Husqvarna QB5201K Brukermanual
QB 5201
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Oppvaskmaskin
Diskmaskin
2
Innhold
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene
på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken
når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den
bør følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
Innhold
Brukerveiledning
3
Sikkerhetsinformasjon
Korrekt bruk
Generelt om sikkerhet
Barns sikkerhet
Installasjon
Produktbeskrivelse
Innvendig belysning
Betjeningspanel
Digitalt display
Funksjonsknapper
Innstillingsmodus
Første gangs bruk
3
3
3
3
4
4
5
6
7
7
7
8
Stille inn vannhardhet
Manuell innstilling
Elektronisk innstilling
Bruke oppvaskmaskinsalt
8
8
9
9
Bruke skyllemiddel
Juster skyllemiddeldoseringen
Daglig bruk
10
11
11
Sette inn servise og bestikk
Nedre kurv
Bestikkurven
Øvre kurv
Justere høyden på den øvre kurven
Bruke vaskemiddel
Fylle i oppvaskmiddel
12
13
13
14
15
16
16
Multitab-funksjon
17
Aktivere/deaktivere Multitab-funksjonen
18
Vaskeprogram
19
Velge og starte et vaskeprogram
Ta ut av oppvaskmaskinen
20
21
Stell og rengjøring
Rengjøre filtrene
Rengjøre spylearmene
Utvendig rengjøring
Innvendig rengjøring
Lengre perioder uten bruk
Forholdsregler ved frost
Flytte oppvaskmaskinen
Hva må gjøres, hvis...
21
21
22
23
23
23
23
23
23
Tekniske data
25
Installasjonsanvisninger
Montering
Innbygging
Vanntilkopling
Vanntilførselsforbindelser
Forbindelse av vannavløpsslangen
Elektrisk tilkopling
Miljøvern
Emballasjemateriale
25
25
25
27
27
28
29
29
29
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
3
Brukerveiledning
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker oppvaskmaskinen for første
gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal
bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen, og pass på at den følger med oppvaskmaskinen
hvis du selger eller flytter den, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så
lenge oppvaskmaskinen benyttes.
Korrekt bruk
• Denne oppvaskmaskinen er kun beregnet for vask av husholdningsredskaper som tåler
vask i oppvaskmaskin.
• Ikke ha løsemidler i oppvaskmaskinen. Dette kan forårsake eksplosjon.
• Kniver og andre redskaper med skarpe spisser må plasseres i bestikkurven med spissen
ned eller legges vannrett i den øvre kurven.
• Bruk kun produkter (oppvaskmiddel, salt og skyllemiddel) som er beregnet for oppvaskmaskiner.
• Unngå å åpne døren mens apparatet er i drift, det kan strømme ut varm damp.
• Ikke ta noe servise ut av oppvaskmaskinen før oppvasksyklusen er slutt.
• Slå av maskinen og steng vannkranen etter bruk.
• Dette produktet bør kun repareres av en autorisert servicetekniker, og det bør kun brukes
originale reservedeler.
• Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner
som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller driftsforstyrrelser. Hvis
reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert serviceverksted. Be om at
det bare brukes originale reservedeler.
Generelt om sikkerhet
• Personer (innbefattet barn) med redusert fysisk følelse eller mentale evner eller som ikke
har erfaring og kunnskaper om bruken, må ikke bruke apparatet. De må ha tilsyn og gis
instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Oppvaskmidler for oppvaskmaskiner kan forårsake kjemiske brannskader i øyne, munn
og hals. Kan være livsfarlig! Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelets emballasje.
• Vannet i oppvaskmaskinen må ikke drikkes. Det kan fremdeles være rester etter oppvaskmiddel i maskinen.
• Pass på at døren til oppvaskmaskinen alltid er lukket når du ikke setter inn eller tar ut av
den. På den måten unngår du at noen snubler over den åpne døren og skader seg.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
Barns sikkerhet
• Dette apparatet er ment å brukes av voksne. Ikke la barn få bruke oppvaskmaskinen uten
tilsyn.
4
Produktbeskrivelse
• Hold all emballasje borte fra barn. Det kan være fare for kvelning.
• Oppbevar alle oppvaskmidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde.
• Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når døren er åpen.
Installasjon
• Kontroller at oppvaskmaskinen ikke er blitt skadet under transporten. Du må aldri kople
til en defekt maskin. Ta kontakt med forhandleren din hvis oppvaskmaskinen er skadet.
• All emballasje må fjernes før bruk.
• Alt rørlegger- og elektrikerarbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet må
utføres av kvalifisert person.
• Av sikkerhetsgrunner er det farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette
produktet på noen måte.
• Du må aldri bruke denne oppvaskmaskinen hvis den elektriske strømforsyningskabelen
og vannslangene er defekte; eller hvis betjeningspanelet, arbeidsplaten eller sokkelområdet er skadet, slik at innsiden av apparatet er fritt tilgjengelig. Ta kontakt med nærmeste
seviceavdeling for å unngå fare.
• Det må aldri bores i noen av sidene på denne oppvaskmaskinen, da hydrauliske og elektriske komponenter kan bli skadet.
ADVARSEL
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til vann og strømnett.
Produktbeskrivelse
1 Øvre kurv
2 Justeringshjul for innstilling av vannhardheten
3 Saltbeholder
Produktbeskrivelse
4
5
6
7
8
9
5
Oppvaskmiddelbeholder
Skyllemiddelbeholder
Typeskilt
Filtre
Nedre spylearm
Øvre spylearm
Innvendig belysning
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med innvendig lys som slår seg på når døren åpnes og
av når den lukkes.
ADVARSEL
Synlige led-stråler, ikke se direkte inn i strålen.
Innvendig belysning utstyrt med LED KLASSE 2 i overensstemmelse med IEC 60825-1: 1993
+ A1: 1997 + A2: 2001.
Strålenes bølgelengde: 450 nm
Maksimum utsendt energi: 548 μW
Hvis det er nødvendig å skifte ut lampen, må dette gjøres av et serviceverksted.
6
Betjeningspanel
Betjeningspanel
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
På/Av-knapp
Cancel knapp
Knapper for programvalg
Extra Silent knapp
Multitab-knapp (Multitab)
Knapp for starttidsforvalg
Digitalt display
Funksjonsknapper
Indikatorlamper
Programindikatorer
Indikatorlamper
Multitab
Angir om Multitab-funksjonen er aktivert eller deaktivert (se Multitab-funksjon)
Betjeningspanel
7
Indikatorlamper
Salt
Lyser når beholderen for spesialsalt er tom 1)
Skyllemiddel
Lyser når beholderen for skyllemiddel er tom 1)
1) Indikatorlampene for salt og skyllemiddel lyser aldri når et oppvaskprogram er i gang, selv om det er nødvendig
å fylle i mer salt og/eller skyllemiddel
Digitalt display
Det digitale displayet viser:
• hvilket hardhetsnivå vannavherderen er innstilt på
• omtrentlig resttid for et program som er i gang
• aktivering/deaktivering av skyllemiddelbeholderen (KUN når Multitab-funksjonen er aktivert)
• oppvaskprogrammet er slutt (det vises en null i det digitale displayet)
• nedtellingen for starttidsforvalget
• feilkoder angående feilfunksjoner i oppvaskmaskinen.
EXTRA SILENT knapp
Extra Silenter et stille oppvaskprogram som ikke vil forstyrre , selv hvis noen sover. Det kan
f.eks. startes på tidspunkter når strømmen er billigere.
Under Extra Silent vil pumpen gå med svært lav hastighet slik at støynivået reduseres med
25 % i forhold til standardprogrammet. Til gjengjeld vil varigheten bli mye lengre.
Funksjonsknapper
Følgende funksjoner kan stilles med disse knappene:
• innstilling av vannavherder,
• aktivering/deaktivering av skyllemiddelbeholder når Multitab-funksjonen er aktivert.
Innstillingsmodus
Oppvaskmaskinen er i innstillingsmodus når ALLE programlampene lyser.
Husk alltid at når du utfører følgende funksjoner:
– velger et vaskeprogram,
– stiller inn vannavherder,
– aktiverer/deaktiverer skyllemiddelbeholderen,
MÅ oppvaskmaskinen være i innstillingsmodus.
Dersom en programindikator lyser, er programmet som ble brukt sist eller det sist valgte
programmet fortsatt innstilt. I så fall må du gå tilbake til innstillingsmodus for å avbryte
programmet.
For å avbryte et innstilt eller aktivt program
Trykk på Cancel -knappen, til alle programindikatorene lyser. Programmet er avbrutt, og
oppvaskmaskinen er nå i innstillingsmodus.
8
Første gangs bruk
Første gangs bruk
Før du bruker oppvaskmaskinen for første gang:
• Forsikre deg om at den elektriske tilkoplingen og vannforbindelsene samsvarer med installasjonsinstruksjonene
• Fjern all emballasje fra apparatets innside
• Stille inn avherderen
• Hell 1 liter vann i saltbeholderen og fyll opp med avherdningssalt for oppvaskmaskin
• Fyll opp skyllemiddelbeholderen
Hvis du vil bruke tabletter med kombinerte oppvaskmidler, som "3-i-1", "4-i-1", "5-i-1" osv.,
må du stille inn Multitab-funksjonen (se "Multitab-funksjon")
Stille inn vannhardhet
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et kalkfilter som er utviklet for å fjerne mineraler og salter
fra vanntilførselen, som ellers ville ha skadelig og aggressiv effekt på driften av maskinen.
Jo mer vannet inneholder av disse mineralene og saltene, desto hardere er vannet der du
bor. Vannhardheten måles i ekvivalente skalaer, tyske grader (°dH), franske grader (°TH) og
mmol/l (millimol per liter - internasjonal enhet for vannhardhet).
Kalkfilteret bør justeres i forhold til vannhardheten der du bor. Hos det lokale vannverket
kan du få opplysninger om dette.
Avherderen må innstilles på begge måtene: manuelt, ved å bruke justeringshjulet for vannhardhet, og elektronisk.
Vannhardhet
Justere innstillingen for vannhardhet
Bruke salt
°dH
°TH
mmol/l
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nei
Manuell innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 2 fra fabrikken.
Bruke oppvaskmaskinsalt
9
1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
2. Fjern den nedre kurven fra oppvaskmaskinen.
3. Drei på innstillingshjulet for vannhardhet
til posisjon 1 eller 2 (se tabell).
4. Sett den nedre kurven på plass igjen.
Elektronisk innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 5 fra fabrikken.
1. Trykk på På/av-knappen. Oppvaskmaskinen må være i innstillingsmodus.
2. Trykk på knappene samtidig og hold dem inne B og C , til lampene på knappene A , B
og C begynner å blinke.
3. Trykk på knapp A , til lampene på knappene B og C slås av når lampen på knappen A
fortsetter å blinke. I det digitale displayet vises aktuelt nivå.
Eksempler:
vist = nivå 5
vist = nivå 10
4. For å endre nivå, trykk på knapp A . Hver gang du trykker på knappen, endres nivået
(for valg av nytt nivå, se tabellen)
Eksempler: hvis gjeldende nivå er 5, velger du nivå 6 ved å trykke på knapp A . Hvis
gjeldende nivå er 10, velger du nivå 1 når du trykker på knapp A én gang.
5. For å lagre valget, slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen
Bruke oppvaskmaskinsalt
ADVARSEL
Bruk kun salt som er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner. Alle andre typer salt som
ikke er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner, særlig bordsalt, vil ødelegge kalkfilteret.
Salt må bare fylles i like før det skal kjøres et komplett oppvaskprogram. Dette vil forhindre
at saltkorn eller saltvann som eventuelt ble sølt, blir liggende igjen i bunnen av oppvaskmaskinen over tid. Dette kan forårsake korrosjonsskader.
For å fylle i:
1. Åpne døren, fjern den nedre kurven og skru av hetten på saltbeholderen ved å dreie
den mot urviseren.
2. Hell 1 liter vann inn i beholderen (dette er bare nødvendig den første gangen du
fyller i salt) .
10
Bruke skyllemiddel
3. Bruk den vedlagte trakten, hell i salt til
beholderen er full.
4. Sett hetten tilbake på plass og pass på at
det ikke er rester etter salt i gjengene eller
på tetningene.
5. Sett hetten på igjen ved å skru den med
urviseren til den stopper med et klikk.
Det er ikke farlig at det renner ut vann fra enheten når du fyller i salt. Dette er helt normalt.
Indikatorlampen for salt på betjeningspanelet kan fortsatt være tent i 2-6 timer etter at du
har fylt i mer salt, dersom oppvaskmaskinen fortsatt er slått på. Hvis du bruker salt som
bruker lengre tid for å løse seg opp, kan lampen være tent enda lengre. Maskinens funksjon
påvirkes ikke av dette.
Bruke skyllemiddel
ADVARSEL
Bruk kun skyllemidler av kjente merker som er beregnet for oppvaskmaskin.
Fyll aldri i andre stoffer enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (f.eks. annet oppvaskmiddel eller flytende oppvaskmiddel). Dette kan ødelegge maskinen.
Skyllemiddelet sørger for at serviset tørker godt og ikke får flekker eller striper under tørking.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk i klarskyllingsfasen.
1. Åpne beholderen ved å trykke på utløserknappen (A).
Daglig bruk
11
2. Tilsett skyllemiddel i beholderen. Maksimumsnivået for påfylling vises med "max".
Beholderen rommer ca 110 ml skyllemiddel som er tilstrekkelig for mellom 16 og
40 oppvasksykluser, avhengig av doseringsinnstillingen.
3. Pass på at lokket er skikkelig igjen etter
hver påfylling.
Tørk bort alt skyllemiddel som ble sølt under
påfylling, for å unngå for mye skumdannelse
under neste gangs oppvask.
Juster skyllemiddeldoseringen
I forhold til det ferdige tørkeresultatet, juster doseringen av skyllemiddel med 6-trinns
justeringsbryteren (posisjon 1 er minste dosering, posisjon 6 er største dosering).
Doseringsmengden er innstilt på posisjon 4 fra fabrikken.
Øk doseringen hvis det er vanndråper eller kalkflekker på serviset etter oppvask.
Reduser den hvis det er klebrige, hvite striper på
serviset eller blålig belegg på glass eller knivblader.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
Kontroller om det er nødvendig å fylle i mer oppvaskmaskinsalt eller skyllemiddel.
Sett inn bestikk og servise i oppvaskmaskinen.
Fyll i oppvaskmiddel.
Velg et oppvaskprogram som passer for bestikket og serviset.
Start oppvaskprogrammet.
12
Sette inn servise og bestikk
Sette inn servise og bestikk
Svamper, husholdningstekstiler og andre gjenstander som kan absorbere vann, må ikke
vaskes i oppvaskmaskinen.
• Før du setter serviset inn i oppvaskmaskinen, bør du:
– Fjerne alle matrester.
– Bløtgjøre rester av fastbrent mat i panner
• Når du setter servise og bestikk inn i oppvaskmaskinen, husk:
– Serviset og bestikket må ikke hindre spylearmene i å rotere.
– Sett dype gjenstander, som f.eks. kopper, glass, kjeler osv. med åpningen ned, slik at
vannet ikke samles i fordypningene eller en dyp bunn.
– Tallerkener og bestikk må ikke ligge inn i hverandre eller dekke hverandre til.
– For å unngå skader på glass, må de ikke berøre hverandre.
– Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Plastredskaper og panner med teflonbelegg har en tendens til å samle vanndråper. Disse
gjenstandene tørker ikke så godt som porselen eller redskaper av stål.
• Lette redskaper (plastboller osv.) må plasseres i den øvre kurven, og slik at de ikke kan
bevege seg.
Egnethet for vask i oppvaskmaskin av følgende bestikk og servise
er ikke egnet:
egner seg ikke spesielt:
• Bestikk med skaft av tre, horn, porselen eller • Servise av steintøy kan bare vaskes i oppvaskperlemor.
maskinen dersom produsenten har merket
• Plastredskaper som ikke er varmebestandige.
dette som egnet for oppvaskmaskin.
• Eldre bestikk med limte deler som ikke er var- • Glaserte mønstre kan blekne hvis serviset vamebestandige.
skes hyppig i oppvaskmaskinen.
• Limte bestikkredskaper eller servisedeler.
• Deler av sølv og aluminium har en tendens til
• Redskaper av tinn eller kopper.
å misfarges under vask i oppvaskmaskin. Re• Glass av blykrystall.
ster av f.eks. eggehvite, eggeplomme og sen• Redskaper av stål som kan ruste.
nep kan ofte forårsake flekker og misfarging
• Trebrett.
på sølv. Derfor bør sølvbestikk skylles med en
• Redskaper som er fremstilt av syntetiske figang for matrester, særlig hvis det ikke skal
brer.
vaskes like etter bruk.
Åpne døren og trekk ut kurvene for å sette inn serviset.
Sette inn servise og bestikk
13
Nedre kurv
Sett store servisegjenstander og kjeler, og de som
er svært tilsmusset, i den nedre kurven.
For å gjøre det enklere å sett inn store gjenstander,
kan tallerkenstativet i den nedre kurven foldes ned.
Bestikkurven
ADVARSEL
Kniver med lange blader som er plassert med bladet opp, kan være lette å skade seg på.
Lange og/eller skarpe bestikkredskaper, som forskjærkniver, må plasseres vannrett i den øvre
kurven. Vær forsiktig når du setter inn eller tar ut skarpe redskaper, som kniver.
For å sørge for at alle deler i bestikkurven skal bli ordentlig vasket bør du:
14
Sette inn servise og bestikk
1. Plassere risten på bestikkurven.
2. Plasser gafler og skjeer i bestikkurven med
håndtakene vendt ned.
For større redskaper, som f.eks. visper, kan
du la halve risten være av.
Øvre kurv
Plasser lange, skarpe bestikkredskaper i knivskuffen.
Plasser mindre servisegjenstander som er skjøre i
den øvre kurven.
• Arranger steintøyet på og under de sammenfoldbare koppehyllene, slik at de står fra hverandre, og vannet kan nå alle gjenstandene.
Sette inn servise og bestikk
• Kopphyllene kan foldes opp og ut av veien for
å gi plass til høyere ting.
• Legg eller fest vin- og konjakkglass i sporene
i koppehyllen.
• Fold glassholderen til høyre for langstettede
glass, men fold den ellers til venstre slik at
den er ute av veien.
• Rekken med pigger på venstre side i den øvre
kurven danner to deler og kan også foldes slik
at den er ute av veien.
Når piggene ikke er foldet vekk: plasser glass,
krus osv. i den øvre kurven.
Når piggene er foldet vekk: mer rom for servisegjenstander.
Justere høyden på den øvre kurven
Maksimal høyde på serviset i
Øvre kurv
Nedre kurv
Med den øvre kurven hevet
22 cm
30 cm
Med den øvre kurven senket
24 cm
29 cm
Høyden til den øvre kurven kan også justeres når den er lastet.
15
16
Bruke vaskemiddel
Heve / senke den øvre kurven:
1. Trekk den øvre kurven helt ut.
2. Hold i håndtaket til den øvre kurven og hev
den så langt den kan gå og senk den deretter loddrett.
Den øvre kurven vil feste seg i den nedre
eller den øvre posisjonen.
ADVARSEL
Lukk alltid døren når du har satt inn i oppvaskmaskinen. En åpen dør kan representere
fare.
Før du stenger døren, pass på at spylearmene
kan rotere fritt.
Bruke vaskemiddel
Bruk kun oppvaskmidler som er spesielt produsert for bruk i oppvaskmaskiner.
Ta hensyn til produsentens anbefalinger på emballasjen angående doseringsmengde og
oppbevaring.
Ikke bruk mer enn korrekt mengde oppvaskmiddel, så bidrar du til å redusere forurensningen.
Fylle i oppvaskmiddel
1. Åpne lokket.
Multitab-funksjon
17
2. Fyll oppvaskmiddelbeholderen (1) med
oppvaskmiddel. Markeringen viser doseringsmengden:
20 = omlag 20 g med oppvaskmiddel
30 = omlag 30 g med oppvaskmiddel.
3. Alle programmer med forvask må tilføres
en ekstra dosering av oppvaskmiddel (5/10
g) som må tilsettes i kammeret for oppvaskmiddel til forvask (2).
Dette oppvaskmiddelet vil begynne å virke
under forvaskfasen.
4. Når du bruker en oppvaskmiddeltablett,
legger du den i kammeret (1)
5. Lukk lokket og trykk det ned til det låser
seg på plass.
Oppvaskmiddeltabletter
Oppvaskmiddeltabletter fra ulike produsenter
løser seg opp forskjellig. Dette innebærer at
noen typer oppvaskmiddeltabletter ikke vil
oppnå sin fulle rengjøringsvirkning i løpet av
korte oppvaskprogrammer. Derfor bør du bruke lengre oppvaskprogrammer når du bruker
oppvaskmiddeltabletter, for å sikre at alle rester etter oppvaskmiddelet blir fjernet.
Multitab-funksjon
Denne maskinen er utstyrt med Multitab-funksjonen som gjør at du kan bruke kombinerte
Multitab-oppvaskmiddeltabletter
Dette er oppvaskmidler som kombinerer funksjonene rengjøring, skyllemiddel og salt. De
kan også inneholde andre ulike pleiemidler, avhengig av hvilken type tabletter du velger
("3-i-1", "4-i-1", "5-i-1" osv...).
Kontroller om disse midlene er egnet for vannhardheten der du bor. Les anvisningene fra
produsenten.
Dette alternativet kan du velge sammen med alle oppvaskprogrammene. Når du velger
denne funksjonen, vil tilsetting av skyllemiddel og salt fra beholderne automatisk deaktiveres, samtidig er indikatorlampene for salt og skyllemiddel også deaktivert.
Velg "Multitab-funksjonen" før du starter et oppvaskprogram.
Når du har valgt denne funksjonen (indikatorlampen tennes), vil den også være aktivert for
de etterfølgende oppvaskprogrammene.
Hvis du bruker "Multitab-funksjonen", kan programvarigheten bli endret I så fall vil visningen av det programmet som er i gang, automatisk bli oppdatert og vist i det digitale
displayet
18
Multitab-funksjon
Når programmet er startet, kan "Multitab-funksjonen" IKKE endres lenger. Hvis du vil ekskludere "Multitab-funksjonen", må du avbryte programmet og deretter deaktivere "Multitab-funksjonen".
I så fall må du stille inn et oppvaskprogram (og eventuelle tilleggsfunksjoner) på nytt.
Aktivere/deaktivere Multitab-funksjonen
Trykk på Multitab-knappen: tilsvarende indikatorlampe tennes. Dette betyr at funksjonen
er aktivert.
For å deaktivere funksjonen, trykk på Multitab-knappen igjen: indikatorlampen slokker.
Hvis tørkeresultatet ikke er tilfredsstillende, forslår vi at du:
1. Fyller mer skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
2. Aktiverer skyllemiddelbeholderen.
3. Stiller inn skyllemiddeldoseringen til posisjon 2.
• Det er bare mulig å aktivere/deaktivere skyllemiddeldispenser når Multitabfunksjonen er
aktivert
Aktivering/deaktivering av skyllemiddelbeholderen
1. Trykk på På/Av-knappen. Oppvaskmaskinen må være i innstillingsmodus.
2. Trykk samtidig på knappene B og C , til lampene på knappene A , B og C begynner å
blinke.
3. Trykk på knappen B , lampene i knappene A og C slukker, mens lampen i knapp B
fortsetter å blinke. Det digitale displayet viser aktuell innstilling:
= skyllemiddelbeholderen deaktivert.
= skyllemiddelbeholderen aktivert.
4. For å endre innstillingen, trykk på B -knappen en gang til. Det digitale displayet viser
den nye innstillingen.
5. For å lagre valget, slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen.
Dersom du bestemmer deg for å gå til bake til å bruke systemet for standard oppvaskmiddel,
råder vi deg til følgende:
1. Deaktiver Multitab-funksjonen.
2. Fyll i saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen igjen.
3. Juster vannhardhetens innstillinger til høyeste innstilling og gjennomfør et normalt
oppvaskprogram med tom oppvaskmaskin.
4. Juster innstillingen av vannhardheten i samsvar med vannhardheten der du bor.
5. Juster skyllemiddeldoseringen.
Vaskeprogram
19
Auto 45-70°
Blanding
av vanlig
og svært
tilsmusset
Servise, bestikk, gryter og panner
70°
Meget
skittent
Servise, bestikk, gryter og panner
x-press 30'
60° 4)
Lett skittent
Servise og
bestikk
Eco 50°5)
Normalt
skittent
Servise og
bestikk
Normalt
skittent
Ømfintlig
porselen,
servise og
glasstøy
Uavhengig
av smussgrad
Delvis full
(skal fylles
opp senere
på dagen)
-
0,1
4
Servise og
bestikk
1.2 - 1.3
13 - 14
12 - 23 Vann (liter)
16 - 18
9
12 - 13
14 - 15
1,1 - 1,7 Energi (kWt)
1,5 -1,7
0,9
0,8 -0,9 1,0 - 1,1
- Varighet (minutter) 2)
-
Tørking
Forbruksmengder 1)
-
3)
Klarskylling
Programbeskrivelse
1/2 x Mellomskylling
Type oppvask
Hovedvask
Grad av
smuss
Forvask
Program
-
Vaskeprogram
6)
Extra Silent
Normalt
skittent
1) Forbruksverdiene er ment som en veiledning og er avhengige av vannets trykk og temperatur og også av
variasjoner i strømforsyningen og mengden servise som er satt inn.
2) Det digitale displayet viser programmets varighet.
3) Under oppvaskprogrammet Auto fastsettes det hvor skittent serviset er utfra hvor grumset vannet er.
Programmets varighet, samt vann- og strømforbruket, kan variere avhengig av om maskinen er helt eller bare
delvis full og om serviset er lett eller kraftig tilsmusset. Vanntemperaturen stilles automatisk inn på mellom 45
°C og 70 °C.
4) Ideelt når oppvaskmaskinen bare er halvfull. Dette er et perfekt daglig program, egnet til en familie på 4 personer
som bare vil vaske serviset og bestikket fra frokost og middag.
5) Testprogram for testinstitutter
6) Dette programmet trenger ikke bruk av oppvaskmiddel
20
Velge og starte et vaskeprogram
Velge og starte et vaskeprogram
Velg vaskeprogram og starttidsforvalg med døren litt på gløtt Programmet eller
nedtellingen vil starte først når du lukker døren Inntil da kan du endre valget ditt
1.
2.
3.
4.
Kontroller at kurvene er fylt på riktig måte og at spylearmene kan rotere fritt
Kontroller om vannkranen er åpen
Trykk på På/Av-knappen. Oppvaskmaskinen må være i innstillingsmodus.
Trykk på en av de to programknappene for å velge et oppvaskprogram. (se tabellen
"Oppvaskprogrammer").
Når et program er valgt, tennes tilsvarende programindikator og programmets varighet
blinker i det digitale displayet.
Hvis du vil se EXTRA SILENT programmet, trykk på EXTRA SILENT-knappen, lyser tilsvarende indikatorlampe.
5. Lukk døren til oppvaskmaskinen. Programmet starter automatisk.
Innstille og starte starttidsforvalg
1. Når du har valgt et oppvaskprogram, trykk på knappen for starttidsforvalg, til timeantallet for stattidsforvalget kommer til syne i det digitale displayet. Du kan utsette starten
for det oppvaskprogrammet du velger med mellom 1 og 19 timer.
2. Lukk døren til oppvaskmaskinen. Nedtellingen starter automatisk.
3. Det telles ned med trinn på 1 time.
4. Nedtellingen avbrytes dersom døren åpnes. Lukk døren; nedtellingen fortsetter fra der
hvor programmet ble avbrutt.
5. Når starttidsforvalget er utløpt, starter oppvaskprogrammet automatisk.
Du kan også velge oppvaskprogram eller stille inn starttidsforvalg når døren er lukket. Husk
at på den måten vil du ha BARE 3 sekunder til å velge et annet program eller velge et
starttidsforvalg etter at du har trykket på vaskeprogramknappen, før det valgte programmet
vil starte automatisk.
ADVARSEL
Stopp eller avbryt et oppvaskprogram som er i gang KUN hvis dette er absolutt
nødvendig. OBS! Det kan strømme ut varm damp når du åpner døren. Vær forsiktig
når du åpner døren.
Avbryte et starttidsforvalg eller et aktivt vaskeprogram
• Trykk på Cancel -knappen, til alle programindikatorene lyser.
• Hvis du avbryter et starttidsforvalg, avbryter du samtidig det innstilte oppvaskprogrammet. I så fall må du stille inn oppvaskprogrammet igjen.
• Hvis du vil velge et nytt vaskeprogram, må du se etter at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen.
Stoppe et oppvaskprogram som er i gang
• Åpne døren til oppvaskmaskinen; og programmet stopper. Lukk døren; og programmet
fortsetter fra der det ble stoppet.
Ta ut av oppvaskmaskinen
21
• Trykk på På/Av-knappen, og alle lampene slukker. Trykk på På/Av-knappen på nytt; og
programmet fortsetter fra der det ble stoppet.
Vaskeprogramslutt
•
•
•
1.
Oppvaskmaskinen stopper automatisk.
Indikatorlampen for det programmet som nettopp ble avsluttet, vil fortsatt være tent.
I det digitale displayet kommer det til syne en null.
Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/av-knappen.
Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefaler vi at du slår av maskinen. Hvis ikke dette gjøres,
vil alle indikatorlamper automatisk slukke ca. 3 minutter etter at programmet er ferdig. Det
digitale displayet viser 1 horisontal strek.
Dette hjelper til å redusere strømforbruket når du glemmer eller av en eller annen grunn
ikke kan slå av apparatet med en gang programmet er avsluttet.
Trykk på hvilken som helst knapp (bortsett fra På/Av) og betjeningspanelet vil vises samme
situasjon (indikatorlamper og digitalt display) som når programmet er avsluttet.
2. Åpne døren til oppvaskmaskinen, la den stå på gløtt og vent noen minutter før du tar
ut serviset; på denne måten vil serviset være kaldere og tørkeresultatet bedre.
Ta ut av oppvaskmaskinen
• Varmt servise er ømfintlig mot støt.
La derfor serviset avkjøle seg før du tar det ut av oppvaskmaskinen.
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre; På den måten forhindrer du at vann
drypper fra den øvre kurven og ned på serviset i den nedre.
• Det kan være vann på sidene og på døren til oppvaskmaskinen, fordi det rustfrie stålet
gradvis blir kaldere enn serviset.
OBS
Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefaler vi at du trekker ut støpselet og stenger vannkranen.
Stell og rengjøring
Rengjøre filtrene
Filtrene må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Skitne filtre reduserer vaskeresultatet.
ADVARSEL
Før du rengjør filtrene, må du huske å slå av oppvaskmaskinen.
1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven.
22
Stell og rengjøring
2. Oppvaskmaskinens filtersystem består av
et grovfilter ( A ), et mikrofilter ( B ) og et
flatt filter. Frigjør filtersystemet med
håndtaket på mikrofilteret, og fjern det.
3. Drei håndtaket omtrent 1/4 omdreining
mot urviseren og ta ut filtersystemet.
4. Ta fatt i det grove filteret ( A ) ved å gripe
i håndtaket med hull og ta det vekk fra
mikrofilteret ( B ).
5. Rengjør alle filtrene grundig under rennende vann.
6. Løft flatfilteret ut av bunnen i oppvaskmaskinen og rengjør begge overflatene
grundig.
7. Sett flatfilteret tilbake i bunnen av oppvaskmaskinen, og pass på at det sitter på
plass som det skal.
8. Plasser grovfilteret ( A ) i mikrofilteret ( B )
og trykk dem sammen.
9. Sett filterkombinasjonen på plass igjen og
lås den ved å dreie håndtaket med urviseren til det stopper. Under denne arbeidsprosessen, pass på at flatfilteret ikke stikker frem over bunnen i oppvaskmaskinen.
ADVARSEL
Du må ALDRI bruke oppvaskmaskinen uten at filtrene er montert. Feilplassering og feil
tilpasning av filtrene vil føre til dårlig vaskeresultat og kan skade maskinen.
Rengjøre spylearmene
Du må ALDRI prøve å fjerne spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn trepinne.
Hva må gjøres, hvis...
23
Utvendig rengjøring
Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig,
myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel ved behov. Du må aldri bruke skurende vaskemidler,
skuresvamper eller løsemidler (aceton, trikloroetylen osv....).
Innvendig rengjøring
Sørg for at tetningslistene rundt døren og beholderne for oppvaskmiddel og skyllemiddel
rengjøres regelmessig med en fuktig klut.
Vi anbefaler at du kjører et program for svært skitten oppvask med oppvaskmiddel, men
uten servise, hver 3. måned.
Lengre perioder uten bruk
Hvis du ikke skal bruke oppvaskmaskinen din over en lengre periode, anbefales det at du:
1. Trekker ut støpselet og stenger vannkranen.
2. Lar døren stå på gløtt for å hindre at det ev. danner seg ubehagelig lukt.
3. Holder maskinen ren innvendig.
Forholdsregler ved frost
Unngå å sette oppvaskmaskinen et sted der temperaturen er under 0 °C. Hvis dette ikke
kan unngås, tøm maskinen, steng døren, kople fra vanninntaksslangen og tøm den.
Flytte oppvaskmaskinen
Hvis du må flytte oppvaskmaskinen (flytte til annen bolig osv....):
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Fjern vanninntaksslanger og tøm slangene.
4. Trekk oppvaskmaskinen ut sammen med slangene.
Ikke vipp maskinen under transport.
Hva må gjøres, hvis...
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller stopper under drift. Visse problemer skyldes manglende, grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan løses ved hjelp av
henvisningene som er gitt i denne oversikten, uten at du må tilkalle servicetekniker.
Slå av oppvaskmaskinen og følg forslagene under for å rette feilen.
Feilkode og feilfunksjon
Mulig årsak og løsning
• indikatorlampen for det programmet som er
i gang, blinker hele tiden
•
kommer til syne i det digitale displayet.
• pipende lydsignal
Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann.
• Vannkranen er blokkert eller full av kalk.
Rengjør vannkranen.
• Vannkranen er stengt. Åpne vannkranen.
• Filteret (hvis utstyrt) i den gjengede overgangen på vanninntaksslangen er blokkert.
Rengjør filteret i slangen.
• Vanninntaksslangen er ikke lagt korrekt eller
ligger i klem eller er bøyd.
Kontroller inntaksslangens forbindelser.
24
Hva må gjøres, hvis...
Feilkode og feilfunksjon
Mulig årsak og løsning
• indikatorlampen for det programmet som er
i gang, blinker hele tiden
•
kommer til syne i det digitale displayet.
• pipende lydsignal
Oppvaskmaskinen tømmer ikke.
• Avløpsrøret på vasken er blokkert.
Rengjør avløpsrøret på vasken.
• Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt eller
ligger i klem eller er bøyd.
Kontroller avløpsslangens forbindelser.
• indikatorlampen for det programmet som er
i gang, blinker hele tiden
•
kommer til syne i det digitale displayet.
• pipende lydsignal
Vannbeskyttelsessystemet er aktivert.
• Steng vannkranen og ta kontakt med kundeservice.
Programmet starter ikke.
• Døren til oppvaskmaskinen er ikke skikkelig
lukket. Lukk døren.
• Hovedstøpselet er ikke i. Sett det i uttaket.
• Sikringen er gått i husets sikringsboks.
Skift sikringen.
• Starttidsforvalg er innstilt.
Hvis serviset skal vaskes med en gang, avbryt
starttidsforvalget.
Når du har utført alle disse kontrollene, lukk døren og trykk på På/Av-knappen: Programmet
fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Hvis feilfunksjonen eller feilkoden opptrer igjen, ta kontakt med serviceavdelingen.
For andre feilkoder som ikke står oppført i tabellen ovenfor kan du kontakte nærmeste
servicesenter og oppgi modell (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.).
Denne informasjonen finner du på typeskiltet på siden av døren til oppvaskmaskinen.
For at du alltid skal ha disse numrene for hånden, anbefaler vi at du noterer dem her:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende
Serviset er ikke rent
• Det ble valgt feil oppvaskprogram
• Servise er plassert slik at vannet ikke når frem
til alle overflatene Kurvene må ikke overfylles
• Spylearmene roterer ikke fritt på grunn av feil
plassering av serviset
• Filtrene i bunnen av oppvaskmaskinen er skitne eller sitter ikke korrekt
• Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel.
• Når det er kalkavleiring på serviset, er saltbeholderen tom eller feil nivå av vannmykner er
stilt inn.
• Avløpsslangens forbindelser er ikke som de
skal være
• Saltbeholderens lokk er ikke skikkelig lukket
Tekniske data
25
Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende
Serviset er vått og matt
• Det ble ikke brukt skyllemiddel
• Skyllemiddelbeholderen er tom
Det er striper, melkeaktige flekker eller blålig be- • Reduser skyllemiddeldoseringen
legg på glass og servise
Vanndråper har tørket på glass og servise
• Øk skyllemiddeldoseringen
• Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken Ta kontakt med oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon.
Hvis problemet vedvarer etter alle disse kontrollene, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling.
Tekniske data
Mål
Bredde - høyde - dybde (cm)
59,6 x 81,8-87,8 x 59,5
Strømtilkopling - Spenning Totaleffekt - Sikring
På typeskiltet på kanten innenfor døren til oppvaskmaskinen finner du informasjon om strømtilkopling
Vanntilførselstrykk
Minimum - Maksimum (MPa)
0,05 - 0,8
Kapasitet
Kuverter
12
Installasjonsanvisninger
Montering
ADVARSEL
Alt rørlegger- og/eller elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet,
må utføres av kvalifisert elektriker og eller rørlegger eller en fagkyndig person.
Fjern all emballasje før oppvaskmaskinen plasseres der den skal være.
Hvis mulig, plasser oppvaskmaskinen ved siden av en vannkran og et avløp.
Innbygging
Denne oppvaskmaskinen er utformet for å passe innunder en kjøkkenbenk eller en arbeidsplate.
26
Montering
Det er svært viktig at nisjemålene som er oppført
i illustrasjonen blir fulgt.
Høyden på nisjen der oppvaskmaskinen skal installeres kan variere mellom 820 og 880 mm fra
gulvet, siden oppvaskmaskinen kan tilpasses
med justerbare føtter (maks. 60 mm).
Det er ikke nødvendig med ytterligere åpninger
for ventilasjon av oppvaskmaskinen, men kun for
å la vanninntaks- og avløpsslangene samt den
elektriske nettkabelen passere gjennom.
La det være igjen en avstand på 2 mm mellom
toppen av oppvaskmaskinen og undersiden av
kjøkkenbenken.
Under samtlige arbeider som innebærer tilgang
til innvendige komponenter, skal oppvaskmaskinen være koplet fra strømnettet.
Når maskinen settes på plass, pass på at vanninntaksslangen, vannavløpsslangen og strømforsyningskabelen ikke kommer i klem eller bøyes.
Justere høyden på oppvaskmaskinen
Gjør som følger for å justere høyden:
1. Løsne eller stram til de to fremre føttene.
2. Løsne og fjern den justerbare sokkelen.
3. Juster den bakre foten ved å dreie skruen i midten av den fremre panelplaten mot
venstre eller mot høyre. Det er svært viktig at apparatet står helt plant for at døren skal
lukke og tette skikkelig.
Hvis apparatet står fullstendig plant, vil ikke døren komme borti utjevningsstykkene på
begge sider av kabinettet. Hvis døren ikke kan lukkes skikkelig, må føttene justeres, slik at
maskinen står fullstendig plant.
Justere høyden på sokkelen
Det er viktig at oppvaskmaskinen står fullstendig
vannrett for at døren skal kunne lukkes skikkelig.
De justerbare føttene skrus mot venstre eller mot
høyre til oppvaskmaskinen står helt plant. Hvis
det er mellomrom mellom gulvet og maskinen ,
kan dette dekkes til ved å senke sokkelen.
Vanntilkopling
Selvklebende folie til beskyttelse mot damp
Plasseres rundt forkanten av kjøkkenbenken i hele
dens bredde.
27
600 mm
Feste de tilsluttende enhetene
Sikre oppvaskmaskinen ved å skru den godt til på
plass under benken eller til skapet ved siden av.
Bruk de vedlagte vinkelbrakettene som passer
inn i slissene øverst på oppvaskmaskinen (se fig.).
Fest maskinen i posisjon (oppe eller på siden) med
de vedlagte skruene (3,5 x 16 mm). Stram til
skruene slik at oppvaskmaskinen ikke kan tippe
forover og forårsake skader når døren åpnes og
maskinen fylles. Oppvaskmaskinen må festes til
undersiden av arbeidsplaten eller til tilsluttende
møbler med de vedlagte brakettene. Hvis dette
ikke blir gjort, kan det føre til personskader eller
materielle skader. Det må ikke under noen omstendigheter bores hull gjennom sidene på oppvaskmaskinen, da dette kan skade de hydrauliske
komponentene.
ADVARSEL
Oppvaskmaskinen må festes til undersiden av arbeidsplaten eller til tilsluttende møbler med
de vedlagte brakettene. Hvis dette ikke blir gjort, kan det føre til personskader eller materielle
skader. Det må ikke under noen omstendigheter bores hull gjennom sidene på oppvaskmaskinen, da dette kan skade de hydrauliske komponentene.
Vanntilkopling
Vanntilførselsforbindelser
Dette apparatet kan koples til enten varm (maks. 60°) eller kald vanntilførsel.
Med varmtvannstilførsel kan du oppnå betydelig reduksjon av energiforbruket. Dette avhenger imidlertid av hvordan det varme vannet produseres. (Vi foreslår alternative energikilder som er mer miljøvennlige, som f.eks. solare eller fotoelektriske paneler og vindkraft).
28
Vanntilkopling
Til selve forbindelsen er koplingsmutteren som er tilpasset til maskinens tilførselsslange
utformet for å kunne skrues inn på et 3/4" gjenget rørstykke eller til en spesiell hurtigkoplingskran med trykklås.
Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppført i "Tekniske spesifikasjoner". Hos
det lokale vannverket vil du få opplysninger om gjennomsnittlig vanntrykk der du bor.
Vanninntaksslangen må ikke knekkes, klemmes eller sammenvikles når den forbindes.
Oppvaskmaskinen omfatter inntaks- og avløpsslanger, som kan snus enten til venstre eller
til høyre for å tilpasses installasjonen ved hjelp av låsemutteren.
Låsemutteren må sitte korrekt for å unngå vannlekkasjer.
( OBS IKKE alle oppvaskmaskinmodellene er utstyrt med inntaks- og avløpsslanger med
låsemutter I dette tilfellet er denne innretningen ikke tilgjengelig). Hvis oppvaskmaskinen
koples til nye rør eller rør som ikke har vært brukt på en stund, bør du la vannet renne noen
minutter, før du kopler til inntaksslangen.
IKKE bruk forbindelsesslanger som har vært brukt tidligere til et gammelt apparat.
Dette apparatet er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som hindrer at det brukte vannet i
oppvaskmaskinen returnerer til drikkevannsystemet. Dette apparatet samsvarer med gjeldende VVS-bestemmelser.
Forbindelse av vannavløpsslangen
Avløpsslangens ende kan forbindes på følgende måter:
1. Til vaskens avløpsrør, sikre den til undersiden av arbeidsflaten. Dette forhindrer at avløpsvann fra vasken renner inn i maskinen.
2. Til et fastmontert avløpsrør med ventil, minimum indre diameter 4 cm.
Avløpsforbindelsen må være på en høyde mellom
30 cm (minimum) og 100 cm (maksimum) fra
oppvaskmaskinens nedre kant.
Avløpsslangen kan vende enten mot høyre eller
mot venstre for oppvaskmaskinen.
Pass på at slangen ikke ligger i bøy eller er klemt,
da dette kan forsinke eller redusere avløpet av
vannet.
Proppen i vasken må ikke være isatt når oppvaskmaskinen tømmer, da dette kan forårsake at vannet presses tilbake til maskinen.
Hvis du bruker en forlengelse på avløpsslangen, må denne ikke være lenger enn 2 meter,
og den indre diameteren ikke være mindre enn diameteren på slangen som fulgte med
maskinen.
På samme måte må den indre diameteren på koplinger som brukes for tilkopling til avløpet
ikke være mindre enn diameteren på slangen som følger med.
Elektrisk tilkopling
29
Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må hele plastmembranen (A) fjernes .
Dersom ikke hele membranen fjernes, vil det etter
hvert samle seg matrester, som til slutt blokkerer
oppvaskmaskinens vannlås.
Våre produkter er utstyrt med en sikkerhetsinnretning som beskytter mot at avløpsvannet kan
renne tilbake i maskinen igjen. Hvis røret på vasken
har en innebygget "antireturventil", kan dette føre
til at oppvaskmaskinen ikke tømmer som den skal.
Derfor anbefaler vi at du fjerner den.
Påse at vannkoplingene er tette etter installasjon for å unngå lekkasjer.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Sikkerhetsforskriftene krever at apparatet jordes.
Før apparatet brukes for første gang, pass på at opplysningene om nominell spenning og
strømforsyning som er oppgitt på typeskiltet samsvarer med det som gjelder for det stedet
der oppvaskmaskinen skal installeres.
Nominell sikring finner du også på typeskiltet.
Sett alltid støpselet inn i en støtsikker stikkontakt som er korrekt montert. Flerveisplugger,
konnektorer og forlengelseskabler må ikke brukes.
Dette kan føre til brannfare på grunn av overoppheting.
Om nødvendig, få skiftet kabelsystemet og stikkontaktene i huset. I fall den elektriske kabelen må skiftes, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling.
Det må være mulig å nå støpselet etter at apparatet er installert.
Trekk aldri støpselet ut etter kabelen. Trekk alltid i selve støpselet.
Produsenten overtar intet ansvar dersom sikkerhetsanvisningene over ikke ble fulgt.
Miljøvern
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Emballasjemateriale
Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Deler av plast er merket med f.eks. >PE <,
>PS< osv. Kast emballasjematerialene i riktig avfallsbeholder hos kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
30
Miljøvern
ADVARSEL
Når et apparat ikke lenger er i bruk:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Skjær av kabelen og støpselet og kast det.
• Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at barn kan sperre seg inne i maskinen og sette livet
i fare.
Innehåll
31
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
Innehåll
Instruktioner för användning
32
Säkerhetsinformation
Korrekt användning
Allmän säkerhet
Barnsäkerhet
Installation
Produktbeskrivning
Invändig belysning
Kontrollpanel
Digital display
Funktionsknappar
Inställningsläge
När maskinen används första gången
32
32
32
32
33
33
34
35
36
36
36
37
Att ställa in vattenavhärdaren
Manuell inställning
Elektronisk inställning
Användning av avhärdningssalt
37
37
38
38
Användning av sköljmedel
Justera doseringen av sköljmedel
Daglig användning
39
40
40
Att ladda bestick och porslin
Underkorg
Bestickskorg
Överkorg
Justera överkorgens höjd
Användning av diskmedel
Fylla på diskmedel
40
41
42
43
44
45
45
Multitab funktion
46
Aktivera/avaktivera Multitabfunktionen
47
Diskprogram
48
Att välja och starta ett diskprogram
Att plocka ut disken ur diskmaskinen
49
50
Underhåll och rengöring
Rengöring av filter
Rengöring av spolarmar
Utvändig rengöring
Invändig rengöring
Långa uppehåll
Åtgärder vid frysrisk
Flytta maskinen
Om maskinen inte fungerar
50
50
51
52
52
52
52
52
52
Tekniska data
54
Installationsanvisningar
Installation
Inbyggnad
Anslutning av vatten
Vattenanslutning
Anslutning av tömningsslang
Elektrisk anslutning
Miljöskydd
Förpackningsmaterial
54
54
55
57
57
57
58
59
59
Med reservation för ändringar
32
Säkerhetsinformation
Instruktioner för användning
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att säkerställa att maskinen används på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar,
innan du använder diskmaskinen första gången. För att undvika onödiga misstag och
olyckor är det viktigt att se till att alla som använder maskinen har god kännedom om dess
funktioner och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den medföljer
maskinen om den flyttas eller säljs så att alla som använder maskinen får korrekt information om maskinens handhavande och säkerhet.
Korrekt användning
• Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av hushållsartiklar som är lämpade för
maskindiskning.
• Häll aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Det finns risk för explosion.
• Knivar och andra vassa föremål måste placeras i bestickkorgen med spetsarna vända
nedåt eller läggas i överkorgen.
• Använd endast produkter (diskmedel, salt och sköljmedel) som är avsedda för diskmaskiner.
• Öppna inte luckan när maskinen är i drift. Het ånga kan strömma ut.
• Plocka inte ut disk ur diskmaskinen förrän diskprogrammet är klart.
• Efter användning, koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker och endast originaldelar får användas.
• Försök under inga omständigheter att reparera maskinen på egen hand. Reparationer
som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador och allvarliga funktionsstörningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Kräv alltid att original reservdelar används
till reparationer.
Allmän säkerhet
• Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap, får inte använda produkten. De måste ges vägledning och instruktioner om produktens användning av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Diskmedel för diskmaskiner kan orsaka kemiska brännskador i ögon, mun och hals. Det
kan vara livsfarligt! Följ säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av diskmedlet.
• Vattnet i diskmaskinen är inte avsett att drickas. Rester från diskmedlet kan fortfarande
finnas kvar i maskinen.
• Var noga med att alltid hålla luckan stängd när maskinen inte laddas eller plockas ur. Då
finns ingen risk att någon snubblar på den öppna luckan och skadar sig.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Barnsäkerhet
• Denna maskin är avsedd att användas av vuxna personer. Låt inte barn använda diskmaskinen utan tillsyn.
Produktbeskrivning
33
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• Förvara alla diskmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.
• Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Installation
• Inspektera diskmaskinen avseende transportskador. Anslut aldrig en skadad maskin till
ett eluttag. Kontakta din återförsäljare om maskinen är skadad på något sätt.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används.
• Alla elektriska och rörläggningsarbeten som krävs för att installera denna maskin måste
utföras av en kvalificerad och kompetent person.
• Det är av säkerhetsskäl farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera
denna produkt på något sätt.
• Använd inte diskmaskinen om nätkabeln eller vattenslangarna är skadade eller om maskinens kontrollpanel, övre panel eller sockel är skadad så att det finns risk att man
kommer åt maskinens invändiga komponenter. Kontakta vår lokala serviceavdelning för
att undvika säkerhetsrisker.
• Det är förbjudet att borra i diskmaskinens paneler. Det kan bli skador på komponenterna
i vatten- och elsystemet.
VARNING
För anslutning av elektricitet och vatten, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
Produktbeskrivning
1 Överkorg
2 Reglage för inställning av vattenhårdhet
3 Saltbehållare
34
Produktbeskrivning
4
5
6
7
8
9
Diskmedelsfack
Sköljmedelsfack
Typskylt
Filter
Nedre spolarm
Övre spolarm
Invändig belysning
Diskmaskinen har en invändig belysning som tänds när du öppnar luckan och släcks när
luckan stängs.
VARNING
LED-strålning. Titta inte in i strålen.
Inre belysning försedd med en lysdiod av Klass 2 enligt IEC 60825-1: 1993 + A1: 1997 +
A2: 2001.
Emissionens våglängd: 450 nm
Max. emitterad effekt: 548 μW
Kontakta vår lokala serviceavdelning om lampan behöver bytas ut.
Kontrollpanel
35
Kontrollpanel
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Strömbrytare På/Av
Cancel-knapp
Programvalsknappar
Extra Silent-knapp
Multitab-knapp (Multitab)
Knapp för Fördröjd start
Digital display
Funktionsknappar
Kontrollampor
Programlampor
Kontrollampor
Multitabfunktion
Anger att Multitabfunktionen är aktiverad/avaktiverad (se avsnittet
Multitabfunktion).
36
Kontrollpanel
Kontrollampor
Salt
Tänds när specialsaltet tar slut. 1)
Sköljmedel
Tänds när sköljmedlet tar slut. 1)
1) Kontrollamporna för salt och sköljmedel tänds aldrig under ett diskprogram även om salt och/eller sköljmedel
behöver fyllas på.
Digital display
Den digitala displayen visar:
• vattenavhärdarens inställning,
• ungefärlig återstående tid för det pågående programmet,
• om sköljmedelsdoseringen är på eller av (ENDAST när Multitabfunktionen är aktiverad),
• slutet på ett diskprogram (en nolla visas i displayen),
• nedräkningen av en fördröjd start,
• koder för fel på diskmaskinen.
EXTRA SILENT-knapp
Extra Silent är ett tyst diskprogram som inte stör dig ens när du sover. Programmet är
lämpligt att köra nattetid eller när eltaxan är låg.
Under programmet Extra Silent arbetar pumpen med en mycket låg hastighet för att uppnå
en reducerad bullernivå på 25 % jämfört med det nominella programmet. Som en följd av
detta är programtiden mycket lång.
Funktionsknappar
Följande funktioner kan ställas in / utföras med hjälp av dessa knappar:
• inställningen av vattenavhärdaren,
• aktivera / inaktivera sköljmedelsdoseringen när Multitabfunktionen är aktiverad.
Inställningsläge
Diskmaskinen är i inställningsläge när ALLA programlampor lyser.
Tänk alltid på att när du:
– väljer ett diskprogram,
– ställer in vattenavhärdaren, eller
– aktiverar / inaktiverar sköljmedelsdoseringen
MÅSTE maskinen vara i inställningsläge.
Om en programlampa är tänd är det senast utförda eller valda programmet fortfarande
inställt. I detta fall måste programmet avbrytas för att återgå till inställningsläge.
För att avbryta ett inställt eller pågående program:
Håll Cancel -knappen intryckt tills alla programlampor har tänts. Programmet har nu avbrutits och maskinen är i inställningsläge.
37
När maskinen används första gången
När maskinen används första gången
Innan du använder diskmaskinen första gången:
• Kontrollera att el- och vattenanslutningarna har gjorts enligt installationsanvisningarna
• Avlägsna allt förpackningsmaterial från maskinens insida
• Ställ in vattenavhärdaren
• Häll en liter vatten i saltbehållaren och fyll sedan på disksalt
• Fyll sköljmedelsfacket
Om du vill använda kombinerade disktabletter såsom: "3 i 1", "4 i 1", "5 i 1", etc. måste
Multitabfunktionen aktiveras (se avsnittet Multitabfunktion).
Att ställa in vattenavhärdaren
Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare som avlägsnar mineraler och salt från
det inkommande vattnet, ämnen som annars skulle ha skadlig eller negativ effekt på maskinens funktion.
Ju mer mineraler och salter vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattnets hårdhet
mäts enligt ekvivalenta skalor: tyska grader (°dH), franska grader (°TH) och mmol/l (millimol
per liter, en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad).
Avhärdaren skall ställas in enligt den hårdhetsgrad vattnet har där du bor. Information om
vattnets hårdhetsgrad där du bor kan erhållas från det lokala Vattenverket.
Avhärdaren måste ställas in på båda sätten: manuellt med reglaget inne i produkten och
elektroniskt.
Vattenhårdhet
Inställning av vattnets hårdhet
Användning
av salt
°dH
°TH
mmol/l
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nej
Manuell inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på läge 2.
38
Användning av avhärdningssalt
1.
2.
3.
4.
Öppna luckan till diskmaskinen.
Ta ut underkorgen.
Ställ reglaget i läge 1 eller 2 (se tabell).
Sätt tillbaka underkorgen.
Elektronisk inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på nivå 5.
1. Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Tryck samtidigt och håll nedtryckta: B och C , tills lamporna på knapparna A , B och
C börjar att blinka.
3. Tryck på knappen A , tills lamporna på knapparna B och C släcks medan lampan på
knappen A fortsätter att blinka. I displayen visas den aktuella nivån.
Exempel:
visas = nivå 5
visas = nivå 10
4. För att ändra nivå, tryck på knappen A . Varje gång knappen trycks in ändras nivån (se
tabellen för att välja en ny nivå).
Exempel: Om den nuvarande nivån är 5: Genom att trycka på knappen A en gång,
väljer du nivå 6. Om den nuvarande nivån är 10: Genom att trycka på knappen A en
gång, väljer du nivå 1.
5. För att spara inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
Användning av avhärdningssalt
VARNING
Använd endast salter som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Alla andra typer av salt
som inte är speciellt avsedda för användning i diskmaskiner, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. Fyll endast på salt precis innan du startar ett komplett diskprogram. Detta
undviker att det ligger saltkorn eller utspilld saltlösning länge på maskinens botten. Salt
kan leda till korrosion.
Påfyllning
1. Öppna luckan, plocka ut underkorgen och lossa saltbehållarens lock genom att vrida
det moturs.
2. Häll en liter vatten i saltbehållaren (endast nödvändigt innan salt fylls på första
gången) .
Användning av sköljmedel
39
3. Använd den medföljande tratten och fyll
på salt tills behållaren är full.
4. När du skruvar tillbaka locket, kontrollera
att det inte finns något salt i skruvgängorna eller på tätningen.
5. Skruva tillbaka locket medurs tills det
stoppar med ett klick.
Var inte orolig om vatten rinner över när du
fyller på salt. Detta är helt normalt.
Saltindikatorn på kontrollpanelen kan lysa i 2-6 timmar efter att salt har fyllts på, förutsatt
att diskmaskinen är påslagen. Om du använder salt som tar längre tid att lösa upp kan
indikatorn lysa ännu längre. Maskinens funktion påverkas inte.
Användning av sköljmedel
VARNING
Använd endast sköljmedel som är avsedda för diskmaskiner.
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra medel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande diskmedel). Sådana medel skadar maskinen.
Sköljmedel säkerställer att disken sköljs omsorgsfullt och att den torkas utan att det blir
fläckar eller ränder på diskgodset.
Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen.
1. Öppna behållaren genom att trycka på
knappen (A).
40
Daglig användning
2. Fyll på sköljmedel i behållaren. Fyll inte på
sköljmedel över maxmarkeringen.
Sköljmedelsfacket rymmer cirka 110 ml
sköljmedel, vilket räcker till mellan 16 och
40 diskningar beroende på den inställda
doseringen.
3. Kontrollera att locket är ordentligt stängt
efter varje påfyllning.
Torka upp sköljmedel som eventuellt har spillts
ut under påfyllningen, så att det inte bildas för
mycket skum vid nästa disk. Använd en absorberande trasa.
Justera doseringen av sköljmedel
Justera doseringen av sköljmedel med doseringsvredet efter det disk- och torkresultat du
erhåller. Vredet har 6 lägen (läge 1 ger minsta dosering, läge 6 ger största dosering).
Doseringen är fabriksinställd på läge 4.
Öka doseringen om det finns vatten- eller kalkfläckar på disken efter diskningen.
Minska doseringen om det finns kladdiga, vita ränder på disken eller en blåaktig hinna på glas eller
knivblad.
Daglig användning
•
•
•
•
•
Kontrollera om disksalt eller sköljmedel behöver fyllas på.
Ladda diskmaskinen med bestick, porslin och övrig disk.
Fyll på diskmedel.
Välj ett program som är lämpat för diskgodset.
Starta diskprogrammet.
Att ladda bestick och porslin
Svampar, trasor och andra föremål som kan absorbera vatten får inte diskas i diskmaskinen.
Att ladda bestick och porslin
41
• Innan du laddar diskmaskinen bör du:
– Avlägsna alla matrester och andra smutspartiklar.
– Mjuka upp rester efter inbränd mat i pannor.
• Tänk på följande när du laddar bestick och porslin:
– Bestick och porslin får inte blockera spolarmarnas rotation.
– Ladda ihåliga föremål såsom koppar, glas och pannor med öppningarna vända nedåt
så att de inte fylls med vatten.
– Porslin och bestick får inte ligga inuti andra föremål eller täcka varandra.
– Se till att glasen inte vidrör varandra. Annars finns det risk att de skadas.
– Lägg små föremål i bestickskorgen.
• Plastföremål och teflonbehandlade pannor har en tendens att hålla kvar vattendroppar.
Dessa torkar därför inte lika bra som porslin och stålföremål.
• Lätta föremål (plastskålar och liknande) skall placeras i överkorgen på sådant sätt att de
inte rubbas under diskprogrammet.
För diskning i diskmaskin är följande föremål
olämpliga:
lämpliga med restriktioner:
• Bestick med handtag av trä, horn, porslin eller • Diska endast stengods i diskmaskinen om det
pärlemor
är märkt som diskmaskinsäkert av tillverkaren.
• Plastföremål som inte är värmebeständiga
• Glaserade mönster kan blekna vid frekvent
• Äldre bestick med limmade delar som inte är
diskning i diskmaskin.
temperaturbeständiga
• Silver- och aluminiumdelar har en tendens att
• Sammanfogade bestick eller porslinsföremål
missfärgas under diskning. Rester av t.ex.
• Föremål av tenn eller koppar
äggvita, äggula och senap gör ofta att silver
• Glas av blykristall
missfärgas eller får fläckar. Torka därför alltid
• Föremål i stål som kan rosta
bort matrester från silverföremål om de inte
• Träfat
skall diskas direkt efter användning.
• Föremål tillverkade av syntetfibrer
Öppna luckan och dra ut korgarna för att ladda disken.
Underkorg
Ställ större och hårt smutsade artiklar och pannor
i underkorgen.
42
Att ladda bestick och porslin
Alla bakre tallriksställ i underkorgen kan fällas ned
när man behöver plats för skrymmande diskgods.
Bestickskorg
VARNING
Långa knivar som ställs med bladen vända uppåt i bestickskorgen utgör en risk. Långa och/
eller vassa bestick såsom förskärare måste läggas ned i överkorgen. Var försiktig när du
laddar och plockar ur knivar och liknande.
Det är viktigt att vattnet kan nå alla bestick som står i bestickskorgen. Därför finns ett
1. galler som kan sättas på bestickskorgen.
Att ladda bestick och porslin
2. Ställ gafflar och skedar i bestickskorgen
med handtagen vända nedåt.
För större föremål såsom vispar kan du ta
bort ena halvan av gallret.
Överkorg
Placera långa, spetsiga bestick i knivlådan.
Ladda små och ömtåliga porslinsföremål i överkorgen.
• Ställ porslinsföremål på och under de vikbara
koppställen så att de inte vidrör varandra och så
att vattnet når alla föremål.
• Koppställen kan fällas upp för att ge plats åt
höga föremål.
• Lägg eller häng vin- och konjaksglas i skårorna på koppställen.
43
44
Att ladda bestick och porslin
• Fäll glasstället åt höger eller åt vänster för att
ge stöd åt glas med hög fot.
• Pinnraden till vänster i överkorgen består
också av två delar och kan fällas ned.
Pinnraden ej nedfälld: placera glas, muggar
och liknande i överkorgen.
Pinnraden nedfälld: mer plats för t.ex. serveringsfat.
Justera överkorgens höjd
Föremålens maximala höjd i:
Överkorgen
Underkorgen
Med överkorgen i det övre läget 22 cm
30 cm
Med överkorgen i det nedre lä- 24 cm
get
29 cm
Det går att justera överkorgens höjdläge även när korgen är fylld med disk.
Höja / sänka överkorgen:
Användning av diskmedel
45
1. Dra ut överkorgen så långt det går.
2. Håll i överkorgens handtag, lyft den uppåt
så långt det går och sänk den sedan rakt
nedåt.
Överkorgen låses fast i det nedre eller det
övre läget.
VARNING
Stäng alltid luckan när diskmaskinen har laddats eftersom en öppen lucka kan utgöra en
säkerhetsrisk.
Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt innan du stänger luckan.
Användning av diskmedel
Använd endast diskmedel som är speciellt avsedda för diskmaskiner.
Följ rekommendationerna på förpackningen från produktens tillverkare avseende dosering
och förvaring.
Genom att använda rätt mängd diskmedel bidrar du till att skydda vår miljö.
Fylla på diskmedel
1. Öppna locket.
46
Multitab funktion
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket (1).
Markeringarna motsvarar olika doser:
20 = cirka 20 gram diskmedel,
30 = cirka 30 gram diskmedel.
3. Alla program med fördisk behöver ytterligare en dos diskmedel (5-10 gram) som
skall hällas i fördiskfacket (2).
Detta diskmedel används under fördiskfasen.
4. Diskmedelstabletter skall placeras i facket
(1).
5. Stäng locket genom att trycka på det tills
det låser fast i läge.
Diskmedelstabletter
Diskmedelstabletter från olika tillverkare löses
upp olika fort. Detta innebär att vissa tabletter
kanske inte uppnår full rengöringseffekt under
korta diskprogram. Använd därför långa program när du diskar med tabletter för att säkerställa full rengöringseffekt.
Multitab funktion
Denna produkt är utrustad med en "Multitabfunktion", vilket gör att det går att använda
"Multitab" kombinerade diskmedelstabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner. De
kan också innehålla andra ämnen, beroende på vilken typ av tablett det gäller ("3 i 1", "4 i
1", "5 i 1", osv.).
Kontrollera om medlet du tänker använda är lämpat för vattnets hårdhet på platsen där
du bor. Se tillverkarens anvisningar.
Denna funktion kan väljas för alla diskprogram. När denna funktion väljs stängs sköljmedels- och saltdoseringen automatiskt av och kontrollamporna för sköljmedel och salt slocknar.
Välj Multitabfunktionen innan du startar ett diskprogram.
När denna funktion har valts (kontrollampan lyser) fortsätter den att vara på även i följande
diskprogram.
När Multitabfunktionen är aktiverad kan programtiderna ändras. I detta fall uppdateras
programtiden automatiskt på den digitala displayen.
Multitab funktion
47
Medan programmet pågår kan Multitabfunktionen INTE längre ändras. Om du vill avbryta
Multitabfunktionen måste du först radera programinställningen och sedan inaktivera Multitabfunktionen.
I detta fall måste du välja diskprogram (och tillvalsfunktioner) på nytt.
Aktivera/avaktivera Multitabfunktionen
Tryck på Multitab-knappen: Motsvarande kontrollampa tänds. Detta innebär att funktionen
är aktiverad.
För att avaktivera funktionen, tryck på Multitab-knappen en gång till: Kontrollampan släcks.
Om torkresultaten inte är tillfredsställande rekommenderar vi att du gör så här:
1. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
2. Aktivera sköljmedelsdoseringen.
3. Ställ in sköljmedelsdoseringen på läge 2.
• Sköljmedelsdoseringen kan endast aktiveras/inaktiveras när Multitabfunktionen är aktiverad.
Aktivering/avaktivering av sköljmedelsdoseringen
1. Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna A , B
och C börjar att blinka.
3. Tryck på knapp B . Lamporna för knapparna A och C släcks medan lampan för knapp
B fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell inställning:
= Sköljmedelsfack inaktiverat.
= Sköljmedelsfack aktiverat.
4. Tryck på knapp B en gång till för att ändra inställning. Displayen visar den nya inställningen.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
Om du väljer att återgå till diskmaskinens standardsystem för diskmedelsdosering rekommenderar vi att du gör så här:
1. Inaktivera Multitabfunktionen.
2. Fyll på salt- och sköljmedelsbehållarna på nytt.
3. Ställ in vattnets hårdhetsgrad på den högsta nivån och kör ett normalt diskprogram
utan disk.
4. Justera inställningen av vattnets hårdhet enligt den hårdhetsgrad vattnet har där du
bor.
5. Justera doseringen av sköljmedel.
48
Diskprogram
Normalt
smutsad
disk
Ömtåligt
porslin och
glas
Valfri
Delvis fylld
maskin
(disk som
skall diskas
senare under dagen)
Porslin och
bestick
-
12 - 23 Vatten (liter)
Porslin och
bestick
16 - 18
Normalt
smutsad
disk
9
Eco 50°5)
12 - 13
Porslin och
bestick
14 - 15
Lätt
smutsad
disk
4
x-press 30'
60° 4)
1,1 - 1,7 Energi (kWh)
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
1,5 - 1,7
Hårt
smutsad
disk
0,9
70°
0,1 0,8 - 0,9 1,0 - 1,1
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
-
Förbrukningsvärden 1)
- Programtid (minuter) 2)
Både normalt och
hårt
smutsad
disk
3)
Torkning
Auto 45-70°
Avslutande sköljning
Beskrivning av programmet
1/2x Mellanliggande sköljning
Typ av disk
Huvuddisk
Smutsgrad
Fördisk
Program
-
Diskprogram
Normalt
smutsad
disk
13 - 14
Extra Silent
1.2 - 1.3
6)
1) Förbrukningsvärdena är avsedda som vägledning och varierar med vattnets tryck och temperatur, variationer
i nätspänningen och diskmängd.
2) Den digitala displayen visar programmets varaktighet.
3) Under automatiska diskprogram bestäms diskens smutsgrad av hur grumligt vattnet är. Programtiden och
förbrukningen av vatten och energi kan variera. Detta beror på om maskinen är helt eller delvis laddad och om
disken är lätt eller hårt smutsad. Vattnets temperatur justeras automatiskt mellan 45 och 70 °C.
Att välja och starta ett diskprogram
49
4) Idealiskt när diskmaskinen endast är delvis fylld. Detta är ett perfekt dagligt program som uppfyller behoven
hos en familj på 4 personer som endast vill ladda porslin och bestick efter frukost och middag.
5) Testprogram för testinstitut.
6) Till detta program behövs inget diskmedel
Att välja och starta ett diskprogram
Välj diskprogram och fördröjd start med luckan något på glänt. I detta fall startar
programmet eller nedräkningen av fördröjd start först när luckan stängs. Tills dess
går det att ändra inställningarna.
1.
2.
3.
4.
Kontrollera att korgarna har laddats på rätt sätt och att spolarmarna kan rotera fritt.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
Tryck på en av programknapparna för att välja ett diskprogram. (Se "Programöversikt".)
När ett program väljs tänds motsvarande programlampa och programtiden blinkar på
den digitala displayen.
Om du vill ställa in EXTRA SILENT programmet, trycker du på knappen EXTRA SILENT.
Tillhörande kontrollampa tänds.
5. Stäng luckan till diskmaskinen så startar programmet automatiskt.
Välja och starta ett program med "Fördröjd start"
1. När du har valt diskprogram, tryck på knappen "Fördröjd start" tills önskat antal timmar
visas på den digitala displayen. Starten av det valda diskprogrammet kan fördröjas från
1 till 19 timmar.
2. Stäng luckan till diskmaskinen varpå nedräkningen startar automatiskt.
3. Nedräkningen minskar i steg om en timme.
4. Om luckan öppnas avbryts nedräkningen. Stäng luckan: nedräkningen fortsätter från
den tidpunkt den avbröts.
5. När tiden har räknats ned startar programmet automatiskt.
Det går att välja diskprogram och fördröjd start även när luckan är stängd. I så fall, tänk på
att när du väl har tryckt på en knapp för ett diskprogram har du ENDAST 3 sekunder på
dig att välja ett annat program eller fördröjd start. Därefter startar det valda programmet
automatiskt.på dig att välja ett annat program eller fördröjd start. Därefter startar det valda
programmet automatiskt.
VARNING
Avbryt ett pågående diskprogram ENDAST om det är absolut nödvändigt. Obs! Het
ånga kan strömma ut när luckan öppnas. Öppna luckan försiktigt.
Avbryta fördröjd start eller ett pågående diskprogram
• Tryck på Cancel-knappen tills alla programlampor har tänts.
• När en fördröjd start avbryts innebär detta också att det inställda diskprogrammet avbryts. I detta fall måste du ställa in diskprogrammet på nytt.
• Om ett nytt diskprogram skall väljas, kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket.
50
Att plocka ut disken ur diskmaskinen
Göra paus i ett pågående diskprogram
• Öppna luckan till diskmaskinen: programmet stoppas. Stäng luckan: programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
• Tryck på strömbrytaren. Alla kontrollampor slocknar. Tryck på strömbrytaren en gång till:
programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
När diskprogrammet är klart
•
•
•
1.
Diskmaskinen stannar automatiskt.
Kontrollampan för det avslutade programmet förblir tänd.
En nolla visas på den digitala displayen.
Stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du stänger av maskinen. I annat fall
släcks alla kontrollampor automatiskt 3 minuter efter det att programmet är klart. Den
digitala displayen visar då 1 horisontellt streck.
Detta bidrar till att minska energiförbrukningen om du glömmer att stänga av maskinen
eller av någon anledning inte kan stänga av maskinen när programmet är klart.
Tryck på valfri knapp (utom strömbrytaren) så visar kontrollpanelen samma situation (kontrollampor och digital display) som när programmet avslutades.
2. Öppna luckan till diskmaskinen och låt luckan stå på glänt några minuter innan du
plockar ur disken. På detta sätt hinner disken kallna något samtidigt som torkningen
förbättras.
Att plocka ut disken ur diskmaskinen
• Hett porslin är känsligt för stötar.
Låt därför porslinet kallna något innan du plockar ur disken.
• Töm först underkorgen och sedan överkorgen. På detta sätt förhindrar du att vatten från
överkorgen droppar ned på disken i underkorgen.
• Det kan hända att det finns vatten på diskmaskinens sidoväggar och på luckan. Det beror
på att det rostfria stålet har blivit kallare än disken.
FÖRSIKTIGHET
När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du kopplar loss maskinen från eluttaget
och stänger vattenkranen.
Underhåll och rengöring
Rengöring av filter
Filtren måste då och då inspekteras och rengöras. Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
VARNING
Kontrollera att maskinen är avstängd innan du rengör filtren.
1. Öppna luckan och plocka ur underkorgen.
Underhåll och rengöring
51
2. Diskmaskinens filtersystem består av ett
grovfilter ( A ), ett mikrofilter ( B ) och ett
platt filter. Öppna filtersystemet med hjälp
av handtaget som sitter på mikrofiltret.
3. Vrid handtaget ungefär 1/4 varv motsols
och ta ut filtersystemet.
4. Fatta grovfiltret ( A ) i handtaget med hålet
och lossa det från mikrofiltret ( B ).
5. Rengör alla filter noggrant under rinnande
vatten.
6. Lossa det platta filtret som sitter i diskutrymmets botten och rengör det noggrant
på båda sidorna.
7. Sätt tillbaka det platta filtret i diskutrymmets botten och se till att det passas in
perfekt.
8. Sätt grovfiltret ( A ) i mikrofiltret ( B ) och
tryck ihop dem.
9. Sätt tillbaka filtersystemet och vrid handtaget medurs så långt det går så att filtersystemet låses fast. Kontrollera att det
platta filtret inte sticker upp ovanför diskutrymmets botten.
VARNING
Använd ALDRIG diskmaskinen utan filter. Felaktig montering av filtren resulterar i dåliga
diskresultat och kan skada diskmaskinen.
Rengöring av spolarmar
Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna.
52
Om maskinen inte fungerar
Om hålen i spolarmarna är igentäppta med matrester kan hålen rensas med en cocktailpinne.
Utvändig rengöring
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Vid behov
kan ett neutralt rengöringsmedel användas. Använd aldrig produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel (aceton, trikloretylen eller liknande).
Invändig rengöring
Rengör regelbundet tätningarna runt luckan samt diskmedels- och sköljmedelsfacken med
en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att du var tredje månad kör diskprogrammet för hårt smutsad disk med
diskmedel, men utan disk.
Långa uppehåll
Om du inte tänker använda diskmaskinen under en längre period rekommenderar vi att du
gör så här:
1. Koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
3. Rengör maskinen invändigt.
Åtgärder vid frysrisk
Placera inte maskinen på en plats där det finns risk att temperaturen sjunker under 0 °C.
Om detta inte går att undvika: töm maskinen, stäng luckan, koppla loss tilloppsslangen och
töm slangen.
Flytta maskinen
Om du måste flytta maskinen (om du t.ex. byter bostad):
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss slangarna för vattentillförsel och tömning.
4. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna.
Luta inte maskinen under transport.
Om maskinen inte fungerar
Diskmaskinen startar inte eller stoppar under drift. Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden och kan lösas med hjälp av anvisningarna i nedanstående tabell,
utan att en servicetekniker tillkallas.
Stäng av diskmaskinen och gå igenom följande förslag på korrigerande åtgärder.
Om maskinen inte fungerar
Felkod och problem
53
Möjliga orsaker och åtgärder
• Kontrollampan för det pågående programmet • Vattenkranen är blockerad eller belagd med
blinkar kontinuerligt.
kalk.
•
visas på displayen.
Rengör vattenkranen.
• Intermittent ljudsignal
• Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen.
Diskmaskinen fylls inte med vatten.
• Filtret (i förekommande fall) i den gängade
slangkopplingen vid tilloppsventilen är igentäppt.
Rengör filtret i slangkopplingen.
• Tilloppsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen.
• Kontrollampan för det pågående programmet • Avloppsmuffen är blockerad.
blinkar kontinuerligt.
Rengör avloppsmuffen.
•
visas på displayen.
• Tömningsslangen har inte dragits rätt eller är
• Intermittent ljudsignal
vikt eller hopklämd.
Diskmaskinen tömmer inte vattnet.
Kontrollera anslutningen av tömningsslangen.
• Kontrollampan för det pågående programmet • Stäng vattenkranen och kontakta vår lokala
blinkar kontinuerligt.
serviceavdelning.
•
visas på displayen.
• Intermittent ljudsignal
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Programmet startar inte.
• Luckan till diskmaskinen är inte stängd ordentligt. Stäng luckan.
• Stickkontakten sitter inte i eluttaget. Sätt i
stickkontakten.
• Säkringen har gått i hushållets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
• Fördröjd start har ställts in.
Avbryt startfördröjningen om disken skall diskas omedelbart.
Sätt på diskmaskinen när dessa kontroller har utförts. Programmet fortsätter från den punkt
där det avbröts.
Kontakta vår serviceavdelning om problemet eller felkoden återkommer.
Kontakta vår lokala serviceavdelning för information om felkoder som inte beskrivs i ovanstående tabell. Uppge diskmaskinens modell (Mod.), produktnummer (PNC) och serienummer (S.N.).
Denna information finner du på typskylten som sitter på sidan av luckan till diskmaskinen.
För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem
här:
Mod. (modell): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (produktnr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (serienr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Tekniska data
Diskresultaten är inte tillfredsställande.
Disken är inte ren.
• Fel diskprogram har valts.
• Disken har ställts på ett sådant sätt att vattnet
inte når alla ytor. Korgarna får inte överfyllas.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt eftersom
disken har placerats felaktigt.
• Filtren i diskutrymmets botten är smutsiga eller felaktigt monterade.
• För lite eller inget diskmedel alls har använts.
• Om det är kalkavlagringar på disken: Saltbehållaren är tom eller vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
• Anslutningen av tömningsslangen är felaktig.
• Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.
Disken är våt och glanslös.
• Sköljmedel har inte använts.
• Sköljmedelsfacket är tomt.
Det är ränder, mjölkaktiga fläckar eller en blåak- • Minska sköljmedelsdoseringen.
tig beläggning på glas och porslin.
Vattendroppar har torkat in på glas och porslin. • Öka sköljmedelsdoseringen.
• Diskmedlet kan också vara orsaken. Kontakta
tillverkarens kundtjänst.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om problemet kvarstår efter alla dessa kontroller.
Tekniska data
Mått
Bredd - höjd - djup (cm)
59,6 x 81,8-87,8 x 59,5
Elektrisk anslutning - Nätspän- Information om den elektriska anslutningen ges på typskylten
ning - Total effekt - Säkring
som sitter på innerkanten av luckan till diskmaskinen.
Vattentryck
Min. - Max. (MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
Kuvert
12
Installationsanvisningar
Installation
VARNING
Allt arbete avseende elektricitet och/eller rörläggning som krävs för att installera denna
maskin skall utföras av en behörig elektriker och/eller rörmokare eller annan kompetent
person.
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du ställer diskmaskinen på plats.
Installation
55
Placera om möjligt diskmaskinen intill en vattenkran och ett avlopp.
Inbyggnad
Denna diskmaskin är avsedd att installeras under en köksbänk eller en bänkskiva.
Det är viktigt att följa de mått som anges i figuren för maskinens inbyggnad.
Höjden på utrymmet där diskmaskinen skall installeras kan variera mellan 820 och 880 mm från
golvnivå eftersom maskinen har justerbara fötter (max. 60 mm).
Några ytterligare öppningar för ventilation av
diskmaskinen krävs inte. Det enda som behövs är
öppningar för tilloppsslangen, tömningsslangen
och nätkabeln.
Lämna ett mellanrum på 2 mm mellan diskmaskinens ovansida och köksbänkens undersida.
Diskmaskinen måste kopplas loss från eluttaget
före varje åtgärd som inbegriper åtkomst till maskinens interna komponenter.
När du ställer maskinen på plats, se till att tilloppsslangen, tömningsslangen och nätkabeln
inte böjs eller kläms.
Justera diskmaskinens höjd
Justera maskinens höjd på följande sätt:
1. Lossa eller dra åt de två främre fötterna.
2. Lossa och avlägsna den justerbara sockeln.
3. Justera den bakre fotens höjd genom att skruva skruven som sitter mitt på frontplåten
åt vänster eller åt höger. Diskmaskinen måste stå helt plant för att säkerställa att luckan
stängs ordentligt och att lucktätningen håller tätt.
När maskinen står helt plant fastnar inte luckan i distanshållarna som finns på ena sidan
av höljet. Om luckan inte stänger ordentligt, lossa eller dra åt de justerbara fötterna tills
maskinen står helt i våg.
56
Installation
Justera sockelns höjd
Det är viktigt att diskmaskinen står helt plant så
att luckan tätar ordentligt. Skruva fötterna åt
vänster eller höger tills diskmaskinen står i våg.
Om det blir ett tomrum vid maskinens botten kan
detta täckas genom att den justerbara sockelplåten sänks.
Självhäftande ångskyddsremsa
Fäst ångskyddet längs hela bänkskivans framkant.
Förankring vid angränsande enheter
Förankra diskmaskinen genom att skruva fast
den ordentligt i bänkskivan ovanför den eller i ett
angränsande skåp. Använd medföljande vinkeljärn som skall sättas i spåren ovanpå diskmaskinen (se figur). Förankra maskinen (i bänkskivan
eller i köksbänken) när den står i korrekt läge med
hjälp av de medföljande skruvarna (3,5 x 16 mm).
Dra åt skruvarna så att diskmaskinen inte kan
tippa framåt och orsaka skada när luckan är öppen och disk ställs in i maskinen. Diskmaskinen
måste förankras i bänkskivans undersida eller i
angränsande köksskåp med hjälp av de medföljande vinkeljärnen. Underlåtenhet att göra detta
kan orsaka personskador eller skador på föremål.
600 mm
Anslutning av vatten
57
Under inga omständigheter får hål borras i diskmaskinens paneler. Det finns risk att vattensystemets komponenter skadas.
VARNING
Diskmaskinen måste förankras i bänkskivans undersida eller i angränsande köksskåp med
hjälp av de medföljande vinkeljärnen. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka personskador
eller skador på föremål. Under inga omständigheter får hål borras i diskmaskinens paneler.
Det finns risk att vattensystemets komponenter skadas.
Anslutning av vatten
Vattenanslutning
Denna diskmaskin kan anslutas antingen till varmvatten (max. 60°) eller till kallvatten.
Med tillförsel av varmvatten kan du i hög grad minska energiförbrukningen. Detta beror
dock på hur varmvattnet produceras. (Vi föreslår alternativa energikällor som är mer miljövänliga, t.ex. solpaneler, fotoelektromotoriska celler eller vindkraft.)
Kopplingsmuttern på maskinens tilloppsslang är avsedd att skruvas fast på ett 3/4" gasgängat rör eller en specialgjord kran med snabbkoppling, t.ex. Press-block.
Vattentrycket måste vara inom de gränser som anges i "Tekniska data". Information om det
genomsnittliga vattentrycket där du bor kan erhållas från det lokala Vattenverket.
Tilloppsslangen får inte klämmas eller vikas när den ansluts.
Med hjälp av låsmuttrarna kan diskmaskinens tillopps- och tömningsslangar vändas åt
vänster eller höger för att passa installationen.
Låsmuttrarna måste sitta korrekt för att vattenläckage ska undvikas.
( Obs! Alla modeller har INTE tillopps- och tömningsslangar försedda med låsmutter. I så
fall är denna anpassning ej möjlig. Om maskinen ansluts till nya rörledningar eller ledningar
som inte har använts på länge bör du låta vattnet rinna några minuter innan du ansluter
tilloppsslangen.
ANVÄND INTE slangar som tidigare har använts på en gammal maskin.
Denna diskmaskin är utrustad med säkerhetsanordningar som förhindrar att vattnet som
används i maskinen återförs till dricksvattensystemet. Diskmaskinen uppfyller kraven i tillämpliga VVS-bestämmelser.
Anslutning av tömningsslang
Tömningsslangens ände kan anslutas på följande sätt:
1. Till diskhons avloppsmuff genom att fästa slangen på undersidan av bänkskivan. Detta
förhindrar att avloppsvatten från diskhon rinner in i maskinen.
2. Till ett stigrör med ventilationshål och minst 4 cm invändig diameter.
58
Elektrisk anslutning
Tömningsanslutningen måste sitta på en höjd
mellan 30 cm (minimum) och 100 cm (maximum)
från diskmaskinens undersida.
Tömningsslangen kan vändas åt diskmaskinens
högra eller vänstra sida.
Se till att slangen inte är böjd eller klämd eftersom
detta kan förhindra eller sakta ned tömningen av
vatten.
Diskhons propp får inte sitta på plats när maskinen
tömmer eftersom det kan få vattnet att rinna tillbaka in i maskinen.
Om du förlänger tömningsslangen får längden inte överskrida två meter och förlängningsslangens invändiga diameter får inte vara mindre än diametern hos medföljande slang.
Den invändiga diametern hos kopplingarna som används för anslutning till avloppet får
inte vara mindre än diametern på medföljande slang.
När tömningsslangen ansluts till ett vattenlås under en diskho, måste hela plastmembranet (A)
avlägnas . Om inte hela membranet avlägsnas
kommer matpartiklar att ansamlas och till slut
täppa igen tömningsslangens förbindning.
Våra diskmaskiner har en skyddsanordning som
förhindrar att smutsigt vatten rinner tillbaka in i
maskinerna. Om avloppsmuffen har en backventil
kan denna förhindra korrekt tömning av diskmaskinen. Vi rekommenderar därför att du avlägsnar
den.
För att undvika vattenläckage efter installationen, kontrollera att vattenanslutningarna är
helt täta.
Elektrisk anslutning
VARNING
Säkerhetsstandarder kräver att maskinen jordas.
Innan maskinen används första gången, kontrollera att nätspänningen överensstämmer
med maskinens märkspänning som anges på typskylten.
Även säkringsdata anges på typskylten.
Anslut alltid maskinen till ett korrekt installerat och jordat eluttag. Grenuttag och förlängningskablar får inte användas.
De kan medföra brandrisk på grund av överhettning.
Låt vid behov en elektriker installera ett nytt eluttag med nya ledningar. Kontakta vår lokala
serviceavdelning om nätkabeln behöver bytas ut.
När maskinen är installerad måste stickkontakten vara åtkomlig.
Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder.
Miljöskydd
59
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna är märkta
med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på
kommunens sopstationer.
VARNING
När en maskin inte längre skall användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och stickkontakten och kassera dem.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan bli innestängda i maskinen med risk för
deras liv.
www.electrolux.com
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.husqvarna-electrolux.no
117949470-00-112009
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.husqvarna-electrolux.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising