Electrolux | ERB40003W | User manual | Electrolux ERB40003W Používateľská príručka

Electrolux ERB40003W Používateľská príručka
Návod na používanie
SK
kombinovaná chladnička
ERB 29003 W
ERB 34003 W
ERB 36003 W
ERB 40003 W
We were thinking of you
when we made this product
SK
electrolux 3
Vitajte vo svete Electrolux
Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám
prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety
kvalitných spotrebičov, ktoré zabezpečia väčšie pohodlie pre váš život. Niekoľko
príkladov nájdete aj na obálke tohto návodu. Nájdite si pár minút a preštudujte si ho,
aby ste mohli využiť všetky výhody vášho nového spotrebiča. Sľubujeme vám vysokú
spokojnosť a pôžitok pri jeho používaní. Veľa úspechov!
4 electrolux
SK
CZ
Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na
používanie. Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny, upozornenia,
informácie, rady a tipy. Ak budete chladničku používať v súlade s uvedenými
pokynmi, bude fungovať správne a dokonale splní vaše požiadavky.
Nasledujúce symboly vám uľahčia orientáciu v texte.
Bezpečnostné pokyny
Upozornenia a informácie pre bezpečnosť užívateľa a ochranu spotrebiča
Rady, užitočné informácie
V záujme životného prostredia
Symbol pre tipy
Tento symbol vás upozorní na tipy v súvislosti so skladovaním potravín.
Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa
nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho
treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené
nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom
bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
CZ
SK
electrolux 5
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny .................................................................6
Všeobecné bezpečnostné pokyny ............................................................6
Bezpečnostné pokyny pre deti.................................................................7
Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu .........................................................7
Bezpečnostné opatrenia pre izobután .......................................................7
Pokyny pre užívateľa ................................................................................8
Všeobecné informácie............................................................................8
Uvedenie do prevádzky ..........................................................................8
Regulovanie teploty, nastavenie ..............................................................8
Používanie chladničky........................................................................8
Zmrazovanie.....................................................................................9
Skladovanie potravín v chladiacom priestore..........................................9
Doba skladovania a teplota potravín .....................................................9
Skladovanie v mraznicke ..................................................................10
Príprava ľadových kociek ..................................................................10
Užitocné rady a tipy ..............................................................................10
Tipy a nápady ......................................................................................11
Ako ušetriť energiu ..........................................................................11
Spotrebič a životné prostredie ...........................................................11
Údržba ...............................................................................................12
Odmrazovanie ................................................................................12
Pravidelné čistenie ..........................................................................13
Keď je chladnička mimo prevádzky ....................................................14
Odstránenie poruchy ............................................................................14
Výmena žiarovky .............................................................................14
Ak niečo nefunguje..........................................................................14
Pokyny pre inštalatéra ............................................................................17
Technické údaje ..................................................................................17
Inštalácia spotrebiča.............................................................................19
Preprava, rozbalenie ........................................................................19
Čistenie .........................................................................................19
Umiestnenie ...................................................................................19
Zmena smeru otvárania dveri ............................................................21
Pripojenie na elektrickú sieť..............................................................22
Tabuľka skladovania potravín (1) ............................................................23
Tabuľka skladovania potravín (2) ............................................................24
Záruka a servis ......................................................................................24
Podmienky záruky ................................................................................24
Servis a náhradné diely ....................................................................24
Európska Záruka ...................................................................................25
6 electrolux
SK
PT
Dôle žité bezpečnos tné pokyn y
Všeobecné
bezpečnostné pokyny
Tento návod na používanie starostlivo
uschovajte a v prípade sťahovania
alebo zmeny vlastníka odovzdajte
ďalšiemu užívateľovi.
Spotrebič je určený výlučne na
skladovanie potravín v domácnosti v
súlade s týmito pokynmi.
Servis a opravy, vrátane opravy a
výmeny napájacieho kábla, smú
vykonávať len špecializované
autorizované spoločnosti. Pri
oprave smú byť použité výlučne
náhradné diely dodávané týmito
spoločnosťami. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča,
alebo môže spotrebič zapríčiniť
škodu alebo zranenie.
Spotrebič je odpojený od elektrickej
siete až vtedy, keď je zástrčka
vytiahnutá zo zásuvky. Pred čistením
a údržbou vždy odpojte spotrebič od
elektrickej siete (neťahajte za kábel).
Ak je zásuvka ťažko dostupná,
odpojte spotrebič prerušením
elektrického prúdu.
Sieťový kábel sa nesmie predlžovať.
Uistite sa, že prívodný kábel nie je
stlačený
alebo
poškodený
zadnou časťou chladničky.
- Poškodený prívodný kábel sa môže
prehriať a spôsobiť požiar.
Na prívodný kábel neklaďte ťažké
predmety ani neumiestňujte
samotnú chladničku.
- Hrozí nebezpečenstvo skratu a
následného požiaru.
Prívodnú šnúru nevyťahujte zo
zásuvky ťahaním za vodič, zvlášť
ak chladničku vyťahujete z
výklenku.
- Poškodenie prívodného kábla môže
spôsobiť skrat, požiar a/alebo
poranenie elektrickým prúdom.
- Ak je prívodný kábel poškodený,
musí byť vymenený autorizovaným
servisným pracovníkom alebo
kvalifikovaním elektrikárom.
Ak je zásuvka uvoľnená, zástrčku
do nej nezasúvajte.
- Hrozí nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pri čistení, odmrazovaní, vyberaní
zmrazených potravín alebo nádoby
na ľad nepoužívajte ostré, špicaté
alebo tvrdé nástroje, pretože môžu
spotrebič poškodiť.
Dbajte na to, aby sa tekutiny
nedostali do styku s ovládačom
teploty, spínacím mechanizmom ani
s ukazovateľom.
Pri konzumácii ľadu a zmrzliny
okamžite po vybraní z mraziaceho
priestoru sa môžete poraniť.
Rozmrazené potraviny nikdy opäť
nezmrazujte, treba ich čo najskôr
spotrebovať.
Zabalené
zmrazené
potraviny
skladujte v súlade s pokynmi
výrobcu.
Odmrazovanie sa nesmie urýchľovať
elektrickým ohrievacím zariadením
ani chemikáliou.
Na umelohmotné časti mrazničky
neukladajte horúce nádoby.
V spotrebiči neskladujte horľavé
plyny ani kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Do mrazničky nevkladajte sýtené
nápoje, nápoje vo fľašiach ani ovocie
vo fľašiach.
PT
Bezpečnostné
pre deti
SK
pokyny
Nedovoľte deťom hrať sa s obalom
spotrebiča. Plastová fólia môže
spôsobiť udusenie.
Spotrebič smú ovládať len dospelé
osoby. Nedovoľte deťom hrať sa s
spotrebičom alebo manipulovať s
ovládacími prvkami.
Pri likvidácii spotrebiča vytiahnite
zástrčku zo zásuvky, odrežte
napájací kábel (čo najbližšie pri
spotrebiči) a odstráňte dvierka, aby
ste sa vyhli nebezpečenstvu, že sa
hrajúce deti zatvoria do spotrebiča
alebo utrpia úder elektrickým
prúdom.
Bezpečnostné
pre inštaláciu
pokyny
Spotrebič umiestnite ku stene, aby
ste sa vyhli dotyku s horúcimi
časťami (kompresor, kondenzátor) a
predišli tak možným popáleninám.
Pri premiestňovaní spotrebiča dbajte
na to, aby bola zástrčka vytiahnutá zo
zásuvky.
Pri umiestňovaní dbajte na to, aby
spotrebič nestál na napájacom kábli.
V okolí spotrebiča treba zabezpečiť
dostatočnú cirkuláciu vzduchu, v
opačnom prípade môže dôjsť k
prehriatiu. Dostatočné vetranie
zabezpečíte dodržaním pokynov pre
inštaláciu.
Bezpečnostné opatrenia
pre izobután
Upozornenie
Zariadenie používa ako chladivo
izobután (R600a), ktorý je veľmi
horľavý a výbušný.
electrolux 7
Ventilačné otvory v sokli chladničky
alebo v skrinke pri zabudovanom
spotrebiči udržujte čisté a bez
prekážok.
Nepoužívajte mechanické pomôcky
alebo iné prostriedky na zvýšenie
rýchlosti
odmrazovania,
než
doporučené výrobcom.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
Nepoužívajte elektrické spotrebiče
vo vnútri priestoru určeného na
uskladnenie potravín, iba ak sú
doporučené výrobcom.
Uvádzané
bezpečnostné
pokyny dodržujte v záujme
ochrany zdravia a majetku, pretože
výrobca nenesie zodpovednosť za
škody zapríčinené nedbalosťou.
8 electrolux
SK
PT
P okyn y pr e uží v at eľa
Všeobecné informácie
Oficiálne označenie tohto spotrebiča je
„chladnička kombinovaná s mrazničkou
s jedným kompresorom a mraziacim
priestorom v spodnej časti”. Spotrebič
je okrem iného vybavený mrazničkou s
vlastnými dvierkami, ktorá je úplne
oddelená od druhej jednotky.
Z toho vyplýva, že tento spotrebič je
vhodný na skladovanie mrazených
potravín, domáce zmrazovanie potravín
v takom množstve, ktoré udáva výrobca
spotrebiča, a na prípravu ľadu.
Spotrebič spĺňa požiadavky štandardov
v rozdielnych teplotných škálach podľa
klimatickej triedy. Symbol pre klimatickú
triedu nájdete na typovom štítku
spotrebiča.
možné dosiahnuť teplotu -18 °C v
mraziacom a +5 °C v chladiacom
priestore. Takéto (stredné) nastavenie
postačuje pri bežnom využívaní
spotrebiča.
Teplotu vĘchladničke okrem nastavenia
ovládacieho gombíka termostatu
ovplyvňuje aj teplota okolia, frekvencia
otvárania dvierok, množstvo vložených
čerstvých potravín atď.
Kompresory
môžu
pri
maximálnom výkone, napr. pri
zvýšenej záťaži vĘletných horúčavách
pracovať nepretržite. VĘtakomto
prípade nehrozí poškodenie spotrebiča.
Uvedenie do prevádzky
Vložte príslušenstvo do spotrebiča a
zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Ovládací gombík termostatu sa
nachádza v mrazničke v osvetlení.
Spotrebič zapnite a teplotu nastavte
otočením ovládacieho gombíka v smere
chodu hodinových ručičiek.
Pokyny pre správne nastavovanie
nájdete v nasledujúcej kapitole.
Regulovanie teploty, nastavenie
Ovládanie termostatu automaticky
prerušuje prevádzku spotrebiča na
kratší alebo dlhší čas vĘzávislosti od
nastavenia aĘpotom ho znova spúšťa,
aby sa zabezpečila požadovaná teplota.
Čím bližšie je nastavený kĘmaximálnej
polohe, tým intenzívnejšie bude
chladenie. Ak je ovládací gombík
termostatu nastavený v strednej polohe
(medzi minimom aĘmaximom), je
Používanie chladničky
Predpokladom pre správne
chladenie potravín je cirkulácia
vzduchu vo vnútri spotrebiča. Z toho
dôvodu by ste nemali zakrývať otvor
vzadu za policami papierom, nádobami
a pod.
Do chladiaceho priestoru
nikdy nevkladajte horúce
pokrmy. Počkajte, kým pokrm
nedosiahne
izbovú
teplotu
prirodzeným spôsobom. Zabránite
tým nadmernej tvorbe námrazy.
ich
Potraviny môžu preberať
cudzie pachy. Z toho dôvodu
treba pred vložením do
PT
SK
electrolux 9
chladničky uložiť do uzatvárateľnej
nádoby alebo zabaliť do celofánu,
alobalu, pergamenového papiera
alebo mikroténovej fólie. Potraviny si
tak uchovajú aj svoju čerstvosť,
napr. zelenina sa nevysuší ani po
niekoľkých dňoch.
potravín, než je to uvedené
v„Technických údajoch“, pretože
vtakom prípade sa potraviny
nezmrazia
dostatočne
aĘpo
rozmrazení môžu byť znehodnotené
(stratia chuť alebo arómu, resp.
pokazia sa).
Zmrazovanie
Počas
zmrazovania
radšej
nepripravujte ľad, pretože výroba
ľadu znižuje kapacitu mrazenia.
Množstvo čerstvých potravín určených
na zmrazovanie je uvedené na typovom
štítku spotrebiča. Zmrazovanie potravín
vykonajte
podľa
nasledujúceho
postupu.
Nastavte ovládací gombík termostatu do
strednej polohy.
ZĘhorného koša preložte už zmrazené
potraviny alebo ich časť do druhého
koša (košov). Čerstvé potraviny uložte
do mraziaceho oddelenia tak, aby sa
zabezpečila voľná cirkulácia vzduchu.
Ak vĘmraziacom oddelení zostali
zamrazené potraviny, uložte ich do
zadnej časti mraziaceho oddelenia.
Dbajte na to, aby čerstvé potraviny sa
nedotýkali zamrazených.
Týmto spôsobom nechajte spotrebič
pracovať 24 hodín.
Po 24 hodinách ovládací gombík
termostatu nastavte späť do potrebnej
polohy alebo ho nechajte vĘstrednej
polohe, ktorá vo všeobecnosti
zodpovedá každodenným nárokom na
zmrazovanie.
Nastavenie ovládacieho gombíka
termostatu na vyššiu hodnotu
(napr. na maximum) nie je efektívne.
Dobu zmrazovania môžeme tým skrátiť,
avšak teplota by vĘchladiacom priestore
trvalo poklesla pod 0 °C a zapríčinilo by
to zamrznutie tam skladovaných
potravín a nápojov.
Nikdy nezmrazujte naraz
väčšie množstvo čerstvých
Skladovanie potravín v
chladiacom priestore
Pri skladovaní rozličných druhov
potravín berte do úvahy rozmiestnenie
na obrázku:
1. Cukrovinky, hotové jedlá, čerstvé
mäso, nárezy, nápoje
2. Mlieko, mliečne výrobky, hotové
jedlá
3. Ovocie, zelenina, šaláty
4. Syry, maslo
5. Vajcia
6. Jogurt, kyslá smotana
7. Malé fľaše, chúlostivé nápoje
8. Veľké fľaše, nápoje
Doba skladovania a teplota
potravín
Informácie ohľadne doby skladovania
jednotlivých potravín nájdete v tabuľke na
konci tejto brožúrky.
Doba skladovania sa nedá určiť presne,
pretože závisí od čerstvosti a
10 electrolux
SK
zaobchádzania
s
chladenými
potravinami. Z toho dôvodu sú uvedené
doby skladovania len informatívne.
Ak nehodláte kúpené mrazené potraviny
použiť hneď, môžete ich uschovať jeden
deň (do rozmrazenia) v chladničke.
Skladovanie v mraznicke
Po skončení zmrazovania je vhodné
premiestniť zmrazené potraviny do koša
(košov). Uvoľníte tým miesto v
mraziacom priestore pre ďalšie
zmrazovanie. Zmrazovanie neohrozí
kvalitu skladovaných potravín.
Ak chcete umiestniť väčšie množstvo
potravín, môžete vybrať zo spotrebiča
všetky koše okrem spodného a uložiť
pokrmy priamo na poličky.
Dodržiavajte maximálnu dobu
skladovania, ktorá je uvedená na
obale zmrazeného produktu.
Ak sa rýchlozmrazené potraviny
rozmrazili čo len na krátku dobu,
neodporúčame ich vkladať do
mraziaceho priestoru.
Opakované zmrazovanie je neprípustné,
rozmrazené potraviny treba čo najskôr
použiť.
Príprava ľadových kociek
Priloženú nádobku na ľad naplňte vodou
a vložte ju do mraziaceho priestoru.
Navlhčením spodnej časti nádobky a
nastavením ovládacieho gombíka
termostatu na maximálnu polohu
môžete čas prípravy ľadu podstatne
skrátiť.
Po
skončení
prípravy
nezabudnite ovládač termostatu vrátiť
do pôvodnej polohy.
Kocky uvoľníte z nádobky pod tečúcou
vodou, prípade pnutím alebo úderom.
Ak nádobka primrzne k spotrebiču,
nepokúšajte sa ju vybrať pomocou
kovových nástrojov alebo noža, pretože
PT
by ste mohli poškodiť chladiaci systém
spotrebiča.
Užitočné rady a tipy
Chladnička disponuje variabilným
usporiadaním políc, čo v značnej
miere prispieva k zvýšenej variabilite
chladiaceho priestoru. Usporiadanie
políc je možné zmeniť pri otvorení
dvierok spotrebiča aspoň o 90° .
Vo vnútri mrazničky sa po otvorení a
zatvorení dvierok vytvorí vákuum v
dôsledku nízkej teploty. Z tohto
dôvodu počkajte s ďalším otvorením
dvierok 2-3 minúty, kým sa vnútorný
tlak nevyrovná.
Dbajte na to, aby mraznička bola
prevádzkovaná pri takom nastavení
termostatu, ktoré zaistí minimálnu
teplotu vnútorného priestoru -18°C.
Je účelné denne skontrolovať
bezchybnú prevádzku mrazničky,
aby sa zistila prípadná porucha a
mohlo sa predísť znehodnoteniu
zmrazených potravín.
Počas prevádzky mrazničky je
možné počuť charakteristické zvuky.
Cvaknutie: keď elektronické
riadenie zapína alebo vypína
kompresor, je počuť cvaknutie.
Bzučanie: Keď je kompresor v
prevádzke, počuť bzučanie.
Bublanie:
keď
sa
zapne
kompresor a v potrubnom
systéme začne prúdiť chladiaca
zmes, môže to sprevádzať
pulzujúci zvuk (hučanie, svišťanie,
zvuk kvapkajúcej, pretekajúcej
tekutiny). Tento zvuk je možné
počuť aj krátko po vypnutí
kompresora.
SK
Praskanie: Vo väčšine našich
spotrebičov je komponent, ktorý
vykonáva chladenie štandardného
priestoru (odparovač) zaliaty a
umiestnený v stene skrine. Počas
prevádzky spotrebiča sa zmení
teplota tejto časti a tým v malej
miere aj jej rozmery. Túto zmenu
veľkosti môžu sprevádzať tupé,
praskajúce zvuky, čo je však
prirodzeným javom a neznamená
poruchu.
electrolux 11
dostatočne presného teplomera je
rovnaká alebo trocha nižšia, ako
teplota signalizovaná na displeji.
Tipy a nápady
V tejto kapitole nájdete praktické
nápady a tipy pre maximálnu úsporu
elektrickej energie pri používaní
spotrebiča. Rovnako sa dozviete
informácie, ktoré sú dôležité z hľadiska
ochrany životného prostredia.
Ako ušetriť energiu
Ak chcete skontrolovať teplotu tovaru
uskladneného v chladničke, nastavte
ovládací gombík termostatu do
strednej polohy, umiestnite pohár
vody do stredu chladiaceho priestoru
a do vody vložte vhodný teplomer s
presnosťou +/- 1°C. Ak po uplynutí 6
hodín odmeraná teplota dosiahne
hodnotu teploty zobrazenú na
displeji, chladnička funguje správne.
Meranie teploty zrealizujte len v
ustálenom stave (bez zmeny záťaže).
Ak chcete skontrolovať teplotu v
mrazničke vlastným teplomerom,
umiestnite teplomer medzi potraviny
a tým získate skutočnú vnútornú
teplota zmrazovaného produktu. Táto
odmeraná teplota
v prípade
Spotrebič neumiestňujte na slnečné
miesto
alebo
do
blízkosti
akéhokoľvek zdroja tepla.
Dbajte na to, aby kompresor a
kondenzátor
boli
dostatočne
vetrané, neprikrývajte vetracie
otvory.
Potraviny uložte do uzatvárateľnej
nádoby alebo zabaľte do priľnavej
fólie. Zabránite tak nadmernej tvorbe
námrazy.
Neotvárajte dvierka zbytočne a
nenechávajte ich dlhšie otvorené.
Potraviny nechávajte vychladnúť na
izbovú teplotu pred ich vložením do
spotrebiča.
Kondenzátor udržiavajte v čistote.
Spotrebič a životné
prostredie
Spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by
mohli poškodzovať ozónovú vrstvu, ani v
chladiacom okruhu ani v izolačných
materiáloch. Spotrebič by sa nemal
likvidovať spolu s bežným mestským
odpadom. Dbajte na to, aby ste
nepoškodili
chladiacu
jednotku,
obzvlášť vzadu pri výmenníku tepla.
Informácie o príslušných skládkach
12 electrolux
SK
vhodných na likvidáciu spotrebiča
získate na miestnych úradoch.
Materiály použité v tomto výrobku, ktoré
sú označené symbolom
sú
recyklovateľné.
obrázku. Čistič je potrebné uložiť do
odtokového otvoru.
Odmrazovanie
Sprievodným
javom
prevádzky
spotrebiča je vyzrážanie vlhkosti vo
forme námrazy a ľadu v chladiacom
systéme.
Najtypickejším prípadom upchatia
otvoru pre odtok odmrazenej vody je,
keď do spotrebiča vložíte potraviny
zabalené vĘpapieri aĘtento papier sa
dostane do kontaktu sĘchladiacou
platňou
vĘchladiacom
priestore
aĘprimrzne kĘnej. Pri vyberaní potravín
zĘchladiaceho priestoru sa papierový
obal odtrhne aĘnásledne zapchá otvor
pre odtok odmrazenej vody.
Hrubá vrstva námrazy má izolačný efekt,
teda redukuje chladiaci účinok pri
zvyšovaní teploty v spotrebiči. Tým sa
spotrebuje viac energie.
ZĘtoho dôvodu buďte opatrní pri
skladovaní
potravín
zabalených
vĘpapieri aĘneumiestňujte ich priamo
kĘchladiacej platni.
Pri tomto type spotrebiča sa chladiaca
platňa chladiaceho priestoru odmrazuje
automaticky,
bez
akéhokoľvek
vonkajšieho zásahu. Ovládací systém
termostatu prerušuje chod spotrebiča
vĘpravidelných intervaloch na kratší
alebo dlhší čas. Počas prestávky
vĘchode kompresora stúpne teplota
chladiacej platne (kvôli vyššej teplote
skladovaných potravín) nad 0 °C a
začne sa odmrazovať. Keď teplota
chladiacej platne dosiahne úroveň +3 +4 °C, regulátor teploty znovu spustí
chladiaci systém.
VĘprípade zvýšenej záťaže, napr.
vĘlete, chladnička môže pracovať
Údržba
Rozmrazená voda odteká cez otvor
kĘzadnej
časti
spotrebiča
do
odparovacej misky pri hornej časti
kompresora aĘtam sa odparuje vplyvom
tepla, vyžarovaného zĘkompresora.
Pravidelne
kontrolujte
aĘčistite otvor pre odtok
odmrazenej
vody.
VĘprípade
upchatia otvoru môže nahromadená
voda spôsobiť predčasnú poruchu
spotrebiča.
Otvor pre odtok odmrazenej vody čistite
priloženým nástrojom podľa pokynov na
nepretržite
aĘpreto
automatické
odmrazovanie neprebieha.
Zostávajúca tenšia vrstva ľadu
aĘnámrazy na platni chladiaceho
priestoru po cykle odmrazovania nie je
ničím výnimočným.
Mraziaci priestor nemôže byť vybavený
systémom
automatického
odmrazovania,
pretože
mrazené
SK
SK
electrolux 13
potraviny neznesú vyššiu teplotu, ako
bod mrazu.
obrázku. Pod odtok umiestnite
nádobusĘvhodnou výškou.
Preto vzniknutú tenšiu vrstvu ľadu
aĘnámrazy odstráňte zĘmraziaceho
priestoru pomocou priloženej plastovej
škrabky.
Po ukončení odmrazovania vráťte
odtokový prvok späť na svoje pôvodné
miesto.
Ak je vrstva námrazy taká hrubá, že ju
nie je možné odstrániť škrabkou, treba
chladiacu platňu odmraziť. Frekvencia
odmrazovania mraziaceho priestoru
závisí od intenzity používania (vo
všeobecnosti 2 - 3 krát za rok).
Mrazené
potraviny
vyberte
zo
spotrebiča aĘuložte ich do koša
vystlaného papierom alebo textíliou.
Kôš sĘpotravinami umiestnite pokiaľ
možno na chladné miesto alebo do inej
chladničky.
Na obrázku zobrazená nádoba nie je
súčasťou príslušenstva spotrebiča!
Po odmrazení aĘodvedení vody utrite
povrch do sucha.
Zasuňte zástrčku spotrebiča do
elektrickej zásuvky aĘpotraviny uložte
späť na miesto.
Ovládací gombík termostatu spotrebiča
odporúčame nastaviť do maximálnej
polohy na niekoľko hodín, aby sa čo
najskôr dosiahla potrebná úroveň
teploty pre skladovanie potravín.
Zástrčku
spotrebiča
vytiahnite
zĘelektrickej zásuvky aĘtým vypnete
zĘprevádzky obe jednotky.
Pravidelné čistenie
Otvorte dvierka oboch častí aĘvyčistite
chladiaci priestor podľa
pokynov
uvedených vĘkapitole „Pravidelné
čistenie“.
Údržbu
aĘčistenie
mraziaceho
priestoru
vykonajte
nasledovne:
Pri
čistení
spotrebiča
nepoužívajte
saponáty,
čistiace prášky, čistiace prostriedky
s výraznou vôňou, voskovú politúru
alebo prostriedky, ktoré obsahujú
dezinfekčné látky alebo alkohol!
Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť.
Pred čistením odpojte spotrebič od
elektrickej siete.
Čistenie vnútornej časti
Na vyčistenie vnútornej časti a
príslušenstva používajte teplú vodu
zmiešanú so sóda bikarbónou (5 ml na
0,5 litra vody).
Všetko dôkladne opláchnite a nechajte
vyschnúť.
Na očistenie tesnenia dverí používajte
čistú vodu.
Na odvedenie vzniknutej odmrazenej
vody
vyberte
odtokový
prvok
umiestneného dolu vĘstrede mrazničky
aĘvložte ho naspäť opačne podľa
Čistenie vonkajšej časti
Vonkajšie časti spotrebiča umývajte
teplou vodou zmiešanou so sóda
14 electrolux
SK
bikarbónou (5 ml na 0,5 litra vody).
Doporučuje sa raz alebo dvakrát za rok
odstrániť usadený prach a znečistenia z
kondenzátora na zadnej strane
spotrebiča, resp. vyčistiť výparník
umiestnený
na
vrchnej
časti
kompresora.
Po vyčistení zapojte spotrebič do
elektrickej siete.
Keď je chladnička mimo
prevádzky
Ak zamýšľate spotrebič dlhšiu dobu
nepoužívať, riaďte sa nasledovnými
pokynmi:
Odpojte spotrebič od siete.
Z chladničky vyberte potraviny.
Chladničku odmrazte a vyčistite podľa
uvedených pokynov.
Dvere nechajte otvorené, aby bolo
zabezpečené vetranie.
Odstránenie poruchy
Výmena žiarovky
Ak je vypálená žiarovka vnútorného
osvetlenia,
môžete
ju
vymeniť
nasledovne:
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Podľa obrázku stlačte zadnú západku
(1) a odstráňte kryt v smere šípky (2),
následne môžete žiarovku vymeniť. (Typ
žiarovky: T25 230-240 V, 25 W,
SK
objímka E14)
Po výmene žiarovky vráťte naspäť kryt,
zacvaknite ho a spotrebič zapojte do
siete. Nefunkčné osvetlenie neovplyvní
prácu spotrebiča.
Ak niečo nefunguje
Počas prevádzky spotrebiča sa môžu
vyskytnúť určité menšie, avšak
nepríjemné
poruchy,
ktoré
si
nevyžadujú privolanie servisného
technika. V nasledujúcej tabuľke
nájdete potrebné informácie, ktoré vám
pomôžu vyhnúť sa zbytočným výdavkom
na servis.
Upozorňujeme, že chod spotrebiča
sprevádzajú určité zvuky (zvuk
kompresora a zvuk cirkulácie). Tieto
zvuky neznamenajú poruchu, sú
sprievodným javom bežnej prevádzky
spotrebiča.
Majte na pamäti, že spotrebič
pracuje prerušovane, takže
zastavenie kompresora neznamená, že
spotrebič nie je pod elektrickým
napätím. Za žiadnych okolností sa
nedotýkajte
elektrických
častí
spotrebiča, ak nie je odpojený od
elektrickej siete.
SK
Problém
Teplota v
chladiacom
priestore je príliš
vysoká.
Teplota v
mraziacom
priestore je príliš
vysoká.
SK
Možná príčina
Ovládací gombík termostatu nie
je správne nastavený.
Pokrmy nie sú dostatočne
vychladené, alebo sú nesprávne
umiestnené.
Dvierka nie sú správne zatvorené
alebo
netesnia.
Ovládací gombík termostatu nie
je správne nastavený.
Dvierka nie sú správne zatvorené
alebo netesnia.
Vložili ste príliš veľké množstvo
čerstvých potravín.
Po zadnej platni
chladiaceho
priestoru steká
voda.
Voda vteká do
komory.
Voda vyteká na
podlahu.
Nadmerná tvorba
ľadu a námrazy.
Kompresor
pracuje
nepretržite.
Potraviny určené na zmrazenie sú
umiestnené príliš tesne vedľa
seba.
Je to normálny jav. Počas
automatického odmrazovania sa
námraza na zadnej platni topí.
Odtok komory môže byť upchatý.
Vtekaniu vody do nádržky môžu
tiež brániť nejaké nádoby.
Odmrazená voda nevteká do
odparovacej
misky
nad
kompresorom.
Potraviny nie sú správne
zabalené.
Dvierka nie sú správne zatvorené
alebo
netesnia.
Ovládanie
termostatu
nesprávne nastavené.
je
Ovládanie
termostatu
nesprávne nastavené.
je
Dvierka nie sú správne zatvorené
alebo netesnia.
Vložili ste príliš veľké množstvo
čerstvých potravín.
Vložili ste teplé pokrmy.
Spotrebič je umiestnený na
teplom mieste.
electrolux 15
Odstránenie
Gombík termostatu nastavte na
vyššiu polohu.
Potraviny uložte na správne
miesto.
Skontrolujte, či sa dvierka
zatvárajú správne, a či je tesnenie
čisté a neporušené.
Gombík termostatu nastavte na
vyššiu polohu.
Skontrolujte, či sa dvierka
zatvárajú správne, a či je tesnenie
čisté a neporušené.
Počkajte niekoľko hodín, a potom
skontrolujte teplotu znovu.
Potraviny rozmiestnite tak, aby
mohol okolo nich voľne cirkulovať
vzduch.
Odtok vyčistite.
Potraviny umiestnite tak, aby sa
nedotýkali zadnej platne.
Odtokovú trubičku umiestnite do
odparovacej misky.
Potraviny správne zabaľte.
Skontrolujte, či sa dvierka
zatvárajú správne, a či je tesnenie
čisté a neporušené.
Termostat nastavte do polohy,
ktorá zodpovedá vyššej teplote.
Termostat nastavte do polohy,
ktorá zodpovedá vyššej teplote.
Skontrolujte, či sa dvierka
zatvárajú správne, a či je tesnenie
čisté a neporušené.
Počkajte niekoľko hodín a potom
skontrolujte teplotu znovu.
Do spotrebiča vkladajte potraviny s
max. izbovou teplotou.
Pokúste sa znížiť teplotu v
miestnosti, v ktorej sa nachádza
spotrebič.
16 electrolux
SK
SK
Problém
Možná príčina
Spotrebič vôbec
nefunguje.
Spotrebič
nechladí, vnútorné
osvetlenie a
kontrolné svetlá
nesvietia.
Zástrčka spotrebiča nie správne
zasunutá do elektrickej zásuvky.
Poistka je vypálená.
Ovládanie termostatu nie je
zapnuté.
Spotrebič je
hlučný.
V zásuvke nie je elektrický prúd
(skúste do nej zapojiť iný
spotrebič).
Spotrebič nie je správne
postavený.
Odstránenie
Zástrčku správne zasuňte do
elektrickej zásuvky.
Poistku vymeňte.
Spotrebič spustite podľa pokynov
v
kapitole
„Uvedenie
do
prevádzky ”.
Obráťte sa na elektrikára.
Skontrolujte, či stojí spotrebič
stabilne (všetky štyri nožičky
musia spočívať na podlahe).
Ak rada nevedie k odstráneniu poruchy, zavolajte do najbližšieho autorizovaného
servisného strediska.
SK
SK
P okyn y pr e inš t alatér a
Technické údaje
Model
Kapacita brutto (l)
Kapacita netto (l)
Šírka (mm)
Výška (mm)
Hĺbka (mm)
Spotreba energie
(kWh/24h)
(kwh/rok)
Trieda energetickej spotreby, podľa smerníc EU
Kapacita zmrazovania (kg/24)
Max. doba skladovania pri poruche (h)
Nominálny prúd (A)
Úroveň hluku Lc (dB)
Hmotnosť (kg)
Počet kompresorov
Model
Kapacita brutto (l)
Kapacita netto (l)
Šírka (mm)
Výška (mm)
Hĺbka (mm)
Spotreba energie
(kWh/24h)
(kwh/rok)
Trieda energetickej spotreby, podľa smerníc EU
Kapacita zmrazovania (kg/24)
Max. doba skladovania pri poruche (h)
Nominálny prúd (A)
Úroveň hluku Lc (dB)
Hmotnosť (kg)
Počet kompresorov
ERB 29003 W
Chlad.: 211
Mraz.: 79
Chlad.: 208
Mraz.: 61
595
1540
632
0,67
245
A+
4
20
0,7
38
59
1
ERB 34003 W
Chlad.: 226
Mraz.: 110
Chlad.: 223
Mraz.: 97
595
1750
632
0,75
274
A+
4
20
0,9
38
66
1
electrolux 17
18 electrolux
SK
Model
Kapacita brutto (l)
Kapacita netto (l)
Šírka (mm)
Výška (mm)
Hĺbka (mm)
Spotreba energie
(kWh/24h)
(kwh/rok)
Trieda energetickej spotreby, podľa smerníc EU
Kapacita zmrazovania (kg/24)
Max. doba skladovania pri poruche (h)
Nominálny prúd (A)
Úroveň hluku Lc (dB)
Hmotnosť (kg)
Počet kompresorov
Model
Kapacita brutto (l)
Kapacita netto (l)
Šírka (mm)
Výška (mm)
Hĺbka (mm)
Spotreba energie
(kWh/24h)
(kwh/rok)
Trieda energetickej spotreby, podľa smerníc EU
Kapacita zmrazovania (kg/24)
Max. doba skladovania pri poruche (h)
Nominálny prúd (A)
Úroveň hluku Lc (dB)
Hmotnosť (kg)
Počet kompresorov
ERB 36003 W
Chlad.: 249
Mraz.: 110
Chlad.: 245
Mraz.: 92
595
1850
632
0,77
281
A+
4
20
0,9
38
73
1
ERB 40003 W
Chlad.: 291
Mraz.: 110
Chlad.: 285
Mraz.: 92
595
2010
632
0,81
296
A+
4
20
1,0
38
80
1
SK
Inštalácia spotrebiča
Preprava, rozbalenie
Spotrebič
odporúčame
prepravovať v originálnom balení,
vo zvislej polohe, rešpektujúc
upozornenie na obale.
Po každej preprave sa spotrebič nesmie
zapnúť najmenej po dobu 2 hodín.
Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie
je poškodený. Prípadnú závadu
okamžite ohláste dodávateľovi. V
takomto prípade obal uschovajte.
electrolux 19
Ak teplota okolia klesne pod uvádzanú
dolnú hranicu, teplota v chladiacom
priestore môže klesnúť pod predpísanú
hodnotu.
Zvýšenie teploty okolia nad uvádzanú
hornú
hranicu
sa
prejavuje
predlžovaním prevádzkového času
kompresora, poruchou automatického
odmrazovania, zvýšenou teplotou v
chladiacom priestore alebo zvýšenou
spotrebou energie.
Čistenie
Odstráňte všetky lepiace pásky a iné
prvky, ktoré slúžia na uchytenie kusov
príslušenstva vo vnútri spotrebiča.
Vnútro spotrebiča poumývajte vlažnou
vodou
a
šetrným
čistiacim
prostriedkom. Použite mäkkú handru.
Po očistení vyutierajte do sucha
vnútorné povrchy spotrebiča.
Umiestnenie
Teplota v okolí spotrebiča ovplyvňuje
spotrebu energie a správny chod
spotrebiča.
Pri umiestňovaní spotrebiča je potrebné
brať do úvahy skutočnosť, že spotrebič
je potrebné prevádzkovať v rámci
teplotných ohraničení v súlade s
klimatickou triedou, ktorá je uvedená v
nasledovnej tabuľke, ako aj na typovom
štítku.
Klimatická trieda Teplota okolitého prostredia
SN
N
ST
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
+18 ... +38 °C
Na spotrebič namontujte rozpery,
ktoré sú dodané vo vrecku
sĘpríslušenstvom. Zatlačte rozperu
do otvoru nadoraz, ako je to
vyznačené na obrázku a následným
pootočením rozpery o 90° zafixujte
jej polohu (v 2 otvoroch na zadnej
strane).
Uvoľnite skrutky, rozpery zasuňte pod
ne a potom skrutky utiahnite.
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na
to, aby bol vo vodorovnej polohe.
Polohu spotrebiča je možné upravovať
vpredu pomocou dvoch nastaviteľných
nožičiek.
20 electrolux
SK
SK
Pri umiestňovaní chladničky
zachovajte minimálne vzdialenosti
uvádzané na obrázku:
A: umiestnenie v kuchynskej linke
B: voľné umiestnenie
Spotrebič neumiestňujte na miesto
vystavené
priamemu
slnečnému
žiareniu, ani do tesnej blízkosti radiátora
alebo sporáka.
Ak spotrebič nie je možné umiestniť
mimo dosahu sporáka, je potrebné vziať
do úvahy nasledovné minimálne
vzdialenosti:
V prípade elektrického alebo
plynového sporáka treba zachovať
vzdialenosť aspoň 3 cm - ak to nie je
možné, potom je nevyhnutné vložiť
medzi spotrebiče nehorľavú, 0,5 - 1
cm hrubú tepelnoizolačnú dosku.
V prípade plynového sporáka a
sporáka na uhlie treba zachovať
vzdialenosť aspoň 30 cm, nakoľko
tieto vyžarujú viac tepla.
Chladnička bola tak skonštruovaná, aby
ju bolo možné prevádzkovať v tesnej
blízkosti steny.
SK
Zmena smeru otvárania dveri
Ak si to miesto inštalácie alebo
požiadavky na manipuláciu vyžadujú,
môžete zmeniť smer otvárania dverí.
SK
electrolux 21
Vyskrutkujte skrutku (m), demontujte
doraz dverí (h) a namontujte ho
naopak na druhú stranu (obrázok 2)
Spotrebiče sa dodávajú s dverami,
otvárajúcimi sa doprava.
Postupujte podľa ilustrácie a vysvetlení:
Odporúčame vyhľadať pomoc druhej
osoby, ktorá vám bezpečne pridrží
dvere spotrebiča.
obrázok. 2.
Postupne demontujte dvojitý záves
dverí z (a, b, c) z telesa spotrebiča.
Dbajte pritom, aby ste demontovali aj
plastové dištančné vložky (b) pod
závesom dverí (obrázok 3).
Dvere mraziaceho priestoru mierne
nadvihnite a snímte.
obrázok 1
Odpojte spotrebič od elektrickej
siete.
Otvorte dvere chladiaceho priestoru,
demontujte hornú koncovku (j)
vybratím 2 skrutiek (a) dvere zatvorte
(obrázok 2).
Prestavte krycí plech (g) z jednej
strany hornej koncovky (2) na druhú
(obrázok 2).
Vyskrutkujte
2
skrutky
(c),
demontujte záves dverí vpravo hore
(d), vyskrutkujte aj skrutku na druhej
strane (c), demontujte krycí plech (b)
a odložte ho do prázdneho
plastového vrecka.
Dvere chladiaceho priestoru mierne
nadvihnite a snímte.
obrázok 3.
Vyberte zátku umiestnenú na
dvierkach mrazničky hore a
premiestnite ju na druhú stranu.
22 electrolux
SK
Vyberte vložku spodnej krycej
mriežky (e) pomocou skrutkovača
(obrázok 4).
Vyskrutkujte čap spodného závesu
dverí mraziaceho priestoru (h, f) a
zaskrutkujte ho na druhej strane.
Nezabudnite na podložku (h)
(obrázok 4).
Vložku spodnej krycej mriežky (e)
nasaďte na opačnú stranu.
Vyberte ľavú kryciu skrutku
zdvojeného závesu dverí (3 kusy, n,
k) a prestavte ju na druhú stranu
(obrázok 3).
SK
Vyberte horný ľavý záves dverí (f) a
krycí plech (c) z plastového vrecka a
namontujte ho pomocou skrutiek (c)
(obrázok 1).
Otvorte dvere chladiaceho priestoru,
namontujte horný uzáver (j) pomocou
2 skrutiek (a); dbajte pritom na
opätovnú montáž magnetu (k), a
nakoniec dvere zatvorte (obrázok 2).
Spotrebič postavte na jeho miesto,
nastavte ho do vodorovnej polohy a
pripojte na elektrickú sieť.
Ak tento postup nechcete uskutočniť
svojpomocne, obráťte sa na
najbližšie
značkové
servisné
stredisko. Naši technici vykonajú
prestavenie dverí odborne za úhradu.
Pripojenie na elektrickú sieť
Táto chladnička je skonštruovaná
pre zdroj elektrickej energie 230 V
AC (~) 50 Hz.
obrázok 4
Skrutku dvojitého záveru dverí (m)
nasaďte do ľavého vŕtania dverí
mraziaceho priestoru (obrázok 3).
Dvere mraziaceho priestoru postavte
na spodný čap závesu dverí (f)
(obrázok 4).
Otvorte dvere a dvojitý záves dverí
upevnite pomocou 2 skrutiek (c) na
ľavej strane. Nezabudnite ani na
plastovú dištančnú vložku pod
dverami (b). Hrany dverí musia byť
rovnobežné s bočnou stenou
spotrebiča.
Dvere chladiaceho priestoru položte
na čap dvojitého závesu dverí.
Zástrčku spotrebiča treba zasunúť
do zásuvky s ochranným vodičom.
Ak nemáte vhodnú zásuvku k
dispozícii, obráťte sa na elektrikára,
aby vám v súlade s platnými
predpismi zaviedol v blízkosti
chladničky uzemnenú zásuvku.
Tento spotrebič zodpovedá
nasledujúcim
smerniciam
EEC:
– 73/23 EEC z 19.2.73 (Smernica o
nízkom napätí) a jej neskorším
modifikáciám,
– 89/336 EEC z 3.5.89 (Smernica o
elektromagnetickej kompatibilite) a jej
neskorším modifikáciám.
SK
SK
electrolux 23
Tabuľk a s klado v ania potr a vín (1)
Doba a spôsob skladovania čerstvých potravín v chladničke
Potravina
Surové mäso
Uvarené mäso
Pečené mäso
Surové mleté mäso
Vyprážané mleté mäso
Studený nárez, klobásy
Čerstvá ryba
Tepelne upravená ryba
Údená ryba
Konzervovaná ryba
Čerstvé kurča
Údené kurča
Čerstvá sliepka
Tepelne upravená sliepka
Čerstvá kačica
Pečená kačica
Maslo neotvorené
Maslo otvorené
Mlieko v plastovom obale
Smotana
Kyslá smotana
Syr (tvrdý)
Syr (mäkký)
Tvaroh
Vajcia
Špenát
Zelený hrášok, fazuľa
Huby
Mrkva, koreňová zelenina
Paprika
Rajčiny
Hlávková zelenina
Ovocie, ktoré rýchlo podlieha
skaze (jahody, maliny atď.)
Iné ovocie
Konzervované ovocie otvorené
Plnený zákusok
Doba skladovania v dňoch
1 2 3 4 5 6 7
X X x x x
X X X x x x
X X X x x
X
X X x x
X X x x
X x x
X X x x
X X x x x
X x x
X X X x x x
X X X x x x
X X x x x
X X x x x
X X X x x x
X X X X x x x
X X x x x x x
X X X X X X X
X X X x x
X X x x
X X X X x x x
X X X X X X X
X X X X x x x
X X X X x x x
X X X X X X X
X X x x
X X X X x x x
X X x x x
X X X X X X X
X X x x x
X X X X X X X
X X X X X x x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
Spôsob balenia
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
prikrytý riad
prikrytý riad
prikrytý riad
priľnavá fólia, celofán, pergamenový papier
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
prikrytý riad
prikrytý riad
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
originálne balenie
originálne balenie
originálne balenie
plastová nádoba
plastová nádoba
alobal
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
prikrytý riad
prikrytý riad
Poznámka:
X bežná doba skladovania
x prípustná doba skladovania (vzťahuje sa výlučne na skutočne čerstvé potraviny)
24 electrolux
SK
SK
Tabuľk a s klado v ania potr a vín (2)
Doba skladovania hlboko zmrazených a zmrazených výrobkov
V chladiacom
priestore
+2 – +7 °C
Potravina
Zelenina:
zelená fazuľka, zelený hrášok, miešaná zelenina,
tekvica, kukurica atď.
Hotové jedlá:
zeleninové jedlá, prílohy, s mäsom atď.
Hotové jedlá:
sviečková, dusená zelenina so šunkou, jaternice atď.
Jedlá zo zemiakov, cestoviny:
zemiaková kaša, knedle, hranolčeky, ovocné knedle atď.
Polievky:
mäsový vývar, hrášková, fazuľová polievka atď.
Ovocie:
višne, čerešne, egreše, ovocný pretlak atď.
Mäso:
kurča, kačica, hus, drobky
filé, tuniak
Zmrzlina, nanuky
V **** mraziacom
priestore
-18 °C
1 deň
12 mesiacov
1 deň
12 mesiacov
1 deň
6 mesiacov
1 deň
12 mesiacov
1 deň
6 mesiacov
1 deň
12 mesiacov
1 deň
1 deň
1 deň
5 mesiacov
6 mesiacov
3 týždne
Zár uk a a ser vis
Podmienky záruky
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú
dobu 2 roky od dňa zakúpenia
spotrebiča.
Záručné podmienky sú uvedené na
priloženom záručnom liste.
Servis a náhradné diely
V prípade poruchy sa obráťte na
najbližšie servisné stredisko.
Pri udávaní poruchy treba spotrebič
identifikovať podľa údajov na typovom
štítku.
Typový štítok spotrebiča je umiestnený
na vnútornej stene vedľa nádoby na
zeleninu v oddelení pre čerstvé
potraviny dolu na ľavej strane. Na
typovom štítku nájdete všetky potrebné
údaje pre identifikáciu spotrebiča pri
hlásení poruchy (typ, model, výrobné
číslo atď.). Údaje z typového štítka si
poznačte do tejto tabuľky:
Model
Výrobné číslo
Sériové číslo
Dátum kúpy
ELECTROLUX
DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1821 03 Bratislava
zákaznícke centrum: 02/4333 4322
02/4333 4355
Vaše otázky nám môžete zaslať na
e-mailovú adresu:
volne.stojace.spotrebice@electrolux.sk
Internet:
www.electrolux.sk
Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny výrobku.
GB
SK
electrolux 25
Európska Záruka
Spoločnost’ Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých krajinách,
ktorých zoznam sa uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v
záruke na spotrebič alebo ureenej zákonom. Ak sa prest’ahujete zjednej ztýchto krajín
do inej krajiny, ktorá sa uvádza vzozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka
na spotrebič prechádza spolu svami:•
Záručná lehota na spotrebič začína plynút’ dátumom prvého zakúpenia
spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu okúpe vydaného
predajcom tohto spotrebiča.
•
Záručná lehota na spotrebič je rovnaká ajej rozsah je zhodný zhl’adiska práce
adielcov, ako uzáruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre daný
konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
•
Záruka na spotrebie platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiea
anemôže byt’ prevedená na iného používatel’a.
•
Spotrebič bol nainštalovaný apoužívaný vsúlade spokynmi vydanými
spoloenost’ou Electrolux apoužíva sa iba vrámci domácnosti, t. j. nepoužíva
sa na komerené úeely.
•
Spotrebič bol nainštalovaný vsúlade so všetkými príslušnými predpismi
platnými vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruky nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo
zákona.
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz - Suisse - Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Pocc
à
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 2780609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiø 29, LT-09108 Vilnius
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabaşi caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Moca, Oc poce, 16, "O"
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
www.electrolux.com
26 electrolux
GB
SK
www.electrolux.com
www.electrolux.sk
925 031 044
925 031 469
925 032 058
925 032 436 - 00 - 200371185
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising