Aeg-Electrolux | F55090IM | User manual | Aeg-Electrolux F55090IM Korisnički priručnik

Aeg-Electrolux F55090IM Korisnički priručnik
FAVORIT 55090i
Upute za uporabu
Automatska
perilica posuða
2
Poštovani,
Zahvaljujemo se na povjerenju i odabiru ovog vrhunskog proizvoda.
Milijuni vijernih kupaca diljem svijeta najbolji su pokazatelj kvalitete naših
proizvoda. Ergonomiènost, funkcionalnost, vrhunski dizajn, preciznost
izrade, inovacija, upotreba najkvalitetnijih materijala i tehnologija pri izradi
svakog proizvoda, te ekološka osviještenost i konstantna briga za zaštitu
okoliša i uštedu energije, samo su neka od obilježja naših proizvoda.
Kako bi maksimalo i kvalitetno iskoristili sve funkcije i moguænosti ovog
proizvoda, molimo Vas da prije stavljanja u funkciju ovog proizvoda
proèitate priloženo uputstvo za upotrebu. Preporuèujemo da uputstvo za
upotrebu saèuvate kako bi ga mogli koristiti svaki put kada se pojavi
potreba.
Želimo Vam mnogo ugodnih trenutaka uz vaš novi ureðaj!
3
U ovom se priruèniku koriste sljedeæi simboli:
Važne informacije koje se odnose na vašu osobnu sigurnost i
informacije o tome kako sprijeèiti ošteæenja na ureðaju.
Opæe informacije i savjeti
2
Informacije o zaštiti okoliša
1
Sadržaj
3
Sadržaj
Uputstva za korištenje
4
Sigurnosne mjere
4
Presjek ureðaja
6
Opsluživanje
7
Prije prvog ukljuèivanja
Ulijevanje omekšivaèa vode
Dodavanje Soli
Ulijevanje sredstva za sjaj
U svakodnevnoj uporabi
posložite jedaæi pribor i posuðe
Podešavanje visine gornje košarice.
Ulijte sredstvo za pranje
Korištenje sredstva za pranje “3 u 1”
Odabir programa pranja (Pregled programa)
Ukljuèivanje programa
Postav odgoðenog starta
Iskljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Èišæenje i njega ureðaja
9
9
11
12
15
15
18
19
20
22
24
24
25
26
Što uraditi, kada...
Male smetnje ukloniti sami
Ako rezultat ispiranje nije zadovoljavajuæi
Razvrstavanje
28
28
30
31
Tehnièki podaci
31
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
32
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
34
Sigurnosne mjere prilikom instaliranja
34
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
35
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
36
Garancija/servis
39
Opsluživanje
44
4
Uputstva za korištenje
Uputstva za korištenje
1 Sigurnosne mjere
Prije prvog ukljuèivanja
• Slijedite “Uputstva za instaliranje i za prikljuèivanje”.
Namjena ureðaja
• Ureðaj za pranje posuða koristi se iskljuèivo za pranje suða u
kuæanstvu.
• Preinake ili izmjene na ureðaju za pranje posuða nisu dopuštene.
• Upotrebljavajte samo specijalnu sol, sredstvo za pranje i za sjaj koja je
prikladna za ovaj ureðaj za pranje posuða za kuæne potrebe.
• Nemojte ulijevati u ureðaj za pranje posuða nikakva otapala. Opasnost
od eksplozija!
Sigurnosne mjere za zaštitu djece
• Držite daleko od djece dijelove ambalaže. Opasnost od gušenja!
• Djeca èesto nisu u stanju razaznati opasnosti koje proizlaze od
rukovanja elektriènim ureðajem. Nemojte ostavljati djecu u blizini
ureðaja za pranje posuða, ako nisu pod vašom kontrolom.
• Pazite da se djeca ni manje domaæe životinje ne penju na ureðaj za
pranje posuða. Životna opasnost!
• Sredstva za pranje mogu nadražiti, izjedati oèi, usta i ždrijelo. Životna
opasnost! Slijedite sigurnosne napomene proizvoðaèa sredstva za
pranje i za èišæenje.
• Voda koja se nalazi u ureðaju za pranje posuða nije pitka voda.
Opasnost od izjedanja!
Osnovne sigurnosne mjere
• Popravke na ureðaju za pranje posuða izvodi iskljuèivo struèno
osoblje.
• Za vrijeme pauze u radu iskljuèite ureðaj za pranje posuða i zatvorite
dovod vode.
• Nemojte nikad izvlaèiti utikaè iz mrežne utiènice povlaèeæi kabel, nego
utikaè.
Sigurnosne mjere
5
• Provjerite da vrata perilice suða budu uvijek otvorena, osim u sluèaju
kad se ureðaj puni ili prazni. Na ovaj æete naèin izbjeæi spoticanje na
otvorena vrata i moguænost povreda.
• Nemojte se naslanjati ni postavljati na vratima kad su otvorena.
• Ako se ureðaj za pranje posuða nalazi u prostoriji u kojoj postoji
opasnost od zamrzavanja, iskopèajte nakon svakog pranja prikljuèno
crijevo sa dovodnog ventila.
6
Presjek ureðaja
Presjek ureðaja
Mlaznica gornje košarice i
donja mlaznica
Uklopnik
za tvrdoæu vode
Posuda za
specijalnu sol
Posuda za
sredstvo za pranje
Posuda za
sjajilo
Ploèica s podacima
Filteri
Opsluživanje
7
Opsluživanje
Dugme UKLJ/ISKLJ
Tipkom UKLJ/ISKLJ ukljuèujete ili iskljuèujete perilicu posuða.
Pokazivaè za kraj programa pranja
Tipke za odabir
Multifunkcionalni zaslon
1
2
3
Tipke za odabir
Postavite odgoðeni
start
Kontrolne
poruke
Tipkama za odabir programa postavljate željeni program pranja.
8
Opsluživanje
Tipke za odabir funkcije: Nakon odabira programa pranja pomoæu
ovih tipki možete postaviti i slijedeæe funkcije:
Funkcijska tipka 1
Podešavanje omekšivaèa vode
Funkcijska tipka 2
Ukljuèivanje i iskljuèivanje dotoka sjajila za
“3u1”
Funkcijska tipka 3
- bez funkcije -
Tipke 3in1
Ukljuèivanje i iskljuèivanje funkcije “3u1”
Na dotok sjajila se utjeèe samo ako je odabrana funkcija “3u1”.
Multifunkcionalni zaslon može pokazati:
– koje je vrijeme starta odabrano.
– 3 vodoravna stupca: pomoæu funkcijski tipke aktiviran je modus za
podešavanje
– 1 vodoravni stupac: Program ispiranja radi
– Multifunkcionalni zaslon je iskljuèen: Program ispiranja je završen
Kontrolni pokazivaèi imaju sljedeæe znaèenje:
1)
Dodavanje specijalne soli
1)
Dodavanje sjajila
3 IN 1
Funkcija “3 u 1” je ukljuèena
1)Ovi kontrolni pokazivaèi ne svijetle tijekom rada programa pranja.
Prije prvog ukljuèivanja
9
Prije prvog ukljuèivanja
3
Ako želite upotrijebiti sredstvo za pranje “3 u 1”:
– Prije svega proèitajte poglavlje “Upotreba sredstva za pranje 3 u 1”.
– Ne stavljajte ni specijalnu sol ni sredstvo za sjaj.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1” prije prvog stavljanja u pogon:
1. Ulijte omekšivaè vode
2. Dodajte specijalnu sol za omekšivaè vode
3. Ulijte sredstvo za sjaj
Ulijevanje omekšivaèa vode
3
Omekšivaè vode postavlja se mehanièki ili elektronièki.
Ako želite otkloniti naslage kamenca na posuðu, ispirajte suðe vodom s
niskim stupnjem tvrdoæe. Omekšivaè vode mora se upotrebljavati
pozivajuæi se na tablicu tvrdoæe vode u vašem mjestu stanovanja.
Podatke o mjesnoj tvrdoæi vode dobiti æete od nadležne vodovodne
ustanove.
Automatski ureðaj za pranje posuða
mora se iskopèati.
3
Mehanièki postav:
1. Otvorite vrata ureðaja za pranje posuða.
2. Izvucite iz ureðaja za pranje posuda
donju košaricu za suðe.
3. Zaokrenite na 1 ili na 2 prekidaè
raspona tvrdoæe koji se nalazi na lijevoj
strani otvora za pranje (pogledajte
tablicu).
Elektronièki postav:
1. Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
Ako svijetli LED pokazivaè samo jedne od programskih tipki, to znaèi da
je aktiviran upravo taj program pranja. Morate poništiti odabir programa
pranja:
Držite istovremeno pritisnute funkcijske tipke 1 i 2 u trajanju od otprilike
2 sekunde.
LED pokazivaèi svih programskih tipki koje se sada mogu odabrati
svijetle.
10
Prije prvog ukljuèivanja
2. Pritisnite istovremeno funkcijsku tipku 1 i 2 i držite ih pritisnute.
LED pokazivaèi funkcijskih tipki 1 do 3 trepere.
3. Pritisnite funkcijsku tipku 1 .
LED pokazivaè funkcijske tipke 1 treperi.
Istodobno treperi LED pokazivaè za kraj programa pranja:
– Broj treperenja LED pokazivaèa za kraj programa pranja odgovara
podešenom stupnju tvrdoæe.
– Ovaj redoslijed treperenja ponavlja se više puta nakon pauza od po 3
sekunde.
4. Pritiskom na funkcijsku tipku 1 stupanj tvrdoæe se poveæava za 1.
(Iznimka: nakon stupnja tvrdoæe 10 slijedi stupanj tvrdoæe 1).
5. Ako je postavljen odgovarajuæi stupanj tvrdoæe, pritisnite dugme UKLJ/
ISKLJ.
Stupanj tvrdoæe je tada pohranjen.
Ako se omekšivaè vode elektronièki postavi na “1” iskljuèuje se kontrolni
pokazivaè za specijalnu sol.
Tvrdoæa vode
u
°d1))
51
43
37
29
23
-
u
mmol/l2))
Postav stupnja tvrdoæe
Raspon
mehanièki
elektronièki
Broj
treperenja
103)
9
8
7
6
10
9
8
7
6
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
5*
4
5
4
11 - 14
1,9 - 2,5
II
3
3
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
2
2
ispod 4
ispod 0,7
I
1
sol nije
potrebna
1
2*
1
1)(°d) njemaèki stupanj, mjerna jedinica za tvrdoæu vode
2)(mmol/l) milimol po litru, meðunarodna mjerna jedinica za tvrdoæu vode
3)Ovim postavom trajanje programa može se neznatno produžiti.
*) tvornièki postav
Prije prvog ukljuèivanja
11
Dodavanje Soli
1.
2.
3.
4.
3
3
Za otklanjanje kamenca u omekšivaèu vode potrebno je dodati
specijalnu sol. Upotrebljavajte samo specijalnu sol koja je prikladna za
ovaj ureðaj za pranje posuða za kuæne potrebe.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1”, dodajte specijalnu sol:
– Prije prvog ukljuèivanja ureðaja za pranje posuða
– Ako je na upravljaèkoj ploèi osvjetljena kontrolna poruka specijalne
soli.
Otvorite vrata i izvucite donju košaricu.
Zaokrenite jezièac za zatvaranje
posude za specijalnu sol u smjeru
suprotnom kazaljki na satu.
Samo prilikom prvog ukljuèivanja:
Napunite vodom posudu za specijalnu
sol.
Na otvor posude postavite lijevak koji
spada u dodatnu opremu.
Usipajte specijalnu sol u posudu,
ovisno o velièini zrna kapacitet iznosi
otprilike 1,0-1,5 kg. Posuda ne smije
biti prepuna.
Sigurno æe prilikom usipavanja
specijalne soli doæi do prelijevanja vode.
5. Oèistite otvor posude od preostale soli.
6. Zaokrenite u smjeru kazaljke na satu jezièac za zatvaranje.
7. Nakon što ste dodali specijalnu sol ukljuèite program pranja. Na
taj æe se naèin isprati zrnca soli i slana voda koja se izlila.
Ovisno o velièini zrna potpuno otapljanje soli u vodi može trajati nekoliko
sati i na kraju više se ne oèitava kontrolna poruka za specijalnu sol.
12
Prije prvog ukljuèivanja
Ulijevanje sredstva za sjaj
Pošto sredstvo za sjaj omoguæava bolje ispiranje vodom, vaše æe
posuðe biti sjajnije i bez mrlja, a èaše još bistrije.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1”, dodajte sredstvo za sjaj:
– Prije prvog ukljuèivanja perilice posuða.
– Ako je na upravljaèkoj ploèi osvjetljena kontrolna poruka sredstva za
sjaj.
Upotrebljavajte iskljuèivo specijalno
sredstvo za sjaj perilice i nijedno drugo
tekuæe sredstvo za pranje.
1. Otvorite vrata.
Pretinac za sredstvo za sjaj nalazi se
na unutarnjoj strani vratiju perilice.
2. Pritisnite dugme za otkljuèavanje
pretinca za sredstvo za sjaj.
3. Izvucite poklopac.
4. Polako ulijevajte sredstvo za sjaj toèno
do urezanog znaka “maks”.
koji odgovara maksimalnoj kolièini od
otprilike 140 ml
5. Utisnite poklopac sve dok ga ne
prièvrstite.
6. Ako se sredstvo za sjaj izlilo pokraj
posude, oèistite krpicom.
U protivnom æe se sluèaju prilikom
pranja stvoriti prevelika kolièina pjene.
Prije prvog ukljuèivanja
13
Postav doziranja sredstva za sjaj
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Promjenite doziranje samo ako na dijelovima èaša i suða primjetite bijele
mrlje (umanjite kolièinu sredstva za sjaj) ili mrlje kapljica vode (uveæajte
kolièinu sredstva za sjaj) (Proèitajte poglavlje “Kada rezultati pranja nisu
zadovoljavajuæi”). Doziranje može varirati od
1-6. Tvornièki postav doziranja iznosi “4”.
Otvorite vrata ureðaja za pranje
posuða.
Pritisnite dugme za otkljuèavanje
pretinca za sredstvo za sjaj.
Izvucite poklopac.
Odredite postav doziranja.
Utisnite poklopac sve dok ga ne
prièvrstite.
Ako se sredstvo za sjaj izlilo, oèistite
krpicom.
14
Prije prvog ukljuèivanja
Ukljuèite dotok sredstva za sjaj ako je odabrana
funkcija “3u1”.
3
3
Ako funkcija “3u1” nije odabrana, dotok sredstva za sjaj je konstantno
ukljuèen.
Ako je funkcija “3u1” odabrana zbog korištenja sredstva za èišæenje
“3u1”, dotok sredstva za sjaj je iskljuèen. Ako primjetite da se posuðe
nedovoljno suši, trebali biste ponovno ukljuèiti dotok sredstva za sjaj (pri
tom proèitajte poglavlje Korištenje sredstva za èišæenje “3u1”).
1. Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
Ako svijetli LED pokazivaè samo jedne od programskih tipki, to znaèi da
je aktiviran upravo taj program pranja. Morate poništiti odabir programa
pranja:
Držite istovremeno pritisnute funkcijske tipke 1 i 2 u trajanju od otprilike
2 sekunde.
LED pokazivaèi svih programskih tipki koje se sada mogu odabrati
svijetle.
2. Pritisnite istovremeno funkcijsku tipku 1 i 2 i držite ih pritisnute.
LED pokazivaèi funkcijskih tipki 1 do 3 trepere.
3. Pritisnite funkcijsku tipku 2.
LED pokazivaè funkcijske tipke 2 treperi.
Pokazivaè za kraj programa pranja Vam naznaèava trenutni postav:
Pokazivaè za kraj programa pranja
Ukljuèen je dotok sjajila pri funkciji “3 u 1”
svijetli:
Pokazivaè za kraj programa pranja Iskljuèen je dotok sjajila pri funkciji “3 u 1”
ne svijetli:
(tvornièki predpostav)
4. Pritisnite funkcijsku tipku 2 koja ukljuèuje odnosno iskljuèuje dotok
sjajila.
5. Ako je dotok sjajila ispravno postavljen, pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
Postav za dotok sjajila je tada pohranjen.
U svakodnevnoj uporabi
15
U svakodnevnoj uporabi
posložite jedaæi pribor i posuðe
1
Spužve, kuhinjske krpe i svi drugi predmeti koji mogu upiti veliku kolièinu
vode, ne smiju se prati u ureðaju za pranje posuða. Plastièno posuðe i
suðe obloženo slojem teflona zadržava kapljice vode. Zbog toga se ova
vrsta suða teže suši od porculana ili èelika.
Dolje navedeni jedaæi pribor/posuðe za strojno pranje
nije prikladno :
prikladno pod odreðenim uvjetima:
• Jedaæi pribor s drškom od
drveta, kosti porculana ili sedefa.
• plastièni dijelovi koji ne podnose
vruæinu
• stariji jedaæi pribor, èije je ljepilo
na visoke temperature
• uljepljeno posuðe ili dijelovi
jedaæeg pribora
• predmeti od kositra, odnosno
bakreni predmeti
• staklo od kristala s olovom
• èelièni dijelovi koji hrðaju
• drvene ploèice za doruèak
• umjetnièko-obrtnièki predmeti
• Posuðe od majolike pere se strojno samo ako
proizvoðaè izrièito navodi da je za to prikladno.
• Dekoracije na caklini mogu uslijed uèestalog
strojnog pranja izblijediti.
• Dijelovi od srebra ili aluminija mogli bi
promjeniti boju prilikom pranja. Ostaci hrane
kao što su na pr. bjelanci, žutanjci ili senf mogu
dovesti do promjene boje, na pr. do stvaranja
mrlja na srebru. Uklonite zbog toga sa srebra
odmah ostatke hrane, ako ga neæete prati
odmah nakon korištenja.
• Staklo može nakon višekratnog pranja postati
mutno.
• Prije nego što posložite posuðe, postupite na slijedeæi naèin :
– uklonite veæe ostatke hrane.
– Namoèite lonce sa zagorjelim ostacima hrane.
• Prilikom slaganja posuða i jedaæeg pribora pripazite na :
– Posuðe i jedaæi pribor ne smiju ometati kruženje kraka mlaznice.
– Posložite zdjele, šalice, èaše, lonce i sl. nakon što ste ih preokrenuli,
tako da se u njima ne može skupljati voda.
– Posuðe i jedaæi pribor ne smiju se postavljati jedni u druge ni
meðusobno pokrivati.
– Ako želite izbjeæi štete na èašama, pazite da se èaše ne dodiruju.
– Male predmete (kao n. pr. poklopce) nemojte stavljati u košaricu za
posuðe, nego u košaricu za jedaæi pribor, kako ne bi ispali.
16
U svakodnevnoj uporabi
Slaganje jedaæeg pribora
1
Napomena: Zbog opasnosti od povreda oštre noževe i jedaæi pribor s
zaoštrenim rubovima odložite u gornjoj košarici.
Kako bi se svi dijelovi jedaæeg pribora u zasebnoj košarici mogli pravilno
isprati, potrebno je :
1.Namjestite umetak s rešetkom
2.Postavite viljuške i žlice sa
na košarici za jedaæi pribor
drškom prema dolje na umetak s
rešetkom košarice za jedaæi
pribor.
Za veæe dijelove jedeæeg pribora, kao na pr. lupaèi snijega, jedna
polovina rešetke za jedaæi pribor se izostavlja.
Lonci, tave i veæi tanjuri
Veæe i jako zaprljano posuðe posložite
u donjoj košarici.
(tanjuri s promjerom do 29 cm).
U svakodnevnoj uporabi
Kako biste lakše mogli posložiti veæe
posuðe, oba stražnja držaèa tanjura na
donjoj košarici su preklopljiva.
Šalice, èaše, servis za kavu
Manje, osjetljivo posuðe i duže,
naoštrene dijelove jedaæeg pribora
posložite u gornjoj košarici.
• Razmjestite posuðe iznad i ispod
preklopljive podloge za šalice, pazeæi
da voda prilikom pranja dostigne sve
dijelove posuða.
• Ako slažete visoko suðe zaklopite
podlogu za šalice uvis.
• Èaše za vino ili za konjak naslonite ili
zakaèite za isjeèke podloge za šalice.
17
18
U svakodnevnoj uporabi
Podešavanje visine gornje košarice.
Maksimalna visina posuða u
3
gornjoj košarici
donjoj košarici
s podignutom gornjom košaricom
22 cm
30 cm
s spuštenom gornjom košaricom
24 cm
29 cm
Podešavanje visine je moguæe i kad su košarice pune.
Dizanje / Spuštanje gornje košarice
1. Potpuno izvucite gornju košaricu.
2. Podignite gornju košaricu držeæi je za
ruèku sve do utora i potom ju okomito
spustite.
Gornja se košarica uklapa na donjem,
odnosno gornjem položaju.
U svakodnevnoj uporabi
19
Ulijte sredstvo za pranje
1
3
Sredstvo za pranje otapa neèistoæu na
posuðu i na jedaæem priboru.
Sredstvo za pranje se ulijeva prije
ukljuèivanja programa.
Upotrebljavajte iskljuèivo sredstvo za
strojno pranje i kuænu upotrebu.
Pretinac za sredstvo za pranje nalazi se
na unutarnjoj strani vratiju.
1. Ako je poklopac zatvoren:
pritisnite dugme za otkljuèavanje.
Poklopac odskaèe.
2. Ulijte sredstvo za pranje u zasebnu
posudu. Kao pomoæno sredstvo
prilikom doziranja sredstva za pranje u
prašku koristite urezane crte: “20/30”
odgovara otprilike 20/30 ml sredstva
za pranje.
Slijedite savjete proizvoðaèa za
doziranje i za èuvanje.
3. Zaklopite i prièvrstite poklopac dok se
ne uklopi u utor.
Ako je posuðe jako zaprljano, ulijte
sredstvo za pranje u pomoæni spremnik
(1). Ovo dodatna kolièina sredstva za
pranje koristiti æe se veæ prilikom predpranja.
Kompaktno sredstvo za pranje
2
Danas su sredstva za strojno pranje posuða gotovo iskljuèivo
kompaktna niskoalkalièna sredstva s prirodnim enzimima u tabletama ili
u prašku.
Programi pranja na 50°C zajedno s kompaktnim sredstvom za pranje
zaštiæuju okoliš i èuvaju vaše posuðe, pošto se radi o specijalnim
programima pranja prikladnim sposobnosti otapanja prljavštine koju
posjeduju enzimi kompaktnog sredstva za pranje. Zbog toga
50 programi pranja na 50°C zajedno s kompaktnim sredstvom za pranje
daju iste rezultate i èistoæu, koji se dostižu iskljuèivo s programom pranja
na 50°C.
20
U svakodnevnoj uporabi
Sredstvo za pranje u tabletama
3
Sredstvo za pranje u tabletama razlièitih proizvoðaèa otapaju se
razlièitom brzinom. Zbog toga pojedine tablete u skraæenim programima
pranja ne uspiju razviti svu snagu èišæenja. Savjetujemo vam dakle da
upotrebljavate sredstvo za pranje u tabletama u programima s
predpranjem.
Korištenje sredstva za pranje “3 u 1”
3
Ovaj proizvod je sredstvo za pranje koje objedinjuje funkcije sredstva za
pranje, za sjaj i soli.
Ukljuèivanjem funkcije “3u1”
– sprjeèava se dodavanje specijalne soli i sjajila iz odgovarajuæih
spremnika.
– više se ne pokazuje nedostatak soli i sjajila.
– programi pranja mogu trajati i do 30 minuta duže nego inaèe.
Ako želite koristiti sredstvo za pranje "3in1", provjerite da li je to sredstvo
za pranje podesno za tvrdoæu Vaše vode (pripaziti na podatke od
proizvoðaèa!).
Ako je tvrdoæa Vaše vode veæa nego što preporuèuje proizvoðaè, a Vi
ipak želite koristiti sredstvo za pranje "3in1", postupite na slijedeæi naèin:
• Podesite kod odabrane funkcije "3in1" omekšivaè vode na jedan
stupanj tvrdoæe niže nego kod ispiranje bez sredstva za pranje "3in1".
• Napunite specijalnu sol u posudu spremnika (ako je prazna).
Perilica suða pamti dva razlièita podešavanja stupnjeva tvrdoæe za
ispiranje s funkcijom "3in1" i bez funkcije "3in1".
Ukljuèivanje/iskljuèivanje funkcije 3 u 1
Pritisnite istovremeno dvije tipke koje se nalaze iznad natpisa 3 in1, dok
se ne osvijetli indikatorsko svjetlo koje odgovara simbolu “3 u 1”. To
znaèi da je funkcija aktivna.
Za deaktiviranje funkcije ponovo pritisnite iste tipke dok se indikatorsko
svjetlo koje odgovara simbolu “3 u 1” ne ugasi.
3
Pošto se kod ukljuèivanja “3 u 1” funkcije automatski iskljuèuje dovod
sredstva za sjaj, može se desiti uslijed razlièitih standarda kakvoæe “3 u
1” sredstva za pranje da suðe ne bude dovoljno osušeno.
U tom sluèaju postupite na slijedeæi naèin (vidi poglavlje “Dolijevanje
sredstva za sjaj”):
• Dolijte sredstvo za sjaj u posudu sredstva za sjaj (ako je prazna).
U svakodnevnoj uporabi
21
• Postavite na mehanièki naèin doziranje sredstva za sjaj na “2”.
• Ukljuèite dotok sredstva za sjaj.
Ako više ne koristite proizvode “3 u 1”
Ako ne želite više koristiti proizvod “3 u 1”, postupite na slijedeæi naèin:
• Iskljuèite funkciju “3u1”.
• Ponovno napunite posudu za sol i za sredstvo za sjaj.
• Postavite omekšivaè vode na maksimalnoj vrijednosti i izvršite do tri
puta kompletan normalan ciklus pranja bez punjenja.
• Potom prilagodite omekšivaè vode lokalnoj tvrdoæi vode.
Ako koristite proizvode “4 u 1”
Kada upotrebljavate deterdžente "4 u 1", koji integriraju i sredstvo protiv
korozije stakla u formuli "3 u 1", molimo slijedite iste upute kao i za
deterdžente "3 u 1".
22
U svakodnevnoj uporabi
Odabir programa pranja (Pregled programa)
•
2x
•
•
•
•
•
•
•
130 - 160
0,95 - 1,05
14 - 16
-
•
•
•
73
0,9
14
jako zaprljano,
osušeni ostaci hrane,
pogotovo bjelanjak i
škrob
•
ECO 50°5)
Jedaæi pribor
posuðe za
kuhanje i suðe
osjetljivo na
visoke
temperature
normalno zaprljano
Suðe za
serviranje kave i
deserta,
osjetljive èaše
malo zaprljano
12 - 24
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
9
INTENSIV
CARE 70°4)
22 - 24
•
0,8
-
1,80 - 2,00
tek upotrebljeno, i to
malo do osrednje
zaprljano
30
Posuðe bez
lonaca
120 - 130
•
Voda (litre)
-
•
30 MIN
(60°)3)
Elektrièna energija
(kWh)
•
normalna zaprljanost,
suhi ostaci hrane
1,00 - 1,50
Sušenje
-
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
AUTOMATIC
(50°- 65°)2)
90 - 110
Sredstvo za sjaj
•
Ispiranje
1 do 2x
•
2x
Vrsta
zaprljanosti
Èišæenje
koji je
prikladan
slijedeæim
èimbenicima:
Predpranje
Programpranja
Potrošnjavrij
ednosti1)
Trajanje (minute)
Rad programa
1)Vrijednosti koje se odnose na potrošnju naznaèene su pod standardnim uvjetima. Ovise o
punjenju košarice za posuðe. Moguæa su odstupanja ovisno o konkretnim uvjetima rada.
2)Ovisno o mutnini vode tijekom ovog programa ustanoviti æete stupanj zaprljanosti suða. Trajanje
programa, potrošnja vode i elektriène energije mijenja se znaèajno i to ovisno o punjenju
ureðaja i o stupnju zaprljanosti suða. Na osnovu zaprljanosti automatski se podešava
temperatura vode izmeðu 50°C i 65°C.
3)Polovièno punjenje ureðaja prilikom odabira ovog programa.
4)Prilikom korištenja sredstva za sjaj temperatura se za 10 minuta povisuje na 68° za
dezinfekciju, na pr., djeèjih flašica, plastiènih podloga za sjeèenje mesa ili staklenki za
marmeladu.
5)Program testiranja koji koriste ustanove za ispitivanje ureðaja
U svakodnevnoj uporabi
Odabir programa
Ako Vam posuðe izgleda ovako, odaberite
intenzivni program.
normalni program ili program sa
štednjom energije.
kratkotrajni program (npr. program od
30 min).
23
24
U svakodnevnoj uporabi
Ukljuèivanje programa
1.
2.
3.
4.
5.
Provjerit da li krak mlaznice može slobodno kružiti.
Odvrtite do kraja dovodni ventil.
Zatvorite vrata.
Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
Odaberite željeni program.
Pokazivaè programa svijetli. Nakon otprilike 3 sekunde zapoèinje
odabrani program pranja.
Obustava ili prekid programa pranja
1
3
Prekinite program pranja u tijeku samo ako je to neophodno potrebno.
Prekid programa pranja otvaranjem vratiju perilice posuða.
Prilikom otvaranja vratiju moglo bi doæi do ispuštanja vruæe pare.
Opasnost od opeklina!
1. Pažljivo otvorite vrata. Program pranja se obustavlja.
2. Zatvorite vrata. Program pranja se nastavlja.
Prekid programa pranja
1. Pritisnite funkcijske tipke 2 i 3 i držite ih pritisnute.
LED pokazivaèi svih programskih tipki koje se sada mogu odabrati
svijetle.
2. Prestanite pritiskati funkcijske tipke. Program pranja je prekinut.
3. Ako želite ukljuèiti novi program pranja, provjerite da li u posudi ima još
sredstva za pranje.
Ako iskljuèite ureðaj za pranje posuða, odabrani æe se program pranja
samo prekinuti, neæe se obustaviti. Ako ponovno ukljuèite ureðaj,
program pranja æe nastaviti s radom.
Postav odgoðenog starta
3
Odgoðenim startom možete odgoditi ukljuèivanje programa pranja od 1
pa sve do 9 sati.
1. Pritiskajte uzastopno tipku odgode starta dok se na multifunkcionalnom
zaslonu ne oèitava odgoda starta, na pr. 6, ako se program pranja mora
ukljuèiti nakon 6 sati.
2. Odaberite željeni program.
3. Neprekidno se oèitava preostalo vrijeme do odgoðenog starta
(na pr. 6, 5, 4, ... itd.).
U svakodnevnoj uporabi
25
Izmjenite odgoðeni start:
Do starta programa pranja možete izmjeniti odgoðeni start pritiskom na
zasebnu tipku za odgodu starta.
Poništavanje odgoðenog starta:
Pritisnite tipku ta odgaðanje starta toliko puta, dok se multifunkcionalni
zaslon ne zatamni. Odabrani program pranja se odmah pokreæe.
Promjena programa pranja
Do samog starta programa pranja možete odabrati novi program pranja.
Prije svega prekinite program pranja, ponovno postavite odgodu starta i
potom odaberite novi program pranja.
Iskljuèivanje ureðaja za pranje posuða
1
Iskljuèite perilicu posuða tek kad na pokazivaèu tijeka programa zasvijetli
pokazivaè za kraj programa pranja.
1. Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ. Zaslon se gasi.
2. Zatvorite dovod vode.
Otvorite pažljivo vrata, jer bi ureðaj mogao izbaciti vruæu paru.
• Vruæe posuðe je osjetljivo na udarce. Zbog toga ostavite posuðe 15
minuta da se ohladi prije nego što ga pospremite. Na taj æete naèin
poboljšati rezultat sušenja.
• Posuðe se brže suši, ako nakon kraja programa nakratko širom
otvorite vrata te ih onda ostavite odškrinuta.
Vaðenje posuða
3
Obièno je unutarnji dio vratiju i kuæište spremnika posuða vlažno.
• Ispraznite najprije donju i potom gornju košaricu. Zatim pripazite da
preostala voda ne kaplje s gornje košarice na posuðe koje se nalazi u
donjoj košarici.
26
Èišæenje i njega ureðaja
Èišæenje i njega ureðaja
1
Nemojte upotrebljavati sredstva za èišæenje namještaja ni agresivna
sredstva za pranje.
• Radni dijelovi ureðaja za pranje posuða èiste se mekšom krpom i
toplom, èistom vodom.
• Povremeno provjeravajte da li su unutarnji spremnik, brtvilo vratiju i
filter dotoka vode (ako je predviðen) zaprljani i, ako ustreba, oèistite
ove dijelove.
Èišæenje filtera
3
Filter se mora redovito kontrolirati i èistiti.
Zaprljani filter utjeèe negativno na
rezultat pranja.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaricu.
2. Zaokrenite ruèku za ¼ u smjeru
suprotnom kazaljki na satu (A) i izvucite
sklop filtera (B).
3. Zahvatite fini filter (1) za ušicu ruèke i
izvucite iz njega mikrofilter (2).
4. Temeljito oèistite pod tekuæom vodom
sve filtere.
Èišæenje i njega ureðaja
1
5. Izvucite plosnati filter (3) iz dna otvora za
pranje i oèistite temeljito obje strane.
6. Ponovno umetnite plosnati filter.
7. Umetnite i prièvrstite fini filter na
mikrofilter.
8. Umetnite sklop filtera zaokretanjem
ruèke u smjeru kazaljke na satu do
prièvršæivanja na utor. Pazite potom da
plosnati filter ne viri iz dna otvora za
pranja.
Bez filtera se u ni u kom sluèaju ne smije pristupati pranju.
27
28
Što uraditi, kada...
Što uraditi, kada...
Male smetnje ukloniti sami
Prije nego što nazovete servisnu službu, molimo provjerite, da li smetnju
ne
– možete uz pomoæ naredne tablice grešaka sami ukloniti
ili
– da li je uzrokovana neispravnim, elektriènim spojevima i/ili prikljuècima
vode.
U takvim sluèajevima tehnièar je dužan zaraèunati Vam dolazak servisne
službe èak i u roku važenja garancije.
Ukoliko tijekom rada na kontrolnoj ploèi trepere ili svijetle pokazivaèi
navedeni u sljedeæoj tabeli, onda Vas molimo da tamo potražite upute za
otklanjanje neispravnosti.
Nakon otklanjanja neispravnosti na koju ukazuje pokazivaè za kraj
programa, koji treperi u pojedinaènom ili dvostrukom ritmu, pritisnite
tipku zapoèetog programa pranja. Program pranja se nastavlja.
U sluèaju oèitavanja novih poruka o neispravnosti u radu:
– Prekinite program pranja.
– Iskljuèite i ponovno ukljuèite ureðaj.
– Odaberite željeni program.
Ako se neispravnost još uvijek oèitava na zaslonu, obratite se tehnièkom
servisu i obavijestite ga o oèitanoj neispravnosti.
Smetnja
Moguæ uzrok
Rješenje
Pipa za vodu je zaèepljena ili
Oèistite pipu za vodu.
u njoj ima naslaga kamenca.
Pokazivaè odabranog
programa pranja treperi,
pokazivaè za kraj programa
pranja treperi u
pojedinaènom ritmu tj. po 1
kratki svjetlosni signal uz
pauzu od oko 3 s izmeðu
signala
(problemi s dotokom vode)
Dovod vode je zatvoren.
Otvorite dovod vode.
Filtar (ako postoji) u
vijèanom spoju crijeva na
dovodnom ventilu je
zaèepljen.
Oèistite filtar u vijèanom
spoju crijeva.
Prekinite program pranja
(pogledajte poglavlje:
Pokretanje programa),
Filtri na dnu otvora za pranje Oèistite filtre (proèitajte
su zaèepljeni.
poglavlje: Èišæenje
filtara),
potom iznova pokrenite
program pranja.
Dovodno crijevo nije pravilno Provjerite kako su
postavljeno.
položena crijeva.
Što uraditi, kada...
Smetnja
Moguæ uzrok
29
Rješenje
Pokazivaè odabranog
Zaèepljen je sifon.
Oèistite sifon.
programa pranja treperi,
pokazivaè za kraj programa
pranja treperi u dvostrukom
ritmu tj. po 2 svjetlosna
Odvodno crijevo nije pravilno Provjerite kako su
signala koja nakon kratke
položena crijeva.
pauze slijede jedan za drugim postavljeno.
(u unutarnjem spremniku
perilice posuða zadržava se
voda).
pokazivaè za kraj programa
pranja treperi u trostrukom
ritmu tj. po 3 svjetlosna
signala koja nakon kratke
pauze slijede jedan za
drugim.
Program se ne pokreæe.
U prostoru za pranje vidljive
su mrlje hrðe.
Pištanje prilikom pranja.
Aktivirala se zaštita
vodovodnog sustava.
Zatvorite pipu za vodu te
obavijestite tehnièki
servis.
Utikaè nije ukopèan.
Ukopèajte utikaè.
Osiguraè kuæne elektriène
instalacije nije ispravan.
Zamijenite osiguraè.
Kod modela perilice posuða
Ako želite odmah
s odgoðenim startom rada:
pristupiti pranju, izbrišite
Odabran je odgoðeni start
odgodu starta.
rada.
Prostor za pranje je od
nehrðajuæeg èelika. Mrlje od
hrðe koje ste uoèili u
prostoru za pranje ostaci su
U ureðaju perite samo
vanjske hrðe (èestice hrðe iz
prikladno suðe i jedaæi
vodovodnih cijevi, od lonaca,
pribor.
jedaæeg pribora, itd.)
Uklonite mrlje uobièajenim
sredstvom za èišæenje
èelika.
Pištanje ne naznaèuje
opasnost.
Odstranite kamenac iz
ureðaja prigodnim
sredstvom za èišæenje
perilica posuða. Ako se
nakon otklanjanja
kamenca još uvijek èuju
šumovi, koristite neko
drugo sredstvo za pranje
posuða i jedaæeg
pribora.
30
Što uraditi, kada...
Ako rezultat ispiranje nije zadovoljavajuæi
Suðe ne bude èisto.
• Nije odabran ispravan program ispiranja.
• Suðe je bilo tako rasporeðeno, da voda ispiranja nije dospjela do svih
dijelova. Košare za suðe ne smiju biti prenatrpane.
• Sita na dnu prostora za ispiranje nisu èista ili su pogrešno umetnuta.
• Nije korištena marka sredstva za pranje ili je doza bila premala.
• Kod naslaga kamenca na suðu: Posuda spremnika specijalne soli je
prazna ili je ureðaj omekšavanja vode pogrešno podešen.
• Izljevno crijevo nije ispravno postavljeno.
• Ako se u posudi sredstva za pranje nakon kraja programa ispiranja
nalaze ostaci sredstva za pranje, onda je ili bila blokiranja ruka za
prskanje ili su mlaznice ruke za prskanje zaèepljene uslijed prljavštine
iz vode za ispiranje.
Postoji moguænost da se ruke za ispiranje radi èišæenja otpuste iz svog
uèvršæenja (vidi poglavlje “Njega i èišæenje”).
Suðe se ne osuši i ostaje bez sjaja.
• Nije korištena marka sredstva za sjaj.
• Posuda spremnika sredstva za sjaj je prazna.
Na èašama i suðu se nalaze pruge, mlijeène mrlje ili plavo
ljeskajuæa naslaga.
• Podesiti niže dozu sredstva za sjaj.
Na èašama i suðu se nalaze osušene kapljice vode.
• Podesiti na više dozu sredstva za sjaj.
• Uzrok može biti sredstvo za pranje. Obratite se savjetniku za kupce od
proizvoðaèa sredstva za pranje.
Korozija stakla
• Obratite se savjetniku za kupce od proizvoðaèa sredstva za pranje.
Razvrstavanje
31
Razvrstavanje
2
Ambalaže
Ovi ambalažni materijali nisu štetni za okoliš i pogodni su za reciklažu.
Plastièni dijelovi imaju posebnu oznaku, kao na pr. >PE<, >PS<, itd.
Razvrstajte ambalažni materijal ovisno o naznakama na komunalnim
mjestima za skupljanje otpada i na kontejnerima odreðenim za tu svrhu.
2
Rabljeni uredaji
W
1
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaèuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaæinstva. Umjesto
toga treba biti uruèen prikladnim sabirnim toèkama za recikliranje
elektronièkih i elektrièkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
sprijeèit æete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi,
koje bi inaèe mogli ugroziti neodgovarajuæim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo
Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje
otpada iz domaæinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Oprez! Iskopèajte utikaè rabljenog ureðaja iz utiènice. Prerežite kabel i
uklonite ga zajedno s utikaèem.
Oštetite bravu vratiju, tako da se vrata više ne mogu zatvoriti. Djeca se
više ne mogu zatvoriti unutar ureðaja i dovesti sebe u životnu opasnost.
Tehnièki podaci
5
Kapacitet:
12 standardnih pribora za jelo ukljuèujuæi servis posuða
Dozvoljeni tlak vode:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 bar )
Elektrièni prikljuèak:
Pogledajte i natpisnu ploèicu koja se nalazi na desnom
unutarnjem rubu vrata perilice posuða.
dimenzije:
818 - 878 x 596 x 575 (visina x širina x dubina u mm)
maks. težina:
45 kg
32
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
Ispitivanju u skladu s EN 60704 mora se pristupiti s maksimalnim
punjenjem u programu za testiranje (proèitajte tablicu programa).
Ispitivanju u skladu s EN 50242 mora se pristupiti s punom posudom
soli omekšivaèa vode, s punim spremnikom za sredstvo za sjaj i u
programu za testiranje (proèitajte tablicu programa).
Maksimalno punjenje: 12 standardnih pribora za
jelo ukljuèujuæi servis posuða
Doziranje sredstva za pranje:
5g + 25g (vrsta B)
Postav sredstva za sjaj:
4 (vrsta III)
Primjeri rasporeda:
Gornja košara *)
*) Izvadite podloge za šalice koje se eventualno nalaze na lijevoj strani kao i eventualni
podmetaè za odlaganje pribora za jelo.
Donja košarica s košaricom za jedaæi
pribor*)
Košarica za jedaæi pribor
*) Izvadite podloge za šalice, koje se eventualno nalaze na lijevoj strani kao i
eventualne držaèe pivskih èaša zajedno sa šipkama.
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
33
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
1 Sigurnosne mjere prilikom instaliranja
• Ureðaj za pranje posuða se prenosi samo u uspravnom položaju, u
protivnom bi se sluèaju slana voda mogla izliti.
• Prije stavljanja u pogon provjerite da se ureðaj za pranje posuða nije
oštetio tijekom transporta. Nemojte ni u kom sluèaju ukopèati ureðaj
ako je ošteæen. Ako ustanovite štete na ureðaju, obratite se dobavljaèu.
• Nemojte nipošto stavljati u pogon ureðaj, ako su napojni kabel,
dovodno/odvodno crijevo, zaslon, radna površina ili podnožje ošteæeni
tako da je ureðaj pristupaèan.
• Utikaè se ukopèava iskljuèivo u utiènice koje su propisno instalirane i
opremljene zaštitom kontakata.
• Prije stavljanja u pogon budite sigurni da nominalni napon i vrsta struje
koji su navedeni na ploèici ureðaja odgovaraju lokalnom mrežnom
naponu i vrsti struje. Podaci o potrebnom elektriènom osiguranju
nalaze se na ploèici s podacima.
• Višestruke spojnice utikaèa i produžni kabeli se ne smiju upotrebljavati.
Opasnost od požara zbog pregrijavanja!
• Mrežni prikljuèak ureðaja za pranje posuða može zamjeniti samo
tehnièki servis ili ovlašteno struèno osoblje.
• Dovodno crijevo s sigurnosnim ventilom smije zamjeniti samo tehnièki
servis.
34
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
• Ureðaj mora biti postavljen na sigurnoj i èvrstoj površini i niveliran u
svim smjerovima.
• Izravnati æete neravnine poda i ujednaèiti visinu ureðaja s visinom
ostalog namještaja, ako odvrtite podesive nogiceodvijaèem.
• Stražžnje nogare treba podesiti s prednje strane ureðaja
(vidi montažžnu uputu).
• Dovodno, odvodno crijevo i napojni kabel moraju se smjestiti straga,
unutar donjeg dijela podnožja, i ostaviti im dovoljno mjesta kako se ne
bi savili ni zgnjeèili.
• Ureðaj za pranje posuða mora se osim toga prièvrstiti na jednodijelnu
kuhinjsku radnu površinu ili na obližnje dijelove namještaja. Ove su
mjere nužno potrebne kako bi bili garantirani sigurnosni propisi VDE
protiv gubljenja ravnoteže.
Ugradiva perilica posuða
(vidi priloženu montažnu šablonu)
Priložen montažni lim služi za jednostavnu montažu kao i za stabilno
prièvršæivanje podijeljenih kuhinjskih ploèa.
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
35
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Vodovodni prikljuèak
• Ureðaj može se prikljuèiti na dovod hladne i tople vode do maks 60
°C.
• Ureðaj za pranje posuða ne smije se prikljuèivati na otvorene ureðaje
za grijanje vode ni na protoène grijaèe.
Dopušteni pritisak vode
Minimalni dopušteni pritisak vode:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
Ako je pritisak vode niži od 0,1 MPa, pitajte
za savjet vašeg instalatera.
Maksimalni dopušteni pritisak vode :
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
Ako je pritisak vode viši od 1 MPa, mora se
instalirati ventil za redukciju pritiska
(nabavlja se u specijaliziranim trgovinama).
Prikljuèivanje dovodnog crijeva
1
3
1
Prilikom prikljuèivanja dovodno se crijevo ne smije savijati, gnjeèiti ni
isprepletati.
Dovodno crijevo opremljeno s zasebnim zavrtnjem (ISO 228-1:2000)
prikljuèuje se na ventil s vanjskim narezom (¾ cola). Dovodno crijevo je
opremljeno s plastiènom ili metalnom prikljuènom maticom:
– prikljuènu maticu zavrtnja crijeva pritegnuti rukama.
Nakon toga provjerite da li je sklop nepropustan (budite sigurni da voda
ne curi).
Kako dovod vode u kuhinji ne bi bio ogranièen, savjetujemo vam da
instalirate dodatnu slavinu ili da postavite na postojeæoj slavini,
odvojnicu.
Upozorenje: Opasnost od strujnog
udara
(Vrijedi samo kod perilica za suðe sa
sigurnosnim ventilom)
Elektrièni kabel za sigurnosni ventil
prolazi u dvostrukom dovodnom crijevu i
stoji pod naponom.
Nikada dovodno crijevo kao ni
sigurnosni ventil ne uranjati u vodu.
36
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Odvod vode
Odvodno crijevo ne smije se savijati,
gnjeèiti ni isprepletati.
• Prikljuèak odvodnog crijeva:
maksimalna dopuštena visina iznad
donjeg ruba ureðaja: 60 cm.
Produžno crijevo
• Produžna crijeva se nabavljaju u
specijaliziranim trgovinama ili preko
naših tehnièkih servisa. Unutarnji
promjer produžnog crijeva mora
iznositi 19 mm, kako funkcije ureðaja
ne bi bile ometene.
• Ukupna duljina ukljuèujuæi i produžno
crijevo smije iznositi najviše 4 m.15
dozvoljeni raspon
1
Odvodno crijevo
Prikljuèak sifona
• Cijev odvodnog crijeva (promjer 19 mm) prikladna je za sve vrste
raspoloživih sifona. Vanjski promjer prikljuèka sifona mora iznositi
barem 15 mm.
• Odvodno crijevo mora biti prièvršæeno pomoæu isporuèene obujmice
crijeva na prikljuèak sifona.
Zaštita vodovodnog sistema
Ureðaj za pranje posuða opremljen je sigurnosnim sistemom za zaštitu
od šteta koje može prouzroèiti voda.
U sluèaju kvara sigurnosni ventil u dovodnom crijevu smjesta prekida
dotok vode.
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
37
Elektrièni prikljuèak
Podaci o mrežnom naponu, vrsti struje i potrebnom osiguranju nalaze se
na ploèici s podacima. Ploèica s podacima postavljena je na desnom
unutrašnjem rubu vratiju perilice posuða.
Ako želite iskljuèiti ureðaj iz napojne mreže, iskopèajte utikaè.
Oprez:
– Sigurnosni standardi zahtijevaju da je ureðaj uzemljen. Proizvoðaè ne
prihvaæa nikakvu odgovornost u sluèaju nepridržavanja gore navedenih
mjera sigurnosti.
– Postavite ureðaj tako da utikaè bude dostupan.
38
Garancija/servis
Garancija/servis
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese
können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG-Electrolux agents’ own guarantee conditions are
applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région
sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales. las
cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali. Queste
condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários locais,
podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG-Electrolux vevöszolgálatainknál saját
jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük közvetlenül
szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih služb
AEG-Electrolux.
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Garancija/servis
39
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 00 64-92 59 11 11
Fax: 00 64-92 59 11 12
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International Development
Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latvia
Electrolux Latvija Ltd.
Kr.Barona iela 130/2
Riga, LV-1012
Tel.: 371 7313626
Fax: 371 7845954
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Awad Badi Nahas Est
Shara Siteen
Jeddah 21463
Phone: 6646583
Alia Trading Co
Mecca Road
Riyadh 11491
Phone 4645977
40
Garancija/servis
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
Czech Rep.
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
Garancija/servis
41
Europsko Jamstvo
Electrolux jamèi za ovaj ureðaj u državama navedenim na kraju ovog priruènika, u razdoblju koji je
naveden u jamstvu ureðaja ili koji je predviðen zakonom. Ako preðete iz jedne od tih država u
drugu dolje navedenu državu, ovo jamstvo ureðaja prelazi s vama po sljedeæim uvjetima:
• Jamstvo ureðaja poèinje od datuma prve kupnje ureðaja, koji se dokazuje tako da se predoèi
važeæi raèun o kupnji koji je izdao prodavaè ureðaja.
• Jamstvo ureðaja vrijedi za isto razdoblje i obuhvaæa iste radove i dijelove koji postoje u vašoj
novoj državi prebivališta za taj model ili asortiman ureðaja.
• Jamstvo ureðaja je osobno, tj. vrijedi za originalnog kupca i ne može se prenijeti na drugog
korisnika.
• Ureðaj se instalira i koristi u skladu s uputama koje izdaje Electrolux i koristi se samo unutar
domaæinstva, tj. ne koristi se u komercijalne svrhe.
• Ureðaj se instalira u skladu sa svim važeæim propisima na snazi u vašoj novoj državi
prebivališta.
Odredbe ovog Europskog jamstva ne umanjuju nijedno pravo koje vam je zajamèeno zakonom.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
42
Garancija/servis
p
t
b
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Opsluživanje
43
Opsluživanje
U sluèaju tehnièkih neispravnosti provjerite da li uz pomoæ uputa za
uporabu (poglavlje “Kako postupiti u sluèaju …” ) možete rješiti sami ovaj
problem.
Ako niste u stanju otkloniti ustanovljeni problem, obratite se tehnièkom
servisu ili servisu našeg partnera.
Potrebni su nam slijedeæi podaci za
brzo rješavanje problema:
– Oznaka modela
– Broj proizvoda (PNC)
– Serijski broj (S-br.)
(Proèitajte ove brojeve na ploèici s
podacima)
– Vrsta neispravnosti
– eventualno signaliziranje neispravnosti
koje se oèitava na ureðaju.
Savjetujemo da unesete slijedeæe podatke kako biste imali uvijek pri ruci
oznake vašeg ureðaja:
Oznaka modela:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-br.:
.....................................................
117 994 19/0-00-261006-01
izmjene
Zadržava se pravo na
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising