Electrolux | ERB3543 | User manual | Electrolux ERB3543 Kasutusjuhend

Electrolux ERB3543 Kasutusjuhend
KÜLMKAPP-SÜGAVKÜLMIK
ERB3543
Kasutusjuhend
Enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Veenduge, et olete
kõigist juhistest ja nõuetest aru saanud, siis on seadme kasutamine täiesti ohutu ja külmik rahuldab
kõik Teie vajadused. Kui soovite lisainformatsiooni seadme kohta, pöörduge klienditeeninduskeskuse
poole.
Allpool toodud sümbolid muudavad kasutusjuhendi kergemini jälgitavaks:
Ohutusnõuded
Hoiatused ja informatsioon, mille järgimine aitab tagada Teie ja Teie seadme ohutust.
Näpunäited ja soovitused
Keskkonnaalane informatsioon
Ideed
Selle sümboliga on tähistatud toiduainete ja nende säilitamisega seotud soovitused.
2
Sisukord
Olulised ohutusnõuded.......................................................................................................................................4
Üldised ohutusnõuded ....................................................................................................................................4
Laste ohutus....................................................................................................................................................4
Ohutu paigaldamine ........................................................................................................................................4
Ohutus isobutaani kasutamisel .......................................................................................................................4
Kasutusjuhend.....................................................................................................................................................5
Üldine informatsioon .......................................................................................................................................5
Seadme kirjeldus.............................................................................................................................................5
Seadme kasutamine .......................................................................................................................................6
Seadme kasutuselevõtt ............................................................................................................................6
Temperatuuri reguleerimine .....................................................................................................................6
Külmkambri kasutamine ...........................................................................................................................6
Toiduainete säilitamine külmkambris........................................................................................................7
Toiduainete säilitusajad ............................................................................................................................7
Sügavkülmkambri kasutamine ........................................................................................................................7
Toiduainete külmutamine .........................................................................................................................7
Toiduainete säilitamine sügavkülmikus ....................................................................................................7
Jääkuubikute valmistamine ......................................................................................................................8
Kasulik informatsioon ja nõuanded .................................................................................................................8
Näpunäited ja ideed ........................................................................................................................................8
Praktilised nõuanded ja juhtnöörid ..................................................................................................................8
Keskkonnakaitsealane informatsioon .......................................................................................................8
Hooldus ja puhastamine..................................................................................................................................8
Sulatamine................................................................................................................................................8
Puhastamine...........................................................................................................................................10
Kui seadet ei kasutata ............................................................................................................................10
Veaotsing ......................................................................................................................................................10
Sisevalgustus - lambipirni vahetamine ...................................................................................................10
Kui seade ei tööta .........................................................................................................................................10
Paigaldusjuhend ................................................................................................................................................12
Tehnilised andmed........................................................................................................................................12
Seadme paigaldamine ..................................................................................................................................12
Transportimine ja lahtipakkimine ............................................................................................................12
Seadme puhastamine enne kasutuselevõttu .........................................................................................12
Seadme kohaleasetamine ......................................................................................................................12
Ukse avanemissuuna muutmine ............................................................................................................13
Elektriühendus ........................................................................................................................................13
Toiduainete säilitusaja tabel.............................................................................................................................14
3
Olulised ohutusnõuded
Üldised ohutusnõuded
• Hoidke käesolev kasutusjuhend alles. Kui peaksite
seadme müüma või üle andma teisele omanikule,
tuleb ka juhend seadmega kaasa anda.
• Antud seade on ette nähtud ainult toiduainete
säilitamiseks kodumajapidamise tingimustes vastavalt kasutusjuhendile.
• Hooldus- ja võimalikud remonditööd tuleb jätta
volitatud hooldusfirmade teha. Oskamatult
teostatud seadme remont võib põhjustada
kehavigastusi ja esemete kahjustusi. Seadme
laitmatu töökorra tagamiseks nõudke alati kõige
sobivamate, st. originaalvaruosade kasutamist.
• Seade on elektrivõrgust lahti ühendatud alles siis,
kui toitepistik on seinakontaktist lahti ühendatud.
Enne puhastamist või hooldustöid ühendage
toitepistik seinakontaktist lahti või keerake
kaitsekorgid välja. Toitejuhet ei tohi pikendada.
• Enne seadme kasutuselevõttu kontrollige, kas
sisevalgustuse lambikate on paigaldatud.
• Ärge kasutage seadme sulatamiseks teravaid
esemeid, need võivad seadet kahjustada.
• Temperatuuriregulaatorile
ega
sisevalgustuse
lambikarbile ei tohi sattuda vedelikke.
• Otse sügavkülmikust võetud jäätis võib tekitada
külmaville või haavu.
• Ülessulanud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada.
Need tuleb kasutada ära nii kiiresti, kui võimalik.
• Toiduainete säilitamisel või külmutamisel tuleb
järgida tootjapoolseid juhiseid.
• Ärge kasutage külmiku sulatusprotsessi kiirendamiseks mingeid elektrilisi seadmeid.
Ohutu paigaldamine
• Külmiku mõned osad kuumenevad töötamise
käigus. Kui vähegi võimalik, asetage seade seina
äärde, aga nii, et õhk saaks siiski seadme ümber
vabalt liikuda. Vaadake kasutusjuhendi osa
“Seadme paigaldamine”.
• Enne seadme nihutamist või teisaldamist,
ühendage toitepistik seinakontaktist lahti.
• Veenduge, et seade ei seisa toitejuhtme peal. Kui
toitejuhe on kahjustada saanud, tuleb volitatud
hooldusfirmas lasta paigaldada uus toitejuhe.
• Kui seadme ümber ei ole tagatud piisav
õhutsirkulatsioon, võib tulemuseks olla seadme
ülekuumenemine ja kasutusea lühenemine. Järgige
kasutusjuhendi osa “Seadme paigaldamine”, et
tagada piisav õhutsirkulatsioon.
Ohutus isobutaani kasutamisel
Hoiatus
• Käesoleva seadme külmaaineks on isobutaan (R
600a), mille puhul on tegemist loodusliku gaasiga.
• Veenduge, et seadme ventilatsiooniavad ei oleks
ummistunud, või mööblisse paigaldatud seadme
õhutusavad ei oleks kinni kaetud.
• Ärge kasutage seadme kiiremaks sulatamiseks
mingeid selliseid abivahendeid, mida käesolevas
kasutusjuhendis ei ole mainutud.
• Vältige seadme külmutussüsteem kahjustamist.
• Ärge kasutage külm- või sügavkülmkambris
mingeid elektriseadmeid, v.a. juhul, kui kasutusjuhendis on öeldud teisiti.
• Seadme plastmassosad ei talu kuumust.
• Külmikus ei tohi hoida süttivaid gaase ega
vedelikke, need võivad plahvatada ja tekitada
kehavigastusi või esemete kahjustusi.
• Ärge pange sügavkülmkambrisse süsihappegaasi
sisaldavaid jooke või pudeleid. Klaaspudelid võivad
katki minna.
• Kontrollige ja puhastage regulaarselt vee äravooluava. Kui äravooluava on ummistunud, võib vesi
tungida seadme sisse.
Laste ohutus
• Ärge laske lastel mängida pakkematerjalidega.
Pakkekile võib põhjustada lämbumise.
• Ärge lubage lastel seadme ega selle nuppudega
mängida.
• Vana seadme utiliseerimisel ühendage toitepistik
seinakontaktist lahti ja lõigake toitejuhe võimalikult
seadme lähedalt läbi. Lõhkuge kõik ukselukud ja
riivid. Sellega väldite olukorda, kus mängivad
lapsed võiksid ennast seadme sisse lukustada.
Kõige parem oleks terve uks eemaldada.
4
Järgige eelpool nimetatud ohutusnõudeid,
nii väldite kehavigastusi ja esemete
kahjustamist. Tootja ei vastuta ohutusnõuete eiramise tõttu tekkinud kahjude
eest.
Kasutusjuhend
Üldine informatsioon
Antud seadme puhul on tegemist kombineeritud
külmik-sügavkülmikuga, millel on üks kompressor.
Sügavkülmiku kamber asub seadme allosas.
Antud seade sobib nii toiduainete säilitamiseks kui ka
külmutamiseks. Külmutusvõimus on toodud seadme
andmeplaadil.
Seade vastab kliimaklassi standardite erinevatele
nõuetele. Antud seadme kliimaklassi tähis on
märgitud andmeplaadile.
Seadme kirjeldus
A – külmik
B – sügavkülmik
1. Peiteliist
2. Sisevalgustus ja termostaadi nupp
3. Klaasriiul
4. Sulavee kogumissüsteem
5. Klaasriiul
6. Juurviljakarbid
7. Andmeplaat
8. Külmutusriiul
9. Külmutatud toiduainete säilitusriiulid
10. Sulavee äravooluava
11. Ventilatsioonivõre
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Reguleeritavad jalad
Võisahtel
Munarest
Ukseriiul
Uksetihend
Pudeliriiul
Jääkuubikute nõu
Kondensaator
Sulavee äravoolutoru
Piirik
Sulavee aurustumisnõu
Kompressor
Rullik
5
Seadme kasutamine
Seadme kasutuselevõtt
Asetage lisatarvikud oma kohale ja ühendage
toitepistik seinakontakti.
Valige seadme jahutustemperatuur, selleks keerake
termostaadi nupp asendist „0“ kellaosuti liikumise
suunas suurema näidu poole. Kui termostaadi nupp
on asendis „0“, siis seade ei tööta.
Alljärgnev lõik kirjeldab temperatuuri reguleerimist.
Temperatuuri reguleerimine
Seadme sisetemperatuuri kontrollib termostaat.
Kui keerate termostaadi nupu suuremale väärtusele,
siis jahutustemperatuur langeb.
Kui termostaat on seatud väärtusele "3", siis on
temperatuur sügavkülmkambris -18°C või madalam ja
külmkambris +5°C või madalam. See termostaadi
väärtus on tavaliselt kõige sobivam.
Külmiku jahutustemperatuur sõltub peale termostaadi
nupu asendi ka ümbritsevast ruumitemperatuurist,
ukse avamise sagedusest, toiduainete kogusest jne.
Kui termostaadi nupp on maksimumasendis
(väärtus „5“) võib seade olla pidevalt töös. See
on normaalne ega põhjusta seadme rikkeid.
Külmkambri kasutamine
Asetage toiduained külmikusse ja sügavkülmikusse nii, et oleks tagatud piisav õhutsirkulatsioon. Ärge katke traatvõrest riiulite
pinda paberiga, kandikutega vms.
Ärge
asetage
külmkambrisse
kuumi
toiduaineid. Laske neil loomulikul viisil
jahtuda toatemperatuurini. Sellega väldite
liigse jää ja härmatise tekkimist.
Toiduainetele võib jääda külge teiste
toiduainete lõhnu. Enne külmkambrisse
asetamist pakkige toiduained sisse –
kaanega
säilituskarpidesse,
kilesse,
fooliumisse vms. Sellisel viisil pakitud
toiduained, näiteks juurviljad, säilitavad oma
loomuliku veesisalduse ja värskuse.
Toiduainete säilitamine külmkambris
Asetage toiduained külmkambrisse nii, nagu joonisel
näidatud:
1. Kondiitritoored, valmistoidud, toores liha,
külmad lõigud, karastusjoogid
2. Piim, piimatooted
3. Puuviljad, juurviljad, salatid
4. Juust, või
5. Munad
6. Jogurt, hapukoor
7. Väikesed pudelid
8. Suured pudelid
6
Toiduainete säilitusajad
Soovitatavad toiduainete säilitusajad on toodud
kasutusjuhendi lõpus olevas tabelis. Tabelis antud
säilitusajad on ligikaudsed, sest säilitusaeg sõltub ka
toiduainete värskusest ja töötlusastmest.
Pidage meeles, et valmisroad säilivad külmikus ainult
ühe ööpäeva. Toiduainete säilitusaja ja –viisi leiate
pakendilt.
Sügavkülmkambri kasutamine
Toiduainete külmutamine
Asetage külmutatavad toiduained sügavkülmkambri
ülemisele riiulile. Paigutage toiduained nii, et oleks
tagatud korralik õhutsirkulatsioon.
Olenevalt külmutatavate toiduainete kogusest toimige
järgnevalt:
Kui külmutatavate toiduainete kogus on alla 4 kg
• Seadke termostaadi nupp väärtusele “2,5-3”.
• Asetage külmutatavad toiduained (maks. 4 kg)
sügavkülmkambri ülemisele riiulile nii, et need ei
puutu üksteise vastu.
• Laske seadmel 24 tundi termostaadi sellise
väärtuse juures töötada.
• Pärast 24 tunni möödumist seadke termostaadi
nupp tavapärasesse asendisse. Kui termostaadi
nupu tavapärane asend on “3”, jätke nupp sellele
väärtusele. Asetage külmunud toiduained sügavkülmkambri säilitusriiulitele.
Termostaadi nuppu ei ole vaja seada
suuremale väärtusele (näiteks asendisse “5”).
Sügavkülmutusprotsess küll lüheneks, aga
külmkambri sisetemperatuur võib langeda
temperatuurile 0°C ja külmkambris olevad
toiduained ja joogid võivad jäätuda.
Ärge külmutage korraga liiga suurt kogust
toiduaineid. Seadme külmutusvõimsus on
ära toodud lõigus „Tehnilised andmed“.
Ärge valmistage jääkuubikuid toiduainete
sügavkülmutusprotsessi ajal; see vähendab
sügavkülmiku külmutusvõimsust.
Toiduainete säilitamine sügavkülmikus
Pärast toiduainete külmutamist on mõistlik asetada
need säilitusriiulitele. Sellega loote sügavkülmiku
kambris ruumi uute toiduainete külmutamiseks.
Kui ostate külmutatud toiduaineid, pidage kinni
nende pakenditele märgitud säilitusaegadest.
Kodustes oludes külmutatud toiduainete
säilitamisel pidage kinni sügavkülmiku uksel
olevatest
juhistest.
Sümbolid
tähistavad
erinevaid toiduaineid, numbrid tähendavad
nende maksimaalset säilitusaega kuudes.
Pange külmutatud toiduaineid võimalikult kiiresti
sügavkülmikusse, et vältida nende ülessulamist. Sulanud toiduaineid ei tohi uuesti
külmutada, need tuleb võimalikult kiiresti ära
tarvitada.
7
Jääkuubikute valmistamine
Täitke jääkuubikute nõu veega ja asetage see
sügavkülmkambrisse. Jääkuubikud valmivad kiiremini, kui teete jääkuubikute nõu põhja alt märjaks ja
keerate termostaadi nupu maksimumväärtusele.
Pärast jääkuubikute valmistamist ärge unustage
termostaadi nuppu tagasi tavapärasesse asendisse
keerata.
Painutage jääkuubikute nõu kergelt, et jääkuubikud
nõust kätte saada. Ärge kasutage jääkuubikute nõu
kättesaamiseks teravaid esemeid, näiteks nuge, sest
need võivad seadme külmutussüsteemi kahjustada.
Kasulik informatsioon ja nõuanded
Riiulite ümberpaigutamisega saab märkimisväärselt tõsta külmkambri mahutavust. Kui
seade on paigaldatud seina äärde ja uks ei
avane rohkem kui 90°, saab riiulid siiski
külmikust välja võtta.
Näpunäited ja ideed
Järgmisest lõigust leiate praktilisi näpunäiteid ning
ideid seadme selliseks kasutamiseks, mis tagab
maksimaalse energiasäästlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse.
Praktilised nõuanded ja juhtnöörid
• Et toiduained säiliksid kauem, siis peab sügavkülmkambri sisetemperatuur olema -18°C või
madalam.
• Sügavkülmkambri jahutusalusel on kaks külmaakut.
Hoidke neid sügavkülmkambris, sest võimalike
rikete korral pikendavad nad ülessulamise aega.
• Vajadusel võib külmaakud asetada termokotti ja
matkale või reisile kaasa võtta.
• Kontrollige pidevalt, kas seade on täiesti töökorras.
Nii märkate aegsasti võimalikke tõrkeid ja väldite
külmutatud toiduainete ülessulamist ning riknemist.
8
Keskkonnakaitsealane informatsioon
Antud seade ei sisalda osoonikihti kahjustavaid
aineid. Seadme utiliseerimisel viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade selleks ettenähtud
kogumispunkti. Informatsiooni seadmete utiliseerimise kohta võite saada jäätmekäitlusettevõtetest või
kohalikest omavalitsustest. Ärge kahjustage seadme
tagaküljel asuvat külmutussüsteemi.
Käesoleva seadme tootmisel kasutatud materjalid,
millel on märgistus
, on taaskasutatavad.
Hooldus ja puhastamine
Sulatamine
Töötamise käigus koguneb seadme sisepindadele jää
ja härmatis.
Paks jää või härmatise kiht vähendab seadme töö
efektiivusust ja suurendab elektrienergia kulu.
Külmkambri sulatamine toimub automaatselt, alati kui
kompressor seiskub. Härmatise teket võib ennetada:
− asetage seadmesse üksnes jahutatud toiduaineid
− vältige ukse tarbetut avamist ja pikka aega avatuna
hoidmist
Sulanud jääst tekkiv vesi valgub mööda seadme
tagaseina kompressori peal asuvasse äravooluavasse.
Puhastage sulavee äravooluava regulaarselt, et vesi ei tungiks seadme sisse.
Hoidke sulavee äravooluava puhastamiseks mõeldud
pulka äravooluavas, vaadake joonist.
Vee äravooluava ummistumise vältimiseks ärge
asetage toiduaineid otse jahutusalusele. Pakkematerjal võib jahutusalause külge kinni jääda ja vee
äravooluava sulatusprotsessi käigus ummistada.
Kui jahutusvõimsuse suhtes on kõrgendatud
nõudmisi – nt kuumal suvel, töötab kompressor
pidevalt ja automaatne sulatus algab alles siis,
kui kompressor seiskub.
Seadme aurustumisnõu pinnal võib olla härmatist ja
veepiiskasid, see on täiesti normaalne nähtus.
Sügavkülmkambrile automaatse sulatuse funktsioon
ei rakendu, seega tuleb seda kambrit regulaarselt
sulatada.
Eemaldage õhuke jää ja härmatise kiht sügavkülmikust seadme komplektis oleva plastmasskaabitsa abil.
Joonisel näidatud väike kandik ei kuulu seadme
lisatarvikute komplekti!
Sulatage sügavkülmkambrit regulaarselt, hiljemalt
aga siis, kui jääkihi paksus on u. 5 mm.
Enne sulatamist võtke külmunud toiduained
sügavkülmikust välja, pakkige need nt. ajalehepaberisse ja asetage võimalikult külma kohta.
Ühendage toitepistik seinakontaktist lahti.
Avage mõlemad uksed ja puhastage külmkamber nii,
nagu kirjeldatud lõigus „Puhastamine“. Sügavkülmkamber puhastage järgmisel viisil:
Kui jää ja härmatis on sulanud, siis pühkige sulanud
vesi lapiga või švammiga ära ning peske kamber
sooja vee ja käsipesuks sobiva nõudepesuvahendiga
puhtaks. Sulavesi valgub kambri põhjas oleva ava
kaudu välja, vaadake joonist.
Asetage äravoolutoru alla sobiva kõrgusega nõu.
Joonisel näidatud nõu ei kuulu seadme lisatarvikute
komplekti!
Pühkige seadme sisepinnad pärast sulavee eemaldamist lapi või švammiga kuivaks.
Ühendage toitepistik seinakontakti ja asetage
toiduained seadmesse tagasi.
Võite seada termostaadi nupu mõneks tunniks
suuremale väärtusele, nii saavutatakse vajalik
säilitustemperatuur kiiremini. Pärast nimetatud aja
möödumist seadke termostaadi nupp tagasi tavapärasesse asendisse.
9
Puhastamine
Alati enne seadme puhastamist ühendage toitepistik
seinakontaktist lahti.
Puhastage külmikut regulaarselt, pühkige külmkambri
sisepindasid ja uksetihendit sooja veega ja
käsipesuks sobiva nõudepesuvahendi lahusesse
kastetud lapi või švammiga.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
Pärast puhastamist ühendage seade taas elektrivõrku.
Puhastage üks või kaks korda aastas külmiku
tagasein ja kondensaator sinna kogunenud tolmust ja
mustusest.
Kui seadet kasutata
Kui külmik-sügavkülmikut ei kasutata pikema aja
jooksul, toimige järgnevalt:
Ühendage seadme toitepistik seinakontaktist lahti.
Võtke toiduained seadmest välja.
Puhastage seade ja sulatage see lahti nii, nagu
vastavas lõigus kirjeldatud.
Jätke seadme uks lahti, et kambrisse ei tekiks
ebameeldivat lõhna.
Veaotsing
Sisevalgustus - lambipirni vahetamine
Seadme sisevalgustus süttib ukse avamisel
automaatselt. Enne lambipirni vahetamist ühendage
toitepistik seinakontaktist lahti.
Keerake lahti lambikatte kinnituskruvi. Keerake
lambikate noolega näidatud suunas lahti.
Vahetage lambipirn. Lambipirni võimsus 15 W,
sokkel E14.
Pärast lambipirni vahetamist pange lambikate tagasi,
kruvige kinni ja ühendage toitepistik seinakontakti.
Kui seade ei tööta ...
Külmiku töötamise käigus võivad sageli tekkida
väiksemad probleemid, mis ei vaja hooldustehniku
väljakutsumist. Enne hooldustehniku kohalekutsumist
püüdke leida abi alljärgnevast tabelist.
Seadme töötamise ajal tekivad teatud helid (nt.
kompressori mürin ja kahin külmaaine tsirkulatsioonisüsteemis). Tegemist on täiesti normaalsete
nähtustega.
Antud seade töötab pausidega, nii et
kompressori peatumine ei tähenda tõrget
seadme töös. Seetõttu ärge puudutage
seadme elektrilisi osi enne, kui olete
toitepistiku seinakontaktist lahti ühendanud.
10
Tõrge
Külmkambris on liiga soe.
Sügavkülmkambris on liiga
soe.
Mööda külmkambri
jahutusplaati (tagaseinas)
voolab vesi.
Võimalik põhjus
Termostaadi nupp on seatud liiga
madalale väärtusele.
Abinõu
Seadke termostaadi nupp suuremale
väärtusele.
Toiduained on asetatud nii, et
õhutsirkulatsiooni ei toimu.
Paigutage toiduained nii, et külm õhk
saaks nende vahel liikuda.
Uks ei ole korralikult suletud.
Kontrollige ukse sulgumist ja
uksetihendit – kas see on terve ja puhas.
Seadke termostaadi nupp suuremale
väärtusele.
Termostaadi nupp on seatud liiga
madalale väärtusele.
Uks ei ole korralikult suletud.
Kontrollige ukse sulgumist ja
uksetihendit – kas see on terve ja puhas.
Sügavkülmkambrisse on asetatud
suur kogus toiduaineid.
Oodake mõni tund ja kontrollige
temperatuuri uuesti.
Külmutatavad toiduained on asetatud Paigutage toiduained nii, et külm õhk
nii, et õhutsirkulatsiooni ei toimu.
saaks nende vahel liikuda.
See on normaalne. Automaatse lahtisulatamise käigus sulab jahutusplaadi
pinnale tekkinud jää ja härmatis.
Sulavee äravooluava on ummistunud. Puhastage sulavee äravooluava vatitiku
või piibuorgiga.
Vesi voolab külmkambrisse.
Paigutage toiduained nii, et need ei
takistaks vee valgumist äravoolutorusse.
Vesi voolab põrandale.
Külmikusse pandud toiduained on
asetatud nii, et need takistavad vee
äravoolu.
Seadme sees on liiga palju
jääd ja härmatist.
Sulavesi ei voola äravoolutorust
aurustumisnõusse.
Toiduained pole korralikult sisse
pakitud.
Kontrollige, kas äravoolutoru ots on
aurustumisnõus.
Pakkige toiduained korralikult sisse.
Uksed ei sulgu korralikult.
Kontrollige uste sulgumist ja
uksetihendeid – kas need on terved ja
puhtad.
Termostaadi nupp on seatud liiga
suurele väärtusele.
Termostaadi nupp on seatud liiga
suurele väärtusele.
Seadke termostaadi nupp väiksemale
väärtusele.
Seadke termostaadi nupp väiksemale
väärtusele.
Uksed ei sulgu korralikult.
Kontrollige uste sulgumist ja
uksetihendeid – kas need on terved ja
puhtad.
Seadmesse on asetatud liiga suur
kogus toiduaineid.
Oodake mõni tund ja kontrollige
temperatuuri uuesti.
Seadmesse on asetatud liiga soojad
toiduained.
Enne külmkappi asetamist laske
toiduainetel toatemperatuurini jahtuda.
Seade on asetatud liiga sooja ruumi.
Paigaldage seade jahedasse ruumi ja
vältige otsese päikesevalguse sattumist
seadmele.
Ühendage toitepistik seinakontakti.
Kompressor töötab pidevalt.
Seade ei tööta üldse. Külmik Toitepistik pole ühendatud
ei jahuta ja sisevalgustus ei seinakontakti.
põle. Signaallambid ei
Kaitse on läbi põlenud.
helenda.
Termostaat pole sisse lülitatud.
Vahetage kaitse välja.
Vaadake lõiku „Seadme kasutuselevõtt“
ja valige jahutustemperatuur.
Seade ei saa voolu.
Proovige mõne teise elektriseadmega,
kas seinakontaktis on voolu.
Seade teeb kõva müra.
Seade ei seisa korralikult paigal.
Kontrollige, kas seade seisab otse ja
toetub kõigile neljale jalale.
Kui need nõuanded ei aita viga kõrvaldada, pöörduge lähimasse klienditeeninduskeskusesse.
11
Paigaldusjuhend
Tehnilised andmed
Mudel/tüüp:
Brutomaht (l)
Netomaht (l)
Laius (mm)
Kõrgus (mm)
Sügavus (mm)
Tarbitav energia: (kWh/24 h)
(kWh aastas)
Energiaklass
Külmutusvõimus (kg/24 h)
Nõutava temperatuuri
saavutamise aeg (h)
Nominaalvõimsus (W)
Kaal (kg)
Kompressorite arv
ZK 24/10 AGO (ZLKI 351)
Sügavkülmik: 105
Külmik: 245
Sügavkülmik: 80
Külmik: 242
600
2000
600
0,94
343
A
5
18
150
76
1
Seadme paigaldamine
Transportimine ja lahtipakkimine
Soovitatav on toimetada seade kohale
vertikaalses asendis.
Pärast transportimist oodake u. 2 tundi ja alles siis
lülitage seade sisse, nii jõuab külmaaine ühtlaselt
jaotuda.
Pakkige seade lahti ja kontrollige, ega pole tekkinud
transpordikahjustusi. Võimalikest vigastustest teatage
kohe seadme edasimüüjale.
Seadme puhastamine enne kasutuselevõttu
Eemaldage kõik kleeplindid ja tugialused.
Peske seadme sisemus puhtaks leige vee ja
neutraalse pesuvahendiga. Kasutage pehmet lappi.
Seadme kohaleasetamine
Ümbritsev temperatuur avaldab olulist mõju seadme
elektritarbimisele ja tööle. Pidage seadmele
paigalduskoha valikul silmas seda, et seadet on
mõistlik kasutada ümbritsevate temperatuuride juures
+16 ... +32°C. Kliimaklass N (on märgitud ka seadme
andmeplaadile).
Kliimaklass
SN
N
ST
Ümbritsev ruumitemperatuur
+10 … +32°C
+16 … +32°C
+18 … +38°C
Kui ümbritsev ruumitemperatuur langeb alla märgitud
alampiiri, võib seadme sisetemperatuur tõusta üle
ettenähtud piiri.
Kui ümbritsev ruumitemperatuur tõuseb üle tabelis
märgitud ülempiiri, tähendab see kompressori
pikemat tööaega ja elektritarbimise tõusu.
Seadme kohaleasetamisel veenduge, et see seisab
otse. Seda saab reguleerida kahe jala abil, mis
asuvad seadme esiosa all (joonis 1). Distantspuksid
(joonis 2) on reguleeritavate jalgade lisadetailid ja
neid saab vajadusel ära võtta.
12
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte
või küttekeha lähedusse, nt. pliidi kõrvale.
Seade on konstrueeritud töötamiseks paigutatuna
otse vastu seina.
Seadme kohaleasetamisel pidage kinni joonisel
näidatud minimaalsetest vahemaadest.
A: seadme asetamine mööblisse,
B: seadme asetamine lahtiselt.
Ukse avamissuuna muutmine
Ukse avamissuunda võib vajadusel muuta.
• Ühendage seadme toitepistik seinakontaktist lahti.
• Kallutage seade ettevaatlikult tahapoole, nt. tooli
najale.
• Eemaldage ettevaatlikult, nt. noa abil ventilatsioonivõre kinnituskruvide katted, seejärel kruvige
kinnituskruvid (2 tk.) lahti ja võtke ventilatsioonivõre
ära.
• Keerake kruvid (2 tk.) lahti ja eemaldage alumine
uksehing ja alusplaadid (2 tk.).
• Tõstke alumine uks keskmiselt uksehingelt maha.
• Eemaldage keskmine uksehing, keerates kruvid (2
tk.) ja alusplaadid (2 tk.) lahti.
• Eemaldage ülemine uks.
• Keerake lahti ülemise uksehinge tihvt, seejärel
kinnitage see teisele poole.
• Võtke ära keskmise uksehinge aukude korgid
vasakult poolt ja pange need teisele poole.
• Sobitage ülemine uks ülemise uksehinge tihvtiga.
• Kinnitage keskmine uksehing vasakule poole
kruvide (2 tk.) ja kinnitusplaatide (2 tk.) abil.
Kontrollige, kas uks on otse.
• Tõmmake ventilatsioonivõre element noole suunas
(1) välja ja kinnitage see teisele poole (2).
• Asetage ventilatsioonivõre tagasi ja kinnitage see
kruvidega (2 tk.), seejärel pange tagasi kruvide
katted.
• Tõstke seade tagasi püsti, kontrollige, et see on
otse ja ühendage toitepistik seinakontakti.
Soovi korral võite pöörduda ka lähimasse
hooldusfirmasse, kus hooldustehnikud vahetavad
ukse avanemissuuna tasu eest asjatundlikult.
Elektriühendus
Antud külmik-sügavkülmik töötab 230 V, 50 Hz
vahelduvvooluvõrgus. Ühendage seade maandusega seinakontakti. Kui koduse majapidamise
seinakontaktid ei ole maandatud, pöörduge
kvalifitseeritud elektriku poole.
−
−
Käesolev seade vastab järgmistele EEC
direktiividele:
EEC 73/23, 19.02.1973 - “Madalpingedirektiiv” koos
järgnenud muudatustega;
EEC 89/336, 03.05.1989 - “Elektromagnetilise
ühilduvuse direktiiv” koos järgnenud muudatustega.
13
Toiduainete säilitusaja tabel
Toiduained
Toores liha
Keedetud liha
Praetud liha
Toores hakkliha
Praetud hakkliha
Külmad lõigud, viinerid
Toores kala
Keedetud kala
Praetud kala
Avatud kalakonservid
Toores broiler
Praetud broiler
Toores kana
Keedetud kana
Toores part või hani
Praetud part või hani
Või, lahtipakkimata
Või, lahtipakitud
Piim
Koor
Hapukoor
Juust (kõva)
Juust (pehme)
Piimatooted
Munad
Spinat
Rohelised herned ja oad
Seened
Porgandid
Paprika
Tomatid
Kapsad
Kiiresti riknevad puuviljad ja
marjad (nt. maasikad)
Muud puuviljad
Avatud puuviljakonservid
Kreemikoogid
2
X
X
X
Säilitusaeg ööpäevades
3
4
5
V
V
V
X
V
V
X
V
V
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V
X
X
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
X
X
X
V
X
V
X
X
X
X
X
V
X
V
X
V
X
X
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
X
X
X
X
X
V
X
V
X
V
X
X
X
X
X
V
V
X
X
X
X
X
X
X
X
V
X
V
V
V
V
7
V
V
V
V
V
Märkide seletus:
X: tavaline säilitusaeg,
V : võimalik säilitusaeg (ainult täiesti värskete toiduainete puhul).
14
Pakendamise meetod
6
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
X
V
V
X
V
V
X
V
V
X
V
X
V
V
X
V
X
V
V
X
V
V
X
V
X
X
V
V
X
X
X
V
X
V
Õhukindel pakkekile
Säilitusnõu
Säilitusnõu
Säilitusnõu
Säilitusnõu
Pakkekile, õlipaber
Õhukindel pakkekile
Säilitusnõu
Säilitusnõu
Säilitusnõu
Õhukindel pakkekile
Säilitusnõu
Õhukindel pakkekile
Säilitusnõu
Õhukindel pakkekile
Säilitusnõu
Originaalpakend
Originaalpakend
Originaalpakend
Plastmasskarp
Plastmasskarp
Alumiiniumkile
Pakkekile
Pakkekile
Pakkekile
Pakkekile
Pakkekile
Pakkekile
Pakkekile
Pakkekile
Pakkekile
Pakkekile
V
V
Pakkekile
Säilitusnõu
Säilitusnõu
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising