Aeg-Electrolux | F65018UM | User manual | Aeg-Electrolux F65018UM Handleiding

Aeg-Electrolux F65018UM Handleiding
FAVORIT 65018 U
Gebruiksaanwijzing
Afwasmachine
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningsinstructies
3
Wasprogramma's
Veiligheidsinformatie
Gebruik conform de voorschriften
Algemene veiligheid
Veiligheid van kinderen
Installatie
Beschrijving van het product
3
3
3
3
4
4
Een wasprogramma selecteren en starten
Bedieningspaneel
Toets uitgestelde start
Digitaal display
Functietoetsen
Instelmodus
Voor het eerste gebruik
5
6
6
6
6
7
De waterontharder instellen
Handmatige afstelling
Elektronische afstelling
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van glansspoelmiddel
De glansmiddeldosering afstellen
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
Onderrek
Bestekmand
Bovenrek
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Gebruik van vaatwasmiddelen
De Multitabfunctie
7
8
8
8
9
10
10
10
11
12
13
14
14
16
17
18
Een afwasprogramma annuleren
18
Een afwasprogramma onderbreken
19
Een afwasprogramma instellen en starten
met uitgestelde start
19
Einde van het afwasprogramma
19
Stand-bymodus
20
De lading verwijderen
20
Onderhoud en reiniging
20
De filters reinigen
20
Schoonmaken van de buitenkant
21
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
21
Problemen oplossen
22
Technische gegevens
23
Montage-instructies
Montage
Bevestigen van het apparaat aan de
aangrenzende keukenmeubelen
Het apparaat waterpas afstellen
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Afvoerslang
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
24
24
24
24
25
26
Milieubescherming
26
23
23
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
3
Bedieningsinstructies
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het
apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Gebruik conform de voorschriften
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Doe geen oplosmiddelen in het apparaat. Pas op voor explosiegevaar.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek.
• Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Gevaar
voor brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
• Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker uit het stopcontact en draai de
waterkraan dicht.
• Alleen een bevoegde servicemonteur mag dit apparaat repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Neem
altijd contact op met onze service-afdeling.
Algemene veiligheid
• Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken.
Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat
van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden aan
ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit de afwasmachine. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt om letsel te voorkomen. Bovendien
struikelt u zo niet over de deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Veiligheid van kinderen
• Alleen volwassenen mogen dit apparaat gebruiken. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
4
Beschrijving van het product
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het vervoer. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem, indien nodig, contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór de eerste ingebruikneming.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet de elektrische installatie uitvoeren.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet het loodgieterswerk uitvoeren.
• Wijzig de specificaties van dit product niet en verander dit product niet. Gevaar voor
letsel en schade aan het apparaat.
• Het apparaat niet gebruiken:
– als de hoofdkabel of waterslangen beschadigd zijn,
– als het bedieningspaneel, werkblad of plint zodanig beschadigd zijn, dat u bij het
inwendige van het apparaat kan komen.
Neem contact op met onze service-afdeling.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Volg nauwkeurig de instructies op voor de elektrische en wateraansluitingen.
Beschrijving van het product
1 Bovenrek
2 Instelschijf waterhardheid
Bedieningspaneel
3
4
5
6
7
8
9
5
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
Aan/Uit-toets
Programmakeuzetoetsen
Toets uitgestelde start
Indicatielampjes
Digitaal display
Functietoetsen
Indicatielampjes
Programma bezig
Het indicatielampje gaat aan als u een afwasprogramma selecteert.
6
Bedieningspaneel
Indicatielampjes
Multitab-functie
Het indicatielampje geeft het activeren/deactiveren van de multitab-functie aan. Zie 'Multitab-functie'.
Zout 1)
Gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld
moet worden. Zie het hoofdstuk 'Gebruik van
zout voor afwasmachines'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren
aan nadat u het reservoir heeft gevuld. Dit heeft
geen ongewenst effect op de werking van het
apparaat.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje gaat aan als er glansmiddel
bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik
van glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een wasprogramma loopt.
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om de start van het afwasprogramma met 1 tot 19 uur
uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Digitaal display
Op het display verschijnt:
• op welke stand de waterontharder is ingesteld.
• Resterende tijd tot het einde van het programma.
• het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitab-functie ingeschakeld is).
• Einde van het afwasprogramma. Op het digitale display verschijnt een nul.
• Aantal uitgestelde uren tot de start.
• Foutcodes.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen:
• het instellen van de waterontharder. Zie hoofdstuk 'De waterontharder instellen'.
• het annuleren van het lopende afwasprogramma of aftellende uitgestelde start. Zie
hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• het activeren/deactiveren van de Multitab-functie. Zie 'Multitab-functie'.
• het in-/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje als de multitab-functie actief is.
Zie 'Multitab-functie'.
Instelmodus
Als u op de toets aan/uit drukt en alle programma-indicatielampjes aan gaan, staat het
apparaat in de instelmodus.
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen:
– het instellen van een afwasprogramma.
– het instellen van het niveau van de waterontharder.
– het in-/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Voor het eerste gebruik
7
Als u op de toets aan/uit drukt en slechts één programma-indicatielampje gaat aan, annuleert u het programma om terug te keren naar de instelmodus. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw
omgeving. Stel, indien nodig, de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ga dan
naar hoofdstuk 'Multitab-functie'.
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Mineralen en
zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.
De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen:
• Duitse graden (dH°).
• Franse graden (°TH).
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
• Clarke.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.
Waterhardheid
Instelling waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
8
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Waterhardheid
Instelling waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatige afstelling
Het apparaat in in de fabriek ingesteld op stand 2.
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
3. Zet de schijf voor de waterhardheid in
stand 1 of 2 (zie tabel).
4. Plaats het onderste rek terug.
5. Sluit de deur.
Elektronische afstelling
De waterontharder is in de fabriek ingesteld op niveau 5.
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes van functietoetsen B en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets A blijft knipperen.
– Het digitale display geeft het huidige niveau aan.
= niveau 5.
Voorbeeld: het digitale display toont
6. Druk nogmaals op functietoets A om het niveau van de waterontharder met één stap
te verhogen.
7. Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
LET OP!
Gebruik alleen zout voor afwasmachines. Andere soorten zout die niet geschikt zijn voor
afwasmachines kunnen schade toebrengen aan de waterontharder.
Gebruik van glansspoelmiddel
9
LET OP!
Zoutkorrels en zout water op de bodem van het apparaat kunnen roest veroorzaken. Vul
het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start om roest te voorkomen.
Volg deze stappen om het zoutreservoir te vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen de eerste keer).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u dit vult met zout.
Gebruik van glansspoelmiddel
LET OP!
Gebruik alleen merkglansmiddelen voor afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste keer spoelen automatisch toegevoegd.
Volg deze stappen om het glansmiddeldoseerbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop (A) om het glansmiddeldoseerbakje te openen.
10
De vaatwasser inruimen
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel. De markering 'max.' toont
het maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen dat
er te veel schuim ontstaat tijdens het wassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje.
De glansmiddeldosering afstellen
De dosering van het glansmiddel is in de fabriek ingesteld op stand 4.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
6 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen.
– Verhoog de dosering als er waterdruppels of
kalkresten op het serviesgoed achterblijft.
– Verlaag de dosering als er strepen, witte vlekken
of een blauwige laag op het serviesgoed te zien
is.
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
LET OP!
Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines.
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (sponzen, huishouddoekjes, enz.) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt:
– Verwijder alle voedselresten en vuil
– Laat aangebakken voedselresten eerst inweken.
De vaatwasser inruimen
11
• Volg deze stappen terwijl u serviesgoed en bestek laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
– Zorg er voor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek elkaar niet overlappen.
– Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast
te houden. Voorwerpen van kunststof drogen niet zo goed als porselein en stalen voorwerpen.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg er voor dat de voorwerpen niet verschuiven.
LET OP!
Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma
start.
WAARSCHUWING!
Sluit altijd de deur nadat u het apparaat vult of leeg haalt. Een geopende deur kan gevaarlijk
zijn.
Onderrek
Plaats groter en sterk vervuild serviesgoed en pannen in het onderrek.
12
De vaatwasser inruimen
U kunt de rijen met punten in het onderrek laten
zakken om ruimte te maken voor potten, pannen
en schalen.
Bestekmand
WAARSCHUWING!
Plaats messen met lange punten niet rechtop in de bestekmand. Leg lang en scherp snijgereedschap horizontaal in het bovenrek. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen.
Gebruik de bestekroosters.
• Plaats de roosterinzet op de bestekmand.
• Gebruik bij groter bestek slechts één van de
roosterinzetten.
• Plaats vorken en lepels met het handvat naar
beneden.
• Plaats messen met het handvat naar boven.
Als de punten van de messen uit de bodem
van het mandje steken, kan de onderste
sproeiarm geblokkeerd raken. Plaats messen
met het handvat naar beneden.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
De vaatwasser inruimen
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor schotels, kommen,
kopjes, glazen, potten en deksels. Rangschik alle
voorwerpen zo dat het water er aan alle kanten bij
kan komen.
• Plaats messen en klein bestek in de besteklade. Plaats bestek dat te groot is voor de besteklade in de bestekmand.
• Klap de kopjesrekken op voor langere voorwerpen.
• Zet glazen met een lange voet ondersteboven
in de kopjesrekken.
• Voor glazen met een lange voet kan de glazenhouder rechts of links worden geplaatst.
13
14
Gebruik van vaatwasmiddelen
• U kunt de rij punten aan de linkerkant van
het bovenrek op- of neerklappen om de laadflexibiliteit te vergroten.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.
Maximale hoogte van borden in:
bovenrek
onderrek
Bovenste stand
22 cm
30 cm
Onderste stand
24 cm
29 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste of onderste stand te zetten:
1. Trek het bovenrek tot de aanslag naar buiten.
2. Houd het bovenrek vast bij de handgreep,
trek het zo ver mogelijk naar boven en laat
het dan verticaal naar beneden zakken.
Het bovenrek klikt in de onderste of bovenste stand vast.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik alleen afwasmiddelen (poeder, vloeibaar of tablet) die geschikt zijn voor afwasmiddelen.
Volg de gegevens op de verpakking op:
• Dosering aanbevolen door de fabrikant.
• Aanbevelingen omtrent opslag.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te sparen.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
Gebruik van vaatwasmiddelen
15
1. Open het deksel van het afwasmiddelbakje.
2. Vul het afwasmiddelbakje (A) met afwasmiddel. De markering toont de dosering:
20 = ongeveer 20 g afwasmiddel
30 = ongeveer 30 g afwasmiddel.
3. Als u een wasprogramma gebruikt met een
voorwasfase, doet u ook afwasmiddel in
het voorwasdoseerbakje ( B).
A
B
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt,
plaatst u deze in het afwasmiddelbakje ( A).
5. Sluit het deksel van het afwasmiddelbakje.
Druk op het deksel totdat het op zijn plaats
klikt.
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik
lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig
te verwijderen.
16
De Multitabfunctie
De Multitabfunctie
De multitab-functie is voor gecombineerde afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten hulpmiddelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en zout voor afwasmachines. Sommige soorten tabletten kunnen andere hulpmiddelen bevatten.
Controleer of deze tabletten geschikt zijn voor de lokale waterhardheid. Zie de instructies
van de fabrikant.
Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitab-functie stopt de stroom glansmiddel en zout automatisch. Het indicatielampje
van het glansmiddel en indicatielampje van het zout worden uitgeschakeld.
De programmaduur kan toenemen als u de multitab-functie gebruikt.
Schakel de multitab-functie in of uit, voordat u een afwasprogramma start.
U kunt de multitab-functie niet in- of uitschakelen wanneer het programma loopt. Annuleer
het afwasprogramma en stel het programma vervolgens weer in.
Om de multitab-functie in te schakelen:
• Houd de beide Multitab-toetsen (functietoetsen D en E) ingedrukt. Het indicatielampje
multitab gaat aan.
Om de multitab-functie uit te schakelen:
• Houd de beide Multitab-toetsen (functietoetsen D en E) ingedrukt. Het indicatielampje
multitab gaat uit.
Volg deze stappen als de droogresultaten niet naar wens zijn:
1. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
2. Activeer de glansmiddeldosering.
3. Stel de dosering van het glansmiddel in op stand 2.
• U kunt de dosering van het glansmiddel alleen in- of uitschakelen als de multitab-functie
ingeschakeld is.
Om de glansmiddeldosering in of uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd beide functietoetsen B en C ingedrukt.
– De indicatielampjes van functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets B blijft knipperen.
– Het digitale display laat de instelling zien.
Glansmiddeldosering uitgeschakeld
Glansmiddeldosering ingeschakeld
6. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het digitale display laat de nieuwe instelling zien.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Wasprogramma's
17
Om normaal afwasmiddel te gebruiken:
1. Schakel de Multitab-functie uit.
2. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
3. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
4. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de glansmiddeldosering af.
Wasprogramma's
Wasprogramma's
Programma
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
AUTO 45-70°1)
Alles
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
30 MIN 60°2)
Normaal of licht
vervuild
Serviesgoed en bestek Hoofdwas tot 60 °C
Laatste spoelgang
INTENSIV CARE 70° Sterk vervuild
Eco 50°3)
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
Voorwas
Hoofdwas tot 45 °C of 70 °C
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Voorwas
Hoofdwas tot 70°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal of licht
vervuild
Teer aardewerk en
glaswerk
Hoofdwas tot 45°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
1) Tijdens het afwasprogramma Auto wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid
van het water. De programmaduur en de verbruikswaarden kunnen variëren. Dit hangt af of het apparaat
volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling van het serviesgoed. Het apparaat past automatisch
de temperatuur van het water aan tijdens de hoofdwasfase.
2) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie van
4 personen die alleen het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de machine wil laden.
3) Testprogramma voor testinstanties. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad.
Verbruikswaarden
Programma
Duur (in minuten)1)
Energieverbruik
(kWh)
Water (in liters)
AUTO 45-70°
-
1,1 - 1,7
12 - 23
30 MIN 60°
-
0,9
9
18
Een wasprogramma selecteren en starten
Programma
Duur (in minuten)1)
Energieverbruik
(kWh)
Water (in liters)
INTENSIV CARE 70° -
1,5 - 1,7
16 - 18
ECO 50°
-
1,0 - 1,1
12 - 13
-
0,8 - 0,9
14 - 15
1) Het digitale display toont de duur van het programma.
De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
serviesgoed kunnen deze waarden veranderen.
Een wasprogramma selecteren en starten
Stel het afwasprogramma in met de deur op een kier. Het afwasprogramma start alleen
nadat u de deur heeft gesloten. Tot dat moment kunnen de instellingen nog worden gewijzigd.
Volg deze stappen om een afwasprogramma in te stellen en te starten:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op een van de programmatoetsen. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's'.
– Het programma-indicatielampje gaat aan.
– Alle andere programma-indicatielampjes gaan uit.
– De duur van het programma knippert op het digitale display.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat aan.
4. Sluit de deur.
– Het afwasprogramma start automatisch.
– Het indicatielampje van programma bezig blijft aan.
Wanneer het afwasprogramma loopt, kunt u het programma niet wijzigen. Annuleer het
afwasprogramma.
WAARSCHUWING!
Onderbreek of annuleer een afwasprogramma alleen als dit nodig is.
LET OP!
Open de deur voorzichtig. Er kan hete stoom vrijkomen.
Een afwasprogramma annuleren
1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat:
– Alle programmalampjes aan gaan,
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat uit.
2. Laat de functietoetsen B en C los om het afwasprogramma te annuleren.
Op dit punt kunt u de volgende stappen uitvoeren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in.
Een wasprogramma selecteren en starten
19
Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel voordat u een nieuw afwasprogramma
instelt.
Een afwasprogramma onderbreken
Open de deur.
• Het programma stopt.
Sluit de deur.
• Het programma gaat verder vanaf het punt dat het was onderbroken.
Een afwasprogramma instellen en starten met uitgestelde start
1. Druk op de aan/uit-toets.
2. Een afwasprogramma instellen.
3. Druk op de toets uitgestelde start totdat het display de juiste duur van de uitgestelde
start van het afwasprogramma toont.
4. Sluit de deur.
– Het cijfer op de display gaat continu branden.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat uit.
– Het aftellen van de uitgestelde start begint.
– Het aftellen van de uitgestelde start telt af in stappen van 1 uur.
– Als het aftellen verstreken is, start het afwasprogramma automatisch.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat aan.
Open de deur niet tijdens het aftellen om het aftelproces niet te onderbreken. Als u de deur
weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren:
1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat:
– Alle programmalampjes aan gaan
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat uit.
Als u een uitgestelde start annuleert, moet u ook het afwasprogramma annuleren.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in.
U kunt ook het afwasprogramma selecteren en de uitgestelde start instellen met de deur
gesloten. Wanneer u op een programmatoets drukt, heeft u slechts 3 seconden om een
ander afwasprogramma of een uitgestelde start te selecteren. Na deze 3 seconden, start
het gekozen programma automatisch.
Einde van het afwasprogramma
Schakel het apparaat in deze omstandigheden uit:
• Het apparaat stopt automatisch.
• Op het display verschijnt 0.
• Het indicatielampje van programma bezig blijft aan.
1. Druk op de aan/uit-toets.
2. Open de deur.
3. Laat de deur enkele minuten op een kier staan voor betere droogresultaten. Haal de
machine daarna pas leeg.
Laat het serviesgoed afkoelen voordat u het uit de afwasmachine haalt. Hete borden beschadigen sneller.
20
Onderhoud en reiniging
Stand-bymodus
Als u het apparaat na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt, wordt het apparaat
automatisch in de stand-bymodus gezet. De stand-bymodus vermindert het energieverbruik.
Drie minuten na afloop van het programma gaan alle indicatielampjes uit en op het digitale
display verschijnt een horizontale streep.
Druk op een van de toetsen (niet op de aan-/uittoets), om terug te keren naar de eindeprogrammamodus.
De lading verwijderen
• Verwijder eerst voorwerpen van het onderrek en dan van het bovenrek.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u de filters schoon maakt.
De filters reinigen
LET OP!
Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg er voor dat de filters juist zijn geplaatst.
Onjuiste plaatsing veroorzaakt slechte wasresultaten en schade aan het apparaat.
Maak indien nodig de filters schoon. Vuile filters verminderen de wasresultaten.
De afwasmachine heeft drie filters:
1. grove filter (A)
2. microfilter (B)
3. platte filter (C)
Volg deze stappen om de filters schoon te maA
ken:
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
B
C
Onderhoud en reiniging
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
21
Draai het handvat van het microfilter (B)
een kwartslag naar links om het filtersysteem te ontgrendelen.
Verwijder het filtersysteem.
Houd het grove filter (A) handmatig uit
de opening.
Verwijder het grove filter (A) van het microfilter (B).
Verwijder het platte filter (C) uit de bodem van eht apparaat.
Maak de filters schoon onder stromend
water.
Plaats het platte filter (C) terug in de bodem van het apparaat.
Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
Zet het filtersysteem op zijn plaats.
Draai het handvat van het microfilter (B)
naar rechts totdat het op z'n plek klikt.
Zo vergrendelt u het filtersysteem.
Plaats het onderste rek terug.
Sluit de deur.
Verwijder de sproeiarmen niet.
Als de openingen in de sproeiarmen verstopt raken, verwijdert u de achterblijvende delen
met een coctailprikkertje.
Schoonmaken van de buitenkant
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale afwasmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloroethyleen enz).
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
LET OP!
Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt. De
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door vorst.
Als dit niet mogelijk is, leeg het apparaat en sluit de deur. Haal de watertoevoerslagn los
en verwijder het water in de watertoevoerslang.
22
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Als er een storing is, probeer dan eerst het probleem zelf op te lossen. Als u het probleem
zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice.
LET OP!
Schakel het apparaat uit en voer de hieronder voorgestelde corrigerende handelingen uit.
Storingscode en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• het digitale display toont
• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.
De afwasmachine wordt niet gevuld
Maak de waterkraan schoon.
met water
• De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
• Het filter in de watertoevoerslang is geblokkeerd.
Maak het filter schoon.
• De aansluiting van de watertoevoerslang is niet juist. De
slang kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• het digitale display toont
Het afwaswater wordt niet afgevoerd
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
• De aansluiting van de waterafvoerslang is niet juist. De
slang kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• het digitale display toont
De anti-overstromingsinrichting is
geactiveerd
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze
service-afdeling.
Het programma begint niet
• De deur van het apparaat is niet gesloten.
Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• De uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start om het programma onmiddellijk te starten.
Sluit het apparaat aan na de controle. Het programma gaat verder vanaf het punt dat het
was onderbroken. Als de storing zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met de serviceafdeling.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen:
• Modelbeschrijving (Mod.)
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Raadpleeg het typeplaatje voor deze gegevens.
Schrijf de benodigde gegevens hier op:
Technische gegevens
23
Modelbeschrijving: ..........
Productnummer: ..........
Serienummer: ..........
De schoonmaakresultaten zijn slecht
De borden zijn niet schoon
• Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type
lading en mate van vervuiling.
• De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan
alle kanten bij kan.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
• De filters zijn vuil of niet juist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Er zitten kalkresten op de
borden
• Het zoutreservoir is leeg.
• De waterontharder is ingesteld op het verkeerde niveau.
• De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.
Het serviesgoed is nat en dof • Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige
vlekken of een blauwzweem
• Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels • Verhoog de dosering van het glansmiddel.
op de glazen en de borden
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte cm
59,6
Hoogte cm
81,8 - 89,8
Diepte cm
57,5
Elektrische aansluiting - Volta- Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het tyge - Totale vermogen - Zeke- peplaatje aan de binnenrand van de deur van de afwasmachine.
ring
Leidingwaterdruk
Capaciteit
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Aantal couverts
Montage-instructies
Montage
WAARSCHUWING!
Zorg dat de stekker tijdens de installatie niet is aangesloten.
12
24
Aansluiting aan de waterleiding
Volg de instructies op de bijgesloten sjabloon voor:
• inbouw van het apparaat.
• Installeer het meubelpaneel.
• Sluit de watertoevoer en waterafvoer aan.
Installeer het apparaat onder een aanrecht (keukenblad of gootsteen).
Als reparatie nodig is, moet het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn voor de monteur.
Plaats het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.
Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasmachine vereist, maar
alleen om de watertoevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te laten.
De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes voor het instellen van de hoogte.
Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine voor dat de watertoevoerslang, de
afvoerslang en het aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt.
Bevestigen van het apparaat aan de aangrenzende keukenmeubelen
Zorg er daarom voor dat het aanrecht waaronder de machine geplaatst wordt, stevig bevestigd is aan een vaste structuur (aangrenzende keukenunits, kasten, wand).
Het apparaat waterpas afstellen
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht
is. Als het apparaat waterpas staat, mag de deur de zijkanten van het keukenkastje niet
raken. Als de deur niet juist sluit, draai dan de afstelbare pootjes losser of vaster totdat het
apparaat waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Sluit het apparaat aan een hete (max. 60°) of koude watertoevoer aan.
Gebruik een heet watertoevoer om het energieverbruik te verminderen, als het hete water
door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonneof fotovoltaïsche panelen en wind).
Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een externe schroefdraad van 3/4".
LET OP!
Gebruik geen aansluitslangen van een oud apparaat.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden (zie "Technische gegevens"). Zorg er
voor dat uw waterleidingbedrijf u de gemiddelde leidingwaterdrukwaarden in uw omgeving
geeft.
Zorg er voor dat er geen deuken in de watertoevoerslang zitten en dat de slang niet is
geknakt of ingedeukt.
Plaats de sluitmoer op de juiste manier om waterlekkage te voorkomen.
LET OP!
Sluit het apparaat niet aan nieuwe leidingen aan of aan leidingen die lang niet zijn gebruikt.
Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
Aansluiting aan de waterleiding
25
De watertoevoerslang heeft een dubbele wand en bevat een hoofdkabel aan de binnenkant
en een veiligheidsklep. De watertoevoerslang staat alleen onder druk als het water stroomt.
Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep het stromende
water.
Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
• Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
• Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact.
• Laat alleen de Klantenservice de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning
Afvoerslang
1. Sluit de waterafvoerslang aan op een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak.
Hiermee wordt voorkomen dat het gootsteenwater terug de machine in loopt.
2. Sluit de waterafvoerslang aan een bestaande leiding met een ventilatieopening (minimale binnendiameter 4 cm).
De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte
bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine.
Zorg er voor dat de afvoerslang niet geknikt is of
bekneld raakt om te voorkomen dat de waterafvoerslang niet juist werkt.
Verwijder de gootsteendop als het apparaat water
afvoert om te voorkomen dat het water terug in
de machine loopt.
De totale lengte van de afvoerslang, inclusief een
eventueel verlengstuk, mag niet langer zijn dan 4
meter. De binnendiameter mag niet kleiner zijn
dan de diameter van de slang
26
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang aan een sifon onder de gootsteen
aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang
veroorzaken
Het apparaat heeft een veiligheidsfunctie om te
voorkomen dat vuil water terug in de machine
loopt. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een
geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede
waterafvoer van uw afwasmachine in de weg
staan. Verwijder de terugslagklep.
LET OP!
Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
De fabrikant is niet verantwoordelijk, als u deze veiligheidsmaatregelen niet opvolgt.
Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.
Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw lokale stroomleverancier.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegspluggen, connectors en verlengsnoeren. Gevaar voor brand.
Vervang de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de service-afdeling.
Zorg er voor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
Trek niet aan de kabel om het apparaat los te halen. Trek altijd aan de stekker zelf.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
27
WAARSCHUWING!
Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.
www.electrolux.com
117954280-00-032009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op: www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising