HUSQVARNA-ELECTROLUX | QB5181X | User manual | HUSQVARNA-ELECTROLUX QB5181K Användarmanual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QB5181K Användarmanual
QB 5181
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag.
Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där
spetsteknologi också matchar energisnålhet och miljömässig hänsyn.
Så tack för att du valt en kvalitetsprodukt från oss!
För att du ska få största möjliga nytta och glädje av ditt nyförvärv föreslår vi att
du börjar med att läsa igenom den här bruksanvisningen och bekantar dig med alla
funktioner och fördelar.
Förvara gärna bruksanvisningen på en lämplig plats nära produkten så att du lätt
kan ta fram den när du behöver friska upp minnet eller ha svar på en fråga.
Lycka till!
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Innehåll
3
117973210-00-20122007
Innehåll
Bruksanvisning
5
Säkerhetsinformation
Korrekt användning
Allmän säkerhet
Barnsäkerhet
Installation
5
5
6
6
6
Produktbeskrivning
7
Kontrollpanel
Digital display
Funktionsknappar
Inställningsläge
Avbryta ett inställt eller pågående program
8
9
9
9
10
När maskinen används första gången
10
Ställ in vattenavhärdaren
Manuell inställning
Elektronisk inställning
10
11
12
Användning av disksalt
12
Användning av sköljmedel
Justera doseringen av spolglans
13
14
Daglig användning
14
Ladda bestick och porslin
Underkorg
Bestickskorg
Överkorg
Justera överkorgens höjd
15
16
17
18
19
Användning av diskmedel
Fylla på diskmedel
20
20
Multitabfunktion
Multitabfunktion
Aktivera / inaktivera Multitabfunktionen
21
21
22
4
Innehåll
Programöversikt
23
Välja och starta ett diskprogram
24
Plocka ur disken
26
Skötsel och rengöring
Rengöring av filter
Rengöring av spolarmar
Utvändig rengöring
Invändig rengöring
Långa uppehåll
Åtgärder vid frysrisk
Flytta maskinen
26
26
28
28
28
28
28
28
Vad ska jag göra om ...
29
Tekniska data
31
Information till provningsanstalter
32
Installationsanvisningar
34
Installation
Inbyggnad
Justera diskmaskinens höjd
Justera sockelns höjd
Montera ångskyddet
Förankring vid angränsande enheter
Vattenanslutning
Anslutning av tömningsslang
34
34
34
35
35
36
36
37
Elektrisk anslutning
38
Miljöskydd
Förpackningsmaterial
39
39
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
5
Bruksanvisning
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att säkerställa att maskinen används på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips
och varningar, innan du använder diskmaskinen första gången. För att undvika
onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder maskinen
har god kännedom om dess funktioner och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den medföljer maskinen om den flyttas eller säljs så att alla
som använder maskinen får korrekt information om maskinens handhavande och
säkerhet.
Korrekt användning
• Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av hushållsartiklar som är
lämpade för maskindiskning.
• Häll aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Det finns risk för explosion.
• Knivar och andra vassa föremål måste placeras i bestickkorgen med spetsarna
vända nedåt eller läggas i överkorgen.
• Använd endast produkter (diskmedel, salt och sköljmedel) som är avsedda för
diskmaskiner.
• Öppna inte luckan när maskinen är i drift. Het ånga kan strömma ut.
• Plocka inte ut disk ur diskmaskinen förrän diskprogrammet är klart.
• Efter användning, koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker
och endast originaldelar får användas.
• Försök under inga omständigheter att reparera maskinen på egen hand. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador och allvarliga
funktionsstörningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Kräv alltid att original
reservdelar används till reparationer.
6
Säkerhetsinformation
Allmän säkerhet
• Diskmedel för diskmaskiner kan orsaka kemiska brännskador i ögon, mun och
hals. Det kan vara livsfarligt! Följ säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av
diskmedlet.
• Vattnet i diskmaskinen är inte avsett att drickas. Rester från diskmedlet kan
fortfarande finnas kvar i maskinen.
• Se till att luckan alltid är stängd, förutom när diskkorgarna fylls eller töms. Detta
förhindrar att någon snubblar på den öppna luckan och skadar sig.
• Sitt inte och stå inte på luckan när den är öppen.
Barnsäkerhet
• Denna maskin är avsedd att användas av vuxna personer. Låt inte barn använda
diskmaskinen utan tillsyn.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan
föreligga.
• Förvara alla diskmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.
• Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Installation
• Inspektera diskmaskinen avseende transportskador. Anslut aldrig en skadad maskin till ett eluttag. Kontakta din återförsäljare om maskinen är skadad på något
sätt.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används.
• Alla elektriska och rörläggningsarbeten som krävs för att installera denna maskin
måste utföras av en kvalificerad och kompetent person.
• Det är av säkerhetsskäl farligt att ändra specifikationerna eller att försöka
modifiera denna produkt på något sätt.
• Använd inte diskmaskinen om nätkabeln eller vattenslangarna är skadade eller
om maskinens kontrollpanel, övre panel eller sockel är skadad så att det finns
risk att man kommer åt maskinens invändiga komponenter. Kontakta vår lokala
serviceavdelning för att undvika säkerhetsrisker.
• Det är förbjudet att borra i diskmaskinens paneler. Det kan bli skador på
komponenterna i vatten- och elsystemet.
Produktbeskrivning
7
VARNING
För anslutning av elektricitet och vatten, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
Produktbeskrivning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Överkorg
Reglage för inställning av vattenhårdhet
Saltbehållare
Diskmedelsfack
Sköljmedelsfack
Typskylt
Filter
Nedre spolarm
Övre spolarm
8
Kontrollpanel
Diskmaskinen har invändig belysning som tänds och släcks när luckan öppnas och
stängs.
Invändig belysning försedd med en lysdiod av Klass 1 enligt EN 60825-1:1994 +
A1:2002 + A2:2001.
Kontakta Electrolux Service om denna lampa behöver bytas ut.
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
Strömbrytare På/Av
Programvalsknappar
Knapp för Fördröjd start
Kontrollampor
Digital display
Funktionsknappar
Kontrollpanel
9
Kontrollampor
Program pågår
Tänds när ett diskprogram ställs in och lyser medan programmet pågår.
MULTITAB
Anger att Multitabfunktionen är aktiverad/avstängd (se avsnittet Multitabfunktion).
Salt
Tänds när specialsaltet tar slut. 1)
Sköljmedel
Tänds när sköljmedlet tar slut. 1)
1) Kontrollamporna för salt och sköljmedel tänds aldrig under ett diskprogram även om salt och/eller sköljmedel
behöver fyllas på.
Digital display
Den digitala displayen visar:
• den hårdhet som vattenavhärdaren är inställd på,
• ungefärlig återstående tid för det pågående programmet,
• om sköljmedelsdoseringen är på eller av (ENDAST när Multitabfunktionen är
aktiverad),
• när ett diskprogram är klart (en nolla visas på den digitala displayen),
• nedräkningen av den fördröjda starttiden,
• koder för feltillstånd i maskinen.
Funktionsknappar
Följande funktioner kan ställas in / utföras med hjälp av dessa knappar:
• inställningen av vattenavhärdaren,
• avbryta ett pågående diskprogram eller fördröjd start,
• aktivera / inaktivera Multitabfunktionen,
• aktivera / inaktivera sköljmedelsdoseringen när Multitabfunktionen är aktiverad.
Inställningsläge
Maskinen är i inställningsläge när kontrollamporna för ALLA programknappar är
tända.
10
När maskinen används första gången
Tänk alltid på att när du:
– väljer ett diskprogram,
– ställer in vattenavhärdaren, eller
– aktiverar / inaktiverar sköljmedelsdoseringen
MÅSTE maskinen vara i inställningsläge.
Om en programlampa är tänd är det senast utförda eller valda programmet
fortfarande inställt. I detta fall måste programmet avbrytas för att återgå till
inställningsläge.
Avbryta ett inställt eller pågående program
Håll de två CANCEL-knapparna (B och C) intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds. Programmet har nu avbrutits och maskinen är i inställningsläge.
När maskinen används första gången
Innan du använder diskmaskinen första gången:
• Kontrollera att el- och vattenanslutningarna har gjorts enligt
installationsanvisningarna
• Avlägsna allt förpackningsmaterial från maskinens insida
• Ställ in vattenavhärdaren
• Häll en liter vatten i saltbehållaren och fyll sedan på disksalt
• Fyll sköljmedelsfacket
Om du vill använda kombinerade disktabletter såsom "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc...
aktiverar du Multitabfunktionen (se avsnittet Multitabfunktion).
Ställ in vattenavhärdaren
Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare som avlägsnar mineraler och
salt från det inkommande vattnet, ämnen som annars skulle ha skadlig eller negativ
effekt på maskinens funktion.
Ju mer mineraler och salter vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattnets
hårdhet mäts enligt ekvivalenta skalor: tyska grader (°dH), franska grader (°TH) och
mmol/l (millimol per liter, en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad).
11
Ställ in vattenavhärdaren
Avhärdaren skall ställas in enligt den hårdhetsgrad vattnet har där du bor. Information om vattnets hårdhetsgrad där du bor kan erhållas från det lokala Vattenverket.
Avhärdaren måste ställas in både manuellt, med hjälp av det speciella reglaget, och
elektroniskt.
Vattenhårdhet
Inställning av vattnets hårdhet
Användning
av salt
°dH
°TH
mmol/l
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nej
Avhärdaren måste ställas in på båda sätten: Manuellt med reglaget inne i diskmaskinen och elektroniskt.
Manuell inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på läge 2.
1.
2.
3.
4.
Öppna luckan till diskmaskinen.
Ta ut underkorgen.
Ställ reglaget i läge 1 eller 2 (se tabell).
Sätt tillbaka underkorgen.
12
Användning av disksalt
Elektronisk inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på nivå 5.
1. Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna
A, B och C börjar att blinka.
3. Tryck på knapp A. Lamporna för knapparna B och C släcks medan lampan för
knapp A fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar den aktuella nivån.
Exempel:
visas på displayen = nivå 5
visas på displayen = nivå 10
4. Tryck på knapp A för att ställa in en annan nivå. Varje gång knappen trycks in
ändras nivån (se tabellen för att välja en ny nivå).
Exempel: Om den aktuella nivån är 5 och du trycker en gång på knapp A väljs
nivå 6. Om den aktuella nivån är 10 och du trycker en gång på knapp A väljs
nivå 1.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
Användning av disksalt
VARNING
Använd endast salter som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Alla andra typer
av salt som inte är speciellt avsedda för användning i diskmaskiner, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. Fyll endast på salt precis innan du startar ett
komplett diskprogram. Detta undviker att det ligger saltkorn eller utspilld saltlösning länge på maskinens botten. Salt kan leda till korrosion.
Påfyllning:
1. Öppna luckan, plocka ut underkorgen och lossa saltbehållarens lock genom att
vrida det moturs.
2. Häll en liter vatten i saltbehållaren (endast nödvändigt innan salt fylls på
första gången).
Användning av sköljmedel
13
3. Använd den medföljande tratten och
fyll på salt tills behållaren är full.
4. När du skruvar tillbaka locket,
kontrollera att det inte finns något
salt i skruvgängorna eller på
tätningen.
5. Skruva tillbaka locket medurs tills det
stoppar med ett klick.
Var inte orolig om vatten rinner över när
du fyller på salt. Detta är helt normalt.
Saltindikatorn på kontrollpanelen kan lysa i 2-6 timmar efter att salt har fyllts på,
förutsatt att diskmaskinen är påslagen. Om du använder salt som tar längre tid att
lösa upp kan indikatorn lysa ännu längre. Maskinens funktion påverkas inte.
Användning av sköljmedel
VARNING
Använd endast sköljmedel som är avsedda för diskmaskiner.
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra medel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande
diskmedel). Sådana medel skadar maskinen.
Sköljmedel säkerställer att disken sköljs omsorgsfullt och att den torkas utan att
det blir fläckar eller ränder på diskgodset.
Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen.
1. Öppna behållaren genom att trycka
på knappen (A).
14
Daglig användning
2. Fyll på sköljmedel i behållaren. Fyll
inte på sköljmedel över
maxmarkeringen.
Sköljmedelsfacket rymmer cirka 110
ml sköljmedel, vilket räcker till mellan
16 och 40 diskningar beroende på den
inställda doseringen.
3. Kontrollera att locket är ordentligt
stängt efter varje påfyllning.
Torka upp sköljmedel som eventuellt har
spillts ut under påfyllningen, så att det
inte bildas för mycket skum vid nästa disk. Använd en absorberande trasa.
Justera doseringen av spolglans
Justera doseringen av spolglans med doseringsvredet efter det disk- och torkresultat du erhåller. Vredet har 6 lägen (läge 1 ger minsta dosering, läge 6 ger största
dosering).
Doseringen är fabriksinställd på läge 4.
Öka doseringen om det finns vatten- eller
kalkfläckar på diskgodset efter diskningen.
Minska doseringen om det finns kladdiga, vita
ränder på diskgodset eller en blåaktig hinna
på glas eller knivblad.
Daglig användning
• Kontrollera om disksalt eller sköljmedel behöver fyllas på.
• Ladda diskmaskinen med bestick, porslin och övrig disk.
Ladda bestick och porslin
15
• Fyll på diskmedel.
• Välj ett program som är lämpat för diskgodset.
• Starta diskprogrammet.
Ladda bestick och porslin
Svampar, trasor och andra föremål som kan absorbera vatten får inte diskas i diskmaskinen.
• Innan du ställer in diskgodset i maskinen bör du:
– Avlägsna alla matrester och annan grövre smuts.
– Mjuka upp rester efter inbränd mat i pannor
• Tänk på följande när du ställer in porslin och bestick i maskinen:
– Bestick och porslin får inte blockera spolarmarnas rotation.
– Ställ ihåliga föremål som koppar, glas och pannor med öppningarna vända
nedåt, så att de inte fylls med diskvatten.
– Porslin och bestick får inte ligga inuti andra föremål eller täcka varandra.
– Se till att glasen inte vidrör varandra. Annars finns det risk att de skadas.
– Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Plastföremål och teflonbehandlade pannor har en tendens att hålla kvar vattendroppar. De torkar därför inte lika bra som porslin och föremål i stål.
• Lätta föremål (plastskålar och liknande) skall placeras i överkorgen på sådant
sätt att de inte rubbas under diskprogrammet.
16
Ladda bestick och porslin
Följande typ av diskgods är
inte lämpat för maskindisk:
lämpat för maskindisk, med restriktioner:
• Bestick med handtag av trä, hornämne, pors- • Diska stengods i diskmaskinen endast om
lin eller pärlemor.
godset är märkt som diskmaskinsäkert av tillverkaren.
• Plastföremål som inte är värmebeständiga.
• Äldre bestick med limmade delar som inte är • Glaserade mönster kan blekna vid frekvent
diskning i diskmaskin.
temperaturbeständiga.
• Sammanfogade bestick eller porslinsföremål. • Silver- och aluminiumdelar har en tendens att
missfärgas under diskning: Rester av t.ex.
• Föremål av tenn eller koppar.
äggvita, äggula och senap gör ofta att silver
• Glas av blykristall.
missfärgas eller får fläckar. Torka därför alltid
• Föremål i stål som kan rosta.
bort matrester från silverföremål om de inte
• Träfat.
skall diskas direkt efter användningen.
• Föremål tillverkade av syntetfibrer.
Öppna luckan och dra ut korgarna för att ställa in disken.
Underkorg
Ställ större och hårt smutsade artiklar och
pannor i underkorgen.
Ladda bestick och porslin
17
De två tallriksställen till höger i underkorgen
kan fällas ned när man behöver plats för
skrymmande diskgods.
Bestickskorg
VARNING
Långa knivar som ställs med bladen vända uppåt i bestickskorgen utgör en risk.
Långa och/eller vassa bestick såsom förskärare måste läggas ned i överkorgen. Var
försiktig när du laddar och plockar ur knivar och liknande.
Det är viktigt att vattnet kan nå alla bestick som står i bestickskorgen. Därför finns
ett
1. galler som kan sättas på bestickskorgen.
18
Ladda bestick och porslin
2. Ställ gafflar och skedar i bestickskorgen med handtagen vända nedåt.
För större föremål såsom vispar kan
du ta bort ena halvan av gallret.
Överkorg
Placera långa, spetsiga bestick i knivlådan.
Ladda små och ömtåliga porslinsföremål i
överkorgen.
• Ställ porslinsföremål på och under de
vikbara koppställen så att de inte vidrör
varandra och så att vattnet når alla föremål.
• Koppställen kan fällas upp för att ge
plats åt höga föremål.
• Lägg eller häng vin- och konjaksglas i
skårorna på koppställen.
Ladda bestick och porslin
• Fäll glasstället åt höger eller åt vänster
för att ge stöd åt glas med hög fot.
• Pinnraden till vänster i överkorgen består också av två delar och kan fällas ned.
Pinnraden ej nedfälld: placera glas, muggar och liknande i överkorgen.
Pinnraden nedfälld: mer plats för t.ex.
serveringsfat.
Justera överkorgens höjd
Föremålens maximala höjd i:
överkorgen
underkorgen
Med överkorgen i det övre läget 22 cm
30 cm
Med överkorgen i det nedre lä- 24 cm
get
29 cm
Det går att justera överkorgens höjdläge även när korgen är fylld med disk.
Höja / sänka överkorgen:
19
20
Användning av diskmedel
1. Dra ut överkorgen så långt det går.
2. Håll i överkorgens handtag, lyft den
uppåt så långt det går och sänk den
sedan rakt nedåt.
Överkorgen låses fast i det nedre eller
det övre läget.
VARNING
Stäng alltid luckan när diskmaskinen har
laddats eftersom en öppen lucka kan
utgöra en säkerhetsrisk.
Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt innan du stänger luckan.
Användning av diskmedel
Använd endast diskmedel som är speciellt avsedda för diskmaskiner.
Följ rekommendationerna på förpackningen från produktens tillverkare avseende
dosering och förvaring.
Genom att använda rätt mängd diskmedel bidrar du till att skydda vår miljö.
Fylla på diskmedel
1. Öppna locket.
Multitabfunktion
21
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket
(1). Markeringarna motsvarar olika
doser:
20 = cirka 20 gram diskmedel
30 = cirka 30 gram diskmedel.
3. Alla program med fördisk behöver
ytterligare en dos diskmedel (5-10
gram) som skall hällas i fördiskfacket
(2).
Detta diskmedel används under fördisken.
4. Diskmedelstabletter skall placeras i
facket (1)
5. Stäng locket genom att trycka på det
tills det låser fast.
Diskmedelstabletter
Diskmedelstabletter från olika tillverkare
löses upp olika fort. Detta innebär att vissa
tabletter kanske inte uppnår full rengöringseffekt under korta diskprogram. Använd därför långa program när du diskar
med tabletter för att säkerställa att alla
diskmedelsrester försvinner.
Multitabfunktion
Multitabfunktion
Denna diskmaskin är utrustad med en "multitabfunktion", vilket gör att det går att
använda "Multitab" kombinerade diskmedelstabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner. De kan också innehålla andra ämnen, beroende på vilken typ av tablett det
gäller ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1", osv.).
Kontrollera om medlet du tänker använda är lämpat för vattnets hårdhet på platsen
där du bor. Se tillverkarens anvisningar.
22
Multitabfunktion
Denna funktion kan väljas för alla diskprogram. När denna funktion väljs stängs
sköljmedels- och saltdoseringen automatiskt av och kontrollamporna för sköljmedel och salt slocknar.
Välj "multitabfunktionen" innan du startar diskprogrammet.
När denna funktion har valts (kontrollampan lyser) fortsätter den att vara på även
i följande diskprogram.??
När multitabfunktionen är inställd kan det hända att programtiden ändras. I detta
fall uppdateras programtiden automatiskt, vilket visas på den digitala displayen.
Det går INTE att ändra multitabfunktionen under ett pågående program. Om du
vill utesluta multitabfunktionen måste du först radera programinställningen. Sedan
går det att stänga av multitabfunktionen.
I detta fall måste du välja diskprogram (och tillvalsfunktioner) på nytt.
Aktivera / inaktivera Multitabfunktionen
Håll de två Multitab-knapparna (D och E) intryckta samtidigt tills kontrollampan
för "Multitabfunktion" tänds. Detta innebär att funktionen är aktiverad.
För att inaktivera funktionen, tryck på samma knappar tills kontrollampan släcks.
Om torkresultaten inte är tillfredsställande rekommenderar vi att du gör så
här:
1. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
2. Aktivera sköljmedelsdoseringen.
3. Ställ in sköljmedelsdoseringen på läge 2.
• Det går bara att aktivera/stänga av sköljmedelsdoseringen när Multitabfunktionen är på.
Aktivera / inaktivera sköljmedelsdoseringen
1. Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna
A , B och C börjar att blinka.
3. Tryck på knapp B. Lamporna för knapparna A och C släcks medan lampan för
knapp B fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell inställning:
= Sköljmedelsfack inaktiverat.
= Sköljmedelsfack aktiverat.
Programöversikt
23
4. Tryck på knapp B en gång till för att ändra inställning. Displayen visar den nya
inställningen.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
Om du väljer att återgå till diskmaskinens standardsystem för diskmedelsdosering
rekommenderar vi att du gör så här:
1. Stäng av Multitabfunktionen.
2. Fyll på salt- och sköljmedelsbehållarna på nytt.
3. Ställ in vattnets hårdhetsgrad på den högsta nivån och kör ett normalt diskprogram utan disk.
4. Justera inställningen av vattnets hårdhet enligt den hårdhetsgrad vattnet har
där du bor.
5. Justera doseringen av sköljmedel.
Lätt
smutsad
disk
Porslin och
bestick
30
0,9
9
70°
Hårt
smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
1,5 -1,7
16 - 18
12 - 23
1,1 - 1,7
90 - 130
Vatten (liter)
x-press
30'3)
Energi (kWh)
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
Programtid (minuter)
Både normalt och
hårt
smutsad
disk
1/2x
Förbrukningsvärden 1)
Torkning
AUTO2)
Avslutande sköljning
Programbeskrivning
Mellanliggande sköljning
Typ av disk
Huvuddisk
Program
Fördisk
Smutsgrad
140 - 150
Programöversikt
Välja och starta ett diskprogram
12 - 13
Delvis fylld
maskin
(gods som
skall diskas
klart
senare under dagen)
4
Vatten (liter)
1,0 - 1,2
Valfri
0,1
Energi (kWh)
Porslin och
bestick
150 - 160
Programtid (minuter)
Normalt
smutsad
disk
12
ECO
50°4)
Förbrukningsvärden 1)
Torkning
Programbeskrivning
Avslutande sköljning
Typ av disk
Mellanliggande sköljning
Smutsgrad
Fördisk
Program
Huvuddisk
24
5)
1) Förbrukningsvärdena är avsedda som vägledning och varierar med vattnets tryck och temperatur, variationer
i nätspänningen och diskmängd.
2) Under automatiska diskprogram bestäms diskens smutsgrad av hur grumligt vattnet är. Programtiden och
förbrukningen av vatten och energi kan variera. Detta beror på om maskinen är fullt eller delvis laddad och om
disken är lätt eller hårt smutsad. Vattnets temperatur justeras automatiskt mellan 45 och 70 °C.
3) Idealiskt när diskmaskinen endast är delvis fylld. Detta är ett perfekt dagligt program som uppfyller behoven
hos en familj på 4 personer som endast vill ladda porslin och bestick efter frukost och middag.
4) Testprogram för provningsanstalter.
5) Till detta program behövs inget diskmedel.
Välja och starta ett diskprogram
Välj diskprogram och fördröjd start med luckan något på glänt. Då startar programmet eller nedräkningen av den fördröjda starttiden inte förrän luckan stängs.
Till dess går det att ändra de aktuella inställningarna.
1. Kontrollera att porslin och bestick har ställts på rätt sätt i korgarna och att
spolarmarna kan rotera fritt.
2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
3. Tryck på strömbrytaren: alla programindikatorer tänds (inställningsläge).
Välja och starta ett diskprogram
25
4. Tryck på knappen motsvarande det önskade diskprogrammet (se "Programöversikt").
När ett program väljs tänds motsvarande kontrollampa.
Stäng diskmaskinsluckan så startar programmet automatiskt.
Välja och starta ett program med "Fördröjd start"
1. När du har valt diskprogram, tryck på knappen "Fördröjd start" tills önskat antal
timmar visas med blinkande siffror på den digitala displayen. Du kan välja en
fördröjning mellan 1 och 19 timmar.
2. Stäng diskmaskinsluckan så startar nedräkningen automatiskt.
Siffran på displayen blinkar inte längre utan lyser med fast sken.
3. Nedräkningen minskar i steg om en timme.
4. Om luckan öppnas avbryts nedräkningen.
5. När tiden har räknats ned startar programmet automatiskt.
Under nedräkningen av den fördröjda starttiden är kontrollampan Program pågår
släckt. När nedräkningen är klar startar diskprogrammet automatiskt och kontrollampan Program pågår tänds.
Det går att välja diskprogram och fördröjd start även när luckan är stängd. I så fall,
tänk på att när du väl har tryckt på en programknapp har du ENDAST 3 sekunder
på dig att välja ett annat program eller fördröjd start. Efter tre sekunder startar det
valda programmet automatiskt.
Avbryta "fördröjd start" och / eller ett diskprogram
• För att kunna radera startfördröjningen under nedräkningen måste du först
återställa diskmaskinen.
• När nedräkningen av den fördröjda starten avbryts innebär det också att det
inställda diskprogrammet avbryts. I detta fall måste du ställa in diskprogrammet
på nytt. Om ett nytt diskprogram skall väljas, kontrollera att det finns diskmedel
i diskmedelsfacket.
VARNING
Avbryt ett pågående diskprogram ENDAST om det är absolut nödvändigt. Obs! Het
ånga kan strömma ut när luckan öppnas. Öppna luckan försiktigt.
Göra paus i ett pågående diskprogram:
• Öppna diskmaskinsluckan. Då stoppas programmet. Stäng luckan. Programmet
fortsätter från den punkt där det avbröts.
26
Plocka ur disken
• Tryck på strömbrytaren. Alla kontrollampor slocknar. Tryck på strömbrytaren en
gång till. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
När diskprogrammet är klart
• Diskmaskinen stoppas automatiskt.
• Kontrollampan för Program klart tänds.
• Det avslutade programmets kontrollampa fortsätter att lysa.
• En nolla visas på den digitala displayen.
1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
2. Öppna diskmaskinsluckan, låt den stå på glänt i ett par minuter och ta sedan
ut diskgodset. Då svalnar disken något och den blir också torrare.
Plocka ur disken
• Hett porslin är känsligt för stötar.
Låt därför porslinet kallna något innan du plockar ur disken.
• Töm först underkorgen och sedan överkorgen. På detta sätt förhindrar du att
vatten från överkorgen droppar ned på disken i underkorgen.
• Det kan hända att det finns vatten på diskmaskinens sidoväggar och på luckan.
Det beror på att det rostfria stålet har blivit kallare än disken.
FÖRSIKTIGHET
När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du kopplar loss maskinen från
eluttaget och stänger vattenkranen.
Skötsel och rengöring
Rengöring av filter
Filtren måste då och då inspekteras och rengöras. Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
VARNING
Kontrollera att maskinen är avstängd innan du rengör filtren.
1. Öppna luckan och plocka ur underkorgen.
Skötsel och rengöring
27
2. Diskmaskinens filtersystem består av
ett grovfilter (A), ett mikrofilter (B)
och ett platt filter. Öppna filtersystemet med hjälp av handtaget som sitter på mikrofiltret.
3. Vrid handtaget ungefär 1/4 varv motsols och ta ut filtersystemet.
4. Fatta grovfiltret (A) i handtaget med
hålet och lossa det från mikrofiltret
(B).
5. Rengör alla filter noggrant under
rinnande vatten.
6. Lossa det platta filtret som sitter i diskutrymmets botten och rengör det
noggrant på båda sidorna.
7. Sätt tillbaka det platta filtret i diskutrymmets botten och se till att det
passas in perfekt.
8. Sätt grovfiltret (A) i mikrofiltret (B)
och tryck ihop dem.
9. Sätt tillbaka filtersystemet och vrid
handtaget medurs så långt det går så
att filtersystemet låses fast.
Kontrollera att det platta filtret inte sticker upp ovanför diskutrymmets botten.
VARNING
Använd ALDRIG diskmaskinen utan filter. Felaktig montering av filtren resulterar i
dåliga diskresultat och kan skada diskmaskinen.
28
Skötsel och rengöring
Rengöring av spolarmar
Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igentäppta med matrester kan hålen rensas med en
cocktailpinne.
Utvändig rengöring
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa.
Vid behov kan ett neutralt rengöringsmedel användas. Använd aldrig produkter
med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel (aceton, trikloretylen eller
liknande).
Invändig rengöring
Rengör regelbundet tätningarna runt luckan samt diskmedels- och
sköljmedelsfacken med en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att du var tredje månad kör diskprogrammet för hårt smutsad
disk med diskmedel, men utan disk.
Långa uppehåll
Om du inte tänker använda diskmaskinen under en längre period rekommenderar
vi att du gör så här:
1. Koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
3. Rengör maskinen invändigt.
Åtgärder vid frysrisk
Placera inte maskinen på en plats där det finns risk att temperaturen sjunker under
0 °C. Om detta inte går att undvika: töm maskinen, stäng luckan, koppla loss
tilloppsslangen och töm slangen.
Flytta maskinen
Om du måste flytta maskinen (om du t.ex. byter bostad):
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
Vad ska jag göra om ...
29
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss slangarna för vattentillförsel och tömning.
4. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna.
Luta inte maskinen under transport.
Vad ska jag göra om ...
Diskmaskinen startar inte eller stoppar under drift. Vissa problem beror på bristande
underhåll eller förbiseenden och kan lösas med hjälp av anvisningarna i
nedanstående tabell, utan att en servicetekniker tillkallas.
Stäng av diskmaskinen och gå igenom följande förslag på korrigerande åtgärder.
Felkod och problem
visas på displayen.
Diskmaskinen fylls inte med vatten.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Vattenkranen är blockerad eller belagd med
kalk.
Rengör vattenkranen.
• Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen.
• Filtret (i förekommande fall) i den gängade
slangkopplingen vid tilloppsventilen är igentäppt.
Rengör filtret i slangkopplingen.
• Tilloppsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen.
visas på displayen.
Diskmaskinen töms inte.
• Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
• Tömningsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av
tömningsslangen.
visas på displayen.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Stäng vattenkranen och kontakta vår lokala
serviceavdelning.
30
Vad ska jag göra om ...
Felkod och problem
Programmet startar inte.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Luckan till diskmaskinen är inte stängd ordentligt. Stäng luckan.
• Nätkabeln har inte anslutits till eluttaget. Anslut nätkabeln.
• Säkringen har bränt i hushållets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
• Fördröjd start har ställts in.
Avbryt fördröjd start om disken skall diskas
omedelbart.
Sätt på diskmaskinen när dessa kontroller har utförts: Programmet fortsätter från
den punkt där det avbröts.
Kontakta Electrolux Service om problemet eller felkoden återkommer.
Kontakta Electrolux Service för information om felkoder som inte beskrivs i
ovanstående tabell. Uppge diskmaskinens modell (Mod.), produktnummer (PNC)
och serienummer (S.N.).
Denna information finner du på typskylten som sitter på sidan av diskmaskinens
lucka.
För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem här:
Mod. (modell). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (serienr). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data
31
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Disken är inte ren
• Fel diskprogram har valts.
• Disken har ställts på ett sådant sätt att vattnet
inte når alla ytor. Korgarna får inte överfyllas.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt eftersom
diskgodset har ställts på fel sätt.
• Filtren i diskutrymmets botten är smutsiga eller felaktigt placerade.
• För lite eller inget diskmedel alls har använts.
• Om det är kalkavlagringar på diskgodset; Saltbehållaren är tom eller vattenavhärdaren är
inställd på fel nivå.
• Anslutningen av avloppsslangen är felaktig.
• Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.
Disken är våt eller glanslös
• Spolglans har inte använts.
• Spolglansbehållaren är tom.
Det är ränder, mjölkaktiga fläckar eller en blåak- • Minska doseringen av spolglans.
tig beläggning på glas och porslin
Vattendroppar har torkat in på glas och porslin
• Öka doseringen av spolglans.
•
Kontakta Electrolux Service om problemet kvarstår efter alla dessa kontroller.
Tekniska data
Mått
Bredd - höjd - djup (cm)
59,6 x 81,8-87,8 x 61
Elektrisk anslutning - Spänning Information om elektrisk anslutning finns på typskylten som sitter
- Total effekt - Säkring
på innerkanten av diskmaskinsluckan
Vattentryck
Min. - Max. (MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
Kuvert
12
Max. vikt
kg
40
32
Information till provningsanstalter
Information till provningsanstalter
Vid testning enligt EN 60704 måste diskkorgarna vara helt fyllda och testprogrammet (se "Diskprogram") användas.
Vid testning enligt EN 50242 måste salt- och sköljmedelsbehållarna vara helt
fyllda och testprogrammet (se "Diskprogram") användas.
Full påfyllning: 12 standardkuvert
Erforderlig mängd diskmedel:
5 g + 25 g (Typ B)
Spolglansinställning:
Läge 4 (Typ III)
Information till provningsanstalter
Exempel på hur diskkorgarna kan fyllas:
Överkorg 1)
Underkorg med bestickskorg
Bestickskorg
1) Om det sitter koppställ på vänster sida, avlägsna dessa.
33
34
Installation
Installationsanvisningar
Installation
VARNING
Allt arbete avseende elektricitet och/eller rörläggning som krävs för att installera
denna maskin skall utföras av en behörig elektriker och/eller rörmokare eller annan
kompetent person.
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du ställer diskmaskinen på plats.
Placera om möjligt diskmaskinen intill en vattenkran och ett avlopp.
Inbyggnad
Denna diskmaskin är avsedd att installeras under en köksbänk eller en bänkskiva.
Det är viktigt att följa de mått som anges i
figuren för maskinens inbyggnad.
Höjden på utrymmet där diskmaskinen skall
installeras kan variera mellan 820 och 880
mm från golvnivå eftersom maskinen har
justerbara fötter (max. 60 mm).
Några ytterligare öppningar för ventilation
av diskmaskinen krävs inte. Det enda som
behövs är öppningar för tilloppsslangen,
tömningsslangen och nätkabeln.
Lämna ett mellanrum på 2 mm mellan diskmaskinens ovansida och köksbänkens
undersida.
Diskmaskinen måste kopplas loss från eluttaget före varje åtgärd som inbegriper
åtkomst till maskinens interna komponenter.
När du ställer maskinen på plats, se till att tilloppsslangen, tömningsslangen och
nätkabeln inte böjs eller kläms.
Justera diskmaskinens höjd
Justera maskinens höjd på följande sätt:
Installation
35
1. Lossa eller dra åt de två främre fötterna.
2. Lossa och avlägsna den justerbara sockeln.
3. Justera den bakre fotens höjd genom att skruva skruven som sitter mitt på
frontplåten åt vänster eller åt höger. Diskmaskinen måste stå helt plant för att
säkerställa att luckan stängs ordentligt och att lucktätningen håller tätt.
När maskinen står helt plant fastnar inte luckan i distanshållarna som finns på ena
sidan av höljet. Om luckan inte stänger ordentligt, lossa eller dra åt de justerbara
fötterna tills maskinen står helt i våg.
Justera sockelns höjd
Det är viktigt att diskmaskinen står helt
plant så att luckan tätar ordentligt. Skruva
fötterna åt vänster eller höger tills diskmaskinen står i våg. Om det blir ett tomrum vid
maskinens botten kan detta täckas genom
att den justerbara sockelplåten sänks.
Montera ångskyddet
Skruva fast ångskyddet på framsidan av
bänkskivan med hjälp av medföljande skruvar.
36
Förankring vid angränsande enheter
Förankra diskmaskinen genom att skruva
fast den ordentligt i bänkskivan ovanför den
eller i ett angränsande skåp. Använd
medföljande vinkeljärn som skall sättas i
spåren ovanpå diskmaskinen (se figur). Förankra maskinen (i bänkskivan eller i köksbänken) när den står i korrekt läge med hjälp
av de medföljande skruvarna (3,5 x 16 mm).
Dra åt skruvarna så att diskmaskinen inte
kan tippa framåt och orsaka skada när
luckan är öppen och disk ställs in i maskinen.
Diskmaskinen måste förankras i bänkskivans
undersida eller i angränsande köksskåp med
hjälp av de medföljande vinkeljärnen. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka
personskador eller skador på föremål. Under inga omständigheter får hål borras i
diskmaskinens paneler. Det finns risk att vattensystemets komponenter skadas.
VARNING
Diskmaskinen måste förankras i bänkskivans undersida eller i angränsande köksskåp
med hjälp av de medföljande vinkeljärnen. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka
personskador eller skador på föremål. Under inga omständigheter får hål borras i
diskmaskinens paneler. Det finns risk att vattensystemets komponenter skadas.
Vattenanslutning
Vi rekommenderar anslutning till kallvatten. Vid anslutning till varmvatten får vattentemperaturen inte överskrida 60 °C. Tillförsel av hett vatten är inte alltid
effektivt vid diskning av hårt smutsat gods eftersom hett vatten i hög grad förkortar
programtiderna.
Kopplingsmuttern på maskinens tilloppsslang är avsedd att skruvas fast på ett 3/4"
gasgängat rör eller en specialgjord kran med snabbkoppling, t.ex. Press-block.
Vattentrycket måste vara inom de gränser som anges i "Tekniska data". Information
om det genomsnittliga vattentrycket där du bor kan erhållas från det lokala Vattenverket.
Tilloppsslangen får inte klämmas eller vikas när den ansluts.
Med hjälp av låsmuttrarna kan diskmaskinens tillopps- och tömningsslangar vändas åt vänster eller höger för att passa installationen.
37
Låsmuttrarna måste sitta korrekt för att undvika vattenläckage.
(Obs! Alla modeller har INTE tillopps- och tömningsslangar försedda med låsmutter.
I så fall är denna anpassning ej möjlig.) Om maskinen ansluts till nya rörledningar
eller ledningar som inte har använts på länge bör du låta vattnet rinna några minuter innan du ansluter tilloppsslangen.
Använd INTE slangar som tidigare har använts på en gammal maskin.
Denna diskmaskin är utrustad med säkerhetsanordningar som förhindrar att vattnet som används i maskinen återförs till dricksvattensystemet. Diskmaskinen
uppfyller kraven i tillämpliga VVS-bestämmelser.
Anslutning av tömningsslang
Tömningsslangens ände kan anslutas på följande sätt:
1. Till diskhons avloppsmuff genom att fästa slangen på undersidan av bänkskivan. Detta förhindrar att avloppsvatten från diskhon rinner in i maskinen.
2. Till ett stigrör med ventilationshål och minst 4 cm invändig diameter.
Tömningsanslutningen måste sitta på en höjd
mellan 30 cm (minimum) och 100 cm (maximum) från diskmaskinens undersida.
Tömningsslangen kan vändas åt diskmaskinens högra eller vänstra sida.
Se till att slangen inte är böjd eller klämd eftersom detta kan förhindra eller sakta ned
tömningen av vatten.
Diskhons propp får inte sitta på plats när maskinen tömmer eftersom det kan få
vattnet att rinna tillbaka in i maskinen.
Om du förlänger tömningsslangen får längden inte överskrida två meter och förlängningsslangens invändiga diameter får inte vara mindre än diametern hos
medföljande slang.
Den invändiga diametern hos kopplingarna som används för anslutning till avloppet får inte vara mindre än diametern på medföljande slang.
38
Elektrisk anslutning
Om tömningsslangen ansluts till ett vattenlås
under en diskho måste hela plastmembranet (A) avlägsnas. Om inte hela membranet
avlägsnas kommer matpartiklar att ansamlas
och till slut täppa igen tömningsslangens förbindning.
Våra diskmaskiner har en skyddsanordning
som förhindrar att smutsigt vatten rinner tillbaka in i maskinerna. Om avloppsmuffen har
en backventil kan denna förhindra korrekt tömning av diskmaskinen. Vi rekommenderar därför att du avlägsnar den.
För att undvika vattenläckage efter installationen, kontrollera att
vattenanslutningarna är helt täta.
Elektrisk anslutning
VARNING
Säkerhetsstandarder kräver att maskinen jordas.
Innan maskinen används första gången, kontrollera att nätspänningen överensstämmer med maskinens märkspänning som anges på typskylten.
Även säkringsdata anges på typskylten.
Anslut alltid maskinen till ett korrekt installerat och jordat eluttag. Grenuttag och
förlängningskablar får inte användas.
De kan medföra brandrisk på grund av överhettning.
Låt vid behov en elektriker installera ett nytt eluttag med nya ledningar. Kontakta
vår lokala serviceavdelning om nätkabeln behöver bytas ut.
När maskinen är installerad måste stickkontakten vara åtkomlig.
Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder.
Miljöskydd
39
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna
är märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför
avsedda behållare på kommunens sopstationer.
VARNING
När en maskin inte längre skall användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och stickkontakten och kassera dem.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan bli innestängda i maskinen med
risk för deras liv.
www.electrolux.com
117973210-00-20122007
www.husqvarna.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising