Electrolux | ERB36301W | User manual | Electrolux ERB36301W Ръководство за употреба

Electrolux ERB36301W Ръководство за употреба
Свободностоящ комбиниран хладилник с фризер
Electrolux ERB 36301
Технически данни
Модел
Брутен обем(л)
Нетен обем(л)
Ширина(мм)
Височина(мм)
Дълбочина(мм)
Енергийна консумация:
24ч.
1год.
Енергиен клас
Капацитет на замразяване(кг)
Време за замразяване (ч)
Ниво на шум(дб)
Тегло (кг)
Брой компресори
ERB 36301
Фризер-110
Хладилник:226
Фризер-92
Хладилник:223
595
1750
632
0,93
339
А
4
20
38
66
1
Общи мерки за безопасност
• Съхранявайте тази инструкция за бъдещи справки и в случай на промяна
на собственика
• Уредът е проектиран за домашна употреба.Той е подходящ за охлаждане,
съхраняване на замразени продукти и приготвяне на лед,съобразявайки се с
настоящите инструкции.
•
Специализирания сервиз оторизиран от производителя трябва да
извършва ремонтна дейност и техническо обслужване включително и
подмяна или отремонтиране на захранващия кабел. Задължително е влагане
само оригинални резервни части.В противен случай уредът може да се
повреди и да се причинят сериозни увреждания.
•
Хладилника може да се счита за изключен само тогава,когато
захранващия кабел е отстранен от ел.мрежата. Не трябва да изключвате от
мрежата с издърпване на кабела. Ако е трудно да достигнете до
контакта,изключете от електрическото табло.
•
Захранващия кабел не трябва да се удължава
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Внимавайте при инсталирането на хладилника да не се
притисне захранващия кабел.Опасност от късо съединение или
запалване!
Убедете се а,че захранващия кабел и контакта са изправни.
Повредения контакт може да доведе до запалване.При съмнение за
повреда на контакта не включвайте уреда в него.
Не включвайте уреда без поставен предпазен капак на лампата за
осветление.
При почистване,размразяване,изваждане на замразена храна или
фризерната табла не ползвайте остри абразивни материали или твърди
предмети за да не повредите хладилника.
Внимавайте в контролния панел или в блока за вътрешно осветление
да не попадне вода.
Съхранявайте препакетираните замразени продукти в съответствие с
препоръките на производителя.
Не поставяйте сладолед и ледени кубчета в устата си веднага след изваждане
от фризера. Те може да са толкова студени, че да причинят студово изгаряне
на устата.
Храни размразени веднъж не трябва да бъдат замразявани отново.Те трябва
да се консумират възможно най-скоро.
Забранено е използването на ел.уреди или химически средства за
ускоряване процеса на размразяване
Не поставяйте на пластмасовите части горещи предмети,както и топли
продукти в хладилника или в хладилната камера.
При охлаждането на съдове със запалими течности или газове може да
възникне изтичане.Опасност от експлозия!Не съхранявайте подобни съдове
като аерозоли или напр.пълнители за газови запалки в хладилника.
Не поставяйте газирани напитки,бутилки с плодови сокове или нектари във
фризерното отделение.
Регулярно проверявайте за запушване на отверстието за изтичане на
конденза от хладилното отделение при процеса на автоматично
размразяване.Подобно запушване може да доведе до събиране на значително
количество вода в хладилното отделение и до повреда на уреда.
Детска безопасност
-Възможно е опаковъчните материали да са опасни за Вашите деца!Опасност
от задушаване!Дръжте децата далеч от тях.
-Не разрешавайте на децата да играят с уреда или контролния панел
-Децата не разпознават опасностите при употребата на домакинските
уреди.Не позволявайте децата да си играят с тях.Обяснете им как правилно
да боравят с тях.
Предохранителни мерки при инсталиране
• По възможност поставете уреда до стената,така че да се избегне контакт с
горещите части на уреда-компресор или кондензатор.Съществува опасност от
изгаряне.
• При преместване на прибора следете захранващия кабел да не оставен
включен в електрическата мрежа.
• Не покривайте вентилационните отвори на уреда ,тъй като това ще
затрудни нормалната му работа.
За Ваша безопасност прочетете внимателно тези инструкции и
спазвайте препоръките посочени в тях.Възникнали злополуки или
повреда на уреда вследствие неправилно боравене или допуснати
пропуски дължащи
се на
неспазване
на
тези
осовобождават от отговорност завода производител.
инструкции
Охлаждащ агент
• Използван е изобутан R600,като охлаждащ агент за Вашия
хладилник.Това е високоефективен
незамърсяващ околната среда
фреон,който е лесно запалим.
• Внимание!Убедете се ,че при транспортирането на уреда не са
настъпили евентуални повреди на елементите на охладителната
система.Не трябва да използвате нагревателни уреди(напр.сешоари
или уреди източници на искри) като помощни средства при
размразяване на хладилника.
• Ако се установи изтичане на фреон,помещението където е разположен
хладилника трябва добре да се проветри.
При установено нарушаване на хладилната система:
-отдалечете от открит пламък
-старателно проветрете помещението ,в което се намира уреда.
За обезпечаване безопасността на Вас и Вашето имущество
съблюдавайте правилата в настоящата инструкция.Възникването на
неизправност вследствие несъобразеването с тях освобождава от
отговорност производителя на уреда.
Инструкции за потребителя
Обща информация
Официалното наименование на уреда е “комбиниран хладилник с фризер с
един компресор и фризер разположен в долната част.Уредът е оборудван със
самостоятелен фризер с отделна врата и е напълно отделен от останалата
част на уреда.
Имайки предвид това можем да посочим,че уредът е подходящ за
съхраняване на замразени и дълбоко замразени продукти,както и
замразяване на продукти в количества,посочени в настоящата инструкция
или приготвяне на ледени кубчета в домашни условия.
Уредът отговаря на изискванията на определените стандарти за различни
температурни граници в зависимост от климатичната зона.
Съответните обозначения за климатичните зони можете да откриете на
стикера с техническите данни.
Подготовка за работа
Поставете аксесоарите в хладилника преди да го включите в ел.мрежата.
Термостата се намира на кутията на осветителното тяло.
Можете да включите уреда и да регулирате нужната температура със
завъртане на регулатора по посока на часовниковата стрелка.
Регулиране на температурата
Работата на уреда е напълно автоматизирана и
включването и изключването на компресора се
извършва в зависимост от зададените от Вас
параметри и околната температура.
В средно положение на превключвателя на
термостата температурата се поддържа в оптимални
граници –18ºС за фризерното отделение и +5ºС за
хладилното отделение.
За оптималното поддържане на температурата влияние оказва и честотата на
отваряне на вратата на хладилника или фризера и околната температура на
помещението в което е монтиран уреда.
В положение макс.,напр.когато се изисква понижаване на
температурата в хладилника в горещо време,компресорът работи
продължително без това да оказва негативно влияние върху уреда.
Как да използваме хладилника
За правилното охлаждане е необходима непрекъсната циркулация на
въздуха в отделението.Поради това препоръчваме да не покривате
пространството зад лавиците за съхранение на продуктите за осигуряване на
нормална циркулация.
Не поставяйте гореща храна в хладилника.Оставете я да изстине и да
достигне стайна температура.Така ще избегнете излишно натрупване на
скреж.
Храните може да смесват аромата си.Затова е препоръчително да
поставяте продуктите в затворени съдове или да ги увивате във фолио или
хартия непропускаща мазнини.Така продуктите ще запазят свежеста
си,напр.зеленчуците няма да изсъхнат продължително време.
Чекмедже
В чекмеджето можете да съхранявате различни
плодове и зеленчуци.В чекмеджето е разположена
преграда,улесняваща рационалното разпределение
на пространството по Ваше желание.Всички части
вътре в чекмеджето могат да се демонтират за подобро измиване.
Съхранение на продуктите в хладилника
Когато поставяте продукти и напитки в
хладилника
съобразете
тяхното
разположение със схемата:
1.Сладкарски изделия,готови храни,храни в
съдове,прясно мляко и напитки
2.Мляко,млечни продукти,храни в съдове
3.Плодове,зеленчуци,салати
4.Сирене,масло
5.Яйца
6.Кисело мляко,сметана
7.Малки бутилки ,напитки
8.Големи бутилки,напитки
Време за съхранение и температура
Приложените таблици в края на инструкцията Ви дават информация за
времето за съхранение на различните продукти.
Времената са приблизителни поради различните способи за обработка на
храните и зависят свежестта на продуктите.
Дълбоко замразените продукти ,които не желаете да
ползвате веднага
можете да съхранявате в хладилника около 1 ден(докато се разтопят).
Замразяване и съхраняване на замразени продукти
Използвайте фризерната част за замразяване само на пресни храни
Температурата във фризера трябва да бъде -18ºили по-ниска преди да
поставите храната в него.Поставете регулатора за температурата в средно
положение. Преди да поставите продуктите,консултирайте се за количеството
от табелката с техническите данни на уреда.Капацитета на замразяване се
определя от количеството продукти замразени за 24ч.
Поставете замразените продукти във фризерните чекмеджета,а свежите
продукти за замразяване в отделението за замразяване,като при
подреждането на продуктите осигурите пространство за циркулация на
въздуха между тях.
Ако в отделението има вече замразени продукти препоръчително е да ги
поставите в задната част на отделението за да се избегне контакт със
свежите поставени продукти.
Оставете фризера да работи при тази настройка 24ч.,след което можете да
настроите термостата на желаното полижение или да го оставите на текущата
настройка.
Не е препоръчително поставяне на термостата на положение макс.Това може
да доведе до понижаване на температурата във хладилното отделение под
0*С и да предизвика замръзване на някой продукти и напитки.
Не превишавайте на допустимото количество продукти за
замразяване във фризера,тъй като замразяването няма да е
пълно.Това би довело до влошаване вкусовите качества след
размразяване,както и намаляване времето за съхранение.
Не правете лед или ледени кубчета във времето когато замразявате
пресни храни,тъй катоака намалявате ефективността на работата на фризера.
Съхранение на продуктите във фризера
Практично е да преместите вече замразените продукти от отделението за
замразяване във фризерните чекмеджета.Така ще освободите място за нови
продукти в отделението за замразяване.
Ако е необходимо замразяване на голям обем от продукти във
фризера,възможно е да извадите фризерните чекмеджена,с изключение на
най-долното и да поставите продуктите върху охлаждащата повърхност.
Не пропускайте да спазвате времето за съхраняване на продуктите
отбелязано върху опаковката,ако купувате продуктите замразени.
Отбелязаното върху опаковката време съответства на възможно найпродължителния срок на съхраняване.
Препоръчително е съхраняване на замразени храни само ако не са се
размразили преди поставянето им във фризера.Повторно замразяване не е
желателно и продуктите трябва да се консумират възможно най-бързо.
Съвети и полезна информация
• Лавиците за съхранение на продуктите аранжирайте внимателно тъй
като можете да увеличите капацитета на отделението за пресни
продукти.Възможно е преаранжиране на лавиците при отваряне на
вратата на 90*.
• След отварянето и затварянето на вратата на фризерното отделение
вследствие голямата температурна разлика се създава вакум.Това
налага изчакване от 2-3 мин. преди да отворите отделението отново.
• Настройвайте регулатора за температурата така,че същата да не е повисока от –18*С,тъй като при по-висока температура качеството на
продуктите може да се влоши.
• Следете за изправната работа на уреда ежедневно ,така че да се
избегне развала на продуктите.
• При работа на хладилника е възможно да чуете различни звуци,които
характеризират нормалното му функциониране,като напр.:
• Прищракване на термостата при включване или изключване на
компресора,шумящ бълбукащ звук от движението на хладилния агент
по тръбната система,пулсиращ звук по време на работата на
компресора в резултат от преминаване на фреона и др.
• Можете също да чуете и специфично пукане на корпуса вследствие
охлаждането или затоплянето при преминаване на фреона,което е
напълно нормално.
Можете лесно да проверите температурата на
продуктите
съхранявани
в
хладилното
отделение.За целта поставете по средата на
лавицата в хладилното отделение чаша с вода
и
подходящ
термометър
с
точност
на
отчитане+/-1*С.Ако след около 6 ч. отчитаната
температура е в граници от +3*С до +8*С
хладилникът работи нормално.Измерването на
температурата трябва да се извърши при
нормални
условия,без
промяна
на
натоварването.
•
Ако измервате температурата във фризерното отделение,поставете
термометъра между продуктите,тъй като това ще рефлектира на
реалната им температура.
Размразяване
При работата на уреда се образува скреж и лед по
задната
стена
на
хладилното
отделение.Размразяването става автоматично,като във
времето когато компресора не работи скрежа по
стената се размразява и постъпва през отвора в
долната част на хладилното отделение в специален съд
поставен върху компресора.От там по естествен път
кондеза се изпарява.
При по-натоварен режим,когато компресора работи попродължително врема цикъла на размразяване се
скъсява и евъзможно по вътрешната стена да останат
малки частици склеж. Това е напълно нормално.
Проверявайте редовно дали в отвора за оттичане не са
попаднали чужди тела или хартия от опаковките на
продуктите.почиствайте със специалното устройство от
комплектацията на хладилника.
Инсталация
Транспортиране на хладилника
Препоръчително е уредът да се достави в оригиналната опаковка и във
вертикално положение,съобразно инструкциите върху опаковката.
След транспортирането уредът трябва да се остави в покой поне 2ч. преди да
се включи в ел. мрежата.
След разопаковането проверете за транспортни дефекти и наличието на
необходимите аксесоари от окомплектовката.
Почистване
Отстранете всички транспортни елементи и тиксито с което са прикрепени
частите в уреда.Почистете с хладка вода и неутрален,неабразивен почистващ
препарат.След приключване внимателно подсушете.
Инсталация
Място за инсталация
Уредът трябва да бъде поставен в добре вентилирана,суха стая.Енергийната
консумация се влияе от температурата в стаята.В този случай уредът трябва
да:
-не бъде излаган на деректна слънчева светлина
-не бъде инсталиран близо до радиатори,готварски печки или други
източници на топлина
-бъде инсталиран на места,в които температурата на околната среда отговаря
на климатичния клас,за който е бил проектиран уредът.
Климатичният клас на уреда е посочен на табелката за данни,поставена
вляво във вътрешността на хладилника.Следващата табелка показва
температурата,подходяща за всеки климатичен клас:
SN:
+10 ... +32°C
N:
+16 ... +32°C
ST:
+18 ... +38°C
T:
+18 ... +43°C
Ако разполагането до други уреди източници на топлина е неизбежно,то
тогава е необходимо да се съобразите със следните препоръчителни
разстояния:
-за електрически печки3см.
-за нафтови печки или такива на
твърдо гориво -30см.
Ако не е възможно разполагане на такова разстояние,задължително
поставете между хладилника и уреда подходяща изолационна плоскост.
Заден дистанционер
Поставете задния дистанционер,който е
включен в аксесоарите,за да осигурите
равномерно
разсейване
на
топлината,образуваща се по време на
работа.Поставете в овалния отвор в
задната част на хладилника и завъртете
на 90*.
След
окончателното
монтиране
се
убедете,че хладилника е нивелиран
правилно.Използвайте
подходящ
инструмент за проверка и регулирайте
с помощта на предните крачета на
хладилника
Уредът има нужда от вентилация
Поради съображения за сигурност
трябва
да
има
поне
минимлана
вентилация както е показано на
фигурата.
Внимание:Поддържайте
вентилационнти отвори чисти и пазете
от задръстване
А-монтиране под стенен
шкаф
В-Свободен монтаж
кухненски
Смяна посоката на отваряне на вратите
При доставка уредът е регулиран за отваряне на дясно.Възможна е промяна
на посоката на отваряне на вратите на хладилната и фризерната част.Ако не
сте сигурни ,че ще се справите с демонтажа и монтирането на
вратите,сигнализирайте
в
оторизирания
сервизен
център.(промяната
посоката на отваряне на вратите не е услуга,включена в гаранционното
обслужване).
Можете да извършите смяната и сами,като
използвате информацията от схемите 1,2 и 3 подолу.Необходимите допълнителни аксесоари ще
намерите в плика доставен с уреда.
Не пропускайте преди извършване на каквито и
да са дейности по поддръжка и техническо
обслужване първо да изключите уреда от ел.
захранването.
Отворете вратата на хладилника,демонтирайте
горния капак на вратата(j),като отстраните двата
винта (а).Преместете елемента (g) намиращ се в
горната част на панела на противоположната
страна.Фиг.2
Развийте двата винта(с),отстранете планката
(d),разположена в горната дясна част на вратата и
монтирайте на другата страна(с),демонтирайте
пластината (b)и поставете в торбичката за
аксесоарите.
Повдигнете вратата и я демонтирайте.
Развийте винта (m),демонтирайте стопера на
вратата(h) и поставете на обратната страна.Фиг.2
Демонтирайте
крепежните
елементи
на
фризерната
врата
(a,b
и
с),като
не
пропускате да отстраните и пластмасовия
дистанционер (b)Фиг.3
Повдигнете
вратата
на
фризера
и
демонтирайте.
Извадете внимателно тапите(t и z)Фиг.4 и
поставете от другата страна.
Повдигнете долната решетка (е)с помощта на
отверка
Развийте долния щифт на вратата на
фризера (h,f) и след това завийте на другата
страна.Не
пропускайте
дистанционера
(b)Фиг.4
Поставете вложката на долната решетка(е)
от другата страна.Фиг.5
Извадете покриващите щифтове (n,k-3бр.)
разположени от лявата страна на мястото на
двойния носач и ги поставете от другата
страна.Фиг.3
Развийте фиксиращите вратата елементи(u и
v)като развиете винта s.Фиг.4
Поставете от другата страна тапите (t и z)
Монтирайте щифта (m) на двойния носач на вратата от другата страна Фиг.3
Монтирайте фризерната врата върху носещия щифт(f)Фиг.5
Отворете вратата и фиксирайте носещия щифт,като не пропуснете да
поставите дистанционера(b).Затегнете винтовете(с).Страните на вратата
трябва да са успоредни на стените на хладилника.
Поставете вратата на хладилника.Извадете елементите за фиксиране на
вратата от пакета с аксесоарите и завийте прикрепващите винтове (с).Фиг.1
Отворете вратата на хладилника, монтирайте горния капак на вратата(j),като
завиете двата винта (а).Фиг.2
Инсталирайте хладилника на място и включете в ел.мрежата.
Електрическо свързване
работи
с
Хладилника
е
проектиран
да
50Hz.Задължително включете в заземен контакт.
напрежение
220/230V-
Съхранение на дълбоко замразени и замразени продукти
Таблица №2
Продукти
В отделението за
съхранение
на
пресни продукти
Зеленчуци-зелен
боб,грах,смесени
зеленчуци,тиквички,царевица
Готови
хранизеленчуци,гарнитури и др.
Готови
храни-говеждо
филе,шунка,свинско филе и
др.
Храни от картофи,тестени
изделия-картофено
пюре,кнедли,тестени изделия
и др.
Супи-с месо,от зелен боб,от
грах и др.
Плодове
вишни,череши,цариградско
грозде,плодов крем
Месо-пиле,патица,гъска
и
техните дреболии
Сладолед
1ден
В
нискотемпературното
отделение
за
дълбокозамразени
продукти****
12 месеца
1ден
12 месеца
1ден
6 месеца
1ден
12 месеца
1ден
6 месеца
1ден
12 месеца
1ден
5 месеца
1ден
3 седмици
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising