Husqvarna | QB5181X | User manual | Husqvarna QB5181W Brukermanual

Husqvarna QB5181W Brukermanual
QB 5181
Bruksanvisning
Automatisk
oppvaskmaskin
2
Kjære kunde
Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter.
Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell de
sign og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå perfekte resul
tater, og at du har full kontroll med det du gjør.
I tillegg vil du finne at miljøet og lavest mulig energiforbruk er satt i høysetet.
For at du skal ha størst mulig glede av produktet, ber vi deg å lese denne bruks
anvisningen nøye.
Først da vil du kunne utnytte produktet fullt ut, og oppdage at du kanskje får
mer enn du hadde trodd på forhånd!
Pass godt på bruksanvisningen så du enkelt kan ta den fram ved behov. La den
også følge produktet slik at framtidige eiere kan få full glede av det.
Vi er overbevist om at du blir fornøyd!
Lykke til!
3
Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:
Viktig informasjon angående din personlige sikkerhet og informasjoner om
hvordan du kan unngå skader på apparatet.
Generelle informasjoner og tips
2
Miljøinformasjon
1
Innhold
3
Innhold
Bruksanvisning
4
Sikkerhet
4
Oversikt over apparatet
5
Betjeningspanel
6
Før første gangs bruk
Stille inn kalkfilteret
Fylle i spesialsalt
Fylle på skyllemiddel
Daglig bruk
Plassere bestikk og servise
Justere overkurven i høyden
Fylle i rengjøringsmiddel
Bruk av 3i1rengjøringsmidler
Velge oppvaskprogram (programtabell)
Starte et oppvaskprogram
Stille inn tidsforvalg
Slå av oppvaskmaskinen
Pleie og rengjøring
8
8
10
11
14
14
18
19
20
22
24
24
25
26
Hva må gjøres, hvis...
Rette mindre feil selv
Hvis oppvaskresultatet ikke er tilfredsstillende
Avfallsbehandling
28
28
30
31
Tekniske data
31
Henvisninger for testinstitutter
32
Oppstillings og tilkoplingsanvisning
33
Sikkerhetsanvisninger for installasjonen
33
Installasjon
34
Kople til oppvaskmaskinen
37
Garanti/Kundeservice
39
Service
42
4
Bruksanvisning
Bruksanvisning
1 Sikkerhet
Før første gangs bruk
• Ta hensyn til ”Oppstillings og tilkoplingsanvisning“.
Riktig bruk
• Oppvaskmaskinen er kun konstruert for oppvask av husholdningsservise.
• Det er ikke tillatt å foreta endringer oller ombygginger på oppvaskmaskinen.
• Bruk kun rengjøringsmiddel, skyllemiddel og spesialsalt som er egnet for bruk i
husholdningsoppvaskmaskiner.
• Ikke fyll løsemiddel i oppvaskmaskinen. Eksplosjonsfare!
Sikkerhet for barn
• Hold emballasjematerial borte fra barn. Kvelningsfare!
• Barn kan ofte ikke forstå farene som foreligger i omgang med elektriske appa
rater. Ikke la barn oppholde seg nær oppvaskmaskinen uten tilsyn.
• Pass godt på at ikke barn eller små husdyr kan klatre inn i oppvaskmaskinen.
Livsfare!
• Rengjøringsmidlene kan forårsake etseskader i øyne, munn og hals. Livsfare! Ta
hensyn til sikkerhetsanvisningene fra produsentene for skylle og rengjørings
middel.
• Vannet i oppvaskmaskinen er ikke drikkevann. Etsefare!
Generell sikkerhet
• Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner.
• Når apparatet ikke skal brukes, slå det av og steng vannkranen.
• Trekk aldri strømkabelen ut av stikkontakten etter selve kabelen, hold alltid i
støpselet.
• Påse at oppvaskmaskinens dør alltid er lukket, unntatt ved inn og utrydding
av oppvask. På denne måten unngås det at noen snubler over den åpne døren
og skades.
• Ikke sett deg eller stå på den åpnede døren.
• Hvis oppvaskmaskinen står i et rom med fare for frost, må tilførselsslangen
skilles fra apparatet etter hver vask.
Oversikt over apparatet
5
Oversikt over apparatet
Spylearm øvre kurv og
spylearm bunn
Beholder
for spesialsalt
Hardhetsområde
bryter
Beholder for
rengjøringsmiddel
Beholder for
skyllemiddel
Typeskilt
Filtre
Indre belysning
1
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med innvendig lys som slår seg på og av når
døren til oppvaskmaskinen åpnes og lukkes.
Innvendig belysning utstyrt med indikatorlampe KLASSE 1 i overensstemmelse
med EN 60825 1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
Dersom lampen må skiftes, ta kontakt med nærmeste kundeservice.
6
Betjeningspanel
Betjeningspanel
PÅ/AVknappen
Med knappen PÅ/AV slår du oppvaskmaskinen på eller av.
Programknapper
1
2
Multidisplay
3
Funksjonsknapper
Innstille tids
forvalg
Med programknappene velger du ønsket oppvaskprogram.
Kontroll
lamper
Betjeningspanel
7
Funksjonsknapper: I tillegg til påtrykt oppvaskprogram kan følgende funksjo
ner innstilles ved hjelp av disse knappene:
Funksjonsknapp 1
Still inn kalkfilter
Funksjonsknapp 2
Slå på eller av skyllemiddeltilførselen
med 3i1
Funksjonsknapp 3
ikke belagt Knapper Multitab
Slå på eller av 3i1funksjonen
Multidisplayet kan vise:
– Hvilket hardhetsnivå kalkfilteret er innstilt på.
– Om skyllemiddeltilførselen er på eller av.
– Hvilken starttid som er innstilt.
– Hvor lenge et løpende oppvaskprogram omtrentlig varer ennå.
– Hvilken feil som foreligger på oppvaskmaskinen.
Kontrollampene har følgende betydning:
1)
Fyll i spesialsalt
1)
Fyll i skyllemiddel
Multitab
3i1funksjonen er aktivert
1) Disse kontrollampene lyser ikke mens et oppvaskprogram er i gang.
8
Før første gangs bruk
Før første gangs bruk
3
Hvis du vil bruke 3i1rengjøringsmiddel:
– Les først avsnittet “Bruke 3i1rengjøringsmiddel“.
– Ikke fyll i verken spesialsalt eller skyllemiddel.
Hvis du ikke bruker 3i1rengjøringsmiddel, før første gangs bruk:
1. Still inn kalkfilter
2. Fyll i spesialsalt for vannavkalkning
3. Fyll på skyllemiddel
Stille inn kalkfilteret
3
Klakfilteret må innstilles mekanisk og elektronisk.
For å unngå kalkavleiringer på serviset og i oppvaskmaskinen, må serviset vaskes
med bløtt, dvs. kalkfattig vann. Kalkfilteret må innstilles i forhold til tabellen på
den vannhardheten på stedet der du bor. Hos det lokale vannverket får du infor
masjon om vannhardheten der du bor.
Oppvaskmaskinen må være slått av.
Mekanisk innstilling:
1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
2. Ta den nedre bestikkskuffen ut av
oppvaskmaskinen.
3. Drei hardhetsområdebryteren på venstre side
av oppvaskmaskinens innside på 1 eller 2 (se
tabell).
Før første gangs bruk
3
9
Elektronisk innstilling:
1. Trykk på knappen PÅ/AV.
Hvis bare indikatorlampen for en programknapp lyser, er dette oppvaskprogram
met aktivert. Oppvaskprogrammet må velges bort:
Trykk samtidig inn funksjonsknappene 2 og 3 og hold dem inne i ca. to sekunder.
Indikatorlampene for alle programknappene som nå kan velges til, lyser.
2. Trykk samtidig inn funksjonsknappene 2 og 3og hold dem inne.
Indikatorlampene for funksjonsknappene 1 til 3 blinker.
3. Trykk på funksjonsknappen 1 .
Indikatorlampen for funksjonsknappen 1 blinker.
Multidisplayet viser innstilt avkalkningstrinn.
4. Et trykk på funksjonsknappen 1 øker avkalkningstrinnet med 1.
(unntak: Etter avkalkningstrinn 10 kommer avkalkningstrinn 1).
5. Hvis avkalkningstrinnet er innstilt riktig, trykk på PÅ/AVknappen.
Da lagres avkalkningstrinnet.
Hvis vannavkalkningstrinnet innstilles elektronisk på “1“, slås kontrollampen for
spesialsalt av.
Vannhardhet
i °d
1)
i mmol/l
2)
Innstille hardhetstrinn
Område
mekanisk
elektronisk
103)
9
8
7
6
51 70
43 50
37 42
29 36
23 28
9,0 12,5
7,6 8,9
6,5 7,5
5,1 6,4
4,0 5,0
IV
19 22
15 18
3,3 3,9
2,6 3,2
III
5*
4
11 14
1,9 2,5
II
3
4 10
0,7 1,8
I/II
under 4
under 0,7
I
2*
1
2
1
ikke nødvendig
med salt
1) (°d) tyske grader, mål for vannhardheten
2) (mmol/l) millimol per liter, internasjonal enhet for vannhardhet
3) Ved denne innstillingen kan programmets tidsvarighet forlenges litt.
*) innstilling fra fabrikk
Meldingen i
multidisplayet
10L .
9L
8L
7L
6L
5L
4L
3L
2L
1L
10
Før første gangs bruk
Fylle i spesialsalt
1.
2.
3.
4.
3
3
For å fjerne kalk, må det fylles i spesialsalt. Bruk kun spesialsalt som er egnet for
bruk i husholdningsoppvaskmaskiner.
Hvis du ikke bruker 3i1middel, fylles spesialsalt i som følger:
– Før første gangs bruk av oppvaskmaskinen.
– Hvis kontrollampen for spesialsalt lyser i betjeningspanelet.
Åpne døren, ta ut underkurven.
Skru opp korken på saltbeholderen mot vi
serne.
Kun før første gangs bruk:
Fyll opp saltbeholderen med vann.
Stikk den vedlagte trakten ned i åpningen
på beholderen.
Fyll spesialsalt i beholderen, beholderen
rommer alt etter korning 1,01,5 kg. Ikke
overfyll beholderen.
Det er ikke farlig om det renner ut litt vann
når du fyller i spesialsalt.
5. Rengjør beholderens åpning for saltrester.
6. Skru korken godt til med viserne.
7. Gjennomfør et oppvaskprogram etter at du har fylt i spesialsalt. På den
måten skyller du bort rester etter saltvannsøl og saltkorn.
I forhold til hvor grovt saltet er, kan det vare noen timer til det har løst seg opp i
vannet og kontrollampen slukker igjen.
Før første gangs bruk
11
Fylle på skyllemiddel
Skyllemiddelet fører til at skyllevannet renner bedre av, og dermed får du klarere
glass og blankere servise med mindre flekker.
Hvis du ikke bruker 3i1middel, fylles skyllemiddel i som følger:
– Før første gangs bruk av oppvaskmaskinen.
– Hvis kontrollampen for skyllemiddel lyser i betjeningspanelet.
Bruk kun spesialskyllemiddel og ingen an
dre flytende rengjøringsmidler.
1. Åpne døren.
Beholderen for skyllemiddel er på innsiden
av oppvaskmaskinens dør.
2. Trykk på åpningsknappen på skyllemiddel
kammeret.
3. Klikk opp dekselet.
4. Fyll i skyllemiddet langsomt, nøyaktig til
markeringsstreken for “maks“;
dette tilsvarer en ifyllingsmengde på ca.
140 ml.
5. Trykk dekselet på igjen til du hører et klikk.
6. Tørk skyllemiddelsøl av med en klut. Ellers
danner det seg for mye skum under vask.
12
Før første gangs bruk
Innstille skyllemiddeldoseringen
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Endre doseringen kun hvis det er render eller melkeaktige flekker på glass og ser
vise (still doseringen lavere) eller inntørkede vanndråper (still doseringen høyere)
(se kapittel “Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende“). Doseringen kan inn
stilles mellom 16. Doseringen er forinnstilt fra fabrikken på “4“.
Åpne døren til oppvaskmaskinen.
Trykk på åpningsknappen på skyllemiddel
kammeret.
Klikk opp dekselet.
Still inn doseringen.
Trykk dekselet på igjen til du hører et klikk.
Tørk skyllemiddelsøl av med en klut.
Før første gangs bruk
13
Slå på skyllemiddeltilførsel ved valg av funksjonen 3i1
3
3
Hvis du ikke har valgt funksjonen 3i1, er skyllemiddeltilførselen alltid på.
Hvis du velger funksjonen 3i1 fordi du vil bruke oppvaskmiddel 3i1, er skylle
middeltilførselen avslått. Hvis serviset i så fall ikke blir skikkelig tørt, bør du slå
på igjen skyllemiddeltilførselen (se også kapittel “Bruke oppvaskmiddel 3i1“).
1. Trykk på knappen PÅ/AV.
Hvis bare indikatorlampen for en programknapp lyser, er dette oppvaskprogram
met aktivert. Oppvaskprogrammet må velges bort:
Trykk samtidig inn funksjonsknappene 2 og 3 og hold dem inne i ca. to sekunder.
Indikatorlampene for alle programknappene som nå kan velges til, lyser.
2. Trykk samtidig inn funksjonsknappene 2 og 3og hold dem inne.
Indikatorlampene for funksjonsknappene 1 til 3 blinker.
3. Trykk på funksjonsknappen 2 .
Indikatorlampen for funksjonsknappen 2 blinker.
I multidisplayet vises den aktuelle innstillingen:
0d
Skyllemiddeltilførsel sammen med 3i1 er av (Forhåndsinnstilt fra
fabrikken)
1d
Skyllemiddeltilførsel sammen med 3i1 er på.
4. Et trykk på funksjonsknappen 2 slår av eller på skyllemiddeltilførselen.
5. Hvis multidisplayet viser ønsket innstilling, trykk på PÅ/AVknappen. Da lagres
innstillingen.
14
Daglig bruk
Daglig bruk
Plassere bestikk og servise
1
Svamper, kjøkkenduker og alle gjenstander som kan suge seg fulle av vann må
ikke rengjøres i oppvaskmaskinen. Kjøkkenredskaper og servise av kunststoff el
ler med teflonbelegg holder godt på vanndråper. Derfor tørker slike gjenstander
ikke så godt som gjenstander av porselen eller rustfritt stål.
For vask i oppvaskmaskin er følgende bestikk eller servise
ikke egnet:
• Bestikk med håndtak av tre, horn,
porselen eller perlemor
• ikke varmebestandige deler av
kunststoff
• eldre bestikk, hvis kitt
er ømfindtlig for temperaturer
• limte servise eller bestikkdeler
• tinn eller kobbergjenstander
• krystallglass
• deler av rustømfindtlig stål
• frokost og arbeidsbrett i tre
• brukskunstgjenstander
delvis egnet:
• Servise av steingods må kun vaskes i oppvaskmaski
nen, dersom produsentens informasjoner gjør det
uttrykkelig klart at det egner seg for dette.
• Dekor på glasur kan blekne etter meget hyppig vask i
oppvaskmaskinen.
• Sølv og aluminiumsdeler har en tendens til å miste
fargen ved vask i oppvaskmaskinen. Matrester som
f.eks. eggehvite, eggeplomme og sennep forårsaker
ofte misfarging eller flekker på sølv. Sølv bør derfor
alltid skylles rent for materester med en gang, hvis
det ikke skal vaskes umiddelbart etter bruk.
• Glass kan bli ugjennomsiktige etter mange gangers
vask i oppvaskmaksinen.
• Før du plasserer serviset bør du:
– Fjerne grove matrester.
– Legge kokekar med innbrente matrester i bløt.
• Ta hensyn til følgende når du plasserer serviset og bestikket:
– Serviset og bestikket må ikke hindre spylearmene i å rotere fritt.
– Boller, kopper, glass, kokekar osv. må legges inn i maskinen med åpningen
ned, slik at de ikke kan samle opp vann.
– Servise og bestikk må ikke ligge inni hverandre eller dekke hverandre til.
– For å unngå at glass blir skadet, må de ikke berøre hverandre.
– Små gjenstander (f.eks. lokk) må legges i bestikkskuffen og ikke i servisekur
ven, slik at de ikke kan falle gjennom.
Daglig bruk
15
Plassere bestikk
1
Advarsel: Skarpe kniver og bestikkdeler med skarpe kanter må legges i overkur
ven på grunn av fare for personskade.
For at vannet skal komme til overalt på bestikket i bestikkskuffen, bør du:
1.Sette gitteret på bestikkskuffen
2.Stille gafler og skjeer med skaftet
ned i gitteret i bestikkskuffen.
For større bestikkdeler, som f.eks. visper, kan du utelate halvdelen av bestikkgit
teret.
Ta ut av / sette inn i underkurv og overkurv
Ta tak i håndtaket midt på fronten for å
trekke ut eller skyve inn under og overkur
ven når du skal sette inn i eller ta ut av
maskinen.
16
Daglig bruk
Gryter, panner og store tallerkner
Plasser større og sterkt skittent servise og
kokekar i underkurven.
(tallerkner opptil 29 cm diameter).
For å lette plasseringen av større servisede
ler, kan begge tallerkenholderne til høyre i
underkurven klappes ned.
Kopper glass, kaffeservise
Mindre og ømfindtlig servise legges i over
kurven, og lange, spisse bestikkdeler legges
i knivskuffen.
• Plasser servisedelene assortert på og un
der den oppklappbare kopphyllen, slik at
oppvaskvannet kan nå alle delene.
Daglig bruk
• Den oppklappbare kopphyllen kan klap
pes opp for å få plass til høye
servisedeler.
• La vin eller cognacglass lene inntil eller
henge i utsnittene på kopphyllen.
• Klapp glassholderen opp til høyre for
glass med lang stett, ellers kan du la den
være nedklappet til venstre.
• Hakerekken til venstre i overkurven kan
også klappes ut i to deler.
Hakerekken ikke klappet ut: Glass, krus
osv. kan plasseres i overkurven.
Hakerekken klappet ut: Mer plass for
skåler.
17
18
Daglig bruk
Justere overkurven i høyden
Maksimal høyde på serviset i
3
overkurv
underkurv
med overkurven justert høyere
22 cm
30 cm
med overkurven justert lavere
24 cm
29 cm
Høydejustering er også mulig når kurvene er fulle.
Heve / senke overkurven
1. Trekk overkurven helt ut.
2. Løft overkurven helt opp etter håndtaket
og senk den loddrett ned.
Overkurven klikker på plass i den øvre eller
nedre posisjonen.
Daglig bruk
Fylle i rengjøringsmiddel
1
3
Rengjøringsmiddelet løsner smusset fra
serviset og bestikket.
Rengjøringsmiddelet må fylles i før du star
ter et program.
Bruk kun rengjøringsmiddel som er bereg
net på oppvaskmasiner i vanlige hushold
ninger.
Beholderen for rengjøringsmiddel er på
innsiden av døren.
1. Hvis dekselet er låst:
Trykk på åpneknappen.
Dekselet spretter opp.
2. Fyll rengjøringsmiddel i beholderen for ren
gjøringsmiddel. Markeringslinjene er en
hjelp ved doseringen av rengjøringsmiddel i
pulverform. “20/30“ tilsvarer ca. 20/30 ml
rengjøringsmiddel.
Ta hensyn til produsentens anbefalinger
ang. dosering og lagring.
3. Klapp dekselet på plass og trykk det på
igjen til du hører et klikk.
Hvis serviset er ekstra skittent, kan du i til
legg fylle rengjøringsmiddel i sidekamme
ret (1). Dette rengjøringsmiddelet begynner
å virke allerede ved forskyllingen.
19
20
Daglig bruk
Kompakt rengjøringsmiddel
2
Rengjøringsmidler for oppvaskmaskiner er i dag nesten kun lavalkaliske kompak
te rengjøringsmidler med naturlige enzymer i tablett eller pulverform.
50 °Coppvaskprogrammer i forbindelse med disse kompakte rengjøringsmidle
ne belaster ikke miljøet og skåner serviset ditt, for disse oppvaskprogrammene er
spesielt avstemt mot de smussløsende egenskapene til enzymene i de kompakte
rengjøringsmidlene. Derfor oppnår oppvaskprogrammer på 50 °C i forbindelse
med kompakte rengjøringsmidler de samme vaskeresultatene som ellers bare
oppnås med programmer på 65 °C.
Rengjøringstabletter
3
Rengjøringstabletter fra forskjellige produsenter løser seg ikke like fort opp.
Dermed utfolder ikke alle rengjøringstabletter hele sin rengjøringskraft ved korte
programmer. Bruk derfor oppvaskprogrammer med forskylling når du bruker
rengjøringstabletter.
Bruk av 3i1rengjøringsmidler
3
Med dette begrepet dreier det seg om kombinerte rengjøringsmidler med ren
gjøringsmiddel, skyllemiddel og saltfunksjoner.
Når du slår på 3i1funksjonen
– blir tilførselen av spesialsalt og skyllemiddel fra beholderne stoppet.
– vises ikke mangelen på salt og skyllemiddel lenger.
– Kan oppvaskprogrammet vare opptil 30 minutter lenger.
Hvis du vil bruke 3i1tabletter, bør du undersøke om middelet er egnet for vann
hardhetsgraden der du bor (ta hensyn til produsentens anvisninger!).
Hvis vannhardheten der du bor er høyere enn de verdiene som anbefales av pro
dusenten og du likevel vil bruke 3i1tabletter, går du frem på følgende måte:
• Still kalkfilteret ett trinn lavere enn ved vask uten 3i1tabletter sammen med
valgt 3i1funksjon.
• Fyll spesialsalt i beholderen (dersom den er tom).
Oppvaskmaskinen registrerer de to forskjellige innstillingene av vannhardhets
grad for vask med 3i1funksjonen og uten 3i1funksjonen.
Daglig bruk
21
Aktivere/deaktivere 3i1funksjonen
Trykk samtidig på de to knappenesom befinner seg over teksten Multitab, til in
dikatorlampen Multitab til “3i1”symbolettennes. Dette betyr at funksjonen
eraktivert.
For å deaktivere funksjonen, trykk påde samme knappene en gang til tilindika
torlampen Multitab til “3i1”symbolet slukker.
3
Når du aktiverer 3i1funksjonen, blir skyllemiddeltilførselen automatisk slått
av. Dermed kan det forekomme at serviset ikke blir grundig nok tørt på grunn av
3i1vaskemidlenes varierende kvalitetsstandard.
Gå i så fall frem som følger (se kapittelet ”Fylle i skyllemiddel“):
• Fyll skyllemiddel i beholderen for skyllemiddel (hvis denne er tom).
• Still skyllemiddeldoseringen på “2” mekanisk.
• Slå på skyllemiddeltilførselen.
Hvis du ikke vil bruke 3i1produkter lenger
Hvis du ikke vil bruke 3i1produkter mer, går du frem som følger:
• Slå av funksjonen 3i1.
• Fyll i beholderne for salt og skyllemiddel igjen.
• Still inn kalkfilteret på høyest mulig trinn og gjennomfør opptil tre normale
vaskesykluser uten servise.
• Still deretter kalkfilteret inn i forhold til vannhardheten der du bor.
Hvis du vil bruke 4i1produkter
Når du bruker vaskemidler av typen "4 i 1", som betyr et vaskemiddel av typen "3
i 1" tilsatt et glassbeskyttelsesmiddel, skal du følge samme fremgangsmåte som
ved bruk av vaskemidler av typen "3 i 1".
22
Daglig bruk
Velge oppvaskprogram (programtabell)
•
•
2x
•
•
•
•
•
•
•
130 160
0,95 1,05
13 15
•
12
< 0,1
4
•
*
Serveringsservise
og kokekar
sterkt skittent,
inntørkede matrester,
særlig eggehvite og sti
velse
•
Serveringsservise
og kokekar, tem
peraturømfindt
lig servise
normalt skittent
Alle typer servise
Brukt servise som sam
les i oppvaskmaskinen,
og som skal vaskes se
nere.
5)
(kald)6)
11 22
9
nettopp brukt, lett til
normalt skittent
22 24
Servise uten ko
kekar
1,1 1,6
4)
0,8
•
1,85 2,05
•
120 130
normalt skittent,
inntørkede matrester
Vann (liter)
Tørking
Serveringsservise
og kokekar
Energi (kWh)
Skylling
med skyllemiddel
•
3)
30
Mellomskylling
1 til 2x
•
Type
smuss
Rengjøring
Egnet
for:
Forskylling
Oppvask
program1)
90 125 Varighet (minutter)
Forbruks
verdier2)
Programforløp
1) Ved alle vaskeprogram med * skjer det under skyllingen en temperaturøkning til 68° i 10 minutter for hy
gienisk rengjøring av f. eks. babyflasker, kunststoffskjærebrett eller syltetøyglass.
2) Forbruksverdiene er registrert under standardbetingelser. De er avhengige av hvor fulle servisekurvene er.
Derfor er avvik mulig under praksisbetingelser.
3) Ved dette programmet fastsettes det hvor skittent serviset er på grunnlag av hvor grumset skyllevannet
er. Programvarighet, vann og energiforbruk kan variere sterkt alt etter hvor full maskinen er og hvor
skittent serviset er. Temperaturen på oppvaskvannet tilpasses automatisk mellom 50°C til 65°C, avhengig
av hvor skittent serviset er.
4) Fyll oppvaskmaskinen kun halvfull ved dette programmet.
5) Testprogram for testinstitutter
6) Til dette oppvaskprogrammet trenger du ikke tilsette noe rengjøringsmiddel.
Daglig bruk
Programvalg
Hvis serviset ditt ser slik ut, velg:
Et intensivprogram.
Et normal eller energisparingsprogram.
et kortprogram (f.eks. et 30minutters pro
gram).
23
24
Daglig bruk
Starte et oppvaskprogram
1.
2.
3.
4.
5.
3
Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.
Åpne vannkranen helt.
Lukk døren.
Trykk på knappen PÅ/AV.
Velg ønsket program.
Programindikatorlampen lyser. Tidsvarigheten som beregnes for programmet
kommer til syne i multidisplayet.
Etter omlag tre sekunder starter det valgte oppvaskprogrammet.
I løpet av oppvaskprosessen blir resttiden i multidisplayet tilpasset mengde ser
vise, hvor skittent serviset er osv.
Stanse eller avbryte et oppvaskprogram
1
3
Et oppvaskprogram som er i gang bør kun stanses hvis det er absolutt nødven
dig.
Stanse et oppvaskprogram ved å åpne døren til oppvaskmaskinen.
Når du åpner døren kan det sive ut varm damp. Forbrenningsfare!
1. Åpne døren forsiktig. Oppvaskprogrammet stopper.
2. Lukk døren. Oppvaskprogrammet fortsetter å gå.
Avbryte et oppvaskprogram
1. Trykk inn og hold inne funksjonsknappene 2 og 3.
Indikatorlampene for alle programknappene som nå kan velges til, lyser.
2. Slipp funksjonsknappene. Oppvaskprogrammet ble avbrutt.
3. Hvis du vil starte et nytt oppvaskprogram, undersøk om det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen.
Hvis oppvaskmaskinen blir slått av, blir et valgt oppvaskprogram kun stanset,
ikke avbrutt. Når maskinen slås på igjen, fortsetter oppvaskprogrammet å gå.
Stille inn tidsforvalg
3
Med tidsforvalget kan du utsette starten av et oppvaskprogram til mellom 1 til
19 timer.
1. Trykk på knappen tidsforvalg mange ganger, til ønsket startutsettelse kommer til
syne i multidisplayet, f.eks. 12h, hvis oppvaskprogrammet skal starte om
12 timer. Indikatorlampen for tidsforvalget lyser.
2. Velg oppvaskprogram.
Daglig bruk
25
3. Den tiden som er igjen til oppvaskmaskinen starter vises fortløpende (f.eks. 12h,
11h, 10h, ... 1h osv.).
Endre tidsforvalget:
Så lenge oppvaskprogrammet ennå ikke har startet, kan du endre innstillingen
ved å trykke på knappen tidsforvalg.
Slette tidsforvalget:
Trykk på knappen tidsforvalg mange ganger, til tidsvarigheten til det valgte pro
grammet kommer til syne. Det ønskede oppvaskprogrammet starter med en
gang.
Skifte oppvaskprogram
Så lenge oppvaskprogrammet ikke har startet, kan du skifte oppvaskprogram:
Avbryt først oppvaskprogrammet, still deretter inn tidsforvalget på nytt, og velg
nytt oppvaskprogram til slutt.
Slå av oppvaskmaskinen
1
Slå av oppvaskmaskinen først når multidisplayet viser at “0“ er oppvaskprogram
mets resttid.
1. Trykk på knappen PÅ/AV. Alle visningene slettes.
2. Steng vannkranen!
Åpne døren forsiktig, varm damp kan sive ut.
• Varmt servise er ømfindtlig for støt. La derfor serviset avkjøle seg i ca. 15 mi
nutter før du tar det ut av maskinen. På den måten blir også tørkeresultatet
bedre.
• Serviset tørker fortere hvis du lar døren stå helt åpen en liten stund når pro
grammet er slutt og deretter lar døren stå inntil uten å stenge den.
Ta ut serviset
3
Det er normalt at dørens innside og beholdere er fuktige.
• Rydd først ut av underkurven, deretter overkurven. På den måten unngår du
at restvann fra overkurven drypper ned på serviset i underkurven.
• Oppvaskmaskinens innebelysning er alltid på så lenge oppvaskmaskindøren er
åpen. For å spare energi bør du derfor lukke oppvaskmaskindøren etter at du
har satt inn/tatt ut serviset.
26
Pleie og rengjøring
Pleie og rengjøring
1
Ikke bruk møbelpleiemidler eller aggressive rengjøringsmidler.
• Rengjør oppvaskmaskinens betjeningsdeler med en myk klut og varmt, klart
vann.
• Kontroller regelmessig for smuss og ev. rengjør innvendige beholdere, dørens
pakning og vanntilførselsfilteret (hvis levert).
Rengjøre filtrene
3
Filtrene må kontrolleres og rengjøres regel
messig. Tilsmussede filtre påvirker vaskeres
ultatet.
1. Åpne døren, ta ut underkurven.
2. Drei håndtaket med omlag ¼ omdreining
mot viserne (A) og ta ut filtersystemet (B).
3. Grip finfilteret (1) i ringen og trekk det ut av
mikrofilteret (2).
4. Rengjør alle filtrene grundig under rennende
vann.
Pleie og rengjøring
1
5. Ta flatfilteret (3) ut av oppvaskmaskinens
bunn og rengjør det grundig på begge sider.
6. Sett inn igjen flatfilteret.
7. Sett finfilteret inn i mikrofilteret igjen og
klikk dem sammen.
8. Sett inn filtersystemet igjen og lås det på
plass ved å svinge håndtaket med viserne
helt til det stopper. Pass på at flatfilteret ikke
står over oppvaskmaskinens bunn.
Du må aldri bruke oppvaskmaskinen uten fil
trene.
27
28
Hva må gjøres, hvis...
Hva må gjøres, hvis...
Rette mindre feil selv
Før du ringer til kundeservice, bør du se etter om du kan rette feilen
– selv ved hjelp av feilsøkingstabellen under
eller
– om feilen er forårsaket av feil i elektrisk tilkopling og/eller feil i vanntilførse
lens forbindelser.
I slike tilfeller må du selv betale teknikeren for serviceytelsen, selv om dette skjer
i garantitiden.
Dersom en av følgende feilmeldinger kommer til syne i multidisplayet mens
maskinen er i gang:
– FeilmeldingÅ 10 (problemer med vanntilførselen),
– FeilmeldingÅ 20 (problemer med vannavløpet),
se etter i tabellen under.
Når du har rettet feilen, trykk på knappen for det programmet som var påbe
gynt. Oppvaskprogrammet fortsetter å gå.
Ved andre feilmeldinger (“Å “etterfulgt av et tall):
– Avbryt oppvaskprogrammet.
– Slå apparatet av og deretter på igjen.
– Innstill oppvaskprogrammet på nytt.
Hvis feilen vises en gang til, bør du kontakte kundeservice og oppgi feilmeldin
gen.
Feil
Mulig årsak
Løsning
Vannkranen er tilstoppet av
kalk eller er defekt.
Kontroller vannkranen, få den
ev. reparert.
Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Filteret (om slikt finnes) i slan
getilkoplingen på vannkranen
er blokkert.
Rengjør filteret i slangetilkop
lingen.
Programindikatoren for det
valgte programmet blinker:
Multidisplayet viser feilmel
ding Å 10 :
(problemer med vanntilførse Filtrene i bunnen av opp
len).
vaskrommet er blokkert.
Vanntilførselsslangen ligger
ikke som den skal.
Avbryte oppvaskprogram (se
kapittel: Starte et oppvaskpro
gram),
rengjør filtrene (se kapittel:
Rengjøre filtrene),
start deretter oppvaskprogram
met på nytt.
Kontroller hvordan slangen lig
ger.
Hva må gjøres, hvis...
Feil
Mulig årsak
29
Løsning
Programindikatoren for det
valgte programmet blinker,
multidisplayet viser feilmel
ding Å 20
(skyllevannet står i den indre
beholderen i oppvaskmaski
nen).
Vannlåsen er tilstoppet.
Rengjør vannlåsen.
Vannavløpsslangen ligger ikke
som den skal.
Kontroller hvordan slangen lig
ger.
Multidisplayet viser feilmel
ding Å 30 .
Vannbeskyttelsessystemet er
aktivert.
Steng først vannkranen, slå der
etter av apparatet og ta kontakt
med kundeservice.
Strømkabelen er ikke tilkoplet.
Sett i strømkabelen.
Husets sikringer er ikke i orden. Skift sikring.
Programmet starter ikke.
Det er synlige rustflekker i
oppvaskmaskinrommet.
Pipende lyd under vask.
Belysningen inni oppvask
maskinen lyser ikke.
Ved oppvaskmaskinmodeller
med starttidsforvalg:
En starttid er forvalgt.
Hvis serviset skal vaskes med en
gang, slett starttidsforvalget.
Oppvaskmaskinrommet er la
get av rustfritt stål. Rustflekker
i oppvaskmaskinrommet kom
mer fra fremmed rust (rustpar Vask kun bestikk i oppvaskmas
tikler fra vannledning, fra
kinen som egner seg for dette.
kokekar, bestikk osv.). Fjern slike
flekker med et vanlig rengjø
ringsmiddel for rustfritt stål.
Dette er ikke farlig.
Behandle apparatet med et
vanlig kalkfjerningsmiddel som
egner seg for bruk for oppvask
maskin.
Hvis lydene fremdeles høres et
ter behandlingen, bruk annet
godkjent rengjøringsmiddel til
rengjøring av bestikk og servise.
Strømkabelen er ikke tilkoplet.
Sett i strømkabelen.
Lyspæren i lampen inni maski
Kontakt kundeservice.
nen er defekt.
30
Hva må gjøres, hvis...
Hvis oppvaskresultatet ikke er tilfredsstillende
Serviset blir ikke rent.
• Det ble ikke valgt riktig oppvaskprogram.
• Serviset var plassert slik at oppvaskvannet ikke hadde tilgang til alle delene.
Servisekurvene må ikke være overfylte.
• Filtrene i bunnen av oppvaskmaskinen er ikke rene eller er satt inn feil.
• Det ble ikke brukt et skikkelig rengjøringsmiddel eller det ble brukt for liten do
se.
• Ved kalkbelegg på serviset: Beholderen for spesialsalt er tom eller kalkfilteran
legget er feil innstilt.
• Avløpsslangen ligger ikke som den skal.
• Hvis det er oppvaskmiddelrester i beholderen for rengjøringsmiddel når pro
grammet er ferdig, er enten spylearmen blokkert eller spylearmdysene er til
stoppet på grunn av forurensninger i oppvaskvannet.
Du kan ta spylearmene ut av festet for å rengjøre dem (se kapittel ”Rengjøring
og stell“).
Serviset blir ikke tørt og er uten glans.
• Det ble ikke brukt et skikkelig skyllemiddel.
• Beholderen for skyllemiddel er tom.
Det er render, striper, melkeaktige flekker eller blålig belegg på glassene
og serviset.
• Still skyllemiddeldoseringen lavere.
Det er flekker etter vanndråper på glass og servise.
• Still skyllemiddeldoseringen høyere.
• Oppvaskmiddelet kan være grunnen. Ta kontakt med rengjøringsmiddelprodu
sentens forbrukerservice.
Glasskorrosjon
• Ta kontakt med rengjøringsmiddelprodusentens forbrukerservice.
Avfallsbehandling
31
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er
merket med f.eks . >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge
merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert apparat
W
1
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for re
sirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending
av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og
helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkule
ring av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Advarsel! Trekk støpselet ut av stikkontakten på gamle apparater. Skjær av
strømkabelen og kast den sammen med støpselet.
Ødelegg dørlåsen, slik at døren ikke kan lukkes mer. På den måten kan ikke barn
lukke seg inne i maskinen og dermed komme i livsfare.
Tekniske data
5
Kapasitet:
12 standardkuverter inklusive servisetilbehør
Tillatt vanntrykk:
0,11,0 MPa (= 10100 N/cm2 = 110 bar )
Elektrisk tilkopling:
Se også typeskiltet på innsiden av oppvaskmaskinens dør.
Dimensjoner:
818 878 x 596 x 570 (H x B x D i mm)
Maks. vekt:
45 kg
32
Henvisninger for testinstitutter
Henvisninger for testinstitutter
Testen iflg. EN 60704 må gjennomføres med full maskin med testprogrammet
(se programtabellen).
Testene iflg. EN 50242 må gjennomføres med full saltbeholder for klakfilter,
med full beholder for skyllemiddel og med testprogrammet (se programtabel
len).
Full maskin:
12 standardkuverter inkl. servisetilbehør
Rengjøringsmiddeldosering:
5g + 25g (type B)
Skyllemiddelinnstilling:
4 (type III)
Plasseringseksempel:
Overkurv *)
*) Ta eventuelt ut kopphyllen på venstre side eller eller bestikkristen, hvis denne finnes.
Underkurv med bestikkskuff *)
Bestikkskuff
*) Ta ut eventuelt monterte kopphyller på venstre side samt ølglassholdere med stang.
Oppstillings og tilkoplingsanvisning
33
Oppstillings og tilkoplingsanvisning
1 Sikkerhetsanvisninger for installasjonen
• Oppvaskmaskinen må kun transporteres stående, ellers kan det renne ut salt
vann.
• Kontroller oppvaskmaskinen for transportskader før du tar maskinen i bruk.
Kople aldri til et defekt apparat. Ta kontakt med leverandøren ved skader.
• Ta aldri oppvaskmaskinen i bruk hvis strømkabelen, tilførsels/avløpsslangen er
skadet, eller hvis betjeningspanelet, arbeidsplaten eller sokkelområdet er så
skadet at apparatets indre er åpent tilgjengelig.
• Strømkabelens støpsel må kun settes inn i en jordet stikkontakt som er for
skriftsmessig installert.
• Forsikre deg før du tar apparatet i bruk om at den nominelle spenningen og
nettfrekvensen som er oppført på typeskiltet stemmer overens med nettspen
ningen og nettfrekvensen på det stedet der maskinen skal brukes. Nødvendig
elektrisk sikring står også oppført på typeskiltet.
• Det er ikke tillatt å bruke multistikk og multikoplinger samt skjøtekabler.
Brannfare på grunn av overoppheting!
• Strømtilførselskabelen må kun skiftes ut av kundeservice eller autorisert fag
person.
• En tilførselsslange med sikkerhetsventil må kun skiftes ut av kundeservice.
34
Installasjon
Installasjon
1
Alt rørleggings og/eller elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere dette
apparatet må utføres av kvalifisert person.
Fjern all emballasje før oppvaskmaskinen plasseres der den skal være. Hvis mulig,
plasser oppvaskmaskinen ved siden av en vannkran og et avløp.
Under samtlige arbeider som innebærer tilgang til innvendige komponenter, skal
oppvaskmaskinen være koplet fra strømnettet.
Når maskinen settes på plass, pass på at vanninntaksslangen, vannavløpsslangen
og strømforsyningskabelen ikke kommer i klem eller bøyes.
Innbygging
Denne oppvaskmaskinen er utformet for å passe innunder en kjøkkenbenk eller
en arbeidsplate.
Det er svært viktig at nisjemålene som er oppført i illustrasjonen blir fulgt.
Det er ikke nødvendig med ytterligere åpninger for ventilasjon av oppvaskmaski
nen, men kun for å la vanninntaks og avløpsslangene samt den elektriske nett
kabelen passere gjennom.
Høyden på nisjen der oppvaskmaskinen skal
installeres kan variere mellom 820 og 880
mm fra gulvet, siden oppvaskmaskinen kan
tilpasses med justerbare føtter (maks.60
mm).
La det være igjen en avstand på 2 mm mel
lom toppen av oppvaskmaskinen og undersi
den av kjøkkenbenken.
Installasjon
35
Justere høyden på oppvaskmaskinen
Gjør som følger for å justere høyden:
1. Løsne eller stram til de to fremreføttene.
2. Løsne og fjern den justerbaresokkelen.
3. Juster den bakre foten ved å dreieskruen i midten av den fremrepanelplaten mot
venstre eller mothøyre.
Det er svært viktig at apparatet står helt plant for at døren skal lukke og tette
skikkelig. Hvis apparatet står fullstendig plant, vil ikke døren komme borti utjev
ningsstykkene på begge sider av kabinettet.
Hvis døren ikke kan lukkes skikkelig, må føttene justeres, slik at maskinen står
fullstendig plant.
Justere høyden på sokkelen
Det er viktig at oppvaskmaskinen står full
stendig vannrett for at døren skal kunne luk
kes skikkelig.
De justerbare føttene skrus mot venstre eller
mot høyre til oppvaskmaskinen står helt
plant.
Hvis det er et mellomrom nederst ved maski
nen, kan dette dekkes til ved å senke sokke
len.
Montering av beskyttelsen mot damp
Fest beskyttelseslisten mot damp til kjøkken
benkens fremre del med bruk av de 4 skruene
(3,5 x 16) som følger med.
36
1
Installasjon
Feste de tilsluttende enhetene
Sikre oppvaskmaskinen ved å skru den godt
til på plass under benken eller til skapet ved
siden av. Bruk de vedlagte vinkelbrakettene
som passer inn i slissene øverst på oppvask
maskinen (se fig.).
Fest maskinen i posisjon (oppe eller på siden)
med de vedlagte skruene (3,5 x 16 mm).
Stram til skruene slik at oppvaskmaskinen
ikke kan tippe forover og forårsake skader
når døren åpnes og maskinen fylles.
Oppvaskmaskinen må festes til undersi
den av arbeidsplaten eller til tilsluttende
møbler med de vedlagte brakettene.
Hvis dette ikke blir gjort, kan det føre til personskader eller materielle
skader.
Det må ikke under noen omstendigheter bores hull gjennom sidene på
oppvaskmaskinen, da dette kan skade de hydrauliske komponentene.
Kople til oppvaskmaskinen
37
Kople til oppvaskmaskinen
Vanntilkopling
• Oppvaskmaskinen kan koples til kaldtvann og til varmtvann inntil maks. 60 °C.
• Oppvaskmaskinen må ikke koples til åpne varmtvannsapparater eller vannopp
varmingsinnretninger med vanngjennomstrømming.
Tillatt vanntrykk
Laveste tillatte vanntrykk:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
Ved vanntrykk under 0,1 MPa bør du rådføre
deg med en installatør.
Høyeste tillatte vanntrykk:
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
Ved vanntrykk på mer enn 1 MPa må det serie
forbindes en trykkreduseringsventil (fås hos din
fagforhandler).
Kople til vanntilførselsslange
1
3
1
Det må ikke være knekk på tilførselsslangen, og den må ikke være i klem eller lig
ge i kveil.
Kople tilførselsslangen med slangeskruekoplingen (ISO 2281:2000) til en vann
kran med utvendige gjenger (¾ tommer). Tilførselsslangen er utstyrt med en
forbindelsesmutter av enten kunststoff eller metall:
– Forbindelsesmutteren på slangeskruekoplingen må kun skrues til for hånd.
Kontroller til slutt at forbindelsene er tette (se etter at vannkranen ikke drypper).
For at vannforsyningsmulighetene i kjøkkenet ikke skal bli innskrenket, anbefaler
vi at du lar installere et forgreiningsstykke på den eksisterende kranen eller en
ekstra kran.
Advarsel: Fare for strømstøt
(Gjelder kun oppvaskmaskiner med sikker
hetsventil).
Den elektriske kabelen for sikkerhetsventilen
ligger i en tilførselsslange med doble vegger
og står under spenning.
Du må aldri dyppe tilførselsslangen og sik
kerhetsventilen ned i vann.
38
Kople til oppvaskmaskinen
Vannavløp
1
Avløpsslange
Det må ikke være knekk på avløpsslangen, og den må ikke være i klem eller ligge
i kveil.
Tilkopling av avløpsslangen:
– maksimalt tillatt høyde: 1 meter.
– minimalt nødvendig høyde: 40 cm over apparatets nederste kant.
Forlengelsesslanger
• Forlengelsesslanger må kun kjøpes hos
fagforhandler eller hos vår kundeservice.
Den indre diameteren i forlengelsesslan
gen må være 19 mm, slik at apparatets
funksjon ikke forstyrres.
• Forlengelsesslangene må være lagt maks.
4 meter vannrett, og den maksimalt tillat
te høyden for avløpsslangens tilkopling ut
gjør da 85 cm.
Tilkopling til vannlås
• Tuten på avløpsslangen (ø 19 mm) passer på alle vanlige vannlåstyper. Den
ytre diameteren på vannlåsens tilkopling må være minst 15 mm.
• Avløpsslangen må festes til vannlåstilkoplingen med vedlagte slangeklemme.
Vannbeskyttelsessystem
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et vannbeskyttelsesystem til beskyttelse mot
vannskader.
Hvis det oppstår en feil, avbryter sikkerhetsventilen straks vanntilførselen.
Elektrisk tilkopling
Opplysninger om nettspenning, nettfrekvens og nødvendig sikring kan leses av
på typeskiltet. Typeskiltet befinner seg på dørens høyre innerkant.
Trekk ut stikkontakten for å skille oppvaskmaskinen fra strømnettet.
OBS:
– Dette apparatet må jordes ifølge sikkerhetsforskriftene. Produsenten overtar
intet ansvar dersom sikkerhetsanvisningene ikke følges.
– Stikkontakten må være tilgjengelig også når maskinen er satt på plass der den
skal stå.
Garanti/Kundeservice
39
Garanti/Kundeservice
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få opplysninger om vår lokale
reparatør.
Du kan også besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem til din nærmeste reparatør eller
ringe 815 30 222 for opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller
reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at
kjøpsbevis må fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon.
Modell betegnelse
..................................................
Produktnummer
..................................................
Serienummer:
..................................................
Kjøpsdato
..................................................
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler hos EService Oslo AS på:
Telefon: 22 72 58 30
Fax: 22 72 58 80
Internett: post@eserviceoslo.no
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten om
kostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kon
troll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun
utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL’s leveringsbetingelser og
Lov om kjøp.
Leverandør:
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
Email: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
40
Garanti/Kundeservice
Europeisk Garanti
Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på baksiden av denne
håndboken for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven. Hvis
du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti
flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes:
• Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyl
dig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet.
• Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid og deler for denne spesi
fikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i.
• Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til an
nen bruker.
• Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og
må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal.
• Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor
i.
Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du inn
rømmes gjennom loven.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L1273 Hamm
Garanti/Kundeservice
41
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte Edificio Gonçalves Zarco Q 35
2774 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotre
bièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
42
Service
Service
Ved tekniske forstyrrelser, kontroller først om du selv kan løse problemet ved
hjelp av bruksanvisningen (kapittelet „Hva må gjøres, hvis...“)
Hvis du ikke kunne løse problemet, kan du ta kontakt med kundetjenesten eller
en av våre servicepartnere.
For å kunne hjelp deg raskt, trenger vi føl
gende opplysninger:
– Modellbetegnelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (Snr.)
(se typeskiltet for numrene)
– Type forstyrrelse
– Eventuell feilmelding som meldes fra ap
paratet
For at du alltid skal ha apparatets identifikasjonstall for hånden når du trenger
dem, anbefaler vi at du skriver dem opp her:
Modellbetegnelse:
.....................................
PNC:
.....................................
Snr.
.....................................
Service
43
117 990 62/0-00-211206-01
Med forbehold om endringer
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising