Zanussi DE6541 User manual

Zanussi DE6541 User manual
Nõudepesumasin
DE 6541
KASUTUSJUHEND
Sisukord
Ohutustehnikaalased juhised
3
Utiliseerimine
3
Ökonoomne ja ökoloogiliselt puhas
masinpesu
3
Masina kirjeldus
4
Juhtimispaneel
4
Enne ekspluateerimise alustamist
Masina veepehmendusseadme reguleerimine
Veepehmendusseadme täitmine soolaga
Loputusvahend (vahend läike andmiseks)
5
5
6
6
Igapäevane kasutamine
Nõudepesumasina täitmine nõudega
Alumine riiul
Korv nugade-kahvlite jaoks
Ülemine korv
Ülemise riiuli kõrguse reguleerimine
Nõudepesuvahendi kasutamine
8
8
8
9
9
9
10
Pesemisprogrammid
12
Juhised nõudepesumasina kasutamiseks
13
Teenindamine ja hooldus
Filtrite puhastamine
Kui nõudepesumasinat ei kasutata pika aja kestel
Ettevaatusabinõud külmumise vältimiseks
Masina teisaldamine
14
14
14
14
14
Mida teha, kui …
Teenindus ja varuosad
15
16
Paigaldusjuhised
Veevärgiga ühendamine
Äravool
Elektriline ühendamine
17
17
17
17
Paigaldamine köögimööblisse
Masina kõrguse reguleerimine
Alusääre liistu kõrguse reguleerimine
Niiskusevastase isolatsiooni kinnitamine
Masina kinnitamine juuresoleva mööbli külge
18
18
18
18
18
Informatsioon laboratooriumite jaoks
19
Tehnilised andmed
Gabariidid
Elektrilised andmed:
Pinge
Koguvõimsus
Kaitse
Veesurve
Mahutavus
Laius
59,6 cm
Kõrgus
81,8 – 87,8 cm
Maksimaalne sügavus
61 cm
Elektrilised andmed on toodud andmesildil, mis asub
nõudepesumasina ukse siseküljel paremal pool.
Minimaalne
Maksimaalne
50 kPa (0,5 baari) 800 kPa (8
baari)
serviis 12 isikule
Käesolev seade vastab järgmistele EN direktiividele:
- 73/23, välja antud 19.02.1973 (direktiiv madalpinge kasutamise kohta) ja järgnevatele
parandustele;
- 89/336, välja antud 03.05.1989 (direktiiv elektromagnetilise ühilduvuse kohta) ja järgnevatele
parandustele.
2
Ohutustehnikaalased juhised
On oluline, et kasutusjuhend asuks masina juures,
mis võimaldab vajaduse korral ka tulevikus saada
informatsiooni masina kasutamise kohta. Masina
müümisel või selle jätmisel ärakolimise tõttu
vanasse korterisse jätke ka juhend masina juurde.
See võimaldab uuel omanikul omandada teadmisi
masina tööpõhimõtete kohta ja sada ohutustehnika
alast teavet.
Käesolev informatsioon on mõeldud kasutaja
ohutuse tagamiseks. LUGEGE juhend enne
nõudepesumasina paigaldamist ja kasutuselevõttu
hoolikalt läbi.
•
Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
Veenduge, et nõudepesumasinal puuduksid
transpordivigastused. Vigastatud masina
ühendamine elektrivõrku on keelatud. Vigastuste
leidmisel pöörduge masina müünud
kaubandusettevõttesse.
Ohutus tagamiseks on keelatud muuta masina
parameetreid ja modifitseerida seda ükskõik millisel
viisil.
Kõik elektri- ja veega seotud paigaldustööd tuleb
lasta teha kvalifitseeritud ja kompetentsetel isikutel.
Kontrollige, et võrgujuhe ei jääks paigaldamisel
masina alla.
Veega seotud sõlmede kahjustamise vältimiseks on
keelatud teha avasid masina seintesse.
Laste ohutuse tagamine
•
•
•
•
Masinat tohivad kasutada ainult täiskasvanud isikud.
Ärge lubage lastel mängida masina juhtnuppudega
ega masinaga tervikuna.
Pakkematerjalid kujutavad endast potentsiaalset
ohtu laste elule, pakkematerjale tuleb hoida lastele
kättesaamatus kohas.
Hoidke kõiki pesemisvahendeid kindlas ja lastele
kättesaamatus kohas.
Nõudepesumasina igapäevane
kasutamine
•
•
•
•
Ärge peske masinas bensiini või värviga määrdunud
esemeid; vältige esemeid, mille küljes on terase või
rauapuru või mis on hapete või leeliste toimel
korrodeerunud.
Kunagi ärge avage masina töötamise ajal selle ust,
seda eriti kuumpesu staadiumis – vastasel juhul võib
kuum vesi põhjustada põletushaavu. Masin on
varustatud kaitseseadmega, mis lülitab selle ukse
avamisel välja.
Pesemisvahenditena kasutage ainult spetsiaalselt
masinpesu jaoks ettenähtud nõudepesuvahendeid
(k.a läike andmiseks mõeldud loputusvahendid ja
sool).
Vertikaalselt asetatud pikad noad on ohtlikud.
•
•
•
•
Pikad ja/või teravad kööginõud, nagu nt
tükeldusnoad, tuleb asetada horisontaalselt
ülemisele riiulile.
Pärast nõude asetamist masinasse või nende
eemaldamist sulgege masina uks. Avatud uks võib
olla ohtlik.
Ärge istuge ega toetage avatud uksele.
Pärast masina kasutamise lõpetamist ühendage see
vooluvõrgust lahti ja sulgege veekraan.
Masina teenindamine tuleb teostada selleks
ettenähtud teeninduskeskuses. Masinale võib
paigaldada ainult originaalpäritoluga tagavaraosi.
Mitte mingil juhul ärge püüdke masinat ise
remontida. Kogenematu isiku poolt teostatud remont
võib rikkuda masina ja tekitada selle töös tõsiseid
funktsioneerimishäireid. Pöörduge lähimasse
vastavaid volitusi omavasse teeninduskeskusesse.
Nõudke ainult originaalvaruosade kasutamist.
Utiliseerimine
Utiliseerige masina pakkematerjalid ettenähtud viisil.
Kõik kasutatavad materjalid sobivad taaskäitluseks.
Plastikdetailidele on kantud rahvusvaheline standardne
markeering:
>PE< polüetüleen – nt kattekile;
>PS< vahtpolüstürool P, nt täitematerjal (kloori- ja
fluoriühendeid mittesisaldav);
>POM< polüoksümetüleen, nt plastikust klambrid.
Kartongpakend on valmistatud vanapaberist ning see
tuleb anda makulatuuri vastuvõtupunkti.
Masina ekspluateerimise lõpetamisel muutke see
täielikult töökõlbmatuks.
Hoiatus! Enne seadme utiliseerimist lõigake selle küljest
voolujuhe ja muutke ukse lukk töökõlbmatuks, et vältida
laste juhuslikku sulgumist masina sisemusse.
Palume mittetöötav masin viia spetsiaalsesse
tööstusjäätmete vastuvõtupunkti või pöörduda
kaubandusettevõttesse, kus on võimalik korraldada
mõningase tasu eest masina utiliseerimine.
Ökonoomne ja ökoloogiliselt puhas masinpesu
•
•
•
•
Tagage pesuvee pehmendusseadme õige
reguleeritus.
Ärge loputage nõusid kraani all.
Pesemisrežiim peab vastama nõude mustuse liigile
ja mustusastmele.
Ärge kasutage pesemisvahendit, läike andmiseks
mõeldud loputusvahendit ja spetsiaalset soola
suuremates kogustes, kui seda näevad ette
käesoleva masina ja vastava toote kasutusjuhendid.
3
Masina kirjeldus
1. Ülemise korvi fiksaator
2. Vee kareduse regulaator
3. Mahuti soola jaoks
4. Pesemisvahendi dosaator (tüüp A / tüüp B)
5. Juhtimispaneel
6. Andmesilt
7. Läiget andva vahendi dosaator
8. Filtrid
9. Alumine pöörlev pihustuskonsool
10. Ülemine pöörlev pihustuskonsool
11. Ülemine korv
Juhtimispaneel
Sisse- ja väljalülitamist
näitav signaallamp
Nupp sisse- ja väljalülitamiseks
Pesemisrežiimide
valiku nupud
Ukse käepide
Pesemisrežiimide valiku nupud: nuppudega võib
kasutusele võtta pesemisrežiime täienduseks juba
etteantud režiimidele. Need on järgmised:
Režiimi 1 valiku
nupp
Režiimi 2 valiku
nupp
Reguleeritakse
veepehmendusseadme tööd.
Lülitab sisse/välja
läikeandmisvahendi
valgusindikaatori.
Valgusindikaatorid:
Soola valgusindikaator süttib soola
lõppemisel.
Loputusvahendi valgusindikaator süttib
loputusvahendi ammendumisel.
Soola ja loputusvahendi valgusindikaator ei sütti kunagi
pesemisprotsessi käigus, seda isegi vajadusel lisada
vastavaid vahendeid.
4
Valgusindikaatorid
Programminupud
Pesemisetappide valgusindikaatorid näitavad:
Pesemine: põleb pesemisetapi ajal.
Kuivatamine: põleb kuivatamise ajal.
Pesemistsükli lõpp: süttib pärast
pesemistsükli lõpetamist.
Koheselt pärast seda, kui annate ette pesemisrežiimi,
süttivad selle režiimi etappide valgusindikaatorid.
Pärast pesemisrežiimi käivitamist kustuvad kõigi
etappide valgusindikaatorid peale antud hetkel
teostatava etapi indikaatori, mis jääb ühtlaselt põlema.
Enne ekspluateerimise alustamist
Enne masina esmakordset kasutamist:
1. Veenduge, et ühendused elektrivõrguga ja
veevärgiga oleksid teostatud vastavalt
paigaldusjuhendile.
2. Eemaldage masina seest transportimiseks
ettenähtud detailid.
3. Reguleerige veepehmendusseade sobivaks
kasutatavale veele.
4. Valage soola jaoks ettenähtud reservuaari 1 liiter
vett ja täitke see soolaga.
5. Täitke loputusvahendi dosaator loputusvahendiga.
6. Teostage tsükkel “Loputamine ja ootamine”.
Elektrooniline reguleerimine
Masina veepehmendusseadme
reguleerimine
Nõudepesumasin on varustatud veepehmendusseadmega, mis on ette nähtud masinat kahjustavate ja
selle töö kvaliteeti halvendavate mitteorgaaniliste
ühendite ja soolade veest kõrvaldamiseks.
Mida rohkem on vees selliseid ühendeid, seda karedam
on vesi. Vee karedust mõõdetakse vastavate
mõõtühikute abil, nt saksa või prantsuse standarditest
lähtudes või osakeste kontsentratsiooni miljondikosades.
Nõudepesumasina veepehmendusseade tuleb
reguleerida sobivaks Teie piirkonnas kasutatava vee
karedusele. Kohalik veevarustusega tegelev firma võib
informeerida Teid kasutatava vee kareduse väärtusest.
Veepehmendusseadet tuleb reguleerida kahel viisil:
käsitsi, veekareduse regulaatori nupu abil ja
elektroonilise seadme kaudu juhtpaneelil asuvate režiimi
nuppude abil.
Kui Teie veevärgis oleva vee karedus vastab 1-le
tasemele, siis loetakse selline vesi pehmeks ja soola
pole vaja kasutada.
Elektroonilise veepehmendusseadme regulaatori
tehaseasendile vastab aste 3. Astme muutmise
vajadusel toimige järgmiselt:
1.
Lülitage nõudepesumasin välja ja hoidke samal ajal
nupud 1 ja 2 allavajutatutena.
2.
Vabastamata nuppe 1 ja 2 lülitage masin sisse/väljalülitamisnupu abil uuesti sisse. Süttib
sisselülitamist näitav indikaator. Samal ajal
hakkavad vilkuma ka nuppude 1 ja 2
valgusindikaatorid.
3.
Vajutage nuppu 1. Nupu 2 valgusindikaator kustub
ning nupu 1 indikaator jääb pidevalt põlema
järgmise 5 sekundi jooksul. Pärast seda hakkab
nupu 1 indikaator vilkuma, näidates
veepehmendusseadme regulaatori asendit. Vee
karedust näitab nupu 1 indikaatori vilkumiste arv,
mida teostatakse 5-sekundiliste pausidega ligikaudu
60 sekundi jooksul.
Näiteks:
1 sähvatus = tase 1
2 sähvatust = tase 2
3 sähvatust = tase 3
4 sähvatust = tase 4
5 sähvatust = tase 5
4.
Taseme väärtust muudetakse nupu 1 vajutamisega.
Iga nupuvajutus muudab taseme väärtust.
Näiteks:
Kui regulaatori jooksvaks väärtuseks oli 3, siis
ühekordne nupu 1 vajutamine muudab taseme
väärtuse võrdseks 4-ga.
Kui regulaatori jooksvaks väärtuseks oli 5, siis
ühekordne nupu 1 vajutamine muudab taseme
väärtuse võrdseks 1-ga.
Nupu 1 valgusindikaator kustub ligikaudu 5 sekundi
möödudes ning hakkab pärast seda vilkuma, mis
näitab häälestatust uuele väärtusele.
5.
Uue väärtuse viimiseks masina mällu tule see välja
lülitada sisse-/väljalülitamisnupu abil.
Käsitsi reguleerimine
1.
2.
3.
4.
Avage nõudepesumasina uks.
Eemaldage masinast alumine korv.
Pöörake regulaatori nupp asendisse 1 või 2 (vt
tabel).
Asetage alumine
korv tagasi
masinasse.
Veepehmendusseadme
regulaatori tehaseasendiks
on 2.
Saksa standard
(0dH)
41 - 50
30 – 40
19 – 29
4 - 18
<4
Vee karedus
Prantsuse
standard (0TH)
71 - 90
51 - 70
31 - 50
9 - 30
<8
ppm,
miljondikes
701 - 900
501 - 700
301 - 500
80 - 300
< 80
Karedusele vastav
häälestus
Käsitsi
Elektroonselt
2
Aste 5
2
Aste 4
2
Aste 3
1
Aste 2
1
Aste 1
Vilkumiste
arv
Soola
kasutamine
5
4
3
2
1
JAH
JAH
JAH
JAH
EI
5
Veepehmendusseadme täitmine
soolaga
Loputusvahend (vahend läike
andmiseks)
Spetsiaalset, veepehmendamiseks
ettenähtud soola võib lisada ühel alltoodud
meetodil:
Nõudele läike andmiseks mõeldud vahendit lisatakse veele
viimase loputamise ajal automaatselt. Vahend tagab nõude
plekkideta ja määrdunud laikudeta kuivatamise. Ukse
siseküljele paigutatud dosaator mahutab ligikaudu 110 ml
loputusvahendit, mis on küllaldane 16 – 40 pesemistsükli
läbiviimiseks sõltuvalt dosaatori reguleerimisest.
•
•
Kui kasutate pesemisvahendit, mis sisaldab juba
soola, siis tuleb nimetatud preparaat panna
pesemisvahendi dosaatorisse.
- Sellisel juhul tuleb veepehmendusseadme
regulaator (nii käsitsi seatav kui ka elektrooniline)
seada astmele 1. Nii tagatakse spetsiaalse soola
võtmine ainult pesemisvahendi dosaatorist.
Kui kasutate eraldi pesemisvahendit ja soola, siis
tuleb sool asetada selleks otstarbeks ettenähtud
dosaatorisse.
- Sellisel juhul peab veepehmendusseadme
käsiregulaatori nupp olema asendis 1 või 2 ning
elektrooniline regulaator häälestatud astmele 1
kuni 5 (sõltuvalt kasutatava vee karedusest). Nii
tagatakse soola võtmine ainult soola dosaatorist.
Kasutage ainult nõudepesumasinate jaoks
ettenähtud soola.
Kui vee karedus Teie piirkonnas vastab
karedusnivoole 1, siis ei tule soola kasutada. Soola
tuleb kasutada alates vee karedusastmest 2.
Ükskõik milline muu sool, mis ei ole ette nähtud
kasutamiseks nõudepesumasinates (k.a söögisool),
põhjustab veepehmendusseadme riknemise.
Soola tuleb lisada ainult enne täieliku pesemistsükli
alustamist. Nii välditakse masina korrosiooni, mida
võib põhjustada soolaterakeste või soolalahuse
kogunemine masina põhja.
Loputusvahendit doseeritakse ühel alltoodud
meetodil:
•
•
Kui kasutate pesemisvahendit, mis sisaldab juba
loputusvahendit, siis tuleb nimetatud preparaat panna
pesemisvahendi dosaatorisse ning vastav
valgusindikaator välja lülitada.
- Selleks on vajalik, et loputusvahendi dosaator oleks
tühi ning vastav indikaatorlamp kustunud.
Kui dosaatoris pole loputusvahend veel otsa saanud
ja soovite kasutada kompleksset pesemisvahendit
koos loputusvahendiga, siis tuleb enne kompleksse
pesemisvaheni kasutuselevõttu oodata
loputusvahendi täieliku lõppemiseni.
Kui kasutate eraldi pesemisvahendit ja
loputusvahendit, siis tuleb viimane valada selleks
otstarbeks ettenähtud mahutisse.
- Sellisel juhul tuleb loputusvahendi dosaatori nupp
keerata numbrile 1-st kuni 6-ni (vt „Doseerimine“)
ning loputusvahendi indikaatorlamp peab põlema.
Dosaatori täitmine loputusvahendiga (A-tüüpi dosaator)
1.
Vajutades nuppu (A), avage dosaator.
2.
Valage loputusvahend mahutisse kuni selle täieliku
täitumiseni. Maksimaalne nivoo on märgitud kirjaga „max“.
Dosaatori täitmine:
1.
2.
3.
4.
5.
Avage uks, võtke alumine korv välja ning avage
soolamahuti kaas keeramise teel vastupidiselt
kellaosuti liikumise suunale.
Valage mahutisse üks liiter vett (seda tuleb teha
ainult esmakordsel täitmisel soolaga).
Täitke mahuti
komplekti kuuluva
lehtri abil.
Jälgides, et sool ei
satuks keerme ega
tihendi vahele,
asetage kaas tagasi
mahutile.
Keerake kaas tihedat
kinni (kellaosuti
liikumise suunas).
Soola tuleb dosaatorisse lisada perioodiliselt.
Täitmisvajadusele viitab juhtpaneelil asuv signaallamp
“Soolaga täitmine”, mille süttimisel tuleb soola juurde
lisada.
Signaallamp “Soolaga täitmine” võib jääda põlema
peale soolaga täitmist veel 2 – 6 tunniks (kuid
masina sisselülitamine on võimalik). Kui kasutate
soola, mille lahustumisaeg on pikem, võib
signaallamp põleda kauem. See ei takista aga
nõudepesumasina tööd.
Ärge muretsege, kui vesi valgub üle täidetava mahuti
serva – see on normaalne nähtus.
6
Pärast iga täitmist kontrollige, et dosaatori kaan
oleks korralikult suletud.
Loputusvahendit tuleb juurde lisada siis, kui
juhtimispaneelil süttib vastav valgusindikaator.
Doseerimine
Lähtudes kuivatamise
tulemustest, reguleerige
kasutatava loputusvahendi
hulk sobivaks kuuepositsioonilise lüliti abil
(asend 1 – minimaalne
kogus loputusvahendit,
asend 6 – maksimaalne
kogus). Kui peale pesemist
jäävad nõudele vee- või
lubjaplekid, suurendage järkjärgult loputusvahendi
kogust. Tehases on regulaatori lüliti seatud numbrile 4.
Vähendage kogust, kui toidunõudele tekivad kleepuvad
tuhmvalged ribad.
Dosaatori täitmine loputusvahendiga (B-tüüpi dosaator)
Valgusindikaatori väljalülitamine
1.
Pöörates kaant (A) kellaosuti liikumisele
vastassuunas, avage dosaator.
1.
Vajutage üheaegselt nuppe 1 ja 2.
2.
Valage loputusvahend mahutisse kuni selle täieliku
täitumiseni. Maksimaalne nivoo on märgitud kirjaga
„max“.
2.
Vabastamata nuppe 1 ja 2 lülitage masin sisse/väljalülitamisnupu abil sisse.
(nõudepesumasin peab olema sisse lülitatud)
Süttib sisselülitatust näitav indikaator.
Samal ajal hakkavad vilkuma ka nuppude 1 ja 2
valgusindikaatorid.
Pärast iga täitmist kontrollige, et dosaatori kaan
oleks korralikult suletud.
Loputusvahendit tuleb juurde lisada siis, kui
juhtimispaneelil süttib vastav valgusindikaator.
3.
Vajutage nuppu 2: vilkuma hakkab nupule vastav
indikaator ning valgusindikaator 1 kustub.
Samaaegselt hakkab vilkuma ka
loputamisvahendit näitav indikaatortuli.
4.
Vajutage veelkord nuppu 2: loputamisvahendit
näitav indikaatortuli kustub, mis tähendab, et
loputusvahendi indikaator on deaktiveeritud.
5.
Kirjeldatud seadmise salvestamiseks
nõudepesumasina mällu tuleb masin välja lülitada
sisse-/väljalülitamisnupu abil.
Loputusvahendi indikaatori taasaktiveerimiseks tuleb
korrata ülalkirjeldatud operatsiooni, kuni
loputusvahendi indikaatori vilkumine taastub.
Doseerimine
Lähtudes kuivatamise tulemustest, reguleerige
kasutatava loputusvahendi hulk sobivaks
kuuepositsioonilise lüliti (C) abil (asend 1 – minimaalne
kogus loputusvahendit, asend 6 – maksimaalne kogus).
Kui peale pesemist jäävad
nõudele vee- või
lubjaplekid, suurendage
järk-järgult loputusvahendi
kogust.
Tehases on regulaatori lüliti
seatud numbrile 5.
Vähendage kogust, kui
toidunõudele tekivad
kleepuvad tuhmvalged
ribad.
Selleks, et vältida ülemäärase vahu tekkimist
viimase loputamise ajal, kuivatage dosaatori
ümbrusest ülevoolanud loputusvahendi jäägid.
Kasutage ainult spetsiaalseid nõudepesumasinate
jaoks ettenähtud puhastusvahendeid. Dosaatorisse
ei tohi valada muid aineid (nt vahendit
nõudepesumasina pesemiseks, vedelaid
pesemisvahendeid). See võib kahjustada seadet.
7
Igapäevane kasutamine
•
•
•
•
•
- sügavad esemed, nagu tassid, kannud, kastrulid
jne, asetataks masinasse ümberpööratuna, mis
võimaldab veel pärast pesemist välja valguda;
- taldrikuid ja noad-kahvlid poleks üksteise peale
nii, et nad kataksid üksteist;
- klaasid ei puutuks omavahel kokku – nii võivad
nad puruneda;
- väikesed esemed asetage nugade-kahvlite jaoks
ettenähtud korvidesse.
Kontrollige, kas dosaatoreid tuleb täita spetsiaalse
soola või loputusvahendiga.
Asetage nõud nõudepesumasinasse.
Täitke dosaator pesemisvahendiga.
Valige toidunõude ja nugade-kahvlite-lusikate
pesemiseks sobiv režiim.
Lülitage pesemisrežiim sisse.
Nõudepesumasina täitmine
Ärge peske nõudepesumasinas käsnu,
salvrätikuid ja teisi vett imavaid esemeid.
•
•
Enne nõude asetamist nõudepesumasinasse tuleb:
- eemaldada suuremad toidujäänused;
- leotada läbi kastrulite külge kõrbenud toiduainete
jäägid.
Toidunõude ja nugade-kahvlite-lusikate asetamisel
nõudepesumasinasse tuleb jälgida, et:
- toidunõud ei segaks veepihustite vaba pöörlemist;
Nõudepesumasinas
-
ei soovitata pesta:
puust, sarvest, marmorist ja pärlmutrist
käepidemetega lauanõusid;
kergestisulavast, temperatuuri mittetaluvast
plastikust valmistatud esemeid;
liimitud nuge-kahvleid ja lauanõusid;
tinast ja vasest esemeid;
kristallnõusid;
terasest, kergesti oksüdeeruvaid esemeid;
puust nõusid;
sünteetilistest materjalidest esemeid.
võib pesta teatud piirangutega:
savikeraamikat võib pesta ainult siis, kui see on
valmistaja poolt lubatud;
paljukordse pesemise tõttu võivad glasuurkaunistused
saada kahjustada;
hõbedast ja alumiiniumist esemed tumenevad
pesemise tõttu; munavalgud ja –rebu jätavad
sagedasti hõbenõudele plekke. Kui hõbenõusid ei
pesta sellisel juhul kohe pärast kasutamist, siis pole
neisse soovitav jätta toitude jääke;
teatavat tüüpi klaasisordid muutuvad paljukordsel
pesemisel tuhmiks.
-
-
Avage uks ja tõmmake nõude paigutamiseks ettenähtud
riiulid välja.
Pottide, pannide, kausside paigutamiseks võib kaht
alumise riiuli tagumist vaheseina pisut allapoole lasta.
Alumine riiul
Vaheseinte allapoole laskmiseks:
Alumine riiul on ette nähtud pottide, potikaante,
taldrikute, salatiliudade, nugade-kahvlite vms jaoks.
Liuad ja suured kaaned tuleb asetada ümber riiuli äärte
nii, et veepihustuskonsool saaks vabalt pöörelda.
8
•
•
tõmmake vaheseinu pisut üles ja laske seejärel alla;
vaheseinte esialgse asendi taastamiseks tõstke
neid.
Korv nugade-kahvlite-lusikate jaoks
Hoiatus!
Pikad esemed ja teravad noad tuleb panna spetsiaalsesse nugade korvi, mis asetatakse ülemise korvi
külgseinale. Pikkade esemete ja nugade panek
muudesse sektsioonidesse on ohtlik.
Juhul, kui taldrikud mahuvad ülemisse korvi:
taldrikute paigutamist on
soovitav alustada korvi
tagaosast. Asetage
taldrikud väikese kaldega
ettepoole ning jälgige, et
need ei puutuks vastu
ust.
Enne nõudepesumasina ukse sulgemist kontrollige,
et nõud ei takistaks pihusti vaba pöörlemist.
Noad-kahvlid tuleb asetada nende jaoks ettenähtud
korvi, käepidemed allapoole. Kui peente käepidemetega
esemed hakkavad vajuma läbi korvi põhja ning sellega
takistama pihusti liikumist, siis paigutage need
käepidemetega ülespoole.
Selleks, et lusikad ei kleepuks üksteise külge, asetage
need vaheldumisi teiste esemetega.
Parimate pesemistulemuste
saavutamiseks on soovitav
kasutada komplekti kuuluvat
vahesein/vaheseinu (kui
nugade-kahvlite suurus
seda võimaldab).
Erinevate paigutusviiside
kasutamiseks koosneb korv
kahest eemaldatavast
osast. Korvi osade
eemaldamiseks nihutage
neid mööda horisontaalseid
juhikuid üksteisest
vastassuunas kuni täieliku
eraldumiseni. Korviosade
tagasipanek toimub
vastupidises järjekorras.
Ülemise riiuli kõrguse
reguleerimine
Väga suured taldrikud tuleb asetada alumisse korvi,
tõstes eelnevalt ülemist riiulit.
Taldrikute maksimaalne kõrgus
ülemises korvis alumises korvis
Tõstetud
ülemise korviga
20 cm
31 cm
Allalastud
ülemise korviga
25 cm
27 cm
Alltoodud tööde kirjeldamiseks soovitame nõud
ülemisele riiulile asetada pärast selle tõstmist ülemisse
asendisse.
Korvi tõstmine ülemisse asendisse:
1.
2.
3.
Tõmmake ülemist korvi enda poole kuni
fiksaatoriteni.
Tõstke korv ettevaatlikult üles (asend A).
Nihutage korvi pisut tagasi (asend B).
Ülemine korv
Ülemine riiul on ette nähtud taldrikute (magustoidutaldrikud, kastmetaldrikud, muud taldrikud läbimõõduga
kuni 25 cm), salatikausside, pokaalide ja kannude jaoks.
Allapööratud, tasside jaoks mõeldud restidele tuleb nõud
asetada sellisel viisil, et pesemisvesi jõuaks kõikide
pindadeni.
Pikkade jalgadega
pokaalid võib asetada
ümberpööratutena
klaaside jaoks ettenähtud
korvi.
Nõude paigaldamisel
suurema vabaduse
saamiseks võib tõsta
tasside jaoks ettenähtud
resti ülespoole.
Korvi esialgse asendi taastamine:
1.
Tõstke korvi ettevaatlikult üles (asend A) ning lükake
seejärel allapoole (asend B).
Pärast nõude paigaldamist sulgege masina uks!
Avatud uks võib olla ohtlik.
Kerged esemed (plastmassist tassid vms.) tuleb
paigutada nii, et nad püsiksid korvis liikumatult.
9
Nõudepesuvahendite kasutamine
Kasutage pesemisel ainult spetsiaalseid,
nõudepesumasinate jaoks ettenähtud
pesemisvahendeid.
Režiimis „Loputamine ja ootamine“ ei tule kasutada
pesemisvahendeid.
Dosaatori täitmine
nõudepesuvahendiga
(B-tüüpi nõudepesuvahendi dosaator)
1.
Nihutades klambrit (D), avage dosaatori kaas.
Kaane kinnitusklambrid avanevad.
2.
Täitke dosaator nõudepesuvahendiga. Arvudega on
näidatud doseerimisnivood:
minimaalselt = ligikaudu 15 g nõudepesuvahendit;
maksimaalselt = ligikaudu 30 g nõudepesuvahendit.
3.
Sulgege dosaatori kaas ja vajutage sellele kuni
fiksaatorite rakendumiseni.
4.
Kõikide pesemisrežiimide korral, kus kasutatakse
eelpesemist, tuleb kasutada täiendavat kogust
nõudepesuvahendit (5/10 g), mis asetatakse
dosaatori kaanele.
Täpne pesemisvahendite doseerimine aitab
täiendavalt vältida keskkonna saastamist.
Dosaatori täitmine
nõudepesuvahendiga
(A-tüüpi nõudepesuvahendi dosaator)
1.
Kui kaas on suletud, vajutage nuppu (1). Kaane
kinnitusklambrid avanevad.
2.
Täitke dosaator (2) nõudepesuvahendiga. Arvudega
on näidatud doseerimisnivood:
20 = ligikaudu 20 ml nõudepesuvahendit;
30 = ligikaudu 30 ml nõudepesuvahendit.
3.
Kõikide pesemisrežiimide korral, kus kasutatakse
eelpesemist, tuleb kasutada täiendavat kogust
nõudepesuvahendit (5/10 g), mis asetatakse
dosaatori kõrval asuvasse sektsiooni (3).
4.
Sulgege ja kinnitage dosaatori kaas klambritega.
10
Tablettide kujul olevad
pesemisvahendeid
„3 ühes“ tablettide kujul olevate
pesemisvahendite kasutamine
Erinevat marki tablettide lahustumisaeg on erinev.
Seetõttu ei taga kõik tablettidena müüdavad
pesemisvahendid kiirrežiimides piisavat kvaliteeti.
Lähtudes sellest soovitame tablettidega nõudepesu
korral kasutada standardset töörežiimi koos eelpesu
etapiga.
Üldinformatsioon
Tablette ei tohi panna pesemisruumi või nugadekahvlite korvi, kuna see halvendab nõudepesu
kvaliteeti. Tabletid tuleb panna pesemisvahendi
dosaatorisse.
Kontsentreeritud pesemisvahend
Keemiliselt koostiselt jagunevad nõudepesumasinate
jaoks mõeldud pesemisvahendid kahte klassi:
- traditsioonilised leeliselised pesemisvahendid, mis
sisaldavad soodat;
- väikese leelise kontsentratsiooniga pesemisvahendid,
mis sisaldavad bioloogilisi lagundavaid ensüümefermente.
Kontsentreeritud pesemisvahendite kasutamine koos
pesemisrežiimidega, kus vee temperatuur ulatub kuni 50
0
C-ni, vähendab ümbritseva keskkonna saastamist ning
ei kahjusta pestavaid nõusid; sellised pesemisrežiimid
ühendavad endas erilisel viisil omadust lagundada
mustust kontsentreeritud pesemisvahendites olevate
fermentide abil. Just seetõttu annavad 50 0C-lised
pesemisrežiimid tulemused, mis saadakse muudel
viisidel ainult 65 0C-lisi pesemisrežiime kasutades.
Käesolevas jaotuses käsitletakse tablette, täidavad
üheaegselt pesemisvahendi, loputusvahendi ja soola
funktsioone.
1. Enne selliste tablettide kasutamist tuleb lugeda
pesemisvahendi tootja soovitusi (preparaadi
pakendil) ning veenduda, kas kasutatava vee
karedus on sobiv antud pesemisvahendi jaoks.
2. Selliseid pesemisvahendeid tuleb kasutada ranges
vastavuses tootja poolt antud juhistega.
3. Kui „3 ühes“ pesemisvahendi kasutamisel tekkib
raskusi, siis pöörduge abi saamiseks
pesemisvahendi tootjafirma poole (telefoninumber
on preparaadi pakendil).
Täiendav informatsioon
Kombineeritud preparaatide korral langeb ära vajadus
loputusvahendi ja soola indikaatorite järele ning need
võib deaktiveerida (juhime tähelepanu asjaolule, et ainult
vähesed nõudepesumasinad võimaldavad sellist
mugavust). Veepehmendusseade tuleb sellisel juhul
reguleerida kõige väiksema karedusega vee jaoks.
Täpsem informatsioon on toodud kasutamisjuhiste
juures.
Kui otsustate uuesti hakata kasutama traditsioonilisi
vahendeid, siis ärge unustage:
• täita mõlemaid dosaatoreid (loputusvahendi ja soola
jaoks);
• reguleerida nõudepesumasin kõige kardama vee
jaoks ning sooritada üks täielik pesemistsükkel ilma
nõudeta;
• reguleerida nõudepesumasin vastavalt kasutatava
vee karedusele.
11
Pesemisprogrammid
Režiim
Standardne
0
65 C
Harilik
mustusaste.
Toidunõud, noadkahvlid.
Eelpesemine külma veega;
0
põhipesemine 65 C;
1 loputamine külma veega;
1 loputamine kuuma veega;
aktiivne kuivatamine.
Mittekuivanud
mustus.
Toidunõud, noadkahvlid.
Harilik
mustusaste.
Toidunõud, noadkahvlid.
Kiirrežiim
0
60 C, 30
min (1)
Ökorežiim
0
50 C (2)
Loputamine
ja
ooterežiim
Suvaline
mustusaste.
Osaline masina
täidetus
(täidetakse päeva
jooksul).
Kasutatav
nupp
Elektri ja vee kulu (3)
Režiimi
Elektrienergia
Vee
kestus
kulu (kWh)
kulu (l)
(min)
Mustumise aste
ja nõude tüübid
Tsükli kirjeldus
100 - 110
1,4 – 1,5
19 - 21
Põhipesemine kuni 50 C;
1 loputamine külma veega.
30
0,7
9
Eelpesemine külma veega;
0
põhipesemine 50 C;
1 loputamine külma veega;
1 loputamine kuuma veega;
aktiivne kuivatamine.
125 - 135
0,95 – 1,05
16 - 18
12
0,1
4
0
ECO
1 loputamine külma veega
(et vältida toidujäänuste
kuivamist nõude külge)
(1) Spetsiaalne režiim nõude ja nugade-kahvlite pesemiseks pärast lõunat või õhtusööki (toidujäänused pole
kuivanud).
Režiimi iseloomustab lühike kestus.
Režiim vastab ideaalselt 4-liikmelise perekonna igapäevavajadustele, kui tuleb pesta ainult hommiku- ja
lõunasöögi ajal kasutatud nõusid.
(2) Standardile EN 50242 ligilähedane programm (vt. jaotus “Informatsioon laboratooriumite jaoks”). See režiim on
välja töötatud fermentidega pesemisvahendite kasutamiseks ning võimaldab kokku hoida elektrienergiat ja saada
sellised pesemistulemused, mis vastavad 65 0C-lisele režiimile traditsiooniliste pesemisvahenditega. Madalama
temperatuuri kompenseerimiseks on pikendatud pesemisetapi kestust.
(3) Andmed on ligikaudsed ja sõltuvad veevarustussüsteemi rõhust ja temperatuurist ning võrgupinge kõikumisest.
12
Juhised nõudepesumasina kasutamiseks
1. Veenduge, et korvid oleksid õigesti
nõudega täidetud ning need ei
hakkaks segama pihustite pöörlemist.
2. Avage vee sissevoolu kraan.
3. Sulgege nõudepesumasina uks.
4. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu.
Süttib sisse-/väljalülitatust näitav indikaator.
5. Valige ja lülitage sisse pesemisrežiim.
Vajutage soovitud režiimile vastavat nuppu (vt
„Pesemisrežiimid“).
Süttib pesemisrežiimile vastav valgusindikaator ning
vilkuma hakkavad antud pesemisrežiimile vastavad
pesemisetappide indikaatorid.
Valitud režiimi saab muuta, kui vajutada mõne muu
režiimi nuppu mitte hiljem kui 6 sekundi möödudes.
Pärast režiimi sisselülitumist kustuvad
pesemisetappide valgusindikaatorid v.a indikaator,
mis näitab momendil teostatavat pesemisetappi.
6. Pesemisrežiimi täitmise
katkestamine/tühistamine
Pesemisrežiimi katkestamist/tühistamist selle
täitmise ajal võib teha AINULT äärmisel juhul.
Pesemisrežiimi täitmise katkestamine
Tähelepanu! Ukse avamine võib põhjustada auru
väljapaiskumise masinast – see võib tekitada
põletushaavu.
• Avage uks suurima ettevaatlikkusega. Ukse
avamine katkestab pesemisprotsessi. Sulgege uks
ning masin jätkab tööd katkestusmomendist.
• Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu (sellisel juhul
valgusindikaator kustub). Teistkordsel sisse/väljalülitusnupu vajutamisel jätkab masin tööd
katkestusmomendist.
7. Pärast pesemisrežiimi täitmise
lõpetamist
Nõudepesumasin seiskub automaatselt ja süttib
režiimi täitmise lõpetamist näitav indikaator.
Äsja täidetud pesemisrežiimi näitav indikaator ei
kustu.
Pesemisrežiimi täitmine on siis lõppenud, kui süttib
režiimi täitmise lõpetamist näitav indikaator.
Kui ootate pesemisrežiimi täitmise lõpetamist, siis ei
saa uut režiimi sisse lülitada eelnevat tühistamata.
(Pesemisrežiimi täitmise tühistamist vt vastavast
jaotusest.)
Kui kuivatamisetapi täitmise ajal (põleb
kuivatamisetapi indikaator) avatakse masina uks
või vajutatakse sisse-/väljalülitusnuppu, siis
tühistatakse pesemisrežiimi täitmine ja
juhtprogramm lülitub andmete häälestamise režiimi
(sellisel juhul saab ette anda uue pesemisrežiimi
eelnevat tühistamata).
Lülitage masin sisse-/väljalülitusnupu abil välja;
sisse-/väljalülitatust näitav indikaator kustub.
Olge ettevaatlik ukse avamisel vahetult pärast
pesemisrežiimi täitmise lõpetamist, kuna masinast
võib auru välja paiskuda.
Nõude väljavõtmine masinast
Kuumutamine mõjutab nõude vastupidavust,
seetõttu tuleb nõud masinast välja võtta alles pärast
jahtumist.
Jätke nõud avatud uksega masinasse pärast
pesemise lõpetamist ligikaudu 15 minutiks – selle
aja jooksul jõuavad nõud kuivada ja jahtuda.
Kõigepealt eemaldage nõud alumisest korvist ning
pärast seda ülemisest. Sellisel juhul ei saa ülemises
korvis olevatesse nõudesse kogunenud vesi tilkuda
alumises korvis asuvatele nõudele.
Pärast pesemise teostamist on soovitav masin
elektrivõrgust eraldada ja sulgeda veekraan.
Pesemisrežiimi täitmise tühistamine
Täidetavat pesemisrežiimi võib tühistada igal ajal.
Hoidke ligikaudu 3 sekundi jooksul täidetavale režiimile
vastavat nuppu allavajutatuna kuni kustuvad kõik
valgusindikaatorid.
Pärast pesemisrežiimi täitmise tühistamist jääb põlema
ainult sisse-/väljalülitatust näitav indikaator.
Pärast seda võib valida uue pesemisrežiimi.
13
Teenindamine ja hooldus
Puhastage masina välispindu ja juhtimispaneeli pehme
niiske lapiga. Vajadusel kasutage ainult neutraalseid
pesemisvahendeid. Kunagi ärge kasutage puhastamisel
abrasiivaineid, kõvasid käsnu ja lahusteid (atsetooni,
trikloroetaani vms). Puhastage regulaarselt ümber ukse
olevaid tihendeid. Eemaldage sealt niiske lapi abil
pesemisvahendi ja läikeandmisvahendi jäägid.
Iga kolme nädala järel on soovitav sisse lülitada 65 0C
juures toimuv pesemisrežiim koos pesemisvahendiga
(kuid masinat nõudega täitmata).
Filtrite puhastamine
Pesemissektsiooni põhjas asuvad isepuhastuvad filtrid.
Vaatamata sellele tuleb filtreid siiski perioodiliselt
puhastada. Saastunud filtrid halvendavad pesemise
kvaliteeti.
1.
Avage uks ja eemaldage
alumine korv.
2.
Nõudepesumasina
filtriplokk koosneb jämeja peenpuhastusfiltrist
(A/B), mikrofiltrist (C) ja
lamefiltrist (D). Keerake
filtriplokk mikrofiltri
käepidemest lahti ja
eemaldage masinast.
3.
Pöörake käepidet ligikaudu 1/4 pöörde võrra kellaosuti liikumisele vastassuunas ja võtke filter välja.
Ärge kasutage nõudepesumasinat ilma filtrita.
Filtrite ebaõige paigaldamine ja kinnitamine
põhjustab pesemise kvaliteedi langust.
Kirjeldatud töö
teostamisel ON
KEELATUD eemalda
masinast ülemist
pihustuskonsooli.
Ülemist pihustuskonsooli
avasid tuleb puhastada
hambaharjaga.
Kui nõudepesumasinat ei kasutata
pika aja kestel:
1.
2.
3.
4.
Ühendage masin elektrivõrgust lahti ja sulgege
veevõrguga ühendav kraan.
Täitke loputusvahendi mahuti.
Ebameeldivate lõhnade tekkimise vältimiseks jätke
masina uks avatuks.
Nõudepesumasina sisemus peab olema puhas.
Ettevaatusabinõud külmumise
vältimiseks
Vältige masina paigaldamist kohtadesse, kus
temperatuur võib langeda alla 0 0C. Kui see osutub
möödapääsmatuks, tühjendage masin, sulgege uks,
ühendage lahti vee sissevoolutoru ning valage sellest
vesi välja.
Masina teisaldamine
4.
Hoides jäme- ja peenpuhastusfiltrit (A/B) avaga
käepidemest, eemaldage see mikrofiltrist (C).
5.
Peske filtreid voolavas vees kraani all.
6.
Eemaldage lamefilter (D) masina pesemissektsiooni
põhjast ja peske seda hoolikalt mõlemalt poolt.
7.
Asetage lamefilter tagasi pesemissektsiooni põhja.
8.
Asetage jäme- ja peenpuhastusfilter (A/B) tagasi
mikrofiltrisse ja suruge need kokku.
Asetage filtriplokk tagasi pesemissektsiooni põhja ja
kinnitage käepideme pööramisega kellaosuti
liikumise suunas kuni lõpuni. Jälgige, et lamefilter ei
tuleks seejuures pesemissektsiooni alusest välja.
9.
14
Kui masin tuleb viia teise kohta (kolimisel vms):
1. Ühendage masin elektrivõrgust lahti.
2. Sulgege veevõrguga ühendav kraan.
3. Ühendage lahti vee sissevoolutoru ning valage
sellest vesi välja.
4. Viige masin koos voolikutega teise kohta.
Transportimisel jälgige, et masin ei saaks ümber
kukkuda.
Mida teha, kui …
Mõningaid tõrkeid, mis võivad tuleneda mõne lihtsa hooldustöö tegemata jätmisest või ettevaatamatusest, võib
kõrvaldada ise, pöördumata teeninduskeskuse poole.
… vilkuma hakkab veakood
Nõudepesumasin ei lülitu töötamisel sisse ega välja ning ei tööta ükski nupp peale SISSE/VÄLJA nupu. Vilguvad
täidetava režiimi indikaatorid, nagu on kirjeldatud järgnevas jaotuses. Vea kõrvaldamiseks lülitage masin
SISSE/VÄLJA nupu abil välja ja teostage vea kõrvaldamiseks alltoodud tegevused.
Vea kood / vea tunnus
Vilguvad täidetava režiimi ja
„pesemise“ etapi täitmist
näitavad valgusindikaatorid.
Masin ei täitu veega.
Vilguvad täidetava režiimi ja
„loputamise“ etapi täitmist
näitavad valgusindikaatorid.
Vett ei väljutata masinast.
Vilguvad täidetava režiimi
ning „kuivatamise“ ja
„pesemise“ etapi täitmist
näitavad valgusindikaatorid.
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Veekraan on ummistunud.
Puhastage kraan.
Veekraan on suletud.
Avage kraan.
Voolikühenduse filter (kui on
paigaldatud) on ummistunud.
Puhastage vooliku keermestatud
ühenduses olev filter.
Sissevooluvoolik pole õigesti
paigaldatud või on keerdunud.
Kontrollige pealevoolu vooliku ühendamist.
Sifoon on ummistunud.
Puhastada sifoon.
Äravooluvoolik pole õigesti
paigaldatud või on keerdunud.
Kontrollige äravoolu vooliku ühendamist.
Rakendunud on lekikaitse.
Sulgeda veekraan ja kutsuda
teeninduskeskusest spetsialist.
Pärast kontrolli teostamist lülitage masin SISSE/VÄLJA nupu abil sisse; pesemisrežiimi täitmine jätkub selle
katkestamise kohast. Kui vea kood ilmub näidikule uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
Teiste veakoodide kombinatsiooni ilmumisel pöörduge teeninduskeskusesse.
… masina töötamise ajal tekib tõrge
Vea kood / vea tunnus
Pesemisrežiim ei lülitu sisse.
Masina töötamise ajal kuuldub
viletaoline müra.
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Uks on halvasti suletud.
Sulgege uks.
Võrgupistik on halvasti
seinakontaktis.
Asetage võrgupistik korralikult
seinakontakti.
Koduse vooluvõrgu kaitse on läbi
põlenud.
Vahetage kaitse välja.
Viivisega sisselülituvate
nõudepesumasinate korral:
valitud on viivisega
sisselülitumine.
Kui on koheselt vaja nõusid pesta, siis
lülitage viivis välja.
Viletaoline müra ei näita riket.
Kasutage teist marki pesemisvahendit.
15
… pesemistulemused pole rahuldavad
Ebakvaliteetne pesemine
•
•
•
•
•
•
•
•
Valitud on liialt nõrk pesemisrežiim.
Nõud pole õigesti paigutatud ning vesi ei jõua kõikide pindadeni. Ärge koormake riiuleid üle.
Nõude ebaõige paigutuse tõttu ei saa veepuhastid pöörelda.
Pesemissektsiooni põhjas olevad filtrid on ummistunud või pole õigesti paigaldatud.
Pesemisvahendi ebaõige doseering või puudub pesemisvahend üldse.
Nõudel on lubjajäljed või valged plekid - veepehmendusseadme regulaator pole õigesti reguleeritud.
Äravoolutoru pole õigesti ühendatud.
Soola dosaatori kaan on halvasti suletud.
Nõud pole piisavalt kuivad
•
•
Ei kasutata loputusvahendit (läikeandmisvahendit).
Loputusvahendi dosaator pole täidetud.
Klaasidel ja nõudel on muster, valged plekid või sinakas kile
•
Vähendada loputusvahendi kogust.
Klaasidel ja nõudel on veepiisad
•
•
Suurendada loputusvahendi kogust.
Võib olla põhjustatud pesemisvahendist. Pöörduge pesemisvahendi tootja poole.
Teeninduskeskusesse pöördumisel teatage sinna masina
mudeli (Mod.) ja tehasenumber (PNC) ning seerianumber
(S.N.).
Need on ära näidatud masina andmesildil, mis asub
nõudepesumasina ukse parempoolsel küljel (vt joonis).
Kirjutage andmed üles, et need oleksid alati käepärast.
Masina mudeli nr: ..................................
Tehasenumber: .....................................
Seerianumber:........................................
Teenindus ja varuosad
Käesoleva masina teenindamist võivad teostada ainult
volitusi omava teeninduskeskuse kvalifitseeritud
spetsialistid ning ainult originaalosi kasutades. Ärge
püüdke masinat ise remontida. Remondi teostamine
kvalifitseerimata isikute poolt võib tekitada seadmele
tõsist kahju. Pöörduge lähimasse teeninduskeskusesse.
Nõudke ainult originaalpäritoluga varuosade kasutamist.
16
Paigaldusjuhised
Masina elektrilise ühendamise ja ühendamise
veevärgiga peab teostama kvalifitseeritud
elektrik/veevärgitehnik või kompetentne isik.
Enne paigaldamist eemaldage kõik pakkimisel kasutatud
detailid.
Masin on soovitav paigaldada kraani ja äravoolutoru
sissevooluava lähedusse.
Veevärgiga ühendamine
Käesolevat nõudepesumasinat võib ühendada nii
kuuma- (maksimaalselt 50 0C) kui ka
külmaveesüsteemiga. Soovitav on kasutada
külmaveesüsteemi.
Kuuma vee kasutamine pole küllalt efektiivne tugevasti
määrdunud nõude pesemisel, kuna pesemisprogrammi
täitmise aeg lüheneb tunduvalt.
Masinat ei tohi ühendada hetktoimeliste ja vahetult
toimivate veekuumutusseadmetega.
Masin on varustatud kaitseseadmega, mis väldib musta
vee voolamist masinast tagasi veevärki. Kaitseseade
toimib vastavalt hüdroseadmete jaoks kehtivatele
standarditele.
Vee surve peab vastama tehnilistes andmetes nõutule.
Kohalik veevarustusfirma võib Teid konsulteerida
keskmise veesurve kohta rajoonis.
Nõudepesumasinat iseloomustab võimalus ühendada
vee sisse- ja väljavoolutorustikku nii masina vasaku kui
parema külje poolt sõltuvalt masina paigutusest.
Vältige sissevooluvooliku järske paindeid ja keerde,
kuna nii võib vee vool masinasse seiskuda või tunduvalt
aeglustuda.
Ärge kasutage ühendamiseks vanu kasutatud
voolikuid.
Enne kui ühendate masina uue torustiku külge või sellise
torustiku külge, mida pole kaua kasutatud, laske
eelnevalt veel mõne minuti vältel voolata.
Äravooluvooliku ühendamine
Äravooluvooliku otsa võib ühendada järgmisel viisil:
1. Kraanikausi väljundsifooni külge (nii on välditud
musta vee voolamine kraanikaussi).
2.
Sisendavaga äravoolu püstaku külge, mille
minimaalne siseläbimõõt on 4 cm.
Äravooluvoolik peab asuma 30 (minimaalselt) kuni 100
(maksimaalselt) sentimeetri kõrgusel nõudepesumasina
põhjast.
Äravooluvooliku võib ühendada masina parempoolselt
või vasakpoolselt küljelt.
Kontrollige, et voolik poleks keerdunud ega kokku
surutud, kuna see võib takistada või aeglustada vee
äravoolu.
Valamu kork peab olema eemaldatud, kuna vastasel
juhul võib vesi masinasse tagasi voolata.
Kui kasutatakse äraveevooliku pikendust, siis ei tohi see
olla pikem kui 2 meetrit ja selle siseläbimõõt ei tohi olla
väiksem kui komplekti kuuluval äravooluvoolikul.
Vee äravooluks kasutatavate äravooltorude siseläbimõõt
ei tohi olla väiksem kui komplekti kuuluval
äravooluvoolikul.
Tähelepanu!
Meie poolt toodetud masinad on varustatud
kaitseseadmetega, mis väldivad musta vee tagasivoolu
masinasse. Kraanikausi sifooni sisseehitatud
„tagasilöögiklapp“ võib takistada õiget vee äravoolu
masinast. Seetõttu soovitame selle eemaldada.
Elektriline ühendamine
Toitevoolule esitatavad andmed on toodud masina
andmesildil, mis asub nõudepesumasina ukse
parempoolsel küljel.
Seadme ühendamiseks pistikupesaga kontrollige, kas:
1. Võrgu pinge ja nominaalvool ühtivad andmesildil
näidatutega.
2.
Elektriarvesti, kaitsmed, elektrijuhtmestik ja
pistikupesa peavad vastama maksimaalsele
tarbitavale voolule. Kontrollige, et pistik ja
pistikupesa sobiksid omavahel adaptereid
kasutamata. Tarvidusel vahetage pistikupesa.
Nõudepesumasina lahtiühendamiseks vooluvõrgust
tuleb selle toitepistik eemaldada pistikupesast.
Tähelepanu!
Pärast ühendamist elektrivõrku peab pistik
olema kasutajale kergesti kättesaadav.
Toitejuhtme vahetamise vajadusel pöörduge
lähimasse teeninduskeskusesse.
Vastavalt ohutustehnika nõuetele peab masin
olema maandatud. Tootja ei vastuta kahjude
eest, mis tekivad nimetatud nõuete
eiramisest.
17
Paigaldamine köögimööblisse
Käesolev nõudepesumasin on ette nähtud
paigaldamiseks köögilaua alla või köögipüstakusse.
Rangelt tuleb kinni pidada joonisel toodud paigaldusava
mõõtmetest.
Masin ei nõua täiendavate ventilatsiooniavade
olemasolu, ette tuleb näha võimalus sisse- ja
väljavooluvolikute ning toitejuhtme paigaldamiseks.
Paigaldusava kõrgus peab olema 820 – 880 mm
põranda kõrgusest, kuna nõudepesumasin on
varustatud reguleeritava pikkusega jalgadega
(maksimaalselt 60 mm).
Nõudepesumasina ja mööbli ülemise plaadi vahele tuleb
jätta pilu laiusega 2 mm.
Alusääre liistu kõrguse
reguleerimine
Reguleerige alusääre
kõrgus sobivaks joonisel
toodud viisil.
Niiskusevastase isolatsiooni
kinnitamine
Kleepige kaitselint piki
köögimööbli ülemist
välisäärt selle sisemisele
küljele.
Masina kõrguse reguleerimine
Reguleerimise järjekord:
1. Keerake kaht esimest jalga välja- või sissepoole.
2. Tagumiste jalgade kõrgust reguleeritakse sokli
esiääre keskel asuva kruvi vasakule ja paremale
pööramise abil.
Reguleerimise teostamiseks tuleb eemaldada
alusääre liist.
Masina nihutamise kergendamiseks on tagumised jalad
varustatud alustaldrikutega.
Alustaldrikute kinnitamine teostatakse nende
surumisega jalgade alla.
Vajadusel võite muuta alustaldriku suurust, murdes
sellest osa ära (mööda üleliigse sektori märkejoont).
Õige horisontaalasendi väljareguleerimisest sõltub
oluliselt masina töökindlus ja ukse sulgemise
hermeetilisus. Kui seade on horisontaalasendis, siis
selle uks ei riiva raami mõlemal küljel asuvat tihendeid.
Kui uks ei sulgu
ettenähtud viisil, siis
keerake masina jalgu
välja või sisse niikaua,
kuni masin on täiesti
horisontaalne.
Masina kinnitamine kõrvalasuva
köögimööbli külge
Nõudepesumasina ümbermineku vältimiseks tuleb see
komplekti kuuluvate klambrite abil kinnitada köögimööbli
ülemise plaadi või külgplaadi külge. Asetage kaks
kinnitusklambrit pealmise plaadi esiosas asuvatesse
avadesse vastavalt joonisele.
Asetage 3,5 x 16 kruvid klambrite ülemistesse või
külgmistesse avadesse ning kinnitage klambrid
kõrvaloleva mööbli külge.
Masin tuleb kinnitada komplektis olevate
klambritega töölaua plaadi sisekülje külge.
Nimetatud nõude eiramisel võivad olla ohtlikud
tagajärjed.
18
Informatsioon laboratooriumite jaoks
Standardile EN 60704 vastavad katsetused tuleb läbi viia masina täielikul koormamisel ja kasutada võrreldavat
pesemisrežiimi (vt jaotust „Pesemisrežiimid“).
Standardile EN 50242 vastavad katsetused tuleb läbi viia tingimustel, kus soola ja läikeandmisvahendi dosaatorid on
täidetud samade preparaatidega, mida kasutatakse võrdluspesemisel (vt jaotust „Pesemisrežiimid“).
Mahutavus:
serviis 12-le inimesele
Loputusvahendi regulaatori asend:
A-tüüpi dosaator:
B-tüüpi dosaator:
märgend 4 (tüüp III)
märgend 5 (tüüp III)
Pesemisvahendi doseerimine:
5 g + 25 g (tüüp B)
Nõude paigutus ülemises korvis
Nugade-kahvlite-lusikate paigutus
Nõude paigutus alumises korvis
Nugade paigutus eraldi olevas korvis
19
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
PrantsusmaaSenlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement