Aeg-Electrolux | F55010VIL | User manual | Aeg-Electrolux F55010VIL Instrukcja obsługi

Aeg-Electrolux F55010VIL Instrukcja obsługi
FAVORIT 55010 VIL
Instrukcja obsługi
Zmywarka do naczyń
2
Drogi Kliencie
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości
produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego
połączenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą
technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości,
przekonają się Państwo, że produkowane przez nas urządzenia
stworzono w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy
oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o
ochronie środowiska oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń
prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to
efektywnie i optymalnie korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W
przypadku przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy
przekazać nowemu użytkownikowi.
Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia.
W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Spis treści
3
Spis treści
Instrukcja obsługi
5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe użycie
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo dzieci
Instalacja
5
5
6
6
6
Opis urządzenia
7
8
9
10
Pierwsze użycie
11
Ustawić zmiękczacz wody
Ustawianie ręczne
Ustawianie elektroniczne
11
12
12
Wsypywanie soli do zmywarek
13
Stosowanie płynu nabłyszczającego
Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego
14
16
Codzienna eksploatacja
16
Wkładanie sztućców i naczyń
Kosz dolny
Kosz na sztućce
Kosz górny
Regulowanie wysokości kosza górnego
17
18
19
20
21
Stosowanie detergentu
Wsypywanie detergentu
Funkcja "TABLETKA"
Włączanie/wyłączanie funkcji "TABLETKA"
21
22
23
24
Programy zmywania
25
Wybór i uruchomienie programu zmywania
26
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
28
117974150-00-28112007
Panel sterowania
Tryb ustawiania
Sygnały dźwiękowe
4
Spis treści
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Czyszczenie ramion spryskujących
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Czyszczenie wnętrza
Dłuższe okresy przerwy w eksploatacji urządzenia
Środki ostrożności dotyczące niskich temperaturach (mróz)
Przenoszenie urządzenia
29
29
30
31
31
31
31
31
Co zrobić, gdy ...
32
Dane techniczne
35
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
35
Instrukcje instalacji
37
Instalacja
Mocowanie do sąsiednich mebli
Poziomowanie
Podłączenie do sieci wodociągowej
Wąż doprowadzający wodę z zaworem bezpieczeństwa
Podłączenie węża spustu wody
37
37
38
38
39
39
Podłączenie elektryczne
41
Ochrona środowiska
Opakowanie
41
42
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
5
Instrukcja obsługi
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy
urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze‐
czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki
oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni poznać
zasady bezpiecznej obsługi urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzeb‐
nych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi
przez cały czas używania zmywarki oraz przekazanie jej, w razie od‐
stąpienia lub sprzedaży urządzenia, kolejnemu użytkownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie do mycia naczyń i przyborów
kuchennych nadających się do mycia w zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników. ponie‐
waż mogą one spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty należy wkładać do koszyka na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub układać poziomo w koszu
górnym.
• Należy używać produktów (detergentów, soli oraz płynu
nabłyszczającego) przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w trakcie pracy. Grozi to
wydostaniem się na zewnątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń przed zakończeniem cy‐
klu mycia.
• Po zakończeniu mycia należy odłączyć urządzenie od źródła zasila‐
nia i zakręcić zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może wykonywać wy‐
łącznie uprawniony technik z autoryzowanego zakładu serwisowego.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
6
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia. Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane
może być przyczyną obrażeń ciała i poważnych usterek urządzenia.
Należy skontaktować się z lokalnym zakładem serwisowym. Stoso‐
wać wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Detergenty używane w zmywarkach mogą powodować chemiczne
oparzenia oczu, ust i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla życia!
Należy przestrzegać wskazówek producentów detergentów dotyczą‐
cych ich bezpiecznego używania.
• Woda w zmywarce nie nadaje się do picia. W zmywarce mogą po‐
zostawać resztki detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze zamknięte, za wyjątkiem
momentu wkładania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to uniknąć
niebezpieczeństwa potknięcia się o otwarte drzwiczki i doznania ob‐
rażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiczkach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe. Nie zezwalać
dzieciom na obsługiwanie zmywarki bez nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedo‐
stępnym dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi
są otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmywarka nie została uszkodzona
w czasie transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urzą‐
dzenia do zasilania. Jeśli zmywarka jest uszkodzona, należy skon‐
taktować się z dostawcą.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zdjąć opakowanie.
Opis urządzenia
7
• Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne wymagane w celu insta‐
lacji zmywarki muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną oraz
kompetentną osobę.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkol‐
wiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli przewód elektryczny, węże;
panel sterujący, blat roboczy lub obszar cokołu są uszkodzone w taki
sposób, że wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontak‐
tować się z lokalnym zakładem serwisowym, aby uniknąć uszkodzeń.
• Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych,
nie należy nawiercać ścianek bocznych urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Podłączenie elektryczne i hydrauliczne należy wykonywać zgodnie z
instrukcjami podanymi w odpowiednich rozdziałach.
Opis urządzenia
1 Kosz górny
2 Regulacja ustawienia twardości wody
3 Pojemnik na sól
8
Panel sterowania
4
5
6
7
8
9
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
Wyświetlacz cyfrowy
Przycisk Opóźniony start
Przyciski wyboru programów
Kontrolki wskaźnikowe
Przycisk Załączony/Wyłączony
Przyciski funkcji
Kontrolki wskaźnikowe
MULTITAB
Oznacza włączenie/wyłączenie funkcji
"TABLETKA" (patrz rozdział "Funkcja
TABLETKA")
Sól
Zapala się, gdy skończy się specjalna sól.
1)
Panel sterowania
9
Kontrolki wskaźnikowe
Koniec programu
Zapala się, gdy skończy się program
zmywania. Dodatkowo wskazuje rów‐
nież:
- ustawienie zmiękczacza wody
- włączenie/wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego
- włączenie lub wyłączenie sygnałów
dźwiękowych
- zadziałanie alarmu nieprawidłowej
pracy urządzenia
1) Kontrolki soli nie świecą się nigdy podczas programu zmywania, nawet jeśli konieczne jest
uzupełnienie soli.
Przyciski funkcji
Przy pomocy tych przycisków można ustawić następujące funkcje:
• ustawienie zmiękczacza wody,
• anulowanie programu zmywania lub ustawionego opóźnienia startu,
• Włączanie/wyłączanie funkcji "TABLETKA"
• włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego, gdy
aktywna jest funkcja TABLETKA,
• włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych.
Tryb ustawiania
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli podświetlone są wszystkie
kontrolki programów, a na wyświetlaczu cyfrowym widoczne są 3
poziome linie.
Należy zawsze pamiętać, że podczas wykonywania czynności takich,
jak:
• wybieranie programu zmywania
• ustawianie zmiękczacza wody
• włączanie/wyłączanie funkcji MULTITAB
• włączanie/wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego
• włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych
urządzenie MUSI być w trybie ustawiania.
10
Panel sterowania
Jeśli podświetlona jest kontrolka programu, a na wyświetlaczu
widoczna jest 1 pozioma linia, wciąż ustawiony jest ostatnio wykonany
program.
W takim przypadku, aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować
program.
Aby anulować ustawiony lub trwający program: Jednocześnie wcisnąć
i przytrzymać dwa RESETprzyciski (B i C), dopóki nie zapalą się
wszystkie lampki kontrolne przycisków programów. Program został
anulowany i urządzenie jest w trybie ustawiania.
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe zostały wprowadzone w celu informowania o czyn‐
nościach, jakie w danym momencie wykonuje urządzenie:
• ustawianie zmiękczacza wody
• koniec programu zmywania
• zadziałanie alarmu nieprawidłowej pracy urządzenia.
Ustawienia fabryczne: sygnały dźwiękowe są włączone.
Sygnały dźwiękowe można wyłączyć przy pomocy przycisków funkcji.
Wyłączanie lub włączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. urządzenie MUSI być w trybie ustawia‐
nia.
2. Wcisnąć i przytrzymać przyciski B i C do momentu, aż kontrolki
przycisków A, B i C zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk C. Kontrolki przycisków A i B wyłączą się, podczas
gdy kontrolka przycisku C będzie dalej migać. Równocześnie
kontrolka Koniec programu zapali się, sygnalizując włączenie syg‐
nałów dźwiękowych.
4. Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy ponownie wcisnąć przy‐
cisk C: kontrolka Koniec programu gaśnie, sygnalizując wyłączenie
sygnałów dźwiękowych.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę.
6. Aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe, wystarczy postępować
zgodnie z powyższymi instrukcjami aż do momentu, gdy zapali się
kontrolka Koniec programu.
Pierwsze użycie
11
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i hydrauliczne zostały
wykonane zgodne z instrukcją instalacji
• Wyjąć wszystkie elementy opakowania z urządzenia
• Ustawić zmiękczacz wody
• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a następnie wsypać sól
przeznaczoną do zmywarek
• Wlać płyn nabłyszczający
Aby stosować detergenty typu: "3 w 1", "4 w 1", "5 w 1" itp... ustawić
funkcję "TABLETKA" (patrz rozdział "Funkcja TABLETKA").
Ustawić zmiękczacz wody
Zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania wody, dzięki
któremu możliwe jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej
do urządzenia, które mogą mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na
działanie zmywarki.
Im wyższa zawartość minerałów i soli, tym twardsza jest woda. Twar‐
dość wody jest mierzona w równoważnych skalach: w stopniach nie‐
mieckich, stopniach francuskich lub w mmol/l (milimol na litr międzynarodowa jednostka twardości wody).
Zmiękczanie powinno być dopasowane do stopnia twardości wody do‐
prowadzanej do zmywarki. W lokalnym zakładzie wodociągowym
można uzyskać informację na temat twardości wody.
Twardość wody
Regulacja ustawienia
twardości wody
Stosowanie
soli
°dH
°TH
mmol/l
Ręczna
Elektronicz
na
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
poziom 10
tak
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
poziom 9
tak
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
poziom 8
tak
12
Ustawić zmiękczacz wody
Twardość wody
Regulacja ustawienia
twardości wody
Stosowanie
soli
°dH
°TH
mmol/l
Ręczna
Elektronicz
na
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
poziom 7
tak
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
poziom 6
tak
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
poziom 5
tak
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
poziom 4
tak
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
poziom 3
tak
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
poziom 2
tak
<4
<7
< 0,7
1
poziom 1
nie
Zmiękczanie wody musi być ustawione obydwoma systemami regula‐
cji: ręcznie, przy użyciu tarczy twardości wody oraz elektronicznie.
Ustawianie ręczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na pozycję 2.
1. Otworzyć drzwi zmywarki.
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.
3. Obrócić tarczę twardości wody
na pozycję 1 lub 2 (patrz
tabelka).
4. Włożyć dolny kosz.
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na poziom 5.
1. Nacisnąć przycisk On/Off . Zmywarka musi być w trybie ustawiania.
2. Wcisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski B i C, dopóki
kontrolki przycisków A, B i C nie zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk A, kontrolki przycisków B i C gasną, a kontrolka
przycisku A nadal miga. Jednocześnie zacznie migać kontrolka Ko‐
niec programu i zostanie nadana seria przerywanych sygnałów
Wsypywanie soli do zmywarek
13
dźwiękowych. Bieżący poziom wskazywany jest przez liczbę mig‐
nięć kontrolki Koniec programu oraz serię sygnałów dźwiękowych
przerywanych pauzami.
Przykłady:
5 mignięć / 5 przerywanych sygnałów dźwiękowych, pauza, 5 mig‐
nięć / 5 przerywanych sygnałów dźwiękowych, pauza = poziom 5
4. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć przycisk A. Każde wciśnięcie
przycisku to zmiana o jeden poziom. (Wybór nowego poziomu, patrz
tabela).
Przykłady: jeśli obecny poziom to 5, wciśnięcie przycisku A jeden
raz zmienia poziom na 6. Jeśli obecny poziom to 10, wciśnięcie
przycisku A jeden raz zmienia poziom na 1.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę naciskając
przycisk Zał./Wył.
Wsypywanie soli do zmywarek
OSTRZEŻENIE!
Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne
rodzaje soli, a w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instala‐
cję zmiękczania wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpo‐
częciem jednego z pełnych programów zmywania. Dzięki temu
zapobiegnie się pozostawaniu soli lub słonej wody na dnie urządzenia,
co mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.
Aby wsypać sól:
1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny kosz, zdjąć pokrywę pojemnika na
sól.
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest to konieczne jedynie przed na‐
sypaniem soli za pierwszym razem) .
14
Stosowanie płynu nabłyszczającego
3. Przy pomocy lejka
dostarczonego w komplecie
wsypać sól aż do pełna.
4. Przed założeniem pokrywy
sprawdzić, czy na gwincie lub
na uszczelce nie pozostały
resztki soli.
5. Dokręcić pokrywę, obracając ją
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż do słyszalnego klik‐
nięcia.
Nie należy się przejmować, jeśli, podczas wsypywania soli, z pojemnika
na sól wypływa woda. Jest to zjawisko normalne.
Kontrolka soli na panelu sterowania może pozostać włączona przez 2-6
godzin po uzupełnieniu soli, przy założeniu, że zmywarka jest przez ten
czas włączona. Jeśli zastosowana sól rozpuszcza się dłużej, czas ten
może być dłuższy. Nie ma to wpływu na pracę urządzenia.
Stosowanie płynu nabłyszczającego
OSTRZEŻENIE!
Stosować jedynie markowe płyny nabłyszczające do zmywarek.
Nigdy nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych in‐
nych substancji (np. środków do czyszczenia zmywarek, detergentów
w płynie). Mogą one uszkodzić urządzenie.
Płyn nabłyszczający zapewnia całkowite wypłukanie naczyń oraz wy‐
suszenie bez plam i smug.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniego
płukania.
Stosowanie płynu nabłyszczającego
15
1. Otworzyć pojemnik wciskając
przycisk (A).
2. Wlać płyn nabłyszczający do
pojemnika. Maksymalny poziom
płynu nabłyszczającego w
pojemniku oznaczony jest za
pomocą "max".
Dozownik ma pojemność ok.
110 ml, co wystarczy na ok. 16
do 40 programów zmywania, w
zależności od ustawionego
poziomu dozowania.
3. Po każdym uzupełnieniu płynu
nabłyszczającego należy
sprawdzić, czy pokrywa jest zamknięta.
Starannie wytrzeć rozlany podczas napełniania płyn nabłyszczający
przy pomocy ściereczki, aby uniknąć nadmiernego wytwarzania piany
podczas następnego zmywania.
16
Codzienna eksploatacja
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy wskaźnik (B)
stanie się przezroczysty.
Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego
W zależności od wyników zmywania i suszenia należy wyregulować
dawkę płynu nabłyszczającego przy pomocy pokrętła z 6 pozycjami
(pozycja 1 - dawka minimalna, pozycja 6 - dawka maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4.
Jeśli po zmywaniu na naczyniach
pozostają krople wody lub ślady kamie‐
nia, należy zwiększyć dawkę.
Jeśli na szklanych naczyniach i os‐
trzach noży pojawiają się białawe
klejące smugi lub niebieskawa war‐
stwa, zmniejszyć dawkę.
Codzienna eksploatacja
• Sprawdzić, czy nie ma konieczności uzupełnienia poziomu soli lub
płynu nabłyszczającego w zmywarce.
• Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
• Wsypać detergent.
Wkładanie sztućców i naczyń
17
• Wybrać program zmywania odpowiedni do sztućców i naczyń.
• Rozpocząć program zmywania.
Wkładanie sztućców i naczyń
W zmywarce nie można zmywać gąbek, ściereczek ani innych przed‐
miotów, które absorbują wodę.
• Przed włożeniem naczyń należy:
– Usunąć pozostałości jedzenia i inne resztki.
– Namoczyć resztki przypalonego jedzenia na patelniach
• Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokować ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe, takie jak kubki, szklanki, garnki, itp., należy
wkładać otworem do dołu, aby umożliwić spływanie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedne w drugich i nie mogą się
wzajemnie przykrywać.
– Aby uniknąć stłuczenia szkła, przedmioty szklane nie mogą się
stykać.
– Małe przedmioty należy wkładać do kosza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe maja tendencje do
zatrzymywania kropel wody i; nie schną one tak dobrze jak porcelana
i przedmioty stalowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe itp.) powinny być wkładane
do górnego kosza i tak ustawione, aby nie mogły się przesuwać.
18
Wkładanie sztućców i naczyń
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
można zmywać w ograniczonym zakre‐
sie:
• Sztućce z rączkami z drewna, rogu,
• Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany
porcelany, macicy perłowej.
wyrób jest dopuszczony przez
producenta do mycia w zmywarkach.
• Przedmioty z plastiku nieodporne na
ciepło.
• Wzory szkliwione mogą blednąć przy
częstym myciu.
• Stare sztućce z klejonymi częściami
nieodpornymi na działanie
• Przedmioty ze srebra i aluminium mają
temperatury.
tendencję do przebarwiania się pod‐
czas mycia: Pozostałości na przykład
• Naczynia i sztućce spiekane.
białka czy żółtka jajka, musztardy itp.
• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi.
często powodują odbarwienia i plamy
• Kryształ ołowiowy.
na przedmiotach ze srebra. W związku
• Przedmioty stalowe nieodporne na
z tym, należy natychmiast usuwać
rdzewienie.
resztki żywności ze srebra, jeśli
• Deski drewniane.
przedmioty te nie są myte od razu po
użyciu.
• Przedmioty z włókien syntetycznych.
Otworzyć drzwiczki i wysunąć kosze, aby włożyć naczynia.
Kosz dolny
Większe i bardziej zabrudzone talerze i
garnki należy umieszczać w koszu do‐
lnym.
Wkładanie sztućców i naczyń
19
Aby ułatwić ułożenie dużych naczyń,
można złożyć 2 uchwyty na talerze
znajdujące się w koszu dolnym z prawej
strony.
Kosz na sztućce
OSTRZEŻENIE!
Noże z długim ostrzem wkładane pionowo stanowią potencjalne za‐
grożenie. Długie i/lub ostrze sztućce, np. noże do mięsa, powinny być
wkładane poziomo w górnym koszu. Należy uważać podczas wkłada‐
nia i wyciągania ostrych przedmiotów, np. noży.
Aby zapewnić, że wszystkie sztućce w pojemniku na sztućce miały
kontakt z wodą, należy:
1. Umieścić kratkę na pojemniku
na sztućce.
20
Wkładanie sztućców i naczyń
2. Widelce i łyżki należy umie‐
szczać w pojemniku na sztućce
z ich uchwytami skierowanymi
do dołu.
Dla większych przyborów ku‐
chennych, np. ubijaczki do jajek,
należy przeznaczyć połowę
kratki pojemnika na sztućce.
Kosz górny
Drobne i delikatne oraz długie i ostre
sztućce należy umieszczać w koszu
górnym.
• Ułożyć naczynia na i pod półkami na
filiżanki tak, aby były odsunięte od
siebie oraz woda miała dostęp do
wszystkich naczyń.
• Półki na filiżanki można złożyć, aby
zrobić miejsce dla wyższych na‐
czyń.
• Kieliszki do wina i brandy należy
położyć lub zawiesić na otworach
półek na filiżanki.
Stosowanie detergentu
21
Regulowanie wysokości kosza górnego
Maksymalna wysokość naczyń:
kosz górny
kosz dolny
Przy podniesionym koszu
górnym
24 cm
34 cm
Przy obniżonym koszu
górnym
26 cm
32 cm
Wysokość kosza górnego można regulować również, gdy jest
załadowany.
Podnoszenie / opuszczanie kosza górnego:
1. Całkowicie wysunąć kosz górny.
2. Trzymając kosz górny za uch‐
wyt, należy go podnieść najwy‐
żej jak to możliwe, a następnie
go obniżyć.
Kosz górny ustawi się w dolnej
lub górnej pozycji.
OSTRZEŻENIE!
Po włożeniu naczyń do urządzenia
należy zawsze zamykać drzwiczki,
aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
Przed zamknięciem drzwiczek sprawdzić, czy ramiona spryskujące
obracają się swobodnie.
Stosowanie detergentu
Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek.
Proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i
przechowywania podanych na opakowaniu detergentów.
Nie dawać dawek większych niż przepisano. Dzięki temu zmniejsza się
zanieczyszczenie środowiska.
22
Stosowanie detergentu
Wsypywanie detergentu
1. Otworzyć pokrywę.
2. Wsypać proszek do dozownika
detergentu (1). Oznaczenia
poziomu dozowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
3. Wszystkie programy ze zmywa‐
niem wstępnym wymagają wsy‐
pania dodatkowej porcji (5/10 g)
detergentu do przeznaczonej na
ten cel przegródki (2).
Detergent ten będzie zużyty
podczas fazy zmywania wstępnego.
4. Stosując detergent w tablet‐
kach, należy umieścić tabletkę w
komorze (1)
5. Zamknąć pokrywę i docisnąć ją,
aż zaskoczy.
23
Detergent w tabletkach
Detergenty w tabletkach
pochodzące od różnych producen‐
tów rozpuszczają się w różnym cza‐
sie. W związku z tym niektóre
detergenty w tabletkach nie
osiągają pełnej mocy zmywania podczas krótkich programów. Dlatego
stosując detergent w tabletkach należy korzystać z dłuższych progra‐
mów zmywania, aby zapewnić całkowite usunięcie resztek detergentu.
Funkcja "TABLETKA"
Urządzenie jest wyposażone w funkcję "TABLETKA", która umożliwia
korzystanie z uniwersalnych złożonych środków do zmywarek w formie
tabletek.
Tabletki są detergentami łączącymi w sobie środek zmywający, nabły‐
szczacz i sól. Mogą one również zawierać inne środki, w zależności od
wybranego rodzaju tabletek ("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1", itp...).
Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie do stopnia twardości
wody doprowadzanej do zmywarki. Patrz instrukcja producenta.
Funkcję tę można włączyć we wszystkich programach zmywania. Po
wybraniu tej funkcji automatycznie wyłączony zostanie dopływ płynu
nabłyszczającego oraz soli z dozowników.
Funkcję "TABLETKA" należy wybrać przed uruchomieniem programu.
Po wybraniu tej funkcji (świeci się odpowiednia kontrolka), będzie ona
aktywna również dla wszystkich kolejnych programów zmywania.
Po wybraniu funkcji "TABLETKA" czas trwania programu może ulec
zmianie.
Gdy program jest już włączony, funkcji "TABLETKA" NIE MOŻNA zmie‐
nić. Aby wyłączyć funkcję "TABLETKA", należy anulować ustawiony
program, a następnie wyłączyć funkcję "TABLETKA".
W takiej sytuacji należy ponownie ustawić program zmywania (i żądane
opcje).
24
Włączanie/wyłączanie funkcji "TABLETKA"
Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa przyciski "TABLET‐
KA" (przyciski funkcji D i E), dopóki nie zapali się kontrolka funkcji
"TABLETKA". Oznacza to, że funkcja jest aktywna.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie naciskać te same przyciski,
dopóki lampka kontrolna odpowiadająca funkcji "TABLETKA" nie zgaś‐
nie.
Jeśli wyniki suszenia nie są zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynem nabłyszczającym.
2. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego na poziom 2.
• Włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego jest
możliwe jedynie wtedy, gdy aktywna jest funkcja "TABLETKA".
Włączenie/wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. Zmywarka musi być w trybie ustawia‐
nia.
2. Jednocześnie wciskać przyciski B i C, dopóki kontrolki przycisków
A , B, i C nie zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk B, kontrolki przycisków A i C gasną, a kontrolka
przycisku B nadal miga: zapali się lampka kontrolna końca
programu, sygnalizując uruchomienie dozownika płynu
nabłyszczającego.
4. Aby zmienić ustawienie, należy wcisnąć przycisk B ponownie, aż
zgaśnie lampka kontrolna zakończenia programu.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę naciskając
przycisk Zał./Wył.
Programy zmywania
25
Chcąc zrezygnować z tabletek i zacząć używać oddzielnych środków
do zmywarek należy:
1. Wyłączyć funkcję "TABLETKA".
2. Ponownie napełnić dozowniki solą i płynem nabłyszczającym.
3. Ustawić twardość wody na najwyższy poziom i przeprowadzić 1
zwykły program zmywania bez wkładania naczyń.
4. Zmienić ustawienia twardości wody odpowiednio do twardości wody
podłączonej do zmywarki.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Programy zmywania
Woda (w litrach)
12 - 23
9
16 - 18
Energia (kWh)
1,5 -1,7
1,1 - 1,5
Naczynia
stołowe i
sztućce
0,9
Lekko
zabrudzo
ne
Długość (minuty)
30 MIN 3)
140 - 150
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i
patelnie
90 - 115
Mieszan
e: nor‐
malnie i
silnie
zabrudzo
ne
30
AUTO 2)
Suszenie
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i
patelnie
Płukanie końcowe
Bardzo
zabrudzo
ne
Dane
eksploatacyjne
1)
Płukanie pośrednie
INTENSIV
CARE 70°
Opis programu
1/2x
Rodzaj
załadunk
u
Zmywanie zasadnicze
Stopień
zabru‐
dzenia
Mycie wstępne
Program
Stopień
zabru‐
dzenia
Rodzaj
załadunk
u
Średnio
zabrudzo
ne
Naczynia
stołowe i
sztućce
150 - 160
1,0 - 1,2
12 - 13
Średnio
zabrudzo
ne
Delikatne
naczynia
i szkło
0,8 -0,9
14 - 15
Opis programu
ECO 50° 4)
Dane
eksploatacyjne
Woda (w litrach)
Energia (kWh)
Długość (minuty)
Suszenie
Płukanie końcowe
Płukanie pośrednie
1)
Mycie wstępne
Program
60 - 70
Wybór i uruchomienie programu zmywania
Zmywanie zasadnicze
26
1) Podane wartości mają jedynie orientacyjny charakter. Zależą one od ciśnienia i temperatury
wody, a także od zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
2) Podczas programu o nazwie "Automatyczny", w oparciu o rozpoznawane zmętnienie wody,
określany jest stopień zabrudzenia naczyń. Czas trwania programu, pobór wody i energii mogą
różnić się; w zależności od stopnia załadowania urządzenia i zabrudzenia naczyń. Temperatura
wody jest automatycznie regulowana w zakresie od 45° C do 70° C.
3) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana tylko częściowo. Jest to program
doskonale nadający się do codziennego użytku. Został stworzony w celu spełnienia wymagań
czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
4) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy.
Wybór i uruchomienie programu zmywania
Wybrać program zmywania oraz opóźnić uruchomienie przy lekko
uchylonych drzwiczkach. Program lub odliczanie czasu opóźnienia uru‐
chomienia rozpoczyna się dopiero po zamknięciu drzwiczek. Do tego
momentu można zmodyfikować ustawienia.
1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do koszy prawidłowo, a ramiona
spryskujące mogą się swobodnie obracać .
2. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Wybór i uruchomienie programu zmywania
27
3. Nacisnąć przycisk Zał./Wył.: wszystkie kontrolki programów są
podświetlone, a na wyświetlaczu widoczne są 3 poziome linie (tryb
ustawiania).
4. Wcisnąć przycisk odpowiadający żądanemu programowi (patrz roz‐
dział "Programy zmywania"). Zapali się kontrolka odpowiadająca
wybranemu programowi.
Zamknąć drzwi zmywarki. Program rozpocznie się automatycznie, a na
wyświetlaczu cyfrowym widoczna jest 1 pozioma linia, pozostanie tam
przez cały czas trwania programu.
Ustawienie i start programu z opóźnionym startem
1. Po wybraniu programu zmywania naciskać przycisk opóźnionego
zmywania, dopóki na cyfrowym wyświetlaczu nie pojawią się
migające cyfry godzinowe oznaczające opóźnienie. Można wybrać
od 1 do 9 godzin opóźnienia. .
2. Zamknąć drzwi zmywarki. Odliczanie rozpocznie się automatycz‐
nie.
3. W czasie odliczania co godzinę będzie zmniejszać się ustawiona
liczba godzin opóźnienia.
4. Otwarcie drzwiczek przerwie odliczanie.
5. Po upływie oznaczonego czasu program uruchamia się automa‐
tycznie.
Po rozpoczęciu programu zmywania, na podłodze pod drzwiami
zmywarki, pojawi się punktowy wskaźnik optyczny.
Wskaźnik optyczny będzie włączony podczas całego programu zmy‐
wania.
Jeśli urządzenie zostało zainstalowane w wysokiej zabudowie z fron‐
tem meblowym na lico, wskaźnik optyczny nie będzie widoczny.
Anulowanie "opóźnionego startu" i / lub programu zmywania
• Aby anulować opóźnione uruchomienie, należy skasować wcześ‐
niejsze ustawienia.
• Anulowanie opóźnionego uruchomienia oznacza również anulowa‐
nie ustawienia programu zmywania. W takim przypadku należy po‐
nownie ustawić program zmywania. Jeśli wybrany zostanie nowy
program zmywania, sprawdzić, czy w dozowniku jest detergent.
28
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
OSTRZEŻENIE!
Przerwanie lub anulowanie trwającego programu jest dozwolone JE‐
DYNIE w razie absolutnej konieczności. Uwaga! Po otwarciu drzwi
może wydostać się gorąca para. Ostrożnie otwierać drzwi.
Przerwanie trwającego programu zmywania:
• Otworzyć drzwiczki zmywarki; program zostanie zatrzymany. Za‐
mknąć drzwi; program rozpocznie się od momentu, w którym został
przerwany.
• Wcisnąć przycisk Zał./Wył. Wyłączą się wszystkie kontrolki. Ponow‐
nie wcisnąć przycisk Zał./Wył.; program rozpocznie się od momentu,
w którym został przerwany.
Zakończenie programu zmywania
• Zmywarka zatrzyma się automatycznie.
• Sygnał dźwiękowy poinformuje użytkownika o zakończeniu
programu.
• Gdy program zmywania skończy się, wskaźnik optyczny na podłodze
pod drzwiami zmywarki zgaśnie.
• Otworzyć drzwiczki zmywarki.
• Gaśnie wyświetlacz cyfrowy.
• Zapali się kontrolka końca programu.
• Nadal świecić się będzie kontrolka dopiero co zakończonego
programu.
1. Wyłączyć zmywarkę przyciskiem Zał./Wył.
2. Otworzyć drzwi zmywarki i pozostawić je otwarte na kilka minut
przed wyjęciem naczyń; w ten sposób mogą one nieco ostygnąć i
lepiej wyschną.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
• Gorące naczynia mogą się łatwo stłuc.
Przed ich wyjęciem ze zmywarki należy odczekać, aż ostygną.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego.
Dzięki temu krople wody z górnego kosza nie będą skapywać na na‐
czynia w dolnym koszu.
Konserwacja i czyszczenie
29
• Woda może pojawić się na ściankach oraz drzwiczkach zmywarki,
ponieważ stal nierdzewna ochłodzi się do temperatury niższej niż
naczynia.
UWAGA!
Po zakończeniu programu mycia zaleca się odłączyć zmywarkę od za‐
silania i zakręcić zawór wody.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czyścić. Brudne filtry sprawiają, że
wyniki zmywania są gorsze.
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem czyszczenia filtrów, należy upewnić się, czy urzą‐
dzenie jest wyłączone.
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć dolny kosz.
2. System filtrów zmywarki składa
się z filtra zgrubnego (A), mikro‐
filtra (B) i filtra płaskiego. Odblo‐
kować system filtrów za pomocą
rączki na mikrofiltrze i wyjąć sys‐
tem filtrów.
30
Konserwacja i czyszczenie
3. Przekręcić rączkę o około 1/4
obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara
oraz wyjąć system filtrów.
4. Chwycić filtr zgrubny (A) za uch‐
wyt z otworem oraz wyjąć go z
mikrofiltra (B).
5. Dokładnie przemyć wszystkie fil‐
try pod bieżącą wodą.
6. Wyjąć filtr płaski z podstawy
komory zmywania i przemyć go
dokładnie z obu stron.
7. Odpowiednio zamocować filtr
płaski z powrotem na dole
komory zmywania upewniając
się że dobrze pasuje.
8. Włożyć filtr zgrubny (A) do mi‐
krofiltra (B) i docisnąć je razem.
9. Włożyć filtry z powrotem na
miejsce i zablokować je, przekręcając rączkę. W trakcie wykony‐
wania tej czynności, należy dopilnować, aby filtr płaski dokładnie
przylegał do dna komory zmywania.
OSTRZEŻENIE!
NIGDY nie należy używać zmywarki bez zamontowanych filtrów.
Nieprawidłowe ponowne włożenie i zamocowanie filtrów pogarsza
wyniki zmywania oraz może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Czyszczenie ramion spryskujących
NIGDY nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
W razie zatkania otworów w ramionach spryskujących przez zanieczy‐
szczenia należy je usunąć patyczkiem.
Konserwacja i czyszczenie
31
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz panel sterowania
wilgotną i miękką ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego
detergentu. Nigdy nie stosować materiałów ściernych, myjek ani roz‐
puszczalników (acetonu, trichloroetylenu itp.).
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, dozownik płynu
nabłyszczającego oraz dozownik detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące programu do mycia bardzo
zabrudzonych naczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkładania na‐
czyń.
Dłuższe okresy przerwy w eksploatacji urządzenia
W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji urządzenia należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjem‐
nych zapachów.
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w czystym stanie.
Środki ostrożności dotyczące niskich temperaturach (mróz)
Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscu o temperaturze po‐
niżej 0°C. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy je opróżnić, zamknąć
drzwiczki oraz odłączyć i opróżnić wąż doprowadzający wodę.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządzenia (przeprowadzka, itd.),
należy:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i spustu wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
Należy unikać przechylania urządzenia podczas transportu.
32
Co zrobić, gdy ...
Co zrobić, gdy ...
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas uży‐
wania. Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych
czynności konserwacyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać sto‐
sując się do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji, bez
konieczności kontaktowania się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Wyłączyć zmywarkę i przeprowadzić następujące zalecane działania
korygujące.
Kod błędu i nieprawidłowe działanie
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• miga punktowy wskaźnik optyczny
• przerywany sygnał dźwiękowy
Nie można napełnić zmywarki wodą.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Zawór wody jest zablokowany lub
zatkany osadem kamienia.
Przeczyścić zawór wody.
• Zawór wody jest zamknięty. Odkręcić
zawór wody.
• Filtr (jeżeli występuje) w miejscu pod‐
łączenia węża doprowadzającego
wodę w gwintowanym króćcu zaworu
zmywarki jest zablokowany.
Przeczyścić filtr w króćcu
elektrozaworu.
• Wąż doprowadzający wodę nie został
prawidłowo poprowadzony, jest
zagięty lub przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża spustu
wody.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• miga punktowy wskaźnik optyczny
• przerywany sygnał dźwiękowy
Nie można spuścić wody ze zmywarki.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• miga punktowy wskaźnik optyczny
• przerywany sygnał dźwiękowy
Uruchomione zostało zabezpieczenie
przed zalaniem.
• Odpływ jest zablokowany.
Przeczyścić odpływ.
• Wąż spustu wody nie został właściwie
ułożony, jest wygięty lub
przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża spustu
wody.
• Zakręcić zawór wody i skontaktować
się z lokalnym autoryzowanym serwi‐
sem.
Co zrobić, gdy ...
Kod błędu i nieprawidłowe działanie
Nie można włączyć programu.
33
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwiczki zmywarki nie zostały
prawidłowo zamknięte. Zamknąć
drzwi.
• Urządzenie nie zostało podłączone do
zasilania. Włożyć wtyczkę do
gniazdka.
• Przepalony bezpiecznik w domowej in‐
stalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Wybrane zostało opóźnione urucho‐
mienie.
W razie potrzeby natychmiastowego
umycia naczyń, należy wyłączyć
opóźnione uruchomienie.
Jeśli urządzenie zostało zainstalowane w wysokiej zabudowie z fron‐
tem meblowym na lico, wskaźnik optyczny nie będzie widoczny.
Po wykonaniu opisanych czynności kontrolnych należy włączyć urzą‐
dzenie: Program rozpocznie się od momentu, w którym został
przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu, należy skontaktować
się z Autoryzowanym Serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu nieopisanych w powyższej
tabeli należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem podając
model (Mod.), numer produktu (PNC) oraz numer seryjny (S.N.).
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej
na bocznej krawędzi drzwi zmywarki.
Aby zapewnić łatwy dostęp do tych danych, proponujemy ich zapisanie
w tym miejscu:
Model : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr produktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr seryjny : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Co zrobić, gdy ...
Wyniki zmywania są niezadowalające
Naczynia są brudne
• Wybrany został niewłaściwy program
zmywania.
• Naczynia były ułożone w sposób
uniemożliwiający dotarcie wody do
wszystkich części powierzchni naczyń.
Nie należy przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się
swobodnie z powodu niewłaściwego
ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania
są brudne lub niewłaściwie ustawione.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto
go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach;
pojemnik na sól jest pusty lub wybrano
niewłaściwy poziom zmiękczania
wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża
spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy
pojemnika na sól.
Naczynia są wilgotne i matowe
• Nie zastosowano płynu
nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, • Zmniejszyć dozowanie płynu
mleczne plamy lub niebieskawy nalot
nabłyszczającego.
Na szklankach i naczyniach widać
zaschnięte krople wody
• Zwiększyć dozowanie płynu
nabłyszczającego.
• Przyczyną może być zastosowany de‐
tergent. Należy skontaktować z dzia‐
łem obsługi klienta producenta
detergentu.
Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych czynności, urządzenie nadal
nie jest sprawne, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
serwisem.
Dane techniczne
35
Dane techniczne
Wymiary
szer. x wys. x głęb. (cm)
59,6 x 86,8-94,8 x 55,5
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
Napięcie - Moc całkowita - znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
Bezpiecznik
drzwiczek zmywarki
Ciśnienie doprowadzenia
wody
Minimalne - Maksymalne
(MPa)
0,05 - 0,8
Pojemność
liczba kompletów
12
Maks. waga
kg
45
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających
testy
Testy na zgodność z normą PN-EN 60704 należy przeprowadzać na
całkowicie załadowanym urządzeniu i przy użyciu programu testowego
(patrz "Programy zmywania").
Testy na zgodność z normą EN 50242 należy przeprowadzać po na‐
pełnieniu zbiornika na sól i dozownika płynu nabłyszczającego odpo‐
wiednio solą i płynem nabłyszczającym oraz przy użyciu programu
testowego (patrz "Programy zmywania").
Pełny załadunek: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu:
5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego:
Pozycja 4 (typ III)
Przykłady ułożenia naczyń:
Kosz górny 1)
36
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Kosz dolny z pojemnikiem na
sztućce
Kosz na sztućce
1) Jeśli z lewej strony znajdują się półki na filiżanki, należy je wyjąć.
Instalacja
37
Instrukcje instalacji
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Wszelkie prace elektryczne i/lub hydrauliczne wymagane w celu zain‐
stalowania urządzenia powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka i/lub hydraulika albo inną kompetentną
osobę.
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć opakowanie.
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urządzenie obok zaworu wody i
spustu.
Ta zmywarka jest przeznaczona do montowania pod blatem kuchen‐
nym lub blatem roboczym.
Uwaga! Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych w
załączonym szablonie dotyczącym instalacji zmywarki w zabudowie i
montowania frontu meblowego.
Nie ma potrzeby zapewnienia otworów do wentylacji zmywarki. Jedyne
otwory są wymagane w celu przeprowadzenia węża
doprowadzającego i spustowego wody oraz przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające regulację wysokości.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie których osoba je
przeprowadzająca ma dostęp do komponentów wewnętrznych,
zmywarka musi być odłączona od źródła zasilania.
Wkładając urządzenie, należy uważać, aby nie zaplątać i nie zgiąć
węży doprowadzenia i spustu wody.
Mocowanie do sąsiednich mebli
Zmywarkę należy zabezpieczyć przed przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod którym jest zainstalowana,
jest odpowiednio przymocowany do stabilnej struktury (sąsiadujących
szafek kuchennych lub ściany).
38
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i usz‐
czelniania drzwi. W przypadku prawidłowego wypoziomowania urzą‐
dzenia, jego drzwi nie będą się o nic zahaczały. W razie niemożności
prawidłowego zamknięcia drzwi, należy poluzować lub dokręcić
regulowane nóżki aż do idealnego wypoziomowania urządzenia.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Zaleca się podłączenie urządzenia do zimnej wody. Jeśli urządzenie
zostanie podłączone do gorącej wody, maksymalna dozwolona
temperatura wynosi 60°C. Zasilanie gorącą wodą nie zawsze jest
skuteczne w przypadku bardzo zabrudzonych naczyń, ponieważ w
istotny sposób skraca czas trwania programów zmywania.
Wąż doprowadzający wodę został wyposażony w standardowe
nakrętki z gwintem 3/4", co umożliwia łatwe połączenie z gwintowaną
końcówką zaworu wody lub specjalnym szybkozłączem, jak np. Pressblock.
Ciśnienie wody musi zmieścić się w przedziale określonym w "Danych
technicznych". Informacje na temat średniego ciśnienia wody w Pań‐
stwa miejscu zamieszkania można uzyskać w miejscowych zakładach
wodociągowych.
Przy podłączaniu, wąż doprowadzenia wody nie może być zaplątany
ani zgnieciony.
Zmywarka została wyposażona w węże doprowadzenia i spustu wody,
które mogą być przekręcane w lewo lub w prawo za pomocą
przeciwnakrętki, zależnie od wymogów instalacji.
Aby uniknąć przecieków, należy właściwie zamocować
przeciwnakrętkę.
(Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek zostały wyposażone w węże
doprowadzenia i spustu wody z przeciwnakrętkami. W takim
przypadku, podany wyżej sposób instalacji nie jest możliwy). Jeżeli
urządzenie podłączane jest do nowych rur lub rur, które nie były przez
dłuższy czas używane, przed podłączeniem węża doprowadzającego
wodę, należy odkręcić wodę na kilka minut.
NIE stosować węży używanych poprzednio ze starym urządzeniem.
39
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające
powrót wody używanej w urządzeniu do systemu wody pitnej. Urzą‐
dzenie spełnia wymogi odpowiednich przepisów hydraulicznych.
Wąż doprowadzający wodę z zaworem bezpieczeństwa
Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę o podwójnych ścian‐
kach zawór bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu wody. Z tego
względu, wąż doprowadzenia wody znajduje się pod ciśnieniem wy‐
łącznie po odkręceniu wody. Jeżeli podczas wykonywania tej czynności
wąż zaczyna przeciekać, zawór bezpieczeństwa odcina bieżącą wodę.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia wody, należy dopilnować, aby:
• Przewód elektryczny do zaworu bezpieczeństwa znajdował się w
wężu doprowadzenia wody z podwójnym zabezpieczeniem. Nie za‐
nurzyć węża doprowadzenia wody ani zaworu bezpieczeństwa w
wodzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzenia wody lub zaworu bezpie‐
czeństwa, natychmiast odłączyć zasilanie.
• Wąż doprowadzający wodę może być wymieniony wyłącznie przez
specjalistę lub serwisanta z autoryzowanego serwisu.
• Wąż doprowadzenia wody był ułożony w taki sposób, aby nie znaj‐
dował się on wyżej od dolnej krawędzi zaworu bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie! Urządzenie pod napięciem.
Podłączenie węża spustu wody
Końcówkę węża spustowego można podłączyć w następujący sposób:
40
1. Do króćca na syfonie od zlewu, podczepiając równocześnie wąż tuż
pod powierzchnią blatu kuchennego. Zapobiegnie to cofaniu się
wody ze zlewu do urządzenia.
2. Do rury kanalizacyjnej, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 4
cm, połączonej bezpośrednio z syfonem i bez uszczelnienia.
Podłączenie do instalacji odpływowej
musi znajdować się na wysokości mak‐
symalnie 60 cm od podstawy zmywarki.
Wąż spustowy może zostać
skierowany na prawą lub lewą stronę
zmywarki.
Należy dopilnować, aby wąż nie był
zgięty ani zgnieciony, co mogłoby unie‐
możliwić lub spowolnić spuszczanie
wody.
Zatyczka do zlewu nie może być
włożona podczas spuszczania wody z
urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować ponowne wprowadze‐
nie wody do urządzenia.
Całkowita długość węża spustowego łącznie z dołączonym przez
użytkownika wężem przedłużającym nie może wynosić więcej niż 4
metry. Średnica wewnętrzna węża przedłużającego nie może być
mniejsza niż średnica węża dostarczonego w komplecie.
Ponadto wewnętrzna średnica węża przedłużającego jak i złączek uży‐
wanych do podłączenia spustu wody nie może być mniejsza od wew‐
nętrznej średnicy węża spustowego zmywarki.
W przypadku podłączenia węża spustowego do syfonu kolankowego
należy całkowicie usunąć plastikową membranę (A). Jeśli membrana
nie zostanie całkowicie usunięta, istnieje ryzyko odkładania się na niej
resztek jedzenia, co z biegiem czasu może doprowadzić do zabloko‐
wania odpływu wody ze zmywarki.
Podłączenie elektryczne
41
Nasze urządzenia zostały wyposażone w za‐
bezpieczenia przed powrotem brudnej wody do
urządzenia. Jeśli w zlewie zamontowano zawór
zwrotny mocze on uniemożliwić prawidłowe od‐
prowadzanie wody ze zmywarki. Dlatego
zalecamy jego usunięcie.
Podłączenie elektryczne
OSTRZEŻENIE!
Normy bezpieczeństwa wymagają podłączenia urządzenia do gniazda
z przewodem ochronnym.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
znamionowe oraz rodzaj zasilania podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom zasilania w miejscu, w którym urządzenie ma
być zainstalowane.
Na tabliczce znamionowej znajdują się informacje dotyczące wartości
bezpiecznika.
Należy zawsze podłączać urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka z uziemionym bolcem ochronnym. Nie stosować przedłuża‐
czy ani rozgałęziaczy.
Grozi to niebezpieczeństwem pożaru w wyniku przegrzania.
W razie potrzeby należy wymienić gniazdko sieciowe. W razie potrzeby
wymiany przewodu elektrycznego, należy skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić dostęp do wtyczki.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć
za wtyczkę.
Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku
niezastosowania się do powyższych wskazówek bezpieczeństwa.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać
42
go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby
uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla środowiska i można je poddać
recyklingowi. Elementy z tworzyw sztucznych posiadają odpowiednie
oznaczenia, np. >PE <, >PS< itd. Materiały z opakowania należy wy‐
rzucać do odpowiedniego pojemnika.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli urządzenie nie będzie już używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód oraz wtyczkę i wyrzucić je.
• Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzięki temu można zapobiec niebez‐
pieczeństwu zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.
43
www.electrolux.com
117974150-00-28112007
www.aeg-electrolux.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising