AEG A5425 User manual

AEG A5425 User manual
ARCTIS 5340
ARCTIS 5425
TEK KAPILI SOĞUTUCU
KULLANIM KILAVUZU
1. BÖLÜM:BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE
4
• Eski ve Kullanõm Dõşõ Buzdolaplarõ;
• Güvenlik Uyarõlarõ;
• BuzbolabõnõzõnYerleştirilmesi ve Çalõştõrõlmasõ
• Buzdolabõnõzõ Çalõştõrmaya Başlamadan Önce
4
4
5
6
2. BÖLÜM: KULLANIM BİLGİLERİ;
7
• Sõcaklõk Ayarlarõ
• Sõcaklõk Ayarlarõ İle İlgili Uyarõlar
• Aksesuarlar
7
8
3. BÖLÜM: YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ
10
• Soğutucu Bölüm
• Derin Dondurucu Bölüm
10
11
4. BÖLÜM: TEMİZLİK VE BAKIM
15
• Eritme
• Ampulün Değiştirilmesi
16
5. BÖLÜM: TAŞIMA VE YER DEĞİŞTİRME
17
• Kapõnõn Açõlõş Yönünün Değiştirilmesi
• Taşõma ve Yer Değiştirme
17
17
6. BÖLÜM: SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE
18
7. BÖLÜM: TEKNİK ÖZELLİKLER
20
• Buzdolabõ Parçalarõ ve Bölümleri
21
9
17
3
1. BÖLÜM
BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE
Eski ve Kullanõm Dõşõ Buzdolaplarõ
• Eski buzdolabõnõz kilidi olan bir buzdolabõysa, atmadan önce kilidini kõrõn veya
çõkartõn; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir
kazaya neden olabilir.
• Eski soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma
gazõ ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabõnõzõ elden çõkarõrken çevreye
zarar vermemeye özen gösterin.
• ÖNEMLİ NOT:
Lütfen cihazõnõzõ yerleştirmeden ve çalõştõrmadan önce kullanõm kõlavuzunu
dikkatle okuyun. Hatalõ kullanõmlarõndan doğacak zararlardan firmamõz sorumlu
tutulamaz.
Cihazõnõzõn üzerindeki ve kullanõm kõlavuzundaki tüm uyarõlarõ dikkate alõnõz ve bu
kitapçõğõ ilerde çõkabilecek bazõ sorunlara õşõk tutmasõ amacõ ile saklayõnõz.
GÜVENLİK UYARILARI
• Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayõnõz.
• Hasarlõ, yõrtõlmõş veya eskimiş kablolu fişi prize
sokmayõnõz.
• Asla kabloyu çekmeyiniz,bükmeyiniz veya hasar
vermeyiniz.
• Bu ürün, yetişkinlerin kullanõmõna göre tasarlanmõştõr,
çocuklarõn cihazla oynamasõna veya kapõya tutunup
sarkmalarõna izin vermeyiniz.
4
• Herhangi bir elektrik çarpmasõna sebebiyet vermemek
için fişi prizden kesinlikle õslak elle takõp çõkarmayõnõz!
• Derin dondurucu bölümdeki buzu kazõmak için buz
küreğini kullanõnõz. Bõçak, sivri uçlu aletlerle buzu
kõrmayõnõz veya kazõmayõnõz.
• Buzdolabõnõzõn derin dondurucu bölmesine cam şişe ve
kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayõnõz. Şişe ve
kutular patlayabilir.
• Patlayõcõ ve yanõcõ maddeleri emniyetiniz açõsõndan
buzdolabõnõza koymayõnõz. Alkol oranõ yüksek içkileri,
cihazõnõzõn soğutucu bölmesine ağõzlarõnõ sõkõ bir şekilde
kapatarak ve dik olarak yerleştirin.
• Derin dondurucu bölmesi içinde üretilen buzu
çõkarõrken elinizin temas etmesinden sakõnõnõz, buz
yanõklara ve/veya kesiklere neden olabilir.
• Dondurulmuş yiyeceklere õslak elle dokunmayõn!
Dondurma ve buz küplerini, derin dondurucu
bölmesinden çõkarõr çõkarmaz yemeyin!
• Cam raflar darbeye karşõ dayanõklõ ve esnektir,ama
noktasal ve çok sert darbelerde kõrõlabilirler.
Buzdolabõnõzõn Yerleştirilmesi ve Çalõştõrõlmasõ
Buzdolabõnõzõ kullanmadan önce şu noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.
• Buzdolabõnõzõn kullanma voltajõ 220-240 V ve 50Hz’dir.
• Buzdolabõnõzõ kullanmaya başlamandan önce buzdolabõnõz ile beraber verilen
“AEG Yetkili Servisler El Kitabõ”ndan size en yakõn yetkili servisi arayarak
buzdolabõnõzõn kurulmasõ, çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõ konusunda ücretsiz yardõm
talebinde bulunun.
• Buzdolabõnõzõn şebeke kablosuna topraklõ özel fiş takõlmõştõr. Bu fiş mutlaka 10
amper değerinde topraklõ özel priz ile kullanõlmalõdõr.Evinizde böyle bir priz yok ise,
ehliyetli bir elektrikçiye yaptõrõnõz.
5
• Topraklama yapõlmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan
şirketimiz sorumlu olmayacaktõr.
• Buzdolabõnõzõ doğrudan güneş õşõğõna maruz kalmayacak uygun bir yere yerleştiriniz.
• Ocak, fõrõn, kalorifer peteği ve soba gibi õsõ kaynaklarõndan
en az 50 cm, elektrikli fõrõnlardan ise en az 5 cm uzakta
olmalõdõr.
• Buzdolabõnõz açõk havada kullanõlmamalõ ve yağmur altõnda
kalmamalõdõr.
• Buzdolabõnõz, bir derin dondurucu ile yan yana
yerleştirilirse aralarõnda en az 2 cm açõklõk bõrakõlmasõ, dõş
yüzeyde nem yoğuşmasõnõ önlemek açõsõndan gereklidir.
• Buzdolabõnõzõn üstüne ağõr eşya koymayõnõz ve üstten en
az 15 cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
• Buzdolabõnõzõn düzgün ve sarsõntõsõz çalõşmasõ için
ayarlanabilir ön ayaklarõn uygun yüksekliğe getirilerek
karşõlõklõ olarak dengelenmesi gerekir. Bunu, ayarlõ ayaklarõ
saat yönünde (ya da ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz.
Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce
yapõlmalõdõr.
• Buzdolabõnõzõ kullanmadan önce, bir çay kaşõğõ yemek
sodasõ katacağõnõz õlõk su ile bütün parçalarõnõ silip daha
sonra temiz su ile durulayarak kurulayõnõz. Temizlik işlemi
bittikten sonra tüm parçalarõ yerlerine yerleştiriniz.
Buzdolabõnõzõ Çalõştõrmaya Başlamadan Önce
• İlk çalõştõrõldõğõnda veya taşõnma işlemlerini takiben
cihazõnõzõn verimli çalõşabilmesi için, buzdolabõnõzõ 3 saat (dik
konumda) beklettikten sonra fişi prize takõnõz.
• Buzdolabõnõzõ ilk çalõştõrdõğõnõzda koku hissedelebilir; koku
buzdolabõnõz soğutmaya geçince kaybolacaktõr.
6
2. BÖLÜM
K U L L AN I M B İ L G İ L E R İ
Sõcaklõk Ayarlarõ
Termostat Düğmesi
• Buzdolabõnõzõn soğutucu ve derin dondurucu bölümlerindeki sõcaklõk ayarlarõnõn
otomatik olarak yapõlmasõnõ sağlar. 1 ve 5 değerleri arasõnda istenilen herhangi bir
değere ayarlanabilir. “0” konumu termostatõn kapalõ olduğunu gösterdiğinden, bu
konumda soğutma olmaz. Sõcaklõk ayar düğmesini 1’den 5’e doğru çevirdikçe
soğutma derecesi artar. Buzdolabõnõz orta soğutma konumundayken en iyi
performansõ verecek şekilde tasarlanmõştõr. Kõş aylarõnda enerji tasarrufu sağlamak
amacõyla buzdolabõnõzõ daha düşük konumda çalõştõrabilirsiniz.
Termostat düğme konumlarõ;
5
: Yeni konulan yiyeceklerin hõzlõ dondurulmasõ ve hõzlõ buz elde etmek içindir.
Buzdolabõnõz uzun süreli çalõşacaktõr. Dondurucu bölüm yeterince soğuduğunda
tekrar eski konumuna getirilmelidir.
3-4 : Normal kullanõm içindir ve en iyi performansõ bu konumda alabilirsiniz.
1-2 : Daha az soğutma içindir.
7
Sõcaklõk Ayarlarõ İle İlgili Uyarõlar
• Termostat ayarõ, soğutucu kapõsõnõn ne kadar sõklõkla açõlõp kapandõğõ,
içerisinde ne kadar yiyecek saklandõğõ ve buzdolabõnõzõn bulunduğu ortam
sõcaklõğõ göz önüne alõnarak yapõlmalõdõr.
• Buzdolabõnõz, tamamõyla soğuyabilmesi için ilk fişe takõldõktan sonra
ortam sõcaklõğõna bağlõ olarak 24 saate kadar kesintisiz olarak çalõşabilir.
• Bu süre zarfõnda, buzdolabõnõzõn kapõlarõnõ sõk açõp kapamayõnõz ve aşõrõ
doldurmayõnõz.
• Buzdolabõnõzõn fişini prizden çektikten sonra, tekrar çalõştõrmak
istendiğinde, kompresörün herhangi bir hasar görmemesi için, fişi en az 5
dakika sonra tekrar takõnõz.
8
Aksesuarlar
Derin Dondurucu Kapõ Kolu Göstergesi:
Derin donurucu bölmesinin kapõ kolu üzerinde bulunan kõrmõzõ
işaret, kapõnõn tam olarak kapanmadõğõnõ, açõk olduğunu
gösterir. Eğer bu işaret “KIRMIZI” ise kapõ tam kapanmamõş
demektir. Derin dondurucu bölmede buzlanmayõ ve fazla enerji
kaybõnõ önlemek için kapõnõn tam olarak kapanmõş olmasõna,
yani “KIRMIZI” işaretinin kaybolmuş olmasõna lütfen dikkat
edin.
Katlanabilir Tel Raf:
Cam rafõn (bakõnõz 7.Bölüm Sayfa 21-22) üzerindeki katlanabilir tel raf, yer ve kolaylõk
kazandõrmasõ için tasarlanmõştõr. İstenildiği zaman öne doğru çekilerek (Şekil 1) ya da
yüksek kaplarõn da yerleştirilebileceği alanlar yaratmak amacõyla katlanarak (Şekil 3)
veya geriye doğru yatõrõlarak (Şekil 4) kullanõlabilir.
Buz Kabõ:
• Buz kabõnõ su ile doldurun.Cihazõnõzõn derin dondurucu bölmesine yerleştirin.
• Su donduktan sonra şekilde gösterildiği gibi 90° döndürerek buzlarõ bir kaba
boşaltabilirsiniz.
Şişe Tutucu:
Şişe tutucusu ile cam şişelerin düşmemesi veya kaymamasõ
sağlanõr.Kapõ açõlõp kapanõrken hareket edemeyecekleri için ses
çõkarmalarõ da önlenmiş olur.
9
3. BÖLÜM
YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ
Soğutucu Bölüm
• Nem ve koku oluşmasõnõ önlemek için besinlerin buzdolabõna kapalõ kaplarda
veya üzerileri örtülerek konmasõ tercih edilir.
• Sõcak yiyecek ve içeceklerin de buzdolabõna konmadan önce oda sõcaklõğõna
kadar soğutulmasõ gerekir.
• Paketlenmiş yiyecekleri ve kaplarõ soğutucu bölümün arka duvarõna
dayamayõnõz. Aksi halde, soğutma sõrasõnda arka duvarda oluşacak kar,
paketlenmiş
yiyeceklerinizin
arka
duvara
yapõşmasõna
ve
yiyeceklerinizin
bozulmasõna neden olacaktõr.
• 1-2 gün içerisinde tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balõklarõ (plastik torba veya
paketler içinde) en soğuk bölüm olduğu için sebzeliklerin hemen üstündeki rafa
yerleştiriniz.
• Meyve ve sebzeler doğrudan doğruya sebzelik bölmesine yerleştirilebilir.
Yiyeceklerinizin soğutucu bölüm içinde yerleştirilmesi ve saklanmsõ için
aşağõda bazõ öneriler verilmiştir.
10
Derin Dondurucu Bölüm
• Buzdolabõnõzõn derin dondurucu bölümünü, donmuş yiyecekleri uzun süre saklamak
ve buz üretmek için kullanõnõz.
• Dondurmak istediğiniz yiyecekleri ilk önce derin dondurucu bölmesinin tabanõna
yerleştiriniz. Yiyeceklerinizi donduktan sonra (yaklaşõk 24 saat) diğer donmuş
yiyeceklerin yanõna yerleştirebilirsiniz.
• Donduracağõnõz yiyecekleri, donmuş olan yiyeceklerin yanõna koymayõnõz.
• Donduracağõnõz yiyecekleri (et, kõyma, balõk…vs) bir seferde tüketilebilecek şekilde,
porsiyonlara ayõrarak dondurmalõsõnõz.
• Dondurulan yiyecekler çözüldüğünde tekrar dondurmayõnõz. Gõda zehirlenmesi gibi
sorunlara sebep olabileceğinden sağlõğõnõz açõsõndan tehlike yaratabilir.
• Sõcak yemekleri soğumadan derin dondurucunuza yerleştirmeyin.Derin dondurucu
içindeki daha önce dondurulmuş olan diğer besinlerin bozulmasõna sebep olursunuz.
• Dondurulmuş yiyecekleri saklarken; paket üzerindeki saklama koşullarõna mutlaka
uyulmalõdõr. Eğer bir açõklama yoksa; yiyeceğin, satõn aldõktan sonra en fazla 3 ay
içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.
• Dondurulmuş yiyecekleri satõn alõrken, uygun koşullarda dondurulmuş olmasõna ve
paketin bozulmamõş olmasõna dikkat ediniz.
• Dondurulmuş yiyeceklerin bozulmadan taşõnmasõ ve en kõsa zamanda derin
dondurucu bölümünün alt yüzeyine yerleştirilmesi gerekmektedir.
• Eğer dondurulmuş yiyecek paketi nem oluşturmuş ve kötü kokuyorsa, yiyecek daha
önce uygun koşullarda saklanmamõş ve büyük ihtimalle bozulmuştur.
• Dondurulmuş yiyeceklerin saklama süreleri; ortam sõcaklõğõna, kapõlarõn sõk açõlõp
kapanmasõna, termostat ayarlarõna, yiyecek türüne ve yiyeceklerin satõn alõndõktan
dondurucuya girene kadar geçen sürenin uzunluğuna göre değişir. Her zaman paket
üzerindeki talimatlara uyun ve saklama süresini hiçbir zaman aşmayõn.
• Yiyeceklerinizin derin dondurucu bölüm içine yerleştirilmesi ve
depolanmasõ için bazõ öneriler sayfa 12,13 ve 14’de verilmiştir.
11
TABLOLAR
12
13
14
4. BÖLÜM
TEM İZLİ K VE BAKIM
• Temizliğe başlamadan önce fişi mutlaka prizden çekiniz.
• Buzdolabõnõzõ su dökerek yõkamayõnõz.
• Buzdolabõnõzõn iç ve dõş kõsmõnõ õlõk ve sabunlu
su kullanarak yumuşak bir bezle veya süngerle
silebilirsiniz.
• Parçalarõ tek tek çõkartõp, sabunlu su ile temizleyiniz.
Bulaşõk makinasõnda yõkamayõnõz.
• Temizlik için tiner, benzin, asit gibi yanõcõ,
parlayõcõ ve eritici malzemeler asla kullanmayõnõz.
• Yõlda en az bir kere kondenser (arkada siyah
kanatlõ kõsõm) elektrikli süpürge ya da kuru bir
fõrça kullanõlarak temizlenmelidir. Bu
buzdolabõnõzõn daha verimli çalõşmasõnõ ve enerji
tasarrufu yapmanõzõ sağlayacaktõr.
15
Eritme
Soğutucu Bölme:
• Soğutucu bölmesi tam otomatik eritme yapar. Eritme sonucu oluşan su, su toplama
oluğundan geçerek buzdolabõnõzõn arkasõndaki buharlaştõrma kabõna akar ve burada
kendiliğinden buharlaşõr.
• Su toplama oluğundaki deliğin tõkanõp tõkanmadõğõnõ belirli zaman aralõklarõyla kontrol
ediniz ve gerekirse şekilde gösterildiği gibi temizleme çubuğu ile açõnõz.
• Belirli aralõklarla yarõm bardak õlõk su dökerek su boşaltma borusunu temizleyiniz.
Derin Dondurucu Bölmesi:
• Derin dondurucu bölmesi donmuş besinlerin bozulmamasõ için otomatik eritme
yapmaz. Oluşan karlar buzdolabõnõzla birlikte verilen buz kazõma küreği ile belli
aralõklarla alõnmalõdõr. Dondurucu bölmesi yõlda en az bir veya iki kez eritilip
temizlenmelidir.
Bu amaçla;
• Buz çözme işlemininden bir gün önce termostat ayarõnõ Max. konumuna getirerek
donmuş yiyeceklerin daha soğuk olmalarõnõ sağlayõnõz.
• Yiyecekleri gazete kağõdõna sararak buzdolabõnõzõn soğutucu bölmesine yerleştiriniz
ve buz çözme işlemi bitene kadar soğutucu kapõsõnõ açmayõnõz.Böylece donmuş
yiyeceklerinizin erimelerini engellemiş olursunuz.
• Buzdolabõnõzõn fişini prizden çekerek veya termostat düğmesini “0” konumuna
getirerek buzun erimesini bekleyiniz.
• Buz çözme işlemi sõrasõnda dondurucunun kapõsõnõ açõk tutarsanõz ve içine orta boy,
içi sõcak su dolu bir kap yerleştirirseniz buzun çözülme işlemi daha da kolaylaşacaktõr.
Çözülmeye başlayan buzlarõ, buz küreği ile kazõyarak çõkarabilirsiniz.
• Derin dondurucu içinde oluşacak suyu kuru bir sünger veya bez yardõmõ ile alarak
kurulayõnõz.
16
Ampulün Değiştirilmesi
Buzdolabõnõzõn soğutucu bölmesinin aydõnlatõlmasõ için kullanõlan ampul, termostat
kutusunun içinde bulunmaktadõr.
Ampulün değiştirilmesi için;
1- Buzdolabõnõzõn fişini prizden çõkartõnõz.
2- Kutunun kapağõnõ, yandaki tõrnaklardan bastõrarak çõkartõnõz.
3- Gücü 15 Watt’ tan fazla olmayan bir yenisi ile değiştiriniz.
4- Kapağõ yerine takõnõz.
5- 5 dakika bekledikten sonra fişi takõnõz.
5.BÖLÜM T AŞ I M A V E Y E R D E Ğ İŞ T İR M E
Kapõnõn Açõlõş Yönünün Değiştirilmesi
Buzdolabõnõzõn kapõlarõnõn açõlõş yönünün değiştirilmesi mümkündür. Bunun için en
yakõn yetkili servise başvurunuz.
Taşõma ve Yer Değiştirme
• Orjinal ambalaj ve köpükler, tekrar taşõnma için (isteğe bağlõ olarak) saklanabilir.
• Tekrar taşõnma durumunda buzdolabõnõzõ kalõn ambalaj, bant veya sağlam iplerle bağlamalõ ve
ambalaj üzerindeki taşõma kurallarõna mutlaka uymalõsõnõz.
• Yer değiştirme ve taşõnma sõrasõnda önce buzdolabõnõzõn
içindeki hareket edebilen parçalarõ (raflar, aksesuarlar,
sebzelik vs.) çõkartõnõz veya dolap içine bantlayõp sarsõntõya
karşõ sağlamlaştõrõnõz.
17
6. BÖLÜM
S ER V İ S Ç AĞ I R M AD AN Ö N C E
Buzdolabõnõz çalõşmõyorsa;
• Elektrik arõzasõ var mõ?
• Fiş prize doğru takõlmõş mõ?
• Fişin takõldõğõ prizin sigortasõ ya da ana sigorta atmõş mõ?
• Termostat ayarõ “0” konumunda mõ?
• Prizde arõza var mõ? Bunun için buzdolabõnõzõn fişini çalõştõğõna emin olduğunuz bir prize
takarak deneyiniz.
Buzdolabõnõz yeterli soğutma yapmõyorsa;
• Termostat ayarõ “1” Konumunda mõ?
• Kapõlar sõk sõk açõlõyor veya uzun süre açõk kalõyor mu?
• Kapõ tam olarak kapanõyor mu?
• Buzdolabõnõza, hava dolaşõmõnõ engelleyecek şekilde arka duvarõna temas eden kap
veya yiyecek yerleştirilmiş mi?
• Buzdolabõnõz aşõrõ derecede dolu mu?
• Buzdolabõnõz ile arka ve yan duvarlar arasõnda yeterli mesafe var mõ?
Soğutucu bölmesindeki yiyecekler gereğinden fazla soğutuyorsa;
• Uygun sõcaklõk ayarõnda mõ?(termostat düğmesi “5” konumunda mõ?
• Derin dondurucu bölmesinde çok miktarda yeni yerleştirilmiş yiyecek var mõ?
Eğer varsa, onlarõ dondurmak için kompresör daha uzun çalõşacağõndan soğutma bölmesindeki
yiyecekleri de gereğinden fazla soğutmasõ mümkün olabilir.
Soğutma bölmesinin tabanõnda õslaklõk varsa;
• Su tahliye deliği tõkanmõş olabilir.
18
Buzdolabõnõz aşõrõ sesli çalõşõyorsa;
Ayarlanan soğukluk seviyesinin sabit kalabilmesi için, kompresör zaman zaman devreye
girecektir. Bu sõrada buzdolabõnõzdan gelecek sesler fonksiyon gereği normaldir.
Gereken soğukluk seviyesine ulaştõğõ zaman , sesler otomatik olarak azalacaktõr. Yine de
ses varsa;
• Buzdolabõnõz dengede mi? Ayaklarõ ayarlanmõş mõ?
• Buzdolabõnõzõn arkasõnda bir şey var mõ?
• Buzdolabõnõzdaki raflar veya raflardaki tabaklar titreşiyor mu? Bu durum sözkonusu ise
raflarõ ve/veya tabaklarõ yeniden yerleştirin.
• Buzdolabõnõzõn üstüne konan eşyalar titreşiyor mu?
ÖNEMLİ NOTLAR:
• Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden çõkarmalarda buzdolabõnõzõn soğutma
sistemindeki gazõn basõncõ henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu
termiği atacaktõr. 4-5 dakika sonra buzdolabõnõz çalõşmaya başlayacaktõr, endişe edilecek
bir durum yoktur.
• Buzdolabõnõzõn « soğutma ünitesi » dolabõnõzõn arka duvarõna gizlenmiştir. Bu yüzden
buzdolabõnõzõn iç gödesinin arka yüzeyinde, kompresörün çalõşma süresine göre, su
damlacõklarõ veya karlanma olabilir. Bu normaldir. Karlanma fazla olmadõğõ sürece
defrost yapmaya gerek yoktur.
• Buzdolabõnõzõ uzun bir süre (yaz tatillerinde gibi) kullanmayacaksanõz Termostatõ « 0 »
konumuna getirin.Defrost işleminden sonra temizleyip nem ve koku oluşmasõnõ
engellemek için kapõyõ açõk bõrakõn.
Bu uyarõlarõn hepsini yerine getirdiğiniz halde buzdolabõnõzda hala
sorun varsa, lütfen size en yakõn AEG Servis Yetkilisi’ne başvurunuz.
Cihazõnõzõn Sanayi Bakanlõğõ tarafõndan tespit edilen ve ilan edilen kullanõm
ömrü(cihazõnõzõn fonksiyonlarõnõ yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma süresi) 10 yõldõr.
19
T EK N İK Ö Z EL L İKLER
7.BÖLÜM
ARCTIS 5340
ARCTIS 5425
Toplam Brüt/Net Kapasite
:336/332 lt.
421/415 lt.
Yükseklik
:1713 mm
1718 mm
Genişlik
:595 mm
700 mm
Derinlik
:600 mm
600 mm
Ağõrlõk
:62 kg
68 kg
Toplam Güç
:200 W
300 W
Elektrik Tüketimi
:1,5 kWh/24h
1,6 kWh/24h
Derin Dondurucu Bölmesi
_
Dört yõldõz (-18 °C ve daha soğuk)
Brüt/Net Kapasite
: 32 lt
43 lt
Dondurma Kapasitesi
: 2 kg/24h
2 kg/24h
Soğutucu Bölmesi
Brüt/Net Kapasite
_
:304/300 lt.
20
378/372 lt.
Buzdolabõ Parçalarõ ve Bölümleri
1) Derin Dondurucu Bölümü
10) Şişe Tutucusu
2) Soğutucu Bölümü
11) Şişelik
3) Soğutucu Tel Rafõ
12) Hareketli Raf
4) Katlanabilir Tel Raf
13) Yumurtalõk Rafõ
5) Cam Raf
14) Yumurtalõk
6) Ayarlanabilir Ayak
15) Küçük Raf
7) Sebzelik
16) Raf Seperatörü
8) Tekmelik
17) Lamba Butonu
9) Termostat Kutusu
18) Buzluk
21
DOLAP RESİMLERİ
Rt 425 yeni olacak
23
Değerli Müşterimiz
Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayõ amaç edinen AEG,
modern tesislerde özenle üretilen, titiz bir kalite
kontrolünden geçirilen yeni Statik Tek Kapõlõ buzdolabõnõzõ
kullanõmõnõza sunmaktadõr.
Buzdolabõnõzõ kullanmadan önce doğru ve güvenli
yerleştirme, kullanma ve bakõm için temel bilgileri içeren bu
kullanõm kõlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ürününüzün
montajõ için yetkili servis kitapçõğõndan size en yakõn AEG
yetkili servisine başvurunuz.
Ürünümüzün en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve
kullanõmõnõn son derece kolay olduğunu göreceksiniz.
Bu ürün, çevreye saygõlõ modern tesislerde doğaya zarar
vermeden üretilmiştir.
2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement