
1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
2. Sortez le panier inférieur du lave-vaisselle.
3. Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2 (voir tableau).
4. Replacez le panier inférieur.
2. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction B et C, et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que les voyants des
touches de fonction A, B et C clignotent.
3. Appuyez sur la touche de fonction A. Les
voyants des touches de fonction B et C
s'éteignent tandis que le voyant de la touche de fonction A continue de clignoter.
Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage numérique.
Exemples :
–
affiché = niveau 5
–
affiché = niveau 10
4. Pour modifier le niveau, appuyez sur la
touche de fonction A. Le niveau change
à chaque pression de la touche. Pour sélectionner un autre niveau, référez-vous
au tableau.
Réglage électronique
Le lave-vaisselle est réglé d'usine sur la
position 5.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
L'appareil DOIT être en mode programmation.
Exemples :
– Si le niveau est 5, une simple pression
sur la touche A amènera le niveau à 6.
– Si le niveau est 10, une simple pression
sur la touche A amènera le niveau à 1.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez
l'appareil à l'arrêt.
Utilisation du sel régénérant
Avertissement
Utilisez uniquement du sel spécial pour lavevaisselle. Tout autre type de sel non spécia-
29
lement étudié pour être utilisé dans un lavevaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau. Approvisionnez en sel avant de démarrer un programme de lavage complet. Vous éviterez
ainsi que des grains de sel ou de l'eau salée
qui a débordé n'entre en contact avec le fond
de la cuve pendant un laps de temps prolongé, engendrant de la corrosion.
Pour réapprovisionner :
1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur
et dévissez le bouchon du réservoir à sel
en le tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 l d'eau à l'intérieur du réservoir
(cette opération est nécessaire uniquement lorsque vous remplissez le
réservoir pour la première fois) .
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir, jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
4. Remettez le bouchon en place en veillant
à ce que le filetage et le joint ne présentent aucune trace de sel.
5. Serrez le bouchon en le tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à
ce que vous entendiez un clic.
Ne vous préoccupez pas si de l'eau déborde du réservoir lorsque vous le remplissez. Cela est parfaitement normal.
Le voyant du réservoir à sel peut
rester allumé pendant 2 à 6 heures
après le remplissage, à condition
que le lave-vaisselle reste sous tension. Si vous utilisez un sel peu soluble, il se peut que cette opération
prenne davantage de temps. Le
fonctionnement de l'appareil n'en
sera pas pour autant entravé.
Utilisation du liquide de rinçage
Avertissement Utilisez exclusivement
des liquides de rinçage de marque,
spéciaux pour lave-vaisselle.
Ne remplissez jamais le distributeur de
liquide de rinçage avec d'autres produits
(par ex. un agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un produit de lavage liquide). Cela aurait pour effet d'endommager l'appareil.
Le liquide de rinçage assure un rinçage
optimal et un séchage sans taches ni
striures.
Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours du dernier rinçage.
1. Ouvrez le distributeur en appuyant sur le
levier de fermeture (A).
30
3. Vérifiez que le couvercle est fermé après
chaque remplissage.
Essuyez tout débordement de liquide de
rinçage à l'aide de papier absorbant, afin
d'éviter une formation excessive de
mousse lors du lavage suivant.
2. Versez le liquide de rinçage dans la goulotte de remplissage. Le niveau maximum
de remplissage est signalé par le repère
"max".
En fonction des résultats de brillance et de
séchage obtenus, adaptez le dosage du liquide de rinçage à l'aide du sélecteur à 6
positions (position 1 = dosage minimum, position 6 = dosage maximum).
La dose est réglée d'usine sur la position 4.
Augmentez le dosage si vous constatez la
présence de gouttes d'eau ou de taches de
calcaire sur la vaisselle au terme du lavage.
En revanche, si des rayures blanches sont
présentes sur la vaisselle, ou si les verres et
les lames de couteaux sont recouverts d'un
film bleuâtre, il convient de réduire le dosage.
Le distributeur contient environ 110 ml de
liquide de rinçage, quantité suffisante
pour 16 à 40 cycles de lavage, en fonction du réglage de la dose programmée.
Utilisation quotidienne
• Contrôlez le niveau du réservoir à sel et du
distributeur de liquide de rinçage.
• Rangez les couverts et la vaisselle dans le
lave-vaisselle.
• Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant.
• Sélectionnez un programme adapté au lavage des couverts et de la vaisselle.
• Démarrez le programme.
Conseils
Les éponges, les chiffons de nettoyage et
tout autre objet absorbant l'eau ne doivent
pas être lavés au lave-vaisselle.
• Avant de charger la vaisselle, veillez à :
– Enlever tous les restes d'aliments.
– Laisser tremper les casseroles au fond
desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés
31
• Lorsque vous chargez la vaisselle et les
couverts, veillez à prendre les précautions
suivantes :
– La vaisselle et les couverts ne doivent
pas entraver la rotation des bras d'aspersion.
– Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant, de manière à ce que l'eau ne
s'accumule pas dans le creux ou dans
un fond bombé.
– La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres,
ou se chevaucher.
– Pour éviter que les verres ne se brisent,
évitez qu'ils ne se touchent.
– Déposez les petits objets dans le panier
à couverts.
• La vaisselle en plastique et les poêles en
matériau antiadhésif tendent à retenir les
gouttes d'eau ; ces articles ne seront pas
séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en acier.
• Les articles légers (bols en plastique, etc.)
doivent être rangés dans le panier supérieur et disposés de façon à ce qu'ils ne
puissent se retourner.
Pour le lavage au lave-vaisselle, les couverts et plats suivants
ne sont pas adaptés :
peuvent convenir dans une mesure limitée :
• Couverts à manche en bois, en corne, en por- • Lavez au lave-vaisselle uniquement de la vaiscelaine ou en nacre.
selle en faïence garantie lavable en machine par
• Articles en plastique non résistant à la chaleur.
le fabricant.
• Couverts anciens dont certains éléments sont • Les décors vernis peuvent se ternir au fil des
collés et ne résistent pas à la température.
lavages.
• Couverts ou vaisselle présentant des soudures. • Les pièces en argent et en aluminium ont ten• Articles en étain ou en cuivre.
dance à se décolorer au cours du lavage : les
• Verres en cristal au plomb.
résidus de blanc d'œuf, de jaune d'œuf et de
• Articles en acier sujets à la rouille.
moutarde provoquent souvent une décolora• Plateaux en bois.
tion et la formation de taches sur l'argent. Par
• Articles en fibres synthétiques.
conséquent, veillez à toujours éliminer les restes
d'aliments de la vaisselle en argent si vous ne
la lavez pas immédiatement après utilisation.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Panier inférieur
Le panier inférieur est conçu pour y ranger
des casseroles, des couvercles, des assiettes, des saladiers, des couverts, etc.
Les rangées d'ergots situées sur le côté droit
du panier inférieur peuvent être abaissées
pour vous permettre de charger des casseroles, des poêles et des saladiers.
32
Panier à couverts
Les couteaux à longue lame disposés
avec le manche vers le bas représentent
un danger potentiel. Les couteaux et les
autres ustensiles pointus ou coupants
doivent être placés en position
horizontale dans le panier supérieur.
Soyez prudent lorsque vous chargez ou
déchargez des articles coupants du
lave-vaisselle.
Disposez les fourchettes et les cuillères dans
le panier à couverts extractible, le manche
tourné vers le bas, et les couteaux avec le
manche orienté vers le haut.
Si les manches dépassent du fond du panier
à couverts et entravent la rotation du bras
d'aspersion, disposez les couverts avec le
manche tourné vers le haut.
Intercalez les cuillères aux autres couverts,
afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Pour un résultat optimal, il est conseillé d'utiliser les séparateurs à couverts fournis (si la
taille et la forme des couverts le permettent).
Pour les gros ustensiles, utilisez un seul séparateur.
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour y ranger
des sous-tasses, des saladiers, des tasses,
des verres, des casseroles et des couvercles.
Disposez les articles en quinconce au-dessus et au-dessous des supports pour tasses,
de façon à ce que l'eau puisse atteindre toutes les surfaces.
Les verres à long pied peuvent être suspendus aux porte-tasses en les retournant. Pour
les articles de plus grande dimension, il vous
est possible de rabattre les supports pour
tasses vers le haut.
Avant de refermer la porte, assurez-vous
que les bras d'aspersion tournent librement.
Réglage de la hauteur du panier
supérieur
Si vous devez laver des plats de grande dimension, disposez-les dans le panier infé-
33
rieur après avoir mis le panier supérieur dans
sa position la plus haute.
Hauteur maximale de la vaisselle dans le
panier inférieur
Avec le panier supérieur relevé
30 cm
Avec le panier supérieur abaissé
29 cm
Pour régler le panier dans sa position la
plus haute, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Saisissez le panier supérieur par la poignée sur le côté.
3. Relevez délicatement le panier jusqu'à la
butée.
4. Abaissez-le verticalement. Le mécanisme enclenche le panier dans sa position
la plus haute ou la plus basse.
Après avoir chargé l'appareil, veillez
à toujours refermer la porte, car une
porte ouverte est source de danger.
Utilisation du produit de lavage
Utilisez exclusivement des produits de
lavage spécialement conçus pour une
utilisation au lave-vaisselle.
Veuillez respecter le dosage et les consignes de stockage du fabricant figurant
sur l'emballage.
2. Versez le produit de lavage dans le distributeur (1). Le repère indique le niveau
de dosage :
20 = environ 20 g de produit de lavage
30 = environ 30 g de produit de lavage.
En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la protection de l'environnement.
Versez le produit de lavage dans le
compartiment correspondant
1. Ouvrez le couvercle.
1
2
3. Tous les programmes avec prélavage nécessitent une dose supplémentaire de
produit de lavage (5 à 10 g) à placer dans
le compartiment de prélavage (2).
Ce produit de lavage agira au cours de la
phase de prélavage.
Si vous utilisez du produit de lavage en
pastilles ; placez la pastille dans le compartiment (1)
34
4. Fermez le couvercle et appuyez jusqu'à
ce qu'il soit verrouillé.
Les produits de lavage en pastilles de
différents fabricants présentent un taux
de dissolution variable. C'est pourquoi
certains produits de lavage en pastilles
n'atteignent pas leur pouvoir de nettoyage optimal au cours des programmes
courts. Par conséquent, veuillez sélectionner un programme de lavage long si
vous utilisez des produits de lavage en
pastilles, afin d'éliminer complètement
les résidus de lessive.
Fonction "Tout en 1"
Cet appareil est doté de la "fonction Tout en
1", ce qui vous permet d'utiliser les pastilles
de détergent multifonctions "Tout en 1".
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Ils peuvent également contenir
d'autres substances selon le type de pastille
utilisé ("3 en 1", "4 en 1", "5 en 1", etc.).
Vérifiez que ces produits de lavage sont appropriés au degré de dureté de l'eau d'alimentation. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.
Dès que cette fonction est sélectionnée, elle
restera également activée pour les programmes de lavage suivants.
Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'alimentation en liquide de rinçage et en sel à
partir des bacs respectifs est automatiquement désactivée, de même que les voyants
correspondant au sel et au liquide de rinçage.
L'utilisation de la fonction "Tout en 1" peut
entraîner une modification de la durée du cycle. Dans ce cas, la durée du programme est
automatiquement réactualisée sur l'affichage
numérique.
Activez/désactivez la fonction ''Tout en
1'' avant de lancer un programme de lavage.
Une fois que le programme a démarré,
la fonction "Tout en 1" NE peut PLUS
être modifiée. Si vous souhaitez annuler
la "fonction Tout en 1", il vous faudra
d'abord annuler la sélection du programme de lavage, puis désactiver la
"fonction Tout en 1". Dans ce cas, vous
devrez régler à nouveau le programme
de lavage (et les options souhaitées).
Activation/désactivation de la fonction
"Tout en 1"
Appuyez simultanément sur les deux touches "Tout en 1" (touches de fonction D et
E), et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que le voyant de la fonction "Tout en 1" s'allume. Cela signifie que la fonction est activée.
Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur ces deux touches jusqu'à ce que le
voyant correspondant au symbole de la
fonction "Tout en 1" s'éteigne.
Si le séchage n'est pas satisfaisant,
nous vous suggérons de :
1. Remplir le distributeur de liquide de
rinçage.
2. Activer le distributeur de liquide de
rinçage.
3. Régler le dosage du liquide de rinçage sur la position 2.
• L'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage est possible uniquement si la fonction "Tout
en 1" est activée.
Activation/désactivation du distributeur
de liquide de rinçage
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le
lave-vaisselle doit se trouver en mode
programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction B et C, et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que les voyants des
touches de fonction A, B et C clignotent.
35
3. Appuyez sur la touche de fonction B. Les
voyants des touches de fonction A et C
s'éteignent tandis que le voyant de la touche de fonction B continue de clignoter.
L'affichage numérique indique le réglage
actuel.
Distributeur de liquide de rinçage
désactivé
Distributeur de liquide de rinçage
activé
4. Pour modifier un paramètre, appuyez à
nouveau sur la touche de fonction B: le
nouveau paramètre apparaît sur l'affichage numérique.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez
à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur
la touche Marche/Arrêt.
Si vous souhaitez réutiliser des
produits de lavage en dose
individuelles, nous vous
recommandons de :
1. Désactiver la fonction "Tout en 1".
2. Approvisionner à nouveau le réservoir à sel et le distributeur de liquide
de rinçage.
3. Régler la position maximale du degré
de dureté de l'eau et d'effectuer 1
programme normal sans charger
l'appareil.
4. Régler ensuite le degré de dureté de
l'eau en fonction de la dureté de l'eau
de votre région.
5. Régler la dose de liquide de rinçage.
Sélection et départ d'un programme de lavage
Sélectionnez le programme et le départ
différé en laissant la porte légèrement
ouverte. Le départ du programme ou le
décompte du départ différé démarrera
uniquement après que vous aurez refermé la porte. Vous pouvez effectuer toutes les modifications souhaitées jusqu'à
ce moment-là.
1. Vérifiez que les paniers ont été chargés
correctement et que les bras d'aspersion
tournent librement.
2. Assurez-vous que le robinet d'eau est
ouvert.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le
lave-vaisselle doit se trouver en mode
programmation.
4. Appuyez sur la touche correspondant au
programme souhaité. Voir le tableau des
"Programmes de lavage".
– Seul le voyant du programme sélectionné reste allumé.
– Le voyant correspondant au programme en cours s'allume.
5. Fermez la porte de l'appareil. Le programme démarre automatiquement.
– Le voyant correspondant au programme en cours reste allumé.
Réglage et départ du programme avec
"départ différé"
1. Sélectionnez un programme de lavage.
2. Appuyez sur la touche Départ différé jusqu'à ce que le nombre d'heures correspondant au départ différé souhaité apparaisse sur l'affichage numérique.
– Le nombre clignote sur l'affichage numérique.
3. Fermez la porte de l'appareil. Le décompte démarre automatiquement.
– Le nombre affiché ne clignote plus,
mais devient fixe avec un éclairage statique.
– Le voyant indiquant qu'un programme
est en cours s'éteigne.
– Le décompte s'effectue d'heure en
heure.
4. Une fois le décompte du départ différé
terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
– Le voyant correspondant au programme en cours s'allume.
L'ouverture de la porte interrompt le décompte. Fermez la porte du lave-vaisselle et le décompte reprend là où il a été
interrompu.
36
Il vous est possible de sélectionner le
programme de lavage et la durée du départ différé même lorsque la porte est
fermée.
Lorsque vous appuyez sur la touche
d'un programme, vous disposez de 3
secondes SEULEMENT pour sélectionner un autre programme ou un départ différé.
Au bout de ces 3 secondes, le programme sélectionné démarre automatiquement.
Avertissement Interrompez ou annulez
un programme en cours UNIQUEMENT
si cela s'avère strictement nécessaire.
Attention ! Un nuage de vapeur peut
s'échapper par la porte du lave-vaisselle
lorsque vous l'ouvrez. Soyez prudent au
moment d'ouvrir la porte.
Interruption d'un programme en cours
• Ouvrez la porte du lave-vaisselle ; le programme s'arrête. Fermez la porte ; le programme reprendra là où il a été interrompu.
• Appuyez sur la touche Marche/Arrêt : tous
les voyants s'éteignent. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt ; le programme reprendra là où il a été interrompu.
appuyées jusqu'à ce que tous les voyants de programme s'allument et que le
voyant correspondant au programme en
cours s'éteigne.
L'annulation d'un départ différé détermine aussi l'annulation du programme de
lavage sélectionné. Si vous voulez sélectionner un nouveau programme, vérifiez qu'il y a du produit de lavage dans
le distributeur correspondant.
Fin du programme de lavage
• Le lave-vaisselle se met à l'arrêt automatiquement.
• Zéro apparaît sur l'affichage numérique.
• Le voyant correspondant au programme
en cours reste allumé.
• Le voyant du programme qui vient de se
terminer reste allumé.
1. Mettez à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
2. Ouvrez la porte du lave-vaisselle, laissezla entrouverte et attendez quelques minutes avant de décharger la vaisselle ;
cela permet de la laisser refroidir et améliore le processus de séchage.
Annulation d'un départ différé ou d'un
programme en cours
1. Appuyez simultanément sur les deux touches de fonction B et C, et maintenez-les
Déchargement du lave-vaisselle
• Les plats encore chauds sont sensibles
aux chocs. C'est pourquoi il est préférable
de laisser refroidir la vaisselle avant de la
décharger de l'appareil.
• Videz en premier lieu le panier inférieur,
puis le panier supérieur ; ceci permettra
d'éviter que de l'eau ne s'égoutte du panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur.
• Il se peut que de l'eau soit présente sur les
parois externes et sur la porte du lavevaisselle, car l'acier inoxydable est en définitive plus froid que les plats.
Dès que le programme est terminé,
débranchez le lave-vaisselle et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
37
Programmes de lavage
Degré de salissure
Type de vaisselle
Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage
2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Tous
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Moyennement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
RAPIDE 50°
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
VERRES 45°
Moyennement
sale
Vaisselle délicate
et verres
Lavage
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Programme
INTENSIF 70°
1)
ÉCO 50°
2)
Description du programme
1) Au cours du programme "Auto", le degré de salissure de la vaisselle est déterminé par le degré de
turbidité de l'eau. La durée du programme, les niveaux de consommation d'eau et d'énergie peuvent
varier ; tout dépend de la charge du lave-vaisselle (pleine ou demi-charge) et du degré de salissure de
la vaisselle. La température de l'eau est automatiquement ajustée entre 45 °C et 70 °C.
2) Programme de test des organismes de contrôle
Valeurs de consommation 1)
Programme
Durée du programme
(en minutes)
2)
Consommation
énergétique
(en kWh)
Consommation
d'eau
(en litres)
INTENSIF 70°
-
1,8 - 2,0
23 - 25
AUTO
-
1,1 - 1,7
12 - 23
3)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
RAPIDE 50°
-
1,0 - 1,2
11 - 12
VERRES 45°
-
0,8 - 0,9
14 - 15
ÉCO 50°
1) Les valeurs de consommation sont fournies à titre indicatif et varient en fonction de la pression et de
la température de l'eau, des variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
2) La durée du programme de lavage apparaît sur l'affichage numérique.
3) Programme de test des organismes de contrôle
38
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
Contrôlez et nettoyez les filtres très régulièrement. Des filtres non nettoyés réduisent les
performances de lavage.
Avertissement Avant de nettoyez les
filtres, assurez-vous que l'appareil est
mis à l'arrêt.
1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur.
2. Le système de filtrage du lave-vaisselle
comporte un filtre grossier ( A ), un microfiltre ( B ) et un filtre plat. Desserrez le
système de filtrage à l'aide de la poignée
du microfiltre.
3. Tournez la poignée dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre et effectuez
1/4 de tour pour enlever le système de
filtrage
7. Réinstallez le filtre plat dans le fond du
compartiment de lavage en veillant à ce
qu'il soit bien installé.
8. Introduisez le filtre grossier ( A ) dans le
microfiltre ( B ) et appuyez sur les deux
filtres à la fois.
9. Mettez l'ensemble de ces filtres en place
et bloquez-les en tournant la poignée
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à la butée. Au cours de cette opération, contrôlez que le filtre plat ne dépasse pas du fond de la cuve.
N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans les
filtres. Si les filtres n'ont pas été correctement réinstallés, les performances de
lavage pourront être compromises et
l'appareil pourrait être endommagé
Ne retirez JAMAIS les bras d'aspersion.
Si des résidus de salissures ont bouché
les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un cure-dent.
4. Saisissez le filtre grossier ( A ) par la poignée annulaire et retirez-le du microfiltre
( B ).
5. Nettoyez minutieusement tous les filtres
à l'eau courante.
6. Retirez le filtre plat du fond de la cuve et
nettoyez minutieusement les deux faces.
Nettoyage de la carrosserie
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil,
de même que le bandeau de commande, à
l'aide d'un chiffon doux humide, en cas de
besoin humidifié d'un peu d'eau savonneuse. N'utilisez en aucun cas de substances
abrasives, de tampons métalliques ou de
solvants (acétone, trichloréthylène, etc.).
Nettoyage interne
Essuyez régulièrement les joints situés autour de la porte et des distributeurs de produit de lavage et de liquide de rinçage à l'aide
d'un chiffon humide.
39
Nous vous conseillons d'effectuer tous les 3
mois un lavage pour vaisselle très sale mais
sans vaisselle et avec produit de lavage.
Si cela n'est pas possible, videz l'appareil,
fermez la porte, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez.
En cas d'absence prolongée
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un
certain temps, veillez à :
1. Débrancher l'appareil et à fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Laisser la porte entrouverte pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
3. Nettoyer soigneusement l'intérieur de
l'appareil.
Transport de l'appareil
Si vous devez transporter l'appareil (en cas
de déménagement, etc.) :
1. Retirez la fiche de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Retirez les tuyaux d'arrivée d'eau et de
vidange.
4. Tirez l'appareil hors de sa niche ainsi que
les tuyaux.
Évitez d'incliner l'appareil au cours du transport.
Précautions contre le gel
Évitez d'installer l'appareil dans un endroit où
la température ambiante est inférieure à 0°C.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Le lave-vaisselle ne démarre pas ou se met
à l'arrêt en cours de programme.
Certaines anomalies de fonctionnement
peuvent dépendre d'opérations d'entretien
non correctes ou d'oubli et peuvent être réCodes d'erreur et anomalie de fonctionnement
solues à l'aide des suggestions fournies dans
le tableau, sans faire appel à un technicien.
Mettez le lave-vaisselle à l'arrêt, ouvrez la
porte et effectuez les contrôles que nous
vous suggérons ci-après.
Cause possible et solution
• le voyant du programme en cours clignote en
permanence
•
apparaît sur l'affichage numérique
Le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en
eau
• Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou incrusté de tartre.
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le filtre (s'il est présent) situé dans l'embout à
vis du tuyau d'arrivée d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre situé dans l'embout à vis du
tuyau.
• Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été installé
correctement, est plié ou écrasé.
Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée
d'eau.
• le voyant du programme en cours clignote en
permanence
•
apparaît sur l'affichage numérique
Le lave-vaisselle ne vidange pas
• Le robinet de l'évier est bouché.
Nettoyez à fond le robinet de l'évier.
• Le tuyau de vidange n'a pas été installé correctement, est plié ou écrasé.
Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.
• le voyant du programme en cours clignote en
permanence
•
apparaît sur l'affichage numérique
Le système de sécurité anti-débordement
s'est déclenché
• Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez
le Service Après-vente.
40
Anomalie de fonctionnement
Le programme ne démarre pas
Après avoir effectué ces contrôles, mettez
l'appareil en marche.
Le programme reprendra là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste ou que le code d'erreur
s'affiche à nouveau, contactez le Service
Après-vente.
Si des codes d'erreurs non décrits dans le
tableau ci-dessus s'affichent, contactez le
Service Après-vente.
Lorsque vous appelez le Service Après-vente, communiquez le modèle, le numéro de
code produit et le numéro de série.
Cause possible et solution
• La porte du lave-vaisselle n'a pas été fermée
correctement.
Fermez la porte.
• La fiche n'est pas branchée.
Insérez la fiche dans la prise secteur
• Le fusible a grillé dans la boîte à fusibles.
Remplacez le fusible.
• Le départ différé a été réglé.
Si la vaisselle doit être lavée immédiatement,
annulez le départ différé.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur le côté du lavevaisselle.
Afin de pouvoir disposer à tout moment de
ces numéros, nous vous recommandons de
les inscrire ici :
Modèle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° code produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de série : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les résultats de lavage sont insatisfaisants
La vaisselle n'est
pas propre
• Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié.
• La vaisselle est disposée de manière telle à empêcher l'eau d'atteindre
toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.
• La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle mal rangée.
• Les filtres situés dans le fond de la cuve sont encrassés ou mal installés.
• Vous avez utilisé trop peu de produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
• Si des dépôts de tartre sont présents sur la vaisselle ; cela signifie que le
réservoir à sel est vide ou que vous n'avez pas réglé correctement le niveau
de l'adoucisseur d'eau.
• Le raccordement du tuyau de vidange n'a pas été réalisé correctement.
• Le bouchon du réservoir à sel n'a pas été vissé correctement.
La vaisselle est
mouillée et terne
• Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la
vaisselle présentent des rayures,
des taches blanches ou un film
bleuâtre
• Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
• Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
Des gouttes d'eau
ont séché sur les
• Il se peut que le produit de lavage soit en cause. Contactez le service cliverres et la vaisselle
entèle du fabricant du produit de lavage.
Si, après avoir effectué tous ces contrôles, le
problème persiste, contactez le Service
Après-vente.
41
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Branchement électrique - Tension - Puissance totale - Fusible
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur
la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte du
lave-vaisselle.
Pression de l'eau d'alimentation
Minimum
Maximum
Capacité
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
12 couverts
Installation
Avertissement Les branchements
électriques et les raccordements
hydrauliques nécessaires à
l'installation de l'appareil doivent
être réalisés par un électricien
qualifié et/ou un plombier ou une
autre personne compétente.
Retirez tous les emballages avant d'installer
l'appareil.
Dans la mesure du possible, placez-le à
proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un
dispositif d'évacuation.
Ce lave-vaisselle est conçu pour être encastré sous un plan de cuisine ou un plan de
travail.
Attention ! Respectez scrupuleusement les
instructions figurant dans le guide joint pour
encastrer le lave-vaisselle et installer le panneau du meuble.
Outre les ouvertures prévues pour le passage des tuyaux d'alimentation/de vidange et
du cordon d'alimentation, aucune outre ouverture de ventilation du lave-vaisselle n'est
requise.
Le lave-vaisselle incorpore des pieds permettant le réglage en hauteur de l'appareil.
Avant toute intervention sur le lave-vaisselle,
il est nécessaire de débrancher l'appareil.
Au moment d'introduire le lave-vaisselle
dans le meuble d'encastrement, veillez à ce
que le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le cordon d'alimentation ne soient
ni entortillés ni écrasés.
Fixation aux unités adjacentes
Le lave-vaisselle doit être fixé pour éviter qu'il
bascule.
Par conséquent, veillez à ce que l'élément
sous lequel il est installé soit correctement fixé à une structure fixe (éléments de meubles
de cuisine adjacents, mur).
Mise à niveau
Une bonne mise à niveau est indispensable
pour une parfaite fermeture et étanchéité de
la porte.
Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle
se ferme correctement sans frottement latéraux.
Si la porte ne ferme pas correctement, dévissez ou vissez les pieds jusqu'à ce que
l'appareil soit parfaitement de niveau et
d'aplomb.
Raccordement à l'arrivée d'eau
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
Cet appareil peut être alimenté en eau chaude (max. 60°) ou en eau froide
Avec une alimentation en eau chaude, vous
pouvez réduire votre consommation d'énergie électrique de manière spectaculaire. Cela
dépend, toutefois, de la manière dont l'eau
chaude est produite. (Nous suggérons d'autres sources d'énergie plus écologiques tel-
les que, par ex., les panneaux solaires ou
panneaux photovoltaïques, et les éoliennes).
Pour réaliser le raccordement proprement
dit, l'écrou-raccord installé dans le tuyau
d'arrivée d'eau de l'appareil doit être vissé
sur une goulotte avec filetage "Witworth"
pour tuyau 3/4" ou à un robinet à raccord
rapide spécialement conçu à cet effet de type "Press-block".
42
La pression de l'eau doit se situer dans les
limites indiquées dans les "Caractéristiques
techniques". Pour connaître la pression d'alimentation moyenne de votre région, adressez-vous à votre Compagnie locale de distribution des eaux.
Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne
soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré lorsque vous effectuez le raccordement.
Le contre-écrou doit impérativement être installé correctement pour éviter toute fuite
d'eau.
Si l'appareil est raccordé au moyen de
tuyaux neufs ou de tuyaux ayant peu servi,
faites s'écouler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée
d'eau.
N'utilisez PAS des tuyaux provenant
d'un ancien appareil.
Cet appareil est doté de fonctions de
sécurité destinées à empêcher que l'eau
utilisée dans l'appareil ne soit réintroduite dans le système d'eau potable. Cet
appareil est conforme aux règlements
applicables en matière de tuyauterie.
Tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de
sécurité
Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau
à double paroi, la soupape de sécurité se situe à proximité du robinet. Par conséquent,
le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression
uniquement lorsque l'eau s'écoule. Si le
tuyau d'arrivée d'eau fuit au cours de cette
opération, la soupape de sécurité interrompt
l'écoulement de l'eau.
Faites attention au moment d'installer le
tuyau d'arrivée d'eau :
• Le fil électrique de la soupape de sécurité
est situé à l'intérieur du tuyau d'arrivée
d'eau à double paroi. N'immergez pas le
tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de
sécurité dans l'eau.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape
de sécurité est endommagé, remplacez
immédiatement la prise secteur.
• Le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau
avec soupape de sécurité relève de la
compétence exclusive du Service Aprèsvente.
Avertissement Tension dangereuse
Raccordement du tuyau de vidange
L'extrémité du tuyau de vidange peut être
raccordée de deux façons :
1. Au robinet de sortie de l'évier, en la fixant
à la partie inférieure de la surface de travail. Cela empêchera que les eaux usées
de l'évier ne pénètrent dans l'appareil.
2. À une conduite fixe dotée d'une évacuation murale dotée d'une ventilation spéciale, diamètre intérieur de 4 cm minimum.
Le raccordement de vidange doit être situé à
une hauteur de 60 cm par rapport à la base
du lave-vaisselle.
Le tuyau de vidange peut être orienté à droite
ou à gauche du lave-vaisselle
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est
pas courbé ou écrasé, sous peine d'empêcher ou de ralentir l'évacuation de l'eau.
Le bouchon d'évier ne doit pas être mis en
place lorsque l'appareil évacue l'eau, sous
peine de provoquer un effet de siphon et un
reflux de l'eau vers l'appareil.
La longueur totale du tuyau de vidange, y
compris celle de la rallonge (si vous en utilisez
43
une), ne doit pas dépasser 4 mètres. Le diamètre intérieur de la rallonge de tuyau ne doit
pas être inférieur au diamètre du tuyau fourni.
De même que le diamètre intérieur des raccords utilisés pour les branchements ne doit
pas être inférieur au diamètre du tuyau d'évacuation fourni.
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange
à un embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la membrane
de plastique (A). Si vous oubliez d'enlever
toute la membrane, des particules d'aliments
risquent de s'accumuler avec le temps et de
boucher l'embout du tuyau de vidange du
lave-vaisselle
Nos appareils sont équipés d'un dispositif de sécurité empêchant le reflux des
eaux usées vers l'appareil. Si le robinet
de votre évier est doté d'un clapet de
retenue incorporé, cela pourrait entraver
la vidange correcte de votre lave-vaisselle. C'est pourquoi nous vous recommandons de le retirer.
Pour éviter toute fuite d'eau après l'installation, assurez-vous que les raccords
des tuyauteries d'eau sont bien serrés.
Branchement électrique
Avertissement L'appareil doit être
relié à la terre conformément aux
normes en vigueur.
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, vérifiez que la tension
nominale et le type d'alimentation figurant sur la plaque signalétique
correspondent aux valeurs d'alimentation de la pièce où l'appareil
doit être installé. La puissance nominale du fusible figure également
sur la plaque signalétique
Branchez toujours la fiche principale dans une prise correctement installée, protégée contre les chocs et
comportant une borne de mise à la
terre.
L'appareil ne doit pas être raccordé
à l'aide d'un prolongateur, d'une pri-
se multiple ou d'un raccordement
multiple. Risque d'incendie.
Si nécessaire, remplacez la prise femelle de l'installation électrique de
votre habitation. Si le câble électrique doit être remplacé, contactez le
Service Après-vente.
La prise doit rester accessible une
fois que l'appareil est installé.
Pour débrancher l'appareil, ne tirez
jamais sur le cordon mais tirez toujours la prise.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité mentionnées
dans ce chapitre.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
44
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus
dans le respect de l'environnement et sont
recyclables. Les composants en plastique
sont identifiables grâce aux sigles >PE <,
>PS <, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
Avertissement Si vous n'utilisez plus
votre appareil :
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble et la fiche et jetez-les.
• Éliminez le loquet de la porte, cela évitera aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en
danger.
45
Inhalt
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienblende
Erste Inbetriebnahme
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Gebrauch von Klarspülmittel
Täglicher Gebrauch
Laden von Besteck und Geschirr
Gebrauch von Spülmittel
Funktion "Multitab"
45
46
47
48
49
50
50
51
52
54
55
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Entladen des Geschirrspülers
Spülprogramme
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Gerät aufstellen
Wasseranschluss
Elektrischer Anschluss
Umwelttipps
56
57
57
58
60
61
61
62
63
64
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, einschließlich
der Ratschläge und Warnungen. Es ist
wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das
Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation
gut auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Dieser Geschirrspüler ist nur zum Reinigen
von spülmaschinenfestem Haushaltsgeschirr bestimmt.
• Keine Lösungsmittel in den Geschirrspüler
geben. Es besteht Explosionsgefahr.
• Messer und andere spitze Gegenstände
müssen mit der Spitze nach unten in den
Besteckkorb gestellt oder waagerecht in
den oberen Korb gelegt werden.
• Nur für Geschirrspüler geeignete Produkte
(Klarspüler, Reinigungsmittel und Salz)
verwenden.
• Nicht die Tür während des Gerätebetriebs
öffnen; es kann heißer Dampf austreten.
• Kein Geschirr vor dem Ende des Spülgangs aus dem Geschirrspüler entnehmen.
• Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und drehen Sie den Wasserhahn
zu.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie
stets Original-Ersatzteile.
• Versuchen Sie unter keinen Umständen,
das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen durch unerfahrene Personen können
zu schwerwiegenden Fehlfunktionen und
Verletzungen führen. Wenden Sie sich an
Ihren Kundendienst. Bestehen Sie immer
auf Original-Ersatzteilen.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten oder deren Mangel an
Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen, nicht
benutzt werden. Sie müssen von einer
Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Gerätes angeleitet werden, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Spülmittel für Geschirrspüler können Verätzungen an Augen, Mund und Kehle verursachen. Lebensgefahr! Halten Sie sich
immer an die Sicherheitsanweisungen der
Spülmittelhersteller.
• Das Wasser in Ihrem Geschirrspüler ist
kein Trinkwasser. Im Geschirrspüler können noch immer Spülmittelrückstände vorhanden sein.
46
• Sorgen Sie dafür, dass die Tür des Geschirrspülers außer beim Be- und Entladen
immer geschlossen ist. So verhindern Sie,
dass jemand über die offene Tür stolpern
und sich verletzen kann.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Kindersicherung
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch
durch Erwachsene bestimmt. Der Geschirrspüler darf nicht unbeaufsichtigt von
Kindern benutzt werden.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern fern. Erstickungsgefahr.
• Spülmittel außer Reichweite von Kindern
aufbewahren.
• Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern.
Aufstellung
• Kontrollieren Sie das Gerät auf Transportschäden. Nehmen Sie niemals ein schadhaftes Gerät in Betrieb. Verständigen Sie
Ihren Händler, wenn Ihr Geschirrspüler beschädigt ist.
• Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
• Der elektrische Anschluss des Gerätes
und alle sonstigen Installationsarbeiten
dürfen nur von qualifizierten Fachkräften
ausgeführt werden.
• Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen an den technischen Merkmalen
oder dem Produkt selbst vorgenommen
werden.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie mit
einem beschädigten Netzkabel oder einem defekten Wasserschlauch; oder
wenn die Bedienblende, die Arbeitsfläche
oder der Sockel defekt sind, so dass das
Geräteinnere frei zugänglich ist. Wenden
Sie sich zur Vermeidung von Unfällen an
den lokalen Kundendienst.
• Die Seiten des Geschirrspülers dürfen auf
keinen Fall angebohrt werden, da dadurch
die hydraulischen und elektrischen Bauteile beschädigt werden können.
Warnung! Halten Sie sich für den
elektrischen Anschluss und den
Wasseranschluss strikt an die
Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.
Gerätebeschreibung
1 Oberkorb
2 Einstellung der Wasserhärtestufe
47
3
4
5
6
Salzbehälter
Behälter für Reinigungsmittel
Dosiergerät für Klarspülmittel
Typenschild
7 Filter
8 Unterer Sprüharm
9 Oberer Sprüharm
Bedienblende
1
2
3
4
5
6
Programmwahltasten
Zeitvorwahl-Taste
Kontrolllampen
Ein-/Aus-Taste
Digital-Display
Funktionstasten
Kontrolllampen
Laufendes Programm
Leuchtet nach der Einstellung eines Spülprogramms auf.
Funktion Multitab (MULTITABLET)
Zeigt an, ob die Funktion Multitab ein- oder ausgeschaltet ist. Siehe die Funktion Multitab.
Salz
Leuchtet auf, sobald Spezialsalz nachgefüllt werden muss.
1)
48
Kontrolllampen
Klarspüler
1)
Leuchtet auf, sobald Klarspülmittel nachgefüllt
werden muss.
1) Die Salz- und Klarspülmittel-Kontrolllampen leuchten nie während eines Spülprogramms auf, auch
dann nicht, wenn Salz oder Klarspülmittel nachgefüllt werden müssen.
Digital-Display
Im Digital-Display wird Folgendes angezeigt:
• der Härtegrad, auf den der Wasserenthärter eingestellt ist,
• die ungefähre Restlaufzeit des laufenden
Programms,
• das Ein-/Abschalten des Klarspülmitteldosierers ( NUR bei aktiver "Funktion Multitab"),
• das Ende des Spülprogramms (im DigitalDisplay erscheint eine Null),
• der Ablauf der Zeitvorwahl, und
• Fehlercodes im Fall von Fehlfunktionen
des Geschirrspülers.
Funktionstasten
Mit diesen Tasten können folgende Funktionen eingestellt werden:
• der Härtegrad, auf den der Wasserenthärter eingestellt ist,
• das Abbrechen eines Spülprogramms
oder einer laufenden Zeitvorwahl,
• das Ein-/Abschalten der Funktion Multitab,
• das Ein-/Abschalten der Klarspülmitteldosierung bei aktiver Funktion Multitab.
Einstellmodus
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. ALLE Kontrolllampen der Programmwahltasten leuchten auf. Die Kontrolllampe für das laufende
Programm leuchtet nicht. Das Gerät befindet
sich nun im Einstellmodus.
Denken Sie daran, dass sich der Geschirrspüler:
– beim Auswählen eines Spülprogramms,
– bei der Einstellung des Wasserenthärters und
– beim Ein-/Abschalten des Klarspülmitteldosierers
im Einstellmodus befinden MUSS .
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Nur eine
Programmkontrolllampe aufleuchtet. Die
Kontrolllampe für das laufende Programm
leuchtet auf. Das zuletzt ausgeführte oder
gewählte Programm ist noch eingestellt. In
diesem Fall muss das Programm gelöscht
werden, um zum Einstellmodus zurückzukehren.
Löschen eines eingestellten oder
laufenden Programms
Drücken Sie gleichzeitig die beiden Funktionstasten B und C , bis alle Kontrolllampen
der Programmwahltasten leuchten und die
Kontrolllampe für das laufende Programm
aufleuchtet. Das Programm ist gelöscht und
das Gerät befindet sich wieder im Einstellmodus.
Erste Inbetriebnahme
Vor der ersten Benutzung Ihres Geschirrspülers:
• Vergewissern Sie sich, dass der elektrische und der Wasseranschluss den Installationsanweisungen entsprechen
• Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial
aus dem Geräteinneren
• Einstellen des Wasserenthärters
• Gießen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter und füllen Sie ihn dann mit Salz für
Geschirrspüler
• Füllen Sie das Klarspüldosiergerät mit
Klarspüler
Bei Verwendung von Reinigertabs
wie: "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" usw...
wählen Sie die Funktion "Multitab".
(siehe "Die Funktion Multitab").
49
Einstellen des Wasserenthärters
Der Geschirrspüler ist mit einem Wasserenthärter ausgestattet, der die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurückhält, die
den Gerätebetrieb negativ und nachhaltig
beeinträchtigen können.
Je höher der Mineral- und Salzgehalt ist, um
so härter ist Ihr Wasser. Die Wasserhärte
wird in gleichwertigen Einheiten gemessen,
Deutsche Wasserhärtegrade (°dH), Französische Grade (°TH) und mmol/l (Millimol pro
Wasserhärte
Liter - internationale Einheit der Wasserhärte).
Der Enthärter muss entsprechend der Wasserhärte Ihres Gebietes eingestellt werden.
Ihr lokales Wasserwerk kann Sie über die
Härte Ihres Leitungswassers informieren.
Der Wasserenthärter muss sowohl: manuell mit dem Härtebereichsschalter als
auch elektronisch eingestellt werden.
Einstellung der Wasserhärtestufe
°dH
°TH
mmol/l
Manuell
Elektronisch
Zusatz
von
Salz
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
Stufe 10
Ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
Stufe 9
Ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
Stufe 8
Ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
Stufe 7
Ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
Stufe 6
Ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
Stufe 5
Ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
Stufe 4
Ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
Stufe 3
Ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
Stufe 2
Ja
<4
<7
< 0,7
1
Stufe 1
Nein
Manuelle Einstellung
Der Wasserenthärter ist werkseitig auf
Härtestufe 2 eingestellt.
1. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
2. Entfernen Sie den Unterkorb aus dem
Geschirrspüler.
3. Stellen Sie den Härtebereichsschalter auf
Härtestufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
4. Setzen Sie den Unterkorb wieder ein.
Elektronische Einstellung
Der Wasserenthärter ist werkseitig auf
Härtestufe 5 eingestellt.
1. Drücken Sie die Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus befinden.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Funktionstasten B und C solange, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A , B und C
zu blinken beginnen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste A . Die
Kontrolllampen der Funktionstasten B
and C erlöschen, während die Kontrolllampe der Funktionstaste A weiterhin
blinkt. Das Digital-Display zeigt die aktuelle Härtestufe an.
Beispiele:
wird angezeigt = Stufe 5
wird angezeigt = Stufe 10
4. Drücken Sie zur Änderung der Härtestufe
Funktionstaste A . Bei jedem Tastendruck ändert sich die Stufe. Halten Sie
sich für die Auswahl der neuen Härtestufe
an die Tabelle).
Beispiele: Ist die aktuelle Härtestufe 5,
wird durch einmaliges Drücken der Taste
A Härtestufe 6 ausgewählt. Ist die aktuelle Härtestufe 10, wird durch einmaliges
50
Drücken der Taste A Härtestufe 1 ausgewählt.
5. Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste den
Geschirrspüler aus, um die ausgewählten
Optionen zu speichern.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Warnung!
Verwenden Sie ausschließlich Spezialsalz für
Geschirrspüler. Alle anderen Salzarten, die
nicht eigens für Geschirrspüler bestimmt
sind, insbesondere Speisesalz, führen zu
Schäden des Wasserenthärters. Füllen Sie
den Salzbehälter erst kurz vor dem Start eines kompletten Spülprogramms. Das verhindert, dass verschüttetes Salz oder Salzwasser für längere Zeit auf dem Geräteboden
bleibt und Korrosion verursacht.
Einfüllen:
1. Öffnen Sie die Tür, entfernen Sie den Unterkorb und schrauben Sie die Verschlusskappe des Salzbehälters nach
links ab.
2. Gießen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (dies ist nur vor der ersten Benutzung erforderlich) .
3. Füllen Sie den Behälter mithilfe des mitgelieferten Trichters mit Salz.
4. Die Verschlusskappe wieder anbringen
und sicherstellen, dass kein Salz auf dem
Gewinde oder der Dichtung vorhanden
ist.
5. Schrauben Sie die Verschlusskappe
nach rechts bis zum Anschlag zu. Ein Klicken zeigt an, dass die Kappe fest verschlossen ist.
Seien Sie unbesorgt, wenn beim Einfüllen Wasser aus dem Salzbehälter ausfließt; das ist ganz normal.
Die Salzkontrolllampe kann noch
2-6 Stunden nach dem Nachfüllen
von Salz leuchten, vorausgesetzt,
der Geschirrspüler bleibt eingeschaltet. Bei Verwendung von Salz,
das sich langsamer auflöst, kann
dieser Vorgang länger dauern. Der
Betrieb des Geräts wird dadurch
nicht beeinträchtigt.
Gebrauch von Klarspülmittel
Warnung! Nur Markenklarspülmittel für
Geschirrspülmaschinen verwenden.
Füllen Sie nie andere Produkte (Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den Behälter für Klarspüler.
Das Gerät kann dadurch beschädigt
werden.
Klarspülmittel sind eine Garantie für ein
perfektes Spülergebnis und fleckenund streifenfreies Trocknen.
Das Klarspülmittel wird automatisch
beim letzten Spülgang zugesetzt.
1. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste
(A), um den Behälter zu öffnen.
51
Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel sofort mit einem saugfähigen Tuch
auf, um übermäßige Schaumbildung
beim folgenden Spülzyklus zu vermeiden.
2. Füllen Sie das Klarspülmittel in den Behälter. Der maximale Füllstand wird durch
die Markierung "max" angezeigt.
Stellen Sie je nach gewünschtem End- und
Trockenergebnis die Klarspülmitteldosierung
mit dem 6-Stufenschalter ein (Stufe 1 geringste Dosierung, Stufe 6 maximale Dosierung).
Die Dosierung ist werkseitig auf Stufe 4 eingestellt.
Erhöhen Sie die Dosierung, wenn auf dem
Geschirr nach dem Spülen Wassertropfen
oder Kalkflecken zurückbleiben.
Verringern Sie die Dosierung, wenn weißliche
Streifen auf dem Geschirr oder ein bläulicher
Überzug auf Gläsern und Messerklingen zu
sehen sind.
Das Dosiergerät fasst ca. 110 ml Klarspülmittel; die Menge reicht je nach der
Dosiereinstellung für 16 bis 40 Spülzyklen.
3. Vergewissern Sie sich nach jedem Füllen,
dass der Deckel geschlossen ist.
Täglicher Gebrauch
• Kontrollieren Sie, ob der Geschirrspüler
mit Salz oder Klarspülmittel aufgefüllt werden muss.
• Laden Sie das Besteck und Geschirr in
den Geschirrspüler.
• Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
• Wählen Sie ein für Besteck und Geschirr
geeignetes Spülprogramm.
• Starten Sie das Spülprogramm.
Hilfreiche Hinweise und Tipps
Schwämme, Putzlappen und Gegenstände,
die Wasser aufsaugen, dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
• Vor dem Laden des Geschirrs:
– Speisereste und Abfall entfernen.
– Töpfe mit angebrannten Speiseresten
einweichen
52
• Beachten Sie beim Laden des Geschirrs
und Bestecks folgendes:
– Geschirr und Besteck dürfen nicht die
Drehung der Sprüharme behindern.
– Hohlgefäße mit der Öffnung nach unten
einlegen, so dass sich in den Behältern
kein Wasser ansammeln kann.
– Geschirr und Besteckteile dürfen nicht
ineinander liegen oder sich gegenseitig
abdecken.
– Gläser dürfen sich zur Vermeidung von
Bruchschäden nicht berühren.
– Kleine Gegenstände in den Besteckkorb legen.
• Kunststoffgeschirr und Töpfe mit Antihaftbeschichtung neigen dazu, Wassertropfen
zurückzuhalten; diese Art Geschirr trocknet deshalb schlechter als Porzellan und
Edelstahl.
• Leichte Gegenstände (Kunststoffschüsseln usw.) so im Oberkorb anordnen, dass
sie nicht verrutschen können.
Folgendes Geschirr und Besteck ist zum Reinigen im Geschirrspüler
ungeeignet:
beschränkt geeignet:
• Besteck mit Holz-, Horn-, Porzellan- oder Perl- • Reinigen Sie Steingut nur dann im Geschirrspümuttgriffen.
ler, wenn es vom Hersteller als geschirrspüler• Nicht hitzebeständige Kunststoffteile.
fest deklariert wird.
• Älteres Besteck, dessen Klebeverbindungen
• Glasierte Muster können bei häufigem Spülen
temperaturempfindlich sind.
ihren Glanz verlieren.
• Geklebte Geschirr- oder Besteckteile.
• Silber- und Aluminiumteile neigen zu Verfärbun• Zinn- bzw. Kupfergegenstände.
gen: Speisereste wie Eiweiß, Eigelb und Senf
• Bleikristallglas.
verfärben Silber und hinterlassen darauf oft Fle• Rostempfindliche Stahlteile.
cken. Entfernen Sie daher sofort Speisereste
• Frühstücksbrettchen.
von Silberbesteck, wenn es nicht sofort nach
• Gegenstände aus Kunstfasern.
dem Gebrauch gespült wird.
Laden von Besteck und Geschirr
Unterkorb
Der Unterkorb ist zur Aufnahme von Kochtöpfen, Deckeln, Tellern, Salatschüsseln, Besteck usw. bestimmt.
Pfannen und Schüsseln flach umgeklappt
werden.
Besteckkorb
Die Stachelreihen auf der rechten Seite des
Unterkorbs können zum Laden von Töpfen,
Messer mit langer Klinge in aufrechter
Stellung stellen eine potentielle Gefahr
dar. Langes und/oder scharfes Besteck
wie Tranchiermesser müssen
waagerecht in den Oberkorb gelegt
werden. Seien Sie vorsichtig beim Laden
oder Herausnehmen von scharfen
Gegenständen wie Messern.
53
Gabeln und Löffel müssen so in den herausnehmbaren Besteckkorb gestellt werden,
dass dabei die Griffe der Gabeln nach unten
und die Griffe der Messer nach oben gerichtet sind.
Falls die Griffe auf der Unterseite aus dem
Korb ragen und den unteren Sprüharm behindern, das Besteck mit nach oben gerichtetem Griff laden.
Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so
können sie nicht zusammenkleben.
Benutzen Sie bitte für optimale Ergebnisse
das mitgelieferte Besteckgitter (wenn dies
die Größe und Abmessungen des Bestecks
erlauben).
Ordnen Sie das Geschirr auf und unter den
Tassenreihen an, so dass das Wasser die
Oberflächen aller Geschirrteile erreicht.
Langstielige Gläser können umgedreht in die
Tassenablagen gestellt werden. Für größere
Gegenstände können die Tassenablagen
umgeklappt werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Tür, dass die Sprüharme beim
Drehen nicht durch Geschirr behindert
werden.
Bitte verwenden Sie für größere Utensilien
nur ein Besteckgittter.
Oberkorb
Der Oberkorb ist zur Aufnahme von Untertassen, Salatschüsseln, Tassen, Gläsern,
Töpfen und Deckeln bestimmt.
Höhenverstellung des Oberkorbs
Sehr große Platten können zum Spülen in
den Unterkorb geladen werden, nachdem
der Oberkorb auf die obere Position angehoben worden ist.
Maximale Geschirrhöhe im Unterkorb
Bei angehobenem
Oberkorb
30 cm
Bei abgesenktem
Oberkorb
29 cm
54
So bringen Sie den Korb in die obere Position:
1. Den Korb bis zum Anschlag herausziehen.
2. Fassen Sie den Oberkorb am seitlichen
Griff.
3. Ziehen Sie den Korb vorsichtig bis zum
Anschlag heraus.
4. Senken Sie den Korb senkrecht nach unten ab. Der Korb rastet dann durch den
Mechanismus in der oberen oder der unteren Position ein.
Schließen Sie nach dem Beladen
immer die Tür des Geschirrspülers;
eine offene Tür stellt stets eine
Unfallgefahr dar.
Gebrauch von Spülmittel
Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel für Geschirrspülmaschinen.
Befolgen Sie die Herstellerangaben für
Dosierung und Aufbewahrung auf den
Packungen.
20 = ca. 20 g Reiniger
30 = ca. 30 g Reiniger.
1
Die Verwendung der richtigen Dosierung
der Reinigungsmittel trägt zum Schutz
der Umwelt bei.
Füllen Sie Reiniger ein
1. Öffnen Sie den Deckel.
2
3. Bei Programmen mit Vorspülen zusätzlichen Reiniger (5/10 g) in die Vorspülkammer (2) füllen.
Dieser Reiniger wird in der Vorspülphase
verwendet.
Verwendung von Reinigertabs; Legen Sie
die Tabletten in das Fach (1)
2. Füllen Sie den Behälter für Reinigungsmittel (1) mit Reiniger. Achten Sie auf die
Dosiermarkierungen:
55
4. Schließen Sie den Deckel und drücken
Sie ihn an, bis er einrastet.
Reinigertabletten der verschiedenen
Hersteller lösen sich mit unterschiedlicher Schnelligkeit auf. Einige Reinigertabletten erreichen aus diesem Grund
nicht ihre volle Waschkraft bei kurzen
Spülprogrammen. Benutzen Sie daher
bei Verwendung von Reinigungstabletten längere Spülprogramme, um sicher
zu sein, dass alle Reinigungsmittelreste
beseitigt werden.
Funktion "Multitab"
Dieser Geschirrspüler ist mit der Funktion
"Multitab" ausgerüstet, die die Verwendung
von "Multitab" Kombi-Reinigungstabletten
gestattet.
Bei diesen Produkten handelt es sich um
Reiniger mit kombinierten Reinigungs-, Klarspül- und Salzfunktionen. Je nach Art der
verwendeten Tabletten ("3 in 1", "4 in 1", "5
in 1" usw.) können sie auch andere Zusätze
enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet sind.
Siehe hierzu die Herstellerangaben.
Nach der Auswahl bleibt diese Funktion auch
für die folgenden Spülprogramme eingeschaltet.
Bei der Anwahl dieser Funktion wird der Zufluss von Klarspüler und Salz von den betreffenden Behältern automatisch gesperrt;
die Kontrolllampen für Klarspüler und Salz
sind ebenfalls deaktiviert.
Bei der Funktion "Multitab" kann sich die
Dauer der Spülprogramme ändern. In diesem Fall wird die Dauer des Programms automatisch auf dem Digital-Display aktualisiert.
Ein-/Abschalten der Funktion ''Multitab"
vor dem Beginn eines Spülprogramms.
Nach dem Programmstart kann die
Funktion "Multitab" NICHT mehr geändert werden. Wenn Sie die "Funktion
Multitab" löschen möchten, müssen Sie
zunächst die Programmeinstellung löschen und danach die "Funktion Multitab" abschalten. In diesem Fall müssen
Sie ein Spülprogramm (und die gewünschten Optionen) neu einstellen.
Ein-/Abschalten der Funktion Multitab
Drücken und halten Sie gleichzeitig die beiden Multitab-Tasten (Funktionstasten D und
E) so lange, bis die Multitab-Kontrolllampe
aufleuchtet. Dies zeigt an, dass die Funktion
aktiv ist.
Zum Abschalten der Funktion die gleichen
Tasten nochmals drücken, bis die Kontrolllampe des Symbols der Funktion "Multitab"
erlischt.
Sollte das Geschirr nicht trocken
genug sein, empfehlen wir Folgendes:
1. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit
Klarspüler auf.
2. Schalten Sie den Klarspüldosierer
ein.
3. Bringen Sie den Klarspüldosierer in
Stellung 2.
• Das Ein-/Abschalten des Klarspüldosierers ist nur bei aktiver Funktion Multitab möglich.
Ein-/Abschalten der
Klarspülerdosierung
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus
befinden.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Funktionstasten B und C solange, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A , B und C
zu blinken beginnen.
56
3. Drücken Sie Funktionstaste B . Die Kontrolllampen der Funktionstasten A und C
erlöschen, während die Kontrolllampe
der Funktionstaste B weiterhin blinkt. Im
Digital-Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Klarspüldosierer abgeschaltet
Klarspüldosierer eingeschaltet
4. Drücken Sie zum Wechseln der Einstellung erneut Taste B . Im Digital-Display
wird die neue Einstellung angezeigt.
5. Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste den
Geschirrspüler aus, um die ausgewählten
Optionen zu speichern.
Wenn Sie sich dafür entscheiden,
wieder normale Reinigungsmittel zu
verwenden, vergessen Sie bitte
nicht:
1. Die Funktion Multitab auszuschalten.
2. Den Klarspüler- und Salzbehälter
wieder zu füllen.
3. Die Wasserhärte auf die höchste
Härtestufe einzustellen und 1 normalen Spülgang ohne Geschirr auszuführen.
4. Die Wasserhärte entsprechend der
Wasserhärte Ihres Gebietes einzustellen.
5. Einstellung der Klarspüldosierung.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Wählen Sie das Spülprogramm und
die Zeitvorwahl bei etwas geöffneter
Tür. Der Programmstart oder der
Ablauf der Zeitvorwahl setzen erst
nach dem Schließen der Tür ein. Bis
dahin kann die getroffene Auswahl
geändert werden
gramms von 1 bis 19 Stunden verzögert
werden.
2. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers. Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt
jetzt automatisch. Die Zahl auf dem Display blinkt nicht mehr, sondern leuchtet
kontinuierlich.
1. Kontrollieren Sie, dass die Körbe richtig
beladen sind und die Sprüharme beim
Drehen nicht behindert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn geöffnet ist.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus
befinden.
4. Drücken Sie die Taste des gewünschten
Programms (siehe die Tabelle "Spülprogramme").
Wenn ein Programm ausgewählt ist,
leuchtet die entsprechende Kontrolllampe auf.
Die Kontrolllampe für laufendes Programm leuchtet.
Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers; das Programm startet automatisch.
Die Kontrolllampe für laufendes Programm leuchtet weiterhin.
Bei eingestellter Zeitvorwahl ist die Kontrolllampe für das laufende Programm ausgeschaltet. Nach Ablauf der
Zeitvorwahl beginnt automatisch das
Spülprogramm, und die Kontrolllampe
für das laufende Programm leuchtet
auf.
3. Der Ablauf der Zeitvorwahl nimmt in
Schritten von jeweils 1 Stunde ab.
4. Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf
der Zeitvorwahl. Schließen Sie die Tür
des Geschirrspülers; der Ablauf der Zeitvorwahl wird jetzt an dem Punkt fortgesetzt, an dem er unterbrochen wurde.
5. Nach Ablauf der Zeitvorwahl beginnt das
Spülprogramm automatisch.
Einstellen und Starten des Programms
mit der Zeitvorwahl
1. Sobald Sie das Spülprogramm eingestellt
haben, drücken Sie bitte die Zeitvorwahltaste, bis die Stundenzahl der Zeitvorwahl im Digital-Display erscheint. Mit dieser Option kann der Start des Spülpro-
Die Auswahl des Spülprogramms und
der Startvorwahl kann auch bei geschlossener Tür erfolgen.
Bitte denken Sie daran, dass Sie nach
dem Drücken einer Programmtaste
NUR 3 Sekunden Zeit haben, um ein
anderes Programm oder die Zeitvorwahl
zu wählen;
Danach startet das gewählte Programm
automatisch.
57
Warnung! Unterbrechen oder löschen
Sie ein laufendes Spülprogramm NUR,
wenn es absolut notwendig ist.
Achtung! Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf entweichen. Öffnen Sie die
Tür vorsichtig.
Abbrechen eines laufenden
Spülprogramms oder einer laufenden
Zeitvorwahl
• Drücken Sie gleichzeitig die beiden Funktionstasten B und C solange, bis alle Kontrolllampen der Programmwahltasten
leuchten und die Kontrolllampe für das laufende Programm erlischt.
• Wenn Sie eine Zeitvorwahl ausschalten,
wird damit auch die Auswahl des Spülprogramms aufgehoben. In diesem Fall müssen Sie das Spülprogramm erneut einstellen.
• Soll ein neues Spülprogramm gewählt
werden, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Ende des Spülprogramms
• Der Geschirrspüler stoppt automatisch.
• Das Digital-Display zeigt Null an.
• Die Kontrolllampe für laufendes Programm leuchtet weiterhin auf.
• Die Kontrolllampe des soeben beendeten
Programms leuchtet weiter.
1. Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste den
Geschirrspüler aus.
2. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspüler einen Spaltbreit und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Geschirr entnehmen; Auf diese Weise kühlt das Geschirr
rascher ab und die Trockenwirkung wird
verbessert.
Entladen des Geschirrspülers
• Heißes Geschirr ist stoßempfindlich. Lassen Sie daher das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät entnehmen.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann
den Oberkorb; dadurch wird vermieden,
dass Wasser vom Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb tropft.
• Auf den Wänden und der Tür des Geschirrspülers kann sich Kondenswasser
absetzen, da sich Edelstahl schneller als
Geschirr abkühlt.
Nach dem Ende des Spülprogramms sollten Sie den Netzstecker
des Gerätes ziehen und den Wasserhahn schließen.
Spülprogramme
Programm
70° Intensiv
1)
50° Eko
2)
Grad der Verschmutzung
Art der Beladung
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang
2 Zwischenklarspülgänge
Klarspülen
Trocknen
Beliebig
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang
1 oder 2 Zwischenklarspülgänge
Klarspülen
Trocknen
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülen
Trocknen
Normal verschmutzt
Programmbeschreibung
58
Grad der Verschmutzung
Art der Beladung
50° Quick
Leicht verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülen
45° Glas
Normal verschmutzt
Empfindliches
Geschirr und Gläser
Hauptspülgang
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülen
Trocknen
Programm
Programmbeschreibung
1) Während des Spülprogramms "Auto" wird der Verschmutzungsgrad des Geschirrs durch den Grad
der Wassertrübung bestimmt. Programmdauer, Wasser- und Stromverbrauch sind unterschiedlich;
je nachdem, ob der Geschirrspüler ganz oder teilweise beladen ist und ob das Geschirr nur leicht oder
stärker verschmutzt ist. Die Wassertemperatur wird automatisch auf 45° C bis 70° C eingestellt.
2) Testprogramm für Prüfinstitute
Verbrauchswerte 1)
Programm
Programmdauer
(in Minuten)
2)
Energieverbrauch
(in kWh)
Wasserverbrauch
(in Litern)
70° Intensiv
-
1,8 - 2,0
23 - 25
AUTO
-
1,1 - 1,7
12 - 23
3)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
50° Quick
-
1,0 - 1,2
11 - 12
45° Glas
-
0,8 - 0,9
14 - 15
50° Eko
1) Die Verbrauchswerte sind als Richtwerte angegeben, die von dem Druck und der Temperatur des
Wassers, den Schwankungen der Stromversorgung und der Geschirrmenge abhängen.
2) Im Digital-Display wird die Programmdauer angezeigt.
3) Testprogramm für Prüfinstitute
Reinigung und Pflege
Filterreinigung
Die Filter müssen regelmäßig kontrolliert und
gereinigt werden. Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis.
Warnung! Vergewissern Sie sich vor
dem Reinigen der Filter, dass die
Maschine ausgeschaltet ist.
1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie den
Unterkorb.
2. Das Filtersystem des Geschirrspülers
umfasst einen Grobfilter ( A ), einen Mikrofilter ( B ) und ein Filtersieb. Entriegeln
Sie das Filtersystem mit dem Griff des
Mikrofilters.
3. Drehen Sie den Griff um 1/4 Umdrehung
nach links und ziehen Sie das Filtersystem heraus
59
Versuchen Sie NIE, die Sprüharme
auszubauen.
Eventuell durch Schmutz verstopfte Löcher der Sprüharme mit einem Partystick reinigen.
Reinigung der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des Gerätes mit einem weichen
feuchten Tuch. Benutzen Sie bei Bedarf nur
neutrale Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder
Lösungsmittel (Azeton, Trichloräthylen usw.).
4. Fassen Sie den Grobfilter ( A ) am Handgriff und ziehen Sie ihn aus dem Mikrofilter ( B ).
5. Reinigen Sie alle Filter sorgfältig unter
fließendem Wasser.
6. Nehmen Sie das Filtersieb aus dem Spülraumboden und reinigen Sie beide Seiten
sorgfältig.
Reinigung des Geräteinneren
Reinigen Sie die Gummidichtungen der Türen und des Reinigungsmittel- und Klarspülerbehälters regelmäßig mit einem feuchten
Tuch.
Alle 3 Monate sollten Sie das Spülprogramm
für stark verschmutztes Geschirr ohne Geschirr, aber mit Verwendung von Spülmitteln
ausführen.
Längerer Gerätestillstand
Vor einem längerem Stillstand des Geschirrspülers sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:
1. Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserhahn.
2. Öffnen Sie die Tür einen Spaltbreit, um
dem Entstehen unangenehmer Gerüche
vorzubeugen.
3. Reinigen Sie das Geräteinnere.
7. Setzen Sie das Filtersieb wieder in den
Spülraumboden ein und vergewissern
Sie sich, dass es fest sitzt.
8. Setzen Sie den Grobfilter ( A ) in den Mikrofilter ( B ) ein und drücken Sie die beiden
Filter zusammen.
9. Das Filtersystem einsetzen und durch
Drehen des Griffs nach rechts bis zum
Anschlag verriegeln. Achten Sie darauf,
dass das Filtersieb nicht über den Spülraumboden hervorragt.
Benutzen Sie den Geschirrspüler NIEMALS ohne Filter. Falsches Einsetzen
der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und kann Schäden am Gerät verursachen
Frostschutzmaßnahmen
Stellen Sie den Geschirrspüler nicht in einem
Raum auf, in dem die Temperatur unter 0°C
absinkt. Sollte dies nicht vermeidbar sein, die
Maschine entleeren, die Gerätetür schließen,
den Wasserzulaufschlauch entfernen und
entleeren.
Transport des Gerätes
Halten Sie sich bei einem Transport des Gerätes (Umzug usw.) an folgende Anweisungen:
1. Netzstecker ziehen.
2. Den Wasserhahn schließen.
3. Den Wasserzulauf- und den Ablaufschlauch abnehmen.
4. Ziehen Sie das Gerät zusammen mit den
Schläuchen heraus.
60
Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht
umkippen.
Was tun, wenn …
Der Geschirrspüler startet nicht oder hält
während des Betriebs an.
Einige Störungen können durch nachlässige
Instandhaltung oder Versehen bedingt sein
und mit den in der folgenden Tabelle be-
schriebenen Hinweisen ohne Hilfe des Kundendienstes behoben werden.
Schalten Sie den Geschirrspüler ab, öffnen
Sie die Tür und führen Sie folgende Kontrollen durch.
Fehlercodes und Störungsanzeige
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm
blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt
Der Geschirrspüler füllt kein Wasser ein
• Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Den Wasserhahn reinigen.
• Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
• Der Filter (soweit vorhanden) in der Schlauchverschraubung des Wasserzulaufs ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter in der Schlauchverschraubung.
• Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig verlegt oder gequetscht.
Den Anschluss des Ablaufschlauchs kontrollieren.
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm
blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt
Der Geschirrspüler pumpt nicht ab
• Der Siphon ist verstopft.
Den Siphon reinigen.
• Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig verlegt oder geknickt oder gequetscht.
Den Anschluss des Ablaufschlauchs kontrollieren.
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm
blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt
Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst
• Schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie
sich an den lokalen Kundendienst.
Störung
Das Programm startet nicht
Schalten Sie nach diesen Kontrollen das Gerät ein.
Das Programm wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem es unterbrochen wurde.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn die Störung fortbesteht oder erneut
auftritt.
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Tür des Geschirrspülers nicht richtig geschlossen.
Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
• Netzstecker nicht eingesteckt.
Netzstecker einstecken
• Die Sicherung der Hausinstallation ist durchgebrannt.
Sicherung ersetzen.
• Zeitvorwahl eingestellt.
Löschen Sie die Zeitvorwahl, wenn das Geschirr sofort gewaschen werden soll.
Sollten Fehler auftreten, die nicht in der o. a.
Tabelle behandelt werden, rufen Sie bitte den
Kundendienst.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
und machen Sie folgende Angaben: Modell
(Mod.), Produktnummer (PNC) und Seriennummer (S.N.).
Diese Daten sind aus dem Typenschild auf
der Seite der Geschirrspülertür ersichtlich.
61
Notieren Sie diese Nummern hier, um sie
stets bei Bedarf zur Hand zu haben:
Modell
(Mod.). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produkt-Nummer
(PNC) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serien-Nr.
(S.N.). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend
Das Geschirr ist
nicht sauber
• Wahl eines falschen Spülprogramms.
• Das Geschirr ist so eingestellt, dass nicht alle Teile gut von Wasser umspült
werden. Die Körbe dürfen nicht überladen werden.
• Falsche Beladung behindert die Drehung der Sprüharme.
• Die Filter im Spülraumboden sind verstopft oder falsch eingesetzt.
• Zu hohe oder zu geringe Reinigungsmitteldosierung.
• Bei Kalkbelägen auf dem Geschirr; der Salzbehälter ist leer oder falsche
Einstellung des Wasserenthärters.
• Ablaufschlauch falsch verlegt.
• Verschlusskappe des Salzbehälters nicht richtig geschlossen.
Das Geschirr ist
nass und glanzlos
• Es wurde kein Klarspüler verwendet.
• Der Behälter für Klarspüler ist leer.
Schlieren, Streifen,
milchige Flecken
oder blauschimmernder Belag auf
Gläsern und Geschirr
• Klarspülerdosierung reduzieren.
Eingetrocknete
Wassertropfen auf
Gläsern und Geschirr
• Klarspülerdosierung erhöhen.
• Die Ursache kann beim Reinigungsmittel liegen. Bitte wenden Sie sich an
den Kundendienst des Reinigungsmittel-Herstellers.
Wenn die Störungen nach diesen Kontrollen
fortbestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen
Breite
Höhe
Tiefe
Elektrischer Anschluss - Anschlussspannung - Gesamtleistung - Sicherung
Die Daten der elektrischen Anschlusswerte befinden sich auf dem
Typenschild an der Innenseite der Geschirrspülertür.
Wasserdruck
Mindestdruck
Höchstdruck
Fassungsvermögen
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
12 Maßgedecke
Gerät aufstellen
Warnung! Der elektrische Anschluss
des Gerätes und alle sonstigen
Installationsarbeiten dürfen nur von
qualifizierten Elektrikern und
Installateuren ausgeführt werden.
Entfernen Sie vor dem Aufstellen der Maschine das gesamte Verpackungsmaterial.
Das Gerät möglichst in der Nähe eines Wasserhahns und eines Wasserablaufs aufstellen.
Der Geschirrspüler ist zum Einbau unter einer
Küchen-Arbeitsplatte bestimmt.
Achtung! Halten Sie sich für den Einbau des
Geschirrspülers und der Anbauplatte strikt
62
an die Anweisungen auf der beiliegenden
Schablone.
Es sind keine Lüftungsöffnungen für den Geschirrspüler erforderlich, sondern nur Durchführungen für den Wasserzulauf- und den
Ablaufschlauch und das Netzkabel.
Der Geschirrspüler ist mit höhenverstellbaren
Füßen ausgestattet.
Bei allen Arbeiten, die den Zugang zu den inneren Bauteilen erfordern, muss zuvor der
Netzstecker gezogen werden.
Stellen Sie vor dem Einbau des Geschirrspülers in die Küchenzeile sicher, dass der Wasser-, der Ablaufschlauch und das Netzkabel
weder geknickt noch gequetscht werden.
Aus diesem Grund ist sicherzustellen, dass
die Arbeitsplatte, unter die der Geschirrspüler eingeschoben wird, ordnungsgemäß und
sicher (an benachbarten Küchenschränken/möbeln usw.) befestigt ist.
Ausrichten
Korrektes Ausrichten ist die Voraussetzung
dafür, dass die Tür wasserdicht schließt.
Bei richtiger Ausrichtung darf die Tür beim
Öffnen auf keiner Seite des Küchenmöbels
anstoßen.
Die Geräteausrichtung ggf. durch Anziehen
oder Lockern der Stellfüße nachstellen.
Fixieren des Geschirrspülers
Der Geschirrspüler muss gegen unbeabsichtigtes Kippen geschützt werden.
Wasseranschluss
Wasserzuleitung
Das Gerät kann mit Warmwasser (max. 60°)
wie auch mit Kaltwasser gespeist werden.
Mit einer Warmwasserversorgung können
Sie unter Umständen deutlich Energie sparen. Allerdings kommt es dabei darauf an,
wie das Warmwasser aufbereitet wird. (Wir
empfehlen alternative Energiequellen, die besonders umweltfreundlich sind wie zum Beispiel Solar- bzw. Photovoltaikanlagen oder
Windenergie).
Wenn Sie den Anschluss selbst durchführen:
die Kopplungsmutter des Wassereinlaufschlauchs des Gerätes ist für ein Rohrgewinde 3/4" ausgelegt oder für spezielle Schnellkupplungen wie zum Beispiel Press-Block.
Der Wasserdruck muss innerhalb des in den
"Technischen Daten" aufgeführten Bereichs
liegen. Ihr Wasserwerk kann Sie über die
durchschnittlichen Druckwerte in Ihrem Gebiet informieren.
Der Wasserzulaufschlauch darf beim Anschluss nicht geknickt, gequetscht oder verdreht werden.
Die Klemmmutter muss zur Vermeidung von
Lecks richtig angebracht werden.
Falls das Gerät mit neuen oder lange Zeit
nicht benutzten Schläuchen angeschlossen
wird, lassen Sie bitte vor dem Anschluss des
Zulaufschlauchs einige Minuten lang Wasser
durch diesen fließen.
BENUTZEN Sie KEINE Anschlussschläuche von Altgeräten.
Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, die verhindert, dass
das im Geschirrspüler verwendete Wasser in das Trinkwassersystem zurücklaufen kann. Das Gerät entspricht den
gültigen Vorschriften für Installationsarbeiten.
Wasserschlauch mit Sicherheitsventil
Nach dem Anschluss des doppelwandigen
Wasserschlauchs befindet sich das Sicherheitsventil in der Nähe des Wasserhahns. Der
Wasserschlauch steht daher nur während
der Versorgung des Geschirrspülers unter
Druck. Sobald der Wasserschlauch zu lecken beginnt, unterbricht das Sicherheitsventil die Wasserversorgung.
Berücksichtigen Sie bei der Verlegung des
Wasserschlauchs:
• Das Elektrokabel des Sicherheitsventils
befindet sich in dem doppelwandigen
Wasserschlauch. Den Wasserschlauch
oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser
tauchen.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn
der Wasserschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
• Ein Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil
darf nur von einer Fachkraft des Kundendienstes ersetzt werden.
63
Warnung! Gefährliche Spannung
Anschluss des Ablaufschlauchs
Das Ende des Ablaufschlauchs kann wie
folgt angeschlossen werden:
1. An einen Siphon; dabei den Schlauch an
der Unterseite der Arbeitsplatte befestigen. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser aus dem Siphon in das Gerät zurückfließen kann.
2. An ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung
und Innendurchmesser von mindestens
4 cm.
Der Abwasseranschluss muss sich in einer
Höhe von maximal 60 cm vom Boden des
Geschirrspülers befinden.
Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch
nicht geknickt oder gequetscht wird, da das
den Wasserablauf behindern kann.
Der Spülbeckenstöpsel darf während des
Abpumpens des Gerätes nicht eingesetzt
sein, da dadurch das Wasser wieder in die
Maschine gesaugt werden kann.
Die Gesamtlänge des Ablaufschlauchs einschließlich einer eventuellen Verlängerung
darf nicht mehr als 4 Meter betragen. Ebenso
darf der Innendurchmesser der Verbindungen für den Anschluss an den Ablauf nicht
kleiner sein als der Durchmesser des eingesetzten Schlauchs.
Ebenso darf der Innendurchmesser der Verbindungen für den Anschluss an den Ablauf
nicht kleiner sein als der Durchmesser des
eingesetzten Schlauchs.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon
angeschlossen wird, muss die gesamte
Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Wird die Membran nicht entfernt, kann
der Ablaufschlauch im Laufe der Zeit durch
eventuelle Ablagerungen von Speiseresten
im Siphon verstopft werden
Unsere Geräte verfügen über eine Sicherheitseinrichtung, die den Rückfluss
von Schmutzwasser in die Maschine
verhindert. Falls der Siphon Ihrer Spüle
mit einem "Rückschlagventil" ausgestattet ist, kann dadurch der Ablauf Ihres
Geschirrspülers beeinträchtigt werden.
Sie sollten das Ventil daher entfernen.
Der Ablaufschlauch kann nach rechts oder
links verlegt werden
Zur Vermeidung von Undichtigkeiten
müssen die Wasseranschlüsse vollkommen dicht sein.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Die
Sicherheitsbestimmungen
schreiben die Erdung des Gerätes
verbindlich vor.
Stellen Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes sicher, dass die Netzspannung und -frequenz mit den auf
dem Typenschild angegebenen An-
64
schlusswerten übereinstimmen. Die
Nennwerte der Sicherung sind
ebenfalls aus dem Typenschild ersichtlich
Benutzen Sie für den Netzstecker
immer eine berührungssichere
Steckdose.
Vielfachsteckdosen, Steckverbinder und Verlängerungskabel dürfen
nicht verwendet werden. Es besteht
Brandgefahr durch Überhitzung.
Lassen Sie ggf. die Steckdose versetzen. Wenden Sie sich für einen
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit
internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<,
> PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen
Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
Warnung! Vor der Entsorgung von
Altgeräten:
• Netzstecker ziehen.
• Das Netzkabel abtrennen und entsorgen.
• Das Türschloss entfernen. Damit verhindern Sie, dass spielende Kinder
sich einschließen und gefährden können.
eventuellen Austausch des Netzkabels an den Kundendienst.
Der Stecker muss auch nach der Installation des Geschirrspülers zugänglich sein.
Um das Netzkabel von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie stets am
Netzstecker. Niemals am Netzkabel
ziehen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle, die aus der Missachtung dieser Vorschrift entstehen
sollten.
65
Contents
Safety information
Product description
Control panel
First use
Setting the water softener
Use of dishwasher salt
Use of rinse aid
Daily use
Loading cutlery and dishes
Use of detergent
Multitab function
65
66
67
68
68
69
70
71
72
73
74
Select and start a washing programme
Unloading the dishwasher
Washing programmes
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Water connection
Electrical connection
Environment concerns
75
76
76
77
79
80
80
81
82
83
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary
mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
Correct use
• This dishwasher is only intended for washing household utensils suitable for machine washing.
• Do not put any solvents in the dishwasher.
This could cause an explosion.
• Knives and other items with sharp points
must be loaded in the cutlery basket with
their points down or placed in a horizontal
position in the upper basket.
• Only use products (detergent, salt and
rinse aid) suitable for dishwashers.
• Avoid opening the door whilst the appliance is in operation, hot steam may escape.
• Do not take any dishes out of the dishwasher before the end of the washing cycle.
• After use, isolate the appliance from the
power supply and turn off the water supply.
• This product should be serviced only by an
authorized service engineer, and only genuine spare parts should be used.
• Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons
could cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Force Centre. Always insist on genuine spare parts.
General safety
• Persons (including children) with reduced
physical sensory, mental capabilities or
lack of experience and knowledge must
not use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of
the appliance by a person responsible for
their safety.
• Dishwasher detergents can cause chemical burns to eyes, mouth and throat. Could
endanger life! Comply with the safety instructions of the dishwasher detergent
manufacturer.
• Water in the dishwasher is not for drinking
purposes. Detergent residue may still be
present in your machine.
• Ensure that the door of the dishwasher is
always closed when it is not being loaded
or unloaded. In this way you will avoid anybody tripping over the open door and hurting themselves.
• Do not sit or stand on the open door.
66
Child safety
• This appliance is designed to be operated
by adults. Children must be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is a risk of suffocation.
• Keep all detergents in a safe place out of
children’s reach.
• Keep children well away from the dishwasher when the door is open.
Installation
• Check your dishwasher for any transport
damage. Never connect a damaged machine. If your dishwasher is damaged contact your supplier.
• All packaging must be removed before
use.
• Any electrical and plumbing work required
to install this appliance must be carried out
by a qualified and competent person.
• For safety reasons it is dangerous to alter
the specifications or attempt to modify this
product in any way.
• Never use the dishwasher if the electrical
supply cable and water hoses are damaged; or if the control panel, work top or
plinth area are damaged such that the inside of the appliance is freely accessible.
Contact your local Service Force centre, in
order to avoid hazard.
• All sides of the dishwasher must never be
drilled to prevent damage to hydraulic and
electric components.
Warning! For electrical and water
connection carefully follow the
instructions given in the specific
paragraphs.
Product description
1
2
3
4
5
Upper basket
Water hardness dial
Salt container
Detergent dispenser
Rinse aid dispenser
6
7
8
9
Rating plate
Filters
Lower spray arm
Upper spray arm
67
Control panel
1
2
3
4
5
6
Programme selection buttons
Delay start button
Indicator lights
On/Off button
Digital display
Function buttons
Indicator lights
Programme in progress
Comes on when a washing programme is set.
Multitab function (MULTITABLET)
Indicates the activation/deactivation of the Multitab function. Refer to Multitab function.
Salt
Comes on when the special salt has run out.
1)
Rinse aid
Comes on when the rinse aid has run out.
1)
1) The salt and rinse aid indicator lights never come on while a washing programme is running even if
filling with salt and/or rinse aid is necessary.
68
The digital display
The digital display indicates:
• the level of hardness to which the water
softener is set,
• the approximate remaining time of the running programme,
• activation/deactivation of the rinse aid dispenser (ONLY with the multitab function
active),
• the end of a washing programme (a zero
will appear in the digital display),
• the countdown for the delay start,
• fault codes concerning malfunction of the
appliance.
Function buttons
The following functions can be set using
these buttons:
• the adjustment of the water softener level,
• cancel a washing programme or a delay
start in progress,
• activate/deactivate the multitab function,
• activate/deactivate the rinse aid dispenser
when the multitab function is active.
gress indicator light is off. The appliance is in
setting mode.
Always remember that when performing
the following operations:
– selecting a washing programme,
– setting the water softener level,
– activating/deactivating the rinse aid,
the appliance MUST be in setting mode.
Press the On/Off button. Only 1 programme
button light comes on. The programme in
progress indicator light comes on. The last
performed or selected programme is still set.
In this case, to return to setting mode, the
programme has to be cancelled.
To cancel a set programme or a
programme in progress
Simultaneously press and hold the two function buttons B and C until all the programme
button lights and the programme in progress
indicator light come on. The programme has
been cancelled and the machine is now in
setting mode.
Setting mode
Press the On/Off button. ALL programme
button lights come on. Programme in pro-
First use
Before using your dishwasher for the first
time:
• Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions
• Remove all packaging from inside the appliance
• Set the water softener level
• Pour 1 litre of water into the salt container
and then fill with dishwasher salt
• Fill the rinse aid dispenser
If you want to use combi detergent
tablets such as: '3 in 1', '4 in 1', '5 in
1' etc. set the multitab function. (Refer to 'Multitab function').
Setting the water softener
The dishwasher is equipped with a water
softener designed to remove minerals and
salts from the water supply, which would
have a detrimental or adverse effect on the
operation of the appliance.
The higher the content of these minerals and
salts, the harder your water is. Water hardness is measured in equivalent scales, German degrees (dH°), French degrees (°TH)
and mmol/l (millimol per litre - international
unit for the hardness of water).
The softener should be adjusted according
to the hardness of the water in your area.
Your local Water Authority can advise you on
the hardness of the water in your area.
The water softener must be set in two
ways: manually, using the water hardness dial and electronically.
69
Water hardness
Adjusting the water hardness setting
Use of
salt
°dH
°TH
mmol/l
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
level 10
yes
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
level 9
yes
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
level 8
yes
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
level 7
yes
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
level 6
yes
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
level 5
yes
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
level 4
yes
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
level 3
yes
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
level 2
yes
<4
<7
< 0,7
1
level 1
no
Setting manually
The dishwasher is factory set at position
2.
1. Open the dishwasher door.
2. Remove the lower basket from the dishwasher.
3. Turn the water hardness dial to position
1 or 2 (see chart).
4. Replace the lower basket.
Setting electronically
The appliance is factory set at level 5.
2. Simultaneously press and hold function
buttons B and C, until the lights of function buttons A, B and C start flashing.
3. Press function button A. The lights of
function buttons B and C go off while the
light of function button A continues to
flash. The display shows the current level.
Examples:
–
displayed = level 5
–
displayed = level 10
4. To change the level, press function button A. Each time the button is pressed the
level changes. For the selection of the
new level refer to the chart.
Examples:
– If the current level is 5, by pressing
function button A once, level 6 is selected.
– If the current level is 10, by pressing
function button A once, level 1 is selected.
5. To memorize the operation, switch off the
appliance.
1. Press the on/off button. The appliance
must be in setting mode.
Use of dishwasher salt
Warning!
Only use salt specifically designed for use in
dishwashers. All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. Only fill with salt just before starting one
of the complete washing programmes. This
will prevent any grains of salt or salty water,
which may have been spilt, remaining on the
bottom of the machine for any period of time,
which may cause corrosion.
To fill:
1. Open the door, remove the lower basket
and unscrew the cap of the salt container
by turning it anticlockwise.
70
2. Pour 1 litre of water into the container
(this is necessary only before filling
with salt for the first time) .
3. Using the funnel provided, pour in the salt
until the container is full.
4. Replace the cap making sure that there
is no trace of salt on the screw thread or
on the gasket.
5. Replace the cap tightly turning it clockwise until it stops with a click.
Do not worry if water overflows from the
unit when filling with salt, this is quite
normal.
The salt indicator light on the control
panel can remain illuminated for 2-6
hours after the salt has been replenished, assuming the dishwasher remains switched on. If you are using
salt that takes longer to dissolve
then this can take longer. The operation of the machine is not affected.
Use of rinse aid
Warning! Only use branded rinse aid for
dishwashers.
Never fill the rinse aid dispenser with any
other substances (e.g. dishwasher
cleaning agent, liquid detergent). This
would damage the appliance.
2. Add the rinse aid in the container. The
maximum level for filling is indicated by
"max".
Rinse aid ensures thorough rinsing, and
spot and streak free drying.
Rinse aid is automatically added during
the last rinse.
1. Open the container by pressing the release button (A).
The dispenser holds about 110 ml of rinse
aid, which is sufficient for between 16 and
40 washing cycles, depending upon the
dosage setting.
3. Ensure that the lid is closed after every
refill.
Clean up any rinse aid spilt during filling
with an absorbent cloth to avoid excess
foaming during the next wash.
71
According to the finish and drying results obtained, adjust the dose of rinse aid by means
of the 6 position selector (position 1 minimum
dosage, position 6 maximum dosage).
The dose is factory set in position 4.
Increase the dose if there are drops of water
or lime spots on the dishes after washing.
Reduce it if there are sticky whitish streaks
on the dishes or a bluish film on glassware or
knife blades.
Daily use
• Check if it’s necessary to refill with dishwasher salt or rinse aid.
• Load cutlery and dishes into the dishwasher.
• Fill with dishwasher detergent.
• Select a wash programme suitable for the
cutlery and dishes.
• Start the wash programme.
Helpful hints and tips
Sponges, household cloths and any object
that can absorb water may not be washed in
the dishwasher.
• Before loading the dishes, you should:
– Remove all left over food and debris.
– Soften remnants of burnt food in pans
• When loading the dishes and cutlery,
please note:
– Dishes and cutlery must not impede the
rotation of the spray arms.
– Load hollow items such as cups,
glasses, pans, etc. with the opening
downwards so that water cannot collect
in the container or a deep base.
– Dishes and items of cutlery must not lie
inside one another, or cover each other.
– To avoid damage to glasses, they must
not touch.
– Lay small objects in the cutlery basket.
• Plastic items and pans with non stick coatings have a tendency to retain water
drops; these items will not dry as well as
porcelain and steel items.
• Light items (plastic bowls etc.) must be
loaded in the upper basket and arranged
so they do not move.
For washing in the dishwasher the following cutlery and dishes
are not suitable:
are of limited suitability:
• Cutlery with wooden, horn, china or mother-of- • Only wash stoneware in the dishwasher if it is
pearls handles.
specially marked as being dishwasher-safe by
• Plastic items that are not heat resistant.
the manufacturer.
• Older cutlery with glued parts that are not tem- • Glazed patterns may fade if machine washed
perature resistant.
frequently.
• Bonded cutlery items or dishes.
• Silver and aluminium parts have a tendency to
• Pewter or copper items.
discolour during washing: Residues, e.g. egg
• Lead crystal glass.
white, egg yolk and mustard often cause dis• Steel items prone to rusting.
colouring and staining on silver. Therefore al• Wooden platters.
ways clean left-overs from silver immediately, if
• Items made from synthetics fibres.
it is not to be washed straight after use.
72
Loading cutlery and dishes
The lower basket
The lower basket is designed to take saucepan, lids, plates, salad bowls, cutlery etc.
The rows of prongs on the right side in the
lower basket can lie flat to allow you to load
pots, pans and bowls.
If the handles protrude from the bottom of the
basket, obstructing the lower spray arm, load
the cutlery with the handles facing upwards.
Mix spoons with other cutlery to prevent
them from sticking together.
For best results we recommend that you use
the cutlery grids (if the size and dimensions
of the cutlery allow it).
The cutlery basket
Long bladed knives stored in an upright
position are a potential hazard. Long
and/or sharp items of cutlery such as
carving knives must be positioned
horizontally in the upper basket. Take
care when loading or unloading sharp
items such as knives.
Forks and spoons must be placed in the removable cutlery basket with the handles facing downwards and the knives with their handles facing upwards.
For larger utensils use only 1 grid.
The upper basket
The upper basket is designed for saucers,
salad bowls, cups, glasses, pots and lids.
Arrange items on and underneath the cup
racks so that water can reach all surfaces.
73
Maximum height of the dishes in the lower
basket
With upper basket
raised
30 cm
With upper basket
lowered
29 cm
To move to the higher position proceed
as follows:
1. Pull out the basket until it stops.
2. Hold the upper basket by the handle on
the side.
3. Carefully lift up the basket until it stops.
Glasses with long stems can be placed upside down in the cup racks. For taller items
the cup racks can be folded upwards.
4. Lower it vertically. The mechanism will
engage the basket in the higher or lower
position.
Before closing the door, ensured that
the spray arms can rotate freely.
Adjusting the height of the upper basket
If washing very large plates you can load
them in the lower basket after moving the
upper basket to the higher position.
Use of detergent
Only use detergents specifically designed for use in dishwashers.
Please observe the manufacturer’s dosing and storage recommendations as
stated on the detergent packaging.
Using no more than the correct amount
of detergent contributes to reducing pollution.
Fill with detergent
1. Open the lid.
After loading your machine always
close the door, as an open door can
be a hazard.
74
3. All programmes with prewash need an
additional detergent dose (5/10 g) that
must be placed in the prewash detergent
chamber (2).
This detergent will be used during the
prewash phase.
When using detergent tablets; place the
tablet in compartment (1)
2. Fill the detergent dispenser (1) with detergent. The marking indicates the dosing
levels:
20 = approximately 20 g of detergent
30 = approximately 30 g of detergent.
1
2
4. Close the lid and press until it locks in
place.
Detergent tablets from different manufacturers dissolve at different rates. For
this reason, some detergent tablets do
not attain their full cleaning power during
short washing programmes. Therefore,
please use long washing programmes
when using detergent tablets, to ensure
the complete removal of detergent residuals.
Multitab function
This appliance is equipped with the multitab
function, that allows the use of the multitab
combi detergent tablets.
These products are detergents with a combined cleaning, rinsing and salt functions.
They can also contain other different agents
depending on which kind of tablets you
choose ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1' etc.).
Check whether these detergents are suitable
for your water hardness. See the manufacturers instructions.
Once this function is selected it will remain
active for all following wash programmes.
With the selection of this function the inflow
of rinse aid and salt from each respective
supply container is automatically deactivated
and also the indicator lights for salt and rinse
aid are deactivated.
When using the multitab function, the cycle
duration may change.
Activate/deactivate the multitab function
before the start of a washing programme.
Once the programme is running, the
multitab function can NO longer be
changed. If you want to cancel the multitab function you have to cancel the programme setting and then deactivate the
multitab function. In this case you have
to set a washing programme (and desired options) again.
75
Activation/deactivation of the multitab
function
Simultaneously press and hold the two multitab buttons (function buttons D and E) until
the multitab indicator light comes on. This
means that the function is active.
To deactivate the function press the same
buttons again until the indicator light corresponding to the multitab function symbol
goes off.
If the drying results are not satisfactory we suggest that you:
1. Fill up the rinse aid dispenser with
rinse aid.
2. Activate the rinse aid dispenser.
3. Set the rinse aid dosage to position
2.
• The activation/deactivation of the
rinse aid is only possible with the multitab function active.
Activation/deactivation of the rinse aid
dispenser
1. Press the on/off button. The appliance
must be in setting mode.
2. Simultaneously press and hold function
buttons B and C, until the lights of function buttons A , B, and C start flashing.
3. Press function button B. The lights of
function buttons A and C go off while the
light of function button B continues to
flash. The digital display shows the current setting.
Rinse aid dispenser deactivated
Rinse aid dispenser activated
4. To change the setting, press function
button B again, the digital display shows
the new setting.
5. To memorize the operation, switch off the
appliance.
If you decide to revert back to the
use of individual detergents we
advise that you:
1. Deactivate the multitab function.
2. Fill up the salt container and the rinse
aid dispenser again.
3. Adjust the water hardness setting to
the highest setting and perform 1
normal washing programme without
loading any dishes.
4. Adjust the water hardness setting
according to the hardness of the water in your area.
5. Adjust the rinse aid dosage.
Select and start a washing programme
Select the washing programme and delay start with the door slightly opened.
The start of the programme or the countdown of the delay start will occur only
after the closure of the door. Until then it
is possible to modify the settings.
1. Check that the baskets have been loaded
correctly and that the spray arms are free
to rotate.
2. Check that the water tap is opened.
3. Press the on/off button. The appliance
must be in setting mode.
4. Press the button corresponding to the required programme. Refer to 'Washing
programmes' chart.
– Only the indicator light of the selected
programme remains on.
– The programme in progress indicator
light comes on.
5. Close the appliance door. The programme starts automatically.
– The programme in progress indicator
light remains on.
Setting and starting the programme with
delay start
1. Set the washing programme. .
2. Press the delay start button until the display shows the number of hours for the
delay start.
– The number in the display is flashing.
3. Close the appliance door. The countdown starts automatically.
– The number in the display is no longer
flashing but fixed with static light.
– The programme in progress indicator
light goes off.
– The countdown will decrease with
steps of 1 hour.
4. Once the countdown of the delay start
has elapsed, the washing programme will
start automatically.
76
– The programme in progress indicator
light comes on.
The opening of the door will interrupt the
countdown. Close the door, the countdown will continue from the point at
which it was interrupted.
The selection of the washing programme and delay start can occur also
with the door closed.
When you press a programme button
you have ONLY 3 seconds to select a
different programme or a delay start.
After these 3 seconds, the selected programme starts automatically.
Warning! Interrupt or cancel a washing
programme in progress ONLY if it's
absolutely necessary.
Attention! Hot steam may escape when
the door is opened. Open the door carefully.
Interrupt a washing programme in
progress
• Open the appliance door. The programme
will stop. Close the door, the programme
will start from the point at which it was interrupted.
• Press the on/off button, all indicator lights
will go off. Press the on/off button again,
the programme will start from the point at
which it was interrupted.
Cancel a delay start or a washing
programme in progress
1. Simultaneously press and hold the two
function buttons B and C until all the programme lights come on and the programme in progress indicator light goes
off.
Cancelling a delay start will also cancel
the washing programme. If a new washing programme is to be selected, check
that there is detergent in the detergent
dispenser.
End of the washing programme
• The dishwasher stops automatically.
• Zero appears in the digital display.
• The programme in progress indicator
light remains on.
• The light of the programme just ended remains on.
1. Switch off the dishwasher by pressing the
On/Off button.
2. Open the dishwasher door, leave it ajar
and wait a few minutes before removing
the dishes; this way they will be cooler
and the drying will be improved.
Unloading the dishwasher
• Hot dishes are sensitive to knocks. The
dishes should therefore be allowed to cool
down before removing from the appliance.
• Empty the lower basket first and then the
upper one; this will avoid water dripping
from the upper basket onto the dishes in
the lower one.
• Water may appear on the sides and the
door of the dishwasher as the stainless
steel will eventually become cooler than
the dishes.
When the washing programme has
finished, it is recommended that the
dishwasher is unplugged and the
water tap turned off.
Washing programmes
Programme
Intensive 70°
Degree of soil
Heavy soil
Type of load
Crockery, cutlery, pots and
pans
Programme description
Prewash
Main wash
2 intermediate rinses
Final rinse
Drying
77
Programme
Degree of soil
Type of load
Any
Crockery, cutlery, pots and
pans
Prewash
Main wash
1 or 2 intermediate rinses
Final rinse
Drying
Normal soil
Crockery and
cutlery
Prewash
Main wash
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
Light soil
Crockery and
cutlery
Main wash
1 intermediate rinse
Final rinse
Normal soil
Delicate crockery
and glassware
Main wash
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
1)
Eco 50°
2)
Quick 50°
Glass 45°
Programme description
1) During the "Auto" washing programme the level of soiling on the dishes is determined by how cloudy
the water is. The programme duration, water and energy consumption levels can vary; this depends
upon whether the appliance is fully or partially loaded and if the dishes are lightly or heavily soiled. The
temperature of the water is automatically adjusted between 45° C and 70° C.
2) Test programme for test institutes
Consumption values1)
Programme
Programme duration
(in minutes)
2)
Energy consumption
(in kWh)
Water consumption
(in litres)
Intensive 70°
-
1,8 - 2,0
23 - 25
AUTO
-
1,1 - 1,7
12 - 23
3)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
Quick 50°
-
1,0 - 1,2
11 - 12
Glass 45°
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Eco 50°
1) The consumption values are intended as a guide and depend on the pressure and the temperature
of the water and also by the variations of the power supply and the amount of dishes.
2) The digital display shows the programme duration.
3) Test programme for test institutes
Care and cleaning
Cleaning the filters
The filters must be checked and cleaned
from time to time. Dirty filters will degrade the
washing result.
Warning! Before cleaning the filters
ensure that the machine is switched off.
1. Open the door, remove the lower basket.
2. The dishwasher filter system comprises a
coarse filter ( A ), a microfilter ( B ) and a
flat filter. Unlock the filter system using the
handle on the microfilter.
78
8. Place the coarse filter ( A ) in the microfilter ( B ) and press together.
9. Put the filter combination in place and
lock by turning the handle clockwise to
the stop. During this process ensure that
the flat filter does not protrude above the
base of the washing compartment.
3. Turn the handle about 1/4 a turn anticlockwise and remove the filter system
NEVER use the dishwasher without
filters. Incorrect repositioning and
fitting of the filters will produce poor
washing results and will result in
damage to the appliance.
NEVER try to remove the spray
arms.
If residues of soil have clogged the holes
in the spray arms, remove the debris
with a cocktail stick.
External cleaning
Clean the external surfaces of the machine
and control panel with a damp soft cloth. If
necessary use only neutral detergents. Never
use abrasive products, scouring pads or solvent (acetone, trichloroethylene etc...).
4. Take hold of the coarse filter ( A ) by the
handle with the hole and remove from the
microfilter ( B ).
5. Clean all filters thoroughly under running
water.
6. Remove the flat filter from the base of the
washing compartment and clean both
faces thoroughly.
Internal cleaning
Ensure that the seals around the door, the
detergent and rinse aid dispensers are
cleaned regularly with a damp cloth.
We recommend every 3 months you run the
wash programme for heavy soiled dishes using detergent but without dishes.
Prolonged periods of non-operation
If you are not using the machine for a prolonged period of time you are advised to:
1. Unplug the appliance and then turn off
the water.
2. Leave the door ajar to prevent the formation of any unpleasant smells.
3. Leave the inside of the machine clean.
Frost precautions
Avoid placing the machine in a location
where the temperature is below 0°C. If this is
unavoidable, empty the machine, close the
appliance door, disconnect the water inlet
pipe and empty it.
7. Put the flat filter back in the base of the
washing compartment and ensure that it
fits perfectly.
Moving the machine
If you have to move the machine (moving
house etc...):
1. Unplug it.
2. Turn the water tap off.
79
3. Remove the water inlet and discharge
hoses.
4. Pull the machine out together with the
hoses.
Avoid over tilting the machine during transportation.
What to do if…
The dishwasher will not start or stops during
operation.
Certain problems can be due to the lack of
simple maintenance or oversights, which can
be solved with the help of the hints described
in the chart, without calling out an engineer.
Fault codes and malfunction
Switch off the dishwasher, open the door
and carry out the following suggested corrective actions.
Possible cause and solution
• continuous flashing of the light of the running
programme
• digital display shows
The dishwasher does not fill with water
• The water tap is blocked or furred with limescale.
Clean the water tap.
• The water tap is turned off.
Turn the water tap on.
• The filter (where present) in the water inlet hose
is blocked.
Clean the filter in the water inlet hose.
• The water inlet hose has not been correctly laid
or it is kinked or squashed.
Check the water inlet hose connection.
• continuous flashing of the light of the running
programme
• digital display shows
The dishwasher will not drain
• The sink spigot is blocked.
Clean out the sink spigot.
• The water drain hose has not been correctly laid
or it is kinked or squashed.
Check the water drain hose connection.
• continuous flashing of the light of the running
programme
• digital display shows
Anti-flood device is activated
• Close the water tap and contact your local
Service Force Centre.
Malfunction
The programme does not start
Once these checks have been carried out
switch on the appliance.
The programme will continue from the point
at which it was interrupted.
If the malfunction or fault code reappears
contact your local Service Force Centre.
Possible cause and solution
• The dishwasher door has not been properly
closed.
Close the door.
• The main plug is not plugged in.
Insert the main plug
• The fuse has blown out in the household fuse
box.
Replace the fuse.
• Delay start has been set.
If dishes are to be washed immediately, cancel
the delay start.
For other fault codes not described in the
above chart, please contact your local Service Force Centre.
Contact your local Service Force Centre,
quoting the model (Mod.), product number
(PNC) and serial number (S.N.).
80
This information can be found on the rating
plate located on the side of the dishwasher
door.
So that you always have these numbers at
hand, we recommend you to make a note of
them here:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The wash results are not satisfactory
The dishes are not
clean
• The wrong programme has been selected.
• The dishes are arranged in such a way as to stop water reaching all parts
of a surface. The baskets must not be overloaded.
• The spray arms do not rotate freely due to incorrect arrangement of the
load.
• The filters in the base of the washing compartment are dirty or incorrectly
positioned.
• Too little or no detergent has been used.
• Where there are limescales deposits on the dishes; the salt container is
empty or incorrect level of the water softener has been set.
• The drain hose connection is not correct.
• The salt container cap is not properly closed.
The dishes are wet
and dull
• Rinse aid was not used.
• The rinse aid dispenser is empty.
There are streaks,
• Decrease rinse aid dosage.
milky spots or a bluish coating on
glasses and dishes
Water drops have
dried onto glasses
and dishes
• Increase rinse aid dosage.
• The detergent may be the cause. Contact the detergent manufacturer consumer care line.
If after all these checks, the problem persists,
contact your local Service Force Centre.
Technical data
Dimensions
Width
Height
Depth
Electrical connection - Voltage Overall power - Fuse
Information on the electrical connection is given on the rating plate
on the inner edge of the dishwasher door.
Water supply pressure
Minimum
Maximum
Capacity
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
12 place settings
Installation
Warning! Any electrical and/or
plumbing work required to install
this appliance should be carried out
by a qualified electrician and/or
plumber or competent person.
Remove all packaging before positioning the
machine.
If possible, position the machine next to a
water tap and a drain.
This dishwasher is designed to be fitted under a kitchen counter or work surface.
Attention! Carefully follow the instructions
on the enclosed template for building in the
dishwasher and fitting the furniture panel.
No further openings for the venting of the
dishwasher are required, but only to let the
water fill and drain hose and power supply
cable pass through.
81
The dishwasher incorporates adjustable feet
to allow the adjustment of the height.
During all operations that involve accessibility
to internal components the dishwasher has
to be unplugged.
When inserting the machine, ensure that the
water inlet hose, the drain hose and the supply cable are not kinked or squashed.
Fixing to the adjacent units
The dishwasher must be secured against tilting.
Therefore make sure that the counter it is
fixed under, is suitably secured to a fixed
structure (adjacent kitchen unit cabinets,
wall).
Levelling
Good levelling is essential for correct closure
and sealing of the door.
When the appliance is correctly levelled, the
door will not catch on either side of the cabinet .
If the door does not close correctly, loosen
or tighten the adjustable feet until the machine is perfectly level.
Water connection
Water inlet connection
This appliance can be connected to either a
hot (max. 60°) or cold water supply.
With a hot water supply you can have a significant reduction of energy consumption.
This however, depends on how the hot water
is produced. (We suggest alternative sources
of energy that are more environmentally
friendly as e.g. solar or photovoltaic panels
and aeolian).
For making the connection itself, the coupling nut fitted to the appliance water inlet
hose is designed to screw onto a 3/4" thread
spout or to a purpose made quick-coupling
tap such as the Press-block.
The water pressure must be within the limits
given in the 'Technical data'. Your local Water Authority will advise you on the average
mains pressure in your area.
The water inlet hose must not be kinked,
crushed, or entangled when it is being connected.
The appliance features inlet and drain hoses
which can be turned either to the left or the
right to suit the installation by means of the
locknut. The locknut must be correctly
fitted to avoid water leaks.
If the appliance is connected to new pipes or
pipes which have not been used for a long
time, you should run the water for a few minutes before connecting the inlet hose.
DO NOT use connection hoses which
have previously been used on an old appliance.
This appliance has been fitted with safety features which will prevent the water
used in the appliance from returning
back into the drinking water system. This
appliance complies with the applicable
plumbing regulations.
Water inlet hose with safety valve
After connecting the double-walled water inlet hose, the safety valve is next to the tap.
Therefore the water inlet hose is only under
pressure while the water is running. If the water inlet hose starts to leak during this operation, the safety valve cuts off the running
water.
Please take care when installing the water
inlet hose:
• The electrical cable for the safety valve is
in the double-walled water inlet hose. Do
not immerse the water inlet hose or the
safety valve in water.
• If water inlet hose or the safety valve is
damaged, remove the mains plug immediately.
• A water inlet hose with safety valve must
only be replaced by the Service Force
Centre.
Warning! Dangerous voltage
82
Water drain connection
The end of the drain hose can be connected
in the following ways:
1. To the sink outlet spigot, securing it to the
underside of the work surface. This will
prevent waste water from the sink running into the machine.
2. To a stand pipe provided with venthole,
minimum internal diameter 4 cm.
The waste connection must be at a maximum height of 60 cm from the bottom of the
dishwasher.
Ensure the drain hose is not bent or squashed as this could prevent or slow down the
discharge of water.
The sink plug must not be in place when the
machine is draining as this could cause the
water to syphon back into the machine.
The total length of the drain hose, including
any extension you might add, must be no
longer than 4 metres. The internal diameter
of the extension hose must be no smaller
than the diameter of the hose provided.
Likewise the internal diameter of the couplings used for connections to the waste outlet must be no smaller than the diameter of
the hose provided.
When connecting the drain hose to an under
sink trap spigot, the entire plastic membrane (A) must be removed. Failure to remove all the membrane will result in food
particles building up over time eventually
blocking the dishwasher drain hose spigot
Our appliances are supplied with a security device to protect against the return of dirty water back into the machine.
If the spigot of your sink has a "no return
valve" incorporated this can prevent the
correct draining of your dishwasher. We
therefore advise you to remove it.
To avoid water leakage after installation
make sure that the water couplings are
tight.
The drain hose can face either to the right or
left of the dishwasher
Electrical connection
Warning! Safety standards require
the appliance to be earthed.
Prior to using the appliance for the
first time, ensure that the rated voltage and type of supply on the rating
plate match that of the supply where
the appliance is to be installed. The
fuse rating is also to be found on the
rating plate.
Always plug the mains plug into a
correctly installed shockproof socket.
Multi-way plugs, connectors and extension cables must not be used.
83
This could constitute a fire hazard
through overheating.
If necessary, have the domestic wiring system socket replaced. In case
that the electrical cable has to be
replaced, contact your local Service
Force centre.
The plug must be accessible after
the appliance has been installed.
Environment concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are environmentally
friendly and can be recycled. The plastic
components are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Please dispose of the
packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.
Warning! When a unit is no longer being
used:
• Pull the plug out of the socket.
• Cut off the cable and plug and dispose
of them.
• Dispose of the door catch. This prevents children from trapping themselves inside and endangering their
lives.
Never unplug the appliance by pulling on the cable. Always pull the
plug.
The manufacturer accepts no liability for failure to observe the above
safety precautions.
Nederland
Home Product Service (ATAG)
Postbus 249
6920 AE DUIVEN
tel: 0900 - 5550001
fax: 026 - 8821444
België
ATAG België NV
9420 Erpe-Mere
tel: 053 - 806208
fax: 053 - 806057
Postbus 1033 • 6920 BA Duiven • Nederland
117953980 - 00 - 032009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising