Aeg-Electrolux | F44090IM | User manual | Aeg-Electrolux F44090IM Instrukcja obsługi

Aeg-Electrolux F44090IM Instrukcja obsługi
FAVORIT 44090 i
Instrukcja obs³ugi
Zmywarka do
naczyñ
2
Drogi Kliencie
Dziêkujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakoœci produktów.
Zakupione urz¹dzenie pozwoli Pañstwu doœwiadczyæ doskona³ego
po³¹czenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowoczeœniejsz¹ technologi¹.
Poniewa¿ jako firma wyznaczamy najwy¿sze standardy doskona³oœci,
przekonaj¹ siê Pañstwo, ¿e produkowane przez nas urz¹dzenia
stworzono w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy oraz
sterowania.
Dodatkowo, ka¿de z naszych urz¹dzeñ zaprojektowano z myœl¹ o
ochronie œrodowiska oraz oszczêdnoœci energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urz¹dzeñ
prosimy o dok³adne przeczytanie instrukcji obs³ugi. Pozwoli to efektywnie
i optymalnie korzystaæ z dostêpnych funkcji urz¹dzenia.
Zalecamy zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê do wgl¹du w przysz³oœci. W
przypadku przekazania lub sprzeda¿y urz¹dzenia, instrukcjê nale¿y
przekazaæ nowemu u¿ytkownikowi.
¯yczymy du¿o zadowolenia z nowego urz¹dzenia.
3
W niniejszej instrukcji u¿yte zosta³y nastêpuj¹ce symbole:
Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkownika oraz
prawid³owej eksploatacji urz¹dzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
2
Informacje dot. ochrony œrodowiska
1
Spis treœci
3
Spis treœci
Instrukcja obs³ugi
4
Bezpieczeñstwo
4
Widok z przodu
6
Panel steruj¹cy
7
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Ustawienie zmiêkczacza wody
Dosypywanie soli
P³yn nab³yszczaj¹cy
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie sztuæców i naczyñ
Zmiana ustawienia wysokoœci górnego kosza
Dozowanie œrodka do zmywania
Tabletki “3 w 1” do zmywania w zmywarkach
Wybór programu zmywania (tabela programów)
W³¹czenie programu zmywania
Ustawienie “opóŸnionego startu”
Wy³¹czenie zmywarki
Konserwacja i czyszczenie
9
9
11
12
15
15
19
20
22
24
26
27
28
29
Co zrobiæ, gdy …
Samodzielne usuwanie niewielkich usterek
W przypadku niezadowalaj¹cego efektu zmywania
Recykling
30
30
33
34
Dane techniczne
34
Wskazówki dla instytutów badawczych
35
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
37
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa podczas instalacji
37
Instalacja
38
Pod³¹czenie zmywarki
39
Gwarancja/Serwis
42
Serwis
47
4
Instrukcja obs³ugi
Instrukcja obs³ugi
1 Bezpieczeñstwo
Przed pierwszym uruchomieniem
• Proszê przestrzegaæ Instrukcji instalacji i pod³¹czenia.
U¿ytkowanie zmywarki zgodnie z przeznaczeniem
• Zmywarka jest przeznaczona wy³¹cznie do zmywania naczyñ
przeznaczonych do u¿ytku w gospodarstwie domowym.
• Nie wolno przebudowywaæ ani zmieniaæ konstrukcji zmywarki.
• Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie tak¹ sól regeneracyjn¹, œrodki do
zmywania i p³yny do nab³yszczania, które nadaj¹ siê do stosowania w
zmywarkach domowych.
• Do zmywarki nie wolno wk³adaæ rozpuszczalników. Niebezpieczeñstwo
eksplozji!
Bezpieczeñstwo dzieci
• Elementy opakowania przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla
dzieci. Niebezpieczeñstwo uduszenia!
• Dzieci czêsto nie uœwiadamiaj¹ sobie niebezpieczeñstw, jakie mog¹
wynikn¹æ na skutek kontaktu z urz¹dzeniami elektrotechnicznymi. Nie
nale¿y pozostawiaæ dzieci bez opieki w pobli¿u zmywarki.
• Nale¿y siê zabezpieczyæ przed mo¿liwoœci¹ zamkniêcia siê dzieci lub
ma³ych zwierz¹t w zmywarce. Zagro¿enie ¿ycia!
• Œrodki do zmywania mog¹ spowodowaæ poparzenia oczu, ust i gard³a.
Zagro¿enie ¿ycia! Nale¿y przestrzegaæ wskazówek bezpieczeñstwa
wydanych przez producentów œrodków do zmywania.
• Woda ze zmywarki nie jest wod¹ pitn¹. Niebezpieczeñstwo poparzeñ!
Bezpieczeñstwo
5
Ogólne bezpieczeñstwo
• Wszelkich napraw zmywarki mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie personel
autoryzowanych serwisów.
• Jeœli zmywarka nie bêdzie u¿ywana, nale¿y j¹ wy³¹czyæ i zamkn¹æ
zawór dop³ywu wody.
• Wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka nale¿y trzymaæ za wtyczkê, a nie ci¹gn¹æ
za przewód.
• Drzwi zmywarki powinny byæ zawsze zamkniête, chyba ¿e wk³adane
lub wyjmowane s¹ naczynia. Pozwoli to unikn¹æ ryzyka potkniêcia siê o
drzwi i doznania obra¿eñ cia³a.
• Nie wolno stawaæ lub siadaæ na otwartych drzwiach zmywarki.
• Jeœli zmywarka stoi w pomieszczeniu, w którym temperatura mo¿e spaœæ
poni¿ej 0°C, to po ka¿dym u¿yciu zmywarki nale¿y od³¹czaæ w¹¿ od zaworu.
6
Widok z przodu
Widok z przodu
Ramiona natryskowe
Regulator
twardoœci wody
Pojemnik na sól
regeneracyjn¹
Pojemnik na
œrodek do zmywania
Pojemnik na p³yn
nab³yszczaj¹cy
Tabliczka znamionowa
Filtry
Panel steruj¹cy
7
Panel steruj¹cy
Przycisk W£./WY£.
Przyciskiem W£./WY£. zmywarka jest w³¹czana/wy³¹czana.
Przyciski programów
WskaŸnik koñca programu zmywania
WskaŸniki etapów
programu zmywania
1
2
3
Przyciski funkcji
Ustawienie “opóŸnionego startu”
Wybranie funkcji
“3 w 1”
WskaŸniki
kontrolne
Przyciski programów s³u¿¹ do wyboru odpowiedniego programu
zmywania.
8
Panel steruj¹cy
Przyciski funkcji: Po ustawieniu programu mo¿na za pomoc¹ tych
przycisków w³¹czyæ nastêpuj¹ce funkcje:
Przycisk funkcji 1
Ustawienie zmiêkczacza wody
Przycisk funkcji 2
W³¹czenie/wy³¹czenie poboru p³ynu
nab³yszczaj¹cego, przy w³¹czonej funkcji “3 w 1”.
Przycisk funkcji 3
-nieaktywny-
WskaŸnik etapów programu zmywania: Aktualnie trwajacy etap
programu jest sygnalizowany odpowiednim wskaŸnikiem.
WskaŸniki kontrolne maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
1)
Uzupe³niæ poziom soli regeneracyjnej
1)
Uzupe³niæ poziom p³ynu nab³yszczaj¹cego
1)WskaŸniki nie bêd¹ podœwietlone w czasie trwania programu zmywania.
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
9
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
3
Jeœli chc¹ Pañstwo u¿ywaæ tabletek “3 w 1”:
– Nale¿y najpierw przeczytaæ rozdzia³: “Tabletki 3 w 1 do zmywania w
zmywarkach”
– Nie dodawaæ soli regeneracyjnej ani p³ynu nab³yszczaj¹cego.
Je¿eli nie stosuj¹ Pañstwo tabletek do zmywania “3 w 1”, przed
pierwszym w³¹czeniem zmywarki nale¿y:
1. Ustawiæ zmiêkczacz wody.
2. Nasypaæ specjaln¹ sól regeneracyjn¹ przeznaczon¹ do zmywarek.
3. Wlaæ p³yn nab³yszczaj¹cy.
Ustawienie zmiêkczacza wody
3
Zmiêkczacz wody nale¿y ustawiaæ mechanicznie i elektronicznie.
Do zmywania naczyñ nale¿y u¿ywaæ miêkkiej wody (tzn. o niskiej
zawartoœci wapnia), aby unikn¹æ osadzania siê kamienia na naczyniach i
w zmywarce. Zmiêkczacz wody musi byæ ustawiony wed³ug tabeli na
tak¹ twardoœæ wody, jaka wystêpuje w miejscu Pañstwa zamieszkania.
Informacji o stopniu twardosci miejscowej wody udziela stosowne
przedsiêbiorstwo wodoci¹gów.
Zmywarka musi byæ wy³¹czona.
Ustawienie mechaniczne:
1. Otworzyæ drzwi zmywarki.
2. Wyj¹æ dolny kosz na naczynia ze
zmywarki.
3. Ustawiæ regulator twardoœci wody
znajduj¹cy siê z lewej strony komory
zmywarki w pozycji 1 lub 2 (patrz
tabela).
10
3
1.
2.
3.
4.
5.
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Ustawienie elektroniczne:
Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
Podœwietlenie tylko jednego przycisku oznacza, ¿e dany program zosta³
aktywowany. Wtedy nale¿y anulowaæ program zmywania:
Równoczeœnie nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 2 sekundy przyciski funkcji 2 i 3.
Zostan¹ podœwietlone wskaŸniki wszystkich dostêpnych w tym momencie
przycisków.
Jednoczeœnie wcisn¹æ i przytrzymaæ przyciski funkcji 2 i 3,
Pulsuj¹ wskaŸniki przycisków funkcji 1 do 3.
Wcisn¹æ przycisk funkcji 1 .
WskaŸnik przycisku funkcji 1 bêdzie pulsowa
Równoczeœnie pulsuje wskaŸnik koñca programu zmywania:
– Liczba sygna³ów œwietlnych wskaŸnika koñca programu zmywania
odpowiada ustawionemu stopniowi zmiêkczania wody.
– Seria sygna³ów œwietlnych bêdzie wielokrotnie powtarzana w
odstêpach 3-sekundowych.
Aby zmieniæ stopieñ zmiêkczania wody, nale¿y wcisn¹æ przycisk funkcji
1 Ka¿de kolejne wciœniêcie przycisku zmienia poziom zmiêkczania wody
o jeden stopie (wyj¹tek: po stopniu 10 nastêpuje poziom 1).
Wcisn¹æ przycisk W£jeœli poziom zmiêkczania wody jest w³aœciwie
ustawiony.
Teraz stopieñ zmiêkczania wody zosta³ zapisany do pamiêci.
Jeœli twardoœæ wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1,
wówczas wskaŸnik soli bêdzie wy³¹czony.
TwardoϾ wody
Ustawienie zmiêkczacza
w °d 1)) w mmol/l2)) Zakres mechaniczne
51
43
37
29
23
- 70
- 50
- 42
- 36
- 28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
Poni¿ej 4
Poni¿ej 0,7
I
2*
1
elektroniczne
Liczba
sygna³ów
œwietlnych
103)
9
8
7
6
10
9
8
7
6
5*
4
5
4
3
3
2
2
1
Sól nie jest konieczna
1
1)(°d) skala niemiecka, jednostka twardoœci wody
2)(mmol/l) milimol na litr, miêdzynarodowa jednostka twardoœci wody
3)Przy tym ustawieniu czas trwania programu mo¿e siê nieco wyd³u¿yæ.
*) Ustawienie fabryczne
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
11
Dosypywanie soli
1.
2.
3.
4.
3
3
U¿ywaæ wy³¹cznie soli regeneracyjnej przeznaczonej do stosowania w
zmywarkach.
Je¿eli nie u¿ywaj¹ Pañstwo tabletek “3 w 1”, sól regeneracyjn¹ nale¿y
dodaæ:
– przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki.
– po podœwietleniu wskaŸnika soli na panelu steruj¹cym.
Otworzyæ drzwi zmywarki i wysun¹æ
dolny kosz.
Odkrêciæ pokrywkê pojemnika soli
obracaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
Przed pierwszym w³¹czeniem
zmywarki:
nale¿y nape³niæ pojemnik wod¹.
Lejek znajduj¹cy siê na wyposa¿eniu
zmywarki nasadziæ na otwór
pojemnika.
Wsypaæ do pojemnika ok. 1,0-1,5 kg
soli do zmywarek (w zale¿noœci od
ziarnistoœci). Nie nale¿y przepe³niaæ pojemnika.
W czasie dosypywania soli z pojemnika wydostaje siê woda. Jest to
zjawisko normalne.
5. Usun¹æ resztki soli pozosta³e na gwincie i uszczelce.
6. Za³o¿yæ z powrotem pokrywkê i mocno j¹ dokrêciæ (w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara).
7. Po uzupe³nieniu poziomu soli nale¿y w³¹czyæ program zmywania.
W ten sposób resztki soli zostan¹ wyp³ukane z dna zmywarki.
Czas rozpuszczania soli zale¿y od jej struktury. Mo¿e siê zatem zdarzyæ,
¿e wskaŸnik soli na panelu steruj¹cym bêdzie podœwietlony przez jakiœ
czas.
12
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
P³yn nab³yszczaj¹cy
Ze wzglêdu na to, ¿e p³yn nab³yszczaj¹cy u³atwia odp³yw wody u¿ywanej
do zmywania, uzyskuje siê po³ysk na naczyniach i szkle.
Jeœli nie u¿ywaj¹ Pañstwo tabletek “3 w 1”, nale¿y wlaæ p³yn do
nab³yszczania:
– przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki.
– po podœwietleniu wskaŸnika p³ynu nab³yszczaj¹cego na panelu
steruj¹cym.
U¿ywaæ wy³¹cznie specjalnego p³ynu
nab³yszczaj¹cego do zmywarek, nie
u¿ywaæ innych p³ynnych detergentów.
1. Otworzyæ drzwi zmywarki.
Pojemnik na p³yn nab³yszczaj¹cy
znajduje siê na wewnêtrznej stronie
drzwi.
2. Palcem nacisn¹æ rygiel pojemnika na
p³yn nab³yszczaj¹cy.
3. Otworzyæ klapkê pojemnika.
4. Nape³niæ pojemnik p³ynem
nab³yszczaj¹cym dok³adnie do linii
“max”;
odpowiada to iloœci ok. 140 ml
5. Zamkn¹æ klapkê pojemnika,
dociskaj¹c j¹ do momentu us³yszenia
zatrzaœniêcia.
6. Je¿eli podczas nalewania p³yn rozla³
siê poza pojemnikiem, nale¿y zetrzeæ
go œcierk¹. W przeciwnym razie
podczas zmywania wytworzy siê za
du¿o piany.
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Ustawienie dozowania p³ynu nab³yszczaj¹cego
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zmieniaæ dozowanie tylko wtedy, gdy na szklankach i naczyniach
widoczne s¹ smugi, mleczne plamy (zmniejszyæ dozowanie) lub
zaschniête krople wody (zwiêkszyæ dozowanie); patrz rozdzia³
Niezadowalaj¹ce efekty mycia. Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego
mo¿na ustawiaæ w zakresie od 1 do 6. Ustawienie fabrycznie jest na
poziomie 4.
Otworzyæ drzwiczki zmywarki.
Wcisn¹æ rygiel odblokowuj¹cy
pojemnik na p³yn nab³yszczaj¹cy.
Otworzyæ klapkê pojemnika.
Ustawiæ dozowanie p³ynu
nab³yszczaj¹cego.
Zamkn¹æ klapkê pojemnika,
dociskaj¹c j¹ do momentu us³yszenia
zatrzaœniêcia.
Jeœli p³yn nab³yszczaj¹cy wycieknie,
zetrzeæ go szmatk¹.
13
14
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
W³¹czyæ dop³yw p³ynu nab³yszczaj¹cego przy
wybranej funkcji “3 w 1”
3
3
Je¿eli funkcja “3 w 1” nie zostanie wybrana, wówczas dop³yw p³ynu
nab³yszczaj¹cego jest zawsze w³¹czony.
Je¿eli funkcja “3 w 1” zostanie wybrana ze wzglêdu na stosowanie
œrodków czyszcz¹cych typu “3 w 1”, wówczas dop³yw p³ynu
nab³yszczaj¹cego jest wy³¹czony. W przypadku, gdy naczynia nie s¹
wystarczaj¹co suche, nale¿y w³¹czyæ dop³yw p³ynu nab³yszczaj¹cego
(patrz równie¿ rozdzia³ Stosowanie œrodków czyszcz¹cych typu “3 w 1”).
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
Podœwietlenie tylko jednego przycisku oznacza, ¿e dany program zosta³
aktywowany. Wtedy nale¿y anulowaæ program zmywania:
Równoczeœnie nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 2 sekundy przyciski funkcji
2 i 3.
Zostan¹ podœwietlone wskaŸniki wszystkich dostêpnych w tym
momencie przycisków.
2. Jednoczeœnie wcisn¹æ i przytrzymaæ przyciski funkcji 2 i 3,
Pulsuj¹ wskaŸniki przycisków funkcji 1 do 3.
3. Wcisn¹æ przycisk funkcji 2.
WskaŸnik przycisku funkcji 2 bêdzie pulsowaæ
WskaŸnik koñca programu zmywania wyœwietla aktualne ustawienie:
WskaŸnik koñca programu
zmywania jest podœwietlony:
W³¹czony pobór p³ynu nab³yszczaj¹cego, przy
w³¹czonej funkcji “3 w 1”
WskaŸnik koñca programu
zmywania nie jest podœwietlony:
Wy³¹czony pobór p³ynu nab³yszczaj¹cego, przy
w³¹czonej funkcji “3 w 1”
(ustawienie fabryczne)
4. Aby zmieniæ status poboru p³ynu nab³yszczaj¹cego nale¿y ponownie
wcisn¹æ przycisk funkcji 2.
5. Wcisn¹æ przycisk W£jeœli pobór p³ynu nab³yszczaj¹cego jest w³aœciwie
ustawiony.
Ustawienie poboru p³ynu nab³yszczaj¹cego zostanie zapisane do
pamiêci urz¹dzenia.
Codzienna eksploatacja zmywarki
15
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie sztuæców i naczyñ
1
W zmywarce nie wolno zmywaæ g¹bek, œciereczek kuchennych ani
innych przedmiotów, które ch³on¹ wodê. Naczynia z tworzyw sztucznych i
naczynia pokryte warstw¹ teflonu zatrzymuj¹ wodê.
Z tego wzglêdu naczynia tego typu schn¹ gorzej ni¿ porcelana i stal
szlachetna.
Nastêpuj¹ce naczynia/sztuæce
nie nadaj¹ siê do zmywania w
zmywarce:
nadaj¹ siê do mycia w zmywarce z
pewnymi ograniczeniami:
• sztuæce z uchwytami drewnianymi,
rogowymi, porcelanowymi lub z
masy per³owej
• naczynia z elementami z tworzyw
sztucznych nieodpornych na
wysok¹ temperaturê
• stare sztuæce z czêœci sk³adowych
nieodpornych na temperaturê
• klejone naczynia lub sztuæce
• przedmioty z cyny lub miedzi
• wyroby kryszta³owe
• wyroby ze stali nieodpornej na rdzê
• drewniane deseczki/tacki
œniadaniowe
• przedmioty przemys³u
artystycznego
• naczynia fajansowe, o ile producent poda³
informacjê, ¿e nadaj¹ siê do zmywania w
zmywarce
• ornamenty ze szkliwa mog¹ wyblakn¹æ na
skutek czêstego zmywania w zmywarce
• czêœci srebrne i aluminiowe maj¹ tendencje
do przebarwieñ. Resztki potraw jak np.:
bia³ko, ¿ó³tko, musztarda s¹ czêsto
przyczyn¹ przebarwieñ lub plam na srebrze.
Dlatego nale¿y zawsze usuwaæ resztki potraw
z naczyñ srebrnych, jeœli nie bêd¹ zmywane
bezpoœrednio po zakoñczeniu posi³ku
• szk³o mo¿e po wielokrotnym zmywaniu w
zmywarce pokryæ siê nalotem
• Przed umieszczeniem naczyñ w zmywarce nale¿y:
– usun¹æ wiêksze resztki potraw.
– namoczyæ garnki z przypalonymi resztkami potraw.
• Podczas uk³adania naczyñ i sztuæców nale¿y dopilnowaæ, by:
– naczynia i sztuæce nie blokowa³y obrotów ramion natryskowych.
– miski, fili¿anki, szklanki, garnki itd. by³y u³o¿one dnem do góry, aby
nie zbiera³a siê w nich woda.
– naczynia i czêœci sztuæców nie by³y powk³adane jedne w drugie lub
wzajemnie siê przykrywa³y.
– szklanki siê nie styka³y (w celu unikniêcia st³uczeñ).
– ma³e przedmioty (np.: pokrywki) zosta³y umieszczone w koszyku na
sztuæce, a nie w koszach na naczynia, z których mog¹ siê wydostaæ.
16
Codzienna eksploatacja zmywarki
Koszyk na sztuæce
1
Ostrze¿enie: Ze wzglêdów bezpieczeñstwa ostre no¿e i sztuæce o
ostrych krawêdziach nale¿y uk³adaæ w górnym koszu.
Aby umo¿liwiæ dotarcie strumienia wody do wszystkich sztuæców
znajduj¹cych siê w koszyku nale¿y:
1.Na³o¿yæ kratkê na koszyk.
2.£y¿ki i widelce umieœciæ w kratce
koszyka uchwytem do do³u.
W przypadku wiêkszych sztuæców, jak np.: trzepaczka do piany, mo¿na
na³o¿yæ na koszyk tylko jedn¹ po³owê kratki na sztuæce.
Codzienna eksploatacja zmywarki
Garnki, patelnie, du¿e talerze
Wiêksze i silnie zabrudzone naczynia
nale¿y umieœciæ w dolnym koszu.
(talerze do 29 cm œrednicy).
Aby u³atwiæ u³o¿enie du¿ych naczyñ w
dolnym koszu, mo¿na oba wk³ady na
talerze po prawej stronie z³o¿yæ na
krzy¿.
17
18
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie fili¿anek, szklanek i serwisówkawowych
Mniejsze, bardziej wra¿liwe na
st³uczenie naczynia i d³ugie, ostre
czêœci sztuæców nale¿y umieszczaæ w
górnym koszu
• Naczynia nale¿y umieœciæ nad i pod
opuszczan¹ pó³k¹ drucian¹ tak, aby
strumieñ wody dotar³ do wszystkich
naczyñ.
• W przypadku wysokich czêœci naczyñ
mo¿na podnieœæ pó³kê drucian¹ na
fili¿anki.
• Lampki do wina lub koniaku oprzeæ w
otworach na pó³ce drucianej lub
zawiesiæ na niej.
Codzienna eksploatacja zmywarki
19
Zmiana ustawienia wysokoœci górnego kosza
Maksymalna wysokoœæ naczyñ w
3
górnym koszu
dolnym koszu
Przy podniesionym górnym koszu
22 cm
30 cm
Przy opuszczonym górnym koszu
24 cm
29 cm
Wysokoœæ mo¿na przestawiaæ tak¿e wtedy, gdy kosze s¹ za³adowane.
Podnoszenie / opuszczanie kosza
górnego
1. Wyj¹æ kosz górny.
2. Podnieœæ kosz górny za uchwyt do
oporu i pionowo opuœciæ.
Kosz górny zostanie zablokowany w
pozycji dolnej lub górnej.
20
Codzienna eksploatacja zmywarki
Dozowanie œrodka do zmywania
1
3
Detergenty rozpuszczaj¹ zabrudzenia
naczyñ i sztuæców.
Wsypaæ detergent przed
uruchomieniem programu zmywania.
Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie detergenty
przeznaczone do domowych zmywarek
do naczyñ.
Pojemnik na detergent znajduje siê na
wewnêtrznej stronie drzwi zmywarki.
1. Jeœli pokrywka pojemnika na œrodki do
zmywania jest zamkniêta:
wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy.
Pokrywka odskoczy.
2. Nape³niæ pojemnik detergentem.
Oznaczenia w pojemniku s³u¿¹ jako
pomoc w dozowaniu:
“20/30“ odpowiada ok. 20/30 ml
detergentu.
Przestrzegaæ zaleceñ producenta
dotycz¹cych dozowania i
przechowywania œrodków.
3. Zamkn¹æ i docisn¹æ pokrywkê
pojemnika.
W przypadku zmywania mocno
zabrudzonych naczyñ nale¿y u¿yæ
dodatkowego detergentu, wsypuj¹c go
do przegrody (1). Bêdzie on wykorzystany podczas wstêpnego
zmywania.
Codzienna eksploatacja zmywarki
21
Kompaktowe œrodki do zmywania
2
Obecnie stosuje siê do zmywania w zmywarkach prawie wy³¹cznie
niskoalkaliczne œrodki z naturalnymi enzymami w formie tabletek lub
proszków.
Programy zmywania przy 50 °C w po³¹czeniu z kompaktowymi œrodkami
do zmywania nie obci¹¿aj¹ œrodowiska naturalnego i s¹ ³agodne dla
naczyñ, gdy¿ wykorzystuj¹ w³aœciwoœci enzymów do rozpuszczania
brudu. Dziêki w³aœciwoœciom kompaktowych œrodków do zmywania w
programach z temperatur¹ 50 °C osi¹ga siê takie same rezultaty
zmywania, jakie normalnie uzyskuje siê tylko w programach z
temperatur¹ 65 °C.
Tabletki do zmywania w zmywarkach
3
Tabletki do zmywania wytwarzane przez ró¿nych producentów nie
rozpuszczaj¹ siê z jednakow¹ prêdkoœci¹. Z tego wzglêdu niektóre
tabletki nie s¹ odpowiednio wykorzystywane w przypadku krótkich
programów. Jeœli stosuj¹ Pañstwo tabletki, zaleca siê stosowanie
programów zasadniczych ze zmywaniem wstêpnym.
22
Codzienna eksploatacja zmywarki
Tabletki “3 w 1” do zmywania w zmywarkach
3
Produkty tego typu zawieraj¹ detergent, œrodek nab³yszczaj¹cy i sól
regeneracyjn¹.
W³¹czenie funkcji “3 w 1”
– uniemo¿liwia pobór soli regeneracyjnej i p³ynu nab³yszczaj¹cego z
pojemników na te œrodki.
– niedobór soli i p³ynu nab³yszczaj¹cego nie zostanie wiêcej
podœwietlony.
– wyd³u¿a czas trwania programu zmywania o oko³o 30 minut.
W przypadku œrodków myj¹cych typu "3 w 1“ nale¿y sprawdziæ, czy
mog¹ byæ stosowane przy twardoœci wody wystêpuj¹cej w miejscu
u¿ytkowania urz¹dzenia (przestrzegaæ zaleceñ producenta!).
Je¿eli twardoœæ wody jest wy¿sza, ni¿ zaleca producent, a detergent
“3 w 1” mimo to ma zostaæ u¿yty, nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:
• Przy wybranej funkcji “3 w 1“ ustawiæ twardoœæ wody na o jeden
stopieñ ni¿sz¹, ni¿ przy zmywaniu bez detergentu “3 w 1".
• Nape³niæ zasobnik sol¹ regeneracyjn¹ (je¿eli jest pusty).
Zmywarka zapamiêta dwa ró¿ne ustawienia stopnia twardoœci wody dla
zmywania przy zastosowaniu funkcji “3 w 1” oraz bez tej funkcji.
Codzienna eksploatacja zmywarki
3
23
W przypadku stosowania produktów “3 w 1”
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
2. Wcisn¹æprzycisk 3 IN 1.
WskaŸnik przycisku zostanie podœwietlony: funkcja “3 w 1“ zosta³a
w³¹czona.
Przed w³¹czeniem programu zmywania nale¿y w³o¿yæ tabletkê do
zmywania “3 w 1” do pojemnika na œrodek do zmywania.
Ze wzglêdu na to, ¿e w³¹czenie funkcji “3 w 1” powoduje automatyczne
od³¹czenie poboru p³ynu nab³yszczaj¹cego, mo¿e siê zdarzyæ, i¿
naczynia nie zostan¹ wystarczaj¹co osuszone (przyczynê stanowi¹
ró¿nice w jakoœci poszczególnych tabletek do zmywania “3 w 1”).
W takim wypadku nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci (patrz rozdzia³
“Dodawanie p³ynu nab³yszczaj¹cego”):
• Dodaæ p³yn nab³yszczaj¹cy do zasobnika (je¿eli jest pusty).
• Ustawiæ mechanicznie dozowanie p³ynu nab³yszczaj¹cego na “2”.
• W³¹czyæ pobór p³ynu nab³yszczaj¹cego.
W przypadku niestosowania produktów “3 w 1”
Jeœli zaprzestan¹ Pañstwo stosowania produktu do zmywania
“3 w 1”, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
• Wy³¹czyæ funkcjê “3 w 1”.
• Nalaæ p³ynu nab³yszczaj¹cego oraz nasypaæ soli regeneracyjnej do
w³aœciwych pojemników.
• Ustawiæ stopieñ twardoœci wody na najwy¿sz¹ mo¿liw¹ wartoœæ i
wykonaæ trzy zwyk³e cykle zmywania bez naczyñ.
• Nastêpnie ustawiæ twardoœæ wody wed³ug miejscowej wartoœci
twardoœci wody.
W przypadku stosowania produktów “4 w 1”
U¿ywaj¹c detergentów "4 w 1", które stanowi¹ rozszerzenie formu³y
"3 w 1" o œrodek zapobiegaj¹cy korozji szk³a, nale¿y stosowaæ siê do
zaleceñ dotycz¹cych stosowania detergentów "3 w 1".
24
Codzienna eksploatacja zmywarki
Wybór programu zmywania (tabela programów)
Parametryeksploa
tacyjne1)
-
•
•
•
120 - 130
1,80 - 2,00
22 - 24
•
•
•
•
130 - 160
0,95 - 1,05
14 - 16
Silnie zabrudzone,
z przyschniêtymi
resztkami,
(szczególnie bia³ko i
skrobia)
•
Naczynia
sto³owe i
kuchenne
(wra¿liwe na
temperaturê)
Normalnie
zabrudzone
•
12 - 24
Naczynia
sto³owe i
kuchenne
9
•
1,00 - 1,50
-
0,8
Bezpoœrednio po
u¿yciu, lekko lub
normalnie
zabrudzone
90 - 110
Naczynia (z
wyj¹tkiem
garnków)
30
•
Zu¿ycie wody (w litrach)
•
•
Zu¿ycie energii (w kWh)
-
Normalnie
zabrudzone,
z przyschniêtymi
resztkami
Rodzaj
zabrudzenia
Czas trwania programu
(w min.)
•
Naczynia
sto³owe i
kuchenne
Rodzaj
naczyñ
P³ukanie
Suszenie
ECO
50°5)
P³ukanie z nab³yszczaniem
INTENSIV
CARE 70°4)
1 do 2x
30 MIN
(60°)3)
•
Zmywanie zasadnicze
AUTOMATIC
(50° - 65°)2)
Zmywanie wstêpne
Programzmywania
2x
Opis cyklu
1)Parametry dotycz¹ce zu¿ycia zosta³y uzyskane w warunkach znormalizowanych. W zwi¹zku z
tym w warunkach praktycznego stosowania mog¹ siê nieco zmieniaæ w zale¿noœci od stopnia
wype³nienia koszy na naczynia.
2)W tym programie nastêpuje rozpoznanie stopnia zabrudzenia naczyñ na podstawie zmêtnienia
wody. Czas trwania programu, zu¿ycie wody i energii mo¿e ulegaæ zmianie – w zale¿noœci od
wielkoœci wsadu i stopnia jego zabrudzenia. Temperatura bêdzie automatycznie dopasowana w
zakresie 50°C do 65°C.
3)W tym programie nale¿y za³adowaæ tylko po³owê pojemnoœci zmywarki.
4)Podczas p³ukania z nab³yszczaniem na 10 minut nastêpuje wzrost temperatury do 68°C w celu
higienicznego oczyszczenia (dezynfekcji) np.: butelek dzieciêcych, deseczek do krajania
wykonanych z tworzyw sztucznych lub s³oików.
5)Program testowy dla instytutów badawczych
Codzienna eksploatacja zmywarki
Wybór programu
Je¿eli Pañstwa naczynia tak wygl¹daj¹, nale¿y wybraæ
program intensywny.
program normalny lub oszczêdzaj¹cy
energiê.
Program krótki (program ok. 30min).
25
26
Codzienna eksploatacja zmywarki
W³¹czenie programu zmywania
1. Nale¿y sprawdziæ, czy ramiona natryskowe mog¹ siê swobodnie
obracaæ.
2. Otworzyæ zawór dop³ywu wody.
3. Zamkn¹æ drzwiczki.
4. Wcisn¹æ przycisk W£
5. Wcisn¹æ przycisk odpowiedniego programu.
Zapala siê wskaŸnik programu. Program rozpocznie siê po kilku
sekundach.
Przerwanie lub skasowanie programu zmywania
1
3
Trwaj¹cy program zmywania mo¿na przerwaæ tylko wtedy, gdy jest to
rzeczywiœcie konieczne.
Przerwanie trwaj¹cego programu zmywania poprzez otwarcie
drzwi zmywarki
Z wnêtrza zmywarki mo¿e wydobyæ siê gor¹ca para. Ryzyko poparzenia!
1. Ostro¿nie otworzyæ drzwiczki. Program zatrzyma siê.
2. Zamkn¹æ drzwiczki. Program rozpocznie siê od miejsca, w którym zosta³
przerwany.
Kasowanie programu zmywania
1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ wciœniête przyciski funkcji 2 i 3.
Zostan¹ podœwietlone wskaŸniki wszystkich dostêpnych w tym
momencie przycisków.
2. Zwolniæ przyciski funkcji. Program zmywania zostanie przerwany.
3. Jeœli chc¹ Pañstwo w³¹czyæ inny program zmywania, nale¿y sprawdziæ,
czy w pojemniku na detergent znajduje siê œrodek do zmywania.
Wy³¹czenie zmywarki powoduje jedynie przerwanie pracy wybranego
programu zmywania, a nie jego anulowanie. Po ponownym w³¹czeniu
program zmywania bêdzie kontynuowaæ pracê.
Codzienna eksploatacja zmywarki
27
Ustawienie “opóŸnionego startu”
Mo¿na opóŸniæ rozpoczêcie siê programu zmywania w zakresie od 3 do
6 godzin.
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
2. Przycisk opóŸnienia czasu startu wciskaæ, dopóki obok liczby godzin nie
zaœwieci siê wskaŸnik okreœlaj¹cy ¿¹dany czas opóŸnienia np.: 6h, je¿eli
program zmywania ma rozpocz¹æ pracê za 6 godzin.
3. Wcisn¹æ przycisk programu zmywania.
Zostanie podœwietlony wskaŸnik wybranego programu zmywania oraz
wskaŸnik znajduj¹cy siê obok liczby godzin.
Po up³ywie ustawionego czasu (w godzinach) program zmywania
automatycznie rozpocznie pracê.
Zmiana “opóŸnionego startu”
Jeœli program jeszcze siê nie rozpocz¹³, mo¿na zmieniæ czas opóŸnienia
wciskaj¹c przycisk “start opóŸniony”.
Kasowanie “opóŸnionego startu”:
Przycisk opóŸniaj¹cy czas startu wciskaæ do momentu, w którym ¿aden z
trzech wskaŸników godzin nie bêdzie ju¿ podœwietlany. Wybrany program
zmywania rozpocznie siê natychmiast.
Zmiana programu po ustawieniu “opóŸnionego startu”
Dopóki program siê nie rozpocznie, mo¿na go zmieniæ. Najpierw nale¿y
skasowaæ program, a nastêpnie ustawiæ opóŸnienie startu. Wybraæ nowy
program zmywania.
28
Codzienna eksploatacja zmywarki
Wy³¹czenie zmywarki
1
Wy³¹czyæ zmywarkê dopiero wtedy, gdy na wskaŸniku przebiegu
programu pojawi siê komunikat o zakoñczeniu programu zmywania.
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£. Wyœwietlacz gaœnie.
2. Zakrêciæ zawór wodny!
Ostro¿nie otworzyæ drzwi zmywarki, gdy¿ z jej wnêtrza mo¿e wydostaæ
siê gor¹ca para.
• Gor¹ce naczynia mog¹ bardzo ³atwo ulec uszkodzeniu. W zwi¹zku z
tym przed wyjêciem ze zmywarki nale¿y pozostawiæ je na ok.15 minut
do ostygniêcia. Dziêki temu lepszy jest tak¿e efekt suszenia.
• Naczynia bêd¹ sch³y szybciej, je¿eli po zakoñczeniu programu
zmywania drzwi zmywarki zostan¹ na krótko otwarte, a nastêpnie
przymkniête i lekko uchylone.
Wyjmowanie naczyñ ze zmywarki
3
Jest naturalne, ¿e wewnêtrzne drzwi i obudowa zbiornika s¹ wilgotne.
• Najpierw nale¿y opró¿niæ dolny kosz, a póŸniej górny. Dziêki temu
krople wody z naczyñ z górnego kosza nie bêd¹ kapaæ na naczynia w
dolnym koszu.
Konserwacja i czyszczenie
29
Konserwacja i czyszczenie
1 Nie wolno stosowaæ ¿adnych œrodków do pielêgnacji mebli lub œrodków ¿r¹cych.
• Elementy zmywarki do naczyñ czyœciæ miêkk¹ œciereczk¹ i ciep³¹,
czyst¹ wod¹.
• Okresowo kontrolowaæ stan czystoœci wewnêtrznych pojemników, uszczelki
drzwiczek i filtru dop³ywu wody (jeœli jest), w razie potrzeby wyczyœciæ.
3
Czyszczenie filtrów
Filtry nale¿y regularnie kontrolowaæ i
czyœciæ. Zanieczyszczone filtry wp³ywaj¹
ujemnie na pracê zmywarki i efekty
zmywania.
1. Otworzyæ drzwi zmywarki, wyj¹æ dolny
kosz.
2. Przekrêciæ filtr r¹czk¹ w lewo o 1/4
obrotu (A) i wyj¹æ (B).
3. Z³apaæ filtr drobny (1) za uszko uchwytu
i wyci¹gn¹æ z mikrofiltra (2).
4. Dok³adnie umyæ wszystkie filtry pod
bie¿¹c¹ wod¹.
1
5. P³aski filtr (3) zdj¹æ z dolnej czêœci komory
zmywarki i dok³adnie wyczyœciæ z obu stron.
6. Nastêpnie za³o¿yæ p³aski filtr na swoje
miejsce.
7. Wsun¹æ filtr drobny w mikrofiltr i spi¹æ je.
8. System filtrów w³o¿yæ z powrotem na
miejsce i zablokowaæ przekrêcaj¹c r¹czkê
w prawo do momentu stukniêcia. Nale¿y
dopilnowaæ, aby p³aski filtr nie wystawa³
ponad powierzchniê dna zmywarki.
W ¿adnym wypadku nie wolno
uruchamiaæ zmywarki bez filtrów.
30
Co zrobiæ, gdy …
Co zrobiæ, gdy …
Samodzielne usuwanie niewielkich usterek
Zanim zwrócicie siê Pañstwo o pomoc do serwisu proszê sprawdziæ, czy
nie mo¿ecie
– sami usun¹æ usterki przy pomocy poni¿szej tabeli b³êdów
lub
– czy usterka nie zosta³a spowodowana wadliwymi pod³¹czeniami
elektrycznymi i/lub wadliwym pod³¹czeniem wody.
W takich przypadkach technik wystawi Pañstwu rachunek za pomoc
serwisow¹ nawet w okresie objêtym gwarancj¹.
Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia na panelu steruj¹cym pulsuj¹ lub
œwiec¹ wskaŸniki opisane w poni¿szej tabeli, nale¿y skorzystaæ z
zawartych w niej wskazówek, aby usun¹æ dan¹ usterkê.
Po usuniêciu usterki wskaŸnika koñca programu pulsuj¹cego w
sekwencji 1 lub 2 sygna³ów œwietlnych, wcisn¹æ przycisk rozpoczêtego
programu zmywania. Program rozpocznie siê od miejsca, w którym
zosta³ przerwany.
W przypadku pojawienia siê innych kodów usterek:
– Przerwaæ program zmywania.
– Wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ zmywarkê.
– Wybraæ program zmywania.
Je¿eli kod usterki pojawi siê ponownie, nale¿y skontaktowaæ siê z
serwisem podaj¹c wyœwietlony kod usterki.
Co zrobiæ, gdy …
Usterka
31
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwi¹zanie
Zawór wodny jest zapchany
lub niedro¿ny na skutek
osadzenia siê kamienia.
Wyczyœciæ zawór wodny.
Zawór wodny jest zakrêcony. Odkrêciæ zawór wodny.
Pulsuje wskaŸnik wybranego
programu:
wskaŸnik koñca programu
zmywania pulsuje w
sekwencji 1 krótkiego
sygna³u œwietlnego
pojawiaj¹cego siê w
odstêpach ok. 3sekundowych
(do zmywarki nie dop³ywa
woda).
Pulsuje wskaŸnik wybranego
programu:
wskaŸnik koñca programu
zmywania pulsuje w
sekwencji 2 krótkich
sygna³ów (woda zalega we
wnêtrzu zmywarki).
wskaŸnik koñca programu
zmywania pulsuje w
sekwencji 3 krótkich
sygna³ów.
Program nie uruchamia siê.
Filtr (jeœli jest) w z³¹czce
œrubowej wê¿a
dop³ywowego przy zaworze
wodnym jest zapchany.
Wyczyœciæ filtr.
Filtry w pod³odze komory
zmywarki s¹ zatkane.
Skasowaæ program
zmywania (patrz rozdzia³:
Uruchomienie programu
zmywania),
Wyczyœciæ filtry (patrz
rozdzia³: Czyszczenie
filtrów),
nastêpnie ponownie
w³¹czyæ program
zmywania.
W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê
nie jest prawid³owo u³o¿ony.
Sprawdziæ u³o¿enie
wê¿a.
Syfon jest zatkany.
Wyczyœciæ syfon.
W¹¿ odp³ywowy wody
nie jest prawid³owo u³o¿ony.
Sprawdziæ u³o¿enie
wê¿a.
System zabezpieczaj¹cy
przed zalaniem wod¹ zosta³
uruchomiony.
Zakrêciæ zawór wodny i
powiadomiæ serwis.
Wtyczka sieciowa nie jest
wsadzona do gniazdka.
Wsadziæ wtyczkê
sieciow¹ do gniazdka.
Bezpieczniki instalacji
domowej nie funkcjonuj¹
prawid³owo.
Wymieniæ bezpieczniki.
W przypadku modelu
zmywarki z funkcj¹
opóŸnienia czasu startu:
w³¹czono funkcjê
opóŸnionego czasu startu.
Jeœli naczynia maj¹ byæ
zmywane od razu, nale¿y
anulowaæ funkcjê
opóŸnionego czasu
startu.
32
Co zrobiæ, gdy …
Usterka
W komorze zmywarki
widoczne s¹ plamy rdzy.
Œwiszcz¹cy odg³os podczas
zmywania.
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwi¹zanie
Komora wewnêtrzna
zmywarki jest wykonana ze
stali nierdzewnej. Œlady
mog¹ pochodziæ ze Ÿróde³
zewnêtrznych (drobinki rdzy
z rur instalacji wodnej, z
garnków, sztuæców itd.).
Nale¿y je usuwaæ
specjalnymi œrodkami do
czyszczenia stali
nierdzewnej.
Zmywaæ tylko naczynia i
sztuæce, które siê do
tego nadaj¹.
Nie jest to wada urz¹dzenia.
Odkamieniæ urz¹dzenie
za pomoc¹ dostêpnych
w handlu œrodków do
czyszczenia zmywarek
do naczyñ. Je¿eli po
przeprowadzonym
odkamienianiu nadal
daje siê s³yszeæ œwist,
nale¿y zastosowaæ inny
markowy œrodek do
czyszczenia sztuæców i
naczyñ.
Co zrobiæ, gdy …
33
W przypadku niezadowalaj¹cego efektu zmywania
Naczynia nie s¹ czyste.
• Wybrano niew³aœciwy program zmywania.
• Naczynia by³y tak u³o¿one, ¿e woda nie omywa³a wszystkich
fragmentów naczyñ. Kosze na naczynia nie mog¹ byæ przepe³nione.
• Filtry w spodzie zmywarki nie s¹ czyste lub zosta³y niew³aœciwie
za³o¿one.
• Nie zastosowano markowego œrodka myj¹cego lub zastosowano zbyt
ma³¹ jego iloœæ.
• W przypadku osadu wapniowego na naczyniach: Zasobnik na sól
regeneracyjn¹ jest pusty lub urz¹dzenie zmiêkczaj¹ce wodê zosta³o
niew³aœciwie ustawione.
• W¹¿ odp³ywowy jest niew³aœciwie u³o¿ony.
• Je¿eli po zakoñczeniu programu zmywania w zasobniku znajduj¹ siê
jeszcze resztki œrodka myj¹cego, oznacza to, ¿e ramiê natryskowe lub
dysze ramienia natryskowego by³y zapchane zanieczyszczeniami z
wody do zmywania.
W celu wyczyszczenia ramion natryskowych, mo¿na je zdj¹æ z
zamocowañ (patrz rozdzia³ “Konserwacja i czyszczenie”).
Naczynia nie wysychaj¹ i nie maj¹ po³ysku.
• Nie zastosowano markowego nab³yszczacza.
• Zasobnik na nab³yszczacz jest pusty.
Na szkle i innych naczyniach widoczne s¹ smugi, prêgi, mleczne
lub po³yskuj¹ce na niebiesko plamy.
• Zmniejszyæ dozowanie nab³yszczacza.
Na szkle i innych naczyniach znajduj¹ siê zaschniête krople wody.
• Zwiêkszyæ dozowanie nab³yszczacza.
• Przyczyn¹ mo¿e byæ detergent. Powiadomiæ serwis obs³ugi klienta
producenta detergentu.
Korozja szk³a
• Powiadomiæ serwis obs³ugi klienta producenta detergentu.
34
Recykling
Recykling
2 Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym celu
pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
1
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ¿e tego produktu
nie wolno traktowaæ tak, jak innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ
go do w³aœciwego punktu skupu surowców wtórnych zajmuj¹cego siê
z³omowanym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym. W³aœciwa utylizacja i
z³omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp³ywu z³omowanych
produktów na œrodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaæ
szczegó³owe dane dotycz¹ce mo¿liwoœci recyklingu niniejszego
urz¹dzenia, nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem miasta,
s³u¿bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta³
zakupiony.
Ostrze¿enie! W przypadku wyeksploatowanych urz¹dzeñ nale¿y wyj¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazdka. Odci¹æ przewód sieciowy i usun¹æ wraz z
wtyczk¹.
Zniszczyæ zamek drzwiowy tak, aby drzwiczki nie dawa³y siê zamkn¹æ.
Dziêki temu dzieci nie bêd¹ mog³y siê zamkn¹æ w zmywarce i unikn¹
niebezpieczeñstwa.
Dane techniczne
5
WielkoϾ wsadu:
12 standardowych nakryæ sto³owych wraz z serwisem
kawowym
Dopuszczalne
ciœnienie wody:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 bar )
Pod³¹czenie
elektryczne:
Patrz tabliczka znamionowa po prawej stronie na wewnêtrznej
krawêdzi drzwiczek zmywarki.
Wymiary:
818 - 878 x 596 x 575 (Wys. x Szer. x G³êb. w mm)
ciê¿ar maks.:
45 kg
Wskazówki dla instytutów badawczych
35
Wskazówki dla instytutów badawczych
Test wed³ug normy EN 60704 musi byæ przeprowadzony przy
ca³kowicie wype³nionej zmywarce z programem testowym (patrz: tabela
programów) .
Test wed³ug normy EN 50242 musi byæ wykonany przy pe³nym
pojemniku z sol¹ i pe³nym pojemniku z p³ynem nab³yszczaj¹cym z
programem testowym (patrz: tabela programów).
Pe³na pojemnoœæ: 12-osobowa zastawa
sto³owa ³¹cznie z serwisem kawowym
Dozowanie œrodka do zmywania:
5g + 25g (typ B)
Ustawienie dozowania p³ynu
nab³yszczaj¹cego:
4 (typ III)
Przyk³ady u³o¿enia:
Kosz górny *)
*) Ewentualnie usun¹æ znajduj¹ce siê po lewej stronie pó³ki na fili¿anki oraz usun¹æ
koszyk na sztuæce.
36
Wskazówki dla instytutów badawczych
Dolny kosz z koszykiem na sztuæce *)
Koszyk na sztuæce
*) Je¿eli z lewej strony zawieszone s¹ pó³ki na fili¿anki oraz uchwyty na szklanki do
piwa nale¿y je wyj¹æ razem z dr¹¿kami.
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
37
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
podczas instalacji
• Zmywarkê do naczyñ nale¿y transportowaæ wy³¹cznie w pozycji
stoj¹cej, w przeciwnym razie mo¿e dojœæ do wycieku s³onej wody.
• Przed uruchomieniem sprawdziæ, czy zmywarka nie uleg³a
uszkodzeniom podczas transportu. W ¿adnym wypadku nie wolno
pod³¹czaæ i uruchamiaæ uszkodzonego urz¹dzenia. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia nale¿y zwróciæ siê do dostawcy.
• Nie wolno uruchamiaæ zmywarki, jeœli jest uszkodzony przewód
zasilaj¹cy, w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê i w¹¿ odp³ywowy, lub jeœli panel
obs³ugi, blat u¿ytkowy albo cokó³ zmywarki posiadaj¹ takie
uszkodzenia, które powoduj¹ dostêp do wewnêtrznych elementów
zmywarki.
• Wtyczkê sieciow¹ zawsze nale¿y wk³adaæ do prawid³owo uziemionego
gniazdka.
• Przed pod³¹czeniem zmywarki nale¿y sprawdziæ, czy dane znajduj¹ce
siê na tabliczce znamionowej zmywarki odpowiadaj¹ parametrom
technicznym sieci elektrycznej, do której zmywarka bêdzie pod³¹czona.
Wymagane zabezpieczenie elektryczne równie¿ nale¿y odczytaæ z
tabliczki znamionowej.
• Nie wolno stosowaæ rozga³êziaczy i przed³u¿aczy. Ryzyko powstania
po¿aru wskutek nadmiernego rozgrzania przewodów!
• Przewody zmywarki mog¹ byæ wymieniane wy³¹cznie przez
autoryzowany serwis lub autoryzowanego specjalistê.
• W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê z zaworem bezpieczeñstwa mo¿e byæ
wymieniany jedynie przez autoryzowany serwis.
38
Instalacja
Instalacja
• Zmywarkê nale¿y ustawiæ na stabilnym i równym pod³o¿u, a nastêpnie
wypoziomowaæ.
• Aby zniwelowaæ nierównoœci pod³o¿a i dopasowaæ wysokoœæ zmywarki
do innych mebli, nale¿y wykrêciæ nó¿ki regulacyjne przy pomocy
œrubokrêtu.
• Tyln¹ nó¿kê urz¹dzenia nale¿y ustawiæ przy pomocy wkrêtarki
akumulatorowej i œruby znajduj¹cej siê z przodu urz¹dzenia
(patrz instrukcja monta¿u).
• W¹¿ doprowadzaj¹cy i odprowadzaj¹cy wodê oraz przewód zasilaj¹cy
musz¹ byæ u³o¿one swobodnie w tylnej czêœci
(we wg³êbieniu coko³u) tak, aby nie by³y zagiête lub zagniecione.
• Ponadto zmywarka musi byæ skrêcona z ci¹g³ym blatem kuchennym
lub z s¹siednimi meblami. Takie po³¹czenie jest konieczne po to, aby
zagwarantowaæ zabezpieczenie przed wywróceniem siê urz¹dzenia.
Zmywarka do zabudowy
(patrz za³¹czony schemat monta¿u)
Za³¹czona blacha monta¿owa s³u¿y do prostego monta¿u i stabilnego
zamocowania dzielonych p³yt meblowych.
Pod³¹czenie zmywarki
39
Pod³¹czenie zmywarki
Pod³¹czenie zmywarki do sieci wodoci¹gowej
• Zmywarka do naczyñ mo¿e byæ zasilana zimn¹ lub ciep³¹ wod¹ o
maksymalnej temperaturze 60°C.
• Nie wolno pod³¹czaæ zmywarki do otwartych urz¹dzeñ wody gor¹cej i
przep³ywowych podgrzewaczy wody.
Dopuszczalne ciœnienie wody
1
3
1
Minimalne ciœnienie wody:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
W przypadku ciœnienia wody ni¿szego ni¿ 0,1 MPa
nale¿y zwróciæ siê o poradê do hydraulika.
Maksymalne ciœnienie wody:
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
W przypadku ciœnienia wody powy¿ej
1 MPa nale¿y uruchomiæ zawór redukuj¹cy ciœnienie
(do nabycia w sklepach specjalistycznych).
Pod³¹czenie wê¿a doprowadzaj¹cego wodê
Podczas pod³¹czania w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê nie mo¿e byæ
za³amany, zagnieciony lub zakrêcony.
W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê jest wyposa¿ony w nakrêtkê
(ISO 228-1:2000) i mo¿e byæ pod³¹czony do zaworu wodnego z gwintem
zewnêtrznym 3/4. W¹¿ dop³ywowy wody jest wyposa¿ony w nakrêtkê z
tworzywa sztucznego lub metalu:
– Nakrêtkê nale¿y nakrêcaæ wy³¹cznie rêcznie.
Nastêpnie skontrolowaæ wzrokowo szczelnoœæ (upewniæ siê, ¿e zawór
wodny nie cieknie).
Aby pobór wody w kuchni nie uleg³ ograniczeniu, zalecamy
zainstalowanie dodatkowego zaworu wodnego lub zamontowanie
kszta³tki na ju¿ istniej¹cym.
Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo
pora¿enia pr¹dem
(Dotyczy jedynie zmywarek do naczyñ z
wentylem bezpieczeñstwa).
Kabel elektryczny wentyla
bezpieczeñstwa przebiega w przewodzie
doprowadzaj¹cym o podwójnych
œciankach i jest pod napiêciem.
Nigdy nie zanurzaæ w wodzie przewodu
doprowadzaj¹cego ani wentyla
bezpieczeñstwa.
40
Pod³¹czenie zmywarki
Odprowadzenie wody
W¹¿ odp³ywowy nie mo¿e byæ za³amany,
przygnieciony ani spl¹tany.
• Pod³¹czenie wê¿a odp³ywowego:
maksymalna dopuszczalna wysokoϾ
ponad doln¹ krawêdzi¹ urz¹dzenia: 60 cm.
Wê¿e przed³u¿aj¹ce
• Wê¿e przed³u¿aj¹ce mo¿na nabyæ w
sklepie ze stosownym asortymentem
lub za poœrednictwem naszego
serwisu. Œrednica wewnêtrzna wê¿a
przed³u¿aj¹cego musi wynosiæ 19 mm,
aby nie zak³óca³ funkcji urz¹dzenia.
• D³ugoœæ ³¹czna wraz z d³ugoœci¹ wê¿a
przed³u¿aj¹cego mo¿e wynosiæ
maksymalnie 4 metry.
dopuszczalny zakres
1
W¹¿ odp³ywowy
Pod³¹czenie syfonu
• Koñcówka wê¿a spustowego (ø 19 mm) pasuje do wszystkich syfonów
dostêpnych w handlu. Œrednica zewnêtrzna pod³¹czenia syfonu musi
wynosiæ przynajmniej 15 mm.
• W¹¿ odp³ywowy razem z dostarczon¹ w opakowaniu obejm¹ nale¿y
zamocowaæ do pod³¹czenia syfonu.
System zabezpieczaj¹cy przed zalaniem
Aby zabezpieczyæ mieszkanie przed zalaniem wod¹, zmywarkê
wyposa¿ono w specjalny system zabezpieczaj¹cy.
W razie awarii zawór bezpieczeñstwa w wê¿u doprowadzaj¹cym
przerywa natychmiast dop³yw wody.
Pod³¹czenie zmywarki
41
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Dane dotycz¹ce parametrów sieci elektrycznej znajduj¹ siê na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na prawej
wewnêtrznej krawêdzi drzwi zmywarki.
W celu wy³¹czenia zmywarki z sieci nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
Uwaga:
– Normy bezpieczeñstwa wymagaj¹, aby urz¹dzenie posiada³o
uziemienie. Producent nie bêdzie ponosiæ ¿adnej odpowiedzialnoœci w
razie nieprzestrzegania powy¿szych zasad bezpieczeñstwa.
– Po ustawieniu i pod³¹czeniu zmywarki, wtyczka musi byæ dostêpna.
42
Gwarancja/Serwis
Gwarancja/Serwis
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese
können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG-Electrolux agents’ own guarantee conditions are
applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région
sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales. las
cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali. Queste
condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários locais,
podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG-Electrolux vevöszolgálatainknál saját
jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük közvetlenül
szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih služb
AEG-Electrolux.
Gwarancja/Serwis
43
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 00 64-92 59 11 11
Fax: 00 64-92 59 11 12
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International Development
Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latvia
Electrolux Latvija Ltd.
Kr.Barona iela 130/2
Riga, LV-1012
Tel.: 371 7313626
Fax: 371 7845954
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
44
Gwarancja/Serwis
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Awad Badi Nahas Est
Shara Siteen
Jeddah 21463
Phone: 6646583
Alia Trading Co
Mecca Road
Riyadh 11491
Phone 4645977
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
Czech Rep.
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
Gwarancja/Serwis
45
Gwarancja Europejska
Niniejsze urz¹dzenie jest objête gwarancj¹ firmy Electrolux w ka¿dym z krajów wymienionych na
koñcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urz¹dzenia lub okreœlony ustawowo. W
przypadku przeprowadzki w³aœciciela urz¹dzenia z jednego z poni¿szych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoj¹ waznoœæ z nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami:
• Gwarancja na urz¹dzenie obowi¹zuje od dnia zakupu. Datê zakupu nale¿y potwierdziæ przez
okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcê urz¹dzenia.
• Okres gwarancji na urz¹dzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czêœci) s¹ takie same, jak
okres i zakres obowi¹zuj¹ce dla danego modelu lub serii urz¹dzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urz¹dzenie jest wydawana osobiœcie na pierwszego kupuj¹cego i nie mo¿na jej
przekazaæ na innego u¿ytkownika.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane i jest eksploatowane wy³¹cznie do celów domowych zgodnie
z instrukcjami firmy Electrolux. U¿ytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowi¹zuj¹cymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w ¿aden sposób nie ograniczaj¹
nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
46
Gwarancja/Serwis
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Serwis
47
Serwis
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y spróbowaæ samodzielnie
usun¹æ problem przy pomocy instrukcji obs³ugi (rozdzia³: Co zrobiæ,
gdy...)
Jeœli nie bêd¹ Pañstwo w stanie samodzielnie usun¹æ problemu, nale¿y
zg³osiæ awariê w autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
Szybk¹ reakcjê na zg³oszenie umo¿liwi
podanie nastêpuj¹cych danych:
– Model
– Numer produktu (PNC)
– Numer serii (S-No.)
(Numery, patrz tabliczka znamionowa)
– Rodzaj usterki
– Ewentualny komunikat b³êdu,
wyœwietlany przez urz¹dzenie.
Zalecamy wpisanie poni¿ej danych dotycz¹cych urz¹dzenia, aby by³y
pod rêk¹:
Model:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-Nr.:
.....................................................
117 994 29/0-00-270906-01
Mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising