Aeg-Electrolux | S85528KG | User manual | Aeg-Electrolux S85528KG Kullanım kılavuzu

Aeg-Electrolux S85528KG Kullanım kılavuzu
AEG-Electrolux
SANTO 85582 DT (S 85582 DT)
SANTO 85528 KG (S 85528 KG)
BUZDOLABI DONDURUCU
BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU
Bak›m & Kullan›m – ‹çindekiler
1 - Girifl
Güvenlikle ‹lgili Önemli Bilgiler ............................................3
Kurulum yeri ........................................................................3
Buzdolab›n›n çevresindeki boflluklar ..................................3
2 - Buzdolab›n›n özellikleri
Dondurucusu Üst tarafa Tak›lan (TM) Modeller ..................4
Dondurucusu Alt tarafa Tak›lan (BM) Modeller ..................5
3 - Kurulum
Yeni buzdolab›n›z›n yerlefltirilmesi ......................................6
Buzlu¤un Tak›lmas› ............................................................7
Dondurucusu üst tarafta olan modeller ..............................7
Dondurucusu alt tarafta olan modeller ................................7
4 - Buzdolab›n›z›n çal›flt›r›lmas›
‹lk çal›flt›rma ........................................................................8
Is›n›n Kontrol Edilmesi
Elektronik (Dijital Göstergeli) Modeller ................................9
Is›n›n ayarlanmas› ............................................................9
Dondurucu bölmesi ›s›s›n›n de¤ifltirilmesi ........................9
So¤utucu bölmesi ›s›s›n›n de¤ifltirilmesi ..........................9
H›zl› dondurma modu........................................................9
Kap› alarm›......................................................................10
Dondurucu bölmesi ›s› alarm› ........................................10
Tatil modu........................................................................10
Çocuk kilidi ......................................................................10
fiarap so¤utma zamanlay›c›s› ........................................10
Normal Mod ....................................................................10
Eco (ekonomi) Modu ......................................................10
Tatil Modu........................................................................10
Manuel (döner dü¤meli) modeller......................................11
Dondurucusu üst tarafta olan modeller ..........................11
Dondurucusu alt tarafta olan modeller ............................11
Süt ürünleri bölmesi ..........................................................13
Kap› saklama bölmeleri ....................................................13
Sebzelik ............................................................................13
Sebzelerin saklanmas› ....................................................13
Meyve ve küçük g›dalar›n saklanmas› ............................13
Sebzeli¤in ve raf›n ç›kar›lmas› ........................................13
Bölmeli cam raf (varsa) ....................................................14
Dökülmeyi önleyici cam raflar (varsa) ..............................14
Koku Giderici ....................................................................14
fiifle Tutucusu....................................................................14
Dondurucu bölmesi sepetleri
(sadece dondurucu bölmesi alt tarafta olan modeller) ........15
Ampulün De¤ifltirilmesi
Yiyecek Bölmesi ..............................................................15
Dondurucu Bölme ..........................................................15
5 - Temizlik ve Bak›m
Buzdolab›n›n temizlenmesi ..............................................16
D›fl yüzeyler ....................................................................16
Kabin ............................................................................16
Kap›lar – boyal› ............................................................16
Kap›lar – paslanmaz çelik ............................................16
‹ç taraf ............................................................................16
Kap› contalar›n› temiz tutun ............................................16
Güvenlik ............................................................................16
Ar›za giderme ....................................................................17
Anti+bakteriyal
Yeni Electrolux buzdolab›n›zdaki birkaç madde, anti-bakteriyal katk› maddesi ile üretilmifltir.
Anti-bakteriyal katk› maddesinin avantajlar›:
앫 Anti-mikrobiyal koruma sa¤lar.
앫 Zararl› bakterileri yok eder.
앫 Bakteri üreten kokular› yok ederek kokular› azalt›r.
앫 ‹nsanlar ve hayvanlar için güvenli ve zarars›zd›r.
앫 Zararl› bakterilerden ve mikroplardan korumak için sürekli çal›fl›r.
앫 Bulaflmaya karfl› korunmada yard›mc› olur (yiyeceklerden kaynaklanan hastal›klar›n en yayg›n sebebi).
앫 Üretim aflamas› esnas›ndaki koruma özeli¤ini korur; y›kama veya y›pranma ile yok olmaz. Ürünün ömrü boyunca devam eder.
앫 Anti-bakteriyal özelli¤i, hijyen kurallar›n›n yerine geçmez.
Bu k›lavuzun bütün haklar› sakl›d›r ve Electrolux Home Products Pty Ltd (“Electrolux”) firmas›n›n yaz›l› izni al›nmadan herhangi bir bölümü ço¤alt›lamaz. Bu k›lavuzun içindeki bilgiler bask› s›ras›nda do¤ru oldu¤una inan›lan
bilgilerdir ancak, bahsedilen bilgi, ürün veya servisler istenildi¤i zaman de¤ifltirilebilir, ekleme yap›labilir veya ç›kar›labilir. Sürekli ürün gelifltirme politikas›ndan dolay› Electrolux, haber vermeden ürünün teknik özelliklerini ve
malzemesini de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
Sayfa 2
1 - Girifl
Elektrik kablosu hasar görürse, servis teknisyeni veya yetkili bir kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
Say›n Müflterimiz
Bu yeni buzdolab›n› sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Biz, Electrolux Home Products, ürünlerimizden gurur duyuyoruz ve her zaman size en iyi hizmeti sunmay› hedefliyoruz.
Elektrik çarpmas›n› önlemek için, temizlik veya ampul de¤ifltirme iflleminden önce buzdolab›n›n fiflini çekin.
Lütfen bu Kullan›m ve Bak›m K›lavuzunu dikkatle okuyun. Bu
k›lavuz, yeni buzdolab›n›z›n nas›l korunaca¤› ile ilgili önemli
bilgiler içerir. Yeni buzdolab›n›zdan hofllanaca¤›n›z› biliyoruz
ve ürünümüzü seçti¤iniz için teflekkür ederiz. Daha sonraki
ürün al›mlar›n›zda bizi seçece¤inizi ümit ediyoruz.
Buzdolab›n› güvenli yerlefltirmek ve etkili çal›flmas›n› sa¤lamak için afla¤›daki talimatlar› takip edin.
Kesinlikle elektrik kablosundan çekerek fifli prizden ç›kartmay›n. Kablonun
hasar görmemesi için daima fiflten tutun ve düz bir flekilde prizden çekin.
Yerlefltirme
LÜTFEN BU KILAVUZU OKUYUN VE SAKLAYIN
Çok so¤uk olmayan bir yer seçin- s›cakl›k 10°C’nin üzerinde olmal›d›r.
Bu Kullanma ve Bak›m K›lavuzu, cihaz›n›zla ilgili özel talimatlar sunar. Buzdolab›n›z›, sadece bu k›lavuzda belirtildi¤i gibi
kullan›n. Bu talimatlar›n, karfl›laflabilece¤iniz bütün durumlar›
ve koflullar› kapsayaca¤› anlam›na gelmez. Cihazlar› yerlefltirirken, kullan›rken ve bak›mlar›n› yaparken hislerinizden yararlan›n ve dikkatli olun.
Buzdolab›n› nem veya rutubet oran›
yüksek olmayan kuru bir yere yerlefltirin.
Buzdolab›n› donma tehlikesinin bulundu¤u veya korumas› olmayan alanlara yerlefltirmeyin (örn; garaja veya
veranda üstüne).
Önemli : - Buzdolab›n›z› yerlefltirmeden önce, HASAR VEYA
Ç‹Z‹K OLUP OLMADI⁄INI KONTROL ED‹N. Buzdolab›n›z hasarl› veya çizilmifl ise, üretici garantisi kapsam›nda sorunun giderilmesini istiyorsan›z, durumu 7 gün içinde bildirmelisiniz.
Bu, yasal haklar›n›z› ekilemez.
Buzdolab›n› do¤rudan günefl ›fl›nlar›na
maruz kalacak flekilde yerlefltirmeyin.
Buzdolab›n› ocaklar›n, alevin veya
›s›t›c›lar›n yak›n›na yerlefltirmeyin.
Güvenlikle ‹lgili Önemli Bilgiler
BASINÇLI AEROSOL KUTULARI “YANICI” KEL‹MES‹ ‹LE VE/VEYA KÜÇÜK B‹R ALEV S‹MGES‹ ‹LE BEL‹RT‹LM‹fiSE, BUNLARI BUZDOLAPLARINDA SAKLAMAYIN. AKS‹ TAKD‹RDE,
PATLAMA MEYDANA GELEB‹L‹R.
Uyar›
Do¤ru yerlefltirildi¤inde, buzdolab›n›z›n:
hava dolafl›m› için arka taraf›nda ve yanlar›nda yeterince boflluk olmal›d›r.
yak›ndaki dolaplara göre hizalanmal›d›r.
Buzdolaplar›n› ve dondurucular› elde ç›kar›rken,
kap›lar› sökün. Çocuklar içeride s›k›flarak bo¤ulabilirler.
kap›lar› yar› aç›k konumunda kendili¤inden kapanmal›d›r.
çok miktarda yiyecek doldurulmufl bir kap› aç›ld›¤›nda
buzdolab›n›n devrilmesini önlemek için, denge aya¤› tak›lm›fl olmal›d›r (bkz. sayfa 6’daki fiekil 4).
Bu buzdolab›, parlay›c› gazlardan oluflan yal›t›m
malzemesi içerir. Bu cihaz› dikkatli bir flekilde elden ç›kararak tehlikelerden kaç›n›n.
Buzdolab›n›n kullan›labilmesi için elektrik kablosunun
220-240 Volt,50 Hz kuvvetinde olan bir AC prizine tak›lmas› gerekmektedir.
Prizin düzgün bir flekilde toprakland›¤›ndan emin olun.
Emin de¤ilseniz, yetkili bir elektrikçiye baflvurun.
Cihaz›n gerekti¤inde elektrik beslemesiyle ba¤lant›s›n›n
kesilebilmesi gerekir; bu nedenle priz kurulum sonras›nda
kolayl›kla eriflilebilir bir yerde bulunmal›d›r.
Uzatma kablosu veya adaptör fifli kullanmay›n.
Buzdolab›n›n çevresindeki boflluklar
Buzdolab›n›z› kullan›laca¤› yere yerlefltirmeden önce, çevresinde yeterince boflluk olup olmayaca¤›n› kontrol edin.
Hava dolafl›m› için boflluk gereklidir ve bofllu¤un çok az olmas›, buzdolab›n›n performans›n› etkileyebilir.
Üst
9cm
Afla¤›daki minimum boflluklar›
b›rakman›z› tavsiye ederiz:
Yanlarda 3cm.
Buzdolab›n›n üst taraf›nda 9 cm.
Buzdolab›n›n arka taraf›nda
5cm.
Sayfa 3
Arka
5cm
Yan
3cm
Yan
3cm
2 Buzdolab›n›n özellikleri
Buzdolab›n›n bak›m›n›n nas›l yap›laca¤› ile ilgili bölümleri okumadan önce afla¤›daki flekle bak›n.
DONDURUCUSU ÜST TARAFTA OLAN MODELLER (TM)
Sensör (sadece elektronik modeller)
Dondurucu Bölmesi Lambas›
(varsa)
Sürgülü buz kab› (varsa)
Sürgülü buzluk (varsa)
Dondurucu hava ç›k›fl delikleri
Dondurucu hava girifl delikleri
Koku giderici
Dondurucu & So¤utucu
Bölmesi Dü¤meleri
(Manuel Dü¤meli Modeller)
Sensör
(sadece elektronik modeller)
Özel Bölme Hava
Ak›fl›n› Ayarlama Dü¤mesi
Konumu
Ayarlanabilir Özel Bölme
So¤utucu Bölmesi
Lambas›
Dondurucu
kap›s› raflar›
Süt Ürünleri
Saklama
Bölmeleri
Ayarlanabilir
raflar
Dökülmeyi Önleyici (Spill Safe)
Cam Raflar (varsa)
Nem Ayar Dü¤meleri
Genifl fiifle
Raflar›
Sebzelik
fiifle Tutucusu
(varsa)
Ayarlanabilir Ayaklar
Denge Aya¤›
fiekilde görünen model : 520 litre manuel kontrollü model
Özellikler modele göre de¤ifliklik gösterebilir.
Sayfa 4
2 Buzdolab›n›n özellikleri
Buzdolab›n›n bak›m›n›n nas›l yap›laca¤› ile ilgili bölümleri okumadan önce afla¤›daki flekle bak›n.
DONDURUCUSU ALT TARAFTA OLAN MODELLER (BM)
Sensör
(sadece elektronik modeller)
Koku giderici
Dondurucu & So¤utucu
Bölmesi Dü¤meleri
(Manuel Kontrollü Modeller)
Özel Bölme Hava
Ak›fl›n› Ayarlama Dü¤mesi
Konumu Ayarlanabilir Özel Bölme
Süt Ürünleri Saklama
Bölmeleri
Ayarlanabilir raflar
So¤utucu Bölmesi Lambas›
Bölmeli Cam Raflar
(varsa)
fiarap Raf› (varsa)
Dökülmeyi Önleyici
(Spill Safe) Cam Raflar
(varsa)
Genifl fiifle Raflar›
Genifl Sebzelikler
fiifle Bölmesi (varsa)
Nem Ayar Dü¤mesi
Dondurucu hava ç›k›fl delikleri
Sürgülü buzluk (varsa)
Tel Raf.
Sürgülü buz kab› (varsa)
Sensör (sadece elektronik modeller)
Dondurucu hava girifl delikleri
Büyük Sepet
Ayarlanabilir Ayaklar
Denge Aya¤›
fiekilde görünen model : 430 litre manuel kontrollü model
Özellikler modele göre de¤ifliklik gösterebilir.
Sayfa 5
3 - Kurulum
4. Buzdolab›n›n yak›ndaki dolaplara göre hizalan›p hizalanmad›¤›n› kontrol edin. Buzdolab›n›n üst taraf› düz olmal›d›r (bkz. flekil 3). Seviyeyi ayarlaman›z gerekirse, 3.
ad›mda anlat›ld›¤› gibi ayarlanabilir ayaklar› kullan›n.
Yeni buzdolab›n›z›n yerlefltirilmesi
Buzdolab›, üst taraf›n›
dik konumdan yaklafl›k
10-15 mm geriye do¤ru
yat›rmak için ön ayarlanabilir ayaklar uzat›lm›fl
olarak verilmelidir.
Ayaklar›n çal›flmas›n›
önlememesi için, denge
aya¤› tamamen yukar›
kald›r›lm›fl olmal›d›r
(bkz. flekil 2).
Yüksekli¤i
ayarlanabilir
üst ayaklar
5. Buzdolab› ileri geri sallan›yorsa, zemin düz de¤il demektir; arka ayaklardan birisinin alt›na destek koymal›s›n›z. ‹nce karton, vinil zemin parkesi veya laminant gibi
sert bir malzemenin ince parçalar›n› kullanabilirsiniz.
Deste¤i, buzdolab› yerine itildi¤inde arka ayaklardan birisinin alt›na oturacak flekilde yerlefltirin.
Sabit arka
ayaklar
6. fiimdi, 3, 4 ve 5. ad›mlar› tekrarlayarak kurulumu ince
ayarlaman›z gerekir.
fiekil 1
1. Buzdolab›n› kurulum yerine sürükleyin.
UYARI: Ayaklar sadece ileri veya geri hareket için tasarlanm›flt›r. Bunlar tekerlek de¤ildir. Buzdolab›n›
yanlara do¤ru hareket ettirme, zemine ve ayaklara zarar verebilir.
7. Buzdolab›n› son konumuna yerlefltirdi¤inizde, zemine
temas edinceye kadar denge aya¤›n› uzat›n (bkz. flekil 4).
Buzdolab›n› hareket ettirmeniz gerekti¤inde, buzdolab›n›n
rahat sürüklenebilmesi için aya¤› yukar› kald›rd›¤›n›zdan
emin olun.
2. Buzdolab›n›n üst taraf› yaklafl›k 10-15mm geriye do¤ru
yat›r›lmal›d›r. Bu, kap›lar›n kendili¤inden kapanmas›n› ve
kap› contas›n›n iyice yap›flmas›n› sa¤lar. (Bkz. flekil 1) Yiyecek bölmesi kap›s› iyice kapat›ld›¤› s›rada dondurucu
bölmesi kap›s›n›n k›sa süreli aç›l›p yeniden kapanmas›
normaldir. Dondurucu bölmesi kap›s› aç›k kal›rsa, buzdolab›n› biraz daha geriye do¤ru yat›rmal›s›n›z.
Denge aya¤›
indirilmifl
fiekil 4
Denge aya¤›
tamamen
yukar›
kald›r›lm›fl
Büyük,
plastik ayak
somunu
8. Sayfa 16’daki talimatlar› takip ederek buzdolab›n› iyice
temizleyin ve nakliyat s›ras›nda birikmifl tozlar› silin.
fiekil 2
3. Buzdolab› geriye yat›r›lmazsa büyük, plastik ayak somununu çevirerek iki ön aya¤› ayarlayabilirsiniz (Bkz. flekil 2). Bu, ayaklar›n yüksekli¤ini artt›racakt›r. Somunun bir
tur çevrilmesi buzdolab›n› yaklafl›k 10mm geriye do¤ru
yat›racakt›r. Ayak somununu çevirmekte zorluk çekiyorsan›z, daha kolay eriflim için birisinin buzdolab›n› geriye
do¤ru yat›rmas›n› sa¤lay›n. Veya, somunu çevirmeye yard›mc› olmas› düz bir tornavida kullanarak ayaklara yandan ulaflabilirsiniz (bkz. flekil 2).
Dolaplara
göre hizalanm›fl örn;
eflit boflluk
9. Elektrik fiflini prize tak›n. Çift adaptör kullanmay›n. Prize ulaflmak için buzdolab›n› sürüklemeniz gerekirse, ilk
önce denge aya¤›n› kald›rd›¤›n›zdan emin olun.
10. ‹çine herhangi bir yiyecek koymadan önce buzdolab›n› 2-3 saat çal›flt›rman›z› tavsiye ederiz. Bu, düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› ve dondurucu bölmesine so¤uk hava gidip gitmedi¤ini kontrol etmenizi sa¤lar.
Tebrikler! Buzdolab›n›z› baflar›l› bir flekilde yerlefltirdiniz.
Buzdolab›n›n
üst taraf› düz
örn; yatay
Zemindeki
meyil iin ön
ayaklar›
ayarlay›n Örn;
Bu aya¤› uzat›n
fiekil 3
Sayfa 6
3 - Kurulum
Buzlu¤un Tak›lmas›
Buzlu¤u, dondurucu bölmesi alt tarafta olan bir modele
takmak için;
Buzlu¤u, dondurucu bölmesi üst tarafta olan bir modele
takmak için;
A LT M O N TA J L I M O D E L D E
( B M ) Y U K A R I D O ⁄ R U TA K I N
Ü S T M O N TA J L I M O D E L D E
[ T M ] A fi A ⁄ I D O ⁄ R U TA K I N
fiekil 1’de gösterildi¤i gibi, ray›n d›fl taraf›n› tellerle hizalayarak Buzluk ray›n› tel rafa tak›n.
fiekil 1’de gösterildi¤i gibi, ray›n d›fl taraf›n› tellerle hizalayarak Buzluk ray›n› tel rafa tak›n.
Raf›n arka
taraf›na
fiekil 1
Raf›n ön taraf›na
fiekil 1
Dört klipsin orta tele
tak›ld›¤›ndan emin olun (flekil
2’de gösterildi¤i gibi)
fiekil 2
fiekil 2
Sonra, flekil 2’de gösterildi¤i gibi yerine oturuncaya kadar
ray›n ortas›n› afla¤› do¤ru bast›r›n.
Son olarak, flekil 2’de gösterildi¤i gibi buz kaplar›n› veya
saklama kutusunu yerine kayd›r›n.
fiekil 3
Sökmek için, buz kaplar›n› veya saklama kutusunu ç›kar›n
ve ray› kald›rarak tel raftan ay›r›n.
(Sadece baz› modeller)
Sonra, yerine oturuncaya kadar ray›n ortas›n› yukar›
do¤ru bast›r›n.
Son olarak, flekil 3’te gösterildi¤i gibi buz kaplar›n› veya
saklama kutusunu yerine kayd›r›n.
Sökmek için, buz kaplar›n› veya saklama kutusunu ç›kar›n
ve ray› çekerek tel raftan ay›r›n.
Sayfa 7
4 - Buzdolab›n›z›n çal›flt›r›lmas›
So¤utucu /Dondurucu bölmelerinin çal›flmas›
‹lk çal›flt›rma
Buzdolab›, içindeki yiyeceklerin ›s›s›n› d›flar›ya aktar›r.
Yeni, enerji tasarruflu buzdolab›n›z yüksek h›zl› bir kompresör ve eski buzdolab›n›zdan farkl› sesler ç›karan, di¤er
enerji tasarruflu parçalar kullan›r.
Bu sesler normaldir ve flunlar› içerir:
Bu ifllem, özellikle ilk çal›flt›rma s›ras›nda, arka taraf›n, yanlar›n ve kap›lara yak›n alan›n s›cak olmas›n›
sa¤lar. Bu normaldir.
앫
앫
앫
앫
앫
Dondurucu bölmesinin arka duvar›nda bir so¤utma serpantini bulunur. Bu serpantin, havay› so¤utur ve içindeki
nemi al›r. Daha sonra, dondurucu bölmesinin arka taraf›nda bulunan fan, buzdolab›n›n içindeki havay› kurutur.
Bu hava dolafl›m› yiyeceklerin, havan›n sabit kald›¤› buzdolaplardan çok daha h›zl› so¤utuldu¤u anlam›na gelir.
Hava dolafl›m›n› engelleyece¤inden dolay› yiyecekleri
hava ç›k›fllar›n›n yak›n›na koymaktan kaç›n›n. (Sayfa
5’teki flekle bak›n)
kompresörün çal›flma sesi.
küçük fan motorundan gelen hava hareketi sesi.
suyun kaynamas›na benzer bir fokurdama sesi.
Buz çözme ifllemi s›ras›nda duyulan tak›rt› sesi.
kompresör çal›flmaya bafllamadan hemen önce duyulan tak›rt› sesi.
Bu sesler normaldir ve alarma sebep olmaz.
Ayr›nt›lar› sayfa 17’de bulabilirsiniz.
Kap› çok s›k aç›l›p kapat›ld›¤›nda, dondurucu bölmesinin
so¤uk iç yüzeyi üzerinde hafif bir buzlanma meydana gelecektir. Bu normaldir ve ço¤u iklimlerde, birkaç gün sonra
kaybolacakt›r.
Bu bölmelere yiyecek koyduktan veya ç›kard›ktan sonra,
dondurucu ve s›f›r derece bölmesi kap›lar›n› iyice kapatt›¤›n›zdan emin olun. Kap›lar k›smen aç›k b›rak›l›rsa, dondurucu bölmesinin içinde çok kal›n bir buz tabakas› oluflacakt›r. Buzlanma meydana gelirse, temizleyin. Kap›lar›
düzgün kapatt›¤›n›zdan emin olun; böylece buzlanma yeniden meydana gelmeyecektir.
Dondurucu bölmesi üst tarafta olan bir
buzdolab›nda
Yiyecekler dondurucu bölmesinin alt taraf›ndaki kanallar›n
önünde ise, kap› aç›k kalacakt›r. Bu nedenle yiyeceklerin
kanallar›n arka taraf›na yerlefltirildi¤inden emin olun.
Dondurucu bölmesi alt tarafta olan bir
buzdolab›nda
Kap›n›n aç›k tutulmas›n› önlemek için, dondurucu bölmesi
sepetlerinin ve raflar›n›n iyice geriye itildi¤inden emin
olun.
Sayfa 8
4 - Buzdolab›n›z›n çal›flt›r›lmas›
Is›n›n kontrol edilmesi
Elektronik modeller
Elektronik gösterge paneli, beyaz arka ayd›nlatmal› bir LCD ekrandan ve 6
dü¤meden oluflur. Buzdolab›n› ilk kez açt›¤›n›zda,
beyaz arka ayd›nlatma
›fl›¤› yanacak ve varsay›lan ayarlar› göreceksiniz.
H›zl› dondurma modu
Alarm›
s›f›rlama
H›zl›
dondurma
fiarap
so¤utma
Eco/
tatil
Dondurucu
Buzdolab›
Herhangi bir dü¤meye bas›lmazsa ve buzdolab› kap›s› kapat›l›rsa, arka ayd›nlatma ›fl›¤› 30 saniye sonra kaybolacakt›r.
Is›n›n ayarlanmas›
Varsay›lan ›s› ayarlamas›, so¤utucu bölmesi için 3°C, dondurucu bölmesi için -18°C dir. Bu ›s› ayarlar›n› de¤ifltirmek
istiyorsan›z, afla¤›daki talimatlar› takip edin. Sadece küçük
ayarlamalar yapmal›s›n›z ve daha fazla de¤ifliklik gerekip
gerekmedi¤ini görmek için 24 saat bekleyin.
Not: Bir ›s› ayarlamas› yapt›¤›n›zda bu, bütün buzdolab›
kabininin ortalama ›s› ayarlamas› olacakt›r. Her bir bölme
içindeki ›s›, ne kadar yiyecek koydu¤unuza ve yiyece¤i nereye yerlefltirdi¤inize ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilir.
Yüksek veya düflük oda s›cakl›¤› da, buzdolab›n›n içindeki
gerçek s›cakl›¤› etkileyebilir.
Dondurucu ›s›s›n›n de¤ifltirilmesi
Dondurucu bölmesini 1°C’lik
ad›mlarla so¤utmak için
dondurucu dü¤mesine bas›n. -23°C’ye ulafl›ld›¤›nda,
dü¤meye tekrar bas›l›rsa
gösterge -14°C’ye dönecektir. Dondurucu ›s› ayar› düflürüldükçe çubu¤un küçüldü¤ünü göreceksiniz.
Alarm›
s›f›rlama
H›zl›
dondurma
fiarap
so¤utma
Eco/
tatil
Dondurucu
bölme
So¤utucu
bölme
Alarm›
s›f›rlama
H›zl›
dondurma
fiarap
so¤utma
Eco/
tatil
Dondurucu
Buzdolab›
Bu modu kullanmak için, h›zl› dondurma dü¤mesine bir kez
bas›n. Bir animasyon simgesi yanacakt›r. H›zl› dondurma
modu 90 dakika kadar çal›flacakt›r. 90 dakikadan önce h›zl› dondurma modunu iptal etmek isterseniz, tekrar h›zl›
dondurma dü¤mesine bas›n. Simge kaybolacak ve buzdolab› normal çal›flma moduna dönecektir.
Dondurucu bölmesi ›s› alarm›.
Belirgin bir neden olmadan alarm öterse, kap›y›
aç›k tutan herhangi bir cisim olup olmad›¤›n› kontrol edin. Kap›y› kapatma
alarm› 2 dakika daha s›f›rlar.
Alarm›
s›f›rlama
H›zl›
dondurma
fiarap
so¤utma
Eco/
tatil
Dondurucu
Buzdolab›
Dondurucu bölmesi kap›s›n›n aç›k b›rak›lmas›ndan veya
s›cak yiyeceklerin ›s› sensörüne çok yak›n yerlefltirilmesinden dolay› dondurucu bölmesi çok ›s›n›rsa (sensörün yeri
için sayfa 4 & 5’teki “Buzdolab›n›n parçalar›” bölümüne bak›n), alarm s›f›rlama dü¤mesine bas›l›ncaya kadar bir uyar› sesi duyulacak, alarm s›f›rlama dü¤mesinin yan›ndaki
simge, dondurucu bölmesi ›s› ayar› ve çubuk grafi¤i yan›p
sönecektir. Bir kez bas›ld›¤›nda, alarm s›f›rlama dü¤mesinin yan›ndaki alarm iptal simgesi 50 dakika kadar veya ›s›
istenilen seviyeye ulafl›ncaya kadar yanacakt›r.
Kap›y› aç›k tutan herhangi bir cisim olmad›¤›ndan emin
olun ve s›cak yiyecekleri ›s› sensöründen uzaklaflt›r›n.
Daha fazla bilgi için, sayfa 5 & 6’daki “Buzdolab›n›n parçalar›” bölümüne bak›n.
So¤utucu bölme ›s›s›n›n de¤ifltirilmesi
So¤utucu bölmesini 1°C’lik
Alarm›
ad›mlarla so¤utmak için s›f›rlama
so¤utucu dü¤mesine bafiarap
s›n. 0,0°C’ye ulafl›ld›¤›nda, so¤utma
dü¤meye tekrar bas›l›rsa
gösterge 7,0°C’ye döne- Dondurucu
bölme
cektir. Is› düfltükçe çubuk
küçülecektir.
Dondurma bölmesine çok
miktarda yiyecek koydu¤unuzda h›zl› dondurma
modunu kullan›n. Bu mod,
yiyecekleri h›zl› so¤utur
ancak so¤utucu bölmesindeki ›s›y› etkilemez.
H›zl›
dondurma
Eco/
tatil
So¤utucu
bölme
50 dakikan›n sonunda dondurucu bölmesi hala çok s›cak
ise, alarm tekrar öterek buzdolab›nda bir sorun oldu¤unu
belirtecektir.
Not: Alarm s›f›rlama dü¤mesi 10 saniye bas›l› tutularak
dondurucu bölmesi alarm› 12 saat kadar kapat›labilir (s›f›rlanabilir).
Not: Dondurmay› test etmek, dondurucu bölmesi ›s›s›n›
test etmenin iyi bir yöntemidir. ‹çme suyunu test etmek, so¤utucu bölmesi ›s›s›n› test etmenin iyi bir yöntemidir.
Sayfa 9
4- Buzdolab›n›z›n çal›flt›r›lmas›
Kap› alarm›
Buzdolab›n›n kap›s› 2 dakikadan daha uzun süre
aç›k b›rak›l›rsa, bir uyar›
sesi duyulacak ve kap›n›n
aç›k oldu¤unu belirten bir
ok iflareti yan›p sönecektir.
Buzdolab› ›s› ayarlar› ve
çubuk grafik de yan›p sönecektir.
Alarm›
s›f›rlama
H›zl›
dondurma
fiarap
so¤utma
Eco/
tatil
Dondurucu
bölme
So¤utucu
bölme
Alarm› durdurmak ve içecek so¤utma zamanlay›c›s›n› kapatmak için, Alarm s›f›rlama dü¤mesine bas›n. ‹çece¤iniz
so¤utulmufltur, dondurucudan ç›kar›n. ‹çece¤iniz yeterince
so¤uk de¤ilse, içecek so¤utma modunu yeniden ayarlay›n
(içece¤in k›smen so¤utuldu¤unu unutmay›n).
Enerji Tasarrufu
Buzdolab›n›z enerji tasarruflu olarak tasarlanm›flt›r ve istenilen performans seviyesine göre üç modun herhangi birisinde (Normal, Ekonomik, Tatil) çal›flabilir.
Buzdolab›na yiyecek koyarken kap›y› aç›k b›rakmak isterseniz, alarm s›f›rlama dü¤mesine basarak alarm› 8 dakika
kadar kapatabilirsiniz.
Normal Mod
Çocuk kilidi
Buzdolab› ilk aç›ld›¤›nda, otomatik olarak bu moda girer.
Normal Mod, buzdolab› kap›s›n›n çok s›k aç›ld›¤› durumlara en uygun moddur.
Çocuk kilidini aktif hale ge- Alarm›
tirmek için, alarm s›f›rlama s›f›rlama
ve h›zl› dondurma dü¤me- fiarap
so¤utma
lerine birlikte bas›n. Bu,
ayarlar›n kazayla de¤ifltiril- Dondurucu
mesini önlemek için göster- bölme
geyi iptal edecektir.
H›zl›
dondurma
Eco (Ekonomi) Modu
Eco/
tatil
So¤utucu
bölme
Çocuk kilidini iptal etmek getirmek için, alarm s›f›rlama ve
h›zl› dondurma dü¤melerini birlikte bas›l› tutun.
‹çecek so¤utma zamanlay›c›s›
Zamanlay›c›y› kullanmak
için, 10 dakikal›k süre s›- Alarm›
n›r› için içecek so¤utma s›f›rlama
dü¤mesine bir defa, 20 fiarap
so¤utma
dakika için iki defa ve 30
dakika için 3 defa bas›n.
Zamanlay›c›y› kapatmak Dondurucu
bölme
için dü¤meye dört defa
bas›n.
H›zl›
dondurma
Eco/
tatil
Eco Modu, Normal ModH›zl›
Alarm›
dan daha etkin bir mod- s›f›rlama
dondurma
dur ve bu moda iki flekilde
fiarap
Eco/
girilir. Normal Modda iken so¤utma
tatil
Eco/Tatil dü¤mesine baSo¤utucu
bölme
sarak manuel olarak veya Dondurucu
bölme
buzdolab› kap›s› aç›lmad›¤›nda, 30 saat sonra
otomatik olarak. Eco moduna manuel olarak girilmiflse, kap›
aç›lmalar› göstergenin Normal Moda girmesine sebep olmayacakt›r ancak Eco moduna otomatik olarak girilmiflse, buzdolab› kap›s› aç›ld›¤›nda Normal Moda girilecektir.
Tatil Modu
So¤utucu
bölme
‹çecek so¤utma zamanlay›c›s›n› ayarlarsan›z, dondurucuda h›zl› so¤utmak üzere içecek b›rakt›¤›n›z› hat›rlatmak
için bir alarm duyulacakt›r.
‹çecek so¤utma dü¤mesinin yan›nda bir animasyon simgesi ve bir geri sayma zamanlay›c›s› görünür.
Önerilen so¤utma süreleri:
Teneke kutulu içecekler 10 dakika.
fiarap flifleleri için 20 dakika.
Yumuflak içecek flifleleri için 30 dakika.
H›zl›
Uzun bir süre buzdolab›- Alarm›
dondurma
s›f›rlama
n›zdan ayr› kalaca¤›n›z›
fiarap
Eco/
düflünüyorsan›z ve mak- so¤utma
tatil
simum enerji tasarrufu
So¤utucu
avantaj›ndan yararlan- Dondurucu
bölme
bölme
mak istiyorsan›z bu modu seçin. Normal Modda
iken, evden ayr›lmadan önce Eco/Tatil dü¤mesine art arda
iki defa bas›n ve buzdolab›, uçak simgesi ile belirtilen Tatil
Moduna girecektir. (Eco Modunda, tek bir dü¤meye basma
Tatil moduna girmeniz için yeterlidir).
Buzdolab› kap›s› aç›ld›¤›nda Tatil Modundan ç›k›l›r ve Normal Moda dönülür.
‹çecek so¤utma dü¤mesine bast›¤›n›zda, içecek so¤utma
dü¤mesinin yan›nda bir animasyon simgesi ve bir geri sayma zamanlay›c›s› görünecektir. Zamanlay›c› 1 dakikal›k art›fllarla geri sayacakt›r; geri say›m bafllad›ktan sonra bile
zaman› de¤ifltirebilir veya zamanlay›c›y› kapatabilirsiniz.
Geri say›m bitti¤inde bir uyar› sesi duyulacak ve alarm s›f›rlama dü¤mesine bas›l›ncaya kadar alarm›n yan›ndaki
simge yan›p sönecektir.
Eco ve Tatil Modlar›, ›s› ayarlar›n›z› korurken enerji tasarrufu sa¤lamak için buz çözme ifllemini en aza indirir.
Not: Dondurucu bölmesi kap›s›n› açmak Eco ve Tatil Modlar›n›n çal›flmas›n› etkilemez (dondurucu bölmesi ›s› alarm›n›n ötmesi hariç).
Sayfa 10
4- Buzdolab›n›z›n çal›flt›r›lmas›
Dondurucu bölmesi üst tarafta olan buzdolab›n›z›n ›s›s›n› kontrol etme
Manuel (döner dü¤me) modeli
So¤utucu bölmesinin arka taraf›ndaki ana ›s› dü¤melerini kullanarak ›s›y› ayarlay›n. Buzdolab›n› ilk açt›¤›n›zda, so¤utucu ve dondurucu bölmesi dü¤melerini MID (normal) konumuna ayarlay›n. Buzdolab› ›s›s› rak›mdan etkilenir ve dengeleme için daha yüksek bir ›s›ya ayarlaman›z› tavsiye ederiz.
Örne¤in, deniz seviyesinden 1000 metre yukar›da, so¤utucu bölmesi ›s› ayar
dü¤mesini MID (normal) konumundan daha s›cak bir ayarlamaya çevirin.
AYARLAMAYI DE⁄‹fiT‹RD‹KTEN SONRA 24 SAAT BEKLEY‹N: Is›
ayarlar›n› de¤ifltirdi¤inizde, küçük ayarlamalar yap›n ve daha fazla de¤ifliklik gerekip gerekmedi¤ini görmek için 24 saat bekleyin.
Not: Dondurmay› test etmek, dondurucu bölmesi ›s›s›n› kontrol etmenin iyi bir yöntemidir. ‹çme suyunu test etmek, so¤utucu bölmesi ›s›s›n› test etmenin iyi bir yöntemidir.
DONDURUCU BÖLMES‹ ISISINI AYARLAMA
Daha Az
So¤uk
Daha So¤uk
1. Dondurucu dü¤mesini seçin. (Üst dü¤me).
2. Daha düflük bir ›s› ayarlamak için dü¤meyi saat yönünde çevirin.
3. Daha yüksek bir ›s› ayarlamak için dü¤meyi saatin tersi yönünde
çevirin.
DONDURUCU BÖLME
SO⁄UTUCU BÖLMES‹N‹N SO⁄UTMA PERFORMANSINI SINIRLAYACA⁄INDAN DOLAYI, NORMAL VE ÇOK SICAK ‹KL‹MLERDE EN SO⁄UK DONDURUCU AYARI TAVS‹YE ED‹LMEZ.
SO⁄UTUCU BÖLME
Çok so¤uk iklimlerde (s›cakl›¤›n 10°C’nin alt›na düfltü¤ü yerlerde),
dondurucu bölmesinin daha düflük bir ›s›ya ayarlanmas› gerekebilir.
SO⁄UTUCU BÖLMES‹ ISISINI AYARLAMA
Daha Az
So¤uk
1. So¤utucu bölmesi dü¤mesini seçin. (Alt dü¤me).
2. Daha düflük bir ›s› ayarlamak için dü¤meyi saat yönünde çevirin.
3. Daha yüksek bir ›s› ayarlamak için dü¤meyi saatin tersi yönünde
çevirin.
Sayfa 11
Daha So¤uk
4- Buzdolab›n›z›n çal›flt›r›lmas›
Dondurucu bölmesi alt tarafta olan buzdolab›n›z›n ›s›s›n› kontrol etme
Manuel (döner dü¤meli) model
So¤utucu bölmesinin arka taraf›ndaki ana ›s› dü¤melerini kullanarak
›s›y› ayarlay›n. Buzdolab›n› ilk açt›¤›n›zda, so¤utucu ve dondurucu bölmesi dü¤melerini MID (normal) konumuna ayarlay›n. Buzdolab› ›s›s›
rak›mdan etkilenir ve dengeleme için daha yüksek bir ›s›ya ayarlaman›z› tavsiye ederiz.
Örne¤in, deniz seviyesinden 1000 metre yukar›da, so¤utucu bölmesi
›s› ayar dü¤mesini MID (normal) konumundan daha s›cak bir ayarlamaya çevirin.
AYARLAMAYI DE⁄‹fiT‹RD‹KTEN SONRA 24 SAAT BEKLEY‹N: Is›
ayarlar›n› de¤ifltirdi¤inizde, küçük ayarlamalar yap›n ve daha fazla de¤ifliklik gerekip gerekmedi¤ini görmek için 24 saat bekleyin.
Not: Dondurmay› test etmek, dondurucu bölmesi ›s›s›n› kontrol etmenin iyi bir yöntemidir. ‹çme suyunu test etmek, so¤utucu bölmesi ›s›s›n› test etmenin iyi bir yöntemidir.
SO⁄UTUCU BÖLMES‹ ISISINI AYARLAMA
1. So¤utucu bölmesi dü¤mesini seçin. (Alt dü¤me).
2. Daha düflük bir ›s› ayarlamak için dü¤meyi saat yönünde çevirin.
Daha So¤uk
3. Daha yüksek bir ›s› ayarlamak için dü¤meyi saatin tersi
yönünde çevirin.
Daha Az
So¤uk
BUZDOLABI
DONDURUCU BÖLMES‹ ISISINI AYARLAMA
1. Dondurucu bölmesi dü¤mesini seçin. (Üst dü¤me).
DONDURUCU BÖLME
2. Daha düflük bir ›s› ayarlamak için dü¤meyi saat yönünde çevirin.
3. Daha yüksek bir ›s› ayarlamak için dü¤meyi saatin tersi
yönünde çevirin.
SO⁄UTUCU BÖLMES‹N‹N SO⁄UTMA PERFORMANSINI SINIRLAYACA⁄INDAN DOLAYI, NORMAL VE ÇOK
SICAK ‹KL‹MLERDE EN SO⁄UK DONDURUCU AYARI
TAVS‹YE ED‹LMEZ.
Çok so¤uk iklimlerde (s›cakl›¤›n 10°C’nin alt›na düfltü¤ü
yerlerde), dondurucu bölmesinin daha düflük bir ›s›ya ayarlanmas› gerekebilir.
Sayfa 12
Daha So¤uk
Daha Az
So¤uk
4- Buzdolab›n›z›n çal›flt›r›lmas›
Buzdolab›n›n özelliklerinden yararlanma
Kullan›m talimatlar›:
Bu bölüm, buzdolab›n›n çok say›daki faydal› özelliklerinden
nas›l yararlanaca¤›n›z› ve bölmeleri nas›l temizleyece¤inizi
aç›klamaktad›r.
Özel bölmeyi do¤ru kullanmak için, bölme tam sol veya sa¤
ya da orta konumda olmal›d›r. Bu, hava ak›fl deliklerini özel
bölmenin arka taraf›ndaki kanal yüzeyleriyle hizalayacakt›r.
So¤uk havan›n bölmede saklanan yiyeceklere ulaflmas›
için ç›k›fllardan birisi veya her ikisi aç›labilir.
Kap› saklama bölmeleri (raflar)
So¤utucu ve dondurucu bölmelerinin kap› saklama bölmeleri vard›r. So¤utucu bölmesi kap› bölmelerini farkl› saklama
ihtiyaçlar›na göre ayarlayabilirsiniz. Bütün kap› bölmeleri, temizlenmek için tamamen ç›kar›labilir. Bir bölmeyi ç›kartmak
veya ayarlamak isterseniz bölmeyi, iç kap› paneli üzerindeki destek mandal›n›n yukar›s›na kald›r›n. Yerine oturtmak
için bölmeyi, destek mandallar›n›n üstüne koyun ve itin.
Süt Ürünleri Bölmesi
Ya¤, margarin ve peynir gibi yiyecekleri saklamak için Süt
Ürünleri bölmesini kullanabilirsiniz. Bu bölme, so¤utucu
bölmesinin geri kalan k›s›mlar›ndan biraz daha s›cakt›r.
Sebzelik
Sebzelerin saklanmas›
Sebze, meyve veya küçük maddeleri saklamak için sebzeli¤i kullanabilirsiniz.
Nem ayar dü¤mesini
çevirerek bölmenin
içindeki nem oran›n›
de¤ifltirebilirsiniz.
Nem ayar dü¤mesini
daha yüksek nem
konumuna çevirerek sebzeleri sebzelikte saklamal›s›n›z.
Meyve ve küçük maddelerin saklanmas›
Bu ç›k›fllardan üflenen hava çok so¤uktur ve yiyecek/içeceklerin h›zl› so¤utulmas› için faydal›d›r. Ancak, ç›k›fllar›n
yak›n›nda b›rak›lan maddeler donabilir. Donmay› önlemek
için, so¤uduktan sonra maddeleri ç›k›fllardan uzaklaflt›r›n.
Temizlik: Kolayca temizlenmesi için
sürgülü özel raf ç›kar›labilir. Bunun için,
arka raf ray›n›n içinde esnek bir kilitleme mekanizmas› vard›r.
앫 Özel Bölmeyi ç›kar›n.
앫 Tahditleri geçecek flekilde raf› çekin.
앫 Bütün raf tertibat›n› düz bir zeminin üstüne ters yerlefltirin.
앫 Kilitleme mekanizmas›yla kavrafl›ncaya kadar alt çerçeveyi sola do¤ru kayd›r›n.
Nem ayar dü¤mesini daha düflük nem konumuna çevirerek
meyveleri sebzelikte saklayabilirsiniz.
앫 Çözmek için, mandal› raydan uza¤a
do¤ru itin.
Sebzeli¤in ve raf›n ç›kar›lmas›
앫 Alt çerçeveyi kay›r›n ve esneyerek yerine oturmas›n› sa¤lay›n.
앫 Sebzeli¤i öne, yukar› ve tekrar öne do¤ru çekerek ç›kar›n.
앫 Raf›n alt taraf›ndaki mandallar› kald›r›p raf› ileri do¤ru çekerek sebzeli¤in raf›n› ç›kart›n.
앫 Raf› düz bir zemine ters yerlefltirerek cam› (varsa) ç›kart›n, sonra cam›n plastik çerçeveden ayr›lmas› için raf›n
arka taraf›n› bükerek klipsleri çözün.
앫 Cam› takarken, raf› düz ve cam› do¤ru tutarak cam›n ön
köflelerini raf›n çerçevesine yerlefltirin, cam› afla¤› do¤ru
yat›r›n ve raf›n arka taraf›ndaki t›rnaklar yerine oturuncaya kadar cam› rafa do¤ru yavaflça itin.
Sürgülü Özel Raf /Bölme (varsa)
Sürgülü özel bölme, buzdolab›n›n içinde herhangi bir konuma yerlefltirilebilir. Bu, bölmeyi saklanan yiyeceklerin yanlar›na rahatl›kla yerlefltirmenizi veya direkt so¤utma için,
hava ak›fl deliklerine hizalaman›z› sa¤lar.
Parçalar› gerekti¤i gibi temizleyin ve kurumaya b›rak›n. Alt çerçeveyi takmak için,
ön duda¤› ön raf›n yuvas›yla hizalad›¤›n›zdan emin olarak bu ifllemi tekrarlay›n.
CAM, GÜVENL‹D‹R.
ANCAK, KONUMUNU DE⁄‹fiT‹RMEK
VEYA TEM‹ZLEMEK ÜZERE RAFI ÇIKARDI⁄INIZDA D‹KKATL‹ OLUNMALIDIR. A⁄IR OLDU⁄UNDAN VE D‹K KONUMDA (fiEK‹LDE GÖSTER‹LD‹⁄‹ G‹B‹) TUTULDU⁄UNDA, RAF TERT‹BATI
DÜfiEB‹L‹R.
V‹DALARI ÇIKARTMAYIN.
Sayfa 13
4- Buzdolab›n›z›n çal›flt›r›lmas›
Dökülmeyi önleyici (spill safe) cam raflar (varsa)
Koku giderici
Dökülmeyi önleyici (spill safe) cam raflar, raftaki maddelerin dökülmesini önler. Bir raf tespit sistemi, raflar›n kazayla
hareket etmesini en aza indirir.
Raflar çeflitli yüksekliklere ayarlanabilir: Dökülmeyi önleyici
(spill safe) cam raflar, sürgülü raflar olarak kullan›lmaz.
Buzdolab›n›z›n, yiyecek kokular›n›n giderilmesine yard›mc›
olan bir kataliz koku gidericisi vard›r.
Bu raf, derin bir raf olarak kullan›labilir veya uzun maddelerin so¤utucu bölmesinin ön taraf›nda saklanmas› gerekti¤inde, orijinal derinli¤inin yar›s›na kadar katlanabilir.
Kokular›n normal buzdolab› çal›flmas› taraf›ndan filtre yard›m›yla
emilerek giderilmesi
için, koku giderici hava
girifline yerlefltirilmifltir
(bkz. flekil 1). Yiyeceklerin a¤z›n› kapal› tutma ve yiyecekleri plastik ambalaja sarma da
buzdolab›ndaki kokular› azaltmaya yard›mc› olacakt›r.
Raf› katlamak için:
fiifle Tutucusunun çal›flmas› (varsa)
Bölmeli Cam Raf (varsa)
fiekil 1
fiifle tutucusu, fliflelerin düflmesini önlemek için kullan›l›r.
Tutucu iki parçadan oluflur; kayar ön taraf ve döner tespit
halkas›. Tespit halkas› 360° döndürülebilir ancak, yatay ve
dikey konumlar için sabit noktalara sahiptir.
Tutucu iki konumda kullan›labilir:
앫 Raf›n ön taraf›n› ileri do¤ru
çekin (1) ve arka kenar› gömme kancan›n (2) üstüne kald›rarak, alt taraftan, raf›n ön yar›s›n› yukar› kald›r›n.
Yatay
Tutucu yatay (A) iken, halkaya uygun herhangi bir madde
kolayca yerlefltirilebilir.
앫 Raf› öne do¤ru çekin ve arka taraf›n, yan kanallara
oturmas›n› sa¤lay›n.
Dikey
앫 Arka tahditlere ulafl›ncaya kadar ön raf› geriye (3,4) itin.
Tutucu halkas› dikey (B) konumda iken, flifleyi yukar›dan
tutuncaya kadar tutucuyu, flifle tespit çubu¤u boyunca
kayd›rmak mümkündür.
Not: fiifle, di¤er taraftan bölme veya yak›ndaki flifller taraf›ndan itilmelidir.
Konum de¤ifltirme:
Yan paneller afla¤› do¤ru dönünceye kadar bütün tertibat
d›flar› do¤ru çekilerek ve ard›ndan raf, ayar raylar›ndan
kurtuluncaya kadar raf›n arka taraf› döndürülerek buzdolab›n›n içinde raf›n konumu de¤ifltirilebilir. Raf, herhangi bir
raya yerlefltirilebilir- bu, buzdolab›n›n kap›s›na eriflim s›n›rl› ise çok faydal›d›r.
Sayfa 14
5 - Temizlik ve Bak›m
Dondurucu Bölmesi Sepetleri (varsa)
Ampulün De¤ifltirilmesi
Dondurucu bölmesi sepetleri ve raf›, dondurucu bölmesi
alt tarafta olan buzdolaplar›na tak›l›r. Tel sepetler, içindekilerin kolay görünmesini sa¤lamak için kullan›l›r. Hem sepetler hem de raf kolay eriflim için d›flar› ç›kar›labilir; sepetin ve raf›n daha fazla d›flar› ç›kmas›n› önlemek için bir tahdit bulunur.
Yiyecek Bölmesi
Ad›m 1. Buzdolab›n› kapat›n ve fiflini prizden çekin.
Ad›m 2. Raflar› ç›kar›n.
Ad›m 3. Dikkatlice lamba kapa¤›n› aç›n. Kapa¤›n üst k›sm›n› kabinin ön taraf›na do¤ru çekerek bu ifllemi gerçeklefltirin.
(Afla¤›daki flekle bak›n).
Ad›m 4. Ampulü ç›kar›n ve
ayn› özelliklere sahip yeni
bir ampul ile de¤ifltirin.
Ad›m 5. Ampul kapa¤› t›rnaklar›n› yuvan›n arka taraf›na yerlefltirip kapa¤›n üst
taraf›na basarak lamba kapa¤›n› tak›n.
Ad›m 6. Raflar› yerlefltirin.
Sepeti veya raf› ç›karmak için, tahdite gelinceye kadar d›flar›
do¤ru çekin ve tahditten kurtarmak için ön
taraf› yukar› kald›r›n
ve öne do¤ru çekmeye devam edin.
Ad›m 7. So¤utma sistemindeki bas›nc›n dengelenmesi için 5 dakika bekleyin.
Sonra, elektrik fiflini prize tak›n.
Dondurucu Bölme (varsa)
Ad›m 1. Buzdolab›n›z› kapat›n ve fiflini prizden çekin.
Ad›m 2. Dikkatlice lamba kapa¤›n› aç›n. Arka taraftaki lamba kapa¤› t›rna¤›n› kabinin ön taraf›na do¤ru çekerek bu ifllemi gerçeklefltirin. (Afla¤›daki flekle bak›n).
Ad›m 3. Ampulü ç›kar›n ve ayn› özelliklere sahip yeni bir
ampul ile de¤ifltirin.
Ad›m 4. Ampul kapa¤› t›rnaklar›n› yuvan›n ön taraf›na yerlefltirip kapa¤›n arka taraf›na basarak lamba kapa¤›n› tak›n.
Ad›m 5. So¤utma sistemindeki bas›nc›n dengelenmesi için
5 dakika bekleyin. Sonra, elektrik fiflini prize tak›n.
Sayfa 15
5 - Temizlik ve Bak›m
Buzdolab›n›n temizlenmesi
- TEM‹ZLEMEDEN ÖNCE: ELEKTR‹K F‹fi‹N‹
PR‹ZDEN ÇEK‹N. BU, ELEKTR‹K ÇARPMASI R‹SK‹N‹ ORTADAN KALDIRACAKTIR.
D›fl yüzeyler
UYARI: Hasar vereceklerinden dolay› kesinlikle buzdolab›n›z› temizlemek için s›cak su, kimyasal mutfak temizlik maddelerini, aerosol temizlik maddelerini, metal
cilalar›n›, afl›nd›r›c› temizlik maddelerini veya bulafl›k
süngeri kullanmay›n. Piyasada bulunan birçok temizlik
maddesi ve deterjan, buzdolab›n›za zarar verebilecek
solventler içerir. Temizlik için, sadece yumuflak bir bez
ve yumuflak deterjanl› ›l›k su kullan›n.
Kabin
Arac›n›z için kulland›¤›n›za benzer yüksek kaliteli cila kullanarak en az y›lda bir kez kabini cilalaman›z› tavsiye ederiz. Bundan sonra temiz, nemli bir bezle arada bir silmek
parmak izlerinin oluflmas›n› önlemeye yard›mc› olacakt›r.
NOT: Plastik parçalar› veya dekoratif kaplamay› cilalamay›n. Do¤al bir deterjan kullanarak bu parçalar› ›l›k suyla (s›cak olmayan) y›kay›n.
Kap›lar – boyal›
Genel Bilgiler
Güvenlik
Buzdolab›n›z› güvenli bir flekilde kullanmak önemlidir. Bu,
küçük çocuklar›n veya bak›ma muhtaç kiflilerin buzdolab›n› kulland›klar› zaman gözetim alt›nda tutulmas› gerekti¤i
anlam›na gelir. Çocuklar›n buzdolab›yla oynamalar›na izin
vermeyin. Afla¤›daki tavsiyelere uyun.
Yukar›da (kabin) belirtildi¤i gibi temizleyin.
Yap›lmas› gerekenler
Kap›lar – paslanmaz çelik
앫 Prizin düzgün toprakland›¤›n› kontrol edin – emin de¤ilseniz, kontrol etmesi için bir elektrikçi ça¤›r›n.
앫 Temizlik veya tafl›ma iflleminden önce fifli prizden çekin.
앫 Elektrik fifli hasar görürse üretici, yetkili servis veya yetkili bir kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Bu, tehlikeleri önleyecektir.
Paslanmaz çelik buzdolab›n›z, iz yapmayan paslanmaz çelikten yap›lm›flt›r. Bu paslanmaz çeli¤in, parmak izi ve su damlalar› gibi izlerin ç›kar›lmas›n› kolaylaflt›ran özel olarak gelifltirilmifl koruyucu bir kaplamas› vard›r. Paslanmaz çelik buzdolab›n›z›n görünümünü en iyi flekilde korumak için, düzenli olarak temizleyin. Paslanmaz çelik kap›lar› sadece ›l›k-sabunlu
suyla ve yumuflak bir bezle silip temiz suyla durulay›n ve sabun kal›nt›lar›n› temizlemek için yüzeyi bir bezle silin.
Yüzeyde izlerin erken oluflmas›n› önlemek için, paslanmaz
çelik damar› yönünde silmek önemlidir.
- YÜZEY‹ Ç‹ZECE⁄‹NDEN DOLAYI PASLANMAZ ÇEL‹K TEM‹ZL‹K ÜRÜNLER‹N‹, TEL
FIRÇALARI VEYA D‹⁄ER TEM‹ZL‹K MADDELER‹N‹ KULLANMAYIN. TESL‹MATTAN SONRA BU ÜRÜNDE MEYDANA GELEN HASARLAR GARANT‹ KAPSAMINA G‹RMEZ.
‹ç yüzeyler
Buzdolab›n›n içini düzenli olarak temizlemelisiniz. ‹çinde yiyecek az iken, temizlemek daha kolay olacakt›r. Yumuflak
bir bez ve yumuflak deterjanl› ›l›k su kullanarak iç yüzeyleri temizleyin. Bütün yüzeyleri ve ç›kar›labilir parçalar› iyice
kurulay›n. Buzdolab›n›n dü¤melerine su girmesine izin vermeyin. Parçalar› ç›kar›rsan›z, buzdolab›na yiyecek koymadan önce bu parçalar› tekrar yerlefltirin ve cihaz› aç›n.
Do¤al olarak, yiyecek at›klar›n› hemen ve iyice temizleyerek buzdolab›n›z›n içini temiz tutmal›s›n›z.
Kaç›n›lmas› gerekenler
앫 Kesinlikle çocuklar›n buzdolab›yla oynamalar›na izin vermeyin.
앫 Kesinlikle sprey kutular›n›, patlay›c› veya
yan›c› s›v›lar› buzdolab›nda saklamay›n.
앫 Kesinlikle gazl› içecekleri dondurucu bölmesinde saklamay›n.
앫 Dondurucudan ç›kar›ld›ktan hemen sonra donmufl yiyecekleri tüketmeyin. Bu,
dudaklar›n›z›n ve a¤z›n›z›n donmas›na
neden olabilir.
앫 Kesinlikle buzdolab›n› kendiniz tamir etmeye kalk›flmay›n.
앫 Elektrik çarpmas›na neden olabilece¤inden dolay›, dondurucu bölmesinin buzunu çözmek için kesinlikle elektrikli ›s›t›c›lar veya kurutma makineleri kullanmay›n.
앫 Kesinlikle yiyecek saklama bölmelerinin
içerisinde elektrikli cihazlar kullanmay›n.
앫 Bu buzdolab›, parlay›c› gazlardan oluflan
yal›t›m malzemesi içerir. Güvenlik nedenlerinden dolay›, cihaz› elden ç›kar›rken dikkatli olun.
앫 So¤utma devresine zarar vermeyin.
Kap› contalar›n› temiz tutun
Kap› contalar›n› temiz tutmaya özen gösterin. Yap›flkan yiyecek ve içecekler, contalar›n kabine yap›flmas›na ve kap›y› açt›¤›n›zda, y›rt›lmalar›na sebep olabilir. Contay› yumuflak
deterjan ve ›l›k suyla y›kay›n. ‹yice durulay›n ve kurutun
Sayfa 16
UYARI: - Eski buzdolab›n›z› elden ç›kar›rken, kap›lar›n› sökün. Çocuklar içeride s›k›flarak bo¤ulabilirler.
Temizlik ve Bak›m
Ar›za giderme
Buzdolab›n›zda bir sorun oldu¤unu düflünüyorsan›z, servis ça¤›rmadan önce baz› basit kontroller yapabilirsiniz.
Sorunu tespit ederek kendinizi s›k›nt›dan kurtarabilir, para ve zaman tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
Sorun
Buzdolab›
çal›flmad›¤›
zaman
Çözüm
앫 Fiflin prize düzgün tak›ld›¤›ndan ve prizde elektrik oldu¤undan emin olun.
앫 Baflka bir cihaz›n fiflini bu prize takarak çal›flt›rmay› deneyin. Prizde elektrik yoksa,
evinizin elektrik flebekesinin sigortas› atm›fl ve devre kesici aktif hale gelmifl olabilir.
앫 Is› ayar dü¤mesini biraz daha “so¤uk” bir konuma ayarlamay› deneyin.
앫 Otomatik buz çözme ifllemi s›ras›nda veya buzdolab› aç›ld›ktan sonra k›sa bir süre
kadar dondurucu bölmesi fan›n›n çal›flmamas› normaldir.
Buzdolab›ndan
ses geldi¤inde
Yüksek saklama kapasiteli modern so¤utucu/dondurucular, yüksek h›zl› kompresörler kullan›rlar.
Bu kompresörler, fazla ses ç›karabilirler ancak bu, oldukça normaldir.
Normal çal›flma sesleri flunlardan oluflur:
앫 suyun kaynamas›na benzer bir fokurdama sesi.
앫 hava ak›fl sesi (küçük fandan dolay› hava dolafl›r).
앫 otomatik buz çözme ifllemi s›ras›nda duyulan tak›rt› sesi.
앫 kompresör bafllamadan hemen önce duyulan tak›rt› sesi (bu sadece, kompresörü
açan veya kapatan ›s› devresinin otomatik de¤iflim sesidir).
Di¤er anormal sesler, kontrol yapman›z ve önlem alman›z gerekti¤i anlam›na gelir.
Örne¤in, sesler flu anlama gelebilir:
앫 kabinin seviyesi düz de¤il.
앫 zemin düz de¤il veya zay›f.
앫 flifleler düzgün yerlefltirilmemifl ve birbirlerine çarp›yor.
앫 buzdolab›n›n üstünde, arkas›nda veya yan›ndaki bir cisimden titreflim al›n›yor.
앫 buzdolab›n›n arkas› duvara temas ediyor.
Buzdolab› çal›flmaya bafllad›ktan hemen sonra sesin biraz yüksek olmas› normaldir.
Buzdolab›ndan
koku geliyorsa
Motor beklenilenden
daha uzun süre
çal›fl›yorsa
앫 buzdolab›n›n içinin temizlenmesi gerekir.
앫 baz› yiyecekler kokuyor.
앫 baz› kaplar ve ambalaj malzemesi kokuya neden olabilir.
앫 s›rad›fl› bir maddeyi saklamaya bafllamayla birlikte kokunun meydana gelip gelmedi¤ini kendinize sorun.
Yeni buzdolab›n›z hem so¤utucu hem de dondurucu bölmesinde çok miktarda yiyecek
saklaman›z› sa¤lar. Motorun s›k s›k çal›flmas› normaldir. Ancak, motorun çal›flmas›n› en
az seviyede tutmak için, afla¤›dakileri kontrol edin:
앫 Kap›lar çok uzun süre aç›k b›rak›ld› m› veya çok s›k aç›l›p kapat›l›yor mu?
앫 Dü¤meler çok so¤uk konuma m› ayarland›? “ISININ KONTROL ED‹LMES‹” bölümüne bak›n.
앫 Buzdolab›na çok miktarda s›cak yiyecek mi konuldu? Yaz, festival dönemleri ve tatiller
genellikle buzdolab› için çok ifl demektir.
앫 D›flar›s› veya oda çok s›cak ise, buzdolab›n›n normalden daha fazla çal›flmas› gerekecektir.
앫 Kurulumdan hemen sonra veya uzun süre kapal› b›rak›ld›ktan sonra buzdolab›n›z normalden daha fazla çal›flacakt›r.
Sayfa 17
Temizlik ve Bak›m
Sorun
So¤utucu bölmesi
içindeki ›s› çok
yüksek ise
Çözüm
앫 Buzdolab›n›n yanlar›nda, arkas›nda ve üst taraf›nda yeterince boflluk olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Bu k›lavuzun bafl taraf›ndaki kurulum talimatlar›na bak›n.
앫 “ISININ KONTROL ED‹LMES‹” bölümüne bak›n.
앫 kap›lar çok uzun süre aç›k b›rak›lm›fl veya çok s›k aç›l›p kapat›lm›fl olabilir.
앫 yiyecek kaplar› veya ambalaj, kap›y› aç›k tutuyor olabilir.
So¤utucu bölmesi
içindeki ›s› çok
düflük ise
앫 “ISININ KONTROL ED‹LMES‹” bölümüne bak›n.
Kap›lar
kapanm›yorsa
앫 kap›lar›n kendili¤inden kapanmas› için, buzdolab›n›n üst taraf›n›n 10-15mm geriye do¤ru yat›r›l›p yat›r›lmad›¤›n› kontrol edin.
앫 yüksek enerji tüketimini önlemek için ›s›y› artt›r›n.
앫 herhangi bir cismin kap›y› aç›k b›rak›p b›rakmad›¤›n› kontrol edin.
Yiyecek bölmesi kap›s› iyice kapat›ld›¤› s›rada dondurucu bölmesi kap›s›n›n k›sa
süreli aç›l›p yeniden kapanmas› normaldir. Dondurucu bölmesi kap›s› aç›k kal›yorsa, buzdolab›n›n biraz daha geriye yat›r›lmas› gerekir. Bu, garanti kapsam›na giren
bir sorun olmad›¤›ndan dolay›, sorunu çözmek için servis personelini ça¤›r›rsan›z
sizden ücret talep edilecektir.
Dondurucu bölmesinde çok fazla buzlanma
meydana geliyorsa
Bu bölmelere yiyecek koyduktan veya ç›kard›ktan sonra, dondurucu ve s›f›r derece
bölmesi kap›lar›n› iyice kapatt›¤›n›zdan emin olun. Kap›lar k›smen aç›k b›rak›l›rsa,
dondurucu bölmesinin içinde çok kal›n bir buz tabakas› oluflacakt›r. Buzlanma meydana gelirse, temizleyin. Kap›lar› düzgün kapatt›¤›n›zdan emin olun; böylece tekrar
buzlanma meydana gelmeyecektir.
Yere su
daml›yorsa
Defrost su kab› (kabinin arka taraf›nda, kompresörün üstünde) düzgün yerlefltirilmemifl olabilir. Veya, suyu bu kaba yönlendirmek için tahliye borusu düzgün yerlefltirilmemifl olabilir. Kab› ve boruyu kontrol etmek için buzdolab›n› duvardan
uzaklaflt›rman›z gerekir.
Hala servis ça¤›rman›z gerekiyorsa
Buzdolab›nda bir sorun meydana gelirse ve yukar›da bahsedilen kontrolleri yapt›¤›n›z halde sorun devam ediyorsa, en yak›n Yetkili Servise veya buzdolab›n› sat›n ald›¤›n›z bayiye baflvurun. So¤utucu bölmenin içinde, iç plastik bölme duvar›ndaki etiket üzerinde belirtilen model numaras›n› vermeye haz›r olun.
Önemli Uyar›
Servis Teknisyenini ça¤›rmadan önce, kullanma k›lavuzunu, servis kitap盤›n› ve garanti koflullar›n› ve flartlar›n› dikkatlice
gözden geçirin.
Sayfa 18
Teknik Özellikler
Model
Ölçüler
S 85582 DT
S 85528 KG
Yükseklik (cm)
172
172
Genifllik (cm)
80.2
80.2
Derinlik (cm)
74.3
74.3
220 – 240 V, 50 Hz
Çal›flma Gerilimi
Enerji Tüketimi (kWh/gün)
1.07
1.19
Dondurucu
121
156
So¤utucu
396
349
Brüt Kapasite
* Bu de¤er, EN 153 Avrupa Standard›na uygun olarak yap›lan standart test sonuçlar›na dayanmaktad›r.
Gerçek tüketim, buzdolab›n›n nas›l kullan›ld›¤›na ve nereye yerlefltirildi¤ine ba¤l› olacakt›r.
Bu cihaz, radyo parazitini bast›rma ile ilgili 2-6-87 tarihli 87/308 No’lu E.E.C Yönergesine uygundur.
Bu cihaz, afla¤›daki E.E.C Yönergeleri ile uyumludur:
- 19.2.73 tarihli EEC 73/23 (Düflük Voltaj Yönergesi) ve sonraki de¤ifliklikler;
- 3.5.89 tarihli 89/336 EEC (Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi) ve sonraki de¤ifliklikler.
Ürün veya ürünün ambalaj› üzerindeki
sembolü, bu ürünün normal ev at›¤› gibi ifllem göremeyece¤ini belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlar›n geri dönüflümü için belirlenen toplama noktalar›na teslim edilmelidir.
Ürünün hatal› bir flekilde at›lmas› veya imha edilmesi çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Bu nedenle, bu ürünün do¤ru bir flekilde elden ç›kar›lmas›n› sa¤layarak potansiyel olumsuz sonuçlar› önlemeye yard›mc› olmufl olursunuz.
Bu ürünün geri dönüflümü hakk›nda daha detayl› bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöpü toplama servisiyle ya da ürünü sat›n ald›¤›n›z ma¤aza ile temasa geçiniz.
Sayfa 19
Garanti/Müþteri hizmetleri
GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve
• Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve
Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl.
• Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi
kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre,
mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý
durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya
imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn
arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý;
malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi
malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj
hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça
bedeli yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapýlacaktýr.
5. Malýn ;
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl
içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten
fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý,
– Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
– Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii,
acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði
raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda
ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan
kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne
baþvurulabilir.
1
Buna göre
Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için
verdiði garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz.
– Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar,
– Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma,
düþürme, vs)
– Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj
dýþýnda kullanma,
– Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis
Personeli dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline
kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda,
– Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr.
– Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve
deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir.
– Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri
numarasý kaldýrýldýðý veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.
Garanti Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 yýldýr ve onay tarihi esas alýnarak her yýl vize
edilir. Geçerlilik süresinin dolmasýna müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptýrýlmayan
belgeler geçersiz sayýlýr. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayýlan imalatçý ve /
veya ithalatçýlara ayný ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.
ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI: ELECTROLUX Dayanýklý Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
MERKEZ ADRESÝ: Tarlabaþý Cad.No : 35 34437 Taksim / ÝSTANBUL
TELEFONU: 0 212 293 10 20 (Pbx)
FAX: 0 212 251 60 94
www.electrolux.com.tr
Ürününüz ile ilgili teknik sorunlarýn oluþmasý halinde bölgenizde size en
yakýn Yetkili servisimiz ile irtibat kurabilmeniz için Tüketici Danýþma
Merkezimizi arayýnýz
ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 60 32
AEG-ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 61 69
Lütfen Yetkili servisimizi aramadan önce aþaðýdaki bilgileri hazýrlayalým.
1. Ýsim ve adres bilgisi
2. Telefon numaranýz
3. Arýzanýn tam olarak tanýmlanmasý
4. Model-üretim numarasý ve seri numara bilgisi (Ürün üzerindeki etikette
mevcut)
5. Satýn alma tarihi.
* Unutmayýnýzki hizmetinizi garantili olarak yaptýrabilmeniz için faturanýzý
ve diðer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlarý Yetkili Servis'e ibra
etmek zorundasýnýz.
2
MARKA
ONAY TARÝHÝ BELGE NO.
Ürün Grubu
Electrolux
Split Klima
Mikrdalga Fýrýn
Solo Fýrýnlar
Ocak
Þofben/Termosifon
Kurutma Makineleri
Derin Dondurucular
Elektrik Süpürgeleri
Bulaþýk Makinalarý
Soðutucular
Aspiratör/Davlumbazlar
Çamaþýr Makinalarý
Ekmek Kýzartýcý
Fritöz
Hava Temizleyici
Kahve Makinasý
Meyva Sýkacaðý
Mikser
Saç Kurutma Makinasý
Kettle Su Isýtýcý
Ütü
07.05.2003/14212
14.11.2002/2082
14.11.2002/2083
14.11.2002/2085
14.11.2002/2086
15.02.2002/8602
16.10.2002/6431
29.07.2002/1546
29.07.2002/1547
29.07.2002/1548
29.07.2002/1549
29.07.2002/1552
AEG-Electrolux
09.06.2004/ 19757
27.03.2002/2639
12.02.2002/2415
12.02.2002/2538
13.07.2004/20362
25.04.2002/6917
16.10.2002/6432
12.02.2002/2391
12.02.2002/2392
12.02.2002/2393
12.02.2002/2414
12.02.2002/2390
27.03.2002/5046
25.04.2002/6234
27.03.2002/5048
27.03.2002/2640
25.04.2002/6233
25.04.2002/5409
25.04.2002/5407
16.10.2002/5820
27.03.2002/2641
G. SÜRE
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
3
Avrupa Garantisi
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya kanunlarca belirlenen süre boyunca, kýlavuzun
arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her birinde Elektrolux tarafýndan garantilidir. Eðer
aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin birinden diðerine taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de
aþaðýdaki þartlar dahilinde sizinle birlikte yer deðiþtirmiþ olacaktýr:
• Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan verilen geçerli bir satýn alma belgesinin ibrazý
ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn aldýðýnýz tarihte baþlar.
• Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve cihazýn bu özel modeli ve tipi için yeni ikamet
edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla ilgili olarak ayný içeriðe sahip olacaktýr.
• Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye mahsustur ve baþka bir kullanýcýya
devredilemez.
• Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar uyarýnca monte edilir ve kullanýlýr ve sadece
ev içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar uyarýnca
monte edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca size tanýnan herhangi bir haktan etkilenmez.
www.electrolux.com
4
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
5
ÜCRETS‹Z TÜKET‹C‹ DANIfiMA HATTI
0 800 211 61 69
ELECTROLUX A.fi
Fabrika Adresi:
Tarlabafl› Cad. No: 35
Taksim / ‹stanbul - TÜRK‹YE
Tel
: (212) 293 10 20
Faks : (212) 251 91 44
www.electrolux.com.tr
Electrolux Home Products Pty Ltd
175 Bonds Road Riverwood
NSW 2210
Australia
Cihaz›n›z›n kullanma ömrü 10 y›ld›r.
Kullanma ömrü,üretici ve/veya ithalatç› firman›n cihaz›n›zla
ilgili yedek parça temini ve bak›m süresini ifade eder.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising