Aeg-Electrolux | F65010IB | User manual | Aeg-Electrolux F65010IW Användarmanual

Aeg-Electrolux F65010IW Användarmanual
FAVORIT 65010 I
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag.
Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där
spetsteknologi också matchar energisnålhet och miljömässig hänsyn.
Så tack för att du valt en kvalitetsprodukt från oss!
För att du ska få största möjliga nytta och glädje av ditt nyförvärv föreslår vi att
du börjar med att läsa igenom den här bruksanvisningen och bekantar dig med alla
funktioner och fördelar.
Förvara gärna bruksanvisningen på en lämplig plats nära produkten så att du lätt
kan ta fram den när du behöver friska upp minnet eller ha svar på en fråga.
Lycka till!
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Innehåll
3
117974440-19122007
Innehåll
Bruksanvisning
5
Säkerhetsinformation
Korrekt användning
Allmän säkerhet
Barnsäkerhet
Installation
5
5
6
6
6
Produktbeskrivning
7
Kontrollpanel
Digital display
Funktionsknappar
Inställningsläge
Avbryta ett inställt eller pågående program
8
9
9
9
10
När maskinen används första gången
10
Ställ in vattenavhärdaren
Manuell inställning
Elektronisk inställning
10
11
11
Användning av disksalt
12
Användning av sköljmedel
Justera doseringen av sköljmedel
13
14
Daglig användning
14
Ladda bestick och porslin
Underkorg
Bestickskorg
Överkorg
Justera överkorgens höjd
15
16
17
18
19
Användning av diskmedel
Fylla på diskmedel
20
20
Multitabfunktion
Aktivera / inaktivera Multitabfunktionen
21
22
Välja och starta ett diskprogram
24
4
Innehåll
Plocka ur disken
26
Skötsel och rengöring
Rengöring av filter
Rengöring av spolarmar
Utvändig rengöring
Invändig rengöring
Långa uppehåll
Åtgärder vid frysrisk
Flytta maskinen
26
26
27
27
28
28
28
28
Vad ska jag göra om ...
29
Tekniska data
31
Information till provningsanstalter
31
Installationsanvisningar
33
Installation
Förankring vid angränsande enheter
Avvägning
Vattenanslutning
Tilloppsslang med säkerhetsventil
Anslutning av avloppsslang
33
33
33
34
34
35
Elektrisk anslutning
36
Miljöskydd
Förpackningsmaterial
36
37
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
5
Bruksanvisning
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att säkerställa att maskinen används på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips
och varningar, innan du använder diskmaskinen första gången. För att undvika
onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder maskinen
har god kännedom om dess funktioner och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den medföljer maskinen om den flyttas eller säljs så att alla
som använder maskinen får korrekt information om maskinens handhavande och
säkerhet.
Korrekt användning
• Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av hushållsartiklar som är
lämpade för maskindiskning.
• Häll aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Det finns risk för explosion.
• Knivar och andra vassa föremål måste placeras i bestickkorgen med spetsarna
vända nedåt eller läggas i överkorgen.
• Använd endast produkter (diskmedel, salt och sköljmedel) som är avsedda för
diskmaskiner.
• Öppna inte luckan när maskinen är i drift. Het ånga kan strömma ut.
• Plocka inte ut disk ur diskmaskinen förrän diskprogrammet är klart.
• Efter användning, koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker
och endast originaldelar får användas.
• Försök under inga omständigheter att reparera maskinen på egen hand. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador och allvarliga
funktionsstörningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Kräv alltid att original
reservdelar används till reparationer.
6
Säkerhetsinformation
Allmän säkerhet
• Diskmedel för diskmaskiner kan orsaka kemiska brännskador i ögon, mun och
hals. Det kan vara livsfarligt! Följ säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av
diskmedlet.
• Vattnet i diskmaskinen är inte avsett att drickas. Rester från diskmedlet kan
fortfarande finnas kvar i maskinen.
• Se till att luckan alltid är stängd, förutom när diskkorgarna fylls eller töms. Detta
förhindrar att någon snubblar på den öppna luckan och skadar sig.
• Sitt inte och stå inte på luckan när den är öppen.
Barnsäkerhet
• Denna maskin är avsedd att användas av vuxna personer. Låt inte barn använda
diskmaskinen utan tillsyn.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan
föreligga.
• Förvara alla diskmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.
• Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Installation
• Inspektera diskmaskinen avseende transportskador. Anslut aldrig en skadad maskin till ett eluttag. Kontakta din återförsäljare om maskinen är skadad på något
sätt.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används.
• Alla elektriska och rörläggningsarbeten som krävs för att installera denna maskin
måste utföras av en kvalificerad och kompetent person.
• Det är av säkerhetsskäl farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt.
• Använd inte diskmaskinen om nätkabeln eller vattenslangarna är skadade eller
om maskinens kontrollpanel, övre panel eller sockel är skadad så att det finns
risk att man kommer åt maskinens invändiga komponenter. Kontakta vår lokala
serviceavdelning för att undvika säkerhetsrisker.
• Det är förbjudet att borra i diskmaskinens paneler. Det kan bli skador på
komponenterna i vatten- och elsystemet.
Produktbeskrivning
7
VARNING
För anslutning av elektricitet och vatten, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
Produktbeskrivning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Överkorg
Reglage för inställning av vattenhårdhet
Saltbehållare
Diskmedelsfack
Sköljmedelsfack
Typskylt
Filter
Nedre spolarm
Övre spolarm
8
Kontrollpanel
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
Strömbrytare På/Av
Programvalsknappar
Knapp för Fördröjd start
Kontrollampor
Digital display
Funktionsknappar
Kontrollampor
Program pågår
Tänds när ett diskprogram ställs in och lyser medan programmet pågår.
MULTITAB
Anger att Multitabfunktionen är aktiverad/avstängd (se avsnittet Multitabfunktion).
Salt
Tänds när specialsaltet tar slut. 1)
Kontrollpanel
9
Kontrollampor
Sköljmedel
Tänds när sköljmedlet tar slut. 12)
1) Kontrollamporna för salt och sköljmedel tänds aldrig under ett diskprogram även om salt och/eller sköljmedel
behöver fyllas på.
2) Kontrollamporna för salt och sköljmedel tänds aldrig under ett diskprogram även om salt och/eller sköljmedel
behöver fyllas på.
Digital display
Den digitala displayen visar:
• den hårdhet som vattenavhärdaren är inställd på,
• ungefärlig återstående tid för det pågående programmet,
• om sköljmedelsdoseringen är på eller av (ENDAST när Multitabfunktionen är
aktiverad),
• när ett diskprogram är klart (en nolla visas på den digitala displayen),
• nedräkningen av den fördröjda starttiden,
• koder för feltillstånd i maskinen.
Funktionsknappar
Följande funktioner kan ställas in / utföras med hjälp av dessa knappar:
• inställningen av vattenavhärdaren,
• avbryta ett pågående diskprogram eller fördröjd start,
• aktivera/inaktivera Multitabfunktionen,
• aktivera/inaktivera sköljmedelsdoseringen när Multitabfunktionen är aktiverad.
Inställningsläge
Maskinen är i inställningsläge när kontrollamporna för ALLA programknappar är
tända.
Tänk alltid på att när du:
– väljer ett diskprogram,
– ställer in vattenavhärdaren, eller
– aktiverar/inaktiverar sköljmedelsdoseringen
MÅSTE maskinen vara i inställningsläge.
10
När maskinen används första gången
Om en programlampa är tänd är det senast utförda eller valda programmet
fortfarande inställt. I detta fall måste programmet avbrytas för att återgå till
inställningsläge.
Avbryta ett inställt eller pågående program
Håll de två RESET -knapparna (B och C) intryckta samtidigt tills alla programlampor
tänds. Programmet har nu avbrutits och maskinen är i inställningsläge.
När maskinen används första gången
Innan du använder diskmaskinen första gången:
• Kontrollera att anslutningarna för el och vatten har utförts enligt
installationsanvisningarna
• Avlägsna allt förpackningsmaterial från maskinens insida
• Ställ in vattenavhärdaren
• Häll en liter vatten i saltbehållaren och fyll sedan på disksalt
• Fyll på sköljmedelsfacket
Om du vill använda kombinerade disktabletter såsom "3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" måste
Multitabfunktionen aktiveras (se avsnittet Multitabfunktion).
Ställ in vattenavhärdaren
Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare som avlägsnar mineraler och
salt från det inkommande vattnet, ämnen som annars skulle ha en skadlig eller
negativ effekt på maskinens funktion.
Ju mer mineraler och salter vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattnets
hårdhet mäts enligt ekvivalenta skalor: tyska grader (°dH), franska grader (°TH) och
mmol/l (millimol per liter, en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad).
Avhärdaren skall ställas in efter hur hårt vattnet är i området där du bor. Information om hur hårt vattnet är i området där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket.
11
Ställ in vattenavhärdaren
Vattenhårdhet
Inställning av vattnets hårdhet
Användning
av salt
°dH
°TH
mmol/l
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nej
Avhärdaren måste ställas in på båda sätten: manuellt med reglaget inne i diskmaskinen och elektroniskt.
Manuell inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på läge 2.
1.
2.
3.
4.
Öppna luckan till diskmaskinen.
Ta ut underkorgen.
Ställ reglaget i läge 1 eller 2 (se tabell).
Sätt tillbaka underkorgen.
Elektronisk inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på nivå 5.
1. Tryck på On/Off -knappen. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna
A, B och C börjar att blinka.
12
Användning av disksalt
3. Tryck på knapp A. Lamporna för knapparna B och C släcks medan lampan för
knapp A fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar den aktuella nivån.
Exempel:
visas på displayen = nivå 5
visas på displayen = nivå 10
4. Tryck på knapp A för att ställa in en annan nivå. Varje gång knappen trycks in
ändras nivån (se tabellen för att välja en ny nivå).
Exempel: Om den aktuella nivån är 5 och du trycker en gång på knapp A väljs
nivå 6. Om den aktuella nivån är 10 och du trycker en gång på knapp A väljs
nivå 1.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
Användning av disksalt
VARNING
Använd endast salter som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Alla andra typer
av salt som inte är speciellt avsedda för användning i diskmaskiner, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. Fyll endast på salt precis innan du startar ett
komplett diskprogram. Härigenom undviker du att saltkorn, eller saltvatten som
kan ha spillts ut, blir kvar på botten i maskinen under en längre tid, vilket annars
kan orsaka korrosion.
Påfyllning:
1. Öppna luckan, plocka ut underkorgen och lossa locket till saltbehållaren genom
att vrida det moturs.
2. Häll en liter vatten i saltbehållaren (endast nödvändigt innan salt fylls på
första gången) .
Användning av sköljmedel
13
3. Använd medföljande tratt och fyll på
salt tills behållaren är full.
4. När du skruvar tillbaka locket, se till
att det inte finns något salt i
skruvgängorna eller på tätningen.
5. Skruva tillbaka locket medurs tills det
stoppar med ett klick.
Var inte orolig om vatten rinner över när
du fyller på salt. Detta är helt normalt.
Saltindikatorn på kontrollpanelen kan lysa i 2-6 timmar efter att salt har fyllts på,
förutsatt att diskmaskinen är påslagen. Om du använder salt som tar längre tid att
lösa upp kan indikatorn lysa ännu längre. Maskinens funktion påverkas inte.
Användning av sköljmedel
VARNING
Använd endast sköljmedel som är avsedda för diskmaskiner.
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra medel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande
diskmedel). Sådana medel skadar maskinen.
Sköljmedel säkerställer att disken sköljs omsorgsfullt och att den torkas utan att
det blir fläckar eller ränder på diskgodset.
Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen.
1. Öppna behållaren genom att trycka
på spärren (A).
14
Daglig användning
2. Fyll på sköljmedel i behållaren. Fyll
inte på sköljmedel över maxmarkeringen.
Sköljmedelsfacket rymmer cirka 110
ml sköljmedel, vilket räcker till mellan
16 och 40 diskningar beroende på den
inställda doseringen.
3. Kontrollera att locket är ordentligt
stängt efter varje påfyllning.
Torka upp sköljmedlet som eventuellt har
spillts ut under påfyllningen så att det inte
bildas för mycket skum vid nästa disk. Använd en absorberande trasa.
Justera doseringen av sköljmedel
Justera doseringen av sköljmedel med doseringsvredet efter det disk- och torkresultat du erhåller. Vredet har 6 lägen (läge 1 ger minsta dosering, läge 6 ger största
dosering).
Doseringen är fabriksinställd på läge 4.
Öka doseringen om det finns vatten- eller
kalkfläckar på disken efter diskningen.
Minska doseringen om det finns kladdiga, vita
ränder på disken eller en blåaktig hinna på glas
eller knivblad.
Daglig användning
• Kontrollera om disksalt eller sköljmedel behöver fyllas på.
• Ladda diskmaskinen med bestick, porslin och övrig disk.
Ladda bestick och porslin
15
• Fyll på diskmedel.
• Välj ett lämpligt program för disken.
• Starta diskprogrammet.
Ladda bestick och porslin
Svampar, trasor och andra föremål som kan absorbera vatten får inte diskas i diskmaskinen.
• Innan du laddar diskmaskinen bör du:
– Avlägsna alla matrester och andra smutspartiklar.
– Mjuka upp rester efter inbränd mat i pannor.
• Tänk på följande när du laddar bestick och porslin:
– Bestick och porslin får inte blockera spolarmarnas rotation.
– Ladda ihåliga föremål såsom koppar, glas och pannor med öppningarna vända
nedåt så att de inte fylls med vatten.
– Porslin och bestick får inte ligga inuti andra föremål eller täcka varandra.
– Se till att glasen inte vidrör varandra. Annars finns det risk att de skadas.
– Lägg små föremål i bestickskorgen.
• Plastföremål och teflonbehandlade pannor har en tendens att hålla kvar vattendroppar. Dessa torkar därför inte lika bra som porslin och stålföremål.
• Lätta föremål (plastskålar och liknande) skall placeras i överkorgen på sådant
sätt att de inte rubbas under diskprogrammet.
16
Ladda bestick och porslin
För diskning i diskmaskin är följande föremål
olämpliga:
lämpliga med restriktioner:
• Bestick med handtag av trä, horn, porslin eller • Diska stengods i diskmaskinen endast om
pärlemor.
godset är märkt som diskmaskinsäkert av tillverkaren.
• Plastföremål som inte är värmebeständiga.
• Äldre bestick med limmade delar som inte är • Glaserade mönster kan blekna vid frekvent
diskning i diskmaskin.
temperaturbeständiga.
• Sammanfogade bestick eller porslinsföremål. • Silver- och aluminiumdelar har en tendens att
missfärgas under diskning. Rester av t.ex.
• Föremål av tenn eller koppar.
äggvita, äggula och senap gör ofta att silver
• Glas av blykristall.
missfärgas eller får fläckar. Torka därför alltid
• Föremål i stål som kan rosta.
bort matrester från silverföremål om de inte
• Träfat.
skall diskas direkt efter användning.
• Föremål tillverkade av syntetfibrer.
Öppna luckan och dra ut korgarna för att ladda disken.
Underkorg
Ställ större och hårt smutsade artiklar och
pannor i underkorgen.
Ladda bestick och porslin
17
Alla bakre tallriksställ i underkorgen kan fällas
ned när man behöver plats för skrymmande
diskgods.
Bestickskorg
VARNING
Långa knivar som ställs med bladen vända uppåt i bestickskorgen utgör en risk.
Långa och/eller vassa bestick såsom förskärare måste läggas ned i överkorgen. Var
försiktig när du laddar och plockar ur knivar och liknande.
Det är viktigt att vattnet kan nå alla bestick som står i bestickskorgen. Därför finns
ett
1. galler som kan sättas på bestickskorgen.
18
Ladda bestick och porslin
2. Ställ gafflar och skedar i bestickskorgen med handtagen vända nedåt.
För större föremål såsom vispar kan
du ta bort ena halvan av gallret.
Överkorg
Ladda små, ömtåliga porslinsföremål och
långa, vassa bestick i överkorgen.
• Ställ porslinsföremål på och under de
vikbara koppställen så att de inte vidrör
varandra och så att vattnet når alla föremål.
• Koppställen kan fällas upp för att ge
plats åt höga föremål.
• Lägg eller häng vin- och konjaksglas i
skårorna på koppställen.
Ladda bestick och porslin
• Fäll glasstället åt höger eller åt vänster
för att ge stöd åt glas med hög fot.
• Pinnraden till vänster i överkorgen består också av två delar och kan fällas ned.
Pinnraden ej nedfälld: placera glas, muggar och liknande i överkorgen.
Pinnraden nedfälld: mer plats för t.ex.
serveringsfat.
Justera överkorgens höjd
Föremålens maximala höjd i:
överkorgen
underkorgen
Med överkorgen i det övre läget 22 cm
30 cm
Med överkorgen i det nedre lä- 24 cm
get
29 cm
Det går att justera överkorgens höjdläge även när korgen är fylld med disk.
Höja / sänka överkorgen:
19
20
Användning av diskmedel
1. Dra ut överkorgen så långt det går.
2. Håll i överkorgens handtag, lyft den
uppåt så långt det går och sänk den
sedan rakt nedåt.
Överkorgen låses fast i det nedre eller
det övre läget.
VARNING
Stäng alltid luckan när diskmaskinen har
laddats eftersom en öppen lucka kan
utgöra en säkerhetsrisk.
Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt innan du stänger luckan.
Användning av diskmedel
Använd endast diskmedel som är speciellt avsedda för diskmaskiner.
Följ rekommendationerna på förpackningen från produktens tillverkare avseende
dosering och förvaring.
Genom att använda rätt mängd diskmedel bidrar du till att skydda vår miljö.
Fylla på diskmedel
1. Öppna locket.
Multitabfunktion
21
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket
(1). Markeringarna motsvarar olika
doser:
20 = cirka 20 gram diskmedel,
30 = cirka 30 gram diskmedel.
3. Alla program med fördisk behöver
ytterligare en dos diskmedel (5-10
gram) som skall hällas i fördiskfacket
(2).
Detta diskmedel används under fördiskfasen.
4. Diskmedelstabletter skall placeras i
facket (1).
5. Stäng locket genom att trycka på det
tills det låser fast i läge.
Diskmedelstabletter
Diskmedelstabletter från olika tillverkare
löses upp olika fort. Detta innebär att vissa
tabletter kanske inte uppnår full rengöringseffekt under korta diskprogram. Använd därför långa program när du diskar
med tabletter för att säkerställa full rengöringseffekt.
Multitabfunktion
Denna diskmaskin är utrustad med en "Multitabfunktion", vilket gör att det går att
använda "Multitab" kombinerade diskmedelstabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner. De kan också innehålla andra ämnen, beroende på vilken typ av tablett det
gäller ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1", etc...).
Kontrollera om medlet du tänker använda är lämpligt för vattnets hårdhet i området där du bor. Se tillverkarens anvisningar.
Denna funktion kan väljas för alla diskprogram. När denna funktion väljs inaktiveras
automatiskt doseringen av sköljmedel och salt från respektive behållare och
kontrollamporna för sköljmedel och salt släcks.
22
Multitabfunktion
Välj Multitabfunktionen innan du startar diskprogrammet.
När denna funktion har valts (kontrollampan lyser) är den aktiverad även för
följande diskprogram.
När Multitabfunktionen är aktiverad kan programtiderna ändras. I detta fall uppdateras programtiden automatiskt på den digitala displayen.
Det går INTE att ändra Multitabfunktionen under ett pågående program. Om du
vill utesluta Multitabfunktionen måste du först radera programinställningen och
sedan inaktivera Multitabfunktionen.
I detta fall måste du välja diskprogram (och tillvalsfunktioner) på nytt.
Aktivera / inaktivera Multitabfunktionen
Håll de två Multitab-knapparna (D och E) intryckta samtidigt tills kontrollampan
för "Multitabfunktion" tänds. Detta innebär att funktionen är aktiverad.
För att inaktivera funktionen, tryck på samma knappar tills kontrollampan släcks.
Om torkresultaten inte är tillfredsställande rekommenderar vi att du gör så
här:
1. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
2. Aktivera sköljmedelsdoseringen.
3. Ställ in sköljmedelsdoseringen på läge 2.
• Det går bara att aktivera/stänga av sköljmedelsdoseringen när Multitabfunktionen är på.
Aktivera / inaktivera sköljmedelsdoseringen
1. Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna
A , B och C börjar att blinka.
3. Tryck på knapp B. Lamporna för knapparna A och C släcks medan lampan för
knapp B fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell inställning:
= Sköljmedelsfack inaktiverat.
= Sköljmedelsfack aktiverat.
4. Tryck på knapp B en gång till för att ändra inställning. Displayen visar den nya
inställningen.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
23
Lätt
smutsad
disk
Porslin och
bestick
INTENSIV
CARE 70°
Hårt
smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
140 - 150
1,5 -1,7
16 - 18
ECO 50° 4)
Normalt
smutsad
disk
Porslin och
bestick
1,0 - 1,2
12 - 13
12 - 23
9
1,1 - 1,5
0,9
90 - 115
30
1/2x
Vatten (liter)
30 MIN 3)
Energi (kWh)
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
Programtid (minuter)
Både normalt och
hårt
smutsad
disk
2)
Förbrukningsvärden 1)
Torkning
AUTOMATIC
Avslutande sköljning
Programbeskrivning
Mellanliggande sköljning
Typ av disk
Huvuddisk
Smutsgrad
Fördisk
Program
150 - 160
Om du väljer att återgå till diskmaskinens standardsystem för diskmedelsdosering
rekommenderar vi att du gör så här:
1. Stäng av Multitabfunktionen.
2. Fyll på salt- och sköljmedelsbehållarna på nytt.
3. Ställ in vattnets hårdhetsgrad på den högsta nivån och kör ett normalt diskprogram utan disk.
4. Justera inställningen av vattnets hårdhet enligt den hårdhetsgrad vattnet har
där du bor.
5. Justera doseringen av sköljmedel.
Välja och starta ett diskprogram
Programtid (minuter)
Energi (kWh)
Vatten (liter)
0,8 -0,9
14 - 15
Ömtåligt
porslin och
glas
60 - 70
Normalt
smutsad
disk
Förbrukningsvärden 1)
Torkning
Programbeskrivning
Avslutande sköljning
Typ av disk
Mellanliggande sköljning
Smutsgrad
Fördisk
Program
Huvuddisk
24
1) Förbrukningsvärdena är avsedda som vägledning och varierar med vattnets tryck och temperatur, variationer
i nätspänningen och diskmängd.
2) Under automatiska diskprogram bestäms diskens smutsgrad av hur grumligt vattnet är. Programtiden och
förbrukningen av vatten och energi kan variera. Detta beror på om maskinen är fullt eller delvis laddad och om
disken är lätt eller hårt smutsad. Vattnets temperatur justeras automatiskt mellan 45 och 70 °C.
3) Idealiskt när diskmaskinen endast är delvis fylld. Detta är ett perfekt dagligt program som uppfyller behoven
hos en familj på 4 personer som endast vill ladda porslin och bestick efter frukost och middag.
4) Testprogram för provningsanstalter.
Välja och starta ett diskprogram
Välj diskprogram och fördröjd start med luckan något på glänt. I detta fall startar
programmet eller nedräkningen av fördröjd start först när luckan stängs. Tills dess
går det att ändra de aktuella inställningarna.
1. Kontrollera att korgarna har laddats på rätt sätt och att spolarmarna kan rotera
fritt.
2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
3. Tryck på strömbrytaren: alla programindikatorer tänds (inställningsläge).
4. Tryck på knappen för önskat diskprogram (se "Programöversikt").
När ett program väljs tänds motsvarande kontrollampa.
Stäng luckan till diskmaskinen så startar programmet automatiskt.
Välja och starta ett program med "Fördröjd start"
1. När du har valt diskprogram, tryck på knappen "Fördröjd start" tills önskat antal
timmar visas med blinkande siffror på den digitala displayen. Du kan välja en
fördröjning mellan 1 och 19 timmar.
Välja och starta ett diskprogram
25
2. Stäng luckan till diskmaskinen så startar nedräkningen automatiskt.
Siffran på displayen blinkar inte längre utan lyser med fast sken.
3. Nedräkningen minskar i steg om en timme.
4. Om luckan öppnas avbryts nedräkningen.
5. När tiden har räknats ned startar programmet automatiskt.
Under nedräkningen av den fördröjda starttiden är kontrollampan Program pågår
släckt. När nedräkningen är klar startar diskprogrammet automatiskt och kontrollampan Program pågår tänds.
Det går att välja diskprogram och fördröjd start även när luckan är stängd. I så fall,
tänk på att när du väl har tryckt på en knapp för ett diskprogram har du ENDAST
3 sekunder på dig att välja ett annat program eller fördröjd start. Därefter startar
det valda programmet automatiskt.
Avbryta "Fördröjd start" och / eller ett diskprogram
• För att avbryta en fördröjd start som räknas ned måste du först återställa diskmaskinen.
• När en fördröjd start avbryts innebär detta också att det inställda diskprogrammet avbryts. I detta fall måste du ställa in diskprogrammet på nytt. Om ett nytt
diskprogram skall väljas, kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket.
VARNING
Avbryt ett pågående diskprogram ENDAST om det är absolut nödvändigt. Obs! Het
ånga kan strömma ut när luckan öppnas. Öppna luckan försiktigt.
Göra paus i ett pågående diskprogram
• Öppna luckan till diskmaskinen: programmet stoppas. Stäng luckan: programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
• Tryck på strömbrytaren. Alla kontrollampor slocknar. Tryck på strömbrytaren en
gång till: programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
När diskprogrammet är klart
• Diskmaskinen stannar automatiskt.
• Kontrollampan för Program klart tänds.
• Kontrollampan för det avslutade programmet förblir tänd.
• En nolla visas på den digitala displayen.
1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
26
Plocka ur disken
2. Öppna luckan till diskmaskinen och låt luckan stå på glänt några minuter innan
du plockar ur disken. Då kallnar disken något och torkningen förbättras.
Plocka ur disken
• Hett porslin är känsligt för stötar.
Låt därför porslinet kallna något innan du plockar ur disken.
• Töm först underkorgen och sedan överkorgen. På detta sätt förhindrar du att
vatten från överkorgen droppar ned på disken i underkorgen.
• Det kan hända att det finns vatten på diskmaskinens sidoväggar och på luckan.
Det beror på att det rostfria stålet har blivit kallare än disken.
FÖRSIKTIGHET
När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du stänger av maskinen och
stänger vattenkranen.
Skötsel och rengöring
Rengöring av filter
Då och då måste filtren kontrolleras och rengöras. Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
VARNING
Kontrollera att maskinen är avstängd innan du rengör filtren.
1. Öppna luckan och ta ut underkorgen.
2. Diskmaskinens filtersystem består av
ett grovfilter (A), ett mikrofilter (B)
och ett platt filter. Öppna filtersystemet med hjälp av handtaget som sitter på mikrofiltret.
Skötsel och rengöring
27
3. Vrid handtaget ungefär ett 1/4 varv
moturs och avlägsna filtersystemet.
4. Fatta grovfiltret (A) i handtaget med
hålet och lossa det från mikrofiltret
(B).
5. Rengör alla filter noggrant under
rinnande vatten.
6. Lossa det platta filtret som sitter i diskutrymmets botten och rengör det
noggrant på båda sidorna.
7. Sätt tillbaka det platta filtret i diskutrymmets botten och se till att det
passas in perfekt.
8. Sätt grovfiltret (A) i mikrofiltret (B)
och tryck ihop dem.
9. Sätt tillbaka filtersystemet och lås
fast det genom att vrida handtaget
medurs så långt det går. Kontrollera
att det platta filtret inte sticker upp ovanför diskutrymmets botten.
VARNING
Använd ALDRIG diskmaskinen utan filter. Felaktig montering av filtren resulterar i
dåliga diskresultat och kan skada maskinen.
Rengöring av spolarmar
Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igentäppta med matrester kan hålen rensas med en
cocktailpinne.
Utvändig rengöring
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa.
Vid behov kan ett neutralt rengöringsmedel användas. Använd aldrig produkter
28
Skötsel och rengöring
med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel (aceton, trikloretylen eller
liknande).
Invändig rengöring
Rengör regelbundet tätningarna runt luckan samt diskmedels- och
sköljmedelsfacken med en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att du var tredje månad kör diskprogrammet för hårt smutsad
disk med diskmedel, men utan disk.
Långa uppehåll
Om du inte tänker använda diskmaskinen under en längre period rekommenderar
vi att du gör så här:
1. Koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
3. Rengör maskinen invändigt.
Åtgärder vid frysrisk
Placera inte maskinen på en plats där det finns risk att temperaturen sjunker under
0 °C. Om detta inte går att undvika: töm maskinen, stäng luckan, koppla loss
tilloppsslangen och töm slangen.
Flytta maskinen
Om du måste flytta maskinen (om du t.ex. byter bostad):
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss slangarna för vattentillförsel och tömning.
4. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna.
Luta inte maskinen under transport.
Vad ska jag göra om ...
29
Vad ska jag göra om ...
Diskmaskinen startar inte eller stoppar under drift. Vissa problem beror på bristande
underhåll eller förbiseenden och kan lösas med hjälp av anvisningarna i
nedanstående tabell, utan att en servicetekniker tillkallas.
Stäng av diskmaskinen och gå igenom följande förslag på korrigerande åtgärder.
Felkod och problem
visas på displayen.
Diskmaskinen fylls inte med vatten.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Vattenkranen är blockerad eller belagd med
kalk.
Rengör vattenkranen.
• Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen.
• Filtret (i förekommande fall) i den gängade
slangkopplingen vid tilloppsventilen är igentäppt.
Rengör filtret i slangkopplingen.
• Tilloppsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen.
visas på displayen.
Diskmaskinen töms inte.
• Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
• Tömningsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av
tömningsslangen.
visas på displayen.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Programmet startar inte.
• Stäng vattenkranen och kontakta vår lokala
serviceavdelning.
• Luckan till diskmaskinen är inte stängd ordentligt. Stäng luckan.
• Nätkabeln har inte anslutits till eluttaget. Anslut nätkabeln.
• Säkringen har bränt i hushållets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
• Fördröjd start har ställts in.
Avbryt fördröjd start om disken skall diskas
omedelbart.
Sätt på diskmaskinen när dessa kontroller har utförts. Programmet fortsätter från
den punkt där det avbröts.
30
Vad ska jag göra om ...
Kontakta vår serviceavdelning om problemet eller felkoden återkommer.
Kontakta vår lokala serviceavdelning för information om felkoder som inte beskrivs
i ovanstående tabell. Uppge diskmaskinens modell (Mod.), produktnummer (PNC)
och serienummer (S.N.).
Denna information finner du på typskylten som sitter på sidan av luckan till diskmaskinen.
För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem här:
Mod. (modell): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (produktnr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (serienr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Disken är inte ren.
• Fel diskprogram har valts.
• Disken har ställts på ett sådant sätt att vattnet
inte når alla ytor. Korgarna får inte överfyllas.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt eftersom
disken har ställts på fel sätt.
• Filtren i diskutrymmets botten är smutsiga eller felaktigt placerade.
• För lite eller inget diskmedel alls har använts.
• Om det är kalkavlagringar på disken: saltbehållaren är tom eller vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
• Anslutningen av tömningsslangen är felaktig.
• Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.
Disken är våt eller glanslös.
• Sköljmedel har inte använts.
• Sköljmedelsfacket är tomt.
Det är ränder, mjölkaktiga fläckar eller en blåak- • Minska sköljmedelsdoseringen.
tig beläggning på glas och porslin.
Vattendroppar har torkat in på glas och porslin. • Öka sköljmedelsdoseringen.
• Diskmedlet kan också vara orsaken. Kontakta
tillverkarens kundtjänst.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om problemet kvarstår efter alla dessa kontroller.
Tekniska data
31
Tekniska data
Mått
Bredd - höjd - djup (cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 57,5
Elektrisk anslutning - Nätspän- Information om den elektriska anslutningen ges på typskylten
ning - Total effekt - Säkring
som sitter på innerkanten av luckan till diskmaskinen.
Vattentryck
Min. - Max. (MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
Kuvert
12
Max. vikt
kg
40
Information till provningsanstalter
Testning enligt EN 60704 måste utföras med maskinen fullt laddad och med testprogrammet (se "Programöversikt").
Testning enligt EN 50242 måste utföras med saltbehållaren och sköljmedelsfacket
påfyllda med salt respektive sköljmedel och med testprogrammet (se
"Programöversikt").
Full laddning: 12 standardkuvert
Erforderlig mängd diskmedel:
5 g + 25 g (Typ B)
Sköljmedelsinställning:
läge 4 (Typ III)
32
Information till provningsanstalter
Exempel på hur diskkorgarna kan fyllas:
Överkorg 1)
Underkorg med bestickskorg2)
Bestickskorg
1) Ta ut koppställen på vänster sida eller bestickbrickan, om de sitter på plats.
2) Vid behov kan du avlägsna koppställen på vänster sida och/eller ölglashållaren.
Installation
33
Installationsanvisningar
Installation
VARNING
Allt arbete avseende elektricitet och/eller rörläggning som krävs för att installera
denna maskin skall utföras av en behörig elektriker och/eller rörmokare eller annan
kompetent person.
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du ställer diskmaskinen på plats.
Placera om möjligt diskmaskinen intill en vattenkran och ett avlopp.
Denna diskmaskin är avsedd att installeras under en köksbänk eller en bänkskiva.
Obs! Följ noga anvisningarna på medföljande mall för inbyggnad av maskinen och
montering av panelen.
Några ytterligare öppningar för ventilation av diskmaskinen krävs inte. Det enda
som behövs är öppningar för tilloppsslangen, tömningsslangen och nätkabeln.
Diskmaskinen har justerbara fötter så att maskinens höjd kan regleras.
Diskmaskinen måste kopplas loss från eluttaget före varje åtgärd som inbegriper
åtkomst till maskinens interna komponenter.
När du ställer maskinen på plats, se till att tilloppsslangen, tömningsslangen och
nätkabeln inte böjs eller kläms.
Förankring vid angränsande enheter
Diskmaskinen måste säkras så att den inte kan välta.
Se därför till att bänken som maskinen placeras under är förankrad vid en fast
struktur (angränsande köksskåp, vägg).
Avvägning
Diskmaskinen måste stå helt plant för att garantera att luckan stängs ordentligt
och att lucktätningen håller tätt. När maskinen står helt plant fastnar inte luckan
vid någon sida av skåpet. Om luckan inte stänger ordentligt, lossa eller dra åt de
justerbara fötterna tills maskinen står helt i våg.
34
Vattenanslutning
Vi rekommenderar anslutning till kallvatten. Vid anslutning till varmvatten får vattentemperaturen inte överskrida 60 °C. Tillförsel av hett vatten är inte alltid
effektivt vid diskning av hårt smutsat gods eftersom hett vatten i hög grad förkortar
programtiderna.
Kopplingsmuttern på maskinens tilloppsslang är avsedd att skruvas fast på ett 3/4"
gasgängat rör eller en specialgjord kran med snabbkoppling, t.ex. Press-block.
Vattentrycket måste vara inom de gränser som anges i "Tekniska data". Information
om det genomsnittliga vattentrycket där du bor kan erhållas från det lokala Vattenverket.
Tilloppsslangen får inte klämmas eller vikas när den ansluts.
Med hjälp av låsmuttrarna kan diskmaskinens tillopps- och tömningsslangar vändas åt vänster eller höger för att passa installationen.
Låsmuttrarna måste sitta korrekt för att undvika vattenläckage.
(Obs! Alla modeller har INTE tillopps- och tömningsslangar försedda med låsmutter.
I så fall är denna anpassning ej möjlig.) Om maskinen ansluts till nya rörledningar
eller ledningar som inte har använts på länge bör du låta vattnet rinna några minuter innan du ansluter tilloppsslangen.
Använd INTE slangar som tidigare har använts på en gammal maskin.
Denna diskmaskin är utrustad med säkerhetsanordningar som förhindrar att vattnet som används i maskinen återförs till dricksvattensystemet. Diskmaskinen
uppfyller kraven i tillämpliga VVS-bestämmelser.
Tilloppsslang med säkerhetsventil
När den dubbelväggiga tilloppsslangen ansluts kopplas säkerhetsventilen till vattenkranen. Därför är det endast tryck i tilloppsslangen när vattenkranen är öppen.
Om tilloppsslangen börjar att läcka stänger säkerhetsventilen av vattentillförseln.
Var försiktig när du installerar tilloppsslangen:
• Säkerhetsventilens elkabel sitter i den dubbelväggiga tilloppsslangen. Doppa inte
ned tilloppsslangen eller säkerhetsventilen i vatten.
• Lossa omedelbart stickkontakten från eluttaget om tilloppsslangen eller säkerhetsventilen skadas.
• En tilloppsslang med säkerhetsventil får endast bytas av en specialist eller vår
serviceavdelning.
35
VARNING
Varning! Farlig spänning.
Anslutning av avloppsslang
Avloppsslangens ända kan anslutas på följande sätt:
1. Till diskhons avlopp genom att fästa slangen på undersidan av bänkskivan.
Detta förhindrar att avloppsvatten från diskhon rinner in i maskinen.
2.
Avloppsanslutningen får inte sitta högre än
60 cm från diskmaskinens botten.
Avloppsslangen kan ligga på diskmaskinens
högra eller vänstra sida.
Se till att slangen inte är böjd eller klämd eftersom detta kan förhindra eller sakta ner
tömningen av vatten.
Diskhons propp får inte vara isatt när
maskinen tömmer eftersom det kan få vattnet
att rinna tillbaka in i maskinen.
Avloppsslangens totala längd, inklusive
eventuella förlängningar, får inte överskrida 4 meter. Förlängningsslangens
invändiga diameter får inte vara mindre än diametern på medföljande slang.
Den invändiga diametern hos kopplingarna som används för anslutning till avloppet får inte vara mindre än diametern på de som sitter på medföljande slang.
Vid anslutning av avloppsslangen till ett vattenlås under diskbänken, skall hela
plastmembranet(A) tas bort. Om inte hela membranet avlägsnas kommer matpartiklar att ansamlas och till slut täppa igen avloppsslangen.
36
Elektrisk anslutning
Våra diskmaskiner har en skyddsanordning som förhindrar att smutsigt vatten rinner tillbaka in i
maskinerna. Om diskhons avlopp har en backventil kan
denna förhindra en korrekt tömning av diskmaskinen.
Vi rekommenderar därför att du tar bort den.
För att undvika vattenläckage efter installationen,
kontrollera att vattenanslutningarna är helt täta.
Elektrisk anslutning
VARNING
Säkerhetsstandarder kräver att maskinen jordas.
Innan maskinen används första gången, kontrollera att nätspänningen överensstämmer med maskinens märkspänning som anges på typskylten.
Även säkringsdata anges på typskylten.
Anslut alltid maskinen till ett korrekt installerat och jordat eluttag. Grenuttag och
förlängningskablar får inte användas.
De kan medföra brandrisk på grund av överhettning.
Låt vid behov en elektriker installera ett nytt eluttag med nya ledningar. Kontakta
vår lokala serviceavdelning om nätkabeln behöver bytas ut.
När maskinen är installerad måste stickkontakten vara åtkomlig.
Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
37
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna
är märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför
avsedda behållare på kommunens sopstationer.
VARNING
När en maskin inte längre skall användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och stickkontakten och kassera dem.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan bli innestängda i maskinen med
risk för deras liv.
38
39
www.electrolux.com
117974440-19122007
www.aeg-electrolux.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising