Electrolux | ERB3442 | User manual | Electrolux ERB3442 Uživatelský manuál

Electrolux ERB3442 Uživatelský manuál
KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA
NÁVOD K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU
KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
ERB 3442
CZ
PL
SK
HU
RO
200370084
KE/E/68-1. (05.)
CZ
Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní
upozornění, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnička používá v souladu s písemnými pokyny, bude
řádně fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.
Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání.
Bezpečnostní upozornění
Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpečnosti vaší osoby a vašeho spotřebiče.
Rady, užitečné informace
Informace týkající se životního prostředí
Symboly používané k označení poznámek
U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhům potravin a jejich uchovávání.
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Skupina Electrolux je největším výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux / jako jsou
chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky/ vĘcelkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150
zemích světa.
2
CZ
Obsah
Důležité bezpečnostní informace ............................................................................................................4
Obecná bezpecnostní opatrení ..............................................................................................................4
Opatření pro bezpečnost dětí.................................................................................................................4
Bezpečnostní opatření pro instalaci.........................................................................................................4
Bezpečnostní opatření pro isobutan ........................................................................................................4
Pokyny pro uživatele...............................................................................................................................5
Obecné informace ...............................................................................................................................5
Popis spotrebice, hlavní soucásti............................................................................................................5
Panel ovládáni ................................................................................................................................6
Obsluha spotřebiče..............................................................................................................................6
Uvedení do provozu.........................................................................................................................6
Regulace teploty, nastavení ..............................................................................................................6
Jak pouzívat chladnicku....................................................................................................................6
Skladování v chladničce ...................................................................................................................6
Doba uchovávání a teplota potravin ....................................................................................................7
Jak pouzívat mraznicku .........................................................................................................................7
Proces zmrazování ..................................................................................................................7
Uchovávání v mraznicce .................................................................................................................7
Jak vyrábet kostky ledu ....................................................................................................................7
Uzitecné informace a rady ................................................................................................................7
Informace a poznámky..........................................................................................................................7
Jak ušetrit energii ............................................................................................................................8
Spotřebič a životní prostředí ..............................................................................................................8
Údržba ...............................................................................................................................................8
Odmrazování ..................................................................................................................................8
Pravidelné cištení ............................................................................................................................9
Když se chladnička nepoužívá...........................................................................................................9
Odstraňování závad ..............................................................................................................................9
Jak vymenit zárovku.........................................................................................................................9
Když něco nefunguje správně ................................................................................................................9
Pokyny pro instalatéra ..........................................................................................................................10
Technické údaje.................................................................................................................................10
Instalace spotřebiče............................................................................................................................11
Doprava, vybalení ..........................................................................................................................11
Čištění .........................................................................................................................................11
Postavení na místo .........................................................................................................................11
Zmena smeru otevírání dverí............................................................................................................12
Elektrické připojení ........................................................................................................................13
Tabulka dob uchovávání (1) ..................................................................................................................13
Tabulka dob uchovávání (2) ..................................................................................................................14
Záruka a servis.....................................................................................................................................14
Záruční podmínky...............................................................................................................................14
Servis a náhradní díly .....................................................................................................................15
3
CZ
Důle žité bezpečnos tní inf ormace
Obecná bezpečnostní opatření
Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet
spotřebič při jeho stěhování nebo při změně jeho
vlastníka.
Tento spotřebič je určen pouze pro uchovávání potravin
v domácnosti a použití, které je v souladu s těmito
pokyny.
Servis a opravy spotřebiče, včetně oprav přívodního
kabelu a jeho výměny, smějí provádět jen k tomu
výrobcem autorizované specializované opravny. Pro
opravy by se měly používat jen jimi dodané náhradní díly.
Jinak může dojít k poškození spotřebiče nebo k úrazu či
jiným škodám.
Tento spotřebič je odpojen od sítě pouze tehdy, když je
zástrčka odpojena ze zásuvky. Před čištěním a údržbou
vždy zástrčku odpojte ze zásuvky (netahejte přitom za
kabel). Jestliže je zásuvka těžko přístupná, vypněte
spotřebič tak, že vypnete celý příslušný zásuvkový
okruh.
Přívodní kabel se nesmí prodlužovat.
Ujistěte se že zástrčka není poškozena nebo
přimáčknuta zadní stranou chladničky/mrazničky.
- Poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit
požár.
Nepokládejte
těžké
předměty
nebo
chladničku/mrazničku na přívodní kabel.
- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru.
Neodpojujte přívodní kabel taháním za šnůru,
zejména
pokud
je
chladnička/mraznička
vytahována ze svého výklenku kde je umístěna.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat,
požár nebo zasažení elektrickým proudem.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn
autorizovaným servisem a kvalifikovaným servisním
technikem.
Pokud je zástrčka uvolněná, nepřipojujte ji do
zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a
nebezpečí požáru.
Spotřebič se nesmí provozovat bez nasazeného krytu
vnitřního osvětlení.
Při čištění, odmrazování, vyjímání zmrazených potravin
nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré, špičaté a tvrdé
předměty, protože mohou způsobit poškození
spotřebiče.
Buďte opatrní, aby se do termostatu a skříňky osvětlení
nedostaly žádné tekutiny.
Led a mražené krémy mohou způsobit mrazové
popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z
oddílu mrazničky.
Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je
třeba je spotřebovat co nejdříve.
Komerční balíčky zmrazených potravin uchovávejte v
souladu s pokyny jejich výrobce.
Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím elektrických
topných spotřebičů či chemikálií.
Nepokládejte horké hrnce k plastikovým součástem.
Neuchovávejte ve spotřebiči hořlavé plyny a tekutiny,
protože by mohly explodovat.
4
Do oddílu mrazničky neukládejte nápoje obsahující
kysličník uhličitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích či
sklenicích.
Pravidelně kontrolujte a vyčistěte vývod odtáté vody,
která během odmrazování vytéká. Kdyby byl tento
vývod ucpán, nashromážděná voda by brzy mohla
způsobit poruchu.
Opatření pro bezpečnost dětí
Nenechávejte děti, aby si s obaly spotřebiče hrály.
Plastiková fólie může způsobit udušení.
Spotřebič vyžaduje obsluhu dospělých. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem nebo jeho ovládacími
prvky hrály.
Jestliže spotřebič vyhazujete, odpojte zástrčku ze
zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a demontujte dveře, aby hrající si děti
nemohly neutrpět úraz elektrickým proudem, ani se
nemohly uvnitř spotřebiče zavřít.
Bezpečnostní opatření pro
instalaci
Umístěte spotřebič ke stěně, aby nemohlo dojít ke
styku s horkými součástmi (kompresor, kondenzátor)
a případným popáleninám.
Když spotřebič přemisťujete, dbejte, aby zástrčka
nebyla zapojena do zásuvky.
Když stavíte spotřebič na místo, dávejte pozor, aby
nestál na svém přívodním kabelu.
Kolem spotřebiče je třeba zajistit dobré větrání.
Nedostatečné větrání způsobuje přehřívání. Pro
zajištění dostatečného větrání dodržujte pokyny,
týkající se instalace.
Bezpečnostní opatření pro
isobutan
Upozornění
Chladivem spotřebiče je isobutan (R 600a), který je
vysoce hořlavý a výbušný.
Zajistě te správnou ventilaci kolem spotřebiče který je
obstaven nebo vestavěn a odstraňte veškeré
překážky.
Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné
prostředky k urychlení odmrazovacího procesu, s
vyjímkou těch které doporučuje výrobce.
Neporušte chladící okruh spotřebiče.
Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř
skladovacího prostoru spotřebiče, jestliže nejsou
typu doporučeného výrobcem.
Aby byla zajištěna bezpečnosti osob a
majetku, dodržujte bezpečnostní opatření
tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese
odpovědnost za škody v důsledku jejich opomíjení.
CZ
P okyn y pr o uživ at ele
Obecné informace
Oficiální označení spotřebiče je „kombinace chladničkamraznička s jedním kompresorem a mrazničkou ve spodní
části”.
Tento spotřebič má dva samostatné chladicí systémy a
dvoje dveře, a proto je možné tyto dvě jednotky provozovat
samostatně. Podle toho je spotřebič vhodný pro uchovávání
zmrazených asilně zmrazených potravin, pro domácí
zmrazování potravin v množství, uvedeném v pokynech
pro uživatele, a pro výrobu ledu.
Tento spotřebič požadavky norem na různé teplotní limity
podle klimatické třídy.
Písmeno, symbolizující klimatickou třídu, se nachází na
typovém štítku.
Popis spotrebice, hlavní soucásti
AB1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Chladicí jednotka
Mrazící jednotka
Krycí panel s indikačním spínačem
Osvětlovací armatura
Skleněné police
Drátěný regál pro uložení lahví
Chladící plocha
Sběrač roztáté vody
Skleněná police
Přihrádky na ovoce
Datový štítek
Úložná přihrádka s košem
Úložná přihrádka (úložné přihrádky) s košem
Odtok roztáté vody
Spodní mřížková clona
Nastavitelné patky
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kryt přihrádky na máslo
Kontejner na vejce
Dveřní regál
Profil dveřního těsnění
Regál na lahve
Držadla dveří
Deska na led
Kondenzátor
Odvod roztáté vody
Distanční vložka
Odparníkový tác
Kompresor pro mrazící jednotku
Kompresor pro chladicí jednotku
Válečky
5
CZ
Panel ovládání
Ve střešním rámu se nacházejí pod stejným krytem
následující jednotky:
Mrazící jednotka
Ke spuštění procesu mrazení otočte prosím regulátor
teploty ("D") ve směru hodinových ručiček. Rozsvítí se
červená světelná kontrolka a později zhasne, jak je
popsáno v kapitole "Spínačové a kontrolní zařízení", bod
"Červená světelná kontrolka". V poloze "0" je mrazící
jednotka mimo provoz, je však pod napětím.
Regulace teploty, nastavování
A. Červená světelná kontrolka
Svítí v závislosti na vnitřní teplotě mrazící jednotky.
Svítí krátce
bezprostředně po prvním uvedení do provozu
při uložení čerstvého zboží
Svítí déle
jestliže je v mrazící jednotce příliš teplo (při uložení
příliš velkého množství čerstvého zboží nebo jestliže
jsou dveře příliš dlouho otevřené, resp. jestliže
netěsní).
Jestliže má mrazící jednotka provozní poruchu.
B. Spínač pro rychlé zmrazování
Jestliže je tlačítko stisknuté, je kompresor přístroje v
nepřetržitém provozu a žlutá světelná kontrolka stále
svítí. K tomu si prostudujte si kapitolu "Zmrazování".
C. Žlutá světelná kontrolka
Svítí, jestliže je spínač pro rychlé zmrazování stisknutý. K
tomu si prostudujte si kapitolu "Zmrazování".
D. Otočný knoflík k regulaci teploty mrazící jednotky
Slouží k nastavení teploty mrazící jednotky.
E. Otočný knoflík k regulaci teploty chladící jednotky
Slouží k nastavení teploty chladničky.
V závislosti na nastavení přerušují regulátory teploty
provoz přístroje na kratší nebo delší dobu, poté jej opět
uvedou do provozu a zabezpečí tak požadovanou
teplotu.
Chladící jednotka
U chladící jednotky si můžete vybrat několik stupňů
chlazení mezi "Min." a "Max.". Vyberete-li střední
nastavení ("Min." a "Max."), je teplota v chladicí jednotce
za normálních okolností mezi 0° a +5°C. Čím blíže je
nastavení u "Max.", tím intenzivnější je chlazení.
Mrazící jednotka
Jestliže vyberete střední nastavení, je možno dosáhnout
v mrazící jednotce teplot až pod -18 °C. Tím je zaručeno
trvalé uskladnění potravin.
Teplota uvnitř přístroje je ovlivňována nejen polohou
regulátoru teploty, ale také okolní teplotou, četností
otevírání dveří, množstvím čerstvě uložených potravin
atd…
V nejvyšším stupni, tedy v poloze "Max.", se
může stát, že kompresory - v případě
zvýšeného zatížení, např. v době letního horka - běží
v nepřetržitém provozu. To přístroji neškodí.
Jak používat chladničku
Pro správné chlazení je potřebná cirkulace
vzduchu uvnitř chladicí jednotky. Proto byste
neměli spáru za mřížkovými úložnými místy zakrývat
papírem, podnosy atd..
Nedávejte laskavě do chladicí jednotky žádná
teplá jídla, nechte jídlo nejprve ochladit na
pokojovou teplotu. Tak lze zabránit nežádoucímu
vytváření námrazy.
Jídla mohou absorbovat pachy jiných jídel,
proto byste měli v ledničce uchovávat
potraviny v uzavřené nádobě nebo zabalené v
celofánu, alobalu, svačinovém papíru nebo plastové
fólii. V tomto případě zůstane zachován původní
obsah vlhkosti potravin, uložená zelenina např.
nevyschne ani po několika dnech.
Skladování v chladničce
Obsluha spotřebiče
Uvedení do provozu
Zastrčte prosím síťovou zástrčku do zásuvky.
Chladící jednotka
Ke spuštění procesu chlazení otočte prosím regulátor
teploty ("E") ve směru hodinových ručiček. V poloze "0" je
chladicí jednotka mimo provoz, je ale pod napětím.
6
Při rozmístění různých potravin prosíme, abyste se řídili
obrázkem:
1.Cukrářské výrobky, hotová jídla, potraviny v nádobách,
čerstvé maso, sekaná, nápoje
2. Mléko, mléčné výrobky, potraviny v nádobách
3. Ovoce, zelenina, salát
4. Sýr, máslo
5. Vejce
6. Jogurt, smetana
7. Malé láhve, džusy
8. Velké láhve, nápoje
CZ
Během zmrazování se pokud možno vyhněte
výrobě ledu, protože tím by byl negativně ovlivněn
proces zmrazování.
Uchovávání v mrazničce
Doba uchovávání a teplota potravin
Připojená tabulka na konci těchto pokynů pro uživatele
podává informace o době uchovávání potravin.
Dobu uchovávání nelze dopředu přesně určit, protože závisí
na tom, jak jsou chlazené potraviny čerstvé a jak se s nimi
zachází. Proto je uváděná doba uchovávání potravin jen
orientační.
Jestliže nechcete nakoupené silně zmrazené potraviny
hned použít, můžete je uložit přibližně na jeden den
(až se rozmrazí) do chladničky.
Používání mrazničky
Proces zmrazování
Přístroj je konstruován ke zmrazování čerstvých potravin v
množstvích uvedených na popisném štítku. Zmrazování
potravin provádějte prosím po odpovídající přípravě
následujícím způsobem.
Stiskněte prosím asi 4 hodiny před zmrazováním menšího
množství potravin - 24 hodin před zmrazováním většího
množství - spínač pro rychlé zmrazování (žlutá světelná
kontrolka svítí). Poté běží kompresor mrazící jednotky v
nepřetržitém provozu, aby se dosáhlo teploty potřebné pro
proces zmrazování.
Potraviny, které byly již dříve hluboce zmrazeny - nebo jejich
část - přendejte z horní úložné schránky do jiné úložné
schránky (jiných úložných schránek). Uložte čerstvé
potraviny do nejhořejší úložné schránky tak, aby zbylo
dostatek místa pro cirkulaci vzduchu. Jestliže v horní úložné
schránce ještě zůstávají zmrazené potraviny, dejte je do
zadní části úložné schránky a dbejte prosím na to, aby se
čerstvé potraviny nedotýkaly zmrazeného materiálu.
Nechte přístroj běžet popsaným způsobem cca 24 hodin.
Poté prosím stiskněte spínač pro rychlé zmrazování a
přístroj běží opět v automatickém provozním režimu (žlutá
světelná kontrolka nesvítí).
Jestliže chcete zmrazit množství uvedené výrobcem,
odstraňte prosím nejhořejší úložnou schránku z mrazící
jednotky a uložte čerstvé potraviny rovnoměrně rozdělené
bezprostředně na chladící plochu.
Nikdy nezmrazujte najednou větší množství
potravin, než je uvedeno v kapitole "Technické
údaje", protože proces zmrazování pak již nemůže
probíhat bezvadně a v důsledku toho dochází k
negativnímu ovlivnění kvality potravin při rozmrazování
(ztráta chuti a aroma, poškození, atd.).
Zmrazené potraviny by měly být po ukončení procesu
zmrazování uloženy v příslušných (1 nebo 2) mrazících
boxech. Díky tomu bude v mrazícím boxu zajištěno místo
pro další zmrazování. Již uložené potraviny tak nejsou
negativně ovlivňovány novým zmrazováním.
Jestliže je nutno umístit větší množství potravin, je možno
mrazící boxy - s výjimkou spodního boxu - odstranit a
zboží postavit bezprostředně na chladící plochu.
Při zakoupení již zmrazeného zboží je nutno
bezpodmínečně respektovat dobu skladování
uvedenou na obalu. Ohledně skladování zboží, které jste
si zamrazili sami, naleznete odpovídající informace v
pokynech uvedených na dveřích spotřebiče. Symboly
znázorňují příslušné potraviny, čísla příslušnou maximální
dobu uchovávání v měsících.
Skladování prudce zmrazených "mražených
produktů" je bezpečné jen tehdy, jestliže tyto až do
okamžiku uskladnění v mrazící jednotce nebyly ani
částečně rozmraženy.
Již jednou rozmražené, ať už normálně nebo prudce
zmražené produkty by neměly být znovu zamrazovány,
ale naopak co nejdříve zkonzumovány.
Jak vyrábět kostky ledu
Když chcete vyrábět kostky ledu, naplňte dodaný
výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu pro zmrazené
potraviny.
Navlhčením dna výrobníku a nastavením knoflíku
termostatické regulace na maximální stupeň můžete
dobu výroby kostek ledu zkrátit. Po skončení
nezapomeňte nastavit ovládací knoflík termostatu zpět
na vhodný stupeň. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod
tekoucí vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo
úderem. Jestliže výrobník k oddílu přimrzne,
nepoužívejte k uvolnění kovové nástroje ani nože,
protože by se systém chlazení mohl poškodit.
Užitečné informace a rady
Přestavitelné police si zasluhují pozornost, neboť
značně zvyšují využitelnost oddílu čerstvých potravin.
Přestavění polic je možné při otevření dveří pod
úhlem 90°.
Po otevření a zavření dveří mrazničky uvnitř díky nízké
teplotě stoupne podtlak. Počkejte proto s dalším
otevřením právě zavřených dveří 2-3 minuty, (pokud
je potřebujete znovu otevřít), až se vnitřní tlak vyrovná.
Dbejte na to, aby mraznička byla provozována s
takovým nastavením termostatu, aby teplota uvnitř
nikdy nestoupla nad -18 °C, protože vyšší teplota
může poškodit zmrazené potraviny.
Je praktické se ujistit o bezporuchovém provozu
spotřebiče denně, aby se případná porucha zjistila
včas a zabránilo se poškození zmrazených potravin.
Informace a poznámky
V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a
poznámky, jak používat spotřebič a dosáhnout
maximálních úspor energie, a také obsahují informace o
spotřebiči, týkající se životního prostředí.
7
CZ
Jak ušetřit energii
Vyvarujte se umístění přístroje na místě, které je
vystaveno prudkému slunečnímu záření, nebo v blízkosti
zdrojů tepla.
Dbejte na dostatečné větrání kondenzátorů a
kompresoru. Proto by neměla být blokována cesta pro
volnou cirkulaci vzduchu.
Uchovávejte potraviny v nádobách, které se dají dobře
zavírat, nebo zabalené ve fólii, abyste se tak vyvarovali
vznikání nadměrné námrazy.
Vyvarujte se zbytečného otevírání dveří nebo jejich
otevírání na delší dobu.
Teplé potraviny byste měli ukládat do chladicí jednotky
pouze tehdy, jestliže již byly ochlazeny na pokojovou
teplotu.
Kondenzátor je nutno neustále udržovat v čistotě.
Spotřebič a životní prostředí
Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit
ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu ani v
izolačním materiálu. Vyřazený spotřebič by se neměl
vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se
nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní straně
blízko tepelného výměníku. Informace o místech
shromažďování odpadu můžete získat u úřadů místní
samosprávy.
Materiály použité na tomto spotřebiči a označené symbolem
jsou recyklovatelné.
Údržba
Odmrazování
K provozu přístroje patří také to, že z vlhkosti přítomné v
chladící části se vytvářejí vrstvy námrazy, resp. ledu.
Tlustá vrstva námrazy, resp. ledu má izolační účinek a
nepříznivě tak ovlivňuje chladící výkon, což vede ke zvýšení
teploty v chladící části a ke zvýšené spotřebě energie.
U tohoto typu přístroje se uskutečňuje odmrazování
chladících ploch zcela automaticky, bez jakéhokoliv
vnějšího zásahu. Regulátor teploty přerušuje v pravidelných
intervalech na kratší nebo delší dobu provoz kompresoru přitom se také přeruší proces chlazení - a uvnitř přístroje
stoupne teplota na základě teplotního zatížení nad 0°C a
začne proces odmrazování. Když dosažení teploty povrchu
chladících ploch dosáhne +3 až +4°C, uvede regulátor
teploty systém automaticky opět do provozu.
Roztátá voda odtéká vývodem do sběrného kontejneru nad
kompresorem a působením tepla, vycházejícího z
kompresoru, se odpařuje.
Mějte prosím na paměti, že odtokový otvor pro
roztátou vodu je třeba pravidelně kontrolovat a
čistit, protože v případě ucpání se nashromážděná
roztátá voda dostane do izolace přístroje a tam může
časem způsobovat provozní poruchy.
Čištění otvoru odvodního kanálu provádějte prosím pomocí
dodaného čističe trubek zobrazeného na obrázku. Čistič
trubek by měl být uložen v odtokovém otvoru.
8
ypický případ ucpání otvoru odvodního kanálu nastane
tehdy, jestliže dáte do chladničky produkty zabalené do
papíru, ty přijdou do styku se zadní stěnou chladicí
jednotky a přimrznou k ní. Jestliže je produkt právě v
tomto okamžiku vyjmut z lednice, papír se utrhne,
dostane se do odvodního kanálu a to vede k jeho
ucpání.
Při ukládání zboží zabaleného do papíru si prosím
počínejte obzvlášť opatrně, abyste se vyhnuli ucpání.
V případě zvýšeného namáhání, např. při
extrémních letních vedrech, se může stát, že
chladnička dočasně běží v nepřetržitém provozu a
automatické odmrazování v této době nefunguje.
Jestliže po proběhnutí odmrazovacího cyklu zůstanou na
zadní straně chladničky malé ledové, resp. námrazové
skvrny, nejedná se o chybnou funkci spotřebiče.
Mrazící jednotka nemůže být vybavena funkcí
automatického odmrazování, protože hluboce zmrazené
a zmrazené produkty nesnesou teplotu odmrazování.
Proto existuje možnost odstranit malé námrazy jinovatky
nebo ledu pomocí dodané plastové špachtle.
Jestliže je vrstva námrazy nebo ledu tak tlustá, že ji již
není možno odstranit pomocí plastové špachtle, je nutno
chladící tyče odmrazit. Četnost závisí na intenzitě
používání (obecně 2- až 3krát za rok).
Vyjměte zmrazené zboží z přístroje, položte je do koše
vyloženého papírem nebo látkou a uložte vše pokud
možno na chladném místě nebo přemístěte zboží do jiné
chladničky.
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a přerušte tak
přívod proudu pro obě části přístroje.
Otevřete dveře obou částí přístroje a vyčistěte chladicí
jednotku podle kapitoly "Pravidelné čištění", a údržbu a
vyčištění mrazící jednotky proveďte podle následujících
pokynů:
CZ
Za účelem odvedení roztáté vody z mrazící jednotky vyjměte
odtokový prvek umístěný dole uprostřed a nasaďte jej
zpátky obráceně - jak je znázorněno na obrázku. Pod
odtokový prvek postavte misku nebo mísu k zachycení
kapaliny.
Po ukončení odmrazování zastrčte výtokový prvek opět
zpátky do původní polohy.
Vyobrazená miska není příslušenstvím přístroje!
Po odmrazení a odtoku roztáté vody byste měli povrch
vysušit.
Zastrčte síťovou zástrčku opět do zásuvky a uložte potraviny
zpět do mrazničky.
Doporučujeme nechat přístroj několik hodin běžet na
nejvyšší provozní stupeň, aby bylo co nejrychleji dosaženo
odpovídající chladící teploty pro skladování.
Když něco nefunguje správně
Během provozu spotřebiče se mohou často vyskytnout
některé drobné, ale nepříjemné potíže, které nevyžadují
přivolání servisního technika. V následující tabulce jsou
uvedeny příslušné informace, jak se vyhnout
zbytečnému placení za servis.
Chtěli bychom, abyste si uvědomovali, že provoz
spotřebiče provází určité zvuky (kompresoru a
cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepředstavují
závadu, nýbrž jsou součástí normálního provozu.
Ještě bychom chtěli upozornit, že spotřebič
pracuje přerušovaně, takže zastavování
kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše
dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se
nesmíte dotýkat elektrických částí spotřebiče, dokud
není spotřebič vypnut.
Pravidelné čištění
Doporučuje se interiér chladničky mýt v periodách 3 až 4
týdny vlahou vodou. Pak vše dobře vytřete (je praktické čistit
interiér mrazničky a zároveň ji odmrazovat).
Čisticí prostředky pro domácnost ani mýdlo se nesmí
použít.
Po vypnutí spotřebiče ho omyjte vlahou vodou a vytřete ho.
Dveřní těsnění vyčistěte čistou vodou. Po vyčištění
spotřebič zapněte.
Doporučuje se prach a nečistoty, které jsou
nashromážděny na kondenzátoru na zadní straně
chladničky a na kondenzátoru odstranit a vyčistit odpařovací
misku na kompresoru jednou nebo dvakrát za rok.
Když se chladnička nepoužívá
V případě, že se spotřebič nebude dlouhou dobu používat,
proveďte následující kroky:
Vypněte spotřebič.
Z chladničky vyjměte potraviny.
Proveďte odmrazení a vyčistěte ji podle dříve uvedeného
postupu.
Nechte dveře otevřené, aby vzduch uvnitř nezatuchl.
Odstraňování závad
Jak vyměnit žárovku
Jestliže je žárovka pro vnitřní osvětlení přepálená, můžete ji
sami vyměnit tak, jak popisuje následující postup:
Přerušte přívod proudu k přístroji.
Stiskněte, jak je vidět na obrázku, jazýček, který se nachází
vzadu (1), a odstraňte kryt ve směru šipky (2), pak je možno
žárovku vyměnit (typ: T25 230-240 V, 25 W, objímka E14).
Po výměně žárovky nasaďte kryt zpátky tak, aby zaklapl, a
obnovte přívod proudu. Chybějící osvětlení provoz přístroje
nikterak negativně ovlivňuje.
9
CZ
Problém
V chladničce je příliš velké
teplo.
V mrazničce je příliš velké
teplo.
U zadní desky chladničky teče
voda.
Do chladničky teče voda.
Na podlahu vytéká voda.
Tvoří se příliš mnoho ledu a
námrazy.
Kompresor nepřetržitě běží.
Spotřebič vůbec nepracuje.
Nefunguje ani chlazení ani
osvětlení.
Spotřebič je hlučný.
Řešení
Možná příčina
Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy.
Termostat může být chybně nastaven.
Byly vloženy nedostatečně chladné potraviny, nebo Potraviny položte na vhodné místo.
byly vloženy špatně.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a zda těsnění není
Dveře nezavírají těsně nebo nejsou dobře zavřeny.
poškozeno nebo znečištěno.
Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy.
Termostat může být chybně nastaven.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a zda těsnění není
Dveře nezavírají těsně, nebo nejsou dobře zavřeny.
poškozeno nebo znečištěno.
Dovnitř byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém Několik hodin vyčkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu.
množství.
Výrobky umístěte tak, aby kolem nich mohl volně proudit
Zmrazované výrobky byly umístěny příliš blízko sebe.
vzduch.
To je normální. Při automatickém odmrazování led na
zadní desce taje.
Vývod odtáté vody z chladničky může být zanesen.
Vložené výrobky mohou vodě bránit ve stékání do
sběrače.
Odtátá voda nestéká vývodem do odpařovací misky
nad kompresorem.
Potraviny nejsou dobře zabaleny.
Dveře nejsou dobře zavřeny nebo nezavírají těsně.
Vyčistěte vývod odtáté vody.
Přemístěte výrobky, aby se zadní desky nedotýkaly
přímo.
Zaveďte vývod odtáté vody do odpařovací misky.
Potraviny lépe zabalte.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a těsnění je
nepoškozeno a čisté.
Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou.
Termostat může být chybně nastaven.
Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou.
Termostat je chybně nastaven.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a těsnění je
Dveře nejsou správně zavřeny nebo nezavírají těsně.
nepoškozeno a čisté.
Dovnitř byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém Několik hodin vyčkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu.
množství.
Nevkládejte potraviny teplejší než je teplota v místnosti.
Byly vloženy příliš teplé výrobky.
Zkuste snížit teplotu v místnosti kde je spotřebič
Spotřebič je postaven v příliš teplém místě.
umístěn.
Zapojte zástrčku do zásuvky správně.
Zástrčka není správně zapojena do zásuvky.
Vyměňte pojistky nebo zapněte jistič.
Jsou spálené pojistky nebo vypnutý jistič.
Spusťte spotřebič podle pokynů v kapitole „Uvedení do
Termostat není zapnutý.
provozu”.
V zásuvce není napětí. (Zkuste zástrčku zapojit do jiné Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře.
zásuvky)
Zkontrolujte, zda spotřebič pevně stojí (všechny čtyři
Spotřebič není správně ustaven.
nožky by měly sedět na podlaze).
Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší značkové servisní středisko.
P okyn y pr o ins t alatér a
Technické údaje
Model
Hrubý objem (litrů)
Čistý objem (litrů)
Šířka (mm)
Výška (mm)
Hloubka (mm)
Spotřeba energie (kWh/24 hod.)
(kWh/rok)
Energetická třída podle norem EU
Zmrazovací výkon (kg/24 hod.)
Doba do rozmrazení (hod.)
Hmotnost (kg)
Jmenovitá intenzita proudu (A)
Hlučnost Lc (dB)
Počet kompresorů
10
ERB 3442
Chladnička: 226
Mraznička 109
Chladnička: 223
Mraznička 92
595
1750
632
0,93
339
A
12
20
73
1,0
40
2
CZ
Instalace spotřebiče
Doprava, vybalení
Doporučuje se dopravovat spotřebič v jeho
originálním obalu ve svislé poloze a respektovat
výstražná upozornění na obalu.
Po každé přepravě se spotřebič asi po dobu 2 hodin nesmí
zapínat.
Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není nějak poškozen.
Případná poškození ihned oznamte tomu místu, kde jste
spotřebič zakoupili. V takovém případě obaly nevyhazujte.
Čištění
Odstraňte všechny lepicí pásky a jiné prvky, které v přístroji
fixují jednotlivé části příslušenství.
Vyčistěte přístroj uvnitř vlažnou vodou a neagresivním
saponátovým přípravkem. Použijte k tomu měkkou utěrku.
Vnitřek přístroje po vyčištění vysušte.
Postavení na místo
Okolní teplota ovlivňuje spotřebu energie přístroje a
odpovídající provoz.
Při výběru místa instalace byste měli vzít v úvahu, že přístroj
se používá způsobem odpovídajícím klimatické třídě
uvedené v tabulce, podle níže uvedených mezních hodnot
okolních teplot.
Klimatická třída
Okolní teplota
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Poklesne-li okolní teplota pod minimální hodnotu, může
teplota v chladícím prostoru přístroje stoupnout nad
předepsanou teplotní značku.
Překročí-li okolní teplota maximální hodnotu, projeví se to v
prodloužené době činnosti kompresoru, v provozních
poruchách při automatickém odmrazování, zvýšené vnitřní
teplotě, resp. zvýšené spotřebě energie.
Při instalaci chladicí jednotky dbejte prosím na to, aby
stála vodorovně. Vodorovnou polohu můžete nastavit
pomocí obou nastavitelných nožiček umístěných vpředu
pod dnem přístroje.
Nestavte přístroj na místa s vysokým dopadem
slunečního záření, resp. do blízkosti kamen nebo
sporáku.
Jestliže je kvůli rozčlenění prostoru přesto zapotřebí
umístit přístroj bezprostředně do blízkosti sporáku,
respektujte prosím následující minimální vzdálenosti:
Pokud je vzdálenost od plynového nebo elektrického
sporáku menší 3 cm, musí být mezi přístroji umístěna
nehořlavá izolační deska o tloušťce minimálně 0,5 až
1 cm.
V případě olejových kamen nebo kamen na uhlí musí
být vzdálenost 30 cm, protože vydávají vyšší množství
tepla.
Chladící jednotka je konstruována tak, že je možno ji
používat také tehdy, jestliže byla postavena až na doraz
ke stěně.
Při instalaci chladicí jednotky je nutno dodržet
zobrazené minimální vzdálenosti:
A: Instalace pod nástěnnou skříní
B: Volně
Nasaďte kolíčky dodané v balíčku příslušenství.
Postupujte přitom tak, jak je znázorněno na obrázku,
kolíček musí být nasazen až na doraz. K zafixování
otočte prosím kolíčkem o 90° (do obou oválných
otvorů na zadní straně).
11
CZ
Změna směru otevírání dveří
Jestliže to vyžaduje umístění spotřebiče nebo manipulace s
ním, je možné změnit směr otevírání dveří z pravého na levé.
Spotřebiče dodávané na trh mají otevírání vpravo.
Změnu směru otevírání dveří proveďte prosím v pořadí
podle následujícího popisu a obrázků:
Pro provedení následujících kroků je zapotřebí
spolupráce další osoby, která dveře chladicí jednotky
během montáže podrží.
Vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky.
Otevřete dveře a demontujte dvojitý držák dveří (a, b)
vyšroubováním a vyjmutím obou šroubů (c) (obr. 2).
Odstraňte dvojitý držák dveří (a, b, c) ze skříně lehkým
naklopením obou dveří. Nezapomeňte vyjmout také
plastovou distanční vložku (b) pod držákem dveří (obr. 2).
Sejměte dveře chladící části opatrným tahem dolů.
Sejměte dveře mrazící části opatrným tahem nahoru.
Vyjměte záslepku (nahoře na dveřích chladící části) a
nasaďte ji znovu na druhé straně.
Vyjměte záslepku (nahoře na dveřích mrazící části) a
nasaďte ji znovu na druhé straně.
Vyšroubujte horní dveřní čep (d) chladící části a
zašroubujte jej na opět druhou stranu (obr. 1).
Vytáhněte pomocí šroubováku vložku (e) spodní
mřížkové clony (obr. 3).
Vyšroubujte spodní dveřní čep (h, f) mrazící části a
zašroubujte jej na opět druhou stranu. Nezapomeňte
přitom nasadit opět podložku (h) (obr. 3).
Znovu nasaďte vložku (e) spodní mřížkové clony na
druhou stranu.
Vyjměte levé krycí čepy (n, k, 3 kusy) dvojitého držáku
dveří a nasaďte je znovu na druhé straně (obr. 2).
Zasuňte čep (m) dvojitého držáku dveří do levého otvoru
dveří mrazící části (obr. 2).
Nasaďte dveře mrazící části na spodní dveřní čep (f)
(obr. 3).
Nasaďte dveře chladící části na horní dveřní čep (d) a
vložte čep dvojitého držáku dveří (m) po lehkém
naklopení dveří do otvoru dveří chladící části.
Otevřete dveře a připevněte dvojitý držák dveří oběma
šrouby (c) na levé straně. Nezapomeňte přitom nasadit
opět plastovou distanční vložku (b) pod držákem dveří.
Dbejte na to, že hrany dveří musí být rovnoběžné s
okrajem boční stěny přístroje.
Přesaďte držadla dveří (r) na druhou stranu a zastrčte
plastové zaslepovací čepy (p), které se nacházejí v
pouzdře tohoto návodu k použití, do uvolněných otvorů
(obr. 4).
Postavte přístroj zpět na původní místo, vyrovnejte jej
pomocí vodováhy a zastrčte šňůru do zásuvky.
Pokud nechcete zde popsané modifikační kroky provádět
sami, zavolejte do nejbližší specializované dílny. Montér
provede za poplatek modifikaci odborně.
obr. 1.
obr. 2.
obr. 3.
obr. 4.
12
CZ
Elektrické připojení
Tento spotřebič odpovídá následujícím
direktivám (směrnicím) E.E.C.:
73/23 EEC ze dne 19.02.73 (Směrnice o nízkém
napětí) ve znění pozdějších předpisů,
89/336 EEC ze dne 03.05.89 (Směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě) ve znění pozdějších
předpisů.
Tato chladnička je navržena pro provoz se
střídavým napájecím napětím 230 V, 50 Hz.
Zástrčka musí být zapojena do zásuvky opatřené
kolíkem, připojeným na ochranný vodič. Jestliže
taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u
elektrikáře s příslušnou kvalifikací, aby v blízkosti
spotřebiče takovou zásuvku, vybavenou ochranným
vodičem podle platných předpisů instaloval.
Tabulk a dob ucho v áv ání (1)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny
Syrové maso
Vařené maso
Pečené maso
Syrová sekaná
Pečená sekaná
Studené nářezy, vídeňský salám
Čerstvé ryby
Vařená ryba
Smažená ryba
Ryby v otevřené plechovce
Čerstvé kuře
Smažené kuře
Čerstvá slepice
Vařená slepice
Čerstvá kachna, husa
Pečená kachna, husa
Máslo, neotevřené
Máslo, otevřené
Mléko v plastikovém sáčku
Smetana
Kyselá smetana
Sýr (tvrdý)
Sýr (měkký)
Tvaroh
Vejce
Špenát, šťovík
Zelený hrášek, zelené fazolové lusky
Houby
Mrkev, kořen
Paprikové lusky
Rajská jablíčka
Zelí, kapusta
Rychle se kazící ovoce (jahody,
maliny, a pod.)
Ostatní ovoce
Otevřené ovocné konzervy
Pečivo plněné krémem
Doba uchovávání ve dnech
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Způsob zabalení
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, celofán, voskovaný papír
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
původní obal
původní obal
původní obal
krabice z umělé hmoty
krabice z umělé hmoty
hliníková fólie
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
Poznámky:
X
x
obvyklá doba uchovávání,
možná doba uchovávání (týká se jen opravdu čerstvých výrobků).
13
CZ
Tabulk a dob ucho v áv ání (2)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny
Zelenina:
zelené fazolové lusky, zelený hrášek, míchaná zelenina, dýně,
kukuřice, a pod.
Hotové pokrmy:
zeleninová jídla, přílohy, s masem a pod.
Hotové pokrmy:
svíčková, guláš z uzeného kolena, maso z tlačenky a pod.
Pokrmy z brambor, těstoviny:
bramborová kaše, noky, knedlíky, těstoviny plněné džemem,
smažené hranolky
Polévky:
masový vývar, polévka ze zelených fazolových lusků,
polévka ze zeleného hrášku a pod.
Ovoce:
višně, třešně, angrešt, ovocný krém, drcené kaštany
Maso:
kuře, kachna, husa a jejich drůbky,
filé, tuňák
Mražený krém na tyčince, zmrzlina
V oddílu čerstvých
potravin
+2 – +7 °C
V oddílu **** zmrazených
potravin
-18 °C
1 den
12 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
6 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
6 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
1 den
1 den
5 měsíců
6 měsíců
3 týdny
Zár uk a a ser vis
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen
"Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v
domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání
dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného
výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a
řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na
výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.
Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně
opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění
každého práva ze Záruky přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy
provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly
vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o
koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další
práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším
Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí
Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření
existence reklamované vady, včetně odpovídajícího
vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
14
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném
Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční
opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění
práva na odstranění vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při
splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní
středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii
Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li
o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu
středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující
povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim
v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím
nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami
CZ
aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec
běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která
se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení
zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku
a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté
aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných
servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Servis a náhradní díly
Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže
autorizovanému, který je od vás nejblíže.
Při oznamování závady je nutné identifikovat spotřebič
pomocí údajů typového štítku.
Tento typový štítek je přilepen na vnitřní stěnu vedle zásuvky
pro zeleninu v oddílu čerstvých potravin na levé straně dole.
Jsou zde veškeré údaje potřebné pro oznámení závady
servisu (typ, model, sériové číslo, atd.). Zde si
poznamenejte údaje z typového štítku vašeho spotřebiče:
Model
Číslo výrobku (Prod.No.)
Sériové číslo (Prod.No.
Datum nákupu:
Výrobce si vyhrazuje právo provádět na těchto výrobcích jakékoli změny.
15
PL
Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zawiera ona
wiele cennych wskazówek i rad dotyczących prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji zakupionej przez Państwa
chłodziarki.
Poniższe symbole pozwolą Państwu znaleźć potrzebne informacje:
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przestrzeganie informacji i ostrzeżeń oznaczonych
i użytkownika.
tym symbolem sprzyja bezpieczeństwu urządzenia
Praktyczne wskazówki
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Porady
Tym symbolem są oznaczone praktyczne rady związane z żywnością i sposobami jej przechowywania.
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego
się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Grupa Electrolux jest największym na świecie producentem zmechanizowanych urządzeń przeznaczonych do kuchni, do czyszczenia oraz do lasu i
ogrodu. Każdego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak lodówki, kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki łańcuchowe i
kosiarki do trawy) o łącznej wartości ok. 14 miliardów USD w ponad 150 krajach świata.
16
PL
Spis tr eś ci
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..................................................................................................18
Wskazówki ogólne..............................................................................................................................18
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dzieci .........................................................................................18
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji .....................................................................................18
Wskazówki bezpieczeństwa - czynnik chłodniczy izobutan ........................................................................18
Wskazówki dla użytkownika ..................................................................................................................19
Wskazówki ogólne..............................................................................................................................19
Opis urządzenia i jego głównych elementów...........................................................................................19
Panel kontrolny .............................................................................................................................20
Obsługa urządzenia............................................................................................................................20
Uruchomienie ...............................................................................................................................20
Regulacja temperatury ...................................................................................................................20
Eksploatacja komory chłodziarki......................................................................................................20
Składowanie w lodówce .................................................................................................................20
Czas przechowywania produktów, temperatura ..................................................................................21
Eksploatacja zamrażarki ......................................................................................................................21
Zamrażanie ..................................................................................................................................21
Przechowywanie mrożonek .............................................................................................................21
Przygotowanie kostek lodu..............................................................................................................21
Praktyczne rady i wskazówki ................................................................................................................21
Wskazówki i porady............................................................................................................................22
Oszczędzanie energii.....................................................................................................................22
Urządzenie i środowisko naturalne ...................................................................................................22
Konserwacja .....................................................................................................................................22
Odmrażanie..................................................................................................................................22
Regularne mycie ...........................................................................................................................23
Przerwy w użytkowaniu chłodziarki...................................................................................................23
Usuwanie usterek ..............................................................................................................................23
Wymiana żarówki...........................................................................................................................23
Co zrobić, jeżeli urządzenie nie działa ...................................................................................................23
Wskazówki dla instalatora.....................................................................................................................24
Dane techniczne ................................................................................................................................24
Instalacja urządzenia ..........................................................................................................................25
Transport i rozpakowanie................................................................................................................25
Czyszczenie .................................................................................................................................25
Ustawienie ...................................................................................................................................25
Zmiana kierunku otwierania drzwi.....................................................................................................26
Podłączenie do zasilania elektrycznego ............................................................................................27
Tabela czasu przechowywania żywności (1)...........................................................................................27
Tabela czasu przechowywania żywności (2) ..........................................................................................28
Gwarancja i serwis ...............................................................................................................................28
Serwis i części zamienne ...............................................................................................................28
17
PL
Ws k azó wki dot y czące bezpiecz eńs tw a
Wskazówki ogólne
Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej
skorzystać w każdej chwili skorzystać lub przekazać w
przypadku sprzedaży urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania
żywności w warunkach gospodarstwa domowego.
Używanie w innych celach może spowodować
uszkodzenie i/lub cofnięcie gwarancji.
Wszelkie naprawy (także reperacja lub wymiana
przewodu zasilającego) mogą być wykonywane
wyłącznie przez personel autoryzowanych
zakładów serwisowych. Czynności naprawcze
wykonywane przez osoby nieuprawnione mogą
spowodować sytuacje niebezpieczne dla użytkownika
lub uszkodzenie urządzenia.
Urządzenie odłącza się od zasilania elektrycznego
poprzez wyjęcie wtyczki przewodu z gniazdka (nie
ciągnąć za przewód). Należy to zrobić zawsze przed
myciem lub konserwacją urządzenia.
Przewodu zasilającego nie należy przedłużać.
Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest
zgnieciony lub uszkodzony przez tylną ściankę
chłodziarki/zamrażarki.
-Zniszczony przewód zasilający może ulec przegrzaniu i
zapaleniu.
Nie
stawiać
ciężkich
przedmiotów
lub
chłodziarki/zamrażarki na przewodzie zasilającym.
-Istnieje ryzyko zwarcia i pożaru.
Nie ciągnąć za przewód zasilający wyjmując go z
gniazdka,
zwłaszcza
podczas
wysuwania
chłodziarki/zamrażarki z wnęki.
-Zniszczenie przewodu może spowodować zwarcie,
pożar lub porażenie elektryczne.
-Zniszczony przewód zasilający może być wymieniony
wyłącznie przez uprawnionego technika z
autoryzowanego serwisu.
Nie wkładać wtyczki przewodu zasilającego do
obluzowanego gniazdka.
-Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli blok
oświetleniowy nie jest przykryty odpowiednią osłonką.
Do czyszczenia, odmrażania i wyjmowania mrożonek nie
należy używać ostrych narzędzi, gdyż mogą one
uszkodzić urządzenie.
Należy zachować ostrożność przy wkładaniu i
wyjmowaniu płynów, aby nie zalały one czujnika
temperatury i bloku oświetleniowego.
Nie należy spożywać lodów lub kostek lodu
bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażania.
Raz rozmrożone artykuły żywnościowe nie nadają się do
ponownego zamrożenia. Należy je spożyć tak szybko,
jak to możliwe.
Mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcją
producenta produktu.
Nie należy przyspieszać procesu odmrażania za pomocą
urządzeń elektrycznych lub środków chemicznych.
Nie należy wstawiać do wnętrza urządzenia naczyń z
gorącymi potrawami.
W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych
cieczy lub gazów, gdyż mogą one eksplodować.
18
W komorze zamrażania nie wolno przechowywać
napojów gazowanych, napojów i owoców w
butelkach.
Otwór odpływowy należy regularnie sprawdzać i
czyścić. Jeżeli otwór nie będzie czyszczony, będzie
się w nim gromadziła woda, co może spowodować
uszkodzenie.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa dzieci
Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę elementami
opakowania. Istnieje ryzyko uduszenia się !
Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez
osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na zabawę
urządzeniem lub jego elementami sterującymi.
Przy usuwaniu zużytego urządzenia z gospodarstwa
domowego należy odciąć przewód zasilający i zdjąć
drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci wewnątrz
urządzenia lub porażeniu elektrycznemu.
Wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące instalacji
Urządzenie musi stać tyłem do ściany tak, aby
nagrzewające się elementy (np. sprężarka)nie
dotykały jej.
Podczas przesuwania urządzenia należy zwrócić
uwagę, czy wtyczka przewodu zasilającego została
wyjęta z gniazdka.
Zwrócić uwagę, czy urządzenie nie stoi na
przewodzie zasilającym.
Urządzenie musi mieć zapewnioną prawidłową
wentylację, aby nie dopuścić do przegrzania.
Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
instalacji.
Wskazówki bezpieczeństwa czynnik chłodniczy izobutan
Uwaga:
Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy - izobutan
(R600A), który w większych stężeniach jest łatwopalny
i może wybuchnąć.
Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zakryte
lub zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń lub środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia, z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Nie dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi należy bezwzględnie przestrzegać ze
względu na bezpieczeństwo użytkownika i
urządzenia. W przypadku ich nieprzestrzegania
producent nie ponosi odpowiedzialności za
powstałe szkody i ich konsekwencje.
PL
Ws k azó wki dla użytko wnik a
Wskazówki ogólne
Urządzenie, które Państwo zakupili jest domową
chłodziarko-zamrażarką z dwiema sprężarkami i
zamrażarką, znajdującą się w dolnej części urządzenia.
Urządzenie posiada dwa oddzielne układy chłodnicze i
drzwiczki, co oznacza, że obie komory mogą pracować
oddzielnie. Urządzenie służy do przechowywania mrożonej
żywności (w ciągu czasu określonego przez
producenta), zamrażania świeżej żywności (w ilości
określonej w instrukcji obsługi) oraz robienia kostek
lodu.
Urządzenie spełnia wymagania norm dotyczących
warunków klimatycznych. Symbol oznaczający klasę
klimatyczną znajduje się na tabliczce znamionowej.
Opis urządzenia i jego głównych elementów
AB1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Chłodziarka
Zamrażarka
Daszek z układem sterowania i wyświetlania
Blok oświetleniowy
Półki szklane
Półka z drutu na butelki
Powierzchnia chłodząca
Zbiornik na wodę pochodzącą z odmrażania
Półka szklana
Pojemniki na owoce
Tabliczka znamionowa
Komora zamrażania z koszem
Komora (-y) do przechowywania z koszem
Odpływ odmrożonej wody
Dolna maskownica
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Nóżki regulacyjne
Klapa pojemnika na masło
Pojemnik na jaja
Półka drzwiowa
Uszczelka drzwi
Półka na butelki
Uchwyty
Pojemnik na kostki lodu
Skraplacz
Rurka odpływu odmrożonej wody
Podkładka
Pojemnik na skropliny
Sprężarka urządzenia zamrażarki
Sprężarka urządzenia chłodziarki
Rolki
19
PL
Panel kontrolny
W górnej części urządzenia, pod osłoną znajduje się
następujące elementy:
Zamrażarka
W celu rozpoczęcia chłodzenia należy obracać pokrętło
termostatu ("D") w kierunku zgodnym w ruchem
wskazówek zegara. Czerwona lampka kontrolna świeci
się, potem gaśnie, stosownie do rozdziału "Panel
sterujący, Czerwona lampka kontrolna". W pozycji "0"
zamrażarka jest w stanie wyłączonym, ale znajduje się
pod napięciem.
Regulacja i ustawienie temperatury
A. Czerwona lampka kontrolna
Świeci się w zależności od temperatury wewnątrz
zamrażarki.
Świeci się przez krótszy czas
Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu
Przy wkładaniu
Świeci się przez dłuższy czas
Jeżeli w zamrażarce jest zbyt ciepło (przy włożeniu
naraz zbyt wielu świeżych produktów, lub jeżeli drzwi
były zbyt długo otwarte, albo się nie domykają).
Jeżeli zamrażarka ma awarię.
B. Przycisk szybkiego zamrażania
W stanie włączonym sprężarka zamrażarki pracuje stale
i światłem ciągłym świeci się żółta lampka kontrolna.
Prosimy przeczytać także rozdział "Zamrażanie".
C. Żółta lampka kontrolna
Świeci się, jeżeli przycisk szybkiego zamrażania
znajduje się w stanie włączonym. Prosimy przeczytać
rozdział "Zamrażanie".
D. Pokrętło termostatu zamrażarki
Służy do regulacji temperatury w zamrażarce.
E. Pokrętło termostatu chłodziarki
Służy do regulacji temperatury w chłodziarce.
Sterowniki termostatu przerywają pracę urządzenia na
czas uzależniony od ustawienia, po czym wznawiają ją,
zapewniając w ten sposób pożądaną temperaturę.
Chłodziarka
W chłodziarce można wybrać wiele stopni chłodzenia,
pomiędzy położeniem "Min." i "Max." Po ustawieniu
pokrętła w pozycji środkowej (pomiędzy "Min." i "Max."),
przy normalnych warunkach w chłodziarce utrzymuje się
temperatura pomiędzy 0 i +5 °C. Czym bliżej położenia
"Max." znajduje się pokrętło, tym chłodzenie będzie
intensywniejsze.
Zamrażarka
W zamrażarce można osiągnąć temperaturę poniżej
-18°C, jeżeli wybiorą Państwo położenie środkowe
zapewniające trwałe przechowywanie żywności.
Na temperaturę panującą wewnątrz urządzenia poza
pozycją pokrętła ma wpływ także temperatura otoczenia,
częstotliwość otwierania drzwi, oraz objętość świeżo
włożonej żywności itp.
Przy ustawieniu maksymalnym, tj. w pozycji
"Max." - w przypadku zwiększonego
obciążenia, np. podczas upałów - sprężarki mogą
pracować stale. Nie powoduje to uszkodzenia
urządzenia.
Eksploatacja komory chłodziarki
Dla prawidłowego chłodzenia potrzebne jest
wykształcenie odpowiedniej wentylacji w
urządzeniu chłodziarki. Dlatego nie należy zasłaniać
szczeliny za tylnym brzegiem półki papierem, tacami itp.
Nie wolno wkładać do chłodziarki ciepłych
produktów żywnościowych, najpierw należy
schłodzić je do temperatury pokojowej. Dzięki temu
uniknąć można zbędnego powstawania szronu.
Produkty żywnościowe mogą przejmować
zapachy jedne drugich. Dlatego bezwzględnie
należy umieścić je w zamkniętych naczyniach, lub
zapakować w celofan, folię aluminiową, papier
śniadaniowy, lub folię plastikową, zanim zostaną
one umieszczone w chłodziarce. W tym przypadku
produkty żywnościowe zachowają pierwotną
wilgotność, np. warzywa nie wyschną nawet po
upływie wielu dni.
Składowanie w lodówce
Obsługa urządzenia
Włączenie do eksploatacji
Podłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego do gniazdka.
Chłodziarka
W celu rozpoczęcia chłodzenia należy obracać pokrętło
termostatu ("E") w kierunku zgodnym w ruchem wskazówek
zegara. W pozycji "0" urządzenie jest wyłączone, ale
znajduje się pod napięciem.
20
Przy składowaniu różnych artykułów spożywczych
prosimy wziąć pod uwagę załączony rysunek:
1. Słodycze, dania gotowe, artykuły spożywcze w
naczyniu, surowe mięsa, wędliny, napoje
2. Mleko, nabiał, artykuły spożywcze w naczyniach
3. Owoce, jarzyny, sałata
4. Żółty ser, masło
5. Jaja
6. Jogurt, śmietana
7. Małe butelki, napoje
8. Duże butelki, napoje
PL
Nigdy nie należy zamrażać na raz więcej od
wydajności zamrażania określonej w "Danych
technicznych". W przeciwnym wypadku zamrażanie
produktów nie będzie odpowiednie, a po
rozmrożeniu wystąpią ich różnorodne uszkodzenia
(np. utrata zapachu, smaku, zniszczenie struktury
itp.).
Podczas zamrażania w miarę możliwości nie należy
przygotowywać lodu, gdyż zmniejsza to wydajność
zamrażania.
Przechowywanie mrożonek
Czas przechowywania produktów,
temperatura
Przedstawione na ostatnich stronach instrukcji tabele
zawierają informacje o czasie przechowywania świeżej
żywności i mrożonek.
Czasu przechowywania nie można dokładnie określić z
góry, gdyż jest to uzależnione od stopnia świeżości
produktu oraz jego wcześniejszego przechowywania.
Dlatego podane przez nas wartości mają charakter
wyłącznie orientacyjny.
Należy zwracać uwagę, aby czas między kupnem
mrożonek, a włożeniem ich do komory zamrażania był jak
najkrótszy (rozmrożona żywność nie nadaje się do
powtórnego zamrożenia).
Jeżeli nie zamierzacie Państwo wkładać do komory
zamrażania właśnie kupionych mrożonek, można je
zostawić w chłodziarce na 1 dzień (nadają się do
natychmiastowego spożycia po rozmrożeniu).
Użytkowanie zamrażalki
Zamrażanie
Urządzenie jest przystosowane do zamrażania świeżej
żywności w ilości podanej na tabliczce znamionowej.
Zamrażanie żywności, po właściwym przygotowaniu, należy
wykonać zgodnie z poniższym.
Na ok. 4 godziny przed zamrażaniem mniejszej ilości
żywności i ok. 24 godziny przed włożeniem większej ilości
świeżych produktów należy nacisnąć przycisk szybkiego
zamrażania (świeci się żółta lampka).
Wtedy sprężarka zamrażarki pracuje stale w celu
osiągnięcia temperatury koniecznej do zamrażania.
Przełożyć z górnego kosza wcześniej zamrożoną żywność lub jej część - do innego kosza, lub koszów. Włożyć świeże
produkty do górnego kosza, zostawiając wystarczające
miejsce do cyrkulacji powietrza. Jeżeli w górnym koszu
pozostawiliście Państwo już zamrożoną żywność, to należy
ją przełożyć do tylnej części kosza, uważając na to, aby
świeże produkty nie stykały się z już zamrożonymi.
Pozostawić urządzenie, aby pracowało w opisany sposób
przez ok. 24 godziny.
Po tym nacisnąć przycisk szybkiego zamrażania (żółta
lampka się nie świeci) i urządzenie zacznie działać dalej w
trybie automatycznym.
Jeżeli chcecie Państwo zamrozić ilość żywności podaną
przez producenta, to należy wyjąć z urządzenia górny kosz
i równomiernie rozkładając umieścić żywność
bezpośrednio na powierzchni chłodzącej.
Zalecane jest przechowywanie produktów po
zamrożeniu w 1 lub 2 koszach będących do dyspozycji.
W ten sposób można zapewnić miejsce w komorze
zamrażania dla następnych, nowych produktów do
zamrożenia.
Jeżeli trzeba umieścić większą ilość żywności, to można
usunąć z urządzenia wszystkie kosze za wyjątkiem
dolnego, a produkty mogą być ułożone bezpośrednio na
płycie chłodzącej.
W
przypadku
zakupionych
mrożonek
bezwzględnie należy przestrzegać terminów
przydatności do spożycia podanych na opakowaniu.
Wskazówki co do przechowywania produktów
zamrożonych domowym sposobem znajdziecie Państwo
na drzwiach zamrażarki. Symbole oznaczają rodzaje
żywności, a liczby - maksymalny czas przechowywania w
miesiącach.
Przechowywanie
"głęboko
zamrożonych"
produktów żywnościowych poddanych szybkiemu
zamrożeniu tylko wtedy jest bezpieczne, jeżeli do chwili
włożenia ich do zamrażarki nie odmroziły się one ani na
chwilę.
Ponowne zamrażanie głęboko zamrożonych produktów
szybkiego zamrażania, które uległy raz rozmrożeniu nie
jest zalecane. Takie produkty należy spożytkować jak
najszybciej.
Przygotowanie kostek lodu
Napełnić wodą pojemnik na kostki lodu, który znajduje
się na wyposażeniu urządzenia i wstawić do komory
zamrażania. Zwilżenie spodniej strony pojemnika oraz
ustawienie pokrętła termostatu w najwyższej pozycji
skróci czas przygotowania. Po zamrożeniu kostek należy
przywrócić poprzednie ustawienie termostatu.
Gotowe kostki lodu można wyjąć z pojemnika pod
bieżącą wodą lub np. uderzając w pojemnik. Jeżeli
pojemnik przymarznie do ścianek komory nie należy go
usuwać za pomocą ostrych przedmiotów (noża), gdyż
można uszkodzić urządzenie.
Praktyczne rady i wskazówki
Półki służą do przechowywania żywności i można
zmieniać ich położenie po otwarciu drzwi (kąt 90)
zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.
Po otwarciu i zamknięciu drzwi zamrażarki wytwarza
się ciśnienie (z powodu niskiej temperatury). Po
zamknięciu drzwi należy odczekać przynajmniej 2-3
minuty, jeśli zechcą Państwo je otworzyć ponownie
(do czasu wyrównania poziomu ciśnień).
Należy zwracać uwagę na ustawienie termostatu,
gdyż temperatura wewnątrz zamrażarki nie powinna
spaść poniżej -18 °C (wyższa temperatura powoduje
szybszą utratę właściwości odżywczych i smakowych
produktów).
21
PL
Należy regularnie upewniać się, czy urządzenie pracuje
prawidłowo, gdyż w ten sposób będzie można w miarę
szybko wyeliminować usterkę i nie dopuścić do
popsucia się żywności.
Otwór kanału odpływowego odmrożonej wody należy
czyścić dołączoną do urządzenia i widoczną na rysunku
przetyczką. Przetyczkę należy przechowywać w
otworze.
Wskazówki i porady
W tym rozdziale znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki
dotyczące
eksploatacji
urządzenia
w
sposób
energooszczędny i przyjazny środowisku.
Oszczędzanie energii
Należy unikać umieszczania urządzenia w słonecznym
miejscu, lub blisko źródeł ciepła.
Uważać na odpowiednią wentylację sprężarki i
skraplacza, aby nie tamować przepływu powietrza.
Pakować żywność do szczelnie zamykanych naczyń,
folii, aby uniknąć tworzenia się niepotrzebnego szronu.
Unikać długotrwałego i niepotrzebnego otwierania
drzwi.
Ciepłe dania wkładać do urządzenia tylko po
schłodzeniu do temperatury pokojowej.
Skraplacz należy utrzymywać w czystości.
Urządzenie i środowisko naturalne
Urządzenie, jego materiały izolacyjne oraz układ chłodniczy
nie zawierają gazów, które mogą ujemnie wpływać na
warstwę ozonową. Zużyte urządzenia nie mogą być
wyrzucane i składowane wraz z innymi odpadami
przemysłowymi. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodzącego z tyłu urządzenia. Informacji o
punktach zbiórki można zasięgnąć u władz lokalnych.
Materiały użyte do produkcji i oznaczone symbolem
nadają się do powtórnego przetworzenia.
Konserwacja
Odmrażanie
Ściśle związane z działaniem urządzenia jest to, że część
wilgoci zawartej w przestrzeni chłodzenia krystalizuje się w
formie warstwy szronu, lub lodu.
Gruba warstwa szronu, lub lodu ma właściwości izolujące,
co obniża efektywność chłodzenia, objawiającą się
wzrostem temperatury przestrzeni chłodzenia i
zwiększeniem zużycia energii.
Ten typ urządzenia posiada funkcję automatycznego
odmrażania płyty chłodzącej, bez jakiejkolwiek ingerencji
zewnętrznej. Termostat regularnie przerywa pracę
sprężarki na dłuższy lub krótszy okres czasu - przerywając
także chłodzenie. Wtedy na skutek wewnętrznego
obciążenia termicznego urządzenia temperatura płyty
chłodzącej wzrasta ponad 0 °C, a więc ma miejsce proces
odmrażania. Kiedy temperatura powierzchniowa płyty
chłodzącej osiągnie +3 ÷ +4 °C, to termostat na nowo
uruchamia system.
Topniejący szron spływa z kanału zbiorczego, poprzez tylny
otwór odpływowy na tacę odparowania zamontowaną nad
sprężarką i odparowuje w wyniku wydzielanego przez nią
ciepła.
Należy zwrócić uwagę na to, aby regularnie
sprawdzać i czyścić otwór odpływowy wody
powstałej w procesie odmrażania, gdyż w przypadku
jego zatkania zbierająca się odmrożona woda
dostając się do izolacji urządzenia spowoduje jego
przedwczesną awarię.
22
Najbardziej znamiennym przykładem zatkania otworu
kanału odpływowego odmrożonej wody jest to, kiedy
wkładamy do urządzenia produkty zawinięte w papier,
tak że papier dotyka tylnej ścianki urządzenia i zamarza
na niej. Jeżeli wtedy wyjmiemy produkty, to papier się
porwie i dostając się do kanału może spowodować jego
zatkanie.
Dlatego prosimy - właśnie ze względu na powyższe - o
postępowanie z należytą ostrożnością przy
umieszczaniu w urządzeniu produktów zapakowanych w
papier.
W przypadku szczególnego obciążenia, np.
podczas upałów, może się zdarzyć, że chłodziarka
przejściowo pracuje stale. W tym czasie funkcja
automatycznego odmrażania nie działa.
Nie jest zjawiskiem nienormalnym, jeżeli po zakończeniu
cyklu odmrażania na tylnej ściance chłodziarki
pozostaną małe obszary lodu lub szronu.
Zamrażarka nie może być wyposażona w funkcję
automatycznego odmrażania, gdyż mrożonki nie
wytrzymałyby temperatury topnienia.
Dlatego w przypadku wykształcenia się mniejszej ilości
szronu i lodu przy pomocy dołączonej do urządzenia
plastikowej łopatki jest możliwe zeskrobanie, lub
usunięcie powstałej warstwy szronu i lodu.
Jeżeli warstwa szronu i lodu jest tak gruba, że nie można
jej już usunąć plastikową łopatką, to konieczne staje się
odmrożenie żeber chłodzących. Częstotliwość tego
zależy od używalności (przeciętnie 2-3 razy w roku).
Wyjąć wszystkie zamrożone produkty z urządzenia i
umieścić je w koszu wysłanym papierem, lub materiałem
PL
i złożyć w jak najchłodniejszym miejscu, lub przełożyć do
innej chłodziarki.
Odłączyć wtyczkę od zasilania elektrycznego, wyłączając w
ten sposób chłodzenie obydwu części urządzenia.
Otworzyć drzwi obydwu części urządzenia i umyć
chłodziarkę na podstawie rozdziału "Regularne
czyszczenie", a konserwację i czyszczenie zamrażarki
wykonać zgodnie z następującymi wskazówkami:
W celu odprowadzenia odmrożonej wody wyjąć znajdujący
się na środku dolnej części zamrażarki element odpływowy
i zgodnie z rysunkiem, po obróceniu włożyć go z powrotem.
Pod element odpływowy należy podstawić odpowiednio
wysokie naczynie lub miskę.
Po odmrożeniu odłożyć element odpływowy na miejsce.
Miska widoczna na rysunku nie należy do wyposażenia
urządzenia.
Po odmrożeniu i odprowadzeniu wody wytrzeć
powierzchnie do sucha.
Podłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego i włożyć wyjęte
produkty na swoje miejsca.
Zalecamy użytkowanie urządzenia przez kilka godzin w
najwyższej pozycji termostatu, aby jak najszybciej osiągnęło
ono odpowiednią temperaturę przechowywania.
Regularne mycie
Zalecamy regularne mycie wnętrza urządzenia co 3-4
tygodnie. Nie należy używać chemicznych środków
czyszczących lub mydła.
Urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego,
wyczyścić letnią wodą i wysuszyć delikatną szmatką.
Ciepłą wodą umyć także uszczelkę magnetyczną drzwi.
Po oczyszczeniu podłączyć urządzenie do zasilania
elektrycznego.
Ze względów praktycznych zalecamy czyszczenie i
odmrażanie urządzenia w tym samym czasie.
Kurz i inne zanieczyszczenia gromadzące się w tylnej
części chłodziarki, na skraplaczu, należy usuwać raz lub
dwa razy w roku.
Co zrobić, jeżeli urządzenie nie
działa
Podczas eksploatacji urządzenia mogą zdarzyć się
drobne usterki, które można usunąć we własnym
zakresie, bez konieczności wzywania technika z
autoryzowanego serwisu. W podanej poniżej tabeli
znajdują się przykłady takich usterek.
Zwracamy Państwa uwagę na to, że dźwięki dobiegające
ze sprężarki oraz układu chłodzącego świadczą o
normalnej pracy urządzenia i nie są objawem usterki.
Urządzenie nie pracuje w sposób ciągły, więc
zdarzające się przerwy w pracy sprężarki nie
świadczą o braku dopływu prądu. Dlatego też przed
dotykaniem, czy też czyszczeniem elementów
elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie nie jest
podłączone do zasilania elektrycznego.
Przerwy w użytkowaniu chłodziarki
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres
czasu należy:
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Wyjąć wszystkie produkty spożywcze.
Odmrozić i wyczyścić wnętrze urządzenia według
podanych wcześniej wskazówek.
Zostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu.
Usuwanie usterek
Wymiana żarówki
Jeżeli przepaliła się żarówka oświetlenia wewnętrznego, to
jej wymiany możecie dokonać Państwo sami, zgodnie z
poniższym:
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Nacisnąć znajdujący się zgodnie z rysunkiem z tyłu
języczek (1), po czym zdjąć osłonę (2) w kierunku strzałki.
Teraz można wymienić żarówkę. (Typ żarówki: T25 230240 V, 25 W, gwint E14)
Po wymianie żarówki założyć osłonę i podłączyć urządzenie
do zasilania elektrycznego. Brak oświetlenia nie wpływa na
pracę urządzenia.
23
PL
Usterka
W chłodziarce jest zbyt
wysoka temperatura.
W zamrażarce jest zbyt
wysoka temperatura.
Po tylnej ściance
chłodziarki ścieka woda.
W chłodziarce pojawia się
duża ilość wody.
Woda wypływa z urządzenia
na podłogę.
Zgromadziła się duża ilość
szronu i lodu.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
Urządzenie nie działa. Nie
chłodzi, lampki kontrolne
nie świecą się.
Urządzenie pracuje bardzo
głośno.
Prawdopodobna przyczyna
Termostat jest źle ustawiony.
Do chłodziarki włożono ciepłe produkty lub niewłaściwie je
ułożono.
Drzwi są niedomknięte lub uszczelka przylega
niedokładnie.
Termostat jest źle ustawiony.
Drzwi są niedomknięte lub uszczelka przylega
niedokładnie.
Włożono zbyt dużą ilość produktów do zamrożenia.
Rozwiązanie
Ustawić termostat na wyższą pozycję.
Przełożyć produkty.
Sprawdzić, czy uszczelka jest uszkodzona i czysta.
Sprawdzić, czy można domknąć drzwi.
Ustawić termostat na wyższą pozycję.
Sprawdzić, czy uszczelka jest uszkodzona i czysta.
Sprawdzić, czy można domknąć drzwi.
Odczekać kilka godzin i sprawdzić temperaturę
ponownie.
Produkty przeznaczone do zamrożenia ułożono zbyt blisko Przełożyć produkty tak, aby powietrze mogło przepływać
siebie.
między nimi swobodnie.
Jest to zjawisko normalne spowodowane automatycznym
odmrażaniem.
Ujście wody jest zatkane.
Oczyścić otwór odpływowy.
Produkty dotykają tylnej ścianki urządzenia.
Przełożyć produkty tak, aby nie dotykały tylnej ścianki.
Woda pochodząca z odmrażania nie spływa do pojemnika Włożyć rurkę odpływowa do pojemnika na skropliny.
na skropliny (nad sprężarką).
Produkty są niewłaściwie opakowane.
Zmienić opakowania żywności.
Drzwi są niedomknięte.
Sprawdzić szczelność zamykania się drzwi; sprawdzić,
czy uszczelka jest nieuszkodzona i czysta.
Źle ustawiony termostat.
Ustawić termostat na wyższą temperaturę.
Źle ustawiony termostat.
Ustawić termostat na wyższą temperaturę.
Drzwi są niedomknięte.
Sprawdzić szczelność zamykania się drzwi; sprawdzić,
czy uszczelka jest nieuszkodzona i czysta.
Włożono zbyt dużą ilość produktów do zamrożenia.
Odczekać kilka godzin i sprawdzić temperaturę
ponownie.
Włożono zbyt ciepłe produkty.
Wkładać produkty max. o temperaturze pokojowej.
Zbyt wysoka temperatura otoczenia.
Spróbować obniżyć temperaturę pomieszczenia, w
którym stoi urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilającego jest niewłaściwie włożona Włożyć prawidłowo wtyczkę przewodu zasilającego do
do gniazdka.
gniazdka.
Spalony bezpiecznik.
Wymienić bezpiecznik.
Termostat nie jest ustawiony.
Uruchomić urządzenie zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w rozdziale „Ustawienie”.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć do gniazdka inne urządzenie. Jeżeli nie
będzie działało należy wezwać technika elektryka.
Urządzenie jest źle ustawione.
Sprawdzić, czy urządzenie stoi stabilnie (wszystkie cztery
nóżki dotykać podłogi).
Jeżeli opisane czynności nie przyniosą pożądanego efektu należy wezwać technika z autoryzowanego punktu
serwisowego.
Ws k azó wki dla ins t alat or a
Dane techniczne
Model
Pojemność brutto (w litrach)
Pojemność netto (w litrach)
Szerokość (mm)
Wysokość (mm)
Głębokość (mm)
Zużycie energii (kWh/24 h)
ERB 3442
Chłodziarka: 226
Zamrażarka: 109
Chłodziarka: 223
Zamrażarka: 92
595
1750
632
0,93
(kWh/rok)
Klasa efektywności energetycznej, zgodnie z wymogami
Unii Europejskiej
Zdolność zamrażania (kg/24 h)
Czas utrzymywania temperatury w przypadku przerwy w
dopływie prądu (w godzinach)
339
Nominalne natężenie prądu (A)
Poziom szumu Lc (dB)
Waga (kg)
Liczba sprężarek
1,0
40
73
2
24
A
12
20
PL
Instalacja urządzenia
Transport i rozpakowanie
Urządzenie jest dostarczane w oryginalnym
opakowaniu. Należy je przewozić w pozycji pionowej.
Po każdorazowym przewożeniu urządzenia należy
odczekać z podłączeniem do zasilania elektrycznego
przynajmniej 2 godziny.
Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest
uszkodzone (zachować opakowanie) . Jeżeli sprzęt posiada
usterki należy je zgłosić w miejscu zakupu.
Czyszczenie
Usunąć wszystkie taśmy klejące i inne elementy, które
zabezpieczają niektóre części wyposażenia przed
przesunięciem.
Urządzenie przemyć w środku letnią wodą i łagodnym
ręcznym płynem do zmywania naczyń. Należy używać
miękkiej szmatki.
Po oczyszczeniu urządzenie wytrzeć w środku do sucha.
Ustawienie
Temperatura otoczenia ma wpływ na zużycie energii i
prawidłową pracę chłodziarki.
Przy wybieraniu miejsca ustawienia urządzenia należy wziąć
pod uwagę że, urządzenie należy używać w zakresach
temperatur podanych w poniższej tabeli, odpowiadających
klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Klasa klimatyczna
SN
N
ST
Temperatura otoczenia
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
+18 ... +38 °C
Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej dolnej
wartości, temperatura wewnątrz urządzenia może się
podnieść powyżej przepisanej temperatury.
Jeżeli temperatura otoczenia podniesie się ponad podaną
wartość, to spowoduje to wydłużenie czasu pracy
sprężarki, usterki automatycznego odmrażania, wzrost
temperatury wewnątrz urządzenia, lub wzrost zużycia
energii elektrycznej.
Przy ustawieniu urządzenia należy uważać, aby było
prawidłowo wypoziomowanie. Można to osiągnąć za
pomocą 2 szt. nóżek nastawnych w przedniej dolnej
części urządzenia.
Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach
nasłonecznionych, lub bezpośrednio w pobliżu
grzejnika, czy kuchenki. Jeżeli rozkład pomieszczenia
wymaga jednak tego, aby urządzenie ustawić w pobliżu
kuchenki, to należy wziąć pod uwagę następujące
minimalne odległości:
Jeżeli odległość od gazowej lub elektrycznej
kuchenki wynosi 3 cm, lub jeszcze mniej, to
pomiędzy urządzenia należy wstawić niepalną płytę
izolacyjną o grubości 0,5-1 cm.
Odległość od pieca olejowego, lub węglowego
wynosi 30 cm, gdyż oddają one więcej ciepła.
Wykształcenie urządzenia jest takie, że można je używać
dosunięte bezpośrednio do ściany.
Podczas ustawiania chłodziarki należy zachować
minimalne odległości zgodnie z rysunkiem:
A: ustawienie pod szafką wiszącą
B: wolno stojąco
Należy zamontować podkładki znajdujące się w
woreczku z akcesoriami. Podkładkę znajdującą się w
położeniu jak na rysunku należy wbić do oporu, po
czym zamocować obracając o 90° (do dwóch
owalnych otworów na tylnej ściance).
25
PL
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Jeżeli miejsce ustawienia, lub łatwość obsługi tego
wymaga, to istnieje możliwość przemontowania drzwi i
zmiany kierunku otwierania drzwi ze strony prawej na lewą.
Urządzenia w obrocie handlowym posiadają drzwi
otwierane na prawą stronę.
Na podstawie poniższych rysunków i instrukcji należy
wykonać następujące czynności:
Do wykonania poniższych czynności polecamy
skorzystać z pomocy drugiej osoby, która w trakcie ich
wykonywania będzie bezpiecznie przytrzymywała drzwi.
Odłączyć urządzenie od napięcia zasilającego.
Otworzyć drzwi i zdemontować podwójny wspornik (a, b)
poprzez odkręcenie 2 szt. śrub (c). (rys. 2)
Zdjąć podwójny wspornik (a, b, c), oddalając go
stopniowo od bryły urządzenia, lekko przechylając
obydwoje drzwi. Należy zwrócić uwagę na usunięcie
także plastikowej podkładki (b) spod wspornika.
(rys. 2)
Zdjąć drzwi chłodziarki, pociągając je lekko do dołu.
Zdjąć drzwi zamrażarki, pociągając je lekko do góry.
Wyjąć zatyczkę znajdującą się na górze drzwi chłodziarki
i przełożyć na drugą stronę.
Wyjąć zatyczkę znajdującą się na górze drzwi zamrażarki
i przełożyć na drugą stronę.
Wykręcić górny kołek (d) wspornika drzwi chłodziarki i
wkręcić go z powrotem po drugiej stronie. (rys. 1)
Przy pomocy wkrętaka wyjąć wkład dolnej kratki
osłaniającej (e). (rys. 3)
Wykręcić dolny kołek (h, f) wspornika drzwi zamrażarki i
wkręcić go z powrotem po drugiej stronie. Nie wolno
zapomnieć też o podkładce (h). (rys. 3)
Umieścić z powrotem wkład dolnej kratki osłaniającej (e)
po drugiej stronie.
Usunąć zaślepki (n, k) podwójnego wspornika drzwi (3
szt.) i przełożyć je na drugą stronę. (rys. 2)
Umieścić kołek (m) podwójnego wspornika drzwi
zamrażarki w otworze po lewej stronie drzwi. (rys. 2)
Umieścić drzwi zamrażarki na dolny kołek (f) wspornika
drzwi. (rys. 3)
Umieścić drzwi chłodziarki na górny kołek (d) wspornika
drzwi, po czym lekko przechylając obydwoje drzwi
umieścić kołek (m) podwójnego wspornika drzwi w
otworze drzwi chłodziarki.
Przy otwartych drzwiach przykręcić podwójny wspornik
drzwi na lewą stronę przy użyciu 2 szt. śrub (c). Nie
wolno zapomnieć też o plastikowej podkładce (b) pod
wspornik. Należy uważać, aby krawędź drzwi chłodziarki
była ułożona równolegle do krawędzi komory.
Przełożyć uchwyty (r) drzwi na drugą stronę,
oswobodzone otwory przykryć plastikowymi zaślepkami
(p) znajdującymi się w woreczku z niniejszą instrukcją
obsługi. (rys. 4)
Ustawić
urządzenie
w
wybranym
miejscu,
wypoziomować i podłączyć do zasilania elektrycznego.
Jeżeli nie chcą Państwo wykonywać powyższych czynności
własnoręcznie, to prosimy o wezwanie najbliższego
autoryzowanego serwisu. Pracownicy serwisu dokonają
montażu odpłatnie, fachowo.
rys. 1.
rys. 2.
rys. 3.
rys. 4.
26
PL
Podłączenie do zasilania elektrycznego
Urządzenie spełnia wymagania norm E.E.C.:
Parametry: napięcie zasilania 220-230 V AC (č),
częstotliwość 50 Hz;
Urządzenie musi być podłączone do gniazdka
z uziemieniem.
73/23 EEC z 19.02.73 (o niskich napięciach) wraz
z późniejszymi zmianami
89/336 EEC z 03.05.89 (kompatybilność
elektromagnetyczna) z późniejszymi zmianami.
Tabela czasu pr zechowywania żywności (1)
Czas i metoda przechowywania świeżej żywności w chłodziarce
Artykuł żywnościowy
Świeże mięso
Gotowane mięso
Pieczone mięso
Świeże, mielone mięso
Pieczone mięso mielone
Wędliny, kiełbasy
Świeże ryby
Gotowane ryby
Smażone ryby
Ryby z puszki
Świeży kurczak
Pieczony kurczak
Świeża kura
Gotowana kura
Świeża kaczka, gęś
Pieczona kaczka, gęś
Masło w zamkniętym opakowaniu
Masło w otwartym opakowaniu
Mleko w plastikowej torbie
Śmietana
Ser żółty (twardy)
Ser żółty (miękki)
Twaróg
Jaja
Szpinak, szczaw
Zielony groszek, fasolka
Grzyby
Marchew, pietruszka itp.
Strąk papryki
Pomidory
Kapusta
Truskawki, maliny itp.
Inne owoce
Otwarte puszki z owocami
Ciasta z kremem
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Czas przechowywania w dniach
2
3
4
5
6
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
Sposób pakowania
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Ściśle przylegająca folia
Przykryte talerzem
Przykryte talerzem
Przykryte talerzem
Przykryte talerzem
Folia, celofan, papier pergaminowy
Ściśle przylegająca folia
Przykryte talerzem
Przykryte talerzem
Przykryte talerzem
Ściśle przylegająca folia
Przykryty talerzem
Ściśle przylegająca folia
Przykryta talerzem
Przykryta talerzem
Przykryta talerzem
Opakowanie oryginalne
Opakowanie oryginalne
Opakowanie oryginalne
Plastikowy kubełek
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Ściśle przylegająca folia
Przykryte talerzem
Przykryte talerzem
Uwaga:
X zwyczajowy czas przechowywania
x możliwy czas przechowywania (dotyczy tylko świeżych produktów)
27
PL
Tabela czasu pr zecho wyw ania żywnoś ci (2)
Czas i metoda przechowywania mrożonek
Produkt
Warzywa:
Zielony groszek, fasolka, zestawy
warzywne, kukurydza itp.
Gotowane potrawy warzywne
Gotowane potrawy mięsne
Potrawy z ziemniaków i makaronu
Zupy
Owoce
Mięso:
Kurczak, gęś, kaczka,
filety, tuńczyk
Słodycze, lody
Komora świeżej żywności
**** - komora zamrażania
+2 - +7 °C
-18 °C
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
12 miesięcy
12 miesięcy
16 miesięcy
12 miesięcy
6 miesięcy
12 miesięcy
1 dzień
1 dzień
5 miesięcy
6 miesięcy
3 tygodnie
Gw ar anc ja i ser wis
Warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej,
którą otrzymali Państwo przy zakupie.
Bezzasadne wezwania serwisu w czasie trwania gwarancji
będą traktowane jako wizyty odpłatne.
Serwis i części zamienne
W przypadku konieczności wezwania technika należy
zgłosić usterkę w autoryzowanym zakładzie serwisowym,
najbliższym miejsca Państwa zamieszkania. Informacji o
telefonie i adresie serwisu można zasięgnąć w jednostkach
handlowych lub centrali firmy Electrolux.
Przy zgłoszeniu należy podać model i numer seryjny
sprzętu. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej
wewnątrz urządzenia, w jego dolnej części. Zalecamy
zanotowanie tych danych w instrukcji:
Model
Product no
Serial no
Data zakupu
28
SK
Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na používanie. Táto príručka
obsahuje bezpečnostné pokyny, upozornenia, informácie, rady a tipy. Ak budete chladničku používať v súlade
s uvedenými pokynmi, bude fungovať správne a dokonale splní vaše požiadavky.
Nasledujúce symboly vám uľahčia orientáciu v texte.
Bezpečnostné pokyny
Upozornenia a informácie pre bezpečnosť užívateľa a ochranu spotrebiča.
Rady, užitočné informácie
V záujme životného prostredia
Symbol pre tipy
Tento symbol vás upozorní na tipy v súvislosti so skladovaním potravín.
Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s
domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických
alebo elektronických zariadení.
Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho
likvidácii.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom
bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Spoločnosť Electrolux je najväčší svetový výrobca kuchynských spotrebičov, vysávačov, zariadení na pranie a techniky pre les a záhradu . Každý rok
kúpia zákazníci od Electrolux Group viac ako 55 miliónov spotrebičov ( ako sú chladničky, sporáky, práčky, vysávače, reťazové píly a kosačky ) v hodnote
približne 14 miliárd USD v takmer 150 krajinách na celom svete.
29
SK
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny..............................................................................................................31
Všeobecné bezpečnostné pokyny ........................................................................................................31
Bezpečnostné pokyny pre deti .............................................................................................................31
Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu .....................................................................................................31
Bezpečnostné opatrenia pre izobután....................................................................................................31
Pokyny pre užívateľa.............................................................................................................................32
Všeobecné informácie ........................................................................................................................32
Opis spotrebiča, hlavné časti ...............................................................................................................32
Kontrolný panel.............................................................................................................................33
Ovládanie prístroja .............................................................................................................................33
Uvedenie do prevádzky ..................................................................................................................33
Ovládanie teploty, nastavovanie .......................................................................................................33
Používanie chladničky ....................................................................................................................33
Skladovanie potravín v chladiacom priestore ......................................................................................33
Doba skladovania a teplota potravín..................................................................................................34
Používanie mraziaceho priestoru...........................................................................................................34
Zmrazovanie .................................................................................................................................34
Skladovanie potravín v mraziacom priestore .......................................................................................34
Príprava ľadových kociek ................................................................................................................34
Niekoľko užitočných informácií a tipov ...................................................................................................34
Tipy a nápady ....................................................................................................................................34
Ako ušetriť energiu ........................................................................................................................35
Spotrebič a životné prostredie .........................................................................................................35
Údržba .............................................................................................................................................35
Odmrazovani ................................................................................................................................35
Pravidelné čistenie ........................................................................................................................36
Keď je chladnička mimo prevádzky ..................................................................................................36
Odstránenie poruchy ..........................................................................................................................36
Výmena žiarovky ...........................................................................................................................36
Ak niečo nefunguje........................................................................................................................36
Pokyny pre inštalatéra ..........................................................................................................................37
Technické údaje ................................................................................................................................37
Inštalácia spotrebiča...........................................................................................................................38
Preprava, rozbalenie ......................................................................................................................38
Čistenie .......................................................................................................................................38
Umiestnenie .................................................................................................................................38
Zmena smeru otvárania dvierok .......................................................................................................39
Pripojenie na elektrickú sieť ............................................................................................................40
Tabuľka skladovania potravín (1) ..........................................................................................................40
Tabuľka skladovania potravín (2) ..........................................................................................................41
Záruka a servis.....................................................................................................................................41
Podmienky záruky ..............................................................................................................................41
Servis a náhradné diely ..................................................................................................................41
30
SK
Dôle žité bezpečnos tné pokyn y
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou
spotrebiča. V prípade zmeny majiteľa ho odovzdajte
ďalšiemu užívateľovi.
Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín v
domácnosti podľa týchto pokynov.
Servis a opravy spotrebiča, vrátane výmeny a
opravy prívodného elektrického kábla, smú
vykonávať len autorizované servisné strediská. Pri
oprave treba použiť originálne náhradné diely. V
opačnom prípade sa môže spotrebič poškodiť, alebo
spôsobiť iné materiálne škody či zranenia.
Spotrebič je odpojený od elektrickej siete, až keď je
zástrčka spotrebiča vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
Pred čistením a údržbou spotrebič vždy odpojte od
elektrickej siete (nikdy neťahajte za elektrický kábel). Ak
nie je elektrická zásuvka prístupná, vypnite spotrebič
prerušením elektrického prúdu (napr. bezpečnostným
spínačom).
Elektrický kábel sa nesmie predlžovať.
Uistite sa, že prívodný kábel nie je stlačený alebo
poškodený zadnou časťou chladničky.
- Poškodený prívodný kábel sa môže prehriať a spôsobiť
požiar.
Na prívodný kábel neklaďte ťažké predmety ani
neumiestňujte samotnú chladničku.
- Hrozí nebezpečenstvo skratu a následného požiaru.
Prívodnú šnúru nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za
vodič, zvlášť ak chladničku vyťahujete z výklenku.
- Poškodenie prívodného kábla môže spôsobiť skrat,
požiar a/alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený
autorizovaným servisným pracovníkom alebo
kvalifikovaním elektrikárom.
Ak je zásuvka uvoľnená, zástrčku do nej
nezasúvajte.
- Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Spotrebič sa nesmie používať bez krytu vnútorného
osvetlenia.
Pri čistení, odmrazovaní, vyberaní mrazených potravín
alebo misky na ľad nepoužívajte ostré, špicaté alebo
tvrdé predmety, pretože môžu spotrebič poškodiť.
Dbajte na to, aby sa kvapaliny nedostali do styku s
ovládaním teploty a vnútorným osvetlením.
Ľad a zmrzlinu nekonzumujte hneď po vybratí z
mraziaceho priestoru, pretože by ste sa mohli poraniť.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte, ale ich
čo najskôr spotrebujte.
Kúpené zmrazené potraviny skladujte podľa pokynov
výrobcu.
Proces odmrazovania zásadne neurýchľujte použitím
elektrických ohrievacích spotrebičov alebo chemikálií.
Na plastové časti nedávajte horúce nádoby.
V spotrebiči neskladujte horľavé tekutiny a plyny, pretože
môžu explodovať.
V mraziacom priestore neskladujte sýtené nápoje,
nápoje vo fľašiach a ovocie vo fľašiach.
Pravidelne kontrolujte a čistite otvor pre odtok
odmrazenej vody. V prípade upchatia otvoru môže
nahromadená voda spôsobiť poruchu spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny pre
deti
Nedovoľte deťom hrať sa s obalom spotrebiča.
Plastová fólia môže spôsobiť udusenie.
Spotrebič smú ovládať len dospelé osoby. Nedovoľte
deťom hrať sa s spotrebičom alebo manipulovať s
ovládacími prvkami.
Pri likvidácii spotrebiča vytiahnite zástrčku zo zásuvky,
odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a
odstráňte dvierka, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu,
že sa hrajúce deti zatvoria do spotrebiča alebo utrpia
úder elektrickým prúdom.
Bezpečnostné pokyny
pre inštaláciu
Spotrebič umiestnite ku stene, aby ste sa vyhli dotyku
s horúcimi časťami (kompresor, kondenzátor) a
predišli tak možným popáleninám.
Pri premiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bola
zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
Pri umiestňovaní dbajte na to, aby spotrebič nestál na
napájacom kábli.
V okolí spotrebiča treba zabezpečiť dostatočnú
cirkuláciu vzduchu, v opačnom prípade môže dôjsť k
prehriatiu. Dostatočné vetranie zabezpečíte
dodržaním pokynov pre inštaláciu.
Bezpečnostné opatrenia pre
izobután
Upozornenie
Zariadenie používa ako chladivo izobután (R 600a),
ktorý je veľmi horľavý a výbušný.
Ventilačné otvory v sokli chladničky alebo v skrinke
pri zabudovanom spotrebiči udržujte čisté a bez
prekážok.
Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné
prostriedky na zvýšenie rýchlosti odmrazovania, než
doporučené výrobcom.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestoru
určeného na uskladnenie potravín, iba ak sú
doporučené výrobcom.
Uvádzané bezpečnostné pokyny dodržujte v
záujme ochrany zdravia a majetku, pretože
výrobca nenesie zodpovednosť za škody
zapríčinené nedbalosťou.
31
SK
P okyn y pr e uží v at eľa
Všeobecné informácie
Oficiálne označenie tohto spotrebiča je „chladnička
kombinovaná s mrazničkou s dvoma kompresormi a
mraziacim priestorom v spodnej časti”. Spotrebič je
vybavený dvoma oddelenými chladiacimi systémami a
dvierkami, čo znamená, že každá jednotka môže pracovať
samostatne.
Z toho vyplýva, že tento spotrebič je vhodný na
skladovanie mrazených potravín, domáce zmrazovanie
potravín v takom množstve, ktoré udáva výrobca
spotrebiča, a na prípravu ľadu.
Spotrebič spĺňa požiadavky štandardov v rozdielnych
teplotných škálach podľa klimatickej triedy. Symbol pre
klimatickú triedu nájdete na typovom štítku spotrebiča.
Opis spotrebiča, hlavné časti
A - Chladnička
B - Mraznička
1.
Krycí rám s prepínačom a signalizáciou
2.
Osvetlenie
3.
Sklenné police
4.
Priehradka na fľaše
5.
Chladiaca plocha
6.
Zber odmrazenej vody
7.
Sklenná polica
8.
Nádoby na zeleninu
9.
Typový štítok
10.
Mraziace oddelenie s košom
11.
Skladovací priestor s košom
12.
Odtok pre odmrazenú vodu
13.
Spodná krycia mriežka
14.
Nastaviteľné nožičky
32
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Veko dózy na maslo
Držiak na vajíčka
Priehradka dvierok
Tesnenie dvierok
Priehradka na fľaše
Rukoväte
Miska na ľad
Kondenzátor
Trubička pre odtok odmrazenej vody
Rozpera
Výparná nádobka
Kompresor mrazničky
Kompresor chladničky
Kolieska
SK
Kontrolný panel
Pod horným krytom sa nachádzajú ovládacie prvky:
Mraznička
Prevádzku mrazničky naštartujete otočením otáčacieho
gombíka termostatu ("D") v smere chodu hodinových
ručičiek. Červené kontrolné svetlo svieti, neskôr však
zhasne v zmysle kapitoly "Ovládanie a signalizačné
zariadenie - Červené kontrolné svetlo". Pri polohe "0"
otáčacieho gombíka termostatu je spotrebič mimo
prevádzky, ale pod prúdom.
Ovládanie teploty, nastavenie
A. Červené kontrolné svetlo
Svieti v závislosti od vnútornej teploty mrazničky.
Kratšie zasvieti
Pri prvom uvedení spotrebiča do prevádzky
Pri vložení čerstvých potravín do spotrebiča
Dlhšie zasvieti
Ak je v mrazničke príliš veľké teplo (pri vložení
veľkého množstva čerstvých potravín alebo pri
nezatvorených dvierkach, resp. ak dvierka netesnia
dobre).
Ak má mraznička poruchu.
B. Tlačítko rýchleho zmrazovania
Ak je tlačítko zatlačené, kompresor mrazničky je v
neustálej prevádzke a ukazovateľ funguje podľa toho.
Prečítajte si aj kapitolu "Zamrazovanie".
C. Žlté kontrolné svetlo
Vtedy svieti, keď je zatlačené tlačítko rýchleho
zmrazovania. Prečítajte si aj kapitolu "Zamrazovanie".
D. Otočný gombík nastavovania termostatu mrazničky
Slúži na nastavenie správnej teploty v spotrebiči.
E. Otočný
gombík
nastavovania
termostatu
chladničky
Slúži na nastavenie správnej teploty v spotrebiči.
Ovládanie termostatu automaticky prerušuje prevádzku
spotrebiča na kratší alebo dlhší čas v závislosti od
nastavenia a potom ho znova spúšťa, aby sa zabezpečila
požadovaná teplota.
Chladnička
Nastavením gombíka medzi "Min" - "Max" môžete zvoliť
viac stupňov intenzity chladenia.
Ak ovládací gombík nastavíte do strednej polohy (medzi
"Min." a "Max."), teplota v chladničke za bežných
podmienok sa bude pohybovať medzi 0°C a +5°C. Čím
bližšie je nastavený k polohe "Max.", tým intenzívnejšie
bude chladenie.
Mraznička
Ak ovládací gombík nastavíte do strednej polohy, teplota
v mrazničke klesne pod -18 °C, čím sa zabezpečí trvalé
uskladnenie potravín.
Teplotu v mrazničke okrem nastavenia ovládacieho
gombíka termostatu ovplyvňuje aj teplota okolia,
frekvencia otvárania dvierok, množstvo vložených
čerstvých potravín atď.
Pri zvýšenej záťaži, napr. v letných horúčavách
a nastavením maximálneho výkonu (poloha
Max.) môžu kompresory nepretržite pracovať. V
takomto prípade nehrozí poškodenie spotrebiča.
Používanie chladničky
Predpokladom pre správne chladenie potravín je
cirkulácia vzduchu vo vnútri spotrebiča. Z toho
dôvodu by ste nemali zakrývať otvor vzadu za policami
papierom, nádobami a pod.
Do chladiaceho priestoru nikdy nevkladajte
horúce pokrmy. Počkajte, kým pokrm
nedosiahne izbovú teplotu prirodzeným spôsobom.
Zabránite tým nadmernej tvorbe námrazy.
Potraviny môžu preberať cudzie pachy. Z toho
dôvodu ich treba pred vložením do chladničky
uložiť do uzatvárateľnej nádoby alebo zabaliť do
celofánu, alobalu, pergamenového papiera alebo
mikroténovej fólie. Potraviny si tak uchovajú aj svoju
čerstvosť, napr. zelenina sa nevysuší ani po
niekoľkých dňoch.
Skladovanie potravín v chladiacom
Skladovanie v chladničke
Ovládanie prístroja
Prevzatie do používania
Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Chladnička
Prevádzku mrazničky naštartujete otočením otáčacieho
gombíka termostatu ("E") v smere chodu hodinových
ručičiek. Pri polohe "0" otáčacieho gombíka termostatu
spotrebič je mimo prevádzky, ale pod prúdom.
Pri umiestnení rozličných potravín riaďte sa podľa
nasledovnej schémy:
1. Cukrovinky, hotové jedlá, potraviny v nádobách,
čerstvé mäsové výrobky, krájané výrobky, nápoje
2. Mlieko, mliečne výrobky, potraviny v nádobách
3. Ovocie, zeleniny, šaláty
4. Syr, maslo
5. Vajcia
6. Jogurt, smotana
33
SK
7. Menšie fľaštičky
8. Väčšie fľaše, nápoje
Doba skladovania a teplota potravín
Informácie ohľadne doby skladovania jednotlivých potravín
nájdete v tabuľke na konci tejto brožúrky.
Doba skladovania sa nedá určiť presne, pretože závisí od
čerstvosti a zaobchádzania s chladenými potravinami. Z
toho dôvodu sú uvedené doby skladovania len informatívne.
Ak nehodláte kúpené mrazené potraviny použiť hneď,
môžete ich uschovať jeden deň (do rozmrazenia) v
chladničke.
Pouzívanie mraznicky
Mrazenie
Množstvo čerstvých potravín určených na zmrazovanie je
uvedené na typovom štítku spotrebiča. Zmrazovanie
potravín vykonajte podľa nasledujúceho postupu.
Stlačte tlačítko rýchleho zmrazovania 4 hodiny pred
zmrazovaním menšieho množstva potravín, pri väčšom
množstve čerstvých potravín 24 hodín pred ich vložením do
spotrebiča (svieti žlté svetlo). Kompresor mrazničky bude
neustále pracovať, aby sa dosiahla teplota potrebná k
zmrazovaniu potravín.
Z horného koša preložte už zmrazené potraviny alebo ich
časť do druhého koša. Čerstvé potraviny uložte do horného
koša takým spôsobom, aby bola zabezpečená voľná
cirkulácia vzduchu. Ak v hornom koši zostali zmrazené
potraviny, uložte ich do zadnej časti koša. Dbajte na to, aby
čerstvé potraviny sa nedotýkali zmrazených.
Týmto spôsobom nechajte spotrebič pracovať 24 hodín.
Potom stlačte tlačítko rýchleho zmrazovania (nesvieti žlté
svetlo) a spotrebič znova bude pracovať v automatickom
prevádzkovom režime a ukazovateľ teploty ukazovať
aktuálnu teplotu.
Ak si želáte zamraziť výrobcom zadané množstvo potravín,
najprv odstráňte horný kôš zo spotrebiča a uložte čerstvé
potraviny rovnomerne priamo na mraziacu plochu.
Nikdy nezmrazujte naraz väčšie množstvo
čerstvých potravín, než je to uvedené v
"Technických údajoch", pretože v takom prípade sa
potraviny nezmrazia dostatočne a po rozmrazení môžu
byť znehodnotené (stratia chuť alebo arómu, resp.
pokazia sa).
Počas zmrazovania radšej nepripravujte ľad, pretože
výroba ľadu znižuje kapacitu mrazenia.
34
Skladovanie potravín v
mraziacom priestore
Po skončení zmrazovania je vhodné premiestniť
potraviny do drôteného koša (košov). Uvoľníte tým
miesto v mraziacom priestore pre ďalšie zmrazovanie.
Zmrazovanie neohrozí kvalitu skladovaných potravín.
Ak chcete umiestniť väčšie množstvo potravín, môžete
zo spotrebiča vybrať všetky koše okrem spodného a
uložiť pokrmy priamo na mraziacu plochu.
Dodržiavajte maximálnu dobu skladovania, ktorá je
uvedená na obale mrazeného produktu. V prípade
doma zmrazovaných potravín riaďte sa pokynmi
umiestnenými na dvierkach mrazničky. Uvedené
symboly predstavujú rôzne druhy potravín a čísla
znamenajú maximálnu prípustnú dobu skladovania v
mesiacoch.
Ak sa mrazené potraviny rozmrazili čo len na krátku
dobu, neodporúčame ich opätovne vložiť do
mraziaceho priestoru.
Opakované zamrazovanie je neprípustné, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr použiť.
Príprava ľadových kociek
Priloženú nádobku na ľad naplňte vodou a vložte ju do
mraziaceho priestoru. Navlhčením spodnej časti
nádobky a nastavením ovládacieho gombíka termostatu
na maximálnu polohu môžete čas prípravy ľadu
podstatne skrátiť. Po skončení prípravy nezabudnite
ovládač termostatu vrátiť do pôvodnej polohy.
Kocky uvoľníte z nádobky pod tečúcou vodou, prípade
pnutím alebo úderom. Ak nádobka primrzne k
spotrebiču, nepokúšajte sa ju vybrať pomocou kovových
nástrojov alebo noža, pretože by ste mohli poškodiť
chladiaci systém spotrebiča.
Niekoľko užitočných informácií a
tipov
Prestaviteľné police umožňujú podstatne zvýšiť
úžitkový priestor pre skladovanie čerstvých potravín.
Premiestnenie políc je možné, len keď sú dvierka
spotrebiča otvorené v 90° uhle.
Po otvorení a následnom zatvorení dvierok vznikne z
dôvodu nízkej teploty v mraziacom priestore vákuum.
Po zatvorení dvierok počkajte 2-3 minúty, - ak ich
chcete opäť otvoriť dokým sa rozdiel tlaku nevyrovná.
Pri nastavovaní ovládacieho gombíka termostatu
dbajte na to, aby vnútorná teplota mraziaceho
priestoru nestúpla nad -18 °C, co by mohlo ohroziť
skladované mrazené potraviny.
Je užitočné každý deň sa ubezpečiť o bezchybnej
prevádzke spotrebiča, aby ste eventuálnu závadu
zistili včas a zabránili tak zničeniu skladovaných
mrazených potravín.
Tipy a nápady
V tejto kapitole nájdete praktické nápady a tipy pre
maximálnu úsporu elektrickej energie pri používaní
spotrebiča. Rovnako sa dozviete informácie, ktoré sú
dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia.
SK
Ako ušetriť energiu
Spotrebič neumiestňujte na slnečné miesto alebo do
blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla.
Dbajte na to, aby kompresor a kondenzátor boli
dostatočne vetrané, neprikrývajte vetracie otvory.
Potraviny uložte do uzatvárateľnej nádoby alebo zabaľte
do priľnavej fólie. Zabránite tak nadmernej tvorbe
námrazy.
Neotvárajte dvierka zbytočne a nenechávajte ich dlhšie
otvorené.
Potraviny nechávajte vychladnúť na izbovú teplotu pred
ich vložením do spotrebiča.
Kondenzátor udržiavajte v čistote.
Spotrebič a životné prostredie
Spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli poškodzovať
ozónovú vrstvu, ani v chladiacom okruhu ani v izolačných
materiáloch. Spotrebič by sa nemal likvidovať spolu s
bežným mestským odpadom. Dbajte na to, aby ste
nepoškodili chladiacu jednotku, obzvlášť vzadu pri
výmenníku tepla. Informácie o príslušných skládkach
vhodných na likvidáciu spotrebiča získate na miestnych
úradoch.
Materiály použité v tomto výrobku, ktoré sú označené
symbolom
sú recyklovateľné.
Údržba
Odmrazovanie
Sprievodným javom prevádzky spotrebiča je vyzrážanie
vlhkosti vo forme námrazy a ľadu v chladiacom systéme.
Hrubá vrstva námrazy má izolačný efekt, teda redukuje
chladiaci účinok pri zvyšovaní teploty v spotrebiči. Tým sa
spotrebuje viac energie.
Pri tomto type spotrebiča sa chladiaca platňa chladiaceho
priestoru odmrazuje automaticky, bez akéhokoľvek
vonkajšieho zásahu. Ovládací systém termostatu prerušuje
chod spotrebiča v pravidelných intervaloch na kratší alebo
dlhší čas. Počas prestávky v chode kompresora stúpne
teplota chladiacej platne (kvôli vyššej teplote skladovaných
potravín) nad 0 °C a začne sa odmrazovať. Keď teplota
chladiacej platne dosiahne úroveň +3 - +4 °C, regulátor
teploty znovu spustí chladiaci systém.
Rozmrazená voda odteká cez otvor k zadnej časti
spotrebiča do odparovacej misky pri hornej časti
kompresora a tam sa odparuje vplyvom tepla, vyžarovaného
z kompresora.
Pravidelne kontrolujte a čistite otvor pre odtok
odmrazenej vody. V prípade upchatia otvoru
môže nahromadená voda spôsobiť predčasnú
poruchu spotrebiča.
Otvor pre odtok odmrazenej vody čistite priloženým
nástrojom podľa pokynov na obrázku. Čistič je potrebné
uložiť do odtokového otvoru.
Najtypickejším prípadom upchatia otvoru pre odtok
odmrazenej vody je, keď do spotrebiča vložíte potraviny
zabalené v papieri a tento papier sa dostane do kontaktu
s chladiacou platňou v chladiacom priestore a primrzne
k nej. Pri vyberaní potravín z chladiaceho priestoru sa
papierový obal odtrhne a následne zapchá otvor pre
odtok odmrazenej vody.
Z toho dôvodu buďte opatrní pri skladovaní potravín
zabalených v papieri a neumiestňujte ich priamo k
chladiacej platni.
V prípade zvýšenej záťaže, napr. v lete, chladnička
môže pracovať nepretržite a preto automatické
odmrazovanie neprebieha.
Zostávajúca tenšia vrstva ľadu a námrazy na platni
chladiaceho priestoru po cykle odmrazovania nie je
ničím výnimočným.
Mraziaci priestor nemôže byť vybavený systémom
automatického odmrazovania, pretože mrazené
potraviny neznesú vyššiu teplotu, ako bod mrazu.
Preto vzniknutú tenšiu vrstvu ľadu a námrazy odstráňte z
mraziaceho priestoru pomocou priloženej plastovej
škrabky.
Ak je vrstva námrazy taká hrubá, že ju nie je možné
odstrániť škrabkou, treba chladiacu platňu odmraziť.
Frekvencia odmrazovania mraziaceho priestoru závisí od
intenzity používania (vo všeobecnosti 2 - 3 krát za rok).
Mrazené potraviny vyberte zo spotrebiča a uložte ich do
koša vystlaného papierom alebo textíliou. Kôš s
potravinami umiestnite pokiaľ možno na chladné miesto
alebo do inej chladničky.
Zástrčku spotrebiča vytiahnite z elektrickej zásuvky a tým
vypnete z prevádzky obe jednotky.
Otvorte dvierka oboch častí a vyčistite chladiaci priestor
podľa pokynov uvedených v kapitole "Pravidelné
čistenie". Údržbu a čistenie mraziaceho priestoru
vykonajte nasledovne:
Na odvedenie vzniknutej odmrazenej vody vyberte
odtokový prvok umiestneného dolu v strede mrazničky a
vložte ho naspäť opačne podľa obrázku. Pod odtok
umiestnite nádobu s vhodnou výškou.
Po ukončení odmrazovania vráťte odtokový prvok späť
na svoje pôvodné miesto.
Na obrázku zobrazená nádoba nie je súčasťou
príslušenstva spotrebiča!
35
SK
Ak niečo nefunguje
Po odmrazení a odvedení vody utrite povrch do sucha.
Zasuňte zástrčku spotrebiča do elektrickej zásuvky a
potraviny uložte späť na miesto.
Ovládací gombík termostatu spotrebiča odporúčame
nastaviť do maximálnej polohy na niekoľko hodín, aby sa čo
najskôr dosiahla potrebná úroveň teploty pre skladovanie
potravín.
Pravidelné čistenie
Odporúčame vám každé 3-4 týždne umyť vnútro chladničky
vlažnou vodou, a potom povrch vytrieť dosucha (z
praktického hľadiska by ste mali mraziaci priestor
odmrazovať a čistiť naraz).
Nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete, potom ho umyte
vlažnou vodou a vytrite dosucha. Tesnenie dvierok umyte
čistou vodou. Vyčistený spotrebič znovu zapojte do
elektrickej siete.
Odporúčame vám raz alebo dva razy za rok odstrániť prach
a špinu zo zadnej časti spotrebiča a kondenzátora a vyčistiť
odparovaciu misku v hornej časti kompresora.
Keď je chladnička mimo prevádzky
Ak zamýšľate spotrebič dlhšiu dobu nepoužívať, riaďte sa
nasledovnými pokynmi:
Odpojte spotrebič od siete.
Z chladničky vyberte potraviny.
Chladničku odmrazte a vyčistite podľa uvedených pokynov.
Dvere nechajte otvorené, aby bolo zabezpečené vetranie.
Odstránenie poruchy
Výmena žiarovky
Ak je vypálená žiarovka vnútorného osvetlenia, môžete ju
vymeniť nasledovne:
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Podľa obrázku stlačte zadnú západku (1) a odstráňte kryt v
smere šípky (2), následne môžete žiarovku vymeniť. (Typ
žiarovky: T25 230-240 V, 25 W, objímka E14)
Po výmene žiarovky vráťte naspäť kryt, zacvaknite ho a
spotrebič zapojte do siete. Nefunkčné osvetlenie
neovplyvní prácu spotrebiča.
36
Počas prevádzky spotrebiča sa môžu vyskytnúť určité
menšie, avšak nepríjemné poruchy, ktoré si nevyžadujú
privolanie servisného technika. V nasledujúcej tabuľke
nájdete potrebné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť
sa zbytočným výdavkom na servis.
Upozorňujeme, že chod spotrebiča sprevádzajú určité
zvuky (zvuk kompresora a zvuk cirkulácie). Tieto zvuky
neznamenajú poruchu, sú sprievodným javom bežnej
prevádzky spotrebiča.
Majte na pamäti, že spotrebič pracuje
prerušovane, takže zastavenie kompresora
neznamená, že spotrebič nie je pod elektrickým
napätím. Za žiadnych okolností sa nedotýkajte
elektrických častí spotrebiča, ak nie je odpojený od
elektrickej siete.
SK
Odstránenie
Možná príčina
Ovládací gombík termostatu nie je správne nastavený. Gombík termostatu nastavte na vyššiu polohu.
Pokrmy nie sú dostatočne vychladené, alebo sú Potraviny uložte na správne miesto.
nesprávne umiestnené.
Dvierka nie sú správne zatvorené alebo netesnia. Skontrolujte, či sa dvierka zatvárajú správne, a či je
tesnenie čisté a neporušené.
Teplota v mraziacom priestore Ovládací gombík termostatu nie je správne nastavený. Gombík termostatu nastavte na vyššiu polohu.
je príliš vysoká.
Skontrolujte, či sa dvierka zatvárajú správne, a či je
Dvierka nie sú správne zatvorené alebo netesnia.
tesnenie čisté a neporušené.
Počkajte niekoľko hodín, a potom skontrolujte teplotu
Vložili ste príliš veľké množstvo čerstvých potravín.
znovu.
Potraviny určené na zmrazenie sú umiestnené príliš Potraviny rozmiestnite tak, aby mohol okolo nich voľne
cirkulovať vzduch.
tesne vedľa seba.
Po zadnej platni chladiaceho Je to normálny jav. Počas automatického odmrazovania
sa námraza na zadnej platni topí.
priestoru steká voda.
Odtok vyčistite.
Odtok komory môže byť upchatý.
Voda vteká do komory.
Vtekaniu vody do nádržky môžu tiež brániť nejaké Potraviny umiestnite tak, aby sa nedotýkali zadnej
platne.
nádoby.
Odmrazená voda nevteká do odparovacej misky nad Odtokovú trubičku umiestnite do odparovacej misky.
Voda vyteká na podlahu.
kompresorom.
Potraviny správne zabaľte.
Potraviny nie sú správne zabalené.
Nadmerná tvorba ľadu a
námrazy.
Dvierka nie sú správne zatvorené alebo netesnia. Skontrolujte, či sa dvierka zatvárajú správne, a či je
tesnenie čisté a neporušené.
Termostat nastavte do polohy, ktorá zodpovedá vyššej
Ovládanie termostatu je nesprávne nastavené.
teplote.
Termostat nastavte do polohy, ktorá zodpovedá vyššej
Ovládanie termostatu je nesprávne nastavené.
Kompresor pracuje
teplote.
nepretržite.
Skontrolujte, či sa dvierka zatvárajú správne, a či je
Dvierka nie sú správne zatvorené alebo netesnia.
tesnenie čisté a neporušené.
Počkajte niekoľko hodín a potom skontrolujte teplotu
Vložili ste príliš veľké množstvo čerstvých potravín.
znovu.
Do spotrebiča vkladajte potraviny s max. izbovou
Vložili ste teplé pokrmy.
teplotou.
Pokúste sa znížiť teplotu v miestnosti, v ktorej sa
Spotrebič je umiestnený na teplom mieste.
nachádza spotrebič.
Zástrčka spotrebiča nie správne zasunutá do elektrickej Zástrčku správne zasuňte do elektrickej zásuvky.
Nadmerná tvorba ľadu a
zásuvky.
námrazy.
Poistku vymeňte.
Poistka je vypálená.
Spotrebič spustite podľa pokynov v kapitole „Uvedenie
Ovládanie termostatu nie je zapnuté.
do prevádzky”.
V zásuvke nie je elektrický prúd (skúste do nej zapojiť Obráťte sa na elektrikára.
iný spotrebič).
Skontrolujte, či stojí spotrebič stabilne (všetky štyri
Spotrebič nie je správne postavený.
Spotrebič je hlučný.
nožičky musia spočívať na podlahe).
Problém
Teplota v chladiacom
priestore je príliš vysoká.
Ak rada nevedie k odstráneniu poruchy, zavolajte do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.
P okyn y pr e inš t alatér a
Technické údaje
Model
Kapacita brutto (l)
Kapacita netto (l)
Šírka (mm)
Výška (mm)
Hĺbka (mm)
Spotreba energie
(kWh/24h)
(kwh/rok)
Trieda energetickej spotreby, podľa smerníc EU
Kapacita zmrazovania (kg/24)
Max. doba skladovania pri poruche (h)
Nominálny prúd (A)
Hlučnost’ Lc (dB)
Hmotnosť (kg)
Počet kompresorov
ERB 3442
Chlad.: 226
Mraz.: 109
Chlad.: 223
Mraz.: 92
595
1750
632
0,93
339
A
12
20
1,0
40
73
2
37
SK
Inštalácia spotrebiča
Preprava, rozbalenie
Spotrebič odporúčame prepravovať v originálnom
balení, vo zvislej polohe, rešpektujúc upozornenie na
obale.
Po každej preprave sa spotrebič nesmie zapnúť najmenej
po dobu 2 hodín.
Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie je poškodený.
Prípadnú závadu okamžite ohláste dodávateľovi. V takomto
prípade obal uschovajte.
Čistenie
Odstráňte všetky lepiace pásky a iné prvky, ktoré slúžia na
uchytenie kusov príslušenstva vo vnútri spotrebiča.
Vnútro spotrebiča poumývajte vlažnou vodou a šetrným
čistiacim prostriedkom. Použite mäkkú handru.
Po očistení vyutierajte do sucha vnútorné povrchy
spotrebiča.
Umiestnenie
Teplota v okolí spotrebiča ovplyvňuje spotrebu energie a
správny chod spotrebiča.
Pri umiestňovaní spotrebiča je potrebné brať do úvahy
skutočnosť, že spotrebič treba prevádzkovať v rámci
tepelného ohraničenia v súlade s klimatickou triedou, ktorá
je uvedená v nasledovnej tabuľke, ako aj na typovom štítku.
Klimatická trieda
SN
N
ST
Teplota okolitého prostredia
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
+18 ... +38 °C
Ak teplota okolia klesne pod uvádzanú dolnú hranicu,
teplota v chladiacom priestore môže klesnúť pod
predpísanú hodnotu.
Zvýšenie teploty okolia nad uvádzanú hornú hranicu
znamená predlžovanie doby prevádzky kompresora,
poruchu automatického odmrazovania, zvýšenie teploty v
chladiacom priestore alebo zvýšenú spotrebu energie.
Na spotrebič namontujte rozpery, ktoré sú dodané vo
vrecku s príslušenstvom. Zatlačte rozperu do otvoru
nadoraz, ako je to vyznačené na obrázku a následným
pootočením rozpery o 90° zafixujte jej polohu (v 2
otvoroch na zadnej strane).
38
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bol vo
vodorovnej polohe. Polohu spotrebiča je možné
korigovať dvomi nastaviteľnými nožičkami.
Spotrebič neumiestňujte na slnečné miesto, ani do
blízkosti radiátora alebo sporáka.
Ak spotrebič nie je možné umiestniť mimo dosahu
sporáka, je potrebné vziať do úvahy nasledovné
minimálne vzdialenosti:
V prípade elektrického alebo plynového sporáka
treba zachovať vzdialenosť aspoň 30 cm, v opačnom
prípade je nevyhnutné vložiť medzi spotrebiče
nehorľavú, 0,5 - 1 cm hrubú izolačnú vrstvu.
V prípade sporáka na uhlie treba zachovať
vzdialenosť aspoň 30 cm, nakoľko vyžaruje viac
tepla.
Chladnička je skonštruovaná tak, aby mohla fungovať aj
tesne popri stene.
Pri umiestňovaní chladničky zachovajte minimálne
vzdialenosti uvádzané na obrázku:
A: umiestnenie v kuchynskej linke
B: voľné umiestnenie
SK
Zmena smeru otvárania dvierok
V prípade potreby môžete zmeniť smer otvárania dvierok
spotrebiča (z pravej strany na ľavú).
Spotrebiče na trhu sa otvárajú doprava.
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov a obrázkov:
Pri realizácii nižšie uvedených postupov odporúčame
požiadať o pomoc ďalšiu osobu, ktorá zaistí bezpečnú
polohu spotrebiča.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Otvorte dvierka a odmontujte dvojitý držiak dvierok (a, b)
odstránením 2 skrutiek (c) (obrázok č.2).
Odstráňte dvojitý držiak dvierok (a, b, c) zo skrine
postupne, jemným naklonením obidvoch dvierok. Dbajte
na to, aby sa odstránila aj umelohmotná rozpera (b)
umiestnená pod držiakom dvierok (obrázok č.2).
Opatrne odnímte dvierka chladiaceho priestoru
potiahnutím smerom nadol.
Opatrne odnímte dvierka mraziaceho priestoru
potiahnutím smerom nahor.
Vyberte zátku umiestnenú na dvierkach chladničky hore
a premiestnite ju na druhú stranu.
Vyberte zátku umiestnenú na dvierkach mrazničky hore
a premiestnite ju na druhú stranu.
Odmontujte čap horného držiaka dvierok (d) a
namontujte ho na opačnú stranu (obrázok č.1).
Pomocou skrutkovača vyberte vložku (e) spodnej krycej
mriežky (obrázok č.3).
Odmontujte čap dolného držiaka dvierok (h, f) a
namontujte ho na opačnú stranu. Nezabudnite ani na
podložku (h) (obrázok č.3).
Umiestnite vložku (e) spodnej krycej mriežky na druhú
stranu.
Odstráňte kryty skrutiek (3 ks) na ľavej strane (n, k)
dvojitého držiaka dvierok a premiestnite ich na druhú
stranu (obrázok č.2).
Vložte čap (m) dvojitého držiaka dvierok do otvoru na
dvierkach mrazničky naľavo (obrázok č.2).
Dvierka mrazničky umiestnite na spodný čap dolného (f)
držiaka dvierok (obrázok č.3).
Následne dvierka umiestnite na horný čap (d) držiaka
dvierok. Mierne nakloňte dvierka a čap dvojitého držiaka
dvierok (m) vsuňte do otvoru dvierok.
Pripevnite dvojitý držiak dvierok na ľavú stranu použitím 2
skrutiek (c) pri otvorených dvierkach. Dbajte na to, aby
sa odstránila aj umelohmotná rozpera (b) umiestnená
pod držiakom dvierok. Dbajte na to, aby hrana dvierok
bola rovnobežná s hranou skrine spotrebiča.
Rukoväte (r) premiestnite na druhú stranu a plastové
kryty, ktoré sú priložené k tomuto návodu vo vreci (p),
vložte do vzniknutých otvorov (obrázok č.4).
Spotrebič umiestnite na svoje miesto, vyrovnajte ho a
zapojte do elektrickej siete.
Ak si na túto operáciu netrúfate, obráťte sa na najbližší
autorizovaný servis. Servisní technici vykonajú montáž za
úhradu.
obrázok č.1.
obrázok č.2.
obrázok č.3.
obrázok č.4.
39
SK
Pripojenie na elektrickú sieť
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim
smerniciam EEC:
– 73/23 EEC z 19.2.73 (Smernica o nízkom napätí) a
jej neskorším modifikáciám,
– 89/336
EEC
z
3.5.89
(Smernica
o
elektromagnetickej kompatibilite) a jej neskorším
modifikáciám.
Táto chladnička je skonštruovaná pre zdroj
elektrickej energie 230 V AC (č) 50 Hz.
Zástrčku spotrebiča treba zasunúť do zásuvky s
ochranným vodičom. Ak nemáte vhodnú zásuvku k
dispozícii, obráťte sa na elektrikára, aby vám v
súlade s platnými predpismi zaviedol v blízkosti
chladničky uzemnenú zásuvku.
Tabuľk a s klado v ania potr a vín (1)
Doba a spôsob skladovania čerstvých potravín v chladničke
Potravina
Surové mäso
Uvarené mäso
Pečené mäso
Surové mleté mäso
Vyprážané mleté mäso
Studený nárez, klobásy
Čerstvá ryba
Tepelne upravená ryba
Údená ryba
Konzervovaná ryba
Čerstvé kurča
Údené kurča
Čerstvá sliepka
Tepelne upravená sliepka
Čerstvá kačica
Pečená kačica
Maslo neotvorené
Maslo otvorené
Mlieko v plastovom obale
Smotana
Kyslá smotana
Syr (tvrdý)
Syr (mäkký)
Tvaroh
Vajcia
Špenát
Zelený hrášok, fazuľa
Huby
Mrkva, koreňová zelenina
Paprika
Rajčiny
Hlávková zelenina
Ovocie, ktoré rýchlo podlieha skaze
(jahody, maliny atď.)
Iné ovocie
Konzervované ovocie otvorené
Plnený zákusok
Doba skladovania v dňoch
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
x
X
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Spôsob balenia
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Poznámka:
X bežná doba skladovania
x prípustná doba skladovania (vzťahuje sa výlučne na skutočne čerstvé potraviny)
40
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
prikrytý riad
prikrytý riad
prikrytý riad
priľnavá fólia, celofán, pergamenový papier
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
prikrytý riad
prikrytý riad
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
priľnavá fólia, vzduchotesne
prikrytý riad
originálne balenie
originálne balenie
originálne balenie
plastová nádoba
plastová nádoba
alobal
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
priľnavá fólia
prikrytý riad
prikrytý riad
SK
Tabuľk a s klado v ania potr a vín (2)
Doba skladovania hlboko zmrazených a zmrazených výrobkov
Potravina
Zelenina:
zelená fazuľka, zelený hrášok, miešaná zelenina, tekvica, kukurica atď.
Hotové jedlá:
zeleninové jedlá, prílohy, s mäsom atď.
Hotové jedlá:
sviečková, dusená zelenina so šunkou, jaternice atď.
Jedlá zo zemiakov, cestoviny:
zemiaková kaša, knedle, hranolčeky, ovocné knedle atď.
Polievky:
mäsový vývar, hrášková, fazuľová polievka atď.
Ovocie:
višne, čerešne, egreše, ovocný pretlak atď.
Mäso:
kurča, kačica, hus, drobky
filé, tuniak
Zmrzlina, nanuky
V chladiacom
priestore
+2 – +7 °C
V **** mraziacom
priestore
-18 °C
1 deň
12 mesiacov
1 deň
12 mesiacov
1 deň
6 mesiacov
1 deň
12 mesiacov
1 deň
6 mesiacov
1 deň
12 mesiacov
1 deň
1 deň
1 deň
5 mesiacov
6 mesiacov
3 týždne
Zár uk a a ser vis
Podmienky záruky
ELECTROLUX
DOMÁCE SPOTREBIČE SK
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa
zakúpenia spotrebiča.
Záručné podmienky sú uvedené na priloženom záručnom
liste.
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Servis a náhradné diely
V prípade poruchy sa obráťte na najbližšie servisné
stredisko.
Pri udávaní poruchy treba spotrebič identifikovať podľa
údajov na typovom štítku.
Typový štítok spotrebiča je umiestnený na vnútornej stene
vedľa nádoby na zeleninu v oddelení pre čerstvé potraviny
dolu na ľavej strane. Na typovom štítku nájdete všetky
potrebné údaje pre identifikáciu spotrebiča pri hlásení
poruchy (typ, model, výrobné číslo atď.). Údaje z typového
štítka si poznačte do tejto tabuľky:
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
zákaznícke centrum: 02/4333 4322
02/4333 4355
Vaše otázky nám môžete zaslať na
e-mailovú adresu:
volne.stojace.spotrebice@electrolux.sk
Internet:
www.electrolux.sk
Model
Výrobné číslo
Sériové číslo
Dátum kúpy
Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny výrobku.
41
HU
A készülék üzembehelyezése és használatbavétele előtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési
tájékoztatót, amely biztonsági előírásokat, hasznos tudnivalókat, tájékoztatásokat és ötleteket
tartalmaz. Ha a kezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket, akkor az
megfelelő módon fog működni és az Ön legnagyobb megelégedését fogja szolgálni.
Az alábbi jelölések a könnyebb eligazodást segítik:
Biztonsági előírások
Ennél a jelképnél található figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják.
Hasznos tudnivalók, információk
Környezetvédelmi tájékoztatások
Ötlet jelkép
Ennél a jelképnél ötleteket talál, amelyek az ételekkel és azok tárolásával kapcsolatosak.
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Az Electrolux Csoport a világ legnagyobb konyhai, fürdőszobai, tisztító és szabadtéri készülékeket gyártó vállalata. Több mint 55 millió Electrolux
csoport által forgalmazott terméket (többek között hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, porszívókat, láncfűrészeket és fűnyíró gépeket) adnak el évente
mintegy 14 milliárd dollár értékben a világ több mint 150 országában.
42
HU
Tar t alom jegyzék
Fontos információk a biztonságról ..........................................................................................44
Általános biztonsági előírások.................................................................................................44
Gyermekekkel kapcsolatos biztonsági előírások........................................................................44
Az üzembehelyezésre vonatkozó biztonsági előírások ................................................................44
Izobutánra vonatkozó biztonsági előírások ................................................................................44
Az üzemeltető figyelmébe ......................................................................................................45
Általános tájékoztatás ...........................................................................................................45
A készülék leírása, főbb részei ...............................................................................................45
Kapcsoló- és jelzőberendezés ...............................................................................................46
A készülék kezelése .............................................................................................................46
Használatbavétel .............................................................................................................46
Hőmérsékletszabályozás, beállítás......................................................................................46
A hűtőkészülék használata.....................................................................................................46
Tárolás a hűtőkészülékben ................................................................................................46
Élelmiszerek tárolási ideje és hőmérséklete..........................................................................47
A fagyasztókészülék használata ..............................................................................................47
Fagyasztás......................................................................................................................47
Tárolás a fagyasztókészülékben..........................................................................................47
Jégkockák készítése ........................................................................................................47
Hasznos tudnivalók és tanácsok.............................................................................................48
Ötletek és gondolatok...........................................................................................................48
Így lehet energiát megtakarítani:.........................................................................................48
Szekrény és környezet......................................................................................................48
Karbantartás .......................................................................................................................48
Leolvasztás.....................................................................................................................48
Rendszeres tisztítás .........................................................................................................49
Használaton kívüli készülék ...............................................................................................49
Hibaelhárítás .......................................................................................................................49
Izzócsere .......................................................................................................................49
Ha valami nem működik ....................................................................................................50
Az üzembehelyező figyelmébe................................................................................................51
Műszaki adatok....................................................................................................................51
Tartozék jegyzék ..................................................................................................................51
A készülék üzembehelyezése.................................................................................................51
Szállítás, kicsomagolás .....................................................................................................51
Tisztítás ..........................................................................................................................51
Elhelyezés ......................................................................................................................51
Ajtónyitásirány változtatása ................................................................................................53
Villamos csatlakozás ........................................................................................................54
Tárolási idő táblázat (1) .........................................................................................................54
Tárolási idő táblázat (2) .........................................................................................................55
Jótállás és szerviz..................................................................................................................55
Garanciafeltételek ....................................................................................................................55
Szerviz és pótalkatrészek ..........................................................................................................55
43
HU
F ont os inf ormációk a bizt onságr ól
Általános biztonsági előírások
Őrizze meg ezt a kezelési tájékoztatót és az költözéskor
vagy tulajdonosváltáskor kísérje a készüléket.
A készüléket csak élelmiszerek tárolására, normál
háztartási és kizárólag e kezelési tájékoztató szerinti
használatra tervezték.
A szervizelést, javításokat - beleértve az elektromos
csatlakozó kábel javítását és cseréjét - a gyártó által
feljogosított márkaszerviz végezze. A javításhoz csak
az általuk szállított pótalkatrészek használhatók.
Ellenkező esetben a készülék károsodhat vagy egyéb
anyagi kár, illetve személyi sérülés keletkezhet.
A készülék csak akkor feszültségmentes, ha a
villásdugót kihúzta a dugaszoló aljzatból. Ezért tisztítás,
karbantartás, leolvasztás előtt mindig húzza ki a
villásdugót (de ne a kábelnél fogva). Ha a dugaszoló
aljzat nehezen hozzáférhető helyen van, akkor a villamos
hálózat lekapcsolásával kapcsolja ki a készüléket.
Nem szabad a hálózati csatlakozó kábelt megtoldani!
Győzödjön meg, hogy a készülék hátoldalán
található hálózati csatlakozó kábel mechanikai
sérüléstől mentes legyen!
- A sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet
okozhat!
Ügyeljünk, hogy az elektromos csatlakozó kábelre
semmilyen tárgy ne kerüljön, ill. a kábel ne
kerülhessen a készülék alá.
- Rövidzárlat és tűz keletkezhet.
Áramtalanításkor a villásdúgót a csatlakozó
aljzatból a villásdugó megfogásával húzzuk ki!
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést
okozhat.
- A sérült hálózati csatlakozó kábelt, kizárólag, a gyártó
által feljogosított márkaszerviz képviselője cserélheti le.
Csak szakszerűen rögzített csatlakozó aljzathoz
csatlakoztassuk a készüléket!
- Áramütés vagy tűz keletkezhet.
A belső világítás burája nélkül a készüléket üzemeltetni
tilos!
Tisztításkor, leolvasztáskor, fagyasztott ételek vagy jégtál
kiemelésekkor ne használjon éles, hegyes vagy kemény
eszközöket, mivel ezek a hűtőrendszer sérülését
okozhatják.
Ügyeljen arra, hogy folyadék a hőmérsékletszabályozóhoz, illetve a világításszerelvénybe ne
kerüljön.
A jég és a fagylalt fagyási sérüléseket okozhat, ha
közvetlenül a fagyasztórekeszből való kivétele után
fogyasztja.
A fagyasztott élelmiszert felolvadás után újra
lefagyasztani nem szabad, azt minél előbb fel kell
használni.
A gyorsfagyasztott (mirelite) élelmiszerek esetében
mindig gondosan kövesse a gyártónak az eltartási időre
vonatkozó ajánlásait.
Tilos bármilyen elektromos fűtőkészülékkel, vagy vegyi
anyaggal meggyorsítani a leolvasztást!
Forró lábast ne érintsen a hűtőkészülék műanyag
részeihez.
44
Éghető gázt és folyadékot ne tároljon a készülékben,
mert robbanásveszélyes.
Ne tegyen szénsavas, illetve palackozott italokat és
befőtteket a fagyasztórekeszbe.
A leolvasztás során keletkező olvadékvíz kivezető
nyílását rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa.
Dugulás esetén a felgyülemlett olvadékvíz a készülék
idő előtti meghibásodását okozza.
Gyermekekkel kapcsolatos
biztonsági előírások
Ne hagyja, hogy gyermekek a készülék
csomagolóanyagával játsszanak. A műanyag fólia
fulladásveszélyt okozhat.
A készüléket felnőtteknek kell kezelniük. Ügyeljen
arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel,
illetve annak szabályzó részeivel.
Ha a készüléket a későbbiekben nem kívánja
használni, akkor húzza ki a villásdugót a dugaszoló
aljzatból, vágja el a hálózati csatlakozó kábelt
(lehetőleg minél közelebb a készülékhez) és szerelje
le az ajtót. Így megakadályozható, hogy játszó
gyermekek áramütést szenvedjenek vagy bezárják
magukat a készülékbe.
Az üzembehelyezésre vonatkozó biztonsági előírások
Tegye a készüléket fal mellé, hogy elkerülje a meleg
részek (kompresszor, kondenzátor) érintését, illetve
megfogását, megelőzve ezzel az esetleges égési
sérüléseket.
Ügyeljen arra, hogy a készülék mozgatásakor a
villásdugó ne legyen a dugaszoló aljzatban.
A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy azt ne
helyezze az elektromos csatlakozó kábelre.
A készülék körül legyen megfelelő levegőáramlás,
ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő
levegőáramlás elérése érdekében kövesse az
üzembehelyezésre vonatkozó utasításokat.
Lásd “Elhelyezés” c. fejezet!
Izobutánra vonatkozó
biztonsági előírások
Figyelmeztetés
A készülék hűtőközege izobután (R 600a), amely
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.
A készülék burkolatában vagy a beépítési
szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell
tartani!
A fagymentesítő eljárás gyorsítására nem szabad más
mechanikai vagy egyéb eszközöket használni, mint
amelyeket a gyártó ajánl.
A hűtőkört nem szabad megrongálni.
A készülék élelmiszertároló részeinek a belsejében
nem szabad villamos készülékeket használni, kivéve a
gyártó által ajánlott tipusúakat.
Élet- és vagyonbiztonsági szempontból tartsa
be a kezelési tájékoztató előírásait, mert
ennek elmulasztásából származó károkért a gyártó
semminemű felelősséget nem vállal.
HU
Az üz emelt ető f igy elmébe
Általános tájékoztatás
A készülék hivatalos megnevezése „hűtő-fagyasztó
kombináció két motorkompresszorral, alul elhelyezett
fagyasztókészülékkel”. A készülék két különálló
hűtőkörrel és ajtóval rendelkezik, amely azt jelenti,
hogy a két részegység egymástól függetlenül
üzemeltethető. A készülék ennek megfelelően
élelmiszerek hűtött, illetve mélyhűtött tárolására, a
kezelési tájékoztatóban megadott mennyiségű áru
házi fagyasztására és jégkészítésre is alkalmas.
A készülék különféle klimaosztálynak megfelelő
hőmérséklethatárok között teljesítheti a szabványok
előírásait.
A klímaosztály betűjele az adattáblán található.
A készülék leírása, főbb részei
AB1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Hűtőkészülék
Fagyasztókészülék
Tető a kapcsoló- és jelzőberendezésssel
Világításszerelvény
Üvegpolcok
Palacktároló huzalpolc
Hűtőfelület
Olvadékvízgyűjtő
Üvegpolc
Gyümölcstálak
Adattábla
Fagyasztórekesz kosárral
Tárolórekesz(ek) kosárral
Olvadékvíz kifolyó
Alsó takarórács
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Állítható lábak
Vajtartó ajtó fedél
Tojástartó
Ajtópolc
Ajtótömítő profil
Palacktároló
Kilincsek
Jégtál
Kondenzátor
Olvadékvíz levezető
Távtartó
Elgőzölögtető tálca
Fagyasztókészülék kompresszora
Hűtőkészülék kompresszora
Görgők
45
HU
Kapcsoló és jelzőberendezés
A tetőben lévő fedél alatt a következő elemek
találhatók:
járásával megegyező irányba. „0” helyzetben a
hűtőkészülék üzemen kívül , de feszültség alatt van.
Fagyasztókészülék
A hűtés megindításához forgassa el a
hőmérsékletszabályozó („D”) forgatógombját az
óramutató járásával megegyező irányba. A piros
ellenőrző lámpa világít, majd később kialszik a
Kapcsoló és jelzőberendezés, Piros ellenőrző lámpa”
fejezetének megfelelően. „0” helyzetben a
fagyasztókészülék üzemen kívül, de feszültség alatt
van.
Hőmérsékletszabályozás, beállítás
A. Piros ellenőrző lámpa
A fagyasztókészülék belső hőmérsékletének
függvényében világít.
Rövid ideig világít
Közvetlenül az első üzembehelyezésnél
Friss áru berakásakor
Hosszú ideig világít
Ha a fagyasztókészülékben túl meleg van
(egyszerre túl sok friss áru berakásakor, vagy az
ajtó túl hosszú ideig történő nyitvatartásakor,
illetve ha az nem jól zár).
Ha a fagyasztókészüléknél üzemzavar van.
B. Gyorsfagyasztó nyomógomb
Benyomott állapotban a fagyasztókészülék
kompresszora állandóan üzemel és a sárga
ellenőrző lámpa folyamatosan világít. Olvassa el
ehhez a „Fagyasztás” fejezetet.
C. Sárga ellenőrző lámpa
Világít, ha a gyorsfagyasztó kapcsoló benyomott
állapotban van. Olvassa el ehhez a „Fagyasztás”
fejezetet.
D. A fagyasztókészülék hőmérséklet szabályozójának forgatógombja
A
hőmérséklet
beállítására
szolgál
a
fagyasztókészülékben.
E. A hűtőkészülék hőmérsékletszabályozójának
forgatógombja
A hőmérséklet beállítására szolgál a hűtőkészülékben.
A készülék kezelése
Használatbavétel
Csatlakoztassa a villásdugót a dugaszoló aljzatba.
Hűtőkészülék
A
hűtés
megindításához
forgassa
el
a
hőmérsékletszabályozó („E”) forgatógombját az óramutató
46
A hőmérsékletszabályozók a beállítástól függően
hosszabb-rövidebb időre megszakítják, majd újra
indítják a készülékek működését és ezáltal
biztosítják a kívánt hőmérsékletet.
Hűtőkészülék
A hűtőkészülékben több hűtési fokozat között
választhat a „Min.” - „Max.” között.
Ha Ön egy közepes beállítást választ („Min.”és „Max.”
között), akkor a hűtőkészülékben normál körülmények
között 0 és +5°C hőmérséklet alakul ki. Minél közelebb
van a „Max.” helyzethez, annál intenzívebb lesz a hűtés.
Fagyasztókészülék
A fagyasztókészülékben -18 °C alatti hőmérséklet
érhető el, ha Ön közepes beállítást választ amely az
élelmiszerek tartós tárolását biztosítja.
A készülékben kialakuló hőmérsékletet a hőmérsékletszabályozók állásán kívül befolyásolja még a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a frissen
berakott élelmiszerek mennyisége stb.
Maximális, azaz „Max.” fokozatban
- megnövekedett terhelés, pl. kánikula
esetén - a kompresszorok folyamatosan
működhetnek. Ez a készüléket nem károsítja.
A hűtőkészülék használata
A megfelelő hűtéshez szükséges a belső
levegőáramlás kialakulása a hűtőkészülékben.
Kérjük ezért, hogy a polcok hátsó pereme mögötti rést
papírral, tálcával stb. ne takarja le.
Meleg ételt ne tegyen a hűtőkészülékbe,
hagyja előbb szobahőmérsékletre hűlni.
Ezzel elkerülhető a szükségtelen dérképződés.
Az élelmiszerek átvehetik egymás szagát,
ezért feltétlenül tegye zárt edénybe, vagy
csomagolja celofánba, alufóliába, zsírpapírba,
műanyag fóliába az élelmiszereket, mielőtt a
hűtőkészülékbe helyezné azokat. Ebben az
esetben az élelmiszerek megtartják eredeti
nedvességtartalmukat, pl. a zöldségfélék több
nap elteltével sem száradnak ki.
Tárolás a hűtőkészülékben
A különböző élelmiszerek elhelyezésénél kérjük
vegye figyelembe az ábra szerinti vázlatot:
HU
1. Cukrászáruk, készételek, élelmiszerek edényben,
friss húsok, felvágottak, italok
2. Tej, tejtermék, élelmiszerek edényben
3. Gyümölcs, zöldség, saláta
4. Sajt, vaj
5. Tojás
6. Joghurt, tejföl
7. Kis üvegek, üdítőitalok
8. Nagy üvegek, italok
élelmiszer a már lefagyasztott élelmiszerrel ne
érintkezzen.
Üzemeltesse a készüléket a leírt módon kb. 24
órán keresztül.
Nyomja be ezek után a gyorsfagyasztó
nyomógombot (sárga jelzőlámpa nem világít) és a
készülék ismét automatikus üzemmódban működik
tovább.
Amennyiben a gyártó által megadott mennyiséget
kivánja lefagyasztani, távolítsa el a készülékből a
felső kosarat, és helyezze a friss élelmiszert
egyenletesen elosztva közvetlenül a hűtőfelületre.
Soha ne fagyasszon a „Műszaki adatok”ban megadott fagyasztóteljesítménynél
többet egyszerre, ellenkező esetben a
fagyasztás nem lesz tökéletes és a felengedés
után különböző károsodások lépnek fel (íz-,
zamatveszteség, roncsolódás stb.).
A fagyasztás során jégkészítést lehetőleg ne
végezzen, ugyanis a jégkészítés a fagyasztási
teljesítményt csökkenti.
Tárolás a fagyasztókészülékben
Élelmiszerek tárolási ideje
és hőmérséklete
A tárolás időtartamára vonatkozóan a tárolási idő
táblázat nyújt útmutatást a kezelési tájékoztató végén.
Mivel a tárolási idő a hűtött élelmiszer frissességétől
és kezelésétől függ, azt nem lehet pontosan előre
meghatározni. Éppen ezért az ismertetett tárolási idők
csak tájékoztató jellegűek.
Amennyiben a vásárolt fagyasztott élelmiszereket nem
kívánja azonnal felhasználni kb. 1 napig (a
felengedésig) tárolhatja a hűtőkészülékben.
A fagyasztókészülék használata
Fagyasztás
A készülék az adattáblán megadott mennyiségű friss
élelmiszer lefagyasztására alkalmas. Az élelmiszerek
fagyasztását megfelelő előkészítés után az alábbiak
szerint végezze el.
Nyomja be kisebb mennyiségű élelmiszer fagyasztása
előtt kb. 4 órával, nagyobb mennyiségű friss áru
berakása előtt kb. 24 órával a gyorsfagyasztó
nyomógombot (sárga lámpa világít). Ekkor a
fagyasztókészülék kompresszora állandóan üzemel a
fagyasztáshoz szükséges hőmérséklet eléréséhez.
Rakja át a felső kosárból a korábban már lefagyasztott
élelmiszert - vagy annak egy részét - a másik kosárba
vagy kosarakba. Rakja a friss élelmiszert a felső
kosárba, elegendő helyet hagyva a levegő
áramlásához. Amennyiben a felső kosárban hagyott
már lefagyasztott élelmiszert, helyezze el azt a kosár
egyik oldalába, ügyeljen továbbá arra, hogy a friss
A lefagyasztott élelmiszereket a fagyasztás
befejezése után célszerű a rendelkezésre álló 1,
illetve 2 db kosárba átrakni. Ezzel helyet biztosíthat
a fagyasztórekeszben egy következő újabb
fagyasztás számára. A már tárolt árut egy közbenső
fagyasztás nem károsítja.
Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert kell elhelyezni,
a kosarak az alsó kivételével a készülékből
eltávolíthatók, és az ételek közvetlenül a hűtőfelületre
helyezhetők.
Vásárolt fagyasztott áru esetén okvetlenül
betartandó a csomagoláson megadott tárolási
idő. Házilag fagyasztott árúk tárolására vonatkozóan
a fagyasztókészülék ajtóban elhelyezett tárolási
tanácsadón talál útmutatást. A jelképek a különböző
élelmiszereket, a számok pedig a max.
eltarthatósági időt jelentik hónapokban.
A gyorsfagyasztott „mélyhűtött” élelmiszerek
tárolása csak úgy biztonságos, ha azok a
fagyasztókészülékbe való elhelyezésig még rövid
időre sem engedtek fel.
A már egyszer felengedett mélyhűtött,
gyorsfagyasztott áruk újrafagyasztása nem
kívánatos, az ilyen árut mielőbb fel kell használni.
Jégkockák készítése
Jégkockák készítéséhez a mellékelt jégtálat töltse
meg vízzel és helyezze a fagyasztórekeszbe. A
jégkészítés ideje lecsökkenthető a jégtál aljának
megnedvesítésével, illetve a hőmérsékletszabályozó
gombjának maximális fokozatra állításával. A
jégkészítés
befejeztével
ne
feledje
a
hőmérsékletszabályozót újból a megfelelő fokozatra
visszaállítani!
47
HU
Az elkészült jégkockákat úgy veheti ki a tálból, hogy
arra vizet csorgat, majd a tálat enyhén megcsavarja,
vagy megütögeti. Az esetleg odafagyott jégtál
kiemeléséhez fémszerszám, kés alkalmazását
mellőzni kell, mert a hűtőrendszer megsérülhet.
Hasznos tudnivalók és tanácsok
Felhívjuk szives figyelmét, hogy a hűtőkészülék
változtatható polcosztással rendelkezik, ami a normál
hűtőtér használhatóságát jelentősen növeli. A polcok
átrendezése a készülék ajtajának már 90°-os nyitásánál
is lehetséges.
A fagyasztókészülék ajtajának nyitása, majd zárása
után a szekrény belső terében a mély hőmérséklet
miatt vákuum keletkezik. Ezért az ajtó zárása után
várjon 2-3 percig - ha újra nyitni akarja - amíg a
belső nyomás kiegyenlítődik.
Ügyeljen arra, hogy fagyasztókészülékét olyan
hőmérsékletszabályozó állásban üzemeltesse, hogy a
belső tér hőmérséklete soha ne emelkedjen
18 °C fölé, ugyanis ennél magasabb hőmérséklet a
fagyasztott élelmiszerek károsodását okozhatja.
Célszerű naponta meggyőződni a fagyasztókészülék
hibátlan működéséről, az esetleges meghibásodás
időben való észlelése, a fagyasztott élelmiszerek
romlásának megelőzése érdekében.
Ötletek és gondolatok
Ebben a fejezetben értékes ötleteket és gondolatokat
kaphat a készülék használatához, hogy a lehető
legkisebb legyen az energiafogyasztás és
környezetinformációval is szolgálunk.
Így lehet energiát megtakarítani:
Kerülje a készülék elhelyezését napos helyen, illetve
hőforrás közelében.
Ügyeljen a kondenzátor és kompresszor jó
szellőzésére, ezért a levegőáramlás útját ne zárja le.
Csomagolja az élelmiszereket szorosan záró edénybe,
fóliába, hogy elkerülje a szükségtelen dérképződést.
Kerülje az ajtók hosszú idejű és szükségtelen
nyitogatását.
Meleg ételt csak szobahőmérsékletre hűtve tegyen a
készülékbe.
A kondenzátort tisztán kell tartani.
helyen Öntől átveszik és a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően hasznosítják, illetve
ártalmatlanítják.
Karbantartás
Leolvasztás
A készülék működésével együtt jár, hogy a
hűtőterek nedvességtartalmának egy része dér-,
illetve jégréteg formájában kicsapódik.
A vastag dér-, illetve jégrétegnek szigetelő hatása
van, így rontja a hűtőteljesítményt, ami a hűtőterek
hőmérsékletének emelkedésében, növekvő
energiafogyasztásában nyilvánul meg.
Ennél a tipusnál a hűtőkészülék hűtőfelületének
leolvasztása teljesen automatikusan történik, minden
külső beavatkozás nélkül. A hőmérsékletszabályozó
szabályos időközönként rövidebb-hosszabb időre
megszakítja a motorkompresszor működését - ezalatt
a hűtés szünetel - és a szekrény belső
hőterhelésének a hatására a hűtőfelület
hőmérséklete 0 °C fölé emelkedik, tehát megtörténik
a leolvadás. Ha a hűtőfelület hőmérséklete a
+3 - +4 °C-ot elérte, a hőmérsékletszabályozó újra
indítja a rendszer működését.
Az olvadékvíz a gyűjtőcsatornából a hátoldalon
kivezetve a hűtőkompresszor tetejére szerelt
elpárologtató tálcába folyik és a kompresszor
melegétől elpárolog.
Felhivjuk a figyelmét, hogy a leolvasztás
során keletkező olvadékvíz kivezető
nyílását rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa,
mert ennek dugulása esetén a felgyülemlett
olvadékvíz a készülék szigetelésébe távozva a
készülék idő előtti meghibásodásához vezet.
Az olvadékvíz kivezető csatorna nyílásának a tisztítását
a készülékhez mellékelt és az ábrán látható
csőtisztítóval végezze. A csőtisztítót a kivezető
nyílásban kell tárolni.
Szekrény és környezet
Az Ön által vásárolt készülékkel egy olyan háztartási
hűtőszekrény birtokába jutott, amely mind
szigetelőanyagát, mind hűtőközegét tekintve
környezetbarát anyagot tartalmaz, így az a Földet
körülvevő ózonréteget semmilyen formában sem
károsítja.
A gyártó gondoskodik arról, hogy ha a készülék
élettartama végén, vagy selejtezés miatt hulladékká
válik, azt a garanciális szervizhálózat által megjelölt
48
Az olvadékvíz kivezető csatorna dugulásának egyik
legjellemzőbb esete, amikor papírba csomagolt
ételt helyez a készülékbe, amely érintkezésbe kerül
a hűtőkészülék hátfalával és arra ráfagy. Ha ezt az
élelmiszert éppen ekkor távolítja el, a papír
HU
elszakad és a csatornába kerülve dugulást okozhat.
Kérjük ezért, hogy papírba csomagolt élelmiszerek
készülékbe történő elhelyezésénél - éppen a leírtak
miatt - kellő óvatossággal járjon el.
Fokozott terhelés esetén, pl. kánikulában
előfordulhat, hogy a hűtőszekrény átmenetileg
állandóan üzemel, ezalatt az automatikus leolvasztás
nem működik.
Nem rendellenes állapot, ha a leolvasztási ciklus után
a hűtőkészülék hátfalán kisméretű jég-, illetve
dérfoltok maradnak vissza.
A fagyasztókészüléket automatikus leolvasztással
ellátni nem lehet, ugyanis a fagyasztott és mélyhűtött
élelmiszerek az olvadási hőmérsékletet nem viselik el.
Ezért kisebb mértékű dér- és jégképződés esetén a
készülékhez mellékelt műanyag lapáttal lehetséges a
keletkezett dér -, jégréteg lekaparása, illetve
eltávolítása.
Ha a dér- és jégréteg olyan vastag, hogy azt műanyag
lapáttal eltávolítani nem lehet, szükséges a hűtőbordák
leolvasztása. Ennek gyakorisága a használattól függően
változik (általában 2-3-szor évente).
Szedje ki a fagyasztott árúkat a készülékből és
helyezze azokat papírral, vagy ruhával bélelt kosárba
és tárolja lehetőleg hűvös helyen, vagy pakolja át egy
másik hűtőkészülékbe.
Húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból és így mindkét
készülékrész hűtését üzemen kívül helyezte.
Nyissa ki a készülékrészek ajtajait és a hűtőkészülék
tisztítását a „Rendszeres tisztítás” c. fejezet alapján, a
fagyasztókészülék karbantartását, tisztítását pedig az
alábbiak szerint végezze:
A
keletkező olvadékvíz elvezetése céljából a
fagyasztókészülékben alul középen elhelyezett
kifolyóelemet vegye ki, és az ábra szerint megfordítva
tegye vissza. Helyezzen a kifolyóelem alá egy
megfelelő magasságú tálat vagy edényt.
A leolvasztás befejeztével a kifolyóelemet tegye vissza
a helyére.
Rendszeres tisztítás
A hűtőkészülék belsejét ajánlatos 3-4 hetenként
langyos vízzel kimosni és szárazra törölni (a
fagyasztóét célszerű leolvasztással együtt végezni).
Tisztításhoz súrolószert, szappant használni nem
szabad.
Feszültségmentesítés után langyos vízzel mossa ki,
majd törölje szárazra a készüléket.
Az ajtótömítő profil tisztítását tiszta vízzel végezze.
Tisztítás után helyezze feszültség alá a készüléket
Évente egy-két alkalommal ajánlatos a
hűtőszekrény hátoldalán, a kondenzátoron
összegyűlt port, piszokréteget eltávolítani, illetve a
kompresszor tetején lévő elgőzölögtető tálcát
kitisztítani.
Használaton kívüli készülék
Ha a készüleket hosszabb ideig nem használja,
akkor az alábbiak szerint járjon el:
Feszültségmentesítse a készüléket.
Az élelmiszereket vegye ki a készülékből.
A tisztítást az ismertetett módon végezze el.
Az ajtókat kissé hagyja nyitva a belsőtéri
szagképződés elkerülésére.
Hibaelhárítás
Izzócsere
Ha a belső világítás izzója kiégett, a cseréjét Ön is
elvégezheti az alábbiak szerint:
Feszültségmentesítse a készüléket.
Az ábra szerint a hátul található (1) nyelvet nyomja
meg, majd a búrát a nyíl irányában (2) vegye le, így
az izzó kicserélhető. (Izzó típusa: T25 230-240V,
25 W, E14 menet)
Izzócsere után a búrát helyezze vissza, pattintsa be.
és helyezze feszültség alá a készüléket.
A világítás hiánya nem befolyásolja a készülék
működését.
Az ábrán látható tál a készüléknek nem tartozéka!
Leolvasztás és vízkivezetés után törölje szárazra a
felületeket.
Dugja vissza a hálózati csatlakozót és rakja be a
kiszedett élelmiszereket a helyükre.
Tanácsos a készüléket néhány órán át a legmagasabb
hőmérsékletszabályozó kapcsolóállásban járatni,
hogy az minél előbb elérje a megfelelő tárolási
hőmérsékleteket.
49
HU
Ha valami nem működik
A készülék működése során gyakran olyan kisebb, de
bosszantó hibák léphetnek fel, amelyek elhárítása nem
igényli a szervizszerelő kihívását. A következő
táblázatban ezekről kívánunk tájékoztatást adni, hogy a
felesleges szervízköltségeket elkerülje.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék működése
bizonyos hanghatásokkal jár (kompresszor-, illetve
áramlási hang), ez nem hiba, hanem annak normális
üzemét jelzi.
Hibajelenség
Túl meleg van a
hűtőkészülékben.
Túl meleg van a fagyasztókészülékben.
Víz folyik a hűtőkészülék hátsó
falán.
Víz folyik le a szekrénybe.
Víz folyik a padlóra.
Nagyon sok dér és jég
képződik.
A motorkompresszor
állandóan üzemel.
A készülék egyáltalán nem
működik. Sem a hűtés, sem a
világítás nem működik.
A készülék zajos.
Mégegyszer felhívjuk a figyelmét arra,
hogy a hűtőkészülék szakaszos üzemű,
így a kompresszor leállása nem jelent
feszültségmentességet. Ezért a készülék
villamos alkatrészeihez nyúlni - a villásdugó
kihúzása előtt - TILOS !
Elhárítása
Lehetséges hibaok
Lehet, hogy a hőmérsékletszabályozó rosszul van Állítsa a hőmérsékletszabályozót magasabb fokozatra.
beállítva.
Ha az áruk nem elég hidegek, esetleg rosszul vannak Helyezze el az árukat a megfelelő helyre.
elhelyezve.
Ellenőrizze, hogy az ajtó jól zár-e és hogy a tömítőprofil
Az ajtó nem zár tömören, vagy nincs jól becsukva.
ép és tiszta-e.
Állítsa a hőmérsékletszabályozót magasabb fokozatra.
Hibás lehet a hőmérsékletszabályozó beállítása.
Ellenőrizze, hogy az ajtó jól zár-e és hogy a tömítőprofil
Az ajtó nem zár tömören, vagy nincs jól becsukva.
ép és tiszta-e.
Nagyobb mennyiségű árut rakhattunk be fagyasztásra. Várjon néhány órát és azután újra ellenőrizze a
hőmérsékletet.
Ossza el az árukat oly módon, hogy hideg levegő
A fagyasztásra behelyezett áruk túl szorosan vannak.
keringhessen közöttük.
Ez teljesen normális. Az automatikus leolvasztás alatt
dér olvad fel a hátlapon.
Tisztítsa ki a lefolyónyílást.
Dugulás lehet a szekrény lefolyónyílásában.
Az árukat úgy helyezhették el, hogy akadályozzák a víz Helyezze át az árukat úgy, hogy ne legyenek közvetlen
érintkezésben a hátlappal.
lefolyását a gyűjtőbe.
Az olvadékvíz levezető nem a kompreszszor feletti Helyezze át az olvadékvíz levezetőt az elgőzölögtető
tálcába.
elgőzölögtető tálcába torkollik.
Csomagolja be jobban az árukat.
Nincs minden áru rendesen becsomagolva.
Az ajtók nincsenek jól becsukva, vagy nem tömören Ellenőrizze, hogy az ajtók jól csukódnak és hogy a
tömítőprofilok épek és tiszták-e.
záródnak.
Állítsa a hőmérsékletszabályozót olyan helyzetbe, amely
A hőmérsékletszabályozó beállítása rossz lehet.
magasabb hőmérsékletet ad.
Állítsa a hőmérsékletszabályozót olyan állásba, amely
A hőmérsékletszabályozó hibásan lehet beállítva.
magasabb hőmérsékletet ad.
Az ajtók nincsenek rendesen becsukva, vagy nem Ellenőrizze, hogy az ajtók rendesen zárnak-e és hogy a
tömítőprofilok épek és tiszták-e.
zárnak tömören.
Várjon néhány órát és ellenőrizze újra a hőmérsékletet.
Nagy mennyiségű árut rakhattunk be fagyasztásra.
Maximum szobahőmérsékletű élelmiszer berakása.
Nagyon meleg élelmiszer lett betéve.
Kisérelje meg, ha lehet, csökkenteni a hőmérsékletet
A szekrény meleg környezetben áll.
abban a helyiségben, ahol a szekrény áll.
Helyezze be a dugós csatlakozót.
A villásdugó nincs rendesen az aljzatban.
Cseréljen biztosítót.
A biztosító kiégett.
Indítsa el a szekrényt a „Használatbavétel” fejezet
A hőmérsékletszabályozó nincs bekapcsolva.
utasításai szerint.
Nincs áram a konnektorban (próbálkozzon egy másik Hívjon villanyszerelőt.
készülék csatlakoztatásával).
A készülék stabil állásának ellenőrzése (legyen mind a
A készülék nincs megfelelően alátámasztva.
négy láb a talajon).
Amennyiben a tanácsok nem vezetnek eredményre, kérjük értesítse a legközelebbi márkaszervízt.
50
HU
Az üz embehely ező f igy elmébe
Műszaki adatok
ERB 3442
hűtőkészülék: 226
fagyasztókészülék: 109
hűtőkészülék: 223
fagyasztókészülék: 92
595
1750
632
0,93
339
A
12
20
1,0
40
73
2
Modell
Bruttó térfogat (l),
Nettó térfogat (l),
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Mélység (mm)
Energiafogyasztás
(kWh/24h)
(kWh/év)
Energiaosztály EU szabvány szerint
Fagyasztóteljesítmény (kg/24h)
Zavar esetén max. tárolási idő (h)
Névleges áramerősség (A)
Zajszint Lc (dB)
Tömeg (kg)
Kompresszorok száma
Tartozék jegyzék
Modell
ERB 3442
Üvegpolc
4
Palacktároló Gyümölcs- Ajtópolc
huzalpolc
tál
1
2
4
Jégtál
Tojástartó
Jégkaparó
1
2
1
Kosár
előtéttel
3
A készülék üzembehelyezése
Szállítás, kicsomagolás
Elhelyezés
A készülék szállítását eredeti csomagolásban,
függőleges helyzetben javasoljuk, figyelembe
véve a csomagoláson lévő áruvédelmi jelzéseket.
Minden szállítás után a készüléket kb. 2 órán át
bekapcsolás nélkül kell tartani.
Csomagolja ki a szekrényt és ellenőrizze, hogy
vannak-e rajta sérülések. Az esetleges sérüléseket
azonnal jelezze ott, ahol a készüléket vásárolta. Ebben
az esetben őrizze meg a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy a vásárlási számlát a
jótállási jeggyel és ezzel a kezelési
tájékoztatóval együtt gondosan őrizze meg a
jótállási idő lejárta után is.
JÓTÁLLÁSI, VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY A
VÁSÁRLÁSI SZÁMLA ÉS A KERESKEDŐ ÁLTAL
SZABÁLYOSAN KITÖLTÖTT JÓTÁLLÁSI JEGY
EGYIDEJŰ
BEMUTATÁSA
ESETÉN
ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
A környezeti hőmérséklet kihatással van a
hűtőkészülék energiafogyasztására és megfelelő
működésére.
Elhelyezéskor vegye figyelembe, hogy a készüléket
az adattáblán található klímaosztálynak megfelelő,
az alábbi táblázatban megadott környezeti
hőmérséklethatárok között célszerű üzemeltetni.
Tisztítás
Távolítson el minden ragasztószalagot és egyéb
elemeket, amelyek a készülék belsejében az egyes
tartozékokat elmozdulás ellen biztosítják.
Mossa le a készüléket belül langyos vízzel és enyhe
kézi mosogatószerrel. Használjon puha ruhát.
A tisztítás után a készülék belsejét törölje szárazra.
Klímaosztály
SN
N
ST
Környezeti hőmérséklet
+10 … +32 °C
+16 … +32 °C
+18 … +38 °C
Ha a környezeti hőmérséklet az alsó érték alá
süllyed, a hűtőtér hőmérséklete az előírt
hőmérséklet fölé emelkedhet.
Ha a környezeti hőmérséklet a megadott felső érték
fölé emelkedik, ez a kompresszor üzemidejének
meghosszabbodásában,
az
automatikus
leolvasztás üzemzavarában, emelkedő hűtőtéri
hőmérsékletben,
illetve
növekvő
energiafogyasztásban jelentkezik.
51
HU
A tartozékok tasakjában található távtartókat az
ábra szerint üsse be ütközésig, majd 90°-kal
elfordítva rögzítse (a hátoldalon 2 db ovál
lyukba).
A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy
vízszintes helyzetben álljon. Ezt a készülék elülső, alsó
részén található 2 db állítható láb segítségével tudja
elérni.
Ne állítsa fel a készüléket napos helyen, illetve
szorosan kályha vagy tűzhely mellé.
Abban az esetben, ha a helyiség berendezése mégis
úgy követeli, hogy a készüléket tűzhely közelében kell
elhelyezni, kérjük az alábbi legkisebb távolságokat
figyelembe venni:
Ha gáz- vagy elektromos tűzhelynél 3 cm, vagy
ennél kisebb hely áll rendelkezésre, akkor egy 0,5
- 1 cm vastag, nem éghető szigetelőlapot
helyezzen a két készülék közé.
Olaj- vagy széntüzelésű kályháknál a távolság 30
cm, mivel ezek hőleadása nagyobb.
A hűtőkészülék kialakítása olyan, hogy ütközésig a
falig tolva üzemeltethető.
A hűtőkészülék elhelyezésénél az ábra szerinti
minimális távolságokat be kell tartani:
A: fali szekrény alá történő elhelyezés
B: szabadon álló elhelyezés
52
HU
Ajtónyitásirány változtatása
Amennyiben a felállítási hely vagy a kezelhetőség
megköveteli, lehetőség van az ajtónyitásirány
jobbosról balosra történő átszerelésére.
A készülékek a kereskedelmi forgalomban jobbos
nyitási iránnyal rendelkeznek.
A műveleteket az alábbi ábra és magyarázatok alapján
végezze:
A lentebbi műveletek végrehajtásához javasoljuk
egy másik személy igénybevételét, aki a készülék
ajtajait művelet közben biztonságosan megtartja.
Feszültségmentesítse a készüléket.
Nyissa ki az ajtókat és szerelje le a (a, b) kettős
ajtótartót 2 db (c) csavar eltávolításával (2. ábra).
Vegye le a (a, b, c,) kettős ajtótartót, a
szekrénytesttől fokozatosan eltávolítva, mindkét
ajtót enyhén megdöntve. Ügyeljen az ajtótartó alatti
(b) műanyag távtartó eltávolítására is (2. ábra).
Emelje le a hűtőkészülék ajtaját enyhén lefelé
húzva.
Emelje le a fagyasztókészülék ajtaját enyhén felfelé
húzva.
Vegye ki a hűtőkészülék ajtaján felül található dugót
és helyezze át a másik oldalra.
Vegye ki a fagyasztókészülék ajtaján felül található
dugót és helyezze át a másik oldalra.
Csavarozza ki a hűtőkészülék ajtajának (d) felső
ajtótartó csapját, majd csavarozza vissza az
ellenkező oldalon (1. ábra).
Csavarhúzóval emelje ki az (e) alsó takarórács
betétjét (3. ábra).
Csavarozza ki a fagyasztókészülék ajtajának (h, f)
alsó ajtótartó csapját, majd csavarozza vissza az
ellenkező oldalon. Ne feledkezzen meg az (h)
alátétről sem (3. ábra).
Helyezze vissza az alsó takarórács (e) betétjét a
másik oldalon.
Távolítsa el a kettős ajtótartó bal oldali (n, k)
takarószegeit (3 db) és tegye át a másik oldalra (2.
ábra).
Illessze a kettős ajtótartó (m) csapját a
fagyasztókészülék ajtajának bal oldali furatába (2.
ábra).
Helyezze fel a fagyasztókészülék ajtaját az alsó (f)
ajtótartó csapra (3. ábra).
Helyezze fel a hűtőkészülék ajtaját a felső (d)
ajtótartó csapra, majd az ajtókat enyhén megdöntve
illessze a (m) kettős ajtótartó csapját a hűtőkészülék
ajtajának furatába.
Az ajtókat kinyitva, rögzítse a kettős ajtótartót a bal
oldalra a 2 db (c) csavar felhasználásával. Ne
feledkezzen meg az ajtótartó alatti (b) műanyag
távtartóról sem. Ügyeljen arra, hogy az ajtók éle az
oldalpalást szélével párhuzamos legyen.
Helyezze át a (r) kilincseket a másik oldalra, tegye a
jelen kezelési tájékoztató tasakjában található (p)
műanyag takarószegeket a szabaddá váló furatokba
(4. ábra).
1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
53
HU
Tegye a készüléket a helyére, szintezze be, majd
helyezze feszültség alá.
Amennyiben Ön a fenti műveleteket nem kívánja
sajátkezűleg elvégezni, kérjük hívja a legközelebbi
márkaszervizt. A szerelők az átszerelést térítés
ellenében szakszerűen végrehajtják.
ajánljuk, hogy - amennyiben ilyen nem áll
rendelkezésére - szereltessen szakképzett
villanyszerelővel a hűtőszekrény közelébe
szabványos
érintésvédelemmel
ellátott
dugaszoló aljzatot.
Ez a készülék megfelel a következő EU
direktíváknak:
– 73/23 EEC - 73/02/19 (Kisfeszültségi
Direktíva) és az érvényben lévő módosításai
– 89/336 EEC - 89/05/03 (EMC Direktíva) és az
érvényben lévő módosításai
Villamos csatlakozás
A készüléket csak 230 V névleges feszültségű,
50 Hz névleges frekvenciájú váltakozó áramú
hálózatra lehet kapcsolni.
A
villásdugót
csak
szabványos
érintésvédelemmel (védőérintkezővel) ellátott
fali csatlakozóba szabad dugaszolni. Ezért azt
Tár olási idő táblázat (1)
Friss élelmiszerek tárolási ideje és módja a hűtőszekrényben
Élelmiszer megnevezése
Nyers húsok
Hús főzve
Hús sütve
Vagdalt hús nyersen
Vagdalt hús sütve
Felvágottak, virsli
Hal frissen
Hal főzve
Hal sütve
Halkonzerv, nyitott
Bontott csirke, friss
Csirke sütve
Bontott tyúk, friss
Tyúk, főtt
Bontott kacsa, liba, frissen
Kacsa, liba, sütve
Vaj, bontott csomagolásban
Vaj, bontatlan csomagban
Tej (zacskós)
Tejszin
Tejföl
Sajt (kemény)
Sajt (lágy)
Túró
Tojás
Spenót, sóska
Zöldborsó, zöldbab
Gomba
Sárgarépa, gyökérfélék
Zöldpaprika
Paradicsom
Káposztafélék
Gyorsan romló gyümölcs (eper, málna stb.)
Egyéb gyümölcs
Gyümölcskonzervek nyitva
Krémes sütemények
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tárolási idő
napokban kifejezve
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
Csomagolás módja, anyaga
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Jelmagyarázat:
X szokásos tárolási idő
x lehetséges tárolási idő (csak garantáltan friss árúra vonatkozik)
54
7
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
fóliatasak, celofán, zsírpapír
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
eredeti csomagolásban
eredeti csomagolásban
eredeti csomagolásban
poharas
poharas
alufólia
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
edény lefedve
edény lefedve
HU
Tár olási idő táblázat (2)
Fagyasztott, mélyhűtött áruk tárolási ideje
Élelmiszer megnevezése
Zöldségfélék:
zöldbab, zöldborsó, vegyesfőzelék, tök, kukorica stb.
Készételek:
húsos, köretes ételek, natúr főzelék stb.
Készételek:
bélszínroló, csülökpörkölt, kocsonyahús stb.
Burgonyás, tésztás ételek:
burgonyapüré, galuska, gombóc, derelye, hasábburgonya
Levesek:
húsleves, zöldbableves, zöldborsóleves stb.
Gyümölcsök:
meggy, cseresznye, egres, gyümölcskrém, gesztenyepüré
Húsok:
csirke, kacsa, liba és aprólékaik,
filézett hal, tonhal
Jégkrém, fagylalt
Normál
hűtőtérben
+2 – +7 °C
Négycsillagos
mélyhűtő rekeszben
-18 °C
1 nap
12 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
6 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
6 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
1 nap
1 nap
5 hónap
6 hónap
3 hét
Jótállás és sz er viz
Garanciafeltételek
Modell
A garanciális feltételeket a mellékelt jótállási jegy
tartalmazza. Amennyiben kérdése van a termékkel
kapcsolatban, hívja a Vevőszolgálatunkat.
Cím: Electrolux Lehel Kft.
Háztartási Készülékek Vevőszolgálat
1142 Budapest
Erzsébet királyné u. 87.
Tel.:
(1) 252-1773
(1) 251-8444/104
Szerviz és pótalkatrészek
Amennyiben a szerviz kihívása elkerülhetetlen, kérjük,
jelezze a hibát a lakóhelyéhez legközelebb eső
márkaszervizünknél. A jótállási jegy mellékletét
képező címlista tartalmazza a Lehelux Szervizhálózat
tagjainak nevét és elérhetőségét.
A bejelentéshez a készüléket azonosítani szükséges,
amely a készülék adattáblája alapján lehetséges.
A készülék adattáblája alul, bal oldalon, a normál
hűtőtérben, a gyümölcstál mellett található. Ezen
minden szükséges adat megtalálható, amely a
szervizbejelentéshez szükséges (típus, modell,
gyártási szám stb.).
Kérjük, jegyezze fel ide a készüléke adattáblájáról a
kipontozott helyre az adatokat:
Típus
....................................
Termékszám Gyártási szám
...............
................
...............
A készülékhez a Tartozék jegyzékben található
tartozékokat mellékeljük. Amennyiben továbbiakat
kíván vásárolni, ezt megteheti Alkatrészboltunkban
vagy valamelyik márkaszervizünknél.
Electrolux Lehel Kft. Alkatrészbolt
1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 87.
Alkatrészellátás, információ:
Tel.:
(1) 467-3201
Fax:
(1) 221-9866
Figyelem!
Funkcionális alkatrészeket (hőmérsékletszabályozó,
indítóegység,
stb.)
magánvevőknek nem, csak szakembereknek
árusítunk !
A gyártó a termékváltoztatás jogát fenntartja.
55
RO
Inainte de instalarea si folosirea aparatului cititi atent acest manual de instructiuni de folosire. Contine masuri
de siguranta, informatii si idei. Daca aparatul este folosit conform acestor instructiuni, va functiona corect si va
va aduce cele mai mari satisfactii.
Simbolurile de mai jos va ajuta sa gasiti mai usor ceea ce va intereseaza:
Masuri de siguranta
Atentionarile si informatiile la acest simbol va vor servi pentru siguranta dumneavoastra si a aparatului.
Sugestii, informatii utile
Informatii privind mediul
Idei
La acest simbol puteti gasi idei referitor la modul de pastrare a alimentelor.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe
negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs.
Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul
local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Grupul Electrolux este cel mai mare producator mondial de echipamente electrice si cu gaz pentru bucatarie, pentru curatire si pentru gradina si
padure. Peste 55 milioane de produse ale Grupului Electrolux (precum frigidere, masini de gatit, masini de spalat, aspiratoare, fierastraie cu lant si
aparate de tuns iarba) se vand in fiecare an, atingand o valoare de aprox. 14 miliarde USD in peste 150 de tari din toata lumea.
56
RO
Cuprins
Informatii importante de siguranta ........................................................................................................58
Masuri generale de siguranta ...............................................................................................................58
Precautii pentru siguranta copiilor.........................................................................................................58
Precautii de siguranta pentru instalare ...................................................................................................58
Precautii de siguranta pentru izobutane .................................................................................................58
Instructiuni pentru utilizator ..................................................................................................................59
Informatii generale .............................................................................................................................59
Descrierea aparatului, parti principale ...................................................................................................59
Panou de control...........................................................................................................................60
Manevrarea aparatului.........................................................................................................................60
Punerea in functiune......................................................................................................................60
Controlul temperaturii, setarea.........................................................................................................60
Modul de utilizare al frigiderului........................................................................................................60
Stocarea in frigider ........................................................................................................................60
Timpul si temperatura de pastrare a alimentelor..................................................................................61
Modul de utilizare al congelatorului...................................................................................................61
Congelarea ..................................................................................................................................61
Pastrarea alimentelor in frigider........................................................................................................61
Modul de preparare a cuburilor de gheata .........................................................................................61
Cateva informatii si sugestii utile ...........................................................................................................61
Sugestii si idei ...................................................................................................................................62
Cum se poate economisi energie.....................................................................................................62
Aparatul si mediul inconjurator.........................................................................................................62
Intretinere .........................................................................................................................................62
Dezghetarea.................................................................................................................................62
Curatarea periodica .......................................................................................................................63
Cind frigiderul nu este folosit ...........................................................................................................63
Defecte ............................................................................................................................................63
Modul de inlocuire a becului ...........................................................................................................63
Daca ceva nu functioneaza ..................................................................................................................63
Instructiuni pentru instalator .................................................................................................................65
Date tehnice .....................................................................................................................................65
Instalarea aparatului............................................................................................................................65
Transportul, dezambalarea..............................................................................................................65
Curatarea.....................................................................................................................................65
Asezarea......................................................................................................................................65
Schimbarea directiei de deschidere a usii .........................................................................................67
Conexiunea electrica .....................................................................................................................68
Harta cu timpii de pastrare a alimentelor (1) .........................................................................................68
Harta cu timpii de pastrare a alimentelor (2) .........................................................................................69
Garantie si service ...............................................................................................................................69
Conditii de garantie ............................................................................................................................69
Service si piese de schimb .............................................................................................................69
57
RO
Inf ormatii im por t ant e de sigur ant a
Masuri generale de siguranta
Pastrati aceste instructiuni , care trebuie sa ramana
impreuna cu aparatul la mutare sau la schimbarea
proprietarului.
Acest aparat este proiectat pentru pastrarea alimentelor,
numai pentru uz casnic in conformitate cu aceste
instructiuni.
Lucrarile de service si reparatii, inclusiv repararea si
schimbarea cablului electric, trebuie executate de
companii specializate, care sunt calificate sa execute
reparatii si sunt autorizate de fabricant. Accesoriile
furnizate de acestia trebuie utilizate numai pentru reparatii.
In caz contrar, aparatul poate fi deteriorat sau pot fi
provocate alte deteriorari sau chiar raniri.
Aparatul este scos din circuitul electric numai atunci cand
stecherul este scos din priza. Inainte de a efectua operatiile
de curatare sau intretinere scoateti-l intotdeauna din priza
(nu trageti de cablu). Daca accesul la priza este dificil,
scoateti aparatul din functiune oprind curentul.
Cablul de alimentare electrica nu trebuie prelungit.
Asigurati-va ca, in nici un caz, cablul de alimentare
electrica nu este strivit sau deteriorat de spatele
frigiderului/congelatorului.
- Un cablu electric deteriorat se poate supraincalzi si lua
foc.
Nu plasati articole grele sau frigiderul/congelatorul
peste cablul electric.
- Exista riscul unui scurtcircuit sau foc.
Nu scoateti cablul electric din priza tragand de firul
electric in sine, ci de stecher, mai ales cand
frigiderul/congelatorul este scos din nisa sau locul
unde e plasat.
- Deteriorarile cablul electric pot cauza un scurtcircuit,
foc sau soc electric.
- Daca cordonul electric este deteriorat, acesta trebuie
inlocuit de un agent de service certificat sau de
personal de service specializat.
Daca priza elctrica unde se doreste conectarea
cablului electric este larga sau are anumite
probleme, nu introduceti cablul electric in ea.
- Exista riscul unui soc electric sau foc.
Nu trebuie sa puneti aparatul in functiune fara capacul
lampii de la sistemul de iluminare interioara.
La curatare, dezghetare, scoaterea alimentelor congelate
sau a tavii pentru gheata nu utilizati obiecte ascutite sau
dure, deoarece pot provoca deteriorari ale aparatului.
Aveti grija sa nu permiteti contactul lichidelor cu butonul de
control al temperaturii si cu cutia sistemului de iluminare.
Gheata si inghetata pot produce imbolnaviri daca sunt
mancate imediat dupa scoaterea din compartimentul
pentru alimente congelate.
Dupa dezghetare, alimentele congelate nu trebuie
recongelate, ci trebuie folosite cat mai curand posibil.
Pastrati alimentele congelate preambalate conform
instructiunilor fabricantului.
Nu trebuie sa accelerati dezghetarea cu nici un fel de
aparat de incalzire sau substante chimice.
Nu asezati recipiente fierbinti pe partile din plastic.
58
Nu pastrati gaze sau lichide inflamabile in aparat,
deoarece pot exploda.
Nu pastrati bauturile carbogazoase, bauturile sau
fructele imbuteliate in sticle in compartimentul pentru
alimente congelate.
Verificati si curatati evacuarea apei rezultate din topirea
ghetii care este eliminata la dezghetarea periodica.
Daca orificiul este obturat, apa rezultate din topirea
ghetii acumulata poate provoca deteriorari.
Precautii pentru siguranta
copiilor
Nu permiteti copiilor sa se joace cu ambalajul
aparatului. Foliile din plastic pot cauza sufocarea.
Numai adultii trebuie sa opereze cu aparatul. Nu
permiteti copiilor sa se joace cu partile de control sau
cu aparatul.
Daca renuntati la aparat, scoateti-l din priza, taiati
cablul de alimentare (cit mai aproape de aparat
posibil) si demontati usa astfel incit copii care se
joaca sa nu sufere socuri electrice sau sa se inchida
in interiorul aparatului.
Precautii de siguranta
pentru instalare
Asezati aparatul cu spatele la perete, pentru a evita
atingerea partilor fierbinti (compresor, condensator)
prevenind astfel arsurile.
Cind mutati aparatul aveti grija ca acesta sa nu fie in
priza.
Cind pozitionati aparatul aveti grija ca acesta sa nu
stea pe cablul de alimentare.
In jurul aparatului trebuie sa fie o circulatie de aer
corespunzatoare, lipsa acesteia ducind la
supraincalziri. Pentru a obtine o ventilare suficienta,
urmati instructiunile referitoare la instalare.
Precautii de siguranta
pentru izobutane
Agentul frigorific cu care este incarcat aparatul este
izobutanul (R 600a) care este inflamabil si explozibil
daca se raspindeste pe o suprafata mai mare.
Nu trebuie sa folositi aparate electrocasnice (ex:
mixere, congelatoare de inghetata) care au motoare
electrice, in interiorul sau in apropierea deschiderii
aparatului.
Nu trebuie sa folositi aparate de incalzit (ex:
uscatoare de par pentru a grabi dezghetarea), sau
alte surse de aprindere in interiorul sau in apropierea
deschiderii aparatului.
Pentru eventualitatea in care ar exista scurgeri de
agent frigorific, camera in care functioneaza aparatul
trebuie sa fie bine aerisita.
Pentru siguranta vietii si a proprietatii
dumneavoastra respectati precautiile din
aceste instructiuni de folosire, producatorul nefiind
responsabil pentru vatamarile si defectiunile
aparute in urma nerespectarii lor.
RO
Ins tr uctiuni pentr u utilizat or
Informatii generale
Denumirea oficiala a aparatului este „combinatie frigidercongelator cu doua compresoare si cu congelator plasat in
partea inferioara”. Aparatul are doua sisteme separate de
racire si doua usi, ceea ce inseamna ca cele doua unitati
pot functiona separat.
in cantitatile date in instructiunile de utilizare la domiciliu
si pentru fabricarea ghetii.
Aparatul indeplineste cerintele standardelor, intre diferite
limite de temperatura in functie de clasa climatului.
Litera-simbol pentru clasa climatului poate fi gasita pe
eticheta de date.
In consecinta, aparatul corespunde pastrarii alimentelor
congelate si congelate in profunzime, congeland produse
Descrierea aparatului, parti principale
A - Frigiderul
B - Congelatorul
1. Placă de acoperire cu comutator-indicator
2. Corp de iluminare
3. Rafturi din sticlă
4. Raft din sârmă pentru depozitarea sticlelor
5. Suprafaţă de răcire
6. Colector pentru apa rezultată din topire
7. Raft din sticlă
8. Compartimente pentru fructe
9. Plăcuţa cu date tehnice
10. Compartiment de depozitare cu coş
11. Compartiment (compartimente) de depozitare cu coş
12. Drenaj pentru apa rezultată din topire
13. Ramă inferioară grilaj
14. Picioare reglabile
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Capacul compartimentului pentru unt
Recipient pentru ouă
Raft în uşă
Garnitura uşii
Raft pentru sticle
Mânere pentru uşi
Tavă pentru gheaţă
Condensator
Evacuare pentru apa rezultată din topire
Distanţier
Tavă pentru vaporizator
Compresor pentru congelator
Compresor pentru frigider
Role
59
RO
Panou de control
În rama plafonului se găsesc următoarele unităţi montate
sub acelaşi capac:
Congelatorul
Pentru a începe procesul de congelare, rotiţi termostatul
("D") în sens orar. Becul de control roşu luminează şi se
stinge mai târziu, aşa cum este descris în capitolul
"Instalaţia de comutare şi control", punctul "Becul de
control roşu". În poziţia "0" congelatorul nu este în
funcţiune, dar de află sub tensiune.
Controlul temperaturii, reglarea
A. Becul de control roşu
Acesta se aprinde în funcţie de temperatura internă a
congelatorului.
Se aprinde pentru un timp scurt
imediat după prima punere în funcţiune
la depozitarea alimentelor proaspete
Se aprinde pentru un timp mai lung
dacă este prea cald în interiorul congelatorului (la
depozitarea prea multor alimente proaspete, dacă
uşa este deschisă prea mult timp sau dacă aceasta
nu se închide bine).
Dacă a intervenit o defecţiune în funcţionarea
congelatorului.
B. Comutatorul pentru congelare rapidă
Dacă butonul este apăsat, compresorul aparatului
funcţionează neîntrerupt şi becul de control galben este
aprins în permanenţă. Referitor la acestea, citiţi capitolul
"Congelarea".
C. Becul de control galben
Este aprins atunci când este apăsat butonul pentru
congelare rapidă. Referitor la acestea, citiţi capitolul
"Congelarea".
D. Butonul rotativ pentru reglarea temperaturii
congelatorului
Serveşte la reglarea temperaturii congelatorului.
E. Butonul rotativ pentru reglarea temperaturii
frigiderului
Serveşte la reglarea temperaturii frigiderului.
În funcţie de reglaj, termostatele întrerup funcţionarea
aparatului pentru un timp mai scurt sau mai lung, iar apoi
îl repun în funcţiune, asigurând astfel temperatura dorită.
Frigiderul
În cazul frigiderului, aveţi posibilitatea selectării mai
multor trepte de răcire, între "Min." şi "Max.". Dacă
selectaţi un reglaj mediu ("Min." şi "Max."), temperatura
în frigider se va afla în condiţii normale între 0° şi +5°C.
Cu cât reglajul este mai aproape de "Max.", cu atât
răcirea va fi mai puternică.
Congelatorul
Dacă selectaţi un reglaj mediu, pot fi obţinute în
congelator temperaturi de până la -18 °C. În acest fel,
este asigurată păstrarea alimentelor pe timp îndelungat.
Temperatura din interiorul aparatului este influenţată nu
numai de poziţia termostatului, ci şi de temperatura
ambiantă, frecvenţa deschiderii uşii, cantitatea
alimentelor proaspete depozitate etc.
În treapta cea mai înaltă, adică în poziţia
"Max.", se poate ajunge la o funcţionare
continuă a compresoarelor în cazul unei solicitări
ridicate, aşa cum este de ex. în cazul căldurilor din
timpul verii. Acest lucru nu dăunează aparatului.
Modul de utilizare al frigiderului
Pentru a se obţine o răcire adecvată, este
necesară circularea aerului în interiorul frigiderului.
De aceea, nu acoperiţi spaţiul din spatele grilajelor cu
hârtie, tăvi sau alte obiecte.
Nu introduceţi alimente calde în frigider, ci
lăsaţi-le mai întâi să se răcească la
temperatura camerei. În acest mod, evitaţi
formarea nedorită de gheaţă în interior.
Alimentele pot să preia mirosurile, de aceea
recomandăm să le depozitaţi în frigider în
recipiente închise, sau ambalate în celofan, folie din
aluminiu, hârtie cerată sau folie din material plastic.
Astfel, se păstrează şi umiditatea iniţială a
alimentelor, iar legumele depozitate nu se usucă
nici chiar după mai multe zile.
Stocarea în frigider
Manevrarea aparatului
Punerea în functiune
Introduceţi în priză fişa cablului de alimentare.
Frigiderul
Pentru a începe procesul de răcire, rotiţi termostatul ("E") în
sens orar. În poziţia "0" frigiderul nu este în funcţiune, dar
de află sub tensiune.
60
La amplasarea în frigider a alimentelor va rugam sa aveti
în vedere figura alaturata:
1. Mâncaruri gata, produse de cofetarie, alimente în
vase, carne proaspata, mezeluri, bauturi.
2. Lapte, produse lactate, alimente în vase
3. Fructe, legume, salata
4. Brânza, unt
5. Oua
6. Iaurt, smântâna
7. Sticle mici, racoritoare
8. Sticle mari, bauturi.
RO
calitatea alimentelor la dezgheţare (pierdere de
gust şi aromă, deteriorări etc.).
Renunţaţi pe cât posibil la producerea gheţii în
timpul congelării, deoarece acest proces va fi
afectat.
Pastrarea alimentelor in frigider
Timpul si temperatura de pastrare a
alimentelor
Tabelul timpilor de pastrare de la sfarsitul manualului de
instructiuni furnizeaza informatii asupra timpului de
pastrare.
Timpul de pastrare nu poate fi determinat exact in avans,
deoarece depinde de prospetimea si modul de utilizare al
alimentelor racite. De aceea, timpul de pastrare inscris este
doar informativ.
Daca nu doriti sa utilizati alimentele congelate in profunzime
imediat dupa cumparare, acestea pot fi pastrate aprox. 1 zi
(pana la dezghetare) in frigider.
Modul de utilizare al congelatorului
Congelare
Aparatul este proiectat pentru congelarea cantităţilor de
alimente proaspete specificate în plăcuţa cu date tehnice.
La congelarea alimentelor, după realizarea pregătirilor
necesare, procedaţi după cum urmează:
Apăsaţi comutatorul pentru congelare rapidă cu aproximativ
4 ore înainte de congelarea cantităţilor mai mici de alimente
sau 24 de ore înainte de congelarea cantităţilor mai mari
(becul de control galben este aprins). În continuare,
compresorul congelatorului va funcţiona în mod continuu,
pentru a atinge temperatura necesară procesului de
congelare.
Plasaţi alimentele deja congelate - sau o parte din acestea
- de pe raftul de sus pe celelalte rafturi. Aşezaţi alimentele
proaspete pe raftul cel mai de sus, astfel încât să rămână
loc suficient pentru circulaţia aerului. Dacă pe raftul de sus
mai rămân alimente congelate, plasaţi-le în partea din spate
şi urmăriţi ca acestea să nu se afle în contact cu alimentele
proaspete.
Lăsaţi aparatul să meargă în modul descris mai mult de 24
de ore.
În continuare apăsaţi butonul pentru congelare rapidă şi
aparatul va funcţiona din nou în modul de funcţionare
automată (becul de control galben nu luminează).
În cazul în care doriţi să congelaţi cantitatea de alimente
specificată de producător, îndepărtaţi raftul de sus şi plasaţi
alimentele proaspete direct pe suprafaţa de răcire,
distribuite uniform.
Nu congelaţi niciodată cantităţi mai mari de
alimente decât cele specificate în capitolul
"Date tehnice", deoarece procesul de congelare nu sar mai desfăşura corect, iar în acest fel ar fi afectată
După încheierea congelării, alimentele trebuie să fie
păstrate în compartimentele prevăzute special în acest
scop (1 sau 2). Astfel, se eliberează loc în
compartimentul de congelare pentru alte alimente care
urmează a fi congelate. Alimentele aflate la păstrare nu
sunt afectate astfel de o eventuală congelare repetată.
Dacă este necesar să se depoziteze cantităţi mai mari de
alimente, rafturile compartimentului congelatorului pot fi
îndepărtate - cu excepţia celui de jos -, iar alimentele pot
fi amplasate direct pe suprafaţa de răcire.
La cumpărarea alimentelor gata congelate, este
obligatorie respectarea timpilor de păstrare
indicaţi pe etichetă. În ceea ce priveşte păstrarea
alimentelor congelate acasă, găsiţi indicaţiile
corespunzătoare în instrucţiunile aplicate pe uşa
aparatului. Simbolurile indică alimentul respectiv, iar
cifrele reprezintă durata maximă de păstrare în luni.
Depozitarea produsele "congelate rapid" la
temperaturi foarte scăzute este admisă numai
dacă acestea nu au fost dezgheţate deloc până în
momentul introducerii în congelator.
Produsele deja dezgheţate sau produsele congelate
rapid nu mai pot fi recongelate, ci trebuie să fie
consumate cât mai repede.
Modul de preparare a cuburilor de
gheata
Pentru a obtine cuburi de gheata, umpleti tava pentru
cuburi de gheata furnizata si asezati-o in compartimentul
pentru alimente congelate. Timpul de preparare poate fi
scurtat prin umezirea fundului tavii si reglarea butonului
de control al termostatului in pozitia maxima. Dupa ce
terminati, nu uitati sa reglati din nou controlul
termostatului in pozitia corespunzatoare.
Cuburile de gheata preparate pot fi scoase din tava sub
jet de apa, apoi rasucind sau lovind tava. Daca tava
pentru gheata ingheata in compartiment, evitati folosirea
ustensilelor de metal sau a cutitelor pentru scoaterea ei,
deoarece puteti deteriora sistemul de racire.
Cateva informatii si sugestii
utile
Este bine sa acordati atentie rafturilor reglabile, ceea
ce mareste considerabil capacitatea de folosire a
compartimentului pentru alimente proaspete.
Rearanjarea rafturilor este de asemenea posibila
atunci cand usa este deschisa la un unghi de 90°.
Dupa deschiderea si inchiderea usii congelatorului,
se va forma vacuum in interiorul aparatului datorita
temperaturii scazute. Asteptati 2-3 minute dupa
inchiderea usii - daca doriti sa o deschideti din nou pana cand presiunea din interior se egalizeaza.
Congelatorul trebuie sa functioneze cu o astfel de
pozitie a butonului de control al termostatului incat
temperatura din interior sa nu depaseasca niciodata -
61
RO
18 °C, deoarece temperaturi mai inalte pot deteriora
alimentele congelate.
Este practic sa va asigurati zilnic de functionarea corecta
a aparatului, astfel incat sa puteti observa eventualele
defectiuni si preveni deteriorarea alimentelor congelate.
Efectuaţi curăţarea orificiului canalului de drenare cu
ajutorul dispozitivului din setul de livrare, prezentat în
figură. Dispozitivul pentru curăţat ţevi trebuie să fie
păstrat în orificiul de scurgere.
Sugestii si idei
In acest capitol sint date sugestii si idei despre cum se
poate obtine o economie de energie si de asemenea gasiti
informatii referitoare la mediu.
Cum se poate economisi energie
Evitaţi amplasarea aparatului într-un loc expus radiaţiei
solare sau în apropierea surselor de căldură.
Asiguraţi o bună aerisire a condensatoarelor şi
compresorului. De aceea, nu trebuie obstrucţionată
circulaţia liberă a aerului.
Păstraţi alimentele în recipiente bine închise sau
ambalate în folie, pentru a evita formarea brumei.
Evitaţi menţinerea deschisă a uşii pentru timp lung şi nu
deschideţi uşa dacă nu este necesar.
Alimentele calde trebuie introduse în frigider numai după
ce s-au răcit la temperatura camerei.
Condensatorul trebuie să fie menţinut întotdeauna în
stare curată.
Aparatul si mediul inconjurator
Acest aparat nu contine gaze care pot dauna stratului de
ozon nici in circuitul de frig si nici in materialele izolatoare.
Evitati vatamarea unitatii de racire, in special in spatele
aparatului in apropierea schimbatorului de caldura.
Materialele folosite pentru acest aparat marcate cu simbolul
sint reciclabile.
Intretinere
Dezghetarea
Formarea straturilor de gheaţă sau brumă ca rezultat al
umidităţii existente în compartimentul de răcire face parte
din funcţionarea aparatului.
Stratul gros de brumă sau gheaţă are un efect izolant şi
afectează capacitatea de răcire, ceea ce duce la creşterea
temperaturii în compartimentul de răcire şi la un consum
sporit de energie.
La acest tip de aparat, dezgheţarea suprafeţelor de răcire
se efectuează în mod automat, fără intervenţii externe.
Termostatul întrerupe funcţionarea compresorului la
intervale regulate, pentru un timp mai scurt sau mai lung - o
dată cu aceasta fiind întrerupt şi procesul de răcire -, iar în
interiorul aparatului temperatura creşte peste 0°C datorită
solicitării termice şi astfel începe procesul de dezgheţare.
Când temperatura suprafeţelor de răcire atinge +3 până la
+4°C, termostatul pune sistemul din nou în funcţiune.
Apa rezultată în urma topirii se scurge prin canale în
rezervorul de colectare aflat deasupra compresorului şi se
evaporă sub influenţa căldurii emanate de acesta.
Vă rugăm să acordaţi atenţie verificării şi
curăţării la intervale de timp regulate a orificiului
de scurgere a apei rezultate în urma topirii, deoarece
în cazul obturării, apa colectată ajunge în izolamentul
aparatului, unde în timp va conduce la
disfuncţionalităţi.
62
Un caz tipic pentru obturarea orificiului canalului de
evacuare se iveşte atunci când produsele ambalate în
hârtie sunt introduse în frigider, ajung în contact cu
peretele posterior al aparatului şi îngheaţă. Dacă
produsul este îndepărtat în acest moment, hârtia se
rupe, ajunge în canalul de evacuare şi duce la obturarea
acestuia.
Procedaţi cu atenţie la depozitarea alimentelor ambalate
în hârtie, pentru a evita obturarea.
În cazul solicitării ridicate, ca de ex. în timpul
căldurii de vară excesive, se poate întâmpla ca
frigiderul să funcţioneze neîntrerupt şi dezgheţarea
automată să nu se producă în acest interval de timp.
Rămânerea unor mici resturi de gheaţă sau brumă pe
peretele posterior al frigiderului după încheierea ciclului
de dezgheţare nu reprezintă un defect de funcţionare.
Congelatorul nu poate fi echipat cu funcţia de
dezgheţare automată, deoarece produsele congelate nu
sunt compatibile cu temperatura de dezgheţare.
Formaţiunile de brumă sau gheaţă mici pot fi îndepărtate
cu ajutorul racletei din material plastic, din setul de
livrare.
Dacă stratul de brumă sau gheaţă este atât de gros încât
nu mai poate fi îndepărtat cu ajutorul racletei, trebuie
dezgheţaţi elemenţii de răcire. Frecvenţa acestor
proceduri depinde de intensitatea utilizării (în general de
două-trei ori pe an).
Scoateţi alimentele congelate din aparat şi puneţi-le întrun coş căptuşit cu hârtie sau material textil; depozitaţi-le
pe cât posibil într-un loc rece sau în alt frigider.
Scoateţi fişa cablului de alimentare din priză, întrerupând
astfel alimentarea cu energie electrică a ambelor părţi
ale aparatului.
Deschideţi uşile ambelor părţi ale aparatului şi efectuaţi
curăţarea frigiderului conform indicaţiilor capitolului
"Curăţarea la intervale de timp regulate", iar întreţinerea
şi curăţarea congelatorului conform instrucţiunilor de
mai jos:
În scopul evacuării din congelator a apei rezultate în
urma topirii, scoateţi elementul pentru drenare poziţionat
în centru şi introduceţi-l invers - aşa cum este prezentat
în figură. Amplasaţi sub acesta un vas pentru colectarea
lichidului.
RO
După încheierea operaţiunii de dezgheţare, reintroduceţi
elementul pentru drenare în poziţia sa iniţială.
Vasul pentru colectare reprezentat în figură nu este un
accesoriu al aparatului!
Daca ceva nu functioneaza
După dezgheţare şi scurgerea apei rezultată din topire,
trebuie să efectuaţi uscarea suprafeţei aparatului.
Introduceţi din nou fişa cablului de alimentare în priză şi
alimentele în aparat.
Este recomandat să lăsaţi aparatul să funcţioneze pentru
câteva ore la putere maximă, pentru a ajunge cât mai
repede la temperatura de răcire corespunzătoare
depozitării alimentelor.
Curatarea periodica
In timpul functionarii aparatului pot apare mici defectiuni
care insa sa nu necesite chemarea unui tehnician. In
urmatoarea harta sint date informatii pentru a evita
chemarea centrului de service daca nu este necesar.
Va atragem atentia ca functionarea aparatului atrage
dupa sine anumite zgomote (produse de compresor si
de circulatia agentului frigorific). Aceasta nu inseamna
existenta unui defect ci o functionare normala.
Va atragem din nou atentia ca aparatul nu
functioneaza
continuu,
deci
oprirea
compresorului nu inseamna lipsa de curent. De aceea
nu trebuie sa atingeti partile electrice inainte de a
deconecta aparatul de la retea.
Se recomanda sa spalati interiorul frigiderului la fiecare 3-4
saptamani, utilizand apa calduta, apoi sa-l stergeti (este
practic ca in acelasi timp sa curatati si interiorul
congelatorului si sa-l dezghetati).
Nu trebuie folositi detergenti casnici sau sapun.
Dupa deconectarea de la curentul electric, spalati aparatul
cu apa calduta apoi stergeti-l. Curatati garnitura de etansare
a usii cu apa curata. Dupa curatare, puneti aparatul in priza.
Se recomanda sa indepartati praful si murdaria acumulate
in spatele frigiderului si condensatorului si sa curatati tava
de evaporare aflata deasupra compresorului o data sau de
doua ori pe an.
Cind frigiderul nu este folosit
In cazul in care frigiderul nu va fi folosit o perioada mai lunga
de timp, urmati acesti pasi:
Deconectati aparatul.
Indepartati alimentele din frigider.
Dezghetarea si curatarea este descrisa anterior.
Lasati usa deschisa pentru a evita producerea de mirosuri
neplacute in interior.
Defecte
Modul de inlocuire a becului
Dacă becul pentru iluminarea interioară s-a ars, este posibil
să-l înlocuiţi personal, conform procedurii descrise mai jos:
Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică a aparatului.
Apăsaţi limba aflată în partea din spate (1), după cum este
prezentat în figură, şi îndepărtaţi capacul în direcţia săgeţii
(2); becul poate fi acum înlocuit (tipul: T25 230-240 V, 25
W, dulie E14).
După înlocuirea becului, introduceţi la loc capacul,
împingându-l până se fixează şi restabiliţi alimentarea cu
energie electrică. Lipsa iluminării nu influenţează
funcţionarea aparatului.
63
RO
Problema
Cauza posibila
Este prea cald in interiorul Controlul termostatului poate fi reglat incorect.
frigiderului.
Produsele nu sunt destul de reci sau sunt
incorect asezate.
Usa nu se poate inchide etans sau nu este bine
inchisa.
Este prea cald in interiorul Controlul termostatului poate fi reglat incorect.
congelatorului.
Usa nu se poate inchide etans sau nu este bine
inchisa.
Au fost introduse produse in cantitate mare
pentru a fi congelate.
Produsele de congelat sunt asezate prea
aproape unul de altul.
Apa curge la panoul din Este normal. In timpul dezghetarii automate,
spate al frigiderului.
cristalele se topesc pe panoul din spate.
Apa curge in compartiment. Evacuarea din compartiment poate fi obturata.
Produsele introduse pot impiedica scurgerea
apei in colector.
Apa curge pe podea.
Apa de topire nu curge in tava de evaporare aflata
deasupra compresorului.
Este prea multa gheata si Produsele nu sunt ambalate corect.
zapada.
Usile nu sunt inchise corect sau nu se inchid
etans.
Butonul de control al termostatului poate fi reglat
gresit.
Compresorul functioneaza Butonul de control al termostatului este reglat
continuu.
incorect.
Usile nu sunt inchise corect sau nu se inchid
etans.
Au fost introduse produse in cantitate mare
pentru a fi congelate.
Au fost introduse alimente prea calde.
Aparatul se afla intr-un loc prea cald
Solutie
Reglati butonul termostatului la o racire mai
puternica.
Asezati produsele in locul corespunzator.
Verificati daca usa se inchide bine si daca
garnitura de etansare este in buna stare si curata.
Reglati butonul termostatului la o racire mai
puternica.
Verificati daca usa se inchide bine si daca
garnitura de etansare este in buna stare si curata.
Asteptati cateva ore, apoi verificati din nou
temperatura.
Asezati produsele astfel incat aerul rece sa poata
circula printre ele.
Curatati evacuarea.
Rearanjati produsele astfel incat sa nu atinga
direct panoul din spate.
Plasati sistemul de evacuare a apei de topire in
tava de evaporare.
Ambalati produsele mai bine.
Verificati daca usile se inchid bine si daca
garniturile de etansare sunt in buna stare si
curate.
Reglati butonul termostatului intr-o pozitie care
duce la temperatura mai inalta.
Reglati butonul termostatului intr-o pozitie care
duce la temperatura mai inalta.
Verificati daca usile se inchid bine si daca
garniturile de etansare sunt in buna stare si
curate.
Asteptati cateva ore si apoi verificati din nou
temperatura.
Introduceti alimente cel mult la temperatura
camerei.
Incercati sa reduceti temperatura in incaperea in
care se afla aparatul
Introduceti stecherul corect.
Inlocuiti siguranta.
Puneti aparatul in functiune conform
instructiunilor din capitolul „Punerea in functiune”.
Apelati la un electrician.
Aparatul nu funcţionează. Stecherul nu este corect introdus in priza.
Nu
funcţionează
nici Siguranta din tabloul principal s-a ars.
răcirea, nici iluminarea.
Sistemul de control al termostatului nu este in
functiune.
Priza nu are curent (incercati sa conectati alt
aparat la priza)
Aparatul este zgomotos.
Aparatul nu este instalat corect.
Verificati daca aparatul este stabil (toate cele patru
picioare trebuie sa se afle pe podea).
In masura in care in care aceste sfaturi nu duc la nici un rezultat, chemati centrul de service autorizat.
64
RO
Instructiuni pentru instalator
Date tehnice
Model
Capacitate brută (l)
Capacitate netă (l)
Lăţime (mm)
Înălţime (mm)
Adancime (mm)
Consum de energie
(kWh/24 h)
(kWh/an)
Clasa de energie, conform standardelor UE
Capacitatea de congelare (kg/24 h)
Timp de racire
Intensitatea nominală a curentului (A)
Nivelul de zgomot Lc (dB)
Greutate (kg)
Număr de compresoare
ERB 3442
Frigider: 226
Congelator:
109
Frigider: 223
Congelator:
92
595
1750
632
0,93
339
A
12
20
1,0
40
73
2
Instalarea aparatului
Transportul, dezambalarea
Se recomanda livrarea aparatului in ambalajul
original, in pozitie verticala avind in vedere
atentionarile de pe ambalaj.
Dupa fiecare transport, aparatul nu trebuie conectat pentru
aproximativ 2 ore.
Curatarea
Îndepărtaţi toate benzile adezive şi elementele care fixează
accesoriile în interiorul aparatului.
Curăţaţi interiorul aparatului cu apă călduţă şi detergent
pentru mâini inactiv chimic. Pentru aceasta, utilizaţi o
cârpă moale.
După curăţare, uscaţi interiorul aparatului.
Asezarea
Temperatura ambiantă influenţează consumul de energie al
aparatului şi afectează funcţionarea corespunzătoare.
La alegerea locului de amplasare, trebuie să urmăriţi ca
aparatul să fie utilizat corespunzător clasei climaterice
specificate în tabel, conform valorilor limită ale temperaturii
ambiante de mai jos.
Clasa climatica
Temperatura ambianta
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Montaţi ştifturile livrate în pachetul de accesorii.
Procedaţi conform figurii; ştiftul trebuie să fie
introdus până la limită. Pentru a fixa ştiftul, rotiţi-l
cu 90° (în ambele orificii ovale din partea
posterioară).
La amplasarea aparatului, urmăriţi ca acesta să fie
orizontal. Obţinerea unei poziţii orizontale se poate
realiza cu ajutorul celor două picioare reglabile aflate
sub baza aparatului, în partea din faţă.
În cazul în care temperatura ambiantă scade sub valoarea
minimă, temperatura din spaţiul de răcire poate să crească
peste temperatura prescrisă.
Dacă temperatura ambiantă creşte peste valoarea maximă,
acesta duce la o durată de funcţionare mai lungă a
compresorului, defecţiuni de funcţionare la dezgheţarea
automată, o temperatură în interior mai ridicată, respectiv
un consum mai mare de energie.
65
RO
Nu amplasaţi aparatul în locuri expuse radiaţiilor solare
puternice, respectiv în apropierea sobelor sau maşinilor de
gătit.
Dacă din motive de organizare a spaţiului, este necesar ca
aparatul să fie amplasat în imediata apropiere a unei surse
de căldură, vă rugăm să respectaţi următoarele distanţe
minime:
Dacă distanţa existentă până la soba electrică sau cu
gaz este mai mică de 3 cm, între aparate trebuie
introdusă o placă izolantă, neinflamabilă, având o
grosime de cel puţin 0,5 - 1 cm.
În cazul sobelor pe combustibil lichid sau pe cărbuni,
distanţa trebuie să fie de 30 de cm, deoarece căldura
emanată de acestea este mai mare.
Frigiderul este construit astfel încât să poată fi utilizat chiar
dacă este amplasat lipit de perete.
La amplasarea frigiderului, trebuie să fie respectate
distanţele minime specificate:
A: Amplasarea sub un dulap montat în perete
B: Amplasarea într-un spaţiu liber
66
RO
Schimbarea directiei de deschidere a usii
Dacă direcţia de deschidere a uşii trebuie să fie
schimbată din motive determinate de spaţiu (locul de
amplasare sau ergonomicitate), există posibilitatea
schimbării direcţiei de deschidere a uşii, de la
deschidere spre dreapta la deschidere spre stânga.
Aparatele uzuale din comerţ au uşa montată cu
deschidere spre dreapta.
Efectuaţi operaţiunile necesare pentru schimbarea
direcţiei de deschidere a uşii în ordinea prezentată în
descrierea şi figurile următoare:
Pentru realizarea operaţiunilor următoare, este
necesar ajutorul unei a doua persoane, care trebuie
să susţină uşile aparatului frigorific în timpul montării.
Scoateţi din priză fişa de reţea a aparatului.
Deschideţi uşile şi demontaţi suportul dublu pentru
uşă (a, b) prin deşurubarea şi îndepărtarea celor
două şuruburi (c) (fig. 2).
Îndepărtaţi suportul dublu pentru uşă (a, b, c) din
corpul aparatului prin înclinarea uşoară a ambelor uşi.
Nu uitaţi să îndepărtaţi şi distanţierul din material
plastic (b) aflat sub suportul uşii (fig. 2)
Scoateţi uşa compartimentului de răcire, trăgând-o
cu atenţie în jos.
Scoateţi uşa congelatorului, trăgând-o cu atenţie în
sus.
Scoateţi dopurile (în partea superioară a uşii
frigiderului) şi introduceţi-le în partea opusă.
Scoateţi dopurile (în partea superioară a uşii
congelatorului) şi introduceţi-le în partea opusă.
Deşurubaţi bolţul balamalei de sus (d) a
compartimentului de răcire şi înşurubaţi-l în partea
opusă (fig. 1)
Scoateţi prin ridicare cu ajutorul unei şurubelniţe
elementul de prindere (e) a grilajului din partea de jos
(fig. 3).
Deşurubaţi bolţul balamalei de jos (h, f) a
congelatorului şi înşurubaţi-l în partea opusă. Nu uitaţi
să montaţi la loc şaiba (h) (fig. 3).
Introduceţi în partea opusă elementul de prindere (e)
a grilajului din partea de jos.
Scoateţi ştifturile de mascare din partea stângă (n, k,
3 bucăţi) ale suportului dublu al uşilor şi introduceţi-le
în partea opusă (fig. 2).
Introduceţi bolţurile (m) ale suportului dublu al uşilor
în orificiul din partea stângă a uşii congelatorului (fig.
2).
Aşezaţi uşa congelatorului pe bolţul de susţinere de
jos (f) (fig. 3).
Aşezaţi uşa frigiderului pe bolţul de sus al balamalei
(d) şi introduceţi bolţul suportului dublu (m) în orificiul
uşii frigiderului, după înclinarea uşoară a acesteia.
Deschideţi uşile şi fixaţi suportul dublu cu ambele
şuruburi (c) pe partea stângă. Nu uitaţi să montaţi la
loc distanţierul din material plastic (b) aflat sub
suportul uşii. Verificaţi ca marginile uşii să fie paralele
cu peretele lateral al aparatului.
Montaţi mânerele uşilor (r) în partea opusă şi
introduceţi ştifturile oarbe (p) din ambalajul acestui
manual de utilizare în orificiile rămase libere (fig. 4).
Aşezaţi aparatul din nou în locul său iniţial de
amplasare, aduceţi-l la nivel şi introduceţi în priză fişa
cablului de alimentare.
Dacă nu doriţi să efectuaţi personal operaţiunile
descrise, vă rugăm să apelaţi la ajutorul celui mai
apropiat atelier specializat. Montatorul va realiza
modificarea în mod profesional, contra cost.
fig.1.
fig.2.
fig.3.
fig.4.
67
RO
Conexiunea electrica
Acest aparat este in concordanta cu
urmatoarele Directive E.E.C.:
73/23 EEC din 19.02.73 (Directiva privind Joasa
Tensiune) si modificarile ulterioare,
89/336 EEC din 03.05.89 (Directiva privind
Compatibilitatea Electromagnetica) si modificarile
ulterioare.
Acest frigider este proiectat sa functioneze la 230V
(curent alternativ) 50Hz.
Stecherul trebuie pus intr-o priza cu contact de
protectie. Daca nu exista acest contact, este
recomandabil sa chemati instalatorul sa monteze o
priza cu impamintare cit mai aproape de frigider.
Har ta cu timpii de pastrare a alimentelor (1)
Timpi si metode de depozitare a alimentelor proaspete in frigider
Alimente
Carne cruda
Carne gatita
Carne prajita
Carne cruda tocata
Carne prajita tocata
Cirnati
Peste proaspat
Peste gatit
Peste fript
Peste conserva, deschisa
Pui proaspat
Pui fript
Gaina proaspata
Gaina fiarta
Rata, gisca proaspata
Rata, gisca gatita
Unt nedespachetat
Unt despachetat
Lapte in punga de plastic
Crema
Smintina
Brinza (tare)
Brinza (moale)
Lapte batut
Oua
Spanac, macris
Mazare verde, fasole verde
Ciuperci
Morcov, radacini
Ardei
Rosii
Varza
Fructe perisabile (capsuni, zmeura)
Alte fructe
Fructe la conserva deschisa
Prajituri umplute cu creama
Timp de depozitare in zile
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
X
x
x
Metoda de ambalare
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
X - timp de depozitare azual
x - timp posibil de depozitare (in functie de prospetimea produselor)
68
folie
vas acoperit
vas acoperit
vas acoperit
vas acoperit
folie, celofan, hirtie cerata
folie
vas acoperit
vas acoperit
vas acoperit
folie
vas acoperit
folie
vas acoperit
folie
vas acoperit
ambalaj original
ambalaj original
ambalaj original
cutie plastic
cutie plastic
folie aluminiu
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
folie
vas acoperit
vas acoperit
RO
Har ta cu timpii de pastrare a alimentelor (2)
Timpi de depozitare a alimentelor congelate si foarte congelate
Alimente
Legume:
mazare verde, fasole verde, legume ametecate, dovlecel, porumb, etc.
Alimente gatite:
legume, garnituri, cu carne, etc.
Alimente gatite:
Muschi de vaca, carne de porc, sunca inabusita, etc.
Mincaruri din cartofi, paste:
Pireu de cartofi, galuste, clatite, catofi pai
Supe:
Supa de carne, supa de fasole, supa de mazare, etc.
Fructe:
visine, cirese, agrise, creme de fructe, pireu de castane, etc.
Carne:
pui, rata, gisca,
filee
Inghetata
In compartimentul
alimente proaspete
+2...+7 °C
In compartimentul
alimente congelate
-18 °C
1 zi
12 luni
1 zi
12 luni
1 zi
6 luni
1 zi
12 luni
1 zi
6 luni
1 zi
12 luni
1 zi
1 zi
1 zi
5 luni
6 luni
3 saptamini
Gar antie si ser vice
Conditii de garantie
Service si piese de schimb
Daca chemarea service-ului este inevitabila, anuntati
defectul unui centru de service autorizat, cel mai aproape
de locul de resedinta.
Cind anuntati defectul aparatul trebuie identificat conform
datelor de pe tablita cu date tehnice.
Aceasta placuta este lipita pe perete in interiorul aparatului,
linga cutia de legume in compartimentul de alimente
proaspete in partea de jos, stinga. Toate datele necesare
pentru a anunta centrul de service pot fi gasite aici. (tip,
model, numar de serie, etc). Notati aici datele de pe
aceasta placuta:
Model
Product No.
Serial No.
Date of purchase
Producatorul isi rezerva dreptul de a face orice fel de modificare in produse.
69
70
KE/E/68-1. (05.)
71
2005. 01. 30.
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Printed by Océ-Hungária Kft.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising