Zanussi | ZDI111X | User manual | ZANUSSI ZDI111X Instrukcja obsługi

ZANUSSI ZDI111X Instrukcja obsługi
BEE-0307-0017_PL.fm Page 1 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Instrukcja
obsługi
Zmywarka
do naczyń
ZDI 111
BEE-0307-0017_PL.fm Page 2 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
2
BEE-0307-0017_PL.fm Page 3 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy
Życzymy Państwu wiele satysfakcji z dokonanego wyboru. Wierzymy, że dzięki
korzyściom płynącym z użytkowania tego sprzętu dołączą Państwo do stale
powiększającego się grona zadowolonych klientów, a podczas następnych
zakupów wybiorą Państwo również produkty z naszej oferty.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zalecamy przechowywanie
jej przez cały okres eksploatacji urządzenia oraz przekazanie podczas ewentualnej
zmiany właściciela.
3
BEE-0307-0017_PL.fm Page 4 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ........................................... 5
Panel sterowania i funkcje................. 6
Tabela programów ............................ 9
Przed pierwszym użyciem............... 10
Ustawienie zmiękczacza wody........ 11
Wsypywanie soli do zmywarki......... 13
Wlewanie płynu nabłyszczającego ... 14
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego ............................ 14
Wkładanie sztućców i naczyń.......... 15
Dodawanie detergentu .................... 17
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki... 17
Konserwacja i czyszczenie.............. 18
Ochrona środowiska........................ 20
Co robić, jeśli urządzenie nie
pracuje prawidłowo.......................... 21
Dane techniczne.............................. 23
Wartości poboru .............................. 24
Wskazówki dla ośrodków
przeprowadzających testy ............... 24
Instalacja ......................................... 25
Gwarancja/Serwis ........................... 28
4
BEE-0307-0017_PL.fm Page 5 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia
przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi,
zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy
użytkownicy zmywarki powinni poznać zasady bezpiecznej obsługi urządzenia.
Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas używania zmywarki oraz przekazanie jej w razie
odstąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu użytkownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie
do mycia naczyń i przyborów
kuchennych nadających się do mycia w
zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać
żadnych rozpuszczalników. ponieważ
mogą one spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty należy
wkładać do koszyka na sztućce
ostrzami skierowanymi w dół lub
układać poziomo w koszu górnym.
• Należy używać produktów
(detergentów, soli oraz płynu
nabłyszczającego) przeznaczonych
wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki
w trakcie pracy. Grozi to wydostaniem
się na zewnątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki
naczyń przed zakończeniem cyklu
mycia.
• Po zakończeniu mycia należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i
zakręcić zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy
urządzenia może wykonywać
wyłącznie uprawniony technik z
autoryzowanego zakładu serwisowego.
Stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne.
Ogólne zasady
bezpieczeństwa
• Detergenty używane w zmywarkach
mogą powodować chemiczne
oparzenia oczu, ust i gardła. Mogą
zagrażać życiu! Należy przestrzegać
wskazówek producentów detergentów,
dotyczących ich bezpiecznego
używania.
• Woda w zmywarce nie nadaje się do
picia. W zmywarce mogą pozostawać
resztki detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być
zawsze zamknięte, za wyjątkiem
momentu wkładania lub wyjmowania
naczyń. Dzięki temu zapobiegnie się
niebezpieczeństwu przewrócenia się o
otwarte drzwiczki i zranienia się.
• Nie wolno siadać ani stawać na
otwartych drzwiczkach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie
osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom
na obsługiwanie zmywarki bez
nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Istnieje ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu niedostępnym
dla dzieci.
5
BEE-0307-0017_PL.fm Page 6 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
• Dzieci nie powinny znajdować się w
pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są
otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy
zmywarka nie została uszkodzona w
czasie transportu. Zabrania się
podłączania uszkodzonego urządzenia
do zasilania. Jeśli zmywarka jest
uszkodzona, należy skontaktować się z
dostawcą.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji
należy zdjąć opakowanie.
• Wszystkie prace elektryczne i
hydrauliczne potrzebne do instalacji
zmywarki muszą być wykonywane
przez wykwalifikowaną oraz
kompetentną osobę.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania
się dokonywania jakichkolwiek
Panel sterowania i funkcje
1. Pokrętło wyboru programów i
włącznik Wł/Wył
2. Przycisk Start/Anuluj
3. Przycisk Opóźniony Start
4. Kontrolki
5. Kontrolka Wł/Wył
6
modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych
w urządzeniu.
• Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli
przewód elektryczny, węże; panel
sterujący, blat roboczy lub obszar
cokołu są uszkodzone w taki sposób,
że wnętrze urządzenia jest łatwo
dostępne. Należy skontaktować się z
lokalnym zakładem serwisowym, aby
uniknąć zagrożeń.
• Aby uniknąć uszkodzeń części
hydraulicznych oraz elektrycznych nie
należy nawiercać ścianek bocznych
urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Podłączenie elektryczne i
hydrauliczne należy wykonywać
zgodnie z instrukcjami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.
BEE-0307-0017_PL.fm Page 7 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Pokrętło wyboru
programów i
włącznik Wł/Wył
•
Przycisk
opóźnionego startu
Ta opcja pozwala na opóźnienie uruchomienia programu zmywania
w zakresie do 3 godzin.
Po ustawieniu czasu zmywania, nacisnąć przycisk opóźnionego
startu. Zapali się odpowiednia kontrolka.
Nacisnąć przycisk Start/Anuluj. Automatycznie rozpocznie się
odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia zmywarki.
Po zakończeniu odliczania, program zmywania rozpocznie się
automatycznie. Wyłączy się kontrolka opóźnionego startu.
Anulowanie włączonego opóźnionego startu:
nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj, dopóki kontrolki Start/
Anuluj oraz opóźnionego startu.
Aby rozpocząć program zmywania, nacisnąć przycisk Start/Anuluj.
Przycisk Start/
Anuluj
•
•
W tym położeniu urządzenie jest wyłączone (kontrolka Wł/Wył
nie świeci się),
kiedy oznaczenie na pokrętle odpowiada programowi,
urządzenie zostaje włączone i zostaje wybrany program
(świeci się kontrolka Wł/Wył).
Uruchamianie programu zmywania:
1. Ustawić program zmywania.
2. Nacisnąć przycisk Start/Anuluj (zapala się kontrolka Wł/Wył).
WAŻNE!
Gdy program jest już włączony, aby zmienić wybrane ustawienia,
należy anulować bieżący program zmywania.
•
Anulowanie bieżącego programu zmywania:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj, aż zgaśnie
odpowiednia kontrolka.
2. Zwolnić przycisk Start/Anuluj.
3. Obrócić pokrętło wyboru programów do położenia Wył. lub
wybrać nowy program zmywania (sprawdzić, czy w
dozowniku znajduje się detergent).
7
BEE-0307-0017_PL.fm Page 8 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
MYCIE
SUSZENIE
Pali się w czasie trwania programu suszenia.
KONIEC
Zapala się, gdy skończy się program zmywania.
Wyłączyć zmywarkę ustawiając pokrętło wyboru programu na
pozycję Wył. Kontrolka Zał/Wył zgaśnie.
Dodatkowo wskazuje również:
- ustawienie zmiękczacza wody,
- zadziałanie alarmu nieprawidłowej pracy urządzenia.
Zapala się, gdy skończy się specjalna sól.
Może pozostać włączona przez kilka godzin po uzupełnieniu soli.
SÓL
8
Kontrolki
Pali się w czasie trwania programu zmywania i płukania.
BEE-0307-0017_PL.fm Page 9 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Tabela programów
Program
Zastosowanie
Opis cyklu
INTENSIVE 70°C
Bardzo zabrudzone.
Naczynia stołowe, sztućce, garnki i
patelnie
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Lekko zabrudzone
Naczynia stołowe i sztućce
Zmywanie zasadnicze
Płukanie końcowe
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Dowolny
Niepełny wsad (do uzupełnienia w
ciągu dnia). Program ten nie wymaga
stosowania detergentu.
Mycie wstępne
(Intensywne)
NORMAL 65°C
(Zwykłe)
(lekkie)
BIO 50°C
(Bio)
RINSE & HOLD
(Stop z wodą)
9
BEE-0307-0017_PL.fm Page 10 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Przed pierwszym użyciem
Gdy stosuje się oddzielnie
specjalną sól (do zmywarek),
nabłyszczacz oraz detergent:
- ustawić zmiękczacz wody
- dodać specjalną sól
- napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
W przypadku używania
tabletek zawierających środek
nabłyszczający z detergentem:
nie ma potrzeby wlewać płynu
nabłyszczającego
- ustawić zmiękczacz wody
- dodać specjalnej soli (do zmywarek).
W przypadku używania
tabletek zawierających środek
nabłyszczający, detergent, sól
oraz inne dodatki:
nie ma potrzeby uzupełniać soli lub
płynu nabłyszczającego.
Sprawdzić, czy detergenty te są
odpowiednie do danej twardości wody.
Przestrzegać instrukcji producenta.
- Ustawić poziom twardości wody na 1.
10
WAŻNE!
Jeśli wyniki suszenia nie są
zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
2. Ustawić dozowanie płynu
nabłyszczającego na poziom 2.
W przypadku chęci powrotu do
oddzielnych składników zmywających
zalecamy:
- Napełnić dozowniki solą i płynem
nabłyszczającym.
- Ustawić poziom twardości wody na
najwyższy stopień i przeprowadzić 1
zwykły program zmywania bez
wkładania naczyń.
- Wyregulować ustawienia twardości
wody odpowiednio do twardości na
danym obszarze.
- Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
BEE-0307-0017_PL.fm Page 11 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Ustawienie zmiękczacza wody
Zmywarka jest wyposażona w system
zmiękczania wody, dzięki któremu
możliwe jest usuwanie minerałów i soli z
wody doprowadzanej do urządzenia,
które mogą mieć szkodliwy lub
negatywny wpływ na działanie
zmywarki.
Zmiękczanie powinno być dopasowane
do stopnia twardości wody na danym
obszarze. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać
informację na temat twardości wody.
Twardość wody
WAŻNE!
Zmiękczanie wody należy ustawić
obydwoma sposobami: ręcznie i
elektronicznie.
Regulacja ustawienia twardości wody
w stopniach
Clarke'a1)
w mmol/l2)
w °TH3)
ręczne
elektroniczne
64 - 88
9,0 - 12,5
91 - 125
2
poziom 10
53 - 63
7,6 - 8,9
76 - 89
2
poziom 9
46 - 52
6,5 - 7,5
65 - 75
2
poziom 8
36 - 45
5,1 - 6,4
51 - 64
2
poziom 7
28 - 35
4,0 - 5,0
40 - 50
2
poziom 6
23 - 27
3,3 - 3,9
33 - 39
2
poziom 5
18 - 22
2,6 - 3,2
26 - 32
1
poziom 4
13 - 17
1,9 - 2,5
19 - 25
1
poziom 3
5 - 12
0,7 - 1,8
7 - 18
1
poziom 2
<5
< 0,7
<7
1
poziom 1
sól niepotrzebna
1) Stopnie Clarke'a do pomiaru twardości wody.
2) (mmol/l) milimol na litr, międzynarodowa jednostka twardości wody.
3) (°TH) stopnie francuskie do pomiaru twardości wody.
11
BEE-0307-0017_PL.fm Page 12 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Ręczne ustawianie zmiękczania wody (patrz tabela)
Zmiękczanie jest fabrycznie ustawione
w położeniu 2.
Ustaw przełącznik
w położeniu 1 lub 2
Elektroniczne ustawianie zmiękczania wody (patrz tabela)
Zmiękczanie wody jest fabrycznie ustawione na poziomie 5.
Zmywarka musi być wyłączona.
Zwolnić przycisk. Kontrolka KONIEC
będzie migać. Liczba mignięć kontrolki
wskazuje bieżący poziom.
Kontrolka KONIEC może migać
N np. 5 razy. Miganie jest powtarzane co
a 5 sekund.
c Aby zmienić poziom, należy nacisnąć
przycisk Start/Anuluj. Każde wciśnięcie
Wcisnąć i przytrzymać przycisk
przycisku powoduje podniesienie
Start/Anuluj i obrócić pokrętło wyboru
programu zgodnie z ruchem wskazówek poziomu.
(Po poziomie 10 następuje poziom 1).
zegara do pierwszego programu.
Kontrolka KONIEC informuje o nowym
Trzymać przycisk wciśnięty, aż
ustawieniu.
kontrolka Wł/Wył się zaświeci, a
Aby zapamiętać operację, należy
kontrolka Start/Anuluj zacznie migać.
ustawić pokrętło wyboru programu w
położeniu Wył.
12
BEE-0307-0017_PL.fm Page 13 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Wsypywanie soli do zmywarki
UWAGA!
Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej do zmywarek.
Odkręcić pokrywkę.
Wlać wodę do
pojemnika
wyłącznie w
przypadku
pierwszego
wsypywania soli.
Przy użyciu lejka
dostarczonego w
komplecie wsypać
sól aż do pełna.
WAŻNE!
Niezwłocznie włączyć pełny program
zmywania.
WAŻNE!
Należy regularnie uzupełniać sól w
pojemniku.
Usunąć wszelkie
pozostałości soli.
Dokręcić pokrywę
obracając zgodnie
z ruchem
wskazówek zegara,
aż do kliknięcia.
13
BEE-0307-0017_PL.fm Page 14 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Otworzyć pokrywę.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
Maksymalny poziom
nabłyszczacza w
pojemniku oznaczony
jest za pomocą “max”.
Wytrzeć płyn
nabłyszczający rozlany
podczas napełniania.
Zamknąć pokrywę i
docisnąć ją, aż
zaskoczy.
UWAGA!
Nigdy nie wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych substancji
(np. środków do czyszczenia zmywarek,
detergentów w płynie). Mogą one uszkodzić
urządzenie.
Napełnić dozownik
płynu nabłyszczającego,
gdy kontrolka (B) stanie
się przezroczysta.
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
Jeśli po zmywaniu na naczyniach
pozostają krople wody lub ślady
kamienia, należy zwiększyć dawkę.
Otworzyć pokrywę.
14
Jeśli na naczyniach po myciu pozostają
białe smugi lub na szklankach bądź
ostrzach noży występuje niebieskawa
warstewka, należy zmniejszyć dawkę.
Ustawić poziom dawki.
(Dawka ustawiona
fabrycznie to 4).
Zamknąć pokrywę i
docisnąć ją, aż
zaskoczy.
BEE-0307-0017_PL.fm Page 15 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Wkładanie sztućców i naczyń
• Następujące rzeczy nie nadają się do
zmywania w zmywarce:
- Sztućce z rączkami z drewna, rogu,
porcelany, macicy perłowej
- Przedmioty z plastiku nieodporne na
ciepło
- Stare sztućce z klejonymi częściami
nieodpornymi na działanie
temperatury
- Naczynia i sztućce spiekane
- Przedmioty ze stopu Pewter lub
miedzi
- Kryształ ołowiowy
- Przedmioty stalowe nieodporne na
rdzewienie
- Deski drewniane
- Przedmioty z włókien z tworzywa
sztucznego.
• Przy wkładaniu naczyń do zmywarki,
należy pamiętać, aby:
- Usunąć pozostałości jedzenia i inne
resztki.
Włożyć sztućce.
W celu uzyskania
optymalnych
rezultatów mycia
zalecamy
korzystanie z
załączonego
koszyczka na
sztućce (pod
warunkiem, że
pozwalają na to
liczba i rozmiary
sztućców).
Noże oraz inne
sztućce z ostrymi
zakończeniami lub
krawędziami należy
wkładać trzonkami
do góry.
Ryzyko obrażeń!
- Zmiękczyć resztki przypalonego
jedzenia na patelniach.
- Naczynia takie jak kubki, szklanki,
garnki, itp. należy wkładać otworem
do dołu, aby umożliwić spływanie
wody.
- Naczynia i sztućce nie mogą leżeć
jedne na drugich i nie mogą się
wzajemnie przykrywać.
- Aby uniknąć stłuczenia szkła,
przedmioty szklane nie mogą się
dotykać.
- Małe przedmioty należy wkładać do
kosza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz
patelnie teflonowe mają tendencję
do zatrzymywania kropel wody i;
nie schną one tak dobrze jak
porcelana i przedmioty stalowe.
WAŻNE!
Przed zamknięciem drzwiczek
sprawdzić, czy ramiona spryskujące
obracają się swobodnie.
Załadować dolny kosz. Włożyć półmiski i
duże pokrywki wzdłuż krawędzi kosza.
15
BEE-0307-0017_PL.fm Page 16 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Załadować górny
kosz. Lekkie
naczynia (np.
miseczki plastikowe,
itp.) powinny być
wkładane do
górnego kosza i tak
ustawione, aby nie
mogły się
przesuwać.
Jeśli zmywane będą
wyższe naczynia,
półki można złożyć.
Jeśli talerze są ładowane do górnego
kosza:
należy je wkładać zaczynając od końca
kosza; nachylać je lekko do przodu i nie
ustawiać z przodu blisko drzwi.
Regulowanie wysokości kosza górnego
Jeśli zmywane są bardzo duże talerze, można je wkładać do dolnego kosza po
przesunięciu kosza górnego wyżej.
Maksymalna wysokość naczyń:
kosz górny
Przy podniesionym koszu górnym
20 cm
Przy obniżonym koszu górnym
24 cm
kosz dolny
31 cm
27 cm
WAŻNE!
Gdy kosz jest w górnej pozycji, nie
można korzystać z półek na kubki.
Przekręcić na
zewnątrz przednie
ograniczniki
prowadnic (A) kosza
górnego i wysunąć
kosz.
16
Zamocować koszt w
wyższym położeniu i
przekręcić
ograniczniki (A) w
pierwotne
położenie.
BEE-0307-0017_PL.fm Page 17 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Dodawanie detergentu
WAŻNE!
Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek. Należy przestrzegać
zaleceń producenta dotyczących dawkowania i przechowywania.
Programy z myciem
wstępnym
wymagają
dodatkowej dawki
detergentu w
komorze B.
Otworzyć pokrywę.
Wsypać detergent
do komory A.
Stosując detergent
w tabletkach:
Umieścić tabletki
detergentu w
komorze A.
Zamknąć pokrywę.
Przestrzegać
poziomów
dawkowania.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
Otworzyć drzwiczki zmywarki i
pozostawić je otwarte na kilka minut,
przed wyjęciem naczyń; Gorące
naczynia mogą się łatwo stłuc. W ten
sposób mogą one nieco ostygnąć i
lepiej wyschną.
• Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego;
Dzięki temu krople wody z górnego
kosza nie będą askapywać na
naczynia w dolnym koszu.
• Woda może pojawić się na ściankach
oraz drzwiczkach zmywarki,
ponieważ stal nierdzewna ochłodzi
się do temperatury niższej niż
naczynia.
17
BEE-0307-0017_PL.fm Page 18 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
NIGDY nie należy używać zmywarki bez zamontowanych filtrów.
Rezultatem nieprawidłowego ponownego włożenia i zamocowania filtrów będą
gorsze wyniki mycia.
Zmywarka musi
być wyłączona.
Dokładnie oczyścić
filtry A, B i C pod
bieżącą wodą.
Przekręcić rączkę o
około 1/4 obrotu
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegarai
wyjąć filtry B i C.
Wyjąć filtr A z
podstawy komory
zmywania.
WAŻNE!
NIGDY nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. W razie zatkania
otworów w górnym ramieniu
spryskującym przez resztki
zabrudzenia, należy je usunąć
wykałaczką.
Zamocować filtr
płaski A z powrotem
na podstawie
komory zmywania i
upewnić się, że
znajduje się idealnie
pod dwiema
prowadnicami D.
18
Umieścić filtry z
powrotem i
zablokować je,
przekręcając
rączkę zgodnie z
ruchem wskazówek
zegara, aż do jej
zatrzymania.
BEE-0307-0017_PL.fm Page 19 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni
Środki ostrożności dotyczące
mrozu
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię
urządzenia oraz panel sterowania
wilgotną mokrą ściereczką. W razie
potrzeby użyć neutralnego detergentu.
Nigdy nie stosować materiałów
ściernych, myjek ani rozpuszczalników
(acetonu, trichloroetylenu, itp.).
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe,
dozownik płynu nabłyszczającego oraz
dozownik detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy przeprowadzenie raz na 3
miesiące programu zmywania 65 °C
bez użycia detergentu.
Należy unikać umieszczania urządzenia
w miejscu o temperaturze poniżej 0 °C.
Jeżeli nie można tego uniknąć, należy
je opróżnić, zamknąć drzwiczki oraz
odłączyć i opróżnić przewód
doprowadzenia wody.
Dłuższe okresy -nieużywania
urządzenia
2. Zakręcić zawór wody.
W przypadku nieużywania urządzenia
przez dłuższy okres należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a
następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby
zapobiec tworzeniu się
nieprzyjemnych zapachów.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia
urządzenia (przeprowadzka, itd.),
należy:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i
spustu wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
5. Zmywarkę należy transportować w
pozycji pionowej, ponieważ w
przeciwnym razie może dojść do
wypłynięcia wody z solą.
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w
czystym stanie.
19
BEE-0307-0017_PL.fm Page 20 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Ochrona środowiska
Opakowanie
Stare urządzenie
Materiały z opakowania są przyjazne
dla środowiska i można je poddać
recyklingowi. Elementy z tworzyw
sztucznych posiadają odpowiednie
oznaczenie, np. >PE<, >PS<, itp.
Materiały z opakowania należy wyrzucić
do odpowiedniego zbiornika na odpady
komunalne.
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, ze tego produktu
nie wolno traktowac tak, jak innych
odpadów domowych. Nalezy oddac go
do wlasciwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmujacego sie zlomowanym
sprzetem elektrycznym i
elektronicznym.
Wlasciwa utylizacja i zlomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wplywu zlomowanych produktów na
srodowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskac szczególowe dane
dotyczace mozliwosci recyklingu
niniejszego urzadzenia, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym urzedem
miasta, sluzbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt zostal
zakupiony.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli urządzenie nie będzie już
używane:
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Odciąć przewód oraz wtyczkę i
wyrzucić.
- Usunąć zamek w drzwiczkach.
Dzięki temu można zapobiec
niebezpieczeństwu zamknięcia się
dzieci wewnątrz urządzenia.
20
BEE-0307-0017_PL.fm Page 21 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo
WAŻNE!
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas używania. Niektóre
problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać stosując się do wskazówek podanych w niniejszej
instrukcji, bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym.
Otworzyć drzwi i zobaczyć, jaki jest włączony kod błędu. Wyłączyć zmywarkę i
wykonać następujące zalecane działania korygujące.
Kod błędu / nieprawidłowe
działanie
Nie można napełnić zmywarki
wodą.
- ciągłe miganie kontrolki
Start/Anuluj
- 1 mignięcie kontrolki
końca programu
Nie można spuścić wody ze
zmywarki.
- ciągłe miganie kontrolki
Start/Anuluj
- 2 mignięcia kontrolki
końca programu
- ciągłe miganie kontrolki
Start/Anuluj
- 3 mignięcia kontrolki
końca programu
Nie można włączyć programu.
Możliwa przyczyna
Blokada zaworu wody lub zbyt
duże osady kamienia.
Zawór wody jest zamknięty.
Filtr (jeżeli występuje) w
gwintowanym łączniku na wężu
przy zaworze doprowadzenia
wody jest zablokowany.
Wąż doprowadzający wodę nie
został prawidłowo poprowadzony,
jest zagięty lub przyciśnięty.
Odpływ jest zablokowany.
Rozwiązanie
Przeczyścić zawór wody.
Odkręcić zawór wody.
Przeczyścić filtr w
gwintowanym łączniku na
wężu.
Sprawdzić podłączenie węża
doprowadzenia wody.
Przeczyścić odpływ.
Wąż doprowadzający wodę nie
Sprawdzić podłączenie węża
został prawidłowo poprowadzony, spustu wody.
jest zagięty lub przyciśnięty.
Uruchomione zostało
zabezpieczenie przed zalaniem.
Zakręcić zawór wody i
skontaktować się z
Serwisem Technicznym.
Drzwiczki zmywarki nie zostały
prawidłowo zamknięte.
Urządzenie nie zostało
podłączone do zasilania.
Przepalony bezpiecznik w
domowej instalacji elektrycznej.
Wybrany został opóźniony start.
Zamknąć drzwiczki.
Podłączyć urządzenie do
zasilania.
Wymienić bezpiecznik.
W razie potrzeby
natychmiastowego umycia
naczyń, należy wyłączyć
opóźniony start.
21
BEE-0307-0017_PL.fm Page 22 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Po dokonaniu odpowiednich kontroli; zamknąć drzwi, włączyć zmywarkę i wcisnąć
przycisk Start/Anuluj. Program rozpocznie się od momentu, w którym został
przerwany. W razie ponownego pojawienia się kodu błędu, należy skontaktować
się z Autoryzowanym Serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu nieopisanych w powyższej tabeli,
należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.
Wyniki zmywania są niezadowalające
Naczynia są brudne
• Wybrany został niewłaściwy program zmywania.
• Naczynia były ułożone w sposób uniemożliwiający dotarcie
wody do wszystkich powierzchni naczyń. Nie należy
przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z powodu
niewłaściwego ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub
niewłaściwie ustawione.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.
• W przypadku pojawienia się osadu kamiennego na naczyniach;
pojemnik na sól jest pusty lub wybrano niewłaściwy poziom
zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
Naczynia są wilgotne i
matowe
Na szklankach i
naczyniach widać smugi,
mleczne plamy lub
niebieskawy nalot
Na szklankach i
naczyniach widać
zaschnięte krople wody
22
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.
• Nie zastosowano płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
• Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być detergent. Skontaktować się z działem
obsługi klienta producenta detergentu.
BEE-0307-0017_PL.fm Page 23 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Jeżeli, mimo dokonania wszystkich
powyższych czynności, nie można
rozwiązać problemu, należy
skontaktować się z lokalnym Serwisem
Technicznym, podając model (Mod.),
numer produktu (PNC) oraz jego numer
fabryczny (S.N.).
Informacje te można znaleźć na tabliczce
znamionowej na drzwiczkach zmywarki
(patrz zdjęcie).
Aby zapewnić łatwy dostęp do tych
numerów, proponujemy ich zapisanie w
tym miejscu:
Zm. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość.
Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwiczek zmywarki.
Ciśnienie doprowadzenia
wody
Minimalny
Maksymalnie
Pojemność
Maks. waga
Poziom hałasu
59,6 cm
81,8 - 87,8 cm
57,5 cm
0,05 MPa
0,8 MPa
12 kompletów
38 kg
51 dB (A)
23
BEE-0307-0017_PL.fm Page 24 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Wartości poboru
Podane wartości zużycia są jedynie
orientacyjne i zależą od ciśnienia i
Program
temperatury wody, a także od zmian w
napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
Długość programu
(minuty)
Energia
(kWh)
Woda
(w litrach)
INTENSIVE 70°C
120 -130
1,8 - 2,0
22 - 25
NORMAL 65°C
100 - 110
1,4 - 1,6
19 - 21
30
0,9
9
BIO 50°C
(Program
testowy dla
ośrodków
przeprowadzają
cych testy)
140
1,05
16
RINSE & HOLD
12
< 0,1
5
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z normą PN-EN 60704
należy przeprowadzać na całkowicie
załadowanym urządzeniu i przy użyciu
programu testowego (patrz “Wartości
poboru”).
Testy na zgodność z normą PN-EN 50242
należy przeprowadzać po napełnieniu
zbiornika na sól i dozownika płynu
nabłyszczającego odpowiednio solą i
płynem nabłyszczającym oraz przy
użyciu programu testowego (patrz
“Wartości poboru”).
Pełny wsad: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu:
5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego:
Pozycja 4 (typ III)
Kosz górny
24
Półki na kubki:
pozycja A
Kosz na sztućce
Kosz dolny
BEE-0307-0017_PL.fm Page 25 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Instalacja
Wszelkie prace elektryczne i/lub
hydrauliczne wymagane w celu
zainstalowania urządzenia powinny być
wykonywane przez wykwalifikowanego
elektryka i/lub hydraulika albo inną
kompetentną osobę.
Podłączenie do instalacji wodnej
OSTRZEŻENIE!
Zmywarki nie wolno podłączać do
bezciśnieniowych ogrzewaczy wody
(typu otwartego) lub przepływowych
podgrzewaczy do wody.
Zmywarkę można zasilać zimną wodą.
OSTRZEŻENIE!
W celu podłączenia do instalacji wodnej
należy używać tylko nowego zestawu
węży; nie należy używać starego
zestawu węży.
UWAGA!
Jeżeli urządzenie podłączane jest do nowych rur lub rur, które nie były przez
dłuższy czas używane, przed podłączeniem węża doprowadzenia wody, należy
odkręcić wodę na kilka minut.
25
BEE-0307-0017_PL.fm Page 26 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Wąż doprowadzający wodę z
zaworem bezpieczeństwa
Podłączyć wąż doprowadzający wodę do
zaworu wody o gwincie zewnętrznym 3/4”.
Po podłączeniu węża doprowadzającego
wodę o podwójnych ściankach zawór
bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu
wody.
Gdy wąż doprowadzający wodę
przecieka, zawór bezpieczeństwa odcina
dopływ wody.
OSTRZEŻENIE!
Przewód elektryczny zaworu
bezpieczeństwa znajduje się w wężu
doprowadzającym wodę o podwójnych
ściankach i jest pod napięciem. Dlatego
też nie wolno zanurzać węża
doprowadzającego wodę lub zaworu
bezpieczeństwa w wodzie.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia
wody, należy dopilnować, aby nie
zanurzać węża ani zaworu
bezpieczeństwa w wodzie. Należy
umieścić wąż doprowadzający wodę tak,
by zawsze znajdował się poniżej dolnej
krawędzi zaworu bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia węża
doprowadzającego wodę lub zaworu
bezpieczeństwa należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
UWAGA!
Wymiana węża doprowadzającego wodę
z zaworem bezpieczeństwa może być
przeprowadzana TYLKO przez
pracownika Serwisu Technicznego.
26
Wąż spustowy
- Podłączyć wąż spustowy do zlewu.
Zabezpieczyć go za pomocą
załączonego zacisku.
- Wymagana wysokość: 30 do 100 cm
powyżej dna zmywarki.
- W przypadku stosowania przedłużacza
węża spustowego łączna długość nie
może przekraczać 4 metrów. Również
średnica wewnętrzna nakrętek
używanych do podłączenia do spustu
wody nie może być mniejsza od
średnicy węża.
Upewnić się, że węże
nie są pozginane,
zgniecione ani
zaplątane.
BEE-0307-0017_PL.fm Page 27 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Podłączenie elektryczne
OSTRZEŻENIE!
• Normy bezpieczeństwa wymagają
zapewnienie podłączenia urządzenia
do gniazda z bolcem ochronnym.
Producent nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niezastosowania się do powyższych
wskazówek bezpieczeństwa.
• Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy sprawdzić, czy napięcie
znamionowe oraz rodzaj napięcia na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w miejscu, gdzie urządzenia
ma być zainstalowane. Wartości
bezpiecznika można również znaleźć
na tabliczce znamionowej.
• Należy zawsze podłączać urządzenie
do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka z odpowiednią izolacją.
OSTRZEŻENIE!
• Nie stosować przedłużaczy,
rozdzielaczy, ani łączników ani
rozgałęziaczy. Grozi to
niebezpieczeństwem pożaru
spowodowanym przez przegrzanie.
• W razie potrzeby wymiany przewodu
elektrycznego, należy skontaktować się
z lokalnym Serwisem Technicznym.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy
zapewnić dostęp do wtyczki.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka
ciągnąc za kabel. Zawsze wyjmować
wtyczkę.
27
Zamocowanie pod blatem
WAŻNE!
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
zamieszczonych na załączonym szablonie
dotyczącym instalacji zmywarki w
zabudowie i montowania frontu
meblowego.
OSTRZEŻENIE!
Zmywarkę należy zabezpieczyć przed
przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod
którym jest zainstalowana jest stabilnie
przymocowany do sąsiadującego mebla
lub ściany.
Ta zmywarka jest przeznaczona do
montowania pod blatem kuchennym lub
blatem roboczym.
Nie ma potrzeby dalszych otworów do
wentylacji zmywarki, lecz są one konieczne
jedynie, aby umożliwić przeprowadzenie
węża doprowadzającego i spustowego
oraz przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające
regulację wysokości.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie
których osoba je przeprowadzająca ma
dostęp do komponentów wewnętrznych,
zmywarka musi być odłączona od źródła
zasilania.
Przy instalowaniu zmywarki należy
zapewnić do niej dostęp dla serwisanta (na
wypadek potrzeby dokonania naprawy).
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla
prawidłowego zamykania i uszczelniania
drzwi.
W przypadku prawidłowego
wypoziomowania urządzenia, jego drzwi
nie będą się o nic zahaczały. W razie
niemożności prawidłowego zamknięcia
drzwi, należy poluzować lub dokręcić
regulowane nóżki aż do idealnego
wypoziomowania urządzenia. (Patrz
załączony szablon).
BEE-0307-0017_PL.fm Page 28 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
- napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki,
filtry, pokrętła.
1. Electrolux Poland Sp. z o.o.
gwarantuje, że zakupione urządzenie
jest wolne od wad fizycznych
zobowiązując się jednoczesnie - w
razie ujawnienia takich wad w
okresie gwarancyjnym i w zakresie
7. Klientowi przysługuje wymiana
określonym niniejszym dokumentem
sprzętu na nowy jezeli po wykonaniu
- do ich usunięcia w sposób
w okresie gwarancji czterech napraw
uzależniony od właściwości wady.
nadal występują w nim wady. Przez
naprawę rozumie się wykonanie
2. Ujawniona wada zostanie usunieta
czynności o charakterze
na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od
specjalistycznym właściwym dla
daty zgłoszenia uszkodzenia do
wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje:
autoryzowanego punktu
instalacji, instruktażu, konserwacji
serwisowego Electrolux Poland.
sprzętu, poprawy połączeń
3. W wyjątkowych przypadkach
mechanicznych lub elektrycznych.
koniecznosci sprowadzenia części
8. Wymiany sprzętu dokonuje
zamiennych od producenta termin
autoryzowany punkt serwisowy
naprawy może zostać wydłużony do
Electrolux Poland lub jeśli jest to
30 dni.
niemożliwe placówka sprzedaży
4. Okres gwarancji dla użytkownika
detalicznej, w której sprzęt został
wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
zakupiony. Sprzęt zwracany po
5. Sprzęt przeznaczony jest do
wymianie musi byc kompletny, bez
używania wyłącznie w warunkach
uszkodzeń mechanicznych.
indywidualnego gospodarstwa
Niespełnienie tych warunków może
domowego.
spowodować nie uznanie gwarancji.
6. Gwarancja nie obejmuje:
9. Montaż sprzętu wymagającego
- uszkodzeń powstałych na skutek
specjalistycznego podłączenia do
używania urządzenia niezgodnie z
sieci gazowej lub elektrycznej może
instrukcją obsługi,
być wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie
- uszkodzeń mechanicznych,
uprawnienia pod rygorem utraty
chemicznych lub termicznych,
gwarancji.
- uszkodzeń spowodowanych
działaniem siły zewnętrznej np.
10.Electrolux Poland nie ponosi żadnej
przepięcia w sieci elektrycznej,
odpowiedzialności za uszkodzenia
wyładowania atmosferycznego,
powstałe na skutek niewłaściwego
zainstalowania sprzętu lub napraw
28
BEE-0307-0017_PL.fm Page 29 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
wykonanych przez osoby
nieupoważnione.
11.Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12.Powyższa gwarancja nie wyłącza,
nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających
z tytułu niezgodności towaru z
umową.
13.Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.
14.Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu z wpisaną datą
sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i
podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie
tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nie uznanie
gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux.pl
www.electrolux.pl
29
BEE-0307-0017_PL.fm Page 30 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Gwarancja europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji
urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją
ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub
serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego kupującego i
nie można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają
nabytych praw ustawowych.
30
BEE-0307-0017_PL.fm Page 31 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 - Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkiø 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
Electrolux Poland sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35 - 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebièe
SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45
Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия
+7 495 9377837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ
„Олимпик“
31
BEE-0307-0017_PL.fm Page 32 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Uwagi
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
32
BEE-0307-0017_PL.fm Page 33 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Uwagi
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
33
BEE-0307-0017_PL.fm Page 34 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
Uwagi
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
34
BEE-0307-0017_PL.fm Page 35 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
BEE-0307-0017_PL.fm Page 36 Thursday, April 19, 2007 9:48 AM
156997 39/0 17.01.2007
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising