Aeg-Electrolux | F65011VI | User manual | Aeg-Electrolux F65011VI Handleiding

Aeg-Electrolux F65011VI Handleiding
FAVORIT 65011 VI
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Afwasmachine
Zmywarka
Umývačka riadu
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningsinstructies
3
De Multitabfunctie
Veiligheidsinformatie
Gebruik conform de voorschriften
Algemene veiligheid
Veiligheid van kinderen
Installatie
Beschrijving van het product
3
3
3
3
4
4
Afwasprogramma's
18
Een afwasprogramma selecteren en starten
19
Een afwasprogramma onderbreken
19
Een afwasprogramma annuleren
19
Een afwasprogramma selecteren en starten
met uitgestelde start
19
De uitgestelde start annuleren
20
Einde van het afwasprogramma
20
De lading verwijderen
20
Onderhoud en reiniging
20
De filters reinigen
20
Schoonmaken van de buitenkant
22
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
22
Problemen oplossen
22
Bedieningspaneel
Digitaal display
Toets uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Functietoetsen
Instelmodus
Geluidssignalen
Voor het eerste gebruik
De waterontharder instellen
Handmatige afstelling
Elektronische afstelling
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van glansspoelmiddel
De glansmiddeldosering afstellen
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
Onderrek
Bestekmand
Bovenrek
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Gebruik van vaatwasmiddelen
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
11
11
12
13
14
14
15
16
Technische gegevens
Montage-instructies
24
24
Montage
Bevestigen van het apparaat aan de
aangrenzende keukenmeubelen
Het apparaat waterpas afstellen
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Afvoerslang
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
24
24
24
25
25
26
26
Milieubescherming
27
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
3
Bedieningsinstructies
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het
apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Gebruik conform de voorschriften
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Doe geen oplosmiddelen in het apparaat. Pas op voor explosiegevaar.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek.
• Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Gevaar
voor brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
• Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker uit het stopcontact en draai de
waterkraan dicht.
• Alleen een bevoegde servicemonteur mag dit apparaat repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Neem
altijd contact op met onze service-afdeling.
Algemene veiligheid
• Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken.
Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat
van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden aan
ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit de afwasmachine. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt om letsel te voorkomen. Bovendien
struikelt u zo niet over de deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Veiligheid van kinderen
• Alleen volwassenen mogen dit apparaat gebruiken. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
4
Beschrijving van het product
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het vervoer. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem, indien nodig, contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór de eerste ingebruikneming.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet de elektrische installatie uitvoeren.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet het loodgieterswerk uitvoeren.
• Wijzig de specificaties van dit product niet en verander dit product niet. Gevaar voor
letsel en schade aan het apparaat.
• Het apparaat niet gebruiken:
– als de hoofdkabel of waterslangen beschadigd zijn,
– als het bedieningspaneel, werkblad of plint zodanig beschadigd zijn, dat u bij het
inwendige van het apparaat kan komen.
Neem contact op met onze service-afdeling.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Volg nauwkeurig de instructies op voor de elektrische en wateraansluitingen.
Beschrijving van het product
1 Bovenrek
2 Instelschijf waterhardheid
Bedieningspaneel
3
4
5
6
7
8
9
5
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Optisch signaal
Na de start van een wasprogramma wordt een optisch signaal op de vloer onder het apparaat getoond.
Als het apparaat hoger is geïnstalleerd op gelijke hoogte met de deur van een keukenkastje
kan het optische signaal niet zichtbaar zijn.
Optisch signaal
Het rode lampje gaat
aan.
Dit geeft de start van een wasprogramma aan. Het rode lampje blijft aan
als het wasprogramma loopt.
Het rode lampje knippert.
Dit geeft een storing aan.
Het rode lampje gaat
uit.
Dit geeft het einde van een wasprogramma aan.
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
Digitaal display
Toets uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Indicatielampjes
Aan/Uit-toets
Functietoetsen
6
Bedieningspaneel
Indicatielampjes
MULTITAB
Gaan aan wanneer u de multitab-functie inschakelt. Zie 'Multitab-functie'.
Zout 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor afwasmachines'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het
reservoir heeft gevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de
werking van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Gaat aan als er glansmiddel bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een wasprogramma loopt.
Digitaal display
Op het display verschijnt:
• Aangepast niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitab-functie ingeschakeld is).
• Resterende tijd tot het einde van het programma.
• Einde van het afwasprogramma. Op het display verschijnt een nul.
• Aantal uitgestelde uren tot de start.
• Foutcodes.
• In- of uitschakelen van de geluidssignalen.
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om de start van het afwasprogramma met 1 tot 19 uur
uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Programmakeuzetoetsen
Met deze toetsen kunt u het wasprogramma selecteren. Druk op een programmatoets en
het bijbehorende indicatielampje gaat aan. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's' voor meer
gegevens over de afwasprogramma's.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen:
• het instellen van de waterontharder. Zie hoofdstuk 'De waterontharder instellen'.
• Het in/uitschakelen van de geluidssignalen. Zie hoofdstuk 'Geluidssignalen'
• het annuleren van het lopende afwasprogramma of aftellende uitgestelde start. Zie
hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• het activeren/deactiveren van de Multitab-functie. Zie 'Multitab-functie'.
• het in-/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje als de multitab-functie actief is.
Zie 'Multitab-functie'.
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen:
• het instellen van een afwasprogramma.
Voor het eerste gebruik
7
• het instellen van het niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van de geluidssignalen.
• het in-/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Druk op de aan/uit-toets. Het apparaat staat in de instelmodus als:
• Alle programma-indicatielampjes aan gaan.
Druk op de aan/uit-toets. Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
• Slechts één programma-indicatielampje aan gaat.
• Een afwasprogramma is ingesteld. Annuleer het programma om terug te keren naar de
instelmodus. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Geluidssignalen
U hoort een geluidssignaal:
• aan het einde van het afwasprogramma.
• tijdens het instellen van de waterontharder.
• als het apparaat een storing heeft.
Het activeren van de geluidssignalen is in de fabriek ingesteld.
Volg deze stappen om de geluidssignalen uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen A en B los.
5. Druk op functietoets C.
– De controlelampjes van functietoetsen A en B gaan uit.
– Het controlelampje van functietoets C knippert.
– Het digitale display laat de instelling zien.
Geluidssignalen uitgeschakeld
Geluidssignalen ingeschakeld
De geluidssignalen zijn ingeschakeld.
6. Druk nogmaals op functietoets C.
– Het digitale display laat de nieuwe instelling zien.
De geluidssignalen zijn uitgeschakeld.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Volg deze stappen om de geluidssignalen in te schakelen:
1. Volg de bovenstaande procedure totdat het digitale display de juiste instelling laat zien.
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw
omgeving. Stel, indien nodig, de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
8
De waterontharder instellen
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ga dan
naar hoofdstuk 'Multitab-functie'.
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Mineralen en
zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.
De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen:
• Duitse graden (dH°).
• Franse graden (°TH).
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
• Clarke.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.
Waterhardheid
Instelling waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatige afstelling
Het apparaat in in de fabriek ingesteld op stand 2.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
9
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
3. Zet de schijf voor de waterhardheid in
stand 1 of 2 (zie tabel).
4. Plaats het onderste rek terug.
5. Sluit de deur.
Elektronische afstelling
De afwasmachine is in de fabriek ingesteld op stand 5.
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes van functietoetsen B en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets A blijft knipperen.
– Het digitale display geeft het huidige niveau aan.
– U hoort een geluidssignaal.
/ 5 onderbroken geluidssignalen = level 5.
Voorbeeld: het digitale display toont
6. Druk nogmaals op functietoets A om het niveau van de waterontharder met één stap
te verhogen.
7. Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
LET OP!
Gebruik alleen zout voor afwasmachines. Andere soorten zout die niet geschikt zijn voor
afwasmachines kunnen schade toebrengen aan de waterontharder.
LET OP!
Zoutkorrels en zout water op de bodem van het apparaat kunnen roest veroorzaken. Vul
het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start om roest te voorkomen.
Volg deze stappen om het zoutreservoir te vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen de eerste keer).
10
Gebruik van glansspoelmiddel
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u dit vult met zout.
Gebruik van glansspoelmiddel
LET OP!
Gebruik alleen merkglansmiddelen voor afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste keer spoelen automatisch toegevoegd.
Volg deze stappen om het glansmiddeldoseerbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop (A) om het glansmiddeldoseerbakje te openen.
De vaatwasser inruimen
11
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel. De markering 'max.' toont
het maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen dat
er te veel schuim ontstaat tijdens het wassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje.
De glansmiddeldosering afstellen
De dosering van het glansmiddel is in de fabriek ingesteld op stand 4.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
6 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen.
– Verhoog de dosering als er waterdruppels of
kalkresten op het serviesgoed achterblijft.
– Verlaag de dosering als er strepen, witte vlekken
of een blauwige laag op het serviesgoed te zien
is.
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
LET OP!
Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines.
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (sponzen, huishouddoekjes, enz.) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt:
– Verwijder alle voedselresten en vuil
– Laat aangebakken voedselresten eerst inweken.
12
De vaatwasser inruimen
• Volg deze stappen terwijl u serviesgoed en bestek laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
– Zorg er voor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek elkaar niet overlappen.
– Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast
te houden. Voorwerpen van kunststof drogen niet zo goed als porselein en stalen voorwerpen.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg er voor dat de voorwerpen niet verschuiven.
LET OP!
Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma
start.
WAARSCHUWING!
Sluit altijd de deur nadat u het apparaat vult of leeg haalt. Een geopende deur kan gevaarlijk
zijn.
Onderrek
Plaats groter en sterk vervuild serviesgoed en pannen in het onderrek.
De vaatwasser inruimen
13
U kunt de rijen met punten in het onderrek laten
zakken om ruimte te maken voor potten, pannen
en schalen.
Bestekmand
WAARSCHUWING!
Plaats messen met lange punten niet rechtop in de bestekmand. Leg lang en scherp snijgereedschap horizontaal in het bovenrek. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen.
Gebruik de bestekroosters.
• Plaats de roosterinzet op de bestekmand.
• Gebruik bij groter bestek slechts één van de
roosterinzetten
• Plaats vorken en lepels met het handvat naar
beneden.
• Plaats messen met het handvat naar boven.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
14
De vaatwasser inruimen
U kunt de bestekmand openen om het bestek gemakkelijker te verwijderen. Volg deze stappen om
het bestek te verwijderen:
1. Leg de bestekmand op een tafel of een werkblad.
2. Open het handvat.
3. Verwijder het bestek.
Houd de twee delen van het handvat stevig vast
als u de bestekmand verplaatst.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor schotels, kommen,
kopjes, glazen, potten en deksels. Rangschik alle
voorwerpen zo dat het water er aan alle kanten bij
kan komen.
• Klap de kopjesrekken op voor langere voorwerpen.
• Zet glazen met een lange voet ondersteboven
in de kopjesrekken.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.
Gebruik van vaatwasmiddelen
15
Maximale hoogte van borden in:
bovenrek
onderrek
Bovenste stand
22 cm
30 cm
Onderste stand
24 cm
29 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste of onderste stand te zetten:
1. Trek het bovenrek tot de aanslag naar buiten.
2. Houd het bovenrek vast bij de handgreep,
trek het zo ver mogelijk naar boven en laat
het dan verticaal naar beneden zakken.
Het bovenrek klikt in de onderste of bovenste stand vast.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik alleen afwasmiddelen (poeder, vloeibaar of tablet) die geschikt zijn voor afwasmiddelen.
Volg de gegevens op de verpakking op:
• Dosering aanbevolen door de fabrikant.
• Aanbevelingen omtrent opslag.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te sparen.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Open het deksel van het afwasmiddelbakje.
2. Vul het afwasmiddelbakje ( A) met afwasmiddel. De markering toont de dosering:
20 = ongeveer 20 g afwasmiddel
30 = ongeveer 30 g afwasmiddel.
16
De Multitabfunctie
3. Als u een wasprogramma gebruikt met een
voorwasfase, doet u ook afwasmiddel in
het voorwasdoseerbakje ( B).
A
B
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt,
plaatst u deze in het afwasmiddelbakje ( A).
5. Sluit het deksel van het afwasmiddelbakje.
Druk op het deksel totdat het op zijn plaats
klikt.
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik
lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig
te verwijderen.
De Multitabfunctie
De multitab-functie is voor gecombineerde afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten hulpmiddelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en zout voor afwasmachines. Sommige soorten tabletten kunnen andere hulpmiddelen bevatten.
Controleer of deze tabletten geschikt zijn voor de lokale waterhardheid. Zie de instructies
van de fabrikant.
Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitab-functie stopt de stroom glansmiddel en zout automatisch. Het indicatielampje
van het glansmiddel en indicatielampje van het zout worden uitgeschakeld.
De programmaduur kan toenemen als u de multitab-functie gebruikt.
De Multitabfunctie
17
Schakel de multitab-functie in of uit, voordat u een afwasprogramma start.
U kunt de multitab-functie niet in- of uitschakelen wanneer het programma loopt. Annuleer
het afwasprogramma en stel het programma vervolgens weer in.
Om de multitab-functie in te schakelen:
• Druk beide multitab-toetsen (D en E) in en houd ze ingedrukt. Het controlelampje multitab gaat aan.
Om de multitab-functie uit te schakelen:
• Druk beide multitab-toetsen (D en E) in en houd ze ingedrukt. Het controlelampje multitab gaat uit.
Volg deze stappen als de droogresultaten niet naar wens zijn:
1. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
2. Activeer de glansmiddeldosering.
3. Stel de dosering van het glansmiddel in op stand 2.
• U kunt de dosering van het glansmiddel alleen in- of uitschakelen als de multitab-functie
ingeschakeld is.
Om de glansmiddeldosering in of uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd beide functietoetsen B en C ingedrukt.
– De indicatielampjes van functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets B blijft knipperen.
– Het digitale display laat de instelling zien.
Glansmiddeldosering uitgeschakeld
Glansmiddeldosering ingeschakeld
6. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het digitale display laat de nieuwe instelling zien.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Om normaal afwasmiddel te gebruiken:
1. Schakel de Multitab-functie uit.
2. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
3. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
4. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de glansmiddeldosering af.
18
Afwasprogramma's
Afwasprogramma's
Wasprogramma's
Programma
Mate van vervuiling
INTENSIV CARE 70° Sterk vervuild
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
Voorwas
Hoofdwas tot 70°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Voorwas
Hoofdwas tot 45 °C of 70 °C
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
AUTO1)
Alles
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
30 MIN 2)
Normaal of licht
vervuild
Serviesgoed en bestek Hoofdwas tot 60 °C
Laatste spoelgang
ECO 50°3)
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Alles
Gedeeltelijke lading
(later op de dag verder te vullen).
1 koude spoelgang (om te voorkomen dat voedselresten blijven
plakken).
Voor dit programma is geen afwasmiddel nodig.
1) Tijdens het afwasprogramma Auto wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid
van het water. De programmaduur en de verbruikswaarden kunnen variëren. Dit hangt af of het apparaat
volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling van het serviesgoed. Het apparaat past automatisch
de temperatuur van het water aan tijdens de hoofdwasfase.
2) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie van
4 personen die alleen het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de machine wil laden.
3) Testprogramma voor testinstanties. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad.
Verbruikswaarden
Programma
Duur (in minuten) 1)
Energieverbruik
(kWh)
Water (in liters)
INTENSIV CARE 70° -
1,5 - 1,7
16 - 18
AUTO
-
1,1 - 1,7
12 - 23
30 MIN
-
0,9
9
ECO 50°
-
1,0 - 1,1
12 - 13
-
0,1
4
1) Het digitale display toont de duur van het programma.
Een afwasprogramma selecteren en starten
19
De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
serviesgoed kunnen deze waarden veranderen.
Een afwasprogramma selecteren en starten
Stel het afwasprogramma in met de deur op een kier. Het afwasprogramma start alleen
nadat u de deur heeft gesloten. Tot dat moment kunnen de instellingen nog worden gewijzigd.
Volg deze stappen om een afwasprogramma in te stellen en te starten:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op een van de programmatoetsen. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's'.
– Het programma-indicatielampje gaat aan.
– Het digitale display toont de duur van het programma.
4. Sluit de deur.
– Het afwasprogramma start.
Wanneer het afwasprogramma loopt, kunt u het programma niet wijzigen. Annuleer het
afwasprogramma.
WAARSCHUWING!
Onderbreek of annuleer een afwasprogramma alleen als dit nodig is.
LET OP!
Open de deur voorzichtig. Er kan hete stoom vrijkomen.
Een afwasprogramma onderbreken
Open de deur.
• Het programma stopt.
Sluit de deur.
• Het programma gaat verder vanaf het punt dat het was onderbroken.
Een afwasprogramma annuleren
1. Druk op functietoetsen B en C en houd vast totdat alle programma-indicatielampjes
aan gaan.
2. Laat de functietoetsen B en C los om het afwasprogramma te annuleren.
Op dit punt kunt u de volgende stappen uitvoeren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in .
Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel voordat u een nieuw afwasprogramma
instelt.
Een afwasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start
1. Druk op de Aan-/uittoets.
2. Een afwasprogramma instellen.
20
Onderhoud en reiniging
3. Druk op de toets uitgestelde start totdat het display de juiste duur van de uitgestelde
start van het afwasprogramma toont.
– Het controlelampje uitgestelde start gaat branden.
4. Sluit de deur.
– Het aftellen van de uitgestelde start begint.
– Het aftellen van de uitgestelde start telt af in stappen van 1 uur.
– Als het aftellen verstreken is, start het afwasprogramma automatisch.
Open de deur niet tijdens het aftellen om het aftelproces niet te onderbreken. Als u de deur
weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
1. Druk op functietoetsen B en C en houd vast totdat alle programma-indicatielampjes
aan gaan.
– Als u een uitgestelde start annuleert, moet u ook het afwasprogramma annuleren.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in.
Einde van het afwasprogramma
• Het apparaat stopt automatisch.
• Het geluidssignaal voor het einde van het programma klinkt.
1. Open de deur.
– Op het digitale display verschijnt 0.
– Het indicatielampje einde programma gaat aan.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Laat de deur enkele minuten op een kier staan voor betere droogresultaten. Haal de
machine daarna pas leeg.
Laat het serviesgoed afkoelen voordat u het uit de afwasmachine haalt. Hete borden beschadigen sneller.
De lading verwijderen
• Verwijder eerst voorwerpen van het onderrek en dan van het bovenrek.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u de filters schoon maakt.
De filters reinigen
LET OP!
Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg er voor dat de filters juist zijn geplaatst.
Onjuiste plaatsing veroorzaakt slechte wasresultaten en schade aan het apparaat.
Maak indien nodig de filters schoon. Vuile filters verminderen de wasresultaten.
De afwasmachine heeft drie filters:
Onderhoud en reiniging
1. grove filter (A)
2. microfilter (B)
3. platte filter (C)
Volg deze stappen om de filters schoon te maken:
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
21
A
B
C
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Draai het handvat van het microfilter (B)
een kwartslag naar links om het filtersysteem te ontgrendelen.
Verwijder het filtersysteem.
Houd het grove filter (A) handmatig uit
de opening.
Verwijder het grove filter (A) van het microfilter (B).
Verwijder het platte filter (C) uit de bodem van eht apparaat.
Maak de filters schoon onder stromend
water.
Plaats het platte filter (C) terug in de bodem van het apparaat.
Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
Zet het filtersysteem op zijn plaats.
Draai het handvat van het microfilter (B)
naar rechts totdat het op z'n plek klikt.
Zo vergrendelt u het filtersysteem.
Plaats het onderste rek terug.
Sluit de deur.
Verwijder de sproeiarmen niet.
Als de openingen in de sproeiarmen verstopt raken, verwijdert u de achterblijvende delen
met een coctailprikkertje.
22
Problemen oplossen
Schoonmaken van de buitenkant
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale afwasmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloroethyleen enz).
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
LET OP!
Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt. De
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door vorst.
Als dit niet mogelijk is, leeg het apparaat en sluit de deur. Haal de watertoevoerslagn los
en verwijder het water in de watertoevoerslang.
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Als er een storing is, probeer dan eerst het probleem zelf op te lossen. Als u het probleem
zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice.
LET OP!
Schakel het apparaat uit en voer de hieronder voorgestelde corrigerende handelingen uit.
Storingscode en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• Onderbroken geluidssignaal
• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.
• het digitale display toont
Maak de waterkraan schoon.
De afwasmachine wordt niet gevuld • De waterkraan is dicht.
met water
Draai de waterkraan open.
• Het filter in de watertoevoerslang is geblokkeerd.
Maak het filter schoon.
• De aansluiting van de watertoevoerslang is niet juist. De
slang kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• Onderbroken geluidssignaal
• het digitale display toont
Het afwaswater wordt niet afgevoerd
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
• De aansluiting van de waterafvoerslang is niet juist. De
slang kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• Onderbroken geluidssignaal
• het digitale display toont
De anti-overstromingsinrichting is
geactiveerd
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze
service-afdeling.
Problemen oplossen
Storingscode en storing
Het programma begint niet
23
Mogelijke oorzaak en oplossing
• De deur van het apparaat is niet gesloten.
Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• De uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start om het programma onmiddellijk te starten.
Sluit het apparaat aan na de controle. Het programma gaat verder vanaf het punt dat het
was onderbroken. Als de storing zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met de serviceafdeling.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen:
• Modelbeschrijving (Mod.)
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Raadpleeg het typeplaatje voor deze gegevens.
Schrijf de benodigde gegevens hier op:
Modelbeschrijving : ..........
Productnummer : ..........
Serienummer : ..........
De schoonmaakresultaten zijn slecht
De borden zijn niet schoon
• Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type
lading en mate van vervuiling.
• De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan
alle kanten bij kan.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
• De filters zijn vuil of niet juist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Er zitten kalkresten op de
borden
• Het zoutreservoir is leeg.
• De waterontharder is ingesteld op het verkeerde niveau.
• De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.
Het serviesgoed is nat en dof • Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige
vlekken of een blauwzweem
• Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels • Verhoog de dosering van het glansmiddel.
op de glazen en de borden
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
24
Technische gegevens
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte cm
59,6
Hoogte cm
81,8 - 89,8
Diepte cm
55
Elektrische aansluiting - Volta- Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het tyge - Totale vermogen - Zeke- peplaatje aan de binnenrand van de deur van de afwasmachine.
ring
Leidingwaterdruk
Capaciteit
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Aantal couverts
12
Montage-instructies
Montage
WAARSCHUWING!
Zorg dat de stekker tijdens de installatie niet is aangesloten.
Volg de instructies op de bijgesloten sjabloon voor:
• inbouw van het apparaat.
• Installeer het meubelpaneel.
• Sluit de watertoevoer en waterafvoer aan.
Installeer het apparaat onder een aanrecht (keukenblad of gootsteen).
Als reparatie nodig is, moet het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn voor de monteur.
Plaats het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.
Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasmachine vereist, maar
alleen om de watertoevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te laten.
De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes voor het instellen van de hoogte.
Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine voor dat de watertoevoerslang, de
afvoerslang en het aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt.
Bevestigen van het apparaat aan de aangrenzende keukenmeubelen
Zorg er daarom voor dat het aanrecht waaronder de machine geplaatst wordt, stevig bevestigd is aan een vaste structuur (aangrenzende keukenunits, kasten, wand).
Het apparaat waterpas afstellen
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht
is. Als het apparaat waterpas staat, mag de deur de zijkanten van het keukenkastje niet
raken. Als de deur niet juist sluit, draai dan de afstelbare pootjes losser of vaster totdat het
apparaat waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
25
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Sluit het apparaat aan een hete (max. 60°) of koude watertoevoer aan.
Gebruik een heet watertoevoer om het energieverbruik te verminderen, als het hete water
door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonneof fotovoltaïsche panelen en wind).
Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een externe schroefdraad van 3/4".
LET OP!
Gebruik geen aansluitslangen van een oud apparaat.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden (zie "Technische gegevens"). Zorg er
voor dat uw waterleidingbedrijf u de gemiddelde leidingwaterdrukwaarden in uw omgeving
geeft.
Zorg er voor dat er geen deuken in de watertoevoerslang zitten en dat de slang niet is
geknakt of ingedeukt.
Plaats de sluitmoer op de juiste manier om waterlekkage te voorkomen.
LET OP!
Sluit het apparaat niet aan nieuwe leidingen aan of aan leidingen die lang niet zijn gebruikt.
Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
De watertoevoerslang heeft een dubbele wand en bevat een hoofdkabel aan de binnenkant
en een veiligheidsklep. De watertoevoerslang staat alleen onder druk als het water stroomt.
Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep het stromende
water.
Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
• Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
• Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact.
• Laat alleen de Klantenservice de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning
26
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Afvoerslang
1. Sluit de waterafvoerslang aan op een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak.
Hiermee wordt voorkomen dat het gootsteenwater terug de machine in loopt.
2. Sluit de waterafvoerslang aan een bestaande leiding met een ventilatieopening (minimale binnendiameter 4 cm).
De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte
bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine.
Zorg er voor dat de afvoerslang niet geknikt is of
bekneld raakt om te voorkomen dat de waterafvoerslang niet juist werkt.
Verwijder de gootsteendop als het apparaat water
afvoert om te voorkomen dat het water terug in
de machine loopt.
De totale lengte van de afvoerslang, inclusief een
eventueel verlengstuk, mag niet langer zijn dan 4
meter. De binnendiameter mag niet kleiner zijn
dan de diameter van de slang
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang aan een sifon onder de gootsteen
aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang
veroorzaken
Het apparaat heeft een veiligheidsfunctie om te
voorkomen dat vuil water terug in de machine
loopt. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een
geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede
waterafvoer van uw afwasmachine in de weg
staan. Verwijder de terugslagklep.
LET OP!
Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
De fabrikant is niet verantwoordelijk, als u deze veiligheidsmaatregelen niet opvolgt.
Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.
Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw lokale stroomleverancier.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegspluggen, connectors en verlengsnoeren. Gevaar voor brand.
Vervang de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de service-afdeling.
Zorg er voor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
Trek niet aan de kabel om het apparaat los te halen. Trek altijd aan de stekker zelf.
Milieubescherming
27
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.
28
Spis treści
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej
jakości.
Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie Państwa urządzenia
prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to
Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi
procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi w
bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej również w
przyszłości. Ponadto prosimy o przekazanie jej przyszłemu
właścicielowi urządzenia.
Życzymy Państwu wiele radości z używania nowego urządzenia.
Spis treści
Wskazówki dla użytkownika
29
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
29
Prawidłowe użytkowanie
29
Ogólne zasady bezpieczeństwa
29
Bezpieczeństwo dzieci
30
Instalacja
30
Opis urządzenia
31
Panel sterowania
32
Wyświetlacz cyfrowy
32
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
33
Przyciski wyboru programów
33
Przyciski funkcyjne
33
Tryb ustawiania
33
Sygnały dźwiękowe
34
Przed pierwszym użyciem
34
Ustawianie zmiękczacza wody
35
Regulacja ręczna
35
Regulacja elektroniczna
36
Wsypywanie soli do zmywarki
36
Wlewanie płynu nabłyszczającego
37
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
37
Wkładanie sztućców i naczyń
38
Przydatne wskazówki i porady
38
Kosz dolny
39
Kosz na sztućce
39
Kosz górny
41
Regulacja wysokości górnego kosza
41
Stosowanie detergentu
42
Uniwersalna tabletka do zmywarki
43
Programy zmywania
45
Wybór i uruchamianie programu
zmywania
46
Przerywanie programu mycia
46
Anulowanie programu zmywania
47
Ustawianie i uruchamianie programu z
opóźnionym rozpoczęciem
47
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu
47
Zakończenie programu zmywania
47
Wyjmowanie naczyń
48
Konserwacja i czyszczenie
48
Czyszczenie filtrów
48
Czyszczenie zewnętrzne
49
Środki ostrożności w przypadku
mrozu
49
Co zrobić, gdy…
50
Dane techniczne
52
Instrukcje instalacji
52
Instalacja
52
Mocowanie urządzenia do sąsiednich
szafek
53
Poziomowanie urządzenia
53
Podłączenie do sieci wodociągowej
53
Wąż doprowadzający wodę
53
Wąż spustu wody
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
29
54
55
55
Ochrona środowiska
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Wskazówki dla użytkownika
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i prawidłowe działanie urządze‐
nia, przed przystąpieniem do instalacji i obsługi należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję. Instrukcję przechowywać zawsze razem z urządzeniem,
również w razie jego przeniesienia lub odsprzedaży. Użytkownicy muszą w
pełni poznać działanie i funkcje ochronne urządzenia.
Prawidłowe użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
• Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia naczyń i sprzętów domowych
nadających się do mycia w zmywarce.
• Nie używać rozpuszczalników w urządzeniu. Zagrożenie wybuchem.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszyku
na sztućce, ostrym końcem skierowanym w dół. Można też układać je w
pozycji poziomej w koszu górnym.
• Używać wyłącznie markowych produktów do zmywarek do naczyń (deter‐
gent, sól, płyn nabłyszczający).
• Po otwarciu drzwi podczas pracy urządzenia może dojść do uwolnienia go‐
rącej pary. Ryzyko poparzenia skóry.
• Nie wyjmować naczyń ze zmywarki przed zakończeniem programu mycia.
• Po zakończeniu zmywania wyjąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć zawór do‐
pływu wody.
• Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez montera z autoryzowa‐
nego serwisu. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
• Nie wymieniać ich samodzielnie, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia urzą‐
dzenia. Zawsze kontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
117976671-00-062009
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy. Osoby te
mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem i po uzyskaniu in‐
strukcji od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
• Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, dostarczonych przez
producentów detergentów, aby uniknąć poparzeń oczu, ust i gardła.
• Nie pić wody ze zmywarki. W zmywarce mogą być obecne pozostałości de‐
tergentów.
30
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Zawsze zamykać drzwi urządzenia, gdy nie jest ono używane, aby uniknąć
obrażeń i nie potknąć się o otwarte drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci
należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ry‐
zyko uduszenia.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie
dopuścić do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są
otwarte.
Instalacja
• Upewnić się, że urządzenie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Nie
podłączać uszkodzonego urządzenia. W razie potrzeby skontaktować się z
dostawcą.
• Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
• Instalację elektryczną powierzyć wykwalifikowanemu i kompetentnemu spe‐
cjaliście.
• Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne powierzyć wykwalifikowanemu i
kompetentnemu specjaliście.
• Nie zmieniać specyfikacji ani nie modyfikować produktu. Ryzyko odniesienia
obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Nie używać urządzenia:
– jeżeli przewód zasilający lub węże wodne są uszkodzone,
– jeżeli panel sterowania, blat roboczy lub cokół są uszkodzone w sposób
dający dostęp do wnętrza urządzenia.
Skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia
części hydraulicznych lub elektrycznych.
OSTRZEŻENIE!
Dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących połączeń elektryczności oraz
wody.
Opis urządzenia
31
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kosz górny
Pokrętło regulacji zmiękczania wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Wskaźnik optyczny
Po rozpoczęciu programu na podłodze poniżej drzwi urządzenia pojawia się
wskaźnik optyczny.
Jeżeli urządzenie zostanie zamontowane w wysokiej zabudowie, z cokołem
wyrównanym na lico z frontami meblowymi, sygnał optyczny nie będzie wi‐
doczny.
Wskaźnik optyczny
Czerwone światło
świeci się.
Wskazanie rozpoczęcia programu mycia. Czerwone światło
świeci się podczas całego programu.
Czerwone światło
miga.
Wskazanie nieprawidłowego działania.
32
Panel sterowania
Wskaźnik optyczny
Czerwone światło
nie świeci się.
Wskazanie zakończenia programu.
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
Wyświetlacz cyfrowy
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Przyciski wyboru programów
Kontrolki
Przycisk Wł./Wył.
Przyciski funkcyjne
Kontrolki
MULTITAB
Zapala się w momencie włączenia funkcji Multitab.
Patrz "Funkcja Multitab".
Sól 1)
Zapala się, gdy należy uzupełnić sól. Zapoznać się z
rozdziałem "Używanie soli do zmywarek".
Po napełnieniu zbiornika kontrolka soli może nadal
świecić przez kilka godzin. Nie ma to żadnego nega‐
tywnego wpływu na działanie urządzenia.
Płyn nabłyszczający 1)
Zapala się, gdy należy uzupełnić płyn nabłyszczający.
Zapoznać się z rozdziałem "Używanie płynu nabły‐
szczającego".
1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich kontrolki nie świecą
się podczas programu zmywania.
Wyświetlacz cyfrowy
Na wyświetlaczu widoczne są:
• Ustawiony poziom zmiękczania wody.
Panel sterowania
33
• Włączenie/wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego (tylko przy włą‐
czonej funkcji Multitab).
• Czas pozostały do zakończenia programu.
• Zakończenie programu zmywania. Wyświetlacz pokazuje zero.
• Liczba godzin opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Kody usterek.
• Włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych.
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Przycisk ten służy do opóźnienia rozpoczęcia programu mycia w zakresie od
1 do 19 godzin. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i uruchamianie pro‐
gramu".
Przyciski wyboru programów
Przyciski te służą do wyboru programu mycia. Po naciśnięciu przycisku pro‐
gramu zapala się odpowiednia kontrolka. Więcej informacji o programach
znajduje się w rozdziale "Programy zmywania".
Przyciski funkcyjne
Przyciski funkcyjne służą do wykonywania następujących czynności:
• Do ustawiania zmiękczania wody. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie
zmiękczania wody".
• Do włączania/wyłączania sygnałów dźwiękowych. Zapoznać się z rozdzia‐
łem "Sygnały dźwiękowe".
• Do anulowania trwającego programu zmywania lub opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i
uruchamianie programu".
• Do włączania/wyłączania funkcji Multitab. Zapoznać się z rozdziałem "Funk‐
cja Multitab".
• Do włączania/wyłączania dozownika płynu nabłyszczającego przy włączo‐
nej funkcji Multitab. Zapoznać się z rozdziałem "Funkcja Multitab".
Tryb ustawiania
Tryb ustawiania jest wymagany do wykonania następujących czynności:
• Do ustawiania programu zmywania.
• Do ustawiania poziomu zmiękczania wody.
• Do włączania/wyłączania sygnałów dźwiękowych.
• Do włączania/wyłączania dozownika płynu nabłyszczającego.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Urządzenie jest w trybie ustawiania, gdy:
• Świecą się kontrolki wszystkich programów.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Urządzenie nie jest w trybie ustawiania, gdy:
• Świeci się kontrolka tylko jednego programu.
• Ustawiony jest program zmywania. Należy anulować program, aby powrócić
do trybu ustawiania. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i uruchamianie
programu".
34
Przed pierwszym użyciem
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są generowane w następujących sytuacjach:
• Po zakończeniu programu mycia.
• Podczas ustawiania poziomu zmiękczania wody.
• W razie wystąpienia usterki urządzenia.
Fabrycznie sygnały dźwiękowe są włączone.
Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski B i C, aż lampki kontrolne przycisków
funkcyjnych A, B i C zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski funkcyjne A i B.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny C.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych A i B zgasną.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego C miga.
– Na wyświetlaczu cyfrowym widoczne jest ustawienie.
Sygnały dźwiękowe wyłączone
Sygnały dźwiękowe włączone
Sygnały dźwiękowe są wyłączone.
6. Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny C.
– Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się nowe ustawienie.
Sygnały dźwiękowe są wyłączone.
7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie.
Aby włączyć sygnały dźwiękowe, należy wykonać poniższe czynności:
1. Powtarzaj powyższą procedurę, aż na wyświetlaczu widoczne będzie wy‐
magane ustawienie.
Przed pierwszym użyciem
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, wykonując kolejne
czynności:
1. Sprawdzić zgodność poziomu zmiękczania wody z twardością wody do‐
prowadzonej do zmywarki. W razie potrzeby – zmienić ustawienia zmięk‐
czania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić odpowiedni dozownik płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia za‐
brudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.
W przypadku używania tabletek do zmywarek ("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1" itp.)
należy zapoznać się z rozdziałem "Funkcja Multitab".
Ustawianie zmiękczacza wody
35
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z doprowadzanej wody. Substancje
mineralne i sole mogą mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.
Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach:
• Stopnie niemieckie (dH°).
• Stopnie francuskie (°TH).
• mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa jednostka twardości wody).
• Stopnie Clarka.
Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twardością wody z lokalnego ujęcia. W
razie potrzeby skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągowym.
Twardość wody
Ustawienie zmiękczania wody
°dH
°TH
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1) Nie jest wymagane użycie soli.
Zmiękczacz wody należy regulować ręcznie i elektronicznie.
Regulacja ręczna
Urządzenie zostało fabrycznie ustawione w położeniu 2.
1. Otworzyć drzwi.
2. Wyjąć dolny kosz.
3. Obrócić pokrętło regulacji zmiękcza‐
nia wody w położenie 1 lub 2 (patrz
tabela).
4. Włożyć dolny kosz.
5. Zamknąć drzwi.
1 1)
36
Wsypywanie soli do zmywarki
Regulacja elektroniczna
Ustawieniem fabrycznym zmywarki jest poziom 5.
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski B i C, aż kontrolki przycisków funkcyjnych
A, B i C zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny A.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych B i C zgasną.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego A wciąż miga.
– Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetlany jest aktualny poziom.
– Słychać sygnały dźwiękowe.
/ 5 przerywanych sygnałów
Przykład: Na wyświetlaczu widoczne jest
dźwiękowych = poziom 5.
6. Nacisnąć jeden raz przycisk funkcyjny A, aby zwiększyć poziom zmięk‐
czania wody o jeden.
7. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby zapisać ustawienie.
Wsypywanie soli do zmywarki
UWAGA!
Używać wyłącznie soli do zmywarek. Sól nieprzeznaczona do zmywarek do
naczyń powoduje uszkodzenie zmiękczacza wody.
UWAGA!
Grudki soli lub słona woda na dnie urządzenia mogą spowodować korozję.
Aby zapobiec korozji, należy uzupełniać sól w urządzeniu bezpośrednio przed
włączeniem programu mycia.
Aby napełnić zbiornik soli, należy wykonać poniższe czynności:
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aby otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko za pierwszym razem).
3. Do napełnienia zbiornika solą nale‐
ży użyć lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgod‐
nym z ruchem wskazówek zegara,
aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika solą wy‐
pływa z niego woda – jest to normalne.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
37
Wlewanie płynu nabłyszczającego
UWAGA!
Należy używać wyłącznie markowych płynów nabłyszczających przeznaczo‐
nych do zmywarek do naczyń.
Nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji
(np. środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to pro‐
wadzić do uszkodzenia urządzenia.
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniej fazy płu‐
kania.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać poniższe
czynności:
1. Nacisnąć klamkę (A), aby otworzyć
dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Napełnić odpowiedni dozownik pły‐
nem nabłyszczającym. Oznaczenie
"max."wskazuje maksymalny po‐
ziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć przy pomocy szmatki dobrze
pochłaniającej wodę, aby zapobiec
zbyt intensywnemu pienieniu pod‐
czas późniejszego programu zmy‐
wania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabły‐
szczającego.
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
Dozowanie płynu nabłyszczającego zostało fabrycznie ustawione w pozycji 4.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w zakresie od 1 (najmniej‐
sze dozowanie) do 6 (największe dozowanie).
38
Wkładanie sztućców i naczyń
Obracając pokrętło regulacji płynu nabły‐
szczającego zmniejszyć lub zwiększyć do‐
zowanie.
– Jeśli na naczyniach pozostają krople wo‐
dy lub ślady kamienia, należy zwiększyć
dozowanie.
– Jeśli na naczyniach po myciu pozostają
białe smugi, biały lub niebieskawy nalot,
należy zmniejszyć dozowanie.
Wkładanie sztućców i naczyń
Przydatne wskazówki i porady
UWAGA!
Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia naczyń i sprzętów domowych
przeznaczonych do mycia w zmywarce.
Nie używać urządzenia do czyszczenia przedmiotów pochłaniających wodę
(gąbki, odzież domowa itd.).
• Przed włożeniem naczyń i sztućców do zmywarki, wykonać poniższe czyn‐
ności:
– Usunąć wszelkie pozostałości jedzenia i resztki.
– Namoczyć przypalone i wyschnięte resztki jedzenia.
• Podczas wkładania naczyń i sztućców do zmywarki należy przestrzegać
poniższych wskazówek:
– Wydrążone elementy (np. kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
– Upewnić się, że woda nie zbiera się w pojemniku ani w zagłębieniu pod‐
stawy naczynia.
– Upewnić się, że żadne naczynia ani sztućce nie znajdują się wewnątrz
innych.
– Upewnić się, że naczynia i sztućce nie zakrywają innych.
– Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze sobą.
– Małe elementy umieścić w koszyku na sztućce.
• Elementy plastikowe i miski z powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą
zatrzymywać krople wody. Elementy plastikowe nie wysychają tak szybko,
jak elementy porcelanowe i stalowe.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Wkładanie sztućców i naczyń
39
UWAGA!
Przed uruchomieniem programu mycia upewnić się, że ramiona natryskowe
mogą się swobodnie obracać.
OSTRZEŻENIE!
Po załadowaniu lub rozładowaniu urządzenia zawsze zamykać drzwi. Otwarte
drzwi mogą być niebezpieczne.
Kosz dolny
Większe i bardziej zabrudzone talerze i
garnki należy umieszczać w koszu dolnym.
Rzędy metalowych kratek podtrzymują‐
cych w koszu dolnym można złożyć, aby
umożliwić wkładanie garnków, patelni i mi‐
sek.
Kosz na sztućce
OSTRZEŻENIE!
Noży z długimi ostrzami nie należy umieszczać pionowo. Długie i ostre sztućce
układać poziomo w koszu górnym. Należy zachować ostrożność przy obcho‐
dzeniu się z ostrymi przedmiotami.
40
Wkładanie sztućców i naczyń
Należy używać kratek na sztućce.
• Umieścić kratki na koszu na sztućce.
• W przypadku zmywania większych sztuć‐
ców należy użyć tylko jednej z kratek
• Widelce i łyżki wkładać trzonkami w
dół.
• Noże wkładać trzonkami w górę.
• Wymieszać łyżki z innymi sztućcami,
aby nie przylegały do siebie.
Otwarcie kosza na sztućce ułatwia wyjęcie
sztućców. Aby wyjąć sztućce, należy wy‐
konać poniższe czynności:
1. Położyć kosz na sztućce na stole lub
blacie roboczym.
2. Otworzyć uchwyt.
3. Wyjąć sztućce.
Podczas wyjmowania kosza na sztućce na‐
leży ścisnąć ze sobą obie części uchwytu.
Wkładanie sztućców i naczyń
41
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony dla talerzy‐
ków, salaterek, filiżanek, szklanek, garn‐
ków i pokrywek. Naczynia rozmieszczać
tak, aby woda miała dostęp do wszystkich
powierzchni.
• W przypadku dłuższych przedmiotów
należy złożyć do góry półki na filiżanki.
• Kieliszki na wysokich nóżkach układać
nóżkami do góry na półkach na filiżan‐
ki.
Regulacja wysokości górnego kosza
Górny kosz można ustawić w dwóch położeniach, co daje większą elastycz‐
ność wkładania naczyń.
Maksymalna wysokość naczyń w:
koszu górnym
koszu dolnym
Położenie górne
22 cm
30 cm
Położenie dolne
24 cm
29 cm
Aby przełożyć górny kosz do położenia górnego lub dolnego, wykonać poniż‐
sze czynności:
42
Stosowanie detergentu
1. Wyciągnąć kosz górny do oporu.
2. Trzymając kosz górny za uchwyty,
należy go podnieść najwyżej jak to
możliwe, a następnie równomiernie
go obniżyć.
Kosz górny ustawi się w dolnej lub
górnej pozycji.
Stosowanie detergentu
Używać wyłącznie detergentów (proszków, płynów lub tabletek) przeznaczo‐
nych do zmywarek do naczyń.
Przestrzegać informacji podanych na opakowaniu:
• Dozowanie zalecane przez producenta.
• Zalecenia dotyczące przechowywania.
Aby chronić środowisko, nie używać większej ilości detergentów niż to zale‐
cane.
Aby napełnić dozownik detergentu, należy wykonać poniższe czynności:
1. Otworzyć pokrywkę dozownika de‐
tergentu.
2. Napełnić dozownik ( A) detergen‐
tem. Oznaczenie pokazuje dawki:
20 = około 20 g detergentu
30 = około 30 g detergentu.
Uniwersalna tabletka do zmywarki
3. Jeżeli wybrano program obejmujący
mycie wstępne, wsypać dodatkową
ilość detergentu do przegródki my‐
cia wstępnego ( B).
43
A
B
4. W przypadku korzystania z tabletek
do zmywarek, włożyć tabletkę do do‐
zownika detergentu ( A).
5. Zamknąć pokrywkę dozownika de‐
tergentu. Docisnąć pokrywkę, aż za‐
skoczy.
Detergenty różnych producentów rozpuszczają się w różnym czasie. Niektóre
tabletki do zmywarek nie zapewniają odpowiednich wyników podczas krótkich
programów mycia. Przy używaniu tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie
z długich programów mycia w celu całkowitego usunięcia detergentu.
Uniwersalna tabletka do zmywarki
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla złożonych tabletek do zmywarek.
Tabletki takie zawierają w sobie detergent, środek nabłyszczający i sól do
zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Przed użyciem sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twar‐
dości wody doprowadzanej do zmywarki. Zapoznać się z instrukcjami produ‐
centa.
Po włączeniu, funkcja Multitab jest aktywna do momentu jej wyłączenia.
Funkcja Multitab automatycznie zatrzymuje dopływ płynu nabłyszczającego i
soli. Kontrolki płynu nabłyszczającego i soli są wyłączone.
W przypadku korzystania z funkcji Multitab, czas trwania programu może się
zwiększyć.
44
Uniwersalna tabletka do zmywarki
Funkcję Multitab należy włączać i wyłączać przed rozpoczęciem programu
mycia.
Funkcji Multitab nie można włączać ani wyłączać w trakcie programu. Najpierw
anulować, a następnie ponownie ustawić program.
Włączanie funkcji Multitab:
• Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa przyciski Multitab (przyciski funk‐
cyjne D i E). Zapali się kontrolka funkcji Multitab.
Wyłączanie funkcji Multitab:
• Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa przyciski Multitab (przyciski funk‐
cyjne D i E). Kontrolka funkcji Multitab zgaśnie.
Jeżeli efekty suszenia nie są zadowalające, wykonać poniższe czynności:
1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego w pozycji 2.
• Dozownik płynu nabłyszczającego można włączać i wyłączać jedynie przy
włączonej funkcji Multitab.
Aby włączyć/wyłączyć dozownik płynu nabłyszczającego:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C.
– Lampki kontrolne przycisków funkcyjnych A, B i C zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny B.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych A i C zgasną.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego B wciąż się świeci.
– Na wyświetlaczu cyfrowym widoczne jest ustawienie.
Dozownik płynu nabłyszczającego wyłączo‐
ny
Dozownik płynu nabłyszczającego włączony
6. Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny B.
– Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się nowe ustawienie.
7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie.
Aby ponownie użyć detergentu w proszku:
1. Wyłączyć funkcję Multitab.
2. Napełnić zbiornik soli i dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom twardości wody.
4. Uruchomić program mycia bez naczyń.
5. Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twardością wody z lokalnego ujęcia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Programy zmywania
45
Programy zmywania
Programy zmywania
Program
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
INTENSIV CA‐
RE 70°
Bardzo zabru‐ Naczynia stołowe,
dzone
sztućce, garnki i
patelnie
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w
temperaturze do 70°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
AUTO1)
Dowolny
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w
temperaturze do 45°C lub
70°C
1 lub 2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
30 MIN 2)
Średnio lub
lekko zabru‐
dzone
Naczynia stołowe i Zmywanie zasadnicze w
sztućce
temperaturze do 60°C
Płukanie końcowe
ECO 50°3)
Średnio za‐
brudzone
Naczynia stołowe i Mycie wstępne
sztućce
Zmywanie zasadnicze w
temperaturze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Dowolny
Niepełny załadu‐
1 płukanie zimną wodą (za‐
nek (do uzupełnie‐ pobiega zasychaniu resztek
nia w ciągu dnia). jedzenia).
W tym programie nie ma ko‐
nieczności dodawania deter‐
gentu.
1) W trakcie programu Auto, w oparciu o rozpoznawane zmętnienie wody, określany jest stopień
zabrudzenia naczyń. Czas trwania programu oraz zużycie wody i energii mogą się zmienić.
Zależy to od tego, czy urządzenie jest w pełni załadowane naczyniami oraz od stopnia
zabrudzenia naczyń. W trakcie zmywania zasadniczego urządzenie samoczynnie reguluje
temperaturę wody.
2) Jest to doskonały program do codziennego użytku przy niepełnym załadunku. Idealnie nadaje
się dla czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
3) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na
osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Dane eksploatacyjne
Program
INTENSIV CA‐
RE 70°
Czas trwania (w minu‐
tach) 1)
-
Zużycie energii (w
kWh)
Zużycie wody (w
litrach)
1,5 - 1,7
16 - 18
46
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Program
Czas trwania (w minu‐
tach) 1)
Zużycie energii (w
kWh)
Zużycie wody (w
litrach)
AUTO
-
1,1 - 1,7
12 - 23
30 MIN
-
0,9
9
ECO 50°
-
1,0 - 1,1
12 - 13
-
0,1
4
1) Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się informacja o długości trwania programu.
Podane wartości mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Ustawić program zmywania przy uchylonych drzwiach. Program zmywania
rozpoczyna się zaraz po zamknięciu drzwi. Do tego momentu można zmody‐
fikować ustawienia.
Aby ustawić i uruchomić program zmywania, należy wykonać poniższe czyn‐
ności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć przycisk jednego z programów. Zapoznać się z rozdziałem "Pro‐
gramy zmywania".
– Zaświeci się kontrolka programu.
– Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się informacja o długości trwania
programu.
4. Zamknąć drzwi.
– Nastąpi rozpoczęcie programu zmywania.
Gdy program jest włączony nie można go zmienić. Należy anulować program
zmywania.
OSTRZEŻENIE!
Program mycia przerywać lub anulować tylko w razie konieczności.
UWAGA!
Ostrożnie otwierać drzwi. Może dojść do uwolnienia gorącej pary.
Przerywanie programu mycia
Otworzyć drzwi.
• Program zostanie zatrzymany.
Zamknąć drzwi.
• Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Wybór i uruchamianie programu zmywania
47
Anulowanie programu zmywania
1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż zaświecą się kontrolki
wszystkich programów.
2. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C, aby anulować program zmywania.
W tym momencie można wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Przed ustawieniem nowego programu zmywania należy napełnić dozownik
detergentem.
Ustawianie i uruchamianie programu z opóźnionym rozpoczęciem
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
2. Ustawić program zmywania.
3. Naciskać przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu
widoczne będzie wymagane opóźnienie rozpoczęcia programu zmywania
– Zaświeci się kontrolka opóźnienia rozpoczęcia programu.
4. Zamknąć drzwi.
– Rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu.
– Czas opóźnienia jest odliczany w krokach co 1 godzinę.
– Po zakończeniu odliczania następuje automatyczne rozpoczęcie pro‐
gramu zmywania.
Nie otwierać drzwi podczas odliczania, ponieważ spowoduje to jego przerwa‐
nie. Po ponownym zamknięciu drzwi odliczanie jest kontynuowane od mo‐
mentu przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu
1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż zaświecą się kontrolki
wszystkich programów.
– Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu powoduje również anu‐
lowanie programu zmywania.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Zakończenie programu zmywania
• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
• Wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy zakończenia programu.
1. Otworzyć drzwi.
– Na wyświetlaczu widoczne jest 0.
– Kontrolka zakończonego programu dalej się świeci.
2. Wyłączyć urządzenie.
3. W celu osiągnięcia lepszych wyników suszenia, przed wyjęciem naczyń
pozostawić drzwi uchylone na kilka minut.
Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy poczekać aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
48
Konserwacja i czyszczenie
Wyjmowanie naczyń
• W pierwszej kolejności wyjmować naczynia z dolnego kosza, a następnie z
górnego.
• Na bokach i na drzwiach urządzenia może występować woda. Stal nie‐
rdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.
Czyszczenie filtrów
UWAGA!
Nie używać urządzenia bez filtrów. Upewnić się, że filtry są prawidłowo zain‐
stalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające wy‐
niki mycia oraz uszkodzenie urządzenia.
W razie konieczności wyczyść filtry. Brudne filtry sprawiają, że wyniki mycia
są gorsze.
Zmywarka ma trzy filtry:
1. filtr zgrubny (A)
2. mikrofiltr (B)
3. filtr płaski (C)
Aby wyczyścić filtry, należy wykonać po‐
A
niższe czynności:
1. Otworzyć drzwi.
2. Wyjąć dolny kosz.
B
C
Konserwacja i czyszczenie
49
3. Odblokować system filtrów, obra‐
cając w tym celu rączkę umie‐
szczoną na mikrofiltrze (B) o około
1/4 obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
4. Wyjąć system filtrów.
5. Chwycić filtr zgrubny (A) za uchwyt
z otworem.
6. Wyjąć filtr zgrubny (A) z mikrofiltra
(B).
7. Wyjąć filtr płaski (C) z dna urzą‐
dzenia.
8. Dokładnie wyczyścić filtry pod bie‐
żącą wodą.
9. Włożyć filtr płaski (C) w dno urzą‐
dzenia.
10. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikro‐
filtra (B) i docisnąć je razem.
11. Umieścić system filtrów na swoim
miejscu.
12. Aby zablokować system filtrów,
obrócić rączkę na mikrofiltrze (B) w
kierunku zgodnym z ruchem wska‐
zówek zegara, aż do zablokowania.
13. Włożyć dolny kosz.
14. Zamknąć drzwi.
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy
usunąć przy pomocy patyczka do koktajlu.
Czyszczenie zewnętrzne
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia i panel sterowania czyścić zwilżoną,
miękką szmatką. Używać wyłącznie neutralnych środków do czyszczenia. Nie
używać materiałów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników
(aceton, trichloroetylen itp.).
Środki ostrożności w przypadku mrozu
UWAGA!
Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż
0°C. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wywołane przez
mróz.
50
Co zrobić, gdy…
Jeśli nie ma innej możliwości, opróżnić urządzenie i zamknąć drzwi. Odłączyć
wąż doprowadzający wodę i usunąć z niego wodę.
Co zrobić, gdy…
Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje się podczas pracy.
W razie wystąpienia problemów, należy najpierw spróbować samodzielnie
znaleźć rozwiązanie. Jeżeli nie można znaleźć rozwiązania, należy skontak‐
tować się ze sprzedawcą lub lokalnym autoryzowanym serwisem.
UWAGA!
Wyłączyć urządzenie przed przeprowadzeniem następujących zalecanych
działań korygujących.
Kod błędu i nieprawidłowe
działanie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• słychać przerywany sygnał • Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osa‐
dźwiękowy
dem kamienia.
• Na wyświetlaczu widoczne
Wyczyścić zawór wody.
jest
• Zamknięty dopływ wody.
Zmywarka nie napełnia się wo‐
Otworzyć dopływ wody.
dą
• Zablokowany filtr w wężu doprowadzającym wo‐
dę.
Wyczyścić filtr.
• Nieprawidłowe połączenie węża doprowadzają‐
cego wodę. Wąż może być zagięty lub przygnie‐
ciony.
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
• słychać przerywany sygnał • Zatkane rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
dźwiękowy
Wyczyścić rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
• Na wyświetlaczu widoczne • Nieprawidłowe połączenie węża spustowego.
jest
Wąż może być zagięty lub przygnieciony.
Zmywarka nie spuszcza wody
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
• słychać przerywany sygnał
dźwiękowy
• Na wyświetlaczu widoczne
jest
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem
• Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z lokal‐
nym autoryzowanym serwisem.
Co zrobić, gdy…
Kod błędu i nieprawidłowe
działanie
Program nie uruchamia się
51
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwi urządzenia nie są zamknięte.
Zamknąć drzwi.
• Wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłą‐
czona.
Podłączyć wtyczkę do gniazdka.
• Przepalony bezpiecznik w instalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
Anulować opóźnienie rozpoczęcia programu, aby
uruchomić program.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od mo‐
mentu, w którym został przerwany. Jeżeli problem wystąpi ponownie, skon‐
taktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Poniższe dane są niezbędne dla serwisu aby pomoc była szybka i odpowied‐
nia:
• Model (Mod.)
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S.N.)
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.
W tym miejscu można zapisać wymagane dane:
Opis modelu: ..........
Numer produktu: ..........
Numer seryjny: ..........
Efekty mycia nie są zadowalające
Naczynia nie są czyste
• Wybrano program mycia nieodpowiedni do rodzaju na‐
czyń lub zabrudzenia.
• Kosze są załadowane nieprawidłowo, przez co woda nie
dochodzi do wszystkich powierzchni.
• Ramiona natryskowe nie obracają się swobodnie w wy‐
niku nieprawidłowego rozmieszczenia naczyń.
• Zabrudzone lub nieprawidłowo zainstalowane filtry.
• Zbyt mała ilość lub brak detergentu.
Osad kamienia na na‐
czyniach
• Pusty zbiornik na sól.
• Nieprawidłowo Ustawiony poziom zmiękczania wody.
• Pokrywka zbiornika na sól nie jest prawidłowo dokręco‐
na.
Naczynia są mokre i ma‐ • Nie użyto płynu nabłyszczającego.
towe
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Smugi, mętne plamy lub • Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
niebieskawa powłoka na
szklankach i naczyniach
52
Dane techniczne
Efekty mycia nie są zadowalające
Wyschnięte ślady kropel • Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
wody na szklankach i na‐ • Przyczyną może być rodzaj użytego detergentu.
czyniach
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość cm
59,6
Wysokość cm
81,8 - 89,8
Głębokość cm
55
Przyłącze elektryczne Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego są
Napięcie - Moc całkowita - podane na tabliczce znamionowej umieszczonej na
Bezpiecznik
wewnętrznej krawędzi drzwi zmywarki.
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Pojemność
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
Ilość standardowych na‐
kryć
12
Instrukcje instalacji
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta
z gniazdka.
Przestrzegać instrukcji zawartych na dołączonym szablonie w celu:
• zmontowania urządzenia,
• instalacji panelu meblowego,
• podłączenia doprowadzenia i spustu wody.
Urządzenie zainstalować pod blatem (blatem kuchennym lub zlewozmywa‐
kiem).
W razie konieczności dokonania naprawy, urządzenie musi być łatwo dostęp‐
ne dla serwisanta.
Ustawić urządzenie w pobliżu źródła i odpływu wody.
Dla wentylacji zmywarki wystarczą otwory na wąż doprowadzający wodę, wąż
spustowy i przewód zasilający.
Zmywarka ma w regulowane nóżki, umożliwiające regulację wysokości.
Podczas ustawiania urządzenia upewnić się, że wąż doprowadzający wodę,
wąż spustowy i przewód zasilający nie są zagięte lub przygniecione.
Podłączenie do sieci wodociągowej
53
Mocowanie urządzenia do sąsiednich szafek
Upewnić się, że blat, pod którym ma być zainstalowane urządzenie, jest sta‐
bilnie umocowany (sąsiadujące urządzenia kuchenne, szafki, ściana).
Poziomowanie urządzenia
Należy zadbać o wypoziomowanie urządzenia, aby drzwi były szczelne i za‐
mykały się prawidłowo. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane,
drzwi nie zahaczają o boki obudowy. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć
drzwi, należy wkręcać lub wykręcać regulowane nóżki, aż urządzenie zostanie
wypoziomowane.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Wąż doprowadzający wodę
Podłączyć urządzenie do wody ciepłej (maks. 60°) lub zimnej.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy pomocy alternatywnych źródeł ener‐
gii, które są bardziej przyjazne środowisku (np. kolektory słoneczne, ogniwa
słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia,
aby zmniejszyć zużycie energii.
Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z zewnętrznym gwintem
3/4".
UWAGA!
Nie używać węży połączeniowych ze starych urządzeń.
Ciśnienie wody musi mieścić się w przedziale określonym w "Danych tech‐
nicznych". Upewnić się, że lokalny zakład wodociągowy zapewnia odpowied‐
nie ciśnienie wody.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zagięty, przygnieciony ani
zaplątany.
Szczelnie dokręcić nakrętkę, aby zapobiec wyciekom wody.
UWAGA!
Nie podłączać urządzenia do rur nowych lub nieużywanych przez długi okres
czasu. Otworzyć wodę na kilka minut, a następnie podłączyć wąż doprowa‐
dzający wodę.
Wąż doprowadzający wodę ma podwójne ściany, wewnętrzny przewód zasi‐
lający oraz zawór bezpieczeństwa. Wąż doprowadzający wodę jest pod ciś‐
nieniem tylko podczas przepływu wody. W razie wycieku z węża doprowadza‐
jącego wodę zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ wody.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania węża doprowadzającego
wodę:
• Nie wkładać węża doprowadzającego wodę ani zaworu bezpieczeństwa do
wody.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzającego wodę lub zaworu bezpie‐
czeństwa, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
54
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Wąż doprowadzający wodę z zaworem bezpieczeństwa może być wymie‐
niany wyłącznie przez lokalny autoryzowany serwis.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie
Wąż spustu wody
1. Podłączyć wąż spustowy do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka i zamo‐
cować go pod blatem. Zapobiegnie to cofaniu się brudnej wody ze zlewoz‐
mywaka do urządzenia.
2. Podłączyć wąż spustowy do rury kanalizacyjnej z otworem odpowietrzają‐
cym (o średnicy wewnętrznej min. 4 cm).
Podłączenie do instalacji kanalizacyjnej
musi znajdować się na wysokości maksy‐
malnie 60 cm od podstawy zmywarki.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest za‐
gięty ani przygnieciony, ponieważ może to
utrudnić prawidłowe odprowadzanie wody.
W czasie odprowadzania wody, w otworze
odpływowym zlewu nie może być zatyczki,
ponieważ mogłoby to spowodować zassa‐
nie wody z powrotem do urządzenia.
Całkowita długość węża spustowego łącz‐
nie z dołączonym przez użytkownika węż‐
em przedłużającym nie może wynosić wię‐
cej niż 4 metry. Średnica wewnętrzna nie
może być mniejsza niż średnica węża
Usunąć plastikową membranę (A) przed
podłączeniem węża spustowego do syfonu
pod zlewem. Jeżeli membrana nie zostanie
całkowicie usunięta, gromadzące się reszt‐
ki jedzenia mogą spowodować powstanie
blokady w rozgałęzieniu syfonu.
Podłączenie do sieci elektrycznej
55
Urządzenie ma zabezpieczenie uniemożliwiające powrót brudnej wody do
urządzenia. Jeżeli w odpływie zlewu zamontowano zawór zwrotny, może on
uniemożliwiać prawidłowe odprowadzanie wody z urządzenia. Zawór zwrotny
trzeba usunąć.
UWAGA!
Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczel‐
ność połączeń hydraulicznych.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrze‐
gania wskazówek bezpieczeństwa.
Uziemić urządzenie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Upewnić się, że napięcie znamionowe i moc podane na tabliczce znamionowej
są zgodne z napięciem i obciążalnością lokalnej instalacji zasilającej.
Używać wyłącznie prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemionym sty‐
kiem ochronnym.
Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
Nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z lo‐
kalnym autoryzowanym serwisem.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka prze‐
wodu zasilającego była łatwo dostępna.
Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Użyte materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do
przetworzenia. Elementy plastikowe można zidentyfikować na podstawie oz‐
naczeń, np. >PE<, >PS< itd. Opakowanie należy wyrzucić do właściwego po‐
jemnika w instytucjach zajmujących się utylizacją odpadów.
56
Ochrona środowiska
OSTRZEŻENIE!
Aby poddać urządzenie utylizacji, wykonać poniższe czynności:
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Odciąć i usunąć przewód zasilający z wtyczką.
• Usunąć zatrzask drzwi. Zapobiega to zatrzaśnięciu się dzieci wewnątrz
urządzenia i zagrożeniu ich życia.
Obsah
57
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov.
Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča, prečítajte si,
prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám dokonale a efektívne
orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do návodu mohli nahliadnuť vždy, keď to
budete potrebovať, odporúčame vám uložiť ho na bezpečnom mieste. Prosím,
odovzdajte ho aj prípadnému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.
Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča.
117976671-00-062009
Obsah
Prevádzkové pokyny
Bezpečnostné pokyny
Správne používanie
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Bezpečnosť detí
Inštalácia
Popis výrobku
Ovládací panel
Digitálny displej
Tlačidlo Posunutý štart
Programové tlačidlá
Tlačidlá funkcií
Nastavovací režim
Zvukové signály
Pred prvým použitím
Nastavenie zmäkčovača vody
Manuálne nastavenie
Elektronická úprava
Používanie soli do umývačky riadu
Používanie leštidla
Úprava dávkovania leštidla
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Užitočné rady a tipy
Spodný kôš
Košík na príbor
Horný kôš
Úprava výšky horného koša
Používanie umývacieho prostriedku
58
58
58
58
58
59
59
60
61
61
61
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
69
69
70
Funkcia Multitab
71
Umývacie programy
73
Výber a spustenie umývacieho programu
74
Prerušenie umývacieho programu
74
Zrušenie umývacieho programu
74
Nastavenie a spustenie umývacieho programu
s posunutým štartom
74
Zrušenie posunutého štartu
75
Koniec umývacieho programu
75
Vyberanie naloženého riadu
75
Ošetrovanie a čistenie
75
Čistenie filtrov
75
Čistenie zvonka
76
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
77
Čo robiť, keď...
77
Technické údaje
79
Pokyny pre inštaláciu
79
Inštalácia
79
Pripevnenie spotrebiča k susedným modulom
79
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
79
Pripojenie na vodovodné potrubie
80
Prívodná hadica
80
Hadica na vypúšťanie vody
80
Zapojenie do elektrickej siete
81
Ochrana životného prostredia
81
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
58
Prevádzkové pokyny
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a správnej činnosti spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním
spotrebiča prečítajte tento návod na používanie. Návod musí ostať so spotrebičom aj v prípade
presťahovania alebo predaja inej osobe. Používatelia musia poznať spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
Správne používanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti.
Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu, ktorý je vhodný na umývanie v umývačke.
Do spotrebiča nepridávajte žiadne rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Nože a všetky ostré a špicaté predmety vkladajte do košíka na príbor hrotmi dolu. Ak nie,
uložte ich vodorovne do vrchného koša.
Používajte iba značkové prípravky pre umývačky riadu (umývací prostriedok, soľ, oplachovací prípravok).
Ak otvoríte dvierka, kým je spotrebič v činnosti, môže uniknúť horúca para. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pokožky.
Riad z umývačky riadu nevyberajte, kým sa neukončí umývací program.
Po ukončení umývacieho programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zatvorte
vodovodný ventil.
Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný servisný technik. Používajte výhradne originálne náhradné diely.
Spotrebič neopravujte sami, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča. Vždy volajte
miestne servisné stredisko.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickou, zmyslovou alebo
rozumovou spôsobilosťou, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov o obsluhe spotrebiča. Musia byť pod dozorom alebo musia byť poučené o správnej obsluhe
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste predišli popáleninám očí, úst alebo hrdla.
• Vodu z umývačky riadu nepite. Zvyšky umývacieho prostriedku môžu ostať v spotrebiči.
• Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aby ste predišli
úrazom a aby ste nezakopli o dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na ne nestúpajte.
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič smú používať iba dospelé osoby. Na deti dohliadajte, aby sa spotrebičom
nehrali.
• Všetky baliace materiály uskladňujte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
• Všetky umývacie a prídavné prostriedky uskladňujte na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali umývacích prostriedkov.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené, nedovoľte, aby sa k nej priblížili deti.
Popis výrobku
59
Inštalácia
• Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak
je to potrebné, zavolajte dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
• Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Zapojenie k vodovodnej sieti smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Na tomto výrobku nesmiete urobiť technické úpravy, ani ináč ho modifikovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Spotrebič nepoužívajte:
– ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo vodné hadice,
– ak je poškodený ovládací panel, pracovná plocha alebo oblasť sokla tak, že je možný
prístup k vnútorným častiam spotrebiča.
Zavolajte miestne servisné stredisko.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete prevŕtať, aby sa nepoškodili hydraulické alebo elektrické časti.
VAROVANIE
Dôsledne dodržiavajte pokyny o elektrickom a vodovodnom zapojení.
Popis výrobku
1
2
3
4
5
Horný kôš
Regulátor na nastavenie tvrdosti vody
Zásobník na soľ
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dávkovač leštidla
60
Ovládací panel
6
7
8
9
Výrobný štítok
Filtre
Dolné ostrekovacie rameno
Horné ostrekovacie rameno
Optický signál
Po spustení umývacieho programu sa na podlahe pod dverami spotrebiča objaví optický signál.
Ak je spotrebič nainštalovaný vyššie so zarovnanými dverami kuchynského nábytku, optický
signál nebude viditeľný.
Optický signál
Svieti červená kontrolka. Indikácia začiatku umývacieho programu. Červená kontrolka naďalej svieti
počas umývacieho programu.
Červená kontrolka bliká. Indikácia chybnej funkcie.
Červená kontrolka zhasína.
Indikácia skončenia umývacieho programu.
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Digitálny displej
Tlačidlo Odložený štart
Programové tlačidlá
Kontrolky
Tlačidlo Zap/Vyp
Tlačidlá funkcií
Kontrolky
MULTITAB
Rozsvieti sa po aktivácii funkcie multitab. Pozrite kapitolu 'Funkcia
Multitab'.
Ovládací panel
61
Kontrolky
Soľ 1)
Rozsvieti sa, keď treba doplniť soľ do zásobníka. Pozrite kapitolu
'Používanie soli v umývačke riadu'.
Po naplnení zásobníka môže kontrolka ostať svietiť ešte niekoľko
hodín. Nemá to nepriaznivé účinky na prevádzku spotrebiča.
Leštidlo 1)
Rozsvieti sa, keď treba naplniť dávkovač leštidla. Pozrite kapitolu
'Používanie leštidla'.
1) Keď je zásobník na soľ a/alebo leštidlo prázdny, príslušné kontrolky sa nerozsvietia, kým je v činnosti program
umývania.
Digitálny displej
Displej zobrazuje:
• Upravená úroveň zmäkčovača vody.
• Aktivácia/zrušenie dávkovača leštidla (iba ak je aktívna funkcia multitab).
• Zostávajúca doba do ukončenia programu.
• Koniec umývacieho programu. Na displeji sa zobrazuje nula.
• Počet hodín odloženia štartu.
• Kódy porúch.
• Aktivácia/zrušenie zvukových signálov.
Tlačidlo Posunutý štart
Tlačidlo Odložený štart používajte na posunutie štartu umývacieho programu v rozmedzí 1 až
19 hodín. Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
Programové tlačidlá
Pomocou týchto tlačidiel môžte zvoliť umývací program. Po stlačení nejakého programového
tlačidla sa rozsvieti príslušná kontrolka. Podrobnejšie údaje nájdete v tabuľke 'Programy umývania'.
Tlačidlá funkcií
Tlačidlá funkcií používajte pri nasledujúcich operáciách:
• Nastavenie zmäkčovača vody. Pozrite kapitolu 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
• Vypnutie/aktivovanie zvukových signálov. Pozri časť 'Zvukové signály'
• Na zrušenie prebiehajúceho umývacieho programu alebo prebiehajúceho odloženého štartu.
Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu.
• Na aktiváciu/zrušenie funkcie multitab. Pozrite kapitolu 'Funkcia Multitab'.
• Zrušenie/aktivácia dávkovača leštidla, keď je aktívna funkcia Multitab. Pozrite kapitolu 'Funkcia Multitab'.
Nastavovací režim
Pri týchto operáciách musí byť spotrebič v nastavovacom režime:
• Nastavovanie umývacieho programu.
• Nastavovanie úrovne zmäkčovača vody.
• Vypnutie/aktivovanie zvukových signálov.
• Vypnutie/aktivovanie dávkovača leštidla.
62
Pred prvým použitím
Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Spotrebič je v nastavovacom režime, keď:
• Rozsvietia sa všetky programové kontrolky.
Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Spotrebič nie je v nastavovacom režime, keď:
• Rozsvieti sa iba jedna programová kontrolka.
• Je nastavený umývací program. Zrušte program, aby ste sa dostali späť k nastavovaciemu
režimu. Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu.
Zvukové signály
Zvukový signál môžete počuť:
• na konci umývacieho programu.
• pri nastavovaní úrovne zmäkčovača vody.
• pri chybnej funkcii spotrebiča.
Aktivácia zvukových signálov sa nastavuje vo výrobnom závode.
Zvukové signály možno deaktivovať podľa týchto krokov:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte tlačidlá funkcií B a C, až kým kontrolky funkčných tlačidiel A, B a C nezačnú
blikať.
4. Uvoľnite tlačidlá funkcií A a B.
5. Stlačte funkčné tlačidlo C.
– Kontrolky funkčných tlačidiel A a B zhasnú.
– Kontrolka funkčného tlačidla C bliká.
– Na digitálnom displeji sa zobrazí nastavenie.
Zvukové signály sú zrušené
Zvukové signály sú aktivované
Zvukové signály sú deaktivované.
6. Znova stlačte funkčné tlačidlo C.
– Digitálny displej zobrazuje nové nastavenie.
Zvukové signály sú deaktivované.
7. Vypnite spotrebič na uloženie operácie.
Zvukové signály možno aktivovať podľa týchto krokov:
1. Zopakujte hore uvedený postup, kým sa na digitálnom displeji nezobrazí potrebné nastavenie.
Pred prvým použitím
Pri každom kroku procedúry dodržiavajte nasledujúce pokyny:
1. Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Podľa
potreby nastavte zmäkčovač vody.
2. Naplňte zásobník vody soľou pre umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad na umývanie.
5. Nastavte správny umývací program pre druh náplne a znečistenie.
6. Naplňte zásobník na umývací prostriedok správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Nastavenie zmäkčovača vody
63
Ak používate tabletový umývací prostriedok ('3 v 1', '4 v 1', '5 v 1', atď.), pozrite si kapitolu
'Funkcia Multitab'.
Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli z privádzanej vody. Minerály a soli môžu nepriaznivo
ovplyvniť činnosť spotrebiča.
Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniciach:
• Nemecké stupne (dH°).
• Francúzske stupne (°TH).
• mmol/l (milimóly na liter - medzinárodná jednotka tvrdosti vody).
• Clark.
Zmäkčovač vody nastavte podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Podľa potreby zavolajte služby
dodávateľa vody.
Tvrdosť vody
Nastavenie tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clark
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Netreba používať soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne alebo elektronicky.
Manuálne nastavenie
Vo výrobe bol spotrebič nastavený do polohy 2.
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
3. Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo
2 (pozrite tabuľku).
4. Nainštalujte spodný kôš.
5. Zatvorte dvierka.
64
Používanie soli do umývačky riadu
Elektronická úprava
Umývačka riadu je od výrobcu nastavená na úroveň 5.
1.
2.
3.
4.
5.
Zapnite spotrebič.
Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
Stlačte a podržte funkčné tlačidlá B a C, až kým nezačnú blikať funkčné tlačidlá A, B a C.
Pusťte tlačidlá funkcií B a C.
Stlačte tlačidlo funkcie A.
– Svetelné kontrolky tlačidiel funkcií B a C zhasnú.
– Svetelná kontrolka tlačidla funkcie A bude ďalej blikať.
– Na digitálnom displeji sa zobrazí aktuálna úroveň.
– Môžete počuť zvukový signál.
/ zaznie 5-krát prerušený zvukový signál =
Príklad: na digitálnom displeji sa zobrazuje
úroveň 5.
6. Jedným stlačením tlačidla funkcie A sa úroveň zmäkčovača vody zvýši o jeden stupeň.
7. Stlačením tlačidla Zap/Vyp túto operáciu uložíte.
Používanie soli do umývačky riadu
POZOR
Používajte výhradne soľ do umývačiek riadu. Druhy soli, ktoré nie sú určené pre umývačky
riadu, môžu poškodiť zmäkčovač vody.
POZOR
Zrnká soli a slaná voda na dne spotrebiča môžu spôsobiť hrdzavenie. Aby ste predišli hrdzaveniu, spotrebič naplňte soľou pred spustením umývacieho programu.
Pri napĺňaní zásobníka soli urobte nasledujúce kroky:
1. Otočte viečko smerom vľavo, čím otvoríte zásobník soli.
2. Do zásobníka soli vlejte 1 liter vody (iba pri prvom naplnení).
3. Na naplnenie zásobníka soľou použite lievik.
4. Odstráňte soľ z okolia zásobníka soli.
5. Otočením viečka vpravo zásobník soli zatvorte.
Je normálne, že pri pridaní soli voda pretečie cez
okraj zásobníka soli.
Používanie leštidla
65
Používanie leštidla
POZOR
Používajte výhradne značkové leštidlo pre umývačky riadu.
Dávkovač leštidla nenapĺňajte inými produktmi (napr. umývacím prostriedkom na riad, tekutými
umývacími prostriedkami). Spôsobilo by to poškodenie spotrebiča.
Leštidlo umožňuje osušenie riadu bez škvŕn a usadenín.
Leštidlo sa automaticky dávkuje počas posledného oplachovania.
Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky:
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A), aby sa otvoril dávkovač leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom. Značka
'max.' zobrazuje maximálnu hladinu.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množstva peny pri nasledujúcom umývacieho programu.
4. Dávkovač leštidla zatvorte.
Úprava dávkovania leštidla
Dávkovač leštidla je z výroby nastavený do polohy 4.
Dávkovanie leštidla môžete nastaviť do polohy 1 (najnižšie dávkovanie) až 6 (najvyššie dávkovanie).
66
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Otáčaním ovládača leštidla zvýšite alebo znížite dávkovanie.
– Dávkovanie zvýšte, na riade ostávajú kvapky alebo škvrny vodného kameňa.
– Dávkovanie znížte, ak na riade vidno pruhy, biele
škvrny alebo modrastý odtieň.
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Užitočné rady a tipy
POZOR
Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu v domácnosti vhodného na umývanie v umývačke.
Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré pohlcujú vodu (špongie, handry a pod.).
• Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu vykonajte tieto kroky:
– Odstráňte všetky zvyšky potravín a hrubú špinu.
– Zmäkčite priláleniny na panviciach.
• Pri vkladaní príboru a riadu vykonajte nasledujúce kroky:
– Vložte duté predmety (napr. šálky, poháre a panvice) otvorom smerom dolu.
– Skontrolujte, či sa voda nehromadí v nádobe alebo na dne.
– Dávajte pozor, aby jednotlivé kusy neboli vložené do seba.
– Dávajte pozor, aby riad a príbor nezakrývali iné kusy riadu.
– Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
– Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Na plastových predmetoch a panviciach s teflónom sa môžu udržiavať kvapky vody. Plastové
predmety sa neosušia tak dobre ako porcelánový alebo antikorový riad.
• Ľahké predmety vložte do horného koša. Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
POZOR
Pred spustením umývacieho programu skontrolujte, či sa umývacie ramená môžu voľne otáčať.
VAROVANIE
Po naložení alebo vyložení riadu vždy zatvorte dvierka. Otvorené dvierka môžu byť nebezpečné.
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
67
Spodný kôš
Veľký a silne znečistený riad a panvice ukladajte do
spodného koša.
Rady hrotových držiakov v spodnom koši možno ľahko sklopiť, čo vám umožní naložiť hrnce, panvice a
misy.
Košík na príbor
VAROVANIE
Nože s dlhými čepeľami neklaďte vo vertikálnej polohe. Dlhé a ostré časti príboru uložte vodorovne do horného koša. Dávajte pozor na ostré predmety.
68
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Použite mriežky na príbor.
• Mriežky umiestnite na príborový košík.
• Pri väčších pomôckach použite iba jednu z mriežok
na príbor.
• Vidličky a lyžice vložte rukoväťami dolu.
• Nože vložte rukoväťami hore.
• Lyžičky striedajte s iným jedálenským príborom,
aby ste predišli zlepeniu.
Košík na príbor môžete otvoriť, aby ste príbor mohli
vybrať ľahšie. Urobte nasledujúce kroky:
1. Položte košík na príbor na stôl alebo pracovnú
dosku.
2. Otvorte rukoväť.
3. Vyberte príbor.
Pri premiestňovaní košíka na príbor držte pevne obe
časti rukoväte.
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Horný kôš
Horný kôš je určený pre taniere, šalátové misky, šálky, poháre, hrnce a pokrievky. Uložte predmety tak,
aby voda dosiahla na celý povrch riadu.
• Pri vysokých predmetoch držiaky na šálky vyklopte.
• Poháre s dlhými stopkami vložte na držiaky na
šálky stopkami hore.
Úprava výšky horného koša
Horný kôš sa dá umiestniť v dvoch polohách, čím sa zvýši flexibilita pri vkladaní riadu.
Maximálna výška tanierov:
v hornom koši
v spodnom koši
Vrchná poloha
22 cm
30 cm
Spodná poloha
24 cm
29 cm
Pri prestavovaní horného koša do vrchnej/spodnej polohy postupujte takto:
69
70
Používanie umývacieho prostriedku
1. Vytiahnite horný kôš až na doraz.
2. Držte horný kôš za rukoväť, nadvihnite ho až
na doraz a potom ho zvisle spúšťajte.
Horný kôš sa zaistí v spodnej alebo hornej
polohe.
Používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky (prášok, tekutý alebo tablety) vhodné do umývačiek riadu.
Postupujte podľa pokynov na obale:
• Dávkovanie odporúčané výrobcom.
• Odporúčania pri skladovaní.
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, ochránite tak životné prostredie.
Pri plnení dávkovača umývacieho prostriedku urobte nasledujúce kroky:
1. Otvorte viečko zásobníka na umývací prostriedok.
2. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku
( A) umývacím prostriedkom. Značky slúžia
na určenie dávky:
20 = približne 20 g umývacieho prostriedku
30 = približne 30 g umývacieho prostriedku.
Funkcia Multitab
71
3. Pri umývacom programe s fázou predumývania pridajte umývací prostriedok aj do priehradky na predumývanie ( B).
A
B
4. Ak používate umývací prostriedok v tabletách, vložte tablety do dávkovača umývacieho prostriedku ( A).
5. Zatvorte viečko dávkovača umývacieho prostriedku. Zatlačte, aby viečko zaskočilo na
miesto.
Umývacie prostriedky rôznych značiek sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré umývacie prostriedky nezaručia dokonalé výsledky umývania pri krátkych umývacích programoch. Keď používate tabletové umývacie prostriedky, na úplné odstránenie umývacieho prostriedku používajte
dlhé programy.
Funkcia Multitab
Funkcia multitab je určená pre kombinované tabletové umývacie prostriedky.
Tieto tablety obsahujú umývací prostriedok, leštidlo a soľ do umývačky riadu. Niektoré druhy
tabliet môžu obsahovať aj iné látky.
Skontrolujte, či sú tieto tablety vhodné pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Pozrite informácie
výrobcu.
Keď nastavíte funkciu multitab, ostane aktívna, kým ju nezrušíte.
Funkcia multitab automaticky zastaví prívod leštidla a soli. Kontrolka dávkovača leštidla a kontrolka soli budú vypnuté.
Doba programu sa pri používaní funkcie multitab môže predĺžiť.
72
Funkcia Multitab
Aktivujte alebo zrušte funkciu multitab predtým, ako spustíte umývací program.
Funkcia multitab sa nedá aktivovať, ani zrušiť, kým prebieha program. Zrušte umývací program
a potom nastavte program ešte raz.
Aktivácia funkcie multitab:
• Stlačte a podržte dve tlačidlá multitab (funkčné tlačidlá D a E). Rozsvieti sa kontrolka multitab.
Zrušenie funkcie multitab:
• Stlačte a podržte dve tlačidlá multitab (funkčné tlačidlá D a E). Kontrolka multitab zhasne.
Ak výsledky osušenia riadu nie sú uspokojivé, urobte nasledujúce kroky:
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Zapnite dávkovač leštidla.
3. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
• Aktivovať alebo zrušiť dávkovač leštidla môžete, iba ak je aktívna funkcia multitab.
Aktivovanie/deaktivovanie dávkovača leštidla:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte funkčné tlačidlá B a C.
– Kontrolky funkčných tlačidiel A, B a C začínajú blikať.
4. Pusťte tlačidlá funkcií B a C.
5. Stlačte funkčné tlačidlo B.
– Svetelné kontrolky tlačidiel funkcií A a C zhasnú.
– Kontrolka funkčného tlačidla B bude ďalej blikať.
– Na digitálnom displeji sa zobrazí nastavenie.
Dávkovač leštidla vypnutý
Dávkovač leštidla zapnutý
6. Znova stlačte funkčné tlačidlo B.
– Digitálny displej zobrazuje nové nastavenie.
7. Vypnite spotrebič na uloženie operácie.
Opätovné používanie normálneho umývacieho prostriedku:
1. Zrušte funkciu multitab.
2. Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
3. Upravte nastavenie tvrdosti vody na najvyššiu úroveň.
4. Vykonajte umývací program bez riadu.
5. Upravte zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
6. Upravte dávkovanie leštidla.
Umývacie programy
73
Umývacie programy
Umývacie programy
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Popis programu
INTENSIV CARE
70°
Silno znečistený
Porcelán, príbor, hrnce Predumytie
a panvice
Hlavné umývanie do 70 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
AUTO1)
Akýkoľvek
Porcelán, príbor, hrnce Predumytie
a panvice
Hlavné umývanie do 45 °C alebo
70 °C
1 alebo 2 oplachovania
Záverečné oplachovanie
Sušenie
30 MIN 2)
Bežné alebo
mierne znečistenie
Porcelán a príbor
ECO 50°3)
Bežne znečistený Porcelán a príbor
Akýkoľvek
Hlavné umývanie do 60 °C
Záverečné oplachovanie
Predumytie
Hlavné umývanie do 50 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Čiastočná náplň (dopl- 1 studené opláchnutie (predchádza
ní sa neskôr v ten istý zaschnutiu zvyškov jedál).
deň).
Pri tomto programe netreba používať umývací prostriedok.
1) Počas programu Auto sa stupeň znečistenia určuje podľa zakalenosti vody. Doba programu, spotreba vody a energie
sa môže meniť. Závisí to od toho, či je spotrebič úplne naplnený a či je riad veľmi alebo iba mierne špinavý. Spotrebič
automaticky nastavuje teplotu vody hlavného umývania.
2) Ide o veľmi vhodný program na denné umývanie čiastočne naplnenej umývačky. Ideálny program na uspokojenie
potrieb 4-člennej rodiny, ktorá potrebuje umyť iba riad a príbor použité pri raňajkách a večeri.
3) Testovací program pre skúšobne. Údaje o testovacom programe nájdete v samostatnom popise.
Údaje o spotrebe
Program
Doba (v minútach) 1)
Elektrická energia (v
kWh)
Voda (v litroch)
INTENSIV CARE
70°
-
1,5 - 1,7
16 - 18
AUTO
-
1,1 - 1,7
12 - 23
30 MIN
-
0,9
9
ECO 50°
-
1,0 - 1,1
12 - 13
-
0,1
4
1) Digitálny displej zobrazuje dobu programu.
74
Výber a spustenie umývacieho programu
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia
v elektrickej sieti a množstvo riadu.
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývací program nastavujte s otvorenými dvermi. Umývací program sa spustí až po zatvorení
dverí. Až do tohto okamihu možno upravovať nastavenia.
Pri nastavení a spustení umývacieho programu urobte nasledujúce kroky:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte jedno z programových tlačidiel. Pozrite kapitolu 'Umývacie programy'.
– Kontrolka programu sa rozsvieti.
– Digitálny displej zobrazuje dobu programu.
4. Zatvorte dvierka.
– Umývací program sa spustí.
Keď prebieha umývací program, nemôžete ho zmeniť. Zrušte umývací program.
VAROVANIE
Program prerušte alebo zrušte, iba ak je to naozaj nevyhnutné.
POZOR
Pozorne otvorte dvierka. Môže uniknúť horúca para.
Prerušenie umývacieho programu
Otvorte dvierka.
• Program sa zastaví.
Zatvorte dvierka.
• Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Zrušenie umývacieho programu
1. Stlačte a podržte tlačidlá funkcií B a C, kým sa nerozsvietia všetky programové kontrolky.
2. Pusťte tlačidlá funkcií B a C, aby ste zrušili program umývania.
Teraz môžete urobiť nasledujúce kroky:
1. Vypnite spotrebič.
2. Nastavte nový umývací program.
Pred nastavením nového umývacieho programu naplňte dávkovač umývacieho prostriedku
umývacím prostriedkom.
Nastavenie a spustenie umývacieho programu s posunutým štartom
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
2. Nastavte umývací program.
3. Stláčajte tlačidlo odloženia štartu, kým sa nezobrazí požadovaná doba posunutia štartu
umývacieho programu.
– Rozsvieti sa kontrolka odloženia štartu.
4. Zatvorte dvierka.
Ošetrovanie a čistenie
75
– Začne odpočítavanie posunutia štartu.
– Odpočítavanie posunutia štartu sa znižuje s krokmi 1 hodiny.
– Po ukončení odpočítavania sa umývací program spustí automaticky.
Počas odpočítavania času neotvárajte dvierka, aby ste odpočítavanie neprerušili. Keď dvierka
znovu zatvoríte, odpočítavanie bude pokračovať od bodu, v ktorom bolo prerušené.
Zrušenie posunutého štartu
1. Stlačte a podržte tlačidlá funkcií B a C, kým sa nerozsvietia všetky programové kontrolky.
– Keď zrušíte odloženie štartu, zrušíte tým aj nastavenie programu umývania.
2. Nastavte nový umývací program.
Koniec umývacieho programu
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Zaznie zvukový signál oznamujúci ukončenie programu.
1. Otvorte dvierka.
– Digitálny displej zobrazuje 0.
– Kontrolka ukončenia programu svieti nepretržitým svetlom.
2. Vypnite spotrebič.
3. V záujme lepšieho vysušenia pred vybratím riadu nechajte dvierka niekoľko minút pootvorené.
Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
Vyberanie naloženého riadu
• Najprv vyberajte riad zo spodného koša, potom z vrchného koša.
• Na bokoch a v dverách spotrebiča môže byť voda. Nehrdzavejúca oceľ vychladne rýchlejšie
ako taniere.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Pred čistením spotrebič vypnite.
Čistenie filtrov
POZOR
Nepoužívajte spotrebič bez filtrov. Skontrolujte, či sú filtre namontované správne. Nesprávna
montáž spôsobí neuspokojivé výsledky umývania a poškodenie spotrebiča.
Podľa potreby filtre vyčistite. Špinavé filtre zhoršujú výsledky umývania.
Umývačka riadu má tri filtre:
1. hrubý filter (A)
2. mikrofilter (B)
76
Ošetrovanie a čistenie
3. plochý filter (C)
Pri čistení filtrov urobte nasledujúce kroky:
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
A
B
C
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Aby ste systém filtrov odblokovali, otočte
rukoväť mikrofiltra (B) približne o 1/4 otáčky
vľavo.
Vyberte systém filtrov.
Pridržte hrubý filter (A) za rukoväť s otvorom.
Vyberte hrubý filter (A) z mikrofiltra (B).
Vyberte plochý filter (C) z dna spotrebiča.
Vyčistite filtre pod tečúcou vodou.
Vložte plochý filter (C) na dno spotrebiča.
Vložte hrubý filter (A) do mikrofiltra (B) a
zatlačte filtre jeden do druhého.
Vložte systém filtrov na miesto.
Na zablokovanie systému filtrov otočte rukoväť na mikrofiltri (B) vpravo, kým nezapadne na miesto.
Nainštalujte spodný kôš.
Zatvorte dvierka.
Umývacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte nečistoty špáradlom.
Čistenie zvonka
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte
iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, ani rozpúšťadlá (acetón,
trichlóretylén a pod....).
Čo robiť, keď...
77
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
POZOR
Spotrebič neinštalujte na mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0°C. Výrobca nezodpovedá za
škody spôsobené mrazom.
Ak to nie je možné, spotrebič vyprázdnite a zatvorte dvierka. Odpojte prívodnú hadicu a vypusťte
vodu z prívodnej hadice.
Čo robiť, keď...
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo nezastavuje.
V prípade poruchy sa najprv pokúste problém vyriešiť sami. Ak problém nedokážete odstrániť
sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
POZOR
Pred vykonaním odporúčaných úkonov na nápravu spotrebič vypnite.
Chybový kód a chybná funkcia
Možná príčina a riešenie
• prerušovaný zvukový signál
• Vodovodný ventil je upchaný alebo zanesený vodným kame• na digitálnom displeji sa zobrazuje
ňom.
Vyčistite vodovodný ventil.
Umývačka riadu sa nenaplní vodou • Zatvorený prívodný ventil vody.
Otvorte prívodný ventil vody.
• Upchaný filter v prívodnej vodnej hadici.
Vyčistite filter.
• Prívodná vodovodná hadica nie je správne pripojená. Hadica
môže byť zlomená alebo stlačená.
Presvedčite sa, že pripojenie je správne.
• prerušovaný zvukový signál
• Upchané hrdlo výlevky.
• na digitálnom displeji sa zobrazuje
Vyčistite hrdlo výlevky.
• Odtoková vodná hadica nie je správne pripojená. Hadica môNevypúšťa sa voda z umývačky riadu
že byť zlomená alebo stlačená.
Presvedčite sa, že pripojenie je správne.
• prerušovaný zvukový signál
• Zatvorte vodovodný ventil a zavolajte miestne servisné stre• na digitálnom displeji sa zobrazuje
disko.
Aktivoval sa systém proti vytopeniu
78
Čo robiť, keď...
Chybový kód a chybná funkcia
Program sa nespúšťa
Možná príčina a riešenie
• Dvere spotrebiča nie sú zatvorené.
Zatvorte dvere.
• Sieťová zástrčka nie je v zásuvke.
Pripojte sieťové napätie.
• Prepálená poistka v domácej poistkovej skrinke.
Vymeňte poistku.
• Bolo nastavené odložené spustenie.
Ak sa má program spustiť hneď, zrušte posunutie spustenia.
Po skontrolovaní zapnite spotrebič. Program pokračuje od miesta prerušenia. Ak sa chybná
funkcia znova prejaví, obráťte sa na servisné stredisko.
Tieto informácie sú potrebné na rýchle a správne získanie pomoci:
• Model (Mod.)
• Číslo výrobku (PNC)
• Výrobné číslo (S.N.)
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Potrebné údaje si zapíšte sem:
Popis modelu: ..........
Číslo výrobku: ..........
Výrobné číslo: ..........
Výsledky umývania nie sú uspokojivé
Riad nie je čistý
• Nastavený umývací program nie je vhodný pre druh a stupeň znečistenia riadu.
• Koše nie sú naplnené správne, preto voda nemôže dosiahnuť všetky
povrchy.
• Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni
nesprávne uložený riad.
• Filtre sú zanesené alebo nesprávne namontované.
• Použili ste malé množstvo umývacieho prostriedku alebo ste ho zabudli použiť.
Na riade sú škvrny od vodného kameňa
• Zásobník soli je prázdny.
• Zmäkčovač vody je nastavený na nesprávnu úroveň.
• Viečko zásobníka soli nie je správne zatvorené.
Riad je vlhký a bez lesku
• Zabudli ste nadávkovať leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch a riade sú šmuhy, mliečne škvrny alebo modrastý povlak
• Znížte dávkovanie leštidla.
Na pohároch a riade sú škvrny • Zvýšte dávkovanie leštidla.
od kvapiek vody
• Príčinou môže byť umývací prostriedok.
Technické údaje
79
Technické údaje
Rozmery
Šírka cm
59,6
Výška cm
81,8 - 89,8
Hĺbka cm
55
Elektrické zapojenie - Napätie Celkový príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku, ktorý
sa nachádza na vnútornom okraji dvierok umývačky riadu.
Tlak prívodu vody
minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Obsah
Súpravy riadu
12
Pokyny pre inštaláciu
Inštalácia
VAROVANIE
Presvedčite sa, že počas inštalácie je zástrčka spotrebiča vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
Dodržiavajte pokyny na priloženej šablóne:
• Zabudujte spotrebič.
• Nainštalujte nábytkový panel.
• Pripojte prívod a odtok vody.
Spotrebič nainštalujte pod pracovnú dosku (kuchynskú pracovnú dosku alebo drez).
Ak je potrebná oprava, spotrebič musí byť ľahko prístupný pre technika.
Spotrebič umiestnite do blízkosti vodovodného ventilu a odtoku.
Na vetranie umývačky riadu sú potrebné iba otvory na napúšťanie vody, vypúšťanie vody a na
elektrický napájací kábel.
Umývačka riadu má nastavitelné nožičky umožňujúce nastavenie výšky.
Pri vkladaní spotrebiča sa presvedčite, či prívodná hadica, odtoková hadica a napájací kábel
nie sú zlomené ani stlačené.
Pripevnenie spotrebiča k susedným modulom
Presvedčite sa, že pracovná doska, pod ktorú montujete spotrebič, je bezpečná konštrukcia
(susediace kuchynské moduly, skrine, stena).
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe, aby sa správne zatvárali a dosadali dvierka.
Ak spotrebič nebude vo vodorovnej polohe, dvierka nebudú na bokoch priliehať. Ak sa dvierka
nebudú správne zatvárať, uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky, kým sa poloha spotrebiča nevyrovná.
80
Pripojenie na vodovodné potrubie
Pripojenie na vodovodné potrubie
Prívodná hadica
Zapojte spotrebič ku prívodu horúcej (max. 60°) alebo studenej vody.
Ak sa horúca voda privádza z alternatívnych, ekologických zdrojov energie (napr. solárnych
alebo fotovoltaických panelov alebo veterných turbín), používajte prívod teplej vody na zníženie
spotreby energie.
Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnej prípojke s vonkajším závitom 3/4".
POZOR
Nepoužívajte prívodné hadice zo starého spotrebiča.
Tlak vody nesmie prekročiť hraničné hodnoty (pozrite 'Technické údaje'). Priemerný tlak vody
vo vodovode zistíte u miestnej vodárenskej spoločnosti.
Skontrolujte, či prívodná hadica nie je zalomená, stlačená alebo pokrútená.
Aby ste predišli únikom vody, utiahnite matice.
POZOR
Spotrebič nezapájajte k novým potrubiam, ani k potrubiam, ktoré neboli dlho používané. Nechajte vodu tiecť niekoľko minút, až potom pripojte prívodnú hadicu.
Prívodná hadica je dvojstenná a je vybavená vnútorným elektrickým káblom a bezpečnostným
ventilom. Prívodná hadica je pod tlakom iba pri privádzaní vody. Ak z prívodnej hadice uniká
voda, bezpečnostný ventil preruší prívod vody.
Pri zapájaní prívodnej hadice dávajte pozor:
• Neponárajte prívodnú hadicu, ani bezpečnostný ventil do vody.
• Ak sú prívodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku
zo zásuvky elektrickej siete.
• Prívodnú hadicu s bezpečnostným ventilom smú vymeniť iba v servisnom stredisku.
VAROVANIE
Nebezpečné napätie
Hadica na vypúšťanie vody
1. Odtokovú hadicu zapojte k sifónu umývadla a pripevnite ju pod pracovnou plochou. Predídete tak tomu, že sa odpadná voda z umývadla dostane späť do spotrebiča.
2. Zapojte odtokovú hadicu ku stúpajúcemu odtokovému potrubiu s odvetraním (minimálny
vnútorný priemer 4 cm).
Zapojenie do elektrickej siete
81
Odpadová prípojka musí byť maximálne 60 cm od
dna umývačky riadu.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je zalomená,
stlačená, čo by bránilo správnemu odtoku vody.
Keď spotrebič vypúšťa vodu, vyberte zátku umývadla, aby sa predišlo tomu, že sa voda vráti späť do
spotrebiča.
Celková dĺžka odtokovej hadice, vrátane predĺžení,
nesmie byť dlhšia ako 4 m. Vnútorný priemer nesmie
byť menší ako priemer hadice
Pri zapojení odtokovej hadice ku sifónu pod umývadlom vyberte plastovú membránu (A). Ak membránu nevyberiete, zvyšky jedál by mohli sifón upchať
Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením,
ktoré bráni návratu vody do spotrebiča. Ak je sifón
vybavený 'nevratným ventilom', tento ventil môže
spôsobiť nesprávne vypúšťanie vody zo spotrebiča.
Vyberte nevratný ventil.
POZOR
Skontrolujte, či sú vodovodné prípojky utiahnuté, aby sa predišlo únikom vody.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných predpisov.
Spotrebič uzemnite podľa bezpečnostných predpisov.
Skontrolujte, či sú napätie a príkon uvedené na výrobnom štítku zhodné s napätím a výkonom
siete napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú ochrannú zásuvku.
Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani predlžovacie káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Prívodný elektrický kábel nevymieňajte sami. Zavolajte servisné stredisko.
Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel prístupný aj po inštalácii.
Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená, že
s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je potrebné
ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z
82
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným
spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Plastové časti sú označené napr. >PE<, >PS< a pod. Vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob
na recyklovateľný odpad.
VAROVANIE
Pri likvidácii spotrebiča postupujte nasledovne:
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zástrčku a zlikvidujte ich.
• Zlikvidujte zámok dvierok. Predídete tak tomu, že sa deti zamknú v spotrebiči a ohrozia tak
svoj život.
83
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op: www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.pl
117976671-00-062009
www.aeg-electrolux.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising