Electrolux | EN12900AW | User manual | Electrolux EN12900AW Ръководство за употреба

Electrolux EN12900AW Ръководство за употреба
EN12900AW
EN12900AX
EN2900ADW
EN2900ADX
................................................ .............................................
BG ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР
РЪКОВОДСТВО ЗА
2
УПОТРЕБА
CS CHLADNIČKA S
NÁVOD K POUŽITÍ
17
MRAZNIČKOU
HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
31
MK ФРИЖИДЕР СО
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ 46
ЗАМРЗНУВАЧ
RU ХОЛОДИЛЬНИКИНСТРУКЦИЯ ПО
61
МОРОЗИЛЬНИК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ДЕЙСТВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ИНСТАЛИРАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия
професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че
когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите страхотни резултати по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.electrolux.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
От интерес на вашата безопасност и за осигу‐
ряване на правилна употреба, преди да ин‐
сталирате и използвате уреда за пръв път,
прочетете това ръководство за потребителя
внимателно, включително препоръките и
предупрежденията. За да избегнете ненужни
грешки и злополуки, важно е да внимавате
всички хора, които използват уреда, да са на‐
пълно запознати с неговата работа и сред‐
ствата за предпазване. Запазете тези ин‐
струкции и се погрижете те да останат към
уреда, ако той бъде преместен или продаден,
така че всеки, който го използва през целия
му срок на експлоатация, да бъде добре ин‐
формиран за употребата и безопасността на
уреда.
За защита на живота и имуществото си спаз‐
вайте предпазните мерки от инструкциите за
потребителя, тъй като производителят не но‐
си отговорност за повреди, предизвикани по‐
ради неспазването им.
1.1 Безопасност за децата и хората
с намалени способности
• Този уред не е предназначен за употреба
от лица (включително деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени възмож‐
ности, с недостатъчен опит и познания ос‐
вен ако не се наблюдават или са им даде‐
ни инструкции за употребата на уреда от
лице, отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за да се
гарантира, че няма да си играят с уреда.
• Съхранявайте опаковъчните материали да‐
леч от обсега на деца. Съществува опас‐
ност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете щеп‐
села от контакта, срежете кабела на за‐
хранването (възможно най-близо до уреда)
и демонтирайте вратата, за да предотвра‐
тите удар с електрически ток и евентуално‐
то затваряне на деца в него по време на
игра.
• Ако с този уред, който има магнитни уплът‐
нения на вратата, ще замените по-стар
уред с пружинен затвор (ключалка) на вра‐
тата или капака, уверете се, че пружинният
затвор е неизползваем, преди да изхвърли‐
те употребявания уред. Така ще предот‐
вратите смъртна опасност от затварянето
на деца вътре.
1.2 Общи инструкции за
безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не запушвайте вентилационните отвори от
външната или вътрешната част на уреда.
• Уредът е предназначен за съхранение на
хранителни продукти и/или напитки при
стандартни домашни условия и други бито‐
ви нужди като:
– кухненски зони за персонал в магазини,
офиси и други работни места;
– ферми и от клиенти в хотели, мотели и
друг вид жилищно настаняване;
– хотели, които предлагат нощувка и за‐
куска;
– кетеринг и подобни приложения за тър‐
говия на дребно.
• Не използвайте механични инструменти
или други неестествени средства за уско‐
ряване на процеса на размразяване.
• Не използвайте други електрически уреди
(като машини за сладолед) в хладилници и
фризери, освен ако не са одобрени за тази
цел от производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
• В хладилната верига на уреда се съдържа
изобутан (R600a) - природен газ, който има
високо ниво на съвместимост с околната
среда, но въпреки това е запалим.
По време на транспортиране и инсталира‐
не на уреда внимавайте да не повредите
някой от компонентите на хладилната ве‐
рига.
Ако хладилната верига е повредена:
– избягвайте открити пламъци и запали‐
телни източници
– проветрете напълно помещението, в
което се намира уредът
• Опасно е да се променят спецификациите
или да се видоизменя този продукт по ка‐
къвто и да било начин. Повреда в захран‐
ващия кабел може да предизвика късо съе‐
динение, пожар или електрически удар.
4
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всички електрически компоненти (за‐
хранващ кабел, щепсел, компресор)
трябва да се подменят от сертифици‐
ран сервизен представител или ква‐
лифициран сервизен персонал, за да
се предотвратят всякакви опасности.
Захранващият кабел не трябва да се
удължава.
2. Проверете дали щепселът на захран‐
ващия кабел на гърба на уреда не е
смачкан или повреден. Смачкан или
повреден захранващ щепсел може да
прегрее и да предизвика пожар.
3. Погрижете се да осигурите достъп до
щепсела на уреда, свързан към за‐
хранващата мрежа.
4. Не дърпайте захранващия кабел.
5. Ако контактът на захранването е раз‐
хлабен, не вкарвайте щепсела в него.
Съществува опасност от електрически
удар или пожар.
6. Не бива да използвате уреда без капа‐
ка на лампата (ако има такъв) за въ‐
трешно осветление.
Този електроуред е тежък. Трябва да се
внимава при преместването му.
Не местете и не докосвайте продукти от
фризерното отделение, ако ръцете ви са
влажни/мокри, тъй като това може да дове‐
де до отлепяне на кожата или т.н. студено
изгаряне.
Избягвайте продължителното излагане на
уреда на пряка слънчева светлина.
Лампите с крушки (ако има такива) в този
уред са специални лампи, създадени само
за употреба в домакински уреди. Не са под‐
ходящи за осветление на домашни поме‐
щения.
1.
•
•
•
•
1.3 Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху пласт‐
масовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или теч‐
ности в уреда, тъй като могат да избухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти ди‐
ректно срещу въздушното отверстие от за‐
дната страна. (Ако уредът работи без за‐
скрежаване)
• Замразената храна не трябва да се замра‐
зява отново, след като е била размразена.
• Съхранявайте предварително пакетирана
храна в съответствие с инструкциите на
производителя й.
• Препоръките за съхранение на производи‐
теля на уреда трябва да се спазват стрикт‐
но. Вижте съответните инструкции.
• Не съхранявайте газирани напитки във
фризерното отделение, тъй като създават
налягане върху съда, което може да дове‐
де до неговото пръсване и да причини по‐
вреда на уреда.
• Яденето на сладоледени изделия направо
от уреда може да доведе до "студено изга‐
ряне".
1.4 Грижи и почистване
• Преди обслужване изключете уреда и изва‐
дете щепсела от контакта.
• Не почиствайте уреда с метални предмети.
• Не използвайте остри предмети за отстра‐
няване на скреж от уреда. Използвайте
пластмасова стъргалка.
• Редовно проверявайте канала за оттичане
за вода от обезскрежаване на хладилника.
При необходимост почиствайте канала. Ако
каналът за оттичане се запуши, водата ще
се събере на дъното на уреда.
1.5 Инсталиране
За свързването към електроснабдя‐
ването внимателно следвайте ин‐
струкциите, дадени в съответните
раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете дали ня‐
ма повреди по него. Не свързвайте уреда,
ако е повреден. Веднага съобщете за въз‐
можни повреди на мястото, откъдето сте го
купили. В такъв случай запазете опаковка‐
та.
• Препоръчително е да изчакате поне четири
часа, преди да свържете уреда, за да даде‐
те възможност на маслото да се стече
обратно в компресора.
• Трябва да се осигури правилна циркулация
на въздуха около уреда - в противен слу‐
чай той може да прегрее. За да осигурите
достатъчна вентилация, следвайте съо‐
тветните инструкции за монтаж.
• Когато е възможно, гърбът на уреда трябва
да е до стена, за да се избегне докосване‐
то или хващането на горещи части (компре‐
БЪЛГАРСКИ
1.7 Опазване на околната среда
сор, кондензер) и да се избегнат евентуал‐
ни изгаряния.
• Уредът не трябва да се поставя в близост
до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъпен,
след инсталирането на уреда.
• Свързвайте само към водоснабдителна
мрежа с питейна вода (ако се предвижда
свързване с водопроводна мрежа).
Както хладилната верига, така и изо‐
лационните материали на този уред,
не съдържат никакви газове, които
биха могли да увредят озоновия
слой. Уредът не трябва да се изхвър‐
ля заедно с битовите отпадъци. Изо‐
лационната пяна съдържа възпламе‐
ними газове: уредът трябва да се из‐
хвърля в съответствие с приложими‐
те нормативни уредби, които може да
получите от местните общински вла‐
сти. Внимавайте да не повредите ох‐
лаждащия блок особено отзад в бли‐
зост до топлообменника. Материали‐
те, използвани в този уред и марки‐
, могат да бъ‐
рани със символа
дат рециклирани.
1.6 Обслужване
• Всякакви електротехнически работи, нео‐
бходими за обслужването на този уред,
трябва да се извършват от квалифициран
електротехник или компетентно лице.
• Този уред трябва да бъде обслужван от
упълномощен сервизен център и трябва да
бъдат използвани само оригинални резерв‐
ни части.
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
9
1 Чекмеджета за зеленчуци
5
4
5
6
8
2 Рафтове в шкафа
7
6
www.electrolux.com
3 Поставка за бутилки
4 Kомандно табло
5 Рафт за млечни продукти
6 Рафт на вратата
7 Рафт за бутилки
8 Фризер кошници
9 Табелка с данни
3. ДЕЙСТВИЕ
3.1 Включване
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за температурата по
посока на часовниковата стрелка на средно
положение.
3.2 Изключване
За да изключите уреда, завъртете регулатора
за температурата в положение "O".
3.3 Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
За да работите с уреда, процедирайте по
следния начин:
• завъртете регулатора за температурата
към по-ниско положение, за да е възможно
най-малко студено.
• завъртете регулатора за температурата
към по-високо положение, за да е възмож‐
но най-студено.
Точната настройка обаче трябва да се избе‐
ре, като се има предвид, че температурата
във вътрешността на уреда зависи от:
• стайната температура
• колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните храни
• местоположението на уреда.
Ако температурата в помещението е
висока или ако уредът е напълно за‐
реден и е настроен на най-ниската
температура, тогава уредът може да
работи непрекъснато, предизвиквай‐
ки образуването на скреж по задната
стена. В такъв случай кръговият се‐
лектор трябва да се завърти на повисока температура, за да се задей‐
ства автоматичното размразяване и
следователно да се намали консума‐
цията на енергия.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
4.1 Съхранение на замразени
храни
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е използван,
оставете уреда да работи поне 2 часа, преди
да поставите хранителните продукти в отде‐
лението.
Шкафчетатата във фризета гарантират, че
лесно и бързо да се намерят желаните от Вас
пакети с храна. Ако големи количества храна
следва да се съхраняват, премахнете всички
шкафчета, освен най-долното шкафче, което
трябва да стои на своето място, за да осигу‐
рява добро въздушно циркулиране. На всички
рафтове е възможно да се постави храна,
която да се подава до 15 мм от вратата.
В случай на аварийно размразяване,
например поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен за по-дъл‐
го време, отколкото е посочено в та‐
блицата с техническите специфика‐
ции срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се консу‐
мира бързо или да се сготви веднага
и след това да се замрази отново
(след охлаждане).
БЪЛГАРСКИ
7
4.2 Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо за за‐
мразяване на пресни хранителни продукти и
за дълготрайно съхранение на готови дълбо‐
ко замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е необхо‐
димо да се променя средното положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към по-високите
положения, за да получите максимално изсту‐
дяване.
В това състояние температурата в
отделението на хладилника може да
спадне под 0°C. Ако това стане, вър‐
нете регулатора на температурата
към по-топло положение.
Поставете пресните хранителни продукти за
замразяване на долното отделение.
4.3 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени храни,
преди да бъдат използвани, могат да се раз‐
мразят в хладилника или при стайна темпера‐
тура, в зависимост от времето, което имате за
тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори все
още замразени, направо от фризера: в такъв
случай готвенето ще отнеме повече време.
1
2
Не местете големия долен рафт за
врата, за да осигурите правилна цир‐
кулация на въздуха.
4.5 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани със се‐
рия от плъзгачи, така че рафтовете да могат
да се разположат според предпочитанията
ви.
Някой рафтове трябва да бъдат повдигнати в
задния край, за да могат да се извадят.
4.4 Позициониране на рафтовете
на вратата
За да е възможно съхранението на продукти в
опаковки с различна големина, рафтовете на
вратата могат да се поставят на различна ви‐
сочина.
За да извършите тези настройки, процедирай‐
те по следния начин:
постепенно издърпайте рафта по посока на
стрелките, докато не я освободите, а след то‐
ва я поставете в желаната позиция.
Не премествайте стъкления рафт над
чекмеджето за зеленчуци, за да оси‐
гурите правилна циркулация на въз‐
духа.
4.6 Поставка за бутилки
Поставете бутилките (с отвора напред) в
предварително поставения рафт.
Ако рафтът е разположен хоризон‐
тално, поставяйте само затворени
бутилки.
Този рафт-поставка за бутилки може да се на‐
кланя, за да побира вече отворени бутилки.
За да се получи този резултат, повдигнете
рафта, така че да може да се завърти нагоре
и да се постави на следващото по-горно ниво.
8
www.electrolux.com
или да паднат. При изваждане от фризера,
дръпнете кошницата към себе си до упор,
след което я извадете, като наклоните пред‐
ната й част нагоре.
2
1
4.7 Изваждане на кошници за
замразяване от фризера
Когато я поставяте на място, леко повдигнете
предната част на кошницата, за да я вкарате
във фризера. След като преминете крайните
точки, натиснете кошниците обратно на мя‐
сто.
Кошниците за замразяване имат ограничител,
за да не могат случайно да бъдат извадени
5. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
5.1 Звуци при нормална работа
• Може да чуете леко клокочене и бълбука‐
не, когато хладилният агент се изпомпва
през серпентините или тръбите. Това е
нормално.
• Когато компресорът работи, хладилният
агент циркулира, задвижван от помпите, и
можете да чуете свистящ звук и пулсиращ
шум от компресора. Това е нормално.
• Топлинното разширение може да предиз‐
вика кратък пукащ шум. Това е нормално, а
не опасно физическо явление. Това е нор‐
мално.
• Когато компресорът се включва и изключ‐
ва, ще чуете леко щракване от регулатора
на температурата. Това е нормално.
5.2 Съвети за икономии на
електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я оставяй‐
те отворена по-дълго от абсолютно необхо‐
димото.
• Ако температурата в помещението е висо‐
ка, регулаторът на температурата е на‐
строен на най-високата настройка и ако
уредът е напълно зареден, тогава компре‐
сорът може да работи непрекъснато, пре‐
дизвиквайки образуването на скреж или
лед по изпарителя. Ако това стане, завър‐
тете регулатора на температурата на пониска настройка, за да дадете възможност
да се стартира автоматичното размразява‐
не и така да се реализира икономия на
енергия.
5.3 Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни хранителни
продукти
За да постигнете най-добри резултати:
• не съхранявайте топли храни или вдигащи
пара течности в хладилника
• покривайте или завивайте храната, особе‐
но ако има силна миризма
• поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея
БЪЛГАРСКИ
5.4 Съвети за съхраняване в
хладилник
Полезни съвети:
Месо (всякакви видове): завийте в полиетиле‐
нови пликове и поставете на стъкления рафт
над чекмеджетата за зеленчуци.
За да е безопасно, съхранявайте храната по
този начин най-много за един или два дни.
Готвени храни, студени блюда и т.н: трябва
да са покрити и могат да се поставят на всеки
рафт.
Плодове и зеленчуци: трябва да са добре из‐
мити и поставени в специалното предоставе‐
но чекмедже. При контакт лимоновият сок мо‐
же да обезцвети пластмасовите части на хла‐
дилника. Следователно се препоръчва цитру‐
совите плодове да се съхраняват в отделни
контейнери.
Масло и сирене: трябва да се поставят в спе‐
циални херметично затворени контейнери или
да са завити с алуминиево фолио или в по‐
лиетиленови торбички, за да се предпазят
възможно най-добре от влиянието на възду‐
ха.
Бутилки: трябва да с капачка и да се съхраня‐
ват на рафта за бутилки на вратата.
Банани, картофи, лук и чесън, ако не са паке‐
тирани, не трябва да се съхраняват в хладил‐
ника.
5.5 Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви по‐
могнем да възползвате най-добре от процеса
на замразяване:
• максималното количество храна, което мо‐
же да се замрази в рамките на 24 часа. е
посочено на табелката на уреда;
• процесът на замразяване отнема 24 часа.
През този период не трябва да се добавя
допълнително храна за замразяване;
• замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни продук‐
ти;
• разделяйте храната на малки порции, за да
може да се замрази бързо и напълно и за
да можете да размразявате впоследствие
само нужното ви количество;
9
• обвийте хранителните продукти в алуми‐
ниево фолио или в полиетиленови торбич‐
ки и проверете дали торбичките са вакуу‐
мирани;
• не позволявайте прясна, незамразена хра‐
на да се допира до вече замразени храни‐
телни продукти и така ще избегнете пови‐
шаване на температурата им;
• постните храни се съхраняват по-добре от
мазните; солта намалява периода на съ‐
хранение на продуктите;
• има вероятност ледените кубчета, ако се
консумират веднага след изваждането им
от фризерното отделение, да причинят
"студено изгаряне" на кожата;
• препоръчително е да отбележите датата на
замразяване върху всяка опаковка, така че
по-късно да можете да проверявате етике‐
та за времето на съхранение;
5.6 Съвети за съхранение на
замразени храни
Кошниците във фризера гарантират, че е лес‐
но и бързо да се намерят желаните от Вас па‐
кети с храна. Ако са съхранени големи коли‐
чества храна, премахнете всички чекмеджета
без най-долната кошница, която трябва да
стои на мястото си, за да осигурява въздушна
циркулация.
За да постигнете най-добри резултати, трябва
да направите следното:
• проверете дали фабрично замразените
хранителни продукти са правилно съхраня‐
вани в магазина;
• постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от магазина
до фризера за възможно най-късо време;
• не отваряйте вратата често и не я оставяй‐
те отворена по-дълго от абсолютно необхо‐
димото;
• веднъж размразена, храната се разваля
бързо и не може да бъде замразявана по‐
вторно;
• не превишавайте срока на съхранение, по‐
сочен от производителя на хранителния
продукт.
10 www.electrolux.com
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
6.1 Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път, по‐
чистете вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена вода (неу‐
трален сапун), за да отстраните типичната за
новите изделия миризма, а след това подсу‐
шете напълно.
Не използвайте миялни препарати
или абразивни прахове, тъй като това
ще повреди покритието.
ВНИМАНИЕ!
Изключете уреда от контакта преди
извършването на каквито и да било
операция по поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок; следователно под‐
дръжката и презареждането трябва
да се извършват от упълномощени
техници.
6.2 Процедура за почистване на
дозатора за вода
Оборудването трябва да се почиства редов‐
но:
• почиствайте вътрешността и принадлежно‐
стите с хладка вода и малко неутрален са‐
пун.
• редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте сигур‐
ни, че са чисти и без замърсявания.
• изплакнете и подсушете напълно.
Не дърпайте, не премествайте и не
повреждайте тръбите и/или кабелите
в корпуса.
Никога не използвайте миялни препа‐
рати, абразивни прахове, силно пар‐
фюмирани почистващи продукти или
восъчни препарати за полиране, тъй
като могат да повредят повърхността
и да оставят силна миризма.
Изчистете кондензера (черната решетка) и
компресора в задната част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри работата на уреда
и ще реализира икономия на енергия.
Внимавайте да не повредите охлаж‐
дащата система.
Много почистващи препарати за кухненски по‐
върхности съдържат химикали, които могат
да въздействат агресивно или да повредят
пластмасите, използвани в уреда. По тази
причина е препоръчително външната част на
уреда да се почиства само с топла вода, към
която е добавен малко миялен препарат.
След почистване свържете отново уреда към
захранващата мрежа.
6.3 Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се отстра‐
нява автоматично от изпарителя в хладилно‐
то отделение при всяко спиране на компресо‐
ра на електромотора. Водата от размразява‐
нето се оттича по улей и се събира в специа‐
лен контейнер, разположен в задната част на
уреда, над електромотора на компресора, от‐
където се изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора за
оттичане на размразената вода в средата на
хладилното отделение, за да предотвратите
преливане на водата и отцеждането й върху
храната вътре.
Използвайте специалното приспособление за
почистване, което ще намерите в отвора за
отцеждане.
БЪЛГАРСКИ
6.4 Размразяване на фризера
Известно количество скреж винаги ще се на‐
трупва по рафтовете на фризера и около гор‐
ното отделение.
Обезскрежавайте фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
11
• Раздвижете канала за оттичане от мястото
й, натиснете го, както е показано на фигу‐
рата, и го поставете на място в долното
чекмедже на фризера, където да може да
се събира водата.
• внимателно изстържете леда, когато започ‐
не да се топи. Използвайте дървена или
пластмасова стъргалка
• след като ледът се разтопи, почистете и из‐
бършете до сухо корпуса, а после върнете
канала за оттичане на място.
• включете уреда и върнете на място замра‐
зените храни.
Препоръчва се уредът да работи в продълже‐
ние на няколко часа при най-висока позиция
на термостатично регулиране, така че той да
може да достигне необходимата температура
за съхранение, колкото е възможно по-бързо.
За да отстраните леда следвайте следните
инструкции:
• изтеглете щепсела от стенния контакт, или
изключете уреда
• извадете всички съхранявани храни, опако‐
вайте ги в няколко пласта вестник и ги по‐
ставете на хладно място
• извадете чекмеджетата от фризера
• поставете изолационен материал около
чекмеджетата, например одеяла или вест‐
ници.
Обезскрежаването може да се ускори, ако по‐
ставите съдове с гореща вода (но не кипяща)
вътре във фризера
Никога не използвайте остри метални
инструменти, за да изстъргвате лед
от евапоратора, тъй като може да го
повредите. Не използвайте машинни
съоръжения или други средства за
ускоряване на процеса на размразя‐
ване, различни от препоръчаните от
производителя. Увеличаването на
температурата на пакетирани замра‐
зени храни, по време на размразява‐
не, може да намали срока им на год‐
ност.
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Преди отстраняване на неизправно‐
стите изключете щепсела от електри‐
ческия контакт.
Само квалифициран електротехник
или компетентно лице трябва да от‐
странява неизправност, която не е в
този наръчник.
Съществуват някои шумове по време
на нормалното използване (компре‐
сор, циркулация на охлаждащия
агент)
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не се поддържа пра‐
вилно.
Проверете дали уредът е по‐
ставен стабилно (всичките че‐
тири крачета трябва да се
опират върху пода).
12 www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Може регулаторът на темпе‐
ратурата да не е настроен
правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Вратата не е добре затворе‐
на.
Вижте "Затваряне на вратата".
Вратата е отваряна твърде
често.
Не дръжте вратата отворена
по-дълго от необходимото.
Температурата на уреда е
твърде висока.
Изчакайте температурата на
уреда да спадне до темпера‐
турата в помещението, преди
да съхранявате продукти.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Намалете температурата в по‐
мещението.
По задната стена на хла‐ По време на процеса на
дилника се стича вода.
обезскрежаване, водата от
скрежа се стича по задната
стена.
В хладилника се събира
вода.
Това е нормално.
Отворът за излизане на вода Почистете отвора за излизане
е запушен.
на водата.
Има продукти, които пречат
на изтичането на водата в
съда за събиране.
Погрижете се продуктите да
не се допират до задната сте‐
на.
На пода тече вода.
Изходящият маркуч за топя‐
щата се вода не се излива в
тавата на изпарителя над
компресора.
Свържете изходящия маркуч
за топящата се вода към тава‐
та на изпарителя.
Има твърде много скреж
и лед.
Продуктите не са увити пра‐
вилно.
Увийте ги по-добре.
Вратата не е добре затворе‐
на.
Вижте "Затваряне на вратата".
Може регулаторът на темпе‐
ратурата да не е настроен
правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Температурата в уреда е Може регулаторът на темпе‐
твърде ниска.
ратурата да не е настроен
правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Температурата в уреда е Може регулаторът на темпе‐
твърде висока.
ратурата да не е настроен
правилно.
Задайте на по-ниска темпера‐
тура.
Вратата не е добре затворе‐
на.
Вижте "Затваряне на вратата".
Температурата на уреда е
твърде висока.
Изчакайте температурата на
уреда да спадне до темпера‐
турата в помещението, преди
да съхранявате продукти.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
13
Решение
Едновременно се съхраняват Зареждайте за едновременно
прекалено много продукти.
съхранение по-малко продук‐
ти.
Температурата в отделе‐ Няма циркулация на студен
нието на хладилника е
въздух в хладилника.
твърде висока.
Погрижете се да има циркула‐
ция на студен въздух в уреда.
Температурата в отделе‐ Продуктите са твърде близо
нието на фризера е
един до друг.
твърде висока.
Съхранявайте продуктите та‐
ка, че да има циркулация на
студен въздух.
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен до‐
бре в контакта.
Включете правилно щепсела в
контакта на захранващата
мрежа.
Към уреда няма захранване.
Няма напрежение в мрежо‐
вия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Осветлението не работи. Лампичката е в режим на из‐
чакване.
Затворете и отворете вратата.
Крушката е дефектна.
Ако уредът все още не работи правилно след
горните проверки, обърнете се към сервиза
за поддръжка.
Вж. "Смяна на крушката".
Отворете вратата. Уверете се, че круш‐
ката свети.
7.
7.1 Смяна на крушката
Уредът е снабден с интериорна светодиодна
лампичка с дълъг живот.
1. Изключете уреда от мрежата.
2. Натиснете движимата част, за да освобо‐
дите капака на крушката (1).
3. Свалете капака на крушката (2).
4. Ако е необходимо заменете лампичката с
осветително тяло, което има подобна ха‐
рактеристика на осветляване и мощност.
Препоръчваме ви да използвате Osram
PARATHOM SPECIAL T26 0.8 вата.
5. Поставете капака на крушката.
6. Свържете уреда към мрежата.
1
2
7.2 Затваряне на вратата
1.
2.
3.
Почистете уплътненията на вратичката.
При необходимост регулирайте вратата.
Вижте "Инсталиране".
Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се със сервизния
център.
14 www.electrolux.com
8.1 Разполагане
Монтирайте този уред на място, където тем‐
пературата в помещението отговаря на кли‐
матичния клас, посочен на табелката с данни
на уреда:
Клима‐
тичен
клас
Стайната температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
8.2 Местоположение
Уредът трябва да се инсталира достатъчно
далеч от източници на топлина като радиато‐
ри, бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има циркулация на студен
въздух по вътрешната задна стена. За да се
осигури най-ефективна работа, когато уредът
е разположен под висящ кухненски шкаф, ми‐
нималното разстояние между горната му част
и стенния шкаф трябва да бъде най-малко
100 мм. В идеалния случай уредът не трябва
да се поставя под висящи кухненски шкафо‐
ве. Точното нивелиране се осигурява чрез ед‐
но или повече регулируеми крачета в основа‐
та на уреда.
A
B
20 mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да инсталирате уреда,проче‐
тете внимателно "Информация за
безопасност" за своя собствена безо‐
пасност и за правилната работа на
уреда.
100 mm
min
8. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Трябва да можете да изключвате
уреда от мрежовото захранване; за‐
това след инсталирането щепселът
трябва да е леснодостъпен.
8.3 Свързване в електрическата
мрежа
Преди включване към електрозахранващата
мрежа проверете дали напрежението и често‐
тата на табелката с данни отговарят на тези
от домашната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта щепсе‐
лът на захранващият кабел има специален
контакт. Ако домашният контакт на електро‐
захранването не е заземен, свържете уреда
към отделен заземяващ кабел в съответствие
с действащите нормативни разпоредби след
консултация с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако го‐
репосочените мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на директивите на ЕИО.
8.4 Задни дистанционни втулки
Двата раздалечителя се намират в плика с
документация.
Изпълнете тези стъпки за монтиране на раз‐
далечителите:
1. Освободете винта.
2. Поставете раздалечителя под винта.
3. Завъртете раздалечителя надясно.
4. Отново затегнете винтовете.
БЪЛГАРСКИ
15
• Поставете щифта на средната панта (E) в
левия отвор на долната врата.
2
A
B
1
4
3
E
F
8.5 Нивелиране
При разполагането на уреда трябва да подси‐
гурите нивелирането му. Това може да се по‐
стигне с две регулируеми крачета отпред на
дъното.
C
D
• Развинтете опорният щифт на горната пан‐
тата и я завийте на отсрещната страна.
8.6 Промяна на посоката на
отваряне на вратата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди извършването на каквито и да
било операции, извадете щепсела от
контакта.
Препоръчително е да извършите
следващите операции заедно с друго
лице, което да държи здраво вратите
на уреда по време на работа.
За да промените посоката на отваряне на
вратата, извършете следните стъпки:
• Отворете вратичките. Развийте средната
панта (В). Свалете пластмасовата втулка
(А)
• Извадете втулката (F) и я преместете на
отсрещната страна на шарнира на пантата
(E).
• Свалете вратите.
• Свалете щифта на левия капак на средна‐
та панта (C, D) и го преместете на отсрещ‐
ната страна.
• Премахнете вратата с помощта на инстру‐
мент. (A).
• Развийте опорния щифт на долната панта
(В) и втулката (С) и ги поставете на от‐
срещната страна.
• Поставете отново капака (А) на отсрещната
страна.
A
B
C
• Извадете филтрите (В). Свалете щифтове‐
те на капачетата (А).
• Развинтете дръжките (С) и ги закрепете на
отсрещната страна.
16 www.electrolux.com
• Поставете отново щифтовете на капачета‐
та (А) на отсрещната страна.
B
C
A
Направете финална проверка, за да се увери‐
те, че:
• Всички винтове са затегнати.
• Магнитното уплътнение прилепва към рам‐
ката.
• Вратата се отваря и затваря правилно.
Ако стайната температура е ниска (напр. през
зимата), уплътнението може да не прилепва
идеално към рамката.В такъв случай след
време ще се получи естествено прилягане на
уплътнението.
Ако не желаете да извършите горните опера‐
ции, обърнете се към най-близкия център за
следпродажбено обслужване. Специалист от
центъра за следпродажбено обслужване ще
извърши обръщането на вратата за ваша
сметка.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери
Височина
1540 мм
Ширина
595 мм
Дълбочина
658 мм
Време на повишаване
20 ч
Напрежение
230-240 V
Честота
50 Hz
Техническите данни се намират на табелката
с данни на лявата вътрешна страна на уреда
и на етикета за енергийна категория.
10. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и електронни
уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със
символа , заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
ČESKY
17
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROVOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
20
21
23
24
25
27
29
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
18 www.electrolux.com
1.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním použi‐
tím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími omy‐
ly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby,
které budou používat tento spotřebič, seznámily
s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Ty‐
to pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho použí‐
vání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a
uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a po‐
škození způsobené jejich nedodržením.
1.1 Bezpečnost dětí a
hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včet‐
ně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud je ne‐
sledují osoby odpovědné za jejich bezpeč‐
nost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k
použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hro‐
zí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte
zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel
(co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře,
aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetic‐
kým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou)
na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvi‐
dací pružinový zámek znehodnotit. Děti se
pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
1.2 Všeobecné bezpečnostní
informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory na po‐
vrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potra‐
vin nebo nápojů v běžné domácnosti a podob‐
nému použití jako např.:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních
prostředích;
– farmářské domy a pro zákazníky hotelů,
motelů a jiných ubytovacích zařízení;
– penziony a ubytovny;
– catering a podobná neobchodní využití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte me‐
chanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje (např. výrobníky
zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo
v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní ze‐
mní plyn, který je dobře snášen životním
prostředím, ale je za určitých podmínek hořla‐
vý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte
na to, aby nedošlo k poškození žádné části
chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený
oheň a všechny jeho možné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli
jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jaké‐
koli poškození kabelu může způsobit zkrat,
požár nebo úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást (napáje‐
cí kabel, zástrčku, kompresor) smí z dů‐
vodu možného rizika vyměňovat pouze
autorizovaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.
1.
2.
Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená
nebo poškozená zadní stranou spotřebi‐
če. Stlačená nebo poškozená zástrčka
se může přehřát a způsobit požár.
ČESKY
Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, neza‐
sunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního
osvětlení (je-li součástí vybavení) nesmí
provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se
jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ru‐
ce, protože byste si mohli způsobit odřeniny
nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají speciální žá‐
rovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze
pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žá‐
rovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
3.
•
•
•
•
1.3 Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na pla‐
stové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny,
protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory
v zadní stěně. (Pokud je spotřebič beznámra‐
zový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí
znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte pod‐
le pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchová‐
ní potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se
příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vy‐
sokým obsahem kysličníku uhličitého nebo
nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na
nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a po‐
škodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mraznič‐
ky, hrozí nebezpečí popálení.
1.4 Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
19
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor
na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolně‐
te ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda
na dno chladničky.
1.5 Instalace
U elektrického připojení se pečlivě řiďte
pokyny uvedenými v příslušných od‐
stavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není po‐
škozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapo‐
jujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě
nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič
koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkula‐
ce vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení
dostatečného větrání se řiďte pokyny k insta‐
laci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát za‐
dní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části
nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a ne‐
mohli jste o ně zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiá‐
torů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je
k dispozici vodovodní přípojka).
1.6 Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapo‐
jení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se
na autorizované servisní středisko, které smí
použít výhradně originální náhradní díly.
1.7 Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních mate‐
riálech. Spotřebič nelikvidujte společně
s domácím odpadem a smetím. Izolační
pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič
je nutné zlikvidovat podle příslušných
předpisů, které získáte na obecním
úřadě. Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti výmění‐
20 www.electrolux.com
ku tepla. Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné.
2. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
9
1 Zásuvky na zeleninu
2 Úložné police
3 Stojan na lahve
4 Ovládací panel
5 Police na mléčné výrobky
4
5
6
7
8
6 Police ve dveřích
7 Police na lahve
8 Mrazicí koše
9 Typový štítek
3. PROVOZ
3.1 Zapnutí
3.2 Vypnutí
Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na střední
nastavení.
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem
teploty do polohy "O".
ČESKY
3.3 Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na nižší
nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teploty.
• otočte regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty.
Nejvhodnější je obvykle střední nasta‐
vení.
Při hledání přesného nastavení mějte na paměti,
že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
•
•
•
•
21
teplotě místnosti
četnosti otevření dveří
množství vložených potravin
umístění spotřebiče.
Jestliže je okolní teplota vysoká, nebo
je spotřebič zcela zaplněný, a spotřebič
je přitom nastavený na nejnižší teplotu,
může běžet nepřetržitě a na zadní stě‐
ně se pak tvoří námraza. V tomto přípa‐
dě je nutné nastavit vyšší teplotu, aby
se spotřebič automaticky odmrazil, a
tím snížil spotřebu energie.
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
4.1 Uskladnění zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vlo‐
žením potravin běžet nejméně dvě hodiny.
Zásuvky na zmrazování potravin zajišťují rychlý
a snadný přístup k balení potravin, které potřebu‐
jete. Jestliže chcete vložit velké množství potra‐
vin, vyjměte ze spotřebiče všechny zásuvky
kromě spodní, která musí být na svém místě,
aby byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu. Na
všech policích lze uložit potraviny, které přeční‐
vají do vzdálenosti 15 mm ode dveří.
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce technických
údajů, je nutné rozmražené potraviny
rychle spotřebovat nebo ihned tepelně
upravit a (po ochlazení) opět zmrazit.
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte
do dolního oddílu.
4.3 Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je
možné před použitím rozmrazit v chladničce ne‐
bo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte
času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmraze‐
né, přímo z mrazničky: čas přípravy bude ale v
tomto případě delší.
4.4 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
Tato nastavení provedete následovně:
pomalu posunujte polici ve směru šipek, dokud
se neuvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy.
4.2 Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých
potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné
změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem te‐
ploty směrem na vyšší nastavení, abyste dosáhli
maximálního chladu.
Teplota chladicího oddílu pak může
klesnout pod 0°C. V tomto případě oto‐
čte regulátorem teploty zpět na teplejší
nastavení.
1
2
22 www.electrolux.com
Velká spodní dveřní police musí zůstat
na svém místě, aby byla zajištěna řád‐
ná cirkulace vzduchu.
4.5 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých
se podle přání zasunují police.
Některé police je třeba před jejich vyjmutím nad‐
zvednout za jejich zadní hranu.
4.7 Vyjmutí košů na zmrazování
potravin z mrazničky
Koše na zmrazování potravin jsou vybaveny za‐
rážkou, aby se nedaly náhodně odstranit, nebo
nevypadly. Chcete-li je z mrazničky vyjmout, vy‐
táhněte koš směrem k sobě až na doraz, a pak
jej vytáhněte ven zdvihnutím jeho přední části
směrem nahoru.
2
1
Skleněná police nad zásuvkou na zele‐
ninu musí ale vždy zůstat na svém mí‐
stě k zajištění správného oběhu vzdu‐
chu.
4.6 Stojan na lahve
Lahve položte (hrdly dopředu) do police umístě‐
né v chladničce.
Pokud je police umístěná vodorovně,
položte na ni pouze zavřené lahve.
Tuto polici na lahve můžete vpředu nadzdvih‐
nout, abyste do ní mohli také uložit již otevřené
lahve. Vytáhněte polici tak, abyste ji mohli natočit
nahoru a položit na vyšší úroveň.
Chcete-li koš vrátit zpět, lehce nadzdvihněte
přední část koše, abyste jej mohli vložit do mra‐
zničky. Jakmile je koš nad zarážkami, zasuňte
koš dozadu na jeho místo.
ČESKY
23
5. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
5.1 Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina čerpána chladicím
hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk
slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu.
• Když je kompresor spuštěný a čerpá se chla‐
dící médium, může to být doprovázeno drnče‐
ním nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Nejde o závadu.
• Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapra‐
skání. Jde o přirozený a neškodný fyzikální
jev. Nejde o závadu.
• Když se kompresor spustí nebo vypne, může‐
te zaslechnout slabé kliknutí regulátoru teplo‐
ty. Nejde o závadu.
5.2 Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor te‐
ploty je na vyšším nastavení a spotřebič je
zcela zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námra‐
za nebo led. V tomto případě je nutné nastavit
regulátor teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil
spotřebu energie.
5.3 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• Do chladničky nevkládejte teplé potraviny ne‐
bo tekutiny, které se odpařují
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejmé‐
na mají-li silnou vůni
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch
5.4 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénové‐
ho sáčku a položte na skleněnou polici nad zá‐
suvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte
maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt
a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné,
vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek),
které jsou součástí vybavení. Při kontaktu s citro‐
novou šťávou může dojít k zabarvení plastových
částí chladničky. Citrusy se proto doporučuje
uchovávat v oddělených nádobách.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné
nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
Lahve: musí být uzavřeny víčkem a uloženy v
držáku na lahve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
5.5 Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu
dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné
zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém
štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době
nepřidávejte žádné další potraviny ke zmraze‐
ní;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby se
mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak mo‐
žné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu
a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěs‐
né;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotý‐
kat již zmrazených potravin, protože by zvýšily
jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v le‐
pším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bez‐
pečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci okam‐
žitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit po‐
páleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditel‐
ně datum uskladnění, abyste mohli správně
dodržet dobu uchování potravin.
5.6 Tipy pro skladování zmrazených
potravin
Koše na zmrazování potravin zajišťují rychlý a
snadný přístup k balení potravin, které potřebuje‐
te. Jestliže chcete vložit velké množství potravin,
vyjměte ze spotřebiče všechny zásuvky kromě
spodního koše, který musí být na svém místě,
aby byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu.
24 www.electrolux.com
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně
skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z ob‐
chodu přineseny v co nejkratším možném ča‐
se;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a ne‐
smí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou vý‐
robcem na obalu.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek
a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, a pak
vše důkladně utřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zá‐
strčku spotřebiče ze zdroje elektrického
napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný
pracovník.
6.2 Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte
vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami nebo ka‐
bely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku
spotřebiče abrazivní prášky, vysoce pa‐
rfémované čisticí prostředky nebo vo‐
sková leštidla, protože mohou poškodit
povrch a zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na za‐
dní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím se
zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladi‐
cí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umě‐
lou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporuču‐
jeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou
vodou s trochou tekutého mycího prostředku na
nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické
síti.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza auto‐
maticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu
při každém vypnutí motoru kompresoru. Rozmra‐
zená voda vytéká odtokovým otvorem do spe‐
ciální nádoby na zadní straně spotřebiče nad
motorem kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
a kapat na uložené potraviny.
Používejte speciální čisticí nástroj, který najdete
již zasunutý do odtokového otvoru.
ČESKY
6.4 Odmrazování mrazničky
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se
vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy do‐
sáhne tloušťky kolem 3—5 mm.
25
Odmrazování můžete urychlit tak, že do mraznič‐
ky postavíte nádoby s horkou vodou (ne vařící)
• Uvolněte odvodňovací kanálek z jeho umístě‐
ní, zasuňte ho jako na obrázku a dejte ho do
spodní zásuvky mrazničky, kam může voda
odtékat
• Když začne led tát, opatrně ho seškrábejte.
Použijte dřevěnou nebo plastovou škrabku.
• Až roztaje všechen led, vyčistěte a vytřete
vnitřek spotřebiče a vraťte odvodňovací kaná‐
lek zpět na místo.
• Zapněte spotřebič a vložte do něj mražené
potraviny.
Doporučujeme zapnout spotřebič na několik ho‐
din v nejvyšší poloze ovladače termostatu, aby
co nejrychleji dosáhl vhodné teploty k uchování
potravin.
Námrazu odstraníte následujícím způsobem:
• vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nebo vypněte
spotřebič
• vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte
je do několika vrstev novin a dejte je na chlad‐
né místo
• vytáhněte zásuvky mrazničky
• zásuvky zabalte do nějakého izolujícího mate‐
riálu, např. do deky nebo novin.
K odstraňování námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré kovové nástro‐
je. Mohli byste jej poškodit. K urychlení
odmrazování nepoužívejte mechanické
nebo jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem. Zvýšení
teploty zmrazených potravin během od‐
mrazování může zkrátit dobu jejich skla‐
dování.
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POZOR
Při hledání a odstraňování závady vy‐
táhněte zástrčku ze zásuvky.
Odstraňování závady, které není uvede‐
no v tomto návodu, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Během normálního používání vydává
spotřebič různé zvuky (kompresor, chla‐
dicí okruh).
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně posta‐
ven.
Zkontrolujte, zda spotřebič stojí
stabilně (všechny čtyři nožičky
musí stát na podlaze).
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Regulátor teploty může být ne‐
správně nastavený.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste příliš často dveře.
Nenechávejte dveře otevřené
déle, než je nezbytně nutné.
Teplota jídla je příliš vysoká.
Před vložením nechte potraviny
vychladnout na pokojovou teplo‐
tu.
26 www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplota v místnosti je příliš vy‐
soká.
Snižte teplotu v místnosti.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmra‐
zování se na zadní stěně roz‐
mrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odtoku Přemístěte potraviny tak, aby se
vody do odtokového otvoru.
nedotýkaly zadní stěny.
Na podlahu teče voda.
Vývod rozmražené vody neústí Připojte vývod rozmražené vody
do odpařovacího tácu nad
k vypařovacímu tácu.
kompresorem.
Příliš mnoho námrazy a le‐ Potraviny nejsou řádně zabale‐ Zabalte potraviny lépe.
du.
né.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.
Regulátor teploty může být ne‐
správně nastavený.
Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká.
Regulátor teploty může být ne‐
správně nastavený.
Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Regulátor teploty může být ne‐
správně nastavený.
Nastavte nižší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.
Teplota jídla je příliš vysoká.
Před vložením nechte potraviny
vychladnout na pokojovou teplo‐
tu.
Vložili jste příliš velké množství Dávejte do spotřebiče méně po‐
potravin najednou.
travin najednou.
Teplota v chladničce je
příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není zasunutá správ‐
ně do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Spotřebič je bez proudu. Zá‐
suvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku ji‐
ného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovostním
režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Osvětlení nefunguje.
ČESKY
Projevuje-li se závada i po provedení výše uve‐
dených úkonů, zavolejte do nejbližšího poprodej‐
ního střediska.
27
Otevřete dveře spotřebiče. Přesvědčte se,
že se osvětlení rozsvítí.
7.
7.1 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením
pomocí LED diod s dlouhou životností.
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Zatlačením na pohyblivou část uvolněte kryt
žárovky (1).
3. Sejměte kryt žárovky (2).
4. Pokud je zapotřebí žárovku vyměnit, vy‐
měňte ji za žárovku o stejných vlastnostech
a výkonu. Doporučuje se použít žárovku
značky Osram PARATHOM SPECIAL T26
0,8 W.
5. Nasaďte kryt žárovky.
6. Připojte spotřebič k síti.
2
1
7.2 Zavření dveří
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny v části „Instalace“.
V případě potřeby vadné těsnění dveří vy‐
měňte. Obraťte se na autorizované servisní
středisko.
1.
2.
3.
8. INSTALACE
8.1 Umístění
skříňkami alespoň 100 mm. Pokud je to však
možné, spotřebič pod závěsné skříňky nestavte.
Správné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více
seřiditelných nožiček na spodku spotřebiče.
100 mm
min
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní infor‐
mace" ještě před instalací k zajištění
bezpečnosti a správného provozu
spotřebiče.
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém
štítku spotřebiče:
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
8.2 Umístění
Spotřebič musí být instalovaný v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory,
bojlery, přímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že
vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěný pod
závěsnými skříňkami kuchyňské linky, je pro zaji‐
štění správného výkonu nutná minimální vzdále‐
nost mezi horní částí spotřebiče a závěsnými
A
B
20 mm
Klimatic‐
ká třída
UPOZORNĚNÍ
Zástrčka musí být i po instalaci dobře
přístupná, aby bylo možné spotřebič od‐
pojit od elektrické sítě.
8.3 Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku
odpovídají napětí v domácí síti.
28 www.electrolux.com
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zá‐
strčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vyba‐
vena příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v
souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě
nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
8.4 Zadní rozpěrky
Dvě rozpěrky naleznete v sáčku s dokumentací.
Při montáži rozpěrek postupujte následovně:
1. Uvolněte šroub.
2. Zasuňte rozpěrku pod šroub.
3. Otočte rozpěrku do správné polohy.
4. Utáhněte všechny šrouby.
K provedení následujícího postupu do‐
poručujeme přizvat další osobu, která
bude dveře spotřebiče v průběhu práce
držet.
Chcete-li změnit směr otvírání dveří, postupujte
takto:
• Otevřete dveře. Vyšroubujte střední závěs (B).
Sejměte plastovou podložku (A).
• Vyjměte podložku (F) a přesuňte ji na opač‐
nou stranu čepu závěsu (E).
• Sejměte dveře.
• Vyjměte levý čep krytky středního závěsu (C,
D) a přemontujte jej na opačnou stranu.
• Čep středního závěsu (E) nasaďte do levého
otvoru dolních dveří.
A
B
2
E
F
1
4
3
8.5 Vyrovnání
C
D
• Odšroubujte čep horního závěsu a zašroubuj‐
te ho na opačné straně.
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby stál vodo‐
rovně. Můžete ho vyrovnat seřízením dvou do‐
lních předních nožiček.
8.6 Změna směru otvírání dveří
UPOZORNĚNÍ
Před každou činností vytáhněte zá‐
strčku ze síťové zásuvky.
• Odstraňte krytku pomocí nástroje. (A).
• Odšroubujte čep dolního závěsu (B) a podlož‐
ku (C) a nasaďte je na opačné straně.
• Krytku (A) nasaďte zpět na opačné straně.
ČESKY
A
B
C
• Odstraňte krytky (B). Odstraňte čepy krytky
(A).
• Odšroubujte držadla (C) a připevněte je na
opačné straně.
• Čepy krytek (A) nasaďte na opačné straně.
Na závěr zkontrolujte následující:
• Všechny šrouby jsou dotažené.
• Magnetické těsnění přiléhá ke skříni.
• Dveře se správně otvírají i zavírají.
Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se může
stát, že těsnění nebude dokonale doléhat. V ta‐
kovém případě počkejte, až těsnění samo přilne.
Pokud nechcete změnu směru otvírání dveří pro‐
vádět sami, obraťte se na nejbližší autorizované
servisní středisko. Odborník ze servisu provede
změnu směru otevírání dveří na vaše náklady.
B
C
A
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Výška
1540 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
658 mm
Skladovací čas při poruše
20 h
Napětí
230-240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
29
30 www.electrolux.com
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
MAGYAR
31
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŰKÖDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
32
34
35
35
37
38
40
42
44
32 www.electrolux.com
1.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítá‐
sa érdekében a készülék üzembe helyezése és
első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt
a használati útmutatót, beleértve a tippeket és fi‐
gyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és
balesetek elkerülése érdekében fontos annak
biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket
használja, jól ismerje annak működését és biz‐
tonságos használatát. Őrizze meg ezt a haszná‐
lati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza
vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül minden‐
ki, aki használja, megfelelő információkkal ren‐
delkezzen annak használatát és biztonságát ille‐
tően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága
érdekében tartsa be a jelen használati útmutató‐
ban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó
nem felelős az ezek elmulasztása miatt bekövet‐
kező károkért.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képes‐
ségű, illetve megfelelő tapasztalatok és isme‐
retek híján lévő személyek (beleértve a gyer‐
mekeket is) használhassák, hacsak a bizton‐
ságukért felelős személy nem biztosít szá‐
mukra felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről
annak biztosítása érdekében, hogy ne játs‐
szanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermek‐
ektől távol. Fulladásveszélyesek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a du‐
gaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati
tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amen‐
nyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak
megelőzése érdekében, hogy a játszó gyer‐
mekek áramütést szenvedjenek, vagy magu‐
kat a készülékbe zárják.
• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék
egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fedéllel
ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne
felejtse el a régi készülék kidobása előtt hasz‐
nálatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. En‐
nek az a célja, hogy gyerekek ne tudjanak
bennrekedni a készülékben.
1.2 Általános biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT
A készülékházon vagy a beépített szerkezeten
lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen
• A készülék rendeltetése háztartási élelmisze‐
rek és/vagy italok tárolása, és hasonló fel‐
használási területen való alkalmazása, mint
például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken ki‐
alakított személyzeti konyhák;
– tanyaházak, hotelek, motelek és egyéb la‐
kás céljára szolgáló ingatlanok esetén az
ügyfelek számára;
– szállások reggelivel;
– étkeztetés és hasonló, nem kereskedelmi
jellegű alkalmazások.
• Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy
mesterséges eszközöket a leolvasztási folya‐
mat elősegítésére.
• Ne működtessen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) hűtőberendezé‐
sek belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezet‐
ten jóvá nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtő‐
kör.
• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a ké‐
szülék hűtőköre, ez a környezetre csekély ha‐
tást gyakorló, természetes gáz, amely ugya‐
nakkor gyúlékony.
A készülék szállítása és üzembe helyezése
során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtő‐
kör semmilyen összetevője nem sérült meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök
használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget,
ahol a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit meg‐
változtatni vagy a terméket bármilyen módon
átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sé‐
rülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést
okozhat.
MAGYAR
VIGYÁZAT
A veszélyhelyzetek megelőzése érde‐
kében mindenféle elektromos részegy‐
ség (hálózati tápkábel, dugasz, komp‐
resszor) cseréjét hivatalos szervizképvi‐
selőnek vagy szakképzett szervizmun‐
katársnak kell elvégeznie.
A hálózati tápkábelt nem szabad meg‐
hosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne
nyomja össze vagy károsítsa a készülék
hátlapja. Az összenyomott vagy sérült
hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet
okozhat.
3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék há‐
lózati dugasza hozzáférhető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne
csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ára‐
mütés vagy tűz veszélye.
6. Nem szabad működtetni a készüléket, ha
a belső világítás lámpabúrája nincs a he‐
lyén (ha van a készüléken).
Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körülte‐
kintéssel járjon el.
Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne is
érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze nedves
vagy vizes, mivel ez a bőrsérüléseket, illetve
fagyás miatti égési sérüléseket eredményez‐
het.
Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen
napsütésnek a készüléket.
Az ebben a készülékben működő izzólámpák
(ha vannak ilyenek a készülékben) kizárólag
háztartási eszközökhöz kifejlesztett, különle‐
ges fényforrások. Nem alkalmasak helyiségek
megvilágítására.
1.
•
•
•
•
1.3 Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag
részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó
falon lévő levegőkimenet elé. (Ha a készülék
Frost Free rendszerű)
• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után
többé nem szabad újra lefagyasztani.
• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket
az élelmiszergyártó utasításaival összhang‐
ban tárolja.
33
• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó
ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el
az idevonatkozó utasításokat.
• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba,
mert nyomás keletkezik a palackban, ami mi‐
att felrobbanhat és kárt okozhat a készülék‐
ben.
• A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket okoz‐
hat, ha rögtön a készülékből kivéve enni kez‐
dik.
1.4 Ápolás és tisztítás
• A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból.
• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a ké‐
szülékről történő eltávolításához. Használjon
műanyag kaparókést.
• Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrény‐
ben a leolvadt víz számára kialakított vízelve‐
zetőt. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelve‐
zetőt. Ha a vízelvezető el van záródva, a víz
összegyűlik a készülék aljában.
1.5 Üzembe helyezés
Az elektromos hálózatra való csatlakoz‐
tatást illetően kövesse a megfelelő feje‐
zetek útmutatását.
• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze,
vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a
készüléket, ha sérült. Az esetleges sérülése‐
ket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vá‐
sárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomago‐
lást.
• Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék
bekötésével és hagyni, hogy az olaj vissza‐
folyjon a kompresszorba.
• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a ké‐
szülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez
vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdeké‐
ben kövesse a vonatkozó üzembe helyezési
utasításokat.
• Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja
fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a for‐
ró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor)
megérintését vagy megfogását az esetleges
égési sérülések megelőzése érdekében.
• A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűz‐
helyek közelében elhelyezni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzá‐
férhető legyen a készülék telepítése után.
34 www.electrolux.com
• Csak ivóvízhálózatra csatlakoztatható (Ha fel
van szerelve vízcsatlakozóval).
anyagokban nem tartalmaz az ózonré‐
teget károsító gázokat. A készüléket
nem szabad a lakossági hulladékkal és
szeméttel együtt kidobni. A szigetelő‐
hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a ké‐
szüléket a helyi hatóságoktól beszerez‐
hető vonatkozó rendelkezésekkel össz‐
hangban kell hulladékba helyezni. Vi‐
gyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegy‐
ség, különösen hátul a hőcserélő kör‐
nyéke. A készüléken használt és
szimbólummal megjelölt anyagok újra‐
hasznosíthatóak.
1.6 Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges min‐
den villanyszerelési munkát szakképzett vil‐
lanyszerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott
szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pót‐
alkatrészek használhatók.
1.7 Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-ke‐
ringető rendszerben, sem a szigetelő
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
9
4
5
6
8
1 Zöldséges fiókok
5 Tejtermék polc
3 Palacktartó állvány
7 Palacktartó polc
2 Hűtőpolcok
4 Kezelőpanel
6 Ajtóban lévő polc
8 Fagyasztó kosarak
7
MAGYAR
35
9 Adattábla
3. MŰKÖDÉS
3.1 Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramu‐
tató járásával megegyező irányban egy közepes
beállításra.
3.2 Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmér‐
séklet-szabályozót "O" állásba.
3.3 Hőmérséklet-szabályozás
A hőmérséklet szabályozása automatikusan tör‐
ténik.
A készülék üzemeltetéséhez a következők sze‐
rint járjon el:
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az ala‐
csonyabb beállítások felé, hogy minimális hű‐
tést érjen el.
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a maga‐
sabb beállítások felé, hogy maximális hűtést
érjen el.
Általában egy közepes beállítás a legin‐
kább megfelelő.
A pontos beállítás kiválasztásakor azonban
szem előtt kell tartani, hogy a készülék belsejé‐
ben uralkodó hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék helye.
Ha a környezeti hőmérséklet magas,
vagy a készülék a maximális határig
meg van terhelve, a hűtőszekrényt pe‐
dig a legalacsonyabb értékre állították
be, előfordulhat, hogy folyamatosan hűt,
s emiatt dér képződik a belső falán. Eb‐
ben az esetben a tárcsát a legmaga‐
sabb hőmérsékleti értékre kell állítani az
automatikus jégmentesítés elindításá‐
hoz, ezzel pedig csökkentett energiafo‐
gyasztást lehet elérni.
4. NAPI HASZNÁLAT
4.1 Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton
kívüli periódus után, mielőtt élelmiszereket he‐
lyezne a fagyasztótérbe, üzemeltesse legalább 2
óráig a készüléket.
A fagyasztófiókok használatával könnyen és
gyorsan megtalálja a kívánt élelemcsomagot. Ha
nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni, eltávo‐
líthatja a fiókokat, kivéve az alsót, melynek min‐
dig a helyén kell maradnia, a levegő megfelelő
áramlásának biztosítása érdekében. Minden
polcra helyezhető az ajtótól 15 mm-re kinyúló
étel.
Véletlenszerű, például áramkimaradás
miatt bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb ideig
tart, mint az az érték, amely a műszaki
jellemzők között az „áramkimaradási
biztonság” alatt van feltüntetve, a felo‐
lvadt élelmiszert gyorsan el kell fo‐
gyasztani, vagy azonnal meg kell főzni,
majd pedig a (kihűlés után) újra lefa‐
gyasztani.
4.2 Friss élelmiszer lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek le‐
fagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhű‐
tött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
Friss élelmiszerek lefagyasztásához nem szük‐
séges megváltoztatnia a közepes beállítást.
Azonban gyorsabb fagyasztási művelet érdeké‐
ben forgassa a hőmérséklet-szabályozót a ma‐
36 www.electrolux.com
gasabb beállítások felé, hogy maximális hűtést
érjen el.
Ilyen feltételek mellett a hűtőrekesz hő‐
mérséklete 0°C alá eshet. Ha ez törté‐
nik, állítsa a hőmérséklet-szabályozót
melegebb beállításra.
Helyezze a lefagyasztandó friss élelmiszert a fel‐
ső rekeszbe.
4.3 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek
használat előtt a hűtőrekeszben vagy szobahő‐
mérsékleten kiolvaszthatók, attól függően, hogy
mennyi idő áll rendelkezésre ehhez a művelet‐
hez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott állapot‐
ban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is meg‐
főzhetők: ebben az esetben a főzés ideje meg‐
hosszabbodik.
4.4 Az ajtó polcainak elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok számára
szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat külön‐
böző magasságokba állíthatja.
Ezen beállítás elvégzéséhez fokozatosan húzza
a polcot a nyilakkal jelölt irányba, amíg ki nem
szabadul, majd szükség szerint tegye új helyre.
1
A megfelelő levegőkeringés érdekében
ne helyezze át a zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
4.6 Palacktartó állvány
Helyezze a palackokat (előre felé néző nyílással)
az előre beállított polcra.
Ha a polc vízszintesen van elhelyezve,
csak zárt palackokat tegyen rá.
A palacktartó polc korábban felnyitott palackok
tárolásához megdönthető. Ehhez húzza felfele a
polcot addig, amíg az felfele el nem fordítható,
és helyezze a következő magasabb szintre.
2
Ne mozgassa el a nagy alsó ajtópolcot,
hogy fenntartsa a levegő megfelelő
mozgását.
4.5 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartóval vannak
ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre le‐
hessen tenni.
Egyes polcokat a hátsó peremüknél fogva kell
felemelni az eltávolításhoz.
4.7 A fagyasztókosarak kivétele a
fagyasztóból
A fagyasztókosarakon van egy ütköző, amely
megakadályozza véletlen kivételüket vagy leesé‐
süket. Amikor szeretné kivenni a fagyasztóból,
húzza maga felé a kosarat, és amikor az elérte a
végpontot, az elejét felfelé billentve vegye ki a
kosarat.
MAGYAR
37
Amikor vissza kívánja rakni, kissé emelje meg a
kosár elejét, hogy be lehessen illeszteni a fa‐
gyasztóba. Amikor túljutott a végpontokon,
nyomja vissza a kosarakat a helyükre.
2
1
5. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
5.1 Normál működéssel járó hangok
• Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló
hangot is lehet hallani, amikor a hűtőközeget
a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezeté‐
ken. Ez normális jelenség.
• Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a
hűtőszekrényben körbe halad a szivattyúzott
anyag; ekkor zümmögő és pulzáló zaj hallat‐
szik a kompresszor felől. Ez normális jelen‐
ség.
• A hőtágulás hirtelen recsegő zajt okozhat. Ez
egy természetes, veszélytelen fizikai jelenség.
Ez normális jelenség.
• A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hal‐
lani lehet a hőmérséklet-szabályozó halk kat‐
tanását. Ez normális jelenség.
5.2 Energiatakarékossági ötletek
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyit‐
va.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a hőmér‐
séklet-szabályozó magas beállításon van, és
a készülék teljesen meg van töltve, be, előfor‐
dulhat, hogy a kompresszor folyamatosan
üzemel, ami miatt jég vagy dér képződik a pá‐
rologtatón. Ha ez bekövetkezik, forgassa a
hőmérséklet-szabályozót alacsonyabb beállí‐
tásokra, hogy lehetővé tegye az automatikus
leolvasztást, és így takarékoskodjon az áram‐
fogyasztással.
5.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
A legjobb teljesítmény elérése érdekében:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadé‐
kot a hűtőszekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az élelmiszere‐
ket, különösen ha valamelyiknek erős az aro‐
mája
• úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő
szabadon körbe tudja járni őket.
5.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
Hús (minden fajtája): csomagolja nejlonzacskóba
és helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra.
Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két nap‐
nál hosszabb ideig ily módon a húst.
Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell takarni,
majd bármelyik polcon elhelyezhetők.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell
őket tisztítani és számukra külön biztosított fi‐
ók(ok)ban elhelyezni. Amikor citromlé érintkezik
a hűtővel, annak műanyag részeit elszínezheti.
Ezért ajánlott a citrusféléket külön tárolóedény‐
ben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedényekbe
kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlonzacs‐
kókba csomagolni őket, és a lehető legtöbb leve‐
gőt kiszorítani körülöttük.
Palackok: legyen kupakjuk, és tárolja őket az ajtó
palacktartó rekeszében.
Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagyma
nincs becsomagolva, tilos őket a hűtőszekrény‐
ben tartani.
5.5 Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasz‐
tási eljárást, tartson be néhány fontos ajánlást:
38 www.electrolux.com
• az adatlapon megtekintheti azt a maximális
élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán belül
lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe.
Ez alatt az időszak alatt nem szabad további
fagyasztásra váró élelmiszert betenni;
• csak első osztályú, friss és alaposan megtisz‐
tított élelmiszereket fagyasszon le;
• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan
és teljesen megfagyjanak, és hogy a későb‐
biekben csak a kívánt mennyiséget kelljen fel‐
olvasztani;
• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba,
és ellenőrizze, hogy sikerült-e a csomagolás‐
sal kizárni a levegőt;
• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott
élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott
adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak
megemelkedik a hőmérséklete;
• a zsírszegény ételeket könnyebben és hos‐
szabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a
só csökkenti az élelmiszerek élettartamát;
• ha a vízből képződött jeget a fagyasztórekesz‐
ből történő kivétel után rögtön fogyasztani
kezdik, fagyásból eredő égési sérüléseket
okozhat a bőrön;
• ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni
a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon lehes‐
sen követni a tárolási időket.
5.6 Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
A fagyasztókosarak használatával könnyen és
gyorsan megtalálja a kívánt élelemcsomagot. Ha
nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni, eltávo‐
líthatja a fiókokat, kivéve az alsót, melynek min‐
dig a helyén kell maradnia, a levegő megfelelő
áramlásának biztosítása érdekében.
Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt
érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefa‐
gyasztott élelmiszereket megfelelően tárolta-e
az eladó;
• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élelmi‐
szerek a lehető legrövidebb időn belül elkerül‐
jenek az élelmiszerüzletből a fagyasztóba;
• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyit‐
va;
• a kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan
romlanak, és nem fagyaszthatók vissza;
• ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltünte‐
tett tárolási időtartamot.
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
6.1 A készülék belsejének tisztítása
6.2 Időszakos tisztítás
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét semleges szappanos langyos
vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
• a készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges mosogatószer‐
rel tisztítsa meg.
• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tiszta‐
ságát és szennyeződésmentességét.
• gondosan öblítse le és szárítsa meg.
Ne használjon mosószereket vagy súro‐
lóporokat, mert ezek megsérthetik a fe‐
lületét.
FIGYELEM
Bármilyen karbantartási művelet előtt
áramtalanítsa a készüléket a hálózati
csatlakozódugó kihúzásával.
Ennél a készüléknél szénhidrogén van
a hűtőegységben; ezért csak megbízott
szerelő végezhet rajta karbantartást, és
töltheti fel újra.
Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sér‐
tse meg a készülékházban lévő csöve‐
ket és/vagy kábeleket.
Soha ne használjon mosószereket, sú‐
rolóporokat, erőteljesen illatosított tisztí‐
tószereket vagy viaszos polírozószere‐
ket a beltér tisztításához, mivel ezek ká‐
rosítják a felületet, és erőteljes illatot
hagynak maguk után.
MAGYAR
Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), majd
a készülék hátulján lévő kompresszort egy kefé‐
vel. Ezzel a művelettel javíthatja a készülék telje‐
sítményét, és csökkentheti az áramfogyasztást.
39
6.4 A fagyasztó leolvasztása
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőrendszer.
Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszere‐
ket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/károsít‐
hatják a készülékben használt műanyagokat. Eb‐
ből az okból javasoljuk, hogy a készülék külső fe‐
lületét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez
egy kevés mosogatószert adott.
A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a
táphálózathoz.
6.3 A hűtőszekrény leolvasztása
Rendeltetésszerű használat során az olvadékvíz
minden alkalommal automatikusan távozik a hű‐
tőrekesz párologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a készü‐
lék hátulján, a kompresszor felett egy vályún ke‐
resztül belefolyik egy különleges tartályba, és ott
elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának közepén
látható olvadékvíz kivezetőnyílást, amely a jég‐
mentesítésből származó vizet elvezeti, rendsze‐
resen megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a táro‐
lótérbe, károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
Használja a mellékelt speciális tisztítóeszközt,
amelyet gyárilag a lefolyónyílásban helyeztünk
el.
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a fa‐
gyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg vas‐
tagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
A dér eltávolításához kövesse az alábbi
utasításokat:
• húzza ki a dugót a fali aljzatból, vagy kapcsol‐
ja ki a készüléket
• szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csoma‐
golja őket több réteg újságpapírba, és tegye
őket hideg helyre
• vegye ki a fagyasztófiókokat
• tegyen szigetelőanyagot (pl. takaró vagy új‐
ságpapír) a fiókok köré.
A leolvasztás felgyorsítható, ha meleg (nem for‐
ró) vizet tartalmazó edényeket helyez a fagyasz‐
tóba.
• Válassza le a vízelvezető csatornát a tárolási
helyzetből, nyomja be az ábrának megfelelő‐
en, és helyezze az alsó fagyasztófiókba, ahol
a víz összegyűlhet
• óvatosan kaparja le a jeget, amikor elkezd fel‐
olvadni. Használjon fa vagy műanyag kaparó‐
kést
• amikor az összes jég elolvadt, tisztítsa ki és
törölje szárazra a készülékházat, majd tegye
vissza a vízelvezető csatornát a helyére.
• kapcsolja be a készüléket és helyezze vissza
a fagyasztott élelmiszereket.
Javasoljuk, hogy néhány óráig a hőmérsékletszabályzó legmagasabb állásában üzemeltesse
a készüléket, hogy minél hamarabb elérje a
megfelelő tárolási hőmérsékletet.
40 www.electrolux.com
Soha ne próbálja meg éles fémeszkö‐
zökkel lekaparni a jeget az elpárologta‐
tóról, mert felsértheti azt. A leolvasztás
felgyorsítására kizárólag a gyártó által
ajánlott eszközöket vagy anyagokat
használjon. Ha a leolvasztás közben a
fagyasztott élelmiszercsomagok hőmér‐
séklete megemelkedik, biztonságos tá‐
rolási idejük lerövidülhet.
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELEM
A hibakeresés elõtt válassza le a készü‐
léket a táphálózatról.
Csak szakképzett villanyszerelõ vagy
kompetens személy végezhet el bármi‐
lyen olyan hibaelhárítást, amely nem
szerepel a jelen kézikönyvben.
Normál használat közben a bizonyos
hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfo‐
lyadék áramlása)
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos
A készülék alátámasztása nem Ellenőrizze, hogy a készülék
megfelelő.
stabilan áll-e (mind a négy láb‐
nak a padlón kell állnia).
A kompresszor folyamato‐
san működik
Lehet, hogy a hőmérsékletszabályozó beállítása nem
megfelelő.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.
szakaszt.
Túl gyakori az ajtó nyitogatása. Ne tartsa nyitva az ajtót a szük‐
ségesnél hosszabb időn át.
A termékhőmérséklet túl ma‐
gas.
Hagyja, hogy a termékhőmér‐
séklet a szobahőmérsékletre
csökkenjen a tárolás előtt.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Csökkentse a szobahőmérsék‐
letet.
Víz folyik le a hűtőszek‐
rény hátlapján.
Az automatikus leolvasztási fo‐ Ez helyes.
lyamat során a zúzmara leol‐
vad a hátlapon.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa ki a vízkifolyót.
Az élelmiszerek megakadá‐
Ügyeljen rá, hogy a termékek ne
lyozzák, hogy a víz a vízgyűjtő‐ érjenek a hátsó falhoz.
be folyjon.
Víz folyik a padlóra.
A leolvasztási vízkifolyó nem a Csatlakoztassa a leolvasztási
kompresszor fölötti párologtató vízkifolyót a párologtató tálcá‐
tálcához csatlakozik.
hoz.
MAGYAR
41
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
Túl sok a jég és a zúzma‐
ra.
Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagolva.
Csomagolja be jobban az élel‐
miszereket.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.
szakaszt.
Lehet, hogy a hőmérsékletszabályozó beállítása nem
megfelelő.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl alacsony.
Lehet, hogy a hőmérsékletszabályozó beállítása nem
megfelelő.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Lehet, hogy a hőmérsékletszabályozó beállítása nem
megfelelő.
Állítson be alacsonyabb hőmér‐
sékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.
szakaszt.
A termékhőmérséklet túl ma‐
gas.
Hagyja, hogy a termékhőmér‐
séklet a szobahőmérsékletre
csökkenjen a tárolás előtt.
Túl sok termék van tárolva egy
időben.
Tároljon kevesebb terméket egy
időben.
A hűtőszekrényben a hő‐
mérséklet túl magas.
Nincs hideglevegő-keringetés
a készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy le‐
gyen hideglevegő-keringetés a
készülékben.
A fagyasztóban a hőmér‐
séklet túl magas.
A termékek túl közel vannak
egymáshoz.
Tárolja a termékeket úgy, hogy
legyen hideglevegő-keringés a
készülékben.
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs he‐
Csatlakoztassa a hálózati du‐
lyesen csatlakoztatva a hálóza‐ gaszt helyesen a hálózati aljzat‐
ti aljzatba.
ba.
A lámpa nem működik.
A készülék nem kap áramot.
Nincs feszültség a hálózati alj‐
zatban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a hálózati
aljzatba. Forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
A lámpa készenléti üzemmód‐
ban van.
Zárja be és nyissa ki az ajtót.
A lámpa hibás.
Olvassa el az "Izzó kicserélése"
c. szakaszt.
Ha a készülék a fenti ellenõrzések elvégzése
után még mindig nem megfelelõen mûködik, for‐
duljon az ügyfélszolgálati központhoz.
1.
2.
7.1 A lámpa izzójának cseréje
3.
4.
A készüléket hosszú élettartamú belső LED-vi‐
lágítással szereltük fel.
Válassza le a készüléket a hálózatról.
Nyomja be a mozgatható részt a lámpabur‐
kolat kioldásához (1).
Vegye le a lámpaburkolatot (2).
Szükség esetén cserélje ki az izzót egy ha‐
sonló kialakítású és teljesítményű izzóra. Az
42 www.electrolux.com
Osram PARATHOM SPECIAL T26 0,8 Watt
jelű izzó használatát javasoljuk.
Helyezze vissza a lámpaburkolatot.
Csatlakoztassa a készüléket.
Nyissa ki az ajtót. Győződjön meg arról,
hogy a világítás bekapcsol-e.
5.
6.
7.
7.2 Az ajtó záródása
Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa
el az „Üzembe helyezés” c. szakaszt.
Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömí‐
téseket. Forduljon a márkaszervizhez.
1.
2.
3.
2
1
8. ÜZEMBE HELYEZÉS
ható egy vagy több állítható láb révén biztosítha‐
tó.
100 mm
min
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése előtt fi‐
gyelmesen olvassa el a „Biztonsági in‐
formációk” című szakaszt saját bizton‐
sága és a készülék helyes üzemelteté‐
se érdekében.
8.1 Elhelyezés
Klímabe‐ Környezeti hőmérséklet
sorolás
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és + 38°C között
T
+16°C és + 43°C között
8.2 Elhelyezés
A készüléket minden hőforrástól, például radiá‐
tortól, vízmelegítőtől, közvetlen napsütéstől stb.
távol kell üzembe helyezni. Gondoskodjon arról,
hogy a levegő szabadon áramolhasson a készü‐
lék hátoldala körül. Ha a készüléket egy falra
függesztett egység alá helyezi, a legjobb teljesít‐
mény érdekében a készülék felső lapja és a fali
egység között legalább 100 mm távolságot kell
hagyni. Azonban az az ideális, ha a készüléket
nem egy falra függesztett egység alatt helyezi el.
A pontos vízszintbe állítás a készülék alján talál‐
A
B
20 mm
Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket,
amelynek környezeti hőmérséklete megfelel an‐
nak a klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján fel van tüntetve:
VIGYÁZAT
Gondoskodni kell arról, hogy a készülé‐
ket probléma esetén haladéktalanul le
lehessen választani a hálózati áramkör‐
ről, ezért a dugasznak az üzembe he‐
lyezés után könnyen elérhető helyen
kell lennie.
8.3 Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszült‐
ség és frekvencia megegyezik-e a háztartási há‐
lózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. A elektromos há‐
lózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezéssel
van ellátva. Ha a háztartási hálózati csatlako‐
zóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a készü‐
MAGYAR
léket az érvényben lévő jogszabályok szerint kü‐
lön földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha
a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják
be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.
8.4 Hátsó távtartók
A két távtartó a dokumentációt tartalmazó tasak‐
ban található.
A távtartók elhelyezéséhez kövesse az alábbi
műveletsort:
1. Lazítsa meg a csavart.
2. Helyezze a távtartót a csavarfej alá.
3. Fordítsa a távtartót a megfelelő helyzetbe.
4. Húzza meg a csavart.
Azt javasoljuk, hogy a következő műve‐
leteket egy másik személy segítségével
végezze, aki a készülék ajtóit a művele‐
tek során megtartja.
Az ajtó nyitási irányának megváltoztatásához vé‐
gezze el az alábbi lépéseket:
• Nyissa ki az ajtókat. Csavarozza ki a középső
zsanért (B). Vegye le a műanyag távtartót (A)
• Távolítsa el a távtartót (F), és helyezze át a
zsanér forgócsapjának (E) másik oldalára.
• Vegye le az ajtókat.
• Távolítsa el a középső zsanér bal oldali borí‐
tócsapját (C, D), és helyezze át a másik oldal‐
ra.
• Illessze a középső zsanér csapját (E) az alsó
ajtó bal oldali furatába.
A
2
1
4
43
E
B
F
3
8.5 Vízszintbe állítás
Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra,
hogy vízszintben álljon. Ez az elülső oldalon alul
található két szabályozható láb segítségével ér‐
hető el.
8.6 Az ajtó nyitási irányának
megfordítása
VIGYÁZAT
Bármilyen művelet végrehajtása előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
C
D
• Csavarozza ki a felső zsanér forgócsapját, és
csavarozza fel az ellenkező oldalra.
• Egy szerszám segítségével távolítsa el a zsa‐
nérborítást. (A).
• Szerelje le az alsó zsanér forgócsapját (B) és
a távtartót (C), majd szerelje fel őket a másik
oldalon.
• Helyezze vissza a borítást (A) az ellenkező ol‐
dalra.
44 www.electrolux.com
A
B
C
• Vegye le a (B) burkolatokat. Vegye le a borító‐
csapokat (A).
• Csavarozza ki a fogantyúkat (C), és csavaroz‐
za be az ellenkező oldalra.
• Helyezze át a borítócsapokat (A) az ellenkező
oldalra.
Hajtson végre egy végső ellenőrzést, hogy meg‐
bizonyosodjon a következőkről:
• Minden csavar meg van-e húzva.
• A mágneses tömítés a készülékházhoz tapade.
• Az ajtó megfelelően nyílik és csukódik-e.
Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl. télen),
előfordulhat, hogy az ajtótömítés nem tapad hoz‐
zá tökéletesen a szekrénytesthez. Ebben az
esetben várja meg, amíg a tömítés magától hoz‐
záidomul a szekrénytesthez.
Ha nem szeretné saját maga végrehajtani a fenti
műveleteket, forduljon a legközelebbi márkaszer‐
vizhez. A márkaszerviz szakembere költségtérí‐
tés ellenében elvégzi az ajtók nyitásirányának
megfordítását.
B
C
A
9. MŰSZAKI ADATOK
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően
Gyártó védjegye
Electrolux
A készülék kategóriája
Hűtőszekrény - fagyasztószekrény
Magasság
mm
1540
Szélesség
mm
595
Mélység
mm
658
Hűtőtér nettó térfogata
liter
208
Fagyasztótér nettó térfogata
liter
61
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az
A++ a leghatékonyabb, a G a legkevés‐
bé hatékony)
A+
MAGYAR
Villamosenergia -fogyasztás (24 órás
kWh/év
szabványos vizsgálati eredmények alap‐
ján. A mindenkori energiafogyasztás a
készülék használatától és elhelyezéstől
függ.)
250
Fagyasztótér csillagszám jele
****
Áramkimaradási biztonság
óra
20
Fagyasztási teljesítmény
kg/24 óra
4
Klímaosztály
45
SN-N-ST-T
Feszültség
Volt
230-240
Zajteljesítmény
dB/A
40
Beépíthető
Nem
A műszaki adatok megtalálhatók a készülék bel‐
sejében bal oldalon lévő adattáblán és az ener‐
giatakarékossági címkén.
10. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. Újrahasznosításhoz tegye
hasznosítsa újra:
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
46 www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РАКУВАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
МОНТАЖА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што купивте Electrolux апарат. Одбравте производ со долгогодишно професионално
искуство и иновативност. Револуционерен и стилски, мислевме на Вас кога го дизајниравме. Со секое
користење, бидете сигурни дека секогаш ќе имате супер резултати.
Добродојовте во Electrolux.
Посетете ја нашата веб страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за
сервисирање:
www.electrolux.com
Регистрирате Вашиот производ за подобри услуги:
www.electrolux.com/productregistration
Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС
Ви препорачуваме да користите оригинални делови.
Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање следниве податоци.
Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот, Сериски број.
Предупредување / Внимание - Сигурносни информации.
Општи информации и совети
Еколошки информации
Можноста за промени е задржана.
47
49
50
50
52
53
55
57
59
МАКЕДОНСКИ
1.
47
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
За ваша безбедност и за да се обезбеди
правилна употреба, пред да го наместите и
да го користите апаратот првпат, прочитајте
го упатството за употреба внимателно,
вклучувајќи ги и советите и
предупредувањата. За да се избегнат
непотребни грешки и незгоди, важно е сите
што го користат апаратот да се темелно
запознаени со начинот на работата и
безбедносните функции. Чувајте го
упатството и погрижете се да биде со
апаратот ако се премести или продаде, за да
може секој што го користи во работниот век
да биде правилно информиран за употребата
на апаратот и за безбедноста.
За безбедност на животот и имотот чувајте ги
опомените за претпазливост од ова упатство
бидејќи производителот не е одговорен за
штетите предизвикани од нивното
непочитување.
1.1 Безбедност на децата и
помалку вештите лица
• Апаратот не е наменет да го користат лица
(вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или
што немаат искуство и знаење, освен ако
не се под надзор или се упатени за
користење на апаратот од страна на лице
што е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се под надзор за да не си
играат со апаратот.
• Чувајте ги сите материјали за пакување
далеку од децата. Постои опасност од
задушување.
• Ако го расходувате апаратот, извлечете го
кабелот за струја од штекерот, исечете го
(што е можно поблиску до апаратот) и
извадете ја вратата за да спречите децата
што си играат да не ги удри струја или да
не се затворат во него.
• Ако апаратов, кој има магнетизирани гуми
за затворање, треба да замени постар
апарат што има брава со пружина на
вратата или капакот, погрижете се да ја
онеспособите бравата со пружина пред да
го расходувате стариот апарат. Така ќе се
спречи тој да стане смртоносна стапица за
децата.
1.2 Општа безбедност
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Отворите за вентилација, во опкружувањето
на апаратот или во вградената конструкција,
треба да се ослободени од пречки.
• Апаратот е наменет за чување
прехранбени продукти и/или пијалаци во
нормално домаќинство и слично, како на
пример:
– кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини;
– фарми, клиенти во хотели, мотели и друг
вид на сместувачки објекти;
– сместување на база на спиење и
појадок;
– во угостителство и слични намени кои не
се во малопродажниот сектор.
• Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на
топењето.
• Не користете други електрични апарати (на
пр. мешалки за сладолед) внатре во
ладилници, освен ако не се одобрени за
таква намена од страна на производителот.
• Не оштетувајте ги водовите за ладење.
• Средството за ладење изобутан (R600a)
што кружи низ водовите за ладење на
апаратот е природен гас со високо ниво на
еколошка подобност, но сепак е запалив.
За време на превозот и монтажата на
апаратот, внимавајте да не се оштети
ниеден дел од водовите за ладење.
Доколку се оштетат водовите за ладење:
– избегнувајте отворен оган и извори на
искри
– проветрете ја темелно собата во која е
сместен апаратот
• Опасно е да се менуваат спецификациите
или да се вршат какви било промени на
производот. Секое оштетување на кабелот
може да предизвика краток спој, пожар и/
или струен удар.
48 www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Сите електрични делови (кабелот за
струја, приклучокот, компресорот)
мора да ги замени сертифициран или
квалификуван сервисер за да се
избегне ризик.
Кабелот за струја не смее да се
продолжува.
2. Погрижете се приклучокот за
напојување да не е смачкан или
оштетен од задниот дел на уредот.
Смачкан или оштетен приклучок за
напојување може да се прегрее и да
предизвика пожар.
3. Погрижете се кабелот за струја на
апаратот да биде пристапен.
4. Не влечете го кабелот за струја.
5. Ако штекерот е разлабавен, не
вметнувајте го приклучокот во него.
Постои опасност од струен удар или
пожар.
6. Не смеете да ракувате со уредот без
капакот на лампата (ако е предвиден)
за внатрешно осветлување.
Овој уред е тежок. Бидете внимателни кога
го преместувате.
Не вадете ги и не допирајте ги предметите
во преградите на замрзнувачот ако рацете
ви се водени или влажни затоа што тоа
може да предизвика гребење на кожата и
смрзнатини.
Избегнувајте подолга изложеност на
апаратот на директна сончева светлина.
Крушковидните светилки (ако се
предвидени) што се користат во овој
апарат се специјални светилки
употребливи само во апарати за
домаќинство. Тие не се погодни за собно
осветление.
1.
•
•
•
•
1.3 Секојдневна употреба
• Не ставајте жешки садови на пластичните
делови на апаратот.
• Не чувајте запаливи гасови и течности во
апаратот, зашто тие може да
експлодираат.
• Не ставајте прехранбени продукти
директно врз отворот за воздух на задниот
ѕид. (Ако апаратот е со заштита од
замрзнување)
• Смрзнатата храна не смее повторно да се
смрзнува откако ќе се одмрзне.
• Чувајте ја претходно спакуваната смрзната
храна во согласност со упатствата на
нејзиниот производител.
• Мора строго да се почитуваат препораките
за чување на производителот на апаратот.
Видете во соодветното упатство.
• Не ставајте содирани или газирани
пијалаци во преградите на замрзнувачот,
бидејќи тие создаваат притисок во садот,
што може да предизвика негово
експлодирање, што може да заврши со
оштетување на апаратот.
• Смрзнатите лижавчиња може да
предизвикаат смрзнатици ако се
конзумираат веднаш.
1.4 Одржување и чистење
• Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го приклучокот за струја од
штекерот.
• Не чистете го апаратот со метални
предмети.
• Не користете остри предмети за вадење на
мразот од апаратот. Користете пластичен
гребач.
• Редовно проверувајте го одводот на
фрижидерот за одмрзната вода. Ако е
неопходно, исчистете го одводот. Ако
одводот е блокиран, ќе се собира вода на
дното на фрижидерот.
1.5 Местење
За електричното поврзување,
внимателно постапете според
упатствата дадени во одделните
пасуси.
• Распакувајте го апаратот и проверете да не
е оштетен. Не приклучувајте го апаратот
ако е оштетен. Пријавете ги евентуалните
оштетувања веднаш таму каде што сте го
купиле апаратот. Во тој случај, престанете
со распакување.
• Препорачливо е да се почека најмалку
четири часа пред да се приклучи апаратот
за да може маслото да се врати во
компресорот.
• Околу апаратот треба да има соодветно
кружење на воздухот - без него може да
дојде до прегревање. За да се постигне
доволно проветрување, следете ги
упатствата за местење.
МАКЕДОНСКИ
1.7 Заштита на животната средина
• Секогаш кога е можно, задниот дел на
производот треба да е блиску до ѕид, за да
не биде можно допирање или фаќање на
топлите делови (компресорот,
кондензаторот) и изгорувањето од нив.
• Апаратот не смее да се наоѓа блиску до
радијатори или плински шпорети.
• Внимавајте штекерот да е пристапен по
местењето на апаратот.
• Поврзете го само со довод за питка вода
(ако е предвидено поврзување со вода).
Апаратот не содржи гасови што може
да го оштетат озонскиот слој ниту во
водовите за ладење, ниту во
изолациските материјали. Апаратот
не смее да се расходува заедно со
обичен комунален смет и ѓубре.
Изолациската пена содржи запаливи
гасови: апаратот мора да се
расходува согласно со важечките
прописи што може да ги добиете од
локалните власти. Избегнувајте
оштетување на уредот за ладење,
особен одзади, близу до
разменувачот на топлина.
Материјалите употребени за овој
се
апарат означени со симболот
рециклираат.
1.6 Сервисирање
• Електричните приспособувања потребни за
сервисирање на апаратот треба да ги
изврши квалификуван електричар или
компетентно лице.
• Производот мора да го сервисира овластен
Сервисен центар и мора да се користат
само оригинални резервни делови.
2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
9
49
4
8
5
6
7
50 www.electrolux.com
1 Фиоки за зеленчук
2 Полици во внатрешноста
3 Држач за шишиња
4 Контролна табла
5 Полица за млечни производи
6 Полица на вратата
7 Полица за шишиња
8 Корпи за замрзнувачот
9 Плочка со спецификации
3. РАКУВАЊЕ
3.1 Вклучување
Вметнете го приклучникот во ѕиден штекер.
Свртете го регулаторот на температурата
надесно до средната поставка.
3.2 Исклучување
За да го исклучите апаратот, свртете го
регулаторот на температурата во положба
"O".
3.3 Регулирање на температурата
Температурата се регулира автоматски.
За да работите со апаратот, постапете на
следниов начин:
• свртете го регулаторот на температурата
кон помалата поставка за да постигнете
минимално ладење.
• свртете го регулаторот на температурата
кон поголемата поставка за да постигнете
максимално ладење.
Средната поставка, општо земено, е
најпогодна.
Меѓутоа, точната поставка треба да се
одбере имајќи предвид дека температурата
во внатрешноста на апаратот зависи од:
• собната температура
• колку често се отвора вратата
• количеството храна што се чува
• местоположбата на апаратот.
Ако околната температура е висока
или апаратот е целосно наполнет, а
апаратот е поставен на најниската
температура, може да работи
непрестано што ќе предизвика да се
формира мраз на задниот ѕид. Во тој
случај, тркалцето мора да се постави
на повисока температура за да се
овозможи автоматско одмрзнување,
а со тоа и помала потрошувачка на
енергија.
4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
4.1 Чување смрзната храна
По првото вклучување или по извесен период
на некористење, пред да ставите производи
во преградата, оставете го апаратот да
работи најмалку 2 часа.
Фиоките на замрзнувачот Ви овозможуваат
брзо и лесно наоѓање на пакувањето со храна
кое што го барате. Ако треба да зачувате
голема количина на храна, извадете ги сите
фиоки освен долната фиока која што треба да
биде на своето место за да обезбеди добра
циркулација на воздухот. На сите полици
можно е да ставите храна којашто е
испакната најмногу 15 mm од вратата.
Во случај на случајно одмрзнување,
на пример поради снемување струја,
ако немало струја подолго време од
вредноста прикажана под ставката
„време на кревање“ во табелата за
технички карактеристики,
одмрзнатата храна мора да се
консумира брзо или да се зготви
веднаш, а потоа повторно да се
смрзне (откако ќе се излади).
4.2 Замрзнување на свежа храна
Преградата за замрзнување е погодна за
замрзнување на свежа храна и за долгорочно
МАКЕДОНСКИ
чување на замрзната и длабоко замрзната
храна.
За да смрзнувате свежа храна не е неопходно
да ја менувате средната поставка.
Меѓутоа, за побрзо смрзнување, свртете го
регулаторот на температурата кон
поголемата поставка за да постигнете
максимално ладење.
51
4.5 Подвижни полици
На ѕидовите на фрижидерот се монтирани
низа држачи така што полиците може да се
наместат по желба.
Некои полици мора да се подигнат со задниот
раб за да се овозможи нивно вадење.
Во оваа состојба, температурата на
преградата на фрижидерот може да
падне под 0°C. Ако се случи тоа,
поставете го регулаторот на поставка
за повисока температура.
Ставете ја свежата храна за смрзнување во
горната преграда.
4.3 Одмрзнување
Длабоко смрзнатата и смрзнатата храна, пред
да се употреби, може да се одмрзне во
преградата на фрижидерот или на собна
температура, зависно од времето достапно за
оваа постапка.
Малите парчиња може дури и да се готват
смрзнати, директно од замрзнувачот: во тој
случај, готвењето ќе трае подолго.
4.4 Местење на полици на вратата
За да се овозможи чување на пакети храна во
разни големини, полиците на вратата може да
се поставуваат на различни висини.
За да ги направите овие приспособувања,
постапете на следниов начин:
постепено влечете ја полицата во насоката на
стрелките додека не се ослободи, потоа
наместете ја по желба.
1
2
Не поместувајте ја големата полица
на долната врата за да се обезбеди
струење на воздухот.
Не поместувајте ја стаклената
полица над фиоката за зеленчук за
да не го пореметите струењето на
воздухот.
4.6 Држач за шишиња
Ставајте ги шишињата (со отворот свртен
нанапред) на претходно наместената полица.
Ако полицата е ставена
хоризонтално, ставајте само
затворени шишиња.
Полицата за шишиња може да се навали за
да се чуваат претходно отворени шишиња. За
да го постигнете тоа, повлечете ја полицата
нагоре за да може да се сврти нагоре и да се
стави на следното повисоко ниво.
52 www.electrolux.com
4.7 Вадење на корпите за
смрзнување од замрзнувачот
Корпите за замрзнување имаат граничник за
сопирање што спречува нивно случајно
вадење или испаѓање. Кога сакате да ги
извадите од замрзнувачот, повлечете ја
корпата кон себе и, кога ќе дојде до
граничникот, извадете ја корпата кревајќи го
предниот дел нагоре.
Кога ги враќате, кренете го малку предниот
дел на корпата за да ја вметнете во
замрзнувачот. Кога ќе ги поминете
граничниците, турнете ја корпата назад во
положбата.
2
1
5. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
5.1 Нормални работни звуци
• Кога разладното средство се пумпа низ
намотките или цевките, може да се слуша
звук на тивко гргорење и клокотење. Тоа е
нормално.
• Кога компресорот е вклучен, средството за
ладење се пумпа низ системот и од него ќе
слушате звуци на шумење и тропање. Тоа
е нормално.
• Термичката дилатација може да
предизвика ненадејни звуци на пукање. Тоа
е природен, безопасен физички феномен.
Тоа е нормално.
• Кога компресорот се вклучува или
исклучува, ќе слушате слабо "кликање" на
температурниот регулатор. Тоа е
нормално.
5.2 Совети за штедење енергија
• Не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго отколку што
е неопходно.
• Доколку околната температура е висока,
регулаторот за температура е на
најголемата поставка и апаратот е целосно
наполнет, компресорот може да работи
непрестано, што ќе предизвика формирање
мраз на испарувачот. Ако се случи тоа,
свртете го регулаторот за температура кон
помалите вредности за да овозможите
автоматско одмрзнување, со што ќе
заштедите и електрична енергија.
5.3 Совети за ладење свежа храна
За да добиете најдобри перформанси:
• не ставајте топла храна или течности што
испаруваат во фрижидерот
• покривајте ја или виткајте ја храната,
особено ако има посилен вкус
• ставајте ја храната така што воздухот може
да кружи слободно околу неа
5.4 Совети за ладење
Корисни совети:
Месо (сите видови) : виткајте го во пластични
ќесички и ставајте го на стаклената полица
над фиоката за зеленчук.
Најбезбедно е да го чувате на овој начин
само еден или најмногу два дена.
Зготвена храна, ладни јадења итн: тие треба
да се покриени и може да се стават на која
било полица.
МАКЕДОНСКИ
Овошје и зеленчук: тие треба да се убаво
измиени и ставени во специјалните фиоки за
нив. Кога се во контакт со лимонов сок,
пластичните делови од Вашиот фрижидер
може да ја изгубат бојата. Се препорачува да
ги чувате лимоните во посебни садови.
Путер и сирење: тие треба да се во посебните
херметички садови или завиткани во
алуминиумска фолија или пластични ќесички
за да се спречи допирот со воздух.
Шишиња: тие треба да имаат капаче и да се
ставаат на полицата за шишиња на вратата.
Бананите, компирите, кромидот и лукот, ако
не се спакувани, не смеат да се чуваат во
фрижидер.
5.5 Совети за смрзнување
За најдобро користење на смрзнувањето, еве
неколку важни совети:
• максималното количество храна што може
да се смрзне за 24 часови е покажано на
плочката со спецификации;
• смрзнувањето трае 24 часа. Не треба да се
додава храна за смрзнување во тој период;
• смрзнувајте само квалитетна, свежа и
убаво измиена храна;
• поделете ја храната во мали порции за да
може брзо и целосно да се смрзне и за да
овозможите одмрзнување само на
потребните количества;
• завиткајте ја храната во алуминиумска или
пластична фолија убаво и стегнато;
• не дозволувајте свежата несмрзната храна
да ја допира храната што е веќе смрзната,
за да не ја загреете вторава;
• немасната храна се чува подобро и
подолго отколку масната; солта го
намалува векот на чување на храната;
53
• водениот мраз, ако се конзумира веднаш
по вадењето од преградата на
замрзнувачот, може да предизвика
смрзнатици на кожата;
• препорачливо е да се запише датумот на
смрзнување на секое пакување за да
можете да водите сметка за времето на
смрзнатост.
5.6 Совети за чување замрзната
храна
Корпите на замрзнувачот ви овозможуваат
брзо и лесно наоѓање на пакетот со храна
што го барате. Ако треба да зачувате голема
количина на храна, извадете ги сите фиоки
освен долната корпа којашто треба да биде
на своето место за да обезбеди добра
циркулација на воздухот.
За да добиете најдобри перформанси од
апаратот, почитувајте ги следниве напомени:
• проверете дали готовите замрзнати
прехранбени продукти биле соодветно
чувани кај продавачот;
• погрижете се замрзнатите прехранбени
продукти да се пренесат од продавницата
до замрзнувачот во најкраток можен рок;
• не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго отколку што
е неопходно;
• штом ќе се одмрзне, храната се расипува
брзо и не може повторно да се замрзне;
• не надминувајте го препорачаниот период
за чување означен од страна на
производителот.
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
6.1 Чистење на внатрешноста
Пред првото користење на апаратот, измијте
ја внатрешноста и сите внатрешни додатоци
со млака вода и неутрален сапун за да се
отстрани карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно избришете ги.
Не користете детергенти или
абразивни прашоци бидејќи можат да
ја оштетат политурата.
ВНИМАНИЕ
Исклучете го апаратот од струја пред
да вршите каква било постапка за
одржување.
Овој апарат содржи хидрокарбонати
во одделот за ладење; затоа
оддржувањето и повторното полнење
мора да биде направено од
овластени техничари.
54 www.electrolux.com
6.2 Периодично чистење
Опремата треба редовно да се чисти:
• измијте ги внатрешноста и додатоците со
млака вода и малку неутрален сапун.
• редовно проверувајте ги заптивките на
вратата и бришете ги за да бидат чисти и
без остатоци од храна.
• избришете и исушете целосно.
Не влечете ги, не поместувајте ги и
не оштетувајте ги цевките и/или
каблите во фрижидерот.
Никогаш не користете детергенти,
груби прашоци, многу парфимирани
средства за чистење или восок за
полирање за чистење на
внатрешноста, бидејќи така може да
се оштетат површините и да остане
силен мирис.
6.4 Одмрзнување на замрзнувачот
Чистете ги со четка кондензаторот (црната
решетка) и компресорот на задната страна на
апаратот. Со тоа се подобрува работењето на
апаратот и се штеди електрична енергија.
Внимавајте да не го оштетите
системот за ладење.
Многу средства за чистење кујнски површини
содржат хемикалии што може да ја нагризат/
оштетат пластиката на апаратот. Поради тоа,
се препорачува надворешноста на апаратот
да се чисти само со топла вода со малку
течност за миење.
По чистењето, приклучете ја повторно
опремата во електричната мрежа.
6.3 Одмрзнување на фрижидерот
Мразот автоматски се отстранува од
испарувачот во преградата од фрижидерот
секогаш кога компресорот ќе престане да
работи во текот на вообичаената употреба.
Водата од одмрзнувањето истекува низ
посебно дупче за истекување во посебен сад
од задната страна на апаратот, над
компресорот, каде што испарува.
Важно е повремено да се исчисти дупчето за
истекување на водата од одмрзнувањето на
средината на каналот во преградата на
фрижидерот за да се спречи прелевање на
водата и нејзино капење врз храната внатре.
Користете го приложениот специјален чистач,
што ќе го најдете веќе вметнат во дупчето за
истекување.
На полиците на замрзнувачот и околу
најгорната преграда секогаш ќе се формира
малку мраз.
Одмрзнете го замрзнувачот кога слојот мраз
ќе достигне дебелина од околу 3-5 mm.
За да го отстраните мразот, постапете на
следниов начин:
• извлечете го приклучокот за струја од
ѕидниот штекер или исклучете го апаратот
• Извадете ја храната, завиткајте ја во
неколку слоја весник и ставете је на
студено место
• извадете ги фиоките на замрзнувачот
• ставете изолациски материјал околу
фиоките, на пр. ќебиња или весници.
Одмрзнувањето може да се забрза со
ставање садови со топла вода (не што врие)
во замрзнувачот
• Ослободете го одводниот канал од
положбата, притиснете го како на сликата и
ставете го во најдолната фиока на
замрзнувачот каде што може да се собира
водата
МАКЕДОНСКИ
• внимателно изгребете го мразот кога ќе
почне да се топи. Користете дрвен или
пластичен гребач
• кога ќе се стопи целиот мраз, исчистете ја
и избришете ја целата внатрешност со сува
крпа, па вратете го одводниот канал на
место.
• вклучете го фрижидерот и вратете ја
смрзнатата храна.
Се препорачува апаратот да се вклучи на
најголемата поставка на термостатот во
период од неколку часа за да може да
постигне доволна температура за чување што
е можно поскоро.
55
Никогаш не користете метални
алатки за да го стругате мразот од
испарувачот, бидејќи може да го
оштетите. Не користете механички
уреди или какви било други вештачки
средства за забрзување на процесот
на одмрзнување, освен оние што се
препорачани од производителот.
Зголемувањето на температурата на
смрзнатата храна за време на
одмрзнувањето може да го скрати
нејзиниот век на чување.
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ВНИМАНИЕ
Пред решавање на проблемите,
извадете го приклучникот за струја од
штекерот.
Само квалификуван електричар или
стручно лице смее да ги решава
проблемите што не се опишани во
упатството.
За време на нормалната употреба се
слушаат звуци (од компресорот и од
кружењето на средството за
ладење).
Проблем
Веројатна причина
Решение
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот стои
стабилно (сите четири ногарки
треба да се на подот).
Компресорот работи
непрекинато.
Регулаторот за температура
може да е неправилно
поставен.
Ставете на потопло.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во "Затворање на
вратата".
Вратата се отворала
премногу често.
Не оставајте ја вратата
отворена подолго отколку што
е потребно.
Температурата на
продуктите е превисока.
Оставете ги продуктите да се
изладат до собна температура
пред да ги ставите внатре.
Собната температура е
превисока.
Намалете ја собната
температура.
Тече вода по задната
плоча на фрижидерот.
За време на автоматското
Тоа е нормално.
одмрзнување, мразот се
одмрзнува на задната плоча.
Во фрижидерот тече
вода.
Одводот за вода е затнат.
Исчистете го одводот.
56 www.electrolux.com
Проблем
Веројатна причина
Решение
Продукти спречуваат водата
да тече во садот за вода.
Проверете некој продукт да не
ја допира задната плоча.
Истекува вода на подот.
Испустот за водата од
Ставете го испустот за вода
одмрзнувањето не е во садот од одмрзнувањето во садот за
за испарување над
испарување.
компресорот.
Има премногу мраз.
Продуктите не се правилно
завиткани.
Завиткајте ги производите
подобро.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во "Затворање на
вратата".
Регулаторот за температура
може да е неправилно
поставен.
Ставете на повисока
температура.
Температурата на
апаратот е прениска.
Регулаторот за температура
може да е неправилно
поставен.
Ставете на повисока
температура.
Температурата на
апаратот е превисока.
Регулаторот за температура
може да е неправилно
поставен.
Ставете на пониска
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во "Затворање на
вратата".
Температурата на
продуктите е превисока.
Оставете ги продуктите да се
изладат до собна температура
пред да ги ставите внатре.
Многу продукти се ставени
истовремено.
Ставајте помалку продукти
истовремено.
Во апаратот не кружи студен
воздух.
Овозможете кружење на
студениот воздух во апаратот.
Температурата на
фрижидерот е
превисока.
Температурата во
Продуктите се премногу
замрзнувачот е премногу блиску еден до друг.
висока.
Ставете ги продуктите така
што ќе се овозможи кружење
на студениот воздух.
Апаратот не работи.
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Приклучокот за струја не е
правилно ставен во
штекерот.
Ставете го приклучокот за
струја во штекерот правилно.
Нема струја во апаратот.
Нема напон во штекерот.
Поврзете друг електричен
апарат во штекерот.
Контактирајте со
квалификуван електричар.
Ламбата е во подготвеност.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Ламбата е неисправна.
Видете во "Замена на
ламбата".
Ламбата не работи.
МАКЕДОНСКИ
Ако апаратот сепак не работи правилно и по
горните проверки, јавете се на најблискиот
сервисен центар.
57
Отворете ја вратата. Проверете дали
светилката ќе се запали.
7.
7.1 Замена на светлото
Апаратот е опремен со долговечно ЛЕД
внатрешно светло.
1. Исклучете го апаратот.
2. Притиснете го подвижниот дел за да го
откачите капакот на светилката (1).
3. Извадете го капакот на светилката (2).
4. Доколку е потребно, заменете ја
светилката со светилка со слични
карактеристики и моќност. Се
препорачува користење на Osram
PARATHOM SPECIAL T26 од 0,8 вати.
5. Монтирајте го капакот на светилката.
6. Поврзете го апаратот.
2
1
7.2 Затворање на вратата
Исчистете ги заптивките на вратата.
Ако е потребно, приспособете ја вратата.
Видете во „Монтажа“.
Ако е потребно, заменете ја
неисправната заптивка на вратата.
Контактирајте со сервисниот центар.
1.
2.
3.
8. МОНТАЖА
8.1 Поставување
Наместете го апаратот на место каде што
околната температура е соодветна на
климатската класа укажана на плочката со
спецификации на апаратот:
кога апаратот е монтиран под некој висечки
елемент, минималното растојание помеѓу
горната страна на комората и ѕидот мора да
биде најмалку 100 мм. Во идеални услови,
овој апарат не би требало да се поставува
под висечки елементи. Правилното
нивелирање се обезбедува со една или
повеќе прилагодливи ногалки во основата на
витрината.
100 mm
min
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Прочитајте ги "Безбедносните
информации" внимателно пред да го
наместите апаратот за да бидете
побезбедни и апаратот да работи
правилно.
Климатс Околна температура
ка класа
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
8.2 Местоположба
Апаратот треба да се инсталира на добра
оддалеченост од извори на топлина, како што
се радијатори, бојлери, директна сончева
светлина итн. Погрижете се воздухот
слободно да струи околу задниот дел на
апаратот. За да обезбедите најдобра работа
A
B
20 mm
SN
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
По монтажата приклучокот мора да
биде лесно достапен за да може
апаратот да се исклучи од
приклучокот за напојување.
58 www.electrolux.com
8.3 Поврзување на електриката
Пред да го приклучите, проверете дали
напонот и фреквенцијата прикажани на
плочката со спецификации одговараат на
вашата домашна електрична мрежа.
Апаратот мора да биде вземјен. Приклучокот
на кабелот за напојување со струја е со
вземјување. Ако штекерот од домашната
електрична мрежа не е вземјен, поврзете го
апаратот со посебно вземјување во
согласност со прописите за електрична
енергија и откако ќе се посоветувате со
квалификуван електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените безбедносни
мерки не се испочитувани.
Апаратот е во согласност со следниве
Директиви на ЕЕЗ.
8.4 Задни разделници
Двата разделника можете да ги најдете во
ќесето со документацијата.
Направете го следново за да ги монтирате
разделниците:
1. Отштрафете ја завртката.
2. Ставете го разделникот под завртката.
3. Свртете го разделникот во соодветната
положба.
4. Повторно стегнете ги завртките.
2
1
4
3
8.6 Менување на страната на
отворање на вратата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Пред да работите нешто со апаратот,
извадете го приклучникот од
штекерот.
За да ги изведете следните
операции, предлагаме ова да го
направите со помош на друго лице
кое ќе ги држи цврсто вратите на
апаратот додека работите.
За да ја смените насоката на отворање на
вратата, постапете на следниот начин:
• Отворете ги вратите. Одвртете ја средната
шарка (B). Извадете го пластичниот
разделник (A)
• Извадете го разделникот (F) и преместете
го на другата страна на оската на шарката
(E).
• Извадете ги вратите.
• Извадете ја левата игла на капакот на
средната шарка (C, D) и преместете ја на
другата страна.
• Наместете ја иглата на средната шарка (Е)
во левата дупка на долната врата.
A
B
8.5 Нивелирање
Кога го поставувате апаратот, проверете дали
стои на рамно. Ова може да се постигне со
двете ногалки што можат да се
приспособуваат на долниот дел од предната
страна.
E
F
C
D
• Отштрафете ја горната оска на шарката и
заштрафете ја на другата страна.
МАКЕДОНСКИ
59
• Отштрафете ги рачките (C) и стегнете ги на
спротивната страна.
• Повторно ставете ги иглите на капакот (A)
на спротивната страна.
B
C
• Извадете го капакот со помош на алат. (A).
• Отштрафете ги долната оска на шарката
(B) и разделникот (C) и ставете ги на
другата страна.
• Повторно вметнете го капакот (А) на
другата страна.
A
B
C
A
Проверете уште еднаш дали:
• Сите завртки се стегнати.
• Магнетната заптивка се лепи на комората.
• Вратата се отвора и затвора правилно.
Ако температурата на околината е ниска (на
пр. зиме), заптивката може да не легнува
идеално на комората.Во тој случај, почекајте
дихтунгот природно да легне.
Доколку не сакате самите да ги изведувате
горенаведените операции, обратете се во
сервисната служба за постпродажба.
Стручњак од сервисната служба за
постпродажба ќе го изведе менувањето на
насоката на вратите на ваш трошок.
• Извадете ги капаците (В). Извадете ги
иглите од капакот (A).
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Височина
1540 mm
Широчина
595 mm
Длабочина
658 mm
Време на подигање
20 ч
Волтажа
230-240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на левата страна
внатре во апаратот и на етикетата за
енергија.
60 www.electrolux.com
10. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Рециклирајте ги материјалите со симболот
. Ставете ја амбалажата во соодветни
апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени
со симболот во отпадот од домаќинството.
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на живтната средина
и човековото здравје и рециклирајте го
отпадот од електрични и електронски
Вратете го производот во вашиот локален
капацитет за рециклирање или контактирајте
ја вашата општинска канцеларија.
РУССКИЙ
61
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
65
65
66
68
69
71
73
75
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия
профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас.
Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут
превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер
устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные
части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC),
серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
62 www.electrolux.com
1.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безопасности и
правильной эксплуатации прибора, перед его
установкой и первым использованием внима‐
тельно прочитайте данное руководство, не
пропуская рекомендации и предупреждения.
Чтобы избежать нежелательных ошибок и не‐
счастных случаев, важно, чтобы все, кто по‐
льзуется данным прибором, подробно ознако‐
мились с его работой и правилами техники
безопасности. Сохраните настоящее руковод‐
ство и в случае продажи прибора или его пе‐
редачи в пользование другому лицу передай‐
те вместе с ним и данное руководство, чтобы
новый пользователь получил соответствую‐
щую информацию о правильной эксплуатации
и правилах техники безопасности.
В интересах безопасности людей и имуще‐
ства соблюдайте меры предосторожности,
указанные в настоящем руководстве, так как
производитель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением указан‐
ных мер.
1.1 Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
• Данное изделие не предназначено для
эксплуатации лицами (в том числе детьми)
с ограниченными физическими, сенсорны‐
ми или умственными способностями или с
недостаточным опытом или знаниями без
присмотра лица, отвечающего за их без‐
опасность, или получения от него соответ‐
ствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не
играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы в не‐
доступном для детей месте. Существует
опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, выньте вил‐
ку из розетки, обрежьте шнур питания (как
можно ближе к прибору) и снимите дверцу,
чтобы дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий магнитное
уплотнение дверцы) предназначен для за‐
мены старого холодильника с пружинным
замком (защелкой) дверцы или крышки, пе‐
ред утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из строя. Это
позволит исключить превращение его в
смертельную ловушку для детей.
1.2 Общие правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные отверстия
в корпусе прибора или в мебели, в которую он
встроен.
• Данный прибор предназначен для хране‐
ния продуктов питания и (или) напитков в
бытовых или аналогичных с ними условиях,
как то:
– в помещениях, служащих кухнями для
обслуживающего персонала в магази‐
нах, офисах и на других рабочих местах;
– в сельских жилых домах, для использо‐
вания клиентами отелей, мотелей и дру‐
гих мест проживания;
– в мини-гостиницах типа «ночлег плюс
завтрак»;
– на предприятиях питания и в аналогич‐
ных нерозничных сферах применения.
• Не используйте механические приспосо‐
бления и другие средства для ускорения
процесса размораживания.
• Не используйте другие электроприборы
(например, мороженицы) внутри холодиль‐
ных приборов, если производителем не до‐
пускается возможность такого использова‐
ния.
• Не допускайте повреждения контура холо‐
дильника.
• Холодильный контур прибора содержит
хладагент изобутан (R600a) – безвредный
для окружающей среды, но, тем не менее,
огнеопасный природный газ.
При транспортировке и установке прибора
следите за тем, чтобы не допустить повре‐
ждения компонентов контура холодильни‐
ка.
В случае повреждения контура холодиль‐
ника:
– не допускайте использования открытого
пламени и источников возгорания;
– тщательно проветрите помещение, в ко‐
тором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора и внесе‐
ние изменений в его конструкцию сопряже‐
но с опасностью. Любое повреждение кабе‐
ля может привести к короткому замыканию,
РУССКИЙ
возникновению пожара и/или поражению
электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных случаев
замену любых электротехнических
деталей (шнура питания, вилки, ком‐
прессора) должен производить сер‐
тифицированный представитель сер‐
висного центра или квалифицирован‐
ный обслуживающий персонал.
Запрещается удлинять сетевой шнур.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура
не раздавлена и не повреждена зад‐
ней частью прибора. Раздавленная
или поврежденная вилка сетевого
шнура может перегреться и стать при‐
чиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к вилке
сетевого шнура прибора.
4. Не тяните за сетевой шнур.
5. Если в розетке плохой контакт, не
вставляйте в нее вилку кабеля пита‐
ния. Существует опасность поражения
электрическим током или возникнове‐
ния пожара.
6. Запрещается эксплуатировать прибор
без плафона (если он предусмотрен
конструкцией) лампы внутреннего ос‐
вещения.
Прибор имеет большой вес. Будьте осто‐
рожны при его перемещении.
Не вынимайте и не трогайте предметы в
морозильнике мокрыми или влажными ру‐
ками: это может привести к появлению на
руках ссадин или ожогов от обморожения.
Не подвергайте прибор длительному воз‐
действию прямых солнечных лучей.
В приборе используются специальные лам‐
пы (если предусмотрено конструкцией),
предназначенные только для бытовых при‐
боров. Они не подходят для освещения по‐
мещений.
1.
2.
•
•
•
•
1.3 Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части прибо‐
ра горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспламеняю‐
щиеся газы и жидкости, так как они могут
взорваться.
• Не помещайте продукты, перекрывая вен‐
тиляционное отверстие у задней стенки
•
•
•
•
•
63
(если прибор относится к виду приборов
«Без образования инея»).
Замороженные продукты после разморажи‐
вания не должны подвергаться повторной
заморозке.
При хранении расфасованных заморожен‐
ных продуктов следуйте рекомендациям
производителя.
Следует тщательно придерживаться реко‐
мендаций по хранению, данных изготовите‐
лем прибора. См. соответствующие указа‐
ния.
Не помещайте в холодильник газирован‐
ные напитки, т.к. они создают внутри емко‐
сти давление, которое может привести к то‐
му, что она лопнет и повредит холодиль‐
ник.
Ледяные сосульки могут вызвать ожог об‐
морожения, если брать их в рот прямо из
морозильной камеры.
1.4 Чистка и уход
• Перед выполнением операций по чистке и
уходу за прибором, выключите его и вы‐
ньте вилку сетевого шнура из розетки.
• Не следует чистить прибор металлически‐
ми предметами.
• Не пользуйтесь острыми предметами для
удаления льда с прибора. Используйте
пластиковый скребок.
• Регулярно проверяйте сливное отверстие
холодильника для талой воды. При необхо‐
димости прочистите сливное отверстие.
Если отверстие закупорится, вода будет
собираться на дне прибора.
1.5 Установка
Для подключения к электросети тща‐
тельно следуйте инструкциям, приве‐
денным в соответствующих парагра‐
фах.
• Распакуйте изделие и проверьте, нет ли
повреждений. Не подключайте к электросе‐
ти поврежденный прибор. Немедленно со‐
общите о повреждениях продавцу прибора.
В таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее четы‐
ре часа перед тем, как включать холодиль‐
ник, чтобы масло вернулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг холодиль‐
ника достаточную циркуляцию воздуха, в
противном случае прибор может перегре‐
64 www.electrolux.com
•
•
•
•
ваться. Чтобы обеспечить достаточную
вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐
тановке.
Если возможно, изделие должно распола‐
гаться обратной стороной к стене так, что‐
бы во избежание ожога нельзя было кос‐
нуться горячих частей (компрессор, испа‐
ритель).
Данный прибор нельзя устанавливать
вблизи радиаторов отопления или кухон‐
ных плит.
Убедитесь, что к розетке будет доступ по‐
сле установки прибора.
Подключайте прибор только к питьевому
водоснабжению (если такое подключение
предусмотрено конструкцией прибора).
1.6 Обслуживание
• Любые операции по техобслуживанию при‐
бора должны выполняться квалифициро‐
ванным электриком или уполномоченным
специалистом.
• Техобслуживание данного прибора должно
выполняться только специалистами авто‐
ризованного сервисного центра с использо‐
ванием исключительно оригинальных зап‐
частей.
1.7 Защита окружающей среды
Ни холодильный контур, ни изоля‐
ционные материалы настоящего при‐
бора не содержат газов, которые мог‐
ли бы повредить озоновый слой. Дан‐
ный прибор нельзя утилизировать
вместе с бытовыми отходами и мусо‐
ром. Изоляционный пенопласт содер‐
жит горючие газы: прибор подлежит
утилизации в соответствии с дей‐
ствующими нормативными положе‐
ниями, с которыми следует ознако‐
миться в местных органах власти. Не
допускайте повреждения холодиль‐
ного контура, особенно, вблизи теп‐
лообменника. Материалы, использо‐
ванные для изготовления данного
,
прибора, помеченные символом
пригодны для вторичной переработ‐
ки.
РУССКИЙ
65
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
9
4
5
6
8
1 Ящики для овощей
6 Дверная полка
3 Полка для бутылок
4 Панель управления
8 Корзины морозильника
2 Полочки в корпусе
5 Полка для молочных продуктов
7
7 Полка для винных бутылок
9 Табличка с техническими данными
3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
3.1 Включение
3.3 Регулирование температуры
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Поверните регулятор температуры по часо‐
вой стрелке до среднего значения.
Температура регулируется автоматически.
Чтобы привести прибор в действие, выполни‐
те следующие операции:
• поверните регулятор температуры по на‐
правлению к нижним положениям, чтобы
установить минимальный холод.
• поверните регулятор температуры по на‐
правлению к верхним положениям, чтобы
установить максимальный холод.
3.2 Выключение
Чтобы выключить прибор, поверните регуля‐
тор температуры в положение "O".
66 www.electrolux.com
В общем случае наиболее предпо‐
чтительным является среднее значе‐
ние температуры.
Однако, точную задаваемую температуру сле‐
дует выбирать с учетом того, что температура
внутри прибора зависит от:
• температуры в помещении
• частоты открывания дверцы
• количества хранимых продуктов
• места расположения прибора.
В случае высокой температуры в по‐
мещении или полного заполнения
прибора продуктами, если задано са‐
мое низкое значение температуры,
компрессор прибора может работать
непрерывно; при этом задняя стенка
прибора будет покрываться льдом. В
этом случае следует задать более
высокую температуру, чтобы сделать
возможным автоматическое размора‐
живание и, таким образом, умень‐
шить расход энергии.
4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1 Хранение замороженных
продуктов
При первом запуске или после длительного
простоя перед закладкой продуктов в отделе‐
ние дайте прибору поработать не менее 2 ча‐
сов.
Корзины морозильника позволяют быстро и
легко найти именно тот пакет с продуктами,
который Вам нужен. Если необходимо поме‐
стить большое количество продуктов для хра‐
нения, выньте все ящики кроме нижнего, кото‐
рый должен оставаться на месте для обеспе‐
чения хорошей циркуляции воздуха. На всех
полках можно размещать продукты, высту‐
пающие за их границы на 15 мм от дверцы.
При случайном размораживании про‐
дуктов, например, при сбое электро‐
питания, если напряжение в сети от‐
сутствовало в течение времени, пре‐
вышающего указанное в таблице тех‐
нических данных «время повышения
температуры», размороженные про‐
дукты следует быстро употребить в
пищу или немедленно подвергнуть
тепловой обработке, а затем повтор‐
но заморозить (после того, как они
остынут).
4.2 Замораживание свежих
продуктов
Морозильное отделение предназначено для
замораживания свежих продуктов и продол‐
жительного хранения замороженных продук‐
тов, а также продуктов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов не тре‐
буется менять среднее значение температу‐
ры.
Однако, для более быстрого замораживания
поверните регулятор температуры по направ‐
лению к верхним положениям, чтобы устано‐
вить максимальный холод.
В таком случае температура в холо‐
дильном отделении может опускать‐
ся ниже 0°C. Если такое произойдет,
установите регулятор температуры
на более высокую температуру.
Уложите подлежащие замораживанию свежие
продукты в нижнее отделение.
4.3 Размораживание продуктов
Замороженные продукты, включая продукты
глубокой заморозки, перед использованием
можно размораживать в холодильном отделе‐
нии или при комнатной температуре, в зави‐
симости от времени, которым Вы располагае‐
те для выполнения этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже не
размораживая, в том виде, в каком они взяты
из морозильной камеры: в этом случае про‐
цесс приготовления пищи займет больше вре‐
мени.
4.4 Размещение полок дверцы
Чтобы обеспечить возможность хранения упа‐
ковок продуктов различных размеров, полки
дверцы можно размещать на разной высоте.
Чтобы переставить полку, действуйте сле‐
дующим образом:
медленно потяните полку в направлении, ука‐
занном стрелками, пока она не освободится;
затем установите ее на нужное место.
РУССКИЙ
67
тылки. Для этого потяните полку так, чтобы ее
можно было повернуть вверх и установить на
следующий верхний уровень.
1
2
Чтобы обеспечить правильную цирку‐
ляцию воздуха, не меняйте положе‐
ние большой нижней полки в дверце.
4.5 Передвижные полки
Расположенные на стенках холодильника на‐
правляющие позволяют размещать полки на
нужной высоте.
Чтобы вынуть некоторые полки, нужно под‐
нять их заднюю часть.
Чтобы была обеспечена правильная
циркуляция воздуха, не снимайте
стеклянную полку, расположенную
над ящиком для овощей.
4.7 Извлечение из морозильника
корзин для замораживания
Корзины морозильного отделения оснащены
стопором, препятствующим их случайному
выниманию или падению. Чтобы вынуть кор‐
зину из морозильной камеры, потяните ее на
себя. Когда она достигнет конечного положе‐
ния, приподнимите передний край корзины и
снимите ее.
2
1
4.6 Полка для бутылок
Уложите бутылки (горлышками к себе) на
предварительно установленную полку.
Если полка установлена в горизо‐
нтальное положение, можно класть
только закрытые бутылки.
Полку для бутылок можно установить под на‐
клоном, чтобы хранить ранее открытые бу‐
Вставляя корзину в морозильную камеру,
слегка приподнимите ее переднюю часть.
Преодолев стопоры, задвиньте корзину до
упора.
68 www.electrolux.com
5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
5.1 Нормальные рабочие звуки
• Когда хладагент прокачивается через кон‐
туры или трубки, может быть слышно жур‐
чание или бульканье. Это нормально.
• Когда компрессор включен, хладагент про‐
качивается по кругу, и при этом слышны
жужжание и пульсация, исходящие от ком‐
прессора. Это нормально.
• Тепловое расширение может вызывать
резкое потрескивание. Данное физическое
явление естественно и не представляет
опасности. Это нормально.
• Когда включается или выключается ком‐
прессор, слышно тихое "щелканье" регуля‐
тора температуры. Это нормально.
5.2 Рекомендации по экономии
электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком часто и не
держите ее открытой дольше, чем необхо‐
димо.
• Если температура окружающей среды вы‐
сокая, регулятор температуры находится в
самом высоком положении и холодильник
полностью загружен, компрессор может ра‐
ботать без остановок, что приводит к обра‐
зованию инея или льда на испарителе.
Если такое случается, поверните регулятор
температуры до более низких значений,
чтобы сделать возможным автоматическое
оттаивание, и, следовательно, снизить по‐
требление электроэнергии.
5.3 Рекомендации по охлаждению
продуктов
Для получения оптимальных результатов:
• не помещайте в холодильник теплые про‐
дукты или испаряющиеся жидкости
• накрывайте или заворачивайте продукты,
особенно те, которые имеют сильный запах
• располагайте продукты так, чтобы вокруг
них мог свободно циркулировать воздух
5.4 Рекомендации по охлаждению
Полезные советы:
Мясо (всех типов): помещайте в полиэтилено‐
вые пакеты и кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для овощей.
Храните мясо таким образом один, максимум
два дня, иначе оно может испортиться.
Продукты, подвергшиеся тепловой обработке,
холодные блюда и т.п.: необходимо накрыть и
можно положить на любую полку.
Фрукты и овощи: необходимо тщательно вы‐
мыть и положить в специальные ящик (ящи‐
ки). Попадание лимонного сока на пластико‐
вые детали холодильника может привести к
их обесцвечиванию. Поэтому рекомендуется
держать цитрусовые в отдельных контейне‐
рах.
Сливочное масло и сыр: должны помещаться
в специальные воздухонепроницаемые кон‐
тейнеры или быть обернуты алюминиевой
фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы
максимально ограничить контакт с воздухом.
Бутылки необходимо закрывать крышками и
хранить на дверной полке для бутылок.
Бананы, картофель, лук и чеснок не следует
хранить в холодильнике в неупакованном ви‐
де.
5.5 Рекомендации по
замораживанию
Ниже приведен ряд рекомендаций, направ‐
ленных на то, чтобы помочь сделать процесс
замораживания максимально эффективным:
• максимальное количество продуктов, кото‐
рое может быть заморожено в течение 24
часов. указано на табличке технических
данных;
• процесс замораживания занимает 24 часа.
В этот период не следует класть в моро‐
зильную камеру новые продукты, подлежа‐
щие замораживанию;
• замораживайте только высококачествен‐
ные, свежие и тщательно вымытые продук‐
ты;
• перед замораживанием разделите продук‐
ты на маленькие порции для того, чтобы
быстро и полностью их заморазить, а также
чтобы иметь возможность размораживать
только нужное количество продуктов;
• заверните продукты в алюминиевую фоль‐
гу или в полиэтиленовую пленку и проверь‐
те, чтобы к ним не было доступа воздуха;
• не допускайте, чтобы свежие незаморожен‐
ные продукты касались уже замороженных
продуктов во избежание повышения темпе‐
ратуры последних;
РУССКИЙ
• постные продукты сохраняются лучше и
дольше, чем жирные; соль сокращает срок
хранения продуктов;
• пищевой лед может вызвать ожог кожи,
если брать его в рот прямо из морозильной
камеры;
• рекомендуется указывать дату заморажи‐
вания на каждой упаковке; это позволит
контролировать срок хранения.
5.6 Рекомендации по хранению
замороженных продуктов
Корзины морозильника позволяют быстро и
легко найти тот пакет с продуктами, который
Вам нужен. Если необходимо поместить боль‐
шое количество продуктов для хранения, вы‐
ньте все ящики, кроме нижней корзины, кото‐
рая должна оставаться на месте для обеспе‐
чения хорошей циркуляции воздуха.
69
Для получения оптимальных результатов по‐
заботьтесь о следующем:
• убедитесь, что продукты промышленной
заморозки хранились у продавца в дол‐
жных условиях;
• обеспечьте максимально короткий интер‐
вал времени между покупкой заморожен‐
ных продуктов в магазине и их помеще‐
нием в морозильник;
• не открывайте дверцу слишком часто и не
держите ее открытой дольше, чем необхо‐
димо;
• после размораживания продукты быстро
портятся и не подлежат повторному замо‐
раживанию;
• не превышайте время хранения, указанное
изготовителем продуктов.
6. УХОД И ОЧИСТКА
6.1 Чистка холодильника изнутри
Перед первым включением прибора вымойте
его внутренние поверхности и все внутренние
принадлежности теплой водой с нейтральным
мылом, чтобы удалить запах, характерный
для только что изготовленного изделия, затем
тщательно протрите их.
Не используйте моющие или абра‐
зивные средства, т.к. они могут по‐
вредить покрытие поверхностей хо‐
лодильника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-либо опе‐
раций по чистке или уходу за прибо‐
ром выньте вилку сетевого шнура из
розетки.
В холодильном контуре данного при‐
бора содержатся углеводороды; по‐
этому его обслуживание и заправка
должны осуществляться только упо‐
лномоченными специалистами.
6.2 Промывка дозатора
Прибор необходимо регулярно чистить:
• очищайте внутренние поверхности и при‐
надлежности с помощью теплой воды и не‐
йтрального мыла;
• регулярно проверяйте и протирайте уплот‐
нение дверцы, чтобы обеспечить чистоту и
отсутствие загрязнений;
• ополосните чистой водой и вытрите насухо.
Запрещается вытягивать, переме‐
щать или повреждать какие-либо
трубки и (или) кабели, находящиеся
внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для чистки
внутренних поверхностей моющими
средствами, абразивными порошка‐
ми, чистящими средствами с силь‐
ным запахом или полиролями, так как
они могут повредить поверхность и
оставить стойкий запах.
Чтобы очистить конденсатор (решетка черно‐
го цвета) и компрессор, расположенные с зад‐
ней стороны прибора, воспользуйтесь щет‐
кой. Эта операция повышает эффективность
работы прибора и снижает потребление элек‐
троэнергии.
Соблюдайте осторожность, чтобы не
повредить систему охлаждения.
Некоторые чистящие средства для кухни со‐
держат химикаты, которые могут повредить
70 www.electrolux.com
пластмассовые детали прибора Поэтому ре‐
комендуется чистить корпус этого прибора
только теплой водой с добавлением неболь‐
шого количества моющего средства.
После чистки подключите прибор к сети элек‐
тропитания.
6.3 Размораживание холодильника
При нормальных условиях эксплуатации уда‐
ление инея с испарителя холодильной каме‐
ры происходит автоматически при каждом вы‐
ключении компрессора. Талая вода стекает
через сливное отверстие в специальный под‐
дон, установленный с задней стороны прибо‐
ра над компрессором, а затем испаряется.
Необходимо регулярно прочищать сливное
отверстие, находящееся в середине канала
холодильного отделения, во избежание нако‐
пления воды и попадания капель на находя‐
щиеся внутри продукты.
Используйте для этого специальное приспо‐
собление для прочистки, которое уже устано‐
влено в сливное отверстие.
6.4 Размораживание морозильника
На полках и вокруг верхнего отделения моро‐
зильника всегда образуется определенное ко‐
личество инея.
Размораживайте морозильник, когда слой на‐
леди достигнет толщины около 3-5 мм.
Для удаления наледи выполните следующее:
• выньте вилку из розетки или выключите
прибор;
• удалите все хранящиеся продукты, завер‐
ните их в несколько слоев газетной бумаги
и поместите в прохладное место;
• извлеките выдвижные ящики морозильни‐
ка;
• оберните выдвижные ящики теплоизоли‐
рующим материалом, например, одеялами
или газетами.
Для ускорения оттаивания в морозильник
можно установить кастрюли с горячей (но не
кипящей) водой.
• Освободите желоб в месте его крепления,
протолкните его согласно иллюстрации и
поместите в нижний выдвижной ящик, где
может собираться вода.
• Осторожно соскребите лед, когда он на‐
чнет таять. Пользуйтесь деревянным или
пластмассовым скребком.
• Когда весь лед растает, насухо протрите
морозильник и вставьте желоб на место.
• Включите прибор и положите пищевые про‐
дукты на свои места.
Рекомендуется повернуть ручку термостата в
максимальное положение на несколько часов,
чтобы как можно скорее в приборе была до‐
стигнута температура, достаточная для хра‐
нения продуктов.
Ни в коем случае не используйте ос‐
трые металлические инструменты
для удаления инея с испарителя во
избежание его повреждения. Не ис‐
пользуйте механические устройства
или любые другие не рекомендован‐
ные производителем средства для
ускорения процесса разморажива‐
ния. Повышение температуры упако‐
вок с замороженными продуктами
при размораживании может привести
к сокращению безопасного срока их
хранения.
РУССКИЙ
71
7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед устранением неисправностей
выньте вилку сетевого шнура из ро‐
зетки.
Устранять неисправности, не описан‐
ные в данном руководстве, должен
только квалифицированный электрик
или уполномоченный специалист.
Работа холодильника сопровождает‐
ся некоторыми звуками (от компрес‐
сора и циркуляции хладагента). Это
не неисправность, а нормальная ра‐
бота.
Неполадка
Возможная причина
Способ устранения
Прибор работает слиш‐
ком шумно.
Прибор установлен непра‐
вильно.
Проверьте, чтобы холодиль‐
ник стоял устойчиво (опираясь
на все четыре ножки).
Компрессор работает не‐ Возможно, неправильно ус‐
прерывно.
тановлен температурный ре‐
гулятор.
Задайте более высокую тем‐
пературу.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрытие двер‐
цы".
Дверца открывалась слиш‐
ком часто.
Не оставляйте дверцу откры‐
той дольше, чем это необхо‐
димо.
Температура продуктов
слишком высокая.
Прежде чем положить продук‐
ты в холодильник, дайте им
охладиться до комнатной тем‐
пературы.
Температура воздуха в поме‐ Обеспечьте снижение темпе‐
щении слишком высокая.
ратуры воздуха в помещении.
Потоки воды на задней
стенке холодильника.
Во время автоматического
размораживания на задней
панели размораживается на‐
ледь.
Потоки воды в холодиль‐ Засорилось сливное отвер‐
нике.
стие.
Это нормально.
Прочистите сливное отвер‐
стие.
Продукты мешают воде сте‐
кать в водосборник.
Убедитесь, что продукты не
касаются задней стенки.
Потоки воды на полу.
Водосброс талой воды на‐
правлен не в поддон испари‐
теля над компрессором.
Направьте водосброс талой
воды в поддон испарителя.
Слишком много льда и
инея.
Продукты не упакованы на‐
длежащим образом.
Упакуйте продукты более тща‐
тельно.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрытие двер‐
цы".
Возможно, неправильно ус‐
тановлен температурный ре‐
гулятор.
Задайте более высокую тем‐
пературу.
72 www.electrolux.com
Неполадка
Возможная причина
Способ устранения
Температура в приборе
слишком низкая.
Возможно, неправильно ус‐
тановлен температурный ре‐
гулятор.
Задайте более высокую тем‐
пературу.
Температура в приборе
слишком высокая.
Возможно, неправильно ус‐
тановлен температурный ре‐
гулятор.
Задайте более низкую темпе‐
ратуру.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрытие двер‐
цы".
Температура продуктов
слишком высокая.
Прежде чем положить продук‐
ты в холодильник, дайте им
охладиться до комнатной тем‐
пературы.
Одновременно хранится
слишком много продуктов.
Одновременно храните мень‐
ше продуктов.
Температура в холо‐
В приборе не циркулирует
дильнике слишком высо‐ холодный воздух.
кая.
Убедитесь, что в приборе цир‐
кулирует холодный воздух.
Температура в моро‐
Продукты расположены
зильной камере слишком слишком близко друг к другу.
высокая.
Укладывайте продукты таким
образом, чтобы обеспечить
циркуляцию холодного возду‐
ха.
Прибор не работает.
Включите холодильник.
Прибор выключен.
Вилка сетевого шнура непра‐ Правильно вставьте вилку се‐
вильно вставлена в розетку. тевого шнура в розетку.
Лампочка не работает.
На прибор не подается элек‐
тропитание. Отсутствует на‐
пряжение в сетевой розетке.
Подключите другой электро‐
прибор к сетевой розетке. Об‐
ратитесь к квалифицирован‐
ному электрику.
Лампочка находится в режи‐
ме ожидания.
Закройте дверцу и откройте
ее снова.
Лампочка перегорела.
См. раздел "Замена лампоч‐
ки".
Если вы произвели вышеуказанные проверки,
а прибор все же не работает должным образ‐
ом, обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
7.1 Замена лампы
Прибор оборудован светодиодной лампой
длительного срока службы.
1. Отключите прибор от электросети.
2. Нажмите на подвижную часть, чтобы вы‐
свободить плафон (1).
3. Снимите плафон (2).
4. При необходимости замените лампу, вы‐
брав замену аналогичных характеристик
и мощности. Рекомендуемая замена –
"Осрам ПАРАТОМ СПЕШИАЛ" T26 0,8
Вт.
Установите плафон.
Подключите прибор к сети.
Откройте дверцу. Убедитесь, что лампа
горит.
5.
6.
7.
1
2
РУССКИЙ
7.2 Закрытие дверцы
1.
2.
73
При необходимости замените непригод‐
ные уплотнения дверцы. Обратитесь в
сервисный центр.
3.
Прочистите уплотнители дверцы.
При необходимости отрегулируйте двер‐
цу. См. раздел «Установка».
8.1 Размещение
Устанавливайте холодильник в месте, где
температура окружающей среды соответ‐
ствует климатическому классу, указанному на
табличке с техническими данными:
Клима‐
тиче‐
ский
класс
Температура окружающей сре‐
ды
SN
от +10°C до +32°C
N
от +16°C до +32°C
ST
от +16°C до +38°C
T
от +16°C до +43°C
8.2 Выбор места установки
Прибор следует устанавливать вдали от ис‐
точников тепла, таких, как радиаторы отопле‐
ния, котлы, прямые солнечные лучи и т.д.
Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха
вокруг задней части корпуса прибора. Если
прибор расположен под подвесным шкафом,
для обеспечения оптимальной работы мини‐
мальное расстояние между корпусом и шка‐
фом должно быть не менее 100 мм. Однако
желательно вовсе не устанавливать прибор
под подвесной мебелью. Точная установка по
уровню достигается с помощью регулировки
одной или нескольких регулировочных ножек,
расположенных в основании корпуса.
A
B
20 mm
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой прибора внима‐
тельно прочитайте "Информацию по
технике безопасности" для обеспече‐
ния собственной безопасности и пра‐
вильной эксплуатации прибора.
100 mm
min
8. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
Необходимо обеспечить возможность
отключения прибора от сети электро‐
питания; к вилке шнура питания при‐
бора после его установки должен
быть обеспечен легкий доступ.
8.3 Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть удосто‐
верьтесь, что напряжение и частота, указан‐
ные в табличке технических данных, соответ‐
ствуют параметрам вашей домашней элек‐
трической сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой целью
вилка сетевого шнура имеет специальный
контакт заземления. Если розетка электриче‐
ской сети не заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в соответствии с дей‐
ствующими нормами, поручив эту операцию
квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответ‐
ственность в случае несоблюдения вышеука‐
занных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует директивам
Европейского Союза.
74 www.electrolux.com
8.4 Упоры задней стенки
Два упора находятся в пакете с документа‐
цией.
Для установки упоров выполните следующие
действия.
1. Выверните винт.
2. Подложите упор под головку винта.
3. Сориентируйте упор в нужном положе‐
нии.
4. Снова затяните винты.
• Снимите шайбу (F) и переставьте на дру‐
гую сторону поворотного штифта петли (E).
• Снимите дверцы.
• На левой стороне снимите заглушки сред‐
ней петли (C, D) и переставьте на другую
сторону.
• Вставьте штифт средней петли (Е) в левое
отверстие нижней дверцы.
A
B
2
E
F
1
4
3
8.5 Выравнивание
C
D
• Отвинтите штифт верхней петли и пере‐
ставьте на противоположную сторону.
При установке прибора убедитесь, что он
стоит ровно. Это достигается с помощью двух
регулируемых ножек, расположенных спереди
внизу.
8.6 Перевешивание дверцы
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением любой операции
извлекайте вилку из сетевой розетки.
Чтобы надежно удерживать дверцы
прибора, следующие операции реко‐
мендуется выполнять вдвоем.
Для изменения направления открывания
дверцы выполните следующие операции:
• Откройте дверцу. Отвинтите среднюю пет‐
лю (В). Снимите пластмассовую шайбу (А).
• Снимите заглушку при помощи инструмен‐
та. (A).
• Отвинтите поворотный штифт нижней пет‐
ли (B) и шайбу (C) и установите их на про‐
тивоположной стороне.
• Установите крышку (А) на противополож‐
ной стороне.
РУССКИЙ
A
B
C
• Извлеките крышки (В). Выньте заглушки
(A).
• Вывинтите ручки (C) и установите их с про‐
тивоположной стороны.
• Установите заглушки (A) на противополож‐
ной стороне.
В завершение проверьте, чтобы:
• Все винты были затянуты.
• Магнитная прокладка прилегала к корпусу;
• Дверца как следует открывалась и закры‐
валась.
При низкой температуре в помещении (т.е. зи‐
мой) прокладка может неплотно прилегать к
корпусу. В таком случае дождитесь есте‐
ственной усадки прокладки по месту.
В случае нежелания выполнять вышеописан‐
ные операции самостоятельно можно обрат‐
иться в ближайший сервисный центр. Специа‐
лист сервисного центра перевесит дверцу за
отдельную плату.
B
C
A
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габариты
Высота
1540 мм
Ширина
595 мм
Глубина
658 мм
Время повышения темпера‐
туры
20 час
Напряжение
230-240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на табличке с
техническими данными на левой стенке внут‐
ри прибора и на табличке энергопотребления.
75
76 www.electrolux.com
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует сдавать
на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
РУССКИЙ
77
78 www.electrolux.com
РУССКИЙ
79
280152141-A-282013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising