Aeg-Electrolux | F86080VI | User manual | Aeg-Electrolux F86080VI User Manual

FAVORIT 86080 Vi
Navodila za
uporabo
Pomivalni stroj
2
Spoštovani kupec!
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali enega naših kakovostnih aparatov.
Preprièani smo, da bo aparat izpolnil vaša prièakovanja, saj naši aparati
predstavljajo popolno kombinacijo funkcionalne oblike in najsodobnejše
tehnologije. Zasnovani so tako, da zagotavljajo najuèinkovitejše
delovanje in enostavno upravljanje in dosegajo najvišje standarde
kakovosti.
Pri tem pa nismo pozabili na našo dolžnost do okolja in potrebo po
prihranku energije.
Èe želite zagotoviti optimalno delovanje aparata, pozorno preberite ta
navodila za uporabo. Navodila za uporabo vam bodo pomagala pravilno
upravljati z aparatom, kar je pogoj za najbolj optimalno in uèinkovito
delovanje.
Knjižico z navodili shranite, da vam bo vedno pri roki. Èe aparat zamenja
lastnika, poskrbite, da bo aparatu priložena tudi knjižica z navodili.
Želimo vam veliko veselja z novim aparatom.
3
V navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji simboli:
Pomembne informacije glede vaše osebne varnosti in informacije za
prepreèitev poškodb na napravi.
Splošne informacije in nasveti
2
Okoljske informacije
1
Vsebina
3
Vsebina
Navodila za uporabo
4
Varnost
4
Opis pomivalnega stroja
5
Upravljalna plošèa
6
Pred prvo uporabo
Nastavitev mehèalca vode
Polnjenje s posebno soljo
Polnjenje tekoèine za lesk
Vklop, izklop zvoènega signala
Vsakodnevna uporaba
Zlaganje jedilnega pribora in posode
Nastavitev višine zgornje košare
Polnjenje z detergentom
Uporaba tablet 3-v-1
Izbira programa (razpredelnica programov)
Vklop programa pomivanja
Nastavitev èasa vklopa
Izklop pomivalnega stroja
Vzdrževanje in èišèenje
8
8
10
11
14
15
15
21
22
23
25
27
28
28
29
Možni ukrepi ob…
Odpravljanje manjših nepravilnosti
Ko rezultati pomivanja niso zadovoljivi
Odstranjevanje odpadnih delov
31
31
34
35
Tehnièni podatki
35
Navodila za testiranje
36
Navodila za namestitev in prikljuèitev
38
Varnostna navodila za namestitev
38
Namestitev pomivalnega stroja
38
Prikljuèitev pomivalnega stroja
39
Garancija/servisna služba
42
Servis
47
4
Navodila za uporabo
Navodila za uporabo
1 Varnost
Pred prvo uporabo
• Upoštevajte “Navodila za namestitev in prikljuèitev”.
Namenska uporaba
• Pomivalni stroj je namenjen pomivanju posode v gospodinjstvu.
• Dograditve ali spremembe na pomivalnem stroju niso dovoljene.
• Uporabljajte samo posebno sol, detergent ter tekoèino za lesk, ki so
namenjeni uporabi v pomivalnih strojih za gospodinjstvo.
• V pomivalnem stroju ne uporabljajte nobenih topil. Nevarnost
eksplozije!
Varnost otrok
• Dele embalaže odstranite iz dosega otrok. Nevarnost zadušitve!
• Otroci pogosto ne prepoznajo nevarnosti pri delovanju elektriènih
naprav. Otrok ne pustite brez nadzora ob pomivalnem stroju.
• Zagotovite, da otroci in domaèe živali ne bodo plezali po pomivalnem
stroju. Smrtna nevarnost!
• Detergent lahko povzroèi razjede oèi, ust in žrela. Smrtna nevarnost!
Upoštevajte varnostna navodila proizvajalcev detergentov in èistilnih
sredstev.
• Voda iz pomivalnega stroja ni pitna. Nevarnost razjede!
Splošna varnostna navodila
• Popravila na pomivalnem stroju prepustite pooblašèenim serviserjem.
• Po uporabi stroj izklopite iz elektriènega omrežja in zaprite vodovodno
pipo.
• Omrežnega vtièa nikoli ne izvlecite s potegom kabla, vedno povlecite
za vtiè.
• Vrata pomivalnega stroja naj bodo vedno zaprta, razen ko nalagate
posodo v stroj ali iz njega. Na ta naèin prepreèite spotikanje prek
odprtih vrat in morebitno poškodbo.
• Ne usedajte in postavljajte se na odprta vrata.
• Èe je pomivalni stroj postavljen v prostoru z nevarnostjo zmrzovanja,
po vsakem pomivanju odstranite prikljuèno cev z vodovodne pipe.
Opis pomivalnega stroja
5
Opis pomivalnega stroja
Razpršilec zgornje košare in
spodnji razpršilec
Stikalo za nastavljanje
trdote
Posoda za
posebno sol
Dozirna posoda za
detergent
Dozirna posoda
za tekoèino za lesk
Upravljalna plošèa
Plošèica s podatki
Filtri
Notranja osvetlitev
1
Pomivalni stroj ima notranjo svetilko, ki se prižge in ugasne ob odpiranju
in zapiranju vrat.
Za notranjo osvetlitev je uporabljena LED žarnica RAZREDA 1 v skladu z
EN 60825- 1:1994 +A1:2002 + A2:2001.
Èe je potrebno svetilko zamenjati, poklièite vaš lokalni servisni center.
6
Upravljalna plošèa
Upravljalna plošèa
Za upravljanje pomivalnega stroja najprej odprite vrata stroja.
Tipka za VKLOP/IZKLOP
S tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite/izklopite pomivalni stroj.
Programske tipke
1
2
Funkcijske tipke
3
Kontrolni
prikazi
S programskimi tipkami izberete želen program pomivanja.
Funkcijske tipke: Te tipke omogoèajo poleg izbire programa pomivanja
tudi nastavitev naslednjih funkcij:
Funkcijska tipka 1
Nastavitev stopnje mehèalca vode
Funkcijska tipka 2
Vklop, izklop doziranja tekoèine za lesk
s 3-v-1
Funkcijska tipka 3
Vklop, izklop zvoènega signala
Upravljalna plošèa
Doziranje tekoèine za lesk deluje samo ob izbrani funkciji 3-v-1.
Veènamenski zaslon
Kontrolni
prikazi
Nastavitev
èasa vklopa
Izbira
funkcije 3-v-1
Veènamenski zaslon lahko prikazuje:
– stopnjo nastavljenega mehèalca vode;
– vkljuèitev oz. izkljuèitev doziranja tekoèine za lesk;
– vkljuèitev oz. izkljuèitev zvoènega signala;
– nastavitev èasa vklopa;
– predviden èas do izteka tekoèega programa;
– oznako napake pomivalnega stroja.
Pomen kontrolnih prikazov:
1)
Napolnite s posebno soljo
1)
Natoèite tekoèino za lesk
Odprite vodovodno pipo
Oèistite sklop filtrov pomivalnega stroja
Vrata pomivalnega stroja so odprta
Razpršilec zgornje košare je blokiran
1)Kontrolna prikaza ne svetita med delovanjem programa.
7
8
Pred prvo uporabo
Pred prvo uporabo
3
Èe želite uporabiti tablete 3-v-1:
– Najprej preberite odsek “Uporaba tablet 3-v-1”.
– Ne napolnite posebne soli in tekoèine za lesk.
Èe ne uporabljate tablet 3-v-1, pred prvo uporabo pomivalnega stroja:
1. Nastavite mehèalec vode
2. Posodo za sol napolnite s soljo za mehèanje vode
3. Nalijte tekoèino za lesk
Nastavitev mehèalca vode
3
Mehèalec vode je potrebno nastaviti roèno in elektronsko.
Za prepreèitev nabiranja vodnega kamna na posodi in v pomivalnem
stroju se mora posoda splakniti z mehko vodo, brez vodnega kamna.
Mehèalec vode nastavite glede na trdoto vode v vašem stanovanju s
pomoèjo razpredelnice. Informacijo o trdoti vode v vašem obmoèju
dobite pri vodovodni službi.
Pomivalni stroj mora biti izklopljen.
Roèna nastavitev:
1. Odprite vrata pomivalnega stroja.
2. Vzemite spodnjo košaro iz pomivalnega
stroja.
3. Stikalo za nastavljanje trdote na levi
strani zasuèite v položaj 1 ali 2 (glejte
razpredelnico).
Pred prvo uporabo
3
9
Elektronska nastavitev:
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
Èe sveti samo svetleèa dioda v eni programski tipki, je vkljuèen ta
program pomivanja. Èe morate program prekiniti:
Istoèasno za približno 2 sekundi pritisnite funkcijski tipki 2 in 3.
Svetijo svetleèe diode vseh trenutno izbranih programskih tipk.
2. Istoèasno pritisnite in zadržite funkcijski tipki 2 in 3.
Utripajo svetleèe diode (LED) funkcijskih tipk 1 do 3.
3. Pritisnite funkcijsko tipko 1 .
Utripa svetleèa dioda (LED) funkcijske tipke 1 .
Veènamenski zaslon prikaže nastavljeno stopnjo trdote.
4. S pritiskom funkcijske tipke 1 povišate stopnjo trdote za 1.
(Izjema: po stopnji trdote 10 sledi stopnja trdote 1).
5. Ko je stopnja trdote pravilno nastavljena, pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP.
S tem shranite nastavljeno stopnjo trdote.
Èe je mehèalec vode elektronsko nastavljen na vrednost “1”, se izklopi
kontrolni prikaz za sol.
Nastavitev
stopnje trdote
Trdota vode
v
°d 2)
51
43
37
29
23
-
v
mmol/l 3)
obmoèje
Prikaz na
Število
veènamenske zvoènih
m zaslonu
signalov1)
roèna elektronska
10 4)
9
8
7
6
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
5*
4
11 - 14
1,9 - 2,5
II
3
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
2
pod 4
pod 0,7
I
2*
1
1
sol ni
potrebna
10l
9l
8l
7l
6l
5L
4L
3L
2L
10
9
8
7
6
1l
1
1)Zvoèna signalizacija je uporabljena samo pri vkljuèenem zvoènem signalu.
2)(°d) nemška stopinja, mera za trdoto vode
3)(mmol/l) milimol na liter, mednarodna enota za trdoto vode
4)Pri tej nastavitvi se lahko programski èas malenkostno podaljša.
*) tovarniška nastavitev
5
4
3
2
10
Pred prvo uporabo
Polnjenje s posebno soljo
1.
2.
3.
4.
3
3
Za mehèanje vode je potrebno posodo za sol napolniti s posebno soljo.
Uporabljajte samo posebno sol za pomivalne stroje.
Èe ne uporabljate tablet 3-v-1, napolnite posodo s posebno soljo:
– pred prvo uporabo pomivalnega stroja,
– ko na upravljalni plošèi zasveti kontrolni prikaz za sol.
Odprite vrata pomivalnega stroja in
izvlecite spodnjo košaro.
Odvijte pokrovèek posode za sol v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Samo pri prvi uporabi:
V posodo dolijte do vrha vodo.
Priložen lijak nastavite na odprtino
posode.
Nasujte posebno sol. V posodo gre
približno 1,0-1,5 kg soli, odvisno od
vrste soli. Posode ne prenapolnite.
Povsem normalno je, da voda med
vsipanjem soli teèe iz posode.
5. Iz odprtine posode odstranite ostanke soli.
6. Trdno privijte pokrovèek v smeri urinega kazalca.
Po polnjenju posode za sol poženite program za pomivanje. Na ta
naèin se izpere slana voda in ostanki soli.
Glede na zrnatost soli lahko traja nekaj ur, da se sol raztopi ter da
ugasne kontrolni prikaz za sol.
Pred prvo uporabo
11
Polnjenje tekoèine za lesk
Tekoèina za lesk je potrebna za boljše iztekanje vode. Tako se posoda
sveti, je brez madežev, kozarci so èisti.
Èe ne uporabljate tablet 3-v-1, napolnite dozirno posodo s tekoèino za
lesk:
– pred prvo uporabo pomivalnega stroja,
– ko na upravljalni plošèi zasveti kontrolni prikaz tekoèine za lesk.
Uporabljajte samo posebno tekoèino
za lesk za pomivalne stroje. Ne
uporabljajte nobenih tekoèih èistil.
1. Odprite vrata.
Dozirna posoda tekoèine za lesk je na
notranji strani vrat pomivalnega stroja.
2. Pritisnite gumb za odpiranje dozirne
posode tekoèine za lesk.
3. Dvignite pokrov.
4. S tekoèino za lesk poèasi napolnite
dozirno posodo do oznake “max”;
to je približno 140 ml tekoèine.
5. Pokrov pritisnite navzdol, da se
zaskoèi.
6. Èe ste polili tekoèino za lesk, jo obrišite
s krpo. Drugaèe pri pomivanju nastane
prevelika kolièina pene.
12
Pred prvo uporabo
Nastavitev doziranja tekoèine za lesk
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Doziranje spremenite samo, èe na kozarcih in posodah nastanejo gosti,
beli madeži (znižajte stopnjo doziranja), ali èe ostanejo neposušene
vodne kapljice (zvišajte stopnjo doziranja), (glejte poglavje “Ko rezultati
pomivanja niso zadovoljivi”). Stopnjo doziranja lahko nastavite od 1 do 6.
Tovarniško je nastavljena stopnja “4”.
Odprite vrata pomivalnega stroja.
Pritisnite gumb za odpiranje pokrova
dozirne posode tekoèine za lesk.
Dvignite pokrov.
Nastavite stopnjo doziranja.
Pokrov pritisnite navzdol, da se
zaskoèi.
Èe ste polili tekoèino za lesk, jo obrišite
s krpo.
Pred prvo uporabo
13
Pri izbrani funkciji 3-v-1 vkljuèite doziranje tekoèine
za lesk.
3
3
Èe funkcija 3-v-1 ni izbrana, je doziranje tekoèine za lesk vedno
vkljuèeno.
Èe je funkcija 3-v-1 izbrana zaradi uporabe tablet 3-v-1, je doziranje
tekoèine za lesk izkljuèeno. Èe se posoda v tem primeru ne posuši
dovolj, doziranje tekoèine za lesk ponovno vkljuèite (oglejte si še
poglavje “Uporaba tablet 3-v-1“).
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
Èe sveti samo svetleèa dioda v eni programski tipki, je vkljuèen ta
program pomivanja. Èe morate program prekiniti:
Istoèasno za približno 2 sekundi pritisnite funkcijski tipki 2 in 3.
Svetijo svetleèe diode vseh trenutno izbranih programskih tipk.
2. Istoèasno pritisnite in zadržite funkcijski tipki 2 in 3.
Utripajo svetleèe diode (LED) funkcijskih tipk 1 do 3.
3. Pritisnite funkcijsko tipko 2 .
Utripa svetleèa dioda (LED) funkcijske tipke 2 .
Veènamenski zaslon prikaže trenutno nastavitev:
0d
izkljuèeno je doziranje tekoèine za lesk s 3-v-1
(tovarniška nastavitev)
1d
vkljuèeno je doziranje tekoèine za lesk s 3-v-1
4. S pritiskom funkcijske tipke 2 vkljuèite oz. izkljuèite doziranje tekoèine
za lesk.
5. Ko je na veènamenskem zaslonu prikazana želena nastavitev, pritisnite
tipko VKLOP/IZKLOP. S tem shranite nastavljeno vrednost.
14
Pred prvo uporabo
Vklop, izklop zvoènega signala
3
Na stroju lahko izberete možnost, da se poleg optiènih prikazov (npr. po
konèanem programu, ob napakah) zasliši tudi zvoèni signal.
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
Èe sveti samo svetleèa dioda v eni programski tipki, je vkljuèen ta
program pomivanja. Èe morate program prekiniti:
Istoèasno za približno 2 sekundi pritisnite funkcijski tipki 2 in 3.
Svetijo svetleèe diode vseh trenutno izbranih programskih tipk.
2. Istoèasno pritisnite in zadržite funkcijski tipki 2 in 3.
Utripajo svetleèe diode (LED) funkcijskih tipk 1 do 3.
3. Pritisnite funkcijsko tipko 3 .
Utripa svetleèa dioda (LED) funkcijske tipke 3 .
Veènamenski zaslon prikaže trenutno nastavitev:
0b
zvoèni signal je izkljuèen
1b
zvoèni signal je vkljuèen (tovarniška nastavitev)
4. S pritiskom funkcijske tipke 3 spremenite nastavitev.
5. Ko je na veènamenskem zaslonu prikazana želena nastavitev, pritisnite
tipko VKLOP/IZKLOP. S tem shranite nastavljeno vrednost.
Vsakodnevna uporaba
15
Vsakodnevna uporaba
Zlaganje jedilnega pribora in posode
1
Gobic, kuhinjskih krp in drugih predmetov, ki vsrkajo vodo, v
pomivalnem stroju ni dovoljeno pomivati. Posoda, prevleèena s plastjo
teflona ali plastike, moèneje zadržuje vodne kapljice. Zato se ta posoda
slabše suši od porcelanaste posode in posode iz nerjaveèega jekla.
Neprimerna oz. pogojno primerna posoda in jedilni pribor za pomivanje v
pomivalnem stroju
Neprimerna posoda:
Pogojno primerna:
• jedilni pribor z roèaji iz lesa,
rogov, porcelana ali biserovine
• plastika, ki ni odporna na toploto
• starejši jedilni pribor s
temperaturno obèutljivimi dodatki
• zlepljeni deli posode ali deli
jedilnega pribora
• predmeti iz kositra oz. bakra
• svinèevo kristalno steklo
• jekleni deli, podvrženi rjavenju
• lesene deske in krožniki
• izdelki umetne obrti
• Posodo iz bele gline je dovoljeno pomivati v
stroju le, èe oznaka proizvajalca to dovoljuje.
• Poslikave na glazuri pri pogostem pomivanju
obledijo.
• Deli iz srebra in aluminija se med pomivanjem v
stroju pogosto obarvajo. Ostanki hrane, kot so
beljak, rumenjak, gorèica pogosto povzroèijo
obarvanje oz. madeže na srebru. S srebrnine
zato vedno oèistite ostanke hrane, èe posode
ne pomivate takoj po uporabi.
• Stekleni predmeti po veèkratnem pomivanju
postanejo motni.
• Pred zlaganjem posode:
– odstranite veèje ostanke hrane;
– namoèite lonce z ostanki prijete hrane.
• Pri zlaganju posode in jedilnega pribora v pomivalni stroj pazite:
– da posoda in jedilni pribor ne ovirajo vrtenja razpršilca;
– sklede, skodelice, kozarce, lonce itd. postavite z odprtino navzdol, da
se v njih ne zbere voda;
– posoda in jedilni pribor se ne sme prekrivati ali dotikati;
– kozarci se ne smejo dotikati, da se ne okrušijo;
– majhnih predmetov (npr. pokrovèkov) ne zložite v košaro za posodo,
temveè v košarico za jedilni pribor, da ostanejo na svojem mestu.
16
Vsakodnevna uporaba
Vstavljanje jedilnega pribora
1
Pomembno opozorilo: Konice nožev in dele jedilnega pribora z ostrimi
robovi je potrebno zaradi nevarnosti poškodb zložiti v zgornjo košaro.
Za zagotovitev dostopa vode do vseh kosov jedilnega pribora:
1.Na košarico za pribor namestite 2.Vilice in žlice vstavite skozi
mrežico.
odprtine mrežice v košaro za
pribor z roèaji obrnjenimi
navzdol.
Za veèje dele jedilnega pribora, npr. metlice za sneg, lahko odstranite
polovico mrežice.
Košarica za pribor je razstavljiva.
Pri jemanju košarice iz stroja vedno z
roko oklenite dvodelni roèaj.
1. Odložite jo na mizo ali kuhinjski pult.
2. Razklopite roèaj.
3. Vzemite jedilni pribor iz košarice.
Vsakodnevna uporaba
Ponjenje / praznjenje spodnje in zgornje košare
Za ponjenje in praznjenje spodnje in
zgornje košare primite sprednji roèaj
na sredini in izvlecite košaro oz. jo
potisnite nazaj.
Lonci, ponve, veliki krožniki
V spodnjo košaro zložite veèje kose
posode in zelo umazano posodo
(krožnike do premera 29 cm).
Za lažje zlaganje veèjih kosov posode
lahko spustite nastavke za krožnike.
17
18
Vsakodnevna uporaba
Kozarci za pivo in penino
V držala kozarcev za pivo na levi strani
spodnje košare lahko vstavite do štiri
kozarce za pivo razliènih oblik.
Po potrebi lahko držala kozarcev za
pivo dvignete.
Namesto držala kozarcev za pivo lahko
po potrebi uporabite dva dodatna
priložena nosilca za skodelice, ki se
uporabljata tudi kot držala kozarcev za
penino.
1. Držala kozarcev za pivo odstranite s
potegom navzgor in rahlim pritiskom
na kavelj za vpetje.
2. Nosilce za skodelice namestite s kavlji
za vpetje na preèno palico A ali B.
Nosilec narahlo pritisnite, da se kavlji
zaskoèijo.
3. Nosilce za skodelice odstranite na
enak naèin kot držala kozarcev za pivo.
4. Za kozarce za pivo obicajnih velikosti
namestite držalo kozarcev za pivo na
precno palico A, za zelo težke in nižje
kozarce pa na B.
Vsakodnevna uporaba
1
Ogrodje za pritrditev držala kozarcev
za pivo oz. nosilca skodelic lahko po
potrebi odstranite.
1. S palcem potisnite ogrodje nazaj (glejte
sliko).
Pozor: Nevarnost poškodbe:
Z roko ne sezite v ogrodje temveè
podprite spodnji del ogrodja košarice
za jedilni pribor.
2. Ogrodje ponovno pritrdite s potiskom
naprej.
19
20
Vsakodnevna uporaba
Skodelice, kozarci, kavni servis
Manjšo, obèutljivo posodo in dolge,
ostre dele jedilnega pribora zložite v
zgornjo košaro.
• Posodo zložite na in pod zložljive
nosilce za skodelice tako, da bo
voda imela dostop do vseh delov
posode.
• Za višjo posodo lahko nosilce
dvignete.
• Kozarce za vino ali konjak lahko
naslonite ali obesite v izreze na
nosilcih.
• Za daljše kozarce preklopite nosilce
za kozarce v desno in ga potisnite v
levo.
Vsakodnevna uporaba
21
• Levi nosilci v zgornji košari so prav
tako dvodelno zložljivi.
Nezloženi nosilci: v zgornjo košaro
zložite kozarce, lonèke itd.
Zloženi nosilci: veè prostora za
sklede.
Nastavitev višine zgornje košare
Najveèja višina posode v
3
zgornji košari
spodnji košari
pri dvignjeni zgornji košari
22 cm
30 cm
pri spušèeni zgornji košari
24 cm
29 cm
Višino je možno nastaviti tudi pri naloženi košari.
Dviganje / spušèanje zgornje
košare
1. Zgornjo košaro izvlecite do konca.
2. Z roèajem jo dvignite do prislona in
spustite navpièno navzdol.
Košara se zaskoèi v spodnjem oz.
zgornjem položaju.
22
Vsakodnevna uporaba
Polnjenje z detergentom
1
3
Detergent odstrani neèistoèe s posode
in jedilnega pribora.
Pred zaèetkom programa napolnite
dozirno posodo z detergentom.
Uporabljajte samo detergente, ki so
namenjeni za pomivanje v stroju.
Dozirna posoda za detergent je na
notranji strani vrat.
1. Èe je pokrovèek zaprt:
pritisnite gumb za odpiranje.
Pokrovèek se odpre.
2. Detergent vstavite v dozirno posodo.
Za pomoè pri odmerjanju detergenta v
obliki praška sta v posodi oznaki: “20/
30”, kar ustreza približno 20/30 ml
praška.
Upoštevajte navodila proizvajalca za
doziranje in skladišèenje.
3. Pokrov zaprite in pritisnite navzdol, da
se zaskoèi.
Pri zelo umazani posodi dodajte
detergent še v stranski predelek (1).
Dodatni detergent se bo uporabil že v
predpranju.
Koncentrirani detergenti
2
Detergenti za pomivalne stroje so dandanes skoraj izkljuèno nizko-alkalni
koncentrirani detergenti z naravnimi encimi v obliki tablet ali praška.
50 °C - ob uporabi nizko alkalnih praškov in programu pomivanja pri 50
°C boste razbremenili okolje in ohranjevali vašo posodo, kajti ti programi
so prilagojeni lastnostim encimov v detergentih, ki zagotavljajo
odstranjevanje neèistoè. Tako dosežete pri pomivanju pri 50 °C s
koncentriranimi detergenti enake rezultate kot pri pomivanju pri 65 °C z
obièajnimi detergenti.
Vsakodnevna uporaba
23
Detergenti v obliki tablet
3
Detergenti v obliki tablet razliènih proizvajalcev se razlièno hitro
raztopijo. Zato tablete pri kratkih programih pomivanja niso povsem
uporabljene. Èe uporabljate detergent v obliki tablet, uporabljajte
programe s predpranjem.
Uporaba tablet 3-v-1
3
3
To so tablete, ki združujejo funkcije detergenta, tekoèine za lesk in soli.
Z vklopom funkcije 3-v-1:
– se prekine dovajanje posebne soli in tekoèine za lesk iz ustreznih
posod;
– pomanjkanje soli in tekoèine za lesk se ne prikazuje veè;
– èas programov pomivanja je lahko do 30 minut daljši.
Èe želite uporabiti tablete 3-v-1, preverite, èe je detergent primeren za
trdoto vode v vašem stanovanju (upoštevajte navodila proizvajalca!).
Èe želite uporabiti tablete 3-v-1 kljub temu, da je trdota vode v vašem
stanovanju višja, kot jo priporoèa proizvajalec, upoštevajte naslednja
navodila:
• Pri izbrani funkciji 3-v-1 nastavite stopnjo mehèanja trdote vode za eno
stopnjo nižje kot pri pomivanju brez tablete 3-v-1.
• Dozirno posodo napolnite s posebno soljo (èe je posoda prazna).
Pomivalni stroj si zapomni dve razlièni nastavitvi stopnje trdote za
pomivanje z vklopljeno in izklopljeno funkcijo 3-v-1.
Èe uporabljate tablete 3-v-1
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
2. Pritisnite tipko 3 IN 1.
Prikaz tipke zasveti: izbrana je funkcija 3-v-1.
Pred zaèetkom pomivanja vstavite tableto 3-v-1 v dozirno posodo za
detergent.
Ker se z vklopom funkcije 3-v-1 samodejno izkljuèi doziranje tekoèine za
lesk, lahko zaradi razliènih kakovostnih standardov detergentov pride do
nezadostnega sušenja posode.
V tem primeru upoštevajte naslednje (glejte poglavje “Polnjenje tekoèine
za lesk“):
• Tekoèino za lesk napolnite v dozirno posodo (èe je prazna).
• Roèno doziranje tekoèine za lesk nastavite na “2".
• Vkljuèite doziranje tekoèine za lesk.
24
Vsakodnevna uporaba
Ko prenehate uporabljati tablete 3-v-1
Ko prenehate uporabljati tablete 3-v-1, upoštevajte naslednja navodila:
• Izkljuèite funkcijo 3-v-1.
• Ponovno napolnite posodi za sol in tekoèino za lesk.
• Nastavite najvišjo možno stopnjo mehèalca vode in vklopite program
pomivanja s praznim strojem.
• Nato nastavite ustrezno stopnjo mehèalca vode glede na trdoto vode v
vašem obmoèju.
Èe uporabljate tablete 4-v-1
Pri uporabi detergentov "4-v-1", ki poleg sestavin detergentov "3-v-1"
vsebujejo tudi dodatek proti razjedanju stekla, upoštevajte navodila za
detergente "3-v-1".
Vsakodnevna uporaba
25
Izbira programa (razpredelnica programov)
2x
•
•
•
•
•
•
•
malo umazana
-
•
•
•
73
0,9
15
Uporabljena posoda,
ki se zbira v
pomivalnem stroju za
kasnejše pomivanje.
•
-
-
-
-
12
< 0,1
4
Vse vrste posode
9
Desertni in kavni
servis, obèutljivi
kozarci
23 - 25
ECO 50°5)
Jedilni servis in
posoda za
obièajno umazana
kuhanje,
temperaturno
obèutljiva posoda
12 - 14
•
0,8
zelo umazana,
prisušeni ostanki
hrane, posebno beljak
in škrob
1,8 - 2,0
Jedilni servis in
posoda za
kuhanje
0,95 - 1,05
INTENSIVE
CARE 70°4)
30
•
120 - 130
-
130 - 160
pravkar uporabljena,
malo do obièajno
umazana
(hladno)6)
Voda (v litrih)
•
Posoda brez
loncev
13 - 25
-
•
30 MIN
(60°)3)
Poraba (kWh)
•
•
1,0 - 1,5
Sušenje
-
obièajno umazana,
prisušeni ostanki
hrane
90 - 110
Splakovanje
•
Jedilni servis in
posoda za
kuhanje
AUTOMATIC
(50°-65°)2)
Spiranje
1 do 2x
•
2x
Vrsta in stopnja
umazanosti
Pomivanje
Primeren za:
Predpranje
Program
pomivanja
Vrednosti
porabe1)
Trajanje (v minutah)
Potek programa
1)Vrednosti porabe se ugotavljajo pri normalnih pogojih. Odvisne so od kolièine posode v
košarah. Zato so v praktiènih primerih delovanja možna odstopanja.
2)Pri tem programu se s pomoèjo motnosti vode od pomivanja posode ugotovi, kako moèno je
posoda umazana. Èas trajanja programa ter poraba vode in energije se lahko moèno
spreminjajo - glede na kolièino in umazanost posode. V odvisnosti od umazanosti se
temperatura vode za pomivanje samodejno prilagodi v obmoèju od 50°C do 65°C.
3)Pri tem programu pomivalni stroj napolnite le do polovice.
4)Pri splakovanju se temperatura za 10 minut poviša na 68°C za higiensko èišèenje posode, npr.
steklenièk za dojenèke, plastiènih desk za rezanje ali kozarcev za marmelado.
5)Kontrolni program za testiranje
6)Ta program ne potrebuje detergenta.
26
Vsakodnevna uporaba
Izbira programa
Glede na stanje posode izberite
program za temeljito pomivanje.
normalen ali energetsko varèen
program.
kratek program pomivanja (npr. 30
minut).
Vsakodnevna uporaba
27
Vklop programa pomivanja
1.
2.
3.
4.
3
3
Preverite, èe se razpršilci lahko prosto vrtijo.
Odprite vodovodno pipo.
Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
Izberite želeni program.
Sveti prikaz programa. Na veènamenskem zaslonu je prikazan
prièakovan èas do konca pomivanja.
Na veènamenskem zaslonu prikazan preostali èas pomivanja se med
potekom pomivanja prilagaja glede na kolièino posode, stopnjo
umazanosti itd.
5. Zaprite vrata. Zaène se program pomivanja.
Na tleh se prikaže toèkast svetlobni signal.
Svetlobni signal pri visoki vgradnji in povezavi z vrati pohištva ni veè
viden.
Toèkast svetlobni signal ni nevaren (ni laserski signal). Sveti med
celotnim èasom poteka programa pomivanja, ugasne po konèanem
programu.
Prekinitev programa pomivanja
1
Tekoèi program pomivanja prekinite samo, kadar je to nujno potrebno.
Z odpiranjem vrat pomivalnega stroja se prekine program
pomivanja.
Ob odpiranju vrat lahko iz stroja izstopa vroèa para. Nevarnost opeklin!
1. Vrata previdno odprite. Program se zaustavi.
2. Zaprite vrata. Program pomivanja se nadaljuje.
Prekinitev programa pomivanja
1. Pritisnite in zadržite funkcijski tipki 2 in 3.
Svetijo svetleèe diode vseh trenutno izbranih programskih tipk.
2. Spustite funkcijski tipki. Program pomivanja se prekine.
3. Èe želite zaèeti nov program pomivanja, preverite, èe je detergent v
dozirni posodi.
28
Vsakodnevna uporaba
Nastavitev èasa vklopa
3
Z nastavitvijo èasa vklopa lahko preložite zaèetek programa pomivanja
za 1 do 19 ur.
1. Tipko za nastavljanje èasa vklopa pritisnite tolikokrat, da se na
veènamenskem zaslonu prikaže želen èas do zaèetka vklopa, npr. 12h,
èe želite, da se program vklopi èez 12 ur. Sveti prikaz za nastavitev èasa
vklopa.
2. Izberite program pomivanja.
3. Na zaslonu bo prikazan preostali èas do zaèetka vklopa programa (npr.
12h, 11h, 10h, ... 1h itd.).
Spreminjanje èasa vklopa:
S pritiskom tipke za èas vklopa lahko spreminjate nastavitev èasa
vklopa, dokler se ne zaène program pomivanja.
Brisanje èasa vklopa:
Tipko za nastavitev èasa vklopa pritisnite tolikokrat, da se na
veènamenskem zaslonu prikaže izbran program. Izbran program zaène z
delovanjem.
Menjava programa pomivanja
Program pomivanja lahko zamenjate do zaèetka delovanja: Najprej
prekinite program pomivanja, nato ponovno nastavite èas vklopa in
nazadnje izberite nov program.
Izklop pomivalnega stroja
1
Ob koncu programa ugasne toèkast svetlobni signal pod vrati stroja.
Pri vkljuèenem zvoènem signalu se po koncu programa pomivanja
zasliši 15 sekundni neprekinjen zvok.
Èe se vrata pomivalnega stroja ne odprejo, se zvoèni signal ponovi po
treh in po šestih minutah.
Pri veèini programov pomivanja se po zakljuèku programa vkljuèi
ventilator za sušenje.
Previdno odprite vrata zaradi nevarnosti vroèe pare.
• Vroèa posoda je obèutljiva za udarce. Zato pustite posodo vsaj še 15
minut v pomivalnem stroju, da se ohladi. S tem je zagotovljeno tudi
boljše sušenje.
• Posoda se hitreje posuši, èe vrata po konèanem programu za trenutek
do konca odprete in jih zatem pustite prislonjene.
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP. Vsi prikazi ugasnejo.
2. Zaprite vodovodno pipo!
Vzdrževanje in èišèenje
29
Praznjenje stroja
3
Na stenah in vratih pomivalnega stroja se lahko nabere vlaga.
• Najprej izpraznite spodnjo in zatem zgornjo košaro. S tem se izognete
kapljanju preostale vode iz zgornje košare na posodo v spodnji košari.
• Notranja osvetlitev pomivalnega stroja je vkljuèena, dokler so vrata
pomivalnega stroja odprta. Za varèevanje z energijo vrata pomivalnega
stroja po zlaganju posode v stroj oz. po praznenju stroja vedno
zaprite.
Vzdrževanje in èišèenje
1
Za èišèenje ne uporabljajte èistil za pohištvo ali agresivnih èistilnih
sredstev.
• Dele za upravljanje pomivalnega stroja oèistite z mehko krpo in toplo,
èisto vodo.
• Obèasno preverite umazanost notranjih sten, tesnila okoli vrat in filtra
pri dotoku vode (èe je vstavljen) ter jih oèistite po potrebi.
Èišèenje filtrov
3
Filtre redno kontrolirajte in èistite.
Umazani filtri poslabšajo rezultat
pomivanja.
1. Odprite vrata pomivalnega stroja in
izvlecite spodnjo košaro.
2. Roèaj zavrtite za ¼ vrtljaja v nasprotni
smeri urinega kazalca (A) in izvlecite
sklop filtrov (B).
30
Vzdrževanje in èišèenje
3. Fini filter (1) primite za ušesce in ga
izvlecite iz mikrofiltra (2).
4. Vse filtre temeljito oèistite pod tekoèo
vodo.
1
5. Filtrirno plošèo (3) vzemite iz
pomivalnega stroja in jo na obeh straneh
temeljito oèistite.
6. Ponovno vstavite filtrirno plošèo.
7. Fini filter vstavite v mikrofilter in stisnite
skupaj.
8. Sklop filtrov vstavite nazaj v odprtino in
ga namestite z zasukom roèaja v smeri
urinega kazalca. Pri tem pazite, da
filtrirna plošèa ne sega èez rob dna
pomivalnega stroja.
Uporaba pomivalnega stroja brez filtrov ni dovoljena.
Možni ukrepi ob…
31
Možni ukrepi ob…
Odpravljanje manjših nepravilnosti
Preden poklièete servisno službo, preverite, èe lahko motnjo
– s pomoèjo naslednje razpredelnice napak odpravite sami
ali
– èe je vzrok motnje nepravilna elektrièna prikljuèitev in/ali nepravilna
prikljuèitev na vodovodno omrežje.
Èe tega ne preverite, vam v teh primerih serviser tudi v garancijskem
èasu obraèuna stroške servisnega posredovanja.
V primeru motenj v delovanju utripa svetlobni signal na tleh.
V primeru motenj v delovanju se opozorilni toni zaslišijo samo pri
vkljuèenem zvoènem signalu.
Èe se med delovanjem stroja na veènamenskem zaslonu prikaže ena
izmed naslednjih kod napake:
– koda napakeÅ 10 (težava z dotokom vode),
– koda napakeÅ 20 (težava z odtokom vode),
poglejte v naslednjo razpredelnico.
Po odpravljeni napaki pritisnite tipko tekoèega programa pomivanja.
Program pomivanja se nadaljuje.
Pri drugih kodah napak (“Å ” z dodanim številom):
– Prekinite program pomivanja.
– Stroj odklopite in ga ponovno vklopite.
– Ponovno nastavite program pomivanja.
Èe se ponovno prikaže koda napake, poklièite servisno službo ter
sporoèite kodo napake.
32
Možni ukrepi ob…
Nepravilnosti v
delovanju
Zasliši se 1 kratek
opozorilni ton, ki se
stalno ponavlja,
Utripa signalna luèka
izbranega programa:
sveti kontrolni prikaz
,
na veènamenskem prikazu
se izpiše koda napake
Å 10
Možni vzroki
Rešitev
V vodovodni pipi se je
nabral vodni kamen, ali pa
je pokvarjena.
Preverite vodovodno pipo in
jo po potrebi popravite.
Vodovodna pipa je zaprta.
Odprite vodovodno pipo.
Zamašen je filter (èe je
vstavljen) v spojni matici na
vodovodni pipi.
Oèistite filter v spojni matici.
Filtri na dnu pomivalnega
stroja so zamašeni.
Prekinite program pomivanja
(glejte poglavje: Vklop
programa pomivanja),
oèistite filtre (glejte poglavje:
Èišèenje filtrov),
zatem ponovno zaženite
program pomivanja.
Dovodna cev za vodo
ni pravilno položena.
Preverite napeljavo cevi.
(težava z dotokom vode).
Zaslišita se 2 kratka
Sifon je zamašen.
opozorilna tona, ki se
stalno ponavljata,
utripa signalna luèka
izbranega programa,
na veènamenskem prikazu Odtoèna vodna cev
ni pravilno položena.
se izpiše koda napake
Oèistite sifon.
Preverite napeljavo cevi.
Å 20
(v stroju stoji voda od
pomivanja posode).
Zaslišijo se 3 kratki
opozorilni toni, ki se
Vklopil se je zašèitni sistem
stalno ponavljajo,
na veènamenskem prikazu za zaporo vode.
se izpiše koda napake
Å 30 .
Najprej zaprite vodovodno
pipo, zatem izklopite stroj in
poklièite servisno službo.
Vrata previdno odprite.
Ob odpiranju vrat lahko iz
stroja uhaja vroèa para.
Zasliši se 1 dolg opozorilni
Razpršilec zgornje košare je Nevarnost opeklin! Posodo
ton, sveti kontrolni prikaz
blokiran.
in jedilni pribor zložite v
.
košare tako, da se razpršilec
lahko prosto vrti. Zaprite
vrata pomivalnega stroja.
Sveti kontrolni prikaz
.
Vrata pomivalnega stroja so Zaprite vrata pomivalnega
odprta.
stroja.
Možni ukrepi ob…
Nepravilnosti v
delovanju
Sveti kontrolni prikaz
Program se ne zažene.
V notranjosti pomivalnega
stroja so vidni madeži rje.
Med pomivanjem se sliši
žvižgajoè zvok.
Možni vzroki
33
Rešitev
Prikaz
vas opozarja, da
je obèasno potrebno
preveriti filtre pomivalnega
Prikaz samodejno ugasne ob
stroja in jih po potrebi
vklopu naslednjega
.
oèistiti. Zasveti v rednih
programa pomivanja.
èasovnih razmikih,
neodvisno od zamašenosti
filtrov.
Omrežni vtiè ni vklopljen.
Vklopite omrežni vtiè.
Varovalka elektriène
napeljave v zgradbi je
pregorela ali izklopljena.
Zamenjajte varovalko.
Modeli pomivalnih strojev z
nastavljivim èasom vklopa:
Izbran je èas vklopa.
Èe želite posodo pomiti
takoj, izbrišite nastavljen èas
vklopa.
Notranjost pomivalnega
stroja je iz nerjaveèega
jekla. Madeži so posledica
zunanje rje (delci rje iz
vodovodne napeljave,
loncev, jedilnega pribora
itd.). Madeže odstranite z
obièajnim èistilnim
sredstvom za jeklo.
V pomivalnem stroju
pomivajte samo primerno
posodo in jedilni pribor.
Žvižgajoè zvok ne pomeni
napake stroja.
Iz stroja odstranite vodni
kamen. Uporabite
komercialno èistilno
sredstvo, ki je primerno za
pomivalne stroje. Èe po
odstranitvi vodnega kamna
še vedno slišite zvoke,
zamenjajte vrsto detergenta
za èišèenje jedilnega pribora
in posode.
34
Možni ukrepi ob…
Ko rezultati pomivanja niso zadovoljivi
Posoda ni èista.
• Morda niste izbrali ustreznega programa.
• Posoda je bila nepravilno zložena v pomivalni stroj, tako da voda ni
imela dostopa do vseh delov. Košare ne smejo biti prenapolnjene.
• Filtri so umazani ali niso vstavljeni pravilno.
• Morda ste uporabili neustrezen detergent ali ste ga dozirali premalo.
• Èe se na posodi pojavi vodni kamen: Posoda za posebno sol je prazna
ali pa je mehèalec vode neustrezno nastavljen.
• Odtoèna cev ni pravilno položena.
• Èe po koncu pomivanja ostanejo v dozirni posodi za detergent ostanki
detergenta, je morda prišlo do blokade razpršilca ali do zamašitve šob
razpršilca zaradi neèistoè v vodi za izpiranje.
Za èišèenje šob razpršilca lahko razpršilec snamete s svojega položaja
(glejte poglavje “Vzdrževanje in èišèenje”).
Posoda ni suha in je brez leska.
• Morda ste uporabili neustrezno tekoèino za lesk.
• Dozirna posoda tekoèine za lesk je prazna.
Na kozarcih in drugi posodi so èrte, gosti, beli madeži ali modra
svetlikajoèa obloga.
• Nastavite nižjo stopnjo doziranja tekoèine za lesk.
Na kozarcih in drugi posodi so madeži posušenih vodnih kapljic.
• Nastavite višjo stopnjo doziranja tekoèine za lesk.
• Morda je vzrok v detergentu. Posvetujte se z zastopnikom proizvajalca
deterergenta.
Razjede na steklu
• Posvetujte se z zastopnikom proizvajalca deterergenta.
Odstranjevanje odpadnih delov
35
Odstranjevanje odpadnih delov
2
Embalaža
Embalaža je izdelana iz okolju neškodljivih materialov, ki jih je možno
ponovno uporabiti. Plastièni deli so oznaèeni, npr. z oznako >PE<, >PS<
itd. Materiale odstranite ustrezno z njihovo oznako na zbirališèe
odpadkov in jih odložite v zanje predvidene zaboje.
2
Odslužen stroj
W
1
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži oznaèuje, da z izdelkom ni
dovoljeno ravnati kot z obièajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriène in elektronske
opreme. S pravilnim naèinom odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreèiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje
ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja
izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka
se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanjeodpadkov,
komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Pomembno opozorilo! Pri odsluženih pomivalnih strojih izkljuèite
omrežni vtiè iz vtiènice. Prikljuèni kabel odrežite in ga odstranite skupaj z
vtièem.
Snemite mehanizem za zapiranje vrat, da se vrata ne morejo veè zapreti.
Tako se otroci ne morejo zapreti v stroj, kar bi bilo lahko življenjsko
nevarno.
Tehnièni podatki
5
Zmogljivost:
12 standardnih pogrinjkov s servirno posodo
Dovoljen vodni tlak:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 barow )
Elektrièna prikljuèitev:
Glejte tudi napisno plošèico na desnem notranjem robu vrat
pomivalnega stroja.
Dimenzije:
820 - 880 x 596 x 555 (V x Š x G v mm)
Najveèja masa:
45 kg
36
Navodila za testiranje
Navodila za testiranje
Testiranje v skladu s standardom EN 60704 se mora izvajati pri polnem
pomivalnem stroju s kontrolnim programom (glejte razpredelnico programov).
Testiranje po standardu EN 50242 se mora izvajati pri polni posodi s
soljo, pri polni dozirni posodi s tekoèino za lesk in s kontrolnim
programom (glejte razpredelnico programov).
Polno naložen stroj: 12 standardnih pogrinjkov vkljuèno
s servirno posodo
Kolièina detergenta:
5g + 25g (tip B)
Nastavitev doziranja
tekoèine za lesk:
4 (tip III)
Primera razporeditve posode:
Zgornja košara *)
*) Po potrebi odstranite nosilce za skodelice na levi strani košare, kot tudi polico za pribor.
Navodila za testiranje
Spodnja košara s košarico za jedilni pribor *)
37
Košarica za jedilni pribor
*) Po potrebi odstranite nosilce za skodelice na levi strani košare, kot tudi morebitna
držala kozarcev za pivo vkljuèno z ogrodjem.
38
Navodila za namestitev in prikljuèitev
Navodila za namestitev in prikljuèitev
1 Varnostna navodila za namestitev
• Pomivalni stroj premikajte samo v stojeèem stanju sicer lahko izteèe
slana voda.
• Pred zagonom pomivalnega stroja se preprièajte, da med transportom
ni prišlo do poškodb. Poškodovanega stroja ne smete prikljuèiti. Èe
opazite, da je stroj poškodovan, se takoj obrnite na dobavitelja.
• Pomivalnega stroja ne smete zagnati v primeru poškodbe omrežnega
kabla, dovodne ali odtoène cevi ter v primeru, ko so upravljalna in
delovna plošèa ali podnožje tako poškodovani, da je možen prost
dostop do stroja.
• Omrežni vtiè vedno vklopite v pravilno vgrajeno vtiènico z zašèitnim
kontaktom.
• Pred zagonom se preprièajte, da oblika in velikost nazivne napetosti na
tablici s podatki ustreza omrežni napetosti na mestu prikljuèitve. Na
tablici s podatki so tudi vrednosti za potrebno elektrièno varovanje.
• Veèpolnih vtièev / prikljuèkov in podaljškov ni dovoljeno uporabljati.
Obstaja nevarnost požara zaradi pregrevanja!
• Prikljuèitev pomivalnega stroja na elektrièno omrežje lahko izvede
samo servisna služba ali pooblašèen strokovnjak.
• Dovodno cev z varnostnim ventilom lahko menja samo pooblašèen
serviser.
Namestitev pomivalnega stroja
• Pomivalni stroj mora biti stabilno postavljen na trdi, ravni podlagi, v
vodoravnem položaju v vseh smereh.
• Za izravnavo neravne podlage in prilagoditev višine stroja razliènemu
pohištvu lahko z izvijaèem odvijete privijaèene noge.
• Zadnjo nogo stroja nastavite s sprednje strani s pomoèjo
akumulatorskega vijaènika (glejte navodila za vgradnjo).
• Odtoèna, dovodna cev in omrežni kabel morajo biti v obmoèju za
podstavkom prosto gibljivi, da se prepreèi njihovo upogibanje ali
stisnjenje.
• Poleg tega mora biti pomivalni stroj trdno privijaèen na kuhinjski pult ali
kuhinjsko omarico. Ta ukrep je nujno potreben za zagotovitev
stabilnosti stroja v skladu s predpisom VDE.
Prikljuèitev pomivalnega stroja
39
Pomivalni stroj za vgradnjo
(glejte priloženo montažno šablono)
Priložena montažna plošèa je v pomoè za lažjo vgradnjo in za zanesljivo
pritrditev posameznih plošè pohištva.
Prikljuèitev pomivalnega stroja
Prikljuèitev na vodovodno omrežje
• Pomivalni stroj lahko prikljuèite na hladno ali toplo vodo do najveè 60 °C.
• Pomivalnega stroja ne smete prikljuèiti na zunanje naprave za
ogrevanje vode in pretoène grelnike.
Dovoljen vodni tlak
Najnižji dovoljen vodni tlak:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
Èe je vodni tlak nižji od 0,1 MPa, se
posvetujte z vodovodnim inštalaterjem.
Najvišji dovoljen vodni tlak:
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
Èe je vodni tlak višji od 1 MPa, je potrebno
vstaviti ventil za znižanje tlaka (dobite ga v
trgovini s tehniènim blagom).
Prikljuèitev dovodne cevi
1
3
Dovodna cev pri prikljuèitvi ne sme biti prepognjena, stisnjena ali zavita.
Spojno matico dovodne cevi (ISO 228-1:2000) priklopite na vodovodno
pipo z navojem (¾ “Dovodna cev je opremljena s plastièno ali kovinsko
prikljuèno matico:
– Prikljuèno spojno matico privijte samo roèno.
Nazadnje vizualno preverite tesnjenje (preverite, da voda ne kaplja).
Za nemoteno uporabo vode v kuhinji priporoèamo vgradnjo dodatne
vodovodne pipe ali razcepnega dela na obstojeèo pipo.
40
1
Prikljuèitev pomivalnega stroja
Opozorilo: Nevarnost udara
elektriènega toka
(Velja samo za pomivalne stroje z
varnostnim ventilom).
Elektrièni kabel varnostnega ventila je
namešèen v dotoèni cevi z dvojno steno
in je pod napetostjo.
Dotoène cevi in varnostnega ventila
nikoli ne potapljajte v vodo.
Odtok vode
Odtoèna cev ne sme biti prepognjena,
stisnjena ali zavita.
• Prikljuèitev odtoène cevi:
najvišja dovoljena višina nad spodnjim
robom stroja: 60 cm.
Podaljšek cevi
• Podaljšek cevi lahko naroèite v trgovini
s tehniènim blagom ali v naši servisni
službi. Za zagotovitev brezhibnega
delovanja stroja mora notranji premer
podaljška cevi znašati 19 mm.
• Celotna dolžina skupaj s podaljškom
cevi je lahko najveè 4 metre.
dovoljeno obmoèje
1
Odtoèna cev
Prikljuèek sifona
• Nastavek odtoène cevi (ø 19mm) je primeren za vse obièajne vrste
sifonov. Zunanji premer prikljuèka sifona mora biti najmanj 15 mm.
• Odtoèno cev pritrdite na prikljuèek sifona s priloženo cevno objemko.
Prikljuèitev pomivalnega stroja
41
Zašèitni sistem za zaporo vode
Pomivalni stroj je opremljen z zašèitnim sistemom za zaporo vode, ki
prepreèuje poplavljanje.
V primeru napake varnostni ventil v dovodni cevi takoj prekine dovajanje
vode.
Prikljuèitev na elektrièno omrežje
Podatki o vrednosti in vrsti omrežne napetosti ter ustrezni varovalki so
zapisani na tablici s podatki. Tablica s podatki se nahaja na desnem
notranjem robu vrat pomivalnega stroja.
Za loèitev pomivalnega stroja iz omrežja izvlecite omrežni vtiè iz vtiènice.
Pozor:
– Varnostni standardi predpisujejo obvezno ozemljitev naprave.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih opozoril.
– Vtiè mora biti dostopen tudi po namestitvi stroja.
42
Garancija/servisna služba
Garancija/servisna služba
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese
können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG-Electrolux agents’ own guarantee conditions are
applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région
sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales. las
cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali. Queste
condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários locais,
podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG-Electrolux vevöszolgálatainknál saját
jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük közvetlenül
szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih služb
AEG-Electrolux.
Garancija/servisna služba
43
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 00 64-92 59 11 11
Fax: 00 64-92 59 11 12
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International Development
Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latvia
Electrolux Latvija Ltd.
Kr.Barona iela 130/2
Riga, LV-1012
Tel.: 371 7313626
Fax: 371 7845954
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
44
Garancija/servisna služba
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Awad Badi Nahas Est
Shara Siteen
Jeddah 21463
Phone: 6646583
Alia Trading Co
Mecca Road
Riyadh 11491
Phone 4645977
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
Czech Rep.
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
Garancija/servisna služba
45
Evropska Garancija
Podjetje Electrolux nudi garancijo za napravo v vseh, na zadnji strani priroènika naštetih državah v
obdobju, ki je doloèeno v garancijskih pogojih naprave ali na drug zakonit naèin. Èe se preselite
iz ene izmed teh držav v drugo izmed spodaj naštetih držav, garancijske pogoje zadržite v primeru
izpolnjevanja naslednjih pogojev:
• Garancijsko jamstvo za napravo zaène teèi z dnevom nakupa, ki je zapisan na veljavno
izpolnjenem dokumentu o nakupu izdelka, ki ga je izdal prodajalec naprave.
• Garancijsko jamstvo za napravo je doloèeno za enako obdobje in do enake mere za popravilo
in sestavne dele, kot velja za posamezen model ali serijo naprav v vaši novi državi stalnega
prebivališèa.
• Garancijsko jamstvo za napravo velja samo za prvotnega kupca izdelka in ga ni možno prenesti
na drugega uporabnika.
• Naprava se lahko vgradi in uporablja v skladu s priloženimi navodili podjetja Electrolux ter je
namenjena samo za domaèo uporabo in ne v komercialne namene.
• Napravo je potrebno vgraditi v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v vaši novi državi stalnega
prebivališèa.
Ti predpisi Evropske garancije ne vplivajo na pravice, ki vam pripadajo v skladu z zakonom.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
46
Garancija/servisna služba
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Servis
47
Servis
Pri tehniènih motnjah najprej preverite, èe lahko težavo odpravite sami
ob pomoèi navodil za uporabo (poglavje “Možni ukrepi ob...”).
Èe težave ne morete odpraviti sami, se obrnite na pooblašèeno servisno
službo.
Za hitro pomoè potrebujete naslednje
podatke:
– Oznaka modela
– Številka izdelka (PNC)
– Serijska številka (S-No.)
(številke so na tablici s podatki)
– Vrsta motnje
– Morebitna sporoèila o napakah, ki so
se pojavila na stroju
Da boste imeli potrebne podatke takoj pri roki, vam priporoèamo, da jih
zapišete v za to pripravljen prostor:
Oznaka modela:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
117 993 07/0-00-140906-01
Pridržujemo si pravico do sprememb
www.electrolux.com
Download PDF

advertising