Küppersbusch | MGVS6100 | User manual | Küppersbusch MGVS6100 Handleiding

Küppersbusch MGVS6100 Handleiding
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice
d'utilisation
Benutzerinformation
Afwasmachine
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
MGVS6100
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Voor het eerste gebruik
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
De Multitabfunctie
2
5
5
7
7
8
9
9
De vaatwasser inruimen
10
Een afwasprogramma selecteren en starten
12
Wasprogramma's
13
Onderhoud en reiniging
14
Problemen oplossen
14
Technische gegevens
17
Milieubescherming
17
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens
het apparaat te installeren of te gebruiken:
• voor uw eigen veiligheid en de veiligheid
van uw eigendommen.
• uit respect voor het milieu,
• voor de correcte werking van het apparaat.
Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan
of instructies krijgen over het gebruik van
dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge
plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen
niet aanraken.
• Houd kinderen en kleine huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur open
is.
Algemene veiligheid
• Verander de specificaties van dit product
niet. Risico op letsel en beschadiging van
het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan
ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan
afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Sluit de deur altijd na het vullen of leeghalen van het apparaat om letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet over de
deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële
doeleinden, of voor enig ander doel.
• Gebruik het apparaat niet voor iets anders
dan waarvoor het is bedoeld. Zo voorkomt
u lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat. Risico
op explosie of brand.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met
scherpe punten met de punt naar beneden
in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze
dan horizontaal op het bovenrek of in het
messenrek. (Niet alle modellen hebben
een messenrek).
• Gebruik alleen gespecificeerde producten
voor afwasmachines (afwasmiddel, zout,
glansspoelmiddel).
3
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een
afwasprogramma start. Zoutkorrels en
zout water kunnen roest veroorzaken of
kunnen een gat maken in de bodem van
het apparaat.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met
andere middelen dan glansspoelmiddel
(bijv. afwasmachinereinigingsmiddel,
vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Als u de deur opent als het apparaat in
werking is, kan er hete stoom ontsnappen.
Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit het apparaat
voordat het afwasprogramma is afgelopen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Gebruik geen ontvlambare producten of
producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters.
Zorg dat de filters op de juiste wijze worden geïnstalleerd. Een onjuiste installatie
levert onbevredigende wasresultaten en
schade aan het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen. Gevaar voor elektrocutie en schade aan het apparaat.
Montage
• Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem indien
nodig contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór het eerste
gebruik.
• Alleen een gekwalificeerd persoon dient de
elektrische en loodgieterswerkzaamheden, de montage en het onderhoud van
het apparaat te verrichten. Dit om lichamelijk letsel of schade te voorkomen.
• Zorg er voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald tijdens de installatie.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat
om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
• Belangrijk! Volg de instructies op de bijgesloten sjabloon voor:
– Installatie van het apparaat.
– Het monteren van de meubeldeur.
– Het aansluiten van de watertoevoer en afvoer.
• Zorg dat het apparaat onder en naast een
veilige structuur wordt geïnstalleerd.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek
waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
Aansluiting aan de waterleiding
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat
aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruikt geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen
aan of op leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet
knakken of beschadigd raken bij installatie
van het apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een dubbele
wand en bevat een hoofdkabel aan de binnenkant en een veiligheidsklep. De watertoevoerslang staat alleen onder druk als
het water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep het stromende water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
4
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet geaard worden.
• Zorg er voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen
met de stroomtoevoer in uw huis.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd
schokvrij stopcontact.
• Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en verlengkabels. Er kan brand
ontstaan.
• Vervang of verander de hoofdkabels niet
zelf. Neem contact op met de service-afdeling.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat.
• Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is
na de installatie.
• Trek niet aan het snoer om het apparaat
los te koppelen van de netvoeding. Trek
altijd aan de stekker.
Service-afdeling
• Alleen een bevoegd servicemonteur mag
dit apparaat repareren. Neem contact op
met de service-afdeling.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Afvalverwerking van het apparaat
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snijd het netsnoer door en gooi het weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat kinderen of kleine huisdieren in het apparaat opgesloten raken. Er
bestaat gevaar voor verstikking.
Waarschuwing! Het afwasmiddel is
gevaarlijk en kan corrosie
veroorzaken!
• Neem bij ongelukken met deze middelen onmiddellijk contact op met uw
regionale gifcentrum en uw huisarts.
• Neem als deze middelen in uw mond
komen onmiddellijk contact op met
uw regionale gifcentrum en uw huisarts.
• Neem als deze middelen in uw ogen
komen onmiddellijk contact op met
uw huisarts en houd uw ogen nat met
water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen,
op.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan als er afwasmiddel in het
afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
5
Beschrijving van het product
1
2
3
4
5
Bovenrek
Waterhardheidsknop
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
6
7
8
9
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bedieningspaneel
5
A
1
1
2
3
4
5
Aan-/uit-toets
Programmakeuzetoetsen
Toets Uitgestelde start
Indicatielampjes
Functie-toetsen
B
C
2
D
E
3
4
6
Indicatielampjes
Zout
1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Zie
hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Multitabfunctie
Gaat aan als u de functie Multitab ingeschakeld heeft. Zie 'Multitabfunctie'.
Einde programma
Gaat aan als:
• Het wasprogramma is voltooid.
• Het niveau van de waterontharder wordt ingesteld.
• De glansmiddeldosering wordt geactiveerd/gedeactiveerd.
• Als het apparaat een storing vertoont.
1) Wanneer het zoutreservoir leeg is, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt.
Programmakeuzetoetsen
Met deze toetsen kunt u het wasprogramma
kiezen. Druk op een programmatoets en het
bijbehorende indicatielampje gaat aan.
Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens
over de wasprogramma's.
Toets Uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het
starten van het afwasprogramma met 3, 6 of
9 uur uit te stellen. Zie 'Een wasprogramma
selecteren en starten'.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen:
• om het niveau van de waterontharder elektronisch in te stellen. Zie 'De waterontharder instellen'.
• om de Multitabfunctie te activeren/deactiveren. Zie het hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
• om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te
schakelen als de multitabfunctie aan staat.
Raadpleeg 'Problemen oplossen...'.
• om het lopende afwasprogramma of een
aftellende uitgestelde start te annuleren.
Zie hoofdstuk 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
• Het in/uitschakelen van de geluidssignalen. Zie 'Geluidssignalen'.
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan
voor de volgende bewerkingen:
• een wasprogramma en/of een uitgestelde
start selecteren en starten.
• het niveau van de waterontharder elektronisch instellen.
• Het activeren/deactiveren van de Multitabfunctie.
• het activeren/deactiveren van de glansmiddeldosering.
• het in/uitschakelen van de geluidssignalen.
Druk op de Aan/uit-toets. Het apparaat staat
in de instelmodus als:
– alle programma-indicatielampjes aan
gaan.
Druk op de Aan/uit-toets. Het apparaat staat
niet in de instelmodus als:
– slechts één programma-indicatielampje
aan gaat.
– Het programma of de uitgestelde start
moet worden geannuleerd om terug te
keren naar de instelmodus. Zie 'Een
wasprogramma selecteren en starten'.
Geluidssignalen
De geluidssignalen duiden het volgende aan:
• Het einde van het wasprogramma.
• De elektronische instelling van het niveau
van de waterontharder.
• Een storing van het apparaat.
Volg deze stappen om de geluidssignalen uit
te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en
houd deze vast totdat de indicatielampjes
van de functietoetsen A, B en C beginnen
te knipperen.
4. Laat de functietoetsen A en B los.
5. Druk op functietoets C.
– De indicatielampjes van functietoetsen
A en B gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets C
knippert.
7
• Geluidssignalen uitgeschakeld
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
– Het controlelampje einde programma
gaat branden.
• Er klinken geluidssignalen.
6. Druk nogmaals op functietoets C.
– Het indicatielampje einde programma
gaat uit.
Volg de bovenstaande procedure om de
geluidssignalen weer in te schakelen.
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van
de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid
in uw omgeving. Stel, indien nodig, de
waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type
lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de
juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1',
enz.), ga dan naar de 'De Multitabfunctie .
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en
zouten van de watertoevoer. Mineralen en
zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.
Gelijkwaardige eenheden meten de waterhardheid:
• Duitse graden (dH°)
• Franse graden (°TH)
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
• Clarke-graden.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig,
contact op met het lokale waterschap.
Waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Instelling waterhardheid
Clarke
handmatig
1)
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
1)
8
7
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
1)
10
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
6
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig
en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand
1 of 2 (zie tabel).
8
Elektronische aanpassing
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en
houd deze vast totdat de indicatielampjes
van de functietoetsen A, B en C beginnen
te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes van functietoetsen
B en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets A
blijft knipperen.
– Het indicatielampje einde begint te
knipperen Het aantal knipperingen
toont de huidige afstelling.
– De onderbroken geluidssignalen geven
de huidige instelling weer.
Voorbeeld: 5 knipperingen en 5 onderbroken geluidssignalen / onderbreking /
5 knipperingen en 5 onderbroken geluidssignalen = niveau 5.
6. Druk op functietoets A om de instelling te
wijzigen. Telkens als u op functietoets A
drukt, gaat de instelling naar het daaropvolgende niveau.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Volg deze stappen om het zoutreservoir
te vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen bij het eerste gebruik).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met
zout.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.
9
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
1
3
2
4
30
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige
afwasmiddeltabletten geven niet het
beste reinigingsresultaat tijdens korte
wasprogramma's. Gebruik lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig te verwijderen.
Gebruik van glansmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste
keer spoelen automatisch toegevoegd.
8
7
6
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje
te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 8 van het afwasmiddelbakje.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur
van het apparaat als het wasprogramma
een voorwasfase heeft.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt,
plaatst u deze in het afwasmiddelbakje.
1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het
deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 7 om het deksel te openen 6 van het spoelmiddeldoseerbakje.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 3 met
glansspoelmiddel. De markering 'max'
toont het maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen
dat er te veel schuim ontstaat tijdens het
afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk
op het deksel totdat het op zijn plaats
klikt.
Vul het doseerbakje bij wanneer de
glansmiddelindicatie 5 helder wordt.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en
stand 4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop 4 om de dosering te vergroten of te verkleinen.
De Multitabfunctie
De multitabfunctie is voor gecombineerde afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout.
Sommige soorten tabletten kunnen andere
middelen bevatten.
Controleer of deze producten geschikt zijn
voor uw waterhardheid. Zie de instructies
van de afwasmiddelfabrikant.
Als u de multitabfunctie heeft ingesteld, blijft
deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitabfunctie stopt de stroom glansmiddel en zout.
10
De multitabfunctie deactiveert het indicatielampje voor het zout.
De programmaduur kan toenemen als u de
multitabfunctie gebruikt.
Schakel de multitabfunctie voor het begin van een wasprogramma in.
U kunt de multitabfunctie niet inschakelen wanneer het programma loopt.
Om de multitabfunctie in te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Houd de functietoetsen D en E ingedrukt
tot het Multitab-indicatielampje aan gaat.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Houd de functietoetsen D en E ingedrukt
tot het Multitab-indicatielampje uit gaat.
4. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
5. Stel de instelling van de waterontharder
op het hoogste niveau in.
6. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
7. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
8. Stel de glansmiddeldosering in.
Om de multitabfunctie uit te schakelen en
afwasmiddel, glansmiddel en zout apart te
gebruiken:
1. Schakel het apparaat in.
De vaatwasser inruimen
Adviezen
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen
die water kunnen opnemen (bijv.sponzen,
huishouddoekjes) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed
en bestek laadt:
– Verwijder alle voedselresten.
– Laat aangebakken voedselresten eerst
inweken.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed
en bestek laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening naar
beneden.
– Zorg ervoor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.
– Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar liggen.
– Zorg ervoor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
– Meng lepels met ander bestek om te
voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
– Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken kan bereiken.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met
teflon hebben de neiging waterdruppels
vast te houden.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
Het onderrek
Plaats steelpannen, deksels, slakommen en
bestek in het onderrek. Rangschik dekschalen en grote deksels langs de rand van het
onderrek.
11
Gebruik het bestekrooster. Als de afmetingen van het bestek het gebruik van het bestekrooster voorkomen, verwijder ze dan.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (met
een maximale diameter tot 24 cm), steelpannen, slakommen, kopjes en glazen, koekepannen en pannen Plaats voorwerpen zo dat
water alle oppervlakken kan bereiken.
U kunt de rijen met punten in het onderrek
laten zakken om ruimte te maken voor potten, pannen en schalen.
Plaats geen borden in de eerste 3 voorste delen van het rek. Zorg ervoor dat de
borden voorover kantelen
De bestekmand
Plaats vorken en lepels met het handvat naar
beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
Zet glazen met een lange voet ondersteboven in de kopjesrekken. Voor grotere voorwerpen kunnen de kopjesrekken worden opgeklapt
Hoogteverstelling van het bovenrek
U kunt het bovenrek in twee standen zetten
om de laadflexibiliteit te vergroten.
Maximale hoogte van borden in:
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
het bovenrek
het onderrek
Bovenste stand
22 cm
33 cm
Laagste stand
26 cm
29 cm
12
Volg deze stappen om het bovenrek in de
bovenste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat het
mechanisme vastklikt en het rek stabiel
is.
Volg deze stappen om het bovenrek in de
onderste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op.
3. Houd het mechanisme vast en laat het
dan langzaam terugzakken.
Let op!
• Til het rek nooit aan één kant op. Dit
geldt ook voor het laten zakken.
• Als het rek zich in de hoogste stand
bevindt, kunnen er geen kopjes in de
kopjesrekken geplaatst worden.
Een afwasprogramma selecteren en starten
Een wasprogramma selecteren en
starten zonder uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Selecteer een wasprogramma. Zie 'Wasprogramma's'.
– Het bijbehorende programmalampje
gaat branden.
4. Sluit de deur van het apparaat. Het wasprogramma start automatisch.
Een wasprogramma selecteren en
starten met uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer een wasprogramma.
3. Druk op de toets Uitgestelde start tot het
indicatielampje passend bij het aantal
uren aan gaat.
4. Sluit de deur van het apparaat.
– Het aftellen start automatisch.
– Nadat het aftelproces voltooid is, wordt
het wasprogramma automatisch gestart.
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u
de deur weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf
het punt waar het werd onderbroken.
Het annuleren van een wasprogramma
of een uitgestelde start
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u
de selectie veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden
geannuleerd om een nieuwe selectie te
maken.
Als u de uitgestelde start annuleert,
wordt het geselecteerde wasprogramma automatisch geannuleerd. U moet
het wasprogramma dan opnieuw instellen.
1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt
totdat alle programma-indicatielampjes
aan gaan.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u
een nieuw wasprogramma start.
Aan het einde van het wasprogramma
• Het apparaat stopt automatisch.
• Het geluidssignalen weerklinken.
1. Open de deur van het apparaat.
– Het indicatielampje einde programma
brandt.
13
2. Schakel het apparaat uit.
3. Laat de deur een paar minuten op een
kier staan, voor betere droogresultaten.
Het apparaat uitruimen
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit
het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op
de deur van het apparaat. Roestvrij staal
koelt sneller af dan borden.
Wasprogramma's
Wasprogramma's
Programma
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 70°C
2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Alles
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 45°C of 70°C
1 of 2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal of licht
bevuild
Serviesgoed en bestek
Hoofdwas 65°C
Spoelgang
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorwas
Hoofdwas 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal of licht
bevuild
Teer serviesgoed en
glaswerk
Hoofdwas 45°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Intensief
Automatisch
1)
Snel
Beschrijving programma
2)
Economy (zuinig)
3)
Glas
1) Het apparaat past automatisch de temperatuur en de hoeveelheid van het water aan. Dit hangt af van of het apparaat
volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling. De programmaduur en de verbruikswaarden kunnen variëren.
2) Dit programma biedt een tijdsbesparende oplossing met perfecte afwasresultaten voor een kleine vaat.
3) Testprogramma voor testinstituten. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
Verbruikswaarden
Programma
Duur (minuten)
Energie (kWh)
Water (liter)
80 - 90
1,6 - 1,8
22 - 24
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
12 - 13
Intensief
Automatisch
Snel
Economy (zuinig)
14
Programma
Duur (minuten)
60 - 70
Energie (kWh)
0,8 - 0,9
Water (liter)
14 - 15
Glas
De druk en temperatuur van het water,
de variaties in stroomtoevoer en de hoe-
veelheid vaat kan deze waarden veranderen.
Onderhoud en reiniging
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten.
Het apparaat heeft 3 filters:
1. Een grove filter (A).
2. Een microfilter (B).
3. Een platte filter (C).
3. Verwijder de platte filter (C) uit de bodem
van het apparaat.
A
B
C
1. Draai het handvat van het microfilter (B)
een kwartslag naar links om het filtersysteem te ontgrendelen. Til het filter uit de
platte filter (C).
4. Maak de filters schoon onder stromend
water.
5. Plaats het platte filter (C) terug in de bodem van het apparaat.
6. Plaats het grove filter (A) in het microfilter
(B) en druk ze tegen elkaar.
7. Zet het filtersysteem op zijn plaats.
8. Draai het handvat van het microfilter (B)
naar rechts totdat het op z'n plek klikt. Zo
vergrendelt u het filtersysteem.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan
met een cocktailprikker.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
2. Verwijder het grove filter (A) van het microfilter (B).
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
15
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen
(zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact
op met de service-afdeling.
Storing
Storingscode
Het apparaat
wordt niet gevuld
met water.
• Het indicatielampje van
het programma dat bezig
is, knippert.
• Het indicatielampje einde
programma knippert één
keer.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De waterkraan is verstopt of aangezet met
kalkaanslag.
Maak de waterkraan
schoon.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met
de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan
open.
Het filter in de wateraan- Maak het filter schoon.
voerslang is verstopt.
Het apparaat
pompt geen water weg.
Anti-overstromingsinrichting
werkt.
Het programma
begint niet.
De aansluiting van de
wateraanvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De watertoevoerslang is
beschadigd.
Verzeker u ervan dat de
watertoevoerslang niet
is beschadigd.
• Het indicatielampje van
De gootsteenafvoer is
het programma dat bezig geblokkeerd.
is, knippert.
• Het indicatielampje einde
programma knippert twee
keer.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de
waterafvoerslang is niet
correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De waterafvoerslang is
beschadigd.
Verzeker u ervan dat de
waterafvoerslang niet is
beschadigd.
• Het indicatielampje van
het programma dat bezig
is, knippert.
• Het indicatielampje einde
programma knippert drie
keer.
Draai de waterkraan
dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is open.
Sluit de deur goed.
De stekker is niet aange- Steek de stekker in het
sloten.
stopcontact.
De zekering in de meter- Vervang de zekering.
kast is doorgebrand.
De uitgestelde start is ingesteld. (Alleen voor apparaten met een uitgestelde start).
Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten' als u de uitgestelde
start wilt annuleren.
16
Schakel het apparaat na de controle in. Het
programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem
dan contact op met onze service-afdeling.
Voor andere, niet in de tabel beschreven storingscodes, dient u contact op te nemen met
onze service-afdeling.
De contactgegevens van het servicecentrum
staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
....................
Productnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het
type lading en mate van vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet vrij
draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
Zorg ervoor dat een goede
plaatsing van het serviesgoed de
sproeiarmen niet blokkeert.
De filters zijn vuil of niet juist ge- Zorg ervoor dat de filters schoon
monteerd en geplaatst.
zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er zitten kalkresten op de borden.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir Zorg ervoor dat de dop van het
is niet goed gesloten.
zoutreservoir goed gesloten is.
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken of
een blauwzweem.
De dosering van het glansmiddel is te hoog.
Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden.
De dosering van het glansmiddel is te laag.
Verhoog de dosering van het
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op een
kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje
met glansmiddel.
De multitabfunctie is ingeschakeld. (Het glansmiddeldoseerbakje staat automatisch uit).
Schakel de glansmiddeldosering
in. Zie 'Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje'.
17
Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en
houd deze vast totdat de indicatielampjes
van de functietoetsen A, B en C beginnen
te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes van functietoetsen
A en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets B
blijft knipperen.
6. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het controlelampje einde programma
gaat branden.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Voer de bovengenoemde stappen uit
totdat het indicatielampje einde programma uit gaat, om het glansmiddeldoseerbakje uit te schakelen.
Technische gegevens
Afmeting
Breedte
596 mm
Hoogte
858 - 938 mm
Diepte
Leidingwaterdruk
550 mm
Minimaal
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water
maximaal 60 °C
Capaciteit
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om
het energieverbruik te verminderen, als
het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Recycle de materialen met het symbool
.
Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
18
Contents
Safety information
Product description
Control panel
Use of the appliance
Setting the water softener
Use of dishwasher salt
Use of detergent and rinse aid
Multitab function
18
20
21
22
22
23
24
25
Loading cutlery and dishes
Select and start a washing programme
25
27
Washing programmes
28
Care and cleaning
29
What to do if…
30
Technical data
32
Environment concerns
32
Subject to change without notice
Safety information
Before the installation and use, read this
manual carefully:
• For your personal safety and the safety of
your property.
• For the respect of the environment,
• For the correct operation of the appliance.
Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it.
The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes damage.
Children and vulnerable persons safety
• Do not let persons, children included, with
reduced physical sensory, reduced mental
functions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have
supervision or instruction for the operation
of the appliance by a person who is responsible for their safety.
• Keep all packaging away from children.
There is the risk of suffocation or physical
injury.
• Keep all detergents in a safe area. Do not
let the children touch the detergents.
• Keep children and small animals away
from the appliance when the door is open.
General safety
• Do not change the specifications of this
appliance. There is the risk of injury and
damage to the appliance.
• Obey the safety instructions from the manufacturer of the dishwasher detergent to
prevent burns to eyes, mouth and throat.
• Do not drink the water from the appliance.
Detergent residue can stay in your appliance.
• Always close the door after you load or
unload the appliance to prevent injury and
to prevent someone falling on an open
door.
• Do not sit or stand on the open door.
Use
• The appliance is only for domestic use. Do
not use the appliance for commercial and
industrial use or for other uses.
• Do not use the appliance for uses than that
for which it made. You will prevent physical
injury to persons or prevent damage to
property.
• Only use the appliance to clean household
utensils that are applicable for dishwashers.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance. Risk of explosion
or fire.
• Put the knives and all items with sharp
points in the cutlery basket with their
points down. If not, put in a horizontal position in the upper basket or in the knife
basket. (Not all models have the knife basket).
• Use only specified products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
• Types of salt that are not specified for dishwashers can cause damage to the water
softener.
• Fill the appliance with salt before you start
a washing programme. The grains of salt
and salty water can cause corrosion or
make a hole in the bottom of the appliance.
• Do not fill the rinse aid dispenser with other
products than rinse aid, (e.g. dishwasher
cleaning agent, liquid detergent). This can
cause damage to the appliance.
19
• Make sure that the spray arms can move
freely before you start a washing programme.
• If you open the door while the appliance is
in operation, hot steam can escape. There
is a risk of skin burns.
• Do not remove the dishes from the appliance before the end of the washing programme.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not use flammable products or products that can cause corrosion.
• Do not use the appliance without the filters. Make sure that the installation of the
filters is correct. An incorrect installation
causes unsatisfactory washing results and
damage to the appliance.
• Do not use spray water or steam to clean
the appliance. Risk of electrocution and
damage to the appliance.
Installation
• Make sure that the appliance has not suffered any damage while in transport. Do
not connect a damaged appliance. If necessary, contact the supplier.
• Remove all packaging before first use.
• Only a qualified person must do the electrical and the plumbing installation, the set
up and the maintenance of the appliance.
This to prevent the risks of structural damage or physical injury.
• Make sure that the mains plug is disconnected from the mains socket during installation.
• Do not drill into the sides of the appliance
to prevent damage to hydraulic components and electrical components.
• Important! Obey the instructions in the
enclosed template:
– To install the appliance.
– To assemble the furniture door.
– To connect to the water supply and
drain.
• Make sure that the appliance is installed
under and adjacent safe structures.
Frost precautions
• Do not install the appliance where the temperature is below 0°C.
• The manufacturer is not responsible for
frost damage.
Water connection
• Use new hoses to connect the appliance
to the water supply. Do not use used hoses.
• Do not connect the appliance to new pipes
or pipes not used for a long time. Let the
water flow for some minutes, then connect
the inlet hose.
• Make sure not to squash or cause damage
to the water hoses when you install the
appliance.
• Make sure that the water couplings are
tight to prevent a water leakage.
• The first time you use the appliance, make
sure that the hoses do not have water
leaks.
• The water inlet hose is double-walled and
has an inner mains cable and a safety
valve. The water inlet hose is under pressure only when the water flows. If there is
a leak in the water inlet hose, the safety
valve interrupts the running water.
– Be careful when you connect the water
inlet hose:
– Do not put the water inlet hose or the
safety valve in water.
– If the water inlet hose or the safety
valve are damaged, immediately disconnect the mains plug from the
mains socket.
– Contact the service centre to replace
the water inlet hose with safety valve.
Warning! Dangerous voltage.
Electrical connection
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical data on the
rating plate agree with your domestic power supply.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
20
– Discard the door catch. This prevents
children or small animals from being
closed inside of the appliance. There is
a risk of suffocation.
• Do not use multi-way plugs, connectors
and extension cables. There is a risk of fire.
• Do not replace or change the mains cable.
Contact the service centre.
• Make sure not to squash or cause damage
to the mains plug and cable behind the
appliance.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.
Warning! The dishwasher
detergents are dangerous and can
cause corrosion !
• If an accident occurs with these detergents, contact immediately your regional poisons centre and a doctor.
• If the detergent gets into the mouth,
contact immediately your regional poisons centre and a doctor.
• If the detergent gets into the eyes,
contact immediately a doctor and wet
the eyes with water.
• Keep dishwasher detergents in a safe
area and out of children touch.
• Do not keep the appliance door open
when there is detergent in the detergent dispenser.
• Fill the detergent dispenser only before you start a washing programme.
Service centre
• Only an approved engineer can repair or
work on the appliance. Contact the service
centre.
• Use only original spare parts.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or
damage:
– Disconnect the mains plug from the
mains socket.
– Cut off the mains cable and discard it.
Product description
1
2
3
4
Upper basket
Water hardness dial
Salt container
Detergent dispenser
5
6
7
8
Rinse aid dispenser
Rating plate
Filters
Lower spray arm
21
9 Upper spray arm
Control panel
5
A
B
D
2
1
1
2
3
4
5
C
E
3
4
On/off button
Programme selection buttons
Delay start button
Indicator lights
Function buttons
Indicator lights
Salt
1)
It comes on when it is necessary to fill the salt container. Refer to 'Use of dishwasher
salt'.
After you fill the container, the salt indicator light can stay on for some hours. This
does not have an unwanted effect on the operation of the appliance.
Multitab
It comes on when you activate the multitab function. Refer to 'Multitab function'.
End-of-programme
It comes on when:
• The washing programme is completed.
• You adjust the level of the water softener.
• You activate/deactivate the rinse aid dispenser.
• There is a malfunction of the appliance.
1) When the salt container is empty, the related indicator light does not come on while a washing programme operates.
Programme selection buttons
With these buttons you can select the washing programme. Press a programme button,
the related indicator light comes on.
Refer to 'Washing programmes' for more data about the washing programmes.
Delay start button
Use this button to delay the start of the washing programme with an interval of 3, 6 or 9
hours. Refer to 'Select and start a washing
programme'.
Function buttons
Use the function buttons for these operations:
• To adjust electronically the level of the water softener. Refer to 'Setting the water
softener'.
• To activate/deactivate the multitab function. Refer to the chapter 'Multitab function'.
• To activate/deactivate the rinse aid dispenser when the multitab function is on.
Refer to 'What to do if...'.
• To cancel the washing programme in progress or a delay start in progress. Refer to
'Select and start a washing programme'.
• To deactivate/activate the audible signals.
Refer to 'Audible signals'.
Setting mode
The appliance must be in setting mode for
these operations:
• To select and start a washing programme
and/or a delay start.
• To adjust electronically the level of the water softener.
22
• To activate/deactivate the multitab function.
• To activate/deactivate the rinse aid dispenser.
• To deactivate/activate the audible signals.
Press the on/off button. The appliance is in
setting mode when:
– All the programme indicator lights come
on.
Press the on/off button. The appliance is not
in setting mode when:
– Only one programme indicator light comes
on.
– It is necessary to cancel the programme
or the delay start to go back to the setting mode. Refer to 'Select and start a
washing programme'.
Audible signals
The audible signals indicate:
• The end of the washing programme.
• The electronic adjustment of the level of
the water softener
• The appliance has a malfunction.
Do these steps to deactivate the audible signals:
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting
mode.
3. Press and hold function buttons B and C
until the indicator lights of function buttons A, B and C start to flash.
4. Release function buttons A and B.
5. Press the function button C.
– The indicator lights for function buttons
A and B go off.
– The indicator light for function button C
flashes.
– The end-of-programme indicator light
comes on.
• The audible signals are active.
6. Press the function button C again.
– The end-of-programme indicator light
goes off.
• The audible signals are deactivated.
7. Switch off the appliance to keep the operation.
Do the above procedure to activate
again the audible signals.
Use of the appliance
Refer to the instructions for each step of procedure:
1. Make a check if the adjustment of the
water softener agrees with the water
hardness in your area. If necessary, adjust the water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the appliance.
5. Set the correct washing programme for
the type of load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.
If you use the combi detergent tablets ('3
in 1', '4 in 1', '5 in 1'), refer to 'Multitab
function'.
Setting the water softener
The water softener removes minerals and
salts from the water supply. Minerals and
salts can have a bad effect on the operation
of the appliance.
Equivalent scales measure the water hardness:
• German degrees (dH°).
• French degrees (°TH).
• mmol/l (millimol for each litre - international
unit for the hardness of water).
• Clarke degrees.
Adjust the water softener to the water hardness in your area. If necessary, contact your
local water authority.
Water hardness
Water hardness adjustment
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
manually
2
1)
electronically
10
23
Water hardness
Water hardness adjustment
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manually
electronically
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) No use of salt is necessary.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position
1 or 2 (refer to the chart).
Electronic adjustment
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting
mode.
3. Press and hold function buttons B and C
until the indicator lights of function buttons A, B and C start to flash.
4. Release function buttons B and C.
5. Press function button A.
– The indicator lights for function buttons
B and C go off.
– The indicator light for function button A
continues to flash.
– The end-of-programme indicator light
starts to flash. The number of flashes
shows the current adjustment.
– The intermittent audible signals tell the
current adjustment.
Example: 5 flashes and 5 intermittent audible signals / pause / 5 flashes and 5 intermittent audible signals = level 5.
6. Press function button A to change the
adjustment. Each time you press function
button A, the adjustment goes to the subsequent level.
7. Switch off the appliance to keep the operation.
If the water softener is set electronically
to the level 1, the salt indicator light stays
off.
Use of dishwasher salt
Do these steps to fill the salt container:
1. Turn the cap counterclockwise to open
the salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water
(only with the first operation).
3. Use the funnel to fill the salt container with
salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt
container.
It is correct that water comes out from
the salt container when you fill it with salt.
24
Use of detergent and rinse aid
1
3
2
4
30
4
MA X
+
3 2
5. Close the detergent dispenser. Press the
lid until it locks into position.
Different brands of detergent dissolve in
different times. Some detergent tablets
do not have the best cleaning results
during short washing programmes. Use
long washing programmes when you
use the detergent tablets to fully remove
the detergent.
-
1
20
5
Use of rinse aid
8
7
6
Use of detergent
To help the environment, do not use
more than the correct quantity of detergent.
Follow the detergent manufacturer recommendations on the detergent packaging.
Do these steps to fill the detergent dispenser:
1. Press the release button 2 to open the
lid 8 of the detergent dispenser.
2. Put the detergent in the dispenser 1 .
3. If the washing programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent
on the inner part of the appliance door.
4. If you use the detergent tablets, put the
tablet in the detergent dispenser 1 .
Rinse aid makes it possible to dry the
dishes without streaks and stains.
Rinse aid is automatically added during
the last rinsing phase.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
1. Press the release button 7 to open the
lid 6 of the rinse aid dispenser.
2. Fill the rinse aid dispenser 3 with rinse
aid. The mark 'max.' shows the maximum level.
3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam
during the washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser. Press the
lid until it locks into position.
Fill the rinse aid dispenser when the indicator 5 becomes clear.
Adjust the rinse aid dosage
Factory set: position 3.
25
You can set the rinse aid dosage between
position 1 (lowest dosage) and position 4
(highest dosage).
Turn the rinse aid selector 4 to increase or
decrease the dosage.
Multitab function
The multitab function is for combi detergent
tablets.
These tablets contain agents as detergent,
rinse aid and dishwasher salt. Some types of
tablets can contain other agents.
Do a check if these tablets are applicable for
the local water hardness. Refer to the instructions from the detergent manufacturer.
When you set the multitab function, it stays
on until you deactivate it.
The multitab function deactivates the flow of
rinse aid and salt.
The multitab function deactivates the salt indicator light.
The programme duration can increase if you
use the multitab function.
Activate the multitab function before the
start of a washing programme.
You cannot activate the multitab function when the programme operates.
2. Make sure that the appliance is in setting
mode.
3. Press and hold function buttons D and E
until the multitab indicator light comes on.
To deactivate the multitab function and use
separately detergent, salt and rinse aid:
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting
mode.
3. Press and hold function buttons D and E
until the multitab indicator light goes off.
4. Fill the salt container and rinse aid dispenser.
5. Adjust the water hardness setting to the
highest level.
6. Do a washing programme without
dishes.
7. Adjust the water softener to the water
hardness in your area.
8. Adjust the rinse aid dosage.
To activate the multitab function:
1. Switch on the appliance.
Loading cutlery and dishes
Hints and tips
Do not use the appliance to clean objects
that can absorb water (e.g. sponges, household cloths).
• Before you load cutlery and dishes, follow
these steps:
– Remove remaining food.
– Make remaining burnt food in the pans
soft.
• While you load cutlery and dishes, follow
these steps:
– Load hollow items (e.g. cups, glasses
and pans) with the opening down.
– Make sure that water does not collect in
the container or in a deep base.
– Make sure that cutlery and dishes do not
bond together.
– Make sure that the glasses do not touch
other glasses.
– Put small objects in the cutlery basket.
– Mix the spoons with other cutlery to prevent them from bonding together.
– Arrange the items to let water touch all
surfaces.
• Plastic items and pans with non-stick
coatings can retain the water droplets.
• Put light items in the upper basket. Make
sure that the items do not move.
Lower basket
Put the saucepans, lids, plates, salad bowls
and cutlery in the lower basket. Arrange the
service dishes and large lids around the edge
of the basket.
26
Mix the spoons with other cutlery to prevent
them to bond together.
Use the cutlery grid. If the dimensions of the
cutlery prevent to use the cutlery grid, you
can remove it.
The rows of prongs in the lower basket can
be flat to load pots, pans and bowls.
The cutlery basket
Put the forks and spoons with the handles
down.
Put the knives with the handles up.
Upper basket
The upper basket is for plates (maximum 24
cm in diameter), saucers, salad bowls, cups,
glasses, pots and lids. Arrange the items to
let water touch all surfaces.
Prevent to put plates in the first three
sectors in the front part of the basket.
Make sure the plates tilt forward.
Put the glasses with long stems in the cup
racks with the stems up. For longer items,
fold the cup racks up.
27
2. Carefully lift the two sides until the mechanism is engaged and the basket is stable.
Adjustment of the height of the upper
basket
You can put the upper basket in two positions to increase the load flexibility.
Maximum height of the dishes in:
the upper
basket
the lower
basket
Higher position
22 cm
33 cm
Lower position
26 cm
29 cm
Do these steps to move the upper basket to
the higher position:
1. Pull the basket out until it stops.
Do these steps to move the upper basket to
the lower position:
1. Pull the basket out until it stops.
2. Carefully lift up the two sides.
3. Hold the mechanism and let it fall back
down slowly.
Caution!
• Do not lift or lower the basket on one
side only.
• If the basket is in the upper position,
do not put cups on the cup racks.
Select and start a washing programme
Select and start a washing programme
without delay start
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting
mode.
3. Select a washing programme. Refer to
'Washing programmes'.
– The related programme indicator light
comes on.
4. Close the appliance door. The washing
programme starts automatically.
Select and start a washing programme
with delay start
1. Switch on the appliance.
2. Select a washing programme.
3. Press the delay start button again and
again until the indicator light related to the
number of hours comes on.
4. Close the appliance door.
– The countdown starts automatically.
– When the countdown is completed,
the washing programme starts automatically.
The opening of the appliance door interrupts the countdown. When you close
the door, the countdown continues from
the point of interruption.
Interruption of a washing programme
• Open the appliance door.
– The washing programme stops.
• Close the appliance door.
– The washing programme continues
from the point of interruption.
28
How to cancel a washing programme or
a delay start
If a washing programme or a delay start
has not started, you can change the selection.
When a washing programme or a delay
start are in progress, it is not possible to
change the selection. It is necessary to
cancel the washing programme or the
delay start to make a new selection.
When you cancel the delay start, this automatically cancels the selected washing programme. You have to select the
washing programme again.
1. Press and hold the function buttons B
and C until all the programme lights come
on.
2. Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new washing programme.
At the end of the washing programme
• The appliance stops automatically.
• The audible signals operate.
1. Open the appliance door.
– The end-of-programme indicator light
is on.
2. Switch off the appliance.
3. For better drying results, keep the door
ajar for some minutes.
Remove the load
• Let the dishes become cold before you remove them from the appliance. Hot dishes
are easily damaged.
• First remove the items from the lower basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and door
of the appliance. Stainless steel becomes
cool more quickly than the dishes.
Washing programmes
Programme
Degree of soil
Programme description
Crockery, cutlery, pots Prewash
and pans
Main wash 70 °C
2 middle rinses
Last rinse
Dry
Any
Crockery, cutlery, pots Prewash
and pans
Main wash 45 °C or 70 °C
1 or 2 middle rinses
Last rinse
Dry
Normal or light
soil
Crockery and cutlery
Main wash 65 °C
Rinse
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Main wash 50 °C
1 middle rinse
Last rinse
Dry
Normal or light
soil
Delicate crockery and
glassware
Main wash 45 °C
1 middle rinse
Last rinse
Dry
Intensive
Automatic
1)
Quick
Type of load
Heavy soil
2)
Economy
3)
Glass
1) The appliance adjusts automatically the temperature and the quantity of the water. This depends if the appliance has
a full load or not and on the degree of soil. The programme duration and the programme consumptions can change.
2) When you have a light load, this programme gives a timesaving solution with perfect washing results.
3) Test programme for test institutes. Refer to supplied leaflet for test data.
29
Consumption values
Programme
Duration (minute)
Energy (kWh)
Water (litre)
80 - 90
1,6 - 1,8
22 - 24
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
12 - 13
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
Intensive
Automatic
Quick
Economy
Glass
The pressure and temperature of the
water, the variations of power supply
and the quantity of dishes can change
these values.
Care and cleaning
To remove and clean the filters
Dirty filters decrease the washing results.
The appliance has 3 filters:
1. A coarse filter (A).
2. A microfilter (B).
3. A flat filter (C).
A
B
2. Remove the coarse filter (A) from the microfilter (B).
3. Remove the flat filter (C) from the bottom
of the appliance.
C
1. To unlock the filter system, turn the handle of the microfilter (B) approximately 1/4
counterclockwise. Lift the filter out from
the flat filter (C).
4. Clean the filters below running water.
5. Put the flat filter (C) in the bottom of the
appliance.
6. Put the coarse filter (A) in the microfilter
(B) and push the filters together.
30
7. Put the filter system in position.
8. To lock the filter system, turn the handle
on the microfilter (B) clockwise until it
locks in position.
To clean the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a
cocktail stick.
To clean the external surfaces
Clean the external surfaces of the appliance
and control panel with a damp soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, scouring pads or solvents
(e.g. acetone).
What to do if…
The appliance does not start or stops during
operation.
Malfunction
Fault code
The appliance
does not fill with
water.
• The Indicator light of the
programme in progress
flashes.
• The end-of-programme
indicator light flashes one
time.
The appliance
does not drain
the water.
The anti-flood
device operates.
• The Indicator light of the
programme in progress
flashes.
• The end-of-programme
indicator light flashes two
times.
• The Indicator light of the
programme in progress
flashes.
• The end-of-programme
indicator light flashes
three times.
First try to find a solution to the problem (refer
to the chart). If not, contact the service centre.
Possible cause
Possible solution
The water tap is blocked Clean the water tap.
or is furred with limescale.
The water pressure is
too low.
Contact your local water
authority.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The filter in the water inlet hose is blocked.
Clean the filter.
The connection of the
water inlet hose is not
correct.
Make sure that the connection is correct.
The water inlet hose is
damaged.
Make sure that the water inlet hose has no
damages.
There is a blockage in
the sink spigot.
Clean the sink spigot.
The connection of the
water drain hose is not
correct.
Make sure that the connection is correct.
The water drain hose is
damaged.
Make sure that the water drain hose has no
damages.
Close the water tap and
contact the service centre.
31
Malfunction
Fault code
Possible cause
The programme
does not start.
After the check, switch on the appliance. The
programme continues from the point of interruption.
If the malfunction shows again, contact the
service centre.
For other fault codes, not showed in the
chart, contact the service centre.
The necessary data for the service centre is
on the rating plate.
Possible solution
The appliance door is
open.
Close the door correctly.
The mains plug is not
connected in.
Put in the mains plug.
Blow out fuse in the
household fuse box.
Replace the fuse.
The delay start is set.
(Only for appliances with
delay start).
If you want to cancel the
delay start, refer to 'Select and start a washing
programme'.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
....................
Product number (PNC)
....................
Serial number (S.N.)
....................
The washing results and drying results are not satisfactory
Problem
The dishes are not clean.
Possible cause
Possible solution
The selected washing programme was not applicable for
the type of load and soil.
Make sure that the washing programme is applicable for the
type of load and soil.
The baskets were not loaded
Load the baskets correctly.
correctly, water did not touch all
surfaces.
The spray arms could not turn
freely because of incorrect arrangement of the load.
Make sure that an incorrect arrangement of the load does not
cause a blockage of the spray
arms.
The filters are dirty or not assembled and installed correctly.
Make sure that the filters are
clean and correctly assembled
and installed.
The quantity of detergent was
not sufficient or missing.
Make sure that the quantity of
detergent is sufficient.
The salt container is empty.
Fill the salt container with dishwasher salt.
Incorrect water softener adjustment
Adjust the water softener.
The salt container cap is not
closed correctly.
Make sure that the salt container
cap is closed correctly.
There are streaks, milky stains,
or a bluish layer on glasses and
dishes.
Rinse aid dosage is too high.
Decrease the rinse aid dosage.
Dry water drop stains on glasses
and dishes.
Rinse aid dosage is too low.
Increase the rinse aid dosage.
Limescale particles on the
dishes.
32
Problem
Possible cause
Possible solution
The detergent can be the cause.
Use a different brand of detergent.
The dishes are wet.
You have set a washing programme without drying phase or
with a decreased drying phase.
Let the door stay ajar for some
minutes before you remove the
dishes.
The dishes are wet and dull.
The rinse aid dispenser is empty.
Fill the rinse aid dispenser with
rinse aid.
The multitab function is on. (The Activate the rinse aid dispenser.
rinse aid dispenser is automati- Refer to 'How to activate the
cally off).
rinse aid dispenser'.
How to activate the rinse aid dispenser
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting
mode.
3. Press and hold function buttons B and C
until the indicator lights for function buttons A, B, and C start to flash.
4. Release function buttons B and C.
5. Press function button B.
– The indicator lights for function buttons
A and C go off.
– The indicator light for function button B
continues to flash.
6. Press function button B again.
– The end-of-programme indicator light
comes on.
7. Switch off the appliance to keep the operation.
To deactivate the rinse aid dispenser, do
the same procedure until the end-ofprogramme indicator light goes off.
Technical data
Dimensions
Width
596 mm
Height
858 - 938 mm
Depth
Water supply pressure
Water supply
1)
Capacity
550 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Cold water or hot water
Place settings
maximum 60 °C
12
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
The rating plate on the inner edge of the
appliance door shows the electrical connection data.
photovoltaic panels and aeolian), use a
hot water supply to decrease energy
consumption.
If the hot water comes from alternative
sources of energy, (e.g. solar panels,
Environment concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to
recycle it.
33
Sommaire
Consignes de sécurité
33
Description de l'appareil
36
Bandeau de commande
36
Avant la première utilisation
38
Réglage de l'adoucisseur d'eau
38
Utilisation du sel régénérant
39
Utilisation du produit de lavage et du liquide
de rinçage
40
Fonction "Tout en 1"
41
Rangement des couverts et de la vaisselle
41
Sélection et départ d'un programme de
lavage
43
Programmes de lavage
44
Entretien et nettoyage
45
En cas d'anomalie de fonctionnement
46
Caractéristiques techniques
49
En matière de protection de
l'environnement
49
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Lisez attentivement cette notice d'utilisation
avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre propre sécurité et la sécurité de
votre appareil.
• Pour le respect de l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec
l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou
cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne, afin
que le nouvel utilisateur soit correctement informé du fonctionnement de celui-ci et des
avertissements s'y rapportant.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque
lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
• Ne laissez pas les emballages à portée de
main des enfants. Risque d'asphyxie ou
de blessure corporelle.
• Conservez tous les produits de lavage
dans un endroit sûr. Ne laissez pas les enfants toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés
de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez pas les spécifications de cet
appareil. Vous risqueriez de vous blesser
et d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle
peuvent occasionner des brûlures chimiques au niveau des yeux, de la bouche et
de la gorge. Respectez les instructions de
sécurité du fabricant de produit de lavage
pour lave-vaisselle.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produits de lavage
peuvent subsister dans votre lave-vaisselle.
• Fermez toujours la porte après avoir chargé ou vidé le lave-vaisselle pour éviter toute blessure ou toute chute sur la porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas
sur la porte ouverte de votre appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez pas cet appareil à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres usages.
• N'utilisez pas cet appareil pour des usages
autres que celui pour lequel il a été conçu.
Vous éviterez ainsi des risques matériel et
corporel.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la
vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être lavés en lave-vaisselle.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflam-
34
•
•
•
•
•
•
•
•
mables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
Les couteaux et autres ustensiles pointus
ou tranchants doivent être placés dans le
panier à couverts avec la pointe vers le
bas, ou placez-les en position horizontale
dans le panier supérieur ou dans le panier
à couteaux (tous les modèles ne sont pas
équipés d'un panier à couteaux).
N'utilisez que des produits (sel, produit de
lavage, liquide de rinçage) spécifiques
pour lave-vaisselle.
Tout autre type de sel non spécialement
étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau.
Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les
grains de sel et l'eau salée qui a débordé
peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de l'appareil.
Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits
(par ex. un agent de nettoyage pour lavevaisselle, un produit de lavage liquide).
Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
Assurez-vous que les bras de lavage tournent librement avant de lancer le programme de lavage.
Évitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante
peut s'en échapper. Risque de brûlures
cutanées.
Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle
avant la fin du cycle de lavage.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil hors tension et débranchezle électriquement.
• N'utilisez pas de produits inflammables ou
corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres.
Contrôlez que les filtres sont correctement
installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage pourraient être compromises et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur
l'appareil pour son nettoyage. Risque
d'électrocution ou de dommage de l'appareil
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommageau cours du transport. Ne branchez
jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin vendeur.
• Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
• Seul un professionnel qualifié doit effectuer
l'installation, les raccordements électrique
et hydraulique, la mise en service et la
maintenance de l'appareil. Vous éviterez
ainsi des risques mobilier, immobilier et
corporel.
• Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
• Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques
et électriques.
• Attention ! Respectez les instructions
fournies pour :
– Installer l'appareil.
– Monter la porte du meuble.
– Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau et
de vidange.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à
proximité de structures sûres.
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit
où la température ambiante est inférieure
à 0 °C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
Tuyau d’arrivée d’eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder
l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas
des tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées
depuis longtemps. Laissez couler l’eau
pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager
les tuyaux d'eau lorsque vous installez
l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de
tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter
les fuites.
35
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient
pas.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est à double paroi
et comporte un câble d'alimentation intérieur ainsi qu'une soupape de sécurité. Le
tuyau d'arrivée d'eau est sous pression
uniquement lorsque l'eau s'écoule. Si le
tuyau d'arrivée d'eau fuit, la soupape de
sécurité coupe automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée
d'eau ou la soupape de sécurité dans
l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé,
débranchez immédiatement la prise
secteur.
– Contactez le service Après-vente de
votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
Avertissement Tension dangereuse
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple
ou d'un raccordement multiple. Risque
d'incendie.
• Ne remplacez pas ou ne changez pas le
câble d'alimentation. Contactez votre service Après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés
à l'arrière de l'appareil.
• Vérifiez que la prise est accessible après
l'installation.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil.
Mais tirez toujours sur la prise.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre
appareil ne doit être effectuée que par un
professionnel qualifié. Contactez votre
service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Mise au rebut de l'appareil
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil électriquement.
– Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Éliminez le dispositif de verrouillage de
porte. Il empêche les enfants ou les petits animaux de s'enfermer à l'intérieur
de l'appareil. Risque d'asphyxie.
Avertissement Les produits de
lavage pour lave-vaisselle sont
dangereux et peuvent être
corrosifs !
• Tout accident provoqué par ces produits de lavage doit impérativement
faire l'objet d'un appel à votre centre
antipoison régional et à un médecin.
• Si quelqu'un a avalé du produit de lavage pour lave-vaisselle, il faut immédiatement contacter le centre antipoison régional et un médecin.
• En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, rincez abondamment à l'eau en attendant l'intervention du médecin.
• Conservez les produits de lavage pour
lave-vaisselle dans un endroit sûr et
hors de portée des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil
ouverte quand celui-ci contient du
produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit
de lavage juste avant de démarrer un
programme de lavage.
36
Description de l'appareil
1
2
3
4
5
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir de sel régénérant
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
6
7
8
9
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion intermédiaire
Bandeau de commande
5
A
B
1
1
2
3
4
5
Touche Marche/Arrêt
Touches de sélection des programmes
Touche Départ différé
Voyants
Touches de fonction
C
2
D
E
3
4
37
Voyants
1)
Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous au
chapitre « Utilisation du sel régénérant ».
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs
heures après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement
de l'appareil.
Tout en 1
Il s'allume lorsque vous activez la fonction « Tout en 1 ». Reportez-vous au chapitre
« Fonction « Tout en 1 » ».
Fin de programme
S'allume quand :
• Le programme de lavage est terminé.
• Vous réglez le niveau de dureté de l'adoucisseur d'eau.
• Vous activez/désactivez le distributeur de liquide de rinçage.
• L'appareil rencontre une anomalie de fonctionnement.
Sel
1) Lorsque le réservoir de sel régénérant est vide, le voyant ne s'allume pas pendant qu'un programme est en cours.
Touches de sélection des programmes
Avec ces touches vous pouvez sélectionner
le programme de lavage. Le voyant correspondant s'allume lorsque vous appuyez sur
une touche.
Pour plus de détails sur les programmes de
lavage, reportez-vous au chapitre « Programmes de lavage ».
Touche Départ différé
Utilisez la touche Départ différé pour différer
l'heure de départ du programme de 3, 6 ou
9 heures. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Touches de fonction
Appuyez sur les touches de fonction pour :
• Régler électroniquement le niveau de
l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au
chapitre « Réglage de l’adoucisseur
d'eau ».
• Activer/désactiver la fonction « Tout en 1 ».
Reportez-vous au chapitre « Fonction Tout
en 1 ».
• Activer/désactiver le distributeur de liquide
de rinçage lorsque la fonction « Tout en 1 »
est activée. Reportez-vous au chapitre
« En cas d'anomalie de fonctionnement... ».
• Annuler le départ différé ou le programme
de lavage en cours. Reportez-vous au
chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
• Activer/désactiver les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre « Signaux sonores ».
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode Programmation
pour effectuer les opérations suivantes :
• Régler et démarrer un programme de lavage et/ou un départ différé.
• Régler électroniquement le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
• Activer/désactiver la fonction « Tout en 1 ».
• Activer/désactiver le distributeur de liquide
de rinçage.
• Activer/désactiver les signaux sonores.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
L'appareil se trouve en mode
Programmation lorsque :
– Tous les voyants du programme s'allument.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
L'appareil n'est pas en mode
Programmation lorsque :
– Un seul voyant de programme s'allume.
– Pour revenir au mode Programmation,
annulez le programme ou le départ différé. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Signaux sonores
Les signaux sonores indiquent :
• La fin d'un programme de lavage.
• Le réglage électronique du niveau d'adoucisseur d'eau.
• Une anomalie de fonctionnement de l'appareil.
Pour désactiver les signaux sonores, procédez comme suit :
1. Mettez l'appareil sous tension.
38
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction B et
C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que les voyants des touches de fonction
A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction A et B.
5. Appuyez sur la touche de fonction C.
– Les voyants des touches de fonction A
et B s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction C
clignote.
– Le voyant de fin du programme s'allume.
• Les signaux sonores sont actifs.
6. Appuyez de nouveau sur la touche de
fonction C.
– Le voyant de fin du programme
s'éteint.
• Les signaux sonores sont désactivés.
7. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser
l'opération.
Effectuez la procédure ci-dessus pour
activer à nouveau les signaux sonores.
Avant la première utilisation
Appliquez la procédure pas à pas en vous
reportant aux instructions suivantes :
1. Vérifiez si le réglage de dureté de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de
l'eau de votre région. Si nécessaire, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant
avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans
le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en
fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Versez la quantité appropriée de produit
de lavage dans le réservoir correspondant.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent
multifonctions ('3 en 1', '4 en 1', '5 en
1', etc.), reportez-vous au chapitre
« Fonction Tout en 1 ».
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur
d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et
sels sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
Ces échelles d'équivalence mesurent la dureté de l'eau :
• Degrés allemands (dH°).
• Degrés français (°TH).
• mmol/l (millimole par litre - unité internationale de mesure de la dureté de l'eau).
• Degrés Clarke.
Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la
dureté de l'eau de votre région. Si nécessaire, contactez votre Compagnie locale de distribution des eaux.
Dureté de l'eau
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
degrés
Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
1)
7
6
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
2
39
Dureté de l'eau
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
degrés
Clarke
manuel
électronique
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Réglage d'usine
2) Inutile d'utiliser du sel régénérant.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1
ou 2 (reportez-vous au tableau).
Réglage électronique
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction B et
C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que les voyants des touches de fonction
A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et C.
5. Appuyez sur la touche de fonction A.
– Les voyants des touches de fonction B
et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction A
continue de clignoter.
– Le voyant de fin du programme clignote. Le nombre de clignotements indique le réglage en cours.
– Les signaux sonores intermittents indiquent le niveau actuel.
Exemple : 5 clignotements et 5 signaux
sonores intermittents, pause, 5 clignotements et 5 signaux sonores intermittents
= niveau 5.
6. Appuyez sur la touche de fonction A pour
modifier le réglage. Chaque fois que vous
appuyez sur la touche de fonction A, le
réglage passe au niveau suivant.
7. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser
l'opération.
Si l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement au niveau 1, le voyant de sel
restera éteint.
Utilisation du sel régénérant
Pour remplir le réservoir de sel régénérant, exécutez la procédure suivante :
1. Dévissez le bouchon du réservoir de sel
en le tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez
le réservoir pour la première fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrezle en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour fermer le réservoir de
sel régénérant.
Il est normal que de l'eau s'écoule du
réservoir lorsque vous le remplissez de
sel.
40
Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage
1
3
2
4
30
8
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5
7
6
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage
qui figurent sur l'emballage du produit.
Pour remplir le distributeur de produit de lavage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage
2 afin d'ouvrir le couvercle 8 du réservoir du produit de lavage.
2. Introduisez le produit de lavage dans le
réservoir. 1 .
3. Si le programme de lavage comporte une
phase de prélavage, versez une petite
quantité de produit de lavage à l'intérieur
de la porte de l'appareil.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent,
placez-les dans le distributeur. 1 .
5. Fermez le réservoir du produit de lavage.
Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il
soit verrouillé.
Les produits de lavage de différents fabricants présentent un taux de dissolution variable. Certains produits de lavage
en pastilles n'atteignent pas leur pouvoir
de nettoyage optimal au cours de programmes courts. Sélectionnez un programme de lavage long si vous utilisez
des produits de lavage en pastilles, afin
d'éliminer complètement les résidus de
produit de lavage.
Utilisation du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage assure un rinçage
optimal et un séchage sans tâches ni
striures.
Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours du dernier rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage
7 afin d'ouvrir le couvercle 6 du distributeur de liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage 3 de liquide de rinçage. Le repère « max. » indique le niveau maximum.
41
3. Essuyez tout débordement de liquide de
rinçage à l'aide de papier absorbant, afin
d'éviter une formation excessive de
mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé après
chaque remplissage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Réglez le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 3.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de
rinçage entre 1 (minimum) et 4 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage
4 afin d'augmenter ou diminuer le dosage.
Remplissez le distributeur de produit de
rinçage quand le voyant 5 s'éclaire.
Fonction "Tout en 1"
La fonction « Tout en 1 » utilise les pastilles
de détergent multifonctions.
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Vérifiez que ces pastilles sont appropriées à
votre degré local de dureté de l'eau. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.
La fonction « Tout en 1 » une fois sélectionnée reste allumée sauf si vous la désactivez.
La fonction « Tout en 1 » désactive le débit
du liquide de rinçage et du sel.
La fonction « Tout en 1 » désactive le voyant
du réservoir à sel.
La durée du programme peut augmenter si
vous utilisez la fonction « Tout en 1 ».
Activez la fonction « Tout en 1 » avant de
lancer un programme de lavage.
Vous ne pouvez pas activer la fonction
« Tout en 1 » en cours de programme.
Pour activer la fonction « Tout en 1 » :
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction D et
E et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que le voyant « Tout en 1 » s'allume.
Pour désactiver la fonction « Tout en 1 » et
utiliser le produit de lavage, le sel régénérant
et le liquide de rinçage séparément :
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction D et
E et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que le voyant « Tout en 1 » s'éteigne.
4. Remplissez le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
5. Réglez la position maximale du degré de
dureté de l'eau.
6. Lancez un programme de lavage sans
charger l'appareil.
7. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
8. Réglez le dosage du liquide de rinçage.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Conseils et astuces
N'utilisez pas le lave-vaisselle pour nettoyer
des objets absorbant l'eau (chiffon, éponges
de nettoyage...).
• Avant de charger la vaisselle et les couverts, veillez à :
– Retirer les restes d'aliments.
– Laisser tremper les casseroles au fond
desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
• Lorsque vous chargez les couverts et la
vaisselle, veillez à :
– Charger les articles creux tels que tasses, verres et casseroles, etc. en les retournant.
– Vous assurer que l'eau ne s'accumule
pas dans un creux ou dans un fond
bombé.
– Vous assurer que les couverts et la vaisselle ne s'emboîtent pas.
– Vérifier que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
– Placer les petites pièces dans le panier
à couverts.
42
– Intercaler les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
– Placer les ustensiles dans la machine de
façon à ce que l’eau puisse accéder à
toutes les surfaces.
• La vaisselle en plastique et les poêles en
matériau antiadhésif tendent à retenir les
gouttes d'eau.
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils
ne puissent pas se retourner.
Panier inférieur
Rangez les casseroles, les couvercles, les
assiettes, les saladiers et les couverts dans
le panier inférieur. Disposez les plats et les
grands couvercles autour du panier.
Panier à couverts
Placez les fourchettes et les cuillères, manche tourné vers le bas.
Placez les couteaux, manche tourné vers le
haut.
Intercalez les cuillères aux autres couverts,
afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et
la forme des couverts ne permettent pas
d'utiliser la grille, vous pouvez la retirer.
Abaissez les rangées d'ergots du panier inférieur pour pouvoir charger les grands plats,
casseroles, poêles et saladiers.
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour des assiettes (de 24 cm de diamètre maximum),
sous-tasses, saladiers, tasses, verres, casseroles et couvercles. Placez les ustensiles
dans l'appareil de façon à ce que l’eau puisse
accéder à toutes les surfaces.
43
Hauteur maximale de la vaisselle dans :
Position haute
22 cm
33 cm
Position basse
26 cm
29 cm
Pour régler le panier supérieur en position
haute, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés
jusqu'à ce que le mécanisme s'enclenche et que le panier soit stable.
Les assiettes ne doivent pas être placées dans les trois premières sections
situées à l'avant du panier. Vérifiez que
les assiettes sont inclinées vers l'avant.
Placez les verres à long pied dans les supports pour tasses en les retournant. Pour les
ustensiles longs, rabattez les supports de
tasses vers le haut.
Pour régler le panier supérieur en position
basse, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Relevez doucement les deux parties latérales.
3. Tenez le mécanisme et laissez-le retomber lentement.
Réglage de la hauteur du panier
supérieur
Vous pouvez placer le panier supérieur dans
deux positions pour faciliter le chargement.
Attention
• Ne soulevez ou n'abaissez jamais le
panier d'un seul côté uniquement.
• Si le panier est en position haute, ne
placez pas de tasses sur les supports
de tasses.
Hauteur maximale de la vaisselle dans :
le panier
supérieur
le panier
inférieur
Sélection et départ d'un programme de lavage
Régler et démarrer un programme de
lavage sans départ différé
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Sélectionnez un programme de lavage.
Reportez-vous au chapitre « Programmes de lavage ».
– Le voyant du programme correspondant s'allume.
4. Fermez la porte de l'appareil. Le programme de lavage démarre automatiquement.
44
Régler et démarrer un programme de
lavage avec départ différé
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Sélectionnez un programme de lavage.
3. Appuyez sur la touche de départ différé
jusqu'à ce que le voyant correspondant
au décompte du départ différé s'allume.
4. Fermez la porte de l'appareil.
– Le décompte démarre automatiquement.
– Lorsque le décompte est terminé, le
programme de lavage démarre automatiquement.
L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la porte, le décompte reprend là
où il a été interrompu.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où
il a été interrompu.
Pour annuler un programme de lavage
ou un départ différé
Si un programme de lavage ou un départ
différé n'a pas encore démarré, vous
pouvez changer la sélection.
Lorsqu'un programme de lavage ou un
départ différé est en cours, il est impossible de modifier la sélection. Pour effectuer une nouvelle sélection, annulez
le programme de lavage ou le départ différé.
Lorsque vous annulez le départ différé,
cela annule automatiquement le programme de lavage sélectionné. Vous
devez répéter la sélection du programme de lavage.
1. Appuyez sur les touches de fonction B et
C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que tous les voyants de programme s'allument.
2. Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du produit
de lavage dans le distributeur correspondant.
À la fin d'un programme de lavage
• L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le voyant Fin de programme s'allume.
2. Mettez l'appareil à l'arrêt.
3. Pour de meilleurs résultats de séchage,
entrouvrez la porte pendant quelques minutes.
Retirez la vaisselle
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant
de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle
encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis
le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent
être mouillés. L’acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.
Programmes de lavage
Programmes de lavage
Programme
Degré de salissure
1)
Description du programme
Très sale
Plats, casseroles,
couverts et vaisselle
Prélavage
Lavage principal à 70 °C
2 rinçages intermédiaires
Dernier rinçage
Séchage
Tous
Plats, casseroles,
couverts et vaisselle
Prélavage
Lavage principal à 45°C ou 70°C
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Dernier rinçage
Séchage
Intensif
Automatique
Type de vaisselle
45
Programme
Rapide
Degré de salissure
Type de vaisselle
Description du programme
Normalement ou
légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage principal à 65 °C
Rinçage
Normalement sa- Vaisselle et couverts
le
Prélavage
Lavage principal à 50 °C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Normalement ou
légèrement sale
Lavage principal à 45 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
2)
Économie
3)
Verres
Vaisselle délicate et
verres
1) L'appareil ajuste automatiquement la température et la quantité d'eau. Cela dépend si l'appareil a une pleine charge
ou non et du degré de salissure de la vaisselle. La durée du programme et les consommations peuvent varier.
2) Quand vous avez une charge légère, ce programme constitue une solution économique avec de parfaits résultats
de lavage.
3) Programme de test pour les instituts de tests. Reportez-vous au livret fourni pour les données de test.
Valeurs de consommation
Programme
Durée (minutes)
Énergie (kWh)
Eau (litres)
80 - 90
1,6 - 1,8
22 - 24
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
12 - 13
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
Intensif
Automatique
Rapide
Économie
Verres
Ces valeurs peuvent changer en fonction de la pression et de la température
Entretien et nettoyage
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales, les résultats du lavage
sont moins satisfaisants.
L'appareil possède 3 filtres :
1. Un filtre grossier (A)
2. Un micro-filtre (B)
3. Un filtre plat (C).
de l'eau, des variations dans l'alimentation électrique et la quantité de vaisselle.
46
A
B
C
1. Pour déverrouiller le système de filtrage,
tournez la poignée du microfiltre (B) d'environ 1/4 de tour vers la gauche. Soulevez
le filtre pour le retirer du filtre plat (C).
4. Nettoyez les filtres sous l'eau courante.
5. Réinstallez le filtre plat (C) dans le fond de
la cuve.
6. Placez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres à
la fois.
7. Remettez le système de filtre en place.
8. Bloquez-le en tournant la poignée du microfiltre (B) dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à la butée.
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez-les à l'aide d'un
cure-dent.
Pour nettoyer les surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil,
de même que le bandeau de commandes, à
l'aide d'un chiffon doux humide. Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse. N'utilisez en aucun cas de substances abrasives,
de tampons à récurer ou de solvants (acétone).
2. Retirez le filtre grossier (A) du microfiltre
(B).
3. Retirez le filtre plat (C) du fond de la cuve.
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt
en cours de programme.
Essayez d'abord de trouver une solution au
problème (reportez-vous au tableau). Si vous
n'y arrivez pas, contactez votre service
Après-vente.
47
Anomalie
L'appareil n'est
pas approvisionné en eau.
Code d’erreur
Cause possible
• Le voyant du programme Le robinet d'arrivée
en cours clignote.
d'eau est obstrué ou in• Le voyant de fin du procrusté de tartre.
gramme clignote une fois.
Solution possible
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
La pression d'eau est
trop basse.
Contactez votre Compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée
d’eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le filtre situé dans le
Nettoyez le filtre.
tuyau d'arrivée d'eau est
bouché.
L'appareil ne vidange pas.
• Le voyant du programme
en cours clignote.
• Le voyant de fin du programme clignote deux
fois.
Le tuyau d'arrivée d'eau
n'a pas été installé correctement.
Vérifiez que le tuyau est
bien raccordé.
Le tuyau d'arrivée d'eau
est endommagé.
Assurez-vous que le
tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas endommagé.
Le robinet de l'évier est
bouché.
Nettoyez le robinet de
l'évier.
Le tuyau de vidange n'a Vérifiez que le tuyau est
pas été raccordé correc- bien raccordé.
tement.
Le tuyau de vidange est
endommagé.
Le système de
sécurité anti-débordement s'est
déclenché.
• Le voyant du programme
en cours clignote.
• Le voyant de fin du programme clignote trois
fois.
Le programme
ne démarre pas.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez
l'appareil en fonctionnement. Le programme
reprend là où il a été interrompu.
Assurez-vous que le
tuyau de vidange n'est
pas endommagé.
Fermez le robinet d'eau
et contactez votre service après-vente.
La porte de l'appareil est
ouverte.
Fermez la porte correctement.
La fiche secteur n'est
pas branchée.
Insérez la fiche dans la
prise secteur.
Un fusible a disjoncté
dans la boîte à fusibles
de votre habitation.
Remplacez le fusible.
La fonction Départ différé est sélectionnée. (Uniquement pour les appareils avec la fonction Départ différé).
Si vous souhaitez annuler le départ différé, reportez-vous à « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Si l'anomalie persiste, contactez le service
Après-vente.
48
Si des codes d'erreurs non décrits dans le
tableau s'affichent, contactez le Service
Après-vente.
Les informations nécessaires pour le service
Après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Nous vous recommandons de noter les informations ici :
Modèle (MOD.)
....................
Numéro du produit (PNC)
....................
Numéro de série (S.N.)
....................
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Symptôme
La vaisselle n’est pas propre.
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le Vérifiez que ce programme de
programme approprié pour ce
lavage est approprié pour ce tytype de vaisselle et de salissure. pe de vaisselle et de salissure.
Les paniers n'ont pas été chargés correctement, l'eau n'a pas
pu accéder à toutes les surfaces.
Chargez les paniers correctement.
Les bras d’aspersion ne peuvent pas tourner parce que la
vaisselle est mal positionnée.
Vérifiez qu'une disposition incorrecte de la vaisselle ne bloque
pas les bras d'aspersion.
Les filtres sont encrassés ou mal
montés et installés.
Assurez-vous que les filtres sont
propres et correctement montés
et installés.
Vous avez utilisé trop peu de
Vérifiez que la quantité de proproduit de lavage ou avez oublié duit de lavage est suffisante.
d'approvisionner le distributeur
de produit de lavage.
Traces de tartre sur la vaisselle.
Le réservoir de sel est vide.
Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
L'adoucisseur d'eau a été mal
réglé.
Réglez l'adoucisseur d'eau.
Le bouchon du réservoir à sel
n'a pas été vissé correctement.
Assurez-vous que le bouchon
du réservoir à sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présen- Le dosage du liquide de rinçage Réduisez le dosage du liquide de
tent des rayures, des taches
est trop élevé.
rinçage.
blanches ou un film bleuâtre.
Traces de gouttes d'eau séchée Le dosage du liquide de rinçage Augmentez le dosage du liquide
sur les verres et la vaisselle
est insuffisant.
de rinçage.
Il se peut que le produit de lava- Utilisez une autre marque de
ge soit en cause.
produit de lavage.
La vaisselle est mouillée.
Vous avez sélectionné un programme de lavage sans phase
de séchage ou avec une phase
de séchage courte.
Laissez la porte du lave-vaisselle
entrouverte pendant quelques
minutes avant de retirer la vaisselle.
La vaisselle est mouillée et terne.
Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
La fonction « Tout en 1 » est activée. (Le distributeur de liquide
de rinçage s'arrête automatiquement).
Activez le distributeur de liquide
de rinçage. Reportez-vous au
chapitre « Pour activer le distributeur de liquide de rinçage ».
49
Pour activer le distributeur de liquide de
rinçage
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction B et
C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que les voyants des touches de fonction
A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et C.
5. Appuyez sur la touche de fonction B.
– Les voyants des touches de fonction A
et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction B
clignote.
6. Appuyez à nouveau sur la touche de
fonction B.
– Le voyant de fin du programme s'allume.
7. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser
l'opération.
Pour désactiver le distributeur de liquide
de rinçage, répétez la même procédure
jusqu'à ce que le voyant de fin du programme s'éteigne.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur
596 mm
Hauteur
858 - 938 mm
Profondeur
Pression de l'eau d'alimentation
550 mm
Minimale
0,5 bars (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude
maximum 60 °C
Capacité
Couverts
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
La plaque signalétique située sur le bord
intérieur de la porte de l'appareil donne
des informations sur le branchement
électrique.
Si l'eau chaude est produite à partir de
sources énergétiques alternatives plus
respectueuses de l'environnement (par
ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire
la consommation énergétique.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les bacs
de recyclage prévus à cet effet.
50
Inhalt
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienblende
Vor der ersten Inbetriebnahme
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Verwendung von Reinigungsmittel und
Klarspüler
Funktion "Multitab"
50
53
53
55
55
56
57
58
Laden von Besteck und Geschirr
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Spülprogramme
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Umwelttipps
58
60
61
62
63
66
66
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Installation und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Für die Achtung der der Umwelt.
• Für die korrekte Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in
der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses anderswo aufstellen oder verkaufen.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich,
wenn eine inkorrekte Installation und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Geräts
angeleitet werden, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungs- oder Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel
dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und kleine Tiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen
des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder im Hals zu
vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Geschirrspüler. Es können Reinigungsmittelrückstände im Gerät zurückbleiben.
• Schließen Sie nach dem Beladen oder Entladen des Gerätes stets die Tür, um Verletzungen oder das Stolpern über die offene Tür zu vermeiden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im
Haushalt bestimmt und darf nicht für gewerbliche, industrielle oder sonstige Zwecke verwendet werden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere
Zwecke, als für die es gefertigt wurde. Sie
vermeiden damit Verletzungen von Personen oder Schäden am Eigentum.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich
spülmaschinengeeignete Haushaltsutensilien.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, in das Gerät und
stellen Sie solche nicht in die Nähe oder
auf das Gerät. Dabei besteht Explosionsund Brandgefahr.
• Stellen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in
den Besteckkorb. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den
Oberkorb oder in den Messerkorb. (Nicht
alle Modelle sind mit einem Messerkorb
ausgestattet.)
51
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte
(Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht
für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann
zur Beschädigung des Wasserenthärters
führen.
• Füllen Sie das Gerät mit Salz, bevor Sie ein
Spülprogramm starten. Die Salzkörner
und das Salzwasser können Korrosion
und damit ein Loch im Boden Ihres Geräts
verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (wie z. B. Reinigungsmittel für
Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den
Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das
Gerät beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können,
bevor Sie ein Spülprogramm starten.
• Wenn Sie die Tür öffnen, während das Gerät in Betrieb ist, kann heißer Dampf austreten. Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie vor dem Ende des Spülprogramms kein Geschirr aus dem Gerät.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne
Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter
ordnungsgemäß eingesetzt sind. Falsch
eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellenden Spülergebnissen und einer
Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl. Dabei besteht
Stromschlaggefahr und das Gerät könnte
beschädigt werden.
Installation
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät während
des Transports nicht beschädigt wurde.
Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
an. und wenden Sie sich bei Bedarf an den
Lieferanten.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch
alle Verpackungsmaterialien.
• Die Elektro- und Sanitärinstallation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts
dürfen nur durch qualifizierte Personen erfolgen, damit Geräteschäden oder Verletzungen vermieden werden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker
während der Installation nicht an einer
Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des
Geräts. Dabei könnten hydraulische oder
elektrische Bauteile beschädigt werden.
• Wichtig! Halten Sie sich für folgende Tätigkeiten an die Anweisungen auf der beiliegenden Schablone:
– Installation des Geräts.
– Montage der Küchenmöbeltür.
– Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter
und an angrenzenden sicheren Konstruktionen installiert ist.
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort
auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
Wasseranschluss
• Verwenden Sie neue Schläuche und keine
gebrauchten Schläuche für den Anschluss
der Wasserversorgung.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue
oder lange nicht mehr benutzte Schläuche
an, sondern lassen Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch den Schlauch
fließen und schließen Sie erst dann den
Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit
kein Wasser austreten kann.
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des
Gerätes, dass die Schläuche keine Wasserlecks aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch ist doppelwandig und besitzt ein inneres Netzkabel und
ein Sicherheitsventil. Der Wasserzulaufschlauch steht nur unter Druck, wenn das
Wasser durchläuft. Wenn der Wasserzu-
52
laufschlauch eine undichte Stelle aufweist,
unterbricht das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil
nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt sind.
– Wenden Sie sich für den Austausch
des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil an den Kundendienst.
Warnung! Gefährliche Spannung.
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Haushaltsstromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckerleisten oder Verlängerungskabel, da andernfalls Brandgefahr besteht.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst
das Netzkabel, sondern wenden Sie sich
an den Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und
das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu
quetschen oder zu beschädigen.
• Wählen Sie eine Netzsteckdose, die auch
nach der Installation des Gerätes noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät vom Stromnetz trennen möch-
ten, sondern ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem
Gerät Reparaturarbeiten durchführen.
Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder
Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie die Türverriegelung und
entsorgen Sie diese. So wird verhindert,
dass Kinder oder kleine Tiere im Gerät
eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
Warnung! Die GeschirrspülerReinigungsmittel sind gefährlich
und können Korrosion verursachen!
• Sollte sich mit diesen Reinigungsmitteln ein Unfall ereignen, wenden Sie
sich umgehend an Ihre örtliche Vergiftungszentrale und einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in den
Mund gelangen, wenden Sie sich umgehend an Ihre örtliche Vergiftungszentrale und einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend an einen Arzt und spülen Sie die
Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an
einem sicheren Ort außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen
stehen, solange sich Reinigungsmittel
im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
53
Gerätebeschreibung
1
2
3
4
5
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
6
7
8
9
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Bedienblende
5
A
1
1
2
3
4
5
Ein-/Aus-Taste
Programmwahltasten
Zeitvorwahltaste
Kontrolllampen
Funktionstasten
B
C
2
D
E
3
4
54
Kontrolllampen
Salz
1)
Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Abschnitt „Gebrauch von Salz für Geschirrspüler“.
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige Stunden
leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Multitab
Leuchtet beim Einschalten der Funktion Multitab auf. Siehe Abschnitt „Funktion
Multitab“.
Programmende
Leuchtet auf:
• Wenn das Spülprogramm beendet ist.
• Bei der Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Beim Ein-/Abschalten der Klarspüldosierung.
• Bei einer Gerätestörung.
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchtet die Kontrolllampe für Salz nie auf, auch wenn der Salzbehälter
leer ist.
Programmwahltasten
Mit diesen Tasten erfolgt die Auswahl des
Spülprogramms. Wenn Sie eine Programmwahltaste drücken, leuchtet die zugehörige
Kontrolllampe auf.
Nähere Informationen über die Spülprogramme finden Sie im Abschnitt „Spülprogramme“.
Zeitvorwahltaste
Benutzen Sie diese Taste, um den Start des
Spülprogramms um 3, 6 oder 9 Stunden zu
verzögern. Siehe Abschnitt „Auswählen und
Starten eines Spülprogramms“.
Funktionstasten
Benutzen Sie die Funktionstasten für folgende Vorgänge:
• Bei der elektronischen Einstellung der
Wasserenthärterstufe. Beachten Sie den
Abschnitt „Einstellung des Wasserenthärters“.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab. Siehe Abschnitt „Funktion Multitab“.
• Zum Ein-/Abschalten des KlarspülmittelDosierers, wenn die Funktion Multitab eingeschaltet ist. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
• Zum Abbrechen des laufenden Spülprogramms oder einer laufenden Zeitvorwahl.
Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten
eines Spülprogramms“.
• Zum Ein-/Ausschalten der akustischen
Signale. Siehe Abschnitt „Akustische Signale“.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende
Einstellungen im Einstellmodus befinden:
• Zur Auswahl und zum Start eines Spülprogramms und/oder der Zeitvorwahl.
• Bei der elektronischen Einstellung der
Wasserenthärterstufe.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab.
• Zum Aktivieren/Deaktivieren des Klarspülmittel-Dosierers.
• Zum Ein-/Ausschalten der akustischen
Signale.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät
ist im Einstellmodus, wenn:
– Alle Programmkontrolllampen aufleuchten.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät
ist nicht im Einstellmodus, wenn:
– Nur eine Programmkontrolllampe leuchtet.
– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder
den Start der Zeitvorwahl abbrechen.
Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Akustische Signale
Die akustischen Signale zeigen an:
• Das Ende des Spülprogramms.
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe.
• Eine Fehlfunktion des Geräts.
Führen Sie folgende Schritte durch, um die
akustischen Signale auszuschalten:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Einstellmodus befindet.
55
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C
gedrückt, bis die Kontrolllampen der
Funktionstasten A, B und C zu blinken
beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten A und B
los.
5. Drücken Sie die Funktionstaste C.
– Die Kontrolllampen der Funktionstasten A und B erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste
C blinkt.
– Die Programmendeanzeige leuchtet
auf.
• Die Signaltöne sind eingeschaltet.
6. Drücken Sie die Funktionstaste C erneut.
– Die Kontrolllampe Programmende erlischt.
• Die akustischen Signale sind abgeschaltet.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die
Einstellung gespeichert wird.
Führen Sie das obige Verfahren durch,
um die akustischen Signale wieder zu
aktivieren.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Bitte halten Sie sich für die folgenden Schritte
genau an die Anweisung:
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht und stellen Sie ihn bei
Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit
Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den
Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter
mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Reinigertabletten („3 in 1“, „4
in 1“, „5 in 1“ etc.) verwenden, siehe Abschnitt „Funktion Multitab“.
Einstellen des Wasserenthärters
Der Wasserenthärter entfernt im Wasser enthaltene Minerale und Salze. Minerale und
Salze können sich negativ auf die Funktion
des Gerätes auswirken.
Gleichwertige Messeinheiten der Wasserhärte:
• Deutsche Wasserhärtegrade (dH°)
• Französische Wasserhärtegrade (°TH)
• mmol/l (Millimol pro Liter - internationale
Einheit für Wasserhärtegrade)
• Clarke-Werte.
Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet ein.
Bei Bedarf erfahren Sie den Härtegrad bei
Ihrem Wasserversorger.
Wasserhärte
Wasserhärteeinstellung
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuell
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
1)
elektronisch
10
56
Wasserhärte
Wasserhärteeinstellung
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuell
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
elektronisch
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Werkseinstellung.
2) Kein Salz erforderlich.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler
auf Härtestufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C
gedrückt, bis die Kontrolllampen der
Funktionstasten A, B und C zu blinken
beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C
los.
5. Drücken Sie die Funktionstaste A.
– Die Kontrolllampen der Funktionstasten B und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste A
blinkt weiterhin.
– Die Programmendeanzeige beginnt zu
blinken. Die Anzahl der Blinkzeichen
zeigt die gegenwärtige Einstellung.
– Die aufeinander folgenden Töne geben
die aktuelle Einstellung wieder.
Beispiel: 5 Blinkzeichen und 5 aufeinander folgende Töne, Pause, 5 Blinkzeichen
und 5 aufeinander folgende Töne = Härtegrad 5.
6. Drücken Sie zur Einstellungsänderung
die Taste A. Mit jedem Drücken der Funktionstaste A wechselt die Einstellung auf
die nachfolgende Härtestufe.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die
Einstellung gespeichert wird.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch
auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die Salzkontrollleuchte dunkel.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Gehen Sie wie folgt vor, um den Salzbehälter aufzufüllen:
1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu öffnen.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur vor der ersten Benutzung).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den Behälter mit Salz zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit
Salz Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
57
Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler
1
3
2
4
30
8
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5
7
6
Gebrauch von Reinigungsmittel
Um die Umwelt zu schützen, verwenden
Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des
Reinigungsmittelsherstellers auf der Reinigerverpackung.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Reinigungsmittelbehälter zu füllen:
1. Drücken Sie die Freigabetaste 2 , um
den Deckel 8 des Reinigungsmittelbehälters zu öffnen.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den
Behälter. 1 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine Menge
Reinigungsmittel auf die Innenseite der
Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter. 1 .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter, indem Sie auf den Deckel drücken,
bis er einrastet.
Reinigungsmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell
auf. Einige Geschirrspüler-Tabs erbringen bei kurzen Spülprogrammen keine
optimalen Ergebnisse. Wählen Sie lange
Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, damit sich das Reinigungsmittel vollständig auflösen kann.
Gebrauch von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Das Klarspülmittel wird automatisch bei
der letzten Spülphase zugesetzt.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie die Freigabetaste 7 zum
Öffnen des Deckels 6 des Klarspülmittel-Dosierers.
58
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 3
mit Klarspülmittel. Die Markierung „max.“
zeigt den maximalen Pegel an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel
mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu
große Schaumbildung während des
Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken,
bis er einrastet.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer,
wenn die Anzeige 5 durchsichtig wird.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf
die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4
(höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie den Klarspülmittelwähler 4 zur
Erhöhung oder Verringerung der Dosierung.
Funktion "Multitab"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz.
Einige Tab-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet sind.
Siehe hierzu die Herstellerangaben.
Wenn Sie die Funktion Multitab einschalten,
bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder
abschalten.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch die
Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampe für Salz.
Die Programmdauer kann sich erhöhen,
wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Aktivieren Sie die Funktion Multitab vor
dem Start des Spülprogramms.
Sie können die Funktion Multitab nicht
mehr ein- oder ausschalten, wenn das
Programm bereits angelaufen ist.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt
ein:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie die Funktionstasten D und E
gedrückt, bis die Multitab-Kontrolllampe
aufleuchtet.
Zur Deaktivierung der Funktion Multitab für
die separate Verwendung von
Reinigungsmittel, Salz und Klarspülmittel:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie die Funktionstasten D und E
gedrückt, bis die Multitab-Kontrolllampe
erlischt.
4. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die
höchste Stufe ein.
6. Führen Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr aus.
7. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
ein.
8. Stellen Sie die Klarspülmittel-Dosierung
ein.
Laden von Besteck und Geschirr
Hinweise und Tipps
Benutzen Sie das Gerät nicht zur Reinigung
von Wasser absorbierenden Gegenständen
(z. B. Schwämme und Geschirrtücher).
• Bevor Sie das Gerät mit Geschirr und Besteck beladen, gehen Sie wie folgt vor:
– Entfernen Sie alle Lebensmittelreste
vom Geschirr.
– Weichen Sie angebrannte Reste in Pfannen oder Töpfen ein.
• Achten Sie beim Einordnen von Geschirr
und Besteck auf Folgendes:
– Ordnen Sie Hohlgefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
– Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältnissen oder Vertiefungen
sammeln kann.
– Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander klebt.
59
– Achten Sie darauf, dass die Gläser sich
nicht gegenseitig berühren.
– Legen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb.
– Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
– Ordnen Sie das Spülgut so an, dass das
Wasser die Oberflächen aller Geschirrteile erreicht.
• Kunststoffgeschirr und Töpfe mit Antihaftbeschichtung neigen dazu, Wassertropfen
zurückzuhalten.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den
Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht verrutschen können.
Unterkorb
Stellen Sie Töpfe, Deckel, Teller, Salatschüsseln und Besteck in den Unterkorb. Ordnen
Sie Servierplatten und große Deckel am
Rand des Unterkorbs an.
Besteckkorb
Stellen Sie Gabeln und Löffel mit den Griffen
nach unten hinein.
Stellen Sie Messer mit den Griffen nach oben
hinein.
Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so
können sie nicht zusammenkleben.
Verwenden Sie das Besteckgitter. Wenn die
Besteckabmessungen die Verwendung des
Besteckgitters nicht zulassen, kann es entfernt werden.
Die Stachelreihen am Unterkorb können
flach umgeklappt werden, um Töpfe, Pfannen und Schüsseln einzuordnen.
Oberkorb
Der Oberkorb ist zur Aufnahme von Tellern
(bis zu 24 cm Durchmesser), Saucieren, Salatschüsseln, Tassen, Gläsern, Töpfen und
Deckeln bestimmt. Ordnen Sie das Spülgut
so an, dass das Wasser die Oberflächen aller
Geschirrteile erreicht.
60
Maximale Geschirrhöhe im:
Obere Stellung
22 cm
33 cm
Untere Stellung
26 cm
29 cm
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb in
die obere Position zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
heraus.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten
vorsichtig an, bis der Mechanismus einrastet und der Korb stabil ist.
Stellen Sie keine Teller in die ersten drei
Reihen des Korbs. Stellen Sie sicher,
dass die Teller nach vorn geneigt sind.
Langstielige Gläser können mit dem Stiel
nach oben in die Tassenablagen gestellt werden. Für größeres Geschirr können die Tassenablagen nach oben umgeklappt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb
nach unten zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
heraus.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten
vorsichtig an.
3. Halten Sie den Mechanismus fest und
lassen Sie ihn langsam nach unten fallen.
Höhenverstellung des Oberkorbs
Der Oberkorb kann für eine flexiblere Beladung in zwei verschiedenen Höhen in den
Geschirrspüler eingeschoben werden.
Maximale Geschirrhöhe im:
Oberkorb
Unterkorb
Vorsicht!
• Die Korbhöhe darf nie nur auf einer
Seite nach oben oder nach unten verstellt werden.
• Stellen Sie keine Tassen auf die Tassenablage, wenn sich der Korb in der
oberen Position befindet.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm. Siehe
hierzu „Spülprogramme“.
– Die Kontrolllampe des entsprechenden
Programms leuchtet auf.
4. Schließen Sie die Gerätetür. Das Spülprogramm startet automatisch.
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie ein Spülprogramm.
3. Drücken Sie wiederholt die Zeitvorwahltaste, bis die Kontrolllampe, die der gewünschten Verzögerung entspricht, aufleuchtet.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt automatisch.
61
Spülprogramm gelöscht. In diesem Fall
müssen Sie das Spülprogramm erneut
auswählen.
– Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet
das Spülprogramm automatisch.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, läuft die Zeitvorwahl
ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung
weiter.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle
fortgesetzt, an der es unterbrochen
wurde.
Abbruch eines Spülprogramms oder der
Zeitvorwahl
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, können Sie die Auswahl ändern.
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl in Betrieb sind, kann die Auswahl nicht mehr geändert werden. Für
eine neue Auswahl muss das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl abgebrochen werden.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen,
wird automatisch auch das ausgewählte
1. Halten Sie die Funktionstasten B und C
gedrückt, bis alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
2. Bevor Sie ein neues Spülprogramm wählen, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Am Ende des Spülprogramms
• Das Gerät stoppt automatisch.
• Die akustischen Signale ertönen.
1. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
– Die Programmendeanzeige leuchtet.
2. Sie können das Gerät ausschalten.
3. Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen
Spaltbreit.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor
Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann
den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür
kann sich Wasser niederschlagen, da sich
Edelstahl schneller abkühlt als das Geschirr.
Spülprogramme
Spülprogramme
Programm
Intensiv
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorwaschen
Hauptspülgang 70 °C
2 mittlere Spülgänge
Klarspülgang
Trocknen
Beliebig
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorwaschen
Hauptspülgang 45 °C oder 70 °C
1 oder 2 mittlere Spülgänge
Klarspülgang
Trocknen
Normal/leicht
verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 65 °C
Spülgang
Automatik
1)
Kurz
2)
Programmbeschreibung
62
Programm
Energiesparen
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorwaschen
Hauptspülgang 50 °C
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülgang
Trocknen
Normal/leicht
verschmutzt
Empfindliches Geschirr und Gläser
Hauptspülgang 45 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
3)
Gläser
1) Das Gerät stellt die Wassertemperatur und Wassermenge automatisch ein. Diese hängen vom Verschmutzungsgrad
des Geschirrs ab und davon, ob das Gerät ganz oder teilweise beladen ist. Die Programmdauer und Verbrauchswerte
können sich ändern.
2) Wenn Sie eine geringe Beladung haben, bietet dieses Programm eine zeitsparende Lösung mit perfekten
Spülergebnissen.
3) Testprogramm für Prüfinstitute. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Programm
Dauer (in Minuten)
Energie (kWh)
Wasser (in Litern)
80 - 90
1,6 - 1,8
22 - 24
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
12 - 13
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
Intensiv
Automatik
Kurz
Energiesparen
Gläser
Druck und Temperatur des Wassers, die
Schwankungen in der Stromversorgung
und die Geschirrmenge können diese
Werte verändern.
Reinigung und Pflege
Entfernen und Reinigen der Filter
Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis.
Das Gerät hat 3 Filter:
1. Grobfilter (A).
2. Mikrofilter (B).
3. Flachfilter (C).
A
B
C
1. Um das Filtersystem zu entriegeln, drehen Sie den Griff des Mikrofilters (B) etwa
1/4 Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
63
Heben Sie den Filter aus dem Flachfilter
(C).
2. Nehmen Sie den Grobfilter (A) aus dem
Mikrofilter (B).
3. Nehmen Sie den Flachfilter (C) unten aus
dem Gerät heraus.
4. Reinigen Sie die Filter unter fließendem
Wasser.
5. Setzen Sie den Flachfilter (C) unten in das
Gerät ein.
6. Setzen Sie den Grobfilter (A) in den Mikrofilter (B) ein und drücken Sie die Filter
zusammen.
7. Setzen Sie das Filtersystem wieder ein.
8. Um das Filtersystem zu verriegeln, drehen Sie den Griff des Mikrofilters (B) im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft
sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des Gerätes mit einem weichen
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, Metallschwämmchen oder
Lösungsmittel (Azeton usw.).
Was tun, wenn …
Das Gerät startet nicht oder hält während
des Betriebs an.
Versuchen Sie zuerst, eine Lösung für das
Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle).
Störung
Es läuft kein
Wasser in das
Gerät.
Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich an
den Kundendienst.
Fehlercode
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
• Die Kontrolllampe des
laufenden Programms
blinkt.
• Die Programmendeanzeige blinkt einmal.
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
64
Störung
Das Gerät pumpt
das Wasser nicht
ab.
Die AquasafeEinrichtung ist
ausgelöst.
Fehlercode
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig
angeschlossen.
Vergewissern Sie sich,
dass die Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Wasserzulaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserzulaufschlauch nicht beschädigt ist.
• Die Kontrolllampe des
Der Siphon ist verstopft.
laufenden Programms
blinkt.
• Die Programmendeanzeige blinkt zweimal.
Der Wasserablaufschlauch ist nicht richtig
angeschlossen.
Vergewissern Sie sich,
dass die Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Ablaufschlauch ist
beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserablaufschlauch keine Beschädigungen aufweist.
• Die Kontrolllampe des
laufenden Programms
blinkt.
• Die Programmendeanzeige blinkt dreimal.
Das Programm
startet nicht.
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem
Sie es überprüft haben. Das Programm wird
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich
an den Kundendienst.
Bei anderen Fehlercodes, die in dieser Tabelle nicht erwähnt werden, wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst.
Reinigen Sie den Siphon.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Tür
richtig.
Der Netzstecker ist nicht
eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Sicherung im Haussicherungskasten ist
durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung aus.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt. (Nur an Geräten
mit Zeitvorwahl.)
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen möchten, siehe „Auswählen
und Starten eines
Waschprogramms“.
Die vom Kundendienst benötigte Daten finden Sie auf dem Typenschild.
Wir empfehlen, dass Sie diese Daten hier notieren:
Modell (MOD.)
....................
Produkt-Nummer (PNC)
....................
Seriennummer (S.N.)
....................
65
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Störung
Das Geschirr ist nicht sauber.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Die Körbe waren nicht richtig
beladen, so dass das Wasser
nicht alle Oberflächen berührte.
Beladen Sie die Körbe richtig.
Aufgrund falsch angeordneten
Stellen Sie sicher, dass keine inSpülguts konnte sich der Sprüh- korrekte Beladung die Sprühararm nicht frei drehen.
me blockieren kann.
Kalkablagerungen auf dem Geschirr.
Die Filter sind verschmutzt, nicht
richtig montiert oder nicht korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge war
nicht ausreichend oder es wurde kein Reinigungsmittel verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Der Salzbehälter ist leer.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Falsche Einstellung des Wasserenthärters
Stellen Sie den Wasserenthärter
entsprechend ein.
Verschlusskappe des Salzbehälters nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Schlieren, Streifen, milchige Fle- Klarspülmitteldosierung zu
cken oder blauschimmernder
hoch.
Belag auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung zu niedrig.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere Reinigungsmittelmarke.
Sie haben ein Spülprogramm
ohne Trocknungsgang oder mit
einem verkürzten Trocknungsgang gewählt.
Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers für einige Minuten einen
Spaltbreit geöffnet, bevor Sie
das Geschirr entnehmen.
Das Geschirr ist nass.
Das Geschirr ist nass und glanz- Der Klarspülmittel-Dosierer ist
los.
leer.
Die Funktion Multitab ist eingeschaltet. (Der Klarspülmittel-Dosierer wird automatisch abgeschaltet.)
Einschalten des KlarspülmittelDosierers
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus
befinden.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
Schalten Sie den KlarspülmittelDosierer ein. Siehe Abschnitt
„Einschalten des KlarspülmittelDosierers“.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C
gedrückt, bis die Kontrolllampen der
Funktionstasten A, B und C zu blinken
beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C
los.
66
5. Drücken Sie Funktionstaste B.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste B
blinkt weiter.
6. Drücken Sie Funktionstaste B erneut.
– Die Programmendeanzeige leuchtet
auf.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die
Einstellung gespeichert wird.
Führen Sie zum Abschalten des Klarspülmittel-Dosierers die vorangehenden
Anweisungen aus, bis die Programmendeanzeige erlischt.
Technische Daten
Abmessungen
Wasserdruck
Breite
596 mm
Höhe
858 - 938 mm
Tiefe
550 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser
Fassungsvermögen
Gedecke
maximal 60 °C
12
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
Das Typenschild am inneren Rand der
Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen
(z. B. Solar- oder Photovoltaikanlagen
oder Windkraft) aufbereiten, können Sie
durch den Anschluss des Geräts an die
Heißwasserversorgung Energie sparen.
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Recyceln Sie die Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
67
117943510-B-082010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising