Electrolux | ENL6298KS | User manual | Electrolux ENL6298KS Manuali i perdoruesit

Electrolux ENL6298KS Manuali i perdoruesit
1
LEXONI DHE MBANI KETE MANUAL
Faleminderit qe zgjodhet Electrolux. Ky manual perdorimi eshte pjese e angazhimit tone
per plotesimin e nevojave te klientit dhe cilesise te produktit gjate gjithe jetes se ketij
frigoriferi.
PERMBAJTJA
Mbi sigurine.....................................................
Instalimi............................................................
Heqja e dyerve..................................................
Lidhja me furnizuesin e ujit................................
Pamje e pergjithshme.........................................
Kontrolli.............................................................
Karakteristika te brendeshme............................
Shperndaresi automatik i ujit dhe akullit............
Nderrimi i filtrave..................................................
Ruajtja e ushqimit dhe kursimi i energjise........
Mirembajtja dhe pastrimi..................................
Zgjidhje per problemet e zakonshme...............
2
UDHEZIME TE RENDESISHME MBI SIGURINE
PARALAJMERIM
Lexoni te gjitha instruksionet e sigurise para se te vini ne pune frigoriferin e ri
Electrolux.
Siguri e Pergjithshme
Mos depozitoni apo perdorni benzine ose lengje te tjere qe mund te ndizen lehtesisht
prane kesaj ose cdo lloj tjeter pajisje. Lexoni etiketat paralajmeruse te produkteve rreth
mundesise se tyre per tu ndezur ose cdo lloj tjeter reziku.
Shmangni konktaktet me cdo pjese levizese te prodhuesit automatik te akullit.
Siguria e Femijeve
Materialet e paketimit si kuti kartoni apo mbeshtjellje te tjera plastike duhet te hiqen nga
ambjenti i shtepise. Femijat nuk duhen lejuar te luajne asnjehere me keto materiale.
INFORMACION MBI LIDHJET ELEKTRIKE
PARALAJMERIM
Ju duhet te ndiqni keto udhezime per te qene te sigurt qe frigoriferi juaj po punon
ne menyre te sigurt dhe korrekte.
• Nese kablli i furnizimit me energji demtohet, zevendesimi i tij duhet te behet nga nje
teknik ose nje person tjeter i specializuar per te parandauar cdo risk te mundeshem.
• Asnjehere mos terhiqni kabllin elektrik per te hequr spinen nga priza, gjithmone
kapni spinen.
• Hiqeni nga priza frigoriferin perpa se ta pastroni ate ose ndroni llampen per te evituar
ndonje goditje te mundeshme elektrike.
• Performanca mund te ndikohet ne qofte se tensioni varion me 10% ose me teper, duke
punuar me enegji te pa mjaftushme kompresori mund te demtohet.
E RENDESISHME
Per te nderprere energjne elektrike hiqeni frigoriferin nga priza.
POZICIONIMI
• Zgjidhni nje vend qe eshte prane nje prize elektrike me tokezim. Mos perdorni kabell
tjeter zgjatues.
• Ne qofte se eshte e mundur vendoseni frigoriferin ne nje vend ku te evitohet
ekspozimi direkt ndaj rrezeve te djellit apo cdo burim tjeter energjie.
• Frigoriferi duhet te vendoset ne nje vend te niveluar dhe qe te mund te perballoje
peshen e frigoriferit dhe kur ai eshte i mbushur plot.
• Duhet marre parasysh mundesia e furnizimit me uje te prodhuesit te akullit.
3
INSTALIMI
Hapsira e Nevojshme Per Instalim
KUJDES
Mos e vendosni frigoriferin kur temperatura do te zbrese nen 13°C ose do te rritet
mbi 43ºC. Kompresori nuk do te jete ne gjendje te mbaje temperaturen e duhur
brenda frigoriferit. Mos e bllokoni grillen qe vendoset ne pjesen e poshteme ballore
te frigoriferit tuaj. Qarkullim i bollshem i ajrit eshte i nevojshem per nje funksionim
normal te frigoriferit tuaj.
Hapesira qe duhet lene bosh per ta patur me te lehte instalimin e lidhjeve hdraulike dhe
elektrike:
anet & siper 10 mm
mbrapa
25 mm
Hapja e Dyerve
Frigoriferi duhet te pozicionohet ne menyre qe tu lejoje te vendosni ushqim ne frigorifer
sa me lehtesisht. Per nje perdorim sa me te mire te sirtareve dhe koshave te ngriresit,
frigoriferi duhet te vendoset ne nje vend ku te dyja dyert te mund te hapen plotesisht.
Heqja Dhe Zvendesimi i Grilles se
Poshtme
Per te hequr grillen e poshtme ballore:
1. Hapni te dy dyert e frigoriferit
2. Hiqni vidhat ne te dy anet e grilles
3. Triqeni grillen perpara dhe ngrijeni
siper
Ndiqni keto instruksione ne drejtim te
kundert per te istaluar grillen.
4
Nivelimi
Te katert cepat e frigoriferit tuaj duhet te fiksohen mire ne nje dysheme solide. Frigoriferi
eshte i pajsur me rrota te rregullueshme qe ju ndihmojne ta niveloni. Per te siguruar
mbylljen e mire te dyerve frigoriferi duhet te kete nje pjeresi prej 6 mm nga pjesa ballore
drejt fundit te tij.
Per te niveluar frigoriferin tuaj:
1. Hiqeni grillen ne pjesen ballore
ne menyre qe te mund te shikoni
rrotat e perparme
2. Niveloni rrotat duke rrotulluar
secilin nga bulonat e nivelimit
deri sa frigoriferi te jete ne nivel
dhe stabel.
3. Kontrolloni te dyja dyert per te
qene te sigurt se ato puthiten
plotesisht.
4. vendosni perseri grilen e
poshtme.
Keshilla:
•
•
Nese dera e ngriresit eshte me lart se se dera e ftohesit, ngrini siper cepin e
djadhte dhe/ose ulni poshte cepin e majte deri sa dyert te shkojne ne nje drejtim
me pjesen e siperme te frigoriferit.
Nese dera e ftohesit eshte me lart se dera e ngriresit, ngrini siper cepin e majte
dhe/ose ulni poshte cepin e djathte deri sa dyert te shkojne ne nje drejtim me
pjesen e siperme te frigoriferit
KALIMI NE HAPSIRAT E NGUSHTA
5
Ne qofte se frigoriferi nuk do te futet ne nje zone te caktuar ju mund te reduktoni
permasat e tij duke hequr dyert. Se pari matni vendin ku frigoriferi duhet te kaloje.
Pajisjet Qe Nevojiten
Perpara se te hiqni dyert:
1. Sigurohuni qe energjia elektrike eshte nderprere.
2. Hapini te dy dyert dhe hiqni grilen ne pjesen e poshteme.
3. Hiqni cdo lloj ushqimi nga raftet e dyerve.
4. Mbyllni dyert.
SHENIM
Per me shume informacion mbi heqjen e griles shikoni seksionin mbi Instalimin.
Per te hequr kapakun e siperm te menteshave:
1. Hiqni tre vidhat nga menteshat e siperme te dyerve.
2. Terhiqeni kapakun para per rreth 1 cm dhe hiqeni ate.
Per te hequr dyert e frigoriferit:
6
1. Beni nje shenje rreth menteshes se
siperme te deres me nje laps. Kjo do te
beje
rivendosjen e dyerve me te lehte.
2. Hiqni dy vidhat nga mentesha e
siperme.
3. Hiqni tre vidhat e menteshes se
poshteme dhe menteshen neqofte se
eshte e nevojshme.
Per te rivendosur dyert ndiqni te njejtat
hapa ne drejtim te kundert. Kur te dy
dyert te jene vene ne vend, vendosni dhe
kapakun e siperm.
KUJDES
Sigurohuni qe pasi te jene hequr dyert te
vendosen me kujdes ne menyre qe ato te
mos bien duke shkaktuar deme.
Per te hequr deren e ngriresit :
1. Shkeputni kabllin shumefijesh te
vendosur mbi menteshen e siperme.
Kapni te dy anet
e kabllit dhe ndajini ato 2. Beni nje
shenje te lehte rreth menteshes me nje
laps. Kjo e ben riinstalimin me te lehte.
3. Shkepusni tubin e ujit te vendosur nen
deren e ngriresit.
4. Hiqni vidhat nga mentesha e sierme.
Kabllin shumefijesh lereni brenda
menteshes.
5. Hiqni tre vidhat e poshteme te
menteshes dhe menteshen ne qofte se
eshte e nevojshme.
6. Vendoseni deren ne menyre qe te
shmanget demtimi i tubit te ujit qe
shtrihet ne menteshen e poshtme.
Per te instaluar deren e ngriresit ndiqni
te njejtet hapa ne drejtim te kundert. Kur
te dy dyert jane vene ne vend, vendosni
dhe mbulesen ne pjesen e siperme.
7
RRETH FURNIZIMIT ME UJE TE FRIGORIFERIT TUAJ
Prodhuesi automatik i ujit dhe akullit ne frigoriferin tuaj per nje funksionim normal
kerkon nje furnizim te vazhdushem me uje. Furnizmi i frigoriferit me uje do te realizohet
duke lidhur tubin e bakrit nga rrjeti i furnizimit me uje te shtepise drejt nje valvule ne
pjesen e mbrapme te frigoriferit.
KUJDES
Per te shmangur demet:
• Perdorni tubin e bakrit per te bere lidhjen e furnizimit me uje (tubi plastik mund te
kete rrjedhje uji)
• Sigurohuni qe furnizimi me uje te frigoriferit te perputhet me sistemin lokal hidraulik.
• Per punimin sa me te mire te prodhuesit te akullit rekomandohet qe presioni i
furnizimit me uje duhet te jete midis 1.4 dhe 6.9 bar. Presioni i tepert i ujit mund te
shkaktoje probleme te filtrit te ujit.
Do ju nevojiten:
•
•
Mundesia e lidhjes me nje linje uji me presion 1.4 deri 6.9 bar.
Pjeset per lidhjen e ujit te cilat jane bashke e frigoriferin, te cilat perfshijne te gjithe
materialet per instalimin e frigoriferit me uje, perfshire dhe 7.6m tub bakri.
Lidhja e furnizimit me uje me pjesen e
mbrapme te frigoriferit tuaj:
1. Sigurohuni qe frigoriferi nuk eshte ne
prize.
2. Shplani me uje te bollshem tubin e
furnizimit me uje deri sa te dale uje i
paster.
3. Zhvidosni kapakun plastik ne hyrjen
e valvules ne pjesen e mbrapme te
frigoriferit tuaj.
4. Vendosni kundraviden e tunxhit dhe
me pas unazen metalike tek tubi i
bakrit.
5. Shtyni tubin e bakrit brenda hyrjes se
valvules se ujit deri sa ajo te ece.
6. Siguroni tubin e bakrit ne pjesen e
pasme te frigoriferi me nje kapse
celiku dhe nje vide.
7. Rrotulloni tubin e bakrit mbrapa
frigoriferit si ne figure. Kjo
parandalon dridhjet ose zhurmat nga
kontakti me siperfaqe te tjera.
8
Pamje e pergjithshme
KOHA QE NEVOJITET PER FTOHJE PARA PERDORIMIT
Para se te vendosni ushqime ne frigorifer per here te pare, lereni ate te punoje
nga 8 deri ne 12 ore pa i hapur dyert. Gjate kesaj periudhe ftohje ju nuk duhet te ndryshoi
parametrat e ftohjes te vendosura nga prodhusi.
VENDOSJA E TEMPERATURES SE FTOHJES
Frigoriferi juaj eshte pajisur me nje sistem dixhital kontrolli. Paneli i sistemit te kontrolit
eshte vendosur ne pjesen e siperme te ndarjes se ftohjes. Dy ekranet dixhital te vendosur
ne gjysmen e majte te kontrollit te panelit tregojne temperaturen e ngriresit dhe te
ftohesit.
Per te vendosur temperaturen, tek butoni prane ekranit shtypni shigjeten lart ose poshte.
Heren e pare qe ju shtypni butonin ekrani tregon temperaturen qe ju keni vendosur heren
9
e fundit. Cdo e shtypur e butonit e rrit temperaturen me nje grade.
Ekrani ne moment tregon temperaturen qe ju i vendoset dhe me pas temperaturen e
frigoriferit.(per me shume rreth vendosjes te temperatures shikoni ne faqet ne vijim).
Shenim
Sistemi i kontrollit elektronik ne frigoriferin tuaj perfshin menyra shtese
informacioni hepermjet te cilave tekniket e servisit mund te diagnostikojne
problemin.
Zgjedhja midis Grade Celsius ose Grade Farenaite
Kjo varet me cilin standart temperature
ju deshironi te punoni, ju mund ta
vendosni panelin e kontrollit ta tregoje
temperaturen ne grade celsius ose
farenaite. Per te zgjedhur ose ndryshuar
kete shtypni butoni MODE. ( vendosur
midis dy ekraneve dixhtale ).
10
Ndryshimi i Temperatures
Pasi frigoriferi ka punuar per 24 ore ju mund ta regulloni temperaturen ne baze te
nevojave tuaja. Beni ndryshime te vogla dhe graduale, duke i dhene kohe qe temperatura
te ndryshoje dhe te stabilizohet. Per vendosjen e temperatures referohuni udhezimeve ne
vijim.
E ngrohte
Neutrale
E ftohte
Zona e Kontrollit Te Temperatures
Ngriresi
Ftohesi
Farenaite
Centigrade
Farenaite
Centigrade
6°
-14°
47°
8°
0°
-18°
37°
3°
-10°
-23°
33°
1°
Udhezues per kontrollin e temperatures
Ne qofte se ftohesi eshte shume i ftohte
Ulni temperaturen ne ftohes me nje grade
duke shtypur shigjeten poshte.
Ne qofte se ftohesi eshte shume i ngrohte
Ngrini temperaturen ne ftohes me nje grade
duke shtypur shigjeten lart
Ne qofte se ngriresi eshte shume i ngrohte
Ulni temperaturen ne ngrires me nje grade
duke shtypur shigjeten poshte
Ne qofte se ngriresi eshte shume i ftohte
Ngrini temperaturen ne ngrires me nje grade
duke shtypur shigjeten lart
Si duhet te veprojme kur ekrani tregues i temperatures fleshon
Ne qofte se ju shikoni qe te dy ekranet tregues te temperatures fleshojne ne menyre te
vazhdushme, kjo mund te tegoje se sistemi i kontrollit kka hasur nje problem ne
funksionimin e tij. Ju duhet te njoftoni qendren e servisit Electrolux.
ALARMET E SISTEMIT TE KONTROLLIT
1
Alarmet (Sinjalet zanor dhe dritat treguese)
Sistemi kontrollit te frigoriferit tuaj mund te jape informacionin qe vijon nepermjet
sinjaleve zanore dhe dritave treguese te alarmit.
Alarmi
Drita
treguese
Ndezja
Drita eshte fikur
Dera hapur
E gjelber
E gjelber
fleshuese
Temp
e larte
Fleshuese
Prebleme
me
energjine
Fleshuese
Sinjali
zanor
√
√
Shkaku
Sistemi i alarmit nuk eshte
aktiv ndonse frigoriferi
eshte duke punuar per te
aritur temperaturen e
vendosur.
Sistemi i alarmit eshte aktiv
Dera e frigoriferit eshte lene
hapur per me shume se pese
minuta
Ne nje nga ndarjet e
frigoriferi temperatura eshte
e larte (7.2°C ose me teper)
per me shume se nje ore.
Ka nderprerje te energjise
Si duhet te veprojme
Nese frigoriferi nuk arin
temperaturen e vendosur
brenda tre oreve sistemi
kontrollit do ju njoftoje per
kushte te tjera.
Mbyllni deren dhe shtypni
Alarm Reset disaktivizuar
alarmin.
Shtypni Alarm Reset
disaktivizuar alarmin.
Shtypni Alarm Reset
disaktivizuar alarmin dhe
njehere tjeter per ta
riaktivizuar ate. Kontrolloni
nese nderprerja e energjise ka
ndikuar ne uljen e
temperatures ne frigorifer.
KUJDES
Sistemi i alarmit nuk vendoset automatikisht ne qofte se ju e shkepusni energjine
dhe me pas e rilidhni ate. Ai mund te aktivizohet vetem duke shtypur butonin
Alarm Reset.
Kontrolli i filtrit te ajrit
Filtri i ajrit ne frigoriferin tuaj eshte e
nevojshme te zvendesohet here pas here. Ju
mund ta kontrolloni se kur eshte e
nevojshme te ndrohet filtri duke shtypur
butonin On/Off te filtrit te ajrit per tre
sekonda.
2
Per te kontrolluar filtrin e ajrit:
1. Shtypni butonin On/Off te filtrit te ajrit. Programi do te kryeje nje test dhe nje nga
dritat treguese do te ndizet.
Filter OK
Filtri i ajrit nuk ka nevoje te ndrohet
Order Filter Filtri i ajrit eshte konsumuar ne masen 80%. Porosisni nje te ri.
Change Filter Filtri i ajrit eshte konsumuar ne masen 100%. Nderrojeni ate.
2. Shtypni perseri butonin On/Off per te fikur dritat treguese.
SHENIM
Shikoni ne vijim te ketij manuali instruksionet per zvendesimin e filtrit.
NDEZJA DHE FIKJA E SISTEMIT FTOHES
Ju mund te disaktivizoni sistemin e ftohjes
ne frigoriferin tuaj duke shtypur butonin
On/Off te vendosur ne anen e majte te
panelit te kontrollit te frigoriferit tuaj.
Per tu siguruar qe ju nuk do ta fikni
aksidentalisht sistemin ftohes butoni
funksionon vetem kur ju e mbani shtypur ate
per tre sekonda.
Kur ju fikni sistemin ftohes i gjithe frigoriferi ndalon punen. Per ta aktivizuar perseri
sistemin ftohes ju duhet te shtypni perseri per tre minuta butonin On/Off.
2
E RENDESISHME
Butoni On/Off kontrollon vetem sistemin ftohes te frigoriferit. Energjia tek dritat
treguese dhe pjeset e tjera elektrike nuk do te nderpritet deri sa ju te hiqni prizen.
KUJDES
Per te shmangur demtimin e tyre, mbajini ato me kujdes.
Ju mund te pershtasni pozicionin e rafteve si ne ngrires dhe ftohes lehtesisht ne baze te
nevjave tuaja. Raftet kane mbeshtetese me kllapa te cilat fiksohen ne shinat e
shkallezuara ne pjesen fundore te frigoriferit.
Ndryshimi i pozicionit te rafteve
1. Para se te ndryshoni vendin e raftit
hiqni te gjithe ushqimin.
2. Ngrini lart pjesen e perparme te
raftit.
3. Terhiqein raftin jashte.
4. Rivendoseni duke futur kapset e
mbajteseve ne kllapen qe deshironi
tek shina ne pjesen fundore te
frigoriferit.
5. Uleni raftin dhe vendoseni ne
pozicion.
Karakteristikat e rafteve
Frigoriferi juaj eshte i pajsur me rafte
xhami qe jane dizenjuar te
parandalojne dhe mbajtur derdhjen
aksidentale te lengjeve. Keto rrafte
rreshqasin jashte per ta bere me te
lehte futjen e ushqimeve dhe pastrimin
e tyre. Raftet reshqites nuk mund te
ndahen nga mbajtesja e tyre.
SIRTARET
Frigoriferi juaj ka nje shumllojshmeri
sirtaresh. Keta sirtare jane vendosur ne
pozicione fikse ne fund te ftohesit.
Funksioni i freskimt dhe hidratimit
Sirtaret me funksonin e frekimit dhe
hidratimit jane dizenjuar per te mbajtur
fruta, perime dhe produkte te tjera te
2
fresketa. Para se ti vendosni ushqimet ne
keta sirtare:
-Lajini ushqimet dhe hiqini ujn e tepert
-Amballazhoni produktet qe kane aroma te
forta ose perqindje te larte lageshtie.
Kontrolli i Lageshtires
Raftet jane te pajisura me kontroll me shine per te rregulluar lageshtiren brenda raftit.
Kjo ben qe ushqimet te rezistojne per nje kohe me te gjate dhe gjithashtu te ruajne
freskine e tyre.
SHENIM
Perimet qe kane gjethe qendrojne me mire ne qofte se kontrolli i lageshtires eshte ne
maksimum ose ne nje sirtar qe nuk ka kontroll lageshtire. Kjo ndalon hyrjen e ajrit
ne rafte duke mbajtur nivelin e lageshtires te larte dhe parandaluar dehidatimin e
ushqimeve.
Sirtari Per Mishin
Disa modele jane pajisur me nje sirtar
per ruajtjen e mishit per nje periudhe te
shkurter kohe. Ky sirtar eshte pajisur me
kontroll me shine neprmjet te cilit mund
te rregullohet temperatura brenda sirtarit.
Ne qofte se mishi do te duhet te
qendroje ne sirtar per me shume se dy
dite do te duhej te vendosej ne ngrires.
Nese vendosni fruta ose perime ne sirtar
rriteni temperaturen ne menyre qe ato te
mos ngrijne.
2
DYERT
Raftet e Dyerve
Dyer e ngriresit dhe ftohesit kane nje sistem
raftesh te rregullueshem. Te gjithe keto rafte
mund te hiqen per nje pastrim me te lehte. Disa
kane pozicione fiks ndersa te tjeret mund te
rregullohen sipas nevojave tuaja.
Raftet e dyerve jane ideale per per te mbajtur
shishe, kanace dhe ene te madha per mbajtjen e
pijeve te ndryshme.
Ndryshimi i pozicionit te rafteve te
rregullueshem te dyerve:
1. Para se te ndryshoni pozicionin nje rafti
hiqeni ushqimin prej tij.
2. Ngriheni raftin lart.
3. Hiqeni ate.
4. Vendoseni raftin mbi pozicionin qe ju
deshironi.
5. Uleni raftin mbi mbajteset e tij deri sa ai
te shkoje ne vend.
2
AKSESORET
Mbajtese Per Shishet
Mbajtesja e shisheve mban gjithcka qe ju mund te
vendosni ne raft dhe qe ka nje lartesi te
konsiderushme qe te mos bjere kuj ju hapni ose
mbyllni deren e frigoriferit. Per ta vendosur fusni dy
fundet e mbajteses ne anen e siperme te raftit si ne
figure.
Raft special
Dizenjoja e re e raftit special ju lejon te vendosni
rreth gjashte kanoce pijesh, nje shishe vere ose nje
shishe plastike dy litra. Mund ta vendosni ne anen e
majte te secilit prej rafteve si ne figure.
Te perdorimit te perditshem
Ky raft qe eshte vendosur ne pjesen e siperme te deres
se ftohesit per ushqime te perdorimt te perditeshem si
djathe, gjalpe etj. Ky raft eshte i pajisur me kapak i
cili eshte dizenjuar per ta mbajtur kete raft me te
ngrohte se pjesa tjeter e ftohesit dhe tu pershtatet sa
me mire ketyre lloj ushqimesh.
KUJDES
Per te shmangur gabimet ne sistemin e kontrollit
te frigoriferit tuaj mos e hiqni magnetin e
vendosur mbrapa raftit te perdorimit te
perditshem.
Mbajtesja e kanaceve
Ju jep mundesine te vendosni ne menyre eficente dhe
te sigurt gjashte kanace pijes.
Rafti Per Akullore
Rafti per akullore eshte vendosur ne pjesen e siperme
te ngriresit.Ai ju lejon te vendosni kuti te ndryshme
me akulloren tuaj te preferuar.
3
PERDORIMI I PRODHUESIT TE UJIT & AKULLIT
Shkarkuesi i ujit
Per ta perdorur eshte shume e lehte, vendosni nje gote uji tek pedali i ujit dhe shtyjeni ate.
Per ta ndaluar rjedhjen e ujit hiqeni goten nga pedali.
Uji qe shkarkohet nuk eshte i ftohte, per ta ftohur hidhni me pare akull te coptuar ose
kuba akulli ne gote.
Mbledhesja e ujit
Nje mbledhese uji eshte vendosur ne pjesen e poshtme te shkarkuesit te ujit per te
mbledhur derdhje te vogla te ujit. Kjo mund te hiqet per nje pastrim me te lehte.
SHENIM
Mos dherdhni uje ose akull te tepert ne kete mbledhese ajo nuk ka tub shkarkimi.
4
PERDORIMI I PANELIT TE KONTROLLIT TE UJIT&AKULLIT
Cube (butoni kubave te
akullit) dhe treguesi i
drites
Crush (akulli i coptuar)
dhe treguesi i drites.
Light (butoni i drites)
dhe treguesi drites.
Shtypni butonin per te patur kuba akulli drita do te behet blu.
Me nje gote shtypni pedalin e shkarkimit te ujit duke
mbledhur te gjithe akullin.
Shtypni butonin per te patur akull te copetuar drita do te behet
blu. Me nje gote shtypni pedalin e shkarkimit te ujit duke
mbledhur te gjithe akullin
Shtypni butonin per te ndezur dritat e shkarkuesit te
akullit&ujit. Drita do te behet blu. Shtypni butonin perseri per
te fikur dritat. Ato do te ndizen automatikisht kur te
shkarkohet uje ose akull.
Dritat treguese do te ndricojne ne nje nga tre ngjyrat e
mundshme sa here qe sa here qe pastruesi perdoret per te
treguar gjendje e filtrit te ujit.
Filter Status (butoni i
kontrollit te filtrit) &
dritat treguese
Lock (butoni i
bllokimit) dhe drita
treguese
Express Freeze (butoni
i ngrirjes se shpejte) dhe
drita treguese
Express Ice (butoni
akull i shpejte) dhe drita
treguese
5
E GJELBER
E BARDHE
Filtri i ujit nuk ka nevoje te ndryshohet
Filtri i ujit eshte konsumuar rreth 80%
Porosisni nje te ri
E KUQE
Filtri i ujit eshte konsumuar 100%
Nderrojeni ate sa me shpejt qe te jete e
Mundur
Pasi te kini zvendesuar filtrin e ujit, riaktivizoni filtri duke
mbajtur shtypur butonin Filter Status per 10-15 sekonda.
Shkarkuesi i ujit do te bllokohet per te parandaluar perdorim
te pa deshiruar. Per ta bllokuar mbani shtypur butonin per 3-5
sekonda. Drita do te behet blu.
Per ta aktivizuar perseri mbani shtypur butonin per 3-5
sekonda deri sa drita te fiket.
Mbani shtypur butonin per 3-5 per te aktivizuar menyren e
shpejte per ngrirjen e ushqimit. Drita do te behet blu. Mbajeni
perseri shtypur per 3-5 sekonda per ta caktivizuar.
Mbani shtypur butonin per 3-5 sekonda per te rritur sasine e
akullit te prodhuar per raste te vecanta, si per shembull festat.
Drita do te behet blu. Mbajeni perseri shtypur per 3-5 sekonda
per ta caktivizuar.
MBUSHJA ME UJE E SISTEMIT TE FURNIZIMIT
Sistemi i furnzimit me uje te frigoriferit tuaj perfshin linjen e tubave, nje filter uji te
avancuar, valvulen e depozites shperndarese, dhe nje rezervuar rezerve per te siguruar nje
furnizim te bollshem te shperndaresit te akullit &ujit ne cdo kohe. Ky sistem duhet te jete
plot me uje para se te behet lidhja me linjen e jashtme.
KUJDES
Per nje funksionim normal rekomandohet qe presioni i ujit duhet te jete midis 1.4
dhe 6.9 bar. Presioni i filtrit mund te shkaktoje demtim te filtrit te ujit.
Fillimi i funksionimit te sistemit te furnizimit me uje
1 Filloni dhe mbushni rezervuarin duke mbajtur shtypur me nje gote pedalin e shkarkimit
te ujit.
2 Mbajeni goten ne kete pozicion deri sa shkarkusi i ujit te nxjere uje. Kjo gje mund te
kerkoje rreth 1½ minuta.
3 Vazhdoni te shkarkoni uje per rreth 3 minuta per te pastruar sistemin dhe lidhjet
hidraulike nga cdo papasterti.
SHENIM
Sistemi i shkarkimt te ujit ka te instaluar nje pajisje e cila e nderpret rrjedhjen e
ujit pas tre minuta perdorimi te vazhdueshem. Per te rrifilluar funksionimin thjesht
per nje cast leshoni pedalin e shkarkimit.
KUJDES
Ne qofte se ju mbani shtypur pedalin e shkarkimit per me teper se 4 minuta motori i
shkarkimit do te mbingarkohet dhe do te ndaloje. Pajisja do te filoje punen
automatikisht pas 3-4 minutash.
FUNKSIONIMI DHE PEREMBAJTJE E SHKARKUESIT TE AKULLIT
Prodhuesi i akullit, sirtari i akullit dhe sistemi ushqyes i ketij mekanizmi jane te vendosur
ne pjesen e siperme te ngriresit. Pasi frigoriferi eshte instaluar dhe ka punuar per disa ore,
mund te prodhohet akull brenda 24 oreve. Sirtari i akullit mund te mbushet plot per rreth
dy dite.
E RENDESISHME
Prodhuwsi i akullit eshte aktivizuar qe ne fabrike keshtu qe ai do te filloje te
funksionoje menjehere sapo frigoriferi te vihet ne pune. Nese ju nuk do te beni
lidhjen me rrjetin e furnizimit me uje shtypni butonin On/Off te prodhuesit te
akullit per ta caktivizuar ate. Ne rast te kundert valvula e prodhuesit te akullit do te
beje zhurme ne qofte se do te funksionoje pa pranine e ujit.
6
Perdorimi i Prodhuesit te Akullit
Para se prodhoje akull per here te pare sigurohuni qe sistemi i furnizimit me uje eshte plot
dhe i paster si u pershkrua me siper. Ne dy ose tre ciklet e para te prodhimit te akullit
mund te kete dhe ajer ne linjen e furnizimit me uje. Gjithashtu ne qofte se sistemi nuk
eshte pastruar kubat e pare te akullit mund te kene ngjyre ose shije jo te kendeshme.
Ndezja dhe fikja e Prodhuesit te Akullit
Prodhimi i akullit kontrollohet nga nje celes
On/Off i vendosur tek prodhuesi akullit.
SHENIM
Prodhuesi akullit ka te integruar nje
spirale metalike e cila ndalon automatiksht
prodhimn e akullit kur sirtari akullit eshte
plot. Kjo spirale nuk duhet te perdoret per
te ndaluar manualisht prodhimin e akullit.
Keshilla per shkarkuesin e akullit
•
•
•
•
•
•
•
7
Kubat e akullit te cilet kane qendruar per nje kohe te gjate ne sirtar mund te kene shije
te pa kendshme. Boshatiseni sirtarin e akullit duke ju referuar informacionit ne faqen
tjeter.
Here pas here tundeni sirtarin e akullit per ti mbajtur kubat te ndare nga njeri-tjetri.
Ne qofte se frigoriferi nuk eshte lidhur me linjen e furnizimit me uje, fikeni
prodhuesin e akullit duke shtypur butonin On/Off.
Ne qofte se ju deshironi nje sasi te madhe akulli pernjeheresh eshte me mire ne qofte
se e merrni akullin direkt nga sirtari i akullit.
Zhumat qe vijojne jane normale kur prodhuesi i akullit eshte ne pune:
• funksionimi i motorit
• hedhja e akullit ne sirtar
• hapja ose mbyllja e valvules se ujit
• qarkullimi i ujit
Fikeni prodhuesin e akullit kur ju pastroni ngriresin ose ikni me pushime.
Nese ju e fikni prodhuesin e akullit per nje kohe te gjate, ju gjithashtu duhet te fikni
dhe vavulen e furnizimit me uje.
Pastrimi i Shperndaresit Te Akullit
Pastroni prodhuesin e akullit dhe sirtarin e
akullit ne intervale te rregullta vecanerisht para
se ju te shkoni me pushime ose te transferoheni.
KUJDES
Kur ju hiqni sirtarin e akullit mos e
perdoreni kapakun ( ne pjesen e poshtme ) si
doreze. Siperfaqja nen kapak mund te jete e
mprehte.
Per te pastruar shperndaresin e akullit
1 Ndaloni prodhimin e akullit duke shtypur butonin On/Off tek prodhuesi i akullit
2 Hiqen sirtarin e akullit duke e ngritur lart dhe pastaj jashte
3 Boshatiseni dhe pastrojeni me kujdes raftin . Shplaheni ate me uje te paster. Mos
perdoreni pastrues te forte ose gerryes.
4 Rafti duhet te jete plotesisht i thate pare se te vendoset ne frigorifer.
5 Pastroni cdo mbetje te akullit ne vendin ku do te vendoset sirtari i akullit.
6 Rivendosni raftin e akullit. Shtypni butonin On/Off te prodhuesit te akullit per te
rifilluar prodhimin e akullit.
Hiqeni dhe boshatiseni sirtarin e akullit ne qofte se:
• Nje nderprerje e energjise per nje kohe te gjate do te beje qe ngriresi dhe kubat e
akullit te fillojne te shkrijne duke bllokuar mekanizmin shperndares.
• Mos e hapni shpesh shperndaresin shpesh. Kubat e akullit do te ngjiten me njeritjetrin dhe do te bllokojne mekanizmin shperndares.
Hiqeni sirtarin e akullit dhe tundeni per te ndare kubat e akullit ose per ta pastruar si u
shpjegua me siper. Asnjehere mos perdoreni nje thyese akulli ose instrument tjeter te
mprehte per te thyer akullin. Kjo mund te demtoje sirtarin e mbajtjes se akullit ose
mekanizmin shperndares.
E RENDESISHME
Kur ju hiqni sirtarin e akullit, shmangni
rrotullimin e spirales brenda tij. Spiralja duhet te
drejtohet nga mekanizm i saj kur rafti te
rivendoset perseri. Nese ju rastesisht levizni
spiralen ridrejtoheni duke bere nje cerek
rrotullimi deri sa ajo te shkoje perseri ne vendin
e saj.
8
VENDNDODHJA E FILTRAVE
Frigoriferi juaj eshte pajisur me nje sistem
filtrimi per ajrin dhe ujin te ndare nga njeritjetri. Sistemi i filtrimt te ujit filtron te gjithe
ujin e shkarkuesit te ujit po aq mire sa ujin
perdorur per prodhmin e akullit. Filtri i ajrit heq
te gjitha aromat apo papastertite e ajrit nga
ftohesi.
Filtri i Ujit
Filtri i ujit eshte vendosur ne pjesen e siperme te
ftohesit, prane panelt elektronik te kontrollt te
sistemit. Per te pare se kur duhet nderruar filtri
shikoni ne seksionet e meparshem.
Filtri i Ajrit
Filtri i ajrit eshte vendosur ne pjesen e siperme te ftohesit, tek cepi ne fund te
frigoriferit. Per te pare se kur duhet nderruar filtri shikoni seksionet e meparshme.
NDERRIMI I FILTRIT TE AJRIT
Si rregull ju duhet te ndroni filtrin e ajrit cdo gjashte muaj per ta patur nje filtrim optimal
te aromave ne frigoriferin tuaj. Ju mund ta pershtasni kete periudhe kohore ne veresi te
llojit dhe sasise te ushqimit qe ju perdorni me shpesh.
Per te zvendesuar filtrin e ajrit:
1. Shtypni kapsen plastike te vendosu ne ane te foLese se ajrit, pjesa e poshtme e folese
do varet dhe foleja e filtrit do te hapet.
9
SHENIM
Paneli i kontrollit i vendosur ne pjesen e siperme te ftohesit perfshin kontrollin e
ekraneve dhe te filtrit te ajrit. Shikoni seksionin paraardhes per me teper
informacion rreth panelit te kontrollit.
NDERRIMI I FILTRIT TE UJIT
Si rregull ju duhet te nderroni filtrin e ujit cdo gjashte ose nente muaj per te siguruar nje
cilesi te larte te filtrimit te ujit. Drita treguese Filter Status ne panelin e kontrollit ju
keshillon zvendesimin e filtrit te ujit pasi jane filtruar 1514 litra uje.
Ne qofte se frigoriferi juaj nuk eshte perdorur per nje periudhe kohe, nderrojeni filtrin
pare se te riinstaloni frigoriferin.
SHENIM
Sistemi i ujit dhe ajrit mund te funksionojne pa filtrim nese ju perdorni nje By Pass
ne vend te filtrit te ujit. Kontaktoni me piken e servisit Electrolux per te patur kete
pjese.
Sistemi nuk duhet te punoje me uje i cili eshte mikrobiologjiksht i pasigurt ose qe nuk
eshte nenshtruar me pare disinfektimit te meparshem.
Per te zvendesuar filtrin e ujit:
Nuk eshte e nevojshme per te nderprere furnizimin me uje per te ndryshuar filtrin e ujit.
Beni kujdes per te mbledhur ndonje sasi te vogel uji qe mund te derdhet gjate
zvendesimit te ujit. Fundi i filtrit ka dy vrima te vogla per shkarkimin e ujit prandaj
sigurohuni qe te hiqni cdo ushqim nga raftet e siperme te frigoriferit.
10
Vendosja e Ushqimit & Kursimi Energjise
DISA IDE PER VENDOSJEN E USHQIMIT
Ushqim i Fresket
• Mbajeni ndarjen e ushqimit te fersket midis 1.1°C dhe 4.4°C me nje temperature
optimale 2.8°C (per me shume informacion per vendosjen e temperatures shikoni
seksionet paraardhese).
• Shmangni tejmbushjen e rafteve te frigoriferit, kjo do te reduktonte qarkullimin e
ajrit ne frigorifer dhe nje ftohje jo te njetrajtshme te tij.
Frutat dhe perimet
• Frutat dhe perimet vendosini ne raftet e tejdukshem, ku niveli i lageshtres do te
ndihmoje per te ruajtur nje ushqim cilesor per nje kohe te gjate.
Mishi
• Mishi i pagatuar ose shpendet duhet te jene te amballazhuara.
• Perdorni sirtarin per mbajtjen e mishit kur ju doni te ruani ate per nje kohe te
shkurter. Ne se mishi do te qendroje ne frigorifer per me shume se dy dite duhet
vendosur ne ngrires.
Ftohja e ushqimit
11
•
•
Mbajeni ngriresin ne -18°C ose me pak (per me teper informacion shikoni
seksionet paraardhese mbi vendosjen e temperatures)
Ngrresi punon ne menyre me eficente kur eshte mbushur te pkten ne 2/3 e tij.
Paketimi i ushqimit qe vendoset ne ngrirje
• Per te minimizur dehidratimin e ushqimit dhe rritur cilesine e ruajtjes se
ushqimeve, perdorni leter alumini, qese per ngrirjen. Sigurohuni qe brenda
paketimit te kete sa me pak ajer qe te jete e mundur duke i mbyllur ato me
kujdes. Ajri brenda qeses mund te shkaktoje tharje te ushqimit, ndryshimin e
ngjyres etj.
• Ushqimet duhet te paketohen para se ato te jene futur ne frigorifer dhe te kene
ngrire.
• Mos vendosni ne ngrires mish te ngrohte.
Vendosja e ushqimit ne ngrires
• Shmangni vendosjen e nje sasie te madhe ushqimi te ngrohte ne ngrires ne te
njejten kohe. Kjo mbingarkon ngriresin, ngadaleson ngrirjen dhe mund te rrite
temperaturen e ushqimeve te ngrira..
• Lini hapsira boshe midis pakove te ushqimit ne menyre qe ajri te mund te
qarkulloje lirisht duke e ngrire ushqimin ne nje kohe sa me te shpejte.
DISA KESHILLA PER KURSIMIN E ENERGJSE
Instalimi
• Vendoseni frigoriferin ne pjesen me te ftohte te dhomes, larg rezeve direkte te
djellit dhe sistemit ngrohes. Mos e vendosni frigoriferin prane pajisjeve qe
prodhojne nxehtesi si furra, lavapjata etj. Ne qofte se kjo nuk eshte e mundur nje
faqe ndarese midis dy pajisjeve do ta ndihmoje frigoriferin te punoje ne menyre
me eficente.
• Niveloni frigoriferin ne menyre qe dyert te mbyllen hermetikisht.
Vendosja e ushqimit
• Shmangni mbingarkimin e frigoriferit ose bllokimin e ventilatoreve te ajrit te
ftohte. Kjo da ta bente frigoriferin te punonte per nje kohe me te gjate duke
konsumuar me teper energji.
• Mbulojeni ushqimin dhe sigurohuni qe paketimi te mos kete uje perpara se ta
vendosni ne frigorifer. Kjo do te ulte nivelin e lageshtres ne frigorifer.
• Organizoheni frigoriferin ne menyre qe te reduktoni hapjen e dyerve. Merrni nga
frigoriferi gjithcka qe ju nevojitet ne nje kohe dhe mbylleni deren sa me shpejt.
12
PER TE MBROJTUR INVESTIMIN TUAJ
Mbajtja paster e frigoriferit tuaj ndikon ne paraqitjen e jashteme te frigoriferit tuaj dhe
parandalon krijimin e aromave te padeshiruara ne brendesi te tij. Fshini cdo derdhje te
mundshme te lengjeve apo ushqimeve ne frigorifer dhe pastrojeni frigoriferin te pakten
dy here ne vit. Kur pastroni kini kujdes ne:
• Asnjehere mos perdorni objekte metali, furca ose pastrues te tjere me efekte
gryese ne asnje prej siperfaqeve te frigoriferit.
• Mos lani asnje nga pjeset e cmontueshme te frigoriferit ne lavastovilje.
• Gjithmone para se te pastroni frigoriferin hiqeni ate nga priza.
SHENIM
Ne qofte se ju fikni ftohjen e frigoriferit, dritat dhe pjeset e tjera elektrike te
frigoriferit do te vazhdojne te kene energji elektrike deri sa ju te hiqni frigoriferin
nga priza.
•
•
Hiqini ngjitesat dhe pjeset e pjera mbajtese me dore. Mos perdorni brisk ose
instrumenta te tjere te mprehte te cilet mund te gervishtin siperfaqen e pajisjes.
Mos hiqni etiketen ku eshte shenuar numri serial.
KUJDES
• Terhiqeni frigoriferin drejt per ta levizur ate. Levizja sa majtas-djadhtas
mund te demtoje dyshemene. Beni kujdes mos e levizni frigoriferin me teper
se sa e lejojne lidhjet hidraulke.
• Mos prekni siperfaqet e ngrira me duar te lagura.
• MIREMBAJTJA DHE PASTRIMI
Pjesa
Pjesa e brendshme
Detergjentet Pastrues
• Uje dhe sapun
• Uje dhe sode
•
•
Sirtaret dhe raftet
•
Uje dhe sapun
•
•
Raftet e qelqit
•
•
•
•
•
Uje dhe sapun
Pastrues xhamash
Sprai te lengshem
Uje dhe sapun
Sprai te lengeshem
•
•
•
Uje dhe sapun
Pastrues qelqi jo
gerryes
•
Grilla e poshteme
Pjesa e jashtme dhe
dorezat
13
•
•
•
•
Masa Paraprake
Dy luge gjelle sode ne 946 ml uje te ngrohte.
Sigurohuni qe sfungjeri me te cilin do te
pastroni panelin e kontrolit dhe pjeset e tjera
elektrike te jete i shtrydhur mire.
Pastroni sirtaret me nje cope te bute
Mos lani pjeset qe unt te hiqen nga frigorferi ne
lavastovilje
Perpara se ti fusni raftet ne uje lerini te marin
temperaturen e ambjentit.
Merrni pluhurin nga pjesa ballore e griles
Hiqeni grilen
Pastrojen ne pjesen e pastme. Shplajeni dhe
thajeni para se ta vendosni.
Mos perdorni pastrues te tjere shtepie, amoniak
ose alkol per te pastruar dorezat.
Perdorni nje cope te bute per te pastruar e
lemuara.
KESHILLA PER PUSHIMET&LEVIZJET
Pushime te shkurtra
•
Frigoriferin mund ta lini ne pune per nje periudhe 3 javore
ose me pak.
• Perdoreni gjthcka qe mund te prishet shpejt ne pjesen e
ftohesit.
• Fikni prodhuesin e akullit dhe boshatiseni sirtarin e akullit
dhe ne qofte se ju do te largoheni vetem per pak dite.
Pushime te gjata
• Hiqni te gjithe ushqimin dhe akulln nese ju do te largoheni
per nje muaj ose me teper.
• Fikni sistemin e ftohjes dhe shkepusni energjine elektrike.
• Fikni prodhuesin e akullit dhe mbyllni valvulen e furnizmit
me uje.
• Pastroheni plotesisht pjesen e brendshme
• Leni te dy dyert hapur per te parandaluar krijimin e aromave
te pakendeshme.
Ne rast se nderroni
• Hiqni te gjithe ushqimin dhe akullin
shtepi
• Gjate transportimit vendoseni ne faqen anesore.
• Amballazhojeni me kujdes per te shmangur gervishtjet.
ZVENDESIMI I LLAMPAVE TE NDRICIMIT
Frigoriferi juaj ne te dy pjeset e tij si tek ngriresi dhe tek ftohesi ka llampa ndricuese te
cilat kane nevoje te zvendesohen here pas here. Disa nga llampat kane kapak dhe do ju
duhet ta hiqni ate para se te zvendesoni llampat. Gjithmone perdorni llamba qe jane
projektuar per kete pajisje.
14
15
PARA SE TE NJOFTONI
Ne qofte se ju kini probleme me frigoriferin tuaj ose ka dicka qe ju nuk e kuptoni ju
mund te konsultoheni ne kete seksion para se t telefonon qendres se servisit. Ne tabelat e
meposhteme ju do te gjeni informacion mbi problemet me te zakonshme qe hasen,
shkaqet e tyre si dhe sygjerime per zgjidhjen e tyre.
Funksionimi i Frigoriferit
Problemi
Kompresori nuk punon •
Shkaku
Sistemi ftohes eshte
fikur.
•
Frigoriferi eshte
vendosur ne ciklin e
shkrirjes.
•
•
Frigoriferi eshte hequr
nga priza.
Sistemi i kontrollit
elektronik e mban
temperaturen e
frigoriferit kostante.
Temperatura e jashtme
e ambjentit eshte e
larte.
Frigoriferi ka qene
jashte pune per nje
kohe te gjate.
ProdhuEsi automatik i
akullit eshte duke
punuar.
Dyert jane hapur shume
shpesh ose per nje kohe
te gjate.
•
•
Frigoriferi punon per
nje kohe te gjate.
•
•
•
•
Treguesit dixhital te
temperatures
fleshojne.
16
•
•
•
•
•
•
•
Temperatura ne ngrires •
eshte vendosur shume e
ftohte.
•
Sistemi i kontrollit
elektronik ka diktuar
nje problem.
•
Si te veproni
Aktivizoni sistemin ftohes.
Shikon seksionet e me
pareshme per vendndodhjen e
butonit On/Off te sistemit
ftohes.
Kjo eshte normale per nje
frigorifer me shkrirje te plote
automatike. Cikli i shkrirjes
qe ndodh ne menyre periodike
zgjat te pakten 30 minuta.
Sigurohuni qe frigoriferi eshte
vene ne prize.
Kjo eshte normale.
Eshte normale qe frigoriferi te
punoje me gjate ne keto
kushte.
Duhen nga 8-12 ore qe
frgoriferi te arrje ftohjen
plotesisht.
Prodhusi automatik i akullit
ben qe frigoriferi te punoje me
teper.
Hapja e dyerve shkakton
futjen e ajrit te ngrohte ne
frigorifer. Hapni dyert sa me
pak te jete e mundur.
Ngrini pak temperaturen ne
frigorIfer. Do te duhen rreth
24 ore qe temperatura te
stablizohet.
Njoftoni qendren e servist
Electrolux per te nterpretuar
mesazhin.
Temperaturat Jane Shume Te Ftohta
Problemi
Temperatura ne
ngrires eshte shume e
ftohte.
•
Temperatura ne ftohes
eshte shume e ftohte.
•
Ushqimi i vendosur ne
sirtare ngrin.
•
Ushqimi i vendosur ne
mbajtesin e mishit
ngrin.
•
Shkaku
Temperatura ne panelin •
e kontrollit te ngriresit
eshte shume e ulet.
Temperatura ne panelin •
e kontrollit te ftohesit
eshte shume e ulet
Temperatura ne panelin •
e kontrollit te ftohesit
eshte shume e ulet
Temperatura ne
•
mbajtesin e mishit
eshte shume e ulet.
Si te veproni
Ngrini temperaturen ne
ngrires. Do te duhen rreth 24
ore qe temperatura te
stabilizohet.
Ngrini temperaturen ne ftohes.
Do te duhen rreth 24 ore qe
temperatura te stabilizohet.
Shikoni pergjigje me siper.
Rregulloni temperaturen ne
mbajtesin e mishit duke e
ngritur ate.
Temperaturat Jane Shume Te Ngrohta
Problemi
Temperatura ne
frigorifer eshte shume
e ngrohte.
•
Temperatura ne ftohes
eshte shume e ngrohte.
•
Temperatura ne ftohes
eshte shume e ngrohte.
•
Temperatura ne
mbajtesin e mishit
eshte shume e ngrohte.
•
17
Shkaku
Dyert jane hapur shume •
shpesh ose per nje kohe
te gjate.
Temperatura ne panelin •
e kontrollit te ngriresit
eshte shume e larte.
Temperatura ne panelin •
e kontrollit te ftohesit
eshte shume e larte.
Temperatura ne panelin •
e kontrollit te mbajtesit
te mishit eshte shume e
larte.
Si te veproni
Hapja e dyerve shkakton
futjen e ajerit te ngrohte ne
frigorifer. Hapni dyert sa me
pak te jete e mundur.
Ulni temperaturen ne ngrires.
Do te duhen rreth 24 ore qe
temperatura te stabilizohet.
Ulni temperaturen ne ftohes.
Do te duhen rreth 24 ore qe
temperatura te stabilizohet.
Ulni temparaturen ne
mbajtesin e mishit
Uji/Lageshtira /Ngrirja ne Frigorifer
Problemi
Lageshtira brenda
frigoriferit
•
•
Uji i mbledhur ne
pjesen fundore te
kapakut te sirtareve
•
Shkaku
Koha eshte e nxehte
dhe me lageshtire.
Dera eshte hapur
shume shpesh.
Perimet kane dhe
leshojne lageshtire
•
•
•
Uji i mbledhur ne fund
te sirtareve
18
•
Perimet dhe frutat e
lara kullojne ne sirtar
•
Si te veproni
Hapeni deren sa me pak qe te
jete e mundur
Lageshtira ne pjesen fundore
te kapakut te sirtareve nuk
eshte dicka e pazakonte
Ulni nivelin e lageshtires ne
frigorifer.
Perpiquni ti kulloni mre para
se ti vendosni ne sirtar.
Mbledhja e ujit ne fund te
sirtarit eshte normale.
Prodhuesi Automatik i Akullit
Problemi
Nuk prodhohet me
akull
•
•
•
•
Nuk prodhohet akull i
mjaftueshem
Beni lidhjen me sistemin e
furnizimit me uje.
•
Hapni valvulen e ujit.
•
Shikoni ne seksionin
Temperaturat jane shume te
ngrohta.
Prodhuesi i akullit duhet te
prodhoje afersisht rreth 1.82.2 kg akull ne 24 ore.
Shikoni ne seksionin
Temperaturat jane shume te
ngrohta.
Hapeni plotesisht ate.
•
Ngriresi nuk eshte aq i
ftohte sa duhet.
•
•
Valvula e furnizmit me
uje nuk eshte hapur
plotesisht.
Krahu i sinjalit i cili
ndodhet tek prodhusi i
akullit ne forme spirale
eshte bllokuar.
Akull nuk perdoret
shume shpesh
Kubat e akullit jane me
te vegjel se zakonisht.
•
Akulli e ka marre
aromen nga ushqime
me erë te forte qe
ndodhen ne frigorifer.
Akull nuk perdoret
shume shpesh
Kubat e akullit nuk
ndahen nga njeri-tjetri.
•
•
•
•
Si te veproni
Ndizeni prodhuesin e akullit
•
Prodhohet me pak akull •
nga sa ju prisni.
•
19
•
•
Prodhuesi akullit nuk
ndalon se prodhuari
akull.
Akulli ka arome ose
shije te keqe
Shkaku
Prodhuesi i akullit
eshte i fikur.
Nuk eshte bere lidhja
me sistemin e
furnizimit me uje.
Nuk eshte hapur
valvula e ujit.
Ngriresi nuk eshte aq i
ftohte sa duhet.
•
Lironi ate dhe hiqni cdo pjese
tjeter akulli qe mund te kete
ngrire se bashku me te.
•
•
Hiqeni dhe tundeni sirtarin e
akullit ne menyre qe kubat te
ndahen.
Filtri i ujit mund te jete
demtuar ndryshojeni ate.
Mbuloni ushqimet
•
Nderroni here pas here akullin
•
Shperndaresi i Akullit
Problemi
Nuk shkarkohet akull
•
•
•
•
•
Eshte bllokuar
•
•
•
20
Shkaku
Nuk eshte lidhur
furnzimi me uje.
Sirtari akullit eshte
bosh
•
•
Temperatura ne panelin •
e kontrollit te ngrires
eshte shume e larte.
Valvula e furnizmit me •
uje nuk eshte hapur.
Dera e ngriresit nuk
eshte mbyllur.
Akull ka ngrire rreth
spirales si pasoje e
perdorimit jo shume te
shpeshte, luhatjeve te
temperatures ose
nderprerjes se saj.
Kubat e akullit kane
ngelur midis prodhuesit
te akullit dhe pjeses
fundore te mbajtesit te
akullit.
Kubat e akullit kane
ngrire se bashku.
•
•
Si te veproni
Lidhni ujin.
Kur furnizimi i pare me akull
hidhet ne sirtar shperndaresi
akullt duhet te punoje.
Vendosni ne ftohes nje
temperature me te ulet.
Hapni valvulen e furnizimit,
jepini kohen e mjaftueshme
per te prodhuar akull dhe pas
kesaj shperndaresi i akullt
duhet te punoje.
Sigurohuni qe dera e
frigoriferit te jete e mbyllur.
Hiqeni mbajtesin e akullit dhe
boshatiseni ate. Pastrojeni dhe
vendoseni perseri ne pozcionn
e tij.
•
Hiqin kubat e akullit qe e kane
bllokuar.
•
Perdoreni me shpesh ne
menyre qe kubat te mos
ngrijne se beshku.
Shperndaresi i ujit
Problemi
Nuk do te shkarkoje
uje.
•
•
•
•
Uji ka nje shije ose
arome te pakendshme
•
•
Shkaku
Nuk eshte lidhur
furnzimi me uje
Valvula e furnizmit me
uje nuk eshte hapur.
Dera e ngriresit nuk
eshte mbyllur.
Filtri i ujit nuk eshte
instaluar plotesisht.
Uji ka qendruar ne
depozite per nje kohe te
gjate.
Tubacionet e perdorura
ne rrjetin e furnizimit
me uje te shtepise
mund ta shkaktojne
kete shije apo arome.
•
•
•
•
•
•
Si te veproni
Lidhni ujin.
Hapni valvulen e furnizimit,
jepini kohen e mjaftushme per
te prodhuar akull dhe pas
kesaj shperndaresi i akullt
duhet te punoje.
Sigurohuni qe dera e
frigoriferit te jete e mbyllur.
Shtyjeni filtrin e ujit derisa te
degjoni nje “klik”.
Nxirrni 10-12 gota uji ne
menyre qe uji te freskohet dhe
tubacioni i ujt te pastrohet.
Per te patur rezultate me te
mra perdorni tuba bakri ne
lidhjet e ujit.
Aroma te pakendshme ne frigorifer
Problemi
Pjesa e brendeshme
eshte e papaster.
•
•
21
Shkaku
Ajo eshte e papaster ka
nevoje te pastrohet.
Ushqmi me aroma te
forta.
•
•
Si te veproni
Shkoni tek Kujdes&Keshilla
Pastrimi.
Mbulojeni ushqimin.
Hapja/Mbyllja e Dyerve/Sirtareve
Problemi
Dera nuk mbyllet
•
•
•
Sirtaret levizin me
veshtiresi.
•
•
Shkaku
Dera eshte mbyllur me
force duke shkaktuar
hapjen lehte te dyerve
te tjera.
Frigoriferi nuk eshte
niveluar.
Frigoriferi prek muret
anesore.
Ushqimi kap ne pjesen
e siperme te sirtareve.
Shinat ne te cilat raftet
levizin duhen pastruar.
•
•
•
•
•
Si te veproni
Mbyllni te dy dyert me
kujdes.
Sigurohuni qe dyshemeja
eshte e niveluar dhe solide.
Sigurohuni qe rreth frigoriferit
te kete hapesire te
mjaftueshme.
Vendosni me pak ushqim ne
sirtar.
Pastroni sirtaret dhe vendet ku
ato vendosen. Shkoni tek
Kujdes&Keshilla Pastrimi
Llampat ndricuese nuk ndizen
Problemi
Llampat ndricuse nuk
ndizen.
•
•
•
•
22
Shkaku
Llampa eshte djegur.
•
Rryma elektrike eshte
•
shkeputur.
Sistemi i kontrollt ka
•
disaktivizuar ndricimin
sepse magneti i
vendosur mbrapa raftit
te perdorimit te
zakonshem eshte hequr.
Sistemi i kontrollit ka
disaktivizuar ndricimin •
sepse njera ose te dy
dyert jane lene hapur
per nje kohe te gjate.
Si te veproni
Shkoni zvendesimin e
llampave ne seksionin Kujdesi
dhe Pastrimi.
Shikoni ne seksionin punimi i
frigoriferit tuaj.
Rivendosni magnetin.
Mbyllni dhe rihapni duert per
te aktivizuar dritat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising