Aeg-Electrolux | F88080IA | User manual | Aeg-Electrolux F88080IA Korisnički priručnik

Aeg-Electrolux F88080IA Korisnički priručnik
FAVORIT 88080 i
Upute za uporabu
Automatska
perilica posuða
2
Poštovani,
Zahvaljujemo se na povjerenju i odabiru ovog vrhunskog proizvoda.
Milijuni vijernih kupaca diljem svijeta najbolji su pokazatelj kvalitete naših
proizvoda. Ergonomiènost, funkcionalnost, vrhunski dizajn, preciznost
izrade, inovacija, upotreba najkvalitetnijih materijala i tehnologija pri izradi
svakog proizvoda, te ekološka osviještenost i konstantna briga za zaštitu
okoliša i uštedu energije, samo su neka od obilježja naših proizvoda.
Kako bi maksimalo i kvalitetno iskoristili sve funkcije i moguænosti ovog
proizvoda, molimo Vas da prije stavljanja u funkciju ovog proizvoda
proèitate priloženo uputstvo za upotrebu. Preporuèujemo da uputstvo za
upotrebu saèuvate kako bi ga mogli koristiti svaki put kada se pojavi
potreba.
Želimo Vam mnogo ugodnih trenutaka uz vaš novi ureðaj!
3
U ovom se priruèniku koriste sljedeæi simboli:
Važne informacije koje se odnose na vašu osobnu sigurnost i
informacije o tome kako sprijeèiti ošteæenja na ureðaju.
Opæe informacije i savjeti
2
Informacije o zaštiti okoliša
1
Sadržaj
3
Sadržaj
Uputstva za korištenje
5
Sigurnosne mjere
5
Presjek ureðaja
6
Opsluživanje
7
Prvo ukljuèivanje – Postav jezika
8
Zaslon
9
Osnovne napomene za korištenje
Pregled menija
Odabir opcije/postava
Prije prvog ukljuèivanja
Ulijevanje omekšivaèa vode
Dodavanje Soli
Ulijevanje sredstva za sjaj
Postav zvuènog signala
U svakodnevnoj uporabi
posložite jedaæi pribor i posuðe
Podešavanje visine gornje košarice.
Ulijte sredstvo za pranje
Korištenje sredstva za pranje “3 u 1”
Odabir programa pranja (Pregled programa)
Ukljuèivanje programa
Postav odgoðenog starta
Iskljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Èišæenje i njega ureðaja
10
10
11
12
12
14
15
16
17
17
23
24
25
27
30
31
32
33
Kako se postupa, u sluèaju …
Vraæanje tvornièkog postava jezika
Sami otklonite male neispravnosti
Ako rezultat ispiranje nije zadovoljavajuæi
Razvrstavanje
35
35
35
38
39
Tehnièki podaci
39
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
40
4
Sadržaj
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
42
Sigurnosne mjere prilikom instaliranja
42
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
43
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
44
Garancija/servis
46
Opsluživanje
51
Uputstva za korištenje
5
Uputstva za korištenje
1 Sigurnosne mjere
Prije prvog ukljuèivanja
• Slijedite “Uputstva za instaliranje i za prikljuèivanje”.
Namjena ureðaja
• Ureðaj za pranje posuða koristi se iskljuèivo za pranje suða u kuæanstvu.
• Preinake ili izmjene na ureðaju za pranje posuða nisu dopuštene.
• Upotrebljavajte samo specijalnu sol, sredstvo za pranje i za sjaj koja je
prikladna za ovaj ureðaj za pranje posuða za kuæne potrebe.
• Nemojte ulijevati u ureðaj za pranje posuða nikakva otapala. Opasnost
od eksplozija!
Sigurnosne mjere za zaštitu djece
• Držite daleko od djece dijelove ambalaže. Opasnost od gušenja!
• Djeca èesto nisu u stanju razaznati opasnosti koje proizlaze od
rukovanja elektriènim ureðajem. Nemojte ostavljati djecu u blizini
ureðaja za pranje posuða, ako nisu pod vašom kontrolom.
• Pazite da se djeca ni manje domaæe životinje ne penju na ureðaj za
pranje posuða. Životna opasnost!
• Sredstva za pranje mogu nadražiti, izjedati oèi, usta i ždrijelo. Životna
opasnost! Slijedite sigurnosne napomene proizvoðaèa sredstva za
pranje i za èišæenje.
• Voda koja se nalazi u ureðaju za pranje posuða nije pitka voda.
Opasnost od izjedanja!
Osnovne sigurnosne mjere
• Popravke na ureðaju za pranje posuða izvodi iskljuèivo struèno osoblje.
• Za vrijeme pauze u radu iskljuèite ureðaj za pranje posuða i zatvorite
dovod vode.
• Nemojte nikad izvlaèiti utikaè iz mrežne utiènice povlaèeæi kabel, nego utikaè.
• Provjerite da vrata perilice suða budu uvijek otvorena, osim u sluèaju
kad se ureðaj puni ili prazni. Na ovaj æete naèin izbjeæi spoticanje na
otvorena vrata i moguænost povreda.
• Nemojte se naslanjati ni postavljati na vratima kad su otvorena.
• Ako se ureðaj za pranje posuða nalazi u prostoriji u kojoj postoji
opasnost od zamrzavanja, iskopèajte nakon svakog pranja prikljuèno
crijevo sa dovodnog ventila.
6
Presjek ureðaja
Presjek ureðaja
Mlaznica gornje košarice i
donja mlaznica
Posuda za
specijalnu sol
Uklopnik
za tvrdoæu vode
Posuda za
sredstvo za pranje
Posuda za
sjajilo
Ploèica s podacima
Filteri
Unutrašnje osvjetljenje
1
Ova perilica posuða ima unutrašnje svjetlo koje se pali i gasi kada se
otvaraju i zatvaraju vrata na perilici.
Unutrašnje svjetlo ima LED diodu KLASE 1 u skladu s
EN 60825- 1:1994 +A1:2002 + A2:2001.
Ako je potrebno zamijeniti svjetiljku, molimo vas obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Opsluživanje
Opsluživanje
Dugme UKLJ/
ISKLJ.
Osnovne tipke
Tipka
OPTION
Zaslon
Tipka
OK/START
Tipka
RESET
Funkcija dugmeta
UKLJ/ISKLJ
– Uklj/iskljuèuje ureðaj
Osnovne
tipke
– Odabiri unutar menija
– Odaberite jednu od vrijednosti prilikom odabira opcije ili postava.
OPTION
– Prijelaz od menija programa na meni opcija
– za vrijeme rada programa pranja : kratkotrajna izmjena teksta na
zaslonu iz poruke koji se odnosi na dio programa na poruku
programa pranja
RESET
–
–
–
–
OK/START
obustavite program u tijeku
prilikom opcija i postava : obustavite postupak postavljanja
Preðite iz menija opcija u meni program
Preðite iz podmenija postava na meni opcija
– na meniju programa: ukljuèite odabrani program
– Preðite iz POSTAVA … (meni opcija) na podmeni postava
– na meniju opcija: Zapoènite i dovršite postupak postavljanja
7
8
Prvo ukljuèivanje – Postav jezika
Prvo ukljuèivanje – Postav jezika
1. Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ.
Na zaslonu se oèitava poruka HELLO.
Èim je ureðaj za pranje rublja spreman,
osvjetljava se redak LANGUAGE
ENGLISH; rijeè ENGLISH svjetluca.
2. Tipkama “gore-dolje” ( odnosno )
odaberite željeni jezik.
3
3
3. Pritisnite OK/START tipku.
Na taj æete naèin postaviti željeni jezik
na zaslonu. Na zaslonu se oèitava
poruka ODABERITE PROGRAM.
Ako naknadno želite izmjeniti jezik, proèitajte poglavlje “Ponovno
postavljanje jezika”.
Možete podesiti osvjetljenje zaslona, mijenjajuæi postave SVJETLOST i
KONTRAST1; proèitajte poglavlje “Osnovne napomene za korištenje”.
1. nije raspoloživ za sve modele
Zaslon
9
Zaslon
Info-ljestvica
Poruka teksta
Simbol
Info ljestvica sastoji se od niza svjetleæih elemenata, koji su podijeljeni u
dva odjeljka: lijevi odjeljak se odnosi na meni programa, dok se meni
opcija odnosi na desni odjeljak.
• U meniju programa i opcija vidi se položaj unutar menija u kojem se
nalazite (svjetluca odgovarajuæe svjetlo).
• Dok program pranja traje, na info-ljestvici funkcije oèitava se brojka
programa u toku. U tom trenutku se oèitava koliko dijelova programa
još slijede (ukljuèujuæi i trenutni dio programa).
Ispisana poruka iskazuje na meniju programa naziv odabranog
programa i predviðeno trajanje u minutama.
• U meniju opcija oèitava se naziv odabrane opcije, odnosno naznaèuje
postav i trenutnu postavljenu vrijednost.
• Tijekom rada programa pranja, ispisana poruka naznaèuje naziv
trenutnog dijela programa i predviðeno preostalo trajanje cjelokupnog
programa pranja.
Tipkom OPTION možete ukratko prikazati naziv programa pranja.
• U sluèaju neispravnosti, oèitava se pomoæna poruka teksta.
Simboli u retku za simbole imaju slijedeæe znaèenje:
– ODGOÐENI START ukljuèena
– Odabrani program za dezinfekciju, na pr. djeèjih boèica
– 3 U 1 ukljuèena
– Zvuènik je iskljuèen; nema zvuènog signala (Postav JAÈINA ALARMA)
10
Osnovne napomene za korištenje
Osnovne napomene za korištenje
U ovom æete poglavlju naæi sve osnovne podatke za korištenje Vašeg
ureðaja za pranje posuða. Proèitajte dakle vrlo pažljivo ovo poglavlje.
Pregled menija
Meni programa
Meni opcija
ODGOÐENI START
AUTOMATSKO
30 MINUTA
Tipka
OPTION
3U1
70° INTENZIVNO
POSTAVI …
65° NORMALNO
Tipka
OK/START
UŠTEDA ENERG.
JEZIK
50° NORMALNO
TVRDOÆA VODE
45° STAKLO
SREDS. ZA SJAJ
PREDPRANJE
JAÈINA ALARMA
SVJETLOST
KONTRAST1
1. nije raspoloživ za sve modele
Menu programa:
• Nakon ukljuèivanja ureðaja za pranje posuda nalazite se u meniju programa.
• Odaberite program pranja pomoæu tipke gore-dolje ( odnosno ).
Na info-ljestvici oèitava se vaš trenutni položaj unutar menija.
• Tipkom OPTION preðite na meni opcija.
Meni opcija
• Tipkama “gore-dolje” ( odnosno ) odaberite željenu opciju. Na
info-ljestvici se uvijek oèitava vaš trenutni položaj unutar menija.
• Vezano na opciju ODGOÐENI START proèitajte poglavlje “Postav
odgoðenog starta”; vezano na opciju 3 U 1 proèitajte poglavlje “Prije
prvog ukljuèivanja”
• Tipkom OK/START prelazite s menija POSTAVI … na podmeni postavi.
Osnovne napomene za korištenje
11
Podmenu postava
Tipkama “gore-dolje” ( odnosno ) odaberite željenu opciju. Na infoljestvici oèitava se vaš trenutni položaj unutar podmenija.
• JEZIK
Postavite jezik teksta na zaslonu; proèitajte poglavlje “Ponovni postav
jezika”.
• TVRDOÆA VODE
Elektronièki postav vrijednosti tvrdoæe vode (Raspon tvrdoæe vode od
1 do 10).
• SREDS. ZA SJAJ
Ako je postav 3 U 1 odabran: ukljuèite ili iskljuèite dotok sredstva za
sjaj.
Ako postav 3 U 1 nije odabran: dotok sredstva za sjaj je naèelno
ukljuèen, iako je za SREDSTVO ZA SJAJ odabrana opcija NE.
• JAÈINA ALARMA
Postavite jaèinu tona za signaliziranje (U rasponu do 0 do 5); Brojka 0
signalizira da je ton za signaliziranje iskljuèen.
• SVJETLOST
Postavite jasnoæu zaslona (U rasponu od 1 do 10).
• KONTRAST1
Postavite kontrast zaslona (U rasponu od 1 do 10).
Odabir opcije/postava
1.
2.
3.
4.
5.
3
3
Odaberite opciju ili postav koji želite ukljuèiti.
Pritisnite OK/START tipku. Postavljena brojka svjetluca.
Tipkama “gore-dolje” ( odnosno ) odaberite željenu brojku.
Pritisnite OK/START tipku. Sada je postavljena brojka osvjetljena.
Tipkama “gore-dolje” ( odnosno ) možete odabrati slijedeæu opciju,
odnosno postav.
Tipkom OPTION odabirete željenu brojku. Na zaslonu se uvijek oèitava
prvi unos menija opcija/postava.
Tipkom RESET možete izbrisati postav.
1. nije raspoloživ za sve modele
12
Prije prvog ukljuèivanja
Prije prvog ukljuèivanja
3
Ako želite upotrijebiti sredstvo za pranje “3 u 1”:
– Prije svega proèitajte poglavlje “Upotreba sredstva za pranje 3 u 1”.
– Ne stavljajte ni specijalnu sol ni sredstvo za sjaj.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1” prije prvog stavljanja u pogon:
1. Ulijte omekšivaè vode
2. Dodajte specijalnu sol za omekšivaè vode
3. Ulijte sredstvo za sjaj
Ulijevanje omekšivaèa vode
3
Omekšivaè vode postavlja se mehanièki ili elektronièki.
Ako želite otkloniti naslage kamenca na posuðu, ispirajte suðe vodom s
niskim stupnjem tvrdoæe. Omekšivaè vode mora se upotrebljavati
pozivajuæi se na tablicu tvrdoæe vode u vašem mjestu stanovanja.
Podatke o mjesnoj tvrdoæi vode dobiti æete od nadležne vodovodne
ustanove.
Automatski ureðaj za pranje posuða
mora se iskopèati.
Mehanièki postav:
1. Otvorite vrata ureðaja za pranje posuða.
2. Izvucite iz ureðaja za pranje posuda
donju košaricu za suðe.
3. Zaokrenite na 1 ili na 2 prekidaè
raspona tvrdoæe koji se nalazi na lijevoj
strani otvora za pranje (pogledajte
tablicu).
Prije prvog ukljuèivanja
3
13
Elektronièki postav:
1. Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ.
Ako se na zaslonu oèitava naziv jednog dijela programa, znaèi da je
program pranja ukljuèen. Prije svega morate obustaviti program pranja:
– Pritisnite RESET tipku. Na zaslonu se oèitava poruka PREKINUTI
RAD?
– Pritisnite OK/START tipku. Program pranja je obustavljen.
2. Za postavljanje TVRDOÆE VODE ; proèitajte poglavlje “Odabir opcije/
postava”.
3. Podesite TVRDOÆU VODE na pravilnoj vrijednosti.
Ako se omekšivaè vode elektronièki postavlja na “1” iskljuèuje se poruka
pomoænog teksta DODAJTE SOL.
Tvrdoæa vode
u
°d1)
51
43
37
29
23
-
u
mmol/l2)
Postav stupnja tvrdoæe
Raspon
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
ispod 4
ispod 0,7
I
mehanièki
elektronièki
103)
9
8
7
6
2*
5*
4
3
1
2
1
sol nije potrebna
1)(°d) njemaèki stupanj, mjerna jedinica za tvrdoæu vode
2)(mmol/l) milimol po litru, meðunarodna mjerna jedinica za tvrdoæu vode
3)Ovim postavom trajanje programa može se neznatno produžiti.
*) radni postav
14
Prije prvog ukljuèivanja
Dodavanje Soli
1.
2.
3.
4.
3
3
Za otklanjanje kamenca u omekšivaèu vode potrebno je dodati
specijalnu sol. Upotrebljavajte samo specijalnu sol koja je prikladna za
ovaj ureðaj za pranje posuða za kuæne potrebe.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1”, dodajte specijalnu sol:
– Prije prvog ukljuèivanja ureðaja za pranje posuða
– Ako se prilikom ukljuèivanja programa oèitava poruka za potporu
korisnika DODAJTE SOL.
Otvorite vrata i izvucite donju košaricu.
Zaokrenite jezièac za zatvaranje
posude za specijalnu sol u smjeru
suprotnom kazaljki na satu.
Samo prilikom prvog ukljuèivanja:
Napunite vodom posudu za specijalnu
sol.
Na otvor posude postavite lijevak koji
spada u dodatnu opremu.
Usipajte specijalnu sol u posudu,
ovisno o velièini zrna kapacitet iznosi
otprilike 1,0-1,5 kg. Posuda ne smije
biti prepuna.
Sigurno æe prilikom usipavanja
specijalne soli doæi do prelijevanja vode.
5. Oèistite otvor posude od preostale soli.
6. Zaokrenite u smjeru kazaljke na satu jezièac za zatvaranje.
7. Nakon što ste dodali specijalnu sol ukljuèite program pranja.
Na taj æe se naèin isprati zrnca soli i slana voda koja se izlila.
Ovisno o velièini zrna potpuno otapljanje soli u vodi može trajati nekoliko
sati i prilikom starta programa pranja poruka za potporu DODAJTE SOL
se više ne oèitava.
Prije prvog ukljuèivanja
Ulijevanje sredstva za sjaj
Pošto sredstvo za sjaj omoguæava bolje ispiranje vodom, vaše æe
posuðe biti sjajnije i bez mrlja, a èaše još bistrije.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1”, dodajte sredstvo za sjaj:
– Prije prvog ukljuèivanja perilice posuða.
– Ako se prilikom ukljuèivanja programa pranja oèitava poruka za
potporu korisnika DODAJTE SJAJILO.
Upotrebljavajte iskljuèivo specijalno
sredstvo za sjaj perilice i nijedno drugo
tekuæe sredstvo za pranje.
1. Otvorite vrata.
Pretinac za sredstvo za sjaj nalazi se
na unutarnjoj strani vratiju perilice.
2. Pritisnite dugme za otkljuèavanje
pretinca za sredstvo za sjaj.
3. Izvucite poklopac.
4. Polako ulijevajte sredstvo za sjaj toèno
do urezanog znaka “maks”.
koji odgovara maksimalnoj kolièini od
otprilike 140 ml
5. Utisnite poklopac sve dok ga ne
prièvrstite.
6. Ako se sredstvo za sjaj izlilo pokraj
posude, oèistite krpicom.
U protivnom æe se sluèaju prilikom
pranja stvoriti prevelika kolièina pjene.
15
16
Prije prvog ukljuèivanja
Postav doziranja sredstva za sjaj
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Promjenite doziranje samo ako na dijelovima èaša i suða primjetite bijele
mrlje (umanjite kolièinu sredstva za sjaj) ili mrlje kapljica vode (uveæajte
kolièinu sredstva za sjaj) (Proèitajte poglavlje “Kada rezultati pranja nisu
zadovoljavajuæi”). Doziranje može varirati od
1-6. Tvornièki postav doziranja iznosi “4”.
Otvorite vrata ureðaja za pranje
posuða.
Pritisnite dugme za otkljuèavanje
pretinca za sredstvo za sjaj.
Izvucite poklopac.
Odredite postav doziranja.
Utisnite poklopac sve dok ga ne
prièvrstite.
Ako se sredstvo za sjaj izlilo, oèistite
krpicom.
Postav zvuènog signala
3
Možete postaviti zvuèni signal koji signalizira promjene zajedno s
vidljivom porukom (na pr. Program je dovršen, neispravnosti).
1. Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ.
Ako se na zaslonu oèitava naziv jednog dijela programa, znaèi da je
program pranja ukljuèen. Prije svega morate obustaviti program pranja:
– Pritisnite RESET tipku. Na zaslonu se oèitava poruka PREKINUTI
RAD?
– Pritisnite OK/START tipku. Program pranja je obustavljen.
2. Postavite JAÈINU ALARMA; proèitajte poglavlje “Podešavanje opcije/
postava”.
3. Postavite brojku jaèine zvuka.
Možete izabrati brojku od 0 do 5. Brojka 5 odgovara velikoj jaèini zvuka,
dok brojka 0 podrazumjeva odsustvo signalnog zvuka; osim brojke na
zaslonu se osvjetljava i simbol .
U svakodnevnoj uporabi
17
U svakodnevnoj uporabi
posložite jedaæi pribor i posuðe
1
Spužve, kuhinjske krpe i svi drugi predmeti koji mogu upiti veliku kolièinu
vode, ne smiju se prati u ureðaju za pranje posuða. Plastièno posuðe i
suðe obloženo slojem teflona zadržava kapljice vode. Zbog toga se ova
vrsta suða teže suši od porculana ili èelika.
Dolje navedeni jedaæi pribor/posuðe za strojno pranje
nije prikladno :
prikladno pod odreðenim uvjetima:
• Jedaæi pribor s drškom od
drveta, kosti porculana ili sedefa.
• plastièni dijelovi koji ne podnose
vruæinu
• stariji jedaæi pribor, èije je ljepilo
na visoke temperature
• uljepljeno posuðe ili dijelovi
jedaæeg pribora
• predmeti od kositra, odnosno
bakreni predmeti
• staklo od kristala s olovom
• èelièni dijelovi koji hrðaju
• drvene ploèice za doruèak
• umjetnièko-obrtnièki predmeti
• Posuðe od majolike pere se strojno samo ako
proizvoðaè izrièito navodi da je za to prikladno.
• Dekoracije na caklini mogu uslijed uèestalog
strojnog pranja izblijediti.
• Dijelovi od srebra ili aluminija mogli bi
promjeniti boju prilikom pranja. Ostaci hrane
kao što su na pr. bjelanci, žutanjci ili senf mogu
dovesti do promjene boje, na pr. do stvaranja
mrlja na srebru. Uklonite zbog toga sa srebra
odmah ostatke hrane, ako ga neæete prati
odmah nakon korištenja.
• Staklo može nakon višekratnog pranja postati
mutno.
• Prije nego što posložite posuðe, postupite na slijedeæi naèin :
– uklonite veæe ostatke hrane.
– Namoèite lonce sa zagorjelim ostacima hrane.
• Prilikom slaganja posuða i jedaæeg pribora pripazite na :
– Posuðe i jedaæi pribor ne smiju ometati kruženje kraka mlaznice.
– Posložite zdjele, šalice, èaše, lonce i sl. nakon što ste ih preokrenuli,
tako da se u njima ne može skupljati voda.
– Posuðe i jedaæi pribor ne smiju se postavljati jedni u druge ni
meðusobno pokrivati.
– Ako želite izbjeæi štete na èašama, pazite da se èaše ne dodiruju.
– Male predmete (kao n. pr. poklopce) nemojte stavljati u košaricu za
posuðe, nego u košaricu za jedaæi pribor, kako ne bi ispali.
18
U svakodnevnoj uporabi
Slaganje jedaæeg pribora
1
Napomena: Zbog opasnosti od povreda oštre noževe i jedaæi pribor s
zaoštrenim rubovima odložite u gornjoj košarici.
Kako bi se svi dijelovi jedaæeg pribora u zasebnoj košarici mogli pravilno
isprati, potrebno je :
1.Namjestite umetak s rešetkom
2.Postavite viljuške i žlice sa
na košarici za jedaæi pribor
drškom prema dolje na umetak s
rešetkom košarice za jedaæi
pribor.
Za veæe dijelove jedeæeg pribora, kao na pr. lupaèi snijega, jedna
polovina rešetke za jedaæi pribor se izostavlja.
Košarica za jedaæi pribor je
rasklopljiva.
Dvodjelna ruèka mora se prilikom
izvlaèenja u potpunosti zahvatiti rukom.
1. Odložite košaricu za jedaæi pribor na
stol ili na radnu površinu.
2. Zaklopite oba dijela ruèke.
3. Izvucite jedaæi pribor.
U svakodnevnoj uporabi
Punjenje/pražnjenje donje i gornje košarice
Prilikom punjenja i pražnjenja donje i
gornje košarice izvucite je, odnosno
gurnite nazad držeæi pri tom srednji dio
prednjeg rukohvata.
Lonci, tave i veæi tanjuri
Veæe i jako zaprljano posuðe posložite
u donjoj košarici.
(tanjuri s promjerom do 29 cm).
Kako biste lakše mogli posložiti veæe
posuðe, svi stražnji držaèi tanjura na
donjoj košarici su preklopljivi.
19
20
U svakodnevnoj uporabi
Èaše za pivo i pjenušac
U držaèe pivskih èaša s lijeve strane
donje košare mogu se okaèiti do èetiri
èaše za pšenièno pivo, uske, koniène
èaše za plzenjsko pivo i dr.
Držaèi pivskih èaša se po potrebi daju i
preklopiti uvis.
Držaèi pivskih èaša se daju zamijeniti
dvjema dodatno isporuèenim
podlogama za šalice, koje mogu služiti
i kao držaèi èaša za prosecco ili
pjenušac.
1. Držaèi pivskih èaša se skidaju tako što
se povuku uvis uz istovremeni pažljivi
pritisak na kuke odozdo.
2. Podloge za šalice s kukama za
kvaèenje treba nataæi na popreène
šipke A ili B. Kuke za kvaèenje treba
pažljivo pritisnuti da se uglave.
3. Podloge za šalice se skidaju isto kao i
držaèi pivskih èaša.
4. Za èaše za pšenièno pivo uobièajene
velièine držaèe pivskih èaša nataknite
na popreène šipke A, za jako teške
kraæe èaše na B.
U svakodnevnoj uporabi
1
Šipke za prièvršæivanje držaèa pivskih
èaša odnosno podloga za šalice mogu
se, po želji, i izvaditi.
1. Šipke palcem gurnite prema natrag
(vidi grafiku).
Oprez: Opasnost od ozljeda:
Nemojte rukama hvatati meðu šipke;
kao potporu postavite ruku ispod šipki
na košari pribora za jelo.
2. Šipke se ponovo prièvršæuju guranjem
prema naprijed.
21
22
U svakodnevnoj uporabi
Šalice, èaše, servis za kavu
Manje, osjetljivo posuðe i duže,
naoštrene dijelove jedaæeg pribora
posložite u gornjoj košarici.
• Razmjestite posuðe iznad i ispod
preklopljive podloge za šalice, pazeæi
da voda prilikom pranja dostigne sve
dijelove posuða.
• Ako slažete visoko suðe zaklopite
podlogu za šalice uvis.
• Èaše za vino ili za konjak naslonite ili
zakaèite za isjeèke podloge za šalice.
• Preklopite na desnoj strani ili uklonite
prema lijevoj strani staklenu podlogu
kad slažete èaše s dugom drškom.
U svakodnevnoj uporabi
23
• I red bodljika koji se nalazi na lijevoj
strani gornje košarice preklapa se u
dva dijela.
Red bodljika nije prekopljen:
Posložite èaše i sliène staklene
predmete u gornjoj košarici.
Red bodljika je prekopljen: Imate više
mjesta za zdjele.
Podešavanje visine gornje košarice.
Maksimalna visina posuða u
3
gornjoj košarici
donjoj košarici
s podignutom gornjom košaricom
22 cm
30 cm
s spuštenom gornjom košaricom
24 cm
29 cm
Podešavanje visine je moguæe i kad su košarice pune.
Dizanje / Spuštanje gornje košarice
1. Potpuno izvucite gornju košaricu.
2. Podignite gornju košaricu držeæi je za
ruèku sve do utora i potom ju okomito
spustite.
Gornja se košarica uklapa na donjem,
odnosno gornjem položaju.
24
U svakodnevnoj uporabi
Ulijte sredstvo za pranje
1
3
Sredstvo za pranje otapa neèistoæu na
posuðu i na jedaæem priboru.
Sredstvo za pranje se ulijeva prije
ukljuèivanja programa.
Upotrebljavajte iskljuèivo sredstvo za
strojno pranje i kuænu upotrebu.
Pretinac za sredstvo za pranje nalazi se
na unutarnjoj strani vratiju.
1. Ako je poklopac zatvoren:
pritisnite dugme za otkljuèavanje.
Poklopac odskaèe.
2. Ulijte sredstvo za pranje u zasebnu
posudu. Kao pomoæno sredstvo
prilikom doziranja sredstva za pranje u
prašku koristite urezane crte: “20/30”
odgovara otprilike 20/30 ml sredstva
za pranje.
Slijedite savjete proizvoðaèa za
doziranje i za èuvanje.
3. Zaklopite i prièvrstite poklopac dok se
ne uklopi u utor.
Ako je posuðe jako zaprljano, ulijte
sredstvo za pranje u pomoæni spremnik
(1). Ovo dodatna kolièina sredstva za
pranje koristiti æe se veæ prilikom predpranja.
Kompaktno sredstvo za pranje
2
Danas su sredstva za strojno pranje posuða gotovo iskljuèivo
kompaktna niskoalkalièna sredstva s prirodnim enzimima u tabletama ili
u prašku.
Programi pranja na 50°C zajedno s kompaktnim sredstvom za pranje
zaštiæuju okoliš i èuvaju vaše posuðe, pošto se radi o specijalnim
programima pranja prikladnim sposobnosti otapanja prljavštine koju
posjeduju enzimi kompaktnog sredstva za pranje. Zbog toga
50 programi pranja na 50°C zajedno s kompaktnim sredstvom za pranje
daju iste rezultate i èistoæu, koji se dostižu iskljuèivo s programom pranja
na 50°C.
U svakodnevnoj uporabi
25
Sredstvo za pranje u tabletama
3
Sredstvo za pranje u tabletama razlièitih proizvoðaèa otapaju se
razlièitom brzinom. Zbog toga pojedine tablete u skraæenim programima
pranja ne uspiju razviti svu snagu èišæenja. Savjetujemo vam dakle da
upotrebljavate sredstvo za pranje u tabletama u programima s predpranjem.
Korištenje sredstva za pranje “3 u 1”
3
Ovaj proizvod je sredstvo za pranje koje objedinjuje funkcije sredstva za
pranje, za sjaj i soli.
Ukljuèivanjem funkcije “3u1”
– sprjeèava se dodavanje specijalne soli i sjajila iz odgovarajuæih
spremnika.
– više se ne pokazuje nedostatak soli i sjajila.
– programi pranja mogu trajati i do 30 minuta duže nego inaèe.
Ako želite koristiti sredstvo za pranje "3in1", provjerite da li je to sredstvo
za pranje podesno za tvrdoæu Vaše vode (pripaziti na podatke od
proizvoðaèa!).
Ako je tvrdoæa Vaše vode veæa nego što preporuèuje proizvoðaè, a Vi
ipak želite koristiti sredstvo za pranje "3in1", postupite na slijedeæi naèin:
• Podesite kod odabrane funkcije "3in1" omekšivaè vode na jedan
stupanj tvrdoæe niže nego kod ispiranje bez sredstva za pranje "3in1".
• Napunite specijalnu sol u posudu spremnika (ako je prazna).
Perilica suða pamti dva razlièita podešavanja stupnjeva tvrdoæe za
ispiranje s funkcijom "3in1" i bez funkcije "3in1".
26
3
U svakodnevnoj uporabi
Ako koristite proizvode “3 u 1”
1. Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
2. Idite na opciju 3 U 1.
3. Stavite vrijednost na UKLJ (vidi poglavlje “Prilagodba opcije/
podešavanje”); simbol
svijetli u redku simbola.
Prije starta programa pranja stavite sredstvo za pranje “3 u 1” u posudu
sredstva za pranje.
Pošto se kod ukljuèivanja “3 u 1” funkcije automatski iskljuèuje dovod
sredstva za sjaj, može se desiti uslijed razlièitih standarda kakvoæe “3 u
1” sredstva za pranje da suðe ne bude dovoljno osušeno.
U tom sluèaju postupite na slijedeæi naèin (vidi poglavlje “Dolijevanje
sredstva za sjaj”):
• Dolijte sredstvo za sjaj u posudu sredstva za sjaj (ako je prazna).
• Postavite na mehanièki naèin doziranje sredstva za sjaj na “2”.
• Ukljuèite dotok sredstva za sjaj.
Ako više ne koristite proizvode “3 u 1”
Ako ne želite više koristiti proizvod “3 u 1”, postupite na slijedeæi naèin:
• Iskljuèite funkciju “3u1”.
• Ponovno napunite posudu za sol i za sredstvo za sjaj.
• Postavite omekšivaè vode na maksimalnoj vrijednosti i izvršite do tri
puta kompletan normalan ciklus pranja bez punjenja.
• Potom prilagodite omekšivaè vode lokalnoj tvrdoæi vode.
Ako koristite proizvode “4 u 1”
Kada upotrebljavate deterdžente "4 u 1", koji integriraju i sredstvo protiv
korozije stakla u formuli "3 u 1", molimo slijedite iste upute kao i za
deterdžente "3 u 1".
U svakodnevnoj uporabi
27
Odabir programa pranja (Pregled programa)
•
-
•
2x
•
•
•
•
•
•
•
normalno zaprljano
•
•
•
•
•
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
normalno zaprljano
•
•
•
•
•
Suðe za
serviranje kave i
deserta,
osjetljive èaše
malo zaprljano
-
•
•
•
73
0,9
15
Sve vrste suða
Prethodno korišteno
suðe koje se skuplja u
ureðaju i naknadno
pere
•
-
-
-
-
12
< 0,1
4
PREDPRANJE6)
13 - 25
9
23 - 25
45° STAKLO
18 - 20
50°
NORMALNO
12 - 14
Jedaæi pribor
posuðe za
kuhanje i suðe
osjetljivo na
visoke
temperature
15 - 17
UŠTEDA
ENERG.
(50°)5)
0,8
normalno zaprljano,
suhi ostaci hrane
1,8 - 2,0
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
1,2 - 1,4
65°
NORMALNO
0,95 - 1,05
•
1,1 - 1,2
jako zaprljano,
osušeni ostaci hrane,
pogotovo bjelanjak i
škrob
30
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
120 - 130
70°
INTENZIVNO4)
90 - 100
•
130 - 160
-
85 - 95
tek upotrebljeno, i to
malo do osrednje
zaprljano
Voda (litre)
Sušenje
-
Posuðe bez
lonaca
30 MINUTA
(60°)3)
Elektrièna energija
(kWh)
Sredstvo za sjaj
•
•
1,0 - 1,5
Ispiranje
1 do 2x
•
normalna zaprljanost,
suhi ostaci hrane
Jedaæi pribor i
AUTOMATSKO
posuðe za
2)
(50°-65°)
kuhanje
90 - 110
Èišæenje
•
2x
Vrsta
zaprljanosti
Predpranje
Program-pranja
koji je
prikladan
slijedeæim
èimbenicima:
Potrošnjavrij
ednosti1)
Trajanje (minute)
Rad programa
28
U svakodnevnoj uporabi
1)Vrijednosti koje se odnose na potrošnju naznaèene su pod standardnim uvjetima. Ovise o
punjenju košarice za posuðe. Moguæa su odstupanja ovisno o konkretnim uvjetima rada.
2)Ovisno o mutnini vode tijekom ovog programa ustanoviti æete stupanj zaprljanosti suða. Trajanje
programa, potrošnja vode i elektriène energije mijenja se znaèajno i to ovisno o punjenju ureðaja
i o stupnju zaprljanosti suða. Na osnovu zaprljanosti automatski se podešava temperatura vode
izmeðu 50°C i 65°C.
3)Polovièno punjenje ureðaja prilikom odabira ovog programa.
4)Prilikom korištenja sredstva za sjaj temperatura se za 10 minuta povisuje na 68° za dezinfekciju,
na pr., djeèjih flašica, plastiènih podloga za sjeèenje mesa ili staklenki za marmeladu.
5)Program testiranja koji koriste ustanove za ispitivanje ureðaja
6)Za ovaj program pranja nije potrebno sredstvo za pranje.
U svakodnevnoj uporabi
Odabir programa
Ako Vam posuðe izgleda ovako, odaberite
intenzivni program.
normalni program ili program sa
štednjom energije.
kratkotrajni program (npr. program od
30 min).
29
30
U svakodnevnoj uporabi
Ukljuèivanje programa
1.
2.
3.
4.
5.
3
3
3
3
Provjerit da li krak mlaznice može slobodno kružiti.
Odvrtite do kraja dovodni ventil.
Zatvorite vrata.
Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ.
Tipkama “gore-dolje” ( odnosno ) odaberite željeni program.
Svjetlucati æe naziv programa pranja koji ste upravo odabrali. Desno
pored naziva programa oèitava se predviðeno trajanje programa.
6. Pritisnite OK/START tipku.
Ukljuèuje se odabrani program pranja. Na zasebnom dijelu zaslona
oèitava se naziv dijela programa trenutno u tijeku. Pored teksta oèitava
se predviðeno preostalo vrijeme rada u minutama.
Tipkom OPTION možete ukratko prikazati naziv programa pranja na
zaslonu.
Ukljuèivanje programa pranja moguæe je samo iz menija programa.
Preostalo trajanje programa na zaslonu prilagoðava se postupku pranja,
ako je to potrebno, kolièini suða i stupnju zaprljanosti.
Ako se program pranja ne ukljuèuje:
Ako se nakon pritiska tipke OK/START program ne ukljuèuje i ako se na
zaslonu oèitava poruka za potporu (DODAJTE SJAJILO, DODAJTE SOL
ili ZATVORITE VRATA):
• Slijedite uputstva koje vam pruža poruka za potporu.
Nakon uklanjanja problema program se ukljuèuje automatski.
Ako se oèitava poruka za potporu DODAJTE SJAJILO ili DODAJTE SOL
možete svejedno ukljuèiti program, ponovnim pritiskom na OK/START
tipku.
Tijekom rada programa pranja, ne može se poduzeti nikakva izmjena
opcije ni postava.
U svakodnevnoj uporabi
31
Obustava ili prekid programa pranja
Prekinite program pranja u tijeku samo ako je to neophodno potrebno.
Prekid programa pranja otvaranjem vratiju ureðaja.
1
3
Prilikom otvaranja vratiju moglo bi doæi do ispuštanja vruæe pare.
Opasnost od opeklina!
1. Pažljivo otvorite vrata. Program pranja se obustavlja, na zaslonu piše
ZATVORITE VRATA.
2. Zatvorite vrata. Program pranja se nastavlja.
Obustavite program pranja.
1. Pritisnite RESET tipku.
Na zaslonu piše: PREKINUTI RAD?
2. Pritisnite OK/START tipku.
Program se obustavlja. Na zaslonu piše: ODABERITE PROGRAM.
3. Ako želite ukljuèiti novi program pranja, provjerite da li ima još sredstva
za pranje u posudi.
Ako iskljuèite ureðaj za pranje posuða, odabrani æe se program pranja
samo prekinuti, neæe se obustaviti. Ako ponovno ukljuèite ureðaj,
program pranja æe nastaviti s radom.
Postav odgoðenog starta
3
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Odgoðenim startom možete odgoditi ukljuèivanje programa pranja za 1
pa sve do 19 sati. Postavite prije odgoðeni start, a potom odabrani
program pranja.
Odaberite ODGOÐENI START opciju; proèitajte poglavlje “Odabir
opcije/postava”.
Odredite za koliko sati želite odgoditi start.
Na zaslonu se pali redak simbola .
Pritisnite OPTION tipku kako biste postavili program iz menija.
Odaberite i ukljuèite program.
Od ovog trenutka istièe postavljena odgoda starta. Na zaslonu se oèitava
koliko je vremena preostalo do starta programa pranja. Nakon isteka
odgode starta program pranja se ukljuèuje automatski, simbol se gasi.
Obustava odgoðenog starta:
Postavljeni odgoðeni start možete prekinuti u bilo kojem trenutku.
Pritisnite RESET tipku.
Na zaslonu se oèitava: PREKINUTI RAD?
Pritisnite OK/START tipku.
Odgoðeni start je obustavljen. Ukljuèuje se postavljeni program pranja.
32
U svakodnevnoj uporabi
Iskljuèivanje ureðaja za pranje posuða
1
Iskljuèite ureðaj za pranje posuða, ako se na zaslonu naizmjenièno
oèitavaju poruke KRAJ PROGRAMA i ISKLJUÈITE UREÐAJ.
Kod odreðenih programa pranja ventilator za sušenje nastavlja s radom i
nakon kraja programa.
Ako je ukljuèen zvuèni signal na kraju programa pranja ukljuèuje se ton
koji traje 15 sekundi.
Ako ne iskopèate perilicu suða, zvuèni signal se ukljuèuje nakon 3
minute i ponavlja nakon 6 minuta.
1. Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ. Zaslon se gasi.
2. Zatvorite dovod vode.
Otvorite pažljivo vrata, jer bi ureðaj mogao izbaciti vruæu paru.
• Vruæe posuðe je osjetljivo na udarce. Zbog toga ostavite posuðe 15
minuta da se ohladi prije nego što ga pospremite. Na taj æete naèin
poboljšati rezultat sušenja.
• Posuðe se brže suši, ako nakon kraja programa nakratko širom
otvorite vrata te ih onda ostavite odškrinuta.
Vaðenje posuða
3
Obièno je unutarnji dio vratiju i kuæište spremnika posuða vlažno.
• Ispraznite najprije donju i potom gornju košaricu. Zatim pripazite da
preostala voda ne kaplje s gornje košarice na posuðe koje se nalazi u
donjoj košarici.
• Unutrašnja rasvjeta perilice suða je stalno upaljena sve dok su vrata
perilice otvorena. Ako želite uštediti energiju, zatvorite svaki put vrata
perilice nakon što ste posložili/izvukli posuðe.
Èišæenje i njega ureðaja
33
Èišæenje i njega ureðaja
1
Nemojte upotrebljavati sredstva za èišæenje namještaja ni agresivna
sredstva za pranje.
• Radni dijelovi ureðaja za pranje posuða èiste se mekšom krpom i
toplom, èistom vodom.
• Povremeno provjeravajte da li su unutarnji spremnik, brtvilo vratiju i
filter dotoka vode (ako je predviðen) zaprljani i, ako ustreba, oèistite
ove dijelove.
Èišæenje filtera
3
Filter se mora redovito kontrolirati i èistiti.
Zaprljani filter utjeèe negativno na
rezultat pranja.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaricu.
2. Zaokrenite ruèku za ¼ u smjeru
suprotnom kazaljki na satu (A) i izvucite
sklop filtera (B).
3. Zahvatite fini filter (1) za ušicu ruèke i
izvucite iz njega mikrofilter (2).
4. Temeljito oèistite pod tekuæom vodom
sve filtere.
34
1
Èišæenje i njega ureðaja
5. Izvucite plosnati filter (3) iz dna otvora za
pranje i oèistite temeljito obje strane.
6. Ponovno umetnite plosnati filter.
7. Umetnite i prièvrstite fini filter na
mikrofilter.
8. Umetnite sklop filtera zaokretanjem
ruèke u smjeru kazaljke na satu do
prièvršæivanja na utor. Pazite potom da
plosnati filter ne viri iz dna otvora za
pranja.
Bez filtera se u ni u kom sluèaju ne smije pristupati pranju.
Kako se postupa, u sluèaju …
35
Kako se postupa, u sluèaju …
Vraæanje tvornièkog postava jezika
1.
2.
3.
4.
5.
U svakom trenutku možete na zaslonu vratiti tvornièki postav jezika.
Osim jezika vraæate se i na postav KONTRAST1 i SVJETLOST.
Pritisnite RESET toliko puta tipku, sve dok se poruke na zaslonu više ne
mjenjaju.
Držite RESET tipku pritisnutu za šest sekundi.
U polju za tekst oèitava se LANGUAGE ENGLISH. Rijeè ENGLISH
svjetluca.
Tipkom “gore-dolje”
odnosno. odaberite željeni jezik.
Pritisnite OK/START tipku.
Ako je potrebno podesite i postav KONTRASTA1 i SVJETLOST; proèitajte
poglavlje “Osnovne napomene za korištenje”
Sami otklonite male neispravnosti
Ako se tijekom rada na zaslonu oèitavaju slijedeæe poruke koje
signaliziraju neispravnost u radu:
– OTVOR. DOVOD VODE
– PUMPA BLOKIRANA
Uklonite neispravnost i potom ponovno ukljuèite program pranja.
Program pranja se nastavlja:
U sluèaju oèitavanja novih poruka o neispravnosti u radu:
– Obustavite program pranja.
– Iskljuèite i ponovno ukljuèite ureðaj.
– Odaberite željeni program pranja.
– Pritisnite OK/START tipku.
Ako se neispravnost još uvijek oèitava na zaslonu, obratite se tehnièkom
servisu i obavjestite ga o oèitanoj neispravnosti.
1. nije raspoloživ za sve modele
36
Kako se postupa, u sluèaju …
Neispravnost
Stalno se ponavlja
kratki zvuèni signal.
Na zaslonu piše:
OTVOR. DOVOD VODE.
Moguæi uzrok
Rješenje
Naslage kamenca ili
neispravnost na dovodnom
ventilu.
Preispitajte i, ako ustreba,
popravite dovodni ventil.
Dovod vode je zatvoren :
Otvorite dovod vode.
Filter (ako je predviðen) u
zavrtnju crijeva na
dovodnom ventilu je
zaèepljen.
Oèistite filter u zavrtnju
crijeva.
Filteri na dnu otvora za
pranje su zaèepljeni.
Obustavite program pranja
(proèitajte poglavlje:
Ukljuèivanje odabranog
programa) ;
Oèistite filtere (proèitajte
poglavlje Èišæenje filtera).
Dovodno crijevo
nije pravilno postavljeno.
Provjerite kako ste smjestili
crijevo.
Stalno se ponavljaju 2 Zaèepljen je sifon.
kratka zvuèna signala.
Na zaslonu piše: PUMPA
BLOKIRANA
Odvodno crijevo
(Nakon pranja voda
nije pravilno postavljeno.
ostaje u unutarnjem
spremniku ureðaja)
Oèistite sifon.
Stalno se ponavljaju 3
kratka zvuèna signala.
Na zaslonu piše: TEHN.
SERVIS
Ukljuèio se zaštitni sistem
vode.
Prije svega zatvorite dovodni
ventil, iskljuèite ureðaj i
potom obavjestite tehnièki
servis.
Ukljuèuje se 1 duži
zvuèni signal,
na zaslonu piše: BLOK.
MLAZNICA
Pažljivo otvorite vrata.
Prilikom otvaranja vratiju
moglo bi doæi do ispuštanja
vruæe pare. Opasnost od
Blokirao se krak mlaznice na opeklina ! U košaricama
gornjoj košarici.
posložite posuðe i jedaæi
pribor tako da se krak
mlaznice može slobodno
okretati. Zatvorite vrata
ureðaja za pranje posuða.
Na zaslonu piše :
ZATVORITE VRATA.
Vrata ureðaja za pranje
posuða su otvorena.
Provjerite kako ste smjestili
crijevo.
Zatvorite vrata ureðaja za
pranje posuða.
Kako se postupa, u sluèaju …
Neispravnost
Moguæi uzrok
37
Rješenje
Utikaè nije
ukopèan.
Ukopèajte utikaè.
Osiguraèi kuæne elektriène
instalacije nisu propisni.
Zamijenite osiguraèe.
Program se ne ukljuèuje. Kod modela ureðaja za
pranje posuða s odgoðenim Ako želite odmah pristupiti
startom rada :
pranju, izbrišite odgodu
Postavljen je odgoðeni start starta.
rada.
U otvoru za pranje
vidljive su mrlje hrðe.
Otvor za pranje je iz
nehrðajuæeg èelika. Mrlje od
hrðe koje ste uoèili u otvoru
za pranje ostaci su vanjske
hrðe (Dijeliæi hrðe iz
U ureðaju se pere samo
vodovodnih cijevi, od lonaca, prikladno suðe i jedaæi pribor.
jedaæeg pribora, itd.)
Uklonite mrlje jednim od
sredstava za èišæenje èelika
u prodaji.
Zvižduæi šum prilikom
pranja.
Zvižduæi šum ureðaja se
jasno razabire.
Odstranite kamenac u
ureðaju pomoæu sredstva za
èišæenje perilice suða koji je
u prodaji.
Ako se nakon otklanjanja
kamenca pištanje i dalje èuje,
upotrijebite sredstvo druge
marke za èišæenje pribora za
jelo i posuða.
Utikaè nije
ukopèan.
Ukopèajte utikaè.
Lampica unutarnjeg
osvjetljenja ne radi.
Obavjestite tehnièki servis.
Unutarnje osvjetljenje
ureðaja ne radi.
38
Kako se postupa, u sluèaju …
Ako rezultat ispiranje nije zadovoljavajuæi
Suðe ne bude èisto.
• Nije odabran ispravan program ispiranja.
• Suðe je bilo tako rasporeðeno, da voda ispiranja nije dospjela do svih
dijelova. Košare za suðe ne smiju biti prenatrpane.
• Sita na dnu prostora za ispiranje nisu èista ili su pogrešno umetnuta.
• Nije korištena marka sredstva za pranje ili je doza bila premala.
• Kod naslaga kamenca na suðu: Posuda spremnika specijalne soli je
prazna ili je ureðaj omekšavanja vode pogrešno podešen.
• Izljevno crijevo nije ispravno postavljeno.
• Ako se u posudi sredstva za pranje nakon kraja programa ispiranja
nalaze ostaci sredstva za pranje, onda je ili bila blokiranja ruka za
prskanje ili su mlaznice ruke za prskanje zaèepljene uslijed prljavštine
iz vode za ispiranje.
Postoji moguænost da se ruke za ispiranje radi èišæenja otpuste iz svog
uèvršæenja (vidi poglavlje “Njega i èišæenje”).
Suðe se ne osuši i ostaje bez sjaja.
• Nije korištena marka sredstva za sjaj.
• Posuda spremnika sredstva za sjaj je prazna.
Na èašama i suðu se nalaze pruge, mlijeène mrlje ili plavo
ljeskajuæa naslaga.
• Podesiti niže dozu sredstva za sjaj.
Na èašama i suðu se nalaze osušene kapljice vode.
• Podesiti na više dozu sredstva za sjaj.
• Uzrok može biti sredstvo za pranje. Obratite se savjetniku za kupce od
proizvoðaèa sredstva za pranje.
Korozija stakla
• Obratite se savjetniku za kupce od proizvoðaèa sredstva za pranje.
Razvrstavanje
39
Razvrstavanje
2
Ambalaže
Ovi ambalažni materijali nisu štetni za okoliš i pogodni su za reciklažu.
Plastièni dijelovi imaju posebnu oznaku, kao na pr. >PE<, >PS<, itd.
Razvrstajte ambalažni materijal ovisno o naznakama na komunalnim
mjestima za skupljanje otpada i na kontejnerima odreðenim za tu svrhu.
2
Rabljeni uredaji
W
1
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaèuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaæinstva. Umjesto
toga treba biti uruèen prikladnim sabirnim toèkama za recikliranje
elektronièkih i elektrièkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
sprijeèit æete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi,
koje bi inaèe mogli ugroziti neodgovarajuæim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo
Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje
otpada iz domaæinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Oprez! Iskopèajte utikaè rabljenog ureðaja iz utiènice. Prerežite kabel i
uklonite ga zajedno s utikaèem.
Oštetite bravu vratiju, tako da se vrata više ne mogu zatvoriti. Djeca se
više ne mogu zatvoriti unutar ureðaja i dovesti sebe u životnu opasnost.
Tehnièki podaci
5
Kapacitet:
12 standardnih pribora za jelo ukljuèujuæi servis posuða
Dozvoljeni tlak vode:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 bar )
Elektrièni prikljuèak:
Pogledajte i natpisnu ploèicu koja se nalazi na desnom
unutarnjem rubu vrata perilice posuða.
dimenzije:
818 - 878 x 596 x 575 (visina x širina x dubina u mm)
maks. težina:
45 kg
40
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
Ispitivanju u skladu s EN 60704 mora se pristupiti s maksimalnim
punjenjem u programu za testiranje (proèitajte tablicu programa).
Ispitivanju u skladu s EN 50242 mora se pristupiti s punom posudom
soli omekšivaèa vode, s punim spremnikom za sredstvo za sjaj i u
programu za testiranje (proèitajte tablicu programa).
Maksimalno punjenje: 12 standardnih pribora za
jelo ukljuèujuæi servis posuða
Doziranje sredstva za pranje:
5g + 25g (vrsta B)
Postav sredstva za sjaj:
4 (vrsta III)
Primjeri rasporeda:
Gornja košara *)
*) Izvadite podloge za šalice koje se eventualno nalaze na lijevoj strani kao i eventualni
podmetaè za odlaganje pribora za jelo.
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
Donja košarica s košaricom za jedaæi pribor*)
Košarica za jedaæi pribor
*) Izvadite podloge za šalice, koje se eventualno nalaze na lijevoj strani kao i
eventualne držaèe pivskih èaša zajedno sa šipkama.
41
42
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
1 Sigurnosne mjere prilikom instaliranja
• Ureðaj za pranje posuða se prenosi samo u uspravnom položaju, u
protivnom bi se sluèaju slana voda mogla izliti.
• Prije stavljanja u pogon provjerite da se ureðaj za pranje posuða nije
oštetio tijekom transporta. Nemojte ni u kom sluèaju ukopèati ureðaj
ako je ošteæen. Ako ustanovite štete na ureðaju, obratite se dobavljaèu.
• Nemojte nipošto stavljati u pogon ureðaj, ako su napojni kabel,
dovodno/odvodno crijevo, zaslon, radna površina ili podnožje ošteæeni
tako da je ureðaj pristupaèan.
• Utikaè se ukopèava iskljuèivo u utiènice koje su propisno instalirane i
opremljene zaštitom kontakata.
• Prije stavljanja u pogon budite sigurni da nominalni napon i vrsta struje
koji su navedeni na ploèici ureðaja odgovaraju lokalnom mrežnom
naponu i vrsti struje. Podaci o potrebnom elektriènom osiguranju
nalaze se na ploèici s podacima.
• Višestruke spojnice utikaèa i produžni kabeli se ne smiju upotrebljavati.
Opasnost od požara zbog pregrijavanja!
• Mrežni prikljuèak ureðaja za pranje posuða može zamjeniti samo
tehnièki servis ili ovlašteno struèno osoblje.
• Dovodno crijevo s sigurnosnim ventilom smije zamjeniti samo tehnièki
servis.
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
43
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
• Ureðaj mora biti postavljen na sigurnoj i èvrstoj površini i niveliran u
svim smjerovima.
• Izravnati æete neravnine poda i ujednaèiti visinu ureðaja s visinom
ostalog namještaja, ako odvrtite podesive nogiceodvijaèem.
• Stražžnje nogare treba podesiti s prednje strane ureðaja
(vidi montažžnu uputu).
• Dovodno, odvodno crijevo i napojni kabel moraju se smjestiti straga,
unutar donjeg dijela podnožja, i ostaviti im dovoljno mjesta kako se ne
bi savili ni zgnjeèili.
• Ureðaj za pranje posuða mora se osim toga prièvrstiti na jednodijelnu
kuhinjsku radnu površinu ili na obližnje dijelove namještaja. Ove su
mjere nužno potrebne kako bi bili garantirani sigurnosni propisi VDE
protiv gubljenja ravnoteže.
Ugradiva perilica posuða
(vidi priloženu montažnu šablonu)
Priložen montažni lim služi za jednostavnu montažu kao i za stabilno
prièvršæivanje podijeljenih kuhinjskih ploèa.
44
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Vodovodni prikljuèak
• Ureðaj može se prikljuèiti na dovod hladne i tople vode do maks 60 °C.
• Ureðaj za pranje posuða ne smije se prikljuèivati na otvorene ureðaje
za grijanje vode ni na protoène grijaèe.
Dopušteni pritisak vode
Minimalni dopušteni pritisak vode:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
Ako je pritisak vode niži od 0,1 MPa, pitajte
za savjet vašeg instalatera.
Maksimalni dopušteni pritisak vode :
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
Ako je pritisak vode viši od 1 MPa, mora se
instalirati ventil za redukciju pritiska
(nabavlja se u specijaliziranim trgovinama).
Prikljuèivanje dovodnog crijeva
1
3
1
Prilikom prikljuèivanja dovodno se crijevo ne smije savijati, gnjeèiti ni
isprepletati.
Dovodno crijevo opremljeno s zasebnim zavrtnjem (ISO 228-1:2000)
prikljuèuje se na ventil s vanjskim narezom (¾ cola). Dovodno crijevo je
opremljeno s plastiènom ili metalnom prikljuènom maticom:
– prikljuènu maticu zavrtnja crijeva pritegnuti rukama.
Nakon toga provjerite da li je sklop nepropustan (budite sigurni da voda
ne curi).
Kako dovod vode u kuhinji ne bi bio ogranièen, savjetujemo vam da
instalirate dodatnu slavinu ili da postavite na postojeæoj slavini,
odvojnicu.
Upozorenje: Opasnost od strujnog
udara
(Vrijedi samo kod perilica za suðe sa
sigurnosnim ventilom)
Elektrièni kabel za sigurnosni ventil
prolazi u dvostrukom dovodnom crijevu i
stoji pod naponom.
Nikada dovodno crijevo kao ni
sigurnosni ventil ne uranjati u vodu.
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
45
Odvod vode
Odvodno crijevo ne smije se savijati,
gnjeèiti ni isprepletati.
• Prikljuèak odvodnog crijeva:
maksimalna dopuštena visina iznad
donjeg ruba ureðaja: 60 cm.
Produžno crijevo
• Produžna crijeva se nabavljaju u
specijaliziranim trgovinama ili preko naših
tehnièkih servisa. Unutarnji promjer
produžnog crijeva mora iznositi 19 mm,
kako funkcije ureðaja ne bi bile ometene.
• Ukupna duljina ukljuèujuæi i produžno
crijevo smije iznositi najviše 4 m.
dozvoljeni raspon
1
Odvodno crijevo
Prikljuèak sifona
• Cijev odvodnog crijeva (promjer 19 mm) prikladna je za sve vrste raspoloživih
sifona. Vanjski promjer prikljuèka sifona mora iznositi barem 15 mm.
• Odvodno crijevo mora biti prièvršæeno pomoæu isporuèene obujmice
crijeva na prikljuèak sifona.
Zaštita vodovodnog sistema
Ureðaj za pranje posuða opremljen je sigurnosnim sistemom za zaštitu
od šteta koje može prouzroèiti voda.
U sluèaju kvara sigurnosni ventil u dovodnom crijevu smjesta prekida
dotok vode.
Elektrièni prikljuèak
Podaci o mrežnom naponu, vrsti struje i potrebnom osiguranju nalaze se
na ploèici s podacima. Ploèica s podacima postavljena je na desnom
unutrašnjem rubu vratiju perilice posuða.
Ako želite iskljuèiti ureðaj iz napojne mreže, iskopèajte utikaè.
Oprez:
– Sigurnosni standardi zahtijevaju da je ureðaj uzemljen. Proizvoðaè ne
prihvaæa nikakvu odgovornost u sluèaju nepridržavanja gore navedenih
mjera sigurnosti.
– Postavite ureðaj tako da utikaè bude dostupan.
46
Garancija/servis
Garancija/servis
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese
können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG-Electrolux agents’ own guarantee conditions are
applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région
sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales. las
cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali. Queste
condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários locais,
podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG-Electrolux vevöszolgálatainknál saját
jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük közvetlenül
szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih služb
AEG-Electrolux.
Garancija/servis
47
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 00 64-92 59 11 11
Fax: 00 64-92 59 11 12
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International Development
Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latvia
Electrolux Latvija Ltd.
Kr.Barona iela 130/2
Riga, LV-1012
Tel.: 371 7313626
Fax: 371 7845954
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
48
Garancija/servis
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Awad Badi Nahas Est
Shara Siteen
Jeddah 21463
Phone: 6646583
Alia Trading Co
Mecca Road
Riyadh 11491
Phone 4645977
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
Czech Rep.
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
Europsko Jamstvo
Electrolux jamèi za ovaj ureðaj u državama navedenim na kraju ovog priruènika, u razdoblju koji je
naveden u jamstvu ureðaja ili koji je predviðen zakonom. Ako preðete iz jedne od tih država u
drugu dolje navedenu državu, ovo jamstvo ureðaja prelazi s vama po sljedeæim uvjetima:
• Jamstvo ureðaja poèinje od datuma prve kupnje ureðaja, koji se dokazuje tako da se predoèi
važeæi raèun o kupnji koji je izdao prodavaè ureðaja.
• Jamstvo ureðaja vrijedi za isto razdoblje i obuhvaæa iste radove i dijelove koji postoje u vašoj
novoj državi prebivališta za taj model ili asortiman ureðaja.
• Jamstvo ureðaja je osobno, tj. vrijedi za originalnog kupca i ne može se prenijeti na drugog
korisnika.
• Ureðaj se instalira i koristi u skladu s uputama koje izdaje Electrolux i koristi se samo unutar
domaæinstva, tj. ne koristi se u komercijalne svrhe.
• Ureðaj se instalira u skladu sa svim važeæim propisima na snazi u vašoj novoj državi
prebivališta.
Odredbe ovog Europskog jamstva ne umanjuju nijedno pravo koje vam je zajamèeno zakonom.
Garancija/servis
49
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
50
Garancija/servis
p
t
b
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Opsluživanje
51
Opsluživanje
U sluèaju tehnièkih neispravnosti provjerite da li uz pomoæ uputa za
uporabu (poglavlje “Kako postupiti u sluèaju …” ) možete rješiti sami ovaj
problem.
Ako niste u stanju otkloniti ustanovljeni problem, obratite se tehnièkom
servisu ili servisu našeg partnera.
Potrebni su nam slijedeæi podaci za
brzo rješavanje problema:
– Oznaka modela
– Broj proizvoda (PNC)
– Serijski broj (S-br.)
(Proèitajte ove brojeve na ploèici s
podacima)
– Vrsta neispravnosti
– eventualno signaliziranje neispravnosti
koje se oèitava na ureðaju.
Savjetujemo da unesete slijedeæe podatke kako biste imali uvijek pri ruci
oznake vašeg ureðaja:
Oznaka modela:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-br.:
.....................................................
117 994 85/0-00-200906-01
Zadržava se pravo na izmjene
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising