Electrolux | ESI68060X | User manual | Electrolux ESI68060X Посібник користувача

Electrolux ESI68060X Посібник користувача
Інструкція
Посудомийна машина
ESI 68060
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com
Зміст
Інформація з техніки безпеки
2
Опис виробу
4
Панель керування
5
Таблиця меню функцій
6
Перше користування
8
Налаштування пристрою для
пом'якшення води
8
Використання солі для посудомийних
машин
9
Використання споліскувача
10
Щоденне користування
11
Завантажування ножів та посуду
12
Використання миючих засобів
16
Функція Multitab
17
Вибір та запуск програми миття
17
Розвантаження посудомийної машини
18
Програми миття
19
Догляд та чистка
21
Що робити, якщо...
22
Технічні дані
24
Установка
24
Підключення до водопроводу
25
Підключення до електромережі
27
Охорона довкілля
27
Може змінитися без оповіщення
Інформація з техніки безпеки
В інтересах вашої безпеки та для на‐
лежного використання машини
уважно прочитайте цю інструкцію,
включаючи підказки та застережен‐
ня, перш ніж встановлювати машину
і розпочинати користуватися нею.
Аби уникнути помилкових дій і не‐
щасних випадків необхідно, щоб усі,
хто користується посудомийною ма‐
шиною, ретельно ознайомилися з
правилами експлуатації і техніки без‐
пеки. Збережіть цю інструкцію і в разі
продажу або передачі приладу ін‐
шим особам обов'язково передайте
її разом із приладом, щоб усі кори‐
стувачі змогли в будь-який час оз‐
найомитися з правилами експлуата‐
ції і технікою безпеки.
Правильне застосування
• Ця посудомийна машина призначена
виключно для миття домашнього пос‐
уду, придатного для машинного миття.
• Не застосовуйте в посудомийній ма‐
шині розчинників. Це може призвести
до вибуху.
• Ножі та інші предмети з гострими кін‐
цями необхідно завантажувати у ко‐
шик для столових приборів кінцями до‐
низу або розміщувати горизонтально у
верхньому кошику.
• Використовуйте лише засоби (миючі
засоби, сіль та ополіскувач), призначе‐
ні для посудомийних машин.
• Не відкривайте дверцята посудомий‐
ної машини під час її роботи, оскільки
з неї може вирватися назовні гаряча
пара.
• Не виймаєте посуд із посудомийної
машини до закінчення повного циклу
миття.
• Після користування відімкніть прилад
від електромережі і перекрийте водо‐
постачання.
• Технічне обслуговування цього прила‐
ду має здійснюватися лише кваліфіко‐
ваним персоналом. Для ремонту необ‐
хідно використовувати лише оригі‐
нальні запасні частини.
• За жодних обставин не намагайтеся
ремонтувати машину самостійно. Не‐
кваліфікований ремонт може призве‐
сти до травмування людей або серйоз‐
ного пошкодження машини. Звертай‐
теся в місцевий центр сервісного об‐
слуговування. Завжди наполягайте на
тому, щоб використовувалися лише
оригінальні запасні частини.
electrolux 3
Загальна безпека
• Прилад не повинні використовувати
особи (включаючи дітей) з обмежени‐
ми фізичними або розумовими здібно‐
стями, або особи, які не мають відпо‐
відного досвіду та знань. Під час вико‐
ристання приладу такі особи мають пе‐
ребувати під наглядом або виконувати
вказівки відповідальних за їх безпеку
осіб.
• Миючі засоби для посудомийної маши‐
ни можуть викликати хімічні опіки очей,
ротової порожнини та горла. Вони мо‐
жуть становити загрозу для життя! До‐
тримуйтеся інструкцій з техніки безпе‐
ки, наданих виробником миючих засо‐
бів для посудомийних машин.
• Вода з посудомийної машини не при‐
датна для пиття. В ній можуть зберег‐
тися залишки миючого засобу.
• Стежте за тим, щоб дверцята посудо‐
мийної машини були завжди закриті, за
винятком випадків, коли необхідно
завантажити або вийняти посуд. У та‐
кий спосіб буде виключена можливість
того, що хтось травмується, перече‐
пившись через відкриті дверцята.
• Не сідайте і не ставайте на відкриті
дверцята.
Безпека дітей
• Цей прилад призначений для користу‐
вання дорослими. Необхідно нагляда‐
ти за дітьми, щоб вони не гралися з
цим приладом.
• Не дозволяйте дітям гратися з паку‐
вальними матеріалами. Таким чином
вони можуть задихнутися.
• Тримайте всі миючі засоби в не до‐
ступному для дітей місці.
• Не дозволяйте дітям наближатися до
посудомийної машини, коли її дверця‐
та відкриті.
Установка
• Огляньте свою посудомийну машину і
переконайтеся, що вона не була пош‐
коджена під час транспортування. Ні‐
коли не підключайте пошкоджену ма‐
шину до мережі. Якщо посудомийна
машина пошкоджена, зверніться до
постачальника.
• Перед використанням з машини необ‐
хідно зняти усі пакувальні матеріали.
• Будь-які роботи з підключення прила‐
ду до електромережі та водопроводу
мають виконуватися кваліфікованою
та компетентною особою.
• З міркувань безпеки не слід змінювати
технічні характеристики приладу або
намагатися модифікувати його будьяким чином.
• Ніколи не користуйтеся посудомийною
машиною з пошкодженим кабелем чи
шлангами; також не слід користувати‐
ся машиною в разі пошкодження пане‐
лі керування, робочої поверхні або
нижньої частини, в результаті чого
з'явився доступ усередину приладу.
Щоб усунути небезпеку, зверніться у
місцевий центр сервісного обслугову‐
вання.
• У жодному разі не просвердлюйте от‐
ворів у корпусі посудомийної машини,
оскільки таким чином можна пошкоди‐
ти гідравлічні чи електричні компонен‐
ти.
Попередження! Під час підключення
машини до електромережі або
водопостачання ретельно
дотримуйтеся інструкцій, наведених
у відповідних параграфах.
4 electrolux
Опис виробу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Верхній кошик
Перемикач рівня жорсткості води
Контейнер для солі
Дозатор миючого засобу
Дозатор ополіскувача
Табличка з технічними даними
Фільтри
Нижній розпилювач
Верхній розпилювач
Внутрішнє освітлення
Ця посудомийна машина обладнана
внутрішнім освітленням, яке вмикається
під час відкривання дверцят та вими‐
кається під час закривання дверцят.
Попередження! Світлодіодне
випромінювання, не допускайте
прямого попадання на сітківку ока.
Внутрішнє освітлення здійснюється за
допомогою світлодіодної лампи CLASS 2
згідно з IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Довжина хвилі випромінювання: 450 нм
Максимальна потужність випромінюван‐
ня: 548 мкВт
Якщо лампу потрібно замінити, звер‐
ніться у місцевий центр сервісного
обслуговування.
electrolux 5
Панель керування
Кнопки на панелі керування - "сен‐
сорні" (окрім кнопки "Увімк./Вимк.").
1
2
3
4
5
6
7
8
Користуючись, злегка натискайте на
них.
Кнопка Увімк./Вимк
Індикаторна смуга
Кнопка прокрутки дисплея
Дисплей
Кнопки прокрутки
Кнопка ОК (OK)
Кнопка запуску
Кнопка "На головну"
Повідомлення, що з'являються на
дисплеї, та звукові сигнали допомо‐
жуть керувати приладом та обирати
програми та функції миття.
Дотримуйтесь інструкцій, що з'явля‐
ються на дисплеї.
Індикаторна смуга
• Коли ви вмикаєте прилад, індикаторна
смуга загорається.
• Коли ви вимикаєте прилад, індикатор‐
на смуга гасне.
Вмикніть вперше - налаштуйте мову і час
1. Натисніть кнопку On/Off (Увімк./
Вимк.).
2. На дисплеї з'явиться повідомлення
мовою, встановленою за промовчан‐
ням.
3. Щоб залишити встановлену за про‐
мовчанням мову, натисніть кнопку
Ok.
4. Щоб встановити іншу мову, натискай‐
те одну з кнопок прокрутки, доки на
дисплеї не з'явиться бажана мова.
– Для підтвердження, натисніть кноп‐
ку Ok.
5. На дисплеї з'явиться повідомлення
для встановлення часу. Дотримую‐
чись інструкцій на дисплеї, встановіть
правильний час і натисніть кнопку Ok
для підтвердження.
Коли час встановлено, на дисплеї відо‐
бражаються три зони:
– зона меню програм (A),
– зона відкладеного пуску(B)
6 electrolux
– зона меню функцій (C).
– Щоб перейти в потрібну зону, натис‐
ніть на кнопку прокрутки дисплея. Об‐
рана зона матиме рамку, що підсві‐
чується.
– Натисніть одну з кнопок прокрутки,
щоб переглянути наявне меню.
Зона програм
• Натисніть кнопку прокрутки дисплея,
щоб обрати зону. Зона збільшується і
показує перелік програм миття та їх
тривалість.
• Натисніть одну з кнопок прокрутки,
щоб вибрати програму миття.
• Для підтвердження, натисніть кнопку
Ok.
На дисплеї знову з'являться три зони.
Зона меню програм показує встановлену
програму та її тривалість.
У зоні часу показаний приблизний час за‐
вершення програми (час + тривалість
програми).
Зона відкладеного пуску
Дозволяє вам відкласти пуск програми
на термін до 19 годин.
• Натисніть кнопку прокрутки дисплея,
щоб обрати зону.
• Натисніть одну з кнопок прокрутки,
щоб змінити час завершення програ‐
ми.
– У верхній частині дисплея показаний
час, на який відкладений пуск.
– У нижній частині зони - постійно оно‐
влюється час до завершення про‐
грами.
• Натисніть кнопку Ok, щоб підтвердити,
або зачекайте кілька секунд, щоб за‐
пам'ятати настройку.
Зона функцій
Натисніть кнопку прокрутки дисплея,
щоб обрати зону.
Натисніть одну з кнопок прокрутки, щоб
подивитися перелік функцій (обрана
функція підсвічується).
• Натисніть кнопку Ok, щоб увійти в під‐
меню.
• Натисніть одну з кнопок прокрутки,
щоб встановити функцію.
• Натисніть кнопку "На головну", щоб
вийти з меню функцій.
• Коли функцію встановлено, і якщо для
цієї функції передбачено символ, він
відображається у зоні меню функцій.
Для отримання детальнішої інформації
про функції, ознайомтесь з таблицею ме‐
ню функцій.
Таблиця меню функцій
меню функцій
Wash guide
Підменю
Опис функції
Program guide
Надає інформацію про програми миття.
Option guide
Надає інформацію про те, як і коли засто‐
совувати функції.
Demo mode
On
Off
Це - коротка демонстрація застосування
елементів керування приладом.
Заводська настройка: деактивований
• Натисніть кнопку Ok, щоб активувати
Demo mode. На дисплеї відобразяться
три зони, а у верхньому лівому куті
з'явиться повідомлення DEMO.
• За допомогою кнопок прокрутки вибе‐
ріть інше та запустіть імітацію програми
миття.
• Щоб повернути прилад у звичайний
стан, необхідно деактивувати Demo
mode.
electrolux 7
меню функцій
Підменю
Опис функції
Back
Щоб повернутися до меню функцій, на‐
тисніть кнопку Ok.
Save energy
On
Off
Ця функція знижує температуру фази су‐
шіння. Це дозволяє заощадити від 10% до
25% електроенергії.
Ця функція може бути задана з будь-якою
програмою миття. З'явиться відповідний
символ.
З деякими програмами ця функція не діє.
Для отримання детальнішої інформації,
ознайомтеся з розділом "Програми мит‐
тя".
Тарілки можуть бути вологими після за‐
вершення роботи програми. У такій ситуа‐
ції ми рекомендуємо відкрити дверцята
посудомийної машини і потримати їх від‐
критими, щоб тарілки висохли природнім
шляхом.
Extra Rinse
On
Off
За допомогою цієї функції в програмі мит‐
тя встановлюється додаткове полоскан‐
ня.
Ця функція може бути задана з будь-якою
програмою миття.
Зверніться до розділу "Програми миття
посуду".
Multitab
On
Off
Налаштовує прилад на використання ком‐
бінованих таблетованих миючих засобів.
Див. розділ "Функція "Multitab"".
Settings
Language
English
Дозволяє переглядати повідомлення по‐
трібною мовою.
Sound volume
On
Off
Дозволяє регулювати гучність звукових
сигналів (від 0 до 5).
Рівень 0 означає деактивацію звукових
сигналів.
Time
Дозволяє встановити час.
Brightness
Дозволяє збільшити або зменшити яскра‐
вість фону дисплея. Можна обирати з 10
різних рівнів.
Заводська настройка: рівень 10
Contrast
Дозволяє збільшувати або зменшувати
контрастність дисплея. Є 10 рівнів.
Заводська настройка: рівень 6
Reset settings
Відновлює в приладі заводські настройки.
Water
hardness
Дозволяє встановлювати пристрій для
пом'якшення води електронними засоба‐
ми.
8 electrolux
меню функцій
Підменю
Опис функції
Rinse aid
On
Off
Увімкнення/вимкнення дозатора ополі‐
скувача лише у випадку, коли активовано
функцію "Multitab".
Key lock
On
Off
Дозволяє заблокувати кнопки, щоб уни‐
кнути неправильне користування елемен‐
тами керування. Через 15 секунд після
здійснення останнього вибору всі кнопки
блокуються
Можна тимчасово деактивувати цю функ‐
цію. Натисніть і утримуйте будь-яку кноп‐
ку. На дисплеї з'являться інструкції про те,
як виконати цю операцію. Через 15 секунд
функція буде активована знову.
Щоб деактивувати цю функцію, перейдіть
до меню функцій і змініть налаштування.
Back
Щоб повернутися до меню функцій, на‐
тисніть кнопку Ok.
Перше користування
Перед використанням посудомийної ма‐
шини вперше:
• Переконайтеся, що підключення до
електромережі та водопостачання від‐
повідає інструкціям
• Вийміть увесь пакувальний матеріал,
що знаходиться всередині приладу
• Встановіть рівень пом'якшення води
• Налийте 1 літр води в контейнер для
солі, а потім наповніть його сіллю для
посудомийної машини
• Заповніть дозатор ополіскувача
Якщо необхідно використати комбі‐
нований таблетований миючий за‐
сіб, наприклад: "3 в 1", "4 в 1", "5 в 1"
тощо, налаштуйте функцію "Multitab"
(Див. розділ "Функція "Multitab"").
Налаштування пристрою для пом'якшення води
Посудомийна машина оснащена при‐
строєм для пом'якшення води, призначе‐
ним для усунення з водопровідної води
мінеральних речовин і солей, які можуть
негативно вплинути на роботу приладу.
Чим вищий вміст мінеральних речовин і
солей, тим жорсткіша вода. Жорсткість
води вимірюється за шкалою еквівален‐
тів, у німецьких градусах (dH°), фран‐
цузьких градусах (°TH) та ммоль/л (мілі‐
моль на літр - міжнародна одиниця
жорсткості води).
Пристрій для пом'якшення води необхід‐
но настроїти відповідно до жорсткості во‐
ди у вашому регіоні. Щоб дізнатися про
рівень жорсткості води у своєму регіоні,
зверніться до місцевого органу водопо‐
стачання.
Настроювання пристрою для пом'як‐
шення води має здійснюватися дво‐
ма шляхами: вручну (шляхом виста‐
влення рівня жорсткості води) та за
допомогою електроніки.
Настроювання вручну
Пристрій для пом'якшення води
встановлений на заводі в положення
2.
1. Відкрийте дверцята посудомийної
машини.
2. Вийміть з машини нижній кошик.
3. Поверніть перемикач рівня жорстко‐
сті води в положення 1 або 2 (див. та‐
блицю).
4. Поверніть нижній кошик на місце.
electrolux 9
Настроювання за допомогою
електроніки
На заводі у приладі встановлюється рі‐
вень 5.
Введіть: меню функцій - Settings - Water
hardness.
Користуючись кнопками прокрутки, вста‐
новіть рівень пом'якшення води відповід‐
но до жорсткості води у вашому регіоні.
Див. таблицю.
Жорсткість води
Змінення настройок жорсткості води
Вико‐
ристан‐
ня солі
°dH
°TH
ммоль/л
вручну
за допомогою елек‐
троніки
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
рівень 10
так
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
рівень 9
так
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
рівень 8
так
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
рівень 7
так
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
рівень 6
так
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
рівень 5
так
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
рівень 4
так
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
рівень 3
так
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
рівень 2
так
<4
<7
< 0,7
1
рівень 1
ні
Використання солі для посудомийних машин
Попередження!
Використовуйте лише спеціальну сіль
для посудомийних машин. Сіль інших ти‐
пів, а особливо столова сіль, може пош‐
кодити пристрій для пом'якшення води.
Заповнюйте контейнер для солі лише
безпосередньо перед запуском однієї з
повних програм миття. В іншому разі на
дні машини можуть залишитися гранули
солі або вода з розчиненою в ній сіллю,
яка може пролитися та залишитися на
певний час на дні машини, що призведе
до корозії.
Щоб наповнити контейнер:
1. відкрийте дверцята, вийміть нижній
кошик і відкрутіть кришечку контейне‐
ра для солі, повернувши її проти го‐
динникової стрілки;
2. налийте 1 літр води в контейнер (це
потрібно зробити лише перед пер‐
шим заповненням контейнера сіл‐
лю) ;
3. за допомогою лійки, що входить у
комплект поставки, заповніть контей‐
нер сіллю;
4. поставте кришечку на місце, подбав‐
ши про те, щоб не залишилося слідів
солі на різьбі або ущільнювальному
кільці;
10 electrolux
5. знову закрутіть кришечку проти го‐
динникової стрілки до кінця: буде чут‐
но, як вона клацне.
Не хвилюйтеся, якщо вода виллєть‐
ся через краї при наповненні контей‐
нера сіллю - це цілком нормально.
Необхідно буде періодично додавати
сіль у контейнер. Коли контейнер спо‐
рожніє, на дисплеї з'явиться повідомлен‐
ня.
Поки виконується програма, повідомлен‐
ня про необхідність додати солі на дисп‐
леї не з'являється.
Індикатор солі на панелі керування
може горіти ще впродовж кількох го‐
дин після наповнення контейнера
сіллю, якщо машина залишатиметь‐
ся увімкненою. Якщо сіль, яку було
застосовано, розчиняється довше,
то й індикатор може горіти довший
час. На роботі приладу це не позна‐
чається.
Використання споліскувача
Попередження! Застосовуйте лише
фірмові ополіскувачі для
посудомийних машин.
Ніколи не заливайте в дозатор опо‐
ліскувача сторонні речовини (напри‐
клад, миючий засіб для посудомий‐
ної машини, рідкий миючий засіб для
посуду). Це може призвести до пош‐
кодження приладу.
Завдяки ополіскувачу посуд буде ре‐
тельно промитим, і після висихання
на ньому не залишиться плям та
смуг.
Ополіскувач додається автоматично
під час останнього ополіскування.
1. Відкрийте контейнер, натиснувши
кнопку (A).
Дозатор може містити близько 110 мл
ополіскувача. Цієї кількості достатньо
на 16 - 40 циклів миття, залежно від
встановленої дози.
3. Після кожного наповнювання не забу‐
вайте закривати кришку.
Якщо ополіскувач розлився, витріть
його за допомогою ганчірки, яка до‐
бре вбирає рідину. Це дозволить
уникнути надмірного утворення піни
під час наступного миття посуду.
2. Заповніть контейнер ополіскувачем.
Максимальний рівень заповнення
позначений відміткою "max".
Підберіть дозу ополіскувача, виходячи з
результатів миття та сушки. Для цього
скористайтеся перемикачем, який може
бути встановлений в одне з 6 положень
(положення 1 - мінімальна доза, поло‐
ження 6 - максимальна доза).
На заводі перемикач дози встановлено у
положення 4.
electrolux 11
Якщо на посуді після миття залишаються
краплі води або вапняні плями, необхід‐
но підвищити дозу.
В разі появи липких білуватих смужок на
посуді або синюватої плівки на склянках
чи лезах ножів дозу необхідно зменшити.
Необхідно буде періодично додавати
ополіскувач у контейнер. Коли спорожніє
контейнер для ополіскувача, на дисплеї
з'явиться повідомлення.
Поки виконується програма, повідомлен‐
ня про необхідність додати ополіскувач
на дисплеї не з'являється.
Щоденне користування
• Перевірте, чи не треба додати солі для
посудомийних машин або ополіскува‐
ча.
• Завантажте столові прибори та посуд
в машину.
• Залийте засіб для миття.
• Виберіть програму миття, яка підхо‐
дить для столових приборів і посуду,
які необхідно помити.
• Запустіть програму миття.
Корисні поради та підказки
У посудомийній машині забороняється
мити губки, ганчірки та будь-які інші
предмети, які вбирають воду.
• Перед завантаженням посуду необхід‐
но:
– Видалити всі залишки їжі та сміття.
– Розм'якшити залишки підгорілої їжі у
сковорідках
• Завантажуючи посуд і столові прибо‐
ри, зауважте:
– посуд і столові прибори не повинні
перешкоджати обертанню розпилю‐
вачів.
– Предмети, які мають порожнину
(чашки, склянки, сковорідки тощо),
необхідно ставити отвором донизу,
щоб у контейнері або на дні не нако‐
пичувалася вода.
– Посуд та столові прибори не повинні
знаходитися всередині один одного
або перекриватися.
– щоб уникнути пошкодження склянок,
вони не повинні торкатися між со‐
бою.
– невеликі предмети кладіть у кошик
для столових приборів.
• На пластикових предметах та сково‐
рідках з антипригарним покриттям, як
правило, залишаються краплі води; ці
предмети не висихають до кінця, так
само як порцеляна та сталеві предме‐
ти.
• Легкі предмети (пластикові чашки то‐
що) необхідно завантажувати у верх‐
ній кошик і розміщувати так, щоб вони
стояли нерухомо.
12 electrolux
Наведені нижче види посуду і столових приборів
взагалі непридатні для миття в посудомийній
машині:
частково не придатні для миття в посудомий‐
ній машині:
• столові прибори з ручками з дерева, рогу,
фарфору або перламутру.
• пластикові предмети, що не витримують
високих температур.
• старі столові прибори з приклеєними ча‐
стинами, які не витримують високих темпе‐
ратур.
• клеєні столові прибори та посуд.
• олов'яні чи мідні предмети.
• скло із свинцевого кришталю.
• сталеві предмети, схильні до ржавіння.
• дерев'яні блюда.
• предмети із синтетичних волокон.
• Мийте кераміку в посудомийній машині
тільки у випадку, якщо на ній зазначено, що
таке миття дозволене виробником.
• Глянцеві візерунки на посуді при частому
митті в машині можуть потьмянішати.
• Срібні та алюмінієві частини мають тенден‐
цію під час миття знебарвлюватися: напри‐
клад, залишки яєчного білка, яєчного жовт‐
ка та гірчиці зазвичай викликають знебар‐
влювання та корозію срібла. Тому, якщо
срібний посуд не буде митися відразу після
використання, обов'язково негайно вида‐
ляйте з нього залишки їжі.
Завантажування ножів та посуду
Нижній кошик
Нижній кошик призначений для каструль,
кришок, тарілок, салатниць, столових
приборів тощо.
Блюда і великі кришки слід розміщувати
по краях кошика таким чином, щоб не пе‐
решкоджати обертанню розпилювачів.
Кошик для столових приборів
Розміщені у вертикальному
положенні ножі з довгими лезами є
потенційно небезпечними. Довгі та/
або гострі столові прибори на зразок
ножів для м'яса необхідно класти
горизонтально у верхній кошик.
Будьте обережні під час
завантаження або виймання гострих
предметів (ножів).
Виделки та ложки необхідно ставити в
кошик для столових приборів, що вий‐
мається. При цьому виделки та ложки
слід ставити ручками вниз, а ножі - руч‐
ками вгору.
Ряди штирів у нижньому кошику можна
опустити, щоб розмістити в ньому ка‐
струлі, сковорідки та миски.
electrolux 13
Якщо ручки стирчать з дна кошика, зав‐
ажаючи роботі нижнього розпилювача,
завантажуйте столові прибори ручками
вгору.
Щоб уникнути злипання ложок між со‐
бою, ставте їх між іншим посудом.
Щоб ножі було легше завантажувати в
кошик, опустіть ручку кошика.
Для одержання найкращих результатів
рекомендовано використовувати решіт‐
ки для приборів.
Якщо ж розміри та габарити ножів не до‐
зволяють це зробити, решітку можна лег‐
ко сховати.
Кошик для столових приборів можна роз‐
ділити на два відділення, що забезпе‐
чить більшу гнучкість під час заванта‐
ження. Щоб розділити два відділення,
посуньте їх горизонтально в різних на‐
прямках, а потім потягніть, щоб роз'єд‐
нати.
Щоб знову з'єднати відділення, повторіть
процедуру у зворотному порядку.
Верхній кошик
Верхній кошик призначений для блю‐
дець, салатниць, чашок, склянок, ка‐
струль та кришок.
Розмістіть посуд на підставках для чашок
та під ними, щоб вода могла досягати
всіх поверхонь.
14 electrolux
Фужери на високих ніжках можна поста‐
вити догори ніжками в підставки для ча‐
шок.
Для миття більш високих предметів під‐
ставки для чашок можна повернути до‐
гори.
Для більшої зручності центральні ряди
штирів можна опустити.
Міні-кошик для столових приборів
Верхній кошик обладнано міні-кошиком
для столових приборів.
Для більшої зручності центральні ряди
штирів можна опустити.
Залежно від розміру фужерів на високих
ніжках тримач для склянок можна вста‐
новити в положення ліворуч або право‐
руч.
Обережно! У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ
КЛАДІТЬ НОЖІ У МІНІ-КОШИК ДЛЯ
СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ. ЦЕ
ДОЗВОЛИТЬ УНИКНУТИ
ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ.
Міні-кошик для столових приборів по‐
трібно розміщувати тільки на передній
частині верхнього кошика - праворуч або
ліворуч.
electrolux 15
Розміри столових приборів залежать від
положення верхнього кошика. Див. ниж‐
ченаведену таблицю.
Розміри столових приборів для міні-кошика
Верхній кошик у ви‐
щому положенні
максимально 15 см
Верхній кошик у ниж‐
чому положенні
максимально 20 см
М'які штирі
М'які штирі перешкоджають скляному
посуду рухатися під час циклу миття або
у разі переміщення верхнього кошика.
Обережно! ПЕРШ НІЖ ЗАКРИВАТИ
ДВЕРЦЯТА, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В
ТОМУ, ЩО РОЗПИЛЮВАЧІ
МОЖУТЬ ВІЛЬНО ОБЕРТАТИСЯ.
Коригування висоти встановлення
верхнього кошика
Якщо необхідно помити дуже великі та‐
рілки, їх можна завантажити в нижній ко‐
шик, переставивши верхній кошик у
верхнє положення.
Вказівки щодо правильного розміщення
м'яких штирів див. на малюнках. Для оп‐
тимізації простору під час завантаження
їх можна розмістити справа або зліва у
кошику.
Щойно штирі буде розміщено належним
чином, міцно натисніть на них і переко‐
найтеся, що вони не рухаються.
Максимальна висота тарілок у нижньому ко‐
шику
Коли верхній кошик у
верхньому положен‐
ні
31 см
Коли верхній кошик у
нижньому положенні
27 см
Щоб перемістити кошик на вищий рівень,
виконайте наведені нижче дії:
16 electrolux
1. потягніть кошик назовні, доки він не
зупиниться.
2. обережно підніміть обидві сторони
вгору, доки не спрацює механізм, і ко‐
шик не зафіксується у стабільному
положенні.
1. потягніть кошик назовні, доки він не
зупиниться.
2. обережно підніміть обидві сторони
вгору, а потім, підтримуючи кошик,
дозвольте механізму повільно опу‐
ститися.
Обережно! Ніколи не піднімайте і не
опускайте кошик лише з однієї
сторони.
Якщо кошик перебуває у верхньому
положенні:
• не завантажуйте чашки на підстав‐
ки для чашок;
• переконайтеся, що підставки для
чашок опущено, а не повернуто
догори.
Щоб перемістити кошик донизу на почат‐
ковий рівень, виконайте наведені нижче
дії:
Після завантаження завжди
закривайте дверцята машини,
оскільки залишати їх відчиненими
небезпечно.
Використання миючих засобів
Використовуйте лише спеціальні
миючі засоби для посудомийних ма‐
шин.
Дотримуйтеся рекомендацій вироб‐
ника щодо дозування і зберігання за‐
собів, як зазначено на упаковці.
2. Заповніть дозатор (1) миючим засо‐
бом. Маркування позначає рівні доз:
20 = приблизно 20 г миючого засобу
30 = приблизно 30 г миючого засобу.
Чітко дотримуючись рекомендацій
щодо дози засобу й не перевищуючи
її, ви сприятимете зниженню рівня
забруднення природного середови‐
ща.
Додавання миючого засобу в дозатор
1. Відкрийте кришку.
1
2
3. Якщо використовується програма з
попереднім миттям, в камеру для по‐
переднього миття (2) необхідно зав‐
антажити додаткову дозу засобу
(5-10 г).
Цей засіб буде використаний під час
фази попереднього миття.
У разі використання миючого засобу
в таблетках; покладіть таблетку у від‐
ділення (1)
electrolux 17
4. закрийте кришку і натискайте на неї,
доки вона із клацанням не стане на
місце.
Таблетовані миючі засоби від різних
виробників розчиняються з різною
швидкістю. Тому деякі таблетовані
миючі засоби не встигають повністю
використати свій потенціал під час
коротких програм миття. У зв'язку з
цим ми рекомендуємо використову‐
вати таблетовані миючі засоби для
тривалих програм миття, щоб забез‐
печити повне видалення залишків
миючого засобу.
Функція Multitab
Цей прилад має функцію "Multitab", яка
дозволяє застосовувати комбіновані
миючі засоби в таблетках.
Ці засоби поєднують функції миючого за‐
собу, ополіскувача та солі для пом'як‐
шення води. Вони можуть також містити
й інші добавки, залежно від того, які та‐
блетки ви обрали ("3 в 1", "4 в 1", "5 в 1"
тощо).
Переконайтеся, що ці миючі засоби під‐
ходять для жорсткості вашої води. Пере‐
гляньте інструкції виробника.
Коли вибрано цю функцію, вона залиша‐
тиметься активною для всіх наступних
програм миття.
Функція "Multitab" автоматично припиняє
надходження ополіскувача та солі. Пові‐
домлення про необхідність додати сіль
або ополіскувач деактивуються.
При активній функції "Multitab" трива‐
лість циклів може змінюватися.
Перш ніж запускати програму миття,
активуйте/деактивуйте функцію
"Multitab". Коли програма виконуєть‐
ся, скасувати функцію "Multitab" НЕ‐
МОЖЛИВО.
Рекомендації для випадків, коли ре‐
зультати сушіння є незадовільними:
1. Залити ополіскувач в дозатор
ополіскувача.
2. Увімкніть дозатор ополіскувача.
3. Встановити дозування ополіску‐
вача в положення 2.
Якщо потрібно повернутися до вико‐
ристання окремих миючих засобів,
радимо:
1. Деактивуйте функцію "Multitab".
2. знову наповнити контейнер для
солі та дозатор ополіскувача.
3. Встановити настройку жорсткості
води на найвищий рівень і 1 раз
виконати програму миття в зви‐
чайному режимі без завантажен‐
ня посуду.
4. Відрегулювати налаштування
жорсткості води відповідно до
жорсткості води у вашій місцево‐
сті.
5. Відрегулювати дозування ополі‐
скувача.
Вибір та запуск програми миття
Важливо! Встановіть опції до того, як
запускати програму миття. Під час
виконання програми миття опції
встановити не можна. Якщо необхідно
встановити опцію, скасуйте програму
миття.
1. Переконайтеся в тому, що кошики
завантажені належним чином, а роз‐
пилювачі можуть вільно обертатися.
2. Переконайтеся, що водопровідний
кран відкритий.
18 electrolux
3. Натисніть кнопку On/Off (Увімк./
Вимк.).
4. Закрийте дверцята.
5. Оберіть програму миття. Для отри‐
мання детальнішої інформації, оз‐
найомтеся з таблицею "Програми
миття". Для підтвердження, натисніть
кнопку Ok.
6. У разі необхідності можна відкласти
пуск програми за допомогою функції
відкладеного запуску.
7. Натисніть кнопку запуску, програма
миття розпочне виконуватися авто‐
матично.
– Якщо обраний відкладений пуск, на
дисплеї відобразиться тривалість і
час до завершення програми.
Коли програма запущена, на дисп‐
леї відображатимуться:
– фази програми, яка виконується;
– поточний час і час до завершен‐
ня програми.
Коли натиснути кнопку запуску, на
дисплеї може з'явитися повідомлен‐
ня щодо солі та/або ополіскувача. Це
означає, що потрібно заповнити кон‐
тейнер для солі та/або дозатор опо‐
ліскувача. Щоб запустити програму,
натисніть кнопку Ok.
Скасування відкладеного пуску
Щоб скасувати відкладений пуск і повер‐
нутися до меню програм, натисніть кноп‐
ку пуску і виконуйте інструкції, що з'явля‐
ються на дисплеї.
Натисніть кнопку запуску, встановлена
програма миття автоматично розпочне
виконуватися.
Попередження! Переривати або
скасовувати виконання програми,
що вже виконується, можна ЛИШЕ у
разі негайної потреби.
Увага! При відкриванні дверцят з ма‐
шини може вийти гаряча пара. Від‐
кривайте дверцята обережно.
Переривання програми миття посуду, що
виконується
• Відкрийте дверцята посудомийної ма‐
шини; виконання програми зупинить‐
ся. Закрийте дверцята; виконання про‐
грами розпочнеться з моменту, коли
його було перервано.
Скасування поточної програми миття
Щоб скасувати програму миття і повер‐
нутися до режиму настройки, натисніть
кнопку пуску і виконуйте інструкції, що
з'являються на дисплеї.
Якщо потрібно вибрати нову програму
миття, перевірте, чи є миючий засіб у до‐
заторі.
Завершення програми миття
• Прилад припиняє роботу автоматич‐
но.
• Повідомлення на дисплеї поінформує
вас про те, що виконання програми за‐
вершилося.
Якщо на дисплеї відображаються по‐
відомлення про необхідність додати
сіль або ополіскувач, можна цього не
робити і вимкнути прилад.
1. Відкрийте дверцята приладу, зали‐
ште їх відчиненими та зачекайте кіль‐
ка хвилин, перш ніж виймати посуд.
Це дозволить посудові трохи охоло‐
нути, а також покращить висихання.
2. Вимкніть прилад.
Якщо встановлено функцію енергоз‐
береження, після завершення про‐
грами посуд може бути вологим. Ра‐
димо залишити дверцята приладу
відчиненими, щоб посуд міг висохну‐
ти природним чином.
Розвантаження посудомийної машини
• Гарячий посуд чутливий до ударів. То‐
му завжди давайте посудові охолону‐
ти, перш ніж виймати його з машини.
• Вийміть посуд спершу з нижнього, а
потім з верхнього кошика; у такий спо‐
сіб вода з верхнього кошика не потра‐
пить на посуд в нижньому кошику.
electrolux 19
• На внутрішніх стінках і дверцятах пос‐
удомийної машини може з'явитися во‐
да, оскільки сталь, що не іржавіє, хо‐
лоне швидше, ніж посуд.
посудомийну машину від електроме‐
режі та перекрити водопровідний
кран.
По завершенні виконання програми
миття рекомендовано відключити
Програми миття
Програми миття
Програма
Ступінь забруд‐
нення
Тип посуду
Опис програми
Automatic1)
Будь-який
Посуд, столові
прибори, кастру‐
лі та сковорідки
Попереднє миття
Основне миття за температури
до 45° або 70 °C
1-2 проміжні полоскання
Остаточне полоскання
Сушіння
70° Intensive
Сильне забруд‐
нення
Посуд, столові
прибори, кастру‐
лі та сковорідки
Попереднє миття
Основне миття за температури
до 70°C
2 проміжні полоскання
Остаточне полоскання
Сушіння
60° Quick2)
Середнє або
незначне за‐
бруднення
Посуд і столові
прибори
Основне миття за температури
до 60°C
Остаточне полоскання
One hour
Незначне за‐
бруднення
Посуд і столові
прибори
Основне миття за температури
до 55 °C
1 проміжне полоскання
Остаточне полоскання
50° Energy3)
Середній рівень
забруднення
Посуд і столові
прибори
Попереднє миття
Основне миття за температури
до 50 °C
1 проміжне полоскання
Остаточне полоскання
Сушіння
45° Glass
Середнє або
незначне за‐
бруднення
Делікатна порце‐
ляна і скляний
посуд
Основне миття при температурі
до 45°C
1 проміжне полоскання
Остаточне полоскання
Сушіння
Plate warmer
Ця програма призначена для того,
щоб розігріти тарілки перед пода‐
чею на стіл або щоб видалити пил з
посуду, який довгий час не викори‐
стовувався.
1 гаряче полоскання
20 electrolux
Програма
Prewash
Ступінь забруд‐
нення
Будь-який
Тип посуду
Опис програми
Часткове заван‐
таження (миття
буде виконане
пізніше протягом
дня).
1 холодне полоскання (щоб за‐
побігти злипанню решток їжі).
Ця програма не потребує засто‐
сування миючого засобу.
1) Під час виконання програми миття Automatic рівень забрудненості посуду визначається за
рівнем мутності води. Тривалість виконання програми та рівень споживання води й енергії
можуть відрізнятися; це залежить від ступеня завантаженості машини посудом (повне або
часткове завантаження) та його забрудненості. Температура води регулюється автоматично
в діапазоні від 45°C до 70°C.
2) Ідеально підходить для частково завантаженої посудомийної машини. Це відмінна щоденна
програма, розрахована на потреби родини з 4 осіб, яким треба завантажити лише посуд і
столові прибори після сніданку та вечері.
3) Тестова програма для дослідницьких установ.
Опції для встановлення
Програма
Додаткове полоскання
Енергозбереження 1)
Automatic
так
можна встановити, впливає на
програму миття
70° Intensive
так
можна встановити, впливає на
програму миття
60° Quick
так
можна встановити, не впливає
на програму миття
One hour
так
можна встановити, не впливає
на програму миття
50° Energy
так
можна встановити, впливає на
програму миття
45° Glass
так
можна встановити, впливає на
програму миття
Plate warmer
ні
можна встановити, не впливає
на програму миття
Prewash
ні
можна встановити, не впливає
на програму миття
1) У програмах, для яких діє опція, рівень збереження енергії становить від 10% до 25%.
Показники споживання
Програма
Тривалість (у хвили‐
нах) 1)
Споживання енергії
(у кВт·год)
Вода (у літрах)
Automatic
-
1,1 - 1,7
12 - 23
70° Intensive
-
1,8 - 2,0
23 - 25
60° Quick
-
0,9
9
One hour
-
1,0 - 1,2
11 - 12
50° Energy
-
1,0 - 1,1
12 - 13
45° Glass
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Plate warmer
-
0,8
4
Prewash
-
0,1
4
1) На дисплеї відображається тривалість виконання програми.
electrolux 21
Показники споживання є орієнтовни‐
ми і залежать від тиску та темпера‐
тури води, а також від коливань на‐
пруги в електромережі та кількості
посуду.
Догляд та чистка
Чищення фільтрів
Фільтри необхідно час від часу перевіря‐
ти і чистити. Забрудненість фільтрів не‐
гативно позначиться на результатах
миття.
Попередження! Перш ніж чистити
фільтри, обов'язково вимкніть
машину.
1. Відкрийте дверцята, вийміть нижній
кошик.
2. Система фільтрів посудомийної ма‐
шини складається з фільтра грубого
очищення (A), мікрофільтра (B) та
плаского фільтра (C).
A
4. Візьміть фільтр грубого очищення (A)
за ручку з отвором і вийміть з мікро‐
фільтра (B).
5. Ретельно прочистіть усі фільтри під
проточною водою.
6. Вийміть плаский фільтр (C) із дна від‐
ділення для миття і ретельно промий‐
те його з обох боків.
B
C
3. Розблокуйте систему фільтрів за до‐
помогою ручки на мікрофільтрі. По‐
верніть ручку приблизно на 1/4 обер‐
ту проти годинникової стрілки та вий‐
міть систему фільтрів
7. Покладіть плаский фільтр (C) назад
на дно відділення для миття та пере‐
конайтеся в тому, що він став точно
на місце.
8. Вставте фільтр грубого очищення (A)
в мікрофільтр (B) і стисніть їх разом.
9. Поставте систему фільтрів на місце і
заблокуйте її поворотом ручки за го‐
динниковою стрілкою до кінця. При
цьому подбайте, щоб плаский фільтр
(C) не стирчав із дна відділення для
миття.
22 electrolux
НІКОЛИ не користуйтеся посудомий‐
ною машиною без фільтрів. Якщо
фільтри будуть вставлені неналеж‐
ним чином, це призведе до пошкод‐
ження машини та незадовільних ре‐
зультатів миття.
НІКОЛИ не намагайтеся зняти роз‐
пилювач.
Якщо рештки бруду забили отвори в
розпилювачі, видаліть їх за допомо‐
гою зубочистки.
Чищення ззовні
Почистіть зовнішні поверхні машини та
панель керування вологою м'якою ткани‐
ною. При необхідності використовуйте
лише нейтральні миючі засоби. Ніколи на
застосовуйте абразивні речовини, мо‐
чалки або розчинники (ацетон, трихло‐
ретилен тощо).
Чищення всередині
Регулярно чистіть вологою тканиною
прокладки навколо дверцят, дозатори
миючого засобу та ополіскувача.
Ми рекомендуємо раз на 3 місяці запу‐
скати програму для миття сильно за‐
брудненого посуду з використанням
миючого засобу, але без посуду.
1. Відключіть машину від електромере‐
жі та перекрийте водопровідний кран.
2. Залишіть дверцята прочиненими,
щоб запобігти утворенню неприємних
запахів.
3. Машина має залишитися чистою все‐
редині.
Запобіжні заходи на випадок морозу
Бажано не ставити машину там, де тем‐
пература опускається нижче 0°C. Якщо
уникнути цього неможливо, випорожніть
машину, закрийте дверцята і від'єднайте
шланг подачі води.
Переміщення машини
Якщо потрібно перемістити машину (на‐
приклад, під час переїзду на нову квар‐
тиру тощо):
1. Відключіть машину від електромере‐
жі.
2. Перекрийте водопровідний кран.
3. Зніміть шланги подачі та зливу води.
4. Витягніть машину разом зі шлангами.
Намагайтеся під час транспортування не
нахиляти машину надто сильно.
Тривалі періоди простою
Рекомендації для випадків, коли машина
не використовуватиметься протягом
тривалого часу:
Що робити, якщо...
Прилад не запускається або зупиняється
під час роботи.
Деякі проблеми можуть виникати через
брак звичайного технічного обслугову‐
вання або недогляд. Їх можна усунути,
керуючись підказками, зазначеними в та‐
блиці, без необхідності виклику майстра.
Вимкніть прилад і виконайте пропоновані
дії для усунення проблеми.
electrolux 23
Повідомлення на дисплеї і несправність
Можлива причина несправності та спосіб її
усунення
Повідомлення на дисплеї інформує про те,
що прилад не заповнюється водою.
• Кран подачі води забився брудом або на‐
кипом.
Почистіть кран подачі води.
• Кран подачі води закритий.
Відкрийте кран подачі води.
• Заблокований фільтр шланга для подаван‐
ня води.
Прочистьте фільтр.
• Шланг подавання води встановлений не‐
правильно, зігнутий або перетиснутий.
Перевірте місце приєднання шланга пода‐
вання води.
Повідомлення на дисплеї інформує про те,
що прилад не зливає воду.
• Забився зливний отвір раковини.
Прочистьте зливний отвір.
• Зливний шланг встановлений неправиль‐
но, зігнутий або перетиснутий.
Перевірте правильність під'єднання злив‐
ного шланга.
Повідомлення на дисплеї інформує про акти‐
вацію пристрою, що запобігає переливанню
води.
• Закрийте кран подачі вони і зверніться до
місцевого сервісного центру.
Несправність
Програма не запускається
Виконавши всі зазначені перевірки, увім‐
кніть прилад.
Програма продовжить виконуватися з
того моменту, коли її виконання було пе‐
рервано.
Якщо знову з'явиться повідомлення про
несправність або в роботі машини відбу‐
дуться збої, зверніться у місцевий центр
сервісного обслуговування.
Якщо з'являться інші повідомлення, які
не описані в таблиці, зверніться у місце‐
вий центр сервісного обслуговування.
Повідомте місцевому центру сервісного
обслуговування модель (Mod.), номер
виробу (PNC) та серійний номер (S.N.).
Можлива причина несправності та спосіб її
усунення
• Нещільно закриті дверцята посудомийної
машини. Повідомлення на дисплеї інфор‐
мує про те, що дверцята відкриті.
Закрийте дверцята.
• Не вставлена штепсельна вилка в розетку.
Підключіть кабель
• Перегорів запобіжник на домашньому
електрощиті.
Замініть запобіжник.
• Настроєно відкладений запуск.
Якщо посуд необхідно помити негайно, ска‐
суйте відкладений запуск.
Цю інформацію можна знайти на таблич‐
ці з технічними даними, розміщеній на
внутрішній стороні дверцят посудомий‐
ної машини.
Щоб завжди мати ці номери під рукою,
запишіть їх тут:
Модель. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Номер виро‐
бу: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серійний но‐
мер. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 electrolux
Результати миття незадовільні
Посуд не чистий
• Була неправильно вибрана програма миття.
• Посуд було розміщено таким чином, що вода не досягала усіх по‐
верхонь. Кошики не можна перевантажувати.
• Розпилювачі не можуть вільно обертатися через неналежне розмі‐
щення посуду.
• Фільтри у нижній частині відділення для миття забруднені або не‐
правильно встановлені.
• Кількість миючого засобу недостатня або він закінчився.
• Якщо на посуді наявні відкладення вапна; це означає, що контейнер
для солі порожній або неправильно встановлений рівень пристрою
для пом'якшення води.
• Неправильно підключений зливний шланг.
• Кришка контейнера із сіллю закрита неналежним чином.
Посуд вологий і
тьмяний
• Ополіскувач не використовувався.
• Дозатор ополіскувала порожній.
На склянках та іншо‐
му посуді наявні
смуги, плями молоч‐
ного кольору або си‐
нюватий наліт
• Зменште дозу ополіскувача.
На склянках та іншо‐
му посуді наявні за‐
сохлі плями води
• Збільште дозу ополіскувача.
• Причиною може бути миючий засіб. Зверніться до служби по роботі
з клієнтами виробника миючого засобу.
Якщо після проведення усіх зазначених
вище перевірок проблему не було усуну‐
то, зверніться до місцевого центру сер‐
вісного обслуговування.
Технічні дані
Габарити
Ширина см
59,6
Висота см
81,8 - 89,8
Глибина см
57,5
Підключення до електроме‐
режі - Напруга - Загальна по‐
тужність - Запобіжник
Інформація про підключення до електромережі наведена на
табличці з технічними даними, що знаходиться на внутрішнь‐
ому боці дверцят посудомийної машини.
Тиск у системі водопостачан‐
ня
Мінімальний
0,05 мПа (0,5 бар)
Максимальний
Місткість
0,8 мПа (8 бар)
Кількість комплектів посуду
12
Установка
Попередження! Будь-які роботи з
підключення приладу до
електромережі або водопроводу
мають виконуватися кваліфікованим
електриком і/або сантехніком чи
іншою компетентною особою.
Перед встановленням машини усуньте з
неї всі пакувальні матеріали.
По можливості розташовуйте машину
якомога ближче до водопроводу та во‐
довідведення.
Ця посудомийна машина призначена
для встановлення під кухонною стійкою
або робочою поверхнею.
Увага! Під час вбудовування посудомий‐
ної машини та приєднання меблевої па‐
нелі ретельно дотримуйтеся інструкцій,
зазначених на шаблоні, що додається.
electrolux 25
Крім отворів для шланга подачі води,
зливного шланга і кабелю енергопоста‐
чання, жодних додаткових отворів для
вентилювання посудомийної машини не
потрібно.
Ця посудомийна машина оснащена ніж‐
ками, висоту яких можна регулювати.
Виконуючи будь-які роботи, що передба‐
чають доступ до внутрішніх частин, пос‐
удомийну машину необхідно відключити
від електромережі.
Вставляючи машину, стежте за тим, щоб
шланги постачання та зливу води, а та‐
кож електричний кабель не були пере‐
кручені або перетиснуті.
Фіксація до сусідніх предметів
Посудомийна машина має бути захище‐
на від нахиляння.
Тому подбайте про те, щоб робоча по‐
верхня, під якою встановлено прилад,
була належним чином прикріплена до
фіксованої конструкції (розташованих
поряд кухонних шафок чи стіни).
Вирівнювання
Для того, щоб дверцята зачинялися на‐
лежним чином, машину слід добре вирів‐
няти.
Якщо прилад вирівняний належним чи‐
ном, дверцята не чіплятимуться з боків
шафки.
Якщо дверцята не закриваються як слід,
регулюйте ніжки, поки машина не буде
стояти абсолютно рівно.
Підключення до водопроводу
Підключення до системи
водопостачання
Цей прилад можна підключити до дже‐
рела теплої (до 60°) або холодної води.
У разі підключення до джерела теплої
води можна досягти значного зниження
енергоспоживання. Однак це залежить
від того, яким чином нагрівається вода.
(Ми радимо використовувати альтерна‐
тивні джерела енергії, які є більш еколо‐
гічними, наприклад сонячні або фото‐
гальванічні елементи, вітряки).
Зчіпна гайка, прикручена до шланга по‐
дачі води, розрахована на газову різьбу
діаметром 3/4 дюйма або на спеціально
виготовлений швидкопід'єднувальний
кран, наприклад, прес-блок.
Напір води має бути в межах, зазначених
у розділі "Технічні дані". Щоб дізнатися
про напір води у своєму районі, зверніть‐
ся в місцеві органи водопостачання.
У момент підключення шланг подачі во‐
ди не повинен бути перекручений, пере‐
тиснутий або сплутаний.
Машина оснащена шлангами подачі та
зливу води, які за потреби можуть бути
повернуті за допомогою контргайки пра‐
воруч або ліворуч. Контргайку необхідно
відрегулювати таким чином, щоб уникну‐
ти підтікання води.
Якщо машина підключається до нових
труб або труб, якими не користувалися
тривалий час, необхідно дати воді стекти
впродовж кількох хвилин, і лише потім
підключати шланг.
НЕ використовуйте шланги, які рані‐
ше застосовувалися для старої ма‐
шини.
Посудомийна машина має запобіж‐
ники, що не дозволяють відпрацьо‐
ваній воді повертатися назад у водо‐
провід. Ця машина відповідає нор‐
мативним актам щодо сантехнічних
робіт.
Шланг подачі води із запобіжним
клапаном
Після підключення шланга подачі води з
подвійними стінками запобіжний клапан
знаходиться поряд із краном. Тому він
перебуває під тиском лише тоді, коли по
ньому подається вода. Якщо шланг по‐
дачі води почне протікати, запобіжний
клапан перекриє подачу води.
Встановлюючи шланг подачі води, будь‐
те обережні:
• У шлангу подачі води з подвійними
стінками знаходиться електричний ка‐
бель для запобіжного клапана. Не за‐
нурюйте шланг подачі води та запо‐
біжний клапан у воду.
26 electrolux
• При пошкодженні шланга подачі води
або запобіжного клапана негайно ви‐
тягніть вилку кабелю живлення з ро‐
зетки.
• Заміну шланга подачі води із запобіж‐
ним клапаном може виконувати лише
працівник центру сервісного обслуго‐
вування.
Попередження! Висока напруга
Приєднання зливного шланга
Кінець зливного шланга можна підклю‐
чати такими способами:
1. До сифона раковини, закріпивши на
внутрішній стороні робочої поверхні.
Це дозволить запобігти потраплянню
відпрацьованої води з раковини в
посудомийну машину.
2. До стояка із вхідним отвором, який
має внутрішній діаметр не менше 4
см.
Підключення до каналізації має бути на
висоті максимум 60 см від дна посудо‐
мийної машини.
Зливний шланг можна повернути ліворуч
або праворуч
Подбайте про те, щоб зливний шланг не
був скручений або перетиснутий, оскіль‐
ки це може заважати зливанню води чи
уповільнювати його.
Під час зливання води з машини закри‐
вати зливний отвір раковини не можна,
оскільки це може призвести до того, що
вода повертатиметься назад у машину.
Загальна довжина зливного шланга,
включаючи будь-який приєднаний до‐
датковий шланг, не повинна перевищу‐
вати 4 метри. Внутрішній діаметр додат‐
кового шланга має бути не меншим за
діаметр шланга, що входить у комплект
поставки.
Аналогічно, внутрішній діаметр з'єднань,
що застосовуються для підключення до
зливного отвору, має бути меншим за
діаметр шлангу, що входить у комплект
поставки.
Під час приєднання зливного шланга до
втулки у сифоні під раковиною всю пла‐
стикову мембрану (A) необхідно видали‐
ти. Якщо не видалити всю мембрану, це
призведе до того, що частки їжі, нагро‐
маджуючись з часом, врешті-решт за‐
блокують втулку зливного шлангу пос‐
удомийної машини
Наші прилади постачаються із запо‐
біжником, який не дозволяє брудній
воді повертатися назад у машину.
Якщо сифон вашої раковини осна‐
щений клапаном, що запобігає зво‐
ротному току води, це може негатив‐
но позначитися на зливанні води з
машини. Тому рекомендуємо його
зняти.
Щоб уникнути підтікання води після
встановлення переконайтеся, що
відповідні з'єднання герметичні.
electrolux 27
Підключення до електромережі
Попередження! Згідно з нормами
техніки безпеки, прилад має бути
заземлений.
Перш ніж почати користуватися при‐
ладом, переконайтеся, що номіналь‐
на напруга та характеристики елек‐
тромережі, зазначені в табличці з
технічними характеристиками, від‐
повідають параметрам електроме‐
режі, до якої буде підключено при‐
лад. Номінал запобіжника також вка‐
заний на табличці з технічними ха‐
рактеристиками
Вилку можна вставляти лише у на‐
лежним чином встановлену протиу‐
дарну розетку.
Розгалужувачі та подовжувачі засто‐
совувати не можна. Це може призве‐
сти до ризику виникнення пожежі че‐
рез перегрівання.
У разі необхідності можна замінити
систему електропроводки. Якщо не‐
обхідно замінити електричний ка‐
бель, зверніться у місцевий центр
сервісного обслуговування.
Після встановлення приладу необ‐
хідно забезпечити доступ до розет‐
ки.
Ніколи не відключайте прилад, по‐
тягнувши за кабель. Тягніть завжди
за вилку.
Виробник не несе відповідальності
за порушення описаних вище правил
техніки безпеки.
Охорона довкілля
Цей
символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути
до відповідного пункту збору для
переробки електричного та
електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього
виробу, Ви допомагаєте попередити
потенційні негативні наслідки для
навколишнього середовища та здоров’я
людини, які могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
Пакувальний матеріал
Пакувальні матеріали екологічно безпеч‐
ні і придатні для повторного використан‐
ня. На пластикових компонентах є мар‐
кування, напр., >PE<, >PS< тощо. Будь
ласка, викидайте пакувальні матеріали у
відповідні контейнери для утилізації на
переробній фабриці.
Попередження! Якщо машина
більше не використовується:
• Вийміть вилку кабелю живлення з
розетки.
• Відріжте кабель з вилкою та утилі‐
зуйте їх.
• Викиньте засувку з дверцят. Зав‐
дяки цьому діти не зможуть закри‐
тися в машині зсередини, що мог‐
ло б поставити під загрозу їх жит‐
тя.
www.electrolux.com
www.electrolux.ua
117958051 - 00 - 022009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising