Electrolux | ESI68860X | User manual | Electrolux ESI68860X Brugermanual

Electrolux ESI68860X Brugermanual
brugsanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
Opvaskemaskine
Astianpesukone
Diskmaskin
ESI 68860
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
Indhold
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Oversigt over tilvalg
Ibrugtagning
Indstille blødgøringsanlægget
Brug af filtersalt
Brug af afspændingsmiddel
Daglig brug
Placering af bestik og service
Brug af opvaskemiddel
2
3
4
5
7
7
8
9
10
11
14
Multitab-funktion
Valg og start af opvaskeprogram
Tømning af opvaskemaskinen
Vaskeprogrammer
Vedligeholdelse og rengøring
Når der opstår fejl
Tekniske data
Installation
Tilslutning, vand
Tilslutning, el
Miljøhensyn
15
16
17
18
19
20
22
22
23
24
25
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugervejledning igennem
(inkl. tips og advarsler), før produktet installeres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at maskinen bruges
korrekt. For at undgå unødvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle der
bruger produktet er fuldstændigt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for,
at den følger med produktet, hvis det
bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger
produktet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Korrekt brug
• Denne opvaskemaskine er kun beregnet til
køkkenredskaber, der egner sig til maskinopvask.
• Brug aldrig opløsningsmidler i opvaskemaskinen. Det kan medføre en eksplosion.
• Knive og andre genstande med skarpe
spidser skal stilles i bestikkurven med
spidserne nedad eller lægges vandret i
den øverste kurv.
• Brug kun produkter (opvaskemiddel, salt
og afspændingsmiddel), der egner sig til
opvaskemaskiner.
• Undgå at åbne lågen, mens maskinen kører. Der kan slippe meget varm damp ud.
• Tag aldrig servicet ud af opvaskemaskinen, før opvaskecyklus er færdig.
• Efter brug skal maskinens stik trækkes ud,
og der skal lukkes for vandtilførslen.
• Dette produkt må kun serviceres af en
autoriseret tekniker, og der må kun bruges
originale reservedele.
• Forsøg aldrig selv at reparere maskinen.
Reparationer udført af ikke-sagkyndige vil
forårsage skader på mennesker eller alvorlige fejlfunktioner. Kontakt Electrolux
Service A/S. Forlang altid originale reservedele.
Generelt om sikkerhed
• Personer (herunder børn) med fysiske eller
sensoriske handicap eller med manglende
erfaring og viden må ikke bruge dette apparat. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed,
eller få vejledning i maskinens brug af den
pågældende person.
• Maskinopvaskemidler kan give ætsninger
af øjne, mund og hals. De kan være livsfarlige! Følg anvisningerne vedr. sikkerhed
på produktets emballage.
• Vandet i opvaskemaskinen kan ikke drikkes. Der kan være rester af opvaskemiddel
i maskinen.
• Sørg for, at lågen til opvaskemaskinen altid
er lukket, undtagen når maskinen fyldes
eller tømmes. Så er der ikke risiko for at
snuble over den åbne låge og komme til
skade.
• Sid eller stå ikke på den åbne låge.
electrolux 3
Børns sikkerhed
• Maskinen er beregnet til at blive betjent af
voksne. Børn skal holdes under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med maskinen..
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der
er fare for kvælning.
• Opbevar alle vaskemidler et sikkert sted,
som er utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn komme tæt på opvaskemaskinen, mens lågen er åben.
Installering
• Efterse opvaskemaskinen for eventuelle
transportskader. Tilslut aldrig et beskadiget produkt. Kontakt forhandleren, hvis
opvaskemaskinen er beskadiget.
• Al emballage skal fjernes, før produktet
tages i brug.
• Eventuelt el- og VVS-arbejde i forbindelse
med installationen skal udføres af en faguddannet og kyndig person.
• Af sikkerhedsgrunde er det farligt at ændre
produktets specifikationer eller på nogen
måde forsøge at ombygge den.
• Brug aldrig opvaskemaskinen, hvis netkablet og vandslangerne er defekte, eller
hvis betjeningspanel, topplade eller sokkel
er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indvendige dele. Kontakt Electrolux Service A/S for at undgå risici.
• Der må ikke bores huller i nogen af kabinettets sider. Ellers kan opvaskemaskinens mekaniske og elektriske dele tage
skade.
Advarsel Ved tilslutning af el og vand
skal vejledningen i de pågældende
afsnit nøje følges.
Produktbeskrivelse
1
2
3
4
5
Den øverste kurv
Justering af vandets hårdhedsgrad
Saltbeholder
Beholder til opvaskemiddel
Beholder til afspændingsmiddel
6
7
8
9
Typeplade
Filtre
Nederste spulearm
Øverste spulearm
4 electrolux
Indvendig belysning
Dette apparat er udstyret med en indvendig
belysning, der tænder, når lågen åbnes, og
slukker, når lågen lukkes.
Bølgelængde for udsendt lys: 450 nm
Maks. afgivet effekt: 548 μW
Kontakt det lokale servicecenter, hvis
det bliver nødvendigt at skifte pæren.
Advarsel Synlig stråling fra diode. Se
ikke direkte ind i lysstrålen.
Indvendig belysning med diodepære, KLASSE 2 i henhold til IEC 60825-1: 1993 +
A1:1997 + A2:2001.
Betjeningspanel
Betjeningspanelets knapper er 'fingertouch'-knapper (undtagen Tænd-/slukknappen). De betjenes med et let tryk.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tænd-/sluk-knap
Lyslinie
Displayvælgerknap
Display
Rulleknapper
Ok-knap (OK)
Start-knap
Retur-knap
Displaymeddelelser og lydsignaler gør
det let at betjene maskinen og vælge vaskeprogrammer og tilvalg (ekstrafunktioner).
Følg anvisningerne på displayet.
Lyslinie
• tændes, når der tændes for maskinen,
• slukkes, når der slukkes for maskinen.
Første gang maskinen tændes indstilling af sprog og tid
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen.
2. Displayet viser en meddelelse på standardsproget.
3. Vælg standardsproget ved at trykke på
Ok-knappen.
electrolux 5
4. Vælg et andet sprog ved at trykke på en
rulleknap, til sproget kommer frem på displayet.
– Bekræft ved at trykke på Ok-knappen.
5. Displayet viser meddelelsen for indstilling
af tid. Følg anvisningerne i displayet for at
indstille den rigtige tid. Bekræft ved at
trykke på Ok-knappen.
Når tiden er indstillet, viser displayet tre områder:
– område for programmenu (A),
– område for tid/senere start (B),
– område for tilvalgsmenu (C).
Området for tid viser ca. sluttid for programmet (klokkeslæt + programvarighed).
– Vælg et område ved at trykke på displayvælgerknappen. Det valgte område vises
med fremhævet ramme.
– Tryk på en rulleknap for at se den menu,
der er til rådighed.
Område for tilvalg
Vælg området ved at trykke på displayvælgerknappen.
Tryk på en rulleknap for at gennemgå listen
over tilvalg (den valgte funktion fremhæves).
• Tryk på Ok-knappen for at åbne undermenuen.
• Tryk på en rulleknap for at tilvælge funktionen.
• Tryk på Retur-knappen for at forlade tilvalgsmenuen.
• Når en funktion er tilvalgt, vises dens symbol i området for tilvalgsmenu (hvis funktionen har et symbol).
Du finder flere oplysninger om tilvalg i Oversigt over tilvalg.
Område for programmer
• Vælg området ved at trykke på displayvælgerknappen. Området bliver større og
viser listen over vaskeprogrammerne og
deres varighed.
• Tryk på en rulleknap for at vælge et vaskeprogram.
• Bekræft ved at trykke på Ok-knappen.
Displayet viser igen de tre områder.
Området for programmenu viser det valgte
program og dets varighed.
Området for tid
Bruges til at udskyde programmets start
med op til 19 timer.
• Vælg området ved at trykke på displayvælgerknappen.
• Tryk på en op-/ned-knap for at ændre programmets sluttid.
– Øverst i området fremhæves indstillingen for udskudt start.
– Nederst i området opdateres programmets sluttid.
• Tryk på Ok-knappen for at bekræfte, eller
vent nogle sekunder for at gemme indstillingen.
Oversigt over tilvalg
Tilvalg
Vaskvejledning
Undermenu
Beskrivelse af tilvalg
Program vejledning
Giver oplysninger om opvaskeprogrammerne.
Tilvalg vejledning
Giver oplysninger om, hvornår og hvordan tilvalgsfunktionerne bruges.
6 electrolux
Tilvalg
Undermenu
Demo-funktion
Til
Fra
Retur
Beskrivelse af tilvalg
Giver en kort demonstration af, hvordan maskinens betjeningsknapper bruges.
Fabriksindstilling: Deaktiveret
• Tryk på Ok-knappen for at slå Demo-funktion-funktionen til. Displayet viser tre områder, og i øverste venstre hjørne står meddelelsen DEMO.
• Brug rulleknapperne til at vælge de forskellige muligheder og starte et simuleret vaskeprogram.
• Maskinen stilles tilbage til normal drift ved at
slå Demo-funktion-funktionen fra.
Tryk på Ok-knappen for at vende tilbage til tilvalgsmenuen.
Energispare
Til
Fra
Denne funktion reducerer temperaturen under
tørringen. Der spares 10-25% energi.
Denne funktion kan vælges til alle opvaskeprogrammer. Det tilhørende symbol lyser.
Funktionen virker ikke med alle programmer.
Se nærmere under 'Opvaskeprogrammer'.
Servicet kan være vådt, når programmet er
slut. I så fald er det en god idé at åbne døren
til maskinen, lade den stå på klem og lade opvasken lufttørre.
Ekstra skyl
Til
Fra
Denne funktion føjer en ekstra skylning til vaskeprogrammet.
Du kan ikke tilvælge denne funktion til alle vaskeprogrammer.
Se under 'Opvaskeprogrammer'.
Multitab
Til
Fra
Indstiller maskinen til kombitabletter. Se under
'Multitab-funktion'.
Indstillinger
Sprog Dansk
Lydstyrke
Giver mulighed for at se meddelelser på det
ønskede sprog.
Til
Fra
Giver mulighed for at justere lydstyrke for lydsignalerne (fra 0 til 5).
Trin 0 betyder, at lydsignaler er slået fra.
Tid
Bruges til at indstille tiden.
Lysstyrke
Bruges til at øge eller mindske lysstyrken i displayets baggrund. Der kan vælges 10 forskellige trin.
Fabriksindstilling: trin 10
Kontrast
Bruges til at øge eller mindske displayets kontrast. 10 tilgængelige trin.
Fabriksindstilling: trin 6
Nulstil indst.
Nulstiller maskinen til fabriksindstillingerne.
Hårdhedsgrad
Giver mulighed for at indstille blødgøringsanlægget elektronisk.
electrolux 7
Tilvalg
Undermenu
Beskrivelse af tilvalg
Afspæning
Middel
Til
Fra
Giver mulighed for at slå afspændingsmiddel
til eller fra, men kun når Multitab-funktionen er
slået til.
Tastaturlås
Til
Fra
Bruges til at låse knapperne, så de ikke kan
betjenes forkert. 15 sekunder efter det sidste
valg bliver alle knapper låst
Funktionen kan slås fra midlertidigt. Tryk på en
vilkårlig knap, og hold den nede. Meddelelsen
i displayet viser, hvordan du skal fortsætte.
Efter 15 sekunder vil funktionen atter blive aktiveret.
Du slår funktionen fra ved at skifte til tilvalgsmenuen og ændre indstillingen.
Retur
Tryk på Ok-knappen for at vende tilbage til tilvalgsmenuen.
Ibrugtagning
Før opvaskemaskinen anvendes for første
gang:
• Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i
overensstemmelse med installationsanvisningerne
• Fjern al emballage inden i apparatet
• Indstil blødgøringsanlægget
• Hæld 1 liter vand i saltbeholderen, og påfyld derefter filtersalt
• Fyld beholderen til afspændingsmiddel op
Hvis der bruges kombitabletter såsom: "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" osv. ...,
skal Multitab-funktionen indstilles.
(Se under ''Multitab-funktion'').
Indstille blødgøringsanlægget
Opvaskemaskinen er udstyret med et blødgøringsanlæg, der er beregnet til at fjerne de
mineraler og salte i vandforsyningen, der ellers kunne have uønskede eller skadelige
virkninger på maskinens funktion.
Jo højere indholdet af disse mineraler og salte er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende skalaer, tyske grader (°dH), franske grader (°TH) og
mmol/l (millimol pr. liter - international enhed
for vands hårdhedsgrad).
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter det
lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning om
vandets hårdhedsgrad fås hos det lokale
vandværk.
Blødgøringsanlægget skal indstilles på
begge måder: manuelt med drejeknappen til indstilling af hårdhedsgrad, og
elektronisk.
Manuel indstilling
Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til
position 2.
1. Åbn opvaskemaskinens låge.
2. Fjern den nederste kurv fra opvaskemaskinen.
3. Drej drejeknappen til indstilling af vandets
hårdhed til position 1 eller 2 (se tabel).
4. Sæt den nederste kurv på plads.
8 electrolux
Elektronisk indstilling
Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til niveau 5.
Vælg: Tilvalg - Indstillinger - Hårdhedsgrad.
Vandets hårdhedsgrad
Brug op-/ned-knapperne til at indstille niveau
for blødgøringsanlægget, afhængigt af det
lokale vands hårdhedsgrad (se tabel).
Justering af vandets hårdhedsgrad
Brug
af salt
°dH
°TH
mmol/l
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
niveau 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
nej
Brug af filtersalt
Advarsel
Brug kun salt, som er specielt fremstillet til
brug i opvaskemaskiner. Alle andre typer
salt, som ikke er specielt fremstillet til brug i
en opvaskemaskine, i særdeleshed bordsalt,
skader blødgøringsanlægget. Påfyld kun
salt, lige før et helt opvaskeprogram startes.
Dette forhindrer saltkorn og saltvand, som
kan være blevet spildt, i at forblive på bunden
af maskinen, hvilket kan forårsage korrosion.
For at påfylde:
1. Åbn lågen, fjern den nederste kurv, og
skru saltbeholderens hætte af ved at
dreje den mod uret.
2. Hæld 1 liter vand i beholderen (skal kun
gøres, før der påfyldes salt for første
gang) .
3. Brug den medfølgende tragt til at hælde
salt i beholderen, til den er helt fyldt.
4. Sæt hætten på igen, og sørg for, at der
ikke er salt på skruegevindet eller på pakningen.
5. Sæt hætten på igen ved at dreje den med
uret, til den stopper med et klik.
Der sker ikke noget ved at vandet i enheden flyder over, når der påfyldes salt.
Dette er ganske normalt.
Saltbeholderen skal fyldes op med jævne
mellemrum. Der kommer en displaymeddelelse, når saltbeholderen er tom.
Displayet viser ikke meddelelsen om påfyldning af salt, mens programmet kører.
electrolux 9
Hvis maskinen står tændt, kan meddelelsen om påfyldning af salt stadig blive
vist nogle timer efter, at der er påfyldt
salt. Hvis der bruges salt, som er læn-
gere tid om at blive opløst, kan dette
tage længere tid. Det påvirker ikke maskinens betjening.
Brug af afspændingsmiddel
Advarsel Brug kun et anerkendt
afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner.
Fyld aldrig andre midler (f.eks. afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Maskinen tager skade af det.
Afspændingsmiddel sikrer grundig skylning, samt plet- og stribefri tørring.
Afspændingsmiddel tilføres automatisk
under sidste skylning.
1. Åbn beholderen ved at trykke på udløserknappen (A).
Beholderen kan indeholde ca. 110 ml afspændingsmiddel, hvilket er nok til mellem 16 og 40 opvaske, alt afhængig af
doseringsindstillingen.
3. Sørg for at lukke låget efter hver påfyldning.
Hvis der er spildt afspændingsmiddel
under påfyldningen, tørres dette op med
en absorberende klud for at undgå for
meget skum under næste opvask.
2. Fyld afspændingsmiddel i beholderen.
Påfyld kun til "max"-mærket.
Alt efter resultatet af opvask og tørring kan
doseringen af afspændingsmiddel justeres
med drejeknappens 6 stillinger (stilling 1 er
laveste dosis, stilling 6 er højeste dosis).
Dosis er fabriksindstillet til 4.
Øg doseringen, hvis der er vanddråber eller
kalkpletter på opvasken efter vask.
Reducer den, hvis der er klistrede, hvidlige
striber på tallerkenerne eller en blålig belægning på glasartikler og knivklinger.
10 electrolux
Afspændingsmiddelbeholderen skal fyldes
op med jævne mellemrum. Der kommer en
displaymeddelelse, når beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Displayet viser ikke meddelelsen om påfyldning af afspændingsmiddel, mens programmet kører.
Daglig brug
• Kontroller om, det er nødvendigt at påfylde
filtersalt eller afspændingsmiddel.
• Læg bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
• Påfyld opvaskemiddel.
• Vælg et opvaskeprogram, der passer til
bestik og tallerkener.
• Start opvaskeprogrammet.
Praktiske oplysninger og råd
Svampe, klude og andet vandabsorberende
materiale må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
• Før tallerkenerne lægges i, skal følgende
gøres:
– Fjern alle madrester og efterladenskaber.
– Opblød fastbrændt mad i gryder og
pander.
• Bemærk følgende, når der sættes tallerkener og bestik i maskinen:
– Tallerkener og bestik må ikke hæmme
spulearmenes drejning.
– Stil hule ting (kopper, glas, pander osv.)
med åbningen nedad, så vandet ikke
kan samle sig i en beholder eller en dyb
bund.
– Fade og bestik må ikke ligge inden i hinanden eller dække for hinanden.
– Glas må ikke røre hinanden - ellers kan
de tage skade.
– Læg små ting i bestikkurven.
• Ting af plastik og køkkentøj med slip-letbelægning har en tendens til at holde på
vanddråber. De bliver ikke helt så tørre
som ting af porcelæn og stål.
• Lette ting (f.eks. plastikskåle) skal placeres
i øverste kurv og fordeles, så de ikke kan
flytte sig.
Til vask i opvaskemaskine er følgende typer bestik og tallerkener
ikke velegnede:
egnet i begrænset grad:
• Bestik med skafter af træ, horn, porcelæn eller
perlemor.
• Plastikredskaber, der ikke er varmefaste.
• Ældre bestik med limede dele, der ikke er varmefaste.
• Klæbede bestikdele eller fade.
• Køkkentøj af tin eller kobber.
• Blykrystalglas.
• Køkkentøj, der kan ruste.
• Skære- og smørebrætter af træ.
• Køkkentøj lavet af syntetiske fibre.
• Vask kun stentøj i opvaskemaskinen, hvis det
er specielt mærket af fabrikanten som egnet til
opvaskemaskine.
• Glaserede mønstre kan falme, hvis de ofte vaskes op i maskine.
• Sølv- og aluminiumdele kan blive misfarvet under opvasken: Rester, f.eks. æggehvide, æggeblomme og sennep forårsager ofte misfarvning og pletter på sølv. Derfor skal sølv altid
rengøres for madrester, hvis ikke det vaskes lige
efter brug.
electrolux 11
Placering af bestik og service
Den nederste kurv
Den nederste kurv er beregnet til gryder, låg,
tallerkener, salatskåle, bestik osv.
Serveringsfade og store låg skal placeres
langs kanten af kurven, så det sikres, at spulearmene kan dreje frit.
Rækkerne af tænder i nederste kurv kan
nemt sænkes, så der bliver plads til gryder,
pander og skåle.
Bestikkurven
Knive med lange klinger, som opbevares
opretstående, er en potentiel fare. Langt
og/eller skarpt køkkentøj såsom
forskærerknive, skal placeres vandret i
den øverste kurv. Pas på, når skarpe
genstande såsom knive lægges i eller
tages ud.
Gafler og skeer skal placeres i den flytbare
bestikkurv med håndtagene nedad og knivene med håndtaget opad.
Hvis håndtagene stikker ud under bunden af
kurven og dermed blokerer for den nederste
spulearm, sættes bestikket ind med håndtaget opad.
Bland skeer med andet bestik, så de ikke
sætter sig sammen.
Det er lettere at fylde bestikkurven, hvis dens
håndtag først slås ned.
Resultatet bliver bedst, når man bruger bestiknettet.
Hvis bestikkets størrelse ikke giver mulighed
for at anvende bestikgitteret, kan gitteret
nemt skjules/integreres i bestikkurven.
12 electrolux
Bestikkurven er i to dele, som kan adskilles
for at få større fleksibilitet til ilægning. De to
dele skilles ved at skyde dem vandret i hver
sin retning og trække dem fra hinanden.
For at samle den igen skal proceduren udføres i modsat rækkefølge.
Den øverste kurv
Den øverste kurv er beregnet til underkopper, salatskåle, kopper, glas, gryder og låg.
Fordel køkkentøjet på og under kophylderne,
således at vandet kan nå alle overflader.
Glas med lang stilk kan placeres med bunden opad i kophylderne.
Kophylderne kan vippes op, så der er plads
til høje ting.
Den midterste række tænder kan nemt sænkes, så opvasken kan placeres på flere forskellige måder.
Til glas med lang stilk (alt efter størrelse og
form) sættes glasholderen i venstre eller højre
stilling.
electrolux 13
Den midterste række tænder kan nemt sænkes, så opvasken kan placeres på flere forskellige måder.
Bestikstørrelsen afhænger af, hvilken stilling
øverste kurv står i. Se den følgende tabel.
Bestikstørrelse for mini-bestikkurv
Øverste kurv i højeste
stilling
højst 15 cm
Øverste kurv i nederste højst 20 cm
stilling
Soft spikes
Soft spikes hindrer glasvarer i at bevæge sig
under opvaskeprogrammet, eller når øverste
kurv flyttes.
Mini-bestikkurv
Øverste kurv leveres med en mini-bestikkurv.
Bemærk LÆG ALDRIG KNIVE I MINIBESTIKKURVEN. ELLERS VIL
MASKINEN KUNNE TAGE SKADE.
Mini-bestikkurven må kun sættes i forreste
del af øverste kurv, i venstre eller højre side.
Se tegningerne vedr. korrekt placering af soft
spikes. For at give større fleksibilitet kan de
sættes på venstre eller højre side af kurven.
Giv dem et fast tryk, når de sidder det rigtige
sted. Mærk efter, at de ikke flytter sig.
14 electrolux
Maks. højde for tallerkener i nederste kurv
Med den øverste kurv
sænket
27 cm
Gør følgende for at flytte kurven til øverste stilling:
1. Træk kurven så langt ud, den kan komme.
2. Løft forsigtigt op i begge sider, til kurven
går i 'hak' og sidder stabilt.
Gør følgende for at flytte kurven til den
oprindelige stilling:
1. Træk kurven så langt ud, den kan komme.
2. Løft forsigtigt op i begge sider af kurven
og hold fast, mens låsemekanismen langsomt falder på plads.
Bemærk SE EFTER, AT
SPULEARMENE KAN DREJE FRIT,
INDEN DU LUKKER LÅGEN.
Indstilling af den øverste kurvs højde
Hvis der skal vaskes meget store tallerkener,
kan de placeres i nederste kurv efter at have
flyttet øverste kurv op i øverste stilling.
Maks. højde for tallerkener i nederste kurv
Med den øverste kurv
hævet
Bemærk Kurven må aldrig kun hæves
eller sænkes i den ene side.
Når kurven er i øverste stilling:
• Sæt ikke kopper på kophylderne.
• Sørg for, at kophylderne er vippet ned
og ikke foldet opad.
Efter at maskinen er fyldt, skal lågen
altid lukkes, da en åben låge kan
være til fare.
31 cm
Brug af opvaskemiddel
Brug kun opvaskemiddel, som er særligt
fremstillet til brug i opvaskemaskiner.
Bemærk venligst fabrikantens anbefalinger til dosering og opbevaring, som står
skrevet på opvaskemidlets pakke.
Det bidrager til at mindske forureningen,
hvis der ikke bruges mere opvaskemiddel, end der er brug for.
Påfylde opvaskemiddel
1. Åbn låget.
electrolux 15
3. Alle programmer med forvask har brug
for en ekstra dosis opvaskemiddel (5/10
g), som skal hældes i kammeret til opvaskemiddel for forvask (2).
Dette opvaskemiddel bruges under forvaskefasen.
Når der bruges opvaskemiddel i tabletform: Læg tabletten i rum (1)
2. Fyld beholderen til opvaskemiddel (1)
med opvaskemiddel. Mærkningen angiver doseringsniveauerne:
20 = ca. 20 g opvaskemiddel
30 = ca. 30 g opvaskemiddel.
1
2
4. Luk låget, og tryk indtil det låser.
Opvasketabletter fra forskellige fabrikanter opløses med forskellig hastighed.
Derfor når visse opvasketabletter ikke
deres fulde rengøringskraft under korte
opvaskeprogrammer. Det er således
vigtigt at bruge lange opvaskeprogrammer, når der bruges opvasketabletter, så
det sikres, at der ikke efterlades rester af
opvaskemiddel.
Multitab-funktion
Maskinen har Multitab-funktion, der giver
mulighed for at bruge kombitabletter (tabs).
Disse produkter er opvaskemidler med kombineret rengørings-, afspændings- og saltfunktion. De kan også indeholde andre midler, afhængig af hvilken slags tabletter der
vælges ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv.).
Kontrollér, om de passer til vandets hårdhedsgrad. Følg vejledningen på pakken.
Når først denne funktion er valgt, bliver den
ved med at være aktiv i de følgende programmer.
Når denne funktion vælges, deaktiveres tilførslen af afspændingsmiddel og salt fra hver
beholder automatisk, og meddelelserne for
salt og afspændingsmiddel deaktiveres også.
Programmets varighed kan blive forlænget,
hvis du bruger Multitab-funktionen.
Slå Multitab-funktionen fra eller til, før
opvaskeprogrammet starter. Når først
programmet kører, kan funktionen "Multitab " IKKE mere ændres.
16 electrolux
Hvis tørringen ikke er tilfredsstillende, tilrådes det at:
1. Fylde beholderen til afspændingsmiddel op.
2. Aktivere beholderen til afspændingsmiddel.
3. Indstille doseringen af afspændingsmiddel til position 2.
Hvis der atter skiftes til standardopvaskemiddel, skal man:
1. Slå Multitab-funktionen fra.
2. Fylde beholderne til salt og afspændingsmiddel op igen.
3. Justere indstillingen for vandets
hårdhedsgrad til den højeste indstilling, og udføre 1 normalt opvaskeprogram uden service.
4. Vælge en hårdhedsindstilling, der
passer til det lokale vands hårdhedsgrad.
5. Indstille dosering af afspændingsmiddel.
Valg og start af opvaskeprogram
Vigtigt Indstil tilvalgsfunktioner, inden
opvaskeprogrammet startes. Der kan ikke
tilvælges funktioner, efter at programmet er
startet. Hvis det er nødvendigt at tilvælge en
funktion, skal programmet først afbrydes.
1. Kontroller, at kurvene er fyldt på den rigtige måde, og at spulearmene kan dreje
frit.
2. Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
3. Tryk på tænd-/sluk-knappen.
4. Luk maskinens låge.
5. Vælg opvaskeprogram. Se nærmere i tabellen 'Opvaskeprogrammer'. Bekræft
ved at trykke på Ok-knappen.
6. Udskyd eventuelt tidspunktet for programmets start (Senere start).
7. Tryk på startknappen. Opvaskeprogrammerne starter automatisk.
– Hvis der er valgt udskudt start, viser
displayet varighed og sluttid for programmet.
Når programmet kører, viser displayet:
– det programtrin programmet er nået
til,
– opdateret varighed og sluttid for programmet.
Når du trykker på Start-knappen, viser
displayet sommetider en meddelelse om
salt og/eller afspændingsmiddel. Det
betyder, at beholderen til salt og/eller afspændingsmiddel skal fyldes op. Start
programmet ved at trykke på Ok-knappen.
Annullere Udskudt start, når nedtælling
er begyndt
Tryk på Start-knappen, og følg anvisningerne
i displayet for at annullere Senere start og
vende tilbage til programmenuen.
Tryk på startknappen. Det indstillede vaskeprogram starter automatisk.
Advarsel Afbryd eller annuller KUN
et igangværende opvaskeprogram,
hvis det er absolut nødvendigt.
PAS PÅ! Der kan slippe varm damp
ud, når lågen åbnes. Åbn lågen forsigtigt.
Afbrydelse eller annullering af et
igangværende opvaskeprogram
• Åbn opvaskemaskinens låge; Programmet stopper. Luk lågen; Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Afbryde et program efter start
Tryk på startknappen, og følg anvisningerne
i displayet for at annulere vaskeprogrammet
og vende tilbage til indstillingsfunktionen.
Hvis der skal vælges nyt opvaskeprogram,
kontrolleres det, at der er opvaskemiddel i
beholderen.
Afslutningen på opvaskeprogrammet
• Maskinen stopper automatisk.
• Displayet viser en meddelelse om, at programmet er slut.
Hvis displayet viser en meddelelse om
salt og/eller afspændingsmiddel, kan
der slukkes for maskinen, selv om påfyldningen udsættes.
1. Åbn lågen til maskinen på klem, og vent
nogle minutter, før maskinen tømmes. På
denne måde får opvasken tid til at køle af
og blive mere tør.
2. Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke
på tænd-/slukknappen.
electrolux 17
Hvis energisparefunktionen er slået til,
kan tallerkenerne være våde, når programmet er slut. Det en god idé at lade
døren stå på klem og lade opvasken lufttørre.
Tømning af opvaskemaskinen
• Meget varme tallerkener og glas er ekstra
følsomme overfor stød og slag. Lad derfor
tallerkenerne køle af, inden de tages ud af
opvaskemaskinen.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv. På denne måde drypper der ikke
vand fra øverste kurv ned på tallerkenerne
i nederste kurv.
• Der kan sætte sig vand på maskinens sider
og låge, fordi rustfrit stål afkøler hurtigere
end tallerkener.
Når opvaskeprogrammet er afsluttet, anbefales det at tage stikket ud
af stikkontakten og slukke for vandhanen.
18 electrolux
Vaskeprogrammer
Opvaskeprogrammer
Program
Grad af snavs
Opvaskens type
Programbeskrivelse
Automatik1)
Alle
Service, bestik,
gryder og pander
Forvask
Vask op til 45°C eller 70°C
1 eller 2 mellemskylninger
Endelig skylning
Tørring
70° Intensiv
Meget snavset
Service, bestik,
gryder og pander
Forvask
Vask op til 70°C
2 mellemskylninger
Endelig skylning
Tørring
60° Hurtig2)
Normalt eller let
snavset
Service og bestik
Vask op til 60°C
Endelig skylning
En time
Let snavset
Service og bestik
Vask op til 55°C
1 mellemskylning
Endelig skylning
50° Energispar3)
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Vask op til 50°C
1 mellemskylning
Endelig skylning
Tørring
45° Glas
Normalt eller let
snavset
Skrøbeligt service
og glasvarer
Vask op til 45°C
1 mellemskylning
Endelig skylning
Tørring
Lunt Service
Dette program varmer tallerkenerne in- 1 varm skylning
den serveringen eller fjerner støv fra tallerkener, der ikke har været brugt i lang
tid.
Forskyl
Alle
Delvis fyldning (fyldes efter senere
på dagen).
1 kold skylning (for at undgå, at
madrester klistrer sammen).
Der skal ikke bruges opvaskemiddel til dette program.
1) I Automatik -programmet bestemmes mængden af snavs på tallerkenerne ud fra, hvor grumset vandet
er. Programvarighed samt vand- og strømforbrug kan variere; Det afhænger af, om maskinen er helt
eller delvist fyldt, og om servicet er lidt eller meget snavset. Vandets temperatur justeres automatisk
mellem 45° C og 70° C.
2) Ideelt til opvask med delvist fyldt maskine. Dette er et perfekt hverdagsprogram, der passer til en familie
på 4, der kun sætter service og bestik fra morgen- og aftensmad i maskinen.
3) Testprogram, prøveanstalter.
Mulige tilvalg
Program
Ekstra skyl
Energispare 1)
Automatik
ja
Kan tilvælges, påvirker vaskeprogrammet
70° Intensiv
ja
Kan tilvælges, påvirker vaskeprogrammet
60° Hurtig
ja
Kan tilvælges, påvirker ikke vaskeprogrammet
En time
ja
Kan tilvælges, påvirker ikke vaskeprogrammet
electrolux 19
Program
Energispare 1)
Ekstra skyl
50° Energispar
ja
Kan tilvælges, påvirker vaskeprogrammet
45° Glas
ja
Kan tilvælges, påvirker vaskeprogrammet
Lunt Service
nej
Kan tilvælges, påvirker ikke vaskeprogrammet
Forskyl
nej
Kan tilvælges, påvirker ikke vaskeprogrammet
1) For de programmer, der påvirkes af funktionen, er energibesparelsen 10-25%.
Forbrugsværdier
Program
Varighed (i minutter) 1)
Energiforbrug (i
kWh)
Vand (i liter)
Automatik
-
1,1 - 1,7
12 - 23
70° Intensiv
-
1,8 - 2,0
23 - 25
60° Hurtig
-
0,9
9
En time
-
1,0 - 1,2
11 - 12
50° Energispar
-
1,0 - 1,1
12 - 13
45° Glas
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Lunt Service
-
0,8
4
Forskyl
-
0,1
4
1) Displayet viser programmets varighed.
Forbrugsværdierne er vejledende, idet
de både afhænger af vandtryk og -tem-
peratur og af spændingsudsving på elforsyningen og opvaskens størrelse.
Vedligeholdelse og rengøring
Rengøring af filtre
Filtrene skal kontrolleres og rengøres med
jævne mellemrum. Snavsede filtre forringer
opvaskeresultatet.
A
Advarsel Før filtrene rengøres, skal der
sørges for, at maskinen er slukket.
1. Åbn lågen, og fjern den nederste kurv.
2. Opvaskemaskinens filtersystem består af
et grovfilter (A)), et mikrofilter (B)) og et
fladfilter (C).
B
C
3. Lås filtersystemet op med mikrofiltrets
håndtag. Drej håndtaget ca. 1/4 omgang
mod uret, og tag filtersystemet ud.
20 electrolux
Hvis hullerne i spulearmene er tilstoppet
af rester, kan de renses med en tandstikker.
Udvendig rengøring
Det udvendige kabinet og betjeningspanelet
aftørres med en blød, fugtig klud. Hvis der
bruges rengøringsmiddel, skal det være neutralt. Brug aldrig slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmiddel (acetone, triklorætylen osv.).
4. Tag fat om håndtaget med hullet på det
grove filter (A), og tag det ud af mikrofiltret
(B).
5. Rengør alle filtre omhyggeligt under rindende vand.
6. Tag fladfilteret (C) ud af opvaskebeholderens bund, og rengør begge sider af det.
Indvendig rengøring
Sørg for, at pakningerne omkring lågen og
beholderne til opvaske- og afspændingsmiddel jævnligt rengøres med en fugtig klud.
Hver 3. måned anbefales det at køre vaskeprogrammet til meget snavset opvask med
tom maskine, men med opvaskemiddel.
Længere pause i brug
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid,
tilrådes det at:
1. Koble maskinen fra lysnettet og derefter
lukke for vandet.
2. Lade lågen stå på klem, så der ikke opstår dårlig lugt i maskinen.
3. Aftørre maskinen indvendig.
7. Læg fladfilteret (C) på plads i bunden af
opvaskemaskinen, og se efter, at det sidder rigtigt.
8. Sæt grovfilteret (A) i mikrofilteret (B), og
tryk dem sammen.
9. Sæt filterkombinationen på plads, og lås
ved at dreje håndtaget med uret, så langt
det kan komme. Sørg her for, at fladfilteret (C)ikke stikker ud over bunden af opvaskebeholderen .
Brug ALDRIG maskinen uden filtre.
Hvis filtrene placeres og påsættes
forkert, forringer det resultatet af
opvasken og kan skade maskinen.
Forholdsregler mod frost
Undgå at stille maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0°C. Hvis dette ikke kan undgås, tømmes maskinen, lågen
lukkes og tilløbsslangen kobles fra og tømmes.
Flytning af maskinen
Hvis maskinen skal flyttes (f.eks. ved flytning
til ny bolig osv.):
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Luk for vandet.
3. Kobl tilløbs- og afløbsslanger fra.
4. Træk maskinen ud sammen med slangerne.
Undgå at tippe maskinen for meget under
transport.
Forsøg ALDRIG at fjerne spulearmene.
Når der opstår fejl
Maskinen starter ikke eller stopper under
drift.
Nogle problemer skyldes manglende vedligeholdelse eller forglemmelser. De kan løses
electrolux 21
uden at tilkalde en tekniker, hvis du følger rådene i skemaet.
Displaymeddelelse og fejlfunktion
Sluk for maskinen, og følg de råd, der er anført i det følgende.
Mulig årsag og løsning
Displayet viser en meddelelse om, at maskinen
ikke tager vand ind.
• Vandhanen er blokeret eller kalket til.
Rengør vandhanen.
• Vandhanen er lukket.
Åbn for vandhanen.
• Filteret i tilløbsslangen er stoppet.
Rens filteret.
• Tilløbsslangen ligger ikke korrekt eller er snoet
eller klemt.
Kontroller tilløbsslangens tilslutning.
Displayet viser en meddelelse om, at maskinen
ikke pumper vandet ud.
• Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet.
Rens vandlåsen.
• Afløbsslangen ligger ikke korrekt eller er snoet
eller klemt.
Kontroller afløbsslangens tilslutning.
Displayet viser en meddelelse om, at maskinens
overløbssikring er blevet aktiveret.
• Luk for vandhanen, og kontakt Electrolux Service A/S.
Fejl
Mulig årsag og løsning
Programmet starter ikke
Når disse ting er kontrolleret, tændes der for
maskinen.
Programmet fortsætter fra det sted, hvor det
blev afbrudt.
Hvis fejlfunktionen eller fejlkoden forekommer igen: Kontakt Electrolux Service A/S.
Hvis der vises andre meddelelser, der ikke er
beskrevet i ovenstående skema: Kontakt
Electrolux Service A/S.
Kontakt Electrolux Service A/S og oplys model (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.).
• Maskinens låge er ikke ordentligt lukket. Displayet viser en meddelelse om, at lågen er åben.
Luk lågen.
• Stikket er ikke sat i stikkontakten.
Sæt stikket i stikkontakten
• Sikringen er sprunget i husstandens sikringstavle.
Udskift sikringen.
• Senere start er indstillet.
Hvis opvasken skal startes med det samme,
annulleres den senere start.
Disse oplysninger findes på typepladen på
siden af opvaskemaskinens låge.
Skriv evt. numrene op her, så de altid er ved
hånden:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 electrolux
Resultatet af opvasken er utilfredsstillende
Tallerkenerne er ikke rene
• Der er valgt et forkert opvaskeprogram.
• Tallerkenerne er placeret på en måde, der forhindrer vandet i at nå alle dele
af deres overflade. Kurvene må ikke overfyldes.
• Spulearmene kan ikke dreje frit, da opvasken ikke er opstillet korrekt.
• Filtrene i bunden af opvaskebeholderen er snavsede eller sat forkert i.
• Der er brugt for lidt eller intet opvaskemiddel.
• Hvis der er kalkpletter på servicet: Saltbeholderen er tom, eller blødgøringsanlægget er forkert indstillet.
• Afløbsslangen er forkert tilsluttet.
• Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket.
Tallerkenerne er vå- • Der er ikke brugt afspændingsmiddel.
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
de og matte
Der er striber, matte
pletter eller en blålig belægning på
glas og service
• Nedsæt dosering af afspændingsmiddel.
Der er indtørrede
vanddråber på glas
og service
• Øg dosering af afspændingsmiddel.
• Det kan skyldes opvaskemidlet. Kontakt opvaskemiddelproducentens kunderådgivning.
Hvis problemet stadig ikke er løst efter alle
disse kontroller, kontaktes Electrolux Service
A/S.
Tekniske data
Mål
Bredde cm
59,6
Højde cm
81,8 - 89,8
Dybde cm
57,5
Eltilslutning - spænding - samlet
effekt - sikring
Der findes oplysninger om eltilslutning på typepladen på inderkanten af opvaskemaskinens låge.
Vandtilførslens tryk
Minimum
Maksimum
Kapacitet
Antal kuverter
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
12
Installation
Advarsel Eventuelt el- og VVSarbejde i forbindelse med
installationen skal udføres af en
faguddannet elektriker og/eller
blikkenslager eller en sagkyndig
person.
Fjern al emballage før opstilling af maskinen.
Hvis det er muligt, placeres maskinen ved siden af en vandhane og et afløb.
Maskinen er beregnet til indbygning under et
fritstående køkkenbord eller en bordplade.
Bemærk! Vedrørende indbygning og montering af skabsfront: Følg nøje indbygningsvejledningen på den medfølgende skabelon.
Maskinen behøver ikke en ekstra udluftningsspalte. Der skal blot være plads til, at
strømkabel og tilløbs- og afløbsslange kan
føres igennem.
Opvaskemaskinen har justerbare ben, der
gør det muligt at regulere højden.
Opvaskemaskinen skal altid kobles fra
strømforsyningen, inden der udføres arbejde, hvor der er åbent til maskinens indvendige dele.
Når maskinen stilles op, skal der sørges for,
at tilløbsslangen, afløbsslangen og strømkablet ikke er snoet eller klemt.
electrolux 23
Fastgørelse til omgivende
køkkenelementer
Opvaskemaskinen skal sikres mod vipning.
Derfor skal der sørges for, at det køkkenbord, den står under, er ordentligt fastgjort til
en ubevægelig struktur (køkkenskabe, væggen).
Når maskinen står helt i vater, klemmer lågen
ikke mod afstandsskiverne på nogen af kabinettets sider.
Hvis lågen ikke lukker rigtigt, løsnes eller
strammes de justerbare ben, indtil maskinen
er helt i vater.
Nivellering
God nivellering er afgørende for, at døren
lukker rigtigt og er tæt.
Tilslutning, vand
Tilslutning til vandforsyning
Maskinen kan tilsluttes varmt (højst 60°) eller
koldt vand.
Hvis den tilsluttes varmt vand, kan det give
en væsentlig energibesparelse. Det afhænger dog af, hvordan vandet opvarmes. (Vi
foreslår at bruge alternative energikilder, der
er mere miljøvenlige, f.eks. solfangere, solceller og vindenergi).
Til selve tilslutningen har maskinens tilløbsslange en omløbermøtrik, der er beregnet til
at skrues på en studs med 3/4" gevind eller
på en hane med snapkobling fremstillet til
formålet.
Vandtrykket skal ligge inden for de grænser,
der er angivet i 'Tekniske specifikationer'. De
lokale vandmyndigheder kan oplyse gennemsnitstrykket for områdets vandforsyning.
Tilløbsslangen må ikke være bøjet, mast eller
sammenfiltret, når den tilsluttes.
Maskinens tilløbs- og afløbsslanger kan enten drejes til venstre eller højre med kontramøtrikken, alt efter forholdene på installationsstedet. Kontramøtrikken skal monteres korrekt for at undgå udsivning af
vand.
Hvis maskinen tilsluttes nye rør eller rør, der
ikke har været brugt i lang tid, bør vandet løbe nogle minutter, før tilløbsslangen tilsluttes.
Den må IKKE tilsluttes med brugte slanger fra en gammel maskine.
Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner, som forhindrer vand,
der er brugt i maskinen, i at vende tilbage
til drikkevandssystemet. Denne maskine
er i overensstemmelse med de relevante
VVS-regler.
Tilløbsslange med sikkerhedsventil
Fjern al emballage før opstilling af maskinen.
Hvis det er muligt, placeres maskinen ved siden af en vandhane og et afløb.
• Det elektriske kabel til sikkerhedsventilen
sidder i den dobbeltvæggede tilløbsslange. Sænk aldrig slangen eller sikkerhedsventilen ned i vand.
• Hvis tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen
beskadiges, skal stikket straks tages ud af
stikkontakten.
• En tilløbsslange med sikkerhedsventil må
kun udskiftes af Electrolux Service A/S.
Advarsel Højspænding
Fastgørelse til omgivende
køkkenelementer
Opvaskemaskinen skal sikres mod vipning.
1. Til køkkenvaskens afløb, idet den fastgøres til undersiden af bordpladen. Dette
forhindrer spildevand fra køkkenvasken i
at løbe ind i maskinen.
2. Til et standrør med udluftningshul, minimum indvendig diameter 4 cm.
Derfor skal der sørges for, at det køkkenbord, den står under, er ordentligt fastgjort til
en ubevægelig struktur (køkkenskabe, væggen).
24 electrolux
Ligeledes skal den indvendige diameter på
de slangekoblinger, der bruges til afløb fra
maskinen, mindst svare til diameteren på den
medfølgende slange.
Når afløbsslangen forbindes til studsen på en
vandlås, skal hele plastmembranen (A)
fjernes. Hvis ikke hele membranen fjernes,
vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studsen til opvaskemaskinens afløbsslange
Opvaskemaskinens afløbsslange kan enten
vende mod højre eller venstre
Sørg for, at afløbsslangen ikke er bøjet eller
klemt, da det kan forhindre eller sinke vandets udløb.
Køkkenvaskens prop må ikke sidde i, når
maskinen tømmes for vand, da dette kan få
vandet til at blive suget ind i maskinen igen.
Afløbsslangen må højst være 4 meter lang,
inkl. eventuel forlængerslange. Forlængerslangens indvendige diameter skal være
mindst lige så stor som den medfølgende
slanges diameter.
Vore maskiner er udstyret med en sikkerhedsanordning, der forhindrer snavset vand i at løbe ind i maskinen igen.
Hvis køkkenvaskens vandlås er udstyret
med en kontraventil, kan dette forhindre
opvaskemaskinen i at blive ordentligt
tømt for vand. Det anbefales derfor, at
kontraventilen fjernes.
Kontroller efter installationen, at slangekoblingerne er tætte, så der ikke opstår
vandskade.
Tilslutning, el
Advarsel Ifølge
stærkstrømsbekendtgørelsen skal
maskinen tilsluttes jord.
Inden maskinen tages i brug skal det
sikres, at mærkespænding og
strømtype på typepladen passer til
el-forsyningen på installationsstedet. Sikringstypen fremgår også af
typepladen.
Tilslut altid netstikket i en korrekt installeret stødsikker kontakt.
Der må ikke bruges multistik, stikdåser og forlængerledninger. Det
kan medføre brandfare på grund af
overophedning.
Om nødvendigt må den pågældende
kontakt udskiftes. Kontakt det lokale servicecenter, hvis maskinens
strømkabel skal udskiftes.
Der skal være adgang til stikket, når
maskinen er installeret.
Kobl aldrig maskinen fra nettet ved
at trække i strømkablet. Tag altid
selve netstikket ud.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis der ikke tages de nævnte forholdsregler.
electrolux 25
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til at
forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballagemateriale
Emballagematerialet er miljøvenligt og kan
genanvendes. Plastdelene er forsynet med
mærkning, f.eks. >PE<, >PS< osv. Aflever
emballagens dele i den rigtige container på
kommunens genbrugsstation.
Advarsel
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip kabel og stik af og smid dem ud.
• Fjern låsepalen i lågen. Det hindrer, at
børn kan låse sig inde og komme i
livsfare.
26 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Lisätoiminnot-valikon sisältö
Ensimmäinen käyttökerta
Vedenpehmentimen säätäminen
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
26
27
28
29
31
31
32
Huuhtelukirkasteen käyttö
33
Päivittäinen käyttö
34
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen
koneeseen
35
Konetiskiaineen käyttö
38
Multitab-toiminto
Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen
Astianpesukoneen tyhjentäminen
Pesuohjelmat
Hoito ja puhdistus
Käyttöongelmat
Tekniset tiedot
Asennus
Vesiliitäntä
Sähköliitäntä
Ympäristönsuojelu
39
40
41
41
43
44
45
45
46
47
48
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti
ja oikealla tavalla, lue huolellisesti tämä
käyttöohje sekä sen sisältämät neuvot ja
varoitukset ennen laitteen asentamista ja
ensimmäistä käyttöä. Turhien virheiden
ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje
tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon
vaihdon yhteydessä tai luovutetaan
mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin
kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
• Älä ota astioita astianpesukoneesta ennen
pesuohjelman päättymistä.
• Kytke virta pois laitteesta ja sulje vesihana
käytön jälkeen.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoteknikko, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman
henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttöä.
Käyttötarkoitus
• Tämä astianpesukone on tarkoitettu ainoastaan konepesuun soveltuvien kotitalousastioiden pesemiseen.
• Älä laita astianpesukoneeseen liuotinaineita. Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen.
• Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet
ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai yläkoriin vaakasuoraan asentoon.
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
soveltuvia tuotteita (konetiskiaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
• Vältä avaamasta astianpesukoneen luukkua toiminnan aikana, sillä koneen sisältä
voi tulla kuumaa höyryä.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteiset tai muulla tavalla kokemattomat tai
taitamattomat henkilöt (lapset mukaan lukien) eivät saa käyttää laitetta. Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön
on valvottava tai ohjattava heitä laitteen
käytössä.
• Konetiskiaineet voivat aiheuttaa kemiallisia
palovammoja silmiin, suuhun ja kurkkuun.
Ne voivat olla hengenvaarallisia! Noudata
konetiskiaineen pakkaukseen merkittyjä
turvallisuusohjeita.
electrolux 27
• Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista. Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jäämiä.
• Pidä astianpesukoneen luukku aina kiinni
silloin, kun konetta ei täytetä tai tyhjennetä.
Näin kukaan ei voi kaatua ja loukata itseään auki olevan luukun takia.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
Lasten turvallisuus
• Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä lapset poissa astianpesukoneen luota silloin, kun sen luukku on auki.
Asennus
• Tarkista, että astianpesukone ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä. Älä koskaan ota käyttöön vaurioitunutta konetta.
•
•
•
•
•
Jos astianpesukone on vaurioitunut, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kaikki pakkausmateriaalit on poistettava
ennen käyttöä.
Kaikki tämän laitteen asennukseen liittyvät
sähkö- ja putkiasennustyöt on annettava
asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilön
tehtäväksi.
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä.
Älä koskaan käytä astianpesukonetta, jos
sen virtajohto tai vesiletkut ovat vaurioituneet, tai jos ohjauspaneeli, kansitaso tai jalustaosa on vaurioitunut siten, että laitteen
sisäosa on näkyvissä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaaratilanteiden
välttämiseksi.
Astianpesukoneen sivupaneeliin ei saa porata reikiä, sillä poraaminen voi vaurioittaa
hydrauliikka- ja sähköosia.
Varoitus! Noudata tarkasti sähkö- ja
vesiliitäntää käsittelevissä luvuissa
annettuja ohjeita.
Laitteen kuvaus
1 Yläkori
2 Vedenkovuuden säädin
3 Suolasäiliö
4 Pesuainelokero
28 electrolux
5
6
7
8
9
Huuhtelukirkasteen säiliö
Arvokilpi
Sihdit
Alempi suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Sisävalo
Laitteen sisällä on valo, joka syttyy, kun luukku avataan, ja sammuu, kun luukku suljetaan.
Varoitus! Näkyvää led-säteilyä, älä
katso suoraan säteeseen.
Sisävalossa käytetään luokan 2 LED-lamppua, joka vastaa standardia IEC 60825-1:
1993 + A1:1997 + A2:2001.
Säteilyn aallonpituus: 450 nm
Maksimisäteilyteho: 548 μW
Jos lamppu on vaihdettava, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Käyttöpaneeli
Käyttöpaneelin painikkeet ovat kosketuspainikkeita (paitsi virtapainike). Niitä
käytetään painamalla kevyesti.
1
2
3
4
5
6
7
8
Virtapainike
Valopalkki
Näytön selauspainike
Näyttö
Selauspainikkeet
OK-painike (OK)
Käynnistyspainike
Koti-painike
Näytön viestit ja merkkiäänet opastavat
laitteen käytössä sekä pesuohjelmien ja
lisätoimintojen valitsemisessa.
Noudata näytön ohjeita.
Valopalkki
• syttyy, kun laite kytketään toimintaan,
• sammuu, kun laite kytketään pois toiminnasta.
Laitteen kytkeminen toimintaan
ensimmäisen kerran - kielen ja
kellonajan asettaminen
1. Paina virtapainiketta.
2. Näytössä näkyy viesti oletuskielellä.
3. Aseta oletuskieli painamalla Ok-painiketta.
electrolux 29
4. Voit vaihtaa kieltä vierittämällä näyttöä selauspainikkeella, kunnes haluamasi kieli
näkyy näytössä.
– Vahvista painamalla Ok-painiketta.
5. Näytössä näkyy kellonajan asetuksen
viesti. Aseta oikea kellonaika näytön ohjeita noudattaen ja vahvista painamalla
Ok-painiketta.
Kellonajan asettamisen jälkeen näytössä näkyy kolme aluetta:
– ohjelmavalikon alue (A),
– kellon/ajastimen alue (B),
– lisätoimintovalikon alue (C).
– Valitse alue painamalla näytön selauspainiketta. Valitun alueen ympärille tulee kehykset.
– Hae valikko näkyviin painamalla toista selauspainikkeista.
Pesuohjelmien alue
• Valitse alue näytön selauspainikkeella.
Alue suurenee ja siinä näkyy pesuohjelmien luettelo sekä ohjelmien kestot.
• Valitse pesuohjelma painamalla toista selauspainikkeista.
• Vahvista painamalla Ok-painiketta.
Kolme aluetta tulevat uudelleen näkyviin.
Ohjelmavalikon alueella näkyy asetettu pesuohjelma ja sen kesto.
Aika-alueella näkyy ohjelman arvioitu päättymisaika (kellonaika + ohjelman kesto).
Kellotoiminnot
Tästä näytön osasta voit asettaa ohjelman
käynnistymään enintään 19 tunnin kuluttua.
• Valitse osa näytön selauspainikkeella.
• Muuta ohjelman päättymisaikaa ylös/alasselauspainikkeella.
– Asetettu viiveaika näkyy korostettuna
alueen yläosassa.
– Ohjelman päättymisaika päivittyy alueen
alareunassa.
• Vahvista painamalla Ok-painiketta tai odota muutama sekunti, jotta asetus tallentuu.
Lisätoimintojen alue
Valitse alue näytön selauspainikkeella.
Voit selata lisätoimintojen luetteloa painamalla toista selauspainiketta (valittu lisätoiminto
näkyy korostettuna).
• Siirry alavalikkoon painamalla Ok-painiketta.
• Aseta lisätoiminto painamalla toista selauspainikkeista.
• Poistu lisätoimintojen valikosta painamalla
Koti-painiketta.
• Kun lisätoiminto on asetettu, mikäli lisätoiminnolle on symboli, se näkyy lisätoimintovalikon alueella.
Lisätietoja lisätoiminnoista löytyy Lisätoiminnot-valikon taulukosta.
Lisätoiminnot-valikon sisältö
Lisätoiminnotvalikko
Pesuopas
Alavalikko
Lisätoiminnon kuvaus
Ohjelmaopas
Pesuohjelmien kuvaukset.
Lisävalintaopas
Lisätoimintojen käyttöohjeet.
Esittelytila
On
Off
Lyhyt esittely laitteen ohjaustoimintojen käytöstä.
Tehdasasetus: ei käytössä
• Esittelytila otetaan käyttöön painamalla Okpainiketta. Näytössä näkyvät kolme aluetta
ja vasemmassa yläkulmassa näkyy viesti
DEMO.
• Voit tehdä valintoja ja käynnistää simuloidun
pesuohjelman selauspainikkeilla.
• Normaaliin toimintatilaan palataan poistamalla Esittelytila käytöstä.
30 electrolux
Lisätoiminnotvalikko
Alavalikko
Lisätoiminnon kuvaus
Takaisin
Siirry takaisin lisätoimintojen valikkoon painamalla Ok-painiketta.
Säästä energiaa
On
Off
Tämä toiminto alentaa kuivauslämpötilaa.
Energiaa säästyy 10-25 %.
Toiminto voidaan valita kaikissa pesuohjelmissa. Toimintoa vastaava merkkivalo syttyy.
Toiminto ei vaikuta kaikkiin ohjelmiin. Katso lisätietoja Pesuohjelmat-taulukosta.
Astiat voivat olla märkiä ohjelman lopussa.
Tässä tilanteessa suositeltavaa on avata astianpesukoneen luukku ja antaa sen olla raollaan, jotta astiat kuivuvat luonnollisesti.
Lisähuuhtelu
On
Off
Tämä lisätoiminto lisää pesuohjelmaan yhden
huuhtelun.
Toimintoa ei voi valita kaikkiin pesuohjelmiin.
Katso kappale Pesuohjelmat.
Multitab
On
Off
Asettaa astianpesukoneen yhdistelmäpesutablettien käytölle. Katso kohta Multitab-toiminto.
Asetukset
Kieli Suomi
Äänimer.voimak
Tästä valikosta voit asettaa viestit näkymään
haluamallasi kielellä.
On
Off
Tästä valikosta voit säätää merkkiäänten voimakkuutta (välillä 0-5).
Tasolla 0 merkkiäänet eivät kuulu.
Aika
Tästä valikosta voit asettaa kellonajan.
Kirkkaus
Tästä valikosta voit lisätä tai vähentää näytön
taustan kirkkautta. Tasoja on 10.
Tehdasasetus: taso 10
Kontrasti
Tästä valikosta voit lisätä tai vähentää näytön
taustan kontrastia. Tasoja on 10.
Tehdasasetus: taso 6
Nollaa asetukset
Palauttaa tehdasasetukset.
Veden kovuus
Tästä valikosta voit asettaa elektronisesti vedenpehmentimen.
Kirkaste
On
Off
Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä huuhtelukirkasteen annostelun (vain
kun Multitab-toiminto on käytössä).
electrolux 31
Lisätoiminnotvalikko
Alavalikko
Näppäinlukko
On
Off
Takaisin
Lisätoiminnon kuvaus
Tästä valikoista voit lukita painikkeet tahattoman käytön estämiseksi. Painikkeet lukkiutuvat 15 sekunnin kuluttua viimeisestä valinnasta.
Lukituksen voi poistaa käytöstä väliaikaisesti.
Kun painat jotain painiketta, näytössä näkyy
viesti, joka opastaa toimenpiteen suorittamisessa. Lukitus kytkeytyy uudelleen 15 sekunnin kuluttua.
Toiminto poistetaan käytöstä siirtymällä lisätoimintojen valikkoon ja muuttamalla asetusta.
Siirry takaisin lisätoimintojen valikkoon painamalla Ok-painiketta.
Ensimmäinen käyttökerta
Ennen kuin otat astianpesukoneen käyttöön:
• Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on
suoritettu asennusohjeiden mukaisesti.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit koneen
sisältä.
• Säädä vedenpehmennin.
• Kaada litra vettä suolasäiliöön ja täytä säiliö
astianpesukoneelle tarkoitetulla suolalla.
• Täytä huuhtelukirkasteen säiliö.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja, kuten 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 jne,
aseta tablettitoiminto. (Katso kohta
Tablettitoiminto).
Vedenpehmentimen säätäminen
Astianpesukoneessa on vedenpehmennin,
joka poistaa vesijohtovedestä mineraaliaineet ja suolat, joilla olisi haitallinen vaikutus
laitteen toimintaan.
Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita
ja suoloja, sitä kovempaa vesi on. Veden kovuus mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla:
saksalaisilla asteilla (°dH), ranskalaisilla asteilla (°TH) ja yksiköllä mmol/l (millimoolia/litra
- kansainvälinen vedenkovuusyksikkö).
Vedenpehmentimen asetukset tulee määrittää vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä vedenkovuustiedot paikkakuntasi vesilaitokselta.
Vedenpehmennin on asetettava sekä
manuaalisesti vedenkovuuden säätimellä että elektronisesti.
Manuaalinen säätö
Astianpesukone on säädetty tehtaalla
asetukseen 2.
1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Ota alakori pois.
3. Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1 tai 2 (katso taulukko).
4. Laita alakori takaisin koneeseen.
Elektroninen säätö
Astianpesukone on säädetty tehtaalla tasolle
5.
Siirry lisätoimintojen valikkoon - Asetukset Veden kovuus.
Aseta vedenpehmentimen taso ylös/alas-selauspainikkeilla alueesi vedenkovuuden mukaisesti (katso taulukko).
32 electrolux
Vedenkovuusasetuksen määrittäminen
Vedenkovuus
Suolan
käyttö
°dH
°TH
mmol/l
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
taso 10
kyllä
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
taso 9
kyllä
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
taso 8
kyllä
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
taso 7
kyllä
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
taso 6
kyllä
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
taso 5
kyllä
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
taso 4
kyllä
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
taso 3
kyllä
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
taso 2
kyllä
<4
<7
< 0,7
1
taso 1
ei
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
Varoitus!
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa. Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, ja varsinkin pöytäsuola, vahingoittaa vedenpehmennintä. Täytä suolasäiliö aina juuri ennen jonkin täydellisen pesuohjelman käynnistämistä. Tällä tavoin estät mahdollisesti roiskuvien suolarakeiden tai suolaisen veden jäämisen pesukoneen pohjalle, jossa se voi aiheuttaa syöpymistä.
Täyttö:
1. Avaa luukku, ota alakori pois ja avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Kaada säiliöön litra vettä (vettä lisätään
vain suolan ensimmäinen täytön yhteydessä) .
3. Täytä säiliö täyteen suolaa mukana toimitetun suppilon avulla.
4. Sulje korkki tarkistettuasi ensin, ettei korkin kierteissä tai tiivisteissä ole suolaa.
5. Kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se
pysähtyy naksahtaen.
Veden vuotaminen säiliöstä suolan täyttämisen aikana on täysin normaalia.
Vedenpehmennyssuolaa on lisättävä säännöllisesti. Kun suolasäiliö on tyhjä, näytössä
näkyy viesti.
Suolan täyttöviesti ei näy pesuohjelman aikana.
electrolux 33
Suolan lisäämiseen kehottava viesti voi
näkyä vielä muutaman tunnin sen jälkeen, kun suolaa on lisätty, jos laitteesta
ei katkaista virtaa. Jos käytät suolaa,
jonka liukenemisaika on pitempi, valo voi
palaa pitempään. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.
Huuhtelukirkasteen käyttö
Varoitus! Käytä ainoastaan
astianpesukoneille tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
Älä laita huuhtelukirkastesäiliöön mitään
muuta ainetta (esim. astianpesukoneen
puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vaurioittaa laitetta.
Huuhtelukirkaste varmistaa astioiden
perusteellisen huuhtelun ja tahrattomat
ja raidattomat astiat kuivauksen jälkeen.
Huuhtelukirkastetta annostuu automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana.
1. Avaa säiliö painamalla vapautuspainiketta (A).
Säiliöön mahtuu noin 110 ml huuhtelukirkastetta, joka riittää 16-40 pesukerralle
annostelusta riippuen.
3. Sulje säiliön korkki huolellisesti aina täytön jälkeen.
Pyyhi täytön aikana mahdollisesti roiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahtoamisen
seuraavan pesun yhteydessä.
2. Lisää huuhtelukirkastetta säiliöön. Säiliöön on merkitty huuhtelukirkasteen maksimitaso (max).
Säädä annostelu kokemuksen mukaan
huuhtelu- ja kuivaustulosten perusteella 6asentoisella valitsimella (asento 1 = minimimäärä, asento 6 = maksimimäärä).
Huuhtelukirkasteen annostelun tehdasasetus on asento 4.
Lisää annostusta, jos astioissa on pesun jälkeen vesipisaroita tai kalkkipilkkuja.
Pienennä annostusta, jos astioissa on tahmeita valkoisia raitoja tai jos laseissa tai veitsenterissä näkyy sinertävä kalvo.
34 electrolux
Huuhtelukirkastesäiliö on täytettävä säännöllisin väliajoin. Kun huuhtelukirkastesäiliö on
tyhjä, näytössä näkyy viesti.
Huuhtelukirkasteen täyttöviesti ei näy pesuohjelman aikana.
Päivittäinen käyttö
• Tarkista, tarvitseeko astianpesukoneeseen lisätä suolaa tai huuhtelukirkastetta.
• Täytä astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen.
• Lisää konetiskiainetta.
• Valitse astioille ja ruokailuvälineille sopiva
pesuohjelma.
• Käynnistä pesuohjelma.
Vinkkejä ja neuvoja
Pesusieniä, puhdistusliinoja tai muita vettä
imeviä tuotteita ei saa pestä astianpesukoneessa.
• Ennen kuin laitat astiat koneeseen:
– Poista astioista kaikki ruoantähteet.
– Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet.
• Huomioi seuraavat asiat järjestäessäsi astioita ja ruokailuvälineitä koneeseen:
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa estää
suihkuvarsien pyörimistä.
– Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin,
jotta vesi ei keräänny astioiden sisään.
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
– Lasit eivät saa koskettaa toisiaan, sillä
muuten ne voivat särkyä.
– Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita, sillä ne eivät kuivu yhtä hyvin kuin
posliini- ja teräsastiat.
• Laita kevyet astiat (esim. muovikulhot) yläkoriin, jotta ne eivät pääse liikkumaan.
Ruokailuvälineet ja astiat, jotka eivät sovellu/soveltuvat rajoitetusti konepesuun
ei konepesua:
rajoitettu konepesu:
• Puu-, luu-, posliini- tai helmiäiskahvaiset ruo• Pese keraamisia astioita astianpesukoneessa
kailuvälineet.
vain, jos niissä on konepesun salliva merkintä.
• Kuumuutta kestämättömät muoviastiat.
• Astian lasitus voi himmetä, jos se pestään ko• Vanhat lämpöä kestämättömät ruokailuvälineessa usein.
neet, joissa on liimattuja osia.
• Hopeiset ja alumiiniset osat muuttavat usein vä• Liimattuja osia sisältävät ruokailuvälineet tai asriään pesussa: ruoantähteet, esim. munanvaltiat.
kuainen, keltuainen ja sinappi muuttavat ho• Tina- tai kupariastiat.
pean väriä tai tekevät siihen läiskiä. Puhdista
• Lyijykristallilasit.
ruoantähteet hopeisista astioista heti, ellei asti• Helposti ruostuvat teräksiset esineet.
oita pestä heti käytön jälkeen.
• Puuvadit.
• Synteettisistä kuiduista valmistetut astiat.
electrolux 35
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Alakori
Alakoriin laitetaan pannut, kannet, lautaset,
salaattikulhot, ruokailuvälineet jne.
Aseta tarjoiluastiat ja suurikokoiset kannet
korin reunoille tarkistaen, että suihkuvarret
pääsevät pyörimään esteettä.
esim. lihaveitset, vaakatasoon yläkoriin.
Ole varovainen laittaessasi koneeseen
tai poistaessasi koneesta teräviä veitsiä
tms.
Laita haarukat ja lusikat irrotettavaan ruokailuvälinekoriin kahvat alaspäin ja veitset kahvat ylöspäin.
Jos kahvat tulevat ulos korin pohjasta estäen
alemman suihkuvarren pyörimisen, laita ruokailuvälineet koriin kahvat ylöspäin.
Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa.
Ruokailuvälinekori on helpompi täyttää, kun
lasket korin kahvan alas.
Alakorin lautastelineet voidaan taivuttaa alas,
jolloin kattilat, pannut ja kulhot on helppo
asettaa koneeseen.
Ruokailuvälinekori
Pystyssä olevat pitkäteräiset veitset
voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Laita
pitkät ja/tai terävät ruokailuvälineet,
Parhaan pesutuloksen saat käyttämällä ruokailuvälinekorin erotteluritilöitä.
Jos ruokailuvälineet eivät sovi ritilöiden aukkoihin, ritilät voidaan helposti ottaa pois.
36 electrolux
Ruokailuvälinekori on kaksiosainen, ja voit
tarvittaessa helposti irrottaa osat toisistaan.
Vedä korin osia vaakasuunnassa vastakkaisiin suuntiin ja irrota ne toisistaan.
Korin osat liitetään yhteen suorittamalla toimenpide päinvastaisessa järjestyksessä.
Yläkori
Yläkoriin laitetaan kahvilautaset, salaattikulhot, kupit, lasit, kannut ja kannet.
Järjestä astiat kuppitelineisiin ja niiden alle sillä tavoin, että vesi pääsee kaikille pinnoille.
Korkeat kantalasit voidaan laittaa alassuin
kuppitelineisiin.
Kuppitelineen voi taivuttaa ylös, jotta korkeammat astiat mahtuvat koriin.
Keskimmäiset lautastelineet voidaan taivuttaa alas erilaisten täyttömahdollisuuksien lisäämiseksi.
Aseta lasiteline vasemmalle tai oikealle korkeita kantalaseja varten (lasien koon ja korkeuden mukaisesti).
electrolux 37
Keskimmäiset lautastelineet voidaan taivuttaa alas erilaisten täyttömahdollisuuksien lisäämiseksi.
Koriin sopivien ruokailuvälineiden koko riippuu yläkorin asennosta. Katso seuraavaa
taulukkoa.
Minikoriin sopivien ruokailuvälineiden mitat
Yläkori yläasennossa
enintään 15 cm
Yläkori ala-asennossa
enintään 20 cm
Pehmustepiikit
Pehmustepiikit estävät lasien liikkumisen pesuohjelman tai yläkorin liikuttelun aikana.
Miniruokailuvälinekori
Yläkoriin kuuluu miniruokailuvälinekori.
Huomio ÄLÄ KOSKAAN LAITA VEITSIÄ
MINIKORIIN VÄLTTÄÄKSESI
VAURIOITTAMASTA LAITETTA.
Minikorin saa laittaa vain yläkorin etuosaan,
vasemmalle tai oikealle puolelle.
Tarkista kuvasta pehmustepiikkien oikea sijoittaminen. Pehmustepiikit voidaan sijoittaa
joko korin vasemmalle tai oikealle puolelle,
jolloin koneen täyttämisen suhteen on enemmän valinnanvaraa.
Kun pehmustepiikit ovat oikein paikallaan,
paina niitä alaspäin lujasti ja varmista, etteivät
ne pääse liikkumaan.
38 electrolux
Astioiden suurin sallittu korkeus alakorissa
Yläkori ala-asennossa
27 cm
Astiakori nostetaan yläasentoon seuraavasti:
1. Vedä astiakoria ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta koria kummaltakin puolelta varovasti ylöspäin, kunnes se kiinnittyy tukevasti paikalleen.
Astiakori lasketaan takaisin alkuperäiseen asentoon seuraavasti:
1. Vedä astiakoria ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta koria kummaltakin puolelta varovasti ylöspäin ja anna korin laskeutua hitaasti paikalleen pitäen korista kiinni.
Huomio Älä koskaan nosta tai laske
astiakoria vain toiselta puolelta.
Huomio TARKISTA ENNEN LUUKUN
SULKEMISTA, ETTÄ SUIHKUVARRET
PÄÄSEVÄT PYÖRIMÄÄN ESTEETTÄ.
Yläkorin korkeuden säätäminen
Jos peset hyvin suurikokoisia lautasia, ne
mahtuvat alakoriin, kun nostat yläkoria ylemmäs.
Astioiden suurin sallittu korkeus alakorissa
Yläkori yläasennossa
31 cm
Konetiskiaineen käyttö
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua astianpesuainetta (konetiskiainetta).
Noudata pakkaukseen merkittyjä valmistajan annostelu- ja säilytysohjeita.
Oikean annostelun avulla voit vähentää
ympäristön saastumista.
Pesuaineen annosteleminen
1. Avaa kansi.
Kun kori on yläasennossa:
• älä laita kuppeja kuppitelineisiin,
• tarkista, että kuppitelineet on taitettu
alas.
Sulje astianpesukoneen luukku
täytettyäsi astiat koneeseen, sillä
avonainen luukku voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
electrolux 39
3. Esihuuhtelun sisältävissä ohjelmissa pesuainetta (5/10 g) on annosteltava myös
esihuuhtelun lokeroon (2).
Esihuuhtelulokeron pesuaine käytetään
esihuuhtelussa.
Jos käytät pesutabletteja, laita tabletti lokeroon (1).
2. Annostele pesuaine lokeroon (1). Lokeroon on merkitty annosteluohjeet:
20 = noin 20 g pesuainetta
30 = noin 30 g pesuainetta.
1
2
4. Sulje kansi ja paina niin, että se naksahtaa
kiinni.
Eri valmistajien pesuainetabletit liukenevat erilaisella nopeudella. Tästä syystä
jotkut pesuainetabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesutehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Sen vuoksi pesuainetabletteja käytettäessä on valittava pitkä pesuohjelma, jotta pesuaineen jäämät ehtivät poistua täydellisesti.
Multitab-toiminto
Laitteessa on erityinen Multitab-toiminto, jonka ansiosta voit käyttää yhdistelmäpesuainetabletteja.
Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan. Jotkin yhdistelmätabletit voivat sisältää
myös muita aineita (3-, 4- tai 5-toimiset tabletit 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 jne.).
Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen
ohjeet.
Kun toiminto on valittu, se on käytössä myös
kaikkien seuraavien pesuohjelmien aikana.
Kun toiminto on valittuna, huuhtelukirkastetta
ja suolaa ei annostella lainkaan, ja myös suo-
lan ja huuhtelukirkasteen viestit poistuvat
käytöstä.
Ohjelman kesto voi olla pitempi Multitab-toiminnon yhteydessä.
Ota Multitab-toiminto käyttöön tai poista
se käytöstä ennen pesuohjelman käynnistämistä. Multitab-toimintoa ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pesuohjelman aikana.
40 electrolux
Jos astiat eivät kuivu hyvin, suosittelemme, että suoritat seuraavat toimenpiteet:
1. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
2. Ota huuhtelukirkasteen annostelu
käyttöön.
3. Aseta huuhtelukirkasteen annostelu
asentoon 2.
Jos palaat tavallisen pesuainejärjestelmän käyttöön, toimi seuraavasti:
1. Poista Multitab-toiminto käytöstä.
2. Täytä suolan ja huuhtelukirkasteen
säiliöt.
3. Säädä vedenkovuus suurimpaan
asetukseen ja pese yksi pesuohjelma
ilman astioita.
4. Säädä vedenkovuus paikallisen vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
Tärkeää Aseta lisätoiminnot ennen
pesuohjelman käynnistämistä. Kun ohjelma
on käynnistynyt, lisätoimintoja ei voi enää
valita. Jos haluat kuitenkin valita jonkin
lisätoiminnon, peruuta pesuohjelma.
1. Tarkista, että astiat on järjestetty koneeseen oikein ja suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettä.
2. Tarkista, että vesihana on auki.
3. Paina virtapainiketta.
4. Sulje laitteen luukku.
5. Valitse pesuohjelma. Lue lisätietoja taulukosta Pesuohjelmat. Vahvista painamalla
Ok-painiketta.
6. Voit halutessasi asettaa ohjelman käynnistymään myöhempänä ajankohtana.
7. Kun painat käynnistyspainiketta, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
– Jos ohjelma on valittu käynnistymään
ajastettuna, ohjelman käynnistymiseen
jäljellä oleva viiveaika ja ohjelman päättymisaika näkyvät näytössä.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy:
– käynnissä olevan ohjelman vaiheet,
– ohjelman kesto ja päättymisaika päivittyvät näytössä.
Kun painat käynnistyspainiketta, suolan
ja/tai huuhtelukirkasteen viesti voi näkyä
näytössä. Tämä tarkoittaa, että suolan
ja/tai huuhtelukirkasteen säiliö on täytettävä. Käynnistä pesuohjelma painamalla
Ok-painiketta.
Valitun ajastuksen peruuttaminen
Paina käynnistyspainiketta, peruuta ajastus
ja palaa pesuohjelmien valikkoon noudattaen
näytön ohjeita.
Kun painat käynnistyspainiketta, asetettu pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
Varoitus! Älä keskeytä tai peruuta
käynnissä olevaa ohjelmaa, ellei se
ole ehdottoman välttämätöntä.
Huomio! Kun luukku avataan, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä. Avaa luukku varovasti.
Käynnissä olevan ohjelman
keskeyttäminen
• Avaa astianpesukoneen luukku. Ohjelma
pysähtyy. Sulje luukku. Ohjelma jatkuu
kohdasta, jossa se keskeytyi.
Käynnissä olevan pesuohjelman
peruuttaminen
Paina käynnistyspainiketta, peruuta pesuohjelma ja palaa asetustilaan noudattaen näytön ohjeita.
Jos haluat valita uuden pesuohjelman, tarkista, että pesuainelokerossa on pesuainetta.
Pesuohjelman päättyminen
• Pesuohjelma loppuu automaattisesti.
• Näytön viesti ilmoittaa pesuohjelman päättymisestä.
Jos joko suolan tai huuhtelukirkasteen
tai kummankin viesti näkyy näytössä etkä halua täyttää säiliöitä, voit joka tapauksessa ottaa laitteen pois päältä.
1. Avaa astianpesukoneen luukku ja jätä se
raolleen muutaman minuutin ajaksi, ennen kuin otat astiat pois koneesta. Näin
astiat jäähtyvät nopeammin ja kuivuminen on tehokkaampaa.
2. Kytke virta pois koneesta painamalla virtapainiketta.
electrolux 41
Jos energiansäästötoiminto on asetettu,
astiat voivat olla märkiä ohjelman päättyessä. Tässä tilanteessa suositeltavaa
on jättää luukku raolleen, kunnes astiat
ovat kuivuneet.
Astianpesukoneen tyhjentäminen
• Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille. Anna
astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen.
• Aloita tyhjennys alakorista välttääksesi veden tippumisen yläkorista alakorissa olevien astioiden päälle.
• Astianpesukoneen reunoihin ja luukkuun
voi ilmestyä vesipisaroita, sillä ruostuma-
ton teräs saattaa jäähtyä kylmemmäksi
kuin posliiniastiat.
Kun pesuohjelma on päättynyt, kytke virta pois ja sulje vesihana.
Pesuohjelmat
Pesuohjelmat
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman kuvaus
Automaattinen1)
Mikä tahansa
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esihuuhtelu
Pesu enintään 45 °C tai 70 °C
1 tai 2 välihuuhtelua
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
70° Tehopesu
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esihuuhtelu
Pesu enintään 70 °C
2 välihuuhtelua
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
60° Pika2)
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Pesu enintään 60 °C
Loppuhuuhtelu
Yksi tunti
Vähän likaiset as- Ruokailuastiat ja
tiat
ruokailuvälineet
Pesu enintään 55 °C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
50° Säästö3)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esihuuhtelu
Pesu enintään 50 °C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
45° Lasi
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Arat ruokailuastiat
ja lasit
Pesu enintään 45 °C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Lautasten Läm
Tällä ohjelmalla voit kuumentaa lauta- 1 huuhtelu kuumalla vedellä
set ennen tarjoilua tai poistaa pölyn astioista, joita ei ole käytetty pitkään aikaan.
42 electrolux
Ohjelma
Esipesu
Likaisuusaste
Mikä tahansa
Pestävät astiat
Ohjelman kuvaus
Vajaa koneellinen
(astioita lisätään
koneeseen myöhemmin päivän aikana).
1 kylmä huuhtelu (estää ruoantähteiden kuivumisen kiinni astioihin).
Tässä ohjelmassa ei tarvita pesuainetta.
1) Automaattinen -pesuohjelmassa astioiden likaisuusaste määräytyy veden sameuden perusteella.
Ohjelman kesto sekä veden ja energian kulutus voivat vaihdella riippuen siitä, onko kone täynnä astioita
vai onko se täytetty vain osittain täyteen ja ovatko astiat vain vähän vai erittäin likaisia. Veden lämpötila
säätyy automaattisesti välille 45-70 °C.
2) Sopii hyvin vajaan koneellisen pesemiseen. Päivittäisten astioiden pesuohjelma, joka soveltuu hyvin 4henkisen perheen aamiais- ja päivällisastioiden pesemiseen.
3) Testilaitoksen testiohjelma.
Mahdolliset lisätoiminnot
Ohjelma
Energiansäästö 1)
Lisähuuhtelu
Automaattinen
Kyllä
Valittavissa, vaikuttaa pesuohjelmaan
70° Tehopesu
Kyllä
Valittavissa, vaikuttaa pesuohjelmaan
60° Pika
Kyllä
Valittavissa, ei vaikuta pesuohjelmaan
Yksi tunti
Kyllä
Valittavissa, ei vaikuta pesuohjelmaan
50° Säästö
Kyllä
Valittavissa, vaikuttaa pesuohjelmaan
45° Lasi
Kyllä
Valittavissa, vaikuttaa pesuohjelmaan
Lautasten Läm
Ei
Valittavissa, ei vaikuta pesuohjelmaan
Esipesu
Ei
Valittavissa, ei vaikuta pesuohjelmaan
1) Niissä pesuohjelmissa, joihin tämä toiminto vaikuttaa, energiaa säästyy 10-25 %.
Kulutusarvot
Kesto (minuuttia) 1)
Ohjelma
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulutus (litraa)
Automaattinen
-
1,1 - 1,7
12 - 23
70° Tehopesu
-
1,8 - 2,0
23 - 25
60° Pika
-
0,9
9
Yksi tunti
-
1,0 - 1,2
11 - 12
50° Säästö
-
1,0 - 1,1
12 - 13
45° Lasi
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Lautasten Läm
-
0,8
4
Esipesu
-
0,1
4
1) Ohjelman kesto näkyy näytössä.
Kulutusarvot on tarkoitettu ohjeellisiksi,
ja ne riippuvat veden paineesta ja läm-
pötilasta sekä energiansyötön ja astioiden määrän vaihteluista.
electrolux 43
Hoito ja puhdistus
Sihtien puhdistaminen
Astianpesukoneen sihdit on tarkistettava ja
puhdistettava säännöllisesti. Likaiset sihdit
huonontavat pesutulosta.
Varoitus! Tarkista, että virta on kytketty
pois ennen kuin aloitat sihtien
puhdistamisen.
1. Avaa luukku ja ota alakori pois koneesta.
2. Astianpesukoneen sihtijärjestelmään
kuuluu karkeasihti (A), mikrosihti (B) ja tasosihti (C).
A
B
C
3. Avaa sihtijärjestelmän lukitus mikrosihdin
kahvan avulla. Käännä kahvaa noin 1/4kierros vastapäivään ja ota sihdit pois.
7. Laita tasosihti (C) takaisin pesukoneen
pohjalle ja tarkista, että se on kunnolla
paikallaan.
8. Työnnä karkeasihti (A) mikrosihdin (B) sisään ja paina sihdit yhteen.
9. Laita sihtiyhdistelmä takaisin paikalleen ja
lukitse kääntämällä kahvaa myötäpäivään vasteeseen saakka. Tarkista, että
tasosihti (C) on tasaisesti astianpesukoneen pohjan tasolla.
Älä käytä astianpesukonetta KOSKAAN ilman sihtejä. Jos sihdit on
asennettu väärin paikoilleen, pesutulos voi olla huono, ja seurauksena
voi olla laitteen vaurioituminen.
Älä KOSKAAN yritä irrottaa suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien suutinreiät ovat tukkeutuneet, poista lika cocktailtikulla.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa
puhdistusainetta, jos sitä tarvitaan. Älä koskaan käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (asetoni, trikloorietyleeni
jne.).
4. Tartu karkeasihtiin (A) kahvasta, jossa on
reikä, ja vedä se irti mikrosihdistä (B).
5. Pese kaikki sihdit huolellisesti juoksevalla
vedellä.
6. Ota tasosihti (C) pois koneen pohjalta ja
puhdista sen kumpikin pinta huolellisesti.
Sisätilan puhdistaminen
Puhdista luukun tiivisteet sekä pesuaineen ja
huuhtelukirkasteen lokerot säännöllisesti
kostealla liinalla.
Valmistaja suosittelee erittäin likaisille astioille
tarkoitetun pesuohjelman pesemistä ilman
astioita noin kolmen kuukauden välein käyttäen kuitenkin konetiskiainetta.
44 electrolux
Jos astianpesukonetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos astianpesukonetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, toimi seuraavasti:
1. Irrota laite verkkovirrasta ja sulje vesihana.
2. Jätä luukku raolleen, jotta koneen sisälle
ei muodostu epämiellyttävää hajua.
3. Tarkista, että astianpesukone on puhdas.
Suojeltava jäätymiseltä
Älä sijoita konetta paikkaan, jossa lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaa-
lissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa
jäätymisvaurioista.
Koneen siirtäminen
Jos joudut siirtämään konetta (esim. muuton
yhteydessä), toimi seuraavasti:
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenottoletku ja tyhjennysletku.
4. Vedä kone letkuineen ulos syvennyksestä.
Vältä kallistamasta konetta kuljetuksen aikana.
Käyttöongelmat
Astianpesukone ei käynnisty tai pysähtyy
kesken pesuohjelman.
Jotkin ongelmista voivat aiheutua yksinkertaisten huoltotoimien laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, ja ne voidaan ratkaista tauNäytön viesti ja toimintahäiriö
lukon ohjeiden mukaisesti ilman asiantuntijaapua.
Katkaise virta laitteesta ja suorita seuraavat
korjaustoimenpiteet.
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Näytön viesti ilmoittaa, että pesukoneeseen ei tule • Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut.
vettä.
Puhdista vesihana.
• Vesihana on kiinni.
Avaa vesihana.
• Vedenottoletkun sihti on tukossa.
Puhdista sihti.
• Vedenottoletku on kiinnitetty väärin, tai se on
taipunut tai litistynyt.
Tarkista vedenottoletkun liitäntä.
Näytön viesti ilmoittaa, että pesukone ei tyhjennä
vettä.
• Altaan poistoviemäri on tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
• Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin, tai se on
taipunut tai litistynyt.
Tarkista tyhjennysletkun liitäntä.
Näytön viesti ilmoittaa, että vesivahinkosuojaus on • Sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoiminut.
toliikkeeseen.
Häiriö
Pesuohjelma ei käynnisty.
Suoritettuasi tarkastukset kytke virta laitteeseen.
Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
Jos toimintahäiriö esiintyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
• Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näytön viesti ilmoittaa, että luukku on auki.
Sulje luukku.
• Pistoke ei ole pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
• Sulaketaulun sulake on palanut.
Vaihda sulake.
• Ajastin on asetettu.
Jos haluat pestä astiat heti, peruuta ajastus.
Jos näytössä näkyy jokin muu kuin taulukossa mainittu viesti, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
electrolux 45
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja
ilmoita koneen mallinumero (Mod.), tuotenumero (PNC) ja sarjanumero (S.N.).
Nämä tiedot on merkitty astianpesukoneen
luukun reunassa olevaan arvokilpeen.
Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä tarvitessasi, kirjoita ne muistiin tähän:
Malli : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuotenumero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarjanumero : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesutulos ei ole tyydyttävä
Astiat eivät ole puh- • Pesuohjelmaksi on valittu väärä ohjelma.
• Astiat on järjestetty koneeseen sillä tavoin, että vesi ei pääse kaikille pintaita
noille. Korit eivät saa olla liian täynnä.
• Suihkuvarret eivät pyöri esteettä, koska astiat on järjestetty koneeseen väärin.
• Astianpesukoneen pohjassa olevat sihdit ovat likaisia, tai ne on asetettu
väärin paikalleen.
• Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei lainkaan.
• Jos astioissa on kalkkijäämiä, syynä on se, että suolasäiliö on tyhjä tai vedenpehmennin on säädetty väärin.
• Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin.
• Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Astiat ovat märkiä
ja himmeitä
• Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta.
• Huuhtelukirkasteen säiliö on tyhjä.
Laseissa ja astiois- • Pienennä huuhtelukirkasteen annostelua.
sa on raitoja, maitomaisia läiskiä tai sinertävä pinta
Laseissa ja astiois- • Suurenna huuhtelukirkasteen annostelua.
sa on kuivuneita ve- • Syynä voi olla käytetty pesuaine. Soita pesuaineen valmistajan asiakaspalvelunumeroon.
sipisaroita
Jos ongelma ei poistu näiden tarkistusten
avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys, cm
59,6
Korkeus, cm
81,8 - 89,8
Syvyys, cm
57,5
Sähköliitäntä - Jännite - Kokonaisteho - Sulake
Sähköliitännän tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen.
Vedenpaine
Minimi
0,05 MPa (0,5 bar)
Maksimi
Kapasiteetti
0,8 MPa (8 bar)
Astiaston koko (henkilöluku)
12
Asennus
Varoitus! Kaikki laitteen
asennukseen liittyvät sähkö- ja/tai
putkiasennustyöt on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan
ja/tai putkimiehen tai muun
asiantuntevan henkilön tehtäväksi.
Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin
sijoitat koneen paikalleen.
Sijoita kone vesihanan ja viemärin viereen.
46 electrolux
Tämä astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi joko kalustekaapin tai työtason alle.
Huomio! Noudata tarkasti oheisen kaavion
ohjeita kalusteeseen asennuksessa ja kalustelevyn kiinnityksessä.
Astianpesukone ei tarvitse muita ilmanvaihtoaukkoja kuin vedenotto- ja tyhjennysletkun
ja verkkojohdon vaatimat aukot.
Astianpesukoneessa on säädettävät jalat,
joiden avulla sen korkeutta voidaan säätää.
Laitteen on oltava kytkettynä irti verkkovirrasta kaikkien sisäisten osien käsittelyn aikana.
Kun työnnät koneen sen syvennykseen, tarkista, että vedenottoletku, tyhjennysletku ja
verkkojohto eivät jää mutkalle eivätkä litisty.
Tarkista, että koneen päällä oleva työtaso on
kiinnitetty tukevasti kiinteään rakenteeseen
(viereiseen keittiökaappiin, seinään).
Tasapainottaminen
Koneen hyvä tasapainottaminen on olennaisen tärkeää, jotta luukku sulkeutuu kunnolla
ja tiiviisti.
Kun kone on asianmukaisesti tasapainotettu,
luukku ei kosketa kaapin kumpaankaan puoleen.
Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai
kiristä säätöjalkoja, kunnes kone on täysin
tasapainossa.
Kiinnittäminen viereisiin kalusteisiin
Astianpesukone on kiinnitettävä paikalleen
sillä tavoin, ettei se pääse kallistumaan.
Vesiliitäntä
Liitäntä vesijohtoverkkoon
Tämä kone voidaan kytkeä joko kuumavesi(kork. 60 °C) tai kylmävesiliitäntään.
Kuumavesiliitännän avulla energian kulutusta
voidaan pienentää huomattavasti. Tämä riippuu kuitenkin siitä, millä tavalla kuumaa vettä
tuotetaan. (Suosittelemme vaihtoehtoisia
energianlähteitä, jotka ovat luontoa säästäviä, kuten esim. aurinko- tai valokennopaneelit ja tuulivoima.)
Astianpesukone liitetään vesijohtoverkkoon
kiertämällä koneen vedenottoletkussa oleva
liitäntämutteri 3/4 tuuman kierrehanaan tai
erityiseen pikakytkentähanaan (esim. Pressblock).
Veden paineen tulee olla kohdassa Tekniset
tiedot määritettyjen arvojen mukainen. Vedenpainetiedot ovat saatavissa paikalliselta
vesilaitokselta.
Vedenottoletku ei saa olla mutkalla, litistynyt
tai solmussa liitännän aikana.
Koneessa on vedenotto- ja tyhjennysletkut,
jotka voidaan kääntää joko vasemmalle tai
oikealle asennuspaikan mukaisesti lukkomutterin avulla. Lukkomutteri on asetettava oikein paikalleen vesivuotojen välttämiseksi.
Jos kone liitetään uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan,
anna veden juosta muutaman minuutin ajan
ennen kuin liität vedenottoletkun.
ÄLÄ käytä vanhan pesukoneen käytettyjä letkuja.
Koneessa on turvatoiminto, joka estää
koneen käyttämän veden paluun takaisin vesijohtoverkkoon. Kone vastaa sovellettavissa olevia putkiasennusmääräyksiä.
Varoventtiilillä varustettu
vedenottoletku
Kun kaksiseinäinen vedenottoletku on liitetty,
varoventtiili on lähellä vesihanaa. Siksi vedenottoletku on paineenalainen vain veden virratessa. Jos vedenottoletku tällöin alkaa vuotaa, varoventtiili katkaisee veden virtauksen.
Huomioi seuraavat seikat vedenottoletkua
asentaessasi:
• Varoventtiilin virtajohto on kaksiseinäisen
vedenottoletkun sisällä. Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä veteen.
• Jos vedenottoletku tai varoventtiili vahingoittuu, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
• Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun
saa vaihtaa ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Varoitus! Vaarallinen jännite
electrolux 47
Tyhjennysletkun liitäntä
Tyhjennysletku voidaan liittää seuraavilla tavoilla:
1. Altaan poistoviemäriin kiinnittämällä letku
työtason alle. Tällä tavoin likavesi ei pääse
virtaamaan altaasta takaisin koneeseen.
2. Ilmastoituun pystyputkeen, jonka sisähalkaisija on vähintään 4 cm.
Poistovesiliitäntä saa olla korkeintaan 60
cm:n korkeudella astianpesukoneen pohjasta.
Tyhjennysletku voidaan kääntää joko oikealle
tai vasemmalle pesukoneesta.
Tarkista, että letku ei ole mutkalla tai litistynyt,
sillä tämä voisi estää vedenpoiston tai hidastaa sitä.
Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone
tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa vesi
voi virrata takaisin koneeseen.
Tyhjennysletkun kokonaispituus, mukaan lukien mahdollinen jatkoletku, ei saa olla yli 4
metriä. Jatkoletkun sisähalkaisija ei saa olla
pienempi kuin mukana toimitetun letkun halkaisija.
Vastaavasti viemäriliitännöissä käytettyjen liitinten sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin
letkun halkaisija.
Kun tyhjennysletku liitetään pesualtaan alla
olevaan viemäriputkeen, muovikalvo (A) on
poistettava kokonaan. Jos kalvoa ei poisteta kokonaan, viemäriputkeen kerääntyy
ruoanjätteitä, ja lopulta se tukkeutuu.
Laitteessa on turvajärjestelmä, joka estää likaveden paluun takaisin koneeseen. Jos altaan poistoviemärissä on
kiinteä takaiskuventtiili, se voi estää astianpesukoneen asianmukaisen veden
tyhjennyksen. Sen vuoksi takaiskuventtiili on suositeltavaa poistaa.
Tarkista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta
niistä ei vuoda vettä asennuksen jälkeen.
Sähköliitäntä
Varoitus! Turvallisuusmääräysten
mukaisesti laite on kytkettävä
maadoitettuun pistorasiaan.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji
vastaavat laitteen asennuspaikan
arvoja. Arvokilpeen on merkitty
myös sulakkeen tiedot.
Kytke pistoke aina maadoitettuun
pistorasiaan.
Monihaaraisia pistokkeita, liittimiä
ja jatkojohtoja ei saa käyttää. Ne
voivat aiheuttaa ylikuumetessaan
palovaaran.
Vaihda pistorasia tarvittaessa maadoitettuun. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
48 electrolux
Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä, vaan
tartu aina pistokkeesta.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
symboli
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on
merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<,
>PS< jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.
Varoitus! Kun poistat
astianpesukoneen lopullisesti käytöstä,
toimi seuraavasti:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä ne.
• Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin voidaan estää lasten jääminen loukkuun
koneen sisälle ja seurauksena oleva
hengenvaara.
Valmistaja ei vastaa edellä esitettyjen turvatoimien laiminlyönnistä aiheutuvista ongelmista.
electrolux 49
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
Innehåll
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Tabell över menyalternativ
När maskinen används första gången
Ställ in vattenavhärdaren
Användning av avhärdningssalt
Användning av sköljmedel
Daglig användning
Att ladda bestick och porslin
Användning av diskmedel
49
50
51
52
54
54
55
56
57
58
62
Multitab funktion
Att välja och starta ett diskprogram
Att plocka ut disken ur diskmaskinen
Diskprogram
Underhåll och rengöring
Vad ska jag göra om...
Tekniska data
Installation
Anslutning av vatten
Elektrisk anslutning
Miljöskydd
63
63
64
64
66
67
69
69
69
71
71
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda diskmaskinen på korrekt
sätt är det viktigt att du noggrant läser
igenom denna bruksanvisning, inklusive
tips och varningar, innan du installerar
och använder diskmaskinen första
gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som
använder diskmaskinen har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och
se till att den följer med maskinen om
den flyttas eller säljs, så att alla som använder maskinen får korrekt säkerhetsinformation och information om hur maskinen skall skötas.
Korrekt användning
• Denna diskmaskin är endast avsedd för
diskning av husgeråd som är lämpliga för
maskindiskning.
• Häll aldrig lösningsmedel i diskmaskinen.
Det finns risk för explosion.
• Knivar och andra vassa föremål måste placeras i bestickskorgen med spetsarna
vända nedåt eller läggas ned i den övre
korgen.
• Använd endast produkter (diskmedel, salt
och sköljmedel) som är avsedda för diskmaskiner.
• Öppna inte luckan när maskinen är i drift.
Het ånga kan strömma ut.
• Plocka inte ut disk ur diskmaskinen förrän
diskprogrammet är klart.
• När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du stänger av maskinen och
stänger vattenkranen.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker och
endast originaldelar får användas.
• Du får inte under några omständigheter
försöka reparera diskmaskinen på egen
hand. Reparationer som utförs av oerfarna
personer kan orsaka personskador och
allvarliga funktionsstörningar. Kontakta
kundtjänst. Begär alltid att original reservdelar används vid reparationer.
Allmän säkerhet
• Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
om de har bristande erfarenhet och kunskap, får inte använda maskinen. De måste ges vägledning och instruktioner om
maskinens användning av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
• Maskindiskmedel kan orsaka kemiska
brännskador i ögon, mun och hals. Det
kan vara livsfarligt! Följ säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av diskmedlet.
50 electrolux
• Vattnet i diskmaskinen är inte avsett att
drickas. Rester från diskmedlet kan fortfarande finnas kvar i maskinen.
• Var noga med att alltid hålla luckan stängd
när maskinen inte laddas eller plockas ur.
Då finns ingen risk att någon snubblar på
den öppna luckan och skadar sig.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Barnsäkerhet
• Denna maskin är avsedd att användas av
vuxna personer. Barn måste övervakas så
att de inte leker med maskinen.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.
• Förvara alla tvättmedel på en säker plats
utom räckhåll för barn.
• Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Installation
• Kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten. Anslut aldrig en
•
•
•
•
•
skadad maskin till ett eluttag. Kontakta din
återförsäljare om maskinen är skadad på
något sätt.
Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas
innan maskinen används.
Allt el- och VVS-arbete som krävs för att
installera denna maskin måste utföras av
en kvalificerad och kompetent person.
Det är av säkerhetsskäl farligt att ändra
specifikationerna eller att försöka modifiera
denna produkt på något sätt.
Använd inte diskmaskinen om nätkabeln
eller vattenslangarna är skadade eller om
maskinens kontrollpanel, övre panel eller
sockel är skadad så att det finns risk att
man kommer åt maskinens invändiga
komponenter. Kontakta vår lokala serviceavdelning för att undvika säkerhetsrisker.
Det är förbjudet att borra i diskmaskinens
paneler. Det kan bli skador på komponenterna i vatten- och elsystemet.
Varning För anslutning av
elektricitet och vatten, följ noga
anvisningarna i respektive avsnitt.
Produktbeskrivning
1 Överkorg
2 Reglage för inställning av vattenhårdhet
3 Saltbehållare
4 Diskmedelsfack
5 Sköljmedelsfack
6 Typskylt
electrolux 51
7 Filter
8 Nedre spolarm
9 Övre spolarm
Invändig belysning
Diskmaskinen har en invändig belysning som
tänds när du öppnar luckan och släcks när
luckan stängs.
Inre belysning försedd med en LED-lampa av
Klass 2 enligt IEC 60825-1:1993 + A1:1997
+ A2:2001.
Emissionens våglängd: 450 nm
Max. emitterad effekt: 548 μW
Kontakta vår lokala serviceavdelning om
lampan behöver bytas ut.
Varning Synlig LED-strålning, titta inte
in i strålen.
Kontrollpanel
Knapparna på kontrollpanelen (utom
strömbrytaren) är så kallade "touchk1
2
3
4
5
6
7
8
nappar". För att trycka på dessa knappar behöver du bara vidröra dem lätt.
Strömbrytare På/Av
Ljuslist
Rullningsknapp för display
Display
Rullningsknappar uppåt/nedåt
OK-knapp (OK)
Startknapp
Hem-knapp
Meddelanden på displayen och ljudsignaler hjälper dig att använda diskmaskinen och välja diskprogram och tillvalsfunktioner.
Följ instruktionerna som visas på displayen.
Ljuslist
• Ljuslisten tänds när du sätter på diskmaskinen.
• Ljuslisten slocknar när du stänger av diskmaskinen.
52 electrolux
När maskinen används första gången ställa in språk och tid
1. Tryck på strömbrytaren.
2. Displayen visar ett meddelande på det
förinställda språket.
3. Tryck på OK-knappen för att välja det förinställda språket.
4. Om du vill ställa in ett annat språk, tryck
på en av rullningsknapparna uppåt/nedåt
tills önskat språk visas på displayen.
– Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
5. Displayen visar meddelandet för tidsinställning. Följ instruktionerna på displayen
för att ställa in rätt tid och tryck sedan på
OK-knappen för att bekräfta.
När tiden har ställts in visar displayen tre fält:
– Programmeny (A),
– Fördröjd start (B),
– Menyalternativ (C).
– Tryck på displayens rullningsknapp för att
välja önskat fält. Det valda fältet markeras
med en ram.
– Tryck på en av rullningsknapparna uppåt/
nedåt för att visa den tillgängliga menyn.
Programmeny
• Tryck på displayens rullningsknapp för att
välja fältet. Fältet förstoras och visar en lista
över diskprogrammen och deras varaktighet.
• Tryck på en av rullningsknapparna uppåt/
nedåt för att välja ett diskprogram.
• Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Displayen visar åter de tre grundfälten.
Programmenyn visar det inställda programmet och dess varaktighet.
Tidfältet visar programmets ungefärliga sluttid (aktuell tid + programmets varaktighet).
Fördröjd start
Du kan här fördröja starten av diskprogrammet upp till 19 timmar.
• Tryck på displayens rullningsknapp för att
välja fältet.
• Tryck på en av rullningsknapparna uppåt/
nedåt för att ändra programmets sluttid.
– I den övre delen av fältet är den inställda
startfördröjningen markerad.
– I den nedre delen av fältet uppdateras
programmets sluttid.
• Tryck på OK-knappen för att bekräfta eller
vänta några sekunder för att lagra inställningen.
Menyalternativ
Tryck på displayens rullningsknapp för att
välja fältet.
Tryck på rullningsknapparna uppåt/nedåt för
att gå igenom listan över tillvalsfunktioner
(den valda funktionen är markerad).
• Tryck på OK-knappen för att öppna undermenyn.
• Tryck på en av rullningsknapparna uppåt/
nedåt för att ställa in tillvalsfunktionen.
• Tryck på Hem-knappen för att gå ur menyalternativen.
• När en tillvalsfunktion är inställd och funktionen har en motsvarande symbol så visas denna symbol i fältet Menyalternativ.
Se tabellen över menyalternativ på nästa sida
för mer information om tillvalsfunktionerna.
Tabell över menyalternativ
Menyalternativ
Tvättguide
Undermeny
Beskrivning
Programguide
Ger information om diskprogrammen.
Tillvalsguide
Ger information om hur och när tillvalsfunktionerna skall användas.
electrolux 53
Menyalternativ
Undermeny
Demo läge
På
Av
Tillbaka
Beskrivning
Detta är en kort demonstration av hur maskinens kontroller används.
Fabriksinställning: inaktiverad.
• Tryck på OK-knappen för att aktivera Demo
läge. Displayen visar tre fält och längst upp
till vänster visas meddelandet DEMO.
• Använd rullningsknapparna uppåt/nedåt för
att göra olika val och för att starta ett simulerat diskprogram.
• För att återgå till normal funktion hos diskmaskinen måste Demo läge inaktiveras.
Tryck på OK-knappen för att återgå till menyalternativen.
Spara energi
På
Av
Denna funktion sänker temperaturen i torkfasen. Energibesparingen är mellan 10 och 25
%.
Funktionen kan väljas för alla diskprogram.
Motsvarande symbol tänds.
Funktionen har dock ingen effekt på vissa program. Se "Programöversikt" för mer information.
Disken kan vara våt när programmet är klart.
Vi rekommenderar i så fall att du öppnar luckan och låter den stå på glänt så att disken kan
självtorka.
Extra skölj
På
Av
Denna funktion lägger till en sköljning i diskprogrammet.
Funktionen kan inte väljas för vissa diskprogram..
Se avsnittet "Programöversikt".
Multitab
På
Av
Ställer in diskmaskinen för användning av
kombinerade disktabletter. Se avsnittet "Multitabfunktion".
Inställningar
Språk Svenska
Ljudstyrka
Här väljer du önskat språk för visning av meddelanden.
På
Av
Här ställer du in ljudsignalernas ljudstyrka (från
0 till 5).
Nivå 0 innebär att ljudsignalerna är avstängda.
Tid
Här ställer du in tiden.
Ljusstyrka
Här kan du öka eller minska ljusstyrkan i displayens bakgrundsbelysning. Du kan välja
mellan 10 olika nivåer.
Fabriksinställning: nivå 10.
Kontrast
Här kan du öka eller minska displayens kontrast. 10 olika nivåer kan väljas.
Fabriksinställning: nivå 6.
Återställ inställningar
Återställer diskmaskinen till fabriksinställningarna.
54 electrolux
Menyalternativ
Undermeny
Beskrivning
Vattenhårdhet
Här kan du på elektronisk väg ställa in vattnets
hårdhetsgrad.
Spolglans
På
Av
Du kan aktivera eller inaktivera sköljmedelsdoseringen, men endast när Multitabfunktionen är aktiverad,
Knapplås
På
Av
För att låsa knapparna för att undvika felaktig
användning av kontrollerna. 15 sekunder efter
det senaste valet låses alla knappar.
Det går att inaktivera funktionen tillfälligt. Håll
någon knapp intryckt varpå ett meddelande
visas och vägleder dig genom inaktiveringen.
Efter 15 sekunder aktiveras funktionen igen.
För att inaktivera funktionen, gå till menyalternativen och ändra inställningen.
Tillbaka
Tryck på OK-knappen för att återgå till menyalternativen.
När maskinen används första gången
Innan du använder diskmaskinen första
gången:
• Kontrollera att anslutningarna för el och
vatten har utförts enligt installationsanvisningarna
• Ta ut allt förpackningsmaterial som finns
inuti maskinen
• Ställ in vattenavhärdaren på rätt nivå
• Häll en liter vatten i saltbehållaren och fyll
sedan på disksalt
• Fyll på sköljmedelsfacket
Om du vill använda kombinerade
disktabletter såsom: "3 i 1", "4 i 1",
"5 i 1", etc... måste Multitabfunktionen aktiveras (se avsnittet "Multitabfunktion".)
Ställ in vattenavhärdaren
Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare som avlägsnar mineraler och salt
från det inkommande vattnet, ämnen som
annars skulle ha en skadlig eller negativ effekt
på maskinens funktion.
Ju mer mineraler och salter vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattnets hårdhet
mäts enligt ekvivalenta skalor: tyska grader
(°dH), franska grader (°TH) och mmol/l (millimol per liter, en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad).
Avhärdaren skall ställas in efter hur hårt vattnet är i området där du bor. Information om
hur hårt vattnet är i området där du bor kan
du få från det lokala Vattenverket.
Avhärdaren måste ställas in på två sätt:
manuellt med reglaget inne i diskmaskinen och elektroniskt.
Manuell inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på läge
2.
1.
2.
3.
4.
Öppna luckan till diskmaskinen.
Ta ut underkorgen.
Ställ reglaget i läge 1 eller 2 (se tabell).
Sätt tillbaka underkorgen.
electrolux 55
Elektronisk inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på nivå 5.
Välj: Menyalternativ - Inställningar - Vattenhårdhet.
Vattenhårdhet
Använd rullningsknapparna för att ställa in
vattenavhärdaren enligt den hårdhet vattnet
har där du bor. Se nedanstående tabell.
°dH
°TH
mmol/l
Inställning av vattnets hårdhet
manuellt
elektroniskt
Användning
av salt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nej
Användning av avhärdningssalt
Varning
Använd endast salter som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Alla andra typer av salt
som inte är speciellt avsedda för användning
i diskmaskiner, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. Fyll endast på salt precis innan du startar ett diskprogram. Härigenom
undviker du att saltkorn, eller saltvatten som
kan ha spillts ut, blir kvar på botten i maskinen under en längre tid, vilket annars kan orsaka korrosion.
Påfyllning:
1. Öppna luckan, plocka ut underkorgen
och lossa locket till saltbehållaren genom
att vrida det moturs.
2. Häll en liter vatten i saltbehållaren (endast nödvändigt innan salt fylls på
första gången) .
3. Använd medföljande tratt och fyll på salt
tills behållaren är full.
4. När du skruvar tillbaka locket, se till att det
inte finns något salt i skruvgängorna eller
på tätningen.
5. Skruva tillbaka locket medurs tills det
stoppar med ett klick.
Var inte orolig om vatten rinner över när
du fyller på salt. Detta är helt normalt.
Saltbehållaren måste fyllas på med jämna
mellanrum. Displayen visar ett meddelande
när saltbehållaren är tom.
Medan programmet pågår visar displayen
inte meddelandet om påfyllning av salt.
56 electrolux
Meddelandet om saltpåfyllning kan visas
några timmar även efter det att salt har
fyllts på, förutsatt att diskmaskinen är
påslagen. Om du använder salt som tar
längre tid att lösa upp kan indikatorn lysa
ännu längre. Maskinens funktion påverkas inte.
Användning av sköljmedel
Varning Använd endast sköljmedel som
är avsedda för diskmaskiner.
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra
medel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande diskmedel). Sådana medel skadar
maskinen.
Sköljmedel säkerställer att disken sköljs
omsorgsfullt och att den torkas utan att
det blir fläckar eller ränder på diskgodset.
Sköljmedlet tillsätts automatiskt under
den sista sköljningen.
1. Öppna behållaren genom att trycka på
spärren (A).
Sköljmedelsfacket rymmer cirka 110 ml
sköljmedel, vilket räcker till mellan 16 och
40 diskningar beroende på den inställda
doseringen.
3. Kontrollera att locket är ordentligt stängt
efter varje påfyllning.
Torka upp sköljmedlet som eventuellt
har spillts ut under påfyllningen så att det
inte bildas för mycket skum vid nästa
disk. Använd en absorberande trasa.
2. Fyll på sköljmedel i behållaren. Fyll inte på
sköljmedel över max-markeringen.
Justera doseringen av sköljmedel med doseringsvredet efter det disk- och torkresultat
du erhåller. Vredet har 6 lägen (läge 1 ger
minsta dosering, läge 6 ger största dosering).
Doseringen är fabriksinställd på läge 4.
Öka doseringen om det finns vatten- eller
kalkfläckar på disken efter diskningen.
Minska doseringen om det finns kladdiga,
vita ränder på disken eller en blåaktig hinna
på glas eller knivblad.
electrolux 57
Sköljmedelsbehållaren måste fyllas på med
jämna mellanrum. Displayen visar ett meddelande när sköljmedelsbehållaren är tom.
Medan programmet pågår visar displayen
inte meddelandet om påfyllning av sköljmedel.
Daglig användning
• Kontrollera om disksalt eller sköljmedel behöver fyllas på.
• Ladda diskmaskinen med bestick, porslin
och övrig disk.
• Fyll på diskmedel.
• Välj ett lämpligt program för disken.
• Starta diskprogrammet.
Råd och tips
Svampar, trasor och andra föremål som kan
absorbera vatten får inte diskas i diskmaskinen.
• Innan du laddar diskmaskinen bör du:
– Avlägsna alla matrester och andra
smutspartiklar.
– Mjuka upp rester efter inbränd mat i
pannor.
• Tänk på följande när du laddar bestick och
porslin:
– Bestick och porslin får inte blockera
spolarmarnas rotation.
– Ladda ihåliga föremål såsom koppar,
glas och pannor med öppningarna vända nedåt så att de inte fylls med vatten.
– Porslin och bestick får inte ligga inuti
andra föremål eller täcka varandra.
– Se till att glasen inte vidrör varandra. Annars finns det risk att de skadas.
– Lägg små föremål i bestickskorgen.
• Plastföremål och teflonbehandlade pannor
har en tendens att hålla kvar vattendroppar. Dessa torkar därför inte lika bra som
porslin och stålföremål.
• Lätta föremål (plastskålar och liknande)
skall placeras i överkorgen på sådant sätt
att de inte rubbas under diskprogrammet.
58 electrolux
För diskning i diskmaskin är följande föremål
olämpliga:
lämpliga med restriktioner:
• Bestick med handtag av trä, horn, porslin eller
pärlemor.
• Plastföremål som inte är värmebeständiga.
• Äldre bestick med limmade delar som inte är
temperaturbeständiga.
• Sammanfogade bestick eller porslinsföremål.
• Föremål av tenn eller koppar.
• Glas av blykristall.
• Föremål i stål som kan rosta.
• Träfat.
• Föremål tillverkade av syntetfibrer.
• Diska stengods i diskmaskinen endast om godset är märkt som diskmaskinsäkert av tillverkaren.
• Glaserade mönster kan blekna vid frekvent diskning i diskmaskin.
• Silver- och aluminiumdelar har en tendens att
missfärgas under diskning. Rester av t.ex. äggvita, äggula och senap gör ofta att silver missfärgas eller får fläckar. Torka därför alltid bort
matrester från silverföremål om de inte skall diskas direkt efter användning.
Att ladda bestick och porslin
Underkorg
Den nedre korgen är avsedd för kastruller,
lock, tallrikar, salladsskålar, bestick, etc.
Serveringsfat och stora lock bör placeras
längs korgens kanter. Se till att de inte hindrar
spolarmarnas rotation.
Bestickskorg
Långa knivar som ställs med bladen
vända uppåt i bestickskorgen utgör en
risk. Långa och/eller vassa bestick
såsom förskärare måste läggas ned i
överkorgen. Var försiktig när du plockar
i och ur knivar och liknande vassa
föremål.
Skedar och gafflar bör placeras i den löstagbara bestickskorgen med handtagen vända
nedåt och knivar med handtagen vända uppåt.
De två pinnraderna i underkorgen kan läggas
ned för att ge plats åt kastruller, pannor och
skålar.
electrolux 59
Ställ besticken med handtagen vända uppåt
om de nedåtvända handtagen sticker ut genom korgens botten och blockerar den nedre spolarmen.
Blanda skedar med andra bestick så att de
inte fastnar i varandra.
För att underlätta laddningen av bestickskorgen kan du sänka ned korgens handtag.
Bestickskorgen består av två delar som kan
separeras för bättre flexibilitet i laddningen.
För att separera de två delarna, för dem horisontellt i motsatt riktning och dra isär dem.
Sätt ihop delarna i omvänd ordning enligt
ovan.
För bästa resultat rekommenderar vi att du
använder besticksgallren.
Om bestickens storlek inte medger användning av gallren kan de lätt döljas.
Överkorg
Den övre korgen är avsedd för tefat, salladsskålar, koppar, glas, kastruller och lock.
Ställ föremålen på och under koppställen så
att vattnet når alla ytor.
60 electrolux
Glas med hög fot kan ställas upp och ned i
koppställen.
För att ge plats åt långa föremål kan koppställen vikas uppåt.
De mellersta pinnraderna kan lätt fällas ned
för ökad flexibilitet i laddningen.
Minibestickskorg
Den övre korgen har en minibestickskorg.
Försiktighet PLACERA ALDRIG
KNIVAR I MINIBESTICKSKORGEN.
DETTA KAN SKADA DISKMASKINEN.
De mellersta pinnraderna kan lätt fällas ned
för ökad flexibilitet i laddningen.
För glas med hög fot (beroende på storlek),
placera glashållaren på vänster eller höger
sida.
Minibestickskorgen får endast placeras i den
främre delen av överkorgen, på vänster eller
höger sida.
electrolux 61
Storleken på besticken beror på överkorgens
läge. Se följande tabell:
Bestickstorlek i minibestickskorgen
Överkorgen i det övre
läget
max. 15 cm
Överkorgen i det nedre
läget
max. 20 cm
Soft spikes
Soft spikes hindrar glasvaror från att röra sig
under diskprogrammet eller när överkorgen
flyttas.
Försiktighet KONTROLLERA ATT
SPOLARMARNA KAN ROTERA FRITT
INNAN DU STÄNGER LUCKAN.
Justera överkorgens höjd
Mycket stora fat kan placeras i underkorgen
när överkorgen har flyttats upp till det översta
läget.
Föremålens maximala höjd i den nedre korgen
Se figurerna för korrekt placering av Soft spikes. För större flexibilitet i laddningen av maskinen kan de placeras på korgens vänstra
eller högra sida.
När de har placerats rätt, tryck fast dem ordentligt så att de inte kan flyttas.
Med överkorgen i det
övre läget
31 cm
Med överkorgen i det
nedre läget
27 cm
Gör så här för att flytta korgen till det
översta läget:
1. Dra ut korgen så långt det går.
2. Lyft försiktigt båda sidorna uppåt tills mekanismen hakar i och korgen sitter stadigt.
Gör så här för att sänka korgen till den
ursprungliga positionen:
1. Dra ut korgen så långt det går.
62 electrolux
2. Lyft försiktigt båda sidorna uppåt och låt
sedan mekanismen sakta falla tillbaka
nedåt medan du håller i den.
Försiktighet Lyft eller sänk aldrig
korgen på endast ena sidan.
När korgen är i det översta läget:
• ställ inga koppar i koppställen,
• se till koppställen ligger ned och inte
är uppfällda.
Stäng alltid luckan när
diskmaskinen har laddats eftersom
en öppen lucka kan utgöra en
säkerhetsrisk.
Användning av diskmedel
Använd endast diskmedel som är speciellt avsedda för diskmaskiner.
Följ rekommendationerna på förpackningen från produktens tillverkare avseende dosering och förvaring.
Genom att använda rätt mängd diskmedel bidrar du till att skydda vår miljö.
Fylla på diskmedel
1. Öppna locket.
1
2
3. Alla program med fördisk behöver ytterligare en dos diskmedel (5-10 gram) som
skall hällas i fördiskfacket (2).
Detta diskmedel används under fördiskfasen.
Om du använder diskmedel i tablettform
skall tabletten läggas i fack (1).
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket (1).
Markeringarna motsvarar olika doser:
20 = cirka 20 gram diskmedel,
30 = cirka 30 gram diskmedel.
4. Stäng locket genom att trycka på det tills
det låser fast i läge.
electrolux 63
Diskmedelstabletter från olika tillverkare
löses upp olika fort. Detta innebär att
vissa tabletter kanske inte uppnår full
rengöringseffekt under korta diskprogram. Använd därför långa program när
du diskar med tabletter för att säkerställa
full rengöringseffekt.
Multitab funktion
Denna diskmaskin är utrustad med en "Multitabfunktion" som medger användning av
"Multitab" kombinerade diskmedelstabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner.
De kan också innehålla andra ämnen, beroende på vilken typ av tablett det gäller ("3 i
1", "4 i 1", "5 i 1", etc...).
Kontrollera om medlet du tänker använda är
lämpligt för vattnets hårdhet i området där du
bor. Se tillverkarens anvisningar.
När funktionen väljs är den aktiverad även för
följande diskprogram.
Multitabfunktionen stoppar automatiskt doseringen av sköljmedel och salt. Meddelandena om sköljmedel och salt inaktiveras.
Programtiden kan öka när du använder Multitabfunktionen.
Aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen innan du startar ett diskprogram. Du
kan inte aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen medan ett program pågår.
Om torkresultaten inte är tillfredsställande rekommenderar vi att du gör så här:
1. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
2. Aktivera sköljmedelsdoseringen.
3. Ställ in sköljmedelsdoseringen på
läge 2.
Om du väljer att återgå till diskmaskinens
standardsystem för diskmedelsdosering
rekommenderar vi att du gör så här:
1. Inaktivera Multitabfunktionen.
2. Fyll på saltbehållaren och sköljmedelsfacket på nytt.
3. Ställ in vattnets hårdhet på den
högsta nivån och kör ett normalt diskprogram utan disk.
4. Justera inställningen av vattnets
hårdhet efter hur hårt vattnet är i området där du bor.
5. Justera doseringen av sköljmedel.
Att välja och starta ett diskprogram
Viktigt Välj tillvalsfunktioner innan du startar
diskprogrammet. Medan ett diskprogram
pågår kan inga tillvalsfunktioner ställas in. Om
det är nödvändigt att ställa in en
tillvalsfunktion måste du avbryta
diskprogrammet.
1. Kontrollera att korgarna har laddats på
rätt sätt och att spolarmarna kan rotera
fritt.
2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
3. Tryck på strömbrytaren.
4. Stäng luckan till diskmaskinen.
5. Välj diskprogram. Se tabellen "Programöversikt" för mer information. Tryck på
OK-knappen för att bekräfta.
6. Senarelägg, om du så önskar, diskprogrammets starttid med funktionen Fördröjd start.
7. Tryck på Startknappen varpå diskprogrammet startar automatiskt.
– Om Fördröjd start har valts visar displayen programmets varaktighet och
sluttid.
När programmet har startat visar displayen:
– den fas som pågår i programmet,
– uppdateringar av den löpande tiden
och programmets sluttid.
När du trycker på Startknappen kan det
hända att displayen visar meddelandet
om påfyllning av salt och/eller sköljmedel. Detta innebär att saltbehållaren och/
eller sköljmedelsfacket behöver fyllas
på. Tryck på OK-knappen för att starta
programmet.
Avbryta en fördröjd start
Tryck på Startknappen och följ instruktionerna på displayen för att avbryta den fördröjda
starten och återgå till menyprogrammen.
64 electrolux
Tryck på Startknappen varpå det inställda
diskprogrammet startar automatiskt.
När diskprogrammet är klart
• Diskmaskinen stannar automatiskt.
• Ett meddelande på displayen informerar
dig om att programmet är klart.
Varning Avbryt ett pågående
diskprogram ENDAST om det är
absolut nödvändigt.
Obs! Het ånga kan strömma ut när
luckan öppnas. Öppna luckan försiktigt.
Om ett eller båda meddelandena om salt
respektive sköljmedel visas på displayen
kan du skjuta upp påfyllningen och
stänga av maskinen.
Göra paus i ett pågående diskprogram
• Öppna luckan till diskmaskinen: programmet stoppas. Stäng luckan: programmet
fortsätter från den punkt där det avbröts.
Avbryta ett pågående diskprogram
Tryck på Startknappen och följ instruktionerna på displayen för att avbryta diskprogrammet och återgå till inställningsläge.
Om ett nytt diskprogram skall väljas, kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket.
1. Öppna luckan till diskmaskinen och låt
luckan stå på glänt några minuter innan
du plockar ur disken. Då kallnar disken
något och torkningen förbättras.
2. Stäng av diskmaskinen.
Om EnergySaver-funktionen har ställts
in kan disken vara våt efter programmet.
Vi rekommenderar i så fall att du låter
luckan stå på glänt så att disken kan
självtorka.
Att plocka ut disken ur diskmaskinen
• Hett porslin är känsligt för stötar. Låt därför
porslinet kallna något innan du plockar ur
disken.
• Töm först underkorgen och sedan överkorgen. På detta sätt förhindrar du att vatten från överkorgen droppar ned på disken
i underkorgen.
• Det kan hända att det finns vatten på diskmaskinens sidoväggar och på luckan. Det
beror på att det rostfria stålet har blivit kallare än disken.
När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du stänger av maskinen och stänger vattenkranen.
Diskprogram
Programöversikt
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programbeskrivning
Auto1)
Valfri
Porslin, bestick,
Fördisk
kastruller och pan- Huvuddisk upp till 45 eller 70 °C
nor
1 eller 2 mellanliggande sköljningar
Avslutande sköljning
Torkning
70° Intensiv
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
Fördisk
kastruller och pan- Huvuddisk upp till 70 °C
nor
2 mellanliggande sköljningar
Avslutande sköljning
Torkning
60° Snabb2)
Normalt eller lätt
smutsad disk
Porslin och bestick Huvuddisk upp till 60 °C
Avslutande sköljning
En timme
Lätt smutsad disk Porslin och bestick Huvuddisk upp till 55 °C
1 mellanliggande sköljning
Avslutande sköljning
electrolux 65
Program
Energispar3)
Smutsgrad
Typ av disk
Programbeskrivning
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick Fördisk
Huvuddisk upp till 50 °C
1 mellanliggande sköljning
Avslutande sköljning
Torkning
45° Glas
Normalt eller lätt
smutsad disk
Ömtåligt porslin
och glas
Tallriksvärme
Detta program värmer upp tallrikar före 1 het sköljning
servering och avlägsnar damm från
porslin som inte har använts på länge.
Fördisk
Valfri
50°
Delvis fylld maskin
(disk som skall diskas senare under
dagen).
Huvuddisk upp till 45 °C
1 mellanliggande sköljning
Avslutande sköljning
Torkning
En sköljning i kallvatten (som förhindrar att matrester torkar in).
Till detta program behövs inget
diskmedel.
1) Under Auto diskprogram bestäms smutsgraden av hur grumligt vattnet är. Programtiden och
förbrukningen av vatten och energi kan variera. Detta beror på om maskinen är fullt eller delvis laddad
och om disken är lätt eller hårt smutsad. Vattnets temperatur justeras automatiskt mellan 45 och 70
°C.
2) Idealiskt när diskmaskinen endast är delvis fylld. Detta är ett perfekt dagligt program som uppfyller
behoven hos en familj på 4 personer som endast vill ladda porslin och bestick efter frukost och middag.
3) Testprogram för provningsanstalter.
Valbara tillvalsfunktioner
Program
EnergySaver 1)
Extra sköljning
Auto
ja
Valbar, har effekt på programmet
70° Intensiv
ja
Valbar, har effekt på programmet
60° Snabb
ja
Valbar, har ingen effekt på programmet
En timme
ja
Valbar, har ingen effekt på programmet
50° Energispar
ja
Valbar, har effekt på programmet
45° Glas
ja
Valbar, har effekt på programmet
Tallriksvärme
nej
Valbar, har ingen effekt på programmet
Fördisk
nej
Valbar, har ingen effekt på programmet
1) För program där funktionen har effekt är energibesparingen mellan 10 och 25 %.
Förbrukningsvärden
Program
Programtid (minuter) 1)
Energiförbrukning
(kWh)
Vatten (liter)
Auto
-
1,1 - 1,7
12 - 23
70° Intensiv
-
1,8 - 2,0
23 - 25
60° Snabb
-
0,9
9
En timme
-
1,0 - 1,2
11 - 12
50° Energispar
-
1,0 - 1,1
12 - 13
66 electrolux
Program
Programtid (minuter) 1)
Energiförbrukning
(kWh)
Vatten (liter)
45° Glas
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Tallriksvärme
-
0,8
4
Fördisk
-
0,1
4
1) Displayen visar programmets varaktighet.
Förbrukningsvärdena är avsedda som
vägledning och varierar med vattnets
tryck och temperatur, variationer i nätspänningen och diskmängd.
Underhåll och rengöring
Rengöring av filtren
Då och då måste filtren kontrolleras och rengöras. Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
Varning Kontrollera att maskinen är
avstängd innan du rengör filtren.
1. Öppna luckan och ta ut underkorgen.
2. Diskmaskinens filtersystem består av ett
grovfilter (A), ett mikrofilter (B) och ett platt
filter (C).
A
4. Ta tag i grovfiltret (A) i handtaget med ett
hål och lossa det från mikrofiltret (B).
5. Rengör alla filter noggrant under rinnande
vatten.
6. Lossa det platta filtret (C) som sitter i diskutrymmets botten och rengör det noga
på båda sidorna.
B
C
3. Öppna filtersystemet med hjälp av handtaget som sitter på mikrofiltret. Vrid handtaget ungefär ett 1/4 varv moturs och avlägsna filtersystemet.
7. Sätt tillbaka det platta filtret (C) i diskutrymmets botten och se till att det passar
perfekt.
8. Placera grovfiltret (A) i mikrofiltret (B) och
tryck ihop.
9. Sätt tillbaka filtersystemet och lås fast det
genom att vrida handtaget medurs så
långt det går. Kontrollera att det platta
filtret (C) inte sticker upp ovanför diskutrymmets botten.
electrolux 67
Använd ALDRIG diskmaskinen utan
filter. Felaktig montering av filtren
resulterar i dåliga diskresultat och
skadar maskinen.
Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igentäppta
med matrester kan hålen rensas med en
cocktailpinne.
Utvändig rengöring
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Vid
behov kan ett neutralt rengöringsmedel användas. Använd aldrig produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel (aceton, trikloretylen eller liknande).
Invändig rengöring
Rengör regelbundet tätningarna runt luckan
samt diskmedels- och sköljmedelsfacken
med en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att du var tredje månad
kör diskprogrammet för hårt smutsad disk
med diskmedel, men utan disk.
1. Koppla loss maskinen från eluttaget och
stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt så att inte dålig
lukt bildas.
3. Rengör maskinen invändigt.
Åtgärder vid frysrisk
Placera inte maskinen på en plats där det
finns risk att temperaturen sjunker under 0
°C. Om detta inte går att undvika: töm maskinen, stäng luckan, koppla loss tilloppsslangen och töm slangen.
Flytta maskinen
Om du måste flytta maskinen (om du t.ex.
byter bostad):
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss slangarna för vattentillförsel
och tömning.
4. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna.
Luta inte maskinen under transport.
Långa uppehåll
Om du inte tänker använda diskmaskinen
under en längre period rekommenderar vi att
du gör så här:
Vad ska jag göra om...
Diskmaskinen startar inte eller stoppar under
drift.
Vissa problem beror på bristande underhåll
eller förbiseenden och kan lösas med hjälp
Visat meddelande och felfunktion
av anvisningarna i nedanstående tabell, utan
att en servicetekniker tillkallas.
Stäng av diskmaskinen och gå igenom följande förslag på korrigerande åtgärder.
Möjliga orsaker och åtgärder
Displayen visar ett meddelande som informerar
dig om att diskmaskinen inte fylls med vatten.
• Vattenkranen är blockerad eller belagd med
kalk.
Rengör vattenkranen.
• Vattenkranen är stängd.
Öppna vattenkranen.
• Filtret i tilloppsslangen är igentäppt.
Rengör filtret.
• Tilloppsslangen har inte dragits rätt eller är vikt
eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen.
Displayen visar ett meddelande som informerar
dig om att diskmaskinen inte tömmer vattnet.
• Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
• Tömningsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av tömningsslangen.
68 electrolux
Visat meddelande och felfunktion
Displayen visar ett meddelande som informerar
dig om att översvämningsskyddet är aktiverat.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Stäng vattenkranen och kontakta vår lokala serviceavdelning.
Problem
Programmet startar inte.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Luckan till diskmaskinen är inte stängd ordentligt. Displayen visar ett meddelande som informerar dig om att luckan är öppen.
Stäng luckan.
• Stickkontakten sitter inte i eluttaget.
Sätt i stickkontakten.
• Säkringen har bränt i hushållets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
• Fördröjd start har ställts in.
Avbryt startfördröjningen om disken skall diskas
omedelbart.
Sätt på maskinen när dessa kontroller har
utförts.
Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta vår serviceavdelning om meddelandet eller felfunktionen återkommer.
Kontakta vår lokala serviceavdelning för information om andra meddelanden som inte
beskrivs i ovanstående tabell.
Kontakta vår lokala serviceavdelning och
uppge modellbeteckning (Mod.), produktnummer (PNC) och serienummer (S.N.).
Denna information finner du på typskylten
som sitter på sidan av luckan till diskmaskinen.
För att du alltid skall ha dessa uppgifter till
hands rekommenderar vi att du antecknar
dem här:
Mod. (modell): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (produktnr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (serienr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Disken är inte ren.
• Fel diskprogram har valts.
• Disken har ställts på ett sådant sätt att vattnet inte når alla ytor. Korgarna
får inte överfyllas.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt eftersom disken har placerats felaktigt.
• Filtren i diskutrymmets botten är smutsiga eller felaktigt monterade.
• För lite eller inget diskmedel alls har använts.
• Om det är kalkavlagringar på disken: saltbehållaren är tom eller vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
• Anslutningen av tömningsslangen är felaktig.
• Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.
Disken är våt eller
glanslös.
• Sköljmedel har inte använts.
• Sköljmedelsfacket är tomt.
Det är ränder, mjölkaktiga fläckar eller
en blåaktig beläggning på glas och
porslin.
• Minska sköljmedelsdoseringen.
Vattendroppar har
• Öka doseringen av sköljmedel.
torkat in på glas och • Diskmedlet kan också vara orsaken. Kontakta tillverkarens kundtjänst.
porslin.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om problemet kvarstår efter alla dessa kontroller.
electrolux 69
Tekniska data
Mått
Bredd cm
59,6
Höjd cm
81,8 - 89,8
Djup cm
57,5
Elektrisk anslutning - Nätspänning - Total effekt - Säkring
Information om den elektriska anslutningen finns på typskylten som
sitter på innerkanten av diskmaskinens lucka.
Vattentryck
Min.
0,05 MPa (0,5 bar)
Max.
0,8 MPa (8 bar)
Kapacitet
Kuvert
12
Installation
Varning Allt el- och VVS-arbete som
krävs för att installera denna maskin
skall utföras av en behörig elektriker
och/eller rörmokare eller annan
kompetent person.
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du
ställer diskmaskinen på plats.
Placera om möjligt diskmaskinen intill en vattenkran och ett avlopp.
Denna diskmaskin är avsedd att installeras
under en köksbänk eller en bänkskiva.
Obs! Följ noga anvisningarna på medföljande mall för inbyggnad av maskinen och montering av panelen.
Några ytterligare öppningar för ventilation av
diskmaskinen krävs inte. Det enda som behövs är öppningar för tilloppsslangen, tömningsslangen och nätkabeln.
Diskmaskinen har justerbara fötter så att maskinens höjd kan regleras.
Diskmaskinen måste kopplas loss från eluttaget före varje åtgärd som inbegriper åtkomst till maskinens interna komponenter.
När du ställer maskinen på plats, se till att
tilloppsslangen, tömningsslangen och nätkabeln inte böjs eller kläms.
Förankring vid angränsande enheter
Diskmaskinen måste säkras så att den inte
kan välta.
Se därför till att bänken som maskinen placeras under är förankrad vid en fast struktur
(angränsande köksskåp, vägg).
Avvägning
Diskmaskinen måste stå helt plant för att säkerställa att luckan stängs ordentligt och att
lucktätningen håller tätt.
När maskinen står helt plant fastnar inte luckan vid någon sida av skåpet.
Om luckan inte stänger ordentligt, lossa eller
dra åt de justerbara fötterna tills maskinen
står helt i våg.
Anslutning av vatten
Anslutning av vattentillförsel
Denna diskmaskin kan anslutas antingen till
varmvatten (max. 60 °C) eller till kallvatten.
Med tillförsel av varmvatten kan du i hög grad
minska energiförbrukningen. Detta beror
dock på hur varmvattnet produceras. (Vi föreslår alternativa energikällor som är mer miljövänliga, t.ex. bergvärme, fjärrvärme eller
vindkraft).
Kopplingsmuttern på maskinens tilloppsslang är avsedd att skruvas fast på ett gängat
3/4"-rör eller en specialgjord kran med
snabbkoppling, t.ex. Press-block.
Vattentrycket måste vara inom de gränser
som anges i "Tekniska data". Information om
det genomsnittliga vattentrycket där du bor
kan erhållas från det lokala Vattenverket.
Tilloppsslangen får inte klämmas eller vikas
när den ansluts.
Med hjälp av låsmuttrarna kan diskmaskinens tillopps- och tömningsslangar vändas
åt vänster eller höger för att passa installa-
70 electrolux
tionen. Låsmuttrarna måste sitta korrekt
för att undvika vattenläckage.
Om maskinen ansluts till nya rörledningar eller ledningar som inte har använts på länge
bör du låta vattnet rinna några minuter innan
du ansluter tilloppsslangen.
Avloppsanslutningen får inte sitta högre än
60 cm från diskmaskinens botten.
Använd INTE slangar som tidigare har
använts på en gammal maskin.
Denna diskmaskin är utrustad med säkerhetsanordningar som förhindrar att
vattnet som används i maskinen återförs
till dricksvattensystemet. Diskmaskinen
uppfyller kraven i tillämpliga VVS-bestämmelser.
Tilloppsslang med säkerhetsventil
När den dubbelväggiga tilloppsslangen ansluts kopplas säkerhetsventilen till vattenkranen. Därför är det endast tryck i tilloppsslangen när vattenkranen är öppen. Om tilloppsslangen börjar att läcka stänger säkerhetsventilen av vattentillförseln.
Var försiktig när du installerar tilloppsslangen:
• Säkerhetsventilens elkabel sitter i den dubbelväggiga tilloppsslangen. Doppa inte
ned tilloppsslangen eller säkerhetsventilen
i vatten.
• Lossa omedelbart stickkontakten från
eluttaget om tilloppsslangen eller säkerhetsventilen skadas.
• En tilloppsslang med säkerhetsventil får
endast bytas av vår serviceavdelning.
Varning Farlig spänning!
Avloppsanslutning
Tömningsslangens ände kan anslutas på följande sätt:
1. Till diskhons avloppsmuff genom att fästa
slangen på undersidan av bänkskivan.
Detta förhindrar att avloppsvatten från
diskhon rinner in i maskinen.
2. Till ett stigrör med ventilationshål och
minst 4 cm invändig diameter.
Tömningsslangen kan vändas åt diskmaskinens högra eller vänstra sida.
Se till att tömningsslangen inte är böjd eller
klämd eftersom detta kan förhindra eller sakta ned tömningen av vatten.
Diskhons propp får inte sitta på plats när maskinen tömmer eftersom det kan få vattnet
att rinna tillbaka in i maskinen.
Tömningsslangens totala längd, inklusive
eventuella förlängningar, får inte överskrida 4
meter. Förlängningsslangens invändiga diameter får inte vara mindre än diametern på
medföljande slang.
Den invändiga diametern hos kopplingarna
som används för anslutning till avloppet får
inte vara mindre än diametern på medföljande slang.
Om tömningsslangen ansluts till ett vattenlås
under en diskho måste hela plastmembranet (A) avlägsnas. Om inte hela membranet avlägsnas kommer matpartiklar att ansamlas och till slut täppa igen tömningsslangens förbindning.
electrolux 71
Våra diskmaskiner har en skyddsanordning som förhindrar att smutsigt vatten
rinner tillbaka in i maskinerna. Om avloppsmuffen har en backventil kan denna förhindra korrekt tömning av diskmaskinen. Vi rekommenderar därför att
du avlägsnar den.
För att undvika vattenläckage efter installationen, kontrollera att vattenanslutningarna är helt täta.
Elektrisk anslutning
Varning Säkerhetsstandarder
kräver att maskinen jordas.
Innan maskinen används första
gången, kontrollera att nätspänningen överensstämmer med maskinens märkspänning som anges
på typskylten. Även säkringsdata
anges på typskylten.
Anslut alltid maskinen till ett korrekt
installerat och jordat eluttag.
Grenuttag och förlängningskablar
får inte användas. De kan medföra
brandrisk på grund av överhettning.
Låt vid behov en elektriker installera
ett nytt eluttag med nya ledningar.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om nätkabeln behöver bytas ut.
När maskinen är installerad måste
stickkontakten vara åtkomlig.
Dra aldrig i nätkabeln för att lossa
stickkontakten från eluttaget - ta tag
i stickkontakten.
Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och
kan återvinnas. Plastkomponenterna är
märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera
förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på kommunens sopstationer.
Varning När en maskin inte längre skall
användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och stickkontakten
och kassera dem.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn
inte kan bli innestängda i maskinen
med risk för deras liv.
www.electrolux.com
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.electrolux.dk
www.electrolux.fi
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.electrolux.se
117958061 - 00 - 022009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising