Aeg-Electrolux | F55011VI | User manual | Aeg-Electrolux F55011VI Handleiding

Aeg-Electrolux F55011VI Handleiding
FAVORIT 55011 VI
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Afwasmachine
Lave-vaisselle
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningsinstructies
3
Veiligheidsinformatie
Gebruik conform de voorschriften
Algemene veiligheid
Veiligheid van kinderen
Installatie
Beschrijving van het product
3
3
3
3
4
4
Bedieningspaneel
Digitaal display
Toets uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Functietoetsen
Instelmodus
Geluidssignalen
Voor het eerste gebruik
De waterontharder instellen
Handmatige afstelling
Elektronische afstelling
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van glansspoelmiddel
De glansmiddeldosering afstellen
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
Onderrek
Bestekmand
Bovenrek
De hoogte van het bovenrek aanpassen
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
10
11
11
11
12
13
14
Gebruik van vaatwasmiddelen
14
15
De Multitabfunctie
16
Glansspoelmmiddeldoseerbakje inschakelen
17
Afwasprogramma's
18
Een afwasprogramma selecteren en starten
19
Een afwasprogramma onderbreken
19
Een afwasprogramma annuleren
19
Een afwasprogramma instellen en starten
met uitgestelde start
19
De uitgestelde start annuleren
20
Einde van het afwasprogramma
20
De lading verwijderen
20
Onderhoud en reiniging
20
De filters reinigen
20
Schoonmaken van de buitenkant
22
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
22
Problemen oplossen
22
Technische gegevens
Montage-instructies
24
24
Montage
Bevestigen van het apparaat aan de
aangrenzende keukenmeubelen
Het apparaat waterpas afstellen
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Afvoerslang
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
24
25
25
25
25
26
27
Milieubescherming
27
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
3
Bedieningsinstructies
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het
apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Gebruik conform de voorschriften
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Doe geen oplosmiddelen in het apparaat. Pas op voor explosiegevaar.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek.
• Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Gevaar
voor brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
• Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker uit het stopcontact en draai de
waterkraan dicht.
• Alleen een bevoegde servicemonteur mag dit apparaat repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Neem
altijd contact op met onze service-afdeling.
Algemene veiligheid
• Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken.
Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat
van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden aan
ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit de afwasmachine. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt om letsel te voorkomen. Bovendien
struikelt u zo niet over de deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Veiligheid van kinderen
• Alleen volwassenen mogen dit apparaat gebruiken. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
4
Beschrijving van het product
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het vervoer. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem, indien nodig, contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór de eerste ingebruikneming.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet de elektrische installatie uitvoeren.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet het loodgieterswerk uitvoeren.
• Wijzig de specificaties van dit product niet en verander dit product niet. Gevaar voor
letsel en schade aan het apparaat.
• Het apparaat niet gebruiken:
– als de hoofdkabel of waterslangen beschadigd zijn,
– als het bedieningspaneel, werkblad of plint zodanig beschadigd zijn, dat u bij het
inwendige van het apparaat kan komen.
Neem contact op met onze service-afdeling.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Volg nauwkeurig de instructies op voor de elektrische en wateraansluitingen.
Beschrijving van het product
1 Bovenrek
2 Instelschijf waterhardheid
Bedieningspaneel
3
4
5
6
7
8
9
5
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
Digitaal display
Toets uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Indicatielampjes
Aan/Uit-toets
Functietoetsen
Indicatielampjes
MULTITAB
Gaat aan als u de multitab-functie activeert. Zie 'Multitab-functie'.
Zout 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir
bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout
voor afwasmachines'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat
u het reservoir heeft gevuld. Dit heeft geen ongewenst
effect op de werking van het apparaat.
6
Bedieningspaneel
Indicatielampjes
Einde programma
Gaat aan als een afwasprogramma is afgelopen. Hulpfuncties:
• Niveau van de waterontharder.
• In- of uitschakelen van de geluidssignalen.
• in-/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
• Er klinkt een geluidssignaal als het apparaat een storing heeft.
1) Wanneer het zoutreservoir leeg is, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma
loopt.
Digitaal display
Op het display verschijnt:
• Aantal uitgestelde uren tot de start.
• Als het apparaat in de instelmodus staat.
• Als er een afwasprogramma is ingesteld.
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 9 uur
uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Programmakeuzetoetsen
Met deze toetsen kunt u het wasprogramma selecteren. Druk op een programmatoets en
het bijbehorende indicatielampje gaat aan. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's' voor meer
gegevens over de afwasprogramma's.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze acties:
• het instellen van de waterontharder. Zie hoofdstuk 'De waterontharder instellen'.
• het in-/uitschakelen van de geluidssignalen. Zie hoofdstuk 'Geluidssignalen'.
• Om de multitab-functie in of uit te schakelen Zie hoofdstuk 'Multitab-functie'.
• het in-/uitschakelen van de glansmiddeldosering als de functie multitab actief is. Zie
hoofdstuk 'Multitab-functie'.
• Het lopende afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren. Zie hoofdstuk
'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen:
• het instellen van een afwasprogramma.
• het instellen van het niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van de geluidssignalen.
• het in-/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Druk op de aan/uit-toets. Het apparaat staat in de instelmodus als:
– Alle controlelampjes van de programmatoetsen gaan aan en op het digitale display
worden drie horizontale streepjes weergegeven.
Voor het eerste gebruik
7
Druk op de aan/uit-toets. Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
– Slechts een controlelampje van de programmatoetsen aan gaat en op het digitale display
één horizontaal streepje wordt weergegeven.
– Een afwasprogramma is ingesteld. Annuleer het programma om terug te keren naar de
instelmodus. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Geluidssignalen
U hoort een geluidssignaal:
• aan het einde van het afwasprogramma.
• tijdens het instellen van de waterontharder.
• als het apparaat een storing heeft.
Het activeren van de geluidssignalen is in de fabriek ingesteld.
Volg deze stappen om de geluidssignalen uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Druk op functietoets C.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en B gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets C begint te knipperen.
– Het controlelampje einde programma gaat branden.
Geluidssignalen ingeschakeld.
5. Druk nogmaals op functietoets C.
– Het indicatielampje einde programma gaat uit.
Geluidssignalen uitgeschakeld.
6. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Volg deze stappen om de geluidssignalen in te schakelen:
1. Voer de bovengenoemde procedure uit totdat het indicatielampje aan gaat.
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw
omgeving. Stel, indien nodig, de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ga dan
naar hoofdstuk 'Multitab-functie'.
8
De waterontharder instellen
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Mineralen en
zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.
De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen:
• Duitse graden (dH°).
• Franse graden (°TH).
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
• Clarke.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.
Waterhardheid
Instelling waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatige afstelling
Het apparaat in in de fabriek ingesteld op stand 2.
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
3. Zet de schijf voor de waterhardheid in
stand 1 of 2 (zie tabel).
4. Plaats het onderste rek terug.
5. Sluit de deur.
Elektronische afstelling
De waterontharder is in de fabriek ingesteld op niveau 5.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
9
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– Het indicatielampje van functietoets A blijft knipperen.
– De indicatielampjes van functietoetsen B en C gaan uit.
– Het indicatielampje einde begint te knipperen.
– U hoort een geluidssignaal.
De instelfunctie van de waterontharder is geactiveerd.
Het indicatielampje einde programma knippert en een hoorbaar signaal geeft het niveau van de waterontharder aan. De pauze tussen de signalen is ongeveer 3 seconden.
Voorbeeld: 5 knipperingen / 5 onderbroken geluidssignalen, onderbreking, 5 knipperingen / 5 onderbroken geluidssignalen, onderbreking = niveau 5
6. Druk nogmaals op functietoets A om het niveau van de waterontharder met één stap
te verhogen.
7. Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
LET OP!
Gebruik alleen zout voor afwasmachines. Andere soorten zout die niet geschikt zijn voor
afwasmachines kunnen schade toebrengen aan de waterontharder.
LET OP!
Zoutkorrels en zout water op de bodem van het apparaat kunnen roest veroorzaken. Vul
het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start om roest te voorkomen.
Volg deze stappen om het zoutreservoir te vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen de eerste keer).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u dit vult met zout.
10
Gebruik van glansspoelmiddel
Gebruik van glansspoelmiddel
LET OP!
Gebruik alleen merkglansmiddelen voor afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste keer spoelen automatisch toegevoegd.
Volg deze stappen om het glansmiddeldoseerbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop (A) om het glansmiddeldoseerbakje te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel. De markering 'max.' toont
het maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er
te veel schuim ontstaat tijdens het wassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje.
De vaatwasser inruimen
11
Vul het doseerbakje bij wanneer de glansmiddelindicatie (B)) helder wordt.
De glansmiddeldosering afstellen
De dosering van het glansmiddel is in de fabriek ingesteld op stand 4.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
6 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen.
– Verhoog de dosering als er waterdruppels of
kalkresten op het serviesgoed achterblijft.
– Verlaag de dosering als er strepen, witte vlekken
of een blauwige laag op het serviesgoed te zien
is.
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
LET OP!
Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines.
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (sponzen, huishouddoekjes, enz.) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt:
– Verwijder alle voedselresten en vuil
– Laat aangebakken voedselresten eerst inweken.
12
De vaatwasser inruimen
• Volg deze stappen terwijl u serviesgoed en bestek laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
– Zorg er voor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek elkaar niet overlappen.
– Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast
te houden. Voorwerpen van kunststof drogen niet zo goed als porselein en stalen voorwerpen.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg er voor dat de voorwerpen niet verschuiven.
LET OP!
Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma
start.
WAARSCHUWING!
Sluit altijd de deur nadat u het apparaat vult of leeg haalt. Een geopende deur kan gevaarlijk
zijn.
Onderrek
Plaats groter en sterk vervuild serviesgoed en pannen in het onderrek.
De vaatwasser inruimen
13
U kunt de rijen met punten in het onderrek laten
zakken om ruimte te maken voor potten, pannen
en schalen.
Bestekmand
WAARSCHUWING!
Plaats messen met lange punten niet rechtop in de bestekmand. Leg lang en scherp snijgereedschap horizontaal in het bovenrek. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen.
Gebruik de bestekroosters.
• Plaats de roosterinzet op de bestekmand.
• Gebruik bij groter bestek slechts één van de
roosterinzetten.
• Plaats vorken en lepels met het handvat naar
beneden.
• Plaats messen met het handvat naar boven.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
14
De vaatwasser inruimen
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor schotels, kommen,
kopjes, glazen, potten en deksels. Rangschik alle
voorwerpen zo dat het water er aan alle kanten bij
kan komen.
• Klap de kopjesrekken op voor langere voorwerpen.
• Zet glazen met een lange voet ondersteboven
in de kopjesrekken.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.
Maximale hoogte van borden in:
bovenrek
onderrek
Bovenste stand
22 cm
30 cm
Onderste stand
24 cm
29 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste of onderste stand te zetten:
Gebruik van vaatwasmiddelen
15
1. Trek het bovenrek tot de aanslag naar buiten.
2. Houd het bovenrek vast bij de handgreep,
trek het zo ver mogelijk naar boven en laat
het dan verticaal naar beneden zakken.
Het bovenrek klikt in de onderste of bovenste stand vast.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik alleen afwasmiddelen (poeder, vloeibaar of tablet) die geschikt zijn voor afwasmiddelen.
Volg de gegevens op de verpakking op:
• Dosering aanbevolen door de fabrikant.
• Aanbevelingen omtrent opslag.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te sparen.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Open het deksel van het afwasmiddelbakje.
2. Vul het afwasmiddelbakje ( A) met afwasmiddel. De markering toont de dosering:
20 = ongeveer 20 g afwasmiddel
30 = ongeveer 30 g afwasmiddel.
16
De Multitabfunctie
3. Als u een wasprogramma gebruikt met een
voorwasfase, doet u ook afwasmiddel in
het voorwasdoseerbakje ( B).
A
B
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt,
plaatst u deze in het afwasmiddelbakje ( A).
5. Sluit het deksel van het afwasmiddelbakje.
Druk op het deksel totdat het op zijn plaats
klikt.
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik
lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig
te verwijderen.
De Multitabfunctie
De multitab-functie is voor gecombineerde afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten hulpmiddelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en zout voor afwasmachines. Sommige soorten tabletten kunnen andere hulpmiddelen bevatten.
Controleer of deze tabletten geschikt zijn voor de lokale waterhardheid. Zie de instructies
van de fabrikant.
Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitab-functie stopt de stroom glansmiddel en zout automatisch. Het indicatielampje
voor zout is gedeactiveerd.
De programmaduur kan toenemen als u de multitab-functie gebruikt.
De Multitabfunctie
17
Schakel de multitab-functie in of uit, voordat u een afwasprogramma start.
U kunt de multitab-functie niet in- of uitschakelen wanneer het programma loopt. Annuleer
het afwasprogramma en stel het programma vervolgens weer in.
Om de multitab-functie in te schakelen:
• Druk beide multitab-toetsen (D en E) in en houd ze ingedrukt. Het controlelampje multitab gaat aan.
Om de multitab-functie uit te schakelen:
• Druk beide multitab-toetsen (D en E) in en houd ze ingedrukt. Het controlelampje multitab gaat uit.
Volg deze stappen als de droogresultaten niet naar wens zijn:
1. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
2. Activeer de glansmiddeldosering.
3. Stel de dosering van het glansmiddel in op stand 2.
• U kunt de dosering van het glansmiddel alleen in- of uitschakelen als de multitab-functie
ingeschakeld is.
Glansspoelmmiddeldoseerbakje inschakelen
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt.
– De controlelampjes voor de functies A, B, en C gaan knipperen.
4. Druk op functietoets B.
– De controlelampjes van functietoetsen A en C gaan uit.
– Het controlelampje van functietoets B blijft knipperen.
5. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het controlelampje einde programma gaat branden.
6. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Om het glansmiddeldoseerbakje uit te schakelen, volgt u de bovengenoemde stappen uit
totdat het indicatielampje einde programma uit gaat.
Om normaal afwasmiddel te gebruiken:
1. Schakel de Multitab-functie uit.
2. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
3. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
4. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de glansmiddeldosering af.
18
Afwasprogramma's
Afwasprogramma's
Wasprogramma's
Programma
Mate van vervuiling
INTENSIV CARE 70° Sterk vervuild
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
Voorwas
Hoofdwas tot 70°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Voorwas
Hoofdwas tot 45 °C of 70 °C
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
AUTO1)
Alles
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
30 MIN 2)
Normaal of licht
vervuild
Serviesgoed en bestek Hoofdwas tot 60 °C
Laatste spoelgang
ECO 50°3)
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Alles
Gedeeltelijke lading
(later op de dag verder te vullen).
1 koude spoelgang (om te voorkomen dat voedselresten blijven
plakken).
Voor dit programma is geen afwasmiddel nodig.
1) Tijdens het afwasprogramma Auto wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid
van het water. De programmaduur en de verbruikswaarden kunnen variëren. Dit hangt af of het apparaat
volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling van het serviesgoed. Het apparaat past automatisch
de temperatuur van het water aan tijdens de hoofdwasfase.
2) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie van
4 personen die alleen het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de machine wil laden.
3) Testprogramma voor testinstanties. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad.
Verbruikswaarden
Programma
Duur (in minuten)
Energieverbruik
(kWh)
Water (in liters)
INTENSIV CARE 70° 140 - 150
1,5 - 1,7
16 - 18
AUTO
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
30 MIN
30
0,9
9
ECO 50°
150 - 160
1,0 - 1,1
12 - 13
12
0,1
4
De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
serviesgoed kunnen deze waarden veranderen.
Een afwasprogramma selecteren en starten
19
Een afwasprogramma selecteren en starten
Stel het afwasprogramma in met de deur op een kier. Het afwasprogramma start alleen
nadat u de deur heeft gesloten. Tot dat moment kunnen de instellingen nog worden gewijzigd.
Volg deze stappen om een afwasprogramma in te stellen en te starten:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op een van de programmatoetsen. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's'.
– Het programma-indicatielampje gaat aan.
– Op het digitale display worden drie horizontale streepjes weergegeven.
4. Sluit de deur.
– Het afwasprogramma start automatisch.
– Op het digitale display wordt slechts één horizontaal streepje weergegeven. Dit blijft
aan gedurende het afwasprogramma.
Wanneer het afwasprogramma loopt, kunt u het programma niet wijzigen. Annuleer het
afwasprogramma.
WAARSCHUWING!
Onderbreek of annuleer een afwasprogramma alleen als dit nodig is.
LET OP!
Open de deur voorzichtig. Er kan hete stoom vrijkomen.
Een afwasprogramma onderbreken
Open de deur.
• Het programma stopt.
Sluit de deur.
• Het programma gaat verder vanaf het punt dat het was onderbroken.
Een afwasprogramma annuleren
1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat:
– Alle programmalampjes aan gaan.
– Op het digitale display worden drie horizontale streepjes weergegeven.
2. Laat de functietoetsen B en C los. Het afwasprogramma is geannuleerd.
Op dit punt kunt u de volgende stappen uitvoeren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in .
Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel voordat u een nieuw afwasprogramma
instelt.
Een afwasprogramma instellen en starten met uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Een afwasprogramma instellen.
20
Onderhoud en reiniging
4. Druk op de toets uitgestelde start totdat het display de juiste duur van de uitgestelde
start van het afwasprogramma toont.
– Het indicatielampje uitgestelde start gaat aan.
5. Sluit de deur.
– Het aftellen van de uitgestelde start begint.
– Het aftellen van de uitgestelde start telt af in stappen van 1 uur.
– Als het aftellen verstreken is, start het afwasprogramma automatisch.
Open de deur niet tijdens het aftellen om het aftelproces niet te onderbreken. Als u de deur
weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat:
– Alle programmalampjes aan gaan.
– Op het digitale display worden drie horizontale streepjes weergegeven.
Als u een uitgestelde start annuleert, moet u ook het afwasprogramma annuleren.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in.
Einde van het afwasprogramma
• Het apparaat stopt automatisch.
• Er zijn geluidssignalen hoorbaar om het einde van het programma aan te geven.
1. Open de deur.
– Het digitale display gaat uit.
– Het controlelampje einde programma gaat branden.
– Het indicatielampje einde programma gaat aan.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Laat de deur enkele minuten op een kier staan voor betere droogresultaten. Haal de
machine daarna pas leeg.
Laat het serviesgoed afkoelen voordat u het uit de afwasmachine haalt. Hete borden beschadigen sneller.
De lading verwijderen
• Verwijder eerst voorwerpen van het onderrek en dan van het bovenrek.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u de filters schoon maakt.
De filters reinigen
LET OP!
Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg er voor dat de filters juist zijn geplaatst.
Onjuiste plaatsing veroorzaakt slechte wasresultaten en schade aan het apparaat.
Onderhoud en reiniging
21
Maak indien nodig de filters schoon. Vuile filters verminderen de wasresultaten.
De afwasmachine heeft drie filters:
1. grove filter (A)
2. microfilter (B)
3. platte filter (C)
Volg deze stappen om de filters schoon te maA
ken:
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
B
C
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Draai het handvat van het microfilter (B)
een kwartslag naar links om het filtersysteem te ontgrendelen.
Verwijder het filtersysteem.
Houd het grove filter (A) handmatig uit
de opening.
Verwijder het grove filter (A) van het microfilter (B).
Verwijder het platte filter (C) uit de bodem van eht apparaat.
Maak de filters schoon onder stromend
water.
Plaats het platte filter (C) terug in de bodem van het apparaat.
Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
Zet het filtersysteem op zijn plaats.
Draai het handvat van het microfilter (B)
naar rechts totdat het op z'n plek klikt.
Zo vergrendelt u het filtersysteem.
Plaats het onderste rek terug.
Sluit de deur.
Verwijder de sproeiarmen niet.
Als de openingen in de sproeiarmen verstopt raken, verwijdert u de achterblijvende delen
met een coctailprikkertje.
22
Problemen oplossen
Schoonmaken van de buitenkant
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale afwasmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloroethyleen enz).
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
LET OP!
Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt. De
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door vorst.
Als dit niet mogelijk is, leeg het apparaat en sluit de deur. Haal de watertoevoerslagn los
en verwijder het water in de watertoevoerslang.
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Als er een storing is, probeer dan eerst het probleem zelf op te lossen. Als u het probleem
zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice.
LET OP!
Schakel het apparaat uit en voer de hieronder voorgestelde corrigerende handelingen uit.
Storingscode en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• Voortdurend knipperen van het
controlelampje programma bezig
• Onderbroken geluidssignaal
• 1 keer knipperen van het controlelampje Einde
De afwasmachine wordt niet gevuld
met water
• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
• De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
• Het filter in de watertoevoerslang is geblokkeerd.
Maak het filter schoon.
• De aansluiting van de watertoevoerslang is niet juist. De
slang kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• Voortdurend knipperen van het • De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
controlelampje programma beOntstop de gootsteenafvoer.
zig
• De aansluiting van de waterafvoerslang is niet juist. De
• Onderbroken geluidssignaal
slang kan geknakt of ingedeukt zijn.
• 2 keer knipperen van het indicaZorg er voor dat de aansluiting juist is.
tielampje einde programma
De afwasmachine pompt geen water weg
Problemen oplossen
Storingscode en storing
23
Mogelijke oorzaak en oplossing
• Voortdurend knipperen van het • Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze
controlelampje programma beservice-afdeling.
zig
• Onderbroken geluidssignaal
• 3 keer knipperen van het indicatielampje einde programma
De anti-overstromingsinrichting is
geactiveerd
Het programma begint niet
• De deur van het apparaat is niet gesloten.
Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• De uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start om het programma onmiddellijk te starten.
Sluit het apparaat aan na de controle. Het programma gaat verder vanaf het punt dat het
was onderbroken. Als de storing zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met de serviceafdeling.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen:
• Modelbeschrijving (Mod.)
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Raadpleeg het typeplaatje voor deze gegevens.
Schrijf de benodigde gegevens hier op:
Modelbeschrijving : ..........
Productnummer : ..........
Serienummer : ..........
De schoonmaakresultaten zijn slecht
De borden zijn niet schoon
• Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type
lading en mate van vervuiling.
• De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan
alle kanten bij kan.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
• De filters zijn vuil of niet juist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Er zitten kalkresten op de
borden
• Het zoutreservoir is leeg.
• De waterontharder is ingesteld op het verkeerde niveau.
• De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.
Het serviesgoed is nat en dof • Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
24
Technische gegevens
De schoonmaakresultaten zijn slecht
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige
vlekken of een blauwzweem
• Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels • Verhoog de dosering van het glansmiddel.
op de glazen en de borden
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte cm
59,6
Hoogte cm
81,8 - 89,8
Diepte cm
55
Elektrische aansluiting - Volta- Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het tyge - Totale vermogen - Zeke- peplaatje aan de binnenrand van de deur van de afwasmachine.
ring
Leidingwaterdruk
Capaciteit
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Aantal couverts
12
Montage-instructies
Montage
WAARSCHUWING!
Zorg dat de stekker tijdens de installatie niet is aangesloten.
Volg de instructies op de bijgesloten sjabloon voor:
• inbouw van het apparaat.
• Installeer het meubelpaneel.
• Sluit de watertoevoer en waterafvoer aan.
Installeer het apparaat onder een aanrecht (keukenblad of gootsteen).
Als reparatie nodig is, moet het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn voor de monteur.
Plaats het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.
Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasmachine vereist, maar
alleen om de watertoevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te laten.
De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes voor het instellen van de hoogte.
Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine voor dat de watertoevoerslang, de
afvoerslang en het aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt.
Aansluiting aan de waterleiding
25
Bevestigen van het apparaat aan de aangrenzende keukenmeubelen
Zorg er daarom voor dat het aanrecht waaronder de machine geplaatst wordt, stevig bevestigd is aan een vaste structuur (aangrenzende keukenunits, kasten, wand).
Het apparaat waterpas afstellen
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht
is. Als het apparaat waterpas staat, mag de deur de zijkanten van het keukenkastje niet
raken. Als de deur niet juist sluit, draai dan de afstelbare pootjes losser of vaster totdat het
apparaat waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Sluit het apparaat aan een hete (max. 60°) of koude watertoevoer aan.
Gebruik een heet watertoevoer om het energieverbruik te verminderen, als het hete water
door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonneof fotovoltaïsche panelen en wind).
Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een externe schroefdraad van 3/4".
LET OP!
Gebruik geen aansluitslangen van een oud apparaat.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden (zie "Technische gegevens"). Zorg er
voor dat uw waterleidingbedrijf u de gemiddelde leidingwaterdrukwaarden in uw omgeving
geeft.
Zorg er voor dat er geen deuken in de watertoevoerslang zitten en dat de slang niet is
geknakt of ingedeukt.
Plaats de sluitmoer op de juiste manier om waterlekkage te voorkomen.
LET OP!
Sluit het apparaat niet aan nieuwe leidingen aan of aan leidingen die lang niet zijn gebruikt.
Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
De watertoevoerslang heeft een dubbele wand en bevat een hoofdkabel aan de binnenkant
en een veiligheidsklep. De watertoevoerslang staat alleen onder druk als het water stroomt.
Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep het stromende
water.
Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
• Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
• Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact.
• Laat alleen de Klantenservice de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
26
Aansluiting aan de waterleiding
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning
Afvoerslang
1. Sluit de waterafvoerslang aan op een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak.
Hiermee wordt voorkomen dat het gootsteenwater terug de machine in loopt.
2. Sluit de waterafvoerslang aan een bestaande leiding met een ventilatieopening (minimale binnendiameter 4 cm).
De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte
bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine.
Zorg er voor dat de afvoerslang niet geknikt is of
bekneld raakt om te voorkomen dat de waterafvoerslang niet juist werkt.
Verwijder de gootsteendop als het apparaat water
afvoert om te voorkomen dat het water terug in
de machine loopt.
De totale lengte van de afvoerslang, inclusief een
eventueel verlengstuk, mag niet langer zijn dan 4
meter. De binnendiameter mag niet kleiner zijn
dan de diameter van de slang
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang aan een sifon onder de gootsteen
aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang
veroorzaken
Het apparaat heeft een veiligheidsfunctie om te
voorkomen dat vuil water terug in de machine
loopt. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een
geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede
waterafvoer van uw afwasmachine in de weg
staan. Verwijder de terugslagklep.
LET OP!
Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
27
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
De fabrikant is niet verantwoordelijk, als u deze veiligheidsmaatregelen niet opvolgt.
Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.
Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw lokale stroomleverancier.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegspluggen, connectors en verlengsnoeren. Gevaar voor brand.
Vervang de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de service-afdeling.
Zorg er voor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
Trek niet aan de kabel om het apparaat los te halen. Trek altijd aan de stekker zelf.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.
28
Sommaire
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
Notice d'utilisation
Consignes de sécurité
Utilisation réglementaire
Sécurité générale
Sécurité enfants
Installation
Description de l'appareil
29
29
29
29
30
30
31
Bandeau de commande
Affichage numérique
Touche Départ différé
Touches de sélection des programmes
32
32
33
Touches de fonction
Mode Programmation
Signaux sonores
Avant la première utilisation
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage manuel
Réglage électronique
Utilisation du sel régénérant
Utilisation du liquide de rinçage
Réglage du dosage du liquide de rinçage
Rangement des couverts et de la vaisselle
33
33
33
33
34
34
35
35
36
36
38
38
Conseils utiles
38
Panier inférieur
39
Panier à couverts
40
Panier supérieur
41
Réglage de la hauteur du panier supérieur
41
Utilisation du produit de lavage
Fonction "Tout en 1"
Pour activer le distributeur de liquide de
rinçage
Programmes de lavage
42
43
44
45
Sélection et départ d'un programme de lavage
46
Interruption d'un programme
46
Annulation d'un programme
46
Réglage et démarrage d'un programme de
lavage avec départ différé
46
Annulation du départ différé
47
Fin d'un programme de lavage
47
Déchargement du lave-vaisselle
47
Entretien et nettoyage
47
Nettoyage des filtres
48
Nettoyage extérieur
49
Précautions en cas de gel
49
En cas d'anomalie de fonctionnement
49
Caractéristiques techniques
51
Instructions d'installation
51
Installation
51
Fixation
52
Mise à niveau de l'appareil
52
Raccordement à l'arrivée d'eau
52
Tuyau d'arrivée d'eau
52
Tuyau de vidange
53
Branchement électrique
54
En matière de protection de l'environnement
54
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
29
Notice d'utilisation
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement ce manuel
avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à proximité de l'appareil. Les
utilisateurs doivent connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité
de l'appareil.
Utilisation réglementaire
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être
lavés en machine.
• N'utilisez pas de solvants dans votre appareil. Ceux-ci pourraient provoquer une explosion !
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier
à couverts avec la pointe vers le bas. ou posez-les en position horizontale dans le panier
supérieur.
• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
• Evitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante peut s'en
échapper. Risque de brûlures !
• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle avant la fin du cycle de lavage.
• Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée
d'eau.
• Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
• N'essayez en aucun cas de réparer le lave-vaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais
fonctionnement du lave-vaisselle. Contactez votre service après vente. Exigez des pièces
d'origine.
Sécurité générale
• Les personnes (y compris les enfants) qui souffrent de capacités mentales, physiques et
sensorielles réduites ou qui ne se sont pas familiarisées avec le mode de fonctionnement
de l'appareil, ne doivent pas l'utiliser. Elles doivent être surveillées ou dirigées par une
personne responsable de leur sécurité.
• Respectez les consignes de sécurité du fabricant du détergent pour éviter les brûlures
aux yeux, à la bouche et la gorge.
• Ne buvez pas l'eau du lave-vaisselle. Des résidus de produit de lavage peuvent rester dans
l'appareil.
• Fermez toujours la porte de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher tout risque
de blessure ou de chute accidentelle.
• Ne vous asseyez pas ou ne montez pas sur la porte ouverte.
30
Consignes de sécurité
Sécurité enfants
• Seuls les adultes doivent utiliser cet appareil. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas
avec l'appareil.
• Rangez les emballages hors de la portée des enfants. Ils présentent un risque de suffocation.
• Rangez les détergents dans un endroit sûr. Veillez à ce que les enfants ne touchent pas
les produits de lavage.
• Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil quand la porte est ouverte.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez pas un
appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le fournisseur.
• Déballez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
• Une personne compétente et qualifiée doit prendre en charge l'installation électrique.
• Une personne compétente et qualifiée doit prendre en charge le travail de plomberie.
• Ne modifiez ni les spécifications ni le produit. Risque de blessure ou d'endommagement
de l'appareil.
• N'utilisez pas l'appareil :
– si le câble secteur ou les tuyaux d'eau sont endommagés,
– si le bandeau de commande, le plan de travail ou la plinthe sont endommagés, si vous
pouvez accéder à l'intérieur de l'appareil.
Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.
• Ne percez pas dans les côtés de l'appareil pour ne pas endommager les composants
électriques et hydrauliques.
AVERTISSEMENT
Respectez scrupuleusement les consignes données pour les branchements électriques et le
raccordement de l'eau.
Description de l'appareil
Description de l'appareil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir de sel régénérant
Distributeur de détergent
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
31
32
Bandeau de commande
Bandeau de commande
1
2
3
4
5
6
Affichage numérique
Touche Départ différé
Touches de sélection des programmes
Voyants
Touche Marche/Arrêt
Touches de fonction
Voyants
MULTITAB
S'allume lorsque vous activez la fonction " Tout en 1 ".
Reportez-vous au chapitre " Fonction Tout en 1 ".
Sel 1)
Le voyant s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant
doit être rempli. Reportez-vous au chapitre "Utilisation
du sel régénérant".
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant
peut rester allumé plusieurs heures après le remplissage
du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement
de l'appareil.
Fin du programme
s'allume quand le programme de lavage est terminé.
Fonctions auxiliaires :
• Niveau de l'adoucisseur.
• Activation/désactivation des signaux sonores.
• Activation/désactivation du distributeur de liquide de
rinçage.
• Une alarme se déclenche en cas d'anomalie de fonctionnement.
1) Lorsque le réservoir à sel est vide, le voyant ne s'allume pas pendant qu'un programme est en cours.
Affichage numérique
L'affichage indique :
• le décompte du départ différé.
• si l'appareil est en mode Programmation.
Bandeau de commande
33
• si un programme de lavage a été sélectionné.
Touche Départ différé
Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 1 à 9
heures. Reportez-vous au chapitre " Réglage et départ d'un programme de lavage ".
Touches de sélection des programmes
Avec ces touches vous pouvez sélectionner le programme de lavage. Le voyant correspondant s'allume lorsque vous appuyez sur une touche. Pour plus de détails sur les programmes
de lavage, reportez-vous au chapitre "Programmes de lavage".
Touches de fonction
Utilisez les touches de fonction pour les opérations suivantes :
• régler l'adoucisseur d'eau Reportez-vous au chapitre " Réglage de l'adoucisseur d'eau ".
• activer/désactiver les signaux sonores Reportez-vous au chapitre " Signaux sonores ".
• l'activation/la désactivation de la fonction "Tout en 1" Reportez-vous au chapitre " Tout
en 1 ".
• l'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage si la fonction "Tout en
1" est activée Reportez-vous au chapitre " Tout en 1 ".
• annuler le programme de lavage en cours ou un départ différé programmé. Reportezvous au chapitre " Réglage et départ du programme de lavage ".
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer les opérations suivantes :
• Sélectionner un programme de lavage.
• Régler le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Activer/désactiver les signaux sonores.
• Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque :
– Tous les voyants du programme s'allument et trois barres horizontales apparaissent sur
l'affichage numérique.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil n'est pas en mode Programmation lorsque :
– Un seul voyant de programme s'allume et une barre horizontale apparaît sur l'affichage
numérique.
– Un programme de lavage a été sélectionné. Pour revenir au mode Programmation, annulez le programme. Reportez-vous au chapitre " Réglage et départ d'un programme de
lavage ".
Signaux sonores
Un signal sonore retentit :
• à la fin du programme.
• pendant le réglage de l'adoucisseur d'eau.
• en cas d'anomalie de fonctionnement.
L'activation des signaux sonores est réglée en usine.
Pour désactiver les signaux sonores, procédez comme suit :
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. L'appareil doit se trouver en mode Programmation.
34
Avant la première utilisation
3. Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
4. Appuyez sur la touche de fonction C.
– Les voyants des touches de fonction A et B s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction C clignote.
– Le voyant de fin du programme s'allume.
Les signaux sonores sont activés.
5. Appuyez de nouveau sur la touche de fonction C.
– Le voyant de fin du programme s'éteint.
Les signaux sonores sont désactivés.
6. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
Pour activer les signaux sonores, procédez comme suit :
1. Appliquez la procédure décrite ci-dessus jusqu'à ce que le voyant de fin du programme
s'allume.
Avant la première utilisation
Appliquez la procédure pas à pas en vous reportant aux instructions suivantes :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Si
nécessaire, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions ('3 en 1', '4 en 1', '5 en 1', etc.),
reportez-vous au chapitre "Fonction Tout en 1".
Réglage de l'adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux et les sels de l'alimentation en eau. Les sels et les
minéraux peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil.
La dureté de l'eau est mesurée par échelles équivalentes :
• °dH allemand.
• °TH français.
• mmol/l (millimole par litre – unité internationale de la dureté de l'eau).
• Clarke.
Ajustez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Renseignez-vous
auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté
de l'eau de votre zone d'habitation.
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Dureté de l'eau
35
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
degrés Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Ne pas approvisionner en sel régénérant.
Réglez manuellement et électroniquement l'adoucisseur d'eau.
Réglage manuel
L'adoucisseur est réglé d'usine sur 2.
1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le panier inférieur.
3. Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur
1 ou 2 (reportez-vous au tableau).
4. Installez le panier inférieur.
5. Fermez la porte.
Réglage électronique
L'adoucisseur est réglé d'usine sur le niveau 5.
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. L'appareil doit se trouver en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et C.
5. Appuyez sur la touche de fonction A.
– Le voyant de la touche de fonction A continue de clignoter.
– Les voyants des touches de fonction B et C s'éteignent.
– Le voyant de fin du programme clignote.
– Un signal sonore retentit.
36
Utilisation du sel régénérant
La fonction de réglage de l'adoucisseur d'eau est activée.
Le voyant de fin du programme clignote et un signal sonore retentit pour indiquer le
niveau de l'adoucisseur d'eau. La pause dure environ 3 secondes.
Exemple : 5 clignotements / 5 signaux sonores intermittents - pause - 5 clignotements /
5 signaux sonores intermittents - pause, etc. = niveau 5
6. Chaque pression de la touche de fonction A détermine le passage au niveau suivant.
7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mémoriser l'opération.
Utilisation du sel régénérant
ATTENTION
Utilisez uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle. Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau.
ATTENTION
Pour éviter que des grains de sel ou de l'eau salée qui a débordé n'entre en contact avec le
fond de la cuve pendant un laps de temps prolongé, approvisionnez en sel juste avant de
démarrer un programme de lavage complet pour éviter tout risque de corrosion.
Pour réapprovisionner, procédez comme suit :
1. Dévissez le bouchon du réservoir de sel en le tournant dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (cette opération est nécessaire uniquement
lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à
ce que le réservoir soit rempli.
4. Veillez à ce que le filetage et le joint du
réservoir ne présentent aucune trace de
sel.
5. Remettez le bouchon en place et serrezle en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Il est normal que l'eau déborde du réservoir au
moment où vous le remplissez de sel.
Utilisation du liquide de rinçage
ATTENTION
N'utilisez que des liquides de rinçage spécifiques pour lave-vaisselle.
Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (par ex. un
agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un détergent liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
Utilisation du liquide de rinçage
37
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans taches ni striures.
Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours du dernier rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Ouvrez le distributeur en appuyant sur le
levier de fermeture (A).
2. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage. Le repère "max." indique le niveau
maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin
d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage suivant.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé après chaque remplissage.
38
Rangement des couverts et de la vaisselle
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage
lorsque le voyant (B)) s'éclaire.
Réglage du dosage du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage est réglé d'usine sur le niveau 4.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre 1 (minimum) et 6 (maximum).
Tournez le sélecteur pour augmenter ou réduire le
dosage.
– Augmentez le dosage si vous constatez la présence de gouttes d'eau ou de taches de calcaire
sur la vaisselle au terme du lavage.
– Réduisez la dose si vous constatez des rayures,
des taches blanches ou une pellicule bleuâtre
sur la vaisselle.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Conseils utiles
ATTENTION
Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être
lavés en machine.
Tout objet absorbant l'eau (chiffon, éponges de nettoyage, ...) ne doit pas être lavé au lavevaisselle.
• Avant de charger la vaisselle, veillez à :
– Enlever tous les restes d'aliments.
– Laisser tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés
ou attachés.
Rangement des couverts et de la vaisselle
39
• Lorsque vous chargez la vaisselle et les couverts :
– Chargez les articles creux tels que tasses, verres et casseroles, etc. en les retournant.
– Assurez-vous que l'eau ne s'accumule pas dans un creux ou dans un fond bombé.
– Assurez-vous que la vaisselle et les couverts ne soient pas insérés les uns dans les
autres, ou ne se chevauchent.
– Assurez-vous que les couverts et la vaisselle ne recouvrent pas d'autres ustensiles.
– Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
– Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes
d'eau. Ces articles ne seront pas séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en
acier.
• Placez les articles légers (bols,...) dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils
ne puissent se retourner.
ATTENTION
Assurez-vous que la vaisselle et les couverts n'entravent pas la rotation du bras d'aspersion
avant de lancer un programme de lavage.
AVERTISSEMENT
Fermez toujours la porte après avoir chargé ou déchargé l'appareil. Une porte ouverte est
source de danger.
Panier inférieur
Rangez les casseroles et les grands plats très sales
dans le panier inférieur.
40
Rangement des couverts et de la vaisselle
Abaissez les rangées d'ergots du panier inférieur
pour pouvoir charger des grands plats, des casseroles, des poêles et des saladiers.
Panier à couverts
AVERTISSEMENT
Ne placez pas les couteaux longs en position verticale. Disposez les éléments longs et coupants à l'horizontale dans le panier supérieur. Attention aux éléments coupants.
Utilisez les séparateurs à couverts.
• Placez les séparateurs à couverts sur le panier à
couverts.
• Pour les gros ustensiles, utilisez un seul séparateur à couverts.
• Placez les fourchettes et les cuillères, manche
tourné vers le bas.
• Les couteaux, manche tourné vers le haut.
• Intercalez les cuillères aux autres couverts,
afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Rangement des couverts et de la vaisselle
41
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour des sous-tasses,
saladiers, tasses, verres, casseroles et couvercles.
L'eau doit pouvoir atteindre toutes les surfaces de
la vaisselle.
• Pour les articles de plus grande dimension,
rabattez les supports pour tasses vers le haut.
• Placez les verres à long pied dans les supports
pour tasses en les retournant.
Réglage de la hauteur du panier supérieur
Vous pouvez placer le panier supérieur dans deux positions pour faciliter le chargement.
Hauteur maximale de la vaisselle dans :
Panier supérieur
Panier inférieur
position la plus haute
22 cm
30 cm
position la plus basse
24 cm
29 cm
Pour régler en hauteur le panier supérieur, procédez comme suit :
42
Utilisation du produit de lavage
1. Tirez le panier supérieur jusqu'à la butée.
2. Tout en le maintenant par la poignée, relevez le panier supérieur le plus possible
puis abaissez-le verticalement.
Le panier supérieur se verrouille dans sa
position la plus haute ou la plus basse.
Utilisation du produit de lavage
Utilisez uniquement des produits de lavage (poudre, liquide ou en pastilles) spécialement
conçus pour une utilisation au lave-vaisselle.
Veuillez respecter les indications du fabricant figurant sur l'emballage :
• Le dosage recommandé par le fabricant.
• Les consignes de stockage.
En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la
protection de l'environnement.
Pour remplir le distributeur de produit de lavage, procédez comme suit :
1. Ouvrez le couvercle du distributeur de détergent.
2. Versez le détergent dans le distributeur
( A). Le repère indique le dosage :
20 = environ 20 g de produit de lavage
30 = environ 30 g de produit de lavage.
Fonction "Tout en 1"
43
3. Si vous sélectionnez un programme de lavage avec prélavage, versez une dose supplémentaire dans le compartiment ( B).
A
B
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent,
placez-les dans le distributeur ( A).
5. Fermez le couvercle. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Le produit de lavage se dissout avec une rapidité qui diffère selon la marque. Certaines
pastilles ne donnent pas le meilleur résultat possible avec des programmes de lavage courts.
Utilisez des programmes de lavage longs lorsque vous utilisez les pastilles afin d'éliminer
complètement le détergent.
Fonction "Tout en 1"
La fonction "Tout en 1" utilise les pastilles de détergent multifonctions.
Ces pastilles contiennent différents agents tels que détergent, liquide de rinçage et sel
régénérant spécial lave-vaisselle. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Vérifiez si ces pastilles sont adaptées à la dureté de l'eau de votre région. Consultez à cet
effet les instructions du fabricant.
La fonction "Tout en 1" une fois sélectionnée reste allumée sauf si vous la désactivez.
La fonction "Tout en 1" arrête automatiquement le débit du liquide de rinçage et du sel. Le
voyant de réapprovisionnement en sel régénérant est désactivé.
La durée du programme peut augmenter si vous utilisez la fonction "Tout en 1".
44
Fonction "Tout en 1"
Activez ou désactivez la fonction "Tout en 1" avant de lancer un programme de lavage.
Vous ne pouvez pas activer ou désactiver la fonction "Tout en 1" en cours de programme.
Annulez le programme de lavage et sélectionnez de nouveau le programme.
Pour activer la fonction "Tout en 1" :
• Maintenez appuyées les deux touches de la fonction "Tout en 1" (touches de fonction D
et E). Le voyant de la fonction "Tout en 1" s'allume.
Pour désactiver la fonction "Tout en 1" :
• Maintenez enfoncées les deux touches Tout en 1 (touches de fonction D et E). Le voyant
de la fonction "Tout en 1" s'éteint.
Si le séchage n'est pas satisfaisant, nous vous suggérons de procéder de la manière
suivante :
1. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
2. Activez le distributeur de liquide de rinçage.
3. Réglez le dosage du liquide de rinçage sur 2.
• L'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage est possible uniquement si la fonction "Tout en 1" est activée.
Pour activer le distributeur de liquide de rinçage
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. L'appareil doit se trouver en mode Programmation.
3. Appuyez et maintenez appuyées les touches B et C.
– Les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
4. Appuyez sur la touche de fonction B.
– Les voyants des touches de fonction A et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction B clignote.
5. Appuyez à nouveau sur la touche de fonction B.
– Le voyant de fin du programme s'allume.
6. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
Pour désactiver le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme indiqué ci-dessus
jusqu'à ce que le voyant de fin du programme s'éteigne.
Si vous souhaitez réutiliser des produits de lavage traditionnels :
1. Désactivez la fonction "Tout en 1".
2. Remplissez le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
3. Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau
4. Faites un lavage sans vaisselle.
5. Réglez ensuite le degré de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre
région.
6. Réglez le dosage du liquide de rinçage.
Programmes de lavage
45
Programmes de lavage
Programmes de lavage
Programme
Degré de salissure
INTENSIV CARE 70° Très sale
Type de vaisselle
Description du programme
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage principal à 70°C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
AUTO1)
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage principal à 45°C ou 70°C
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
30 MIN 2)
Moyennement
ou légèrement
sale
Vaisselle et couverts
Lavage principal à 60°C
Rinçage final
ECO 50°3)
Moyennement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage principal à 50°C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Tous
Charge partielle (à
compléter dans la
journée).
1 rinçage à froid (pour éviter que
les restes d'aliments ne collent).
Il n'est pas nécessaire d'utiliser de
produit de lavage avec ce programme.
1) Au cours du programme Auto, le degré de salissure de la vaisselle est déterminé par le degré de turbidité de
l'eau. La durée du programme et les consommations varient. Cela dépend si l'appareil est plein ou non et du
degré de salissure de la vaisselle. L'appareil règle automatiquement la température de l'eau pendant le lavage
principal.
2) Programme de lavage quotidien parfait pour un lave-vaisselle partiellement chargé. Idéal pour une famille de
4 personnes qui souhaite seulement laver la vaisselle et les couverts du dîner et du petit déjeuner.
3) Programme de test des organismes de contrôle. Veuillez consulter la brochure fournie séparément pour
connaître les résultats des tests.
Valeurs de consommation
Programme
Durée (en minutes)
Énergie (en kWh)
Eau (en litres)
INTENSIV CARE 70° 140 - 150
1,5 - 1,7
16 - 18
AUTO
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
30 MIN
30
0,9
9
ECO 50°
150 - 160
1,0 - 1,1
12 - 13
12
0,1
4
Ces valeurs changent en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations
dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
46
Sélection et départ d'un programme de lavage
Sélection et départ d'un programme de lavage
Sélectionnez le programme de lavage en laissant la porte entrouverte. Le programme de
lavage démarre uniquement après la fermeture de la porte. Vous pouvez effectuer toutes
les modifications souhaitées jusqu'à ce moment-là.
Pour sélectionner et lancer un programme de lavage, procédez comme suit :
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. L'appareil doit se trouver en mode Programmation.
3. Appuyez sur l'une des touches de programme. Reportez-vous au chapitre "Programmes
de lavage".
– Le voyant du programme correspondant s'allume.
– Trois barres horizontales apparaissent sur l'affichage numérique.
4. Fermez la porte.
– Le programme démarre automatiquement.
– Une seule barre horizontale apparaît sur l'affichage numérique. Elle reste affichée
pendant toute la durée du programme de lavage.
Il n'est désormais plus possible de modifier le programme en cours. Vous devez pour cela,
annuler le programme.
AVERTISSEMENT
Annulez ou interrompez un programme de lavage uniquement si cela est absolument nécessaire.
ATTENTION
Ouvrez la porte avec précaution. Une vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil.
Interruption d'un programme
Ouvrez la porte.
• Le programme s'arrête.
Fermez la porte.
• Le programme reprend à partir du moment de l'interruption.
Annulation d'un programme
1. Appuyez et maintenez appuyées les touches B et C jusqu'à ce que :
– Tous les voyants du programme s'allument.
– Trois barres horizontales apparaissent sur l'affichage numérique.
2. Relâchez les touches de fonction B et C. Le programme est annulé.
À ce stade, vous pouvez procéder comme suit :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sélectionnez un autre programme de lavage.
Vérifiez qu'il y a du produit de lavage dans le distributeur correspondant si vous souhaitez
sélectionner un nouveau programme de lavage.
Réglage et démarrage d'un programme de lavage avec départ différé
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. L'appareil doit se trouver en mode Programmation.
Entretien et nettoyage
47
3. Sélectionnez un programme de lavage.
4. Appuyez sur la touche Départ différé jusqu'à ce que le délai prévu avant le départ du
programme clignote sur l'affichage.
– Le voyant Départ différé s'allume.
5. Fermez la porte.
– Le décompte du départ différé démarre automatiquement.
– Le décompte s'effectue d'heure en heure.
– Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
L'ouverture de la porte interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la porte, le décompte
reprend là où il a été interrompu.
Annulation du départ différé
1. Appuyez et maintenez appuyées les touches B et C jusqu'à ce que :
– Tous les voyants du programme s'allument.
– Trois barres horizontales apparaissent sur l'affichage numérique.
L'annulation d'un départ différé implique également l'annulation du programme de
lavage.
2. Sélectionnez un autre programme de lavage.
Fin d'un programme de lavage
• L'appareil s'arrête automatiquement.
• Les signaux sonores de fin de programme retentissent.
1. Ouvrez la porte.
– L'affichage numérique s'éteint.
– Le voyant de fin du programme s'allume.
– Le voyant reste allumé quand le programme est terminé.
2. Mettez l'appareil à l'arrêt.
3. Pour laisser refroidir la vaisselle et améliorer le processus de séchage, laissez la porte
du lave-vaisselle entrouverte et attendez quelques minutes avant de décharger la vaisselle.
Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer de l'appareil. La vaisselle encore
chaude est sensible aux chocs.
Déchargement du lave-vaisselle
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L'acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Mettez l'appareil à l'arrêt avant de procéder au nettoyage des filtres.
48
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
ATTENTION
N'utilisez pas l'appareil sans les filtres. Contrôlez que les filtres sont correctement installés.
Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage peuvent être
compromises et l'appareil pourrait être endommagé.
Nettoyez les filtres, le cas échéant. Avec des filtres sales les résultats du lavage sont inférieurs.
Le lave-vaisselle possède 3 filtres :
1. filtre grossier (A)
2. micro-filtre (B)
3. filtre plat (C)
Pour le nettoyage des filtres, procédez comme
A
suit :
1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le panier inférieur.
B
C
3.
4.
5.
6.
Pour déverrouiller le système de filtrage,
tournez la poignée du micro-filtre (B)
d'environ 1/4 de tour vers la gauche.
Retirez le système de filtrage.
Saisissez le filtre grossier (A) par la poignée annulaire.
Retirez le filtre grossier (A) du microfiltre
(B).
En cas d'anomalie de fonctionnement
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
49
Retirez le filtre plat (C) du fond de la cuve.
Nettoyez les filtres sous l'eau courante.
Réinstallez le filtre plat (C) dans le fond
de la cuve.
Placez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres
à la fois.
Mettez le système de filtrage en place.
Bloquez-les en tournant la poignée du
microfiltre (B) dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à la butée.
Installez le panier inférieur.
Fermez la porte.
Ne retirez pas les bras d'aspersion.
Si les orifices des bras d'aspersion sont bouchés, éliminez les résidus de salissure à l'aide
d'un cure-dent.
Nettoyage extérieur
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commande, à l'aide
d'un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits nettoyants neutres. N'utilisez
aucun produit abrasif, éponges à récurer ou solvants (acétone, trichloroéthylène etc.
Précautions en cas de gel
ATTENTION
N'installez pas l'appareil dans une pièce où la température descend au-dessous de 0 °C. Le
fabricant n'est pas responsable des dommages encourus à cause du gel.
Si cela est impossible, videz l'appareil et fermez la porte. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau
et videz-la.
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non
correctes ou d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans le tableau,
sans faire appel au Service après-vente. Si l'anomalie persiste, contactez le Service aprèsvente.
ATTENTION
Mettez à l'arrêt l'appareil avant d'effectuer les contrôles que nous vous suggérons ci-après.
50
En cas d'anomalie de fonctionnement
Code d'erreur et anomalie de fonctionnement
• clignotement continu du voyant
du programme en cours
• un signal sonore intermittent est
émis
• 1 clignotement du voyant de fin
du programme
Le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en eau
Cause possible et solution
• Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou incrusté de tartre.
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le filtre situé dans le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
• Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été installé correctement.
Le tuyau est plié ou écrasé.
Vérifiez le raccordement.
• clignotement continu du voyant • Le robinet de l'évier est bouché.
du programme en cours
Nettoyez le robinet de l'évier.
• un signal sonore intermittent est • Le tuyau de vidange n'a pas été installé correctement. Le
émis
tuyau est plié ou écrasé.
• 2 clignotements du voyant de fin
Vérifiez le raccordement.
du programme
Le lave-vaisselle ne vidange pas
• clignotement continu du voyant • Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le Service
du programme en cours
Après-vente.
• un signal sonore intermittent est
émis
• 3 clignotements du voyant de fin
du programme
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché
Le programme ne démarre pas
• La porte de l'appareil n'est pas fermée.
Fermez la porte.
• La prise du câble d'alimentation électrique de l'appareil
n'est pas branchée.
Insérez la fiche dans la prise secteur.
• Le fusible a grillé dans la boîte à fusibles.
Remplacez le fusible.
• La fonction Départ différé est sélectionnée.
Annulez le Départ différé pour démarrer le programme
immédiatement.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme
reprend là où il a été interrompu. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service Aprèsvente.
Les informations suivantes sont nécessaires pour une aide rapide et adaptée :
• Modèle (Mod.)
• Référence produit (PNC)
• Numéro de série (S.N.)
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur l'appareil.
Inscrivez les informations ici :
Description du modèle : ..........
Caractéristiques techniques
51
Référence du produit : ..........
Numéro de série : ..........
Les résultats de lavage sont insatisfaisants
La vaisselle n'est pas propre
• Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié.
• La vaisselle est disposée de manière telle à empêcher l'eau d'atteindre toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.
• La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle
mal rangée.
• Les filtres sont encrassés ou mal installés.
• La quantité de détergent est insuffisante ou le distributeur de
détergent n'a pas été approvisionné.
Des dépôts de tartre sont
présents sur la vaisselle
• Le compartiment de sel est vide.
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est mal réglé.
• Le bouchon du compartiment de sel n'est pas vissé correctement.
La vaisselle est mouillée et
terne
• Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la vaisselle pré- • Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
sentent des rayures, des taches blanches ou un film
bleuâtre
Des gouttes d'eau ont séché • Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
sur les verres et la vaisselle
• Il se peut que le détergent en soit la cause.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur cm
59,6
Hauteur cm
81,8 - 89,8
Profondeur cm
55
Branchement électrique - Ten- Les informations concernant le branchement électrique figurent
sion - Puissance totale - Fusible sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte
du lave-vaisselle.
Pression de l'eau d'alimentation
Capacité
Minimale
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Couverts
12
Instructions d'installation
Installation
AVERTISSEMENT
Avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
52
Raccordement à l'arrivée d'eau
Respectez les instructions fournies lors de :
• La mise en place de la machine.
• L'installation du panneau de façade.
• Le branchement à l'arrivée et à l'évacuation d'eau.
Installation sous un plan de travail ou un évier
Si une réparation est nécessaire, l'appareil doit rester facilement accessible au technicien.
Placez l'appareil à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation
d'eau.
Outre les ouvertures prévues pour le passage des tuyaux d'alimentation d'eau, de vidange
et du câble d'alimentation, aucune autre ouverture de ventilation du lave-vaisselle n'est
requise.
Le lave-vaisselle incorpore des pieds permettant le réglage en hauteur de l'appareil.
Lors de l'encastrement de l'appareil dans le meuble, veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau,
le tuyau de vidange et le câble d'alimentation ne soient ni entortillés, ni pliés, ni écrasés.
Fixation
Veillez à ce que l'élément sous lequel l'appareil est logé soit correctement fixé à une structure fixe (éléments de meubles de cuisine adjacents, murs).
Mise à niveau de l'appareil
Assurez-vous que l'appareil est à niveau pour que la porte se ferme correctement. Si l'appareil n'est pas à niveau, la porte ne se fermera pas correctement. Dans ce cas, vissez ou
dévissez les pieds de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit à niveau.
Raccordement à l'arrivée d'eau
Tuyau d'arrivée d'eau
Cet appareil peut être alimenté en eau chaude (max. 60°) ou en eau froide.
Si l'eau chaude provient de sources d'alimentation écologiques (comme des panneaux solaires ou des éoliennes), utilisez de l'eau chaude pour réduire la consommation d'énergie.
Raccordez le tuyau d'alimentation à un robinet d'eau à filetage pour tuyau 3/4".
ATTENTION
N'utilisez pas les tuyaux d'un ancien appareil.
La pression de l'eau doit se situer dans les limites indiquées dans les "Caractéristiques techniques". Pour connaître la pression d'alimentation moyenne de votre zone d'habitation,
adressez-vous à votre société locale de distribution d'eau.
Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré lorsque
vous effectuez le raccordement.
Installez correctement le contre-écrou pour éviter toute fuite d'eau.
ATTENTION
Si l'appareil est raccordé au moyen de tuyaux ou de tuyaux ayant peu servis, faites s'écouler
l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.
Raccordement à l'arrivée d'eau
53
Le tuyau d'arrivée d'eau est à double paroi et comporte une soupape de sécurité avec un
fil électrique. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule.
Si le tuyau fuit, la soupape de sécurité coupe automatiquement l'eau.
Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
• N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, débranchez immédiatement la prise secteur.
• Le Service Après-vente de votre magasin vendeur est seul habilité à remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse
Tuyau de vidange
1. Raccordez le tuyau de vidange au robinet de sortie de l'évier et fixez-le sous le plan de
travail. Cela empêche que les eaux usées de l'évier ne repartent dans l'appareil.
2. Raccordez le tuyau de vidange à une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale,
(diamètre intérieur de 4 cm minimum).
Le raccordement de vidange doit être situé à une
hauteur de 60 cm maximum par rapport à la base
inférieure du lave-vaisselle.
Assurez-vous que le tuyau n'est pas courbé ou
écrasé, sous peine d'empêcher ou de ralentir l'évacuation de l'eau.
Enlevez le bouchon d'évier lorsque l'appareil évacue l'eau pour empêcher tout reflux de l'eau vers
l'appareil.
La longueur totale du tuyau de vidange, y compris
celle de la rallonge, ne doit pas dépasser 4 mètres.
Le diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au
diamètre du tuyau d'évacuation
54
Branchement électrique
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un
embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la membrane en plastique (A). Si vous
oubliez d'enlever toute la membrane, les particules
d'aliments risquent de s'accumuler avec le temps
et de boucher l'embout du tuyau de vidange du
lave-vaisselle
L'appareil est doté d'un système de sécurité qui
empêche l'eau sale de retourner dans l'appareil. Si
le robinet de votre évier est doté d'un clapet de
retenue, cela pourrait entraver la vidange correcte de l'appareil. Enlevez le clapet de retenue.
ATTENTION
Vérifiez l'étanchéité des raccords.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de non-respect de ces mesures de sécurité.
Mettez l'appareil à la terre conformément aux instructions.
Assurez-vous que la tension nominale et le type d'alimentation indiqués sur la plaque
signalétique correspondent à ceux de l'alimentation locale.
Utilisez toujours une prise à l'épreuve des chocs.
N'utilisez pas des multiprises, des adaptateurs ou des rallonges. Ils présentent un risque
d'incendie.
Ne remplacez pas le câble secteur vous-même. Contactez le service après-vente de votre
magasin vendeur.
Assurez-vous que la prise est accessible après l'installation.
Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique
sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage
dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
55
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité
mentionnées dans ce chapitre.
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et la prise et mettez-les au rebut.
• Éliminez le dispositif de bloquage de porte. Ceci pour empêcher que des enfants ne
restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie en danger.
www.electrolux.com
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.aeg-electrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur:
www.aeg-electrolux.be
www.aeg-electrolux.lu
117975141-00-062009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising