Electrolux | ER8495B | User manual | Electrolux ER8495B Kasutusjuhend

Electrolux ER8495B Kasutusjuhend
Külmkapp-sügavkülmik
ER8495B
Kasutusjuhend
Ohutus
Uuel külmutusseadmel võib olla funktsioone, mida
Teie eelmisel seadmel ei olnud.
Lapsed
•
Tutvuge hoolikalt käesoleva külmutusseadme
kasutus- ja hooldusjuhistega. Hoidke juhend alles.
Teil läheb seda tulevikus tarvis, kui soovite seadme
edasi müüa või kinkida.
Vana seadme utiliseerimine
Ühendage pistik seinakontaktist lahti ja lõigake
toitejuhe seadmepoolsest otsast läbi.
Kontrollige, kas kõik lukud ja riivid on eemaldatud, et
vältida väikeste laste kappi lõksu jäämist.
Kõige kindlam on eemaldada terve uks.
Kasutamine
•
See seade on mõeldud toiduainete säilitamiseks
kodumajapidamise tingimustes käesolevas
juhendis kirjeldatud viisil.
•
Külm- ega sügavkülmkambris ei tohi hoida
plahvatusohtlikke gaase või vedelikke. Need
võivad plahvatada ja põhjustada kehavigastusi
ning esemete kahjustusi.
•
Seadme taga ja sees paiknevaid
külmutusagregaadi osi ei tohi teravate esemetega
puudutada. Kui külmutusagregaati tekib auk,
saab seade kahjustada ja külmikus olevad
toiduained võivad rikneda.
•
Ärge hoidke sügavkülmkambris gaseeritud jooke
ega klaaspudeleid. Klaaspudelid võivad
puruneda.
•
Külmik on raske. Seadme servad või väljaulatuvad osad võivad olla teravad. Seadme
teisaldamisel tuleb tegutseda äärmise
ettevaatusega ja kasutada alati töökindaid.
Kandke hoolt, et väikelapsed külmiku ja selle
juhtnuppudega mängima ei pääseks.
Olge ettevaatlik, et vältida külmutusagregaadi
kahjustamist. Külmutusseadme isolatsioonimaterjalid
ja külmutusagregaat võivad sisaldada aineid, mis
kahjustavad osoonikihti. Seetõttu tuleb
külmutusseade viia asjaga tegelevasse
jäätmekogumiskeskusesse.
TÄHELEPANU! Uues külmutusseadmes ei ole
osoonikihti kahjustavaid aineid.
Täiendavat informatsiooni leiate kasutusjuhendist.
Asjatundlikku abi külmiku utiliseerimisega seotud
küsimustes saate omavalitsuse jäätmekäitluse
küsimustega tegelevalt ametiisikult.
Kui ümbritsev temperatuur langeb alla 16°C, siis külmiku töövõimsus väheneb ja
sellega võib kaasneda toiduainete riknemine.
Sisukord
Ohutus .......................................................2
Soovitusi elektrienergia säästmiseks ........................ 6
Keskkonnaalane informatsioon ................................. 6
Keskkonna säästmine ............................................... 6
Vana seadme utiliseerimine ...................................... 2
Sisukord ....................................................2
Korrashoid ja puhastamine ..................... 6
Külmiku/sügavkülmiku kirjeldus .............3
Õhuvahetusresti eemaldamine ................................. 6
Puhastamine ............................................................. 6
Külmiku sulatamine ................................................... 7
Sügavkülmiku sulatamine ......................................... 7
Valgustus - lambipirni vahetamine ............................ 7
Kui seade ei ole kasutusel ........................................ 7
Juhtnupud ................................................................. 3
Enne külmutusseadme
kasutuselevõttu ........................................3
Külmiku/Sügavkülmiku kasutamine .......4
Kui seade ei tööta nõuetekohaselt ......... 8
Sisse lülitamine ja temperatuuri valimine ................ 4
Toite väljalülitamine .................................................. 4
Temperatuur külmikus .............................................. 4
Temperatuuri mõõtmine ............................................ 4
Temperatuur sügavkülmikus ..................................... 4
Sügavkülmutamine ................................................... 5
Külmutusseadme sisemus ........................................ 5
Külmiku osa .............................................................. 5
Sügavkülmiku osa ..................................................... 5
Külmutatud toiduainete säilitusajad .......................... 5
Sulatamine ................................................................ 5
Hooldus ja varuosad ................................................. 9
Tehnilised andmed ................................ 10
Paigaldamine .......................................... 10
Toitejuhe ................................................................. 10
Pakendi eemaldamine ............................................ 10
Transportimistoed ................................................... 10
Puhastamine enne kasutuselevõttu ........................ 11
Paigaldamine .......................................................... 11
Ukse avanemissuuna vahetamine .......................... 12
Elektriühendus ........................................................ 12
Praktilised nõuanded ...............................6
2
Külmiku/sügavkülmiku kirjeldus
Mudel ER8495B
1. Klaasriiul
2. Pudeliriiul
3. Köögiviljakast
4. Võisahtel
5. Ukseriiul
6. Munariiul
7. Alumine riiul
8. Suletud riiul
9. Sügavkülmiku sahtel
10. Õhuvahetusrest
11. Säilituskalender
Juhtnupud
B. Temperatuuri valikunupp
Kasutatakse sügavkülmiku sisselülitamiseks ja
soovitud temperatuuri valimiseks.
A. Roheline märgutuli
Põleb alati, kui külmik töötab.
Enne külmutusseadme kasutuselevõttu
Paigutage seade oma kohale ja puhastage vastavalt
peatükis “Paigaldamine” toodud juhistele.
Veenduge, et külmutusseadme taga olev
sulamisveetoru suundub aurustumisnõusse.
Enne pistiku ühendamist seinakontakti ja
külmiku esmakordset käivitamist peab seade
seisma oma kohal umbes neli tundi.
Selle aja jooksul jõuab külmaaine ühtlustuda.
Vastasel juhul võib kahjustuda
külmutusseadme kompressor.
3
Külmiku/Sügavkülmiku kasutamine
Sisse lülitamine ja temperatuuri
valimine
Keerake juhtnupp soovitud asendisse.
Min:
Temperatuuri valikunupu kõige madalam
seadistus hoiab seadme sisetemperatuuri
kõrgel.
Maks: Temperatuuri valikunupu kõige kõrgem
seadistus hoiab seadme sisetemperatuuri
madalal.
:
Välja lülitatud.
Sügavkülmiku temperatuur sõltub külmiku
temperatuurist ja vastupidi. Temperatuuride suhe
sügavkülmiku ja külmiku vahel on järgmine.
Kui külmiku temperatuur on +5°C, siis sügavkülmiku
temperatuur on -18°C või madalam.
Pärast temperatuuriseadistuse muutmist laske
seadmel 24 tundi töötada. Selle aja jooksul jõuab
kambri sisetemperatuur ühtlustuda.
Toite väljalülitamine
Keerake nuppu vastupäeva klõpsatusega üle asendi
“ ”. Eemaldage voolupistik seinakontaktist.
Temperatuur külmikus
Sobiv külmiku sisetemperatuur on umbes +5°C.
Kui külmiku sisetemperatuur on seatud liiga madalale,
võivad kõrge veesisaldusega toiduained külmuma
hakata, eriti kui need on paigutatud külmkambri
jahedamatesse kohtadesse. Külmiku kõige külmemad
ja soojemad kohad on kujutatud kõrvaloleval joonisel.
Liha-, kala- ja piimatooted tuleb paigutada külmiku
külmemasse osasse. (-)
Temperatuuri mõõtmine
Kui temperatuuri mõõdetakse tavalise termomeetriga,
tuleb see asetada veeklaasi sisse külmutusseadme
keskosas. Nii vastab saadav näit kõige paremini
külmikus olevate toiduainete temperatuurile.
Ärge pange termomeetrit rippuma ega asetage seda
riiulile pikali.
Soovitused:
•
•
•
•
Asetage toiduained eraldi ja nii, et külm õhk
pääseks vabalt nende vahel ringlema.
Ärge paigutage toiduaineid vastu külmiku
tagaseinas asetsevat külmutusplaati, kuna need
võivad külmuda.
Ärge asetage kunagi külmikusse kuumasid
toiduaineid. Need tuleb esmalt jahutada.
Pakkige kõik toiduained nii, et nende maitsed ja
lõhnad ei seguneks.
Temperatuur sügavkülmikus
Sügavkülmiku temperatuur sõltub külmiku
temperatuurist. Selleks, et toiduained säiliksid kaua,
peab sügavkülmiku temperatuur olema –18°C või
külmem.
4
Sügavkülmutamine
Külmutatud toiduainete säilitusajad
Sügavkülmutamisega seonduvaid praktilisi
soovitusi
• Ärge külmutage liiga suuri koguseid korraga.
Seadme külmutusvõimsus on märgitud tehnilistes
andmetes.
• Toiduainete külmutamine toimub ülemisel riiulil
või selle all oleval riiulil.
• Asetage toiduained otse sügavkülmutuse riiulile.
• Paigutage toiduained nii, et külm õhk pääseks
vabalt nende vahel ringlema.
• Ärge asetage külmutatavat toiduainet juba
külmutatud toote vastu. Külmutatava toiduaine
soojus võib sulatada juba külmunud toote.
• Kui toiduained on külmunud, asetage need
võimalikult tihedalt üksteise vastu. Nii säilivad
need külmana tunduvalt kauem ka näit.
voolukatkestuse korral.
Kauplusest ostetud külmutatud toiduained:
Järgige pakendil toodud juhiseid.
Kodus külmutatud toiduained:
Rasvaseid ja soolaseid toiduaineid ei säilitata
sügavkülmikus rohkem kui kolm kuud. Keedetud ja
väherasvane toit säilib sügavkülmutatuna ligikaudu
kuus kuud. Rasvata toit ja marjad säilivad
sügavkülmutuses ligikaudu aasta.
Sulatamine
Toiduaineid on otstarbekas sulatada külmikus.
Asetage toiduaine sügavale taldrikule, et sulavast
tootest eralduv vedelik ei valguks kapi sisemusse.
Toidu kiireks sulatamiseks tuleb seda hoida
toatemperatuuril või asetada see külma vette.
Kui toidu sulatamine leiab aset mikrolaineahjus,
järgige tootjapoolseid juhiseid.
Külmutusseadme sisemus
Külmiku osa
Riiulid ja ukseriiulid on eemaldatavad ja nende
asukohta võib hõlpsalt vahetada.
Mõningaid riiuleid tuleb nende kättesaamiseks enne
väljatõmbamist tagaäärest kergitada.
Alumist ukseriiulit ja köögiviljakasti peal olevat
klaasplaati ei saa eemaldada. Need on vajalikud, et
õhk saaks kapi sees vabalt ringelda.
Püstiste servadega riiulid tuleb paigutada nii, et serv
jääks vastu külmiku tagaseina.
See takistab toiduainete kokkupuutumist
külmutusplaadiga.
Sügavkülmiku osa
Sügavkülmiku sahtlid
Tänu sügavkülmiku sahtlitele on soovitud toote
leidmine kiire ja lihtne. Ruumi lisamiseks võib sahtlid
eemaldada ja tooted otse riiulitele asetada.
Arvestamata ülariiulit, võib kõikidele riiulitele asetada
tooteid, mis ulatuvad 20 mm võrra üle riiuli eesmise
serva. Nii kasutatakse sügavkülmiku siseruumi kõige
otstarbekamalt. Alumist sahtlit ei ole vaja eemaldada.
See on vajalik, et tagada piisav õhuringlus.
Jääkuubikute vormid
Täitke jääkuubikute vormid kõige rohkem 3/4
ulatuses, kuna jäätudes vesi paisub.
Eemaldage jääkuubikud vormi kergelt painutades.
Kui jääkuubikuid säilitatakse pikka aega, siis need
kuivavad ning kaotavad värskuse.
Eemaldage vanad jääkuubikud ja asendage need
uutega vastavalt vajadustele.
5
Praktilised nõuanded
Soovitusi elektrienergia
säästmiseks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valige seadme asukoht väga hoolikalt. Vaadake
osa “Paigaldamine”. Õigesti paigutatuna kulutab
seade vähem elektrienergiat.
Vältige seadme ukse tarbetut avamist, samuti
ukse pikaajalist avatuna hoidmist.
Veenduge, et seadme uks on korralikult kinni.
Sulatage sügavkülmikust võetud toiduaineid
külmikus; nende madal temperatuur vähendab
külmiku elektritarvet.
Puhastage umbes kord aasta jooksul
tolmuimejaga kapi taga olevat kompressorit ja
külmutusagregaati.
Laske soojadel toitudel jahtuda, enne kui need
külmikusse asetate.
Jahutage toiduaineid külmikus, enne kui need
sügavkülmikusse asetate.
Vältige tarbetu härmatise teket, pakkides kõik
toiduained tihedalt kinni.
Sügavkülmutamisel järgige täpselt punktis
“Sügavkülmiku kasutamine” toodud juhiseid. Nii
väldite liigset elektrienergiakulu.
Ärge kasutage sügavkülmikut asjatult liiga külmal
temperatuuril.
•
Sobiv sügavkülmiku sisetemperatuur on –18°C
kuni -20°C.
Sulatage sügavkülmik, kui härmatisekihi paksus
on 3-5 mm.
Veenduge, et uksetihend on terve ja hoidke see
alati puhtana.
Keskkonnaalane informatsioon
•
•
•
Selle külmutusseadme isolatsioonimaterjalid ja
kasutatav külmaagent ei sisalda osoonikihti
ohustavaid aineid.
Pakendi kõik osad on korduvkasutatavad.
Külmutusseade on loodud nii, et seda on enne
utiliseerimist kerge lammutada.
Keskkonna säästmine
•
•
•
•
Toimetage nii pakend kui ka kasutatud külmikud
ja sügavkülmikud jäätmekäitlusse.
Lisainformatsiooni saate kohaliku omavalitsuse
vastava valdkonna ametnikult või
külmutusseadmete edasimüüjalt.
Säilitage toiduaineid karpides, purkides või
pakendeis, mida on võimalik mitu korda kasutada.
Kasutage külmutusseadme puhastamiseks
pehmetoimelist nõudepesuvahendit.
Järgige “Soovitusi elektrienergia säästmiseks”.
Korrashoid ja puhastamine
Õhuvahetusresti eemaldamine
Õhuvahetusresti võib eemaldada näit.
puhastamiseks.
Õhuvahetusresti eemaldades peab seadme uks
olema avatud. Resti ülaserv tuleb lahti, kui resti ülesalla liigutada. Seejärel tõmmake resti otsesuunas, et
see kinnitusest vabaneks.
Puhastamine
Puhastage külmutusseadet regulaarselt.
Lülitage seade välja ja ühendage pistik
seinakontaktist lahti või eemaldage kaitse.
Eemaldage äravõetavad osad ja peske need käsitsi.
Puhastage kapp nii seest- kui väljastpoolt, samuti
uksetihend. Kasutage pehmet lappi ja leigesse vette
lisatud pehmetoimelist nõudepesuvahendit.
Ärge sulgege seadme ust enne, kui kapi sisemus on
täielikult kuivanud. Puhastage seadme sees olev
sulaveekanal vatipulga või piibuorgiga.
Kui kanal on umbes, võib kasutada tömbi otsaga
plastmassist kudumisvarrast.
6
Eemaldage õhuvahetusrest (vaadake punkti
“Õhuvahetusresti eemaldamine”) ja puhastage
tolmuimejaga külmiku all olev pind. Nihutage kapp
seinast eemale ja puhastage tolmuimejaga selle taga
olev ala, külmutusagregaat ja kompressor.
Külmiku sulatamine
Kompressori seiskudes algab alati automaatselt
külmiku sulatamine. Härmatise moodustumist võib
takistada:
• paigutades külmutusseadmesse ainult jahtunud
toiduaineid
• vältides ukse tarbetut avamist ja selle liiga pikka
aega avatuna hoidmist
• vältides toiduainete asetamist vastu
külmutusplaati
Kappi nihutades tuleb põranda kriimustamise
vältimiseks tõsta seadet eesmisest äärest.
Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmiku riiulitele ja ülaossa koguneb härmatis.
Sulatage sügavkülmik, kui härmatisekihi paksus on 35 mm.
Eemaldage sügavkülmiku sahtlid. Keerake sahtleid
poole pöörde võrra nii, et ülemine kast toimiks
alumise kaanena. Katke sahtlid kinni, mähkides need
näiteks ajalehe või teki sisse.
Külmutatud toiduained võib pakkida tihedalt üksteise
vastu ja neid võib hoida jahedas kohas, näit.
külmikus. Sulatust võib kiirendada, kui asetada
sügavkülmikusse kuuma, kuid mitte keeva veega
täidetud nõu või nõud.
Tõmmake tühjendustila välja ja paigutage selle alla
sügavkülmiku alumine sahtel, millesse sulavesi
valguda saaks.
Eemaldage õhuvahetusrest, et tühjendustila alla
mahuks anum.
Kui jää on sulama hakanud, eemaldage see
ettevaatlikult plastmass- või puukaabitsaga.
Ärge kasutage selleks kunagi teravaid ega
kriimustavaid esemeid.
Kui kogu jää on sulanud, kuivatage sügavkülmik ja
lükake tühjendustila tagasi oma kohale.
Lülitage sügavkülmik sisse ja asetage külmutatud
toiduained tagasi.
Sulatamise kiirendamiseks on keelatud
kasutada fööni või mõnda muud
soojendusseadet. Liigne kuumus võib
kahjustada kapi siseruumi plastmassdetaile
ning seadme elektriosadele võib ligi pääseda
niiskus, millega kaasneb elektrilöögi oht.
Valgustus - lambipirni vahetamine
Kapi sisevalgustus süttib automaatselt, kui uks
avatakse. Enne lambipirni vahetamist ühendage pistik
seinakontaktist lahti. Ettevaatlikult painutage resti
tahapoole, kuni eesmine serv klõpsatusega avaneb.
Kasutage sama tüüpi lambipirni; sokkel E14, võimsus
maks. 25 W.
Kui seade ei ole kasutusel
Lülitage seade välja ja ühendage pistik
seinakontaktist lahti või eemaldage kaitse.
Puhastage külmutusseade vastavalt punktile
“Puhastamine”.
Jätke uks veidi avatuks, et seadmesse ei moodustuks
kopituse lõhn.
Kui külmutusseade on kasutusel Teie äraoleku ajal,
paluge kellelgi aeg-ajalt kappi kontrollida, et selles
olevad toiduained ei rikneks, näit. voolukatkestuse
korral.
7
Kui seade ei tööta nõuetekohaselt
Kui seade ei tööta nii, nagu peaks, võib põhjuseks olla selline viga, mille saate kõrvaldada iseseisvalt.
Tutvuge hoolega juhendiga ja järgige allolevas tabelis toodud juhiseid, nii väldite asjatuid klienditeenindusse
pöördumisi.
Probleem
Võimalik põhjus / Soovitatav abinõu
Külmikus on liiga soe.
Seadke temperatuur madalamaks.
Paigutage külmikus olevad toiduained õigesti. Vaadake
punkti “Külmiku sisetemperatuur”.
Asetage toiduained nii, et külm õhk pääseks vabalt
nende vahel ringlema.
Kontrollige, kas uks on suletud korralikult ja kas
uksetihend on terve ja puhas.
Külmikus on liiga külm.
Seadke temperatuur kõrgemale.
Köögiviljad ja toiduained, mis kergelt jäätuvad, võivad
olla paigutatud „liiga külmale riiulile“. Vaadake punkti
“Külmiku sisetemperatuur”.
Seadmes olevalt külmutusplaadilt valgub
külmikusse vett.
See on täiesti normaalne. Automaatse sulatuse ajal
sulab külmutusplaadi pinnal olev härmatis.
Külmikusse valgub vett.
Puhastage külmiku sulaveerenn ja tühjendusava
vatipulga või piibuorgiga.
Veenduge, et toiduainete paigutus ei takista vee
valgumist sulaveerenni.
Põrandale valgub vett.
Veenduge, et külmutusseadme taga olev
sulamisveetoru suundub aurustumisnõusse. Vaadake
punkti “Enne külmutusseadme kasutuselevõttu”.
Sügavkülmikus on liiga soe.
Seadke temperatuur madalamaks.
Kontrollige, kas uks on suletud korralikult ja kas
uksetihend on terve ja puhas.
Sügavkülmikusse on asetatud soojasid toiduaineid.
Oodake paar tundi ja kontrollige seejärel uuesti
temperatuuri.
Asetage toiduained nii, et külm õhk pääseks vabalt
nende vahel ringlema.
Sügavkülmikus on liiga külm.
Seadke temperatuur kõrgemale.
Tekib liiga palju härmatist ja jääd.
Kontrollige, kas uks on suletud korralikult ja kas
uksetihend on terve ja puhas.
Kompressor töötab lakkamatult.
Seadke temperatuur kõrgemale.
Kontrollige, kas uks on suletud korralikult ja kas
uksetihend on terve ja puhas.
Külmutusseadme paigalduskoha temperatuur on
tavalisest ruumitemperatuurist kõrgem.
Seade ei tööta üldse. Jahutus ja sisevalgustus
ei tööta. Märgutuled ei funktsioneeri.
Seade ei ole sisse lülitatud.
Seade ei saa toidet (proovige seinakontakti korrasolekut
mõne muu elektriseadmega).
Kaitse on läbi põlenud.
Pistik ei ole korralikult seinakontakti ühendatud.
8
Seade teeb liiga suurt müra.
Külmutusagregaadist kostab mõningast müra. Põksuv
hääl tekib siis, kui külmutusseade töötab ja
külmutussüsteemis ringleb külmaaine. Kui kompressor
käivitub ja peatub, võib termostaadist kostuda
plõksatusi.
Kui müratase on häiriv:
Painutage ettevaatlikult sügavkülmiku taga olevaid
torusilmuseid nii, et need üksteist ei puudutaks.
Kui selle tegevuse käigus kukkusid välja amortisaatorid
(kapi ja torustiku vahelt), asetage need tagasi oma
kohale.
Järgige täpselt punktis “Paigaldamine” toodud juhiseid.
Voolukatkestus
Ärge avage asjatult külmutusseadme ust. Kui
voolukatkestus kestab eeldatavalt kaua, tuleb
toiduained, vastavalt võimalustele, paigutada ümber
toimivasse külmutusseadmesse.
Kui toiduained on pärast voolukatkestust kõvad, võib
need kohe uuesti sügavkülmutada. Kui toiduained on
üles sulanud, kuid paistavad olevat endiselt hea
kvaliteediga ja lõhnavad nii nagu peab, tuleb neid enne
kasutamist või uuesti külmutamist küpsetada.
Hooldus ja varuosad
* Teeninduskeskusesse helistades öelge oma toote
mudel. Kirjutage andmekilbil olev informatsioon
alltoodud joonisel märgitud kohta, et vajalikud
andmed hõlpsasti üles leida, kui tekib vajadus
teeninduskeskusega ühendust võtta.
Mudel (Model) ..............................................................
Toote number (Prod.nr.) ..............................................
Seerianumber (Serial nr.) ............................................
Ostukuupäev................................................................
9
Tehnilised andmed
Mudel
Netomaht külmik
sügavkülmik
Laius
Kõrgus
Sügavus
Energiakulu
Energiaklass
Nimivõimsus
Külmutusvõimsus
ER8495B
235 l
80 l
595 mm
1 800 mm
600 mm
339 kWh/aastas
A
130W
7 kg/24 tundi
Paigaldamine
Toitejuhe
Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest
tõmmates, eriti siis, kui tõmbate seadet
paigalduskapist välja.
• Kahjustatud toitejuhe võib põhjustada lühise,
tulekahju ja/või elektrilöögi.
• Kui seadme toitejuhe kahjustub, võib selle välja
vahetada üksnes vastavate volitustega
hooldusfirma või kvalifitseeritud tehnik, et vältida
võimalikke kehavigastusi.
Pakendi eemaldamine
Veenduge, et seade on defektideta ja terve.
Transportimiskahjustustest tuleb koheselt
informeerida seadme edasimüüjat.
Toimetage pakend jäätmekäitluskeskusse.
Lisainformatsiooni saate kohaliku omavalitsuse
vastava valdkonna ametnikult või külmutusseadmete
edasimüüjalt.
Ärge lubage lastel pakendiga mängida.
Plastkile võib põhjustada lämbumist.
Transportimistoed
Eemaldage kleeplindid ja transportimistoed:
• ukse äärtelt
• uksehingede seest
• riiulitelt
Eemaldage klaasriiuli transportimistugi, seda esmalt
ettepoole nihutades ja seejärel koos riiulitega nii
kaugele ettepoole tõmmates, et tugi riiuli eenditel
peatub. Haarake riiuli tagaservast ja tõmmake riiul
koos transportimistoega ettepoole, kuni riiulit saab
kallutada ja toe eemaldada.
10
Puhastamine enne kasutuselevõttu
Puhastage seadme sisepinnad leige vee,
õrnatoimelise nõudepesuvahendi ja pehme lapiga.
Paigaldamine
TÄHELEPANU! Külmutusseadet oma kohale
paigutades katke põrand sobiva materjaliga, et vältida
kriimustamist.
Veenduge, et seadme tagaküljel asuv pistik ja/või
toitejuhe ei ole kokku surutud või kahjustatud.
• kahjustatud pistik ja/või toitejuhe võivad üle
kuumeneda ning põhjustada tuleohu.
Ärge asetage toitejuhtme peale raskeid esemeid
või seadet ennast.
• lühise või tulekahju oht.
Ärge ühendage pistikut kahjustatud seinakontakti.
• elektrilöögi või tulekahju oht.
Selleks, et seade töötaks laitmatult, toimige
järgnevalt:
• paigutage seade kuiva ja jahedasse kohta ning
eemale otsesest päikesepaistest.
• paigutage külmutusseade eemale
kuumusallikatest, näit. pliidist või
nõudepesumasinast.
• paigutage külmutusseade nii, et see jääks otse ja
toetuks kõigile neljale nurgale. Kapp ei tohi
toetuda vastu seina. Reguleerige vajadusel
tugijalgade kõrgust komplekti kuuluva võtme abil.
• tagage sügavkülmiku ümber takistusteta
õhuringlus.
• hoidke seadme all ja taga olevad õhukanalid
vabad. Külmiku kohal peab olema vähemalt 4 cm
vaba ruumi. See vaba ruum peab asetsema, kas:
a) otse kapi kohal, või
b) kapi ülaosa taga ja selle kohal.
Sel juhul peab kapp olema seinast vähemalt 50
mm kaugusel.
• paigutage külmutusseade sellisesse kohta, kus
ruumitemperatuur vastab ilmastikuklassile*, mille
jaoks seade on projekteeritud
* vaadake andmekilpi seadme sees.
Veenduge, et külmutusseadme taga olev
sulamisveetoru suundub aurustumisnõusse.
Tabelist leiate temperatuurivahemikud ja neile
vastavad ilmastikuklassid.
Kliimaklass
SN
N
ST
T
Kui külmutusseade paigutatakse nurka nii, et ukse
hingedepoolne osa on vastu seina, peab seina ja
seadme vahele jääma vähemalt 230-millimeetrine
vahe. Siis avaneb uks piisavalt selleks, et vajadusel
riiuleid välja tõmmata.
ümbritsev temperatuur
+10°C - +32°C
+16°C - +32°C
+18°C - +38°C
+18°C - +43°C
Pärast külmutusseadme paigaldamist peab olema
tagatud ligipääs pistikule.
11
Ukse avanemissuuna vahetamine
1. Lülitage seade välja ja ühendage pistik
seinakontaktist lahti.
2. Eemaldage õhuvahetusrest. Restil on äravõetav
osa. Eemaldage see ja asetage vastaspoolele.
3. Külmutusseadet küljele lastes on soovitatav
asetada selle alla pehme alusmaterjal, mis takistab
kappi põrandaga kokku puutumast. Nii toimides saab
seadme hiljem paremini haardesse ja selle tagasi
püsti tõstmine on lihtsam.
4. Vabastage alumise uksehinge kruvid ja eemaldage
alumine uks. Keerake ülemise uksehinge tapp lahti ja
eemaldage ülemine uks.
5. Vahetala:
Eemaldage plastmasstulbad, kasutades abivahendina
torni. Paigaldage keskmine uksehing vastaspoolele.
Tasandage uksehinge aukudest esile tulevad
materjali osakesed ja katke augud uute
plastmasstulpadega.
6. Uksed: Paigaldage ukse detailid vastaspoolele.
Kinnitage uus tulp alumise ukse auku.
7. Paigaldage ülemine uks oma kohale ja kinnitage
ülemise uksehinge tapp.
Paigaldage alumine uks oma kohale.
Asetage alumise uksehinge tapp uude kohta.
Kinnitage uksehing oma kohale.
Eemaldage võimalik ukse lõtk, reguleerides alumise
uksehinge kõrgust komplekti kuuluva võtmega.
Lukustage ukse asend lukustusmutriga.
8. Kinnitage õhuvahetusrest tagasi oma kohale.
9. Kinnitage käepide teisele poole.
Eemaldage kruvide kattekorgid.
Korke on lihtsam eemaldada väikse kruvikeerajaga.
Siis eemaldage käepide.
Vajutage plastmasstulbad ettevaatlikult vastaspoole
olevatesse aukudesse, kasutades peitlit.
Kinnitage käepide aukudesse.
Kui käepidet kruvitakse käsitsi, siis enne käepideme
kohale asetamist keerake kruvisid natuke edasi.
Vajutage komplekti kuuluvad plastmasstulbad
nendesse aukudesse, kus käepide oli varem.
10. Tõstke külmutusseade tagasi püstasendisse.
Veenduge, et see seisab otse.
Vaadake osa “Paigaldamine”.
Elektriühendus
Ühendage seadme pistik maandatud seinakontakti.
Pinge: 230 V.
Sulavkaitse: 10 A.
Andmed leiate andmekilbilt.
Andmekilp asetseb kapi vasakul siseküljel.
12
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising