Electrolux | ESI68850X | User manual | Electrolux ESI68850X Brukermanual

Electrolux ESI68850X Brukermanual
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 1
bruksanvisning
Oppvaskmaskin
ESI 68850
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 2
We were thinking of you
when we made this product
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 3
velkommen til Electrolux verden electrolux 3
Velkommen til Electrolux verden.
Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det
vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å
tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som skal gjøre
livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner
du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til
å lese igjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan
dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at
den vil gi deg enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen
din litt enklere. Lykke til!
117991 21/0
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 4
4 electrolux innhold
Innhold
Informasjon om sikkerhet
5
Produktbeskrivelse
7
Betjeningspanel
8
Første gangs bruk
14
Daglig bruk
19
Oppvaskprogrammer
30
Pleie og rengjøring
32
Noe virker ikke
34
Tekniske data
37
Tips for testinstitutter
39
Installasjon
40
Miljøhensyn
45
Garanti/Kundeservice
46
Følgende symboler er brukt i denne bruksanvisningen:
Viktig informasjon som gjelder din personlige sikkerhet og informasjoner
om hvordan du kan unngå skader på apparatet.
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjoner
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 5
informasjon om sikkerhet electrolux 5
Informasjon om sikkerhet
●
For din egen sikkerhets skyld og
for å sikre korrekt bruk bør du lese
denne bruksanvisningen og dens
henvisninger og advarsler før du
installerer og bruker
oppvaskmaskinen for første gang.
For å unngå unødvendige feil og
ulykker er det viktig at du sørger for
at alle som skal bruke dette
apparatet er fortrolige med hvordan
det brukes og kjenner til
sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på
denne bruksanvisningen og pass
på at den følger med
oppvaskmaskinen hvis du selger
eller flytter den, slik at alle brukerne
får informasjon om bruk og
sikkerhet så lenge
oppvaskmaskinen benyttes.
Korrekt bruk
● Denne oppvaskmaskinen er kun
beregnet for vask av
husholdningsredskaper som tåler
vask i oppvaskmaskin.
● Ikke ha løsemidler i
oppvaskmaskinen. Dette kan
forårsake eksplosjon.
● Kniver og andre redskaper med
skarpe spisser må plasseres i
bestikkurven med spissen ned eller
legges vannrett i den øvre kurven.
● Bruk kun produkter
(oppvaskmiddel, salt og
skyllemiddel) som er beregnet for
oppvaskmaskiner.
● Unngå å åpne døren mens
apparatet er i drift, det kan
strømme ut varm damp
●
●
●
Ikke ta noe servise ut av
oppvaskmaskinen før
oppvasksyklusen er slutt.
Slå av maskinen og steng
vannkranen etter bruk.
Dette produktet bør kun repareres
av en autorisert servicetekniker, og
det bør kun brukes originale
reservedeler.
Du må ikke under noen
omstendigheter prøve å reparere
maskinen selv. Reparasjoner som
er utført av ufaglærte personer kan
forårsake personskader eller
alvorlige feilfunksjoner på
maskinen. Kontakt nærmeste
serviceavdeling. Husk alltid å be
om originale reservedeler.
Generelt om sikkerhet
● Oppvaskmidler for
oppvaskmaskiner kan forårsake
kjemiske brannskader i øyne,
munn og hals. Kan være livsfarlig!
Følg sikkerhetsanvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelets
emballasje.
● Vannet i oppvaskmaskinen må
ikke drikkes. Det kan fremdeles
være rester etter oppvaskmiddel i
maskinen.
● Pass på at døren til
oppvaskmaskinen alltid er lukket
når du ikke setter inn eller tar ut
av den. På den måten unngår du
at noen snubler over den åpne
døren og skader seg.
● Ikke sitt eller stå på den åpne
døren.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 6
6 electrolux informasjon om sikkerhet
Barns sikkerhet
● Dette apparatet er met å brukes av
voksne. Ikke la barn få bruke
oppvaskmaskinen uten tilsyn.
● Hold all emballasje borte fra barns
rekkevidde. Det kan være fare for
kvelning.
● Oppbevar alle oppvaskmidler på et
sikkert sted utenfor barns
rekkevidde.
● Hold barn borte fra
oppvaskmaskinen når døren er
åpen.
Installasjon
● Kontroller at oppvaskmaskinen
ikke er blitt skadet under
transporten. Du må aldri kople til
en defekt maskin. Ta kontakt med
forhandleren din hvis
oppvaskmaskinen er skadet.
● All emballasje må fjernes før bruk.
● Alt rørlegger- og elektrikerarbeid
som er nødvendig for å installere
dette apparatet må utføres av
kvalifisert person.
● Av sikkerhetsgrunner er det farlig å
endre spesifikasjonene eller prøve
å endre dette produktet på noen
måte.
● Du må aldri bruke denne
oppvaskmaskinen hvis den
elektriske strømforsyningskabelen
og vannslangene er defekte; eller
hvis betjeningspanelet,
arbeidsplaten eller sokkelområdet
er skadet, slik at innsiden av
apparatet er fritt tilgjengelig. Ta
kontakt med nærmeste
kundeservice for å unngå fare.
● Det må aldri bores i noen av
sidene på denne
oppvaskmaskinen, da hydrauliske
og elektriske komponenter kan bli
skadet.
Følg nøye instruksjonene i
avsnittene for tilkopling til vann og
strømnett.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 7
produktbeskrivelse electrolux 7
Produktbeskrivelse
1 Øvre kurv
2 Innstillingshjul for vannhardhet
3 Saltbeholder
4 Oppvaskmiddelbeholder
5 Skyllemiddelbeholder
6 Typesklit
7 Filtre
8 Nedre spylearm
9 Øvre spylearm
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt
med innvendig lys som slår seg på
og av når døren til
oppvaskmaskinen åpnes og
lukkes.
Innvendig belysning utstyrt med
indikatorlampe KLASSE 1 i
overensstemmelse med EN 608251: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
Dersom lampen må skiftes, ta
kontakt med nærmeste
kundeservice.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 8
8 electrolux betjeningspanel
Betjeningspanel
1 På/Av-knapp
2 Lysfelt
3 «Hjem»-knapp
4 «Displayfelt» -knapp
5 Display
6 «Opp og ned» -knapper
7 «OK»-knapp
8 «Start»-knapp
En rekke tekstmeldinger og
pipesignaler vil veilede deg når du
stiller inn apparatet og velger
oppvaskprogram og de
alternativene du kan kombinere
med dem.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 9
betjeningspanel electrolux 9
Første gangs bruk av apparatet:
●
Trykk på På/Av-knappen: "lysfeltet"
tennes.
●
Følg instruksjonene som kommer
til syne for å stille inn ønsket språk
(standardinnstilt språk: Engelsk)
og klokkeslett.
Følgende melding vises:
(Trykk på en av «opp og ned» knappene for å velge språk og så på
OK for å bekrefte valget).
Når den viste meldingen NO blinker,
kan du velge språket ved å trykke på
en av «opp og ned» -knappene.
Når det markerte klokkeslettet blinker,
kan du stille inn korrekt klokkeslett.
Trykk på OK for å bekrefte.
Når du har stilt inn klokkeslettet, vil
displayet inndeles i tre felt:
- programmeny
- tid
- alternativer-meny
Hvert felt styres ved hjelp av
pilknappen under:
● trykk på «displayfelt» -knappen:
det feltet som velges, vises med
en markert ramme
●
Trykk på OK for å bekrefte. Følgende
vises:
Deretter.
trykk på en av «opp og ned» knappene for å åpne den
tilgjengelige menyen.
Feltet «Programmeny»
Viser symbol for valgt
oppvaskprogram og hvor lenge det
varer.
● Trykk på en av «opp og ned» knappene:
det viste feltet forstørres og viser
en liste over eventuelle oppvaskprogrammer, tilsvarende symbol
og hvor lenge det varer.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 10
10 electrolux betjeningspanel
Trykk på OK-knappen eller vent et par
sekunder for å lagre innstillingen.
Nå vil displayet igjen vise de tre
adskilte feltene.
I programmeny-feltet vises hvilket
program som er innstilt og hvor lenge
det varer.
I tid-feltet vises hvilket klokkeslett
programmet vil være ferdig (= tid +
programvarighet).
Feltet «Alternativer-meny»
Trykk på «displayfelt» -knappen
for å velge felt.
Trykk på en av «opp og ned» knappene for å se listen over
tilgjengelige alternativer (det valgte
alternativet er markert).
Dette feltet tilbyr:
Alternativermeny
«Tid»-felt
Ekstra skyll
Gjør at du kan utsette starten av
programmet med opptil 19 timer.
Legger til en ekstra
skyllefase.
Se tabellen
“Oppvaskprogrammer”
Trykk på «displayfelt» -knappen
for å velge feltet.
Trykk på en av «opp og ned»knappene for å endre tiden for
programslutt:
- I den øvre delen av feltet
markeres innstilt starttidsforvalg
for programmet
- I den nedre delen av feltet
oppdateres tiden for
oppvaskprogramslutt.
Trykk på OK-knappen eller vent et par
sekunder for å lagre innstillingen.
Undermeny
3-i-1
Alternativ for bruk av
kombinerte 3-i-1
oppvaskmidler.
Alternativet forblir
aktivt til det
deaktiveres.
Trykk på OK for å endre innstillingen.
Trykk på en av «opp og ned» knappene for å gå til et annet
alternativ.
Trykk på «Hjem» -knappen eller vent i
et par sekunder for å gå ut av
hovedmenyen.
Når du har valgt alternativ, vil det bli
værende i displayet, som vist under.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 11
betjeningspanel electrolux 11
Alternativermeny
Vaskeveiledning
●
●
●
Undermeny
Merknader
Programguide
Gir informasjoner om
programmene
Alternativer
Gir informasjoner om
alternativene
Demomodus
Det er en kort demonstrasjon
om hvordan du bruker
kontrollene på apparatet.
Demomodus
aktivert:
Tilbake
med den kan du gå tilbake til
alternativene
Trykk på OK for å åpne en
undermeny.
Trykk på en av «opp og ned» knappene for å få vist listen.
Trykk en gang til på OK for å velge
undermenyen.
For «Programguide» og
«Alternativer»:
● Trykk på en av «opp og ned» knappene for å se gjennom
informasjonene.
● Trykk på OK.
● Velg Tilbake og trykk på OK for å
gå tilbake til alternativer-menyen.
● Trykk på «Hjem» -knappen eller
vent i et par sekunder for å gå ut
av alternativer-menyen.
For «Demomodus»:
● Som standard er ikke
demomodus aktivert: trykk på OK
for å aktivere den.
Displayet kommer til syne inndelt i
tre felt, og øvest i venstre hjørne
vises meldingen DEMO.
Nå kan du bruke knappene og
simulere ulike valg og tilgjengelige
innstillinger samt starte en
vaskesimulasjon.
For å gå tilbake til normal
apparatmodus, må du deaktivere
"Demomodus".
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 12
12 electrolux betjeningspanel
Alternativermeny
Innstillinger
Undermeny
Språk (*)
Merknader
Gjør at du kan velge språk for
tekstmeldingene
Lydstyrke (*)
5 nivåer tilgjengelige: nivå 0 =
volum av
Tid (*)
Gjør at du kan stille inn tiden
Lysstyrke (*)
10 nivåer tilgjengelige
Kontrast (*)
10 nivåer tilgjengelige
Nullstill
innstillinger
Nullstiller til
fabrikkinnstillingene
Vannhardhet (*)
Gjør at du kan stille inn
skyllemiddelet utfra
vannhardheten (10 nivåer
tilgjengelige)
Skyllemiddel
Tilgjengelig kun når "3-i-1"alternativet er aktivert. Gjør at
du kan aktivere
skyllemiddeldoseringen igjen.
Tastelås
Gjør at du kan låse
alle knappene for å
unngå feil bruk av
kontrollene
Tilbake
Trykk på OK for å gå tilbake til
alternativene
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 13
betjeningspanel electrolux 13
●
●
●
Bla gjennom alternativer-menyen
til Innstillinger kommer til syne.
Trykk på OK.
Bla gjennom undermenyen til
ønsket alternativ kommer til syne.
For undermeny merket med (*):
● Trykk på OK: aktuell innstilling
blinker og viser at den kan endres.
● Trykk gjentatte ganger på en av
«opp og ned» -knappene for å
velge den nye innstillingen.
● Trykk på OK eller vent et par
sekunder for å lagre innstillingen.
Tastelås:
Når denne funksjonen er aktivert, 15
sekunder etter det siste valget, låses
knappene og kan ikke utføre noen
kontroller.
Du kan deaktivere funksjonen
foreløpig: trykk på en vilkårlig
knapp, følgende melding kommer
til syne i displayet.
Etter 15 sekunder aktiveres
funksjonen igjen.
For å deaktivere tastelåsfunksjonen: gå til alternativermenyen og endre
innstillingen.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 14
14 electrolux første gangs bruk
Første gangs bruk
Før du bruker oppvaskmaskinen for
første gang:
● Forsikre deg om at den elektriske
tilkoplingen og vannforbindelsene
samsvarer med
installasjonsinstruksjonene
● Fjern all emballasje fra apparatets
innside
● Still inn kalkfilteret
● Hell 1 liter vann inn i
saltbeholderen og fyll i med
oppvaskmaskinsalt
● Fyll i skyllemiddelbeholderen
Hvis du vil bruke kombinerte
oppvaskmidler, som: “3-i-1”, “4-i-1”,
“5-i-1” osv... still inn 3-i-1alternativet (se “3-i-1-alternativet”.
Still inn kalkfilteret
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et
kalkfilter som er utviklet for å fjerne
mineraler og salter fra vanntilførselen,
som ellers ville ha skadelig og
aggressiv effekt på driften av
maskinen.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene og saltene, desto hardere
er vannet der du bor.
Vannhardheten måles i ekvivalente
skalaer, tyske grader (°dH), franske
grader (°TH) og mmol/l (millimol per
liter - internasjonal enhet for
vannhardhet).
Kalkfilteret bør justeres i forhold til
vannhardheten der du bor. Hos det
lokale vannverket kan du få
opplysninger om dette.
Kalkfilteret må innstilles på to måter:
manuelt med innstillingshjulet for
vannhardhet og elektronisk med en av
«opp og ned» -knappene på betjeningspanelet
Manuell innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på
nivå 2 fra fabrikken.
1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
2. Fjern den nedre kurven fra
oppvaskmaskinen.
3. Drei på innstillingshjulet for
vannhardhet til posisjon 1 eller 2
(se tabell).
4. Sett den nedre kurven på plass
igjen.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 15
første gangs bruk electrolux 15
Elektronisk innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 5
fra fabrikken.
Alternativer-menyen ➞ Innstillinger
➞ Vannhardhet
Med hjelp av tabellen under, still inn
nivået på skyllemiddelet i samsvar
med vannhardheten der du bor.
Justere innstillingen av
vannhardheten
Vannhardhet
Bruke salt
°dH
°TH
mmol/l
manuelt
elektronisk
51 - 70
43 - 50
91 - 125
76 - 90
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
2
2
nivå 10
nivå 9
ja
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nei *
* ikke nødvendig med salt
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 16
16 electrolux første gangs bruk
Fylle i oppvaskmaskinsalt
Bruk kun salt som er spesielt
beregnet for bruk i oppvaskmaskiner.
Alle andre typer salt som ikke er
spesielt beregnet for bruk i
oppvaskmaskiner, særlig bordsalt, vil
ødelegge kalkfilteret.
Salt må bare fylles i like før det skal
kjøres et komplett oppvaskprogram.
Dette vil forhindre at saltkorn eller
saltvann som eventuelt ble sølt, blir
liggende igjen i bunnen av
oppvaskmaskinen over tid. Dette kan
forårsake korrosjonsskader.
Fylle i:
1. Åpne døren, fjern den nedre
kurven og skru av hetten på
saltbeholderen ved å dreie den
mot viserne.
2. Hell 1 liter vann inn i beholderen
(dette er bare nødvendig den
første gangen du fyller i salt).
5. Sett hetten på igjen ved å skru den
med viserne til den stopper med et
klikk.
Det er ikke farlig at det renner ut vann
fra enheten når du fyller i salt, dette er
helt normalt.
Saltbeholderen må etterfylles
regelmessig. Dette blir du minnet om
med en tekstmelding i displayet.
Den kommer bare til syne ved starten
og slutten av oppvaskprogrammet;
mens programmet er i gang, er ikke
denne meldingen om å fylle i salt
aktivert.
3. Bruk den vedlagte trakten, hell i
salt til beholderen er full.
Meldingen om å fylle i mer salt kan
bli værende i displayet i 2-6 timer
etter at du har fylt i salt, dersom
oppvaskmaskinen blir stående på.
Hvis du bruker salt som bruker
lengre tid for å løse seg opp, kan
lampen være tent enda lengre.
Maskinens funksjon påvirkes ikke
av dette.
4. Sett hetten tilbake på plass og
pass på at det ikke er rester etter
salt i gjengene eller på tetningene.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 17
første gangs bruk electrolux 17
Fylle i skyllemiddel
Skyllemiddelet sørger for at serviset
tørker godt og ikke får flekker eller
striper under tørking.
Skyllemiddelet porsjoneres
automatisk i klarskyllingsfasen.
1. Åpne beholderen ved å trykke på
utløserknappen (A).
2. Tilsett skyllemiddel i beholderen.
Maksimumsnivået for påfylling
vises med “maks”.
I forhold til det ferdige tørkeresultatet,
juster doseringen av skyllemiddel med
den 6-trinns justeringsbryteren
(posisjon 1 er minste dosering,
posisjon 6 er største dosering).
Doseringsmengden er innstilt på
posisjon 4 fra fabrikken.
Øk doseringen hvis det er vanndråper
eller kalkflekker på serviset etter
oppvask.
Reduser den hvis det er klebrige,
hvite striper på serviset eller blålig
belegg på glass eller knivblader.
3. Pass på at lokket er skikkelig igjen
etter hver ifylling.
Skyllemiddelbeholderen må etterfylles
regelmessig. Dette blir du minnet om
med en tekstmelding i displayet.
Beholderen rommer ca 110 ml
skyllemiddel som er tilstrekkelig for
mellom 16 og 40 oppvasksykluser,
avhengig av doseringsinnstillingen.
Den kommer bare til syne ved starten
og slutten av oppvaskprogrammet;
mens programmet er i gang, er ikke
denne meldingen om å fylle i
skyllemiddel aktivert.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 18
18 electrolux første gangs bruk
Tørk bort med alt skyllemiddel som
ble sølt under påfylling, for å unngå
for mye skumdannelse under neste
gangs oppvask.
Bruk kun skyllemidler av kjente
merker, som er beregnet for
oppvaskmaskin.
Fyll aldri i andre stoffer enn
skyllemiddel i
skyllemiddelbeholderen (f.eks.
annet oppvaskmiddel eller flytende
oppvaskmiddel). Dette kan ødelegge
maskinen.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 19
daglig bruk electrolux 19
Daglig bruk
●
●
●
●
●
Kontroller om det er nødvendig å
fylle i mer oppvaskmaskinsalt eller
skyllemiddel
Sett inn bestikk og servise i
oppvaskmaskinen.
Fyll i oppvaskmiddel.
Velg et oppvaskprogram som
passer for bestikket og serviset.
Start oppvaskprogrammet.
Sette inn bestikk og servise
Svamper, husholdningstekstiler og
alle andre gjenstander som kan
absorbere vann, må ikke vaskes i
oppvaskmaskinen.
●
Før du setter serviset inn i
oppvaskmaskinen, bør du:
- Fjerne alle matrester.
- Bløtgjøre rester av fastbrent mat
●
Når du setter servise og bestikk
inn i oppvaskmaskinen, husk:
- Serviset og bestikket må ikke
hindre spylearmene i å rotere .
- Sett inn hule gjenstander, som
kopper, glass, panner osv. med
åpningen ned, slik at vannet
ikke kan samle seg i beholdere
eller fordypninger.
- Tallerkner og bestikk må ikke
ligge inn i hverandre eller dekke
hverandre til.
- For å unngå skader på glass, må
de ikke berøre hverandre.
- Legg små gjenstander i
bestikkurven.
●
Plastredskaper og panner med
teflonbelegg har en tendens til å
samle vanndråper; disse
gjenstandene tørker ikke så godt
som porselen eller redskaper av
stål.
●
Lette redskaper (plastboller osv.)
må plasseres i den øvre kurven,
og slik at de ikke kan bevege seg.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 20
20 electrolux daglig bruk
Følgende redskapers og servises egnethet for vask i oppvaskmaskin
ikke egnet:
- Bestikk med skaft av tre, horn, porselen eller
perlemor.
- Plastredskaper som ikke er
varmebestandige.
- Eldre bestikk med limte deler som ikke er
varmebestandige.
- Limte bestikkredskaper eller servisedeler.
- Redskaper av tinn eller kopper.
- Glass av blykrystall.
- Redskaper av stål som kan ruste.
- Trebrett.
- Redskaper som er fremstilt av syntetiske
fibre.
er begrenset egnet:
- Servise av steingods må kun vaskes i
oppvaskmaskinen dersom produsenten har
merket dette som egnet for oppvaskmaskin.
- Glaserte mønstre kan blekne hvis serviset
vaskes hyppig i oppvaskmaskinen.
- Deler av sølv og aluminium har en tendens til
å misfarges under vask i oppvaskmaskin:
Rester av f.eks. eggehvite, eggeplomme og
sennep kan ofte forårsake flekker og
misfarging på sølv. Derfor bør sølvbestikk
skylles øyeblikkelig for matrester, særlig hvis
det ikke skal vaskes med en gang etter bruk.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 21
daglig bruk electrolux 21
Åpne døren og trekk ut kurvene for å
sette inn serviset.
Nedre kurv
Den nedre kurven er utformet for å
romme kokekar, lokk, serveringsfat,
salatboller, bestikk osv.
Serveringsfat og store lokk bør
plasseres langs ytterkanten av
kurven, pass på at spylearmene kan
rotere fritt.
De rekkene med tallerkenholdere kan
senkes for å gjøre det enklere å
plassere kokekar, panner og boller.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 22
22 electrolux daglig bruk
Bestikkurven
Kniver med lange blader som er
plassert med bladet opp, kan være
lette å skade seg på.
Lange og/eller skarpe
bestikkredskaper, som
kokkekniver, må plasseres vannrett
i den øvre kurven.
Vær forsiktig når du setter inn eller
tar ut skarpe redskaper, som
kniver.
For gjøre det enklere å sette inn i
bestikkurven, anbefaler vi at du
senker håndtaket på bestikkurven
(fig.2).
fig. 2
Gafler og skjeer bør plasseres i den
uttakbare bestikkurven med skaftet
ned, og kniver med skaftet opp (fig.1).
fig. 1
For best resultat anbefaler vi at du
bruker den medfølgende bestikkristen.
Hvis bestikkets størrelse og lengde
tillater det, kan du dekke dem til med
ristene (fig. 3).
fig. 3
Hvis skaftene stikker ut gjennom
bunnen i kurven og blokkerer den
nedre spylearmen, settes bestikket
inn med skaftet opp.
Bland skjeer med andre bestikkdeler
for å hindre at de legger seg i
hverandre.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 23
daglig bruk electrolux 23
Bestikkurven er todelt og kan tas fra
hverandre for å gjøre det lettere å
sette inn eller ta ut bestikket. For å ta
de to delene fra hverandre, skyv dem
vannrett i hver sin retning og trekk
dem fra hverandre (fig. 4).
fig. 4
Gå frem i motsatt rekkefølge for å
sette dem sammen igjen.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 24
24 electrolux daglig bruk
Øvre kurv
Den øvre kurven er utformet for tefat,
salatskåler, kopper, glass, gryter og
lokk.
Plasser gjenstandene på og under
kopphyllene, og slik at vannet kan nå
frem til alle overflatene.
Glass med lang stett kan plasseres
opp-ned i kopphyllene.
Kopphyllene kan justeres i tre
forskjellige posisjoner for å gjøre det
enklere å sette inn eller ta ut serviset.
For glass med lang stett (utfra
størrelse og dimensjoner), plasser
glassholderen til venstre eller til
høyre.
De midterste rekkene med
tallerkenhyller kan senkes for å gjøre
det enklere å sette inn eller ta ut
serviset.
Før du stenger døren, pass på at
spylearmene kan rotere fritt.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 25
daglig bruk electrolux 25
Justere høyden på den øvre kurven
Hvis du vil vaske særlig store fat, kan du plassere dem i den nedre kurven etter
at du har flyttet den øvre kurven til en høyere posisjon.
Maksimal høyde på
serviset i nedre kurv
med den øvre kurven hevet
31 cm
med den øvre kurven senket
27 cm
Gjør som følger for å flytte kurven
til høyere posisjon:
1. Trekk ut kurven til den stopper.
2. Løft begge sider forsiktig oppover
til mekanismen griper i og kurven
er stabil.
Du må aldri løfte eller senke kurven
bare på den ene siden
Når kurven er i den høyeste
posisjonen, anbefaler vi at du
justerer kopphyllene i den laveste
posisjonen.
Lukk alltid døren når du har satt inn i
oppvaskmaskinen. En åpen dør kan
representere fare.
Gjør som følger for å senke kurven
til opprinnelig posisjon:
1. Trekk ut kurven til den stopper.
2. Løft begge sider forsiktig oppover
og la så mekanismen falle
langsomt ned igjen, hold tak i den.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 26
26 electrolux daglig bruk
Bruk av oppvaskmidler
Bruk kun oppvaskmidler som er
spesielt produsert for bruk i
oppvaskmaskiner.
Ta hensyn til produsentens
anbefalinger på emballasjen
angående doseringsmengde og
oppbevaring.
20 = omlag 20 g med
oppvaskmiddel
30 = omlag 30 g med
oppvaskmiddel
3. Alle programmer med forvask må
tilføres en ekstra dosering av
oppvaskmiddel (5/10 g) som må
tilsettes i kammeret for
oppvaskmiddel til forvask (2).
Dette oppvaskmiddelet vil begynne
å virke under forvaskfasen.
Hvis du bruker
oppvaskmiddeltabletter; plasser
tabletten i kammer (1)
Ikke bruk mer enn korrekt mengde
oppvaskmiddel, så bidrar du til å
redusere forurensningen.
Fylle i oppvaskmiddel
1. Åpne lokket.
4. Lukk lokket og trykk det ned til det
låser seg på plass.
2. Fyll oppvaskmiddelbeholderen (1)
med oppvaskmiddel. Markeringen
viser doseringsmengden:
1
2
Oppvaskmiddeltabletter
Oppvaskmiddeltabletter fra ulike
produsenter løser seg opp forskjellig.
Dette innebærer at noen typer
oppvaskmiddeltabletter ikke vil
oppnå sin fulle rengjøringsvirkning i
løpet av korte oppvaskprogrammer.
Derfor bør du bruke lengre
oppvaskprogrammer når du bruker
oppvaskmiddeltabletter for å sikre at
alle rester etter oppvaskmiddel blir
fjernet.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 27
daglig bruk electrolux 27
"3-i-1"-alternativ
Dette apparatet er utstyrt med "3-i-1alternativet", som gjør at du kan bruke
"3-i-1"-kombinerte
oppvaskmiddeltabletter.
Dette er oppvaskmidler som
kombinerer funksjonene rengjøring,
skyllemiddel og salt. De kan også
inneholde andre ulike pleiemidler,
avhengig av hvilken type tabletter du
velger ("3-i-1", "4-i-1", "5-i-1" osv...)
Kontroller om disse midlene er egnet
for vannhardheten der du bor. Les
anvisningene fra produsenten.
Når du har valgt denne funksjonen, vil
den også være aktivert for de
etterfølgende oppvaskprogrammene.
Når du velger dette alternativet, vil
tilsetting av skyllemiddel og salt fra
beholderne automatisk deaktiveres,
samtidig er tekstmeldingene for salt
og skyllemiddel også deaktivert.
Velg "3-i-1"-alternativet før du stiller
inn et oppvaskprogram.
Hvis du bruker "3-i-1"-alternativet, kan
syklusvarigheten bli endret. I så fall vil
meldingen om tiden automatisk bli
oppdatert og vist i displayet.
Når programmet er startet, kan “3-i-1alternativet” IKKE endres lenger. Hvis
du vil slå av “3-i-1-alternativet”, må du
avbryte programmet du har stilt inn,
og deretter deaktivere “3-i-1alternativet”.
I så fall må du stille inn et
oppvaskprogram (og eventuelle
tilleggsfunksjoner) på nytt.
Hvis tørkeresultatet ikke er
tilfredsstillende, anbefaler vi at du:
1. Fyller mer skyllemiddel i
skyllemiddelbeholderen.
2. Aktiverer skyllemiddelbeholderen.
3. Stiller inn skyllemiddeldoseringen
til posisjon 2.
● Aktivering/deaktivering av
skyllemiddelbeholderen er bare
mulig når 3-i-1-alternativet er
aktivert.
Hvis du vil gå tilbake til å bruke det
vanlige oppvaskmiddelsystemet,
anbefaler vi at du:
1. Deaktiverer “3-i-1-funksjonen”.
2. Fyller i saltbeholderen og
skyllemiddelbeholderen igjen.
3. Setter innstillingen for vannhardhet
til høyeste innstilling og
gjennomfører 1 normalt
oppvaskprogram med tom
oppvaskmaskin.
4. Justerer innstillingen av
vannhardheten i samsvar med
vannhardheten der du bor.
5. Justerer skyllemiddeldoseringen.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 28
28 electrolux daglig bruk
Innstille og starte et oppvaskprogram
1. Kontroller at kurvene er fylt på
riktig måte og at spylearmene kan
rotere fritt
2. Kontroller om vannkranen er åpen
3. Trykk på På/Av-knappen;
«lysfeltet» tennes.
4. Lukk døren til oppvaskmaskinen.
Maskinen foreslår det
oppvaskprogrammet som var
valgt sist automatisk.
5. Velg oppvaskprogram.
6. Hvis nødvendig, utsett start- eller
sluttid for oppvaskprogrammet.
7. Still inn, om nødvendig,
tilgjengelige alternativer.
8. Når Start-knappen blinker, trykk på
den for å sette programmet i gang.
Hvis en eller begge disse
meldingene vises i denne fasen:
Når programmet er i gang, viser
displayet:
● hvilken fase som er i gang i
programmet,
● oppdatert kjøretid og
programmets sluttid.
Stopp eller avbryt et
oppvaskprogram som er i gang
KUN hvis dette er absolutt
nødvendig.
OBS! Det kan strømme ut varm
damp når du åpner døren. Vær
forsiktig når du åpner døren.
Stoppe et oppvaskprogram som er
i gang:
● Åpne oppvaskmaskinens dør;
programmet stopper. Følgende
melding vises.
Lukk døren til oppvaskmaskinen;
programmet fortsetter fra der det
ble stoppet.
du kan likevel gjennomføre
oppvaskprogrammet ved å
trykke på OK-knappen.
Hvis du har utsatt
oppvaskprogrammets start- eller
sluttid, vil tiden for hvor lenge
programmet varer og når det slutter
komme til syne i displayet.
Avbryte et oppvaskprogram som er
i gang
● Trykk på Start-knappen, følgende
melding kommer til syne.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 29
daglig bruk electrolux 29
Hvis du trykker på OK, vil
apparatet gå tilbake til
"menyinnstillinger".
Hvis du vil avbryte et
starttidsforvalg, må du avbryte
oppvaskprogrammet.
Velg oppvaskprogrammet en gang
til.
Oppvaskprogramslutt
● Oppvaskmaskinen stopper
automatisk.
I displayet vises
Hvis følgende meldinger vises,
og du vil fylle i salt/skyllemiddel
senere, er det alltid mulig å slå av
maskinen.
Tørkesystemet i denne
oppvaskmaskinen har en anordning
som gjør at luften sirkulerer inni
oppvaskmaskinen for å hindre at
restdamp kondenserer og danner
vanndråper på serviset.
Når vaskeprogrammet er fullført
fungerer denne anordningen
periodisk i ca. 20 minutter, så lenge
oppvaskmaskinen er slått på.
Hvis det trykkes på På/Av-knappen,
eller døren åpnes i løpet av disse 20
minuttene, vil anordningen avbrytes
automatisk.
●
Åpne døren.
Trykk på På/Av-knappen; "lysfeltet"
slukker.
●
La døren stå på gløtt og vent i
noen minutter før du tar ut
serviset; da er serviset avkjølt,
og tørkeresultatet er bedre.
Ta ut av oppvaskmaskinen
● Varmt servise er ømfintlig mot støt.
La derfor serviset avkjøle seg før
du tar det ut av oppvaskmaskinen.
● Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre; da forhindrer du
at vann drypper fra den øvre
kurven og ned på serviset i den
nedre.
● Det kan være vann på sidene og
på døren til oppvaskmaskinen,
fordi det rustfrie stålet gradvis blir
kaldere enn serviset.
Når oppvaskprogrammet er ferdig,
anbefaler vi at du trekker ut
støpselet og stenger vannkranen.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 30
30 electrolux oppvaskprogrammer
Oppvaskprogrammer
Programmer
70° Intensiv
Grad av
smuss
Meget
skittent
Automatikk
(1)
Type
oppvask
Programbeskrivelse
Servise,
bestikk,
gryter og
panner
Forvask
Hovedvask opptil 70°C
2 mellomskyll
Klarskylling
Tørking
Servise,
bestikk,
gryter og
panner
Forvask
Hovedvask opptil 50°C eller 65°C
1 eller 2 mellomskyll
Klarskylling
Tørking
Hovedvask opptil 60°C
Klarskylling
60° Quick
(2)
Normalt eller
lett skitten
Servise og
bestikk
55° Quick
Normalt
skitten
Servise og
bestikk
Hovedvask opptil 55°C
1 mellomskyll
Klarskylling
50° Øko
(3)
Normalt
skitten
Servise og
bestikk
Forvask
Hovedvask opptil 50°C
1 mellomskyll
Klarskylling
Tørking
45° Glass
Normalt
skitten
Ømfintlig
servise og
glasstøy
Hovedvask opptil 45°C
1 mellomskyll
Klarskylling
Tørking
Dette er et program som er
beregnet for oppvarming av
(«Ekstra skyll» tallerkner før servering og for
alternativet ikke å fjerne støv fra servise som
tilgjengelig)
ikke har vært brukt på en
stund.
Servisevarme
Forskylling
Alle.
(«Ekstra skyll» Delvis full (skal fylles helt
alternativet ikke senere på dagen).
tilgjengelig)
1 varm skylling,
Dette programmet trenger
ikke bruk av oppvaskmiddel
1 kald skylling (for å unngå
matrester i å sette seg fast).
Dette programmet trenger ikke
bruk av oppvaskmiddel.
117991 21/0no
18-01-2007
12:37
Pagina 31
oppvaskprogrammer electrolux 31
Informasjon om
oppvaskprogrammer
(1) Under oppvaskprogrammet
“Automatikk” fastsettes det hvor
skittent serviset er utfra hvor
grumset vannet er.
Programvarigheten samt forbruket
av vann og energi kan variere;
dette avhenger av om maskinen
er helt eller delvis fylt og om
serviset er litt eller meget skittent.
Vanntemperaturen blir automatisk
justert mellom 50°C og 65°C.
(2) Ideell når du vil bruke
oppvaskmaskinen med halv
servisemengde. Dette er det
perfekte hverdagsprogrammet,
som er utformet for å møte
behovet i en familie på 4
personer, som bare vil vaske opp
servise og bestikk fra frokost og
middag.
(3) Testprogram for testinstitutter.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 32
32 electrolux pleie og rengjøring
Pleie og rengjøring
Rengjøre filtrene
Filtrene må kontrolleres og rengjøres
med jevne mellomrom. Skitne filtre
reduserer vaskeresultatet.
En tekstmelding kommer til syne med
jevne mellomrom for å minne deg på
at du må rengjøre filtrene.
4. Grip grovfilteret (A) i håndtaket
med hullet og fjern det fra
mikrofilteret (B).
5. Rengjør alle filtrene grundig under
rennende vann.
Før du rengjør filtrene, husk å slå
av oppvaskmaskinen.
6. Løft flatfilteret ut av bunnen i
oppvaskmaskinen og rengjør
begge overflatene grundig.
1. Åpne døren, ta ut den nedre
kurven.
2. Oppvaskmaskinens filtersystem
omfatter et grovfilter (A), et
mikrofilter (B) og et flatfilter. Frigjør
filtersystemet med håndtaket på
mikrofilteret, og fjern det.
7. Sett flatfilteret tilbake i bunnen av
oppvaskmaskinen, og pass på at
det sitter på plass som det skal.
8. Plasser grovfilteret (A) inn i
mikrofilteret (B) og press dem
sammen.
3. Drei håndtaket omlag 1/4
omdreininger mot viserne, og ta
det ut.
9. Sett filterkombinasjonen på plass
igjen og lås den ved å dreie
håndtaket med viserne til det
stopper. Under denne
arbeidsprosessen, pass på at
flatfilteret ikke stikker frem over
bunnen i oppvaskmaskinen.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 33
pleie og rengjøring electrolux 33
Oppvaskmaskinen må aldri brukes
uten filtre.
Feil innsetting eller tilpasning av
filtrene fører til dårlig vaskeresultat og
kan føre til at maskinen blir skadet.
Du må ALDRI prøve å fjerne
spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i
spylearmene, kan du fjerne disse med
en tynn trepinne.
Utvendig rengjøring
Rengjør de utvendige overflatene på
oppvaskmaskinen og
betjeningspanelet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel
ved behov. Du må aldri bruke
skurende vaskemidler, skuresvamper
eller løsemidler (aceton, trikloroetylen
osv...).
Sørg for at tetningslistene rundt døren
og beholderne for oppvaskmiddel og
skyllemiddel rengjøres regelmessig
med en fuktig klut.
Vi anbefaler å kjøre
oppvaskprogrammet for svært skittent
servise, med oppvaskmiddel men
uten servise, hver 3. måned.
Lengre perioder uten bruk
Hvis du ikke skal bruke
oppvaskmaskinen din over en lengre
periode, anbefales det at du:
1. Trekker ut støpselet og stenger
vannkranen.
2. Lar døren stå på gløtt for å hindre
at det ev. danner seg ubehagelig
lukt.
3. Holder maskinen ren innvendig.
Forholdsregler ved frost
Unngå å sette oppvaskmaskinen på
et sted der temperaturen er under
0°C. Hvis dette ikke kan unngås, tøm
maskinen, steng døren, kople fra
vanninntaksslangen og tøm den.
Flytte oppvaskmaskinen
Hvis du må flytte oppvaskmaskinen
(flytte til annen bolig osv....):
1. Trekk ut støpselet.
2. Steng vannkranen.
3. Fjern vanninntaksslanger og tøm
slangene.
4. Trekk oppvaskmaskinen ut
sammen med slangene.
Ikke vipp maskinen under transport.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 34
34 electrolux noe virker ikke
Noe virker ikke
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller stopper under drift.
Visse problemer skyldes manglende, grunnleggende vedlikehold eller at noe er
oversett. Dette kan løses ved hjelp av henvisningene som er gitt i denne
oversikten, uten at du må tilkalle servicetekniker.
Åpne døren og følg forslagene under for å rette feilen.
Teksten som vises
Mulig årsak og løsning
●
Vannkranen er blokkert eller full av kalk.
Rengjør vannkranen.
Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
● Filteret (hvis utstyrt) i den gjengede
overgangen på vanninntaksslangen er
blokkert.
Rengjør filteret i overgangen.
●
●
Vanninntaksslangen er ikke lagt korrekt
eller ligger i klem eller er bøyd.
Kontroller avløps slangens forbindelser.
●
Avløpsrøret på vasken er blokkert.
Rengjør avløpsrøret på vasken
●
Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt
eller ligger i klem eller er bøyd.
Kontroller vannavløps-slangens
forbindelser.
●
Steng vannkranen og ta kontakt med
serviceavdelingen.
Husk å slå av maskinen før du foretar noen form for arbeider på maskinen.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 35
noe virker ikke electrolux 35
Feilfunksjon
Programmet starter ikke
Når du har utført alle disse
kontrollene; lukk døren og trykk på
På/Av-knappen.
Programmet fortsetter fra det stedet
det ble avbrutt.
Hvis meldingen kommer til syne igjen
i displayet, kontakt kundeservice.
For andre tekstmeldinger som ikke er
beskrevet i tabellen over, ta kontakt
med kundeservice.
Kontakt kundeservice og opplys om
modellen (Mod.), produktnummeret
(PNC) og serienummeret (S.N.).
Denne informasjonen finner du på
typeplaten ved siden av døren til
oppvaskmaskinen.
For at du alltid skal ha disse numrene
for hånden, anbefaler vi at du noterer
dem her:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mulig årsak og løsning
Døren til oppvaskmaskinen er ikke
skikkelig lukket.
(Meldingen «Lukk døren» vises).
Lukk døren.
● Støpselet er ikke satt i.
Sett inn støpselet.
●
●
Sikringen er gått i husets sikringsboks.
Skift sikring.
●
Starttidsforvalg er innstilt.
Hvis serviset skal vaskes med en gang,
avbryt starttidsforvalget.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 36
36 electrolux noe virker ikke
Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende
Serviset er ikke rent
Serviset er vått og matt
Det er striper, melkeaktige
flekker eller blålig belegg
på glass og servise
Vanndråper har tørket på
glass og servise
●
Det ble valgt feil oppvaskprogram.
●
Serviset er plassert slik at vannet ikke når frem til
alle overflatene. Kurvene må ikke overfylles.
●
Spylearmene roterer ikke fritt på grunn av feil
plassering av serviset.
●
Filtrene i bunnen av oppvaskmaskinen er skitne eller
sitter ikke korrekt.
●
Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel.
●
Hvis det er kalkflekker på serviset; saltbeholderen er
tom eller kalkfilteret er innstilt på feil nivå.
●
Avløpsslangens forbindelser er ikke som de skal.
●
Saltbeholderens lokk er ikke skikkelig lukket.
●
Det ble ikke brukt skyllemiddel.
●
Skyllemiddelbeholderen er tom.
●
Reduser skyllemiddeldoseringen.
●
Øk skyllemiddeldoseringen.
●
Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken. Ta
kontakt med oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon.
Hvis problemet vedvarer etter alle
disse kontrollene, ta kontakt med
nærmeste serviceavdeling.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 37
tekniske data electrolux 37
Tekniske data
Dimensjoner
Bredde
59,6 cm
Høyde
81,8 - 87,8 cm
Dybde
57,5 cm
Elektrisk
tilkoplingsspenning Totaleffekt - Sikring
På typeskiltet på kanten innenfor døren til
oppvaskmaskinen finner du informasjoner om
elektrisk tilkopling
Vanntilførselstrykk
Minimum
Maksimum
Kapasitet
Maks. vekt
Støynivå
Med forbehold om endringer
0,05 MPa
0,8 MPa
12 kuverter
53,5 kg
43 dB (A)
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 38
38 electrolux tekniske data
Forbruksverdier
Programmer
Programvarighet
(i minutter)
Energiforbruk
(i kWh)
Vannforbruk
(i liter)
70° Intensiv
*
1,8 - 2,0
23 - 25
Automatikk
*
1,1 - 1,5
12 - 23
60° Quick
*
0,9
9
55° Quick
*
1,1 - 1,2
11 - 12
(Testprogram for
testinstitutter)
*
1,05
14
45° Glass
*
0,8 - 0,9
14 - 15
Servisevarme
*
0,8
4
Forskylling
*
0,1
4
50° Øko
* Programvarigheten er synlig i
displayet.
Forbruksverdiene er ment å være
en veiledning og er avhengige av
vannets trykk og temperatur og
også av variasjoner i
strømforsyningen og mengde
servise.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 39
tips for testinstitutter electrolux 39
Tips for testinstitutter
Test i samsvar med EN 60704 må
utføres med helt fullt apparat og med
bruk av testprogrammet (se
“Forbruksverdier”).
Test i samsvar med EN 50242 må
utføres når saltbeholderen og
skyllemiddelbeholderen er fylt med
henholdsvis salt og skyllemiddel og
ved å bruke testprogrammet (se
“Forbruksverdier”).
Full mengde: 12 standardkuverter
Mengde oppvaskmiddel som trengs:
5 g + 25 g (type B)
Innstilling av skyllemiddel:
posisjon 4 (type III)
Plassering i øvre kurv
(fjern glassholderen)
Plassering i bestikkurv
Plassering i nedre kurv
Kopphyllene: posisjon 2
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 40
40 electrolux installasjon
Installasjon
Alt rørleggings- og/eller elektrisk
arbeid som er nødvendig for å
installere dette apparatet må
utføres av kvalifisert person.
Fjern all emballasje før
oppvaskmaskinen plasseres der den
skal være.
Hvis mulig, plasser oppvaskmaskinen
ved siden av en vannkran og et avløp.
Denne oppvaskmaskinen er utformet
for å bygges inn under en
kjøkkenbenk eller arbeidsplate.
OBS! Følg anvisningene på vedlagte
sjablon nøye, når du skal bygge inn
oppvaskmaskinen og tilpasse
møbelpanelene.
Det trengs ikke flere åpninger for
ventilasjon av oppvaskmaskinen, men
kun slik at slangene for vanninntak og
vannavløp samt at nettkabelen passer
gjennom.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med
justerbare føtter som kan brukes for å
tilpasse høyden.
Under samtlige arbeider som
innebærer tilgang til innvendige
komponenter, skal oppvaskmaskinen
være koplet fra strømnettet.
Når maskinen settes på plass, pass
på at vanninntaksslangen,
vannavløpsslangen og
strømforsyningskabelen ikke kommer
i klem eller bøyes.
Feste de tilsluttende enhetene
Oppvaskmaskinen må sikres mot at
den kan vippe.
Pass på at arbeidsbenken den er
plassert under er skikkelig festet til en
solid struktur (tilsluttende
kjøkkenmøbler, vegg).
Plan plassering
Det er svært viktig at apparatet står
helt plant for at døren skal lukke og
tette skikkelig.
Når apparatet står helt plant, støter
ikke døren mot sidene i kabinettet.
Hvis døren ikke lar seg lukke
skikkelig, må du skru de justerbare
føttene inn eller ut til maskinen står
absolutt helt plant.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 41
installasjon electrolux 41
Vanntilførselsforbindelser
Denne oppvaskmaskinen kan
forsynes med enten varmt (maks.
60°) eller kaldt vann. Likevel
anbefaler vi at du kopler til kald
vanntilførsel.
Tilførsel med varmt vann er ikke alltid
effektivt for meget skittent servise,
siden det varme vannet forkorter
oppvaskprogrammet vesentlig.
Til selve forbindelsen er
koplingsmutteren som er tilpasset til
maskinens tilførselsslange utformet
for å kunne skrues inn på et 3/4”
gjenget rørstykke eller til en spesiell
hurtigkoplingskran med trykklås.
Vanntrykket må ligge innenfor de
grensene som er oppført i “Tekniske
spesifikasjoner”. Hos det lokale
vannverket vil du få opplysninger om
gjennomsnittlig vanntrykk der du bor.
Vanninntaksslangen må ikke knekkes,
klemmes eller sammenvikles når den
forbindes.
Oppvaskmaskinen omfatter inntaksog avløpsslanger, som kan snus
enten til venstre eller til høyre for å
tilpasses installasjonen ved hjelp av
låsemutteren. Låsemutteren må sitte
korrekt for å unngå vannlekkasjer.
(OBS! IKKE alle
oppvaskmaskinmodellene er utstyrt
med inntaks- og avløpsslanger med
låsemutter. I så fall er denne
innretningen ikke tilgjengelig).
Hvis oppvaskmaskinen koples til nye
rør eller rør som ikke har vært brukt
på en stund, bør du la vannet renne
noen minutter, før du kopler til
inntaksslangen.
IKKE bruk forbindelsesslanger
som har vært brukt til et gammelt
apparat tidligere.
Dette apparatet er utstyrt med
sikkerhetsfunksjoner som hindrer at
det brukte vannet i oppvaskmaskinen
returnerer til drikkevannsystemet.
Dette apparatet samsvarer med
gjeldende VVS-bestemmelser.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 42
42 electrolux installasjon
Vanninntaksslange med
sikkerhetsventil
Når den toveggede
vanninntaksslangen er tilkoplet, skal
sikkerhetsventilen være ved siden av
kranen. Derfor er vanninntaksslangen
under trykk kun når vannet strømmer.
Hvis vanninntaksslangen begynner å
lekke mens vannet strømmer, vil
sikkerhetsventilen stenge
vannstrømmen.
Ta hensyn til følgende når du
installerer vanninntaksslangen:
● Den elektriske kabelen for
sikkerhetsventilen er integrert i den
toveggede vanninntaksslangen.
Ikke dypp vanninntaksslangen eller
sikkerhetsventilen ned i vann.
● Hvis vanninntaksslangen eller
sikkerhetsventilen er skadet, må
du øyeblikkelig trekke støpselet ut
av stikkontakten.
● En vanninntaksslange med
sikkerhetsventil må kun erstattes
av kvalifisert fagperson.
● Plasser vanninntaksslangen på en
slik måte at den aldri er høyere
enn den nederste kanten på
sikkerhetsventilen.
Advarsel!
Farlig spenning
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 43
installasjon electrolux 43
Forbindelse av vannavløpsslangen
Avløpsslangens ende kan forbindes
på følgende måter:
1. Til vaskens avløpsrør, sikre den til
undersiden av arbeidsflaten. Dette
vil forhindre at avløpsvann fra
vasken renner inn i maskinen.
2. Til et fastmontert avløpsrør med
ventil, minimum indre diameter
4 cm.
Avløpsforbindelsen må være på en
maksimal høyde på 60 cm fra
oppvaskmaskinens nedre kant.
Avløpsslangen kan vende enten mot
høyre eller mot venstre på
oppvaskmaskinen
Pass på at slangen ikke ligger i bøy
eller er klemt, da dette kan forsinke
eller redusere avløpet av vannet.
Avløpsslangens totale lengde, også
hvis du forlenger den, må ikke være
på mer enn 4 meter og den indre
diameteren ikke være mindre enn for
slangen som fulgte med maskinen.
På samme måte må den indre
diameteren på koplinger som brukes
for tilkopling til avløpet ikke være
mindre enn diameteren på slangen
som følger med.
Når avløpsslangen koples til en
vannlås under vasken, må først all
plastfolien (A) være fjernet. Dersom
ikke all folien fjernes, vil det etter
hvert samle seg opp matrester, som
til slutt blokkerer vannlåsen i
oppvaskmaskinens tømmeslange.
Proppen i vasken må ikke være isatt
når oppvaskmaskinen tømmer, da
dette kan forårsake at vannet presses
tilbake til maskinen.
Våre apparater er utstyrt med en
sikkerhetsinnretning som beskytter
mot at det brukte vannet kan renne
tilbake til maskinen igjen.
Hvis røret på vasken din har en
innebygget “antireturventil”, kan dette
føre til at oppvaskmaskinen din ikke
tømmer som den skal. Derfor
anbefaler vi at du fjerner den.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 44
44 electrolux installasjon
Elektrisk tilkopling
Sikkerhetsforskriftene krever at
apparatet jordes.
Før apparatet brukes for første
gang, pass på at opplysningene om
nominell spenning og
strømforsyning som er oppgitt på
typeplaten samsvarer med det som
gjelder for det stedet der
oppvaskmaskinen skal installeres.
Nominell sikring finner du også på
typeplaten.
Sett alltid støpselet inn i en
støtsikker stikkontakt som er
korrekt montert.
Flerveisplugger, konnektorer og
forlengelseskabler må ikke brukes.
Dette kan føre til brannfare på
grunn av overoppheting.
Om nødvendig, få skiftet
kabelsystemet og stikkontaktene i
huset. I fall den elektriske kabelen
må skiftes, ta kontakt med
nærmeste serviceavdeling.
Det må være mulig å nå støpselet
etter at apparatet er installert.
Trekk aldri støpselet ut etter
kabelen. Trekk alltid i selve
støpselet.
Produsenten overtar intet ansvar
dersom sikkerhetsanvisningene
over ikke ble fulgt.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 45
miljøhensyn electrolux 45
Miljøhensyn
Emballasjemateriale
Emballasjen er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. Deler av plast er merket
med f.eks. >PE<, >PS< osv. Kast
emballasjen i korrekt avfallsbeholder
hos kommunens
avfallsinnsamlingsstasjon.
Når et apparat ikke lenger er i bruk:
- Trekk støpselet ut av
stikkontakten.
- Skjær av kabelen og støpselet og
kast det.
- Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer
at barn kan sperre seg inne i
maskinen og sette livet deres i
fare.
Gammelt apparat
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot
bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge
de negative konsekvenser for miljø og
helse som gal håndtering kan
medføre.
For nærmere informasjon om
resirkulering av dette produktet,
vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 46
46 electrolux garanti/kundeservice
Garanti/Kundeservice
Service
Ved behov for service på ditt produkt,
bør du kontakte din lokale forhandler
for å få opplysninger om vår lokale
reparatør.
Du kan også besøke vår
internettadresse www.electrolux.no
der du finner frem til din nærmeste
reparatør eller ringe 815 30 222 for
opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse,
produktnummer, serienummer og
kjøpsdato ved bestilling av service
eller reservedeler. Dette finner du på
dataskiltet på produktet og som kan
være lurt og skrive opp nedenfor.
Husk at kjøpsbevis må fremvises til
servicemann ved en eventuell
reklamasjon.
Modell betegnelse . . . . . . . . . . . . . .
Produktnummer . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøpsdato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler
hos E-Service Oslo AS på:
Telefon: 22 72 58 30
Fax: 22 72 58 80
Internett: post@e-serviceoslo.no
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge,
er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller
mangler som omfattes av loven innen
lovens frister, utbedres dette uten
omkostninger for deg. Feil eller
skader som oppstår, som er
brukerbetinget eller ligger utenfor
leverandørens kontroll, omfattes ikke
av loven. En reparasjon vil da normalt
belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av
serviceverksteder godkjent av
leverandør. Inngrep/reparasjoner skal
kun utføres av fagperson og i henhold
til gjeldende forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to
profesjonelle parter gjelder egne
bestemmelser i hht. NEL’s leveringsbetingelser og Lov om kjøp.
Leverandør:
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 47
garanti/kundeservice electrolux 47
Europeisk Garanti
Dette apparatet er dekket av
garantien fra Electrolux i alle de
landene som er oppført på baksiden
av denne håndboken for den
tidsperioden som er spesifisert i
apparatets garanti eller ellers
gjennom kjøpsloven. Hvis du flytter fra
et av disse landene til et annet land
som er oppført på listen nedenfor, vil
apparatets garanti flytte sammen med
deg, forutsatt at følgende betingelser
overholdes:
●
Apparatets garanti starter fra den
dato du først kjøpte apparatet,
som bekreftes ved fremleggelse av
gyldig kjøpsdokument, som
utstedes av den som solgte deg
apparatet.
●
Apparatets garanti gjelder for
samme periode og i samme
utstrekning for arbeid og deler for
denne spesifikke modellen eller
typen apparat, som er i handelen i
det nye landet du bor i.
●
Apparatets garanti gjelder
personlig for den som opprinnelig
kjøpte apparatet og kan ikke
overdras til annen bruker.
●
Apparatet installeres og brukes i
overensstemmelse med
instruksjonene som er utstedt av
Electrolux og må kun brukes i
vanlig husholdning, dvs. må ikke
brukes til kommersielle formal.
●
Apparatet installeres i
overensstemmelse med alle
relevante forskrifter som gjelder i
det nye landet du bor i.
Bestemmelsene i denne europeiske
garantien har ingen innflytelse på de
rettighetene du innrømmes gjennom
loven.
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 48
48 electrolux garanti/kundeservice
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 27 80 609
Verki˜ 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35 - 2774 - 518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
Sverige
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabafl› caddesi no : 35 Taksim Istanbul
–ÓÒÒˡ
+7 495 9377837
129090 ÃÓÒÍ‚‡, ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ,
16 ¡÷ ÑŒÎËÏÔËÍî
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 49
electrolux 49
Notater
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 50
50 electrolux
Notater
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
Pagina 51
117991 21/0no
18-01-2007
12:38
www.electrolux.com
www.electrolux.no
117991 21/0 -00-11122006
Pagina 52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising