Aeg-Electrolux | F65011VI | User manual | Aeg-Electrolux F65011VI Kasutusjuhend

Aeg-Electrolux F65011VI Kasutusjuhend
FAVORIT 65011 VI
Kasutusjuhend
Nõudepesumasin
2
Lugupeetud klient!
Täname, et valisite ühe meie kõrgekvaliteedilistest toodetest.
See seade on täiuslik kombinatsioon otstarbekast kujundusest ja
kaasaegsest tehnoloogiast.
Te veendute, et meie seade on kavandatud pakkumaks teile parimaid
teostuse ja juhtimise võimalusi – meie nõudmised kvaliteedi suhtes on
tõeliselt kõrged.
Te näete ka, et keskkonna ja energia säästmine kuulub lahutamatult
meie toodete juurde.
Seadme optimaalse ja korrapärase talitluse tagamiseks lugege palun
hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See võimaldab Teil suunata kõiki
tegevusi täiuslikult ja kõige tõhusamalt. Selleks, et kasutusjuhendist
vajadusel teavet saada, soovitame teil hoida seda kindlas kohas. Palun
andke see edasi ka seadme tulevastele omanikele.
Soovime Teile palju rõõmu selle uue seadmega töötamisel.
Käesolevas kasutusjuhendis on kasutatud järgmisi hoiatusmärke:
Tähtis info teie isikliku ohutuse kohta ja info seadme kahjustamise
vältimise kohta.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Sisukord
3
Sisukord
Kasutusjuhend
5
Ohutusinfo
Õige kasutamine
Üldine ohutus
Lapseohutus
Paigaldamine
5
5
6
6
6
Toote kirjeldus
7
8
9
10
Esmakordne kasutamine
10
Määrake veepehmendaja
Manuaalne seadistamine
Elektrooniline seadistamine
11
12
12
Kasutage nõudepesumasina soola
13
Kasutage loputusvahendit
Loputusvahendi koguse reguleerimine
14
15
Igapäevane kasutus
15
Söögiriistade ja nõude paigutamine masinasse
Alumine korv
Köögiriistade korv
Ülemine korv
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
15
17
17
19
19
Pesuaine kasutamine
Pesuaine panemine masinasse
20
21
Multi-Tab funktsioon
Multi-Tab funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine
22
23
Pesuprogrammid
24
Valige ja käivitage pesuprogramm
25
117976870-00-26112007
Juhtpaneel
Seaderežiim
Helisignaalid
4
Sisukord
Nõudepesumasina tühjendamine
27
Hooldus ja puhastamine
Filtrite puhastamine
Piserdustorude puhastamine
Väline puhastamine
Sisemine puhastamine
Pikemaajaline vahe kasutamises
Ettevaatusabinõud külma vastu
Masina liigutamine
28
28
29
29
29
30
30
30
Mida teha, kui ...
30
Tehnilised andmed
33
Näpunäiteid testimisinstituutide jaoks
33
Paigaldusjuhend
35
Paigaldamine
Kinnitamine kõrvalasuvate esemete külge
Nivelleerimine
Veeühendused
Vee sisselaskevoolik turvaventiiliga
Vee väljalaske vooliku ühendus
35
35
36
36
37
37
Elektriühendus
39
Keskkonnaprobleemid
Pakkematerjal
39
39
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
5
Kasutusjuhend
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasu‐
tusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui
paigaldate seadme ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid
vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed
tunneksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need
juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui
selle asukohta muudetakse või seadme müümise korral, nii et kõik ka‐
sutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja
ohutusest põhjalikult informeeritud.
Õige kasutamine
• See nõudepesumasin on ette nähtud ainult masinpesuks sobivate
majapidamistarvikute pesemiseks.
• Ärge pange nõudepesumasinasse lahusteid. See võib põhjustada
plahvatuse.
• Noad ja muud teravate otstega esemed tuleb laadida söögiriistade
korvi teravad otsad allapoole suunatuna või asetada horisontaalselt
ülemisse korvi.
• Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivaid tooteid (pesuaineid,
sool ja loputusvahend).
• Vältige ukse avamist, kui masin töötab - kuum aur võib välja
paiskuda.
• Ärge võtke nõusid masinast välja enne pesutsükli lõppemist.
• Pärast kasutamist lahutage seade vooluvarustusest ja lülitage vee
pealevool välja.
• Seda toodet peaks hooldama ainult volitatud hooldusinsener ning
kasutada tohiks ainult originaalvaruosi.
• Mingil juhul ärge püüdke masinat ise parandada. Kogenematute
isikute poolt teostatud remont põhjustab vigastusi või tõsiseid rikkeid.
Võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega, kust saate edasisi ju‐
hiseid. Nõudke alati originaalvaruosade kasutamists.
6
Ohutusinfo
Üldine ohutus
• Nõudepesumasina pesuained võivad põhjustada põletikke silmades,
suus ja kurgus. Võib olla eluohtlik! Järgige nõudepesumasina
pesuaine tootja ohutusjuhiseid.
• Nõudepesumasinas olev vesi ei sobi joogiveeks. Masinasse võib olla
jäänud nõudepesuaine jääke.
• Veenduge, et nõudepesumasina uks on alati kinni, kui sellesse nõu‐
sid ei panda või välja ei võeta. Nii välditakse lahtise ukse otsa
komistamist ja enese vigastamist.
• Ärge istuge ega seiske lahtisel uksel.
Lapseohutus
• Seade on ette nähtud täiskasvanute kasutuseks. Ärge lubage lastel
kasutada nõudepesuvahendit järelvalveta.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Hoidke kõiki pesuaineid turvalises ning lastele kättesaamatus kohas.
• Hoidke lapsed nõudepesumasinast eemal, kui uks on lahti.
Paigaldamine
• Kontrollige nõudepesumasinat transpordikahjustuste osas. Ärge
kunagi ühendage defektset masinat. Kui nõudepesumasin on
defektne, tuleb pöörduda tarnija poole.
• Enne kasutamist tuleb kogu pakend eemaldada.
• Kõik selle seadme paigaldamiseks vajalikud elektri- ja torulukksepa‐
tööd peab teostama kvalifitseeritud ja pädev isik.
• Turvakaalutlustel on ohtlik muuta spetsifikatsioone või püüda toodet
mingil viisil muuta.
• Ärge kunagi kasutage nõudepesumasinat, kui elektri toitekaabel ja
veevoolikud on defektsed; või kui juhtpaneel, tööpind või sokli piir‐
kond on defektsed ja seadme sisemus on vabalt ligipääsetav. Ohu
vältimiseks pöörduge kohalikku teeninduskeskussse.
• Et vältida hüdrauliliste ja elektrikomponentide kahjustamist ei tohi
nõudepesumasina külgedesse auke puurida.
Toote kirjeldus
7
HOIATUS
Elektri- ja veeühenduse puhul jälgige täpselt vastavates paragrahvides
antud juhiseid.
Toote kirjeldus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ülemine korv
Vee kareduse näidik
Soola konteiner
Pesuaine konteiner
Loputusvahendi konteiner
Andmeplaat
Filtrid
Alumine pihusti tiivik
Ülemine pihusti tiivik
8
Juhtpaneel
Juhtpaneel
1
2
3
4
5
6
Digitaalne displei
Viivitusega stardi nupp
Programmivaliku nupud
Märgutuled
On/off (sisse/väljalülituse) nupud
Funktsiooniklahvid
Märgutuled
MULTITAB
Näitab Multi-tab funktsiooni (vaata Multitab funktsiooni) aktiveerimist/deaktiveeri‐
mist
Sool
Põleb, kui spetsiaalne sool on otsas. 1)
Loputusvahend
Põleb, kui loputusvahend on otsas. 1)
1) Soola ja loputusvedeliku näidiktuled ei põle kunagi, kui pesuprogramm töötab, isegi kui soola
ja/ või loputusvahendit on vaja juurde lisada.
Juhtpaneel
9
Digitaalne displei näitab:
• kareduse tase, millele vee pehmendaja määratakse,
• töötava programmi ligikaudne järelejäänud kestus,
• loputusvedeliku konteineri aktiveerimine/deaktiveerimine (AINULT
kui Multi-tab funktsioon on käivitatud),
• pesuprogrammi lõpp (digitaalsel displeil kuvatakse null),
• stardi viivituse pöördloendus,
• nõudepesumasina rikkeid puudutavad veakoodid.
• helisignaalide deaktiveerimine/aktiveerimine.
Funktsiooniklahvid
Nende nuppudega saab määrata järgmised funktsioonid:
• veepehmendi määramine,
• viivitusega stardi või käimasoleva pesuprogrammi tühistamine,
• Multi-Tab funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine
• loputusvahendi konteineri aktiveerimine/deaktiveerimine on võimalik
vaid siis, kui "Multi-Tab funktsioon" on aktiivne,
• helisignaalide deaktiveerimine/aktiveerimine.
Seaderežiim
Masin on seadistusrežiimil, kui kõik programmi tuled põlevad.
Pidage alati meeles, et sooritades selliseid toiminguid nagu:
• pesuprogrammi valimine
• veepehmendi valimine
• loputusvahendi konteineri aktiveerimine/deaktiveerimine
• helisignaalide aktiveerimine/deaktiveerimine
Masin PEAB olema seaderežiimis.
Kui põleb programmi tuli, siis seadistatakse viimati kasutatud pro‐
gramm.
Sel juhul tuleb seadere˛iimi tagasipöördumiseks programm tühistada.
Valitud programmi või käimasoleva programmi tühistamiseks: vajutage
samaaegselt ja hoidke kahte programmiklahvi, mis asuvad sõna RE‐
10
Esmakordne kasutamine
SETkohal, kuni süttivad kõik programmiklahvide tuled. Programm on
tühistatud ja masin on nüüd seadere˛iimis.
Helisignaalid
Helisignaalid on võetud kasutusele, et aidata määrata, milliseid toimin‐
guid masin sooritab:
• veepehmendi valimine
• programmi lõpp
• alarm tingituna rikkest.
Tehaseseadistus: helisignaalid aktiveeritud.
Funktsiooniklahve kasutades võib helisignaalid välja lülitada.
1. Vajutage sisse/välja nupule. Masin peab olema seaderežiimis.
2. Vajutuage samaaegselt ja hoidke funktsiooniklahve B ja C, kuni
funktsiooniklahvide A, B ja C tuli hakkab vilkuma.
3. Vajutage funktsiooniklahvile C, klahvi A ja B tuled kustuvad, samal
ajal kui funktsiooniklahvi C tuli hakkab vilkuma. Digitaalne ekraan
näitab olemasolevat seadistust.
= helisignaalid deaktiveeritud
= helisignaalid aktiveeritud
4. Seadistuse muutmiseks vajautage uuesti funktsiooniklahvil C: digi‐
talsel ekraanil kuvatakse uus seadistus.
5. Selle operatsiooni mällu talletamiseks lülitage nõudepesumasin
välja.
Esmakordne kasutamine
Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist:
• Veenduge, et elektri- ja veeühendus vastab paigaldusjuhistele
• Eemaldage seadme seest kogu pakend
• Määrake veepehmendaja
• Valage soolakonteinerisse 1 liiter vett ja täitke see nõudepesumasina
soolaga
• Täitke loputusvahendi jagaja
11
Määrake veepehmendaja
Kui soovite kasutada selliseid kombineeritud puhastusainete tablette
nagu: "3 -1", "4 -1", "5 -1" jne... määrake Multi-tab funktsioon (vaata
"Multi-tab funktsioon").
Määrake veepehmendaja
Nõudepesumasin on varustatud veepehmendiga, mis on ette nähtud
mineraalide ja soolade eemaldamiseks pealevoolavast veest, mis aval‐
daks kahjulikku või ebasoodsat mõju seadme tööle.
Mida kõrgem on nende mineraalide ja soolade sisaldus, seda karedam
on teie vesi. Vee karedust mõõdetakse ekvivalentskaalades, saksa
kraadides (°dH), prantsuse kraadides (°TH) ja mmol/l (millimooli liitri
kohta - rahvusvaheline vee kareduse ühik).
Pehmendit tuleks kasutada vastavalt vee karedusele teie piirkonnas.
Teie kohalik veemajandusettevõte võib teile teie piirkonna vee
kareduse osas nõu anda.
Vee karedus
Vee kareduse seadete
reguleerimine
Soola
kasutamine
°dH
°TH
mmol/l
käsitsi
elektroonili‐
selt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
tasand 10
jah
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
tasand 9
jah
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
tasand 8
jah
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
tasand 7
jah
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
tasand 6
jah
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
tasand 5
jah
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
tasand 4
jah
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
tasand 3
jah
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
tasand 2
jah
<4
<7
< 0,7
1
tasand 1
ei
Veepehmendi saab määrata mõlemal viisil: käsistsi, kasutades vee
kareduse ketast, ning elektrooniliselt.
12
Määrake veepehmendaja
Manuaalne seadistamine
Nõudepesumasin on tehases seadistatud asendisse 2.
1. Avage nõudepesumasina uks.
2. Eemaldage alumine korv nõude‐
pesumasinast.
3. Keerake vee kareduse näidik
asendisse 1 või 2 (vaata tabelit).
4. Asetage alumine korv tagasi
masinasse.
Elektrooniline seadistamine
Tehasepoolselt on nõudepesumasin seadistatud tasandile 5.
1. Vajutage On/Off nuppu. Nõudepesumasin peab olema seaderežii‐
mis.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt all klahve B jaC, kuni klahvide A,
B ja C tuled hakkavad vilkuma.
3. Vajutage klahvile A, klahvide B jaC tuled kustuvad, ent klahviA tuli
vilgub edasi. Digitaalsele ekraanile kuvatakse hetke tase ja kostab
katkendlik helisignaal.
Näited:
kuvatakse, 5 katkendlikku helisignaali, paus, jne... = tase 5
kuvatakse, 10 katkendlikku helisignaali, paus, jne... = tase 10
4. Taseme muutimseks vajutage klahvile A. Iga klahvivajutusega muu‐
tub tase (uue taseme valimise kohta vt tabelit).
Näited: kui jooksev tase on 5 ning vajutate nuppu A üks kord,
valitakse tase 6. kui jooksev tase on 10 ning vajutate nuppu A üks
kord, valitakse tase 1.
5. Toimingu meeldejätmiseks lülitage nõudepesumasin välja, vajuta‐
des sisse/välja nupule.
Kasutage nõudepesumasina soola
13
Kasutage nõudepesumasina soola
HOIATUS
Kasutage vaid soola, mis on mõeldud spetsiaalselt nõudepesumasina‐
tes tarvitamiseks. Kõik teist liiki soolad, mis pole mõeldud nõudepesu‐
masinas kasutamiseks, eriti söögisool, kahjustavad veepehmendajat.
Täitke masin soolaga vahetult enne pesuprogrammi käivitamist. See
ennetab olukorda, kus soolaterad või soolvesi, mis võib olla maha lok‐
sunud, jääb masina põhja pikemaks ajaks ning võib põhjustada
korrosiooni.
Soola panemine:
1. Avage uks, eemaldage alumine korv ning keerake lahti
soolakonteineri kork, pöörates seda vastupäeva.
2. Valage 1 liiter vett konteinerisse (see on vajalik ainult enne esma‐
kordset soola panemist masinasse) .
3. Kasutades olemasolevat lehtrit,
valage konteiner soola täis.
4. Keerake kork tagasi peale,
veendudes, et soolateri poleks
keermetel ega tihendil.
5. Pange kork tagasi ja keerake
see päripäeva kinni, kuni see
klõpsatusega asendisse fiksee‐
rub.
Ärge muretsege, kui vee voolab
konteinerist välja selle soolaga täitmisel, see on üsna tavaline.
Soola tuli juhtpaneelil võib põleda veel 2-6 tundi pärast konteineri
soolaga täitmist, eeldades, et nõudepesumasin on jätkuvalt sisse lüli‐
tatud. Kui kasutate sooli, mis lahustuvad aeglasemalt, siis võib ka see
kauem aega võtta. Masina töötamist see ei sega.
14
Kasutage loputusvahendit
Kasutage loputusvahendit
HOIATUS
Kasutage vaid nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendeid.
Ärge kunagi täitke loputusvahendi jagajat mõne muu ainega (nt
nõudepesumasina puhastusaine, vedel pesuaine). See kahjustaks
seadet.
Loputusvahend tagab põhjaliku loputuse ning plekivaba kuivamise.
Loputusvahend lisatakse automaatselt viimase loptuse käigus.
1. Avage vastav konteiner, vajuta‐
des nuppu (A).
2. Pange loputusvahend
konteinerisse. Maksimaalne li‐
satav kogus on märgitud sõnaga
"max".
Konteinerisse mahub ligikaudu
110 ml loputusvahendit, mis on
piisav 16 kuni 40 nõudepesutsü‐
kliks, olenevalt doseermise sea‐
distusest.
3. Veenduge, et konteineri kate
oleks pärast igat täitmist korrali‐
kult suletud.
Koristage ära maha loksuda võiv loputusvahend, kasutades imavat
lappi, vältimaks ülemäärast vahutamist järgmise pesukorra ajal.
Igapäevane kasutus
15
Loputusvahendi koguse reguleerimine
Vastavalt nõude puhastus- ja kuivatustulemustele, reguleerige
loputusvahendi hulk, kasutades 6-asendiga selektorit (asend 1=
minimaalne hulk, asend 6= maksimaalne hulk).
Tehasepoolselt on doos seatud asendisse 4.
Suurendage kogust, kui nõudel on pä‐
rast pesemist näha vee- või
lubjaplekke.
Vähendage hulka, kui pärast pesu on
nõudel kleepuvad valged triibud või
klaasnõudel ja noateradel sinakas
kirme.
Igapäevane kasutus
• Kontrollige, kas on tarvis täita nõudepesumasinat soola või
loputusvahendiga.
• Asetage köögiriistad ja -nõud nõudepesumasinasse.
• Pange masinasse nõudepesuaine.
• Valige pesuprogramm, mis sobib köögiriistadele ja -nõudele.
• Käivitage pesuprogramm.
Söögiriistade ja nõude paigutamine masinasse
Nõudepesumasinas ei tohi pesta käsnu, majapidamises kasutatavaid
lappe ega objekte, mis võivad vett imada.
• Enne nõude masinasse panemist tuleks:
– Eemaldada kõik toidujäägid ja praht.
– Nõudes olevate kõrbenud toidu jääkide leotamine
16
Söögiriistade ja nõude paigutamine masinasse
• Nõusid ja söögiriistu masinasse pannes pidage meeles:
– Nõud ja söögiriistad ei tohi takistada piserdustorude liikumist.
– Pange õõnsad esemed nagu tassid, klaasid, potid jne masinasse
avaus allapoole suunatud, nii et vesi ei saaks konteinerisse ega
sügavasse alusesse koguneda.
– Nõud ja söögiriistad ei tohi üksteise sees olla ega üksteist kinni
katta.
– Vältimaks klaaside vigastamist ei tohi need omavahel kokku
puutuda.
– Pange väikesed objektid söögiriistade korvi.
• Plastmassist esemed ja kõrbemiskindla kattega nõudele kipub jääma
veetilkasid; need esemed ei kuiva nii hästi nagu portselan- ja tera‐
sesemed.
• Kerged esemed (plastmassist kausid jne) tuleb masinasse panna
ülemisse korvi ning seada nii, et need ei liiguks.
Järgmised söögiriistad ja nõud ei sobi
pesemiseks nõudepesumasinas:
sobivad tinglikult:
• Söögiriistad, millel on puust, sarvest,
• Peske kivikeraamikat nõudepesumasi‐
portselanist või pärlmutrist pead.
nas ainult siis, kui tootja on selle pese‐
mist nõudepesumasinat spetsiaalselt
• Plastmassist esemed ei ole kuuma‐
lubanud.
kindlad.
• Vanemad söögiriistad, millel on liimitud • Glasuuritud mustrid võivad tuhmuda,
kui neid sageli nõudepesumasinas
osi, ei ole temperatuurikindlad.
pestakse.
• Kullatud ja hõbetatud söögiriistad või
• Hõbedast ja alumiiniumist osadel on
nõud.
kalduvus pesemise ajal värvi muuta:
• Tinast või vasest esemed.
Jäägid, nt munavalge, munakollane ja
• Pliikristall.
sinep põhjustavad sageli hõbeda vär‐
• Terasest, mitte-roostevabad esemed.
vimuutust ja plekke. Seetõttu tuleb toi‐
• Puust taldrikud.
dujäägid hõbedalt alati kohe
eemaldada, kui nõusid ei kavatseta
• Sünteetilistest kiududest valmistatud
kohe pärast kasutamist pesta.
esemed.
Avage uks ning tõmmake korvid välja, et nõud neisse asetada.
Söögiriistade ja nõude paigutamine masinasse
17
Alumine korv
Asetage suuremad ja raskemini määr‐
dunud nõud ja pannid alumisse korvi.
Et suuremaid nõusid oleks lihtsam
laadida, on alumise korvi 2 parempool‐
set taldrikuresti võimalik alla keerata.
Köögiriistade korv
HOIATUS
Pikkage teradega noad, mis asetatakse ülespidi, võivad kujutada en‐
dast potentsiaalset ohtu. Pikad ja/või terava köögiriistad, nagu lihanoad
peavad olema asetatud ülemisele korvile horisontaalselt. Olge ette‐
vaatlik selliste teravate esemete nagu nugade masinasse asetamisel
ja sealt võtmisel.
Tagamaks, et vesi jõuaks kõigi köögiriistadeni köögiriistade korvis,
peaksite:
18
Söögiriistade ja nõude paigutamine masinasse
1. Asetama võrgutaolise kaane
köögiriistade korvile.
2. Asetama kahvlid ja lusikad
köögiriistade korvi, käepidemed
allapool.
Suuremate riistade jaoks, näi‐
teks visplid, jätma üks pool
köögiriistade korvist tühjaks.
Söögiriistade korvi saab lahti teha.
Veenduge alati, et panete käed ümber
kaheosalise käepideme mõlema osa,
kui võtate selle nõudepesumasinast
välja.
1. Asetage söögiriistsade korv lauale
või tööpinnale.
2. Avage kaheosaline käepide.
3. Eemaldage söögiriistad.
Söögiriistade ja nõude paigutamine masinasse
19
Ülemine korv
Ülemisse korvi asetage väiksemad, õr‐
nemad nõud ja pikad, teravad köögiriis‐
tad.
• Asetage sööginõud liikuvate
tassisõrestike peale ja alla sedasi, et
nad on teineteisest lahus ning et vesi
jõuaks kõigi esemeteni.
• Tassisõrestikke saab üles murda,
teiste sööginõude eest ära.
• Asetage või riputage veini või
brändi klaasid tassisõrestiku
piludele.
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Nõude maksimaalne kõrgus:
ülemises korvis
alumine korv
Ülemine korv üles tõstetud 22 cm
30 cm
Alumine korv alla lastud
29 cm
24 cm
Ülemise korvi kõrgust saab reguleerida ka siis, kui see on nõusid täis.
Ülemise korvi tõstmine/ madaldamine:
20
Pesuaine kasutamine
1. Tõmmake ülemine korv täiesti
välja.
2. Hoides ülemist korvi sangast,
tõstke seda nii palju, kui võima‐
lik, ning madaldage see seejärel
vertikaalselt.
Ülemine korv kinnitub kas
alumisse või ülemisse
asendisse.
HOIATUS
Pärast masina laadimist sulgege alati uks, kuna avatud uks võib
osutuda ohtlikuks.
Enne ukse sulgemist, tagage et pihusti tiivikud saavad vabalt pöörelda.
Pesuaine kasutamine
Kasutage vaid pesuaineid, mis on mõeldud kasutamiseks nõudepesu‐
masinates.
Palun järgige pesuaine tootja poolt pakendile märgitud doseerimise ja
hoiustamise alaseid soovitusi.
Mitte rohkem kui sooviud pesuaine koguse kasutamine aitab
vähendada reostumist.
Pesuaine kasutamine
Pesuaine panemine masinasse
1. Avage kaas.
2. Täitke pesuaine konteiner (1)
pesuainega. Märgistus näitab
kasutatavat pesuaine kogust:
20 = ligikaudu 20 g pesuainet
30 = ligikaudu 30 g pesuainet.
3. Kõik eelpesuga programmid va‐
javad täiendavat pesuaine ko‐
gust (5/10 g), mis tuleb panna
eelpesu pesuaine kambrisse
(2).
See pesuaine toimib eelpesu
ajal.
4. Kui kasutate pesuaine tablette,
pange tablett konteinerisse (1)
5. Sulgege kaas ja vajutage seda,
kuni see lukustub.
21
22
Multi-Tab funktsioon
Pesuaine tabletid
Erinevate tootjate pesuaine tabletid
lahustuvad eri kiirustega. Sellest
johtuvalt ei saavuta teatud pesuaine
tabletid oma täielikku puhastusjõud‐
lust lühikeste pesuprogrammide
jooksul. Seega, palun kasutage
pikki pesuprogramme, kui kasutate pesuaine tablette, tagamaks
pesuaine jääkide täieliku eemaldumise.
Multi-Tab funktsioon
Sel masinal on "Multi-Tab funktsioon", mis lubab kasutada "Multi-Tab"
kombineeritud pesuaine tablette.
Need tooted on pesuained kombineeritud puhastus-, loputus- ja soola
funktsiooniga. Need võivad sisaldada muid erinevaid aineid olenevalt
teie poolt kasutatavatest tablettidest ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" jne...).
Kontrollige, kas need pesuained sobivad teie vee karedusega. Vt tootja
juhiseid.
Seda funktsiooni on võimalik valida kõigi pesuprogrammidega. Selle
funktsiooni valimisega deaktiveeritakse automaatselt loputusvahendi ja
soola sissevool vastavatest konteineritest ning samuti on deaktiveeri‐
tud soola ja loputusvahendi märgutuled.
Valige "Multi-Tab funktsioon" enne pesuprogrammi alustamist.
Kui see funktsioon on valitud (näituri tuled süttivad), jääb see aktiivseks
ka järgnevate pesuprogrammidega.
Multi-Tab funktsiooni" kasutamisega võivad tsüklite kestused muutuda.
Sellisel juhul uuendatakse automaatselt digitaalsel displeil programmi
kesutusaeg.
Kui programm juba töötab, et EI saa "Multi-Tab funktsiooni" enam
muuta. Kui soovite tühistada "Multi-Tab funktsiooni", peate kõigepealt
tühistama programmi seadistuse ja seejärel deaktiveerima "Multi-Tab
funktsiooni".
Sel juhul tuleb teil määrata pesuprogramm (ja soovitud suvandid)
uuesti.
Multi-Tab funktsioon
23
Multi-Tab funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine
Vajutage samaaegselt ja hoidke kahte Multi-Tab klahvi (D ja E), kuni
süttib "Multi-Tab funktsiooni" märgutuli. See tähendab, et funktsioon on
aktiveeritud.
Selle funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage samu nuppe taas, kuni
"Multi-Tab funktsiooni" näituri tuli kustub.
Kui kuivatamistulemused ei ole rahuldavad, soovitame:
1. lisada looputusvahendi jaotajasses loputusvahendit.
2. Aktiveerige loputusvahendi jagaja.
3. Määrata loputusvahendi annus asendisse 2.
• Loputusvahendi konteineri aktiveerimine/deaktiveerimine on võima‐
lik vaid siis, kui "Multi-Tab funktsioon" on aktiivne.
Loputusvahendi jagaja aktiveerimine/deaktiveerimine
1. Vajutage sisse/välja nupule. Nõudepesumasin peab olema seade‐
režiimis.
2. Vajutage samaaegselt nuppudele B ja C, kuni nuppudel A , B ja C
olevad tuled hakkavad vilkuma.
3. Vajutage nupule B, nuppudel A ja C olevad tuled kustuvad, samal
ajal kui nupul B olev tuli hakkab vilkuma. Digitaalne ekraan näitab
olemasolevat seadistust:
= loputusabi jagaja on välja lülitatud.
= loputusabi jagaja on sisse lülitatud.
4. Seadistuse muutmiseks vajutage uuesti nupule B, digitaalne ekraan
näitab uut seadistust.
5. Toimingu meeldejätmiseks lülitage nõudepesumasin välja, vajuta‐
des sisse/välja nupule.
24
Pesuprogrammid
Kui otsustate pöörduda tagasi standardse pesuaine süsteemi
kasutamise juurde, soovitame:
1. Deaktiveerida "Multi-Tab funktsioon".
2. Paigaldada uuesti soolakonteiner ja loputusvahendi jagaja.
3. Reguleerda vee kareduse seade kõige kõrgemale määrale ja
sooritada 1 normaalne pesuprogramm ilma masinasse nõusid
panemata.
4. Reguleerige vee kareduse seade vastavalt oma piirkonna vee
karedusele.
5. Loputusvahendi koguse reguleerimine.
Tavalise
ja rohke
määrdum
ise segu
Keraamik
a, söögi‐
riistad,
potid ja
pannid
30 MIN 3)
Kerge
mustus
Keraamik
a ja söö‐
giriistad
0,9
9
ECO 50° 4)
Normaal
ne mus‐
tus
Keraamik
a ja söö‐
giriistad
1,0 - 1,2
12 - 13
16 - 18
12 - 23
1,5 -1,7
1,1 - 1,5
140 - 150
90 - 115
1/2x
Vesi (liitrit)
AUTO 2)
Elektrienergia (kWh)
Keraamik
a, söögi‐
riistad,
potid ja
pannid
Kestus (minutit)
Tugev
mustus
30
Tarbimisväärtu‐
sed 1)
Kuivatamine
INTENSIV
CARE 70°
Lõpploputus
Programmi kirjeldus
Kohene loputus
Pestavat
e
esemete
tüüp
Põhipesu
Mustuse
aste
Eelpesu
Programm
150 - 160
Pesuprogrammid
Valige ja käivitage pesuprogramm
Vesi (liitrit)
Elektrienergia (kWh)
0,1
4
Kestus (minutit)
12
Tarbimisväärtu‐
sed 1)
Kuivatamine
Osaline
koormus
(lõpetata
kse hil‐
jem sa‐
mal päe‐
val)5)
Lõpploputus
Kõik
Programmi kirjeldus
Kohene loputus
Pestavat
e
esemete
tüüp
Põhipesu
Mustuse
aste
Eelpesu
Programm
25
1) Tarbimisväärtused on mõeldud orientiiriks ning sõltuvad vee survest ja temperatuurist ning
samuti erinevustest vooluvarustuses ning nõude erinevast kogusest.
2) Automaatse pesuprogrammi abil määratakse nõude määrdumise aste selle põhjal, kui sogane
vesi on. Programmi kestus, vee ja elektrienergia kulu võivad varieeruda; johtuvalt sellest, kas
masin on osaliselt või tervenisti nõudega täidetud ning kas nõud on kergelt või rohkesti
määrdunud. Vee temperatuur kohandatakse automaatselt vahemikku 45° C ja 70° C.
3) Ideaalne pesemiseks, kui masin on poolenisti täis. See on täiuslik igapäevane programm, mis
on kavandatud neljaliikmelise pere tarvis, kes soovivad pesta vaid hommiku- ja lõunasöögi
nõusid ja köögiriistu.
4) Testimisprogramm testimisinstituutide jaoks.
5) See programm ei nõua nõudepesuaine kasutamist
Valige ja käivitage pesuprogramm
Valige pesuprogramm ja viivitusega start, kui uks on pisut praokil. Pro‐
gramm käivitub või viivitusega stardi allalugemine algab ainult pärast
ukse sulgemist. Seni on võimalik seadistust muuta.
1. Kontrollige, et korvid on õigesti laaditud ning et piserdustorud saa‐
vad vabalt liikuda.
2. Kontrollige, et veekraan on avatud.
3. Vajutage sisse/välja nupule. Nõudepesumasin peab olema seade‐
režiimis.
26
Valige ja käivitage pesuprogramm
4. Vajutage vajalikule programmile vastavale nupule (vt tabelit
"Pesuprogrammid"). Sulgege nõudepesumasina uks, programm
käivitub automaatselt.
Viivitusega stardig´a programmi määramine ja käivitamine
1. Pärast pesuprogrammi valimist vajutage viivitussega stardi nupule,
kuni digitaalsele ekraanile kuvatakse viivitusega stardi tundide arv.
Valitud pesuprogrammi käivitumist saab viivitada vahemikus 1 tun‐
nists 19 tunnini.
2. Sulgege nõudepesumasina uks, allalugemine algab automaatselt.
3. Pöördloendus väheneb 1 tunni kaupa.
4. Ukse avamine katkestab allalugemise. Sulgege uks; allalugemine
jätkub punktist, kus see katkestati.
5. Kui viivitusega start on möödunud, käivitub programm automaatselt.
Kui pesuprogramm on käivitunud, ilmub põrandale nõudepesumasina
ukse alla punktikujuline optiline signaal.
See optiline signaal põleb, kuni pesuprogramm kestab.
Kui masin on paigaldatud kõrgemale kasutades mööbliust, ei ole optilist
signaali enam näha.
HOIATUS
Katkestage või tühistage käimasolev pesuprogramm AINUL siis, kui
see on vältimatult vajalik. Tähelepanu! Kui uks avatakse, võib välja
paiskuda kuuma auru. Avage uks ettevaatlikult.
Viivitusega stardi või käimasoleva pesuprogrammi
tühistamine
• vajutage samaaegselt ja hoidke kahte programmiklahvi, mis asuvad
sõna RESET kohal, kuni süttivad kõik programmiklahvide tuled.
• Viivitusega stardi tühistamine tähendab ühtlasi määratud
pesuprogrammi tühistamist. Sel juhul tuleb teil määrata pesupro‐
gramm uuesti.
• Kui tuleb valida uus pesuprogramm, kontrollige et pesuaine jaotajas
on pesuainet.
Nõudepesumasina tühjendamine
27
Katkestage käimasolev pesuprogramm
• Avage nõudepesumasina uks; programm seiskub. Sulgege uks; pro‐
gramm käivitub punktist, kus see katkestati.
Pesuprogrammi lõpp
• Nõudepesumasin seiskub automaatselt jaj helisignaal teatab teile
pesuprogrammi lõpust.
• Kui programm on lõppenud, kustub põrandal nõudepesumasina ukse
all optiline signaal.
1. Avage nõudepesumasina uks.
Äsja lõppenud programmi märgutuli jääb põlema.
2. Vajutage sisse/välja nupule ja lülitage nõudepesumasin välja.
3. Jätke nõudepesumasina uks praokile ja oodake enne nõude välja‐
võtmist mõni minut; sellisel viisil on nõud jahtunumad ning paremini
kuivanud.
Kui pesuprogramm on lõppenud, soovitatakse nõudepesumasin voo‐
luvõrgust lahutada ja veekraan kinni keerata.
Nõudepesumasina tühjendamine
• Kuumad nõud on löögiõrnad.
Seetõttu tuleks lasta nõudel jahtuda, enne kui eemaldate need ma‐
sinast.
• Tühjendage kõigepealt alumine korv ja siis ülemine; nii väldite vee
tilkumist ülemisest korvist alumise korvi nõudele.
• Vett võib tekkida nõudepesumasina külgedele ja uksele, sest
roostevaba teras muutub lõpuks külmemaks kui nõud.
ETTEVAATUST
Kui pesuprogramm on lõppenud, soovitatakse nõudepesumasin voo‐
luvõrgust lahutada ja veekraan kinni keerata.
28
Hooldus ja puhastamine
Hooldus ja puhastamine
Filtrite puhastamine
Filtreid tuleb aeg-ajalt kontrollida j puhastada. Määrdunud filtrid hal‐
vendavad pesu tulemust.
HOIATUS
Enne filtrite puhastamist veenduge, et masin oleks välja lülitatud.
1. Avage uks, eemaldage alumine korv.
2. Nõudepesumasina filtersüs‐
teem hõlmab jämefiltrit (A), mi‐
krofiltrit (B) ja lamefiltrit.
Lukustage filtersüsteem lahti,
kasutades mikrofiltri käepidet ja
eemaldades filtersüsteemi.
3. Keerake seda käepidet umbes
1/4 pööret vastupäeva ning
eemaldage filtersüsteem.
4. Haarake jämefiltrist (A) auguga
sangast ning vabastage see mi‐
krofiltrist (B).
5. Puhastage jooksva vee all kõik
filtrid põhjalikult.
Hooldus ja puhastamine
29
6. Eemaldage lamefilter pesukam‐
bri põhjast ning peske selle mõ‐
lemat poolt põhjalikult.
7. Asetage lamefilter tagasi pesu‐
kambri põhja ning veenduge, et
see kinnitub korralikult.
8. Asetage jämefilter (A)
mikrofiltrisse (B) ja vajutage
need kokku.
9. Asetage filtersüsteem tagasi
masinasse ja lukustage keeratdes käepidet päripäeva, kuni see kin‐
nitub. Selle protsessi käigus veenduge, et lamefilter pesukambri
põhjast esile ei tungi.
HOIATUS
ÄRGE KUNAGI kasutage nõudepesumasinat ilma filtriteta. Filterite lo‐
hakas tagasi asetamine põhjustab viletsad pesutulemused ning võib
kahjustada masinat.
Piserdustorude puhastamine
ÄRGE KUNAGI püüdke piserdustorusid eemaldada.
Kui piserdustorude avadesse on kogunenud mustusejääke, eemaldage
need hambaorgiga.
Väline puhastamine
Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel niiske pehme lapiga. Va‐
jadusel kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kunagi kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimispadjandeid ega lahusteid (atsetoon, tri‐
klooretüleen jne....).
Sisemine puhastamine
Veenduge, et tihendid ukse ümber, pesuaine ja loputusvahendi jagajaid
puhastatakse regulaarselt niiske lapiga.
Soovitame kasutada iga 3 kuu tagant tugevasti määrdunud nõude
pesuprogrammi, kasutades pesuainet, kuid ilma nõudeta.
30
Mida teha, kui ...
Pikemaajaline vahe kasutamises
Kui te masinat pikemat aega ei kasuta, soovitame:
1. ühendada seade vooluvõrgust lahti ja keerata vesi kinni.
2. Jätta uks praokile, et vältida ebameeldiva lõhna tekkimist.
3. Masina sisemus peab olema puhas.
Ettevaatusabinõud külma vastu
Vältige masina asetamist ruumi, mille temperatuur on alla 0°C. Kui seda
ei saa vältida, tühjendage masin, sulgege selle uks, ühendage lahti vee
sisevoolutoru ja tühjendage see.
Masina liigutamine
Kui peate masinat liigutama (kolimine jne...):
1. Tõmmake pistik välja.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Eemaldage vee sissevoolu- ja väljalaskevoolikud.
4. Tõmmake masin koos voolikutega välja.
Vältige masinat transpordi ajal liigselt kallutamast.
Mida teha, kui ...
Nõudepesumasin ei käivitu või seiskub töö käigus. Mõned probleemid
on tingitud lihtsa hoolduse puudumisest või tähelepanematusest; neid
saab lahendada tabelis kirjeldatud tunnuste abil, ilma et oleks vaja
pöörduda tehniku poole.
Lülitage nõudepesumasin välja ja viige läbi soovitatud toimingud.
Mida teha, kui ...
Vale kood ja rike
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
• punktikujuline optiline signaal vilgub
•
ilmub digitaalsele ekraanile.
• katkendlik helisignaal
Nõudepesumasin ei täitu veega.
31
Võimalik põhjus ja lahendus
• Veekraan on blokeeritud või täis
katlakivi.
Puhastage veekraan.
• Veekraan on kinni. Keerake veekraan
lahti.
• Filter (kui olemas) keermestatud vooli‐
kuliitmikus vee sissevooluventiili juures
on blokeeritud.
Puhastage filter ja keermestatud voo‐
lik.
• Vee sissevooluvoolik ei ole õigesti pai‐
galdatud või on kõver või kokku suru‐
tud.
Kontrollige vee väljalaskevooliku ühen‐
dust.
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
• punktikujuline optiline signaal vilgub
•
ilmub digitaalsele ekraanile.
• katkendlik helisignaal
Nõudepesumasin ei tühjene veest.
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
• punktikujuline optiline signaal vilgub
•
ilmub digitaalsele ekraanile.
• katkendlik helisignaal
• Kraanikausi kraan on blokeeritud.
Puhastage kraanikausi kraani.
• Vee väljalaskevoolik ei ole õigesti pai‐
galdatud või on kõver või kokku suru‐
tud.
Kontrollige vee väljalaskevooliku ühen‐
dust.
• Sulgege veekraan ja pöörduge
kohalikku teeninduskeskusse.
Üleujutuse vastane seadis on aktiveeri‐
tud.
Programm ei käivitu.
• Nõudepesumasina uks ei ole korralikult
suletud. Sulgege uks.
• Toitepistik ei ole ühendatud. Pistke toi‐
tepistik pistikupessa.
• Maja kaitsmekarbis on kaitse läbi.
Vahetage kaitse välja.
• Määratud on viivutusega start.
Kui nõusid tuleb koheselt pesta, tuleb
viivitusega start tühistada.
32
Mida teha, kui ...
Punktikujulise optilise signaali vilkumist põrandal nõudepesumasina
ukse all ei ole näha, kui masin on paigaldatud kõrgemale ning mööbli
uksega ühele joonele.
Kui olete ülalnimetatut kontrollinud, lülitage masin sisse: programm jät‐
kub sealt, kus see seiskus.
Kui rike või veakood ilmub uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
Mis puutub veakoodidesse, mida pole tabelis kirjas, palun võtke ühen‐
dust oma kohaliku Teeninduskeskusega, nimetades mudeli (Mod.),
tootenumbri (PNC) ja seerianumbri (S.N.).
Selle info leiate andmeplaadilt, mis asub nõudepesumasina ukse kül‐
jes.
Et need numbrid teil alati käepärast oleksid, soovitame need siis
kirjutada:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesemistulemused ei ole rahuldavad
Nõud ei ole puhtad
• Valiti vale pesuprogramm.
• Nõud on paigutatud viisil, et vesi ei jõua
kõigi pindadeni. Korve ei tohi üle
koormata.
• Joatorud ei liigu vabalt, sest nõud on
valesti paigutatud.
• Pesuruumi põhjas olevad filtrid on mus‐
tad või vales asendis.
• Kasutatakse liiga vähe või üldse mitte
pesuainet.
• Kui nõudele on ladestunud katlakivi;
soolakonteiner on tühi või on määratud
vale veepehmendi tase.
• Väljavooluvooliku ühendus on vale.
• Soolakonteineri kaas ei ole korralikult
kinni.
Nõud on märjad ja tuhmid
• Ei kasutatud loputusvahendit.
• Loputusvahendi jagaja on tühi.
Klaasidel ja nõudel on triipe, piimjaid
plekke või sinakas pinne
• Vähendage loputusvahendi annust.
Tehnilised andmed
33
Pesemistulemused ei ole rahuldavad
Veetilgad on kuivanud klaasidele ja
nõudele
• Suurendage loputusvahendi annust.
• Põhjuseks võib olla pesuaine.
Pöörduge pesuaine tootja
klienditeenindusse.
Kui pärast kõiki neid kontrolle püsib probleem endiselt, pöörduge oma
kohallikku teeninduskeskusse.
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius x kõrgus x sügavus
(cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Elektritoide - pinge - üldine Info elektriühenduse kohta on toodud andmesildil
toide - kaitsekork
nõudepesumasina ukse sisemisel serval
Veesurve
Miinimum - Maksimum
(MPa)
0,05 - 0,8
Võimsus
koha seaded
12
Maks. Kaal
kg
38
Näpunäiteid testimisinstituutide jaoks
Testimised vastavalt EN 60704 tuleb läbi viia nii, et masin on nõusid
täis ning kasutatakse testprogrammi (vaata"Pesuprogrammid").
Testimised vastavalt EN 50242 tuleb läbi viia nii, et soola ja
loputusvahendi konteinerid on täidetud vastavalt soola ja
loputusvahendiga ning kasutades testprogrammi (vaata"Pesuprogram‐
mid").
Täiskogus: 12 standardset kohaseadet
Vajalik pesuaine kogus:
5 g + 25 g (tüüp B)
Loputusvahendi seade:
positsioon 4 (tüüp III)
Nõude paigutuse näited:
34
Näpunäiteid testimisinstituutide jaoks
Ülemine korv 1)
Alumine korv köögiriistade
korviga
Söögiriistade korv
1) Kui vasakul pool on tassirestid omal kohal, tuleb need eemaldada.
Paigaldamine
35
Paigaldusjuhend
Paigaldamine
HOIATUS
Igasugused elektri- ja torutööd, mis on vajalikud antud masina paigal‐
damiseks, peab teostama selleks kvalifitseeritud elektrik ja/või toru‐
mees või selleks kompetentne isik.
Enne masina paigaldamist eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kui võimalik paigutage masin veekraani ja äravoolu kõrvale.
See nõudepesumasin on projekteeritud paigutamiseks köögilaua või
tööpinna alla.
Tähelepanu! Järgige tähelepanelikult juuresoleval mallil toodud juhiseid
nõudepesumasina sisseehitamise ja mööblipaneeli kohalesobitamise
kohta.
Nõudepesumasina tuulutamiseks ei ole vaja täiendavaid avausi, vaid
ainult vee sisselaske- ja tühjendamisvoolikute ning elektrikaablite
jaoks.
Nõudepesumasinal on reguleeritavad jalad kõrguse reguleerimiseks.
Kõigi toimingute ajal, mis on seotud juurdepääsuga nõudepesumasina
sisemistele komponentidele, tuleb masin vooluvõrgust lahutada.
Masinat sisse pannes veenduge, et vee siiselaske voolik, tühjendus‐
voolik ja toitekaabel ei ole murtud ega kokku surutud.
Kinnitamine kõrvalasuvate esemete külge
Nõudepesumasin tuleb kaldumineku vastu kinnitada.
Veenduge, et laud, mille alla nõudepesumasin on kinnitatud, oleks pii‐
savalt kinnitatud mõne stabiilse struktuuri (kõrvalolevad köögikapid,
sein) külge.
36
Nivelleerimine
Hea nivellerimine on hädavajalik ukse korraliku sulgemise ja tihenudse
seisukohalt. Kui masin on õigesti nivelleeritud, ei ei käi selle uks vastu
kummagil pool olevat kappi. Kui uks ei sulgu korralikult, pingutage või
lõdvendage reguleeritavaid jalgu, kuni masin on täiesti tasakaalus.
Veeühendused
Soovitatav on külma vee ühendus. Kui ühendus on sooja veega, on
maksimaalne lubatud temperatuur 60°C. Kuuma vee ühendus pole alati
tõhus väga määrdunud nõude puhul, kuna see lühendab
pesuprogramme oluliselt.
Kui loote ühenduse ise, siis seib, mis on paigutatud masina
toitevoolikule, on mõeldud keeramiseks 3/4" poldile või spetsiaalsele
kiirühendustapile nagu "Press-block".
Vee surve peab olema vahemikus, mis on toodud "Tehniliste
spetsifikatsioonide" all. Teie kohalik Veeamet annab Teile nõu Teie
piirkonna juhveetvõrgu keskmise surve osas.
Vee sisselaske voolik ei tohi olla väändunud, laiaks litsutud või sõlmes,
kui seda ühendatakse.
Nõudepesumasinal on täite ja äravoolu voolikud, mida võib lukkmutri
abil pöörata kas paremale või vasakule vastavalt paigaldusele.
Et vältida vee lekkimist, tuleb lukustusmutter korralikult paigaldada.
(Tähelepanu! MITTE kõik nõudepesumasina mudelid ei ole varustatud
täite ja äravoolu voolkukutega, millel on lukkmutter. Sellisel juhul, ei ole
see abivahend võimalik). Kui masin on ühendatud uute torudega või
torudega, mida ei ole pikemat aega kasutatud, tuleks lasta veel mõni
minut joosta, enne kui ühendate sisselaskevooliku.
ÄRGE KASUTAGE ühendusvoolikuid, mida on eelnevalt kasutatud
vana masina juures.
See masin on varustatud ohutuselementidega, mis takistavad masinas
kasutataval veel sattumast tagasi joogivee süsteemi. See masin vastab
kehtivatele torustiku alastele nõuetele.
37
Vee sisselaskevoolik turvaventiiliga
Pärast kahekordsete seintega vee sisselaskevooliku ühendamist on
turvaventiil kraanile kõige lähemal. Seega on vee sisselaske voolik
surve all vaid siis, kui vesi jookseb. Kui vee sisselaske voolik hakkab
selle operatsiooni ajal lekkima, peatab kaitseklapp jooksva vee.
Palun paigaldage vee sisselaske voolik hoolsasti:
• Kaitseklapi elektrikaabel asub topeltseinalise vee sisselaske vooliku
sees. Ärge kastke vee sisselaske voolikut või kaitseklappi vette.
• Kui vee sisselaske voolik või kaitseklapp on kahjustatud, eemaldage
koheselt masin koheselt toitevõrgust.
• Vee sisselaske vooliku ja selle kaitseklapi võib asendada vaid spet‐
sialist või Teeninduskeskus.
HOIATUS
Hoiatus! Ohtlik pinge.
Vee väljalaske vooliku ühendus
Äravoolu vooliku otsa saab ühendada järgnevatel viisidel:
1. Valamu äravoolu prundile, kinnitades selle tööpinna alumisele
küljele. See takistab valamu reoveel masinasse voolamast.
2. Prundiauguga toru minimaalne sisediameeter on 4 cm.
38
Heitvee ühendus peab olema maksi‐
maalselt 60 cm kõrgusel
nõudepesumasina põrandast.
Äravoolu voolik võib olla nii masina va‐
sakus kui paremas küljes.
Veenduge, et voolik poleks murdunud
või laiaks litsutud, kuna see võib
takistada või aeglustada vee äravoolu.
Valamu punn ei tohi olla ees, kui masi‐
nast toimub äravool, kuna see võib
põhjustada vee tagasinõrgumise
masinasse.
Äravooluvooliku kokgupikkus koos mistahes teiepoolsete pikendustega
ei tohi ületada 4 meetrit. Pikendusvooliku sisemine läbimõõt ei tohi olla
väiksem kui masinaga kaasasolnud vooliku läbimõõt.
Samuti ei tohi olla äravoolu ühenduseks kasutatud toruühenduste
sisemine läbimõõt väiksem kui vooliku läbimõõt.
Kui ühendate äravoolu voolikut valamu prundi alla , tuleb kogu plats‐
tikmembraan (A) eemaldada. Kui tervet membraani ei õnnestu
eemaldada, kogunevad toiduosakesed, mis võivad aja jooksul
ummistada nõudepesumasina väljalaskevooliku kraani.
Meie masinad on varustatud ohutuseadmega,
mis takistab reoveel tagasi masinasse voola‐
mast. Kui Teie valamu prunt on varustatud "no
return" klapiga, võib see takistada
nõudepesumasina vee korralikku äravoolu.
Seega soovitame Teil see klapp eemaldada.
Elektriühendus
39
Elektriühendus
HOIATUS
Ohutusstandardid nõuavad seadme maandamist.
Enne seadme esmakordset kasutamist veenduge, et andmeplaadil
olev nimipinge ja vooluvarustuse tüüp on vastavuses vooluvarustusega
seadme paigalduskohas.
Ka kaitse tüüp on ära toodud andmeplaadil.
Ühendage pistik alati õigesti paigaldatud põrutuskindlasse
pistikupessa. Kasutada ei tohi mitmik-pistikuid, konnektoreid ja piken‐
duskaableid.
See võib tekitada ülekuumenemisest tingitud tuleohu.
Vajadusel laske kodune pistikupesa välja vahetada. Kui elektrikaabel
tuleb välja vahetada, pöörduge kohalikku teeninduskeskusse.
Kui seade on paigaldatud, peab pistikule olema juurdepääs.
Ärge kunagi lahutage seadet vooluvõrgust kaablist tõmmates.
Tõmmake alati pistikust.
Tootja ei vastuta ülaltoodud ohutusabinõude mittejärgimise eest.
Keskkonnaprobleemid
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi
kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda
vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete taastöötlemiseks
kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära
hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele,
mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku linnavalitsuse, oma majapidamisjäätmete utiliseerimisteenuse
või kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja need saab suunata
korduvkasutusse. Plastmassist komponente tähistavad markeeringud,
nt >PE <, >PS <, jne. Palun pange pakkematerjalid õigesse prügikasti.
40
HOIATUS
Kui seadet enam ei kasutata:
• Tõmmake pistik seinakontaktist välja.
• Lõigake kaabel ja pistik maha ja kõrvaldage need.
• Kõrvaldage uksekäepide. Nii ei ole lastel võimalik oma elu ohustades
masinasse lõksu jääda.
41
42
43
117976870-00-26112007
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising