Aeg-Electrolux | F65010VI | User manual | Aeg-Electrolux F65010VI Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux F65010VI Uživatelský manuál
FAVORIT 65010 VI
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Инструкция по
эксплуатации
Myčka nádobí
Zmywarka do naczyń
Посудомоечная
машина
2
Obsah
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
Obsah
Návod k použití
3
Bezpečnostní informace
3
Správné používání
3
Všeobecné bezpečnostní informace
3
Dětská pojistka
3
Instalace
4
Popis výrobku
4
Ovládací panel
5
Režim nastavení
6
Zvukové signály
6
Při prvním použití
7
Nastavení změkčovače vody.
7
Ruční nastavení
8
Elektronické nastavení
8
Použití soli do myčky
9
Použití lešticího prostředku
9
Seřízení dávkování leštidla
10
Denní používání
11
Vkládání nádobí a příborů
11
Dolní koš
12
Košíček na příbory
13
Horní koš
14
Seřízení výšky horního koše
15
Použití mycího prostředku
15
Doplnění mycího prostředku
16
Funkce Multitab
17
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
17
Mycí programy
18
Volba a spuštění mycího programu
19
Vyjmutí nádobí
20
Čištění a údržba
21
Čištění filtrů
21
Čištění ostřikovacích ramen
22
Čištění vnějších ploch
22
Čištění vnitřního prostoru
22
Dlouhodobější vyřazení myčky z
provozu
22
Opatření proti vlivu mrazu
22
Přemístění myčky
23
Co dělat, když ...
23
Technické údaje
25
Poznámky pro zkušebny
25
Pokyny k instalaci
28
Instalace
28
Připevnění k sousedícímu nábytku
28
Vyrovnání
28
Vodovodní přípojka
28
Připojení vody
28
Přívod vody vybavený bezpečnostním
ventilem
29
Připojení vypouštěcí hadice
29
Připojení k elektrické síti
31
Poznámky k ochraně životního prostředí
31
Obalový materiál
31
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
3
Návod k použití
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací
a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění.
K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny
osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším
osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špič‐
kou dolů, nebo je položte vodorovně do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dveře, mohla by uniknout horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na autorizovaného
servisního technika, který by měl použít výhradně originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné ne‐
zkušenými osobami mají za následek zranění nebo vážné poškození
spotřebiče. Obraťte se na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla. Může
dojít k ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího
prostředku do myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
• Dbejte na to, aby byly dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou vkládání nebo
vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes dveře někdo
zakopl a zranil se.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly pou‐
žívat myčku bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k myčce přibližovaly.
4
Popis výrobku
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky. Poškozený
spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená, obraťte se na dodava‐
tele.
• Všechny obaly je nutné před použitím myčky odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky,
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným oprávněním.
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je z
bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou elektrické připojení nebo vodovodní
hadice poškozené; nebo v případě takového poškození ovládacího panelu,
pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitřek spotřebiče volně přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko, abyste se nevystavovali možnému
nebezpečí.
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a elek‐
trické komponenty.
UPOZORNĚNÍ
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v přísluš‐
ných odstavcích.
Popis výrobku
1 Horní koš
2 Nastavení tvrdosti vody
3 Zásobník na sůl
Ovládací panel
4
5
6
7
8
9
5
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Digitální displej
Tlačítko Odložený start
Tlačítka volby programu
Kontrolky ukazatele
Tlačítko vypínače Zap/Vyp
Tlačítka funkcí
Kontrolky ukazatele
MULTITAB
Udává aktivaci/deaktivaci funkce Multitab
(viz Funkce Multitab)
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli. 1)
Lešticí prostředek
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla. 1)
1) Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/
nebo leštidlo.
6
Ovládací panel
Na digitálním displeji lze sledovat:
• stupeň tvrdosti, na který je změkčovač vody nastavený,
• přibližný zbývající čas probíhajícího programu,
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla (POUZE je-li funkce Multitab aktivní),
• konec mycího programu (na digitálním displeji se objeví nula),
• odpočítávání odloženého startu,
• poruchové kódy signalizující poruchy myčky nádobí,
• zapnutí/vypnutí zvukových signálů,
Tlačítka funkcí
Pomocí těchto tlačítek lze nastavit následující funkce:
• nastavení změkčovače vody,
• zrušení probíhajícího mycího programu nebo odloženého startu,
• zapnutí/vypnutí funkce Multitab,
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla, je-li funkce Multitab aktivní,
• zapnutí/vypnutí zvukových signálů,
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže všechny kontrolky programu svítí.
Nezapomeňte, že při provádění těchto postupů:
• výběru mycího programu,
• nastavení změkčovače vody
• aktivaci/deaktivaci dávkovače leštidla,
• aktivaci/deaktivaci zvukových signálů
MUSÍ být spotřebič v režimu nastavení.
Jestliže kontrolka programu svítí, je stále ještě nastavený naposled provedený
program.
V tomto případě je nutné k návratu do režimu nastavení program zrušit.
Zrušení nastaveného programu nebo probíhajícího programu: Stiskněte sou‐
časně a podržte dvě tlačítka programů umístěná nad slovem RESET, až se
rozsvítí všechny kontrolky tlačítka programů. Program se zruší a spotřebič je
teď v režimu nastavení.
Zvukové signály
Zvukové signály pomáhají zjistit, jakou fázi právě spotřebič provádí:
• nastavení změkčovače vody
• konec programu
• spuštění poplachu z důvodu poruchy.
Nastavení z výroby: zvukové signály jsou aktivované.
Zvukové signály můžete vypnout pomocí tlačítka funkcí.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Spotřebič musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně a podržte tlačítka funkcí B a C, až začnou kontrolky
tlačítek funkcí A, B a C blikat.
Při prvním použití
7
3. Stiskněte tlačítko funkce C, kontrolky tlačítek A a B zhasnou, a kontrolka
tlačítka funkce C bude stále blikat. Na digitálním displeji se zobrazuje sou‐
časné nastavení.
= zvukové signály jsou vypnuté
= zvukové signály jsou zapnuté
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět tlačítko funkce C: na digitálním
displeji se zobrazí nové nastavení.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku.
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
• Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče.
• Nastavte změkčovač vody.
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky.
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
Chcete-li použít kombinované mycí tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod...,
nastavte funkci Multitab (viz "Funkce Multitab").
Nastavení změkčovače vody.
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění minerálů
a solí z přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky
na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se
označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stupních (°dH), fran‐
couzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro
tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku.
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
8
Nastavení změkčovače vody.
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí stupnice
tvrdosti vody a elektronicky.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
1. Otevřete dveře myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti
vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabul‐
ka).
4. Vraťte dolní koš.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
1. Stiskněte tlačítko On/Off . Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítka funkcí B a C, až začnou kontrolky
tlačítek funkcí A, B a Cblikat.
3. Stiskněte tlačítko A, kontrolky tlačítek B a C zhasnou, zatímco kontrolka
tlačítka A bude stále blikat. Na digitálním displeji se na okamžik objeví ak‐
tuální stupeň a zazní sled přerušovaných signálů.
Příklady:
zobrazení, 5 přerušovaných zvukových signálů, přestávka, apod... =
stupeň 5
zobrazení, 10 přerušovaných zvukových signálů, přestávka, apod... =
stupeň 10
4. Stupeň můžete změnit stisknutím tlačítka A. Každým stisknutím tlačítka se
stupeň změní (při volbě nového stupně se řiďte tabulkou).
Příklady: jestliže je aktuální stupeň 5, jedním stisknutím tlačítka A zvolíte
stupeň 6. jestliže je nastavený stupeň 10, jedním stisknutím tlačítka A zvo‐
líte stupeň 1.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Použití soli do myčky
9
Použití soli do myčky
UPOZORNĚNÍ
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky. Všechny ostatní druhy soli,
které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují změkčovací
zařízení. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z úplných mycích
programů. Tím zabráníte, aby rozsypaná sůl nebo solný roztok zůstaly po
určitou dobu na dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dveře, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl
otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (to je nutné pouze při prvním plnění
soli).
3. Pomocí přiložené násypky doplňte
sůl, až se zásobník úplně zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím
závitu nebo těsnění nezůstaly zbyt‐
ky soli a nasaďte uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho
doprava, až se s cvaknutím zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku
vytékat voda, to je zcela normální jev.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po do‐
plnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která se roz‐
pouští pomaleji, může svítit i déle. Na funkci myčky to ale nemá vliv.
Použití lešticího prostředku
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky pro
myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a usušení nádobí beze šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
10
Použití lešticího prostředku
1. Otevřete zásobník stisknutím uvol‐
ňovacího tlačítka (A).
2. Přidejte lešticí prostředek, až se zá‐
sobník úplně zaplní. Maximální stu‐
peň doplnění je označen značkou
"max".
Dávkovač lešticího prostředku po‐
jme asi 110 ml lešticího prostředku,
což stačí pro 16 a 40 mycích cyklů v
závislosti na dávkovacím nastavení.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření víč‐
ka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňo‐
vání setřete savým hadříkem, aby při
následujícím mytí nádobí nedocházelo
k nadměrnému pěnění.
Seřízení dávkování leštidla
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího prostředku po‐
mocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování, poloha 6 maximální
dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy 4.
Denní používání
11
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na nád‐
obí po umytí kapky vody nebo vápencové
skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na nád‐
obí po umytí bělavé šmouhy, nebo je na
skleněném nádobí nebo ostří nožů namod‐
ralý film.
Denní používání
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
Vložte do myčky nádobí a příbory.
Doplňte mycí prostředek.
Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
Spusťte mycí program.
Vkládání nádobí a příborů
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhůru,
aby se v něm nemohla držet voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet
vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové
nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak, aby se
nemohly posunout.
12
Vkládání nádobí a příborů
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými, po‐ • Kameninové nádobí myjte v myčce po‐
rcelánovými nebo perleťovými držadly.
uze tehdy, jestliže to výrobce nádobí
• Plastové předměty, které nejsou odol‐
výslovně doporučil.
né vůči vyšší teplotě.
• Glazované vzory mohou při častém
• Starší příbory s lepenými díly, které nej‐
mytí vyblednout.
sou tepelně odolné.
• Stříbrné a hliníkové nádobí často při
• Lepené příbory nebo talíře.
mytí ztrácí barvu. Vaječný bílek, žlou‐
• Měděné nebo cínové předměty.
tek a hořčice zanechávají na stříbrném
• Olovnatý křišťál.
nádobí skvrny, nebo způsobují změnu
• Ocelové předměty podléhající korozi.
barvy. Jestliže stříbrné nádobí nebude‐
• Dřevěné mísy.
te hned mýt, tyto zbytky z něj raději ih‐
• Předměty ze syntetických vláken.
ned odstraňte.
Otevřete dveře myčky, vytáhněte koše a vložte do nich nádobí.
Dolní koš
Větší kusy nádobí a velmi znečištěné nád‐
obí vložte do dolního koše.
Ke snadnějšímu vkládání nádobí je možné
sklopit všechny zadní držáky na talíře v do‐
lním koši.
Vkládání nádobí a příborů
13
Košíček na příbory
UPOZORNĚNÍ
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé poloze nebezpečné. Dlouhé a/nebo ostré
příbory jako krájecí nože položte vodorovně do horního koše. Při vkládání nebo
vyjímání ostrých příborů buďte opatrní.
Na všechny příbory z košíčku na příbory musí dosáhnout voda, proto je nutné:
1. Do košíčku na příbory vložte vložku.
2. Vidličky a lžíce vložte do košíčku na
příbory držadly směrem dolů.
V případě větších předmětů, např.
metly, odstraňte jednu polovinu vlož‐
ky do košíčku.
14
Vkládání nádobí a příborů
Horní koš
Menší křehké nádobí a dlouhé, ostré příbo‐
ry vložte do horního koše.
• Nádobí naskládejte na sklopné držáky
šálků nebo pod ně tak, aby se vzájemně
nepřekrývalo, a voda se dostala na vše‐
chny předměty.
• Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, mů‐
žete držáky šálků vyklopit nahoru.
• Sklenice na víno nebo brandy položte
nebo zavěšte do držáků na šálky.
• Chcete-li mýt sklenice s dlouhou nož‐
kou, sklopte držák sklenic doprava, ne‐
bo ho vyklopte doleva.
Použití mycího prostředku
15
• Řada hrotů na levé straně horního ko‐
še se také skládá ze dvou částí a mů‐
žete ji sklopit.
Nesklopené hroty: do horního koše
vložte sklenice, hrnky apod.
Sklopené hroty: více místa na talíře a
misky.
Seřízení výšky horního koše
Maximální výška nádobí v:
horní koš
dolní koš
Se zdviženým horním ko‐
šem
22 cm
30 cm
Se sníženým horním ko‐
šem
24 cm
29 cm
Výšku horního koše lze seřídit i tehdy, je-li v něm nádobí.
Zvýšení / snížení horního koše:
1. Horní koš úplně vytáhněte.
2. Podržte horní koš rukou, zdvihněte
ho co nejvýše a pak ho spusťte.
Horní koš zapadne do dolní nebo
horní polohy.
UPOZORNĚNÍ
Po vložení nádobí vždy zavřete dveře,
protože otevřené dveře mohou být ne‐
bezpečné.
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda
se ostřikovací ramena mohou volně ot‐
áčet.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků, která
jsou uvedena na obalech mycích prostředků.
16
Použití mycího prostředku
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru zneči‐
štění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku
1. Otevřete víčko.
2. Naplňte dávkovač mycího
prostředku (1) mycím prostředkem.
Značky udávají množství
prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího
prostředku
30 = přibližně 30 g mycího
prostředku
3. U všech programů s předmytím
přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do přihrádky
pro předmytí (2).
Tato dávka mycího prostředku se
využije pro předmytí.
4. Při použití mycích tablet vložte ta‐
bletu do přihrádky (1).
5. Zavřete víčko a stiskněte, až zapad‐
ne.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se roz‐
pouští různou rychlostí. Některé mycí
tablety proto při krátkých mycích pro‐
gramech plně nevyužijí svůj mycí úči‐
nek. Používejte proto pro mycí tablety
dlouhé mycí programy, které zajišťují
úplné odstranění zbytků prášku.
Funkce Multitab
17
Funkce Multitab
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab, která umožňuje použití kombino‐
vaných mycích tablet Multitab.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí, oplachování a
soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle druhu zvolených tablet
("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost vody. Řiďte
se pokyny výrobce.
Tuto funkci lze zvolit se všemi mycími programy. Po volbě této funkce je přítok
lešticího prostředku a soli z příslušných zásobníků automaticky vypnutý, stejně
jako kontrolky pro doplnění soli nebo leštidla.
Vyberte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího programu.
Zvolíte-li tuto funkci (kontrolka svítí), zůstane aktivní také pro následující mycí
programy.
Při použití funkce Multitab se může změnit délka cyklu. V tomto případě se
zobrazení zbývajícího času na digitálním displeji automaticky upraví.
Jakmile již program běží, funkci Multitab již NENÍ MOŽNÉ změnit. Chcete-li
funkci Multitab zrušit, je nutné zrušit programové nastavení a pak vypnout
funkci Multitab.
Pak musíte mycí program (a požadované funkce) opět nastavit.
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
Současně stiskněte a podržte dvě tlačítka Multitab (D a E), až se rozsvítí kon‐
trolka funkce Multitab. To znamená, že je funkce aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím stejných tlačítek, až kontrolka funkce Multi‐
tab zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
• Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla je možné jen tehdy, je-li funkce Multitab
aktivní.
Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka funkcí B a C, až začnou kontrolky tlačítek A,
B a C blikat.
3. Stiskněte tlačítko B, kontrolky tlačítek A a C zhasnou, zatímco kontrolka
tlačítka B bude stále blikat. Na digitálním displeji se zobrazí současné na‐
stavení:
= dávkovač leštidla je vypnutý.
= dávkovač leštidla je zapnutý.
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět tlačítko B a na digitálním displeji
se zobrazí nové nastavení:
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
18
Mycí programy
Pokud se opět rozhodnete používat běžný mycí prostředek, doporučujeme
vám:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší seřízení a proveďte 1 normální
mycí program bez vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
INTENSIV
CARE 70°
velmi
znečiště‐
né
nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
AUTO2)
normální
i velmi
znečiště‐
né
nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
30 MIN3)
lehce
znečiště‐
né
nádobí a
příbory
30
0,9
9
ECO 50°4)
normálně nádobí a
znečiště‐ příbory
né
1,0 - 1,2
12 - 13
Údaje o spotřebě
Voda (litry)
16 - 18
12 - 23
Energie (kWh)
1,5 -1,7
1,1 - 1,5
90 - 115
1/2x
140 - 150
Délka (minuty)
1)
Sušení
Závěrečný oplach
Popis programu
Průběžný oplach
Vhodný
pro nád‐
obí
Hlavní mytí
Stupeň
znečiště‐
ní
Předmytí
Program
150 - 160
Mycí programy
Volba a spuštění mycího programu
Údaje o spotřebě
Délka (minuty)
Energie (kWh)
Voda (litry)
0,8 -0,9
14 - 15
normálně Křehké
znečiště‐ nádobí a
né
sklo
60 - 70
1)
Sušení
Závěrečný oplach
Popis programu
Průběžný oplach
Vhodný
pro nád‐
obí
Hlavní mytí
Stupeň
znečiště‐
ní
Předmytí
Program
19
1) Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v
dodávce proudu a na množství nádobí.
2) Během mycího programu Auto se znečištění nádobí zjišťuje stupněm zakalení vody. Z tohoto
důvodu se může měnit délka programu, spotřeba vody i energie; tyto hodnoty závisí na tom,
zda je spotřebič plný úplně nebo jen částečně, a zda je nádobí lehce nebo velmi zašpiněné.
Teplota vody se automaticky reguluje mezi 45°C a 70°C.
3) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro
potřeby rodiny sestávající ze 4 osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a
večeře.
4) Testovací program pro zkušebny.
Volba a spuštění mycího programu
Zvolte mycí program a odložený start s lehce pootevřenými dveřmi. V tomto
případě se ale program spustí, nebo se začne odpočítávat čas až poté, co
dveře zavřete. Až do tohoto okamžiku je možné změnit nastavení.
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně naplněny a ostřikovací ramena se mo‐
hou volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
4. Stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému programu (viz tabulku my‐
cích programů). Zavřete dveře myčky a program se spustí automaticky.
Nastavení a spuštění programu s odloženým startem
1. Po výběru mycího programu stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na
digitálním displeji objeví číslice počtu hodin, o které má být program odlo‐
žen. Spuštění zvoleného mycího programu můžete odložit o 1 až 19 hodin.
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání se spustí automaticky.
3. Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
4. Otevřením dveří se odpočítávání přeruší. Zavřete dveře; odpočítávání se
opět spustí od okamžiku, ve kterém bylo přerušeno.
5. Po uplynutí nastaveného času se program spustí automaticky.
20
Vyjmutí nádobí
Po spuštění mycího programu se na podlaze pod dveřmi myčky objeví bodový
optický signál.
Optický signál svítí po celou dobu trvání mycího programu.
Pokud je spotřebič instalovaný ve vyšší poloze se zarovnanými krycími ná‐
bytkovými dveřmi, optický signál nebude viditelný.
UPOZORNĚNÍ
Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu provádějte JEN v nut‐
ných případech. Upozornění! Při otevření dveří může uniknout horká pára.
Dveře otvírejte velmi opatrně.
Zrušení odloženého startu nebo probíhajícího mycího programu
• Stiskněte současně a podržte dvě tlačítka programů umístěná nad slovem
RESET , až se rozsvítí všechny kontrolky tlačítka programů.
• Zrušení odloženého startu znamená také zrušení nastaveného mycího pro‐
gramu. V tomto případě je nutné mycí program opět nastavit.
• Chcete-li zvolit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v dávkovači mycího
prostředku mycí prostředek.
Přerušení probíhajícího mycího programu
• Otevřete dveře myčky; program se zastaví. Zavřete dveře; program se opět
spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Konec mycího programu
• Na konci programu se pračka automaticky zastaví a zvukový signál vás
upozorní na konec mycího programu.
• Po skončení mycího programu optický signál na podlaze pod myčkou zmizí.
1. Otevřete dveře myčky.
Kontrolka právě ukončeného programu svítí.
2. Vypněte myčku stiskem tlačítka hlavního vypínače.
3. Nechte dveře myčky pootevřené, počkejte několik minut, a teprve potom
nádobí vyjměte; nádobí tak vychladne a lépe se vysuší.
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od elektrické sítě
a zavřít přívod vody.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití.
Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody
z horního koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dveře myčky mohou být vlhké, protože nerezový povrch může být
chladnější než nádobí.
Čištění a údržba
21
POZOR
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od elektrické sítě
a zavřít přívod vody.
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Kontrolujte občas filtr i přívod vody. Zanesené filtry zhoršují mycí výsledek.
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí se
skládá z hrubého filtru (A), mikrofiltru
(B) a plochého filtru. Uvolněte filtrač‐
ní systém otočením držadla mikrofil‐
tru a celý systém vytáhněte.
3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a fil‐
trový systém vyjměte.
4. Systém rozeberte vytažením hrubé‐
ho filtru (A) za otvor držadla z mikro‐
filtru (B).
5. Všechny filtry důkladně omyjte pod
tekoucí vodou.
22
Čištění a údržba
6. Vyjměte plochý filtr ze dna myčky a
pečlivě ho omyjte z obou stran.
7. Plochý filtr vložte zpět do původní
polohy na dně myčky a zkontrolujte,
zda je správně umístěný.
8. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru
(B) a oba filtry přitiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní
místo a zablokujte ho pootočením
držadla směrem doprava. Během
tohoto postupu zkontrolujte, zda plo‐
chý filtr někde nevyčnívá ze dna
myčky.
UPOZORNĚNÍ
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů. Nesprávné umístění a sestavení filtrů
má za následek nedostatečné umytí nádobí a může myčku poškodit.
Čištění ostřikovacích ramen
NIKDY se nepokoušejte odstranit ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je
párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem.
Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nikdy nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichlo‐
retylen apod. ...).
Čištění vnitřního prostoru
Těsnění kolem dveří, zásobníky na mycí prostředek a leštidlo čistěte pravi‐
delně vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí program pro velmi znečištěné
nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.
Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu
Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neumísťujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit
jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dveře, odpojte přívodní hadici a vylijte
z ní vodu.
Co dělat, když ...
23
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
Co dělat, když ...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí. Některé problémy jsou
způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno
odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání do servisu.
Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení.
Poruchový kód a porucha
Možná příčina a řešení
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
• bodový optický signál bliká
•
se objeví na digitálním displeji
• přerušovaný zvukový signál
Myčka se neplní vodou.
• Vodovodní kohout je zablokovaný ne‐
bo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený. Otevřete
vodovodní kohout.
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji
hadice u přívodního ventilu je zanese‐
ný.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
• Přívodní hadice není správně polože‐
ná, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadi‐
ce.
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
• bodový optický signál bliká
•
se objeví na digitálním displeji
• přerušovaný zvukový signál
Myčka nevypouští.
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně polo‐
žená, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadi‐
ce.
• Nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
• bodový optický signál bliká
•
se objeví na digitálním displeji
• přerušovaný zvukový signál
Aktivace systému proti vyplavení.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se
na místní servisní středisko.
24
Co dělat, když ...
Poruchový kód a porucha
Nespustil se program.
Možná příčina a řešení
• Dveře myčky nejsou správně zavřené.
Zavřete dveře.
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku.
• Je spálená pojistka v domácí pojistko‐
vé skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte
odložený start.
Blikající bodový optický signál na podlaze pod dveřmi myčky nebude vidět,
pokud jste myčku instalovali do vyšší polohy se zarovnanými nábytkovými
dveřmi.
Po provedení těchto kontrol myčku zapněte: program se opět spustí od okam‐
žiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obraťte se na místní
servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou uvedeny v této tabulce, za‐
volejte do místního servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní číslo
(PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně dveří myč‐
ky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr. číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. číslo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté.
• Zvolili jste nevhodný mycí program.
• Nádobí bylo naskládáno tak, že voda
se nedostala k celému povrchu. Koše
se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně
otáčet kvůli špatně uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou za‐
nesené nebo nesprávně umístěné.
• Přidali jste málo mycího prostředku,
nebo žádný.
• Jsou-li na nádobí usazeniny vodního
kamene; zásobník na sůl je prázdný,
nebo byl nastaven nesprávný stupeň
změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připo‐
jena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně
zavřený.
Technické údaje
25
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné
skvrny nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kap‐ • Zvyšte dávkování leštidla.
ky.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Obraťte se na zákaznickou linku výrob‐
ce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního středi‐
ska.
Technické údaje
Rozměry
Šířka - výška - hloubka
(cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Elektrické připojení - napě‐ Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
tí - celkový výkon - pojistka typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Minimální - maximální
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacita
Jídelní soupravy
12
Max. váha
kg
38
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí být provedeno s myèkou plnou nádobí
a s použitím testovacího programu (viz "Mycí programy").
Testování podle normy EN 50242 musí být provedeno s plným zásobníkem
soli a lešticího prostøedku a za použití testovacího programu (viz "Mycí pro‐
gramy").
Plná náplò: 12 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostøedku:
5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla:
poloha 4 (typ III)
26
Poznámky pro zkušebny
Příklady vložení nádobí:
Horní koš 1)
Dolní koš s košíčkem na příbory2)
Košíček na příbory
1) Jestliže jsou na levé straně držáky na šálky, nebo je vložený košíček na příbory, odstraňte je.
2) Podle potřeby můžete odstranit držáky na šálky na levé straně a/nebo držáky na pivní sklenice.
K lepšímu usušení nádobí doporučujeme
instalovat držáky jako na obrázcích.
Testování výkonu se musí provádět s in‐
stalovanými držáky.
Poznámky pro zkušebny
27
28
Instalace
Pokyny k instalaci
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky,
smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Tento spotřebič je určen k instalaci pod kuchyňskou linku nebo pracovní desku.
Upozornění! Pečlivě dodržujte pokyny v přiloženém návodu pro zabudování
myčky nádobí a nasazení nábytkového panelu.
Nejsou nutné žádné další otvory pro větrání myčky, pouze otvory pro přívodní
a vypouštěcí hadici a napájecí kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými nožičkami, které umožňují seřízení
výšky.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky přístupné,
musí být myčka odpojená od sítě.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nejsou přívodní ani vypouštěcí hadice,
nebo napájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.
Připevnění k sousedícímu nábytku
Myčka musí být připevněna, aby se nemohla naklánět.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska, pod kterou je zasunutá, vhodně
připevněná k nějaké pevné opoře (přilehlý kuchyňský nábytek, zeď).
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nikde nedrhnou o strany skříně.
Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné no‐
žičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Doporučujeme připojení k přívodu studené vody. Jestliže myčku chcete připojit
k přívodu horké vody, maximální přípustná teplota je 60°C. Přívod horké vody
nemusí být u velmi zašpiněného nádobí vždy účinný, protože příliš zkracuje
délku mycího programu.
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice dodávaná
k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4" vodovodní koncovku
nebo speciální rychlospojku.
Vodovodní přípojka
29
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "Technických úda‐
jích". Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodáren‐
ského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí pojistné
matice instalovat na levou i pravou stranu.
Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody.
(Upozornění! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a vypouštěcí
hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě nelze proto měnit uspořádání hadic).
Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho pou‐
žívané, nechte vodu na několik minut před připojením přívodní hadice odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku vody
z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s platnými instalatér‐
skými předpisy.
Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namontován
na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je pod tlakem
pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice začne během
provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
• Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní hadici.
Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě
myčku odpojte od elektrické sítě.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat pouze
odborník nebo pracovník servisního střediska.
• Přívodní hadici umístěte tak, aby v žádném místě nebyla výše, než je spodní
hrana bezpečnostního ventilu.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění! Nebezpečné napětí.
Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici můžete umístit následujícími způsoby:
30
Vodovodní přípojka
1. K boční hubici sifonu, hadici připevněte ke spodní straně pracovní desky.
Zabráníte tak odtoku vody z dřezu do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní průměr
4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve vý‐
šce maximálně 60 cm ode dna myčky.
Vypouštěcí hadice může být napojena jak z
pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá
nebo přiskřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení
nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu či umyvadle umístěna zátka, protože
by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Celková délka vypouštěcí hadice včetně ja‐
kéhokoli použitého nástavce nesmí přesáh‐
nout 4 metry. Vnitřní průměr prodlužovací
hadice nesmí být menší než průměr použité
hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu odpadu
nesmí být menší než průměr použité hadice.
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu vypouštěcímu otvoru sifonu je nutné
odstranit celou plastovou membránu (A). Pokud byste membránu neodstranili,
postupně by se v ní usazovaly zbytky jídel a časem by se odpadní otvor vy‐
pouštěcí hadice myčky nádobí zanesl.
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním zaříze‐
ním, které brání návratu špinavé vody zpět do myčky.
Je-li ale boční hubice sifonu vybavena "zpětným ve‐
ntilem", může toto zařízení způsobit nedostatečné
vypouštění použité vody z myčky. Doporucujeme
proto tento ventil odstranit.
Po instalaci se pøesvìdète, zda jsou vodovodní spo‐
jení vodotìsná, aby nedocházelo k prosakování vody.
Připojení k elektrické síti
31
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ na‐
pájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace spotřebiče.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné proti
nárazu. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabe‐
ly.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku. Potřebu‐
jete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní středisko.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za kabel.
Vždy zatáhněte za zástrčku.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození ma‐
jetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních předpisů.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostøedí a je recyklovatelný. Plastové
díly jsou oznaèeny znaèkami >PE, >PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý ob‐
alový materiál ve vhodném kontejneru ve sbìrném dvoøe v místì svého bydlištì.
UPOZORNĚNÍ
Pokud už spotøebiè nechcete používat:
• Vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky.
• Odøíznìte pøívodní kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraòte dveøní západku. Zabráníte tak tomu, aby se dìti ve spotøebièi
uvìznily, což by mohlo ohrozit jejich život.
32
Spis treści
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej
jakości.
Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie Państwa urządzenia
prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to
Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi
procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi w
bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej również w
przyszłości. Ponadto prosimy o przekazanie jej przyszłemu
właścicielowi urządzenia.
Życzymy Państwu wiele radości z używania nowego urządzenia.
Spis treści
Obsługa
34
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
34
Prawidłowe użycie
34
Bezpieczeństwo
34
Bezpieczeństwo dzieci
35
Instalacja
35
Opis urządzenia
36
Panel sterowania
37
Tryb ustawiania
38
Sygnały akustyczne
38
Pierwsze użycie
39
Ustawić zmiękczacz wody
39
Ustawianie ręczne
40
Ustawianie elektroniczne
40
Stosowanie soli do zmywarek
40
Stosowanie płynu nabłyszczającego
41
Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego
42
Codzienna eksploatacja
42
Wkładanie sztućców i naczyń
43
Kosz dolny
44
Kosz na sztućce
44
Kosz górny
45
Regulowanie wysokości kosza
górnego
46
Stosowanie detergentu
47
Wsypywanie detergentu
47
Funkcja "TABLETKA"
48
Włączanie/wyłączanie funkcji
49
Programy zmywania
50
Wybrać i uruchomić program zmywania
51
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
52
Konserwacja i czyszczenie
52
Czyszczenie filtrów
52
Czyszczenie ramion spryskujących
53
Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni
54
Czyszczenie wnętrza
54
Dłuższe okresy nieużywania
urządzenia
54
Środki ostrożności dotyczące szronu
54
Przenoszenie urządzenia
54
Co zrobić, gdy ...
54
Dane techniczne
57
Wskazówki dla ośrodków
przeprowadzających testy
57
Instrukcje instalacji
60
Instalacja
60
Mocowanie do sąsiednich mebli
60
Poziomowanie
60
Podłączenie do sieci wodociągowej
60
Podłączenie do sieci wodociągowej
60
Wąż doprowadzający wodę z
zaworem bezpieczeństwa
61
Spis treści
Podłączenie węża spustu wody
Podłączenie elektryczne
62
63
Ochrona środowiska
Opakowanie
33
63
63
117966370-00-052008
Może ulec zmianie bez powiadomienia
34
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Obsługa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urzą‐
dzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać in‐
strukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni poznać zasady bezpiecznej obsługi
urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy
o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania zmywarki oraz prze‐
kazanie jej, w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia, kolejnemu użyt‐
kownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie do mycia naczyń i przyborów kuchen‐
nych odpowiednich do umieszczenia w zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników. ponieważ mogą
one spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty należy wkładać do koszyka na sztućce
ostrzami skierowanymi w dół lub układać poziomo w koszu górnym.
• Należy używać produktów (detergentów, soli oraz płynu nabłyszczającego)
przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w trakcie pracy. Grozi to wydosta‐
niem się na zewnątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń przed zakończeniem cyklu my‐
cia.
• Po zakończeniu mycia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i za‐
kręcić zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie
uprawniony technik z autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować wy‐
łącznie oryginalne części zamienne.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urzą‐
dzenia. Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może być
przyczyną obrażeń ciała i poważnych usterek urządzenia. Należy skontak‐
tować się z lokalnym zakładem serwisowym. Stosować wyłącznie oryginal‐
ne części zamienne.
Bezpieczeństwo
• Detergenty używane w zmywarkach mogą powodować chemiczne oparze‐
nia oczu, ust i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla życia! Należy prze‐
strzegać wskazówek producentów detergentów dotyczących ich bezpiecz‐
nego używania.
• Woda w zmywarce nie nadaje się do picia. W zmywarce mogą pozostawać
resztki detergentu.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
35
• Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze zamknięte, za wyjątkiem momentu
wkładania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to uniknąć niebezpieczeństwa
potknięcia się o otwarte drzwiczki i doznania obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiczkach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom
na obsługiwanie zmywarki bez nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ist‐
nieje ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym
dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są ot‐
warte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmywarka nie została uszkodzona w cza‐
sie transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urządzenia do za‐
silania. Jeśli zmywarka jest uszkodzona, należy skontaktować się z dostaw‐
cą.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zdjąć opakowanie.
• Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne wymagane w celu instalacji
zmywarki muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną oraz kompetent‐
ną osobę.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek mo‐
dyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli przewód elektryczny, węże; panel
sterujący, blat roboczy lub obszar cokołu są uszkodzone w taki sposób, że
wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontaktować się z lokal‐
nym zakładem serwisowym, aby uniknąć uszkodzeń.
• Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych, nie na‐
leży nawiercać ścianek bocznych urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Podłączenie elektryczne i hydrauliczne należy wykonywać zgodnie z instruk‐
cjami podanymi w odpowiednich rozdziałach.
36
Opis urządzenia
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kosz górny
Regulacja ustawienia twardości wody
Pojemnik na sól
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Panel sterowania
37
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
Wyświetlacz cyfrowy
Przycisk Opóźniony start
Przyciski wyboru programów
Kontrolki wskaźnikowe
Przycisk Załączony/Wyłączony
Przyciski funkcji
Kontrolki wskaźnikowe
MULTITAB
Oznacza włączenie/wyłączenie funkcji
"TABLETKA" (patrz "TABLETKA").
Sól
Zapala się, gdy skończy się specjalna sól.
Płyn nabłyszczający
Zapala się, gdy skończy się płyn nabły‐
szczający. 1)
1)
1) Kontrolki soli i płynu nabłyszczającego nie świecą się nigdy podczas programu zmywania,
nawet jeśli konieczne jest uzupełnienie soli lub płynu nabłyszczającego.
Na cyfrowym wyświetlaczu pokazują się następujące informacje:
• poziom twardości wody, na który ustawione jest zmiękczanie wody,
• szacunkowy czas do zakończenia trwającego programu,
• włączenie lub wyłączenie płynu nabłyszczającego (TYLKO, gdy aktywna
jest funkcja "TABLETKA"),
• zakończenie programu (na cyfrowym wyświetlaczu pojawi się zero),
• odliczanie do momentu opóźnionego uruchomienia,
• kody błędów dotyczące nieprawidłowości w pracy zmywarki,
• włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych.
Przyciski funkcji
Przy pomocy tych przycisków można ustawić następujące funkcje:
• ustawienie zmiękczacza wody,
38
Panel sterowania
• anulowanie programu zmywania lub ustawionego opóźnienia startu,
• Włączanie/wyłączanie funkcji
• włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego, gdy aktywna
jest funkcja TABLETKA,
• włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych.
Tryb ustawiania
Urządzenie jest w trybie ustawiania, gdy palą się wszystkie lampki kontrolne
programów.
Należy zawsze pamiętać, że podczas wykonywania czynności takich, jak:
• wybieranie programu zmywania
• ustawianie zmiękczacza wody
• włączanie/wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego
• włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych,
urządzenie MUSI być w trybie ustawiania.
Jeśli świeci się lampka kontrolna jednego z programów, wciąż ustawiony jest
ostatnio wykonywany program.
W takim przypadku, aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować pro‐
gram.
Aby anulować ustawiony lub trwający program: jednocześnie wcisnąć i przy‐
trzymać dwa przyciski programów znajdujące się nad słowem RESET, aż za‐
palą się lampki kontrolne przycisków programów. Program został anulowany
i urządzenie jest w trybie ustawiania.
Sygnały akustyczne
Sygnały dźwiękowe zostały wprowadzone w celu informowania o czynnoś‐
ciach, jakie w danym momencie wykonuje urządzenie:
• ustawianie zmiękczacza wody
• koniec programu
• zadziałanie alarmu nieprawidłowej pracy urządzenia.
Ustawienia fabryczne: sygnały dźwiękowe są włączone.
Sygnały dźwiękowe można wyłączyć przy pomocy przycisków funkcji.
1. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. urządzenie MUSI być w trybie ustawiania.
2. Równocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski funkcji B i C do momentu,
aż kontrolki przycisków funkcji A , B i C zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk funkcji C. Kontrolki przycisków funkcji A i B wyłączą się,
podczas gdy kontrolka przycisku funkcji C będzie dalej migać. Na wyświet‐
laczu cyfrowym pojawia się bieżące ustawienie.
= Sygnały dźwiękowe wyłączone.
= Sygnały dźwiękowe włączone.
4. Aby zmienić ustawienie, ponownie nacisnąć przycisk funkcji C: na wy‐
świetlaczu cyfrowym pojawi się nowe ustawienie.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę.
Pierwsze użycie
39
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i hydrauliczne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji
• Wyjąć wszystkie opakowania z urządzenia
• Ustawić zmiękczacz wody
• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a następnie wsypać sól do zmywarek
• Wlać płyn nabłyszczający
Aby stosować detergenty typu: "3 w 1", "4 w 1", "5 w 1" itp... ustawić funkcję
"TABLETKA" (patrz rozdział "Funkcja TABLETKA").
Ustawić zmiękczacz wody
Zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania wody, dzięki któremu moż‐
liwe jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej do urządzenia, które
mogą mieć szkodliwy lub negatywny wpływ na działanie zmywarki.
Im wyższa zawartość minerałów i soli, tym twardsza jest woda. Twardość wody
jest mierzona w skali przeliczeniowej, w stopniach niemieckich, stopniach
francuskich lub w mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr -międzynarodowa
jednostka twardości wody).
Zmiękczanie powinno być dopasowane do stopnia twardości wody na danym
obszarze. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację
na temat twardości wody.
Twardość wody
Regulacja ustawienia
twardości wody
Stosowanie
soli
°dH
°TH
mmol/l
Ręczna
Elektronicz‐
na
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
poziom 10
tak
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
poziom 9
tak
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
poziom 8
tak
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
poziom 7
tak
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
poziom 6
tak
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
poziom 5
tak
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
poziom 4
tak
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
poziom 3
tak
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
poziom 2
tak
<4
<7
< 0,7
1
poziom 1
nie
Zmiękczanie wody musi być ustawione obydwoma systemami regulacji: ręcz‐
nie, przy użyciu tarczy twardości wody oraz elektronicznie.
40
Stosowanie soli do zmywarek
Ustawianie ręczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na pozycję 2.
1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.
3. Obrócić tarczę twardości wody i us‐
tawić ją na pozycji 1 lub 2 (patrz ta‐
belka).
4. Włożyć dolny kosz.
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na poziom 5.
1. Nacisnąć przycisk On/Off . Zmywarka musi być w trybie ustawiania.
2. Wcisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski B i C, dopóki kontrolki przy‐
cisków A, B i C nie zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk A, kontrolki przycisków B i C gasną, a kontrolka przycisku
A nadal miga. Na wyświetlaczu cyfrowym widoczny jest obecny poziom
oraz słychać sekwencję przerywanych sygnałów dźwiękowych.
Przykłady:
wyświetla się, 5 przerywanych sygnałów dźwiękowych, przerwa, itd...
= poziom 5
wyświetla się, 10 przerywanych sygnałów dźwiękowych, przerwa, itd...
= poziom 10
4. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć przycisk A. Każde wciśnięcie przy‐
cisku to zmiana o jeden poziom. (Wybór nowego poziomu, patrz karta).
Przykłady: jeśli obecny poziom to 5, wciśnięcie przycisku A jeden raz zmie‐
nia poziom na 6. Jeśli obecny poziom to 10, wciśnięcie przycisku A jeden
raz zmienia poziom na 1.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk
Zał./Wył.
Stosowanie soli do zmywarek
OSTRZEŻENIE!
Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli,
a w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalację zmiękczania wody
w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem jednego z pełnych pro‐
gramów zmywania. Dzięki temu zapobiegnie się rozsypaniu soli lub rozlaniu
słonej wody na dnie urządzenia, co mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.
Aby wsypać sól:
Stosowanie płynu nabłyszczającego
41
1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny kosz, zdjąć pokrywę pojemnika na sól.
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest to konieczne jedynie przed .
3. Przy pomocy lejka dostarczonego w
komplecie wsypać sól aż do pełna.
4. Zakręcić pokrywę i sprawdzić, czy
na gwincie lub na uszczelce.
5. Dokręcić pokrywę, obracając ją
zgodnie z ruchem wskazówek ze‐
gara aż do słyszalnego kliknięcia.
Nie należy się przejmować, jeśli, pod‐
czas wsypywania soli, z urządzenia wy‐
pływa woda. Jest to zjawisko normalne.
Kontrolka soli na panelu sterowania może pozostać włączona przez 2-6 godzin
po uzupełnieniu soli, przy założeniu, że zmywarka jest przez ten czas włączo‐
na. Jeśli zastosowana sól rozpuszcza się dłużej, czas ten może być dłuższy.
Nie ma to wpływu na pracę urządzenia.
Stosowanie płynu nabłyszczającego
OSTRZEŻENIE!
Stosować jedynie markowe płyny nabłyszczające do zmywarek.
Nigdy nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych sub‐
stancji (np. środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Mogą
one uszkodzić urządzenie.
Płyn nabłyszczający zapewnia całkowite wypłukanie naczyń oraz wysuszenie
bez plam i smug.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płuka‐
nia.
1. Otworzyć pojemnik wciskając przy‐
cisk (A).
42
Codzienna eksploatacja
2. Wlać płyn nabłyszczający do pojem‐
nika. Maksymalny poziom płynu na‐
błyszczającego w pojemniku ozna‐
czony jest za pomocą "max".
Dozownik ma pojemność ok. 110 ml,
co wystarczy na ok. 16 do 40 pro‐
gramów zmywania, w zależności od
ustawionego poziomu dozowania.
3. Po każdym uzupełnieniu płynu na‐
błyszczającego należy sprawdzić,
czy pokrywa jest zamknięta.
Starannie wytrzeć rozlany podczas na‐
pełniania płyn nabłyszczający przy po‐
mocy ściereczki, aby uniknąć nadmier‐
nego wytwarzania piany podczas następnego zmywania.
Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego
W zależności od wyników zmywania i suszenia należy wyregulować dawkę
płynu nabłyszczającego przy pomocy pokrętła z 6 pozycjami (pozycja 1 - daw‐
ka minimalna, pozycja 6 - dawka maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4.
Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają
krople wody lub ślady kamienia, należy
zwiększyć dawkę.
Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach
noży pojawiają się białawe klejące smugi
lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć daw‐
kę.
Codzienna eksploatacja
• Sprawdzić, czy nie ma konieczności uzupełnienia poziomu soli lub płynu
nabłyszczającego w zmywarce.
• Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
• Wsypać detergent.
• Wybrać program zmywania odpowiedni do sztućców i naczyń.
• Rozpocząć program zmywania.
Wkładanie sztućców i naczyń
43
Wkładanie sztućców i naczyń
W zmywarce nie można zmywać żadnych gąbek, ściereczek ani innych przed‐
miotów, które absorbują wodę.
• Przed włożeniem naczyń należy:
– Usunąć pozostałości jedzenia i inne resztki.
– Zmiękczyć resztki przypalonego jedzenia na patelniach
• Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokować ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe takie jak kubki, szklanki, garnki, itp. należy wkładać ot‐
worem do dołu, aby umożliwić spływanie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedne na drugich i nie mogą się wza‐
jemnie przykrywać.
– Aby uniknąć stłuczenia szkła, przedmioty szklane nie mogą się stykać.
– Małe przedmioty należy wkładać do kosza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe mają tendencję do zatrzy‐
mywania kropel wody i; nie schną one tak dobrze jak porcelana i przedmioty
stalowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe, itp.) powinny być wkładane do
górnego kosza i tak ustawione, aby nie mogły się przesuwać.
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
można zmywać w ograniczonym zakre‐
sie:
• Sztućce z rączkami z drewna, rogu, po‐ • Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany
rcelany, macicy perłowej.
wyrób jest dopuszczony przez produ‐
• Przedmioty z plastiku nieodporne na
centa do mycia w zmywarkach.
ciepło.
• Wzory szkliwione mogą blednąć przy
• Stare sztućce z klejonymi częściami
częstym myciu.
nieodpornymi na działanie temperatu‐ • Przedmioty ze srebra i aluminium mają
ry.
tendencję do przebarwiania się pod‐
• Naczynia i sztućce spiekane.
czas mycia: Resztki, np. białko i żółtko
• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi.
jajka, musztarda itd. często powodują
• Kryształ ołowiowy.
odbarwienia i plamy na przedmiotach
• Przedmioty stalowe nieodporne na
ze srebra. W związku z tym, należy na‐
rdzewienie.
tychmiast usuwać resztki żywności ze
• Deski drewniane.
srebra, jeśli przedmioty te nie są myte
• Przedmioty z włókien z tworzywa
od razy po użyciu.
sztucznego.
Otworzyć drzwiczki i wysunąć kosze, aby włożyć naczynia.
44
Wkładanie sztućców i naczyń
Kosz dolny
Większe i bardziej zabrudzone talerze i
garnki należy umieszczać w koszu dolnym.
Aby ułatwić ułożenie dużych naczyń, moż‐
na złożyć wszystkie uchwyty na talerze
znajdujące się w koszu dolnym.
Kosz na sztućce
OSTRZEŻENIE!
Noże z długim ostrzem wkładane pionowo stanowią potencjalne zagrożenie.
Długie i/lub ostrze sztućce, np. noże do mięsa, powinny być wkładane poziomo
w górnym koszu. Należy uważać podczas wkładania i wyciągania ostrych
przedmiotów, np. noży.
Aby zapewnić, że wszystkie sztućce w pojemniku na sztućce miały kontakt z
wodą, należy:
Wkładanie sztućców i naczyń
1. Umieścić kratkę na pojemniku na
sztućce.
2. Widelce i łyżki należy umieszczać w
pojemniku na sztućce z ich uchwy‐
tami skierowanymi do dołu.
Dla większych przyborów kuchen‐
nych, np. ubijaczki do jajek, należy
przeznaczyć połowę kratki pojemni‐
ka na sztućce.
Kosz górny
Drobne i delikatne oraz długie i ostre sztuć‐
ce należy umieszczać w koszu górnym.
• Ułożyć naczynia na i pod półkami na fili‐
żanki tak, aby były odsunięte od siebie
oraz woda miała dostęp do wszystkich
naczyń.
45
46
Wkładanie sztućców i naczyń
• Półki na filiżanki można złożyć, aby
zrobić miejsce dla wyższych naczyń.
• Kieliszki do wina i brandy należy poło‐
żyć lub zawiesić na otworach półek na
filiżanki.
• W przypadku kieliszków na wysokich
nóżkach, należy ustawić półkę na fili‐
żanki w położeniu prawym, w innym
przypadku w położeniu lewym.
• Rząd kolców z lewej strony kosza gór‐
nego również jest dwuczęściowy i mo‐
że zostać złożony.
Kolce niezłożone: szklanki, kubki itp.,
należy umieszczać w koszu górnym.
Kolce złożone: więcej miejsca na duże
talerze.
Regulowanie wysokości kosza górnego
Maksymalna wysokość naczyń:
kosz górny
Kosz dolny
Przy podniesionym koszu
górnym
22 cm
30 cm
Przy obniżonym koszu
górnym
24 cm
29 cm
Stosowanie detergentu
47
Wysokość kosza górnego można regulować również, gdy jest załadowany.
Podnoszenie / opuszczanie kosza górnego:
1. Całkowicie wysunąć kosz górny.
2. Trzymając kosz górny za uchwyt,
należy go podnieść najwyżej jak to
możliwe, a następnie go obniżyć.
Kosz górny ustawi się w dolnej lub
górnej pozycji.
OSTRZEŻENIE!
Po włożeniu naczyń do urządzenia na‐
leży zawsze zamykać drzwiczki, aby za‐
pobiec ewentualnym wypadkom.
Przed zamknięciem drzwiczek spraw‐
dzić, czy ramiona spryskujące obracają się swobodnie.
Stosowanie detergentu
Stosować jedynie płyny nabłyszczające przeznaczone do zmywarek.
Proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i przecho‐
wywania podanych na opakowaniu detergentów.
Nie dawać dawek większych niż przepisano. Dzięki temu zmniejsza się za‐
nieczyszczenie środowiska.
Wsypywanie detergentu
1. Otworzyć pokrywę.
48
Funkcja "TABLETKA"
2. Wsypać proszek do dozownika de‐
tergentu (1). Oznaczenia poziomu
dozowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
3. Wszystkie programy ze zmywaniem
wstępnym wymagają dodania do‐
datkowej dawki (5/10 g) detergentu
do komory proszku do zmywania
wstępnego (2).
Detergent ten będzie zużyty pod‐
czas fazy zmywania wstępnego.
4. Stosując detergent w tabletkach, na‐
leży umieścić tabletkę w komorze (1)
5. Zamknąć pokrywę i docisnąć ją, aż
zaskoczy.
Detergent w tabletkach
Czas rozpuszczania detergentu w tab‐
letkach jest inny dla produktów od róż‐
nych producentów. W związku z tym
niektóre detergentu w tabletkach nie
osiągają pełnej mocy zmywania pod‐
czas krótkich programów. Dlatego, sto‐
sując detergent w tabletkach należy ko‐
rzystać z dłuższych programów zmywa‐
nia, aby zapewnić całkowite usunięcie
resztek detergentu.
Funkcja "TABLETKA"
Urządzenie jest wyposażone w funkcję.
Tabletki są detergentami łączącymi w sobie środek zmywający, nabłyszczacz
i sól. Mogą one również zawierać inne środki, w zależności od wybranego ro‐
dzaju tabletek ("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1", itp...).
Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie do danego stopnia twardości
wody. Patrz instrukcja producenta.
Funkcję tę można włączyć we wszystkich programach zmywania. Po wybraniu
tej funkcji automatycznie wyłączony zostanie dopływ płynu nabłyszczającego
oraz soli z dozowników, a kontrolki soli i płynu nabłyszczającego będą wyłą‐
czone.
Funkcję "TABLETKA" należy wybrać przed uruchomieniem programu.
Po wybraniu tej funkcji (świeci się odpowiednia kontrolka), będzie ona aktywna
również dla wszystkich kolejnych programów zmywania.
Funkcja "TABLETKA"
49
Po wybraniu funkcji "TABLETKA" długość cyklu zmywania może ulec zmianie.
W takim przypadku informacje o czasie trwania programu będą na bieżąco
aktualizowane na wyświetlaczu cyfrowym.
Gdy program jest już włączony, funkcji. Aby wyłączyć funkcję.
W takiej sytuacji należy ponownie ustawić program zmywania (i żądane opcje).
Włączanie/wyłączanie funkcji
Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa przyciski "TABLETKA" (przyciski
funkcji D i E), dopóki nie zapali się kontrolka funkcji "TABLETKA". Oznacza to,
że funkcja jest aktywna.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie naciskać te same przyciski, dopóki
lampka kontrolna odpowiadająca funkcji "TABLETKA" nie zgaśnie.
Jeśli wyniki suszenia nie są zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynem nabłyszczającym.
2. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego na poziom 2.
• Włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego jest możliwe
jedynie wtedy, gdy aktywna jest funkcja.
Włączenie/wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. Zmywarka musi być w trybie ustawiania.
2. Jednocześnie wciskać przyciski B i C, dopóki kontrolki przycisków A , B, i
C nie zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk B, kontrolki przycisków A i C gasną, a kontrolka przycisku
B nadal miga. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się bieżące ustawienie:
= Dozownik płynu nabłyszczającego wyłączony.
= Dozownik płynu nabłyszczającego włączony.
4. Aby zmienić ustawienie, ponownie nacisnąć przycisk B a na wyświetlaczu
cyfrowym pojawi się nowe ustawienie.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk
Zał./Wył.
Chcąc powrócić do stosowania systemu standardowego detergentu, należy:
1. Wyłączyć funkcję.
2. Ponownie napełnić dozowniki solą i płynem nabłyszczającym.
3. Ustawić twardość wody na najwyższy poziom i przeprowadzić 1 zwykły
program zmywania bez wkładania naczyń.
4. Wyregulować ustawienia twardości wody odpowiednio do twardości na da‐
nym obszarze.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
50
Programy zmywania
Programy zmywania
Wartości poboru
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i
patelnie
30 MIN3)
Lekko
zabru‐
dzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
ECO 50°4)
Średnio
zabru‐
dzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
1,0 - 1,2
12 - 13
Średnio
zabru‐
dzone
Delikatne
naczynia
i szkło
0,8 -0,9
14 - 15
Woda (w litrach)
Miesza‐
ne: nor‐
malnie i
silnie za‐
brudzone
12 - 23
9
1,1 - 1,5
0,9
90 - 115
30
1/2x
16 - 18
AUTO2)
150 - 160
Energia (kWh)
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i
patelnie
1,5 -1,7
Bardzo
zabru‐
dzone
140 - 150
INTENSIV
CARE 70°
60 - 70
Długość (minuty)
1)
Suszenie
Płukanie końcowe
Opis programu
Płukanie pośrednie
Rodzaj
wsadu
Zmywanie zasadnicze
Stopień
zabru‐
dzenia
Zmywanie wstępne
Program
1) Podane wartości zużycia są jedynie orientacyjne i zależą od ciśnienia i temperatury wody, a
także od zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
2) W trakcie programu zmywania "Auto" od ilości zabrudzenia na naczyniach zależy zmętnienie
wody. Czas trwania programu, pobór wody i energii mogą różnić się; w zależności od stopnia
załadowania urządzenia i zabrudzenia naczyń. Temperatura wody jest automatycznie
regulowana w zakresie od 45° C do 70° C.
3) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana w połowie. Jest to program doskonale
nadający się do codziennego użytku. Został stworzony w celu spełnienia wymagań 4-o
osobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
4) Program testowy, ośrodki przeprowadzające testy.
Wybrać i uruchomić program zmywania
51
Wybrać i uruchomić program zmywania
Wybrać program zmywania oraz opóźnić uruchomienie przy lekko uchylonych
drzwiczkach. Program lub odliczanie czasu opóźnienia rozpoczyna się dopiero
po zamknięciu drzwiczek. Do tego momentu można zmodyfikować ustawienia.
1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do koszy prawidłowo, a ramiona sprys‐
kujące mogą się swobodnie obracać.
2. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
3. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. Zmywarka musi być w trybie ustawiania.
4. Wcisnąć przycisk odpowiadający żądanemu programowi (patrz "Karta pro‐
gramów zmywania"). Zamknąć drzwi zmywarki. Program rozpocznie się
automatycznie.
Ustawienie i start programu z opóźnionym startem
1. Po wybraniu programu zmywania naciskać przycisk opóźnionego startu,
dopóki na wyświetlaczu cyfrowym nie pojawią się migające cyfry godzino‐
we oznaczające żądane opóźnienie. Uruchomienie programu zmywania
można opóźnić w zakresie od 1 do 19 godzin.
2. Zamknąć drzwiczki zmywarki. Odliczanie rozpocznie się automatycznie.
3. W czasie odliczania co godzinę będzie zmniejszać się ustawiona liczba
godzin opóźnienia.
4. Otwarcie drzwiczek przerwie odliczanie. Zamknąć drzwiczki; odliczanie
będzie kontynuowane od momentu przerwania.
5. Po upływie oznaczonego czasu, program uruchamia się automatycznie.
Po rozpoczęciu programu zmywania, na podłodze pod drzwiami zmywarki,
pojawi się punktowy wskaźnik optyczny.
Wskaźnik optyczny będzie włączony podczas całego programu zmywania.
Jeśli urządzenie zostało zainstalowane w wysokiej zabudowie z frontem me‐
blowym na lico, wskaźnik optyczny nie będzie widoczny.
OSTRZEŻENIE!
Przerwanie lub anulowanie trwającego programu jest dozwolone JEDYNIE w
razie absolutnej konieczności. Uwaga! Po otwarciu drzwi może wydostać się
gorąca para. Ostrożnie otwierać drzwi.
Anulowanie programu zmywania lub ustawionego opóźnienia startu
• Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa przyciski programów znajdujące
się nad słowem RESET , aż zapalą się lampki kontrolne przycisków progra‐
mów.
• Anulowanie opóźnionego startu oznacza również anulowanie ustawienia
programu zmywania. W takim przypadku należy ponownie ustawić program
zmywania.
• Jeśli wybrany zostanie nowy program zmywania, sprawdzić, czy w dozow‐
niku jest detergent.
52
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
Przerwanie trwającego programu zmywania
• Otworzyć drzwiczki zmywarki; program się zatrzyma. Zamknąć drzwiczki;
program rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.
Koniec programu zmywania
• Zmywarka zatrzyma się automatycznie, a sygnał dźwiękowy powiadomi
użytkownika o zakończeniu programu zmywania.
• Gdy program zmywania skończy się, wskaźnik optyczny na podłodze pod
drzwiami zmywarki zgaśnie.
1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.
Kontrolka dopiero co zakończonego programu pozostanie zapalona.
2. Wyłączyć zmywarkę przyciskiem Zał./Wył.
3. Otworzyć drzwiczki zmywarki i pozostawić je otwarte na kilka minut przed
wyjęciem naczyń; w ten sposób mogą one nieco ostygnąć i lepiej wyschną.
Po zakończeniu programu mycia zaleca się odłączyć zmywarkę od zasilania i
zakręcić zawór wody.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
• Gorące naczynia mogą się łatwo stłuc.
Przed ich wyjęciem ze zmywarki należy odczekać, aż ostygną.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego; Dzięki
temu krople wody z górnego kosza nie będą skapywać.
• Woda może pojawić się na ściankach oraz drzwiczkach zmywarki, ponieważ
stal nierdzewna ochłodzi się do temperatury niższej niż naczynia.
UWAGA!
Po zakończeniu programu mycia zaleca się odłączyć zmywarkę od zasilania i
zakręcić zawór wody.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czyścić. Brudne filtry sprawiają, że wyniki
zmywania są gorsze.
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem czyszczenia filtrów, należy upewnić się, czy urządzenie
jest wyłączone.
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć dolny kosz.
Konserwacja i czyszczenie
53
2. System filtrów zmywarki składa się z
filtra zgrubnego (A), mikrofiltra (B) i
filtra płaskiego. Odblokować system
filtrów za pomocą rączki na mikrofil‐
trze i wyjąć system filtrów.
3. Przekręcić rączkę o około 1/4 obrotu
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara oraz wyjąć sys‐
tem filtrów.
4. Chwycić filtr zgrubny (A) za uchwyt
z otworem oraz wyjąć go z mikrofiltra
(B).
5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry
pod bieżącą wodą.
6. Wyjąć filtr płaski z podstawy komory
zmywania i przemyć go dokładnie z
obu stron.
7. Odpowiednio zamocować filtr płaski
z powrotem na dole komory zmywa‐
nia upewniając się że dobrze pasu‐
je.
8. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikrofil‐
tra (B) i docisnąć je razem.
9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce
i zablokować je, przekręcając rącz‐
kę. W trakcie wykonywania tej czyn‐
ności, należy dopilnować, aby filtr
płaski nie.
OSTRZEŻENIE!
NIGDY nie należy używać zmywarki bez zamontowanych filtrów. Nieprawid‐
łowe ponowne włożenie i zamocowanie filtrów pogarsza wyniki zmywania oraz
może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Czyszczenie ramion spryskujących
NIGDY nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
54
Co zrobić, gdy ...
W razie zatkania otworów w ramionach spryskujących przez zanieczyszczenia
należy je usunąć patyczkiem.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz panel sterowania wilgotną
i miękką ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego detergentu. Nigdy nie
stosować materiałów ściernych, myjek ani rozpuszczalników (acetonu, trich‐
loroetylenu, itp.).
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, dozownik płynu nabłyszczającego
oraz dozownik detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące programu do mycia bardzo zabru‐
dzonych naczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkładania naczyń.
Dłuższe okresy nieużywania urządzenia
W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy okres należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych
zapachów.
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w czystym stanie.
Środki ostrożności dotyczące szronu
Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscu o temperaturze poniżej
0°C. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy je opróżnić, zamknąć drzwiczki
oraz odłączyć i opróżnić przewód doprowadzenia wody.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządzenia (przeprowadzka, itd.), należy:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i spustu wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
Należy unikać przechylania urządzenia podczas transportu.
Co zrobić, gdy ...
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas używania.
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwa‐
cyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać stosując się do wskazówek pod‐
anych w niniejszej instrukcji, bez konieczności kontaktowania się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Wyłączyć zmywarkę i przeprowadzić następujące zalecane działania korygu‐
jące.
Co zrobić, gdy ...
Kod błędu i awaria
55
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• miga punktowy wskaźnik optyczny
•
Na wyświetlaczu cyfrowym poja‐
wia się .
• przerywany sygnał dźwiękowy
Nie można napełnić zmywarki wodą.
• Blokada zaworu wody lub zbyt duże
osady kamienia.
Przeczyścić zawór wody.
• Zawór wody jest zamknięty. Odkręcić
zawór wody.
• Filtr (jeżeli występuje) w nakrętce węża
w gwintowanym łączniku przy zaworze
doprowadzenia wody jest zablokowa‐
ny.
Przeczyścić filtr w gwintowanym łącz‐
niku na wężu.
• Wąż doprowadzający wodę nie został
prawidłowo poprowadzony, jest zagię‐
ty lub przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża spustu
wody.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• miga punktowy wskaźnik optyczny
•
Na wyświetlaczu cyfrowym poja‐
wia się.
• przerywany sygnał dźwiękowy
Nie można spuścić wody ze zmywarki.
• Odpływ jest zablokowany.
Przeczyścić odpływ.
• Wąż spustu wody nie został właściwie
ułożony, jest wygięty lub przygniecio‐
ny.
Sprawdzić podłączenie węża spustu
wody.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• miga punktowy wskaźnik optyczny
•
Na wyświetlaczu cyfrowym poja‐
wia się.
• przerywany sygnał dźwiękowy
Uruchomione zostało zabezpieczenie
przed zalaniem.
• Zakręcić zawór wody i skontaktować
się z lokalnym autoryzowanym serwi‐
sem.
Nie można włączyć programu.
• Drzwiczki zmywarki nie zostały prawid‐
łowo zamknięte. Zamknąć drzwiczki.
• Urządzenie nie zostało podłączone do
zasilania. Włożyć wtyczkę do gniazd‐
ka.
• Przepalony bezpiecznik w domowej in‐
stalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Wybrane zostało opóźnione urucho‐
mienie.
W razie potrzeby natychmiastowego
umycia naczyń, należy wyłączyć opó‐
źnione uruchomienie.
56
Co zrobić, gdy ...
Miganie punktowego wskaźnika optycznego na podłodze pod drzwiami zmy‐
warki nie będzie widoczne, jeśli urządzenie zostało zainstalowane w wysokiej
zabudowie z frontem meblowym na lico.
Po wykonaniu ww. kontroli, należy włączyć urządzenie: Program rozpocznie
się od momentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu, należy skontaktować się z Au‐
toryzowanym Serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu nieopisanych w powyższej tabeli
należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem podając model (Mod.),
numer produktu (PNC) oraz numer seryjny (S.N.).
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku
na drzwiach zmywarki.
Aby zapewnić łatwy dostęp do tych numerów, proponujemy ich zapisanie w
tym miejscu:
Model : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr produktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr seryjny : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyniki zmywania są niezadowalające
Naczynia są brudne
• Wybrany został niewłaściwy program
zmywania.
• Naczynia były ułożone w sposób unie‐
możliwiający dotarcie wody do wszyst‐
kich części powierzchni naczyń. Nie
należy przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się
swobodnie z powodu niewłaściwego
ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania
są brudne lub niewłaściwie ustawione.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto
go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach;
pojemnik na sól jest pusty lub wybrano
niewłaściwy poziom zmiękczania wo‐
dy.
• Nieprawidłowe podłączenie węża
spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy
pojemnika na sól.
Naczynia są wilgotne i matowe
• Nie zastosowano płynu nabłyszczają‐
cego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, • Zmniejszyć dozowanie płynu nabły‐
mleczne plamy lub niebieskawy nalot
szczającego.
Dane techniczne
57
Wyniki zmywania są niezadowalające
Na szklankach i naczyniach widać za‐
schnięte krople wody
• Zwiększyć dozowanie płynu nabły‐
szczającego.
• Przyczyną może być zastosowany de‐
tergent. Należy skontaktować z dzia‐
łem obsługi klienta.
Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroli urządzenie wciąż jest niesprawne,
należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
Dane techniczne
Wymiary
szer. x wys. x głęb. (cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znaj‐
Napięcie - Moc całkowita - dują się na tabliczce znamionowej na krawędzi drzwi‐
Bezpiecznik
czek zmywarki
Ciśnienie doprowadzenia
wody
Minimalne - Maksymalne
(MPa)
0,05 - 0,8
Pojemność
liczba kompletów
12
Maks. waga
kg
38
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z normą PN-EN 60704 należy przeprowadzać na całkowi‐
cie załadowanym urządzeniu i przy użyciu programu testowego (patrz "Pro‐
gramy zmywania").
Testy na zgodność z normą EN 50242 należy przeprowadzać po napełnieniu
zbiornika na sól i dozownika płynu nabłyszczającego odpowiednio solą i pły‐
nem nabłyszczającym oraz przy użyciu programu testowego (patrz "Programy
zmywania").
Pełny załadunek: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu:
5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego:
pozycja 4 (typ III)
Przykłady ułożenia naczyń:
Kosz górny 1)
58
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Kosz dolny z pojemnikiem na sztuć‐
ce2)
Koszyk na sztućce
1) Jeśli z lewej strony znajdują się półki na filiżanki lub zastosowano pojemnik na sztućce, należy
je wyjąć.
2) Jeśli zajdzie taka potrzeba, można usunąć półki na filiżanki z lewej strony i/lub uchwyt na
szklanki do piwa.
W celu zwiększenia efektywności suszenia
zalecamy montaż elementów dystanso‐
wych w sposób przedstawiony na ilustra‐
cjach.
Testy efektywności należy przeprowadzać
z zamontowanymi elementami dystanso‐
wymi.
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
59
60
Instalacja
Instrukcje instalacji
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Wszelkie prace elektryczne i/lub hydrauliczne wymagane w celu zainstalowa‐
nia urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka
i/lub hydraulika albo inną kompetentną osobę.
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć opakowanie.
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urządzenie obok zaworu wody i spustu.
Ta zmywarka jest przeznaczona do montowania pod blatem kuchennym lub
blatem roboczym.
Uwaga! Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych w załączo‐
nym szablonie dotyczącym instalacji zmywarki w zabudowie i montowania
frontu meblowego.
Nie ma potrzeby zapewnienia otworów do wentylacji zmywarki. Jedyne otwory
są wymagane w celu przeprowadzenia węża doprowadzającego i spustowego
wody oraz przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające regulację wysokości.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie których osoba je przeprowadzająca
ma dostęp do komponentów wewnętrznych, zmywarka musi być odłączona od
źródła zasilania.
Wkładając urządzenie, należy uważać, aby nie zaplątać i nie zgiąć węży do‐
prowadzenia i spustu wody.
Mocowanie do sąsiednich mebli
Zmywarkę należy zabezpieczyć przed przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod którym jest zainstalowana jest sta‐
bilnie przymocowany do sąsiadującego mebla lub ściany.
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i szczelności
drzwiczek. W przypadku prawidłowego wypoziomowania urządzenia, jego
drzwiczki nie będą o nic zahaczały. W razie niemożności prawidłowego za‐
mknięcia drzwi, należy poluzować lub dokręcić regulowane nóżki aż do ideal‐
nego wypoziomowania urządzenia.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podłączenie do sieci wodociągowej
Zaleca się podłączenie urządzenia do zimnej wody. Jeśli urządzenie zostanie
podłączone do gorącej wody, maksymalna dozwolona temperatura wynosi
60°C. Zasilanie gorącą wodą nie zawsze jest skuteczne w przypadku bardzo
Podłączenie do sieci wodociągowej
61
zabrudzonych naczyń, ponieważ w istotny sposób skraca czas trwania pro‐
gramów zmywania.
Wąż doprowadzający wodę został wyposażony w standardowe nakrętki z
gwintem 3/4", co umożliwia łatwe połączenie z gwintowaną końcówką zaworu
wody lub specjalnym szybkozłączem, jak np. Press-block.
Ciśnienie wody musi zmieścić się w przedziale określonym w "Danych tech‐
nicznych". Informacje na temat średniego ciśnienia wody w Państwa miejscu
zamieszkania można uzyskać w miejscowych zakładach wodociągowych.
Przy podłączaniu, wąż doprowadzenia wody nie może być zaplątany ani
zgnieciony.
Zmywarka została wyposażona w węże doprowadzenia i spustu wody, które
mogą być przekręcane w lewo lub w prawo za pomocą przeciwnakrętki, za‐
leżnie od wymogów instalacji.
Aby uniknąć przecieków, należy właściwie zamocować przeciwnakrętkę.
(Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek zostały wyposażone w węże do‐
prowadzenia i spustu wody z przeciwnakrętkami. W takim przypadku, podany
wyżej sposób instalacji nie jest możliwy). Jeżeli urządzenie podłączane jest do
nowych rur lub rur, które nie były przez dłuższy czas używane, przed podłą‐
czeniem węża doprowadzającego wodę, należy odkręcić wodę na kilka minut.
NIE stosować węży używanych poprzednio ze starym urządzeniem.
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające powrót
wody używanej w urządzeniu do systemu wody pitnej. Urządzenie spełnia wy‐
mogi odpowiednich przepisów hydraulicznych.
Wąż doprowadzający wodę z zaworem bezpieczeństwa
Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę o podwójnych ściankach za‐
wór bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu wody. Z tego względu, wąż
doprowadzenia wody znajduje się pod ciśnieniem wyłącznie po odkręceniu
wody. Jeżeli podczas wykonywania tej czynności wąż zaczyna przeciekać,
zawór bezpieczeństwa odcina bieżącą wodę.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia wody, należy dopilnować, aby:
• Przewód elektryczny do zaworu bezpieczeństwa znajdował się w wężu do‐
prowadzenia wody z podwójnym zabezpieczeniem. Nie zanurzyć węża do‐
prowadzenia wody ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzenia wody lub zaworu bezpieczeń‐
stwa, natychmiast odłączyć zasilanie.
• Wąż doprowadzający wodę był wymieniany wyłącznie przez specjalistę lub
serwisanta z autoryzowanego serwisu.
• Wąż doprowadzenia wody był ułożony w taki sposób, aby nie znajdował się
on wyżej od dolnej krawędzi zaworu bezpieczeństwa.
62
Podłączenie do sieci wodociągowej
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie! Urządzenie pod napięciem.
Podłączenie węża spustu wody
Końcówkę węża spustowego można podłączyć w następujący sposób:
1. Do odpływu, przymocowując go do spodu blatu. Zapobiegnie to przepły‐
waniu wody odpływowej ze zlewu do urządzenia.
2. Do rury wodociągowej z otworem odpowietrzającym, o średnicy wewnętrz‐
nej min. 4 cm.
Podłączenie do instalacji odpływowej musi
znajdować się na wysokości maksymalnie
60 cm od podstawy zmywarki.
Wąż spustowy może znajdować się po pra‐
wej lub lewej stronie zmywarki.
Należy dopilnować, aby wąż nie był zgięty
ani zgnieciony, co mogłoby uniemożliwić
lub spowolnić spuszczanie wody.
Zatyczka do zlewu nie może być włożona
podczas spuszczania wody z urządzenia,
ponieważ mogłoby to spowodować ponow‐
ne wprowadzenie wody do urządzenia.
Całkowita długość węża spustowego łącz‐
nie z dołączonym przez użytkownika węż‐
em przedłużającym nie może wynosić więcej niż 4 metry. Średnica wewnętrz‐
na węża przedłużającego nie może być mniejsza niż średnica węża dostar‐
czonego w komplecie.
Również średnica wewnętrzna złączek używanych do podłączenia do spustu
wody nie może być mniejsza od wewnętrznej średnicy węża.
W przypadku podłączenia węża spustowego do syfonu kolankowego należy
całkowicie usunąć plastikową membranę (A). Jeśli membrana nie zostanie
całkowicie usunięta, istnieje ryzyko odkładania się w niej resztek jedzenia, co
prowadzi do zatkania syfonu węża spustowego.
Podłączenie elektryczne
63
Nasze urządzenia zostały wyposażone w zabezpie‐
czenia przed powrotem brudnej wody do urządzenia.
Obecność zaworu zwrotnego w odpływie zlewu mo‐
że uniemożliwić prawidłowe spuszczanie wody ze
zmywarki. Dlatego zalecamy jego usunięcie.
Po zainstalowaniu sprawdzić szczelność podłącze‐
nia hydraulicznego.
Podłączenie elektryczne
OSTRZEŻENIE!
Normy bezpieczeństwa wymagają podłączenia urządzenia do gniazda z prze‐
wodem ochronnym.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie zna‐
mionowe oraz rodzaj zasilania podane na tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom zasilania w miejscu, w którym urządzenie ma być zainstalowane.
Na tabliczce znamionowej znajdują się informacje dot. wartości bezpiecznika.
Należy zawsze podłączać urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazd‐
ka z odpowiednią izolacją. Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy, ani łącz‐
ników wieloobwodowych.
Grozi to niebezpieczeństwem pożaru w wyniku przegrzania.
W razie potrzeby należy wymienić gniazdko sieciowe. W razie potrzeby wy‐
miany przewodu elektrycznego, należy skontaktować się z lokalnym autory‐
zowanym serwisem.
Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić dostęp do wtyczki.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć za wtycz‐
kę.
Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku nie‐
zastosowania się do powyższych wskazówek bezpieczeństwa.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla środowiska i można je poddać recy‐
klingowi. Elementy z tworzyw sztucznych posiadają odpowiednie oznaczenia,
64
Ochrona środowiska
np. >PE <, >PS< itd. Materiały z opakowania należy wyrzucać do odpowied‐
niego pojemnika.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli urządzenie nie będzie już używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód oraz wtyczkę i wyrzucić je.
• Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzięki temu można zapobiec niebezpie‐
czeństwu zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.
Содержание
65
Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших
высококачественных изделий.
Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора,
внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит
выполнять все операции наиболее правильным и эффективным
образом. Для того чтобы в нужный момент всегда можно было
свериться с настоящим Руководством, рекомендуем хранить его в
надежном месте. Просим также передать его новому владельцу
прибора в случае продажи или уступки.
Надеемся, что новый прибор доставит вам много радости.
117966370-00-052008
Содержание
Руководство по эксплуатации
67
Сведения по технике безопасности
67
Правильная эксплуатация
67
Общие правила техники
безопасности
67
Безопасность детей
68
Установка
68
Описание изделия
69
Панель управления
70
Режим настройки
71
Звуковая сигнализация
71
Первое использование
72
Установка смягчителя воды
72
Настройка вручную
73
Настройка электронным путем
73
Использование соли для
посудомоечных машин
74
Использование ополаскивателя
75
Отрегулируйте дозировку
ополаскивателя
76
Ежедневное использование
76
Загрузка столовых приборов и посуды
77
Нижняя корзина
78
Корзинка для столовых приборов
78
Верхняя корзина
79
Регулирование высоты верхней
корзины
80
Использование моющих средств
81
Внесение моющего средства
81
Функция Multi-tab
82
Включение/выключение функции
MULTITAB
83
Программы мойки
84
Выбор и запуск программы мойки
85
Разгрузка посудомоечной машины
87
Уход и чистка
87
Очистка фильтров
87
Чистка разбрызгивателей
89
Чистка машины снаружи
89
Чистка внутренних частей машины
89
Продолжительные перерывы в
эксплуатации
89
Меры защиты от замерзания
89
Транспортировка машины
89
Что делать, если ...
89
Технические данные
92
Рекомендации для испытательных
лабораторий
93
Инструкции по установке
96
Установка
96
Крепление к стоящей рядом
мебели
96
Выравнивание
96
Подключение к водопроводу
97
Подключение воды
97
66
Содержание
Наливной шланг с
предохранительным клапаном
Подсоединение сливного шланга
97
Подключение к электросети
Охрана окружающей среды
Упаковочные материалы
99
99
100
98
Право на изменения сохраняется
Сведения по технике безопасности
67
Руководство по эксплуатации
Сведения по технике безопасности
Для обеспечения Вашей безопасности и правильной эксплуатации ма‐
шины, перед ее установкой и первым использованием внимательно про‐
читайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупре‐
ждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев,
важно, чтобы все, кто пользуется данной машиной, были ознакомлены с
ее работой и правилами техники безопасности. В случае продажи маши‐
ны или передачи ее в пользование другому лицу передайте вместе с ней
и данное руководство, чтобы новый пользователь машины получил со‐
ответствующую информацию о правильной эксплуатации машины и пра‐
вилах техники безопасности.
Правильная эксплуатация
• Данная посудомоечная машина предназначена только для мытья по‐
суды и столовых приборов, пригодных для машинной мойки.
• Не заливайте в посудомоечную машину никаких растворителей. Это
может привести к взрыву.
• Ножи и прочие предметы с заостренными концами должны уклады‐
ваться либо в корзинку для столовых приборов острыми концами вниз,
либо горизонтально в верхнюю корзину.
• Применяйте только средства (моющее средство, соль и ополаскива‐
тель), пригодные для использования в посудомоечных машинах.
• Не рекомендуется открывать дверцу посудомоечной машины, когда
она работает, т.к. при этом из нее может вырваться горячий пар.
• Не извлекайте посуду из посудомоечной машины до окончания цикла
мойки.
• Закончив мойку, отключите машину от электросети и закройте кран по‐
дачи воды.
• Техобслуживание этого изделия должен выполнять только квалифи‐
цированный специалист сервисной службы; при этом должны исполь‐
зоваться только оригинальные запасные части.
• Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать машину
самостоятельно. Выполненный неквалифицированными лицами ре‐
монт может повлечь за собой травму или серьезное повреждение ма‐
шины. Обращайтесь в местный авторизованный сервисный центр. Все‐
гда требуйте использования оригинальных запчастей.
Общие правила техники безопасности
• Моющие средства, применяемые в посудомоечных машинах, могут вы‐
звать химические ожоги глаз, рта и глотки. Они могут быть опасными
для жизни! Следуйте инструкциям по технике безопасности произво‐
дителя моющего средства.
68
Сведения по технике безопасности
• Вода из посудомоечной машины не предназначена для питья. В Вашей
машине могут находиться остатки моющего средства.
• В любое время, когда не ведется загрузка или разгрузка посуды, дверца
посудомоечной машины должна быть закрыта. Таким образом будет
исключена вероятность того, что кто-нибудь зацепится за открытую
дверцу и получит травму.
• Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.
Безопасность детей
• Данное изделие предназначено для эксплуатации взрослыми людьми.
Не разрешайте детям пользоваться машиной без присмотра.
• Держите все упаковочные материалы вне досягаемости детей. Суще‐
ствует риск смерти от удушения.
• Держите все моющие средства в безопасном и недоступном для детей
месте.
• Не подпускайте детей к посудомоечной машине, когда ее дверца от‐
крыта.
Установка
• Проверьте, нет ли на посудомоечной машине повреждений, получен‐
ных при транспортировке. Ни в коем случае не включайте в сеть по‐
врежденную машину. Если Ваша машина повреждена, обратитесь к
поставщику.
• Перед эксплуатацией вся упаковка должна быть снята.
• Все электрические и сантехнические работы, необходимые для под‐
ключения данной машины, должны быть выполнены квалифицирован‐
ным специалистом.
• По соображениям безопасности не пытайтесь менять технические ха‐
рактеристики или конструкцию этого изделия.
• Ни в коем случае не пользуйтесь посудомоечной машиной, если по‐
вреждены электрический кабель или шланги для воды; или если панель
управления, рабочая поверхность или цоколь настолько повреждены,
что внутренняя часть машины стала доступной. Во избежание риска
несчастного случая обратитесь в местный авторизованный сервисный
центр.
• Ни в коем случае не допускается сверление отверстий в боковых стен‐
ках машины - этим можно повредить гидравлику или электропроводку.
ВНИМАНИЕ!
При подключении к электросети и водопроводу внимательно выполняйте
указания, изложенные в соответствующих разделах руководства.
Описание изделия
Описание изделия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Верхняя корзина
Переключатель жесткости воды
Емкость для соли
Дозатор моющего средства
Дозатор ополаскивателя
Табличка с техническими данными
Фильтры
Нижний разбрызгиватель
Верхний разбрызгиватель
69
70
Панель управления
Панель управления
1
2
3
4
5
6
Цифровой дисплей
Кнопка отсрочки пуска
Кнопки выбора программы
Световые индикаторы
Кнопка "Вкл/Выкл"
Функциональные кнопки
Световые индикаторы
MULTI-TAB
Указывает, включена или выключена
функция Multi-Tab (см. описание функ‐
ции Multi-Tab)
Соль
Загорается, когда закончилась соль
для смягчения воды. 1)
Ополаскиватель
Загорается, когда закончился опола‐
скиватель. 1)
1) Индикаторы наличия соли и ополаскивателя никогда не загораются во время выполнения
программы мойки, даже если необходимо внести соль и/или ополаскиватель.
Цифровой дисплей показывает:
• степень жесткости, заданную на устройстве для смягчения воды,
• приблизительное время, оставшееся для выполнения текущей про‐
граммы,
• включен или выключен дозатор ополаскивателя (ТОЛЬКО при вклю‐
ченной функции ),
• завершение программы мойки (в этом случае на цифровом дисплее
высвечивается ноль),
• обратный отсчет времени, оставшегося до пуска, при использовании
функции отсрочки пуска,
• коды неисправностей посудомоечной машины,
• Cтатус (включение/отключение) звуковой сигнализации.
Панель управления
71
Функциональные кнопки
Эти кнопки позволяют задать следующие функции/выполнить следую‐
щие операции:
• Настройка устройства для смягчения воды,
• Отмена выполняемой программы мойки или заданной отсрочки пуска,
• Включение/выключение функции Multi-Tab
• Включение/выключение дозатора ополаскивателя в случае, когда
включена функция Multi-Tab,
• Cтатус (включение/отключение) звуковой сигнализации.
Режим настройки
Машина находится в режиме настройки, если горят все индикаторы про‐
грамм.
Не забывайте, что при выполнении таких операций, как:
• выбор программы мойки
• настройка устройства для смягчения воды
• включается/отключается дозатор ополаскивателя
• включение/отключение звуковой сигнализации
машина ДОЛЖНА находиться в режиме настройки.
Если горит один из индикаторов программ, значит, все еще загружена
последняя выполнявшаяся или выбранная программа.
В этом случае для возврата в режим настройки эту программу необходи‐
мо отменить.
Отмена установленной или текущей программы: одновременно нажмите
и удерживайте две программные кнопки, расположенные над словом
RESET, до тех пор, пока не загорятся все индикаторы программ. Это оз‐
начает, что соответствующая программа отменена и машина находится
в режиме настройки.
Звуковая сигнализация
Звуковая сигнализация используется для того, чтобы пользователь мог
лучше понять, какую операцию выполняет посудомоечная машина в тот
или иной момент:
• настройка устройства для смягчения воды
• окончание программы
• подача аварийного сигнала в случае неисправности машины.
Заводская настройка: звуковая сигнализация включена.
Звуковую сигнализацию можно отключить с помощью функциональных
кнопок.
1. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл". Машина должна находиться в режиме на‐
стройки.
2. Одновременно нажмите и удерживайте функциональные кнопки B и
C до тех пор, пока не начнут мигать индикаторы кнопок A, B и C.
72
Первое использование
3. Нажмите функциональную кнопку C, при этом индикаторы кнопок A и
B погаснут, а индикатор кнопки C будет продолжать мигать. Текущая
установка отображается на цифровом дисплее.
= звуковая сигнализация отключена
= звуковая сигнализация включена
4. Для изменения установки снова нажмите функциональную кнопку C:
новое значение высветится на цифровом дисплее.
5. Для сохранения выполненной операции в памяти выключите машину.
Первое использование
Перед первым использованием посудомоечной машины:
• Проверьте, подключена ли машина к электросети и водопроводу в со‐
ответствии с инструкциями по установке
• Снимите всю упаковку с внутренних частей машины
• Настройка устройства для смягчения воды
• Залейте в емкость для соли 1 литр воды, а затем засыпьте в нее спе‐
циальную соль для посудомоечных машин
• Заправьте дозатор ополаскивателя
Если Вы хотите использовать таблетки таких комбинированных моющих
средств, как: "3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т.п., установите на машине функ‐
цию Multi-tab (см. раздел "Функция Multi-tab").
Установка смягчителя воды
В посудомоечной машине имеется устройство для удаления из водопро‐
водной воды минеральных веществ и солей, оказывающих вредное влия‐
ние на работу машины.
Чем больше в воде содержится таких минеральных веществ и солей, тем
выше жесткость воды. Жесткость воды измеряется в соответствующих
единицах: немецких градусах (°dH), французских градусах (°TH) и ммоль/
л (миллимолях на литр - международных единицах жесткости воды).
Устройство для смягчения воды необходимо настроить в соответствии с
уровнем жесткости воды, используемой в Вашей местности. Информа‐
цию о жесткости воды в вашем районе проживания можно получить в
местной службе водоснабжения.
Устройство для смягчения воды следует настроить двумя способами:
вручную - с помощью переключателя жесткости воды, и электронным пу‐
тем.
Установка смягчителя воды
Жесткость воды
Настройка устройства
для смягчения воды
73
Использо‐
вание соли
°dH
°TH
ммоль/л
вручную
электрон‐
ным путем
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
уровень 10
да
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
уровень 9
да
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
уровень 8
да
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
уровень 7
да
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
уровень 6
да
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
уровень 5
да
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
уровень 4
да
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
уровень 3
да
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
уровень 2
да
<4
<7
< 0,7
1
уровень 1
нет
Настройка вручную
На заводе устройство для смягчения воды посудомоечной машины уста‐
навливается в положение 2.
1. Откройте дверцу машины.
2. Выньте из машины нижнюю кор‐
зину.
3. Переведите переключатель жест‐
кости воды в положение 1 или 2
(см. таблицу).
4. Установите на место нижнюю кор‐
зину.
Настройка электронным путем
На заводе устройство для смягчения воды посудомоечной машины уста‐
навливается на уровень 5.
1. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл". Посудомоечная машина должна нахо‐
диться в режиме настройки.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B и C до тех пор, пока
не начнут мигать индикаторы кнопок A, B и C.
3. Нажмите кнопку A, при этом индикаторы кнопок B и C погаснут, а ин‐
дикатор кнопки A будет продолжать мигать. На цифровом дисплее от‐
образится текущий уровень настройки, одновременно будут пода‐
ваться прерывистые звуковые сигналы.
Примеры:
74
Использование соли для посудомоечных машин
на дисплее, 5 прерывистых звуковых сигналов, пауза и т.д. = уро‐
вень 5
на дисплее, 10 прерывистых звуковых сигналов, пауза и т.д. =
уровень 10
4. Чтобы изменить уровень, нажмите кнопку A. Уровень изменяется с
каждым нажатием кнопки. (См. таблицу для выбора нового уровня).
Примеры: Если текущим является уровень 5, для выбора уровня 6 не‐
обходимо нажать кнопку A один раз. Если текущим является уровень
10, для выбора уровня 1 необходимо нажать кнопку A один раз.
5. Для сохранения данной операции в электронной памяти выключите
посудомоечную машину, нажав кнопку "Вкл/Выкл".
Использование соли для посудомоечных машин
ВНИМАНИЕ!
Используйте только такую соль, которая специально предназначена для
посудомоечных машин. Использование соли другого типа, не предназ‐
наченной для посудомоечных машин, например, столовой соли, приве‐
дет к выходу из строя устройства для смягчения воды. Вносите соль
только непосредственно перед проведением полных циклов программ
мойки. В этом случае просыпавшиеся крупицы соли или пролившаяся со‐
леная вода не будут оставаться на дне машины настолько долго, чтобы
вызвать коррозию.
Порядок внесения соли:
1. Откройте дверцу, извлеките нижнюю корзину и отвинтите колпачок
емкости для соли, вращая его против часовой стрелки.
2. Залейте в емкость 1 литр воды (это необходимо сделать только перед
первым внесением соли).
3. С помощью воронки, поставляе‐
мой в комплекте с машиной, до‐
верху засыпьте соль в емкость.
4. Установите на место колпачок
емкости, удостоверившись, что
на резьбе и уплотняющей про‐
кладке не осталось следов соли.
5. Плотно заверните колпачок по ча‐
совой стрелке до щелчка.
Не беспокойтесь, если при внесении
соли через край емкости перельется
вода - это вполне нормально.
Использование ополаскивателя
75
При включенной посудомоечной машине индикатор соли может светить‐
ся на панели управления еще в течение 2-6 часов после пополнения ем‐
кости солью. Если Вы используете соль с более продолжительным сро‐
ком растворения, индикатор может светиться дольше. На работу машины
это никак не влияет.
Использование ополаскивателя
ВНИМАНИЕ!
Используйте только фирменный ополаскиватель для посудомоечных ма‐
шин.
Ни в коем случае не заливайте в дозатор ополаскивателя другие составы
(средство для чистки посудомоечных машин, жидкое моющее средство и
т.п.). Это приведет к выходу машины из строя.
Ополаскиватель обеспечивает тщательное ополаскивание и сушку посу‐
ды без пятен и полос.
Машина автоматически добавляет ополаскиватель во время последнего
цикла полоскания.
1. Откройте емкость, н½ажав раз‐
блокирующую кнопку (A).
76
Ежедневное использование
2. Залейте ополаскиватель в ем‐
кость. Максимальный уровень за‐
полнения соответствует отметке
"max".
Дозатор вмещает примерно 110
мл ополаскивателя, которого хва‐
тает на 16-40 циклов мойки посу‐
ды, в зависимости от установлен‐
ной дозировки.
3. Обязательно закрывайте крышку
после каждой заливки ополаски‐
вателя.
Во избежание избыточного пеноо‐
бразования при следующей мойке
удалите весь пролившийся ополаскиватель куском ткани, хорошо впиты‐
вающей жидкость.
Отрегулируйте дозировку ополаскивателя
Исходя из результатов мойки и сушки, отрегулируйте дозировку опола‐
скивателя с помощью 6-позиционного переключателя (положение 1 со‐
ответствует минимальной, а положение 6 - максимальной дозировке).
На заводе дозировка устанавливается в положение 4.
Если после мойки на посуде останутся
капли воды и известковые пятна, дози‐
ровку ополаскивателя следует увели‐
чить.
При обнаружении на посуде полос лип‐
кого белесого налета, а на стекле и лез‐
виях ножей - голубоватой пленки, дози‐
ровку необходимо уменьшить.
Ежедневное использование
• Проверьте, не нужно ли пополнить посудомоечную машину специаль‐
ной солью или ополаскивателем.
• Загрузите в машину столовые приборы и посуду.
• Внесите в машину моющее средство.
• Выберите программу мойки, подходящую для столовых приборов и по‐
суды.
Загрузка столовых приборов и посуды
77
• Запустите программу мойки.
Загрузка столовых приборов и посуды
В посудомоечной машине нельзя мыть губки, кухонные тряпки и другие
впитывающие воду предметы.
• Перед загрузкой посуды Вы должны:
– удалить с нее все остатки пищи и отходы.
– размягчить пригоревшие остатки пищи в сковородах
• Загружая посуду и столовые принадлежности, пожалуйста, помните о
следующем:
– посуда и столовые приборы не должны мешать вращению разбрыз‐
гивателей.
– Укладывайте полые предметы, такие как чашки, стаканы, сковороды
и т.п., вверх дном, чтобы внутри них или машины не могла собирать‐
ся вода.
– Посуда и столовые приборы не должны находиться внутри друг друга
или накрывать друг друга.
– Во избежание повреждения стаканы не должны соприкасаться друг
с другом.
– Мелкие предметы укладывайте в корзину для столовых приборов.
• Пластиковые предметы и сковороды с антипригарным покрытием спо‐
собны удерживать капли воды; эти предметы не высыхают так же быст‐
ро, как фарфоровые и стальные предметы.
• Легкие предметы (пластиковые миски и т.п.) необходимо загружать в
верхнюю корзину и укладывать их так, чтобы они не могли там пере‐
мещаться.
Следующие столовые приборы и посуда для мытья в посудомоечной машине
непригодны:
пригодны с ограничениями:
• Столовые приборы с рукоятками из • Изделия из камня можно мыть в по‐
дерева, рога, фарфора или перла‐
судомоечной машине только в том
мутра.
случае, если они заявлены изготови‐
• Пластмассовые предметы из нетер‐
телями как пригодные для посудо‐
мостойкого материала.
моечных машин.
• Старинные столовые приборы с не‐ • Изделия с глазурью от частого мы‐
термостойкими клееными деталями.
тья могут поблекнуть.
• Составные столовые приборы или
• Серебряные и алюминиевые прибо‐
посуда.
ры при мытье могут помутнеть: такие
• Изделия из олова и меди.
пищевые остатки, как яичный белок,
• Хрусталь.
желток и горчица, часто вызывают
• Стальные изделия не из нержавею‐
мутный налет и пятна на серебре.
щей стали.
Следовательно, необходимо как
• Деревянные тарелки и блюда.
можно скорее удалять с серебряных
• Изделия из синтетического волокна.
предметов остатки пищи, если их не‐
льзя вымыть сразу после использо‐
вания.
78
Загрузка столовых приборов и посуды
Откройте дверцу и выдвиньте корзины для загрузки посуды.
Нижняя корзина
Загружайте большие и сильно загряз‐
ненные тарелки и сковороды в нижнюю
корзину.
Для облегчения загрузки больших таре‐
лок все задние держатели в нижней кор‐
зине могут быть сложены.
Корзинка для столовых приборов
ВНИМАНИЕ!
Ножи с длинными лезвиями, размещаемые вертикально, несут в себе
потенциальную опасность. Длинные и/или острые предметы, такие как
разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней кор‐
зине. Соблюдайте осторожность при загрузке и разгрузке таких острых
предметов, как ножи.
Для того, чтобы все столовые приборы в корзине для приборов омыва‐
лись водой:
Загрузка столовых приборов и посуды
1. наденьте на корзинку для столо‐
вых приборов решетчатую насад‐
ку.
2. Уложите вилки и ложки в корзинку
для столовых приборов рукоятка‐
ми вниз.
При мойке крупных приборов, на‐
пример, венчика для взбивания,
оставляйте половину корзинки
для столовых приборов свобод‐
ной.
Верхняя корзина
Небольшие хрупкие предметы и длин‐
ные острые столовые приборы разме‐
щайте в верхней корзине.
• Располагайте фаянсовую посуду на
держателях для чашек и под ними та‐
ким образом, чтобы они не касались
друг друга и чтобы вода омывала все
предметы.
79
80
Загрузка столовых приборов и посуды
• Если необходимо помыть высокие
предметы, можно откинуть держате‐
ли для чашек вверх.
• Винные и коньячные бокалы укла‐
дывайте или подвешивайте в про‐
резях держателей для чашек.
• При размещении бокалов на длин‐
ной ножке наклоните полку для ста‐
канов вправо, кроме тех случаев, ко‐
гда она должна быть наклонена вле‐
во.
• Подставка с держателями на левой
стороне корзины также двухсостав‐
ная и может складываться.
Подставка с держателями не сложе‐
на: поместите стаканы, кружки и т.д.
в верхнюю корзину.
Подставка с держателями сложена:
больше места для сервировочных
тарелок.
Регулирование высоты верхней корзины
Максимальная высота посуды в:
верхней корзине
нижней корзине
С поднятой верхней кор‐
зиной
22 см
30 см
С опущенной верхней
корзиной
24 см
29 см
Использование моющих средств
81
Высоту верхней корзины можно отрегулировать также и после ее загруз‐
ки.
Поднимание / опускание верхней корзины:
1. Полностью вытяните верхнюю
корзину.
2. Удерживая верхнюю корзину за
рукоятку, поднимите ее вверх до
упора, а затем опустите ее верти‐
кально.
Верхняя корзина зафиксируется в
нижнем или верхнем положении.
ВНИМАНИЕ!
После загрузки машины всегда за‐
крывайте дверцу, т.к. открытая двер‐
ца может представлять собой опас‐
ность.
Прежде чем закрыть дверцу, удостоверьтесь, что разбрызгиватели могут
свободно вращаться.
Использование моющих средств
Используйте только те моющие средства, которые специально предназ‐
начены для посудомоечных машин.
Соблюдайте рекомендации по дозировке и хранению, приведенные из‐
готовителем на упаковке моющего средства.
Соблюдение правильной дозировки моющего средства способствует
уменьшению загрязнения окружающей среды.
Внесение моющего средства
1. Откройте крышку.
82
Функция Multi-tab
2. Заполните дозатор моющего
средства (1) моющим средством.
Маркировка указывает на уровни
дозировки:
20 = примерно 20 г моющего сред‐
ства
30 = примерно 30 г моющего сред‐
ства.
3. Все программы, включающие
цикл предварительной мойки,
требуют дополнительного количе‐
ства моющего средства (5/10 г),
которое необходимо внести в от‐
деление для предварительной
мойки (2).
Это моющее средство будет использовано на этапе предварительной
мойки.
4. При использовании моющих
средств в таблетках поместите та‐
блетку в отделение (1)
5. Опустите крышку и прижмите ее
до механической фиксации.
Таблетированные моющие средства
Таблетки моющих средств различ‐
ных производителей растворяются с
различной скоростью. Поэтому неко‐
торые таблетированные моющие
средства не успевают полностью
проявить свои чистящие свойства во
время коротких программ мойки.
Следовательно, для обеспечения
полного удаления остатков таблетированных моющих средств следует
задавать программы мойки с продолжительным временем выполнения.
Функция Multi-tab
Данная машина оснащена функцией Multi-Tab, позволяющей применять
комбинированные таблетированные моющие средства Multi-Tab.
Эти моющие средства объединяют в себе функции мойки, ополаскивания
и специальной соли. В зависимости от того, какие таблетки выберет по‐
льзователь ("3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т.д.), в них могут содержаться и другие
действующие вещества.
Проверяйте, соответствуют ли эти моющие вещества уровню жесткости
используемой Вами воды. См. инструкции изготовителя.
Функция Multi-tab
83
Эту функцию можно задавать для любой программы мойки. При выборе
этой функции автоматически отключается подача ополаскивателя и соли
из соответствующих емкостей и гаснут индикаторы наличия соли и опо‐
ласкивателя.
Выберите функцию Multi-Tab перед началом выполнения программы
мойки.
После того, как будет задана эта функция (загорится соответствующий
индикатор), она будет оставаться активной и при выполнении последую‐
щих программ мойки.
При использовании функции Multi-Tab продолжительность программы
мойки может меняться. В этом случае будет автоматически обновляться
индикация времени программы на цифровом дисплее.
После запуска той или иной программы функцию Multi-Tab изменить бо‐
лее НЕЛЬЗЯ. Если Вы хотите отключить функцию Multi-Tab, для этого
необходимо сначала отменить установленную программу, а затем деак‐
тивировать функцию Multi-Tab.
В этом случае Вам придется установить программу мойки (и нужные оп‐
ции) снова.
Включение/выключение функции MULTITAB
Одновременно нажмите обе кнопки функции MULTITAB (D и E) и держите
их нажатыми до тех пор, пока не загорится индикатор функции MULTITAB.
Это означает, что данная функция включена.
Для отключения функции нажимайте те же самые кнопки до тех пор, пока
индикатор функции MULTITAB не погаснет.
При неудовлетворительных результатах сушки мы рекомендуем выпол‐
нить следующие операции:
1. Залейте в дозатор ополаскиватель.
2. Включите дозатор ополаскивателя.
3. Установите дозировку ополаскивателя в положение 2.
• Включение/выключение дозатора ополаскивателя возможно только то‐
гда, когда включена функция MULTITAB.
Включение/выключение дозатора ополаскивателя
1. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл". Посудомоечная машина должна нахо‐
диться в режиме настройки.
2. Одновременно нажмите кнопки B и C и удерживайте их до тех пор,
пока не начнут мигать индикаторы кнопок A , B и C.
3. Нажмите кнопку B, при этом индикаторы кнопок A и C погаснут, и ин‐
дикатор кнопки B продолжит мигать. Текущая установка отображается
на цифровом дисплее:
= Дозатор ополаскивателя выключен.
= Дозатор ополаскивателя включен.
4. Для изменения установки снова нажмите кнопку B; при этом на циф‐
ровом дисплее высветится новая установка.
84
Программы мойки
5. Для сохранения данной операции в электронной памяти выключите
посудомоечную машину, нажав кнопку "Вкл/Выкл".
Если Вы решили вернуться к использованию обычных моющих средств,
то рекомендуем Вам выполнить следующие действия:
1. Выключите функцию MULTITAB.
2. Снова заполните емкость для соли и дозатор ополаскивателя.
3. Установите переключатель жесткости воды на самый высокий уро‐
вень и выполните одну обычную программу мойки, не загружая ника‐
кой посуды.
4. Установите переключатель жесткости воды на уровень, соответствую‐
щий жесткости воды в вашей местности.
5. Отрегулируйте дозировку ополаскивателя.
Программы мойки
Вода (в литрах)
16-18
12 - 23
Энергия (кВт/ч)
Сушка
Заключительное полоскание
Продолжительность (мин)
1,5-1,7
Фаянс,
столо‐
вые при‐
боры, ка‐
стрюли и
сковоро‐
ды
Смешан‐
ное нор‐
мальное
и силь‐
ное за‐
грязне‐
ние
1,1- 1,7
АВТОМА‐
ТИЧЕ‐
СКИЙ 2)
1)
140-150
Фаянс,
столо‐
вые при‐
боры, ка‐
стрюли и
сковоро‐
ды
Нормы расхода
90 - 130
ИНТЕН‐
Сильная
СИВНАЯ
МОЙКА 70°
Промежуточное полоскание
Описание программы
1/2x
Тип за‐
грузки
Индикатор
Степень
загряз‐
ненно‐
сти
Предварительная мойка
Программа
Слабая
Фаянс и
столо‐
вые при‐
боры
ЭКО 50°4)
Обы‐
чная
Фаянс и
столо‐
вые при‐
боры
150 - 160
1.0- 1.1
12 - 13
Обы‐
чная
Тонкий
фаянс и
стекло
0,8-0,9
14-15
Нормы расхода
Вода (в литрах)
9
Энергия (кВт/ч)
0,9
Продолжительность (мин)
1)
30
Сушка
30 мин3)
Заключительное полоскание
Описание программы
Промежуточное полоскание
Степень
загряз‐
ненно‐
сти
Индикатор
Программа
Предварительная мойка
Тип за‐
грузки
85
60-70
Выбор и запуск программы мойки
1) Представленные нормы расхода являются ориентировочными. Фактическое
потребление зависит от температуры водопроводной воды, а также от колебаний
напряжения в сети и количества посуды.
2) При выполнении программы Auto (Авто) степень загрязнения посуды определяется по
тому, насколько мутной стала вода. Продолжительность программы, а также потребление
электроэнергии и воды могут быть разными; это зависит от степени загрузки машины и
загрязненности посуды. Температура воды автоматически устанавливаетсая в
диапазоне от 50° C до 65° C.
3) Прекрасно подходит для не полностью загруженной посудомоечной машины. Это
отличная программа для ежедневного использования, способная удовлетворить
потребности семьи из 4-х человек, которые моют посуду и столовые приборы только
после завтрака и обеда.
4) Тестовая программа для испытательных лабораторий.
Выбор и запуск программы мойки
Выбирайте программу мойки и отсрочку пуска, приоткрыв дверцу маши‐
ны. Пуск программы или обратный отсчет времени, остающегося до пус‐
ка, происходят только после закрытия дверцы. До этого момента на‐
стройки можно изменять.
1. Проверьте, правильно ли загружены корзины и могут ли свободно
вращаться разбрызгиватели.
86
Выбор и запуск программы мойки
2. Проверьте, открыт ли водопроводный кран.
3. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл". Посудомоечная машина должна перейти
в режим настройки.
4. Нажмите кнопку выбора нужной программы (см. таблицу "Программы
мойки"). Закройте дверцу машины; выполнение программы начнется
автоматически.
Установка и запуск программ с функцией отсрочки пуска
1. Выбрав нужную программу мойки, нажимайте кнопку отсрочки пуска
до тех пор, пока на цифровом дисплее не появится мигающая цифра,
соответствующая количеству часов, оставшихся до пуска. Запуск про‐
граммы мойки можно отложить на срок от 1 часа до 19 часов.
2. Закройте дверцу машины; обратный отсчет времени начнется авто‐
матически.
3. Обратный отсчет времени уменьшается с интервалом в 1 час.
4. Открывание дверцы прерывает обратный отсчет времени. Закройте
дверцу; обратный отсчет возобновится с того момента, на котором он
был прерван.
5. По истечении времени отсрочки пуска программа запустится автома‐
тически.
После запуска программы мойки на полу под дверцей посудомоечной
машины появляется точечный оптический сигнал.
Этот оптический сигнал будет гореть в течение всей продолжительности
программы мойки.
Если дверца кухонной мебели перекрывает нижний уровень дверцы по‐
судомоечной машины, то мигание оптического точечного сигнала на полу
под дверцей не будет видно.
ВНИМАНИЕ!
Прерывать или отменять программу мойки, находящуюся в процессе вы‐
полнения, следует ТОЛЬКО в самых необходимых случаях. Внимание!
При открытии дверцы из машины может вырваться горячий пар. Откры‐
вайте дверцу осторожно.
Продолжительные перерывы в эксплуатации
• одновременно нажмите и удерживайте две программные кнопки, рас‐
положенные над словом RESET , до тех пор, пока не загорятся все ин‐
дикаторы программ.
• Отмена отсрочки пуска также означает отмену установленной програм‐
мы мойки. В этом случае необходимо задать программу мойки снова.
• Если необходимо выбрать новую программу, проверьте, есть ли в до‐
заторе моющее средство.
Чтобы прервать выполнение программы мойки
• Откройте дверцу машины; программа остановится. Закройте дверцу;
выполнение программы продолжится с того момента, на котором она
была прервана.
Разгрузка посудомоечной машины
87
Транспортировка машины
• Посудомоечная машина автоматически остановится; при этом звуко‐
вой сигнал оповестит Вас об окончании программы мойки.
• По окончании программы мойки мигание оптического точечного сигна‐
ла на полу под дверцей посудомоечной машины прекратится.
1. Выньте вилку из розетки.
Индикатор только что окончившейся программы продолжает светить‐
ся.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините наливной шланг и слейте из него остатки воды.
По окончании программы мойки рекомендуем отключить машину от элек‐
тросети и закрыть водопроводный кран.
Разгрузка посудомоечной машины
• Горячие тарелки чувствительны к ударам.
Поэтому перед выемкой им надо дать остыть.
• Вначале вынимайте посуду из нижней корзины, потом - из верхней; то‐
гда капли с посуды в верхней корзине не будут попадать на посуду,
находящуюся в нижней.
• На стенках и дверке машины может появиться влага, т.к. нержавеющая
сталь обычно остывает раньше, чем посуда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По окончании программы мойки рекомендуем отключить машину от элек‐
тросети и закрыть водопроводный кран.
Уход и чистка
Очистка фильтров
Фильтры время от времени следует осматривать и очищать от загрязне‐
ний. Грязные фильтры ухудшают результат мойки.
ВНИМАНИЕ!
Перед тем как приступать к чистке фильтров, обязательно выключите
машину.
1. Откройте дверцу, снимите нижнюю корзину.
88
Уход и чистка
2. Фильтрующая система посудо‐
моечной машины состоит из
фильтра грубой очистки (A), ми‐
крофильтра (B) и плоского фильт‐
ра. С помощью ручки на микро‐
фильтре разблокируйте филь‐
трующую систему.
3. Поверните ручку против часовой
стрелки примерно на 1/4 оборота
и снимите фильтрующую систему.
4. Возьмитесь за ручку с отверстием
фильтра грубой очистки (A) и сни‐
мите его с микрофильтра (B).
5. Тщательно промойте все фильт‐
ры проточной водой.
6. Снимите плоский фильтр с осно‐
вания моечного отделения и тща‐
тельно очистите его с обеих сто‐
рон.
7. Снова вставьте плоский фильтр в
основание моечного отделения и
убедитесь в том, что он правиль‐
но встал на место.
8. Установите фильтр грубой очист‐
ки (A) в микрофильтр (B) и сожми‐
те их вместе.
9. Установите составленные вместе
фильтры на место и зафиксируй‐
те их, повернув ручку по часовой стрелке до упора. При этом плоский
фильтр не должен выступать над основанием моечного отделения.
ВНИМАНИЕ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пользуйтесь посудомоечной машиной без фильт‐
ров. Неправильная установка и сборка фильтров приводит к некаче‐
ственным результатам мытья посуды и может повлечь за собой повре‐
ждение машины.
Что делать, если ...
89
Чистка разбрызгивателей
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь снять разбрызгиватели.
Если остатки грязи закупорили отверстия разбрызгивателей, удалите их
с помощью мягкого тонкого предмета.
Чистка машины снаружи
Протрите мягкой влажной тряпкой наружные поверхности и панель упра‐
вления машины. Когда это необходимо, используйте только нейтральные
моющие средства. Никогда не используйте абразивные материалы, ца‐
рапающие губки и растворители (ацетон, трихлорэтилен и т.п.).
Чистка внутренних частей машины
Регулярно очищайте влажной тряпкой прокладки дверцы, дозатор мою‐
щих средств и дозатор ополаскивателя.
Через каждые 3 месяца рекомендуем выполнять программу мойки для
сильно загрязненной посуды с использованием моющего средства, но
без посуды.
Продолжительные перерывы в эксплуатации
Если Вы не собираетесь пользоваться машиной в течение продолжи‐
тельного периода времени, рекомендуем выполнить следующие дей‐
ствия:
1. Отключите машину от электросети и перекройте воду.
2. Чтобы в машине не появился неприятный запах, оставьте дверцу при‐
открытой.
3. Вымойте машину изнутри.
Меры защиты от замерзания
Не размещайте машину в местах, где температура ниже 0°C. Если этого
избежать невозможно, закройте дверцу машины, отсоедините и опорож‐
ните наливной шланг.
Транспортировка машины
Если требуется транспортировать машину (в связи с переездом на новое
место жительства и т.п.):
1. Выньте вилку из розетки.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините наливной шланг и слейте из него остатки воды.
4. Выдвиньте машину вместе со шлангами.
Во время транспортировки не наклоняйте машину.
Что делать, если ...
Посудомоечная машина не запускается или останавливается во время
работы. Некоторые неполадки возникают из-за невыполнения простых
90
Что делать, если ...
процедур обслуживания и ухода и могут быть устранены с помощью ин‐
струкций, содержащихся в данной таблице, без вызова технического спе‐
циалиста.
Выключите посудомоечную машину и выполните следующие действия
для исправления ситуации.
Код ошибки и неисправность
Возможная причина неисправности и
ее устранение
• непрерывно мигает индикатор теку‐ • Водопроводный кран забит грязью
щей программы
или накипью.
• мигает точечный оптический сигнал
Прочистите водопроводный кран.
•
высвечивается на цифровом
• Водопроводный кран закрыт. От‐
дисплее.
кройте водопроводный кран.
• подается прерывистый звуковой сиг‐ • Забит фильтр (если имеется) в резь‐
нал
бовом патрубке водопроводного
В посудомоечную машину не посту‐
шланга на впускном клапане.
пает вода.
Прочистите фильтр наливного
шланга.
• Неправильно проложен, изогнут или
передавлен наливной шланг.
Проверьте правильность подсоеди‐
нения сливного шланга.
• непрерывно мигает индикатор теку‐ • Забита сливная труба раковины.
щей программы
Прочистите сливную трубу ракови‐
• мигает точечный оптический сигнал
ны.
•
высвечивается на цифровом
• Неправильно проложен, изогнут или
дисплее.
передавлен сливной шланг.
• подается прерывистый звуковой сиг‐
Проверьте правильность подсоеди‐
нал
нения сливного шланга.
Посудомоечная машина не сливает
воду.
• непрерывно мигает индикатор теку‐ • Закройте кран и обратитесь в мест‐
щей программы
ный авторизованный сервисный
• мигает точечный оптический сигнал
центр.
•
высвечивается на цифровом
дисплее.
• подается прерывистый звуковой сиг‐
нал
Включена система защиты от перели‐
ва.
Что делать, если ...
Код ошибки и неисправность
Программа не запускается.
91
Возможная причина неисправности и
ее устранение
• Неплотно закрыта дверца посудо‐
моечной машины. Закройте дверцу.
• Вилка сетевого шнура не вставлена
в розетку. Вставьте вилку в розетку.
• Перегорел предохранитель на до‐
машнем распределительном щите.
Замените предохранитель.
• Задана отсрочка пуска.
Если посуду необходимо вымыть не‐
медленно, отмените отсрочку пуска.
Если дверца кухонной мебели перекрывает нижний уровень дверцы по‐
судомоечной машины, то мигание оптического точечного сигнала на полу
не будет видно.
После выполнения этих проверок включите машину: выполнение про‐
граммы продолжится с того момента, на котором она была прервана.
Если неисправность или код неисправности появятся снова, обратитесь
в местный авторизованный сервисный центр.
Информацию по другим кодам неисправностей, которые не описаны в
вышеприведенной таблице, можно получить в местном сервисном цен‐
тре, указав при обращении модель (Mod.), номер изделия (PNC) и серий‐
ный номер (S.N.).
Эта информация приведена на табличке технических данных, располо‐
женной сбоку дверцы посудомоечной машины.
Чтобы эти данные всегда были у Вас под рукой, рекомендуем записать
их здесь:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (серийный номер). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Технические данные
Результаты мойки неудовлетворительны
Посуда остается грязной
• Выбрана несоответствующая про‐
грамма.
• Посуда расположена так, что вода
не может попасть на все участки по‐
верхности посуды. Корзины не дол‐
жны быть перегружены.
• Разбрызгиватели не могут свободно
вращаться из-за неправильной
укладки посуды.
• Фильтры в основании моечного от‐
деления загрязнены или неправиль‐
но установлены.
• Использовано мало моющего сред‐
ства или оно не применялось.
• На посуде имеется известковый на‐
лет; емкость для соли пуста или ус‐
тройство для смягчения воды уста‐
новлено на несоответствующий уро‐
вень жесткости воды.
• Неправильно подсоединен сливной
шланг.
• Неплотно завинчен колпачок емко‐
сти для соли.
Посуда мокрая и тусклая
• Не был использован ополаскива‐
тель.
• Дозатор ополаскивателя пуст.
На стеклянной и фаянсовой посуде
видны полосы, белесые пятна или го‐
лубоватая пленка
• Уменьшите дозировку ополаскива‐
теля.
После высыхания капель воды на стек‐ • Увеличьте дозировку ополаскивате‐
ле и посуде остаются следы
ля.
• Причиной может быть качество мою‐
щего средства. Обратитесь за по‐
мощью в информационную линию
поддержки производителя моющих
средств.
Если после принятия всех необходимых мер неисправность устранить не
удалось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Технические данные
Габариты
Ширина x Высота x Глу‐
бина (см)
59,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Рекомендации для испытательных лабораторий
93
Электрическое подклю‐
Информация по электрическому подключению пред‐
чение - Напряжение - Об‐ ставлена на табличке с техническими данными, рас‐
щая мощность - Предох‐ положенной на внутренней стороне дверцы машины
ранитель
Давление в водопровод‐
ной системе
Минимум - Максимум
(МПа)
0,05 - 0,8
Емкость
стандартных комплектов
посуды
12
Макс. вес
кг
38
Рекомендации для испытательных лабораторий
Тестирование в соответствии с EN 60704 должно выполняться при пол‐
ной загрузке машины с использованием тестовой программы (см. "Про‐
граммы мойки").
Тестирование в соответствии с EN 50242 должно выполняться с исполь‐
зованием тестовой программы (см. "Нормы расхода"), при этом емкость
для соли должна быть наполнена солью, а дозатор для ополаскивателя
должен быть заполнен ополаскивателем .
Полная загрузка: 12 стандартных комплектов посуды
Необходимое количество моющего
средства:
5 г + 25 г (тип B)
Настройка подачи ополаскивателя:
положение 4 (тип III)
94
Рекомендации для испытательных лабораторий
Пример закладки посуды:
Верхняя корзина 1)
Опустите корзину с корзинкой для
столовых приборов2)
Корзинка для столовых приборов
1) Если слева имеются держатели чашек или установлен лоток для столовых приборов,
снимите их.
2) При необходимости можно снять держатели чашек с левой стороны и / или держатель
пивных кружек.
Рекомендации для испытательных лабораторий
В целях улучшения качества сушки мы
рекомендуем смонтировать распорные
детали так, как показано на рисунке.
Тестовый запуск должен выполняться с
установленными распорными деталя‐
ми.
95
96
Установка
Инструкции по установке
Установка
ВНИМАНИЕ!
Вся электропроводка и сантехнические работы для подключения данной
машины должны быть выполнены квалифицированным электриком и/или
сантехником, или компетентным специалистом.
Перед установкой машины на место снимите с нее всю упаковку.
По возможности, расположите машину поближе к водопроводному крану
и канализационному стоку.
Данная посудомоечная машина предназначена для встраивания под сто‐
лешницу или под рабочую поверхность.
Внимание! Строго соблюдайте указания по встраиванию, приведенные
на приложенном к машине шаблоне.
Машине не требуется дополнительных отверстий для вентиляции, а
имеющиеся отверстия используются только для заливки воды, а также
для продевания сливного шланга и кабеля электропитания.
Посудомоечная машина оснащена регулируемыми ножками, с помощью
которых можно менять высоту ее положения.
Во время проведения любых операций, включающих доступ к внутренним
компонентам, посудомоечную машину необходимо отключать от элек‐
тросети.
При установке машины следите за тем, чтобы не допустить перегибания
или передавливания наливного шланга, сливного шланга и кабеля пита‐
ния.
Крепление к стоящей рядом мебели
Во избежание наклонения посудомоечная машина должна быть надежно
закреплена.
Поэтому столешница, под которую монтируется машина, должна быть
надежно прикреплена к какой-либо неподвижной структуре (корпусу стоя‐
щей рядом мебели, шкафу, стене).
Выравнивание
Горизонтальное выравнивание положения машины имеет существенное
значение для обеспечения правильного закрывания и уплотнения двер‐
цы. Если машина установлена горизонтально, дверца ни с какой стороны
не должна цепляться за корпус. Если дверца закрывается неплотно, от‐
винтите или завинтите регулировочную ножку так, чтобы машина оказа‐
лась идеально выровненной по горизонтали.
Подключение к водопроводу
97
Подключение к водопроводу
Подключение воды
Эту посудомоечную машину можно подключить к водопроводу как к го‐
рячей (макс. 60°) воде, так и к холодной.
При подключении к горячей воде можно значительно снизить потребле‐
ние электроэнергии. Это, однако, зависит от того, как Вы получаете го‐
рячую воду. (мы рекомендуем использование альтернативных источни‐
ков энергии, более экологических, как, например, солнечные батареи или
ветровые генераторы).
При подключении наливного шланга стяжная гайка навинчивается на
патрубок с внешней резьбой 3/4"или к специальному быстрозапорному
крану типа "пресс-блок".
Давление воды должно быть в пределах значений, предусмотренных
"Техническими данными". Сведения о среднем давлении воды в водо‐
проводе в районе Вашего проживания можно получить в местной службе
водоснабжения.
При подключении к водопроводу наливной шланг не должен быть изо‐
гнут, передавлен или запутан.
Наливной и сливной шланги, которыми оборудована посудомоечная ма‐
шина, можно поворачивать влево или вправо с помощью контргайки, в
зависимости от места подключения.
Контргайку следует надежно затянуть во избежание утечек воды.
(Внимание! НЕ ВСЕ модели посудомоечных машин оснащены наливным
и сливным шлангами с контргайкой. В таком случае использование дан‐
ной опции невозможно Если машина подключается к новым или давно не
использовавшимся трубам, то перед подключением наливного шланга
следует в течение несколько минут пропускать по ним воду.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ соединительные шланги, которые до этого исполь‐
зовались для подключения старой машины.
Данная машина оборудована устройствами безопасности, предохраняю‐
щими от возврата использованной в машине воды обратно в систему
питьевого водоснабжения. Данная машина соответствует действующим
нормативам на сантехническое оборудование.
Наливной шланг с предохранительным клапаном
После подсоединения наливного шланга с двойными стенками предох‐
ранительный клапан оказывается последовательно соединенным с кра‐
ном подачи воды. Поэтому наливной шланг находится под давлением
только тогда, когда осуществляется подача воды. Если в это время на‐
ливной шланг начинает протекать, предохранительный клапан перекры‐
вает подачу воды.
Соблюдайте меры предосторожности при монтаже наливного шланга:
• Внутри наливного шланга с двойными стенками расположен электри‐
ческий кабель питания предохранительного клапана. Не погружайте
наливной шланг или предохранительный клапан в воду.
98
Подключение к водопроводу
• Если наливной шланг или предохранительный клапан повреждены немедленно отсоедините шнур питания от сети.
• Замена наливного шланга с предохранительным клапаном должна осу‐
ществляться только квалифицированным специалистом или персона‐
лом Сервисного центра.
ВНИМАНИЕ!
Внимание! Опасное напряжение.
Подсоединение сливного шланга
Конец сливного шланга можно подсоединять следующими способами:
1. К сливной трубе раковины с закреплением под рабочей поверхностью.
Это исключит попадание сточной воды из раковины в машину.
2. К канализационному стояку с вентиляционным отверстием, внутрен‐
ний диаметр которого минимум 4 см.
Канализационное соединение должно
находиться на высоте не более 60 см от
дна посудомоечной машины.
Сливной шланг может располагаться
справа или слева от машины.
Не допускайте изгибов и передавлива‐
ния шланга, т.к. из-за этого может пре‐
кратиться или замедлиться слив воды.
При сливе воды нельзя закрывать про‐
бкой сливное отверстие раковины, т.к.
это может привести к оттоку воды обрат‐
но в машину.
Полная длина сливного шланга (с уче‐
том возможного дополнительного шлан‐
га) не должна превышать 4 м. Внутренний диаметр удлинительного шлан‐
га должен быть не меньшим, чем диаметр шланга, поставляемого с ма‐
шиной.
Аналогично, внутренний диаметр муфт, используемых для подсоедине‐
ния к стоку, должен быть не меньше диаметра используемого шланга.
При подсоединении сливного шланга к находящемуся под раковиной
раструбу сливной трубы необходимо полностью удалить пластиковую
мембрану (A). Если не удалить мембрану, то частицы пищи со временем
Подключение к электросети
99
могут вызвать засорение, скапливаясь во втулочном соединении слив‐
ного шланга посудомоечной машины.
Наши посудомоечные машины оборудованы ус‐
тройством безопасности, предохраняющим от
возврата грязной воды в машину. Если сливная
труба Вашей раковины не имеет встроенного "об‐
ратного клапана", это может помешать нормаль‐
ному сливу воды из Вашей посудомоечной ма‐
шины. Поэтому мы рекомендуем Вам избавиться
от такой сливной трубы.
Во избежание протечек после установки проверьте герметичность всех
гидравлических соединений.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Согласно правилам техники безопасности машина должна быть заземле‐
на.
Перед первым включением машины убедитесь в том, что величины на‐
пряжения и тока в Вашей сети электроснабжения соответствуют номи‐
нальным значениям, указанным в табличке с техническими данными ма‐
шины.
Номинал предохранителя также указан на табличке с техническими дан‐
ными.
Сетевую вилку включайте только в правильно установленную электро‐
безопасную розетку. Не допускается подключение через переходники,
любые соединители и удлинители.
Вследствие их перегрева может возникнуть пожар.
При необходимости следует заменить розетку домашней электропровод‐
ки. При необходимости замены электрического кабеля обращайтесь в
местный сервисный центр.
После установки машины должен быть обеспечен доступ к сетевой ро‐
зетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы вынуть вилку из розетки. Всегда бе‐
ритесь за саму вилку.
Изготовитель не несет никакой ответственности за несоблюдение по‐
льзователем правил техники безопасности.
Охрана окружающей среды
Символ
на изделии или на его упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и
электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила
100
утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который
возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с
подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по
вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели
изделие.
Упаковочные материалы
Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно
переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого
они изготовлены, например, >PE<, > (полиэтилен) PS< (полистирол) и т.д.
Упаковочные материалы следует складывать в соответствующие кон‐
тейнеры местных служб по утилизации отходов.
ВНИМАНИЕ!
Если машина далее эксплуатироваться не будет:
• Выньте вилку из розетки.
• Обрежьте кабель с вилкой и утилизируйте их.
• Утилизируйте дверную защелку. Тогда дети не смогут запереться в ма‐
шине и оказаться в опасной для их жизни ситуации.
101
102
103
www.electrolux.com
117966370-00-052008
www.aeg-electrolux.cz
www.aeg-electrolux.pl
www.aeg-electrolux.ru
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising