Aeg-Electrolux | F65011VI | User manual | Aeg-Electrolux F65011VI Vartotojo vadovas

Aeg-Electrolux F65011VI Vartotojo vadovas
FAVORIT 65011 VI
Naudojimo
instrukcija
Indaplovė
2
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote vieną iš mūsų aukštos kokybės gaminių.
Kad galėtumėte optimaliai panaudoti visas prietaiso savybes, atidžiai
perskaitykite šį vadovą. Taip galėsite nepriekaištingai ir efektyviausiu
būdu valdyti visus prietaiso procesus. Kad galėtumėte bet kuriuo metu
pasitikslinti informaciją vadove, patariame jį laikyti saugioje vietoje. Ir
nepamirškite jo ateityje perduoti kitam naudotojui.
Linkime Jums patogiai ir sėkmingai naudotis naujuoju prietaisu.
Turinys
Veikimo nuorodos
Saugos informacija
Prietaiso paskirtis
Bendrosios saugos instrukcijos
Vaikų saugos nuorodos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Skaitmeninis ekranas
Atidėto paleidimo mygtukas
Programų pasirinkties mygtukai
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
6
Funkciniai mygtukai
6
Nustatymo režimas
7
Garso signalai
7
Prieš naudojantis pirmąkart
8
Vandens minkštintuvo nustatymas
8
Rankinis nustatymas
9
Elektroninis nustatymas
9
Indų plovimo druskos naudojimas
9
Skaliklio pripildymas
10
Skaliklio dozės nustatymas
11
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
11
Naudingi patarimai
11
Apatinis krepšys
12
Stalo įrankių krepšelis
13
Viršutinis krepšys
14
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
14
Ploviklio naudojimas
15
Kombitabletės funkcija
16
Plovimo programos
18
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
19
Plovimo programos pertraukimas
19
Plovimo programos atšaukimas
19
Plovimo programos nustatymas ir
pradėjimas su atidėtu paleidimu
20
"Atidėto paleidimo" atšaukimas
20
Plovimo programos pabaiga
20
Indaplovės iškrovimas
20
Valymas ir priežiūra
21
Valykite filtrus
21
Išorės valymas
22
Apsauga nuo užšalimo
22
Ką daryti, jeigu...
22
Techniniai duomenys
24
Įrengimo nuorodos
24
Įrengimas
24
Prietaiso pritvirtinimas prie gretimų
baldų
25
Prietaiso lygumo nustatymas
25
Vandens įvado prijungimas
25
Vandens įvado žarna
25
Nuotekų žarna
26
Elektros įvado prijungimas
27
Aplinkosauga
27
Galimi pakeitimai
Saugos informacija
3
Veikimo nuorodos
Saugos informacija
Tam, kad užtikrintumėte savo saugą ir kad prietaisas gerai veiktų, prieš įreng‐
dami ir naudodami, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Šias instrukcijas laikykite
kartu su prietaisu, net tada, kai jį perkeliate ar parduodate. Naudotojai turi būti
gerai susipažinę su prietaiso veikimu ir saugos ypatumais.
Prietaiso paskirtis
• Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Prietaisą naudokite tik indaplovei tinkamiems namų apyvokos reikmenims
plauti.
• Nepilkite į indaplovę tirpiklių. Gali kilti sprogimo pavojus.
• Peilius ir visus įrankius aštriais galais dėkite į įrankių krepšį žemyn nuleistais
galais arba horizontaliai suguldykite į viršutinį krepšį.
• Naudokite tik specialius indaplovėms skirtus produktus (ploviklį, druską,
skaliklį).
• Atidarius dureles, prietaisui veikiant, gali išsiveržti karšti garai. Kyla pavojus
nusideginti.
• Indų iš indaplovės neišimkite, nepasibaigus plovimo programai.
• Pasibaigus plovimo programai, iš elektros tinklo ištraukite elektros laido kiš‐
tuką ir užsukite vandens čiaupą.
• Taisyti prietaisą gali tik įgaliotas techninės priežiūros specialistas. Naudokite
tik originalias atsargines dalis.
• Tam, kad išvengtumėte sužeidimų ir nesugadintumėte prietaiso, netaisykite
jo patys. Visada kreipkitės į vietos techninės priežiūros centrą.
Bendrosios saugos instrukcijos
• Prietaiso neturi naudoti asmenys (įskaitant vaikus) su fizine jutimine bei pro‐
tine negalia arba stokojantys patirties ir žinių. Juos turi prižiūrėti arba pamo‐
kyti naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo.
• Tam, kad išvengtumėte akių, burnos ir gerklės nudegimų, vadovaukitės in‐
daplovės ploviklio gamintojo saugos instrukcijomis.
• Negerkite vandens iš indaplovės. Prietaise gali būti ploviklio likučių.
• Tam, kad išvengtumėte sužeidimų ir neužkliūtumėte už atvirų durelių, ne‐
naudodami prietaiso, dureles laikykite uždarytas.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
Vaikų saugos nuorodos
• Prietaisą naudoti gali tik suaugusieji. Pasirūpinkite vaikų priežiūra ir neleis‐
kite jiems žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gali kilti pa‐
vojus uždusti.
• Ploviklius laikykite saugioje vietoje. Neleiskite vaikams liestis prie ploviklių.
• Neleiskite vaikams būti šalia, kai atviros indaplovės durelės.
4
Gaminio aprašymas
Įrengimas
• Įsitikinkite, ar prietaisas pervežant nepažeistas. Nejunkite pažeisto prietaiso.
Reikalui esant, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš pirmąjį naudojimą pašalinkite visas pakuotės dalis.
• Elektrą instaliuoti turi kvalifikuotas ir kompetentingas asmuo.
• Santechnikos darbus turi atlikti kvalifikuotas ir kompetentingas asmuo.
• Nekeiskite techninių duomenų ar paties gaminio. Pavojinga susižeisti ir su‐
gadinti prietaisą.
• Prietaiso nenaudokite:
– jei pažeistas elektros kabelis ar vandens žarnos,
– jei pažeistas valdymo skydelis, stalviršis ar pagrindas, kuriais galite pa‐
siekti prietaiso vidų.
Kreipkitės į vietos techninės priežiūros centrą.
• Negręžkite prietaiso šonų tam, kad nepažeistumėte hidraulinių ir elektros
detalių.
ĮSPĖJIMAS
Tiksliai vadovaukitės elektros ir vandens prijungimo instrukcijomis.
Gaminio aprašymas
1
2
3
4
5
Viršutinis krepšys
Vandens kietumo reguliatorius
Druskos talpykla
Plovimo priemonių skyrelis
Skalavimo priemonių dalytuvas
Valdymo skydelis
6
7
8
9
5
Techninių duomenų lentelė
Filtrai
Apatinis purkštuvas
Viršutinis purkštuvas
Optinis signalas
Pradėjus plovimo programą, ant grindų žemiau prietaiso durelių pasirodo op‐
tinis signalas.
Jeigu prietaisas įrengtas aukščiau virtuvės baldo durelių, kur įrengtas vandens
nuleidimas, optinis signalas nebus matomas.
Optinis signalas
Dega raudona lem‐
putė.
Nurodo plovimo programos pradžią. Raudona lemputė dega
per plovimo programą.
Raudona lemputė
blykčioja.
Nurodo veikimo sutrikimą.
Raudona lemputė
užgęsta.
Nurodo plovimo programos pabaigą.
Valdymo skydelis
1
2
3
4
5
6
Skaitmeninis ekranas
Atidėto paleidimo mygtukas
Programų pasirinkimo mygtukai
Indikacinės lemputės
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Funkciniai mygtukai
6
Valdymo skydelis
Indikacinės lemputės
MULTITAB
Įsijungia pasirinkus "Multitab" funkciją. Žr. "Multitab
funkcija".
Druska 1)
Indikacinė lemputė užsidega, kai būtina pripildyti drus‐
kos talpyklą. Žr. skyrių "Indaplovės druskos naudoji‐
mas".
Užpildžius talpyklą druskos indikacinė lemputė dar ga‐
li šviesti kelias valandas. Tai neturi nepageidaujamo
poveikio prietaiso veikimui.
Skalavimo priemonės 1)
Indikacinė lemputė užsidega, kai reikia įpilti skaliklio.
Žr. skyrių "Skaliklių naudojimas".
1) Jei druskos talpykla ir (arba) skaliklio dalytuvas yra tušti, veikiant plovimo programai atitinkamos
indikacinės lemputės nešvies.
Skaitmeninis ekranas
Ekrane rodomas:
• nustatytas vandens minkštinimo lygis
• skaliklio dalytuvo įjungimas/išjungimas (tik veikiant "Multitab" funkcijai)
• iki programos pabaigos likęs laikas
• plovimo programos pabaiga; ekrane rodomas nulis
• atidėto pradėjimo valandų skaičius
• gedimų kodai
• garso signalų įjungimas/išjungimas.
Atidėto paleidimo mygtukas
Atidėto paleidimo mygtuką naudokite, norėdami atidėti plovimo programos
pradžią nuo 1 iki 19 valandų. Žr. skyrių "Plovimo programos nustatymas ir
pradėjimas".
Programų pasirinkties mygtukai
Šiais mygtukais galite pasirinkti plovimo programą. Paspauskite programos
mygtuką; užsidega atitinkama kontrolinė lemputė. Daugiau informacijos apie
plovimo programas žr. skyriuje "Plovimo programos".
Funkciniai mygtukai
Funkcinius mygtukus naudokite šiems veiksmams atlikti:
• Vandens minkštinimui nustatyti. Žr. skyrių "Vandens minkštintuvo nustaty‐
mas".
• Įjungti/išjungti garso signalus. Žr. skyrių "Garso signalai".
• Vykdomos plovimo programos arba atidėto paleidimo atšaukimui. Žr. skyrių
"Plovimo programos nustatymas ir pradėjimas".
• Įjungti/išjungti "Multitab" funkciją. Žr. "Multitab funkcija".
• Skalavimo priemonių dalytuvui įjungti/išjungti, veikiant "Multitab" funkcijai.
Žr. "Multitab funkcija".
Valdymo skydelis
7
Nustatymo režimas
Prietaisas turi veikti nustatymo režimu, norint atlikti šiuos veiksmus:
• Nustatyti plovimo programą.
• Nustatyti vandens minkštintuvo lygį.
• Įjungti/išjungti garso signalus.
• Skaliklio dalytuvui įjungti/išjungti.
Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Prietaisas veikia nustatymo režimu,
kai:
• Užsidega visos programos indikacinės lemputės.
Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Prietaisas neveikia nustatymo
režimu, kai:
• Užsidega tik viena programos indikacinė lemputė.
• Plovimo programa nustatyta. Jei reikia, atšaukite programą, kad sugrįžtu‐
mėte į nustatymo režimą. Žr. skyrių "Plovimo programos nustatymas ir pra‐
dėjimas".
Garso signalai
Garso signalą išgirsite:
• Pasibaigus plovimo programai.
• Nustatant vandens minkštiklio lygį.
• Sutrikus prietaiso veikimui.
Garso signalų veikimas nustatytas gamykloje.
Norėdami išjungti garso signalus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įsitikinkite, ar prietaisas veikia nustatymo režimu.
3. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus B ir C tol, kol pradeda blykčioti
funkcinių mygtukų A, B ir C indikacinės lemputės.
4. Atleiskite funkcinius mygtukus A ir B.
5. Paspauskite funkcinį mygtuką C.
– Indikacinės funkcinių mygtukų A ir B lemputės nustoja blykčioti.
– Blykčioja indikacinė funkcinio mygtuko C lemputė.
– Skaitmeniniame ekrane rodomas nustatymas.
Garso signalai išjungti
Garso signalai įjungti
Garso signalai išjungti.
6. Dar kartą paspauskite funkcinį mygtuką C.
– Skaitmeniniame ekrane rodomas naujas nustatymas.
Garso signalai išjungti.
7. Norėdami išsaugoti nustatymą, išjunkite prietaisą.
Norėdami įjungti garso signalus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Atlikite aukščiau paminėtus veiksmus tol, kol skaitmeniniame ekrane ro‐
domas reikiamas nustatymas.
8
Prieš naudojantis pirmąkart
Prieš naudojantis pirmąkart
Atlikdami kiekvieną veiksmą, remkitės šiomis instrukcijomis:
1. Patikrinkite, ar teisingai nustatytas vandens minkštinimo lygis pagal jūsų
vietovės vandens kietumą. Reikalui esant, nustatykite vandens minkštini‐
mą.
2. Į druskos talpyklą pripilkite indaplovės druskos.
3. Į skaliklio dalytuvą pripilkite skaliklio.
4. Sudėkite stalo įrankius ir indus į indaplovę.
5. Nustatykite teisingą plovimo programą, skirtą atitinkamai įkrovai ir indų ne‐
švarumui.
6. Į ploviklio dalytuvą įpilkite reikiamą ploviklio kiekį.
7. Paleiskite plovimo programą.
Jei naudojate indų plovimo tabletes ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ir pan.), žr. skyrių
"Multitab funkcija".
Vandens minkštintuvo nustatymas
Vandens minkštiklis iš tiekiamo vandens pašalina mineralus ir druskas. Mine‐
ralai ir druskos gali daryti blogą poveikį prietaiso veikimui.
Vandens kietumas matuojamas lygiavertėmis skalėmis:
• Vokiškais laipsniais (dH°).
• Prancūziškais laipsniais (°TH).
• mmol/l (milimoliais litre - tarptautinis vandens kietumo matavimo vienetas).
• Clarke.
Vandens minkštinimą nustatykite pagal jūsų vietovės vandens kietumą. Rei‐
kalui esant, kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę.
Vandens kietumas
Vandens kietumo nustatymas
°dH
°TH
mmol/l
Klarko
rankiniu bū‐
du
elektroniniu būdu
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Druskos naudoti nebūtina.
Indų plovimo druskos naudojimas
9
Vandens minkštiklio kiekį nustatyti turite rankiniu ir elektroniniu būdu.
Rankinis nustatymas
Gamykloje prietaisas nustatytas į 2 padėtį.
1. Atidarykite dureles.
2. Ištraukite apatinį krepšį.
3. Pasukite vandens kietumo regulia‐
torių į 1 arba 2 padėtį (žr. lentelę).
4. Įstatykite apatinį krepšį.
5. Uždarykite dureles.
Elektroninis nustatymas
Gamykloje indaplovė nustatyta į 5 lygį.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įsitikinkite, ar prietaisas veikia nustatymo režimu.
3. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus B ir C tol, kol pradeda blykčioti
funkcinių mygtukų A, B ir C indikacinės lemputės.
4. Atleiskite funkcinius mygtukus B ir C.
5. Paspauskite mygtuką A.
– Indikacinės funkcinių mygtukų B ir C lemputės nustoja blykčioti.
– Indikacinė funkcinio mygtuko A lemputė ir toliau blykčioja.
– Skaitmeniniame ekrane rodomas dabartinis lygis.
– Galite išgirsti garso signalą.
/ 5 garso signalai su per‐
Pavyzdys: Skaitmeniniame ekrane rodoma
trūkiais = 5 lygis.
6. Norėdami per vieną žingsnį padidinti vandens minkštiklio lygį, funkcinį
mygtuką A paspauskite vieną kartą.
7. Norėdami išsaugoti nustatymą, spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
Indų plovimo druskos naudojimas
ATSARGIAI
Naudokite tik indaplovėms skirtą druską. Indaplovėms nepritaikytos druskos
sugadina vandens minkštintuvą.
ATSARGIAI
Druskos granulės ir druskingas vanduo prietaiso dugne gali sukelti koroziją.
Siekiant išvengti korozijos, prietaisą druska užpildykite prieš pat įjungdami
plovimo programą.
Norėdami pripildyti druskos talpyklą, atlikite šiuos veiksmus:
10
Skaliklio pripildymas
1. Sukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, atidarykite druskos talpyklą.
2. Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą vandens (tik pirmam veikimui).
3. Druskos talpyklos užpildymui drus‐
ka naudokite piltuvą.
4. Nuvalykite druską apie druskos tal‐
pyklos angą.
5. Sukdami dangtelį pagal laikrodžio
rodyklę, uždarykite druskos talpyk‐
lą.
Normalu, kai, į druskos talpyklą pilant
druską, iš jos išsilieja vanduo.
Skaliklio pripildymas
ATSARGIAI
Naudokite tik indaplovėms skirtus skaliklius.
Į skaliklio dalytuvą nepilkite kitų priemonių (pvz., indaplovės valiklių, skystų
ploviklių). Prietaisas gali būti pažeistas.
Skalikliai suteikia galimybę indams nudžiūti be ruožų ar dėmių.
Skaliklio pridedama automatiškai, vykdant paskutinę skalavimo fazę.
Norėdami pripildyti skaliklio dalytuvą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką
(A), kad atidarytumėte skaliklio da‐
lytuvą.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
11
2. Į skaliklio dalytuvą pripilkite skaliklio.
Žymė "max."Nurodo didžiausią lygį.
3. Nuvalykite išsipylusį skaliklį suge‐
riančia šluoste, kad išvengtumėte
per didelio putų susidarymo kitos
plovimo programos metu.
4. Uždarykite skaliklio dalytuvą.
Skaliklio dozės nustatymas
Skaliklis gamykloje nustatytas į 4 padėtį.
Skaliklio dozavimą nustatyti galite tarp 1 (žemiausios dozės) ir 6 (aukščiausios
dozės) padėties.
Norėdami dozavimą sumažinti arba padi‐
dinti, pasukite skaliklio rankenėlę.
– Dozavimą padidinkite, jei ant indų mato‐
mos vandens lašelių dėmės ar kalkių
nuosėdos.
– Dozavimą sumažinkite, jei ant indų lieka
dryžiai, balkšvos dėmės arba melsvi ruo‐
žai.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Naudingi patarimai
ATSARGIAI
Prietaisą naudokite tik indaplovei tinkamiems namų apyvokos reikmenims
plauti.
Prietaiso nenaudokite vandenį sugeriantiems daiktams (kempinėms, skudu‐
rams ir kt.) plauti.
• Prieš sudėdami stalo įrankius ir indus, atlikite šiuos veiksmus:
– Pašalinkite visus maisto likučius ir nuosėdas.
– Atmirkykite keptuvėse pridegusį maistą.
12
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
• Dėdami stalo įrankius ir indus, atlikite šiuos veiksmus:
– Įdubusius daiktus (pvz., puodelius, stiklines ir keptuves) dėkite apverstus
žemyn.
– Pasirūpinkite, kad juose ar ant jų dugno nesikauptų vanduo.
– Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai nebūtų vienas kito viduje.
– Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai neuždengtų kitų stalo įrankių ir
indų.
– Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų su kitomis stiklinėmis.
– Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Plastikiniai daiktai ir keptuvės su nesvylančia paviršiaus danga kaupia van‐
dens lašus. Plastikiniai daiktai neišdžiūna, kaip ir porcelianas bei plieniniai
daiktai.
• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai ne‐
slankiotų.
ATSARGIAI
Prieš pradėdami plovimo programą, pasirūpinkite, kad purkštuvo alkūnės ga‐
lėtų laisvai judėti.
ĮSPĖJIMAS
Pakrovę ar iškrovę prietaisą, visada uždarykite dureles. Atviros durelės gali
sukelti pavojų.
Apatinis krepšys
Didesnius ir nešvaresnius indus bei keptu‐
ves sudėkite į apatinį krepšį.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
13
Norint sudėti puodus, keptuves ir dubenius,
galima nuleisti apatinio krepšio laikiklius.
Stalo įrankių krepšelis
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite ilgabriaunių peilių vertikaliai. Ilgus ir aštrius stalo įrankius suguldykite
horizontaliai viršutiniame krepšyje. Atsargiai su aštriais daiktais.
Naudokite stalo įrankių groteles.
• Uždėkite groteles ant stalo įrankių krep‐
šio.
• Su didesniais stalo įrankiais naudokite tik
vieną grotelių dalį.
• Šakutes ir šaukštus dėkite rankenėlė‐
mis į apačią.
• Peilius dėkite rankenėlėmis į viršų.
• Šaukštus įmaišykite tarp kitų stalo įran‐
kių tam, kad jie nesukibtų.
14
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Galite atidaryti stalo įrankių krepšelį, kad
būtų lengviau išimti įrankius. Norėdami
išimti įrankius, atlikite šiuos veiksmus:
1. Padėkite stalo įrankių krepšelį ant stalo
arba stalviršio.
2. Atverkite rankenėlę.
3. Išimkite stalo įrankius.
Norėdami perkelti stalo įrankių krepšelį, lai‐
kykite abi rankenėlės dalis.
Viršutinis krepšys
Viršutinis krepšys skirtas lėkštėms, saloti‐
nėms, puodeliams, stiklinėms, puodams ir
dangčiams. Daiktus išdėliokite taip, kad
vanduo pasiektų visus paviršius.
• Ilgiems daiktams sudėti atlenkite puo‐
delių lentynėles.
• Taures su ilgomis kojelėmis dėkite į
puodelių lentynėles kojelėmis į viršų.
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
Kad optimaliai išdėstytumėte indus, galite nustatyti viršutinį krepšį į dvi padėtis.
Ploviklio naudojimas
15
Didžiausias indų aukštis:
viršutinis krepšys
apatinis krepšys
Viršutinė padėtis
22 cm
30 cm
Apatinė padėtis
24 cm
29 cm
Norėdami viršutinį krepšį perkelti į viršutinę ar apatinę padėtį, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Ištraukite viršutinį krepšį, kol sustos.
2. Laikydami viršutinį krepšį rankoje,
pakelkite jį kiek galima ir tada nuleis‐
kite vertikaliai.
Viršutinis krepšys užsifiksuos apati‐
nėje arba viršutinėje padėtyje.
Ploviklio naudojimas
Naudokite tik indaplovėms skirtus ploviklius (miltelius, skystį ar tabletes).
Laikykitės ant pakuotės esančių nurodymų:
• Gamintojo rekomenduojamos dozės.
• Laikymo rekomendacijos.
Tausodami aplinką, nenaudokite didesnio ploviklio kiekio negu reikia.
Prieš užpildydami ploviklio dalytuvą, atlikite tokius veiksmus:
1. Atidarykite ploviklio dalytuvo dang‐
telį.
2. Pripilkite ploviklio į ploviklio dalytuvą
(A). Žymė rodo dozę:
20 = maždaug 20 g ploviklio
30 = maždaug 30 g ploviklio.
16
Kombitabletės funkcija
3. Jeigu naudojate plovimo programą
su pirminiu plovimu, į pirminio plovi‐
mo ploviklio talpyklą (B) pripilkite
daugiau ploviklio.
A
B
4. Jeigu naudojate ploviklio tabletes,
įdėkite jas į ploviklio dalytuvą (A).
5. Uždarykite ploviklio dalytuvo dang‐
telį. Dangtelį spauskite tol, kol jis įsis‐
tatys į vietą.
Skirtingų rūšių plovikliai tirpsta ne vienodą laiką. Kai kurios ploviklio tabletės
neužtikrina geriausių plovimo rezultatų per trumpąsias plovimo programas.
Naudodami ploviklio tabletes, pasirinkite ilgąsias plovimo programas tam, kad
iki galo pašalintumėte ploviklį.
Kombitabletės funkcija
"Multitab" funkcija skirta sudėtinėms ploviklio tabletėms.
Tokiose tabletėse esama priemonių, kaip antai ploviklio, skalikio ir indaplovių
druskos. Kai kurių rūšių tabletėse gali būti kitų priemonių.
Patikrinkite, ar tokios tabletės tinkamos vietos vandens kietumui. Žr. gamintojo
instrukcijas.
Kai nustatote "Multitab" funkciją, ji veikia tol, kol ją išjungiate.
"Multitab" funkcija automatiškai sustabdo skalikio ir druskos tiekimą. Išjungia‐
mos indikacinės skalikio ir druskos lemputės.
Jeigu naudojate "Multitab" funkciją, gali pailgėti programos trukmė.
Kombitabletės funkcija
17
Prieš pradėdami plovimo programą, įjunkite arba išjunkite "Multitab" funkciją.
Programai veikiant, "Multitab" funkcijos įjungti ar išjungti negalite. Atšaukite
plovimo programą ir tuomet iš naujo nustatykite programą.
Norėdami įjungti "Multitab" funkciją:
• Palaikykite nuspaudę abu "Multitab" mygtukus (funkciniai mygtukai D ir E).
Užsidega "Multitab" kontrolinė lemputė.
Norėdami išjungti "Multitab" funkciją:
• Palaikykite nuspaudę abu "Multitab" mygtukus (funkciniai mygtukai D ir E).
"Multitab" kontrolinė lemputė užgęsta.
Kai netenkina džiovinimo rezultatai, atlikite šiuos veiksmus:
1. Į skaliklio dalytuvą pripilkite skaliklio.
2. Įjunkite skaliklio dalytuvą.
3. Nustatykite skaliklio dozavimo 2 padėtį.
• Skaliklio dalytuvą įjungsite arba išjungsite tik tada, kai įjungta "Multitab"
funkcija.
Norėdami įjungti/išjungti skaliklio dalytuvą:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įsitikinkite, ar prietaisas veikia nustatymo režimu.
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę funkcinius mygtukus B ir C.
– Pradeda blykčioti indikacinės funkcinių mygtukų A, B ir C lemputės.
4. Atleiskite funkcinius mygtukus B ir C.
5. Paspauskite funkcinį mygtuką B.
– Indikacinės funkcinių mygtukų A ir C lemputės nustoja blykčioti.
– Indikacinė funkcinio mygtuko B lemputė ir toliau blykčioja.
– Skaitmeniniame ekrane rodomas nustatymas.
Skaliklio dalytuvas išjungtas
Skaliklio dalytuvas įjungtas
6. Dar kartą paspauskite funkcinį mygtuką B.
– Skaitmeniniame ekrane rodomas naujas nustatymas.
7. Norėdami išsaugoti nustatymą, išjunkite prietaisą.
Norėdami iš naujo naudoti normalų ploviklį:
1. Išjunkite "Multitab" funkciją.
2. Pripildykite druskos talpyklą ir skaliklio dalytuvą.
3. Nustatykite aukščiausią vandens kietumo lygį.
4. Atlikite plovimo programą be indų.
5. Vandens minkštiklio lygį nustatykite atsižvelgdami į savo vietovės vandens
kietumą.
6. Nustatykite skaliklio dozę.
18
Plovimo programos
Plovimo programos
Plovimo programos
Programa
Nešvarumo
laipsnis
Plaunami reikme‐
nys
Programos aprašymas
INTENSIV CA‐
RE 70°
Labai nešva‐
rūs
Glazūruoti fajansi‐
niai ir moliniai in‐
dai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Mirkymas
Pagrindinis plovimas iki 70
°C
1 tarpinis skalavimas
Galutinis skalavimas
Džiovinimas
AUTO1)
Bet kokie
Glazūruoti fajansi‐
niai ir moliniai in‐
dai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Mirkymas
Pagrindinis plovimas iki 45
°C arba 70 °C
1 arba 2 tarpiniai skalavimai
Galutinis skalavimas
Džiovinimas
30 MIN 2)
Vidutiniškai
arba šiek tiek
nešvarūs
Glazūruoti fajansi‐ Pagrindinis plovimas iki 60
niai ir moliniai indai °C
bei stalo įrankiai
Galutinis skalavimas
ECO 50°3)
Vidutiniškai
nešvarūs
Glazūruoti fajansi‐ Mirkymas
niai ir moliniai indai Pagrindinis plovimas iki 50
bei stalo įrankiai
°C
1 tarpinis skalavimas
Galutinis skalavimas
Džiovinimas
Bet kokie
Dalinė įkrova (jei‐
gu vėliau ketinate
pridėti dar).
1 skalavimas šaltu vandeniu
(kad nepriliptų maisto liku‐
čių).
Šiai programai nebūtinas
ploviklis.
1) Plaunant Auto programa, indų užterštumas nustatomas pagal tai, koks purvinas yra vanduo.
Programos trukmė ir sąnaudos gali kisti. Tai priklauso nuo to, ar prietaisas pilnas, ar ne, ir nuo
indų užterštumo. Per pagrindinį plovimą prietaisas automatiškai nustato vandens temperatūrą.
2) Tai tobula kasdienė programa, norint išplauti visos įkrovos indus. Ji puikiai tinka 4 asmenų
šeimai, norinčiai sudėti pusryčių ir pietų glazūruotus fajansinius ir molinius indus bei stalo
įrankius.
3) Testavimo programa testavimo įstaigoms. Norėdami pamatyti testo duomenis, žr. atskirai
pridėtą lapelį.
Sąnaudos
Programa
Programos trukmė (mi‐
nutėmis) 1)
Energijos sąnau‐
dos (kWh)
Vanduo (litrais)
INTENSIV CA‐
RE 70°
-
1,5 - 1,7
16 - 18
AUTO
-
1,1 - 1,7
12 - 23
30 MIN
-
0,9
9
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
Programa
ECO 50°
Programos trukmė (mi‐
nutėmis) 1)
Energijos sąnau‐
dos (kWh)
19
Vanduo (litrais)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
-
0,1
4
1) Skaitmeniniame ekrane rodoma programos trukmė.
Šios vertės gali kisti dėl vandens slėgio ir temperatūros, elektros tiekimo svy‐
ravimų ir indų kiekio.
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
Nustatykite plovimo programą, palikę praviras dureles. Plovimo programa pra‐
sideda, tik uždarius dureles. Iki tol dar galima keisti atliktus nustatymus.
Norėdami nustatyti ir pradėti plovimo programą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įsitikinkite, ar prietaisas veikia nustatymo režimu.
3. Paspauskite vieną iš programos mygtukų. Žr. skyrių "Plovimo programos".
– Užsidegs indikacinė programos lemputė.
– Skaitmeniniame ekrane rodoma programos trukmė.
4. Uždarykite dureles.
– Prasideda plovimo programa.
Veikiant plovimo programai, programos keisti negalite. Atšaukite plovimo pro‐
gramą.
ĮSPĖJIMAS
Plovimo programą pertraukite arba atšaukite tik būtinu atveju.
ATSARGIAI
Atsargiai atidarykite duris. Gali išsiveržti karšti garai.
Plovimo programos pertraukimas
Atidarykite dureles.
• Programa sustoja.
Uždarykite dureles.
• Programa tęsiasi nuo pertraukimo momento.
Plovimo programos atšaukimas
1. Nuspauskite ir laikykite funkcijų mygtukus B ir C, kol užsidegs visos pro‐
gramos lemputės.
2. Atleiskite funkcijų mygtukus B ir C, kad atšauktumėte plovimo programą.
Tada galite atlikti šiuos veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Nustatykite naują plovimo programą.
20
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
Prieš nustatydami naują plovimo programą, į ploviklio dalytuvą pripilkite plo‐
viklio.
Plovimo programos nustatymas ir pradėjimas su atidėtu paleidimu
1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
2. Nustatykite plovimo programą.
3. Spauskite atidėto paleidimo mygtuką tol, kol ekrane bus rodomas reikalin‐
gas plovimo programos atidėtas paleidimas.
– Užsidegs atidėto paleidimo indikacinė lemputė.
4. Uždarykite dureles.
– Rodoma, kiek laiko liko iki atidėto paleidimo.
– Atgalinio laiko skaičiavimas iki atidėto paleidimo mažėja per 1 valandos
žingsnį.
– Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, plovimo programa prasideda
automatiškai.
Per atgalinį laiko skaičiavimą neatidarykite durelių, kad nepertrauktumėte at‐
galinio laiko skaičiavimo. Iš naujo uždarius dureles, atgalinis laiko skaičiavimas
tęsiamas nuo pertraukimo momento.
"Atidėto paleidimo" atšaukimas
1. Nuspauskite ir laikykite funkcijų mygtukus B ir C, kol užsidegs visos pro‐
gramos lemputės.
– Atšaukdami atidėtą paleidimą, atšaukiate ir plovimo programą.
2. Nustatykite naują plovimo programą.
Plovimo programos pabaiga
• Indaplovė sustoja automatiškai.
• Girdisi programos pabaigos garso signalas.
1. Atidarykite dureles.
– Ekrane rodomas "0".
– Indikacinė užbaigtos programos lemputė ir toliau dega.
2. Išjunkite prietaisą.
3. Tam, kad išplauti indai geriau išdžiūtų, prieš išimdami juos, indaplovės du‐
reles keletą minučių palikite praviras.
Prieš išimdami iš prietaiso, leiskite indams atvėsti. Karštus indus lengva pa‐
žeisti.
Indaplovės iškrovimas
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to - viršutinį.
• Prietaiso durelių šonuose gali būti vandens. Nerūdijantis plienas atvėsta
greičiau nei indai.
Valymas ir priežiūra
21
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite.
Valykite filtrus
ATSARGIAI
Nenaudokite prietaiso be filtrų. Įsitikinkite, kad filtrai teisingai įstatyti. Neteisin‐
gai įstačius, bus pasiekti nepatenkinami plovimo rezultatai ir padaryta žala
prietaisui.
Jei reikia, išvalykite filtrus. Nešvarūs filtrai sumažina plovimo kokybę.
Indaplovėje yra trys filtrai:
1. retas filtras (A)
2. tankus filtras (B)
3. plokščias filtras (C)
Norėdami išvalyti filtrus, atlikite tokius
A
veiksmus:
1. Atidarykite dureles.
2. Ištraukite apatinį krepšį.
B
C
3. Norėdami ištraukti filtravimo įtaisą,
tankaus filtro (B) rankenėlę pasuki‐
te maždaug ¼ prieš laikrodžio ro‐
dyklę.
4. Ištraukite filtravimo įtaisą.
5. Retą filtrą (A) laikykite už rankenė‐
lės su skyle.
6. Retąjį filtrą (A) ištraukite iš tankiojo
filtro (B).
22
Ką daryti, jeigu...
7. Išimkite plokščią filtrą (C) iš prietai‐
so dugno.
8. Išvalykite filtrus po tekančio van‐
dens srove.
9. Įstatykite plokščią filtrą (C) į prie‐
taiso dugną.
10. Retąjį filtrą (A) įstatykite į tankųjį
(B) ir įsprauskite filtrus vieną į kitą.
11. Įstatykite filtravimo įtaisą į savo pa‐
dėtį.
12. Norėdami filtravimo įtaisą užfik‐
suoti, tankaus filtro (B) rankenėlę
sukite pagal laikrodžio rodyklę tol,
kol jis tvirtai įsistatys į savo padėtį.
13. Įstatykite apatinį krepšį.
14. Uždarykite dureles.
Neišimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms, nešvarumų likučius pašalinkite su
kokteilio šiaudeliu.
Išorės valymas
Išorinį prietaiso paviršių ir valdymo skydelį valykite su minkštu drėgnu skudu‐
rėliu. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite abrazyvinių produktų,
šveitimo priemonių arba tirpiklių (acetono, trichloroetileno ir t. t.).
Apsauga nuo užšalimo
ATSARGIAI
Prietaiso neįrenkite ten, kur temperatūra būna žemiau 0°C. Gamintojas nėra
atsakingas už šalčio padarytą žalą.
Jeigu kitaip neįmanoma, ištuštinkite prietaisą ir uždarykite dureles. Atjunkite
įvadinę vandens žarną ir iš jos pašalinkite vandenį.
Ką daryti, jeigu...
Indaplovė neįsijungia ir nesustoja plovimo programos metu.
Kilus sutrikimui, iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys. Jeigu
patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
ATSARGIAI
Išjunkite prietaisą prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
Ką daryti, jeigu...
Gedimo kodas ir veikimo sutri‐
kimai
23
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• protarpinis garso signalas
• Užsikimšo arba kalkėmis apaugo vandens čiau‐
• skaitmeniniame ekrane ro‐
pas.
domas ženklas
Išvalykite vandens čiaupą.
Į indaplovę nepatenka vanduo • Užsuktas vandens čiaupas.
Atsukite vandens čiaupą.
• Užsikimšęs įvado žarnos filtras.
Išvalykite filtrą.
• Neteisingai prijungta įvadinė vandens žarna. Žar‐
na gali būti sulenkta arba prispausta.
Įsitikinkite, kad sujungimas atliktas teisingai.
• protarpinis garso signalas
• skaitmeniniame ekrane ro‐
domas ženklas
Iš indaplovės neišbėga van‐
duo
• Užsikimšo praustuvo sifonas.
Išvalykite praustuvo sifoną.
• Neteisingai prijungta vandens nuotekų žarna. Žar‐
na gali būti sulenkta arba prispausta.
Įsitikinkite, kad sujungimas atliktas teisingai.
• protarpinis garso signalas
• Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į vietos tech‐
• skaitmeniniame ekrane ro‐
ninės priežiūros centrą.
domas ženklas
Veikia apsaugos nuo vandens
nuotekų įtaisas
Programa neveikia
• Neuždarytos prietaiso durelės.
Uždarykite dureles.
• Neįkištas elektros laido kištukas.
Įjunkite elektros laido kištuką.
• Perdegė namo elektros skydinės saugiklis.
Pakeiskite saugiklį.
• Nustatytas atidėtas paleidimas.
Atšaukite atidėtą paleidimą, jei norite iš karto pra‐
dėti programą.
Patikrinę įjunkite prietaisą. Programa tęsiasi nuo pertraukimo momento. Jeigu
sutrikimas pasikartoja, kreipkitės į savo techninės priežiūros centrą.
Šie duomenys būtini, jei norite sulaukti skubios ir tinkamos pagalbos:
• Modelis (Mod.)
• Gaminio numeris (PNC)
• Serijos numeris (S. N.)
Norėdami sužinoti šiuos duomenis, žr. duomenų lentelę.
Būtinus duomenis užrašykite čia:
Modelio aprašymas: ..........
Gaminio numeris: ..........
Serijos numeris: ..........
24
Techniniai duomenys
Nepatenkinami valymo rezultatai
Nešvarūs indai
• Pasirinktos plovimo programos neįmanoma pritaikyti,
esant konkrečiai įkrovai ir indų nešvarumui.
• Krepšiai pakrauti neteisingai, todėl vanduo nepasiekia
visų paviršių.
• Purkštuvo alkūnės negali laisvai suktis dėl netinkamai
sudėtų indų.
• Nešvarūs arba neteisingai įstatyti filtrai.
• Per mažas ploviklio kiekis arba jo visai nėra.
Ant indų lieka kalkių nuo‐ • Tuščia druskos talpykla.
sėdų
• Nustatytas neteisingas vandens minkštinimo lygis.
• Negerai uždarytas druskos talpyklos dangtelis.
Indai drėgni ir pilkšvi
• Nepanaudotas skaliklis.
• Tuščias skaliklio dalytuvas.
Ant stiklinių ir indų matyti • Sumažinkite skaliklio kiekį.
dryžiai, pieno dėmės ar‐
ba melsvos apnašos
Ant stiklinių ir indų lieka
išdžiūvusio vandens
lašų žymių
• Padidinkite skaliklio kiekį.
• Priežastis gali būti ploviklis.
Techniniai duomenys
Matmenys
Plotis cm
Aukštis cm
Gylis cm
59,6
81,8 - 89,8
55
Elektros įvadas - įtampa bendroji galia - saugiklis
Informacija apie elektros įvadą pateikta techninių duo‐
menų lentelėje, esančioje ant indaplovės durelių vidinio
krašto.
Tiekiamo vandens slėgis
Mažiausias
0,5 bar (0,05 MPa)
Didžiausias
8 bar (0,8 MPa)
Našumas
Indaplovei pastatyti tinka‐
mos vietos parametrai
12
Įrengimo nuorodos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad, įrengiant prietaisą, elektros laido kištukas ištrauktas iš elektros
lizdo.
Vandens įvado prijungimas
25
Vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis, norėdami:
• Įmontuoti prietaisą.
• Įrengti baldų skydą.
• Prijungti vandens tiekimą ir nutekėjimą.
Įrengti prietaisą po stalviršiu (virtuvės baldų komplekto arba praustuvo).
Jeigu prietaisą reikia taisyti, jis turi būti lengvai prieinamas techninės priežiūros
specialistui.
Statykite prietaisą šalia vandens čiaupo ir kanalizacijos vamzdžio.
Indaplovės ventiliacijos angai reikalingos tik vandens užpildymo, nutekėjimo ir
elektros tiekimo kabelio angos.
Indaplovė turi reguliuojamas kojeles, leidžiančias nustatyti tinkamą aukštį.
Įstatydami prietaisą į baldą, stebėkite, kad nesulenktumėte ar neprispaustu‐
mėte vandens įvado žarnos, išleidimo žarnos arba elektros kabelio.
Prietaiso pritvirtinimas prie gretimų baldų
Įsitikinkite, kad stalviršis, po kuriuo pritvirtinsite prietaisą, yra stabilus pagrin‐
das (šalia virtuvės baldų, spintelių, sienos).
Prietaiso lygumo nustatymas
Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai ir durys gerai užsidaro ir užsispau‐
džia. Jeigu prietaisas lygiai pastatytas, durelės nepasiekia spintelės šonų. Jei‐
gu durys gerai neužsidaro, atlaisvinkite arba priveržkite reguliuojamas kojeles
tol, kol prietaisas stovės lygiai.
Vandens įvado prijungimas
Vandens įvado žarna
Prijungia prietaisą prie karšto (max. 60°) arba šalto vandens čiaupo.
Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvių, ekologiškų energijos šalti‐
nių(pvz., saulės energijos arba fotogalvaninių elementų ir vėjo jėgainių), nau‐
dokite karštą vandenį tam, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
Įvado žarną prijunkite prie vandens čiaupo su išoriniu 3/4 colio sriegiu.
ATSARGIAI
Nenaudokite seno prietaiso prijungimo žarnos.
Vandens slėgis turi atitikti numatytas ribas (žr. "Techniniai duomenys"). Įsiti‐
kinkite, ar vietos vandentiekio įmonė užtikrina reikiamą vidutinį vandens slėgį
jūsų vietovėje.
Įsitikinkite, kad vandens įvado žarnoje nėra įlenkimų ir kad ji nėra perlenkta
arba prispausta.
Teisingai pritvirtinkite antveržlę, kad išvengtumėte vandens pratekėjimo.
ATSARGIAI
Nejunkite prietaiso prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių. Keletą minučių
leiskite vandeniui nutekėti, tada prijunkite įvado žarną.
26
Vandens įvado prijungimas
Vandens įvado žarna turi dvigubą sienelę, viduje esantį elektros laidą ir ap‐
sauginį vožtuvą. Vandens įvado žarnoje slėgis yra tik tada, kai bėga vanduo.
Atsiradus vandens pratekėjimui įvado žarnoje, apsauginis vožtuvas sustabdo
vandens tekėjimą.
Būkite atsargūs, prijungdami vandens įvado žarną:
• Nemerkite vandens įvado žarnos arba apsauginio vožtuvo į vandenį.
• Jeigu pažeista įvadinė vandens žarna arba apsauginis vožtuvas, nedelsda‐
mi išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
• Tik techninės priežiūros centro darbuotojai gali pakeisti vandens įvado žarną
su apsauginiu vožtuvu.
ĮSPĖJIMAS
Pavojinga įtampa
Nuotekų žarna
1. Vandens nuotako žarną prijunkite prie praustuvo sifono ir pritvirtinkite ją po
darbiniu paviršiumi. Tokiu būdu panaudotas vanduo iš praustuvo negalės
grįžti į prietaisą.
2. Vandens nuotako žarną prie kanalizacijos vamzdžio prijunkite su orlaide
(minimalus vidinis skersmuo - 4 cm).
Vandens išleidimo jungtis turi būti ne aukš‐
čiau kaip 60 cm nuo indaplovės dugno.
Įsitikinkite, ar nuotako žarna nėra sulenkta
ar prispausta tam, kad būtų išvengta netin‐
kamo vandens nutekėjimo į kanalizaciją.
Išleisdami vandenį, ištraukite praustuvo
kamštį tam, kad vanduo nebėgtų atgal į
prietaisą.
Bendrasis nuotako žarnos ilgis, įskaitant
prailginimą, negali viršyti 4 m. Vidinis dia‐
metras neturi būti mažesnis už žarnos dia‐
metrą
Elektros įvado prijungimas
27
Jeigu vandens nuotako žarną jungiate prie
sifono, esančio po praustuvu, nuimkite
plastikinę membraną (A). Nenuėmus mem‐
branos, maisto likučiai gali užkimšti nuo‐
tekų žarnos sifoną
Prietaisas turi saugos įtaisą, neleidžiantį
purvinam vandeniui patekti atgal į prietaisą.
Jeigu praustuvo sifone yra vienos eigos
vožtuvas, tai gali sutrikdyti tinkamą van‐
dens nutekėjimą iš prietaiso. Pašalinkite
vienos eigos vožtuvą.
ATSARGIAI
Įsitikinkite, kad vandens žarnų jungtys yra gerai užveržtos, kad vanduo nega‐
lėtų pratekėti.
Elektros įvado prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs nesivadovaujate šiomis saugos nuoro‐
domis.
Įžeminkite prietaisą pagal saugos nuorodas.
Įsitikinkite, kad nominali įtampa ir galia duomenų lentelėje atitinka vietos tie‐
kiamos elektros įtampą ir galią.
Visada naudokite teisingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamųjų laidų. Gali kilti gais‐
ras.
Elektros laido nekeiskite patys. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištukas yra lengvai prieina‐
mas.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Traukite paėmę už
kištuko.
Aplinkosauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad su šiuo
produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti
atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.
Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
28
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir gali būti naudojamos kaip antrinė ža‐
liava. Plastikinės dalys yra pažymėtos ženklais, pavyzdžiui, >PE<, >PS< ir t.
t. Pakavimo medžiagas sudėkite į atitinkamus buitinių atliekų konteinerius.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami prietaisą išmesti, atlikite šią procedūrą:
• Ištraukite elektros kištuką iš lizdo.
• Nupjaukite elektros kabelį bei kištuką ir juos išmeskite.
• Išmeskite durelių skląstį. Tai užkirs kelią vaikams užsidaryti prietaiso viduje
ir sukelti pavojų savo gyvybei.
29
30
31
www.electrolux.com
117976911-00-062009
www.aeg-electrolux.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising