Aeg-Electrolux | F86080IA | User manual | Aeg-Electrolux F86080IM Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux F86080IM Uživatelský manuál
FAVORIT 86080i
Návod k použití
Myèka nádobí
2
Vážený zákazníku,
dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù
našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci
funkènosti a designu, vybavenou špièkovou technologií. Pøesvìdèete se,
že naše spotøebièe jsou vyvíjeny smìrem k nejlepší úèinnosti a
ovladatelnosti - samozøejmì pøi splnìní nejvyšších standardù. Navíc jsou
našim výrobkùm vlastní aspekty úsporného provozu a šetrnosti k
životnímu prostøedí. Za úèelem zajištìní optimální a stálé úèinnosti
vašeho spotøebièe si prosíme pozornì pøeètìte tento návod k použití.
Umožní vám to snadné a efektivní používání všech funkcí. Doporuèujeme
návod uschovat na bezpeèném místì pro pøípad, že by jste do nìho
potøebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pøedávali pøípadnému
dalšímu uživateli spotøebièe.
Pøejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotøebièem.
3
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o
ochranì spotøebièe pøed poškozením.
Všeobecné informace a rady
2
Upozornìní k ochranì životního prostøedí
1
Obsah
3
Obsah
Návod k použití
4
Bezpeènost
4
Popis myèky
5
Ovládací panel
6
Pøed prvním uvedením do provozu
Nastavení zmìkèovaèe vody
Doplnìní speciální soli
Doplnìní leštidla
Zapnutí /vypnutí signálního tónu
Denní použití
Vkládání pøíborù a nádobí
Zmìna výšky horního koše
Doplòování mycího prostøedku
Použití mycího prostøedku 3 v 1
Volba programu (programová tabulka)
Spuštìní mycího programu
Nastavení èasové pøedvolby
Vypnutí myèky
Péèe a èištìní
9
9
11
12
15
16
16
22
23
24
26
28
29
30
31
Co dìlat, když ...
Malé poruchy odstraníte sami
Když není výsledek mytí uspokojivý
Likvidace
32
32
35
36
Technické údaje
36
Pokyny pro zkušební ústavy
37
Návod k postavení a pøipojení
39
Bezpeènostní pokyny pro instalaci
39
Instalace myèky
40
Pøipojení myèky nádobí
41
Záruka/Zákaznická služba
44
Servis
47
4
Návod k použití
Návod k použití
1 Bezpeènost
Pøed prvním uvedením do provozu
• Øiïte se pokyny uvedenými v “Návodu k instalaci a pøipojení”.
Správné používání myèky
• Myèka je urèena pouze pro mytí nádobí v domácnostech.
• Pøestavba nebo zmìny myèky jsou zakázány.
• Používejte pouze speciální sùl, mycí a lešticí prostøedek, které jsou
vhodné pro domácí myèky nádobí.
• Do myèky nedávejte žádná rozpouštìdla. Nebezpeèí výbuchu!
Bezpeènost dìtí
• Obalový materiál uložte proto mimo dosah dìtí. Nebezpeèí udušení!
• Dìti èasto nejsou schopné rozpoznat, jaké nebezpeèí jim pøi zacházení
s elektrickými spotøebièi hrozí. Nenechávejte je proto u myèky bez
dozoru.
• Zajistìte také, aby dìti nebo malá domácí zvíøata zvíøátka nemohly
vlézt dovnitø myèky. Nebezpeèí ohrožení života!
• Mycí prostøedek mùže poleptat oèi, ústa i hrdlo. Nebezpeèí ohrožení
života! Dodržujte také bezpeènostní pokyny výrobce uvedené u mycích
a lešticích prostøedkù.
• Voda v myèce není pitná. Hrozí nebezpeèí popálení!
Všeobecné bezpeènostní pokyny
•
•
•
•
Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci.
Jestliže myèku nepoužíváte, vypnìte ji a zavøete vodovodní kohoutek.
Kabel ze zásuvky vytahujte vždy za zástrèku, nikdy netahejte za kabel.
Jestliže do myèky nevkládáte nádobí, nebo ho nevyklízíte, musí být
dveøe myèky vždy zavøené. Nikdo tak o otevøené dveøe nezakopne a
nezraní se.
• Nikdy si nesedejte ani nestoupejte na otevøené dveøe.
• Jestliže je myèka umístìná v místnosti, kde mùže teplota klesnout pod
bod mrazu, po každém mytí odpojte pøipojovací hadici od vodovodního
kohoutku.
Popis myèky
5
Popis myèky
Ostøikovací rameno horního koše
a ostøikovací rameno dolního koše
Zásobník
na speciální sùl
Voliè
tvrdosti vody
Zásobník
na mycí prostøedek
Zásobník
na lešticí prostøedek
Typový štítek
Síta
Vnitøní osvìtlení
1
Tato myèka je vybavena vnitøním osvìtlením, které se rozsvítí a vypne,
když se dveøe otevøou a zavøou.
Ve vnitøním osvìtlení je žárovka LED tøídy 1 podle EN 60825-1:
1994+A1:2002+A2:2001
Chcete-li žárovku vymìnit, kontaktujte prosím místní servisní støedisko.
6
Ovládací panel
Ovládací panel
Tlaèítko ZAP/VYP
Tlaèítka programù
1
2
3
Tlaèítka funkcí
Stisknutím tlaèítka ZAP/VYP se myèka vypne.
Stisknutím tlaèítek programu vyberete požadovaný mycí program.
Ovládací panel
7
Tlaèítka funkcí: Pomocí tìchto tlaèítek je možné ke stisknutému
mycímu programu nastavit ještì následující funkce:
Tlaèítko funkce 1
Nastavení zmìkèovaèe vody
Tlaèítko funkce 2
Zapnutí/vypnutí pøítoku leštidla pøi 3 v 1
Tlaèítko funkce 3
Zapnutí /vypnutí signálního tónu
Na pøívod leštidla bude mít vliv pouze tehdy, je-li zvolena funkce
3 v 1.
Multidisplej
Nastavit èasovou
pøedvolbu
Ukazatele prùbìhu programu
Zvolit
funkci 3 v 1
Kontrolky
Na multidispleji se mùže zobrazit:
– na jaký stupeò tvrdosti vody je nastavený zmìkèovaè vody.
– zda je pøítok leštidla zapnutý nebo vypnutý
– zda je signální tón zapnutý/vypnutý.
– jaký je nastavený èas spuštìní.
– jak dlouho bude ještì zøejmì trvat probíhající mycí program
– jaká chyba myèky se objevila.
8
Ovládací panel
Ukazatel prùbìhu programu: Na ukazateli mycího programu se stále
zobrazuje právì probíhající èást programu.
Kontrolky mají následující význam:
SALZ 1)
Doplnit speciální sùl
KLARSPÜLER 1)
Doplnit leštidlo
WASSER
Otevøít vodovodní kohoutek
SPRÜHARM
Ostøikovací rameno horního koše je zablokované
TÜR
Dveøe myèky jsou otevøené
1)Tyto kontrolky bìhem probíhajícího mycího programu nesvítí.
Pøed prvním uvedením do provozu
9
Pøed prvním uvedením do provozu
3
Chcete-li použít mycí prostøedek “3 v 1":
– Nejprve si pøeètìte èást “Použití mycího prostøedku 3 v 1".
– Nedoplòujte speciální sùl ani leštidlo.
Jestliže mycí prostøedek 3 v 1 nepoužíváte, pøed prvním použitím:
1. Nastavte zmìkèovaè vody.
2. Doplòte speciální sùl pro zmìkèovací zaøízení.
3. Doplòte leštidlo.
Nastavení zmìkèovaèe vody
3
Zmìkèovaè vody je nutné nastavit mechanicky a elektronicky.
Chcete-li zabránit usazování vápence na nádobí a myèce, musíte mýt
nádobí mìkkou vodou, tedy s nízkým obsahem vápence. Zmìkèovaè
tvrdosti vody je nutné nastavit na stupeò tvrdosti vody ve vašem bydlišti,
viz pøíslušná tabulka. Informace o tvrdosti vody získáte na pøíslušném
vodárenském úøadì.
Myèka nádobí musí být vypnutá.
Mechanické nastavení:
1. Otevøete dveøe myèky.
2. Z myèky vyjmìte dolní koš na nádobí.
3. Voliè tvrdosti vody na levé stranì mycího
prostoru otoète na 1 nebo na 2 (viz
tabulka).
10
3
Pøed prvním uvedením do provozu
Elektronické nastavení:
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Pokud svítí pouze kontrolka LED tlaèítka programu, je tento mycí
program zapnutý. Mycí program je nutné zrušit:
Asi na 2 vteøiny souèasnì stisknìte tlaèítka funkcí 1 a 2.
Kontrolky LED všech nyní volitelných tlaèítek programu svítí.
2. Stisknìte souèasnì tlaèítka funkcí 1 a 2 a podržte je.
Kontrolky LED tlaèítek funkcí 1 až 3 zaènou blikat.
3. Stisknìte tlaèítko funkce 1 .
Kontrolka LED tlaèítka funkce 1 zaène blikat.
Na multidispleji se objeví nastavený stupeò tvrdosti.
4. Stisknutím tlaèítka 1 se stupeò tvrdosti zvýší o 1.
(Výjimka: po stupni tvrdosti 10 následuje stupeò tvrdosti 1).
5. Po nastavení správného stupnì tvrdosti stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Stupeò tvrdosti se tak uloží.
Jestliže je zmìkèovaè vody nastavený na "1" elektronicky, je tak zároveò
i vypnutá kontrolka pro speciální sùl.
Nastavení
stupnì tvrdosti vody
Tvrdost vody
ve
°d 2)
51
43
37
29
23
v
mmol/l) 3)
Oblast
- 70
- 50
- 42
- 36
- 28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
do 4
0,7 - 1,8
do 0,7
mechanické
2*
I/II
I
elektronické
10 4)
9
8
7
6
5*
4
3
1
2
1
sùl není nutná
Ukazatel
na multidispleji
Poèet
zvukových
signálù1)
10L
9L
8L
7L
6L
5L
4L
3L
2L
10
9
8
7
6
1L
1
5
4
3
2
1)Tvrdost vody je signalizována zvukovì jen tehdy, jestli je zvukový signál zapnutý.
2)(°d) nìmecké stupnì, mìøítko tvrdosti vody
3)(mmol/l) milimol na litr, mezinárodní jednotka tvrdosti vody
4)Pøi tomto nastavení se prùbìh programu mùže nepatrnì prodloužit.
*) nastavení z výroby
Pøed prvním uvedením do provozu
11
Doplnìní speciální soli
1.
2.
3.
4.
3
3
K odvápnìní vody je nutné používat speciální sùl. Používejte pouze
speciální sùl, která je urèena pro domácí myèky nádobí.
Jestliže nepoužíváte mycí prostøedek 3 v 1, doplòte speciální sùl:
– pøed prvním zapnutím myèky nádobí
– když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka pro speciální sùl.
Otevøete dveøe a vyjmìte dolní koš.
Uzávìrem zásobníku na sùl otoète
smìrem doleva.
Pouze pøed prvním uvedením do
provozu:
Zásobník na vodu naplòte úplnì vodou.
Na otvor zásobníku postavte pøiložený
trychtýø.
Do zásobníku nasypte speciální sùl,
objem je podle velikosti solných zrn asi
1,0-1,5 kg. Zásobník nepøeplòujte.
Jestliže pøi doplòování soli pøeteèe
voda, není to na závadu.
5. Otvor zásobníku oèistìte od zbytkù soli.
6. Uzávìr pevnì utáhnìte smìrem doprava.
7. Po doplnìní speciální soli nechte probìhnout mycí program. Tím
se odstraní vyteklá voda a spláchnou zrnka soli.
Rychlost rozpuštìní soli závisí na velikosti solných zrn, proto mùže trvat
nìkolik hodin, než kontrolka speciální soli zhasne.
12
Pøed prvním uvedením do provozu
Doplnìní leštidla
Díky leštidlu voda po nádobí lépe stéká, na nádobí nejsou skvrny a
leskne se, a sklenice jsou prùzraèné.
Jestliže nepoužíváte mycí prostøedek 3 v 1, doplòte leštidlo:
– pøed prvním zapnutím myèky nádobí
– jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka leštidla.
Používejte jen speciální lešticí
prostøedky pro myèky, nikdy
nepoužívejte jiné tekuté èisticí
prostøedky.
1. Otevøete dveøe.
Zásobník na leštidlo se nachází na
vnitøní stranì dveøí myèky.
2. Stisknìte uvolòovací knoflík na
zásobníku s leštidlem.
3. Odklopte kryt.
4. Leštidlo pomalu vlijte až k vyèárkované
znaèce Max;
tedy pøibližnì 140 ml.
5. Kryt zatlaète, až zapadne.
6. Jestliže se vám leštidlo rozlije vedle,
setøete ho hadøíkem. Jinak by se pøi
mytí vytvoøilo pøíliš mnoho pìny.
Pøed prvním uvedením do provozu
13
Nastavení dávkovaèe leštidla
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dávkování zmìòte pouze tehdy, jsou-li na sklenicích a nádobí šmouhy,
mléèné skvrny (nastavte nižší dávkování), nebo zaschlé vodní kapky
(nastavte vyšší dávkování); viz kapitolu “Když nejsou výsledky mytí
uspokojivé”. Dávkování je možné nastavit v rozmezí 1-6. Z výroby je
dávkování nastaveno na stupeò “4”.
Otevøete dveøe myèky.
Stisknìte uvolòovací knoflík na
zásobníku s leštidlem.
Odklopte kryt.
Nastavte dávkování.
Kryt zatlaète, až zapadne.
Jestliže se vám leštidlo rozlije, setøete
ho hadøíkem.
14
Pøed prvním uvedením do provozu
Zapnutí pøívodu leštidla u zvolené funkce 3 v 1
3
3
Jestliže není funkce 3 v 1 zvolena, je pøívod leštidla stále zapnutý.
Jestliže jste zvolili funkci 3 v 1 kvùli použití mycího prostøedku 3 v 1, je
pøívod leštidla vypnutý. Jestlliže není nádobí dostateènì suché, mìli
byste pøívod leštidla opìt zapnout (viz téz èást "Použití mycího
prostøedku 3 v 1").
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Pokud svítí pouze kontrolka LED tlaèítka programu, je tento mycí
program zapnutý. Mycí program je nutné zrušit:
Asi na 2 vteøiny souèasnì stisknìte tlaèítka funkcí 1 a 2.
Kontrolky LED všech nyní volitelných tlaèítek programu svítí.
2. Stisknìte souèasnì tlaèítka funkcí 1 a 2 a podržte je.
Kontrolky LED tlaèítek funkcí 1 až 3 zaènou blikat.
3. Stisknìte tlaèítko funkce 2 .
Kontrolka LED tlaèítka funkce 2 zaène blikat.
Na multidispleji se zobrazí souèasné nastavení:
0d
Pøítok leštidla pøi 3 v 1 vypnutý (nastavení z výroby)
1d
Pøítok leštidla pøi 3 v 1 zapnutý
4. Stisknutím tlaèítka funkce 2 se pøítok leštidla zapne nebo vypne.
5. Jakmile se na multidispleji objeví požadované nastavení, stisknìte
tlaèítko ZAP/VYP. Nastavení se uloží do pamìti.
Pøed prvním uvedením do provozu
15
Zapnutí /vypnutí signálního tónu
3
Mùžete také nastavit, zda si pøejete k optickým ukazatelùm (napø. konec
programu, chybové kódy) ještì pøidat signální tón.
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Pokud svítí pouze kontrolka LED tlaèítka programu, je tento mycí
program zapnutý. Mycí program je nutné zrušit:
Asi na 2 vteøiny souèasnì stisknìte tlaèítka funkcí 1 a 2.
Kontrolky LED všech nyní volitelných tlaèítek programu svítí.
2. Stisknìte souèasnì tlaèítka funkcí 1 a 2 a podržte je.
Kontrolky LED tlaèítek funkcí 1 až 3 zaènou blikat.
3. Stisknìte tlaèítko funkce 3 .
Kontrolka LED tlaèítka funkce 3 zaène blikat.
Na multidispleji se zobrazí souèasné nastavení:
0b
Signální tón vypnutý
1b
Signální tón zapnutý (nastavení z výroby)
4. Stisknutím tlaèítka funkce 3 se nastavení zmìní.
5. Jakmile se na multidispleji objeví požadované nastavení, stisknìte
tlaèítko ZAP/VYP. Nastavení se uloží do pamìti.
16
Denní použití
Denní použití
Vkládání pøíborù a nádobí
1
V myèce nemyjte houby, utìrky a všechny další pøedmìty, které mohou
nasáknout vodou. Na nádobí potaženém umìlou hmotou a teflonem se
dlouho drží kapky. Toto nádobí schne proto o nìco hùøe než porcelán a
nerezová ocel.
K mytí v myèce se následující pøíbory/nádobí
nehodí:
hodí jen omezenì:
• Pøíbory s døevìnou, rohovinovou,
porcelánovou nebo perlet’ovou
rukojetí.
• Umìlohmotné kousky, které
nejsou žáruvzdorné.
• Starší pøíbory, jejichž tmel
je citlivý na teplo.
• Lepené nádobí nebo pøíbory.
• Cínové nebo mìdìné pøedmìty.
• Olovnaté sklo.
• Ocelové pøedmìty, které mohou
zrezivìt.
• Døevìná prkna a prkénka.
• Umìlecké pøedmìty.
• Kameninové nádobí myjte v myèce jen tehdy,
je-li to výslovnì doporuèeno výrobcem.
• Ozdobný dekor glazury mùže po èastém mytí v
myèce vyblednout.
• Støíbrné a hliníkové kusy se mohou pøi mytí v
myèce zbarvovat. Zbytky jídel jako napø.
vajeèný bílek, žloutek nebo hoøèice zpùsobují
zbarvení støíbra nebo na nìm tvoøí skvrny.
Jestliže nebudete støíbrné nádobí ihned po jídle
mýt, oèistìte ho alespoò ihned od zbytkù jídel.
• Sklo mùže po èastém mytí v myèce zmatovìt.
• Pøed vložením nádobí do myèky byste mìli:
– odstranit velké zbytky jídel;
– hrnce s pøipeèenými jídly namoèit.
• Pøi vkládání nádobí a pøíborù postupujte takto:
– Nádobí ani pøíbory nesmí bránit otáèení ostøikovacího ramene.
– Mísy, šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhùru, aby se v
nich nemohla hromadit voda.
– Nádobí a pøíbory nesmí ležet v sobì nebo se po stranách zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se sklo nepoškodilo.
– Malé pøedmìty (napø. víèka) nevkládejte do koše na nádobí, ale do
košíku na pøíbory, kterým nemohou propadnout.
Denní použití
17
Vkládání pøíborù
1
Upozornìní: Špièaté nože a pøíbory s ostrými hranami položte kvùli
nebezpeèí poranìní do horního koše.
K umytí všech pøíborù v košíèku na pøíbory je nutné:
1.Na košík na pøíbory nasuòte
2.Vidlièky a lžíce postavte do
møížkovou vložku.
møížkové vložky držadlem dolù.
V pøípadì vìtších kusù, jako napø. šlehacích metel, mùžete použít pouze
polovinu møížkové vložky.
Košík na pøíbory je rozvírací.
Držadlo, které se skládá ze dvou èástí,
byste mìli pøi vyjímání úplnì
obemknout rukou.
1. Košík na pøíbory postavte na stùl nebo
na pracovní desku.
2. Držadlo oddìlte od sebe.
3. Vyjmìte pøíbory.
18
Denní použití
Vkládání / vyjímání nádobí z dolního a horního koše
Pøi vkládání nebo vyjímání nádobí z
dolního a horního koše uchopte
držadlo uprostøed a koš vytáhnìte
nebo ho zasuòte.
Hrnce, pánve, velké talíøe
Vìtší a silnì zašpinìné nádobí vložte
do dolního koše.
(talíø až do prùmìru 29 cm).
K pohodlnému vkládání vìtších kusù
nádobí jsou všechny zadní stojany na
talíøe v dolním koši sklopitelné.
Denní použití
Sklenièky na pivo a sekt
Do držákù na pivní sklenice vlevo v
dolním koši je možné umístit až ètyøi
sklenice na svìtlé pivo, nebo úzké
sklenice na plzeòské.
Držáky na pivní sklenice mùžete také
vyklopit smìrem nahoru.
Držáky na pivní sklenice je možné
vymìnit za dvì dodateènì dodávané
podložky na šálky, které se dají využít
také jako držáky na italské víno
Prosecco nebo sekt.
1. Držáky na pivní sklenice odstraníte
vysunutím nahoru se souèasným
lehkým tlakem zdola na závìsné háèky.
2. Podložky na šálky nasaïte se
závìsnými háèky na pøíèné výztuhy
A nebo B. Lehkým tlakem nasuòte na
závìsné háèky, až zapadnou.
3. Podložky na šálky odstraníte stejným
zpùsobem jako držáky na pivní
sklenice.
4. Myjete-li sklenice na svìtlé pivo bìžné
velikosti, zavìste držák na pivní
sklenice na pøíènou výztuhu A, v
pøípadì tìžkých nižších sklenic na B.
19
20
1
Denní použití
Drátìný systém k upevnìní držákù na
pivní sklenice nebo podložku na šálky
mùžete v pøípadì potøeby odstranit
1. Drátìný systém posuòte palcem
smìrem dozadu (viz obrázek).
Pozor: Nebezpeèí poranìní:
Do drátìného systému nesahejte
rukou, ale mùžete si pomoci položením
ruky pod systém u košíku na pøíbory.
2. Systém opìt upevníte posunutím
smìrem dopøedu.
Denní použití
Šálky, sklenice, kávový servis
Menší, choulostivé kousky a dlouhé
špièaté pøíbory vložte do horního koše.
• Nádobí vyrovnejte na sklopitelnou
podložku na šálky a pod ní tak, aby
voda mohla zasáhnout všechny kusy
nádobí.
• V pøípadì vysokých kouskù nádobí je
možné podložky na šálky zdvihnout.
• Sklenièky na víno nebo koòak opøete
nebo zavìste do výøezù podložky na
šálky.
• Potøebujete-li umýt sklenièky s
dlouhou stopkou, sklopte podložku
na sklenièky doprava, jinak ji nechte
odklopenou doleva.
21
22
Denní použití
• Øada s ostny vlevo v horním koši je
rovnìž sklopitelná ve dvou èástech.
Nesklopené ostny: Sklenièky, poháry
apod. postavte do horního koše.
Sklopené ostny: Více místa pro
mísy.
Zmìna výšky horního koše
Maximální výška nádobí v
3
horním koši
dolním koši
u zvýšeného horního koše
22 cm
30 cm
u sníženého horního koše
24 cm
29 cm
Zmìna výšky je možná i s naplnìnými koši.
Zdvihnutí/spuštìní horního koše
1. Horní koš úplnì vytáhnìte.
2. Zdvihnìte ho za držadlo až na doraz a
kolmo spust’te.
Horní koš zapadne do spodní nebo
vrchní polohy.
Denní použití
Doplòování mycího prostøedku
1
3
Mycí prostøedek uvolòuje neèistoty na
nádobí a pøíborech.
Zásobník je nutné naplnit pøed
zaèátkem mycího programu.
Používejte jen mycí prostøedky vhodné
pro domácí myèky.
Zásobník na mycí prostøedek se
nachází na vnitøní stranì dveøí myèky.
1. Je-li kryt zavøený:
Stisknìte uvolòovací knoflík.
Uvolní se kryt.
2. Do zásobníku na mycí prostøedek
doplòte mycí prostøedek. Jako
pomùcka k doplòování slouží
vyznaèené èáry: “20/30” odpovídá asi
20/30 ml mycího prostøedku.
Dodržujte pokyny výrobce k dávkování
a použití.
3. Kryt zaklapnìte zpìt a zatlaète, až
zapadne.
Máte-li velmi špinavé nádobí, pøidejte
mycí prostøedek i do vedlejší komory
(1). Tato dávka bude úèinná již pøi
pøedmytí.
23
24
Denní použití
Kompaktní mycí prostøedek
2
Mycí prostøedky pro myèky jsou dnes témìø výluènì nízkozásadité
kompaktní mycí prostøedky s pøírodními enzymy v tabletách nebo v
práškové formì.
50 °C mycí programy použité s tìmito kompaktními mycími prostøedky
nezatìžují životní prostøedí a šetøí vaše nádobí, protože umožòují
pùsobení enzymù kompaktních mycích prostøedkù, které rozpouštìjí
neèistoty. Pøi použití 50 °C mycích programù s kompaktními mycími
prostøedky dosáhnete tedy výsledkù, kterých byste jinak docílili jen pøi
použití 65 °C programù.
Mycí tablety
3
Mycí tablety rùzných výrobcù se nerozpouštìjí stejnì rychle. U krátkých
programù se proto nevyužije celý mycí úèinek tìchto tablet. Mycí tablety
používejte proto u mycích programù s pøedmytím.
Použití mycího prostøedku 3 v 1
3
Tyto mycí prostøedky jsou vlastnì kombinací mycího prostøedku, leštidla
a soli.
Zapnutím funkce 3 v 1 se pak
– pøívod speciální soli a leštidla z pøíslušného zásobníku pøeruší,
– nedostatek soli a leštidla se jižž nezobrazuje,
– mycí programy mohou trvat až o 30 minut déle.
Pøed použitím mycího prostøedku 3 v 1 zkontrolujte, zda je tento
prostøedek vhodný pro tvrdost vody ve vašem bytì (dodržujte pokyny
výrobce).
Pokud je tvrdost vody ve vašem bytì vyšší, než je tvrdost doporuèená
výrobcem, a vy byste chtìli pøesto mycí prostøedek 3 v 1 použít,
postupujte následujícím zpùsobem:
• Zvolte funkci 3 v 1 a a nastavte tvrdost vody o jeden stupeò nižší, než
pøi mytí bez mycího prostøedku 3 v 1.
• Doplòte speciální sùl do zásobníku (je-li zásobník prázdný).
Myèka si zapamatuje dvì rozdílná nastavení tvrdosti vody pro mytí s
funkcí 3 v 1 a pro mytí bez funkce 3 v 1.
Denní použití
3
25
Pokud používáte mycí prostøedky 3 v 1
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
2. Stisknìte tlaèítko 3 IN 1.
Kontrolka tlaèítka svítí: Funkce 3 v 1 je zvolena.
Pøed spuštìním mycího programu dejte do zásobníku na mycí
prostøedek zvolený prostøedek 3 v 1.
Vzhledem k tomu, že se pøi zapnutí funkce 3 v 1 pøívod leštidla
automaticky vypne, mùže se stát, že nádobí nebude z dùvodu rozdílné
kvality prostøedku 3 v 1 dostateènì suché.
V tomto pøípadì postupujte následujícím zpùsobem (øiïte se pokyny v
kapitole "Doplnìní leštidla"):
• Do zásobníku doplòte leštidlo (je-li zásobník prázdný).
• Dávkování lešticího prostøedku nastavte mechanicky na "2".
• Zapnìte pøívod leštidla.
Pokud už nechcete výrobky 3 v 1 používat
Jestliže se rozhodnete, že už mycí prostøedek 3 v 1 nebudete používat,
postupujte prosím takto:
• Vypnìte funkci 3 v 1.
• Naplòte zase zásobník soli a leštidla.
• Zmìkèovaè vody nastavte na co nejvyšší možné nastavení a proveïte
až tøi normální mycí cykly bez nádobí.
• Pak zmìkèovaè vody nastavte na nastavení vhodné pro tvrdost vody
ve vašem bydlišti.
Pokud používáte mycí prostøedky 4 v 1
Pøi použití mycích prostøedkù "4 v 1", které v prostøedku "3 v 1" obsahují
navíc pøípravek proti rozleptávání skla, dodržujte stejné pokyny jako pro
mycí prostredky typu "3 v 1".
26
Denní použití
Volba programu (programová tabulka)
Použité nádobí
uložené do myèky,
které se bude mýt až
pozdìji.
Voda (litry)
Energie (kWh)
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
-
-
-
-
9
23 - 25
12 - 14
0,8
1,8 - 2,0
0,95 - 1,05
30
120 - 130
13 - 25
•
1,0 - 1,5
•
90 - 110
•
15
Všechny
druhynádobí
-
4
VORSPÜLEN
6)
•
0,9
Dezertní talíøky,
kávový servis,
lehce zašpinìné
køehké
sklenièky
GLAS
45°
-
< 0,1
Jídelní nádobí a
hrnce, nádobí
ENERGIE
normálnì zašpinìné
SPAREN (50°)5) citlivé na
teplotu
Doba (minuty)
•
INTENSIV
CARE 70°4)
•
73
silnì zašpinìné,
zaschlé zbytky jídel,
Jídelní nádobí a
pøedevším
hrnce
bílkovinných a
škrobovitých
•
12
•
Sušení
-
Nádobí bez
hrncù
Leštìní
právì použité, lehce
až normálnì
zašpinìné
30 MIN
(60°)3)
1 až 2x
•
2x
•
2x
Jídelní nádobí a normálnìzašpinìné,
hrnce
zaschlé zbytky jídel
AUTOMATIC
(50° - 65°)2)
Hodnotyspotøeby1)
130 - 160
Druh
zneèištìní
Mytí
Urèen pro:
Pøedmytí
Mycí program
Mezioplach
Prùbìh programu
1)Hodnoty spotøeby byly zjišt’ovány za podmínek odpovídajících normì. Závisí na náplni košù
myèek. Odchylky jsou proto pøi bìžném použití možné.
2)U tohoto programu myèka podle zakalení vody zjistí, jak silnì je nádobí zašpinìné. Délka
programu, spotøeba vody a energie se mohou velmi lišit v závislosti na množství nádobí a jeho
zašpinìní. Podle stupnì zašpinìní se mùže teplota mycí vody automaticky mìnit od 50 °C do
65 °C.
3)U tohoto programu smí být myèka naplnìna jen polovièním množstvím nádobí.
4)Pøi oplachování leštícím prostøedkem se teplota na 10 minut zvýší na 68° k hygienickému
vyèištìní napø. dìtských lahvièek, umìlohmotných krájecích prkének nebo zavaøovacích sklenic
na marmeládu.
5)Testovací program pro zkušební ústavy
6)Tento program nevyžaduje žádný mycí prostøedek.
Denní použití
Volba programu
Pokud vaše nádobí vypadá takto, zvolte
intenzivní program.
normální program nebo program k
úspoøe energie.
krátký program (napø. 30minutový
program).
27
28
Denní použití
Spuštìní mycího programu
1.
2.
3.
4.
5.
3
Zkontrolujte, zda se ostøikovací ramena mohou volnì otáèet.
Úplnì otevøete vodovodní kohoutek.
Zavøete dveøe.
Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Vyberte požadovaný program.
Kontrolka programu a pøíslušné èásti programu na ukazateli prùbìhu
programu svítí. Na multidispleji se zobrazí oèekávaný zbývající èas až do
konce programu.
Po asi 3 vteøinách se spustí zvolený mycí program.
Na ukazateli mycího programu se stále zobrazuje právì probíhající èást
programu.
Zbývající èas na multidispleji se bìhem programu mìní podle vloženého
množství nádobí, stupnì zašpinìní apod.
Pøerušení nebo ukonèení mycího programu
1
3
Probíhající mycí program pøerušujte jen tehdy, je-li to opravdu nutné.
Pøerušení mycího programu otevøením dveøí myèky
Pøi otevøení dveøí mùže unikat horká pára. Nebezpeèí popálení!
1. Dveøe opatrnì otevøete. Mycí program se zastaví.
2. Zavøete dveøe. Mycí program bude pokraèovat.
Pøerušení mycího programu
1. Stisknìte tlaèítka funkcí 1 a 2 a podržte je.
Kontrolky LED všech nyní volitelných tlaèítek programu svítí.
2. Uvolnìte tlaèítka funkcí. Mycí program je pøerušený.
3. Chcete-li spustit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v zásobníku
mycí prostøedek.
4. Vypnìte tlaèítkem ZAP/VYP.
Vypnutím myèky se zvolený mycí program pouze pøeruší, nikoli ukonèí.
Po dalším zapnutí myèky bude mycí program pokraèovat dál.
Denní použití
29
Nastavení èasové pøedvolby
3
S èasovou pøedvolbou mùžete odložit dobu spuštìní mycího programu o
1 až 19 hodin.
1. Tlaèítko èasové pøedvolby tisknìte tak dlouho, až se na multidispleji
objeví požadovaný posun startu, napø. 12 h pro odložení zaèátku mycího
programu o 12 hodin. Kontrolka èasové pøedvolby se rozsvítí.
2. Vyberte mycí program.
3. Zbývající èas do zaèátku mycího programu se prùbìžnì zobrazuje (napø.
12h, 11h, 10h, ... 1h apod.).
Zmìna èasové pøedvolby:
Pokud mycí program ještì nezaèal, mùžete ještì stisknutím tlaèítka
èasové pøedvolby zmìnit nastavení.
Zrušení èasové pøedvolby:
Tlaèítko èasové pøedvolby tisknìte tak dlouho, až se na multidispleji
objeví doba prùbìhu zvoleného programu. Zvolený mycí program zaène
ihned.
Zmìna mycího programu
Dokud mycí program nezaène, mùžete ho ještì zmìnit: Nejprve mycí
program ukonèete, pak opìt nastavte èasovou pøedvolbu, a nakonec
vyberte nový mycí program.
30
Denní použití
Vypnutí myèky
1
Myèku vypnìte, až když se na multidispleji objeví hodnota zbývajícího
èasu “0” a rozsvítí se kontrolka konce mycího programu.
U nìkterých mycích programù bìží i po jejich ukonèení dál sušicí
ventilátor.
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP. Displej zhasne.
2. Zavøete vodovodní kohoutek.
Opatrnì otevøete dveøe, protože mùže unikat horká pára.
• Horké nádobí je choulostivé na náraz. Nechte ho proto pøed vyjmutím
asi 15 minut vychladnout. Bude pak i lépe osušené.
• Nádobí oschne rychleji, když dveøe po ukonèení programu na okamžik
úplnì otevøete a pak je necháte pøivøené.
Vyjmutí nádobí
3
Vnitøní dveøe a vnitøní prostor jsou vlhké; je to normální jev.
• Nejprve vyjmìte nádobí z dolního koše, pak z horního koše. Zabráníte
tak, aby zbylá voda z horního koše kapala na nádobí v dolním koši.
• Vnitøní osvìtlení myèky je zapnuté tak dlouho, dokud jsou dveøe
otevøené. Doporuèujeme proto kvùli úspoøe energie vždy dveøe zavøít
ihned po vložení nebo vyjmutí nádobí.
Péèe a èištìní
31
Péèe a èištìní
1
Nepoužívejte žádné pøípravky k ošetøování nábytku ani agresivní èistidla.
• Ovládací prvky myèky otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplé,
èisté vodì.
• Vnitøní zásobníky, tìsnìní dveøí a sítko v pøívodu vody (je-li použito)
obèas zkontrolujte a pøípadné neèistoty odstraòte.
Èištìní sít
3
Síta je nutné pravidelnì kontrolovat a
èistit. Zanesená síta ovlivòují výsledek
mytí.
1. Otevøete dveøe a vyjmìte dolní koš.
2. Držadlem pootoète asi o 1/4 otáèky
doleva (A) a systém sít vyjmìte (B).
3. Jemné síto (1) uchopte za oèko držadla
a vytáhnìte z mikrofiltru (2).
4. Všechna síta øádnì vymyjte pod tekoucí
vodou.
32
1
Co dìlat, když ...
5. Ze dna mycího prostoru vyjmìte ploché
síto (3) a dùkladnì ho po obou stranách
vyèistìte.
6. Po vyèištìní zasaïte ploché síto zpìt.
7. Jemné síto zasuòte do mikrofiltru a
spojte.
8. Celý systém sít zasaïte zpìt a otoèením
držadla doprava ho zablokujte, až
zapadne. Dávejte pozor, aby ploché síto
nevyènívalo ze dna mycího prostoru.
Nikdy myèku nezapínejte bez sít.
Co dìlat, když ...
Malé poruchy odstraníte sami
Ještì než zavoláte službu zákazníkùm, zkuste prosím, zda nemùžete
poruchu
– odstranit sami pomocí dále uvedené tabulky poruch
nebo
– zda porucha není zpùsobena vadnou elektrickou a/nebo vodovodní
pøípojkou.
V tìchto pøípadech by vám totiž technik zákaznické služby servisu musel
návštìvu naúètovat, i kdyby byl spotøebiè ještì v záruce.
Pokud je signální tón zapnutý, zní pøi poruchách výstražný signál.
Jestliže se pøi provozu na multidispleji objeví jeden z následujících
chybových kódù:
– chybový kód Å 10 (problém s pøívodem vody),
– chybový kódÅ 20 (problém s vypouštìním vody),
podívejte se prosím do následující tabulky.
Po odstranìní chyby stisknìte tlaèítko zapoèatého mycího programu.
Mycí program bude pokraèovat.
U jiných chybových kódù (“Å " následovaných èíslicí):
– Mycí program ukonèete.
– Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte.
– Opìt nastavte mycí program.
Jestliže se chyba zase objeví, obrat’te se na zákaznickou službu a sdìlte
chybový kód.
Co dìlat, když ...
Porucha
Je slyšet1 krátký varovný
signál, který se stále
opakuje,
Programová kontrolka
zvoleného mycího
programu bliká:
rozsvítila se kontrolka
WASSER :
na multidispleji se objeví
chybový kód Å 10
(problém s pøívodem
vody).
Možná pøíèina
33
Øešení
Vodovodní kohoutek je
zvápenatìlý nebo rozbitý.
Vodovodní kohoutek
vyzkoušejte, je-li to nutné,
nechte ho opravit.
Vodovodní kohoutek je
zavøený.
Otevøete vodovodní
kohoutek.
Sítko (je-li instalováno) ve
šroubovém spoji u
vodovodního kohoutku je
ucpané.
Sítko ve šroubovém spoji
vyèistìte.
Sítka na dnì mycího
prostoru jsou zanesená.
Zrušte mycí program (viz
kapitolu: Spuštìní mycího
programu);
Vyèistìte sítka, (viz kapitolu
Èištìní sítek).pak opìt
spust’te mycí program.
Pøívodní hadice není
správnì umístìná.
Zkontrolujte umístìní hadice.
Jsou slyšet 2 krátké
Sifon je ucpaný.
varovné signály, které se
stále opakují,
Programové kontrolky
zvoleného mycího
Vypouštìcí hadice není
programu blikají,
správnì umístìná.
na multidispleji se objeví
chybový kód Å 20
(ve vnitøní vanì myèky stojí
voda).
Vyèistìte sifon.
Zkontrolujte umístìní hadice.
Jsou slyšet 3 krátké
varovné signály, které se
stále opakují,
Na multidispleji se zobrazí
chybový kód Å 30 .
Zareagoval ochranný
systém proti vyplavení.
Je slyšet 1 delší varovný
signál,
kontrolka SPRÜHARM
svítí.
Dveøe opatrnì otevøete.
Pøi otevøení dveøí mùže
unikat horká pára.
Nebezpeèí popálení! Nádobí
Ostøikovací rameno horního
a pøíbory vyrovnejte do košù
koše je zablokované.
tak, aby se ostøikovací
rameno nad nimi mohlo
volnì otáèet. Zavøete dveøe
myèky.
Kontrolka TÜR svítí.
Dveøe myèky jsou otevøené. Zavøete dveøe myèky.
Nejprve zavøete vodovodní
kohoutek, pak vypnìte
myèku a zavolejte do
zákaznické služby.
34
Co dìlat, když ...
Porucha
Program se nespustil.
V mycím prostoru jsou
viditelné rezavé skvrny.
Hvízdavý zvuk pøi mytí.
Vnitøní osvìtlení myèky
nesvítí.
Možná pøíèina
Øešení
Zástrèka není zasunutá do
zásuvky.
Zasuòte zástrèku.
Pojistka v domácí instalaci
není v poøádku.
Pojistku vymìòte.
U modelù myèek s
pøedvolbou èasu spuštìní:
je zapnutý odložený èas
spuštìní.
Jestliže chcete myèku spustit
ihned, pøedvolbu èasu
spuštìní zrušte.
Mycí prostor je z
nerezavìjící oceli. Rezavé
skvrny v mycím prostoru
jsou zpùsobeny rzí z jiných
pøedmìtù (èástice rzi z
vodovodního vedení, hrncù,
pøíborù apod.) Tyto skvrny
odstraòte bìžným èisticím
prostøedkem na ocel.
V myèce myjte jen pøíbory a
nádobí k tomu urèené.
Hvízdání neznamená
závadu.
Z myèky odstraòte vodní
kámen pomocí
odvápòovacího prostøedku
pro myèky, který zakoupíte v
obchodì. Pokud tyto zvuky
uslyšíte i po odstranìní
vodního kamene, použijte k
mytí nádobí a pøíborù jiný
znaèkový mycí prostøedek.
Zástrèka není zasunutá do
zásuvky.
Zasuòte zástrèku.
Žárovka vnitøního osvìtlení
je poškozená.
Obrat’te se na støedisko
služby zákazníkùm.
Co dìlat, když ...
35
Když není výsledek mytí uspokojivý
Nádobí není èisté.
• Nezvolili jste správný mycí program.
• Nádobí bylo vloženo tak, že voda se nemohla dostat k celému povrchu
nádobí. Koše na nádobí se nesmí pøeplòovat.
• Sítka na dnì mycího prostoru jsou zanesená, nebo špatnì zasazená.
• Nepoužili jste znaèkový èisticí prostøedek, nebo jste ho dali pøíliš málo.
• Jsou-li na nádobí vápencové skvrny: Zásobník na speciální sùl je
prázdný, nebo je zaøízení na zmìkèování vody špatnì nastaveno.
• Vypouštìcí hadice není správnì umístìná.
• Pokud jsou v zásobníku na mycí prostøedek po skonèení mycího
programu ještì zbytky mycího prostøedku, bylo ostøikovací rameno
zablokováno, nebo jsou trysky ostøikovacího ramene ucpány
neèistotami z mycí vody.
Ostøikovací ramena mùžete k èištìní vyjmout z jejich upevnìní
(viz kapitola “Údržba a èištìní”).
Nádobí není suché a je bez lesku.
• Nepoužili jste znaèkové leštidlo.
• Zásobník na leštidlo je prázdný.
Na skle a nádobí jsou šmouhy, pruhy, mléèné skvrny nebo
namodralý povlak.
• Nastavte nižší dávkování leštidla.
Na skle a nádobí jsou zaschlé vodní kapky.
• Nastavte vyšší dávkování leštidla.
• Pøíèinou mùže být i mycí prostøedek. Obrat’te se na zákaznickou službu
výrobce mycího prostøedku.
Koroze skla
• Obrat’te se na zákaznickou službu výrobce mycího prostøedku.
36
Likvidace
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
1
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatøí
do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbìrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zaøízení. Zajištìním správné
likvidace tohoto výrobku pomùžete zabránit negativním dùsledkùm pro
životní prostøedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpùsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnìjší informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u pøíslušného místního úøadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodì, kde jste výrobek zakoupili.
Upozornìní! U spotøebièe k likvidaci vytáhnìte zástrèku ze zásuvky.
Sít’ový kabel odøíznìte a èást se zástrèkou zlikvidujte.
Dveøe poškoïte tak, aby nešly zavøít. Dìti se tak nebudou moci pøi høe
uvnitø zavøít; mohly by se totiž udusit.
Technické údaje
5
Kapacita:
12 souprav vèetnì servírovacího nádobí
Pøípustný vodní tlak:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 bar )
Elektrické pøipojení:
Viz též typový štítek na pravém vnitøním okraji dveøí myèky
nádobí.
Hluènost
43 dB(A) re 1pW podle normy EN 60704-3
Rozmìry:
818 - 878 x 596 x 575 (V x Š x H v mm)
Max. váha:
45 kg
Pokyny pro zkušební ústavy
37
Pokyny pro zkušební ústavy
Test podle normy EN 60704 se musí provádìt s plným množstvím
nádobí pomocí testovacího programu (viz tabulka programù).
Testy podle normy EN 50242 se musí provádìt s plným zásobníkem
soli zmìkèovacího zaøízení, s plným zásobníkem leštidla a pomocí
testovacího programu (viz tabulka programù).
Plná náplò:
12 souprav, vèetnì servírovacího nádobí
Dávkování mycího prostøedku:
5 g + 25 g (Typ B)
Nastavení leštidla:
4 (Typ III)
Pøíklady vložení nádobí:
Horní koš *)
*) Podložky na šálky, které mohou být umístìny na levé stranì, stejnì jako košíèek na
pøíbory odstraòte.
38
Pokyny pro zkušební ústavy
Dolní koš s košíkem na pøíbory *)
Košík na pøíbory
*) Podložky na šálky, které mohou být umístìny na levé stranì, stejnì jako celý systém
držáku na pivní sklenice odstraòte.
Návod k postavení a pøipojení
39
Návod k postavení a pøipojení
1 Bezpeènostní pokyny pro instalaci
• Myèku pøepravujte pouze ve svislé poloze, aby nemohla vytékat slaná
voda.
• Pøed uvedením do provozu se pøesvìdète, že nebyla pøi dopravì
poškozena. Poškozený spotøebiè nikdy nezapojujte. V pøípadì
poškození se obrat’te na dopravce.
• Nikdy myèku nepoužívejte, je-li poškozený napájecí kabel, pøívodní èi
vypouštìcí hadice, nebo jsou-li ovládací panel, pracovní deska nebo
podstavec tak poškozené, že je vnitøek spotøebièe volnì pøístupný.
• Napájecí kabel zasunujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem,
která je instalovaná v souladu s bezpeènostními pøedpisy.
• Pøed uvedením do provozu se pøesvìdète, že jmenovité napìtí a typ
proudu uvedené na typovém štítku spotøebièe odpovídají napìtí v síti a
typu proudu na instalaèním místì. Údaje o nutném elektrické jištìní
naleznete rovnìž na typovém štítku.
• Nepoužívejte sdružené zásuvky, rozdvojky ani prodlužovací kabely.
Nebezpeèí požáru z pøehøátí!
• Výmìnu elektrického pøipojení myèky smí provádìt výhradnì
zákaznická služba nebo autorizovaný elektrikáø.
• Výmìnu pøívodní hadice s bezpeènostním ventilem smí provádìt
výhradnì zákaznická služba.
40
Instalace myèky
Instalace myèky
• Myèka musí stát ve všech smìrech stabilnì a vodorovnì na pevné
podlaze a musí být dobøe vyrovnaná.
• K vyrovnání nerovností podlahy a pøizpùsobení výšky myèky okolnímu
nábytku vyšroubujte pomocí šroubováku šroubovací nožièky.
• Zadní nožièka spotøebièe se musí nastavit pomocí šroubováku zepøedu
spotøebièe (viz návod k montáži).
• Vypouštìcí hadice, pøívodní hadice a sít’ový kabel musí být volnì
uloženy vzadu ve výøezu podstavce, aby nemohlo dojít k jejich ohnutí
nebo pøiskøípnutí.
• Myèku je rovnìž nutné pevnì pøišroubovat ke kuchyòské pracovní
desce nebo pøilehlému nábytku. Toto opatøení je bezpodmíneènì nutné
ke splnìní požadavkù pøedpisù o pøevrhnutí spotøebièe.
Vestavná myèka
(viz pøiložená montážní šablona)
Pøiložený montážní plech slouží k jednoduché montáži a k pevnému
pøipojení rozdìlených desek nábytku.
Pøipojení myèky nádobí
41
Pøipojení myèky nádobí
Vodovodní pøipojení
• Myèku je možné pøipojit k pøívodu studené vody a k pøívodu teplé vody
do max. 60 °C.
• Myèka nesmí být pøipojena k bojlerùm na teplou vodu nebo k
prùtokovým ohøívaèùm.
Pøípustný vodní tlak
1
3
Nejnižší pøípustný vodní tlak:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
V pøípadì vodního tlaku nižšího než
0,1 MPa se prosím poraïte se
instalatérem.
Nejvyšší pøípustný vodní tlak:
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
Pøi tlaku vyšším než 1 MPa je nutné
pøedøadit redukèní ventil (k dostání v
odborném obchodì).
Pøipojení pøívodní hadice
Pøívodní hadice nesmí být pøi pøipojování nikde pøiskøípnutá, ohnutá nebo
zasunutá do sebe.
Pøívodní hadici pøipojte pomocí šroubovací hadicové spojky (ISO 2281:2000) k vodovodnímu kohoutku s vnìjším závitem (3/4 palce).
Pøívodní hadice je vybavena buï umìlohmotnou nebo kovovou
pøipojovací maticí:
– Pøipojovací matici šroubovací hadicové spojky staèí utáhnout ruènì.
Nakonec zrakem zkontrolujte tìsnost (pøesvìdète se, že vodovodní
kohoutek nekape).
Doporuèujeme instalovat do kuchynì další vodovodní kohoutek, nebo
pøidat k dosavadnímu kohoutku odboènou trubku, aby nedošlo k
omezení odbìru vody v kuchyni.
42
1
Pøipojení myèky nádobí
Upozornìní: Nebezpeèí úrazu
elektrickým proudem!
(Platí jen pro myèky s pojistným
ventilem).
Elektrický kabel pro pojistný ventil
prochází dvoustìnnou pøívodní hadicí a
je pod napìtím.
Pøívodní hadici a pojistný ventil proto
nikdy neponoøujte do vody.
Vypouštìní vody
Vypouštìcí hadice nesmí být nikde
zalomená, pøiskøípnutá nebo zapletená
do sebe.
• Pøipojení vypouštìcí hadice:
maximální pøípustná výška nad spodní
hranou spotøebièe: 60 cm.
Prodlužovací hadice
• Prodlužovací hadice mùžete zakoupit v
odborném obchodì nebo v naší
zákaznické službì. Ke správnému
fungování spotøebièe musí být vnitøní
prùmìr prodlužovací hadice 19 mm.
• Celková délka vèetnì prodlužovací
hadice nesmí pøesáhnout 4 metry.
pøípustný prostor
1
Vypouštìcí hadice
Sifonové pøipojení
• Koncovka vypouštìcí hadice (ø 19 mm) se hodí ke všem bìžným
typùm sifonù. Vnìjší prùmìr sifonového pøipojení musí být nejménì 15
mm.
• Vypouštìcí hadici je nutné pøipevnit k sifonové pøípojce pøiloženými
hadicovými sponkami.
Pøipojení myèky nádobí
43
Ochranný systém proti vyplavení
K ochranì pøed škodami zpùsobenými vodou je myèka vybavena
ochranným systémem proti vyplavení.
V pøípadì poruchy pøeruší bezpeènostní ventil v pøívodní hadici okamžitì
pøívod vody.
Elektrické pøipojení
Údaje o sít’ovém napìtí, typu proudu a požadovaném elektrickém jištìní
naleznete na typovém štítku. Typový štítek je umístìný na pravém
vnitøním okraji dveøí myèky nádobí.
Myèku odpojíte od elektrické sítì vytažením zástrèky ze zásuvky.
Pozor:
– Uzemnìní spotøebièe je podle zákona povinné. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovìdnost za zranìní osob nebo poškození majetku
vzniklé nedodržením výše uvedených bezpeènostních pøedpisù.
– Zástrèka spotøebièe musí zùstat pøístupná i po instalaci.
44
Záruka/Zákaznická služba
Záruka/Zákaznická služba
Èeská republika
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotøebiteli (dále
také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bìžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data
pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì - není-li
to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu výrobku. Pokud není
takový postup možný, je Kupující oprávnìn žádat pøimìøenou slevu z ceny výrobku. Právo na
výmìnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen pøi splnìní všech zákonných
pøedpokladù, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmìrnì opotøeben nebo poškozen. Podmínkou
pro uplatnìní každého práva ze Záruky pøitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
– veškerì záruèní nebo jiné opravy èi úpravy výrobku byly vždy provádìny v Autorizovaném
servisním støedisku,
– Kupující pøi reklamaci výrobku pøedloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranìní vady výrobku (i všechna pøípadná další práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním støedisku. Zároveò
musí Autorizovanému servisnímu støedisku umožnit ovìøení existence reklamované vady, vèetnì
odpovídajícího vyzkoušení (popø. demontáže) výrobku, v provozní dobì tohoto støediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v pøíslušném Autorizovaném servisním støedisku bez
zbyteèného odkladu, nejpozdìji však do konce záruèní doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní støedisko posoudí oprávnìnost reklamace a podle povahy vady výrobku
rozhodne o zpùsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu støedisku
souèinnost potøebnou k prokázání uplatnìného práva na odstranìní vady, k ovìøení existence
reklamované vady i k záruèní opravì výrobku.
Bìh záruèní doby se staví po dobu od øádnìho uplatnìní práva na odstranìní vady do provedení
záruèní opravy Autorizovaným servisním støediskem, avšak jen pøi
splnìní podmínky uvedené v pøedchozím bodu.
Po provedení záruèní opravy je Autorizované servisní støedisko povinno vydat Kupujícímu èitelnou
kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu pøed
podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu peèlivì uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištìna nebo nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, èi neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu støedisku shora uvedenou
souèinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu støedisku
veškeré pøípadné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek platí pouze na území Èeské republiky. Nevztahuje se
na opotøebení nebo poškození výrobku (vèetnì poškození
zpùsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), pøípadný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec bìžného používáni v domácnosti (napø. k
podnikatelským úèelùm aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotèena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle
kogentních ustanovení zvláštních právních pøedpisù.
Prodávající je povinen pøedat Kupujícímu pøi prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout
mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních støedisek v Èeské republice, vèetnì jejich telefonních èísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních støediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buï na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Záruka/Zákaznická služba
45
Èeská republika
ELECTROLUX DOMÁCå SPOTØEBIÈE
CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
Evropská Záruka
Na tento spotøebiè se vztahuje záruka spoleènosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní
èásti tohoto návodu bìhem období stanoveného v záruce spotøebièe nebo jinak zákonem.
Jestliže se pøestìhujete z jedné uvedené zemì do jiné z uvedených zemí, záruka na spotøebiè
bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotøebiè platí ode dne prvního zakoupení spotøebièe, které je možné doložit
pøedložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotøebièe.
• Záruka na spotøebiè je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílù, jako platí v
nové zemi Vašeho pobytu pro tento urèitý model øady spotøebièù.
• Záruka na spotøebiè je vázaná na osobu pùvodního kupce spotøebièe a není pøenosná na další
osoby.
• Spotøebiè je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými spoleèností Electrolux a
používá se pouze v domácnosti, tzn. spotøebiè není využíván ke komerèním úèelùm.
• Spotøebiè je instalovaný v souladu se všemi pøíslušnými platnými pøedpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle
zákona.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
46
Záruka/Zákaznická služba
p
t
b
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Servis
47
Servis
Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit sami
s pomocí návodu (viz èást “Co dìlat, když...”).
Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit, obrat’te se prosím na
zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera.
Abychom vám mohli rychle pomoci,
potøebujeme vìdìt následující údaje:
– znaèku modelu
– výrobní èíslo (PNC)
– sériové èíslo (S-No.)
(èísla najdete na výrobním štítku)
– Typ poruchy
– pøípadné chybové hlášení, které se
objevuje na displeji
Doporuèujeme vám, abyste si tato èísla zapsali na následující øádky zde
v návodu, abyste je mìli vždy po ruce:
Znaèka modelu:
.....................................
Výrob. è:
.....................................
Sériové èíslo:
.....................................
117 995 78/0-00-010906-05
Zmìny vyhrazeny
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising