Aeg-Electrolux | F89021VI | User manual | Aeg-Electrolux F89021VI Brugermanual

Aeg-Electrolux F89021VI Brugermanual
FAVORIT 89021 VI
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Opvaskemaskine
Oppvaskmaskin
2
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert
sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en
eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
Indhold
Betjeningsvejledning
3
Om sikkerhed
3
Korrekt brug
3
Generelt om sikkerhed
3
Børns sikkerhed
4
Installation
4
Produktbeskrivelse
4
Indvendig belysning
5
Betjeningspanel
5
Op-/ned-vælgerknapper (+ -)
6
Display
6
OPTION knappen
7
OK / START knappen
7
Første gang maskinen tændes - indstilling af
sprog
8
Ibrugtagning
8
Indstilling af blødgøringsanlæg
Manuel indstilling
Elektronisk indstilling
Brug af filtersalt
8
9
9
9
Brug af afspændingsmiddel
10
Indstille dosering af afspændingsmiddel
11
Daglig brug
12
Placering af bestik og service
Den nederste kurv
Bestikkurven
Ølglas
Den øverste kurv
Indstilling af den øverste kurvs højde
Brug af opvaskemiddel
Påfylde opvaskemiddel
Multitab-funktion
12
13
14
15
17
18
18
19
20
Vaskeprogrammer
21
Valg og start af opvaskeprogram
22
Annullering af et igangværende
opvaskeprogram eller en indstilling af senere
start
22
Afbrydelse af et igangværende
opvaskeprogram
22
Afslutningen på opvaskeprogrammet
23
Tømning af opvaskemaskinen
23
Vedligeholdelse og rengøring
23
Rengøring af filtre
23
Rengøring af spulearme
24
Udvendig rengøring
25
Indvendig rengøring
25
Længere pause i brug
25
Forholdsregler mod frost
25
Flytning af maskinen
25
Når der opstår fejl
25
Tekniske data
27
Installationsvejledning
27
Installation
27
Fastgørelse til omgivende køkkenelementer
28
Nivellering
28
Tilslutning, vand
28
Vandtilførselsforbindelser
28
Tilløbsslange med sikkerhedsventil
29
Tilslutning af vandafløbsslangen
29
Tilslutning, el
30
Miljøhensyn
Emballagemateriale
30
30
Om sikkerhed
3
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Betjeningsvejledning
Om sikkerhed
Læs denne brugervejledning igennem (inkl. tips og advarsler), før maskinen installeres og
tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at maskinen bruges korrekt. For at undgå
unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle der bruger apparatet er fuldstændigt
fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den
følger med maskinen, hvis den bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger maskinen er
fortrolige med dens betjening og sikkerhed.
Korrekt brug
• Denne opvaskemaskine er kun beregnet til køkkenredskaber, der egner sig til maskinopvask.
• Brug aldrig opløsningsmidler i opvaskemaskinen. Det kan medføre en eksplosion.
• Knive og andre genstande med skarpe spidser skal stilles i bestikkurven med spidserne
nedad eller lægges vandret i den øverste kurv.
• Brug kun produkter (opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel), der egner sig til opvaskemaskiner.
• Undgå at åbne lågen, mens maskinen kører. Der kan slippe meget varm damp ud.
• Tag aldrig servicet ud af opvaskemaskinen, før opvaskecyklus er færdig.
• Efter brug skal maskinens stik trækkes ud, og der skal lukkes for vandtilførslen.
• Dette produkt må kun serviceres af en autoriseret tekniker, og der må kun bruges originale reservedele.
• Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af ikke-sagkyndige medfører ulykker og alvorlig fejlfunktion i maskinen. Kontakt Electrolux Kundeservice A/S.
Kræv altid, at der anvendes originale reservedele.
Generelt om sikkerhed
• Personer (herunder børn) med fysiske eller sensoriske handicap eller med manglende
erfaring og viden må ikke bruge dette apparat. De skal være under opsyn af en person,
der har ansvaret for deres sikkerhed, eller få vejledning i maskinens brug af den pågældende person.
• Maskinopvaskemidler kan give ætsninger af øjne, mund og hals. De kan være livsfarlige!
Følg anvisningerne vedr. sikkerhed på produktets emballage.
• Vandet i opvaskemaskinen kan ikke drikkes. Der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen.
• Sørg for, at lågen til opvaskemaskinen altid er lukket, undtagen når maskinen fyldes eller
tømmes. Så er der ikke risiko for at snuble over den åbne låge og komme til skade.
• Sid eller stå ikke på den åbne låge.
4
Produktbeskrivelse
Børns sikkerhed
• Maskinen er beregnet til at blive betjent af voksne. Lad ikke børn bruge maskinen uden
opsyn.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
• Opbevar alle opvaskemidler et sikkert sted, som er utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn komme tæt på opvaskemaskinen, mens lågen er åben.
Installation
• Efterse opvaskemaskinen for eventuelle transportskader. Tilslut aldrig en beskadiget maskine. Kontakt forhandleren, hvis maskinen er beskadiget.
• Al emballage skal fjernes, før maskinen tages i brug.
• Eventuelt el- og VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet og kyndig person.
• Af sikkerhedsgrunde er det farligt at ændre maskinens specifikationer eller på nogen
måde forsøge at ombygge den.
• Brug aldrig maskinen, hvis netledningen og/eller vandslangerne er defekte, eller hvis
betjeningspanel, topplade eller sokkel er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens
indvendige dele. Kontakt det lokale servicecenter for at undgå risici.
• Der må ikke bores huller i nogen af kabinettets sider. Ellers kan maskinens mekaniske og
elektriske dele tage skade.
ADVARSEL
Ved tilslutning af el og vand skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
Produktbeskrivelse
1 Den øverste kurv
Betjeningspanel
2
3
4
5
6
7
8
9
5
Justering af vandets hårdhedsgrad
Saltbeholder
Beholder til opvaskemiddel
Beholder til afspændingsmiddel
Typeplade
Filtre
Nederste spulearm
Øverste spulearm
Optisk signal (lysprik)
Når programmet er startet, fremkommer der et signal på gulvet under maskinens dør, i
form af en lysprik.
Hvis maskinen er installeret højere oppe, og dens underkant flugter med en skabslåge, vil
man ikke kunne se, at lysprikken under maskinens låge blinker.
Optisk signal (lysprik)
Rød lampe, fast
Betyder, at et program er startet, og lyser under hele programmet
Rød lampe, blinker
Betyder fejlfunktion i maskinen
Grøn lampe, fast
Betyder, at programmet er slut
Indvendig belysning
Dette apparat er udstyret med en indvendig belysning, der tænder, når lågen åbnes, og
slukker, når lågen lukkes.
ADVARSEL
Synlig stråling fra diode. Se ikke direkte ind i lysstrålen.
Den indvendige lampe er forsynet med en KLASSE 2-diodepære i overensstemmelse med
IEC 60825-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 2001.
Bølgelængde for udsendt lys: 450 nm
Maks. afgivet effekt: 548 μW
Kontakt det lokale servicecenter, hvis det bliver nødvendigt at skifte pæren.
Betjeningspanel
1 "Op-/ned"-vælgerknapper
2 Display
6
Betjeningspanel
3 OK / START knappen
4 Tænd-/sluk-knap
5 OPTION knappen
En række af meddelelser på displayet og lydsignaler vil hjælpe dig igennem indstillingen af
maskinen samt valget af opvaskeprogrammer og ekstrafunktioner.
Op-/ned-vælgerknapper (+ -)
Disse 2 knapper har en dobbeltfunktion:
• valg i programmenu,
• valg under ekstrafunktioner og på undermenu.
Display
1. Opvaskeprogrammer: Under programmet angiver disse streger opvaskeprogrammets
trin: forvask - vask - skyl - tørring.
2. På denne linje vises forskellige detaljer:
– Indstillingsfunktion: vejledning i valg af opvaskeprogram - programvarighed, ekstrafunktioner (programmets varighed opdateres automatisk, hvis der tilvælges en
eller flere ekstrafunktioner til opvaskeprogrammet).
– Når programmet er startet, vises rækkefølgen i det igangværende trin sammen
med det valgte programs varighed.
3. Symboler: viser ekstrafunktioner (se tabel).
Symbolerne har følgende betydning:
SENERE START : lyser konstant under indstilling; blinker, når nedtællingen er begyndt
MULTITAB : lyser, når MULTITAB-funktionen er slået til.
LYDSTYRKE : undtagen lydstyrke for stemmemeddelelser. (Undtagen alarmsignaler)
CARE PLUS : lyser, når programmet 70° INTENSIV er indstillet
Betjeningspanel
7
OPTION knappen
Tryk på denne knap for at åbne en menu med ekstrafunktioner; Tryk igen for at forlade
menuen.
Indstilling af ekstrafunktionerne
1. Tryk på OPTION -knappen.
2. Tryk på en op-/ned -knap, til den ønskede ekstrafunktion bliver vist:
SENERE START
MULTITAB
INDSTILLINGER
3. Tryk på OK / START for at bekræfte og skifte til undermenu.
4. Tryk på op-/ned -knapperne, til den ønskede undermenu bliver vist.
5. Bekræft med et tryk på OK / START .
6. Tryk på OPTION -knappen for at forlade menuen.
Funktionsmenu
Undermenu til funktioner
SENERE START
Programmets start kan udskydes fra 1 time og op til 19 timer. Nedtællingen sker i trin à 1 time. Først i den sidste time sker nedtællingen
minut for minut. Efter nedtællingen starter opvaskeprogrammet
automatisk.
MULTITAB
Indstil opvaskemaskinen til brug med almindeligt opvaskemiddel eller
med kombitabletter (3 i 1 - 4 i 1 - 5 i 1 osv...). Se MULTITAB-funktionen.
– TIL: Funktionen er slået til. Brug kombitabletter. Symbolet
vises
på displayet.
– FRA: Funktionen er slået fra. Brug almindeligt opvaskemiddel.
INDSTILLINGER
SPROG DANSK
Giver mulighed for at se meddelelser på det ønskede sprog.
HÅRDHEDSGRAD
Giver mulighed for at indstille blødgøringsanlægget elektronisk.
AFSPÆN.MIDDEL
Giver mulighed for at aktivere eller deaktivere afspændingsmiddelbeholderen.
– TIL: Aktiveret
– FRA: Deaktiveret
LYDSTYRKE
Giver mulighed for at justere lydstyrke for lydsignalerne (fra 0 til 5).
Niveau 0 betyder, at lydsignaler er slået fra, og det tilhørende symbol
vises på displayet.
LYSSTYRKE
Giver mulighed for at øge eller mindske styrken i displayets baggrundsbelysning. Der kan vælges 10 forskellige niveauer.
Fabriksindstilling: niveau 10.
OK / START knappen
Tryk på knappen for at:
• bekræfte / lagre valg af ekstrafunktion,
8
Ibrugtagning
• starte et opvaskeprogram.
Når der trykkes samtidig på knapperne OK / START og OPTION , kan de:
• afbryde et program efter start,
• annullere indstilling af en ekstrafunktion.
Det er også muligt at vende tilbage til fabriksindstillingen for følgende ekstrafunktioner:
SPROG
LYSSTYRKE
I indstillingsfunktionen trykkes der samtidig på disse 2 knapper i ca. 6 sekunder; Standardsproget vises på displayet.
Første gang maskinen tændes - indstilling af sprog
1. Tryk på ON/OFF -knappen.
2. Standardsproget vises på displayet. Hvis standardsprog skal bekræftes: Tryk på OK /
START .
3. Hvis der skal indstilles et andet sprog: Brug op-/ned -knapperne, til det ønskede sprog
bliver vist på displayet. Bekræft med et tryk på OK / START .
Ibrugtagning
Før opvaskemaskinen anvendes for første gang:
• Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne
• Fjern al emballage inden i apparatet
• Indstil blødgøringsanlægget
• Hæld 1 liter vand i saltbeholderen, og påfyld derefter filtersalt
• Fyld beholderen til afspændingsmiddel op
Hvis der bruges kombitabletter såsom: "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" osv., skal Multitab-funktionen slås til (se under " Multitab-funktion").
Indstilling af blødgøringsanlæg
Opvaskemaskinen er udstyret med et blødgøringsanlæg, der er beregnet til at fjerne de
mineraler og salte i vandforsyningen, der ellers kunne have uønskede eller skadelige virkninger på maskinens funktion.
Jo højere indholdet af disse mineraler og salte er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende skalaer, tyske grader (°dH), franske grader (°TH) og mmol/l
(millimol pr. liter - international enhed for vands hårdhedsgrad).
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning om
vandets hårdhedsgrad fås hos det lokale vandværk.
Blødgøringsanlægget skal indstilles på to måder: manuelt, med vælgeren til vandets hårdhedsgrad, og elektronisk.
9
Brug af filtersalt
Vandets hårdhedsgrad
Justering af vandets hårdhedsgrad
Brug af salt
°dH
°TH
mmol/l
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
niveau 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
nej
Manuel indstilling
Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til position 2.
1. Åbn opvaskemaskinens låge.
2. Fjern den nederste kurv fra opvaskemaskinen.
3. Drej drejeknappen til indstilling af vandets
hårdhed til position 1 eller 2 (se tabel).
4. Tag den nederste kurv ud.
Elektronisk indstilling
Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til niveau 5.
Åbn funktionsmenuen Tilvalg - INDSTILLINGER - HÅRDHEDSGRAD .
Brug op-/ned -knapperne til at indstille niveau for blødgøringsanlægget, afhængigt af det
lokale vands hårdhedsgrad (se tabel).
Brug af filtersalt
ADVARSEL
Brug kun salt, som er specielt fremstillet til brug i opvaskemaskiner. Alle andre typer salt,
som ikke er specielt fremstillet til brug i en opvaskemaskine, i særdeleshed bordsalt, skader
blødgøringsanlægget. Påfyld kun salt, lige før et helt opvaskeprogram startes. Dette forhindrer saltkorn og saltvand, som kan være blevet spildt, i at forblive på bunden af maskinen,
hvilket kan forårsage korrosion.
Påfyldning:
10
Brug af afspændingsmiddel
1. Åbn lågen, fjern den nederste kurv, og skru saltbeholderens hætte af ved at dreje den
mod uret.
2. Hæld 1 liter vand i beholderen (skal kun gøres, før der påfyldes salt for første
gang) .
3. Brug den medfølgende tragt til at hælde
salt i beholderen, til den er helt fyldt.
4. Sæt hætten på igen, og sørg for, at der
ikke er salt på skruegevindet eller på pakningen.
5. Sæt hætten på igen ved at dreje den med
uret, til den stopper med et klik.
Der sker ikke noget ved at vandet i enheden
flyder over, når der påfyldes salt. Dette er ganske normalt.
Saltbeholderen skal fyldes op med jævne mellemrum.
En meddelelse i displayet gør opmærksom på dette PÅFYLD SALT .
Det sker kun i starten og ved afslutningen af opvaskeprogrammet. Mens programmet kører,
vises meddelelsen om påfyldning af salt ikke.
Hvis opvaskemaskinen står tændt, kan meddelelsen om påfyldning af salt stadig blive vist
2-6 timer efter at der er påfyldt salt. Hvis der bruges salt, som er længere tid om at blive
opløst, kan dette tage længere tid. Maskinens funktionsdygtighed påvirkes ikke.
Brug af afspændingsmiddel
ADVARSEL
Brug kun et anerkendt afspændingsmiddel til opvaskemaskiner.
Fyld aldrig andre midler (f.eks. afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Maskinen tager skade af det.
Afspændingsmiddel sikrer grundig skylning, samt plet- og stribefri tørring.
Afspændingsmiddel tilføres automatisk under sidste skylning.
Brug af afspændingsmiddel
11
1. Åbn beholderen ved at trykke på udløserknappen (A).
2. Fyld afspændingsmiddel i beholderen. Påfyld kun til "max"-mærket.
Beholderen kan indeholde ca. 110 ml afspændingsmiddel, hvilket er nok til mellem
16 og 40 opvaskecyklusser alt afhængig af
doseringsindstillingen.
3. Sørg for at lukke låget efter hver påfyldning.
Hvis der er spildt afspændingsmiddel under
påfyldningen, tørres dette op med en absorberende klud for at undgå for meget skum under næste opvask.
Afspændingsmiddelbeholderen skal fyldes op med jævne mellemrum.
En meddelelse i displayet gør opmærksom på dette PÅFYLD AFSPÆND. .
Det sker kun i starten og ved afslutningen af opvaskeprogrammet. Mens programmet kører,
vises meddelelsen om påfyldning af afspændingsmiddel ikke.
Indstille dosering af afspændingsmiddel
Alt efter resultatet af opvask og tørring kan doseringen af afspændingsmiddel justeres med
drejeknappens 6 stillinger (stilling 1 er laveste dosis, stilling 6 er højeste dosis).
Dosis er fabriksindstillet til 4.
12
Daglig brug
Øg doseringen, hvis der er vanddråber eller kalkpletter på opvasken efter vask.
Reducer den, hvis der er klistrede, hvidlige striber
på tallerkenerne eller en blålig belægning på glasartikler og knivklinger.
Daglig brug
•
•
•
•
•
Kontroller om, det er nødvendigt at påfylde filtersalt eller afspændingsmiddel.
Læg bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
Påfyld opvaskemiddel.
Vælg et opvaskeprogram, der passer til bestik og tallerkener.
Start opvaskeprogrammet.
Placering af bestik og service
Svampe, klude og andet vandabsorberende materiale må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
• Før tallerkenerne lægges i, skal følgende gøres:
– Fjern alle madrester og efterladenskaber.
– Opblød fastbrændt mad i gryder og pander
• Når der ilægges tallerkener og bestik, bedes følgende bemærkes:
– Tallerkener og bestik må ikke hæmme spulearmenes drejning.
– Placer hule ting som kopper, glas, pander osv. med åbningen nedad, så der ikke kan
samle sig vand i en beholder eller en dyb fod.
– Fade og bestik må ikke ligge inden i hinanden eller dække for hinanden.
– Glas må ikke røre hinanden - ellers kan de tage skade.
– Læg små ting i bestikkurven.
• Ting af plastik og teflonbelagt køkkentøj med sliplet-belægning har en tendens til at
holde på vanddråber; De bliver ikke helt så tørre som ting af porcelæn og stål.
• Lette ting (f.eks. plastikskåle) skal placeres i øverste kurv og fordeles, så de ikke kan flytte
sig.
Placering af bestik og service
13
Til vask i opvaskemaskine er følgende typer bestik og tallerkener
ikke egnede:
Egnet i begrænset grad:
• Bestik med skafter af træ, horn, porcelæn eller • Vask kun stentøj i opvaskemaskinen, hvis det
perlemor
er specielt mærket af fabrikanten som egnet
• Plastikredskaber, der ikke er varmefaste
til opvaskemaskine
• Ældre bestik med limede dele, der ikke er var- • Glaserede mønstre kan falme, hvis de ofte
mefaste
vaskes op i maskine
• Limede bestikdele eller fade
• Sølv- og aluminiumdele kan blive misfarvet
• Køkkentøj af tin eller kobber
under opvasken: Rester, f.eks. æggehvide,
• Blykrystalglas
æggeblomme og sennep forårsager ofte mis• Køkkentøj, der kan ruste
farvning og pletter på sølv. Derfor skal sølv
• Skære- og smørebrætter af træ
altid rengøres for madrester, hvis ikke det
• Køkkentøj lavet af syntetiske fibre
vaskes lige efter brug.
Åbn lågen, og træk kurvene ud for at lægge tallerkenerne i.
Den nederste kurv
Sæt større og meget snavset service, pander og
gryder i nederste kurv.
For at gøre det lettere at sætte større fade i maskinen kan alle de bageste tallerkenholdere i underste kurv lægges ned.
14
Placering af bestik og service
Bestikkurven
ADVARSEL
Skarpe knive og andet bestik med skarp æg skal ligge i bestikkurven eller øverste hylde, så
man ikke kan skære eller stikke sig på dem.
Læg knive, teskeer og frokostgafler i bestikbakken
i øverste kurv. Sæt gafler og skeer, der ikke passer
i bestikbakken, i bestikkurven.
For at sikre, at vandet kan komme til alle bestikdele
i bestikkurven, bør man:
1. Sætte netindsatsen på bestikkurven.
2. Stille gafler og tallerkener i bestikkurven,
så deres håndtag vender nedad.
Til større redskaber som piskeris kan man
lade være med at sætte den ene halvdel af
bestikkurvens net i.
Placering af bestik og service
Bestikkurven kan åbnes udad.
Sørg altid for at holde om begge dele af håndtaget,
når den tages ud af maskinen.
1. Sæt bestikkurven på et bord eller en bordplade.
2. Åbn det todelte håndtag.
3. Tag bestikket ud.
Ølglas
Glasholderne sidder i venstre side af nederste kurv.
Den rummer op til 4 ølglas.
Ølglasholderne kan foldes sammen, når de ikke
bruges.
Ølglasholderne kan erstattes af 2 kophylder (medfølger). De kan bruges som:
• kophylder
• holdere til champagneglas.
15
16
Placering af bestik og service
Gør følgende for at tage ølglasholderne ud
1. Træk op i dem, og tryk let på krogene nedefra.
2. Sæt med krogene kopholderne på den vandrette stang.
Efter behov kan stativet til ølglasholderne eller
kophylderne tages ud.
1. Tryk stativet bagud med tommelfingrene.
2. Tryk dem fremad for at sætte stativet fast
igen.
ADVARSEL
Hold ikke om stativet med hånden. Så kan du
komme til skade. Sæt hånden under stativet på
nederste kurv.
Placering af bestik og service
Den øverste kurv
Placér mindre og skrøbelige skåle og lange, skarpe
knive i øverste kurv.
• Placer service på og under de foldbare kopholdere, så de er forskudt for hinanden, og vandet
kan komme til alle tingene.
• Kopholderne kan vippes op, så de ikke kommer i vejen for højt service.
• Læg eller hæng vin- og cognacglas i kopholdernes spalter.
• Ved glas med lange stilke vippes glasholderen
til højre, og ellers vippes den til venstre.
17
18
Brug af opvaskemiddel
• Rækken af pinde til venstre i øverste kurv er
også todelt og kan vippes væk.
Pinde ikke foldet væk: sæt glas, krus og lignende i øverste kurv.
Pinde foldet væk: mere plads til serveringsfade.
Indstilling af den øverste kurvs højde
Maks. højde for tallerkener i:
Den øverste kurv
Den nederste kurv
Med den øverste kurv hævet
22 cm
30 cm
Med den øverste kurv sænket
24 cm
29 cm
Øverste kurv kan også højdeindstilles, efter at den er fyldt.
Løftning/sænkning af den øverste kurv:
1. Træk øverste kurv helt ud.
2. Hold i håndtaget på øverste kurv, løft den
så højt som den kan komme, og sænk den
så lodret ned.
Øverste kurv går i hak i nederste eller øverste stilling.
ADVARSEL
Efter at maskinen er fyldt, skal lågen altid lukkes, da en åben låge kan være til fare.
Kontroller, at spulearmene kan dreje frit, inden
lågen lukkes.
Brug af opvaskemiddel
Brug kun opvaskemiddel, som er særligt fremstillet til brug i opvaskemaskiner.
Bemærk venligst fabrikantens anbefalinger til dosering og opbevaring, som står skrevet på
opvaskemidlets pakke.
Det bidrager til at mindske forureningen, hvis der ikke bruges mere opvaskemiddel, end der
er brug for.
Brug af opvaskemiddel
Påfylde opvaskemiddel
1. Åbn låget.
2. Fyld beholderen til opvaskemiddel (1) med
opvaskemiddel. Mærkningen angiver doseringsniveauerne:
20 = ca. 20 g opvaskemiddel
30 = ca. 30 g opvaskemiddel.
3. Alle programmer med forvask har brug for
en ekstra dosis opvaskemiddel (5/10 g),
som skal hældes i kammeret til opvaskemiddel for forvask (2).
Dette opvaskemiddel bruges under forvaskefasen.
4. Hvis der bruges opvaskemiddel i tabletform, placeres tabletten i beholderen (1).
5. Luk låget, og tryk indtil det låser.
Opvasketabletter
Opvasketabletter fra forskellige fabrikanter
opløses med forskellig hastighed. Derfor når
visse opvasketabletter ikke deres fulde rengøringskraft under korte opvaskeprogrammer.
Det er således vigtigt at bruge lange opvaskeprogrammer, når der bruges opvasketabletter,
så det sikres, at der ikke efterlades rester af
opvaskemiddel.
19
20
Multitab-funktion
Multitab-funktion
Maskinen er udstyret med " Multitab -funktion", der giver mulighed for at bruge " Multitab
"-kombitabletter til opvask.
Disse produkter er opvaskemidler med kombineret rengørings-, afspændings- og saltfunktion. De kan også indeholde andre midler, afhængig af hvilken slags tabletter der vælges
("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv.).
Kontrollér, om de passer til vandets hårdhedsgrad. Følg vejledningen på pakken.
Vælg " Multitab-funktionen", inden der indstilles et opvaskeprogram.
Når først denne funktion er valgt, bliver den ved med at være aktiv i de følgende programmer.
Når denne funktion vælges, deaktiveres tilførslen af afspændingsmiddel og salt fra hver
beholder automatisk, og meddelelserne for salt og afspændingsmiddel deaktiveres også.
Programmernes varighed kan være anderledes, når " Multitab-funktionen" bruges. I så fald
opdateres angivelsen af programmets resttid automatisk i digitaldisplayet.
Når først programmet kører, kan " Multitab -funktionen" IKKE mere ændres. Hvis " Multitab-funktionen" skal vælges fra, skal programindstillingen først annulleres, hvorefter "
Multitab -funktionen" kan slås fra.
I dette tilfælde skal der igen indstilles et opvaskeprogram (samt ønskede valgmuligheder).
Hvis tørringen ikke er tilfredsstillende, tilrådes det at:
1. Fylde beholderen til afspændingsmiddel op.
2. Aktivere beholderen til afspændingsmiddel.
3. Indstille doseringen af afspændingsmiddel til position 2.
Beholderen til afspændingsmiddel kan kun slås til eller fra, når MULTITAB-funktionen er
slået til.
Hvis der atter skiftes til standardopvaskemiddel, skal man:
1. Slå MULTITAB-funktionen fra
2. Fylde beholderne til salt og afspændingsmiddel op igen.
3. Justere indstillingen for vandets hårdhedsgrad til den højeste indstilling, og udføre 1
normalt opvaskeprogram uden service.
4. Vælge en hårdhedsindstilling, der passer til det lokale vands hårdhedsgrad.
5. Indstille dosering af afspændingsmiddel.
Vaskeprogrammer
21
Vaskeprogrammer
45° GLAS
Normalt
snavset
Skrøbeligt
service og
glasvarer
FORVASK
Alle
Delvis fyldning (fyldes efter
senere på
dagen) 7)
-
EXTRA SILENT
Normalt
snavset
Service og
bestik
-
-
12 - 23 Vand (liter)
1,1 - 1,7 Energi (kWh)
0,9
9
16 - 18
Service og
bestik
18 - 20
Normalt
snavset
12 - 13
55° 1 TIME
11 - 12
Service og
bestik
14 - 15
Normalt
snavset
4
ENERGISPARE 6)
13 - 14
Service og
bestik
1,5 -1,7
65° NORMAL Normalt
snavset
0,1 0,8 -0,9 1,0 - 1,2 1,0 - 1,1 1,4 - 1,6
Service,
bestik, gryder og pander
-
70° INTENSIV Meget
5)
snavset
1,2- 1,3
Let snavset Service og
bestik
- Varighed (minutter) 2)
30 MINUTTER 4)
-
Service,
bestik, gryder og pander
Forbrugsværdier 1)
Tørring
Blandet
normal og
kraftig tilsmudsning
3)
Endelig skylning
AUTOMATIK
Programbeskrivelse
1/2 x Mellemskyl
Opvaskens
type
Opvask
Grad af
snavs
Forvask
Program
1) Forbrugsværdierne er vejledende, idet de både afhænger af vandtryk og -temperatur og af spændingsudsving
og opvaskens størrelse.
2) Digitaldisplayet viser programmets varighed.
3) I AUTOMATIK -programmet bestemmes mængden af snavs på tallerkenerne ud fra, hvor grumset vandet er.
Programvarighed samt vand- og strømforbrug kan variere; Det afhænger af, om maskinen er helt eller delvist
22
Valg og start af opvaskeprogram
fyldt, og om servicet er lidt eller meget snavset. Vandets temperatur justeres automatisk mellem 45° C og 70°
C.
4) Ideelt til opvask med delvist fyldt maskine. Dette er et perfekt hverdagsprogram, der passer til en familie på 4,
der kun sætter service og bestik fra morgen- og aftensmad i maskinen.
5) Dette program er forsynet med Care Plus-funktionen, der opfylder større hygiejniske krav til opvask af service
og glas. Under slutskylningen holdes temperaturen over 65°C i mindst 10 minutter.
6) Testprogram, prøveanstalter.
7) Der skal ikke bruges opvaskemiddel til dette program
EXTRA SILENT program
Extra Silent er et lydløst opvaskeprogram, der ikke forstyrrer, selv om du sover. Det kan
indstilles til at køre om natten, eller når der evt. er lavere takst på el.
Under Extra Silent kører pumpen meget langsomt for at få støjniveauet ned under 25% i
forhold til EPD-direktivet. Det betyder, at programmet varer meget længe.
Valg og start af opvaskeprogram
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontroller, at kurvene er fyldt på den rigtige måde, og at spulearmene kan dreje frit.
Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
Tryk på Tænd-/sluk -knappen.
Vælg opvaskeprogram. ( Se oversigten over "Vaskeprogrammer" ).
Efter behov udskydes start-/sluttiden for opvaskeprogrammet.
Indstil evt. tilvalg.
Tryk på OK / START -knappen og luk lågen. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
Hvis der er indstillet en senere start, starter nedtællingen automatisk. Når det indstillede
antal timer er gået, starter programmet automatisk.
Hvis lågen åbnes, standser nedtællingen. Luk lågen; Nedtællingen starter fra det punkt,
hvor den blev afbrudt.
ADVARSEL
Afbryd eller annuller KUN et igangværende opvaskeprogram, hvis det er absolut
nødvendigt.
PAS PÅ! Der kan slippe varm damp ud, når lågen åbnes. Åbn lågen forsigtigt.
Annullering af et igangværende opvaskeprogram eller en indstilling af senere
start
1.
2.
3.
4.
5.
Åbn opvaskemaskinens låge.
Tryk samtidig på knapperne OPTION og OK / START .
Meddelelsen AFBRYD ? bliver vist.
Tryk på OK / START -knappen for at bekræfte.
Maskinen vender tilbage til indstillingsfunktion, og meddelelsen VÆLG PROGRAM
bliver vist.
• Hvis den udskudte start annulleres, gælder det også for selve opvaskeprogrammet.
• Hvis der skal indstilles et nyt opvaskeprogram, skal man kontrollere, om der er opvaskemiddel i beholderen.
Afbrydelse af et igangværende opvaskeprogram
• Åbn opvaskemaskinens låge; Programmet stopper. Meddelelsen LUK LUGEN bliver vist.
Tømning af opvaskemaskinen
23
• Luk opvaskemaskinens låge; Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Afslutningen på opvaskeprogrammet
• Maskinen standser automatisk, og et lydsignal fortæller, at vaskeprogrammet er slut.
1. Åbn opvaskemaskinens låge.
– Meddelelserne PROGRAM SLUT og SLUK FOR MASKINEN vises skiftevis.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen.
– Åbn lågen til maskinen på klem, og vent nogle minutter, før maskinen tømmes; På
denne måde får opvasken tid til at køle af og blive mere tør
Tømning af opvaskemaskinen
• Meget varme tallerkener er følsomme for slag.
Lad derfor tallerkenerne køle af, inden de tages ud af opvaskemaskinen.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv; På denne måde drypper der ikke vand
fra øverste kurv ned på tallerkenerne i nederste kurv.
• Der kan sætte sig vand på maskinens sider og låge, fordi rustfrit stål afkøler hurtigere
end tallerkener.
BEMÆRK
Når opvaskeprogrammet er afsluttet, anbefales det at tage stikket ud af stikkontakten og
slukke for vandhanen.
Vedligeholdelse og rengøring
Rengøring af filtre
Filtrene skal kontrolleres og rengøres med jævne mellemrum. Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet.
Der vises en meddelelse som påmindelse om, at man jævnligt skal rense filtrene.
ADVARSEL
Før filtrene rengøres, skal der sørges for, at maskinen er slukket.
1. Åbn lågen, og fjern den nederste kurv.
24
Vedligeholdelse og rengøring
2. Maskinens filtersystem omfatter et groft
filter ( A ), et mikrofilter ( B ) og et fladfilter.
Lås filtersystemet op med mikrofiltrets
håndtag, og tag filtersystemet ud.
3. Drej håndtaget ca. 1/4 omgang mod uret,
og tag filtersystemet ud.
4. Tag fat om håndtaget med hullet på det
grove filter ( A ), og tag det ud af mikrofiltret ( B ).
5. Rengør alle filtre omhyggeligt under rindende vand.
6. Tag fladfilteret ud af opvaskebeholderens
bund, og rengør begge sider af det.
7. Læg fladfilteret på plads i bunden af opvaskemaskinen, og se efter, at det sidder
rigtigt.
8. Anbring det grove filter ( A ) i mikrofiltret
( B ), og tryk dem sammen.
9. Sæt filterkombinationen på plads, og lås
ved at dreje håndtaget med uret, så langt
det kan komme. Under denne proces skal
der sørges for, at fladfiltret ikke stikker ud
over bunden af opvaskebeholderen.
ADVARSEL
Brug ALDRIG maskinen uden filtre. Hvis filtrene placeres og påsættes forkert, forringer det
resultatet af opvasken og kan skade maskinen.
Rengøring af spulearme
Forsøg ALDRIG at fjerne den øverste spulearm
Hvis hullerne i øverste spulearm er tilstoppet af rester, kan de renses med en tandstikker.
Når der opstår fejl
25
Udvendig rengøring
Det udvendige kabinet og betjeningspanelet aftørres med en blød, fugtig klud. Hvis der
bruges rengøringsmiddel, skal det være neutralt. Brug aldrig slibende midler, skuresvampe
eller opløsningsmiddel (acetone, triklorætylen osv.).
Indvendig rengøring
Sørg for, at pakningerne omkring lågen og beholderne til opvaske- og afspændingsmiddel
jævnligt rengøres med en fugtig klud.
Hver 3. måned anbefales det at køre vaskeprogrammet til meget snavset opvask med tom
maskine, men med opvaskemiddel.
Længere pause i brug
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, tilrådes det at:
1. Koble maskinen fra lysnettet og derefter lukke for vandet.
2. Lade lågen stå på klem, så der ikke opstår dårlig lugt i maskinen.
3. Aftørre maskinen indvendig.
Forholdsregler mod frost
Undgå at stille maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0°C. Hvis dette ikke kan
undgås, tømmes maskinen, lågen lukkes og tilløbsslangen kobles fra og tømmes.
Flytning af maskinen
Hvis maskinen skal flyttes (f.eks. ved flytning til ny bolig osv.):
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Luk for vandet.
3. Kobl tilløbs- og afløbsslanger fra.
4. Træk maskinen ud sammen med slangerne.
Undgå at tippe maskinen for meget under transport.
Når der opstår fejl
Maskinen starter ikke eller stopper under opvasken.
Nogle problemer skyldes manglende vedligeholdelse eller forglemmelser. De kan løses med
oplysningerne i skemaet uden at tilkalde en tekniker.
Sluk for maskinen, og forsøg med følgende forslag til afhjælpning.
26
Når der opstår fejl
Displaymeddelelse og fejlfunktion
Mulig årsag og løsning
• signal med flere toner
• Vandhanen er blokeret eller kalket til.
• meddelelsen ÅBEN VANDHANEN i displayet
Rengør vandhanen.
Maskinen tager ikke vand ind
• Vandhanen er lukket.
Åbn for vandhanen.
• Filtret (hvis det forefindes) i slangeforskruningen ved vandindløbsventilen er tilstoppet.
Rengør filtret i slangeforskruningen.
• Tilløbsslangen ligger ikke korrekt eller er bøjet
eller klemt.
Kontroller tilløbsslangens tilslutning.
• signal med flere toner
• meddelelsen PUMPE BLOKERET i displayet
Maskinen bliver ikke tømt
• Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet.
Rens vandlåsen.
• Afløbsslangen ligger ikke korrekt eller er bøjet
eller klemt.
Kontroller afløbsslangens tilslutning.
• signal med flere toner
•
vises på displayet
Overløbssikringen er aktiveret
• Luk for vandhanen, og kontakt Electrolux Service A/S.
Programmet starter ikke.
• Opvaskemaskinens låge er ikke ordentligt lukket. Luk lågen.
• Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket
i stikkontakten.
• Sikringen er sprunget i husstandens sikringstavle.
Udskift sikringen.
• Senere start er indstillet.
Hvis opvasken skal startes med det samme,
annulleres den senere start.
Når disse ting er kontrolleret, tændes der for maskinen: Programmet fortsætter fra det sted,
hvor det blev afbrudt.
Hvis fejlfunktionen eller fejlkoden forekommer igen: Kontakt Electrolux Service A/S.
Hvis der forekommer fejlkoder, der ikke er vist i skemaet ovenfor: Kontakt Electrolux Service
A/S og opgiv model (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.).
Disse oplysninger findes på typepladen på siden af opvaskemaskinens låge.
Skriv evt. numrene op her, så de altid er ved hånden:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data
27
Resultatet af opvasken er utilfredsstillende
Tallerkenerne er ikke rene
• Der er valgt et forkert opvaskeprogram
• Tallerkenerne er placeret på en måde, der forhindrer vandet i at nå alle dele af deres overflade Kurvene må ikke overfyldes
• Spulearmene kan ikke dreje frit, da opvasken
ikke er opstillet korrekt
• Filtrene i bunden af opvaskebeholderen er
snavsede eller sat forkert i
• Der er brugt for lidt eller intet opvaskemiddel
• Hvis der er kalkaflejringer på tallerkenerne, er
saltbeholderen tom, eller blødgøringen er
indstillet forkert
• Afløbsslangen er forkert tilsluttet
• Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket
Tallerkenerne er våde og matte
• Der er ikke brugt afspændingsmiddel
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom
Der er striber, matte pletter eller en blålig belægning på glas og service
• Nedsæt dosering af afspændingsmiddel
Der er indtørrede vanddråber på glas og service • Øg dosering af afspændingsmiddel
• Det kan skyldes opvaskemidlet Kontakt opvaskemiddelproducentens kunderådgivning
Hvis problemet stadig ikke er løst efter alle disse kontroller, kontaktes Electrolux Service A/
S.
Tekniske data
Mål
Bredde - højde - dybde (cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 55
Eltilslutning - spænding - sam- Der findes oplysninger om den elektriske forbindelse på typeplalet effekt - sikring
den på inderkanten af opvaskemaskinens låge
Vandtilførslens tryk
Minimum - Maksimum (MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
Antal kuverter
12
Installationsvejledning
Installation
ADVARSEL
Eventuelt el- og VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet elektriker og/eller blikkenslager eller en sagkyndig person.
Fjern al emballage før opstilling af maskinen.
28
Tilslutning, vand
Hvis det er muligt, placeres maskinen ved siden af en vandhane og et afløb.
Maskinen er beregnet til indbygning under et fritstående køkkenbord eller en bordplade.
PAS PÅ! Vedrørende indbygning og montering af skabsfront: Følg nøje indbygningsvejledningen på den medfølgende skabelon.
Maskinen behøver ikke en ekstra udluftningsspalte. Der skal blot være plads til, at strømkabel og tilløbs- og afløbsslange kan føres igennem.
Opvaskemaskinen har justerbare ben, der gør det muligt at regulere højden.
Opvaskemaskinen skal altid kobles fra strømforsyningen, inden der udføres arbejde, hvor
der er åbent til maskinens indvendige dele.
Når maskinen stilles op, skal der sørges for, at tilløbsslangen, afløbsslangen og strømkablet
ikke er snoet eller klemt.
Fastgørelse til omgivende køkkenelementer
Opvaskemaskinen skal sikres mod vipning.
Derfor skal der sørges for, at det køkkenbord, den står under, er ordentligt fastgjort til en
ubevægelig struktur (køkkenskabe, væggen).
Nivellering
God nivellering er afgørende for, at døren lukker rigtigt og er tæt. Når maskinen står helt
i vater, klemmer lågen ikke mod afstandsskiverne på nogen af kabinettets sider. Hvis lågen
ikke lukker rigtigt, løsnes eller strammes de justerbare ben, indtil maskinen er helt i vater.
Tilslutning, vand
Vandtilførselsforbindelser
Maskinen kan tilsluttes varmt vand (højst 60°) eller koldt vand.
Hvis den tilsluttes varmt vand, kan det give en væsentlig energibesparelse. Det afhænger
dog af, hvordan vandet opvarmes. (Vi foreslår at bruge alternative energikilder, der er mere
miljøvenlige, f.eks. solfangere, solceller og vindenergi).
Til selve forbindelsen er omløbermøtrikken på maskinens tilløbsslange beregnet til at blive
skruet fast på et 3/4" gevindudløb eller på en hurtigkoblingshane, fremstillet til formålet,
såsom Press-block.
Vandtrykket skal ligge inden for de grænser, der er angivet i "Tekniske specifikationer". De
lokale vandmyndigheder kan oplyse gennemsnitstrykket for områdets vandforsyning.
Tilløbsslangen må ikke være bøjet, mast eller sammenfiltret, når den tilsluttes.
Opvaskemaskinen har tilløbs- og afløbsslanger, der kan drejes enten til venstre eller til højre
alt efter installationsforholdene ved hjælp af kontramøtrikken.
Kontramøtrikken skal monteres korrekt for at undgå udsivning af vand.
( Bemærk! IKKE alle opvaskemaskinemodeller har tilløbs- og afløbsslanger med kontramøtrik. I så fald er denne funktion ikke mulig). Hvis maskinen tilsluttes nye rør eller rør, der
ikke har været brugt i lang tid, bør vandet løbe nogle minutter, før tilløbsslangen tilsluttes.
BRUG IKKE forbindelsesslanger, der før har været brugt til en gammel maskine.
Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner, som forhindrer vand, der er brugt i
maskinen, i at vende tilbage til drikkevandssystemet. Denne maskine er i overensstemmelse
med de relevante VVS-regler.
Tilslutning, vand
29
Tilløbsslange med sikkerhedsventil
Efter tilslutning af den dobbeltvæggede tilløbsslange sidder sikkerhedsventilen ved siden
af vandhanen. Derfor er tilløbsslangen kun under tryk, når vandet løber. Hvis slangen begynder at lække under denne operation, blokerer sikkerhedsventilen straks det rindende
vand.
Vær omhyggelig ved installation af tilløbsslangen:
• Det elektriske kabel til sikkerhedsventilen sidder i den dobbeltvæggede tilløbsslange.
Sænk aldrig slangen eller sikkerhedsventilen ned i vand.
• Hvis tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen beskadiges, skal stikket straks tages ud af
stikkontakten.
• En tilløbsslange med sikkerhedsventil må kun udskiftes af en fagmand eller af Electrolux
Service A/S.
ADVARSEL
ADVARSEL! Højspænding.
Tilslutning af vandafløbsslangen
Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på følgende måder:
1. Til køkkenvaskens afløb, idet den fastgøres til undersiden af bordpladen. Dette forhindrer spildevand fra køkkenvasken i at løbe ind i maskinen.
2. Til et standrør med udluftningshul, minimum indvendig diameter 4 cm.
Tilslutningen til afløb må højst være 60 cm over
opvaskemaskinens bund.
Opvaskemaskinens afløbsslange kan enten vende
mod højre eller venstre.
Sørg for, at slangen ikke er bøjet eller klemt, da
dette kan forhindre eller sinke vandets udløb.
Køkkenvaskens prop må ikke sidde i, når maskinen
tømmes for vand, da dette kan få vandet til at blive
suget ind i maskinen igen.
Afløbsslangen må højst være 4 meter lang, inkl.
eventuel forlængerslange. Forlængerslangens indvendige diameter skal være mindst lige så stor som
den medfølgende slanges diameter.
30
Tilslutning, el
Ligeledes skal den indvendige diameter på de slangekoblinger, der bruges til afløb fra maskinen, mindst svare til diameteren på den medfølgende slange.
Når afløbsslangen forbindes til studsen på en vandlås, skal hele plastmembranen (A)
fjernes . Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer
studsen til opvaskemaskinens afløbsslange.
Electrolux-apparater er udstyret med en sikkerhedsanordning, der forhindrer snavset vand i at løbe ind i maskinen igen.
Hvis køkkenvaskens vandlås er udstyret med en kontraventil,
kan dette forhindre opvaskemaskinen i at blive ordentligt
tømt for vand. Det anbefales derfor, at kontraventilen fjernes.
Kontroller efter installationen, at slangekoblingerne er tætte,
så der ikke opstår vandskade.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Ifølge stærkstrømsregulativet skal maskinen tilsluttes jord.
Inden maskinen tages i brug skal det sikres, at mærkespænding og strømtype på typepladen
passer til el-forsyningen på installationsstedet.
Sikringstypen fremgår også af typepladen.
Tilslut altid netstikket i en korrekt installeret stødsikker kontakt. Der må ikke bruges multistik,
stikdåser og forlængerledninger.
Det kan medføre brandfare på grund af overophedning.
Om nødvendigt må den pågældende kontakt udskiftes. Kontakt Electrolux Service A/S, hvis
maskinens strømkabel skal udskiftes.
Der skal være adgang til stikket, når maskinen er installeret.
Kobl aldrig maskinen fra nettet ved at trække i strømkablet. Tag altid selve stikket ud.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis der ikke tages de nævnte forholdsregler.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Emballagemateriale
Emballagematerialet er miljøvenligt og kan genanvendes. Plastdelene er forsynet med
mærkning, f.eks. >PE<, >PS< osv. Aflever emballagens dele i den rigtige container på kommunens genbrugsstation.
Miljøhensyn
ADVARSEL
Når maskinen kasseres:
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip kabel og stik af og smid dem ud.
• Fjern låsepalen i lågen. Det hindrer, at børn kan låse sig inde og komme i livsfare.
31
32
Innhold
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene
på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken
når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den
bør følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
Innhold
Brukerveiledning
33
Sikkerhetsinformasjon
33
Korrekt bruk
33
Generelt om sikkerhet
33
Barns sikkerhet
33
Installasjon
34
Produktbeskrivelse
34
Innvendig belysning
35
Betjeningspanel
35
Opp og ned-knapper (+ -)
36
Display
36
OPTION knapp
36
OK / START-knapp
37
Slå maskinen på for første gang - stille inn
språket
38
Første gangs bruk
38
Stille inn vannhardhet
Manuell innstilling
Elektronisk innstilling
Bruke oppvaskmaskinsalt
38
39
39
39
Bruke skyllemiddel
Juster skyllemiddeldoseringen
Daglig bruk
Sette inn servise og bestikk
Nedre kurv
Bestikkurven
Ølglass
Øvre kurv
Justere høyden på den øvre kurven
Bruke vaskemiddel
Fylle i oppvaskmiddel
Multitab-funksjon
40
41
42
42
43
44
45
47
48
48
49
50
Vaskeprogram
51
Velge og starte et vaskeprogram
52
Avbryte et starttidsforvalg eller et
oppvaskprogram som er i gang
52
Stoppe et oppvaskprogram som er i gang
52
Oppvaskprogramslutt
53
Ta ut av oppvaskmaskinen
53
Stell og rengjøring
53
Rengjøre filtrene
53
Rengjøre spylearmene
54
Utvendig rengjøring
55
Innvendig rengjøring
55
Lengre perioder uten bruk
55
Forholdsregler ved frost
55
Flytte oppvaskmaskinen
55
Hva må gjøres, hvis...
55
Tekniske data
Installasjonsanvisninger
57
57
Montering
Feste de tilsluttende enhetene
Plan plassering
Vanntilkopling
Vanntilførselsforbindelser
Vanninntaksslange med sikkerhetsventil
57
58
58
58
58
Forbindelse av vannavløpsslangen
Elektrisk tilkopling
59
59
60
Miljøvern
Emballasjemateriale
61
61
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
33
Brukerveiledning
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker oppvaskmaskinen for første
gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal
bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen, og pass på at den følger med oppvaskmaskinen
hvis du selger eller flytter den, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så
lenge oppvaskmaskinen benyttes.
Korrekt bruk
• Denne oppvaskmaskinen er kun beregnet for vask av husholdningsredskaper som tåler
vask i oppvaskmaskin.
• Ikke ha løsemidler i oppvaskmaskinen. Dette kan forårsake eksplosjon.
• Kniver og andre redskaper med skarpe spisser må plasseres i bestikkurven med spissen
ned eller legges vannrett i den øvre kurven.
• Bruk kun produkter (oppvaskmiddel, salt og skyllemiddel) som er beregnet for oppvaskmaskiner.
• Unngå å åpne døren mens apparatet er i drift, det kan strømme ut varm damp.
• Ikke ta noe servise ut av oppvaskmaskinen før oppvasksyklusen er slutt.
• Slå av maskinen og steng vannkranen etter bruk.
• Dette produktet bør kun repareres av en autorisert servicetekniker, og det bør kun brukes
originale reservedeler.
• Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner
som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller driftsforstyrrelser. Hvis
reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert serviceverksted. Be om at
det bare brukes originale reservedeler.
Generelt om sikkerhet
• Personer (innbefattet barn) med redusert fysisk følelse eller mentale evner eller som ikke
har erfaring og kunnskaper om bruken, må ikke bruke apparatet. De må ha tilsyn og gis
instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Oppvaskmidler for oppvaskmaskiner kan forårsake kjemiske brannskader i øyne, munn
og hals. Kan være livsfarlig! Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelets emballasje.
• Vannet i oppvaskmaskinen må ikke drikkes. Det kan fremdeles være rester etter oppvaskmiddel i maskinen.
• Pass på at døren til oppvaskmaskinen alltid er lukket når du ikke setter inn eller tar ut av
den. På den måten unngår du at noen snubler over den åpne døren og skader seg.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
Barns sikkerhet
• Dette apparatet er ment å brukes av voksne. Ikke la barn få bruke oppvaskmaskinen uten
tilsyn.
34
Produktbeskrivelse
• Hold all emballasje borte fra barn. Det kan være fare for kvelning.
• Oppbevar alle oppvaskmidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde.
• Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når døren er åpen.
Installasjon
• Kontroller at oppvaskmaskinen ikke er blitt skadet under transporten. Du må aldri kople
til en defekt maskin. Ta kontakt med forhandleren din hvis oppvaskmaskinen er skadet.
• All emballasje må fjernes før bruk.
• Alt rørlegger- og elektrikerarbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet må
utføres av kvalifisert person.
• Av sikkerhetsgrunner er det farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette
produktet på noen måte.
• Du må aldri bruke denne oppvaskmaskinen hvis den elektriske strømforsyningskabelen
og vannslangene er defekte; eller hvis betjeningspanelet, arbeidsplaten eller sokkelområdet er skadet, slik at innsiden av apparatet er fritt tilgjengelig. Ta kontakt med nærmeste
seviceavdeling for å unngå fare.
• Det må aldri bores i noen av sidene på denne oppvaskmaskinen, da hydrauliske og elektriske komponenter kan bli skadet.
ADVARSEL
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til vann og strømnett.
Produktbeskrivelse
1 Øvre kurv
2 Justeringshjul for innstilling av vannhardheten
3 Saltbeholder
Betjeningspanel
4
5
6
7
8
9
35
Oppvaskmiddelbeholder
Skyllemiddelbeholder
Typeskilt
Filtre
Nedre spylearm
Øvre spylearm
Optisk signal
Når oppvaskprogrammet har startet, tennes et pilformet symbol i feltet under døren til
oppvaskmaskinen.
Hvis maskinen er montert på en sokkel med et møbelpanel som dekker den nedre delen, vil
du ikke kunne se når det pilformede symbolet blinker i feltet nedenfor oppvaskmaskinens
dør.
Optisk signal
Kontinuerlig rødt lys
Viser at et oppvaskprogram er blitt satt igang og vil lyse så lenge det varer
Blinkende rødt lys
Viser at det er en feilfunksjon på maskinen
Kontinuerlig grønt lys
Viser at oppvaskprogrammet er slutt
Innvendig belysning
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med innvendig lys som slår seg på når døren åpnes og
av når den lukkes.
ADVARSEL
Synlige led-stråler, ikke se direkte inn i strålen.
Innvendig belysning utstyrt med LED KLASSE 2 i overensstemmelse med IEC 60825-1: 1993
+ A1: 1997 + A2: 2001.
Strålenes bølgelengde: 450 nm
Maksimum utsendt energi: 548 μW
Hvis det er nødvendig å skifte ut lampen, må dette gjøres av et serviceverksted.
Betjeningspanel
1 Opp og ned -knapper
2 Display
3 OK / START-knapp
36
Betjeningspanel
4 PÅ/AV-knapp
5 OPTION-knapp
En rekke tekstmeldinger og lydsignaler vil veilede deg når du stiller inn maskinen og velger
oppvaskprogram og alternativer.
Opp og ned-knapper (+ -)
Disse to knappene har en dobbeltfunksjon:
• velge innenfor programmenyen,
• velge innenfor alternativer-menyen og undermenyen.
Display
1. Oppvaskprogrammer: Etterhvert som programmet kjører, forteller disse små feltene
hvilken fase som er igang: forvask - hovedvask - skylling - tørking.
2. I dette feltet finner du mange informasjoner:
– Innstillingsmodus veiledning for valg av oppvaskprogram - mens programmet er i
gang, alternativer (hvis et eller flere alternativer er innstilt sammen med oppvaskprogrammet blir oppvaskprogrammets varighet oppdatert automatisk).
– Når programmet har startet vises hvilken programfase som er i gang og aktuell
tid for programmet.
3. Symboler: viser alternativene (se tabell).
Symbolene har følgende betydning:
TIDSFORVALG : fastsettes i innstillingsmodus; blinker når nedtellingen foregår
MULTITAB : lyser når MULTITAB funksjonen er aktivert.
LYDSTYRKE : slår av lydstyrken for talemeldinger. (Bortsett fra alarmsignaler)
EKSTRA SKÅNSOMT : lyser når 70° INTENSIV oppvaskprogrammet er innstilt
OPTION knapp
Trykk på denne knappen for å åpne en alternativer-meny; trykk en gang til for å forlate
menyen.
Betjeningspanel
37
Slik stiller du inn alternativene
1. Trykk på OPTION -knappen.
2. Trykk på en av pilknappene opp og ned til ønsket alternativ vises:
TIDSFORVALG
MULTITAB
INNSTILLINGER
3. Trykk på OK / START for å bekrefte og åpne undermenyen.
4. Trykk på pilknappene opp eller ned til ønsket undermeny vises.
5. Trykk på OK / START for å bekrefte.
6. For å forlate menyen, trykker du på OPTION -knappen.
Alternativer-meny
Alternativer undermeny
TIDSFORVALG
Med denne funksjonen kan du utsette starten for det oppvaskprogrammet du velger mellom 1 og 19 timer. Det telles ned med trinn på
1 time. Bare den siste timen telles ned i minutter. Når nedtellingen er
ute, starter oppvaskprogrammet automatisk.
MULTITAB
Med denne funksjonen kan du stille inn oppvaskmaskinen for vanlig
oppvaskmiddel i pulverform eller for kombinerte oppvaskmidler i tablettform (3-i-1 - 4-i-1 - 5-i-1 osv...). Se MULTITAB-funksjon.
– PÅ: funksjonen er aktivert. Bruk kombinerte oppvaskmidler i tavises i displayet.
blettform. Symbolet
– AV: funksjonen er deaktivert. Bruk vanlige oppvaskmidler i pulverform.
INNSTILLINGER
SPRÅK NORSK
Stiller inn det språket som du vil at meldingene i displayet skal være
på.
VANNHARDHET
Med denne funksjonen kan du stille inn avherderen elektronisk.
SKYLLEMIDDEL
Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere skyllemiddelbeholderen.
– PÅ: aktivert
– AV: deaktivert
LYDSTYRKE
Med denne funksjonen kan du stille inn volumet på lydsignalene (fra
0 til 5).
Nivå 0 betyr at lydsignalene deaktiveres, og tilsvarende symbol
kommer til syne i displayet.
LYSSTYRKE
Med denne funksjonen kan du justere styrken på bakgrunnsbelysningen i displayet opp eller ned, du kan velge mellom 10 ulike nivåer.
Fabrikkens innstilling: nivå 10.
OK / START-knapp
Trykk på den for å:
• bekrefte / lagre et alternativ,
38
Første gangs bruk
• starte et oppvaskprogram.
Når du trykker på knappene OK / START og OPTION samtidig, kan du:
• avbryte et oppvaskprogram som er i gang,
• avbryte innstilling av et alternativ.
Du kan også stille maskinen tilbake til fabrikkens innstilling for følgende alternativer:
SPRÅK
LYSSTYRKE
I innstillingsmodus, trykk inn og hold inne i ca. 6 sekunder disse to knappene samtidig;
melding om standard innstilt språk kommer til syne i displayet.
Slå maskinen på for første gang - stille inn språket
1. Trykk på ON/OFF -knappen.
2. I displayet kommer meldingen om standard innstilt språk til syne. Hvis du vil bekrefte
det innstilte språket, trykk på OK / START .
3. Hvis du vil stille inn et annet språk, bruk pilknappene opp eller ned til ønsket språk
kommer til syne i displayet. Trykk på OK / START for å bekrefte.
Første gangs bruk
Før du bruker oppvaskmaskinen for første gang:
• Forsikre deg om at den elektriske tilkoplingen og vannforbindelsene samsvarer med installasjonsinstruksjonene
• Fjern all emballasje fra apparatets innside
• Stille inn avherderen
• Hell 1 liter vann i saltbeholderen og fyll opp med avherdningssalt for oppvaskmaskin
• Fyll opp skyllemiddelbeholderen
Hvis du vil bruke tabletter med kombinerte oppvaskmidler, som: "3-i-1", "4-i-1", "5-i-1"
osv... still inn Multitab-funksjonen (se " Multitab-funksjon").
Stille inn vannhardhet
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et kalkfilter som er utviklet for å fjerne mineraler og salter
fra vanntilførselen, som ellers ville ha skadelig og aggressiv effekt på driften av maskinen.
Jo mer vannet inneholder av disse mineralene og saltene, desto hardere er vannet der du
bor. Vannhardheten måles i ekvivalente skalaer, tyske grader (°dH), franske grader (°TH) og
mmol/l (millimol per liter - internasjonal enhet for vannhardhet).
Kalkfilteret bør justeres i forhold til vannhardheten der du bor. Hos det lokale vannverket
kan du få opplysninger om dette.
Avherderen må innstilles på begge måtene: manuelt, ved å bruke justeringshjulet for vannhardhet, og elektronisk.
39
Bruke oppvaskmaskinsalt
Vannhardhet
Justere innstillingen for vannhardhet
Bruke salt
°dH
°TH
mmol/l
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nei
Manuell innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 2 fra fabrikken.
1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
2. Fjern den nedre kurven fra oppvaskmaskinen.
3. Drei på innstillingshjulet for vannhardhet
til posisjon 1 eller 2 (se tabell).
4. Sett den nedre kurven på plass igjen.
Elektronisk innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 5 fra fabrikken.
Åpne Alternativer-menyen - INNSTILLINGER - VANNHARDHET .
Bruk pilknappene opp eller ned for å stille inn nivået for avherderen i samsvar med vannets
hardhet der du bor (se tabell).
Bruke oppvaskmaskinsalt
ADVARSEL
Bruk kun salt som er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner. Alle andre typer salt som
ikke er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner, særlig bordsalt, vil ødelegge kalkfilteret.
Salt må bare fylles i like før det skal kjøres et komplett oppvaskprogram. Dette vil forhindre
at saltkorn eller saltvann som eventuelt ble sølt, blir liggende igjen i bunnen av oppvaskmaskinen over tid. Dette kan forårsake korrosjonsskader.
For å fylle i:
40
Bruke skyllemiddel
1. Åpne døren, fjern den nedre kurven og skru av hetten på saltbeholderen ved å dreie
den mot urviseren.
2. Hell 1 liter vann inn i beholderen (dette er bare nødvendig den første gangen du
fyller i salt) .
3. Bruk den vedlagte trakten, hell i salt til
beholderen er full.
4. Sett hetten tilbake på plass og pass på at
det ikke er rester etter salt i gjengene eller
på tetningene.
5. Sett hetten på igjen ved å skru den med
urviseren til den stopper med et klikk.
Det er ikke farlig at det renner ut vann fra enheten når du fyller i salt. Dette er helt normalt.
Saltbeholderen må etterfylles regelmessig.
Dette blir du minnet om med en tekstmelding i displayet FYLL SALT .
Dette skjer kun ved start og når oppvaskprogrammet er slutt; mens programmet er i gang,
er ikke meldingen om å fylle i skyllemiddel aktiv.
Meldingen om påfylling av salt kan forbli synlig i 2-6 timer etter at du har fylt på salt,
dersom oppvaskmaskinen forblir på. Hvis du bruker salt som bruker lengre tid for å løse seg
opp, kan lampen være tent enda lengre. Maskinens funksjon påvirkes ikke av dette.
Bruke skyllemiddel
ADVARSEL
Bruk kun skyllemidler av kjente merker som er beregnet for oppvaskmaskin.
Fyll aldri i andre stoffer enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (f.eks. annet oppvaskmiddel eller flytende oppvaskmiddel). Dette kan ødelegge maskinen.
Skyllemiddelet sørger for at serviset tørker godt og ikke får flekker eller striper under tørking.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk i klarskyllingsfasen.
Bruke skyllemiddel
41
1. Åpne beholderen ved å trykke på utløserknappen (A).
2. Tilsett skyllemiddel i beholderen. Maksimumsnivået for påfylling vises med "max".
Beholderen rommer ca 110 ml skyllemiddel som er tilstrekkelig for mellom 16 og
40 oppvasksykluser, avhengig av doseringsinnstillingen.
3. Pass på at lokket er skikkelig igjen etter
hver påfylling.
Tørk bort alt skyllemiddel som ble sølt under
påfylling, for å unngå for mye skumdannelse
under neste gangs oppvask.
Skyllemiddelbeholderen må etterfylles regelmessig.
Dette blir du minnet om med en tekstmelding i displayet FYLL SKYLLEMIDDEL .
Dette skjer kun ved start og når oppvaskprogrammet er slutt; mens programmet er i gang,
er ikke meldingen om å fylle i skyllemiddel aktiv.
Juster skyllemiddeldoseringen
I forhold til det ferdige tørkeresultatet, juster doseringen av skyllemiddel med 6-trinns
justeringsbryteren (posisjon 1 er minste dosering, posisjon 6 er største dosering).
Doseringsmengden er innstilt på posisjon 4 fra fabrikken.
42
Daglig bruk
Øk doseringen hvis det er vanndråper eller kalkflekker på serviset etter oppvask.
Reduser den hvis det er klebrige, hvite striper på
serviset eller blålig belegg på glass eller knivblader.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
Kontroller om det er nødvendig å fylle i mer oppvaskmaskinsalt eller skyllemiddel.
Sett inn bestikk og servise i oppvaskmaskinen.
Fyll i oppvaskmiddel.
Velg et oppvaskprogram som passer for bestikket og serviset.
Start oppvaskprogrammet.
Sette inn servise og bestikk
Svamper, husholdningstekstiler og andre gjenstander som kan absorbere vann, må ikke
vaskes i oppvaskmaskinen.
• Før du setter serviset inn i oppvaskmaskinen, bør du:
– Fjerne alle matrester.
– Bløtgjøre rester av fastbrent mat i panner
• Når du setter servise og bestikk inn i oppvaskmaskinen, husk:
– Serviset og bestikket må ikke hindre spylearmene i å rotere.
– Sett dype gjenstander, som f.eks. kopper, glass, kjeler osv. med åpningen ned, slik at
vannet ikke samles i fordypningene eller en dyp bunn.
– Tallerkener og bestikk må ikke ligge inn i hverandre eller dekke hverandre til.
– For å unngå skader på glass, må de ikke berøre hverandre.
– Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Plastredskaper og panner med teflonbelegg har en tendens til å samle vanndråper. Disse
gjenstandene tørker ikke så godt som porselen eller redskaper av stål.
• Lette redskaper (plastboller osv.) må plasseres i den øvre kurven, og slik at de ikke kan
bevege seg.
Sette inn servise og bestikk
43
Egnethet for vask i oppvaskmaskin av følgende bestikk og servise
er ikke egnet:
egner seg ikke spesielt:
• Bestikk med skaft av tre, horn, porselen eller • Servise av steintøy kan bare vaskes i oppvaskperlemor.
maskinen dersom produsenten har merket
• Plastredskaper som ikke er varmebestandige.
dette som egnet for oppvaskmaskin.
• Eldre bestikk med limte deler som ikke er var- • Glaserte mønstre kan blekne hvis serviset vamebestandige.
skes hyppig i oppvaskmaskinen.
• Limte bestikkredskaper eller servisedeler.
• Deler av sølv og aluminium har en tendens til
• Redskaper av tinn eller kopper.
å misfarges under vask i oppvaskmaskin. Re• Glass av blykrystall.
ster av f.eks. eggehvite, eggeplomme og sen• Redskaper av stål som kan ruste.
nep kan ofte forårsake flekker og misfarging
• Trebrett.
på sølv. Derfor bør sølvbestikk skylles med en
• Redskaper som er fremstilt av syntetiske figang for matrester, særlig hvis det ikke skal
brer.
vaskes like etter bruk.
Åpne døren og trekk ut kurvene for å sette inn serviset.
Nedre kurv
Sett store servisegjenstander og kjeler, og de som
er svært tilsmusset, i den nedre kurven.
For å gjøre det enklere å sett inn store gjenstander,
kan tallerkenstativet i den nedre kurven foldes ned.
44
Sette inn servise og bestikk
Bestikkurven
ADVARSEL
Skarpe kniver og annet bestikk med skarp egg må legges på bestikkbrettet eller i øvre kurv
på grunn av faren for personskader.
Plasser kniver, små skjeer og små gafler på bestikkbrettet i den øvre kurven. Plasser gafler og
skjeer som ikke passer på bestikkbrettet i bestikkurven.
For å sørge for at alle deler i bestikkurven skal bli
ordentlig vasket bør du:
1. Plassere risten på bestikkurven.
2. Plasser gafler og skjeer i bestikkurven med
håndtakene vendt ned.
For større redskaper, som f.eks. visper, kan
du la halve risten være av.
Sette inn servise og bestikk
Bestikkurven kan åpnes.
Sørg alltid for at du plasserer hånden rundt begge
delene av det to-delte håndtaket når du fjerner
kurven fra oppvaskmaskinen.
1. Sett bestikkurven på et bord eller en arbeidsbenk.
2. Separer det to-delte håndtaket.
3. Ta ut bestikket.
Ølglass
Det finnes to glassholdere på venstre side i den
nederste kurven.
Der kan du plassere opp til 4 ølglass.
Du kan folde opp ølglassholderne, om det er nødvendig.
Du kan erstatte ølglassholderne med 2 koppehyller
som følger med maskinen. Disse kan du bruke som:
• koppehyller
• champagneglassholdere.
45
46
Sette inn servise og bestikk
Slik tar du ut ølglassholderne
1. Trekk opp, og skyv på krokene forsiktig nedenfra.
2. Bruk krokene til å feste koppehyllen på den
horisontale stangen.
Du kan fjerne støtten som fester ølglassholderne
eller koppehyllene ved behov.
1. Bruk tommelfingrene til å skyve støtten tilbake.
2. Skyv dem fremover for å feste støtten
igjen.
ADVARSEL
Ikke ta tak i støtten med hånden. Dette kan føre
til personskade. Plasser hånden under støtten
på den nedre kurven.
Sette inn servise og bestikk
Øvre kurv
Plasser mindre, skjøre servisegjenstander samt
skarpt bestikk i den øvre kurven.
• Ordne steintøyet på og under de sammenfoldbare koppehyllene, slik at de står fra hverandre,
og vannet kan nå alle gjenstandene.
• Koppehyllene kan foldes opp og ut av veien
for å gi plass til høyere ting.
• Legg eller heng vin- og konjakkglass i sporene
i koppehyllen.
• Fold glassholderen til høyre for langstettede
glass, men fold den ellers til venstre slik at
den er ute av veien.
47
48
Bruke vaskemiddel
• Rekken med pigger på venstre side i den øvre
kurven danner to deler og kan også foldes slik
at den er ute av veien.
Når piggene ikke er foldet vekk: plasser glass,
krus osv. i den øvre kurven.
Når piggene er foldet vekk: mer rom for servisegjenstander.
Justere høyden på den øvre kurven
Maksimal høyde på serviset i
Øvre kurv
Nedre kurv
Med den øvre kurven hevet
22 cm
30 cm
Med den øvre kurven senket
24 cm
29 cm
Høyden til den øvre kurven kan også justeres når den er lastet.
Heve / senke den øvre kurven:
1. Trekk den øvre kurven helt ut.
2. Hold i håndtaket til den øvre kurven og hev
den så langt den kan gå og senk den deretter loddrett.
Den øvre kurven vil feste seg i den nedre
eller den øvre posisjonen.
ADVARSEL
Lukk alltid døren når du har satt inn i oppvaskmaskinen. En åpen dør kan representere
fare.
Før du stenger døren, pass på at spylearmene
kan rotere fritt.
Bruke vaskemiddel
Bruk kun oppvaskmidler som er spesielt produsert for bruk i oppvaskmaskiner.
Ta hensyn til produsentens anbefalinger på emballasjen angående doseringsmengde og
oppbevaring.
Ikke bruk mer enn korrekt mengde oppvaskmiddel, så bidrar du til å redusere forurensningen.
Bruke vaskemiddel
Fylle i oppvaskmiddel
1. Åpne lokket.
2. Fyll oppvaskmiddelbeholderen (1) med
oppvaskmiddel. Markeringen viser doseringsmengden:
20 = omlag 20 g med oppvaskmiddel
30 = omlag 30 g med oppvaskmiddel.
3. Alle programmer med forvask må tilføres
en ekstra dosering av oppvaskmiddel (5/10
g) som må tilsettes i kammeret for oppvaskmiddel til forvask (2).
Dette oppvaskmiddelet vil begynne å virke
under forvaskfasen.
4. Når du bruker en oppvaskmiddeltablett,
legger du den i kammeret (1)
5. Lukk lokket og trykk det ned til det låser
seg på plass.
Oppvaskmiddeltabletter
Oppvaskmiddeltabletter fra ulike produsenter
løser seg opp forskjellig. Dette innebærer at
noen typer oppvaskmiddeltabletter ikke vil
oppnå sin fulle rengjøringsvirkning i løpet av
korte oppvaskprogrammer. Derfor bør du bruke lengre oppvaskprogrammer når du bruker
oppvaskmiddeltabletter, for å sikre at alle rester etter oppvaskmiddelet blir fjernet.
49
50
Multitab-funksjon
Multitab-funksjon
Denne maskinen er utstyrt med " Multitab -funksjonen", som gjør at du kan bruke " Multitab
" kombinerte oppvaskmiddeltabletter.
Dette er oppvaskmidler som kombinerer funksjonene rengjøring, skyllemiddel og salt. De
kan også inneholde andre ulike pleiemidler, avhengig av hvilken type tabletter du velger
("3-i-1", "4-i-1", "5-i-1" osv...).
Kontroller om disse midlene er egnet for vannhardheten der du bor. Les anvisningene fra
produsenten.
Velg " Multitab-funksjonen" før du starter et oppvaskprogram.
Når du har valgt denne funksjonen, vil den være aktivert for alle påfølgende oppvaskprogrammer.
Når du velger denne funksjonen, vil tilsetting av skyllemiddel og salt fra beholderne automatisk deaktiveres, samtidig er tekstmeldingene for salt og skyllemiddel også deaktivert.
Hvis du bruker " Multitab-funksjonen", kan programvarigheten bli endret. I så fall vil visningen av det programmet som er i gang, automatisk bli oppdatert og vist i det digitale
displayet.
Når programmet er startet, kan " Multitab -funksjonen" IKKE endres lenger. Hvis du vil slå
av " Multitab-funksjonen", må du avbryte programmet og deretter deaktivere " Multitab funksjonen".
I dette tilfellet må du stille inn et oppvaskprogram (og eventuelle tilleggsfunksjoner) på
nytt.
Hvis tørkeresultatet ikke er tilfredsstillende, anbefaler vi at du:
1. Fyller mer skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
2. Aktiverer skyllemiddelbeholderen.
3. Stiller inn skyllemiddeldoseringen til posisjon 2.
Aktivering/deaktivering av skyllemiddel er bare mulig når MULTITAB-funksjonen er aktivert.
Hvis du vil gå tilbake til å bruke det vanlige oppvaskmiddelsystemet, anbefaler vi
at du:
1. Deaktiverer MULTITAB-funksjonen
2. Fyller i saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen igjen.
3. Juster vannhardhetens innstillinger til høyeste innstilling og gjennomfør et normalt
oppvaskprogram med tom oppvaskmaskin.
4. Juster innstillingen av vannhardheten i samsvar med vannhardheten der du bor.
5. Juster skyllemiddeldoseringen.
Vaskeprogram
51
Vaskeprogram
Normalt
skittent
Servise og
bestikk
45° GLASS
Normalt
skittent
Ømfintlig
servise og
glasstøy
FORSKYLLING
Uavhengig
av smussgrad
Delvis full
(skal fylles
opp senere
på dagen)
-
Servise og
bestikk
-
12 - 23 Vann (liter)
9
1,1 - 1,7 Strøm (kWt)
0,9
1,5 -1,7
16 - 18
18 - 20
55° 1 TIME
12 - 13
Servise og
bestikk
11 - 12
Normalt
skittent
14 - 15
ENERGISPARING 6)
4
Servise og
bestikk
-
65° NORMAL Normalt
skittent
-
70° INTENSIV Meget skit- Servise, be5)
tent
stikk, gryter og panner
0,1 0,8 -0,9 1,0 - 1,2 1,0 - 1,1 1,4 - 1,6
Servise og
bestikk
- Varighet (minutter) 2)
Lett skittent
-
30 MINUTTER 4)
-
Servise, bestikk, gryter og panner
Forbruksverdier 1)
Tørking
Blanding
av vanlig
og svært
tilsmusset
Klarskylling
AUTOMATIKK 3)
Programbeskrivelse
1/2x Mellomskylling
Type oppvask
Hovedvask
Grad av
smuss
Forvask
Program
Normalt
skittent
13 - 14
EXTRA SILENT
1,2- 1,3
7)
1) Forbruksverdiene er ment som en veiledning og er avhengige av vannets trykk og temperatur, samt av variasjoner
i strømforsyningen og mengden servise som er satt inn.
2) Det digitale displayet viser programmets varighet.
3) Under AUTOMATIKK -vaskeprogrammet fastsettes det hvor skittent serviset er utfra hvor grumset vannet er.
Programmets varighet samt vann- og energiforbruk kan variere; Dette er avhengig av om maskinen er fullastet
52
Velge og starte et vaskeprogram
eller delvis lastet og om serviset er mye eller bare litt tilsmusset. Vanntemperaturen stilles automatisk inn på
mellom 45° C og 70° C.
4) Ideelt når oppvaskmaskinen bare er halvfull. Dette er et perfekt daglig program, egnet til en familie på 4 personer
som bare vil vaske serviset og bestikket fra frokost og middag.
5) Dette programmet kommer med Care Plus-funksjonen. Den yter mer hygienisk vasking av serviset og glassene.
I den siste skyllefasen holdes temperaturen over 65°C i minst 10 minutter.
6) Testprogram for testinstitutter.
7) Dette programmet trenger ikke bruk av oppvaskmiddel
EXTRA SILENT programmet
Extra Silent er et stille oppvaskprogram som ikke vil forstyrre deg, selv når du sover. Det
kan f.eks. brukes på tidspunkter når strømmen er billigere.
Under Extra Silent vil pumpen gå med svært lav hastighet slik at støynivået reduseres med
25 % i forhold til standardprogrammet. Til gjengjeld vil varigheten bli mye lengre.
Velge og starte et vaskeprogram
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontroller at kurvene er fylt på riktig måte og at spylearmene kan rotere fritt.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Trykk på PÅ/AV -knappen.
Velg oppvaskprogram. ( Se tabellen "Oppvaskprogrammer" ).
Hvis nødvendig kan starttiden for oppvaskprogrammet utsettes.
Still inn, om ønsket, alternativene.
Trykk på OK / START knappen og lukk døren, oppvaskprogrammet starter automatisk.
Hvis du har stilt inn et starttidsforvalg, vil nedtellingen starte automatisk. Når starttidsforvalget er utløpt, starter oppvaskprogrammet automatisk.
Nedtellingen avbrytes dersom døren åpnes. Lukk døren; nedtellingen fortsetter fra der
hvor programmet ble avbrutt.
ADVARSEL
Stopp eller avbryt et oppvaskprogram som er i gang KUN hvis dette er absolutt
nødvendig.
OBS! Det kan strømme ut varm damp når du åpner døren. Vær forsiktig når du åpner
døren.
Avbryte et starttidsforvalg eller et oppvaskprogram som er i gang
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
Åpne døren til oppvaskmaskinen.
Trykk samtidig både på knappene OPTION og OK / START .
Meldingen AVBRYTE ? vil vises.
Trykk på OK / START -knappen for å bekrefte.
Maskinen går tilbake til innstillingsmodus og meldingen VELG PROGRAM vil vises.
Hvis du har avbrutt et starttidsforvalg, blir oppvaskprogrammet også avbrutt.
Hvis du vil stille inn et nytt oppvaskprogram, se etter om det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen.
Stoppe et oppvaskprogram som er i gang
• Åpne døren til oppvaskmaskinen og programmet stopper. Meldingen LUKK DØREN vil
vises.
Ta ut av oppvaskmaskinen
53
• Lukk døren til oppvaskmaskinen. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Oppvaskprogramslutt
• Oppvaskmaskinen stopper automatisk, og et lydsignal forteller deg at oppvaskprogrammet er slutt.
1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
– Meldingene PROGRAM SLUTT vil vises vekselvis med SLÅ AV .
2. Trykk på På/Av-knappen.
– Åpne oppvaskmaskinens dør, la den stå på gløtt og vent noen minutter før du tar ut
serviset; På denne måten vil serviset kjølne og tørkeresultatet være bedre
Ta ut av oppvaskmaskinen
• Varmt servise er ømfintlig mot støt.
La derfor serviset avkjøle seg før du tar det ut av oppvaskmaskinen.
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre; På den måten forhindrer du at vann
drypper fra den øvre kurven og ned på serviset i den nedre.
• Det kan være vann på sidene og på døren til oppvaskmaskinen, fordi det rustfrie stålet
gradvis blir kaldere enn serviset.
OBS
Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefaler vi at du trekker ut støpselet og stenger vannkranen.
Stell og rengjøring
Rengjøre filtrene
Filtrene må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Skitne filtre reduserer vaskeresultatet.
En tekstmelding kommer til syne med jevne mellomrom for å minne deg på at du må
rengjøre filtrene.
ADVARSEL
Før du rengjør filtrene, må du huske å slå av oppvaskmaskinen.
1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven.
54
Stell og rengjøring
2. Oppvaskmaskinens filtersystem omfatter
et grovfilter ( A ), et mikrofilter ( B ) og et
flatfilter. Frigjør filtersystemet med håndtaket på mikrofilteret, og fjern det.
3. Drei håndtaket omtrent 1/4 omdreining
mot urviseren og ta ut filtersystemet.
4. Grip tak i ringen på håndtaket til grovfilteret ( A ), og fjern det fra mikrofilteret
( B ).
5. Rengjør alle filtrene grundig under rennende vann.
6. Løft flatfilteret ut av bunnen i oppvaskmaskinen og rengjør begge overflatene
grundig.
7. Sett flatfilteret tilbake i bunnen av oppvaskmaskinen, og pass på at det sitter på
plass som det skal.
8. Plasser grovfilteret ( A ) inn i mikrofilteret
( B ), og trykk dem sammen.
9. Sett filterkombinasjonen på plass igjen og
lås den ved å dreie håndtaket med urviseren til det stopper. Under denne arbeidsprosessen, pass på at flatfilteret ikke stikker frem over bunnen i oppvaskmaskinen.
ADVARSEL
Du må ALDRI bruke oppvaskmaskinen uten at filtrene er montert. Feilplassering og feil
tilpasning av filtrene vil føre til dårlig vaskeresultat og kan skade maskinen.
Rengjøre spylearmene
Du må ALDRI prøve å fjerne spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn trepinne.
Hva må gjøres, hvis...
55
Utvendig rengjøring
Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig,
myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel ved behov. Du må aldri bruke skurende vaskemidler,
skuresvamper eller løsemidler (aceton, trikloroetylen osv....).
Innvendig rengjøring
Sørg for at tetningslistene rundt døren og beholderne for oppvaskmiddel og skyllemiddel
rengjøres regelmessig med en fuktig klut.
Vi anbefaler at du kjører et program for svært skitten oppvask med oppvaskmiddel, men
uten servise, hver 3. måned.
Lengre perioder uten bruk
Hvis du ikke skal bruke oppvaskmaskinen din over en lengre periode, anbefales det at du:
1. Trekker ut støpselet og stenger vannkranen.
2. Lar døren stå på gløtt for å hindre at det ev. danner seg ubehagelig lukt.
3. Holder maskinen ren innvendig.
Forholdsregler ved frost
Unngå å sette oppvaskmaskinen et sted der temperaturen er under 0 °C. Hvis dette ikke
kan unngås, tøm maskinen, steng døren, kople fra vanninntaksslangen og tøm den.
Flytte oppvaskmaskinen
Hvis du må flytte oppvaskmaskinen (flytte til annen bolig osv....):
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Fjern vanninntaksslanger og tøm slangene.
4. Trekk oppvaskmaskinen ut sammen med slangene.
Ikke vipp maskinen under transport.
Hva må gjøres, hvis...
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller stopper under drift.
Visse problemer skyldes manglende, grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett.
Dette kan løses ved hjelp av henvisningene som er gitt i denne oversikten, uten at du må
tilkalle servicetekniker.
Slå av oppvaskmaskinen og følg forslagene under for å rette feilen.
56
Hva må gjøres, hvis...
Melding i display og feilfunksjon
Mulig årsak og løsning
• pipende lydsignal
• Vannkranen er blokkert eller full av kalk.
• meldingen ÅPNE VANNKRANEN på displayRengjør vannkranen.
et
• Vannkranen er stengt.
Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann
Åpne vannkranen.
• Filteret (hvis utstyrt) i den gjengede overgangen på vanninntaksslangen er blokkert.
Rengjør filteret i slangeovergangen.
• Vanninntaksslangen er ikke lagt korrekt eller
ligger i klem eller er bøyd.
Kontroller inntaksslangens forbindelser.
• pipende lydsignal
• PUMPE BLOKKERT melding på displayet
Oppvaskmaskinen tømmer ikke
• Avløpsrøret på vasken er blokkert.
Rengjør avløpsrøret på vasken.
• Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt eller
ligger i klem eller er bøyd.
Kontroller avløpsslangens forbindelser.
• pipende lydsignal
•
vises i displayet
Vannbeskyttelsessystemet er aktivert
• Steng vannkranen og ta kontakt med kundeservice.
Programmet starter ikke.
• Døren til oppvaskmaskinen er ikke skikkelig
lukket. Lukk døren.
• Støpselet er ikke satt i. Sett i støpselet.
• Sikringen er gått i husets sikringsboks.
Skift sikring.
• Starttidsforvalg er innstilt.
Hvis serviset skal vaskes med en gang, avbryt
starttidsforvalget.
Når du har utført alle disse kontrollene, lukk døren og trykk på På/Av-knappen: Programmet
fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Hvis feilfunksjonen eller feilkoden opptrer igjen, ta kontakt med serviceavdelingen.
For andre feilkoder som ikke står oppført i tabellen ovenfor kan du kontakte nærmeste
servicesenter og oppgi modell (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.).
Denne informasjonen finner du på typeskiltet på siden av døren til oppvaskmaskinen.
For at du alltid skal ha disse numrene for hånden, anbefaler vi at du noterer dem her:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data
57
Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende
Serviset er ikke rent
• Det ble valgt feil oppvaskprogram
• Servise er plassert slik at vannet ikke når frem
til alle overflatene Kurvene må ikke overfylles
• Spylearmene roterer ikke fritt på grunn av feil
plassering av serviset
• Filtrene i bunnen av oppvaskmaskinen er skitne eller sitter ikke korrekt
• Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel.
• Når det er kalkavleiring på serviset, er saltbeholderen tom eller feil nivå av vannmykner er
stilt inn.
• Avløpsslangens forbindelser er ikke som de
skal være
• Saltbeholderens lokk er ikke skikkelig lukket
Serviset er vått og matt
• Det ble ikke brukt skyllemiddel
• Skyllemiddelbeholderen er tom
Det er striper, melkeaktige flekker eller blålig be- • Reduser skyllemiddeldoseringen
legg på glass og servise
Vanndråper har tørket på glass og servise
• Øk skyllemiddeldoseringen
• Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken Ta kontakt med oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon.
Hvis problemet vedvarer etter alle disse kontrollene, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling.
Tekniske data
Dimensjoner
Bredde - høyde - dybde (cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 55
Strømtilkopling - Spenning Totaleffekt - Sikring
På typeskiltet på kanten innenfor døren til oppvaskmaskinen finner du informasjon om strømtilkopling
Vanntilførselstrykk
Minimalt - Maksimalt (MPa)
0,05 - 0,8
Kapasitet
Kuverter
12
Installasjonsanvisninger
Montering
ADVARSEL
Alt rørlegger- og/eller elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet,
må utføres av kvalifisert elektriker og eller rørlegger eller en fagkyndig person.
58
Vanntilkopling
Fjern all emballasje før oppvaskmaskinen plasseres der den skal være.
Hvis mulig, plasser oppvaskmaskinen ved siden av en vannkran og et avløp.
Denne oppvaskmaskinen er utformet for å passe innunder en kjøkkenbenk eller en arbeidsplate.
OBS! Følg nøye alle instruksjonene på vedlagte sjablon for innbygging av oppvaskmaskinen
og for tilpasning av møbelpanelene.
Det er ikke nødvendig med ytterligere åpninger for ventilasjon av oppvaskmaskinen, men
kun for å la vanninntaks- og avløpsslangene samt den elektriske nettkabelen passere gjennom.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med justerbare føtter som kan brukes for å tilpasse høyden.
Under samtlige arbeider som innebærer tilgang til innvendige komponenter, skal oppvaskmaskinen være koplet fra strømnettet.
Når maskinen settes på plass, pass på at vanninntaksslangen, vannavløpsslangen og strømforsyningskabelen ikke kommer i klem eller bøyes.
Feste de tilsluttende enhetene
Oppvaskmaskinen må sikres mot at den kan vippe.
Pass på at arbeidsbenken den er plassert under er godt festet til tilstøtende seksjoner, vegg
e.l.
Plan plassering
Det er svært viktig at apparatet står helt plant for at døren skal lukke og tette skikkelig. Når
oppvaskmaskinen er riktig nivellert, vil ikke døren gnisse mot noen av kabinettsidene. Hvis
døren ikke lukker skikkelig, skrus de justerbare føttene enten strammere eller løsere til
maskinen er helt i vater.
Vanntilkopling
Vanntilførselsforbindelser
Dette apparatet kan koples til enten varm (maks. 60°) eller kald vanntilførsel.
Med varmtvannstilførsel kan du oppnå betydelig reduksjon av energiforbruket. Dette avhenger imidlertid av hvordan det varme vannet produseres. (Vi foreslår alternative energikilder som er mer miljøvennlige, som f.eks. solare eller fotoelektriske paneler og vindkraft).
Til selve forbindelsen er koplingsmutteren som er tilpasset til maskinens tilførselsslange
utformet for å kunne skrues inn på et 3/4" gjenget rørstykke eller til en spesiell hurtigkoplingskran med trykklås.
Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppført i "Tekniske spesifikasjoner". Hos
det lokale vannverket vil du få opplysninger om gjennomsnittlig vanntrykk der du bor.
Vanninntaksslangen må ikke knekkes, klemmes eller sammenvikles når den forbindes.
Oppvaskmaskinen omfatter inntaks- og avløpsslanger, som kan snus enten til venstre eller
til høyre for å tilpasses installasjonen ved hjelp av låsemutteren.
Låsemutteren må sitte korrekt for å unngå vannlekkasjer.
( OBS IKKE alle oppvaskmaskinmodellene er utstyrt med inntaks- og avløpsslanger med
låsemutter I dette tilfellet er denne innretningen ikke tilgjengelig). Hvis oppvaskmaskinen
koples til nye rør eller rør som ikke har vært brukt på en stund, bør du la vannet renne noen
minutter, før du kopler til inntaksslangen.
Vanntilkopling
59
IKKE bruk forbindelsesslanger som har vært brukt tidligere til et gammelt apparat.
Dette apparatet er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som hindrer at det brukte vannet i
oppvaskmaskinen returnerer til drikkevannsystemet. Dette apparatet samsvarer med gjeldende VVS-bestemmelser.
Vanninntaksslange med sikkerhetsventil
Når den dobbeltkapslede vanninntaksslangen er tilkoplet, skal sikkerhetsventilen være ved
siden av kranen. Derfor er vanninntaksslangen under trykk kun når vannet strømmer. Hvis
vanninntaksslangen begynner å lekke mens vannet strømmer, vil sikkerhetsventilen stenge
vannstrømmen.
Ta hensyn til følgende når du installerer vanninntaksslangen:
• Den elektriske kabelen for sikkerhetsventilen er integrert i den dobbeltkapslede vanninntaksslangen. Ikke dypp vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen ned i vann.
• Hvis vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen er skadet, må du øyeblikkelig trekke
støpselet ut av stikkontakten.
• En vanninntaksslange med sikkerhetsventil må kun erstattes av kvalifisert fagperson eller
av kundeservice.
ADVARSEL
Advarsel! Farlig spenning.
Forbindelse av vannavløpsslangen
Avløpsslangens ende kan forbindes på følgende måter:
1. Til vaskens avløpsrør, sikre den til undersiden av arbeidsflaten. Dette vil forhindre at
avløpsvann fra vasken renner inn i maskinen.
2. Til et fastmontert avløpsrør med ventil, minimum indre diameter 4 cm.
60
Elektrisk tilkopling
Høyden på avløpsforbindelsen må være maksimalt
60 cm fra oppvaskmaskinens nedre kant.
Avløpsslangen kan vende enten mot høyre eller
mot venstre på oppvaskmaskinen.
Pass på at slangen ikke ligger i bøy eller er klemt,
da dette kan forsinke eller redusere avløpet av
vannet.
Proppen i vasken må ikke være isatt når oppvaskmaskinen tømmer, da dette kan forårsake at vannet presses tilbake til maskinen.
Avløpsslangens totale lengde, inkludert eventuell
forlengelse, må ikke være lenger enn 4 meter. Den
innvendige diameteren på forlengelsesslangen må
ikke være mindre enn diameteren på den vedlagte
slangen.
På samme måte må den indre diameteren på koplinger som brukes for tilkopling til avløpet
ikke være mindre enn diameteren på slangen som følger med.
Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må først all plastfolien (A) være
fjernet . Dersom ikke hele membranen fjernes, vil det etter hvert samle seg opp matrester,
som til slutt blokkerer vannlåsen i oppvaskmaskinens tømmeslange.
Våre apparater er utstyrt med en sikkerhetsinnretning som
beskytter mot at det brukte vannet kan renne tilbake til maskinen igjen. Hvis røret på vasken din har en innebygget "antireturventil", kan dette føre til at oppvaskmaskinen din ikke
tømmer som den skal. Derfor anbefaler vi at du fjerner den.
Forsikre deg om at vannkoplingene er tette etter installasjon
for å unngå lekkasjer.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Sikkerhetsforskriftene krever at apparatet jordes.
Før apparatet brukes for første gang, pass på at opplysningene om nominell spenning og
strømforsyning som er oppgitt på typeskiltet samsvarer med det som gjelder for det stedet
der oppvaskmaskinen skal installeres.
Nominell sikring finner du også på typeskiltet.
Sett alltid støpselet inn i en støtsikker stikkontakt som er korrekt montert. Flerveisplugger,
konnektorer og forlengelseskabler må ikke brukes.
Dette kan føre til brannfare på grunn av overoppheting.
Om nødvendig, få skiftet kabelsystemet og stikkontaktene i huset. I fall den elektriske kabelen må skiftes, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling.
Det må være mulig å nå støpselet etter at apparatet er installert.
Trekk aldri støpselet ut etter kabelen. Trekk alltid i selve støpselet.
Produsenten overtar intet ansvar dersom sikkerhetsanvisningene over ikke ble fulgt.
Miljøvern
61
Miljøvern
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Emballasjemateriale
Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Deler av plast er merket med f.eks. >PE <,
>PS< osv. Kast emballasjematerialene i riktig avfallsbeholder hos kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
ADVARSEL
Når et apparat ikke lenger er i bruk:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Skjær av kabelen og støpselet og kast det.
• Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at barn kan sperre seg inne i maskinen og sette livet
i fare.
62
63
www.electrolux.com
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.aeg-home.dk
117955661-00-022009
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.aeg-hvitevarer.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising