Aeg-Electrolux | F80010IM | User manual | Aeg-Electrolux F80010IM Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux F80010IM Uživatelský manuál
FAVORIT 80010 I
Návod k použití
Myčka nádobí
2
Vážený zákazníku,
děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků
našeho sortimentu.
S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu,
vybavenou špičkovou technologií.
Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou vyvíjeny směrem k nejlepší
účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při splnění nejvyšších
standardů.
Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty úsporného provozu a
šetrnosti k životnímu prostředí.
Za účelem zajištění optimální a stálé účinnosti vašeho spotřebiče si
prosíme pozorně přečtěte tento návod k použití. Umožní vám to snadné
a efektivní používání všech funkcí. Doporučujeme návod uschovat na
bezpečném místě pro případ, že by jste do něho potřebovali v budoucnu
nahlédnout, nebo ho předávali případnému dalšímu uživateli
spotřebiče.
Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Obsah
3
Obsah
Provozní pokyny
5
Bezpečnostní informace
Správné používání
Všeobecné bezpečnostní informace
Bezpečnost dětí
Instalace
5
5
6
6
6
Popis spotřebiče
7
Ovládací panel
Digitální displej
Tlačítka funkcí
Režim nastavení
Zrušení nastaveného programu nebo probíhajícího programu
8
9
9
9
10
10
Nastavení změkčovače vody
Ruční nastavení
Elektronické nastavení
10
11
12
Použití soli do myčky
12
Použití lešticího prostředku
Seřiďte dávkování leštidla
13
14
Denní používání
15
Vkládání příborů a nádobí
Dolní koš
Košíček na příbory
Horní koš
Seřízení výšky horního koše
15
16
17
18
19
Použití mycího prostředku
Doplnění mycího prostředku
20
21
Funkce Multitab
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
22
22
117974490-00-22012008
Při prvním použití
4
Obsah
Tabulka programů
24
Volba a spuštění mycího programu
25
Vyjmutí nádobí
26
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Čištění ostřikovacích ramen
Čištění vnějších ploch
Čištění vnitřního prostoru
Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu
Opatření proti vlivu mrazu
Přemístění myčky
27
27
28
28
28
29
29
29
Co dělat, když ...
29
Technické údaje
32
Poznámky pro zkušebny
32
Pokyny k montáži
34
Instalace
Připevnění k sousedícímu nábytku
Vyrovnání
34
34
34
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Přívod vody je vybavený bezpečnostním ventilem
Připojení vypouštěcí hadice
35
35
36
36
Připojení k elektrické síti
38
Poznámky k ochraně životního prostředí
Obalový materiál
38
39
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
5
Provozní pokyny
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je
důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně infor‐
movat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v
myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit vý‐
buch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory
špičkou dolů, nebo je položte vodorovně do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro
myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dveře, mohla by uniknout
horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na
autorizovaného servisního technika, který by měl použít výhradně
originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mají za následek zranění nebo vážné
poškození spotřebiče. Obraťte se na místní servisní středisko. Vždy
žádejte originální náhradní díly.
6
Bezpečnostní informace
Všeobecné bezpečnostní informace
• Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla.
Může dojít k ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní pokyny
výrobce mycího prostředku do myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího
prostředku.
• Dbejte na to, aby byly dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou vkládání
nebo vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes
dveře někdo zakopl a zranil se.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Bezpečnost dětí
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly
používat myčku bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k myčce
přibližovaly.
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky.
Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená,
obraťte se na dodavatele.
• Všechny obaly je nutné před použitím myčky odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným opráv‐
něním.
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče
je z bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou elektrické připojení nebo
vodovodní hadice poškozené; nebo v případě takového poškození
ovládacího panelu, pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitřek
spotřebiče volně přístupný. Obraťte se na místní servisní středisko,
abyste se nevystavovali možnému nebezpečí.
Popis spotřebiče
7
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a
elektrické komponenty.
UPOZORNĚNÍ
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Horní koš
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
8
Ovládací panel
Tato myčka je vybavena vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při
otevření dveří myčky a zhasne při zavření dveří myčky.
Ve vnitřním osvětlení je žárovka LED třídy 1 podle EN 60825-1: 1994
+ A1: 2002 + A2: 2001.
Chcete-li žárovku vyměnit, obraťte se prosím na místní servisní středi‐
sko.
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Tlačítko Zap/Vyp
Tlačítka volby programu
Tlačítko Odložený start
Kontrolky ukazatele
Digitální displej
Tlačítka funkcí
Ovládací panel
9
Kontrolky ukazatele
Probíhající program
Rozsvítí se, je-li nastavený mycí pro‐
gram, a svítí po celou dobu trvání
programu.
MULTITAB
Udává zapnutí/vypnutí funkce MULTI‐
TAB (viz funkce MULTITAB).
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli. 1)
Lešticí prostředek
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla.1)
1) Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/
nebo leštidlo.
Digitální displej
Na digitálním displeji lze sledovat:
• stupeň tvrdosti, na který je změkčovač vody nastavený,
• přibližný zbývající čas probíhajícího programu,
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla (POUZE tehdy, je-li funkce Mul‐
titab zapnutá),
• konec mycího programu (na digitálním displeji se objeví nula),
• odpočítávání odloženého startu,
• poruchové kódy signalizující poruchy myčky nádobí.
Tlačítka funkcí
Pomocí těchto tlačítek lze nastavit následující funkce:
• nastavení změkčovače vody,
• zrušení probíhajícího mycího programu nebo odloženého startu,
• zapnutí/vypnutí funkce Multitab
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla, je-li funkce Multitabaktivní.
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže VŠECHNY kontrolky programu
svítí.
10
Při prvním použití
Nezapomeňte, že při provádění následujících postupů:
– výběru mycího programu,
– nastavení změkčovače vody,
– zapnutí/vypnutí leštidla,
MUSÍ být spotřebič v režimu nastavení.
Jestliže kontrolka tlačítka programu svítí, je stále ještě nastavený na‐
posled provedený nebo zvolený program. V tomto případě je nutné k
návratu do režimu nastavení program zrušit.
Zrušení nastaveného programu nebo probíhajícího
programu
Stiskněte současně a podržte dvě RESET tlačítka programů (B a C),
až se rozsvítí všechny kontrolky tlačítka programů. Program se zruší a
spotřebič je teď v režimu nastavení.
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s
pokyny k instalaci.
• Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče.
• Nastavení změkčovače vody
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky.
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
Chcete-li použít kombinované mycí tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1"
apod..., nastavte funkci Multitab (viz "Funkce Multitab").
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění
minerálů a solí z přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé nebo
nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Nastavení změkčovače vody
11
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost
vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stup‐
ních (°dH), francouzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho
bydliště. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního
vodárenského podniku.
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí
prepínace tvrdosti vody a elektronicky.
Tvrdost vody
°dH
Nastavení změkčovače
ručně
Použití soli
°TH
mmol/l
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,51 - 7,5
2
stupeň 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,61 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,71 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí
prepínace tvrdosti vody a elektronicky.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
1. Otevřete dveře myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice
tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2
(viz tabulka).
4. Vraťte dolní koš.
12
Použití soli do myčky
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
1. Stiskněte tlačítko On/Off . Myčka nádobí musí být v režimu
nastavení.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítka B a C, až začnou blikat
kontrolky tlačítek A, B a C.
3. Stiskněte tlačítko A, kontrolky tlačítek B a C zhasnou, zatímco
kontrolka tlačítka A bude stále blikat. Na digitálním displeji je
viditelný právě nastavený stupeň.
Příklady:
zobrazeno = stupeň 5
zobrazeno = stupeň 10
4. Stupeň můžete změnit stisknutím tlačítka A. Každým stisknutím
tlačítka se stupeň změní (při volbě nového stupně se řiďte tabulkou).
Příklady: jestliže je aktuální stupeň 5, jedním stisknutím tlačítka A
zvolíte stupeň 6. jestliže je aktuální stupeň 10, jedním stisknutím
tlačítka A zvolíte stupeň 1.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Použití soli do myčky
UPOZORNĚNÍ
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky. Všechny ostatní druhy
soli, které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují
změkčovací zařízení. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z
úplných mycích programů. Tím zabráníte, aby rozsypaná sůl nebo
solný roztok zůstaly delší dobu na dně myčky, kde by mohly způsobit
korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dveře, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku
na sůl otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (to je nutné pouze při prvním
plnění soli).
Použití lešticího prostředku
13
3. Pomocí přiložené násypky do‐
plňte sůl, až se zásobník úplně
zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubova‐
cím závitu nebo těsnění
nezůstaly zbytky soli a nasaďte
uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte
ho doprava, až se s cvaknutím
zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku vytékat voda, to je zcela
normální jev.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po
doplnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která
se rozpouští pomaleji, může svítit i déle. Na funkci myčky to ale nemá
vliv.
Použití lešticího prostředku
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky
pro myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a usušení nádobí beze šmouh a
skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
14
Použití lešticího prostředku
1. Otevřete zásobník stisknutím
uvolňovacího tlačítka (A).
2. Přidejte lešticí prostředek, až se
zásobník úplně zaplní.
Maximální stupeň doplnění je
označen značkou "max".
Dávkovač lešticího prostředku
pojme asi 110 ml lešticího
prostředku, což stačí pro 16 a 40
mycích cyklů v závislosti na dáv‐
kovacím nastavení.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření
víčka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňování setřete savým hadříkem,
aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k nadměrnému pěnění.
Seřiďte dávkování leštidla
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího
prostředku pomocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování,
poloha 6 maximální dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy 4.
Denní používání
15
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí kapky vody nebo
vápencové skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí bělavé šmouhy, nebo
je na skleněném nádobí nebo ostří
nožů namodralý film.
Denní používání
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
Vložte do myčky nádobí a příbory.
Doplňte mycí prostředek.
Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
Spusťte mycí program.
Vkládání příborů a nádobí
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé
materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem
vzhůru, aby se v něm nemohla držet voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
16
Vkládání příborů a nádobí
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou
držet vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové
a ocelové nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak,
aby se nemohly posunout.
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými,
• Kameninové nádobí myjte v myčce po‐
porcelánovými nebo perleťovými drža‐
uze tehdy, jestliže to výrobce nádobí
dly.
výslovně doporučil.
• Plastové předměty, které nejsou
• Glazované vzory mohou při častém
odolné vůči vyšší teplotě.
mytí vyblednout.
• Starší příbory s lepenými díly, které nej‐ • Stříbrné a hliníkové nádobí často při
sou tepelně odolné
mytí ztrácí barvu. Vaječný bílek, žlou‐
tek a hořčice zanechávají na stříbrném
• Lepené příbory nebo talíře.
nádobí skvrny, nebo způsobují změnu
• Měděné nebo cínové předměty.
barvy. Jestliže stříbrné nádobí
• Olovnatý křišťál.
nebudete hned mýt, tyto zbytky z něj
• Ocelové předměty podléhající korozi.
raději ihned odstraňte.
• Dřevěné mísy.
• Předměty ze syntetických vláken.
Otevřete dveře myčky, vytáhněte koše a vložte do nich nádobí.
Dolní koš
Větší kusy nádobí a velmi znečištěné
nádobí vložte do dolního koše.
Vkládání příborů a nádobí
17
Ke snadnějšímu vkládání nádobí je mo‐
žné sklopit všechny zadní držáky na
talíře v dolním koši.
Košíček na příbory
UPOZORNĚNÍ
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé poloze nebezpečné. Dlouhé a/
nebo ostré příbory jako krájecí nože položte vodorovně do horního
koše. Při vkládání nebo vyjímání ostrých příborů buďte opatrní.
Na všechny příbory z košíčku na příbory musí dosáhnout voda, proto
je nutné:
1. Do košíčku na příbory vložte
vložku.
18
Vkládání příborů a nádobí
2. Vidličky a lžíce vložte do košíčku
na příbory držadly směrem dolů.
V případě větších předmětů,
např. metly, odstraňte jednu
polovinu vložky do košíčku.
Košíček na příbory je možné otevřít.
Aby se košíček na příbory neotevřel při
vyjímání z myčky, vždy držte obě části
dvojdílného držadla.
1. Košíček na příbory položte na
pracovní desku.
2. Otevřete dvojdílné držadlo.
3. Vyjměte příbory.
Horní koš
Menší křehké nádobí a dlouhé, ostré
příbory vložte do horního koše.
• Nádobí naskládejte na sklopné
držáky šálků nebo pod ně tak, aby se
vzájemně nepřekrývalo, a voda se
dostala na všechny předměty.
Vkládání příborů a nádobí
• Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí,
můžete držáky šálků vyklopit
nahoru.
• Sklenice na víno nebo brandy
položte nebo zavěšte do držáků na
šálky.
• Chcete-li mýt sklenice s dlouhou
nožkou, sklopte držák sklenic
doprava, nebo ho vyklopte doleva.
• Řada hrotů na levé straně horního
koše se také skládá ze dvou částí
a můžete ji sklopit.
Nesklopené hroty: do horního koše
vložte sklenice, hrnky apod.
Sklopené hroty: více místa na ta‐
líře a misky.
Seřízení výšky horního koše
Maximální výška nádobí v:
horní koš
Se zdviženým horním ko‐
šem
22 cm
dolní koš
30 cm
19
20
Použití mycího prostředku
Maximální výška nádobí v:
horní koš
Se sníženým horním ko‐
šem
24 cm
dolní koš
29 cm
Výšku horního koše lze seřídit i tehdy, je-li v něm nádobí.
Zvýšení / snížení horního koše:
1. Horní koš úplně vytáhněte.
2. Podržte horní koš rukou,
zdvihněte ho co nejvýše a pak
ho spusťte.
Horní koš zapadne do dolní
nebo horní polohy.
UPOZORNĚNÍ
Po vložení nádobí vždy zavřete
dveře, protože otevřené dveře mo‐
hou být nebezpečné.
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou
volně otáčet.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích
prostředků, která jsou uvedena na obalu mycího prostředků.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru
znečištění životního prostředí.
Použití mycího prostředku
Doplnění mycího prostředku
1. Otevřete víčko.
2. Naplňte dávkovač mycího
prostředku (1) mycím
prostředkem. Značky udávají
množství prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího
prostředku
30 = přibližně 30 g mycího
prostředku
3. U všech programů s předmytím
přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do
přihrádky pro předmytí (2).
Tato dávka mycího prostředku se využije pro předmytí.
4. Při použití mycích tablet vložte
tabletu vložte do přihrádky (1).
5. Zavřete víčko a stiskněte, až
zapadne.
21
22
Funkce Multitab
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se
rozpouští různou rychlostí. Některé
mycí tablety proto při krátkých my‐
cích programech plně nevyužijí svůj
mycí účinek. Používejte proto pro
mycí tablety dlouhé mycí programy,
které zajišťují úplné odstranění zbytků prášku.
Funkce Multitab
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab, která umožňuje použití
kombinovaných mycích tablet Multitab.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí,
oplachování a soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle
druhu zvolených tablet ("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost
vody. Řiďte se pokyny výrobce.
Tuto funkci lze zvolit se všemi mycími programy. Po volbě této funkce
je přítok lešticího prostředku a soli z příslušných zásobníků automaticky
vypnutý, stejně jako kontrolky pro doplnění soli nebo leštidla.
Vyberte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího programu.
Zvolíte-li tuto funkci (kontrolka svítí), zůstane aktivní také pro
následující mycí programy.
Při použití funkce Multitab se může změnit délka cyklu. V tomto případě
se zobrazení zbývajícího času na digitálním displeji automaticky upraví.
Jakmile již program běží, funkci Multitab již NENÍ MOŽNÉ změnit.
Chcete-li funkci Multitab zrušit, je nutné zrušit programové nastavení a
pak vypnout funkci Multitab.
Pak musíte mycí program (a požadované funkce) opět nastavit.
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
Současně stiskněte a podržte dvě tlačítka Multitab (D a E), až se
rozsvítí kontrolka funkce Multitab. To znamená, že je funkce aktivní.
Funkce Multitab
23
Funkci vypnete dalším stisknutím stejných tlačítek, až kontrolka funkce
Multitab zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
• Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla je možné jen tehdy, je-li funkce
Multitab aktivní.
Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu
nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka funkcí B a C , až začnou blikat kontrolky
tlačítek A , B a C.
3. Stiskněte tlačítko B , kontrolky tlačítek A a C zhasnou, zatímco
kontrolka tlačítka B bude stále blikat. Na digitálním displeji se
zobrazí současné nastavení:
= dávkovač leštidla je vypnutý.
= dávkovač leštidla je zapnutý.
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět tlačítko B a na digitálním
displeji se zobrazí nové nastavení:
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Pokud se opět rozhodnete používat běžný mycí prostředek,
doporučujeme vám:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší seřízení a proveďte 1
normální mycí program bez vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
24
Tabulka programů
AUTOMA‐
TIC 2)
normální
i velmi
znečištěn
é
nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
30 MIN 3)
lehce
nádobí a
znečištěn příbory
é
INTENSIV
CARE 70°
velmi
nádobí,
znečištěn příbory,
é
hrnce a
pánve
ECO 50° 4)
normálně nádobí a
znečištěn příbory
é
150 - 160
1,0 - 1,2
12 - 14
normálně Křehké
znečištěn nádobí a
é
sklo
0,8 -0,9
14 - 15
Údaje o spotřebě
Voda (litry)
12 - 23
9
16 - 18
Energie (kWh)
1,1 - 1,5
0,9
1,5 -1,7
Délka (minuty)
90 - 115
30
Sušení
1)
140 - 150
1/2x
Závěrečný oplach
Popis programu
Průběžný oplach
Vhodný
pro nád‐
obí
Hlavní mytí
Stupeň
znečištěn
í
Předmytí
Program
60 - 70
Tabulka programů
1) Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v
dodávce proudu a na množství nádobí.
2) Během mycího programu Auto se znečištění nádobí zjišťuje stupněm zakalení vody. Z tohoto
důvodu se může měnit délka programu, spotřeba vody i energie; tyto hodnoty závisí na tom,
zda je spotřebič plný úplně nebo jen částečně, a zda je nádobí lehce nebo velmi zašpiněné.
Teplota vody se automaticky reguluje mezi 45°C a 70°C.
3) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro
potřeby rodiny sestávající ze 4 osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a
večeře.
4) Testovací program pro zkušebny.
Volba a spuštění mycího programu
25
Volba a spuštění mycího programu
Zvolte mycí program a odložený start s lehce pootevřenými dveřmi. V
tomto případě se ale program spustí, nebo se začne odpočítávat čas
až poté, co dveře zavřete. Až do tohoto okamžiku je možné změnit
nastavení.
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně naplněny a ostřikovací ramena
se mohou volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp: všechny kontrolky programu se rozsvítí
(režim nastavení).
4. Stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému programu (viz
tabulku mycích programů).
Po zvolení programu se rozsvítí příslušná kontrolka.
Zavřete dveře myčky a program se spustí automaticky.
Nastavení a spuštění programu s odloženým startem
1. Po výběru mycího programu stiskněte tlačítko odloženého startu, až
se na digitálním displeji objeví blikající číslice počtu hodin, o které
má být program odložen. Můžete zvolit hodnotu od 1 do 19 hodin.
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání se spustí automaticky.
Číslo na displeji přestane blikat, ale zůstane svítit.
3. Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
4. Otevřením dveří se odpočítávání přeruší.
5. Po uplynutí nastaveného času se program spustí automaticky.
Je-li nastavená funkce odloženého startu, je kontrolka probíhajícího
programu vypnutá. Po uplynutí nastaveného času se automaticky
spustí mycí program a kontrolka probíhajícího programu se rozsvítí.
Volbu mycího programu a odloženého startu lze provést i se zavřenými
dveřmi. Mějte ale na paměti, že po stisknutí tlačítka mycího programu
máte JEN 3 vteřiny na zvolení jiného programu nebo volbu odloženého
startu, pak se zvolený program automaticky spustí.
Zrušení odloženého startu a / nebo mycího programu
• Chcete-li u myčky zrušit probíhající odložený start, je nutné myčku
restartovat.
26
Vyjmutí nádobí
• Zrušení odloženého startu znamená také zrušení nastaveného
mycího programu. V tomto případě je nutné mycí program opět na‐
stavit. Chcete-li zvolit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v
dávkovači mycího prostředku mycí prostředek.
UPOZORNĚNÍ
Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu provádějte
JEN ve velmi nutných případech. Upozornění! Při otevření dveří může
uniknout horká pára. Dveře otvírejte velmi opatrně.
Přerušení probíhajícího mycího programu:
• Otevřete dveře myčky; program se zastaví. Zavřete dveře; program
se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
• Stiskněte tlačítko Zap/Vyp, všechny kontrolky zhasnou. Stiskněte
opět tlačítko Zap/Vyp; program se opět spustí od okamžiku, ve kte‐
rém byl přerušen.
Konec mycího programu
• Myčka se vypne automaticky.
• Kontrolka právě ukončeného programu zůstane svítit.
• Na digitálním displeji se objeví nula.
1. Vypněte myčku stiskem tlačítka vypínače Zap/Vyp.
2. Otevřete dveře myčky, nechte je pootevřené, počkejte několik mi‐
nut, a teprve potom nádobí vyjměte; nádobí tak vychladne a lépe se
vysuší.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití.
Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak kapání
vody z horního koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dveře myčky mohou být vlhké, protože nerezový povrch
může být chladnější než nádobí.
POZOR
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od
elektrické sítě a zavřít přívod vody.
Čištění a údržba
27
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Kontrolujte občas filtr i přívod vody. Zanesené filtry zhoršují mycí vý‐
sledek.
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí
se skládá z hrubého filtru ( A ),
mikrofiltru ( B ) a plochého filtru.
Uvolněte filtrační systém otoče‐
ním držadla mikrofiltru a celý sy‐
stém vytáhněte.
3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a
filtrový systém vyjměte.
4. Systém rozeberte vytažením
hrubého filtru ( A ) za otvor drža‐
dla z mikrofiltru ( B ).
5. Všechny filtry důkladně omyjte
pod tekoucí vodou.
28
Čištění a údržba
6. Vyjměte plochý filtr ze dna
myčky a pečlivě ho omyjte z
obou stran.
7. Plochý filtr vložte zpět do
původní polohy na dně myčky a
zkontrolujte, zda je správně
umístěný.
8. Hrubý filtr ( A ) vložte do mikro‐
filtru ( B ) a oba filtry přitiskněte
k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní místo a zablokujte ho pootoče‐
ním držadla směrem doprava. Během tohoto postupu zkontrolujte,
zda plochý filtr někde nevyčnívá ze dna myčky.
UPOZORNĚNÍ
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů. Nesprávné umístění a sestavení
filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí a může myčku po‐
škodit.
Čištění ostřikovacích ramen
NIKDY se nepokoušejte odstranit ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami,
odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým
hadříkem. Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nikdy nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo roz‐
pouštědla (aceton, trichloretylen apod. ...).
Čištění vnitřního prostoru
Těsnění kolem dveří, zásobníky na mycí prostředek a leštidlo čistěte
pravidelně vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí program pro velmi
znečištěné nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.
Co dělat, když ...
29
Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu
Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat
takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod
vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pa‐
chů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neumísťujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze
zvolit jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dveře, odpojte přívodní
hadici a vylijte z ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji o sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
Co dělat, když ...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí. Některé problémy
jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a
můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání
do servisu.
Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení.
30
Co dělat, když ...
Poruchový kód a porucha
se objeví na digitálním displeji
Myčka se neplní vodou.
Možná příčina a řešení
• Vodovodní kohout je zablokovaný
nebo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený. Otevřete
vodovodní kohout.
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji
hadice u přívodního ventilu je
zanesený.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
• Přívodní hadice není správně
položená, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí
hadice.
se objeví na digitálním displeji
Myčka nevypouští.
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně
položená, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí
hadice.
se objeví na digitálním displeji
Aktivace systému proti vyplavení.
Nespustil se program.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se
na místní servisní středisko.
• Dveře myčky nejsou správně zavřené.
Zavřete dveře.
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku.
• Je spálená pojistka v domácí
pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte
odložený start.
Po provedení těchto kontrol myčku zapněte: program se opět spustí od
okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obraťte se na
místní servisní středisko.
Co dělat, když ...
31
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou uvedeny v této
tabulce, zavolejte do místního servisního střediska a uveďte model
(Mod.), výrobní číslo (PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně
dveří myčky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je
zde:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr. číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. číslo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté.
• Zvolili jste nevhodný mycí program.
• Nádobí bylo naskládáno tak, že voda
se nedostala k celému povrchu. Koše
se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně
otáčet kvůli špatně uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou
zanesené nebo nesprávně umístěné.
• Přidali jste málo mycího prostředku,
nebo žádný.
• Jsou-li na nádobí usazeniny vodního
kamene; zásobník na sůl je prázdný,
nebo byl nastaven nesprávný stupeň
změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně
připojena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně
zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné
skvrny nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní
kapky.
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Obraťte se na zákaznickou linku
výrobce.
32
Technické údaje
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního
střediska.
Technické údaje
Rozměry
Šířka - výška - hloubka
(cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 57,5
Elektrické připojení napětí - celkový výkon pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky
Tlak přívodu vody
Minimální - maximální
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacita
Jídelní soupravy
12
Max. váha
kg
40
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí být provedeno s myčkou plnou
nádobí a s použitím testovacího programu (viz "Mycí programy").
Testování podle normy EN 50242 musí být provedeno s plným zásob‐
níkem soli a lešticího prostředku a za použití testovacího programu (viz
"Mycí programy").
Plná náplň: 12 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla:
poloha 4 (typ III)
Poznámky pro zkušebny
33
Příklady vložení nádobí:
Horní koš 1)
Dolní koš s košíčkem na příbory2) Košíček na příbory
1) Jestliže jsou na levé straně držáky na šálky, nebo je vložený košíček na příbory, odstraňte je.
2) Podle potřeby můžete odstranit držáky na šálky na levé straně a/nebo držáky na pivní sklenice.
34
Instalace
Pokyny k montáži
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér
nebo osoba s příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Tento spotřebič je určen k instalaci pod kuchyňskou linku nebo pracovní
desku.
Upozornění! Pečlivě dodržujte pokyny v přiloženém návodu pro
zabudování myčky nádobí a nasazení nábytkového panelu.
Nejsou nutné žádné další otvory pro větrání myčky, pouze otvory pro
přívodní a vypouštěcí hadici a napájecí kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými nožičkami, které umožňují
seřízení výšky.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky
přístupné, musí být myčka odpojená od sítě.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nejsou přívodní ani vypouštěcí
hadice, nebo napájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.
Připevnění k sousedícímu nábytku
Myčka musí být připevněna, aby se nemohla naklánět.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska, pod kterou je zasunutá,
vhodně připevněná k nějaké pevné opoře (přilehlý kuchyňský nábytek,
zeď).
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich
utěsnění. Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nedrhnou o
Vodovodní přípojka
35
strany skříně. Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo
utáhněte seřiditelné nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Doporučujeme připojení k přívodu studené vody. Jestliže myčku chcete
připojit k přívodu horké vody, maximální přípustná teplota je 60°C.
Přívod horké vody nemusí být u velmi zašpiněného nádobí vždy účinný,
protože příliš zkracuje délku mycího programu.
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice
dodávaná k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4"
vodovodní koncovku nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "Technických
údajích". Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního
vodárenského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo
zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí
pojistné matice instalovat na levou i pravou stranu.
Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku
vody.
(Upozornění! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a
vypouštěcí hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě nelze proto měnit
uspořádání hadic). Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím,
které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut před
připojením přívodní hadice odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého
spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému
toku vody z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s
platnými instalatérskými předpisy.
36
Vodovodní přípojka
Přívod vody je vybavený bezpečnostním ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namon‐
tován na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je
pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice
začne během provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok
vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
• Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní
hadici. Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do
vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí,
okamžitě myčku odpojte od elektrické sítě.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat
pouze odborník nebo pracovník servisního střediska.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění! Nebezpečné napětí.
Připojení vypouštěcí hadice
Konec vypouštěcí hadice můžete připojit následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu; hadici připevněte ke spodní straně pracovní
desky. Zabráníte tak odtoku vody z dřezu do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní
průměr 4 cm.
Vodovodní přípojka
37
Napojení odpadové hadice musí být ve
výšce maximálně 60 cm ode dna
myčky.
Vypouštěcí hadice může být napojena
jak z pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde
ohnutá nebo přiskřípnutá, aby nedošlo
ke zhoršení nebo zastavení odtoku
vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí
být v dřezu či umyvadle umístěna zá‐
tka, protože by se voda mohla vracet
zpět do myčky.
Celková délka vypouštěcí hadice včetně jakéhokoli použitého nástavce
nesmí přesáhnout 4 metry. Vnitřní průměr prodlužovací hadice nesmí
být menší než průměr použité hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu
odpadu nesmí být menší než průměr použité hadice.
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu vypouštěcímu otvoru sifonu
je nutné odstranit celou plastovou membránu (A). Pokud byste
membránu neodstranili, postupně by se v ní usazovaly zbytky jídel a
časem by se odpadní otvor vypouštěcí hadice myčky nádobí zanesl.
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním
zařízením, které brání návratu špinavé vody
zpět do myčky. Je-li ale boční hubice sifonu
vybavena "zpětným ventilem", může toto
zařízení způsobit nedostatečné vypouštění
použité vody z myčky. Doporučujeme proto
tento ventil odstranit.
Po instalaci se přesvědčte, zda jsou vodovodní spojení vodotěsná, aby
nedocházelo k prosakování vody.
38
Připojení k elektrické síti
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace
spotřebiče.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné
proti nárazu. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani
prodlužovací kabely.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku.
Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní
středisko.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za ka‐
bel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo
poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnost‐
ních předpisů.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
39
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný.
Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS< apod.
Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve
sběrném dvoře v místě svého bydliště.
UPOZORNĚNÍ
Pokud už spotřebič nechcete používat:
• Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
• Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve
spotřebiči uvěznily, což by mohlo ohrozit jejich život.
www.electrolux.com
117974490-00-22012008
www.aeg-electrolux.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising