Aeg-Electrolux | F65010VIL | User manual | Aeg-Electrolux F65010VIL Brukermanual

Aeg-Electrolux F65010VIL Brukermanual
FAVORIT 65010 VIL
Bruksanvisning
Oppvaskmaskin
2
Kjære kunde
Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter.
Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design
og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og
at du har full kontroll med det du gjør.
I tillegg vil du finne at miljøet og lavest mulig energiforbruk er satt i høysetet.
For at du skal ha størst mulig glede av produktet, ber vi deg å lese denne
bruksanvisningen nøye.
Først da vil du kunne utnytte produktet fullt ut, og oppdage at du kanskje får mer
enn du hadde trodd på forhånd! Pass godt på bruksanvisningen så du enkelt kan
ta den fram ved behov. La den også følge produktet slik at framtidige eiere kan få
full glede av det. Vi er overbevist om at du blir fornøyd!
Lykke til!
Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:
Viktig informasjon angående din personlige sikkerhet og informasjoner om hvordan
du kan unngå skader på apparatet.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Innhold
3
117975450-00-06082007
Innhold
Bruksanvisning
5
Informasjon om sikkerhet
Korrekt bruk
Generelt om sikkerhet
Barns sikkerhet
Installasjon
5
5
6
6
6
Produktbeskrivelse
7
Betjeningspanel
Innstillingsmodus
Lydsignaler
8
9
10
Første gangs bruk
10
Stille inn avherderen
Manuell innstilling
Elektronisk innstilling
11
11
12
Bruk av salt til oppvaskmaskin
13
Bruk av skyllemiddel
Justerer skyllemiddeldoseringen
14
15
Daglig bruk
15
Sette inn bestikk og servise
Nedre kurv
Bestikkurven
Øvre kurv
Justere høyden på den øvre kurven
15
17
17
18
19
Bruk av oppvaskmidler
Fylle i oppvaskmiddel
20
21
Multitab-funksjon
Aktivering/deaktivering av Multitab-funksjonen
22
23
Oppvaskprogrammer
24
Velge og starte et oppvaskprogram
25
4
Innhold
Ta ut av oppvaskmaskinen
26
Pleie og rengjøring
Rengjøre filtrene
Rengjøre spylearmene
Utvendig rengjøring
Innvendig rengjøring
Lengre perioder uten bruk
Forholdsregler ved frost
Flytte oppvaskmaskinen
27
27
28
28
28
29
29
29
Hva må gjøres, hvis ...
29
Tekniske data
32
Tips for testinstitutter
32
Installasjonsanvisning
34
Installasjon
Feste de tilsluttende enhetene
Plan plassering
Vanntilførselsforbindelser
Vanninntaksslange med sikkerhetsventil
Forbindelse av vannavløpsslangen
34
34
34
35
35
36
Elektrisk tilkopling
37
Miljøhensyn
Emballasjemateriale
38
38
Med forbehold om endringer
Informasjon om sikkerhet
5
Bruksanvisning
Informasjon om sikkerhet
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker oppvaskmaskinen for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan
det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med oppvaskmaskinen hvis du selger eller flytter den, slik
at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge oppvaskmaskinen
benyttes.
Korrekt bruk
• Denne oppvaskmaskinen er kun beregnet for vask av kjøkkenutstyr som tåler
vask i oppvaskmaskin.
• Ikke ha løsemidler i oppvaskmaskinen. Dette kan forårsake eksplosjon.
• Kniver og andre redskaper med skarpe spisser må plasseres i bestikkurven med
spissen ned eller legges vannrett i den øvre kurven.
• Bruk kun produkter (oppvaskmiddel, salt og skyllemiddel) som er beregnet for
oppvaskmaskiner.
• Unngå å åpne døren mens apparatet er i drift, det kan strømme ut varm damp.
• Ikke ta noe servise ut av oppvaskmaskinen før oppvasksyklusen er slutt.
• Slå av maskinen og steng alltid vanntilførselen etter hver gangs bruk.
• Dette produktet bør kun repareres av en autorisert servicetekniker, og det bør
kun brukes originale reservedeler.
• Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner som er utført av ufaglært person, kan forårsake personskade eller
alvorlig feilfunksjon. Ta kontakt med nærmeste servicesenter. Husk alltid å be
om originale reservedeler.
6
Informasjon om sikkerhet
Generelt om sikkerhet
• Oppvaskmidler for oppvaskmaskiner kan forårsake kjemiske brannskader i øyne,
munn og hals. Kan være livsfarlig! Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten
på oppvaskmiddelets emballasje.
• Vannet i oppvaskmaskinen må ikke drikkes. Det kan fremdeles være rester etter
oppvaskmiddel i maskinen.
• Pass på at døren til oppvaskmaskinen alltid er lukket når du ikke setter inn eller
tar ut av den. På den måten unngår du at noen snubler over den åpne døren og
skader seg.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
Barns sikkerhet
• Dette apparatet er ment å brukes av voksne. Ikke la barn få bruke oppvaskmaskinen uten tilsyn.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det kan være fare for kvelning.
• Oppbevar alle oppvaskmidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde.
• Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når døren er åpen.
Installasjon
• Kontroller at oppvaskmaskinen ikke er blitt skadet under transporten. Du må
aldri kople til en defekt maskin. Ta kontakt med forhandleren din hvis oppvaskmaskinen er skadet.
• All emballasje må fjernes før bruk.
• Alt rørlegger- og elektrikerarbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet må utføres av kvalifisert person.
• Av sikkerhetsgrunner er det farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre
dette produktet på noen måte.
• Du må aldri bruke denne oppvaskmaskinen hvis den elektriske strømforsyningskabelen og vannslangene er defekte eller hvis betjeningspanelet, topplaten eller
sokkelområdet er så skadet at innsiden av apparatet er fritt tilgjengelig. Ta kontakt med nærmeste servicesenter for å unngå fare.
• Det må aldri bores i noen av sidene på denne oppvaskmaskinen, da hydrauliske
og elektriske komponenter kan bli skadet.
Produktbeskrivelse
ADVARSEL
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til vann og strømnett.
Produktbeskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Øvre kurv
Justeringshjul for innstilling av vannhardheten
Saltbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Skyllemiddelbeholder
Typeskilt
Filtre
Nedre spylearm
Øvre spylearm
7
8
Betjeningspanel
Betjeningspanel
1
2
3
4
5
6
Digitalt display
Knapp for starttidsforvalg
Knapper for programvalg
Indikatorlamper
På/Av-knapp
Funksjonsknapper
Indikatorlamper
MULTITAB
Indikerer om Multi-tabfunksjonen er aktivert eller deaktivert (se Multi-tabfunksjon)
Salt
Tennes når beholderen for spesialsalt er tom. 1)
Skyllemiddel
Tennes når beholderen for skyllemiddel er tom.
12)
1) Indikatorlampene for salt og skyllemiddel er aldri tent når et oppvaskprogram er i gang, selv om det er nødvendig
å fylle i mer salt og/eller skyllemiddel.
2) Indikatorlampene for salt og skyllemiddel er aldri tent når et oppvaskprogram er i gang, selv om det er nødvendig
å fylle i mer salt og/eller skyllemiddel.
Betjeningspanel
9
Det digitale displayet viser:
• hvilket hardhetsnivå avherderen er innstilt på,
• omtrentlig resttid for et program som er i gang,
• aktivering/deaktivering av skyllemiddelbeholderen er (KUN mulig når "3-i-1"funksjonen er aktivert),
• oppvaskprogrammet er slutt (det kommer til syne et null i det digitale displayet),
• nedtellingen for tidsforvalget,
• standardkoder angående feilfunksjoner i oppvaskmaskinen,
• aktivering/deaktivering av lydsignalene.
Funksjonsknapper
Følgende funksjoner kan stilles med disse knappene:
• innstilling av vannavherder,
• avbryte et tidsforvalg eller et oppvaskprogram som er i gang,
• aktivering/deaktivering av Multitab-funksjonen
• aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholder når Multitab-funksjonen er aktivert,
• aktivering/deaktivering av lydsignalene.
Innstillingsmodus
Apparatet befinner seg i innstillingsmodus når alle programlampene lyser.
Husk alltid at når du utfører følgende funksjoner:
• velger et oppvaskprogram
• stiller inn vannavherder
• aktiverer/deaktiverer skyllemiddelbeholderen
• aktiverer/deaktiverer lydsignalene
MÅ oppvaskmaskinen være i innstillingsmodus.
Når en indikatorlampe for en programknapp lyser, er siste utførte program fremdeles innstilt.
I så fall, for å gå tilbake til innstillingsmodus, må du avbryte programmet.
Slik avbrytes et innstilt program eller et program som er i gang: Trykk samtidig
inn og hold inne de to programknappene som befinner seg over ordet RESET, til
alle lampene i programknappene tennes. Nå er programmet avbrutt, og oppvaskmaskinen er nå i innstillingsmodus.
10
Første gangs bruk
Lydsignaler
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med lydsignaler som skal gjøre det lettere å
følge med i hva det er den utfører:
• stiller inn vannavherder
• oppvaskprogramslutt
• varsling av feilfunksjon.
fabrikkens innstilling: lydsignalene aktivert.
Du kan deaktivere lydsignalene med funksjonsknappene.
1. Trykk på På/Av-knappen. Maskinen MÅ være i innstillingsmodus.
2. Trykk samtidig inn og hold inne funksjonsknappene B og C til indikatorlampene
for funksjonsknappene A, B og C begynner å blinke.
3. Trykk på funksjonsknappen C, indikatorlampene for funksjonsknappene A og
B slukker, mens indikatorlampen i funksjonsknappen C fortsetter å blinke. Det
digitale displayet viser aktuell innstilling.
= Lydsignalene deaktivert
= Lydsignalene aktivert
4. For å endre innstillingen, trykk en gang til på knappen C: det digitale displayet
viser den nye innstillingen.
5. For å lagre valget, slår du av oppvaskmaskinen.
Første gangs bruk
Før du bruker oppvaskmaskinen for første gang:
• Forsikre deg om at den elektriske tilkoplingen og vannforbindelsene samsvarer
med installasjonsinstruksjonene
• Fjern all emballasje fra apparatets innside
• Stille inn avherderen
• Hell 1 liter vann i saltbeholderen og fyll opp med avherdningssalt for oppvaskmaskin
• Fyll opp skyllemiddelbeholderen
Hvis du vil bruke tabletter med kombinerte oppvaskmidler, som: "3 i 1", "4 i 1", "5
i 1" osv., still inn Multi-tab-funksjonen (se "Multi-tab-funksjon").
11
Stille inn avherderen
Stille inn avherderen
Oppvaskmaskinen er utstyrt med en avherder som er beregnet på å fjerne mineraler
og salter fra vanntilførselen som ellers ville ha skadelig og uheldig effekt på driften
av maskinen.
Jo mer vannet inneholder av disse mineralene og saltene, dess hardere er vannet.
Vannhardheten måles i ekvivalente skalaer, tyske grader (°dH), franske grader (°TH)
og mmol/l (millimol per liter - internasjonal enhet for vannhardhet).
Avherderen bør justeres i forhold til vannhardheten der du bor. Hos det lokale
vannverket kan du få opplysninger hardheten til vannet der du bor.
Vannhardhet
Justere innstillingen for
vannhardhet
Bruke salt
°dH
°TH
mmol/l
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nei
Avherderen må innstilles på begge måtene: manuelt, ved å bruke justeringshjulet
for vannhardhet, og elektronisk.
Manuell innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 2 fra fabrikken.
12
Stille inn avherderen
1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
2. Fjern den nedre kurven fra oppvaskmaskinen.
3. Drei på innstillingshjulet for vannhardhet til posisjon 1 eller 2 (se tabell).
4. Sett den nedre kurven på plass igjen.
Elektronisk innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på nivå 5 fra fabrikken.
1. Trykk på On/Off -knappen. Oppvaskmaskinen må være i innstillingsmodus.
2. Trykk samtidig og hold inne knappene B og C, til lampene i knappene A, B og
C begynner å blinke.
3. Trykk på knappen A, lampene i knappene B og C slukker mens lampene i knappen A fortsetter å blinke. I det digitale displayet vises aktuelt nivå og det høres
en sekvens med pulserende lydsignaler.
Eksempler:
vises, 5 pulserende lydsignaler, pause, osv... = nivå 5
vises, 10 pulserende lydsignaler, pause, osv... = nivå 10
4. For å endre nivået, trykk på knappen A. Hver gang du trykker på knappen, endres
nivået (for valg av nytt nivå, se tabellen).
Eksempler: Hvis aktuelt nivå er 5, endres nivået til 6 hvis du trykker en gang
på knappen A. Hvis aktuelt nivå er 10, endres nivået til 1 hvis du trykker en
gang på knappen A.
5. For å lagre valget, slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen.
Bruk av salt til oppvaskmaskin
13
Bruk av salt til oppvaskmaskin
ADVARSEL
Bruk kun salt som er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner. Alle andre typer
salt som ikke er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner, særlig bordsalt, vil
ødelegge vannavherderen. Salt må bare fylles i like før det skal kjøres et komplett
oppvaskprogram. Dette vil forhindre at saltkorn eller saltvann som eventuelt ble
sølt, blir liggende igjen i bunnen av oppvaskmaskinen over tid. Dette kan forårsake
korrosjonsskader.
For å fylle i:
1. Åpne døren, fjern den nedre kurven og skru av hetten på saltbeholderen ved å
dreie den mot urviseren.
2. Hell 1 liter vann i beholderen (dette er bare nødvendig før du fyller salt den
første gangen) .
3. Bruk den vedlagte trakten og hell i
salt til beholderen er full.
4. Sett hetten tilbake på plass og pass
på at det ikke er saltrester i gjengene
eller på tetningen.
5. Sett hetten på igjen ved å skru den
med urviseren til den stopper med et
klikk.
Det er ikke farlig om det renner ut vann
fra enheten når du fyller i salt. Dette er
helt normalt.
Indikatorlampen for salt på betjeningspanelet kan fortsatt være tent i 2-6 timer
etter at du har fylt i mer salt, dersom oppvaskmaskinen fortsatt er slått på. Hvis du
bruker salt som bruker lengre tid for å løse seg opp, kan lampen være tent enda
lengre. Maskinens funksjon påvirkes ikke av dette.
14
Bruk av skyllemiddel
Bruk av skyllemiddel
ADVARSEL
Bruk kun skyllemidler av kjente merker som er beregnet for oppvaskmaskiner.
Fyll aldri i andre stoffer enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (f.eks. oppvaskmiddel eller flytende oppvaskmiddel). Dette kan ødelegge maskinen.
Skyllemiddelet sørger for at serviset skylles godt og ikke får flekker eller striper
under tørking.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk i klarskyllingsfasen.
1. Åpne beholderen ved å trykke på utløserknappen (A).
2. Tilsett skyllemiddel i beholderen.
Maksimumsnivået for påfylling vises
med "max".
Beholderen rommer ca. 110 ml skyllemiddel som er tilstrekkelig for mellom 16 og 40 oppvasksykluser, avhengig av doseringsinnstillingen.
3. Pass på at lokket er ordentlig igjen etter hver påfylling.
Tørk bort alt skyllemiddel som ble sølt under påfylling, for å unngå for mye
skumdannelse under neste gangs oppvask.
Daglig bruk
15
Justerer skyllemiddeldoseringen
I forhold til det ferdige tørkeresultatet, juster doseringen av skyllemiddel med 6trinns justeringsbryteren (posisjon 1 er minste dosering, posisjon 6 er største
dosering).
Doseringsmengden er innstilt på posisjon 4 fra fabrikken.
Øk doseringen hvis det er vanndråper eller
kalkflekker på serviset etter oppvask.
Reduser den hvis det er klebrige, hvite striper
på serviset eller blålig belegg på glass eller
knivblader.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
Kontroller om det er nødvendig å fylle i mer oppvaskmaskinsalt eller skyllemiddel.
Sett inn bestikk og servise i oppvaskmaskinen.
Fyll i oppvaskmiddel.
Velg et oppvaskprogram som passer for bestikket og serviset.
Start oppvaskprogrammet.
Sette inn bestikk og servise
Svamper, husholdningstekstiler og andre gjenstander som kan absorbere vann, må
ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
• Før du setter serviset inn i oppvaskmaskinen, bør du:
– Fjerne alle matrester.
– Bløtgjøre rester av fastbrent mat i panner
16
Sette inn bestikk og servise
• Når du setter servise og bestikk inn i oppvaskmaskinen, husk:
– Serviset og bestikket må ikke hindre spylearmene i å rotere.
– Sett dype gjenstander, som f.eks. kopper, glass, kjeler osv. med åpningen ned,
slik at vannet ikke samles i fordypningene eller en dyp bunn.
– Tallerkener og bestikk må ikke ligge inn i hverandre eller dekke hverandre til.
– For å unngå skader på glass, må de ikke berøre hverandre.
– Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Plastredskaper og panner med teflonbelegg har en tendens til å samle vanndråper; Disse gjenstandene tørker ikke så godt som porselen eller redskaper av
stål.
• Lette redskaper (plastboller osv.) må plasseres i den øvre kurven, og slik at de
ikke kan bevege seg.
Følgende bestikks og servises egnethet for vask i oppvaskmaskin
er ikke egnet:
har begrenset egnethet:
• Bestikk med skaft av tre, horn, porselen eller • Servise av steintøy kan bare vaskes i oppvaskperlemor.
maskinen dersom produsenten har merket
dette som egnet for oppvaskmaskin.
• Plastredskaper som ikke er varmebestandige.
•
Glaserte mønstre kan blekne hvis serviset va• Eldre bestikk med limte deler som ikke er
skes hyppig i oppvaskmaskinen.
varmebestandige.
• Deler av sølv og aluminium har en tendens til
• Limte bestikkredskaper eller servisedeler.
å misfarges under vask i oppvaskmaskin: Re• Redskaper av tinn eller kopper.
ster av f.eks. eggehvite, eggeplomme og sen• Glass av blykrystall.
nep kan ofte forårsake flekker og misfarging
• Redskaper av stål som kan ruste.
på sølv. Derfor bør sølvbestikk skylles øyeblik• Trebrett.
kelig for matrester, særlig hvis det ikke skal
vaskes med en gang etter bruk.
• Redskaper som er fremstilt av syntetiske fibre.
Åpne døren og trekk ut kurvene for å sette inn serviset.
Sette inn bestikk og servise
17
Nedre kurv
Sett store servisegjenstander og kjeler, og de
som er svært tilsmusset, i den nedre kurven.
For å gjøre det enklere å sett inn store gjenstander, kan tallerkenstativet i den nedre kurven foldes ned.
Bestikkurven
ADVARSEL
Kniver med lange blader som er plassert med bladet opp, kan være lette å skade
seg på. Lange og/eller skarpe bestikkredskaper, som forskjærkniver, må plasseres
vannrett i den øvre kurven. Vær forsiktig når du setter inn eller tar ut skarpe redskaper, som kniver.
For å sørge for at alt bestikkgjenstandene i bestikkurven kan nås med vannet, bør
du:
18
Sette inn bestikk og servise
1. Plassere risten på bestikkurven.
2. Plasser gafler og skjeer i bestikkurven
med håndtakene vendt ned.
For større redskaper, som f.eks. visper,
kan du la halve risten være av.
Øvre kurv
Plasser mindre servisegjenstander som er
skjøre og skarpt bestikk i den øvre kurven.
• Arranger steintøyet på og under de
sammenfoldbare koppehyllene, slik at de
står fra hverandre, og vannet kan nå alle
gjenstandene.
Sette inn bestikk og servise
• Koppehyllene kan foldes opp og ute av
veien for høyere steintøysgjenstander.
• Legg eller fest vin- og konjakkglass i
sporene i koppehyllen.
• Fold glasstativet til høyre for
langstettede glass, men fold det ellers til
venstre for å være ute av veien.
• Rekken med pigger på venstre side i den
øvre kurven danner to deler og kan også
foldes slik at den er ute av veien.
Når piggene ikke er foldet vekk: plasser
glass, krus osv. i den øvre kurven.
Når piggene er foldet vekk: mer rom for
servisegjenstander.
Justere høyden på den øvre kurven
Maksimal høyde på serviset i:
Øvre kurv
Med den øvre kurven hevet
24 cm
Nedre kurv
34 cm
19
20
Bruk av oppvaskmidler
Maksimal høyde på serviset i:
Øvre kurv
Med den øvre kurven senket
26 cm
Nedre kurv
32 cm
Høyden til den øvre kurven kan også justeres når den er lastet.
Heve / senke den øvre kurven:
1. Trekk den øvre kurven helt ut.
2. Hold i håndtaket til den øvre kurven
og hev den så langt den kan gå og senk
den deretter loddrett.
Den øvre kurven vil feste seg i den
nedre eller den øvre posisjonen.
ADVARSEL
Lukk alltid døren når du har satt inn i oppvaskmaskinen. En åpen dør kan
representere fare.
Før du stenger døren, pass på at spylearmene kan rotere fritt.
Bruk av oppvaskmidler
Bruk kun oppvaskmidler som er spesielt produsert for bruk i oppvaskmaskiner.
Ta hensyn til produsentens anbefalinger på emballasjen angående
doseringsmengde og oppbevaring.
Ikke bruk mer enn korrekt mengde oppvaskmiddel, så bidrar du til å redusere forurensningen.
Bruk av oppvaskmidler
Fylle i oppvaskmiddel
1. Åpne lokket.
2. Fyll oppvaskmiddelbeholderen (1)
med oppvaskmiddel. Markeringen viser doseringsmengden:
20 = omlag 20 g med oppvaskmiddel
30 = omlag 30 g med oppvaskmiddel.
3. Alle programmer med forvask må tilføres en ekstra dosering av oppvaskmiddel (5/10 g) som må tilsettes i
kammeret for oppvaskmiddel til forvask (2).
Dette oppvaskmiddelet vil begynne å
virke under forvaskfasen.
4. Når du bruker en oppvaskmiddeltablett, legger du den i kammeret (1)
5. Lukk lokket og trykk det ned til det låser seg på plass.
21
22
Multitab-funksjon
Oppvaskmiddeltabletter
Oppvaskmiddeltabletter fra ulike produsenter løser seg opp forskjellig. Dette innebærer at noen typer oppvaskmiddeltabletter ikke vil oppnå sin fulle
rengjøringsvirkning i løpet av korte oppvaskprogrammer. Derfor bør du bruke lengre oppvaskprogrammer når du bruker oppvaskmiddeltabletter, for å sikre at alle
rester etter oppvaskmiddelet blir fjernet.
Multitab-funksjon
Denne maskinen er utstyrt med Multitab-funksjonen som gjør at du kan bruke
kombinerte Multitab-oppvaskmiddeltabletter.
Dette er oppvaskmidler som kombinerer funksjonene rengjøring, skyllemiddel og
salt. De kan også inneholde andre ulike pleiemidler, avhengig av hvilken type tabletter du velger ("3-i-1", "4-i-1", "5-i-1" osv...).
Kontroller om disse midlene er egnet for vannhardheten der du bor. Les
anvisningene fra produsenten.
Dette alternativet kan du velge sammen med alle oppvaskprogrammene. Når du
velger denne funksjonen, vil tilsetting av skyllemiddel og salt fra beholderne automatisk deaktiveres, samtidig er indikatorlampene for salt og skyllemiddel også
deaktivert.
Velg "Multitab-funksjon" før du starter et oppvaskprogram.
Når du har valgt denne funksjonen (indikatorlampen tennes), vil den også være
aktivert for de etterfølgende oppvaskprogrammene.
Hvis du bruker "Multitab-funksjon", kan programtiden bli endret. I så fall vil visningen av det programmet som er i gang, automatisk bli oppdatert og vist i det
digitale displayet.
Etter programmet har startet, kan IKKE "Multitab-funksjon" endres. Hvis du vil slå
av "Multitab-funksjonen", må du avbryte programmet du har stilt inn, og deretter
deaktivere "Multitab-funksjon".
I dette tilfellet må du stille inn et oppvaskprogram (og eventuelle tilleggsfunksjoner)
på nytt.
Multitab-funksjon
23
Aktivering/deaktivering av Multitab-funksjonen
Trykk samtidig inn og hold inne de to Multitab-knappene (D og E), til indikatorlampen for "Multitab-funksjonen" begynner å lyse. Dette betyr at funksjonen er
aktivert.
For å deaktivere denne funksjonen, trykk de samme knappene igjen til indikatorlampen for "Multitab-funksjonen" slukker.
Hvis tørkeresultatet ikke er tilfredsstillende, forslår vi at du:
1. Fyller mer skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
2. Aktiverer skyllemiddelbeholderen.
3. Stiller inn skyllemiddeldoseringen til posisjon 2.
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen er bare mulig når Multitab-funksjonen er aktivert.
Aktivering/deaktivering av skyllemiddeldispenser
1. Trykk på På/Av-knappen. Oppvaskmaskinen må være i innstillingsmodus.
2. Trykk samtidig på knappene B og C, til lampene i knappene A , B og C begynner
å blinke.
3. Trykk på knappen B, lampene i knappene A og C slukker, mens lampen i knapp
B fortsetter å blinke. Det digitale displayet viser aktuell innstilling:
= skyllemiddelbeholderen deaktivert.
= skyllemiddelbeholderen aktivert.
4. For å endre innstillingen, trykk på B -knappen en gang til. Det digitale displayet
viser den nye innstillingen.
5. For å lagre valget, slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen.
Dersom du bestemmer deg for å gå til bake til å bruke systemet for standard oppvaskmiddel, råder vi deg til følgende:
1. Deaktiver "Multitab-funksjon".
2. Fyll i saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen igjen.
3. Juster vannhardhetens innstillinger til høyeste innstilling og gjennomfør et
normalt oppvaskprogram med tom oppvaskmaskin.
4. Juster innstillingen av vannhardheten i samsvar med vannhardheten der du
bor.
5. Juster skyllemiddeldoseringen.
24
Oppvaskprogrammer
Oppvaskprogrammer
Servise, bestikk, gryter og panner
30 MIN 3)
Lett skittent
Servise og
bestikk
ECO 50° 4)
Normalt
skitten
Servise og
bestikk
1,0 - 1,2
12 - 13
Normalt
skitten
Ømfintlig
porselen,
servise og
glasstøy
0,8 -0,9
14 - 15
Vann (liter)
Blanding
av vanlig
og svært
tilsmusset
12 - 23
9
1,1 - 1,5
0,9
90 - 115
30
1/2x
16 - 18
AUTO 2)
150 - 160
Energi (kWt)
Servise, bestikk, gryter og panner
1,5 -1,7
Meget
skittent
140 - 150
INTENSIV
CARE 70°
60 - 70
Varighet (minutter)
Forbruksverdier 1)
Tørking
Klarskylling
Programbeskrivelse
Mellomskyll
Type oppvask
Hovedvask
Grad av
smuss
Forskylling
Programmer
1) Forbruksverdiene er ment å være en veiledning og er avhengige av vannets trykk og temperatur og også av
variasjoner i strømforsyningen og mengde servise som er satt inn.
2) Under oppvaskprogrammet "Auto" fastsettes det hvor skittent serviset er utfra hvor grumset vannet er.
Programmets varighet, vann- og energiforbruk kan variere. Dette er avhengig av om maskinen er fullastet eller
delvis lastet og om serviset er mye eller bare litt tilsmusset. Vanntemperaturen vil justeres automatisk til mellom
45 °C og 70 °C.
3) Ideelt når oppvaskmaskinen bare er halvfull. Dette er et perfekt daglig program, egnet til en familie på 4 personer
som kun ønsker å vaske opp serviset og bestikket fra frokost og middag.
4) Testprogram for testinstitutter.
Velge og starte et oppvaskprogram
25
Velge og starte et oppvaskprogram
Velg oppvaskprogram og starttidsforvalg med døren litt på gløtt. Programmet eller nedtellingen vil starte først når du lukker døren. Inntil da kan du
endre valget ditt.
1.
2.
3.
4.
Kontroller at kurvene er fylt på riktig måte og at spylearmene kan rotere fritt.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Trykk på På/Av-knappen. Oppvaskmaskinen må være i innstillingsmodus.
Trykk på knappen til det programmet du vil bruke (se tabellen over
"Oppvaskprogrammer"). Lukk døren til oppvaskmaskinen. Programmet starter
automatisk.
Innstille og starte starttidsforvalg
1. Når du har valgt et oppvaskprogram, trykk på knappen for starttidsforvalg, til
timeantallet for stattidsforvalget kommer til syne i det digitale displayet. Du
kan utsette starten for det oppvaskprogrammet du velger med mellom 1 og 19
timer.
2. Lukk døren til oppvaskmaskinen. Nedtellingen starter automatisk.
3. Det telles ned med trinn på 1 time.
4. Nedtellingen avbrytes dersom døren åpnes. Lukk døren. Nedtellingen fortsetter
fra der hvor programmet ble avbrutt.
5. Når starttidsforvalget er utløpt, starter oppvaskprogrammet automatisk.
Når oppvaskprogrammet har startet, kommer det til syne et pilformet symbol i
feltet under døren til oppvaskmaskinen.
Dette symbolet fortsetter å lyse så lenge oppvaskprogrammet varer.
Hvis maskinen er montert på en sokkel med et møbelpanel som dekker den nedre
delen, vil du ikke kunne se når det pilformede symbolet blinker i feltet nedenfor
oppvaskmaskinens dør.
ADVARSEL
Stopp eller avbryt et oppvaskprogram som er i gang KUN hvis dette er absolutt nødvendig. OBS! Det kan strømme ut varm damp når du åpner døren.
Vær forsiktig når du åpner døren.
26
Ta ut av oppvaskmaskinen
Avbryte et starttidsforvalg eller et oppvaskprogram som er i gang
• Trykk samtidig inn og hold inne de to programknappene som befinner seg over
ordet RESET , til alle lampene i programknappene tennes.
• Hvis du avbryter et starttidsforvalg, avbryter du samtidig det innstilte oppvaskprogrammet. I så fall må du stille inn oppvaskprogrammet igjen.
• Hvis du vil velge et nytt oppvaskprogram, se etter at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen.
Stoppe et oppvaskprogram som er i gang
• Åpne døren til oppvaskmaskinen og programmet stopper. Lukk døren og programmet fortsetter fra der det ble stoppet.
Oppvaskprogramslutt
• Oppvaskmaskinen stopper automatisk, og et lydsignal forteller deg at oppvaskprogrammet er slutt.
• Når oppvaskprogrammet er slutt, slukker symbolet i feltet under døren til oppvaskmaskinen.
1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
Indikatorlampen for det programmet som nettopp ble avsluttet, vil fortsatt
være tent.
2. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen.
3. La døren til oppvaskmaskinen stå på gløtt og vent et par minutter før du tar
ut serviset; På denne måten vil serviset kjølne og tørkeresultatet være bedre.
Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefaler vi at du trekker ut støpselet
og stenger vannkranen.
Ta ut av oppvaskmaskinen
• Varmt servise er ømfintlig mot støt.
La derfor serviset avkjøle seg før du tar det ut av oppvaskmaskinen.
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre. På den måten forhindrer du
at vann drypper fra den øvre kurven og ned på serviset i den nedre.
Pleie og rengjøring
27
• Det kan være vann på sidene og på døren til oppvaskmaskinen, fordi det rustfrie
stålet gradvis blir kaldere enn serviset.
OBS
Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefaler vi at du trekker ut støpselet og stenger
vannkranen.
Pleie og rengjøring
Rengjøre filtrene
Filtrene må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Skitne filtre reduserer
vaskeresultatet.
ADVARSEL
Før du rengjør filtrene, må du huske å slå av oppvaskmaskinen.
1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven.
2. Oppvaskmaskinens filtersystem omfatter et grovfilter (A), et mikrofilter
(B) og et flatfilter. Frigjør filtersystemet med håndtaket på mikrofilteret,
og fjern det.
3. Drei håndtaket omtrent 1/4 omdreining mot urviseren og ta ut filtersystemet.
4. Grip tak i ringen på håndtaket til grovfilteret (A), og fjern det fra mikrofilteret (B).
5. Rengjør alle filtrene grundig under
rennende vann.
28
Pleie og rengjøring
6. Løft flatfilteret ut av bunnen i oppvaskmaskinen og rengjør begge
overflatene grundig.
7. Sett flatfilteret tilbake i bunnen av
oppvaskmaskinen, og pass på at det
sitter på plass som det skal.
8. Plasser grovfilteret (A) inn i mikrofilteret (B), og trykk dem sammen.
9. Sett filterkombinasjonen på plass
igjen og lås den ved å dreie håndtaket
med urviseren til det stopper. Under
denne arbeidsprosessen, pass på at flatfilteret ikke stikker frem over bunnen i
oppvaskmaskinen.
ADVARSEL
Du må ALDRI bruke oppvaskmaskinen uten at filtrene er montert. Feilplassering og
feil tilpasning av filtrene vil føre til dårlig vaskeresultat og kan skade maskinen.
Rengjøre spylearmene
Du må ALDRI prøve å fjerne spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn
trepinne.
Utvendig rengjøring
Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med
en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel ved behov. Du må aldri bruke
skurende vaskemidler, skuresvamper eller løsemidler (aceton, trikloroetylen osv....).
Innvendig rengjøring
Sørg for at tetningslistene rundt døren og beholderne for oppvaskmiddel og skyllemiddel rengjøres regelmessig med en fuktig klut.
Vi anbefaler å kjøre et program for svært skitten oppvask med oppvaskmiddel, men
uten servise, hver 3. måned.
Hva må gjøres, hvis ...
29
Lengre perioder uten bruk
Hvis du ikke skal bruke oppvaskmaskinen din over en lengre periode, anbefales det
at du:
1. Trekker ut støpselet og stenger vannkranen.
2. Lar døren stå på gløtt for å hindre at det ev. danner seg ubehagelig lukt.
3. Holder maskinen ren innvendig.
Forholdsregler ved frost
Unngå å sette oppvaskmaskinen et sted der temperaturen er under 0°C. Hvis dette
ikke kan unngås, tøm maskinen, steng døren, kople fra vanninntaksslangen og tøm
den.
Flytte oppvaskmaskinen
Hvis du må flytte oppvaskmaskinen (flytte til annen bolig osv....):
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Fjern vanninntaksslanger og tøm slangene.
4. Trekk oppvaskmaskinen ut sammen med slangene.
Ikke vipp maskinen under transport.
Hva må gjøres, hvis ...
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller stopper under drift. Visse problemer skyldes
manglende, grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan løses ved
hjelp av henvisningene som er gitt i denne oversikten, uten at du må tilkalle servicetekniker.
Slå av oppvaskmaskinen og følg forslagene under for å rette feilen.
30
Hva må gjøres, hvis ...
Feilkode og feilfunksjon
• indikatorlampen for det programmet som er
i gang, blinker hele tiden
• pilformet optisk signal blinker
•
kommer til syne i det digitale
displayet.
• pipende lydsignal
Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann.
Mulig årsak og løsning
• Vannkranen er blokkert eller full av kalk.
Rengjør vannkranen.
• Vannkranen er stengt. Åpne vannkranen.
• Filteret (hvis utstyrt) i den gjengede overgangen på vanninntaksslangen er blokkert.
Rengjør filteret i slangeovergangen.
• Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt eller
ligger i klem eller er bøyd.
Kontroller avløpsslangens forbindelser.
• indikatorlampen for det programmet som er
i gang, blinker hele tiden
• pilformet optisk signal blinker
•
kommer til syne i det digitale
displayet.
• pipende lydsignal
• Avløpsrøret på vasken er blokkert.
Rengjør avløpsrøret på vasken.
• Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt eller
ligger i klem eller er bøyd.
Kontroller avløpsslangens forbindelser.
Oppvaskmaskinen tømmer ikke.
• indikatorlampen for det programmet som er
i gang, blinker hele tiden
• pilformet optisk signal blinker
•
kommer til syne i det digitale
displayet.
• pipende lydsignal
• Steng vannkranen og ta kontakt med
kundeservice.
Vannbeskyttelsessystemet er aktivert.
Programmet starter ikke.
• Døren til oppvaskmaskinen er ikke skikkelig
lukket. Lukk døren.
• Støpselet er ikke satt i. Sett inn støpselet.
• Sikringen er gått i husets sikringsboks.
Skift sikring.
• Starttidsforvalg er innstilt.
Hvis serviset skal vaskes med en gang, avbryt
starttidsforvalget.
Hvis maskinen er montert på en sokkel med et møbelpanel som dekker den nedre
delen, vil du ikke kunne se når det pilformede symbolet blinker i feltet nedenfor
oppvaskmaskinens dør.
Når du har utført alle disse kontrollene, lukk døren og trykk på På/Av-knappen:
Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Hvis feilfunksjonen eller feilkoden opptrer igjen, ta kontakt med serviceavdelingen.
Hva må gjøres, hvis ...
31
For andre feilkoder som ikke står oppført i tabellen ovenfor kan du kontakte nærmeste serviceavdeling og oppgi modell (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.).
Denne informasjonen finner du på typeskiltet på siden av døren til oppvaskmaskinen.
For at du alltid skal ha disse numrene for hånden, anbefaler vi at du noterer dem
her:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende
Serviset er ikke rent
• Det ble valgt feil oppvaskprogram.
• Servisegjenstandene er plassert slik at vannet
ikke når frem til alle overflatene. Kurvene må
ikke overfylles.
• Spylearmene roterer ikke fritt på grunn av feil
plassering av serviset.
• Filtrene i bunnen av oppvaskmaskinen er
skitne eller sitter ikke korrekt.
• Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel.
• Hvis det er kalkflekker på serviset; er saltbeholderen tom eller kalkfilteret er innstilt på
feil nivå.
• Avløpsslangens forbindelser er ikke som de
skal være.
• Saltbeholderens lokk er ikke skikkelig lukket.
Serviset er vått og matt
• Det ble ikke brukt skyllemiddel.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
Det er striper, melkeaktige flekker eller blålig be- • Reduser skyllemiddeldoseringen.
legg på glass og servise
Vanndråper har tørket på glass og servise
• Øk skyllemiddeldoseringen.
• Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken. Ta kontakt med oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon.
Hvis problemet vedvarer etter alle disse kontrollene, ta kontakt med nærmeste
serviceavdeling.
32
Tekniske data
Tekniske data
Dimensjoner
Bredde - høyde - dybde (cm)
59,6 x 86,8-94,8 x 55,5
Elektrisk tilkopling - Spenning - På typeskiltet på kanten innenfor døren til oppvaskmaskinen finTotaleffekt - Sikring
ner du informasjoner om elektrisk tilkopling
Vanntilførselstrykk
Minimum - Maksimum (MPa)
0,05 - 0,8
Kapasitet
kuverter
12
Maks. vekt
kg
45
Tips for testinstitutter
Tester utført i henhold til EN 60704 må utføres med maskinen fullastet og ved å
bruke testprogrammet (se "Oppvaskprogrammer").
Tester utført i henhold til EN 50242 må utføres etter salt- og skyllemiddelbeholder
er fylt med henholdsvis salt og skyllemiddel og ved å bruke testprogrammet (se
"Oppvaskprogrammer").
Full mengde: 12 standardkuverter
Mengde oppvaskmiddel som trengs:
5 g + 25 g (Type B)
Innstilling av skyllemiddel:
posisjon 4 (type III)
Tips for testinstitutter
Eksempler på plasseringsarrangementer:
Øvre kurv 1)
Nedre kurv med bestikkurv2)
Bestikkurv
1) Dersom kopphyllen er på plass på venstre side eller bestikkurven er på plass, ta dem ut.
2) Du kan fjerne kopphyllene på venstre side og/eller ølglassholderen, etter behov.
33
34
Installasjon
Installasjonsanvisning
Installasjon
ADVARSEL
Alt rørlegger- og/eller elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet, må utføres av kvalifisert elektriker og eller rørlegger eller en fagkyndig
person.
Fjern all emballasje før oppvaskmaskinen plasseres der den skal være.
Hvis mulig, plasser oppvaskmaskinen ved siden av en vannkran og et avløp.
Denne oppvaskmaskinen er utformet for å passe innunder en kjøkkenbenk eller en
arbeidsplate.
OBS! Følg nøye alle instruksjonene på vedlagte sjablon for innbygging av oppvaskmaskinen og for tilpasning av møbelpanelene.
Det er ikke nødvendig med ytterligere åpninger for ventilasjon av oppvaskmaskinen,
men kun for å la vanninntaks- og avløpsslangene samt den elektriske nettkabelen
passere gjennom.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med justerbare føtter som kan brukes for å tilpasse
høyden.
Under samtlige arbeider som innebærer tilgang til innvendige komponenter, skal
oppvaskmaskinen være koplet fra strømnettet.
Når maskinen settes på plass, pass på at vanninntaksslangen, vannavløpsslangen
og strømforsyningskabelen ikke kommer i klem eller bøyes.
Feste de tilsluttende enhetene
Oppvaskmaskinen må sikres mot at den kan vippe.
Pass på at arbeidsbenken den er plassert under er godt festet til tilstøtende seksjoner, vegg e.l.
Plan plassering
Det er svært viktig at apparatet står helt plant for at døren skal lukke og tette
skikkelig. Når oppvaskmaskinen er riktig nivellert, vil ikke døren gnisse mot noen
35
av kabinettsidene. Hvis døren ikke lukker skikkelig, skrus de justerbare føttene enten
strammere eller løsere til maskinen er helt i vater.
Vanntilførselsforbindelser
Det anbefales at maskinen kobles til kaldt vann. Ved varmtvannstilkopling må ikke
temperaturen være høyere enn 60 °C. Tilførsel med varmt vann er ikke alltid effektivt for meget skittent servise, siden det varme vannet forkorter oppvaskprogrammet vesentlig.
Til selve forbindelsen er koplingsmutteren som er tilpasset til maskinens
tilførselsslange utformet for å kunne skrues inn på et 3/4" gjenget rørstykke eller
til en spesiell hurtigkoplingskran med trykklås.
Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppført i "Tekniske spesifikasjoner". Hos det lokale vannverket vil du få opplysninger om gjennomsnittlig
vanntrykk der du bor.
Vanninntaksslangen må ikke knekkes, klemmes eller sammenvikles når den forbindes.
Oppvaskmaskinen omfatter inntaks- og avløpsslanger, som kan snus enten til venstre eller til høyre for å tilpasses installasjonen ved hjelp av låsemutteren.
Låsemutteren må sitte korrekt for å unngå vannlekkasjer.
(OBS! IKKE alle oppvaskmaskinmodellene er utstyrt med inntaks- og avløpsslanger
med låsemutter. I så fall er denne innretningen ikke tilgjengelig). Hvis oppvaskmaskinen koples til nye rør eller rør som ikke har vært brukt på en stund, bør du la
vannet renne noen minutter, før du kopler til inntaksslangen.
IKKE bruk forbindelsesslanger som har vært brukt til et gammelt apparat
tidligere.
Dette apparatet er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som hindrer at det brukte
vannet i oppvaskmaskinen returnerer til drikkevannsystemet. Dette apparatet samsvarer med gjeldende VVS-bestemmelser.
Vanninntaksslange med sikkerhetsventil
Når den dobbeltkapslede vanninntaksslangen er tilkoplet, skal sikkerhetsventilen
være ved siden av kranen. Derfor er vanninntaksslangen under trykk kun når vannet
strømmer. Hvis vanninntaksslangen begynner å lekke mens vannet strømmer, vil
sikkerhetsventilen stenge vannstrømmen.
Ta hensyn til følgende når du installerer vanninntaksslangen:
36
• Den elektriske kabelen for sikkerhetsventilen er integrert i den dobbeltkapslede
vanninntaksslangen. Ikke dypp vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen ned
i vann.
• Hvis vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen er skadet, må du øyeblikkelig
trekke støpselet ut av stikkontakten.
• En vanninntaksslange med sikkerhetsventil må kun erstattes av kvalifisert fagperson eller av kundeservice.
ADVARSEL
Advarsel! Farlig spenning.
Forbindelse av vannavløpsslangen
Avløpsslangens ende kan forbindes på følgende måter:
1. Til vaskens avløpsrør, sikre den til undersiden av arbeidsflaten. Dette vil forhindre at avløpsvann fra vasken renner inn i maskinen.
2. Til et fastmontert avløpsrør med ventil, minimum indre diameter 4 cm.
Høyden på avløpsforbindelsen må være maksimalt 60 cm fra oppvaskmaskinens nedre
kant.
Avløpsslangen kan vende enten mot høyre eller mot venstre på oppvaskmaskinen.
Pass på at slangen ikke ligger i bøy eller er
klemt, da dette kan forsinke eller redusere avløpet av vannet.
Proppen i vasken må ikke være isatt når oppvaskmaskinen tømmer, da dette kan forårsake
at vannet presses tilbake til maskinen.
Elektrisk tilkopling
37
Avløpsslangens totale lengde, inkludert eventuell forlengelse, må ikke være lenger
enn 4 meter. Den innvendige diameteren på forlengelsesslangen må ikke være
mindre enn diameteren på den vedlagte slangen.
På samme måte må den indre diameteren på koplinger som brukes for tilkopling
til avløpet ikke være mindre enn diameteren på slangen som følger med.
Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må først all plastfolien
(A) være fjernet. Dersom ikke hele membranen fjernes, vil det etter hvert samle
seg opp matrester, som til slutt blokkerer vannlåsen i oppvaskmaskinens
tømmeslange.
Våre apparater er utstyrt med en sikkerhetsinnretning
som beskytter mot at det brukte vannet kan renne
tilbake til maskinen igjen. Hvis røret på vasken din har
en innebygget "antireturventil", kan dette føre til at
oppvaskmaskinen din ikke tømmer som den skal. Derfor
anbefaler vi at du fjerner den.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Sikkerhetsforskriftene krever at apparatet jordes.
Før apparatet brukes for første gang, pass på at opplysningene om nominell spenning og strømforsyning som er oppgitt på typeskiltet samsvarer med det som
gjelder for det stedet der oppvaskmaskinen skal installeres.
Nominell sikring finner du også på typeskiltet.
Sett alltid støpselet inn i en støtsikker stikkontakt som er korrekt montert. Flerveisplugger, konnektorer og forlengelseskabler må ikke brukes.
Dette kan føre til brannfare på grunn av overoppheting.
Om nødvendig, få skiftet kabelsystemet og stikkontaktene i huset. I fall den elektriske kabelen må skiftes, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling.
Det må være mulig å nå støpselet etter at apparatet er installert.
Trekk aldri støpselet ut etter kabelen. Trekk alltid i selve støpselet.
Produsenten overtar intet ansvar dersom sikkerhetsanvisningene over ikke ble fulgt.
38
Miljøhensyn
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending
av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og
helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering
av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Emballasjemateriale
Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Deler av plast er merket med f.eks.
>PE <, >PS< osv. Kast emballasjematerialene i riktig avfallsbeholder hos kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
ADVARSEL
Når et apparat ikke lenger er i bruk:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Skjær av kabelen og støpselet og kast det.
• Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at barn kan sperre seg inne i maskinen og
sette livet i fare.
39
www.electrolux.com
117975450-00-06082007
www.aeg-electrolux.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising