Electrolux | ENB38607X | User manual | Electrolux ENB38607X Ръководство за употреба

Electrolux ENB38607X Ръководство за употреба
Комбиниран хладилник с нискотемпературна камера
ELECTROLUX ENB35405 S/ENB39405 S
Ръководство за монтаж и употреба
Преди инсталиране и включване на уреда
-Внимателно огледайте за транспортни дефекти.В никакъв случай не включвайте
уреда ако установите такива.Информирайте незабавно Вашия доставчик.
Инсталация
Уредът е тежък.Внимавайте при транспортирането му
•
Опасно е да променяте спецификациите на уреда или да извършвате
промени по него .Захранващия кабел не трябва да се удължава. Внимавайте
при инсталирането на хладилника да не се притисне захранващия
кабел.Опасност от късо съединение!
•
Убедете се,че захранващия кабел не е повреден при
транспортирането.
•
Повредения кабел може да доведе до запалване.
•
Не поставяйте тежки предмети в уреда . При евентуално повреждане на
захранващия кабел може да възникне късо съединение.При повреда същия
трябва да се подмени от квалифициран специалист.
•
Ако имате съмнение за повреда на контакта,моля не включвайте уреда в
него.Съществува риск от пожар или токов удар.
• По възможност поставете уреда до стената,така че да се избегне контакт с
горещите части на уреда-компресор или кондензатор.Съществува опасност от
изгаряне.
•
След инсталирането и преди включване на уреда оставете в покой поне
два часа за оттичане на хладилния агент в компресора.
Детска безопасност
•
-Възможно е опаковъчните материали да са опасни за Вашите
деца!Опасност от задушаване!Дръжте децата далеч от тях.
•
-Децата не разпознават опасностите при употребата на домакинските
уреди.Не позволявайте децата да си играят с тях.Обяснете им как правилно
да боравят с тях.
Охлаждащ агент
•
Използван е изобутан R600,като охлаждащ агент за Вашия
хладилник.Това е високоефективен
незамърсяващ околната среда
фреон,който е лесно запалим.
•
Внимание!Убедете се ,че при транспортирането на уреда не са
настъпили евентуални повреди на елементите на охладителната система.Не
трябва да използвате нагревателни уреди(напр.сешоари или уреди източници
на искри) като помощни средства при размразяване на хладилника.
•
Ако се установи изтичане на фреон,помещението където е разположен
хладилника трябва добре да се проветри.
При установено нарушаване на хладилната система:
-отдалечете от открит пламък
-старателно проветрете помещението ,в което се намира уреда.
Използване
Уредът е проектиран за домашна употреба.В зависимост от начина на
използване уредът е подходящ за охлаждане или съхраняване на замразени
продукти и приготвяне на лед.Производителя не носи отговорност за повреди
получени вследствие неправилна експлоатация или употреба на уреда не по
предназначение.
• При охлаждането на съдове със запалими течности или газове може да
възникне изтичане.Опасност от експлозия!Не съхранявайте съдове аерозолни
или подобни опаковки в хладилника.
• Храни размразени веднъж не трябва да бъдат замразявани отново.Те
трябва да се консумират възможно най-скоро.
• Не поставяйте бутилки или кутии с напитки като сода,бира вино или
шампанско във фризерното отделение.Опасност от експлозия.По изключение
напитки с високо алкохолно съдържание могат да се съхраняват във фризера.
• Не поставяйте в устата продукти ,които са били във фризера,като
напр.сладолед или ледени кубчета.Ниската температура може да доведе до
“студено изгаряне” и залепване на продуктите към езика или устните и
нараняване.Информирайте децата за тази възможна опасност.
• Никога не пипайте замразени продукти от фризера с мокри ръце.Опасност
от измръзване
• Съхранявайте продуктите в съответствие с препоръките на производителя.
Почистване и поддръжка
•
При почистване не ползвайте абразивни материали или твърди предмети
за да не повредите хладилника.
Преди поцистване или техническо обслужване винаги изключвайте уреда и
отстранете щепсела от контакта.
•
Никога не изключвайте от ел.захранването чрез издърпване на
кабела.Винаги използвайте щепсела.
Обслужване
• Сервизно обслужване и ремонт на уреда трябва да се извършват от
оторизиран Сервизен център като се влагат само оригинални резервни
части.В противен случай уредът може да се повреди и да се причинят
сериозни увреждания.
За Ваша безопасност прочетете внимателно тези инструкции и
спазвайте препоръките посочени в тях.Възникнали злополуки или
повреда на уреда вследствие неправилно боравене или допуснати
пропуски дължащи
се на
неспазване
на
тези инструкции
осовобождават от отговорност завода производител.
Съхранявайте тази инструкция за бъдещи справки и в случай на
промяна на собственика
Инструкции за потребителя
Обща информация
Официалното наименование на уреда е “хладилник с фризер оборудван със
система,предотвратяваща заскрежаването,с един компресор и фризер
разположен в долната част”.Уредът е оборудван със самостоятелен фризер с
отделна врата и е напълно отделен от останалата част на уреда.
Имайки предвид това можем да посочим,че уредът е подходящ за
съхраняване на замразени и дълбоко замразени продукти,както и
замразяване на продукти в количества,посочени в настоящата инструкция
или приготвяне на ледени кубчета в домашни условия.
Уредът отговаря на изискванията на определените стандарти за различни
температурни граници в зависимост от климатичната зона.
Съответните обозначения за климатичните зони можете да откриете на
стикера с техническите данни.
Експлоатация
Контролен панел
А Бутон Вкл/Изкл.
В Бутон за регулеране на температурата
С Контролен индикатор за температура и функции
D Бутон за функциите
Е Бутон за потвърждаване избраната настройка
Ако даденият индикатор свети,това означава,че обозначеното отделение
на хладилника работи.
Ако индикаторът свети,то посочената на дисплея температура съответства
на температурата в указаното отделение.Мигащ индикатор обозначава за кое
от хладилните отделения извършвате текущата настройка.
Сигнализация за повишена температура
Индикира околната температура.(ако функцията е налична)
Индикатор за положителна или отрицателна температура.
Индикатор за температура
Индикатор за активна блокировка “Детска защита”
Индикация Таймер
Индикатор на функция “Пазаруване”
Индикатор на функция “DrinksExpress
”
Индикатор на функция”Бързо замразяване”
Индикатор на функция”Еко режим”
Първо включване
Настройка на температурата
Настройката на температурата се осъществява с помощта на бутон D за избор
на самото отделение и бутон В за непосредственото настройване на
температурата.
При натискане на бутон В на дисплея мига текущата зададена температура.За
потвърждаване на настройката натиснете бутон Е.Чува се звуков сигнал и на
дисплея за няколко секунди се показва новото зададено значение на
тепературата,след което се показва и текущата температура в хладилника.
Новозададената температура трябва да бъде достигната в рамките на 24 ч.
След дълъг период на неупотреба на хладилника не е необходимо отново да
се задава желаната от Вас температура.Температурните настройки,които сте
извършили са съхранени в паметта на хладилника.
Внимание!
Във времето на периода на стабилизация при първоначалното включване на
хладилника,изобразяваната на дисплея температура може да не отговаря на
действителната в хладилното отделение.
Функция “Температура на окръжаващата среда”
Функцията “Температура на окръжаващата среда” се избира се с помощта на
бутон D(при необходимост с неколкократно натискане),докато светне
индикатора
.
В продължение на няколко секунди след избора на функцията,натиснете
бутон Е за потвърждение. Чува се звуков сигнал,а индикаторът продължава
да свети.
Във всяко време можете да отмените функцията.Това се извършва с
натискането отново на бутон D докато съответстващия индикатор не започне
да мига,след което натиснете бутон Е за потвърждение.
Блокировка “Детска защита”
Функцията “Детска защита” се
активира
с
помощта
на
бутон
D(при
.
необходимост с неколкократно натискане),докато светне индикатора
В продължение на няколко секунди след избора на функцията,натиснете
бутон Е за потвърждение. Чува се звуков сигнал,а индикаторът продължава
да свети.В този режим бутоните за управление на контролния панел се
блокират и промяната на зададените настройки е невъзможно.
Във всяко време можете да отмените блокировката.Това се извършва с
натискането отново на бутон D докато съответстващия индикатор не започне
да мига,след което натиснете бутон Е за потвърждение.
Как да използваме хладилника
За правилното охлаждане е необходима непрекъсната циркулация на
въздуха в отделението.Поради това препоръчваме да не покривате
пространството зад лавиците за съхранение на продуктите за осигуряване на
нормална циркулация.
Не поставяйте гореща храна в хладилника.Оставете я да
изстине и да достигне стайна температура.Така ще избегнете излишно
натрупване на скреж.
Храните може да смесват аромата си.Затова е препоръчително
да поставяте продуктите в затворени съдове или да ги увивате във
фолио или хартия непропускаща мазнини.Така продуктите ще запазят
свежеста си,напр.зеленчуците няма да изсъхнат продължително
време.
Използване на хладилното отделение
Настройка на температурата
Настройката на температурата се извършва в граници +2°С;+8°С
При нормална работа индикаторът показва температурата
хладилника.
вътре
в
Внимание!
Изобразената на дисплея и зададената температури могат да се
отличават.Това е нормално,ако:
-Скоро е било извършено коригиране на температурата
-В хладилника е била поставена топла храна
Функция Ваканция Н
В режимът на работа “Ваканция” оптималната температура за хладилното
отделение е +15°С.В този режим е възможно да оставите вратата на празния
хладилник затворена в случаи на продължително отсъствие(напр.по време на
лятната отпуска).Без тази функция, оставянето на вратата затворена ще
доведе до образуване на неприятни миризми и плесен.
1.За включване на функция “Ваканция”процедирайте,както при изменение
на зададената температура.Показанията на температурата на дисплея се
променят през +1°С до +8°С.При интервал 2°С на дисплея се появява
индикация “Н”.Натиснете бутон Е за потвърждение.
Хладилникът е вече в енергоспестяващ режим “Ваканция”.
Внимание!
В режим “Ваканция”хладилното отделение трябва да е празно.
Функция “Пазаруване”
Функцията “Пазаруване” е подходяща за бързо охлаждане на големи
количества продукти след като сте направили седмичното си пазаруване. Тя
осигурява интензивно охлаждане и предотвратява затоплянето на продуктите
в хладилника,вследствие поставеното в него голямо количество покупки.
Функцията “Пазаруване” се активира с помощта на бутон D(при
необходимост с неколкократно натискане),докато светне индикатора
.
До няколко секунди след избора на функцията,натиснете бутон Е за
потвърждение. Чува се звуков сигнал,а индикаторът продължава да свети.
Функцията “Пазаруване”автоматично се изключва след около 6ч.
По всяко време можете да отмените функцията.Това се извършва с
натискането отново на бутон D,докато съответстващия индикатор започне да
мига,след което натиснете бутон Е за потвърждение.
Функция ”Еко режим”
Функция ”Еко режим” се активира с помощта на бутон D(при необходимост
.
с неколкократно натискане),докато светне индикатор
До няколко секунди след избора на функцията,натиснете бутон Е за
потвърждение. Чува се звуков сигнал,а индикатора продължава да свети.
Този режим осигурява най-благоприятната температура за съхранение на
продуктите: +5°С в хладилната част и -18°С във фризерното отделение.
Във всяко време можете да отмените функцията.За това е достатъчно да
промените зададената температура на желаното от Вас отделение на
хладилника.
Съхранение на продуктите в хладилника
При избиране място на продуктите в хладилника е желателно да се
придържате към следните препоръки:
1.Готвени
храни,печива
в
закрити
съдове,прясно месо,кремвирши,напитки
2.Мляко и млечни продукти,храни в
закрити съдове
3.Плодове,зеленцучи
4.Краве масло,сирене
5.Яйца
6.Кисело мляко,сметана
7.Напитки в неголеми бутилки,газирани
напитки
8.Напитки в големи бутилки
Лавици за съхранение на продуктите
•
Лавиците за съхранение на продуктите аранжирайте внимателно тъй
като можете да увеличите капацитета на отделението за пресни
продукти.Възможно е преаранжиране на лавиците при отваряне на вратата
на 90*.
Време за съхранение и температура
Приложените таблици в края на инструкцията Ви дават информация за
времето за съхранение на различните продукти.
Времената са приблизителни поради различните способи за обработка на
храните и зависят свежестта на продуктите.
Не покривайте лавиците за съхранение на продуктите с хартия за щото това
оказва негативно влияние върху охлаждането на продуктите и циркулацияята
на въздуха вътре в хладилното отделение.
Не поставяйте в хладилника горещи храни.Изчакайтепърво да достигнат
стайна температура.
Покривайте продуктите или ги поставяйте в затворени съдове преди
съхраняване в хладилника.Това ще предотврати образуване на неприятни
миризми и смесване на ароматите на различните продукти.
Устройство DrinksExpress
Това устройство позволява бързо охлаждане на напитки в различни опаковки
много по-бързо от охлаждане в хладилника или фризера.Капацитета е
достатъчен,както за опаковки от 330мл.,така и за напитки в двулитрови
бутилки.
При правилна употреба не съществува риск от замръзване на съдържанието
на бутилките.
Основни части на устройството:
1.Управление
2.Контролен бутон Вкл./Изкл&Избор
3.Поставка
4.Врата
Управление
Как да охлаждаме напитки?
Отворете вратата на устройството и поставете напитките върху
поставката.Затворете вратата
Натиснете бутон 1за около 1 сек. за да активирате устройството.
Изберете типа на напитката и стартирайте от контролния бутон на
управлението
Ако натиснете бутона веднъж индикатора на най-горния тип напитка
светва.(Тип А)
Ако в рамките на 3 сек.натиснете бутона повторно,вие избирате напитка в
опаковка (Тип В).Съответстващия индикатор светва.
По същия начин можете да изберете някой от останалите напитки докато
достигнете до напитка в опаковка (Тип F)
След натискане още веднъж устройството се изключва.
След като веднъж сте избрали напитката,както вече бе посочено,изчакайте
докато индикатора мига и след три секунди уреда ще инициира вашия избор
автоматично.
Незабавно Вие ще видите на дисплея в горната част на хладилника иконата
изобразяваща наклонена бутилка и указваща,че функцията е активирана.
След като цикъла на охлаждане приключи се чува звуков сигнал,а иконата на
бутилката на дисплея мига.
Акустичния сигнал се повтаря на всеки 10сек. за 30мин.след което функцията
DrinksExpress се изключва автоматично.
Можете ръчно да деактивирате звуковия сигнал и изключите функцията с
натискане на контролния бутон.
Капацитет на устройството:
-8бр.кутии х330 или 500мл.
-4 бр.бутилки от 0,5л.
-2бутилки винох0,75л.
-2бр.кутии Тетрапак х 1л.
Устройство DrinksExpress в режим готовност
В режим готовност устройството можете да използвате като допълнително
отделение за съхранение на свежи продукти или напитки.
Температурата вътре в устройството е същата,както в отделението за
зеленчуци.
Почистване на устройството.
Устройството е лесно за почистване,тъй като стените му са прави и гладки и
могат лесто да се почистят с влажна кърпа.
Демонтируемата плоскост
на дъното на отделението събира евентуални
лазливания от напитки и кондензирала вода.
Можете лесно да извадите и почистите с топла вода.Не е препоръчително
поставяне в съдомиялна машина.
Използване на фризерното отделение
Това означава,че
Фризерното отделение е обозначено със символи
то е подходящо за продължително съхранение на
замразени
продукти,предлагани в търговската мрежа,както и за замразяване на пресни
продукти.
Съхранение на замразените продукти
При дълъг период на неупотреба
на фризерното отделение или при
първоначалното включване на хладилника,осигурете поне 12ч.непрекъсната
работа преди да заредите фризерното отделение с продукти.
Настройка на температурата
Температурата може да се регулира в диапазона от -16°С до -22°С
Ние препоръчваме като оптимална
за съхранение на продуктите
температурата от-18°С.
Внимание!
Във времето на периода на стабилизация при първоначалното включване на
хладилника,изобразяваната на дисплея температура може да не съответства
на зададената за фризерното отделение.
Изобразената на дисплея и зададената температури могат да се
отличават.Това е нормално,ако:
-Дълго е била отворена вратата на хладилника
-Скоро е било извършено коригиране на температурата
-В отделението е била поставена топла храна
Температурната разлика в отделните части на хладилната камера може
да достигне 5°С.Това се счита за нормално.
При нормална работа индикаторът показва най-високата температура във
фризерното отделение.
Важно
В
случай
на
размразяване,например
при
прекъсване
на
електрическото захранване, или ако хладилника е бил изключен
дълго време,превишаващо допустимото за съхранение на продукти
при подобни ситуации(посочено в техническите характеристики като
време за замразяване),необходимо е размразените продукти
възможно най-бързо да се обработят и консумират или повторно да
се замразят,ако е посочено от производителя.
Сигнализация за повишена температура
Ако температурата във фризерното отделение се повиши подават се следните
сигнали:
-мига показанието на температурата
-мига индикатора на хладилната камера
-мига символът
-чува се звуков сигнал
За изключване на звуковия сигнал натиснете бутон Е.При това на индикатора
за няколко секунди ще се появи информация за
за температурата
максималната отчетена температура.С бутона Е Вие можете да изключите
звуковата сигнализация до възстановяване на нормалната за отделението
температура.
Звукова сигнализация за отворена врата
Ако вратата остане отворена повече от 5 мин. се чува звуков сигнал и
за съответното отделение започва да мига.
индикаторът
Вие можете да изключите звуковата сигнализация с натискане на бутон Е.С
възстановаяване на нормалното състояние(затворена врата) звуковия сигнал
се изключва.
Замразяване на свежи продукти
Фризерното отделение е подходящо както за дългосрочно съхранение на
полуфабрикати,така и за замразяване на свежи продукти.Максималното
количество продукти,което може да се замрази за 24ч.е указано на стикера с
техническите данни.
За да замразите максималното възможно количество продукти поставете
продуктите непосредствено на замразяващата повърхност(извадете от
фризера чекмеджетата).Ако замразявате храна,поставена в подходяща
опаковка,необходимо е нейният обем максимално да се намали.Поставяйте
продуктите,които искате бързо да замразите в отделението със символ
,указващ най-студеното място.
При замразяване на свежи продукти,препоръчително е включването на
функция “Бързо замразяване”.
Натиснете бутон D(при необходимост с неколкократно),докато светне
.
индикатора
В продължение на няколко секунди след избора на функцията,натиснете
бутон Е за потвърждение. Чува се звуков сигнал,а на дисплея се появява
анимация.Поставете продуктите за замразяване 24след активиране на
функцията.За замразяване са необходими 24ч.През това време не поставяйте
във фризерното отделение други продукти.
Функцията автоматично се изключва след 52ч.Ако желаете можете да я
отмените по всяко друго време.
За целта натиснете отново на бутон D докато съответстващия индикатор не
започне да мига,след което натиснете бутон Е за потвърждение.
Съхранение на замразени храни
При първоначално включване на фризера или в случай че той е бил
изключен за известно време,ние препоръчваме да включите уреда за не помалко от 2 ч. преди да съхраните замразени храни.
Не превишавайте периода на съхранение препоръчан от производителя.
Не оставяйте дълго време отворена вратата на фризера.
Практично е да преместите вече замразените продукти от отделението за
замразяване във фризерните чекмеджета.Така ще освободите място за нови
продукти в отделението за замразяване.
Ако е необходимо замразяване на голям обем от продукти във
фризера,възможно е да извадите фризерните чекмеджета,с изключение на
най-долното и да поставите продуктите върху охлаждащата повърхност.
Изваждане фризерните кошници
Фризерните кошници имат ограничител в задната си част,който
предотвратява изваждане по невнимание.При необходимост отделението да
се извади,първо издърпайте внимателно към Вас до упор,след което
повдигнете предната част нагоре
Когато е нужно поставянато му обратно,първо повдигнете предната част
нагоре след което внимателно подпъхнете задната част на чекмеджето на
мястото му и приплъзнете назад.
Храните за замразяване е подходящо да се поставят в:
-опаковки и кутии за замразени храни
-пластмасови съдове за замразени храни
-алуминиево фолио
• Можете да използвате като прликрепващи материали гумени
ленти,тиксо или пластмасови клипсове.
• Изтеглете въздуха от пликовете или съдовете в които поставяте
продуктите тъй като той способства за тяхното изсушаване.
• Следвайте указанията на производителя за максималното време за
съхранение на продуктите.
• Напишете датата на замразяване и съдържанието на всеки пакет. Така
по-лесно ще използвате продуктите, съобразявайки се с крайния срок
на съхранение.
• Ако е възможно, правете пакетите плоски. Така те ще се замразяват и
размразяват по-бързо. За предпочитане е хлябът, който ще
замразявате да е нарязан. Така след това ще може да изваждате само
толкова филии, колкото са ви необходими.
• Солта намалява времето за съхранение. Не поставяйте много сол и
подправки на продуктите, които ще замразявате. За предпочитане е да
ги поставите преди самото сервиране.
• Увивайте острите краища на продуктите, напр. пилешки бутчета, така
че да не продупчат опаковката.
• Ако хранителните продукти са добре увити, те ще запазят качеството
си, времето им за съхранение ще се увеличи и скрежът във фризера
ще е по-малко.
Не пропускайте да спазвате времето за съхраняване на продуктите
отбелязано върху опаковката,ако купувате продуктите замразени.
Отбелязаното върху опаковката време съответства на възможно найпродължителния срок на съхраняване.
•
•
•
•
Препоръчително е съхраняване на замразени храни само ако не са се
размразили преди поставянето им във фризера.Повторно замразяване не е
желателно и продуктите трябва да се консумират възможно най-бързо.
Следете за изправната работа на уреда ежедневно ,така че да се
избегне развала на продуктите.
При работа на хладилника е възможно да чуете различни звуци,които
характеризират нормалното му функциониране,като напр.:
Прищракване на термостата при включване или изключване на
компресора,шумящ бълбукащ звук от движението на хладилния агент по
тръбната система,пулсиращ звук по време на работата на компресора в
резултат от преминаване на фреона и др.
Можете също да чуете и специфично пукане на корпуса вследствие
охлаждането или затоплянето при преминаване на фреона,което е напълно
нормално.
Размразяване
При работата на уреда се образува скреж и лед по задната стена на
хладилното отделение.Размразяването става автоматично,като във времето
когато компресора не работи скрежа по стената се размразява и постъпва
през отвора в долната част на хладилното отделение в специален съд
монтиран върху компресора.От там по естествен път кондеза се изпарява.
При по-натоварен режим,когато компресора
работи по-продължително врема цикъла на
размразяване се скъсява и евъзможно по
вътрешната стена да останат малки частици
склеж. Това е напълно нормално.
Проверявайте редовно дали в отвора
за оттичане не са попаднали чужди тела
или
хартия
от
опаковките
на
продуктите.почиствайте със специалното
устройство
от
комплектацията
на
хладилника.
Грижи и почистване
Преди почистване не пропускайте да извадите щепсела от
контакта.
•
Необходимо е редовно да почиствате хладилника
•
Не трябва да използвате абразивни препарати,както и ароматизирани
почистващи препарати.
•
Когато почиствате вътрешните части на хладилника използвайте топла
вода и сода бикарбонат в съотношение 5мл. на 0,5л.вода.След почистването
измийте и внимателно подсушете повърхностите.
•
Не пропускайте да почистите и уплътнението на вратата с чиста вода.
•
След почистване възстановете захранването.
•
За външното почистване на корпуса използвайте вода и сода в същото
съотношение.
•
Почиствайте редовно и праха и замърсяванията в задната страна на
хладилника.Почиствайте кондензатора и съда за събиране на кондензата
поне веднъж годишно.
Подмяна на крушката
Подмяната на електрическата крушка изисква:
-да изключите от ел.захранването
-да притиснете заключващия елемент,разположен в задната част на
държателя(1) и да извадите държателя по посока на стрелката(2).
Можете да смените лампата с идентична-25W/E14.
Поставете на място и включете хладилника.
Отсъствието на вътрешно осветление не влияе на работата на хладилника.
Ако уредът не функционира правилно може да се опитате сами да откриете
причината.
Внимателно прочетете информацията и съветите, дадени по-долу, за да сте
сигурни, че не извиквате техник без това да е необходимо.
• Ако не е достатъчно студено
Настройте терморегулатора на по-ниска температура (по-студено).
Продуктите за бързо замразяване са поставени прекалено близо един до
друг. Разпределете хранителните продукти така, че въздухът да може да
циркулира около тях.
Поставете продуктите на правилното място във фризера.
Поставено е голямо количество хранителни продукти за бързо замразяване
или продуктите са поставени преди да са изстинали достатъчно. Изчакайте
няколко часа и след това проверете температурата отново.
Уверете се, че вратата е добре затворена.Не оставяйте вратите отворени
прекалено дълго и не ги отваряйте по-често от колкото е необходимо.
• Ако е прекалено студено
Задайте по-висока температура (по-топло).
Разпределете продуктите правилно в хладилника. Компресорът работи
непрекъснато
Проверете дали терморегулаторът не е настроен на прекалено ниска
температура (много студено).
Компресорът винаги работи продължително при включване на опцията за
бързо замразяване.
Уверете се, че вратата е добре затворена.
Поставено е голямо количество хранителни продукти за бързо замразяване
или продуктите са поставени преди да са изстинали достатъчно.
Тече вода по изпарителя в задната част на хладилника.
Това е напълно нормално. По време на автоматичното размразяване скрежът
се топи върху изпарителя. Разтопената вода се стича през канала и излиза
извън уреда.
• В хладилника или на пода тече вода
Почистете канала за водата и отвора за изтичане на водата от хладилника.
Уверете се при размразяване, че срещу плочата на изпарителя в задната част
не са поставени продукти, които да възпрепятстват изтичането на
разтопената вода по канала.
Проверете дали маркучът за изтичане на водата отзад на уреда е поставен в
съда за събиране на водата, а също и дали маркучът не е запушен.
• Уредът не работи въобще
Преди да извикате сервизен техник проверете дали:
терморегулатора е включен
щепселът е поставен добре в контакта
предпазителят в електрическото табло на апартамента не е изгорял и дали до
уреда достига електроенергия – проверете като включите друг уред в
контакта.
Шум
Вътрешността на уреда се поддържа студена от охладителна система,
състояща се от компресор (мотор) и спираловидни тръби в задната част на
уреда и вътре в него. Поради това е възможно появяването на различни
звуци.
Нивото на шума се променя в зависимост от това как е инсталиран уредът,
как се използва,
За да избегнете шума или вибрациите е важно да се уверите, че:
Уредът е нивелиран и се опира стабилно до пода с всичките четири
крачета/колелца. Използвайте нивелир), за да проверите.
Уредът не се допира до съседни уреди и не се е наклонил към тях, което би
довело до възникване на вибрации между тях.
Спираловидните тръби в задната част на уреда не се допират една до друга.
Технически данни
Модел
Брутен обем(л)
Нетен обем(л)
Ширина(мм)
Височина(мм)
Дълбочина(мм)
Енергийна консумация:
24ч.
1год.
Енергиен клас
Капацитет на замразяване(кг)
Време за замразяване (ч)
Ниво на шум(дб)
Тегло (кг)
Брой компресори
ERB 38607W/X
Фризер-91
Хладилник:291
Фризер-78
Хладилник:285
595
2010
632
1,026
374
А
10
18
42
74
1
Инсталация
За да се осигури добрата работа на уреда, трябва правилно да се монтира и
да се свърже към електрическата мрежа.
Монтирането на хладилника,като елемент от комбинацията хладилник +
фризер е разбира се изцяло според Вашите предпочитания.Въпреки това
самото разположение трябва да отговаря на специфичните изисквания за
разполагането на подобен уред.
Поставете уреда в сухо,добре вентилирано помещение и се уверете, че не е
изложен на директна слънчева светлина или друг източник на
топлина.Околната температура оказва съществено значение за ефективната
работа и енергийните показатели на хладилника.Поради това съобразете:
• че не е изложен на директна слънчева светлина
• друг източник на топлина-радиатор,готварска печка или друг
отоплителен уред
• избора на помещението с посочения на табелката с техническите
данни на уреда климатичен клас
Използваните съкращения означават:
SN:
+10 ... +32°C
N:
+16 ... +32°C
ST:
+18 ... +38°C
T:
+18 ... +43°C
Ако разполагането до други уреди източници на топлина е неизбежно,то
тогава е необходимо да се съобразите с препоръчителните за това
разстояния.
-за електрически печки3см.
-за нафтови печки или такива на твърдо гориво -30см.
Ако не е възможно разполагане на такова разстояние,задължително поставете между
хладилника и уреда подходяща изолационна плоскост с дебелина 0,51см.
Заден дистанционер
Поставете задния дистанционер,който е включен
в аксесоарите,за да осигурите равномерно
разсейване на топлината,образуваща се по
време
на
работа.Съобразете
монтажа
с
последователността,посочена на фигурата
Не пропускайте да нивелирате с подвижните крачета в предната част на
хладилника.
Хладилника се нуждае от вентилация
Въздуха преминава през вентилационните отвори в долната част на
хладилника,преминава под уреда и минава отзад между корпуса и задната
стена,като охлажда кондензатора на хладилната система.
Монтирането на уреда под кухненски шкаф изисква да се предвиди
минимално разстояние от 10 см.между него и долната страна на шкафа,така
че циркулацията на охлаждащия въздух да не се затруднява.
Винаги следете за това вентилационните отвори в долната част да не се
покриват.
Обърнете
внимание,особенно
ако
сте
променяли посоката на отваряне на вратата
на уреда ,дали уплътнението на вратата на
уреда прилепва добре към корпуса на
хладилника.
Недобрия контакт между него и корпуса на
уреда би довело до затрудняване работата на
хладилника и увеличаване на разхода на
ел.енергия.
На схема А и В са дадени примерни схеми на
монтиране на хладилника под кухненски
шкаф или отделно стоящ.
Смяна посоката на отваряне на вратите
При доставка уредът е регулиран за отваряне на дясно.Възможна е промяна
на посоката на отваряне на вратите на хладилната и фризерната част.Ако не
сте сигурни ,че ще се справите с демонтажа и монтирането на
вратите,сигнализирайте
в
оторизирания
сервизен
център.(промяната
посоката на отваряне на вратите не е услуга,включена в гаранционното
обслужване).
Можете да извършите смяната и сами,като
използвате информацията от схемите 1,2 и 3 подолу.Необходимите допълнителни аксесоари ще
намерите в плика доставен с уреда.
Не пропускайте преди извършване на каквито и
да са дейности по поддръжка и техническо
обслужване първо да изключите уреда от ел.
захранването.
•
Отворете
вратата
на
хладилника,демонтирайте горния капак на
вратата(j),като
отстраните
двата
винта
(а).Преместете елемента (g) намиращ се в
горната част на панела на противоположната
страна.Фиг.2
•
Развийте
двата
винта(с),отстранете
планката (d),разположена в горната дясна
част на вратата и монтирайте на другата
страна(с),демонтирайте пластината (b)и
поставете в торбичката за аксесоарите.
Повдигнете вратата и я демонтирайте.
Развийте винта (m),демонтирайте стопера
на вратата(h) и поставете на обратната
страна.Фиг.2
•
•
Демонтирайте
крепежните
елементи
на
фризерната
врата
(a,b
и
с),като
не
пропускате да отстраните и пластмасовия
дистанционер (b)Фиг.3
•
•
•
•
•
Повдигнете вратата на фризера и
демонтирайте.
Извадете
внимателно
тапите(t
и
z)Фиг.4 и поставете от другата страна.
Повдигнете долната решетка (е)с
помощта на отверка
Развийте долния щифт на вратата на
фризера (h,f) и след това завийте на
другата
страна.Не
пропускайте
дистанционера (b)Фиг.4
Поставете
вложката
на
долната
решетка(е) от другата страна.Фиг.5
•
Извадете покриващите щифтове (n,k3бр.) разположени от лявата страна на
мястото на двойния носач и ги
поставете от другата страна.Фиг.3
•
Развийте
фиксиращите
вратата
елементи(u и v)като развиете винта
s.Фиг.4
•
Поставете от другата страна тапите (t
и z)
Монтирайте щифта (m) на двойния носач на вратата от другата страна
Фиг.3
Монтирайте фризерната врата върху носещия щифт(f)Фиг.5
Отворете вратата и фиксирайте носещия щифт,като не пропуснете да
поставите
дистанционера(b).Затегнете
винтовете(с).Страните
на
вратата трябва да са успоредни на стените на хладилника.
Поставете вратата на хладилника.Извадете елементите за фиксиране
на вратата от пакета с аксесоарите и завийте прикрепващите винтове
(с).Фиг.1
Отворете вратата на хладилника, монтирайте горния капак на
вратата(j),като завиете двата винта (а).Фиг.2
Инсталирайте хладилника на място,нивелирайте и включете в
ел.мрежата.
•
•
•
•
•
•
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising