Aeg-Electrolux F89020IM Vartotojo vadovas | Manualzz
FAVORIT 89020 I
Naudojimo
instrukcija
Indaplovė
2
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote vieną iš mūsų aukštos kokybės gaminių.
Kad galėtumėte optimaliai panaudoti visas prietaiso savybes, atidžiai
perskaitykite šį vadovą. Taip galėsite nepriekaištingai ir efektyviausiu
būdu valdyti visus prietaiso procesus. Kad galėtumėte bet kuriuo metu
pasitikslinti informaciją vadove, patariame jį laikyti saugioje vietoje. Ir
nepamirškite jo ateityje perduoti kitam naudotojui.
Linkime Jums patogiai ir sėkmingai naudotis naujuoju prietaisu.
Turinys
Veikimo nuorodos
3
Saugos informacija
3
Prietaiso paskirtis
3
Bendrosios saugos nuorodos
3
Vaikų saugos nuorodos
4
Įrengimas
4
Gaminio aprašymas
5
Valdymo skydelis
6
Naršymo aukštyn ir žemyn mygtukai
6
Ekranas
6
OPTION mygtukas
7
RESET mygtukas
8
OK / START mygtukas
8
Įjungiant pirmą kartą reikia nustatyti
kalbą
8
Naudojantis pirmąkart
9
Vandens minkštintuvo nustatymas
9
Rankinis nustatymas
10
Elektroninis nustatymas
10
Indų plovimo druskos naudojimas
10
Skaliklio pripildymas
11
Skaliklio dozės sureguliavimas
12
Kasdienis naudojimas
12
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
12
Apatinis krepšys
13
Stalo įrankių krepšelis
14
Alaus bokalai ir šampano taurės
15
Viršutinis krepšys
17
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
18
Ploviklio naudojimas
19
Ploviklio pripildymas
19
Kombitabletės funkcija
20
Plovimo programos
21
Programos pasirinkimas ir startavimas
24
Atidėto paleidimo arba plovimo
programos atšaukimas
24
Prasidėjusios plovimo programos
pertraukimas
24
Plovimo programos pabaiga
24
Indaplovės iškrovimas
25
Valymas ir priežiūra
25
Filtrų valymas
25
Purkštuvo alkūnių valymas
26
Valymas iš išorės
27
Valymas iš vidaus
27
Ilgą laiką nenaudojant indaplovės
27
Atsargumo priemonės prieš šaltį
27
Mašinos perkėlimas
27
Ką daryti, jeigu...
27
Techniniai duomenys
29
Nuorodos patikros įstaigoms
30
Įrengimo nuorodos
31
Įrengimas
31
Pritvirtinimas prie šalia esančių daiktų
31
Išlyginimas
32
Vandens įvado prijungimas
32
Tiekiamo vandens prijungimas
32
Vandens įleidimo žarna su apsauginiu
vožtuvu
32
Išvadinės vandens žarnos
prijungimas
33
Saugos informacija
Elektros įvado prijungimas
Aplinkosauga
34
34
Pakavimo medžiagos
3
34
Galimi pakeitimai
Veikimo nuorodos
Saugos informacija
Savo saugumui ir teisingam naudojimui užtikrinti, prieš įrengdami prietaisą ir
prieš naudodami jį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį vadovą, jo patarimus ir
perspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų, itin
svarbu, kad visi šio prietaiso naudotojai gerai žinotų prietaiso veikimo ir saugos
savybes. Išsaugokite šį vadovą. Jeigu prietaisą pergabenate į kitą vietą arba
parduodate, būtinai pridėkite jo naudojimo instrukciją, kad naujieji savininkai
galėtų tinkamai susipažinti su prietaiso naudojimu ir sauga.
Prietaiso paskirtis
• Ši indaplovė skirta plauti tik namų apyvokos reikmenis, pritaikytus mašini‐
niam plovimui.
• Nepilkite į indaplovę tirpiklių. Tai gali sukelti sprogimą.
• Peilius ir kitus aštrius įrankius sudėkite į stalo įrankių krepšelį smaigaliais
žemyn arba suguldykite horizontaliai į apatinį krepšį.
• Naudokite tik indaplovėms skirtas priemones (ploviklius, druską ir skaliklius).
• Neatidarinėkite durelių prietaisui veikiant: gali išsiveržti karšti garai.
• Neišiminėkite indų iš indaplovės, kol nesibaigė plovimo ciklas.
• Po naudojimo išjunkite indaplovę iš maitinimo tinklo ir užsukite vandens
čiaupą.
• Šio gaminio techninio aptarnavimo darbus gali atlikti tik įgaliotas inžinierius;
remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
• Jokiu būdu nemėginkite taisyti prietaiso patys. Dėl nekvalifikuotų asmenų
atlikto remonto kyla sužeidimų arba rimtų prietaiso gedimų pavojus. Kreip‐
kitės į vietos techninio aptarnavimo centrą. Visuomet reikalaukite naudoti
originalias atsargines dalis.
117965850-00-082008
Bendrosios saugos nuorodos
• Indaplovės plovikliai gali sukelti cheminius akių, burnos ir gerklės nudegi‐
mus. Gali būti pavojinga gyvybei! Laikykitės indaplovės ploviklio gamintojo
saugos nuorodų.
• Indaplovėje esančio vandens negalima gerti. Prietaise gali būti ploviklio li‐
kučių.
• Jeigu nededate arba neišimate indų, indaplovės dureles visuomet laikykite
uždarytas. Už atvirų ar pravirų durelių gali užkliūti ir susižeisti asmenys.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
4
Saugos informacija
Vaikų saugos nuorodos
• Šis prietaisas skirtas naudoti suaugusiems. Neleiskite vaikams naudoti in‐
daplovės be priežiūros.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždusimo
pavojus.
• Visas valymo priemones laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams būti šalia, kai atviros indaplovės durelės.
Įrengimas
• Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas transportavimo metu. Jokiu būdu
neįjunkite apgadinto prietaiso. Jeigu prietaisas pažeistas, kreipkitės į tiekėją.
• Visas pakuotės dalis prieš naudojimą reikia pašalinti.
• Visus elektros ir vandentiekio prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas ir
kompetentingas specialistas.
• Saugumo sumetimais pavojinga keisti techninius duomenis arba bet kokiu
būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą.
• Niekad nenaudokite indaplovės, jei pažeisti elektros maitinimo kabelis arba
vandens žarnos; arba jei apgadintas valdymo skydelis, darbinis paviršius
arba pagrindo sritis ir vidinės prietaiso dalys atviros. Kad išvengtumėte pa‐
vojaus, kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo centrą.
• Niekuomet negalima gręžti bet kurios indaplovės pusės, kad nebūtų pažeisti
hidraulikos ar elektros komponentai.
ĮSPĖJIMAS
Elektros ir vandentiekio prijungimą atlikite nuosekliai vadovaudamiesi atitin‐
kamuose skyriuose pateiktomis nuorodomis.
Gaminio aprašymas
5
Gaminio aprašymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Viršutinis krepšys
Vandens kietumo reguliatorius
Druskos talpykla
Ploviklio dalytuvas
Skalavimo priemonių dalytuvas
Techninių duomenų lentelė
Filtrai
Apatinis purkštuvas
Viršutinis purkštuvas
Šioje indaplovėje yra vidaus apšvietimas, įsijungiantis ir išsijungiantis atidarant
ir uždarant indaplovės dureles.
Vidaus apšvietimui naudojama 1 KLASĖS šviesdiodinė lemputė pagal EN
60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001.
Jeigu reikia lemputę pakeisti, kreipkitės į vietos techninės priežiūros centrą.
6
Valdymo skydelis
Valdymo skydelis
1
2
3
4
5
6
ON/OFF mygtukas
Naršymo aukštyn ir žemyn mygtukai
Ekranas
OPTION mygtukas
RESET mygtukas
OK / START mygtukas
Ekrane pateikiamos žinutės ir garsiniai signalai padės nustatyti prietaiso pa‐
rametrus ir pasirinkti plovimo programą bei parinktis.
Naršymo aukštyn ir žemyn mygtukai
Šie du mygtukai turi dvigubą funkciją:
• programų meniu pasirinkimas,
• parinkčių meniu ir pomeniu pasirinkimas.
Ekranas
Valdymo skydelis
7
1 Ši atskirų lempučių eilė suskirstyta į dvi dalis: programų meniu ir parinkčių
meniu.
Plovimo programos: atliekant programą, šios mažos juostos rodo plovimo
programos fazę: mirkymas - pagrindinis plovimas - skalavimas - džiovini‐
mas.
2 Šioje eilėje rodomos kelios detalės:
– Nustatymų režimo vadovas plovimo programos pasirinkimui - programos
trukmė, parinktys (kai kartu su plovimo programa nustatomos viena ar
dvi parinktys, programos trukmės atnaujinimas pasirodys ekrane auto‐
matiškai).
– Programai jau prasidėjus, rodoma atliekamos fazės seka ir programos
veikimo laikas.
3 Simboliai: nurodo parinktis (žr. schemą).
Šių simbolių reikšmės:
STARTO DELSA: užfiksuota nustatymo režime; mirksi, vykstant laiko skaičia‐
vimui
PAP.PRIEŽIŪRA : užsidega nustačius 70° INTENSYVI programą
MULTITAB: šviečia veikiant MULTITAB funkcijai.
GARSO STIPRIS: garsinių signalų garso išjungimas.
OPTION mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, norėdami įeiti į parinkčių meniu; paspauskite vėl, no‐
rėdami išeiti iš meniu.
Kaip nustatyti parinktis
1. Paspauskite OPTIONmygtuką.
2. Paspauskite vieną iš naršymo aukštyn ir žemyn mygtukų, kol ekrane pasi‐
rodys norima parinktis:
STARTO DELSA
MULTITAB
PARAMETRAI
3. Paspauskite OK / START patvirtinimui ir įeikite į pomeniu.
4. Spauskite naršymo aukštyn ir žemyn mygtukus, kol ekrane pamatysite
reikiamą pomeniu.
5. Patvirtinkite paspausdami OK / START.
6. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite OPTION mygtuką.
Parinkčių meniu
STARTO DELSA
Parinkčių pomeniu
Naudodami šią funkciją, programos paleidimo pradžią galite
atidėti nuo 1 iki 19 valandų. Laikas skaičiuojamas atgal 1 va‐
landos dalimis. Tik paskutinę valandą galima trumpinti minu‐
tėmis. Pasibaigus atgalinio skaičiavimo laikui, plovimo progra‐
ma prasidės automatiškai.
8
Valdymo skydelis
Parinkčių meniu
Parinkčių pomeniu
MULTITAB
Nustato indaplovę įprastinių ploviklių ar sudėtinių ploviklių tab‐
lečių naudojimui ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ir t. t.). Žr. MULTITAB
funkciją.
– ĮJ funkcija įjungta. Naudoti sudėtines ploviklių tabletes. Ekra‐
ne atsiranda simbolis .
– IŠJ funkcija išjungta. Naudoti įprastinius ploviklius.
PARAMETRAI
KALBA
Galima pasirinkti kalbą, kuria rodomi pranešimai.
VANDENS KIETIS
Galima elektroniniu būdu reguliuoti vandens minkštintuvą.
SKALIKLIS
Galima įjungti/išjungti skalavimo priemonių dalytuvą.
– ĮJ įjungta
– IŠJ išjungta
GARSO STIPRIS
Galima reguliuoti garsinių signalų garsumą (nuo 0 iki 5).
0 lygis reiškia, kad garsiniai signalai išjungti, ir atitinkamas sim‐
pasirodo ekrane.
bolis
RYŠKIS
Galima pašviesinti arba patamsinti ekrano foną, galima pasi‐
rinkti 10 skirtingų lygių.
Gamyklinis nustatymas: 10 lygis.
KONTRASTAS
Galima padidinti arba sumažinti ekrano kontrastą; galima pa‐
sirinkti 10 skirtingų lygių.
Gamyklinis nustatymas: 5 lygis.
RESET mygtukas
Paspauskite norėdami:
• atšaukti vykdomą plovimo programą
• atšaukti parinkties nustatymą.
OK / START mygtukas
Paspauskite norėdami:
• patvirtinti / įrašyti į atmintį parinktį,
• pradėti plovimo programą.
Įjungiant pirmą kartą reikia nustatyti kalbą
1. Paspauskite ON/OFF mygtuką.
2. Ekrane rodoma pranešimas numatytąja kalba. Jeigu norite patvirtinti nu‐
matytąją kalbą, paspauskite OK / START.
3. Norėdami nustatyti kitokią kalbą, naudokitės naršymo aukštyn ir žemyn
mygtukais, kol ekrane pasirodys reikiama kalba. Patvirtinkite paspausdami
OK / START.
Naudojantis pirmąkart
9
Naudojantis pirmąkart
Prieš naudodami indaplovę pirmąkart:
• patikrinkite, ar elektros ir vandentiekio įvadai prijungti pagal įrengimo in‐
strukcijas
• Iš prietaiso vidaus pašalinkite visas pakuotės dalis
• Vandens minkštintuvo nustatymas
• Įpilkite 1 litrą vandens į druskos talpyklą ir pripildykite ją druskos
• Į dalytuvą pripilkite skaliklio
Jeigu norite naudoti indų plovimo tabletes, pavyzdžiui: "3 in 1", "4 in 1", "5 in
1" ir t. t., nustatykite Multitab funkciją (žr., "Multitab funkcija").
Vandens minkštintuvo nustatymas
Indaplovėje integruotas vandens minkštintuvas, iš vandentiekio vandens šali‐
nantis mineralus ir druskas, galinčius turėti neigiamos įtakos prietaiso funk‐
cionalumui.
Kuo daugiau vandenyje yra mineralų ir druskų, tuo kietesnis vanduo. Vandens
kietumas matuojamas lygiavertėmis skalėmis: vokiškais laipsniais (°dH), pran‐
cūziškais laipsniais (°TH) ir mmol/l (milimoliais litre – tarptautinis vandens kie‐
tumo matavimo vienetas).
Minkštintuvą sureguliuokite pagal savo vietovės vandens kietumą. Vietos van‐
dens tinklai gali nurodyti, koks vandens kietis yra Jūsų vietovėje.
Vandens minkštiklį būtina nustatyti abiem būdais: rankiniu būdu, naudojant
vandens kietumo skalę, ir elektroniniu būdu.
Vandens kietumas
Vandens kietumo para‐
metrų reguliavimas
Druskos
naudojimas
°dH
°TH
mmol/l
rankiniu bū‐
du
elektroniniu
būdu
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10 lygis
taip
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9 lygis
taip
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8 lygis
taip
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7 lygis
taip
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6 lygis
taip
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5 lygis
taip
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4 lygis
taip
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3 lygis
taip
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2 lygis
taip
<4
<7
< 0,7
1
1 lygis
ne
10
Indų plovimo druskos naudojimas
Rankinis nustatymas
Gamykloje nustatytas 2 lygis.
1. Atidarykite indaplovės duris.
2. Ištraukite iš indaplovės apatinį
krepšį.
3. Pasukite vandens kietumo regulia‐
torių į padėtį 1 arba 2 (žr. lentelę).
4. Įstumkite apatinį krepšį.
Elektroninis nustatymas
Vandens minkštintuvas gamykloje nustatytas į 5 padėtį.
Įeikite į parinkties meniu - PARAMETRAI - VANDENS KIETIS .
Naršymo aukštyn ir žemyn mygtukais nustatykite vandens minkštintuvo lygį
pagal jūsų vietovės vandens kietumą (žr. lentelę).
Indų plovimo druskos naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską. Kitokia druska, kuri nėra
skirta indaplovėms (ypač valgomoji druska), sugadins vandens minkštintuvą.
Druskos pripildykite tik prieš pat startuodami vieną iš pilnų plovimo programų.
Taip ant mašinos dugno ilgesniam laikui neliks druskos granulių ar išsitaškiusio
druskingo vandens, galinčių sukelti koroziją.
Pripildymas:
1. Atidarykite dureles, ištraukite apatinį krepšį ir prieš laikrodžio rodyklę nu‐
sukite druskos talpyklos dangtelį.
2. Į talpyklą įpilkite 1 litrą vandens (tai atliekama tik pirmą kartą pilant drus‐
ką).
3. Per komplekte esantį piltuvėlį pripil‐
kite druskos pilną konteinerį.
4. Uždėkite dangtelį, patikrinkite, ar
neliko druskos ant sriegio ar ant tar‐
pinės.
5. Uždėkite dangtelį, stipriai sukdami jį
pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
trakštelėjimą.
Nesijaudinkite, jei pilant druską iš kon‐
teinerio sunksis vanduo, tai normalu.
Druskos konteinerį reikia reguliariai papildyti.
Skaliklio pripildymas
11
Apie tai Jums primins ekrano žinutė PAPILDYTI DRUSKOS.
Tai būna tik plovimo programos pradžioje ir pabaigoje; vykstant programai
skaliklio papildymo indikatorius neaktyvus.
Druskos papildymo priminimas dar gali būti pateikiamas praėjus 2–6 valan‐
doms po druskos papildymo, jeigu per tą laiką indaplovė buvo įjungta. Jeigu
naudojate ilgiau tirpstančias druskas, tai gali užtrukti ilgiau. Prietaiso funkci‐
joms tai įtakos neturi.
Skaliklio pripildymas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik indaplovėms skirtus specialius skaliklius.
Niekuomet nepilkite į skaliklio dalytuvą kitų priemonių (pvz., indaplovės valiklių,
skystų ploviklių). Jie sugadins prietaisą.
Skaliklis užtikrina kokybišką skalavimą ir džiovinimą, nepaliekantį dėmių ar
ruožų.
Skaliklio automatiškai pridedama į paskutinio skalavimo vandenį.
1. Atidarykite konteinerį, paspaudę ati‐
dariklį (A).
2. Į konteinerį pripilkite skaliklio. Nepil‐
kite skaliklio daugiau "max" atžy‐
mos.
Dalytuve telpa apie 110ml skalavimo
priemonės; šio kiekio užtenka 16–40
indų plovimo ciklų, priklausomai nuo
nustatytos dozės.
3. Kaskart, papildę skaliklio, patikrinki‐
te, ar gerai uždarytas dangtelis.
Jeigu papildant talpyklą skalavimo prie‐
monė išsitaškė, nuvalykite ją gerai su‐
geriančia šluoste, kad kito plovimo metu
nesusidarytų pernelyg daug putų.
Kasdienis naudojimas
12
Skaliklio konteinerį reikia reguliariai papildyti.
Apie tai Jums primins ekrano žinutė PAPILD.SKALIKLIO..
Tai būna tik plovimo programos pradžioje ir pabaigoje; vykstant programai
skaliklio papildymo indikatorius neaktyvus.
Skaliklio dozės sureguliavimas
Atsižvelgdami į skalavimo ir džiovinimo rezultatus, skaliklio dozę nustatykite 6
padėčių reguliatoriumi (1 padėtis – minimali dozė, 6 padėtis – maksimali dozė).
Gamykloje dozė nustatyta į 4 padėtį.
Jeigu ant išplautų indų lieka vandens arba
kalkių dėmių, dozę padidinkite.
Jeigu ant išplautų indų lieka lipnių balsvų
dryžių arba ant stiklinių indų ar peilių aš‐
menų susidaro melsva plėvelė, dozę suma‐
žinkite.
Kasdienis naudojimas
•
•
•
•
Patikrinkite, ar nereikia papildyti indaplovės druskos arba skaliklio.
Sudėkite stalo įrankius ir indus į indaplovę.
Pripilkite indaplovei skirto indų ploviklio.
Pasirinkite plovimo programą, tinkančią plaunamiems indams ir stalo įran‐
kiams.
• Startuokite plovimo programą.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Indaplovėje negalima plauti kempinių, skudurų ir kitų vandenį sugeriančių
daiktų.
• Prieš sudėdami į indaplovę indus, turite:
– Pašalinti maisto likučius ir liekanas.
– Atmirkykite pridegusio maisto keptuvėse likučius
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
13
• Dėdami indus ir stalo įrankius į indaplovę, įsidėmėkite:
– Indai ir stalo įrankiai neturi trukdyti purkštuvo alkūnėms suktis.
– Įdubusius daiktus, pavyzdžiui, puodelius, stiklines, keptuves ir t. t., dėkite
apvertę žemyn tam, kad juose ar ant jų dugno nesikauptų vanduo.
– Indai ir stalo įrankiai neturi būti sudėti vienas kito viduje ar uždengti vienas
kitą.
– Kad stikliniai indai neįskiltų ar nesudužtų, jie neturi liestis vieni su kitais.
– Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Plastikiniuose daiktuose ir keptuvėse su nesvylančiu paviršiumi paprastai
lieka vandens lašelių; šie daiktai taip gerai neišdžiūsta kaip porcelianas ir
plieniniai daiktai.
• Lengvi daiktai (plastikiniai dubenys ir pan.) dedami į apatinį krepšį ir taip, kad
nejudėtų.
Šie stalo įrankiai ir indai indaplovėje plauti
yra netinkami:
yra beveik netinkami:
• Keramikiniai indai su medinėmis, rago, • Molinius indus indaplovėje plaukite tik
porceliano ar perlamutrinėmis ranke‐
tada, jei gamintojas yra aiškiai nurodęs,
nomis.
kad gaminį indaplovėje plauti galima.
• Karščiui neatsparūs plastikiniai daiktai. • Dažnai plaunant indaplovėje, glazūruo‐
• Senesni suklijuoti, karščiui neatsparūs
ti piešiniai gali nusitrinti.
keramikiniai indai.
• Sidabrinės ir aliumininės dalys plau‐
• Sulipinti stalo įrankiai ar indai.
nant mašina linkusios prarasti spalvą:
• Alaviniai arba variniai daiktai.
Maisto likučiai, pavyzdžiui, kiaušinio
• Krištolas.
baltymas, trynys ir garstyčios, neretai
• Rūdijantys plieniniai daiktai.
išblukina ir palieka dėmių ant sidabro.
• Medinės lėkštės.
Todėl visada nuo sidabrinių indų ne‐
• Daiktai iš sintetinių pluoštų.
delsdami nuvalykite maisto likučius, jei‐
gu juos panaudoję neketinate tučtuojau
plauti.
Atidarykite dureles ir ištraukite krepšius indams sukrauti.
Apatinis krepšys
Didesnius ir nešvaresnius indus bei keptu‐
ves sudėkite į apatinį krepšį.
14
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Norint lengviau sudėti didelius indus, visus
galinių lėkščių laikiklius apatiniame krepšy‐
je galima nulenkti žemyn.
Stalo įrankių krepšelis
ĮSPĖJIMAS
Aštrius peilius ir kitus stalo įrankius sudėkite į stalo įrankių krepšelį smaigaliais
žemyn arba suguldykite horizontaliai į viršutinį krepšį, kad nesusižeistumėte.
Sudėkite peilius, šaukštelius ir mažas ša‐
kutes į stalo įrankių krepšelį, kuris yra vir‐
šutiniame krepšyje. Į stalo įrankių krepšelį
netelpančius peilius ir šakutes suguldykite
viršutiniame krepšyje.
Norėdami užtikrinti, kad visus stalo įrankius
jiems skirtame krepšyje pasiektų vanduo, turite:
1. uždėti tinklelį ant stalo įrankių krep‐
šio.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
2. šakutes ir šaukštus į stalo įrankių
krepšį turite dėti rankenėlėmis že‐
myn.
didesnių daiktų, tokių kaip plaktuvai,
palikite kyšoti vieną pusę iš stalo
įrankių krepšio.
Galima atidaryti stalo įrankių krepšį.
Išimdami jį iš indaplovės visada paimkite už
abiejų dvigubos rankenos dalių.
1. Padėkite stalo įrankių krepšį ant stalo
arba stalviršio.
2. Atidarykite dvigubą rankeną.
3. Išimkite stalo įrankius.
Alaus bokalai ir šampano taurės
Apatiniame krepšyje kairėje yra stiklo lai‐
kikliai.
Jei reikia, alaus bokalų laikiklius galima pa‐
kelti.
Jei reikia, alaus bokalų laikiklius galima pa‐
kelti.
15
16
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Vietoj alaus bokalų laikiklių galima įdėti 2
puodelių laikiklius. Juos galite naudoti kaip:
• puodelių lentynas
• putojančio vyno taurių laikiklius
Atlikite šiuos veiksmus norėdami išimti
alaus bokalų laikiklius
1. Iš pačios kilstelėkite ir šiek tiek stumte‐
lėkite kabliukus.
2. Kabliukais užkabinkite puodelių laikik‐
lius už horizontalių strypų.
Jei reikia, galite nuimti atramą, laikančią
alaus bokalų arba puodelių laikiklį.
1. Atramą atgal galite įstumti nykščiais.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
2. Pastumkite juos pirmyn, kad vėl už‐
fiksuotumėte atramą.
ĮSPĖJIMAS
Svarbu: galite susižeisti: neimkite už
strypų ranka; pakiškite ranką po strypais
apatiniame krepšyje, kad juos prilaiky‐
tumėte.
Viršutinis krepšys
Į viršutinį krepšį dėkite mažesnius, trapius
indus ir ilgus, aštrius stalo įrankius.
• Sudėkite indus po ir virš užlenkiamais lai‐
kikliais taip, kad jie būtų vienas nuo kito
atitraukti ir juos galėtų pasiekti vanduo.
• Puodukų laikiklius galima atlenkti, kad
galima būtų sudėti aukštus indus.
• Padėkite arba pakabinkite viskio arba
brendžio taures į puodukų laikiklių išė‐
mas.
17
18
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
• Dėdami taures su ilgomis kojelėmis,
atlenkite laikiklį į dešinę, kitu atveju – į
kairę.
• Viršutinio krepšio kairėje esanti virbų
eilė taip pat sudaryta iš dviejų dalių ir
gali būti nulenkta.
Nenulenkti virbai: galima į viršutinį
krepšį sudėti stiklines, bokalus ir t. t.
Virbai nulenkti: daugiau vietos indams
sudėti.
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
Didžiausias indų aukštis:
Viršutinis krepšys
Apatinis stačius
Pakėlus viršutinį krepšį
22 cm
30 cm
Nuleidus viršutinį krepšį
24 cm
29 cm
Viršutinio prikrauto krepšio aukštį taip pat galima reguliuoti.
Viršutinio krepšio pakėlimas/nuleidimas:
Ploviklio naudojimas
19
1. Visiškai ištraukite viršutinį krepšį.
2. Laikydami viršutinį krepšį rankoje,
pakelkite jį kiek galima ir tada nuleis‐
kite vertikaliai.
Viršutinis krepšys užsifiksuos apati‐
nėje arba viršutinėje padėtyje.
ĮSPĖJIMAS
Sudėję indus į indaplovę, visuomet už‐
darykite dureles, nes atviros arba pravi‐
ros durelės gali kelti pavojų.
Prieš uždarydami dureles patikrinkite,
ar purkštuvai gali netrikdomai suktis.
Ploviklio naudojimas
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtus ploviklius.
Vadovaukitės priemonės gamintojo dozavimo ir laikymo nuorodomis, pateik‐
tomis ant ploviklio pakuotės.
Nenaudojant ploviklio daugiau, nei reikia, mažiau teršiama aplinka.
Ploviklio pripildymas
1. Atidarykite dangtelį.
20
Kombitabletės funkcija
2. Ploviklio dalytuvą (1) pripildykite plo‐
viklio. Atžyma rodo dozavimo lygius:
20 = maždaug 20 g ploviklio
30 = maždaug 30 g ploviklio.
3. Naudojant programas su mirkymu,
papildomą ploviklio dozę (5/10g) rei‐
kia įpilti į mirkymo ploviklio skyrelį
(2).
Šis ploviklis bus naudojamas mirky‐
mo fazės metu.
4. Jeigu naudojate ploviklio tabletę,
įdėkite ją į tam skirtą skyrelį (1)
5. Uždarykite dangtelį ir spustelkite,
kad užsifiksuotų.
Ploviklio tabletės
Įvairių gamintojų tabletės tirpsta skirtin‐
gu greičiu. Todėl kai kurios ploviklio tab‐
letės gali nepilnai ištirpti trumpų plovimo
programų metu. Tad ploviklio tabletes
naudokite tik ilgoms plovimo progra‐
moms, kad pilnai pasišalintų ploviklio li‐
kučiai.
Kombitabletės funkcija
Šis prietaisas turi "Multitab" funkciją, leidžiančią naudoti sudėtines "Multitab"
ploviklio tabletes.
Šie produktai – tai plovikliai su suderintomis plovimo, skalavimo ir druskos
funkcijomis. Juose gali būti ir kitų priemonių, atsižvelgiant į tai, kokios rūšies
tabletes pasirinksite ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ir t. t.).
Patikrinkite, ar šios plovimo priemonės tinka Jūsų vandens kiečiui. Žr. gamin‐
tojo nurodymus.
Prieš paleisdami plovimo programą, pasirinkite "Multitab" funkciją.
Pasirinkus šią funkciją, ji veiks šiose plovimo programose.
Pasirinkus šią funkciją, skaliklio ir druskos tiekimas iš atskirų talpyklų automa‐
tiškai išjungiamas, taip pat išjungiamas priminimas dėl druskos ir skaliklio pa‐
pildymo.
Įjungus "Multitab" funkciją, gali pakisti ciklų trukmė. Šiuo atveju skaitmeninia‐
me ekrane automatiškai bus parodytas naujas programos veikimo laikas.
Vykstant programai, funkcijos "Multitab "NEBEGALIMA pakeisti. Jeigu neno‐
rite naudoti funkcijos "Multitab" turite iš pradžių išjungti programą, o po to iš‐
jungti "Multitab" funkciją.
Plovimo programos
21
Tokiu atveju jūs iš naujo turite nustatyti plovimo programą (ir norimas parinktis).
Jeigu išdžiovinama nepakankamai, patariame:
1. Į skalavimo priemonių dalytuvą pripilkite skaliklio.
2. Įjunkite skalavimo priemonių dalytuvą.
3. Nustatykite skaliklio dozavimo 2 padėtį.
Skalavimo priemonių dalytuvą įjungti/išjungti galima tik veikiant funkcijai MUL‐
TITAB.
Jeigu nusprendėte vėl naudoti standartinę plovimo priemonių sistemą:
1. Išjunkite MULTITABfunkciją
2. Vėl pripilkite skaliklio ir druskos į atitinkamus dalytuvus.
3. Nustatykite vandens kietumą į aukščiausią padėtį ir, nesudėję indų į inda‐
plovę, paleiskite vieną paprastą plovimo programą.
4. Vandens kietumo parametrą nustatykite pagal savo vietovės vandens kie‐
tumą.
5. Skaliklio dozės sureguliavimas.
Plovimo programos
1,1 - 1,7 Energija (kWh)
12 - 23 Vanduo (litrai)
9
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai bei
stalo įran‐
kiai
0,9
Mažai
užteršti
- Trukmė (minutėmis) 2)
30 MINU‐
ČIŲ 4)
Sąnaudos 1)
-
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai, sta‐
lo įran‐
kiai, puo‐
dai ir kep‐
tuvės
Džiovinimas
Įvairūs –
vidutiniš‐
kai ir la‐
bai už‐
teršti
Galutinis skalavimas
AUTOMA‐
TINĖ 3)
Programos aprašymas
1/2x Tarpinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Pagrindinis plovimas
Nešvaru‐
mo laips‐
nis
Mirkymas
Programa
Plovimo programos
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai bei
stalo įran‐
kiai
55° 1 VA‐
LANDA
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai bei
stalo įran‐
kiai
1,0 - 1,2
11 - 12
45° STIK‐
LAS
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
Trapūs
fajansi‐
niai ir por‐
celiani‐
niai indai
bei stiklas
14 - 15
16 - 18 Vanduo (litrai)
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
12 - 13
1,0 - 1,1
-
18 - 20
EKONOMI‐
NĖ 6)
0,8 -0,9
1,5 -1,7 Energija (kWh)
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai bei
stalo įran‐
kiai
1,4 - 1,6
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
-
65° STAN‐
DART
-
- Trukmė (minutėmis) 2)
Sąnaudos 1)
-
70° INTEN‐ Labai ne‐ Glazū‐
švarūs
ruoti fa‐
SYVI 5)
jansiniai
ir moliniai
indai, sta‐
lo įran‐
kiai, puo‐
dai ir kep‐
tuvės
Džiovinimas
Programos aprašymas
Galutinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Tarpinis skalavimas
Nešvaru‐
mo laips‐
nis
Pagrindinis plovimas
Programa
Mirkymas
22
Plovimo programos
0,1 Energija (kWh)
4 Vanduo (litrai)
1,2- 1,3
13 - 14
Džiovinimas
Dalinė
įkrova
(jeigu per
dieną ke‐
tinate
įkrauti
daugiau)
Sąnaudos 1)
- Trukmė (minutėmis) 2)
MIRKY‐
MAS
Galutinis skalavimas
Bet kokie
Programos aprašymas
Tarpinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Pagrindinis plovimas
Nešvaru‐
mo laips‐
nis
Mirkymas
Programa
23
NIGHT
CYCLE
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai bei
stalo įran‐
kiai
-
7)
1) Energijos suvartojimo reikšmės pateiktos kaip orientyras ir priklauso nuo vandens slėgio bei
temperatūros, taip pat nuo elektros srovės parametrų bei indų skaičiaus.
2) Ekrane rodoma programos trukmė.
3) Plaunant automatine programa, indų užterštumas nustatomas pagal vandens nešvarumą. Gali
skirtis programos trukmė, vandens ir energijos suvartojimas; tai priklauso nuo to, ar prietaisas
pilnai ar dalinai prikrautas ir ar indai labai ar truputį užteršti. Vandens temperatūra automatiškai
nustatoma nuo 45° C iki 70° C.
4) Idealiai tinka plauti nepilnai prikrautos indaplovės turinį. Tai tobula kasdienė programa, skirta 4
asmenų šeimos poreikiams tenkinti, kai plaunami tik pusryčių ir vakarienės indai bei reikmenys.
5) Šioje programoje yra PAP.PRIEŽIŪRA funkcija, kurią naudojant dar geriau išplaunami indai ir
stiklai. Paskutinėje skalavimo fazėje temperatūra palaikoma virš 65°C mažiausiai 10 minučių.
6) Patikros programa patikros įstaigoms.
7) Šiai programai ploviklis nenaudojamas
NIGHT CYCLE programa
Night Cycle yra tyli plovimo programa, kuri netrukdys jums, net kai miegate. Jį
galima nustatyti naktį arba tuomet, kai yra pigesnė elektros energija.
Veikiant Night Cycle, siurblys veikia nedideliu greičiu, kad būtų pasiektas tik
25% triukšmo lygis palyginus su deklaruojama programa. Dėl to ši programa
vykdoma ilgokai.
24
Programos pasirinkimas ir startavimas
Programos pasirinkimas ir startavimas
1. Patikrinkite, ar indai teisingai sudėti į krepšius ir ar purkštuvo alkūnės gali
laisvai suktis.
2. Patikrinkite, ar atsukta vandens sklendė.
3. Paspauskite ON/OFF mygtuką.
4. Pasirinkite plovimo programą. ( Žr. "Plovimo programų schema" ).
5. Jeigu reikia, atidėkite plovimo programos paleidimo laiką.
6. Jeigu reikia, nustatykite pageidaujamas parinktis.
7. Paspauskite OK / START mygtuką ir uždarykite dureles, plovimo programa
įsijungs automatiškai.
Jei buvo nustatytas atidėtas paleidimas, laiko skaičiavimas prasidės auto‐
matiškai. Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa prasidės au‐
tomatiškai.
Atidarius duris, atgalinis laiko skaičiavimas sustos. Uždarykite dureles; at‐
galinis laiko skaičiavimas tęsis nuo tos akimirkos, kai buvo nutrauktas.
ĮSPĖJIMAS
Vykdomą plovimo programą nutraukite arba atšaukite TIK jei tai neišvengiamai
būtina.
Dėmesio! Atidarius duris, gali plūstelti karšto garo srautas. Atsargiai atidarykite
duris.
Atidėto paleidimo arba plovimo programos atšaukimas
1.
2.
3.
4.
Paspauskite RESETmygtuką.
Parodomas pranešimas NUTRAUKTI? .
Paspauskite OK / START mygtuką patvirtinimui.
Prietaisas grįžta į nustatymų režimą ir parodomas pranešimas PARINKIT
PROGRAMĄ.
• Jei atidėtas paleidimas buvo atšauktas, taip pat buvo atšaukta ir nustatyta
plovimo programa.
• Jei nustatyta nauja plovimo programa, patikrinkite, ar yra ploviklio ploviklio
dalytuve.
Prasidėjusios plovimo programos pertraukimas
• Atidarykite indaplovės duris; programa sustos. Parodomas pranešimas UŽ‐
DARYKIT DURELES .
• Uždarykite indaplovės dureles; programa ims veikti nuo tos fazės, per kurią
ji buvo sustabdyta.
Plovimo programos pabaiga
• Indaplovė sustos automatiškai ir garso signalas praneš jums apie plovimo
programos pabaigą.
• Pakaitomis rodomi pranešimai PROGRAMA BAIGTA ir IŠJUNKITE.
Indaplovės iškrovimas
25
Prietaise įrengta indaplovės džiovinimo sistema, kad oras galėtų cirkuliuoti in‐
daplovės viduje. Tai neleidžia drėgmės likučiams kondensuotis ant indų van‐
dens lašelių pavidalu.
Pasibaigus plovimo programai, ši sistema dar kartkartėmis veikia apie 20 mi‐
nučių, jeigu indaplovė neišjungta.
Jeigu per tas 20 minučių paspausite ON/OFF mygtuką arba atidarysite dure‐
les, sistema išsijungs automatiškai.
1. Paspauskite ON/OFF mygtuką.
2. Atidarykite indaplovės duris.
Atidarykite ir palikite kelioms minutėms praviras indaplovės duris, prieš
išimdami indus; tokiu būdu atvės ir geriau išdžius indai
Indaplovės iškrovimas
• Karšti indai mažiau atsparūs smūgiams.
Tad prieš ištraukiant iš prietaiso, indams reikia leisti atvėsti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to – viršutinį; taip vanduo iš viršutinio
krepšio nevarvės ant indų apatiniame.
• Vanduo gali kondensuotis ant indaplovės durelių ir šoninių sienelių, nes ne‐
rūdijantis plienas greičiau atvėsta, nei indai.
ATSARGIAI
Baigusis plovimo programai, patartina išjungti indaplovę iš elektros tinklo ir
užsukti vandentiekio čiaupą.
Valymas ir priežiūra
Filtrų valymas
Reguliariai patikrinkite ir išvalykite filtrus. Kai filtrai užteršti, plovimo rezultatai
yra prastesni.
Ekrane periodiškai pateikiamas priminimas dėl filtrų valymo.
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami filtrus patikrinkite, ar mašina išjungta.
1. Atidarykite dureles, ištraukite apatinį krepšį.
26
Valymas ir priežiūra
2. Indaplovės filtravimo įtaisą sudaro
stambusis filtras (A), smulkusis fil‐
tras (B) ir plokščiasis filtras. Atfik‐
suokite filtravimo įtaisą rankenėle,
esančia ant smulkiojo filtro, ir išimki‐
te filtravimo įtaisą.
3. Pasukite rankenėlę maždaug 1/4 sū‐
kio prieš laikrodžio rodyklę ir ištrau‐
kite filtravimo įtaisą.
4. Už ąselės ištraukite stambųjį filtrą
(A) iš smulkiojo (B).
5. Visus filtrus kruopščiai išplaukite po
tekančiu vandeniu.
6. Ištraukite plokščiąjį filtrą iš plovimo
skyriaus dugno ir kruopščiai išplau‐
kite abi jo puses.
7. Padėkite plokščiąjį filtrą atgal į vietą
plovimo skyriaus dugne ir patikrinki‐
te, ar gerai įdėjote.
8. Stambųjį filtrą (A) įstatykite į smulkųjį
filtrą (B) ir juos suspauskite.
9. Abu filtrus įstatykite į jų vietą ir už‐
fiksuokite pagal laikrodžio rodyklę iki
galo pasukę rankenėlę. Tuo pat me‐
tu atkreipkite dėmesį, ar plokščiasis
filtras neišsikišęs aukščiau plovimo
skyriaus dugno.
ĮSPĖJIMAS
JOKIU BŪDU nenaudokite indaplovės be filtrų. Neteisingai įstačius filtrus ar jų
neįtvirtinus, plovimo rezultatai bus prasti ir gali sugesti prietaisas.
Purkštuvo alkūnių valymas
NEBANDYKITE išimti purkštuvo alkūnių.
Ką daryti, jeigu...
27
Jeigu nešvarumų likučiai užkimšo purkštuvo alkūnių skylutes, pašalinkite juos
su kokteilio šiaudeliu.
Valymas iš išorės
Išorinį mašinos paviršių ir valdymo skydelį valykite su minkštu drėgnu skudu‐
rėliu. Esant reikalui, naudokite neutralius ploviklius. Nenaudokite abrazyvinių
produktų, šveitimo priemonių arba tirpiklių (acetono, trichloroetileno ir t. t.).
Valymas iš vidaus
Stenkitės reguliariai drėgnu skuduru valyti tarpines apie duris, ploviklio ir ska‐
lavimo priemonių dalytuvus.
Kas tris mėnesius rekomenduojame paleisti plovimo programą, skirtą smarkiai
užterštiems indams, naudojant ploviklį, bet nededant indų į indaplovę.
Ilgą laiką nenaudojant indaplovės
Jeigu ilgą laiką nenaudojate mašinos, patariame:
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandenį.
2. Palikite praviras duris, kad indaplovėje nesusikauptų nemalonus kvapas.
3. Palikite mašinos vidų švariai išvalytą.
Atsargumo priemonės prieš šaltį
Nestatykite mašinos tokioje vietoje, kur temperatūra siekia žemiau 0°C. Iškilus
tokiai būtinybei, ištuštinkite mašiną, uždarykite prietaiso duris, atjunkite van‐
dens įleidimo vamzdį ir ištuštinkite jį.
Mašinos perkėlimas
Jeigu jums reikia perkelti mašiną (keliatės kitur gyventi ir t. t.):
1. Atjunkite ją.
2. Užsukite vandens sklendę.
3. Ištraukite vandens įleidimo vamzdį ir ištuštinkite žarnas.
4. Ištraukite mašiną kartu su žarnomis.
Stenkitės, kad transportuojant mašina nebūtų perdaug pasvirusi.
Ką daryti, jeigu...
Indaplovė neįsijungia arba sustoja plovimo programos metu.
Kai kurios problemos kyla tiesiog dėl priežiūros stokos, ir jas galima išspręsti
be specialisto pagalbos, vadovaujantis lentelėje pateiktais nurodymais.
Išjunkite indaplovę, atidarykite duris ir patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Rodomas pranešimas ir sutrikimas
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• protarpiais girdimas garso signalas
• ekrane rodomas pranešimas ATSUKI‐
TE ČIAUPĄ
Į indaplovę nepatenka vanduo
• Užstrigusi ar nuosėdomis užsikimšusi
vandens sklendė.
Išvalykite vandens sklendę.
• Vandens sklendė yra užsukta.
Atsukite vandens sklendę.
28
Ką daryti, jeigu...
Rodomas pranešimas ir sutrikimas
• protarpiais girdimas garso signalas
• ekrane rodomas pranešimas UŽ‐
KIMŠT.NUOTAKAS
Iš indaplovės neišbėga vanduo
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• Užsikimšęs žarnos jungties filtras (jei
jis yra) vandens įleidimo vožtuve.
Išvalykite sriegiamosios žarnos filtrą.
• Vandens įleidimo žarna neteisingai pa‐
guldyta arba yra sulenkta ar prispausta.
Patikrinkite vandens įleidimo žarnos
sujungimą.
• Užsikimšęs praustuvo sifonas.
Išvalykite praustuvo sifoną.
• Vandens išleidimo žarna neteisingai
paguldyta arba yra sulenkta ar pri‐
spausta.
Patikrinkite vandens išleidimo žarnos
sujungimą.
• protarpiais girdimas garso signalas
• Užsukite vandens sklendę ir kreipkitės
• ekrane rodomas pranešimas
į vietos techninės priežiūros tarnybą.
Įjungtas prietaisas, užkertantis kelią van‐
dens išsiliejimui
Programa nepasileidžia.
• Ne iki galo uždarytos indaplovės durys.
Uždarykite dureles.
• Neprijungtas pagrindinis kabelis. Įjun‐
kite maitinimo kabelio kištuką.
• Perdegė namo elektros skydinės sau‐
giklis.
Pakeiskite saugiklį.
• Programos paleidimas atidėtas.
Jeigu norite indus išplauti iškart, atšau‐
kite paleidimo atidėjimą.
Patikrinę šiuos dalykus, įjunkite prietaisą: programa ims veikti nuo tos fazės,
per kurią ji buvo sustabdyta.
Jeigu veikimo sutrikimai arba gedimo kodas atsiranda iš naujo, kreipkitės į
techninės priežiūros tarnybą.
Jei atsirastų čia neaprašytų gedimų kodų, kreipkitės į savo vietos techninės
priežiūros tarnybą nurodydami savo prietaiso modelį (Mod.), gaminio numerį
(PNC) ir serijos numerį (S.N.).
Šią informaciją rasite techninių duomenų lentelėje, esančioje indaplovės durų
vidinėje pusėje.
Kad minėtus numerius visada turėtumėte po ranka, rekomenduojame juos už‐
sirašyti čia:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Techniniai duomenys
29
Nepatenkinami plovimo rezultatai
Nešvarūs indai
• Pasirinkta netinkama plovimo progra‐
ma.
• Indai taip sudėti, kad vanduo nepasie‐
kia visų paviršiaus vietų. Negalima per‐
krauti krepšių.
• Purkštuvo alkūnės negali laisvai suktis
dėl netinkamai sudėtų indų.
• Plovimo sekcijos dugne esantys filtrai
yra purvini arba neteisingai įstatyti.
• Naudojama per mažai arba visai ne‐
naudojamas ploviklis.
• Kai ant indų atsiranda nuosėdų apna‐
šos; tuščia druskos talpykla arba nus‐
tatytas neteisingas vandens minkštin‐
tuvo lygis.
• Neteisingai prijungta vandens išleidimo
žarna.
• Negerai uždarytas druskos talpyklos
dangtelis.
Drėgni ir pilkšvi indai
• Nebuvo naudojamos skalavimo prie‐
monės.
• Tuščias skalavimo priemonių dalytu‐
vas.
Ant stiklinių ir indų matyti dryžiai, pieno
dėmės arba melsvos apnašos
• Sumažinkite skalavimo priemonių
kiekį.
Ant stiklo dirbinių ir indų matyti išdžiūvu‐
sių vandens lašelių dėmės
• Padidinkite skalavimo priemonių kiekį.
• Priežastis gali būti ploviklis. Skambin‐
kite ploviklio gamintojo vartotojų pagal‐
bos linija.
Jeigu atlikus visus patikrinimus, problema išlieka, kreipkitės į vietos techninės
priežiūros tarnybą.
Techniniai duomenys
Matmenys
Plotis x aukštis x gylis (cm) 59,6 x 81,8-89,8 x 57,5
Elektros įvadas – įtampa –
bendroji galia – saugiklis
Informacija apie elektros įvadą pateikta techninių duo‐
menų lentelėje, esančioje ant indaplovės durelių vidinio
krašto
Tiekiamo vandens slėgis
Minimalus - Maksimalus
(MPa)
0,05 - 0,8
Našumas
indų rinkiniai
12
30
Nuorodos patikros įstaigoms
Nuorodos patikros įstaigoms
Bandymai pagal EN 60704 atliekama prietaisą pilnai prikrovus indų ir paleidus
testavimo programą (žr. "Plovimo programos").
Bandymai pagal EN 50242turi būti atliekami, druskos talpyklą ir skalavimo
priemonių dalytuvą pripildžius druska ir skalavimo priemonėmis, ir naudojant
testavimo programą (žr. "Plovimo programos").
Pilna įkrova: 12 standartinių vietų
Reikiamas ploviklio kiekis:
5 g + 25 g (B tipas)
Skaliklio parametras:
4 padėtis (III tipas)
Indų sudėjimo pavyzdys:
Viršutinis krepšys 1)
Įrengimas
31
Apatinis krepšys su stalo įrankių krep‐ Stalo įrankių krepšelis
šiu2)
1) Jei kairėje pusėje yra puodukų laikikliai arba stalo įrankių dėklas, išimkite juos.
2) Jei reikia, galite nuimti puodukų laikiklį kairėje pusėje ir (arba) alaus bokalų laikiklį.
Įrengimo nuorodos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Visus elektros ir / arba santechninio prietaiso įrengimo darbus turi atlikti kvali‐
fikuotas elektrikas ir / arba santechnikas arba kompetentingas asmuo.
Prieš pastatydami prietaisą, pašalinkite visas pakuotės dalis.
Jei įmanoma, prietaisą statykite prie vandens įvado ir kanalizacijos.
Ši indaplovė skirta statyti po stalviršiu arba darbiniu paviršiumi.
Dėmesio! Statydami indaplovę ir pritaikydami ją prie baldų, atidžiai vykdykite
pateiktus nurodymus.
Jokia papildoma ventiliacinė anga indaplovei nėra reikalinga, kad tik būtų už‐
tikrintas vandens įleidimas ir išleidimas bei elektros tiekimas.
Indaplovė turi reguliuojamas kojeles, leidžiančias nustatyti tinkamą aukštį.
Bandant prieiti prie vidinių detalių, indaplovė turi būti atjungta nuo elektros tin‐
klo.
Įstatydami prietaisą į baldą stebėkite, kad nesulenktumėte ar neprispaustu‐
mėte vandens įvado žarnos, išleidimo žarnos arba maitinimo kabelio.
Pritvirtinimas prie šalia esančių daiktų
Stenkitės indaplovę išlaikyti horizontalioje padėtyje.
Todėl pasirūpinkite, kad stalviršis, po kuriuo bus statoma indaplovė, būtų gerai
pritvirtintas prie stabilaus pagrindo (virtuvės komplekto spintelės, sienos).
32
Vandens įvado prijungimas
Išlyginimas
Pastatyti indaplovę tiesiai yra būtina tam, kad gerai užsidarytų ir užsirakintų
durys. Kai prietaisas yra lygiai pastatytas, durys neužklius už spintelės šonų.
Jeigu durys gerai neužsidaro, atlaisvinkite arba priveržkite reguliuojamas ko‐
jeles tol, kol mašina stovės lygiai.
Vandens įvado prijungimas
Tiekiamo vandens prijungimas
Šį prietaisą galima prijungti arba prie karšto (maks. 60°) arba šalto vandens.
Prijungę prie karšto vandens vamzdžio, galite gerokai sumažinti energijos są‐
naudas. Tačiau tai priklauso nuo karšto vandens ruošimo būdo. (Mes reko‐
menduojame alternatyvius energijos šaltinius, kurie labiau tausoja aplinką,
pvz., saulės, fotovoltinė arba vėjo energija).
Prijungimą atliekant savarankiškai: jungiamoji mova, pritvirtinta prie prietaiso
įvadinės žarnos, skirta prisukti prie 3/4" dujų srieginės jungties arba naudojama
sparčiojo prijungimo, pvz., įspraudžiamam, čiaupui.
Vandens slėgis turi būti techninėse charakteristikose nurodytose ribose. Vietos
vandens tinklai gali nurodyti, koks vidutinis vandens slėgis yra Jūsų vietovėje.
Prijungimo metu įvadinė vandens žarna neturi būti sulenkta, suspausta arba
susipynusi.
Indaplovėje įrengtos įleidimo ir išleidimo žarnos, kurias, naudojantis antverž‐
lėmis, galima pasukti kaip patogiau – į kairę arba į dešinę.
Kad nepratekėtų vanduo, antveržlė turi būti gerai pritvirtinta.
(Dėmesio! NE VISŲ modelių indaplovėse įleidimo ir išleidimo žarnos yra su
antveržlėmis. Nesant antveržlės, šios galimybės irgi nėra). Jeigu prietaisas
prijungtas prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, prieš prijungdami įvadinę
žarną, nuleiskite tam tikrą kiekį vandens.
NENAUDOKITE jungiamųjų žarnų, kurios buvo naudojamos seniems prietai‐
sams.
Šiame prietaise yra saugos įtaisų, užkertančių prietaise panaudotam vandeniui
patekti atgal į vandentiekį. Šis prietaisas atitinka galiojančius sanitarinės tech‐
nikos įrangai reikalavimus.
Vandens įleidimo žarna su apsauginiu vožtuvu
Prijungus vandens įleidimo žarną su dviguba sienele, apsauginis vožtuvas yra
šalia čiaupo. tad įvadinėje vandens žarnoje slėgis yra tik kai bėga vanduo.
Jeigu paduodant vandenį žarna prateka, apsauginis vožtuvas uždaro vandens
tiekimą.
Įrenginėdami įvadinę vandens žarną, imkitės atsargumo priemonių:
• Apsauginio vožtuvo elektros kabelis yra dviguboje įvadinėje vandens žar‐
noje. Nemerkite įvadinės vandens žarnos arba apsauginio vožtuvo į van‐
denį.
• Jeigu pažeista įvadinė vandens žarna arba apsauginis vožtuvas, nedelsda‐
mi išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Vandens įvado prijungimas
33
• Įvadinę vandens žarną arba apsauginį vožtuvą gali pakeisti tik atitinkamos
kvalifikacijos specialistas arba techninės priežiūros centro darbuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Atsargiai! Pavojinga įtampa.
Išvadinės vandens žarnos prijungimas
Išleidimo žarnos galą galima prijungti dvejopai:
1. Prie praustuvo kanalizacijos sifono, pritvirtinus jį po stalviršiu. Taip vandens
nuotekos iš praustuvo nebėgs į prietaisą.
2. Prie kanalizacijos vamzdžio su alsuokliu, kurio vidaus skersmuo ne ma‐
žesnis kaip 4cm.
Vandens išleidimo jungtis turi būti ne aukš‐
čiau kaip 60 cm nuo indaplovės dugno.
Išleidimo žarną galima nukreipti į dešinę ar‐
ba kairę indaplovės pusę.
Patikrinkite, ar žarna nesulenkta, nes taip
gali sulėtėti vandens nubėgimas iš prietai‐
so.
Prietaisui išleidžiant vandenį, neužkimškite
praustuvo kamščiu, nes nutekamasis van‐
duo gali būti susiurbtas atgal į mašiną.
Bendrasis išleidimo žarnos ilgis (jeigu prail‐
ginote žarną – kartu su Jūsų pridėta dalimi)
negali viršyti 4 m. Pridėtosios žarnos vidaus
skersmuo negali būti mažesnis už indaplo‐
vės žarnos skersmenį.
Panašiai ir vidinis movų, jungiamų su išleidimo žarna, skersmuo neturi būti
mažesnis kaip pridėtos žarnos skersmuo.
Jungiant išleidimo žarną prie sifono, esančio po praustuvu, visą plastikinį ap‐
valkalą (A) būtina pašalinti. Nepašalinus apvalkalo, ilgainiui ims kauptis maisto
likučiai, kurie užkimš indaplovės išleidimo žarnos sifoną.
34
Elektros įvado prijungimas
Mūsų prietaise įrengtas saugos įtaisas, neleidžiantis
purvinam vandeniui patekti atgal į mašiną. Jeigu
Jūsų plautuvėje įrengtas vienos eigos vožtuvas, tai
gali sutrikdyti tinkamą vandens nutekėjimą iš inda‐
plovės. todėl patariame šį vožtuvą išmontuoti.
Siekiant išvengti vandens nuotėkio prijungus prietai‐
są, reikia gerai užveržti vandens žarnų jungtis.
Elektros įvado prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Pagal saugos standartus reikalaujama, kad prietaisas būtų įžemintas.
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar elektros įtampa ir maiti‐
nimo tipas, nurodytas duomenų lentelėje, atitinka tinklo, prie kurio bus jungia‐
mas prietaisas, parametrus.
Saugiklių duomenys taip pat pateikiami duomenų lentelėje.
Elektros kištuką junkite į tvarkingai instaliuotą lizdą. Nenaudokite daugiakana‐
lių kištukų, jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Tai kelia gaisro pavojų dėl galimo perkaitimo.
Esant reikalui, pakeiskite elektros lizdą. Jeigu būtina pakeisti elektros kabelį,
kreipkitės į vietos techninės priežiūros tarnybą.
Įrengus prietaisą, elektros kištukas turi būti prieinamas.
Neatjunkite prietaiso, tiesiog traukdami už laido. Traukite paėmę už kištuko.
Gamintojas neatsako už minėtų atsargumo priemonių nepaisymą.
Aplinkosauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad su šiuo
produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti
atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.
Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti. Plastiki‐
nės dalys yra pažymėtos ženklais, pavyzdžiui, >PE <, >PS< ir t. t. Pakavimo
medžiagas sudėkite į atitinkamus buitinių atliekų konteinerius.
35
ĮSPĖJIMAS
Kai įrenginys daugiau nebenaudojamas:
• Ištraukite kištuką iš lizdo.
• Nupjaukite kabelį ir kištuką ir juos išmeskite.
• Pašalinkite durų užraktą. Tai apsaugos vaikus, kad jie neužsidarytų prietaiso
viduje ir nekeltų savo gyvybei pavojaus.
117965850-00-082008
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement