Aeg S74010KDX0 Handleiding


Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Aeg S74010KDX0 Handleiding | Manualzz

USER

MANUAL

NL

Gebruiksaanwijzing

Koelkast

EN

User Manual

Refrigerator

FR

Notice d'utilisation

Réfrigérateur

DE

Benutzerinformation

Kühlschrank

2

13

24

36

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4

3. BEDIENING..................................................................................................................6

4. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................8

5. ONDERHOUD EN REINIGING...................................................................................8

6. PROBLEEMOPLOSSING.............................................................................................9

7. MONTAGE ................................................................................................................12

8. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................12

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com/webselfservice

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.

Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

1.2

Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:

Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

3

4 www.aeg.com

Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder de verpakking en de transportbouten.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.

• Bij de eerste installatie of na het omdraaien van de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat u het apparaat op de stroom aansluit.

Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.

• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien van de deur).

• Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.

• Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.

• Gebruik dit apparaat niet in ruimtes die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of wijnkelders.

• Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik altijd een correct ge?

stalleerd, schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de elektrische onderdelen

(hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de erkende servicedienst of een elektricien om de elektrische onderdelen te wijzigen.

• De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Plaats geen elektrische apparaten

(bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.

• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan

(R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.

• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed.

• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.

• Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet.

NEDERLANDS

2.4 Binnenverlichting

• Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke ruimten.

2.5 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.

• Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

• Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

• Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.

• Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

5

6 www.aeg.com

3.

BEDIENING

3.1 Bedieningspaneel

1

6 5 4 3 2

1 Weergave

2 Toets om de temperatuur hoger te zetten

3 Toets om de temperatuur lager te zetten

4 OK

5 Mode

6 ON/OFF

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen door de

Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten,

Weergave

A B C tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ook weer ongedaan maken.

D

A.

Timer-functie

B.

COOLMATIC-functie

C.

Holiday-functie

D.

Temperatuurweergave

E.

Alarmlampje

3.2 Inschakelen

1.

Steek de stekker in het stopcontact.

2.

Druk op de ON/OFF-toets van het apparaat als het display uit is.

Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

Raadpleeg als "dEMo" op het display verschijnt het hoofdstuk "Problemen oplossen".

H G F E

F.

ChildLock-functie

G.

MinuteMinder-functie

H.

DYNAMICAIR-functie

3.3 Uitschakelen

1.

Houd ON/OFF een paar seconden ingedrukt.

Het display wordt uitgeschakeld.

2.

Trek de stekker uit het stopcontact.

3.4 Temperatuurregeling

De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de thermostaatknoppen te drukken.

Standaardtemperatuur:

• +5°C voor de koelkast

Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

3.5 COOLMATIC-functie

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de

COOLMATIC-functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het COOLMATIC-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het COOLMATIC-lampje wordt getoond.

De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 52 uur uitgeschakeld.

Om de functie uit te schakelen voor de automatische uitschakeleing, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram COOLMATIC is uitgeschakeld.

3.6 Holiday-functie

Met deze functie kunt u de koelkast tijdens een lange vakantieperiode gesloten en leeg houden zonder dat er onaangename geuren ontstaan.

Als u de Holiday-functie wilt activeren, moet het koelvak leeg zijn.

1.

Druk op de OK tot het bijbehorende

Holiday-pictogram verschijnt.

Het pictogram Holiday knippert.

Het temperatuurlampje van de koelkast toont de ingestelde temperatuur.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

NEDERLANDS 7

Het pictogram Holiday verschijnt.

Als u de functie Holiday wilt uitschakelen, herhaalt u deze procedure totdat het bijbehorende pictogram Holiday is uitgeschakeld.

3.7 Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.

Het alarm voor een geopende deur bestaat uit:

• een knipperend alarmindicatielampje:

• een zoemer.

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer kan worden uitgeschakeld door op een knop te drukken.

3.8 MinuteMinder -functie

De MinuteMinder-functie moet worden gebruikt om een geluidsalarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat producten een bepaalde tijd moet afkoelen.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het MinuteMinder-lampje knippert.

De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).

2.

Druk op de knop Temperatuur lager of de knop Temperatuur hoger om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.

3.

Druk op OK om te bevestigen.

Het MinuteMinder-lampje wordt getoond.

De timer begint te knipperen (min).

Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.

Op het einde van de aftelling knippert het MinuteMinder-lampje en klinkt een alarm. Druk op de OK-toets om het geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen.

8 www.aeg.com

Om de functie tijdens het aftellen op elk gewenst moment uit te schakelen, herhaalt u de functiestappen tot het indicatielampje uit gaat.

3.9 ChildLock-functie

Activeer de functie ChildLock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het ChildLock-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het ChildLock-lampje wordt getoond.

Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram

ChildLock uit gaat.

Het DYNAMICAIR-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het DYNAMICAIR-lampje wordt getoond.

Het activeren van de functie

DYNAMICAIR verhoogt het energieverbruik.

Als de functie automatisch wordt geactiveerd, wordt het indicatielampje

DYNAMICAIR niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik").

Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram DYNAMICAIR is uitgeschakeld.

3.10 DYNAMICAIR-functie

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 Voedsel bewaren in het koelvak

Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft.

Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrij omheen kan circuleren.

Bewaar het voedsel op alle schappen met een afstand van minstens 20 mm van de achterwand en minstens 15 mm van de deur.

5.

ONDERHOUD EN REINIGING

4.2 DYNAMICAIR

Het koelvak is voorzien van een apparaat dat snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en zorgt voor een gelijkmatigere temperatuur in het vak.

Het apparaat activeert automatisch indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat de deur is geopend of als de omgevingstemperatuur hoog is.

Het is mogelijk om het apparaat handmatig in te schakelen indien nodig

(zie 'DYNAMICAIR-functie').

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

5.1 De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de

typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

LET OP!

Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurpoeders, chloor of reinigers op oliebasis. Deze beschadigen de afwerking.

5.2 Periodieke reiniging

LET OP!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

LET OP!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

LET OP!

Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

1.

Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

2.

Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.

3.

Spoel ze af en maak ze grondig droog.

4.

Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel.

Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

6.

PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

NEDERLANDS

5.3 Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd.

Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

9

5.4 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:

1.

Trek de stekker uit het stopcontact.

2.

Verwijder al het voedsel.

3.

Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.

4.

Laat de deur/deuren open staan om onaangename luchtjes te voorkomen.

10 www.aeg.com

6.1 Problemen oplossen

Probleem Mogelijke oorzaak

Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.

Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.

De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Oplossing

Controleer of het apparaat stabiel staat.

Zie 'Deur Open Alarm' of

'Alarm Hoge Temperatuur'.

Zie 'Deur Open Alarm' of

'Alarm Hoge Temperatuur'.

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

Het lampje staat in de stand-by-stand.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Er worden veel producten tegelijk geplaatst.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.

Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.

Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm.

De functie COOLMATIC is ingeschakeld.

Dit is normaal, er is geen storing.

Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.

Raadpleeg de "functie COOL-

MATIC".

De compressor start na een korte tijd.

De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op COOLMATIC of na het veranderen van de temperatuur.

Er loopt water in de koelkast.

De waterafvoer is verstopt.

Reinig de waterafvoer.

Er ligt water op de vloer.

Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

NEDERLANDS 11

Probleem

De temperatuur kan niet worden ingesteld.

DEMO verschijnt op het display.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

Mogelijke oorzaak

De functie FROSTMATIC of

COOLMATIC is ingeschakeld.

Oplossing

Schakel FROSTMATIC or

COOLMATIC handmatig uit, of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie "FROST-

MATIC of COOLMATIC functie".

Het apparaat staat in demonstratiemodus.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Er werden veel producten tegelijk geplaatst.

De functie COOLMATIC is ingeschakeld.

De deur is te vaak geopend.

Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even uitschakelt.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Conserveer minder producten tegelijk.

Raadpleeg de "functie COOL-

MATIC".

Open de deur alleen als het nodig is.

Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.

Deur gaat niet makkelijk open.

De deur is niet volledig gesloten.

Het bewaarde voedsel was niet ingepakt.

U probeerde de deur na het sluiten meteen weer te openen.

Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.

Verpak voedsel in geschikte materiaal voordat u het in het apparaat plaatst.

Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met de klantenservice.

Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.

6.2 Het lampje vervangen

Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

12 www.aeg.com

7.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Opstelling

Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

N

ST

T

Klimaatklasse

SN

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

7.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het

8.

TECHNISCHE GEGEVENS

typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.

7.3 Installatie van het apparaat en het omdraaien van de deur

Raadpleeg afzonderlijke instructies voor installatie

(ventilatievereisten, waterpas zetten) en omdraaien van de deur.

Hoogte

Breedte

Diepte

1850 mm

595 mm

668 mm

Spanning

Tijd

230 – 240 V

50 Hz

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel.

9.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

ENGLISH 13

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION........................................................................................... 14

2. SAFETY INSTRUCTIONS...........................................................................................15

3. OPERATION...............................................................................................................16

4. DAILY USE.................................................................................................................. 18

5. CARE AND CLEANING.............................................................................................19

6. TROUBLESHOOTING............................................................................................... 20

7. INSTALLATION..........................................................................................................22

8. TECHNICAL DATA.................................................................................................... 22

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com/webselfservice

Register your product for better service: www.registeraeg.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

14 www.aeg.com

1.

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1

Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

1.2

General Safety

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other working environments

By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

ENGLISH 15

Do not use water spray and steam to clean the appliance.

Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

2.

SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

• Remove all the packaging and the transit bolts.

• Do not install or use a damaged appliance.

• Follow the installation instruction supplied with the appliance.

• Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.

• Make sure the air can circulate around the appliance.

• At first installation or after reversing the door wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.

• Before carrying out any operations on the appliance (e.g. reversing the door), remove the plug from the power socket.

• Do not install the appliance close to radiators or cookers, ovens or hobs.

• Do not install the appliance where there is direct sunlight.

• Do not install this appliance in areas that are too humid or too cold, such as the construction appendices, garages or wine cellars.

• When you move the appliance, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electrical shock.

• The appliance must be earthed.

• Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.

• Always use a correctly installed shockproof socket.

• Do not use multi-plug adapters and extension cables.

• Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor).

Contact the Authorised Service

Centre or an electrician to change the electrical components.

• The mains cable must stay below the level of the mains plug.

• Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.

• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Use

WARNING!

Risk of injury, burns, electrical shock or fire.

16 www.aeg.com

• Do not change the specification of this appliance.

• Do not put electrical appliances (e.g.

ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.

• Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit. It contains isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. This gas is flammable.

• If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.

• Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance.

• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.

• Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.

2.4 Internal light

• The type of lamp used for this appliance is not suitable for household room illumination

2.5 Care and cleaning

WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

3.

OPERATION

3.1 Control panel

• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.

• Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.

2.6 Disposal

WARNING!

Risk of injury or suffocation.

• Disconnect the appliance from the mains supply.

• Cut off the mains cable and discard it.

• Remove the door to prevent children and pets to be closed inside of the appliance.

• The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.

• The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

• Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

1

1 Display

2 Temperature warmer button

3 Temperature colder button

6 5 4 3 2

4 OK

5 Mode

6 ON/OFF

ENGLISH 17

It is possible to change predefined sound of buttons by pressing together

Display

A B C

Mode and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.

D

A.

Timer function

B.

COOLMATIC function

C.

Holiday function

D.

Temperature indicator

E.

Alarm indicator

H G F E

F.

ChildLock function

G.

MinuteMinder function

H.

DYNAMICAIR function

3.2 Switching on

1.

Connect the mains plug to the power socket.

2.

Press the appliance ON/OFF if the display is off.

The temperature indicators show the set default temperature.

To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".

If "dEMo" appears on the display, refer to "Troubleshooting" chapter.

3.3 Switching off

1.

Press ON/OFF for a few seconds.

The display switches off.

2.

Disconnect the mains plug from the power socket.

3.4 Temperature regulation

The set temperature of the fridge may be adjusted by pressing the temperature button.

Default temperature:

• +5°C for the fridge

The temperature indicator shows the set temperature.

The set temperature will be reached within 24 hours.

After a power failure the set temperature remains stored.

3.5 COOLMATIC function

If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing grocery shopping, we suggest activating the COOLMATIC function to chill the products more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.

1.

Press Mode until the corresponding icon appears.

The COOLMATIC indicator flashes.

2.

Press OK to confirm.

The COOLMATIC indicator is shown.

The COOLMATIC function shuts off automatically after

52 hours.

To switch off the function before its automatic end, repeat the steps until the

COOLMATIC indicator goes off.

3.6 Holiday function

This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a long holiday period without the formation of a bad smell.

Empty the fridge compartment before turning the Holiday function on.

1.

Press the OK until the Holiday indicator icon appears.

18 www.aeg.com

The Holiday icon flashes.

The fridge temperature indicator shows the set temperature.

2.

Press the OK to confirm.

The Holiday icon appears.

To turn off the Holiday function, repeat the procedure until the Holiday indicator icon goes off.

3.7 Door open alarm

An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm conditions are indicated by:

• a flashing Alarm indicator;

• an acoustic buzzer.

When normal conditions are restored

(door closed), the alarm will stop. The buzzer can also be switched off by pressing any button.

3.8 MinuteMinder function

The MinuteMinder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a recipe requires to cool down food products for a certain length of time.

1.

Press Mode until the corresponding icon appears.

The MinuteMinder indicator flashes.

The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.

2.

Press the Temperature colder or

Temperature warmer button to change the Timer set value from 1 to

90 minutes.

3.

Press OK to confirm.

The MinuteMinder indicator is shown.

The Timer starts to flash (min).

It is possible to change the time at any time during the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and the Temperature warmer button.

4.

DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

At the end of the countdown, the

MinuteMinder indicator flashes and an audible alarm sounds. Press OK to switch off the sound and terminate the function.

It is possible to deactivate the function at any time during the countdown by repeating the function steps, until the indicator turns off.

3.9 ChildLock function

Activate the ChildLock function to lock the buttons from unintentional operation.

1.

Press Mode until the corresponding icon appears.

The ChildLock indicator flashes.

2.

Press OK to confirm.

The ChildLock indicator is shown.

To deactivate the ChildLock function, repeat the procedure until the ChildLock indicator goes off.

3.10 DYNAMICAIR function

1.

Press Mode until the corresponding icon appears.

The DYNAMICAIR indicator flashes.

2.

Press OK to confirm.

The DYNAMICAIR indicator is shown.

The activation of the

DYNAMICAIR function increases energy consumption.

If the function is activated automatically, the

DYNAMICAIR indicator is not shown (refer to "Daily use").

To switch off the function, repeat the steps until the DYNAMICAIR indicator goes off.

4.1 Storage of the food in a fridge compartment

Cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

Position the food so that air can circulate freely around it.

Keep the food on all shelves no closer than 20 mm from the rear wall and 15 mm from the door.

4.2 DYNAMICAIR

The refrigerator compartment is equipped with a device that allows rapid cooling of food and keeps a more uniform temperature in the compartment.

5.

CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, the interior and all internal accessories should be washed with lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.

CAUTION!

Do not use detergents, abrasive powders, chlorine or oil-based cleaners as they will damage the finish.

5.2 Periodic cleaning

CAUTION!

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

CAUTION!

Take care of not to damage the cooling system.

CAUTION!

When moving the cabinet, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

The equipment has to be cleaned regularly:

1.

Clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

ENGLISH 19

This device activates automatically when needed, for example for a quick temperature recovery after door opening or when the ambient temperature is high.

It is possible to switch on the device manually when needed (refer to

"DYNAMICAIR function").

2.

Regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

3.

Rinse and dry thoroughly.

4.

If accessible, clean the condenser and the compressor at the back of the appliance with a brush.

This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

5.3 Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use.

The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.

5.4 Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

20 www.aeg.com

1.

Disconnect the appliance from electricity supply.

2.

Remove all food.

3.

Clean the appliance and all accessories.

6.

TROUBLESHOOTING

4.

Leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.

WARNING!

Refer to Safety chapters.

6.1 What to do if...

Problem

The appliance is noisy.

Audible or visual alarm is on.

The lamp does not work.

The lamp does not work.

The compressor operates continually.

The compressor does not start immediately after pressing the COOLMATIC or after changing the temperature.

Possible cause

The appliance is not supported properly.

The cabinet has been recently switched on or the temperature is still too high.

The temperature in the appliance is too high.

Refer to "Door Open

Alarm"or "High Temperature

Alarm".

Close and open the door.

The lamp is in stand-by mode.

The lamp is defective.

Solution

Check if the appliance stands stable.

Refer to "Door Open

Alarm"or "High Temperature

Alarm".

Temperature is set incorrectly.

Many food products were put in at the same time.

The room temperature is too high.

Food products placed in the appliance were too warm.

The COOLMATIC function is switched on.

This is normal, no error has occurred.

Contact the nearest Authorised Service Centre.

Refer to "Operation"/"Control panel" chapter.

Wait a few hours and then check the temperature again.

Refer to climate class chart on the rating plate.

Allow food products to cool to room temperature before storing.

Refer to "COOLMATIC function".

The compressor starts after some time.

ENGLISH 21

Problem

Water flows inside the refrigerator.

Water flows on the floor.

Possible cause

The water outlet is clogged.

Food products prevent water from flowing into the water collector.

The melting water outlet is not connected to the evaporative tray above the compressor.

Temperature cannot be set. The FROSTMATIC or

COOLMATIC function is switched on.

Solution

Clean the water outlet.

Make sure that food products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

DEMO appears on the display.

The temperature in the appliance is too low/too high.

The appliance is in demonstration mode.

The temperature regulator is not set correctly.

The food products temperature is too high.

Switch off FROSTMATIC or

COOLMATIC manually, or wait until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC or COOLMATIC function".

Keep the OK pressed for approximately 10 seconds until a long sound is heard and display shuts off for a short time.

Set a higher/lower temperature.

Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.

Store less food products at the same time.

There is too much condensed water on the rear wall of the refrigerator.

Many food products were stored at the same time.

The COOLMATIC function is switched on.

Door was opened too frequently.

Refer to "COOLMATIC function".

Open the door only when necessary.

Door was not closed completely.

Stored food was not wrapped.

Make sure the door is closed completely.

Door does not open easily.

You attempted to re-open the door immediately after closing.

Wrap food in suitable packaging before storing it in the appliance.

Wait a few seconds between closing and re-opening of the door.

22 www.aeg.com

If the advice does not lead to the desired result, contact the nearest Authorised

Service Centre.

6.2 Replacing the lamp

The appliance is equipped with a longlife

LED interior light.

7.

INSTALLATION

WARNING!

Refer to Safety chapters.

7.1 Positioning

This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

N

ST

T

Climate class

SN

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

7.2 Electrical connection

• Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the

8.

TECHNICAL DATA

Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Authorised

Service Centre.

rating plate correspond to your domestic power supply.

• The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

• The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

• This appliance complies with the

E.E.C. Directives.

7.3 Installation of the appliance and door reversal

Please refer to separate instructions on installation

(ventilation requirements, levelling) and door reversal.

Height

Width

Depth

Voltage

1850 mm

595 mm

668 mm

230 - 240 V

Frequency 50 Hz

The technical information is situated in the rating plate, on the external or internal side of the appliance and in the energy label.

9.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle the materials with the symbol .

Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to

recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the

ENGLISH 23 household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

24 www.aeg.com

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................25

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................26

3. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 28

4. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 30

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................31

6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.................................................. 32

7. INSTALLATION..........................................................................................................34

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 35

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

FRANÇAIS 25

1.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas

être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

1.2

Consignes générales de sécurité

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que :

– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins,

– bureaux et autres lieux de travail ; pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

26 www.aeg.com

N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

N'endommagez pas le circuit frigorifique.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

• Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet

à l'huile de refouler dans le compresseur.

• Avant toute opération sur l'appareil

(par ex. inversion de la porte), débranchez la fiche de la prise de courant.

• N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit trop humide ou trop froid, comme une dépendance extérieure, un garage ou une cave.

• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

2.2 Connexion électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données

électriques de votre réseau.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente agréé ou un

électricien pour changer les composants électriques.

• Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.3 Usage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Ne placez aucun appareil électrique

(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.

• Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.

• Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

FRANÇAIS 27

• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

• Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

2.4 Éclairage interne

• Le type d'ampoule utilisé dans cet appareil n'est pas adapté à l'éclairage de votre habitation.

2.5 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

• Avant toute opération d'entretien,

éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

• Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.

• Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

2.6 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

• Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

• Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.

28 www.aeg.com

• La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

3.

FONCTIONNEMENT

3.1 Panneau de commande

• N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

1

6 5 4 3 2

1 Affichage

2 Touche d'augmentation de la température

3 Touche de diminution de la température

4 OK

5 Mode

6 ON/OFF

Pour augmenter le volume de la tonalité des touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche de diminution de la température pendant

Affichage

A B C plusieurs secondes. Ce changement est réversible.

D

A.

Fonction Minuteur

B.

Fonction COOLMATIC

C.

Fonction Holiday

D.

Indicateur de température

E.

Voyant d'alarme

3.2 Mise en marche

1.

Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.

2.

Appuyez sur la touche ON/OFF de l'appareil si l'affichage est éteint.

H G F E

F.

Fonction ChildLock

G.

Fonction MinuteMinder

H.

Fonction DYNAMICAIR

Les indicateurs de température/voyants du thermostat indiquent la température programmée par défaut.

Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe

« Réglage de la température ».

Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

3.3 Mise hors tension

1.

Appuyez sur la touche ON/OFF pendant quelques secondes.

L'affichage s'éteint.

2.

Débranchez la fiche électrique de l'appareil de la prise de courant.

3.4 Réglage de la température

La température du réfrigérateur est réglée en appuyant sur la touche de température.

Température par défaut :

• +5 °C dans le réfrigérateur

L'indicateur de température indique la température programmée.

La température programmée sera atteinte sous 24 heures. Après une coupure de courant, la température programmée reste enregistrée.

3.5 Fonction COOLMATIC

Si vous avez besoin de ranger une grande quantité d'aliments chauds dans votre réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos courses, nous vous suggérons d'activer la fonction

COOLMATIC pour refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur COOLMATIC clignote.

2.

Appuyez sur OK pour confirmer.

L'indicateur COOLMATIC s'affiche.

La fonction COOLMATIC se désactive automatiquement au bout de 52 heures.

Pour désactiver la fonction avant qu'elle ne s'arrête automatiquement, répétez la procédure jusqu'à ce que le voyant COOLMATIC s'éteigne.

FRANÇAIS 29

3.6 Fonction Holiday

Cette fonction vous permet de laisser le compartiment réfrigérateur vide et fermé pendant une longue période sans formation de mauvaises odeurs.

Videz le compartiment réfrigérateur avant d'activer la fonction Holiday.

1.

Appuyez sur la touche OK jusqu'à ce que le symbole Holiday apparaisse.

Le symbole Holiday clignote.

L'indicateur de température du réfrigérateur indique la température programmée.

2.

Appuyez sur OK pour confirmer.

Le symbole Holiday apparaît.

Pour désactiver la fonction Holiday, répétez les mêmes opérations jusqu'à ce que le symbole Holiday disparaisse.

3.7 Alarme de porte ouverte

Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les conditions d'alarme de porte ouverte sont indiquées par :

• un voyant d'alarme clignotant ;

• une alarme sonore.

Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête. Vous pouvez également

éteindre le signal sonore en appuyant sur n'importe quelle touche.

3.8 Fonction MinuteMinder

La fonction MinuteMinder doit être utilisée pour le réglage d'une alarme sonore à une heure souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir des aliments pendant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur MinuteMinder clignote.

Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée

(30 minutes).

2.

Appuyez sur la touche de diminution ou d'augmentation de la température pour changer la valeur

30 www.aeg.com

programmée de la minuterie de 1 à

90 minutes.

3.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'indicateur MinuteMinder s'affiche.

Le minuteur se met à clignoter (min).

Il est possible de modifier la durée à tout moment et avant la fin du décompte en appuyant sur la touche de diminution de la température et sur la touche d'augmentation de la température.

Une fois le décompte terminé, le voyant

MinuteMinder clignote et un signal sonore retentit. Appuyez sur la touche

OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la fonction.

Il est possible de désactiver une fonction

à tout moment pendant le décompte en répétant les étapes de sélection de la fonction, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

3.9 Fonction ChildLock

Activez la fonction ChildLock pour verrouiller les touches et éviter toute opération accidentelle.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur ChildLock clignote.

2.

Appuyez sur OK pour confirmer.

L'indicateur ChildLock s'affiche.

Pour désactiver la fonction ChildLock, répétez la procédure jusqu'à ce que le voyant ChildLock s'éteigne.

3.10 Fonction DYNAMICAIR

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur DYNAMICAIR clignote.

2.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'indicateur DYNAMICAIR s'affiche.

L'activation de la fonction

DYNAMICAIR augmente la consommation d'électricité.

Si la fonction est activée automatiquement, le voyant

DYNAMICAIR reste éteint

(reportez-vous à la section

« Utilisation quotidienne »).

Pour désactiver la fonction, répétez les

étapes jusqu'à ce que l'indicateur

DYNAMICAIR s'éteigne.

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

4.1 Rangement des aliments dans le compartiment réfrigérateur

Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils sont forts en saveurs.

Disposez les aliments de sorte que l'air puisse circuler librement autour.

Tous les aliments placés sur les clayettes ne doivent pas s'approcher de plus de

20 mm de la paroi arrière, et de 15 mm de la porte.

4.2 DYNAMICAIR

Le compartiment réfrigérateur est

équipé d'un dispositif qui permet le refroidissement rapide des aliments et qui maintient une température plus homogène dans le compartiment.

Ce dispositif s'active automatiquement en cas de besoin, par exemple pour refroidir rapidement le réfrigérateur lorsque la porte est laissée ouverte ou si la température ambiante est élevée.

Vous pouvez également activer manuellement le dispositif si nécessaire

(reportez-vous au chapitre « Fonction

DYNAMICAIR »).

FRANÇAIS 31

5.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.

ATTENTION!

N'utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de nettoyants à base de chlore ou d'huile car ils pourraient endommager le revêtement.

5.2 Nettoyage périodique

ATTENTION!

Ne tirez pas, ne déplacez pas, n'endommagez pas les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION!

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

4.

S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur et le compresseur situés

à l'arrière de l'appareil avec une brosse.

Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'électricité.

5.3 Dégivrage du réfrigérateur

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION!

Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :

1.

Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent doux.

2.

Vérifiez régulièrement les joints de porte et essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont propres et ne contiennent pas de résidus.

3.

Rincez et séchez soigneusement.

5.4 En cas de non-utilisation prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

1.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

2.

Retirez tous les aliments.

3.

Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.

4.

Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

32 www.aeg.com

6.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème

L'appareil est bruyant.

Les signaux sonores et visuels sont activés.

L'éclairage ne fonctionne pas.

L'éclairage ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

Cause probable Solution

L'appareil n'est pas stable.

Assurez-vous de la stabilité de l'appareil.

L'appareil a récemment été mis en marche ou la température est toujours trop élevée.

Consultez le paragraphe

« Alarme porte ouverte » ou

« Alarme haute température ».

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Consultez le paragraphe

« Alarme porte ouverte » ou

« Alarme haute température ».

L'éclairage est en mode veille.

Fermez puis ouvrez la porte.

L'éclairage est défectueux.

Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.

Il y a une erreur dans le réglage de la température.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement/Bandeau de commande ».

Trop de produits ont été introduits simultanément.

Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.

La température ambiante est trop élevée.

Reportez-vous au tableau des classes climatiques de la plaque signalétique.

Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la touche

COOLMATIC, ou après avoir changé la température.

Les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.

Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil.

La fonction COOLMATIC est activée.

Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une anomalie.

Consultez le paragraphe

« Fonction COOLMATIC ».

Le compresseur démarre au bout d'un certain temps.

FRANÇAIS 33

Problème

De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.

De l'eau coule sur le sol.

Cause probable

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

Solution

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

Des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.

Il est impossible de régler la température.

DEMO s'affiche sur le panneau.

La fonction FROSTMATIC ou COOLMATIC est activée.

L'appareil est en mode démonstration.

Désactivez manuellement la fonction FROSTMATIC ou

COOLMATIC, ou attendez que la fonction se réinitialise automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « FonctionFROSTMATIC ou COOL-

MATIC ».

Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage s'éteigne pendant un court instant.

Augmentez/réduisez la température.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/

élevée.

Le thermostat n'est pas réglé correctement.

Trop d'eau s'est condensée sur la paroi arrière du réfrigérateur.

La température des produits est trop élevée.

Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

Introduisez moins de produits en même temps.

La fonction COOLMATIC est activée.

La porte a été ouverte trop fréquemment.

Consultez le paragraphe

« Fonction COOLMATIC ».

N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.

La porte n'est pas entièrement fermée.

Assurez-vous que la porte est entièrement fermée.

34 www.aeg.com

Problème

La porte est difficile à ouvrir.

Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service après-vente agréé le plus proche.

6.2 Remplacement de l'éclairage

L'appareil est équipé d'un éclairage à

LED longue durée.

7.

INSTALLATION

Cause probable

Les aliments conservés ne sont pas emballés.

Solution

Enveloppez les aliments dans un emballage adapté avant de les ranger dans l'appareil.

Vous avez essayé de rouvrir la porte immédiatement après l'avoir fermée.

Attendez quelques secondes après avoir fermé la porte pour la rouvrir.

Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué par un technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente agréé.

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 Installation

Cet appareil peut être installé dans un pièce intérieure sèche et bien ventilée où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique

SN

N

ST

T

Température ambiante

+10 °C à + 32 °C

+16 °C à + 32 °C

+16 °C à + 38 °C

+16 °C à + 43 °C

7.2 Branchement électrique

• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique domestique.

• L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du cordon d'alimentation est fournie avec un contact à cette fin. Si la prise de courant n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en consultant un électricien spécialisé.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE.

7.3 Installation de l'appareil et réversibilité de la porte

Veuillez vous reportez aux instructions séparées relatives à l'installation

(ventilation, conditions, mise de niveau) et à la réversibilité de la porte.

FRANÇAIS 35

8.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur

Largeur

Profondeur

Tension

1850 mm

595 mm

668 mm

230 - 240 V

Fréquence 50 Hz

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté intérieur ou extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

9.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

36 www.aeg.com

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 37

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................38

3. BETRIEB......................................................................................................................40

4. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 42

5. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 43

6. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 44

7. MONTAGE.................................................................................................................46

8. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................47

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.

Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu holen: www.aeg.com/webselfservice

Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren: www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen: www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

DEUTSCH 37

1.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des

Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren

Nachschlagen auf.

1.1

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne

Beaufsichtigung durchführen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von

Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene

Weise.

1.2

Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in

Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern

Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im

Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.

38 www.aeg.com

Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen

Elektrogeräte.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder

Dampfstrahl.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten

Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven

Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen

Treibgasen auf.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

2.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte

Fachkraft darf den elektrischen Anschluss des

Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie die

Verpackungsmaterialien und die

Transportschrauben.

• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist.

Tragen Sie stets

Sicherheitshandschuhe und festes

Schuhwerk.

• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät zirkulieren kann.

• Warten Sie nach der Montage oder dem Wechsel des Türanschlags 4

Stunden, bevor Sie das Gerät an die

Stromversorgung anschließen. Dies ist erforderlich, damit das Öl in den

Kompressor zurückfließen kann.

• Ziehen Sie den Stecker aus der

Steckdose, bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des

Türanschlags).

• Stellen Sie das Gerät nicht in der

Nähe von Heizkörpern, Herden,

Backöfen oder Kochfeldern auf.

• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.

• Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten oder kalten Orten auf, wie z.

B. in Nebengebäuden, Garagen oder

Weinkellern.

• Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen

Nennwerten der Netzspannung

übereinstimmen.

• Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine ordnungsgemäß installierte

Schutzkontaktsteckdose an.

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, elektrische

Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker, um die elektrischen

Bauteile auszutauschen.

• Das Netzkabel muss unterhalb des

Netzsteckers verlegt werden.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach

Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der

Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

2.3 Verwendung

WARNUNG!

Es besteht Verletzungs-,

Verbrennungs-,

Stromschlag- und

Brandgefahr.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Stellen Sie keine elektrischen Geräte

(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom

DEUTSCH 39

Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen. Er enthält

Isobutan (R600a), ein Erdgas mit einem hohen Grad an

Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar.

• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie bitte sicher, dass es keine

Flammen und Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den Raum.

• Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Kunststoffteile des Geräts.

• Bewahren Sie keine entzündbaren

Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.

• Platzieren Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

• Berühren Sie nicht den Kompressor oder den Kondensator. Sie sind heiß.

2.4 Innenbeleuchtung

• Der in diesem Gerät verwendete

Lampentyp eignet sich nicht zur

Raumbeleuchtung.

2.5 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungsgefahr sowie

Risiko von Schäden am

Gerät.

• Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

• Der Kältekreis des Gerätes enthält

Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt werden.

• Prüfen Sie regelmäßig den

Wasserabfluss des Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des

Geräts an.

40 www.aeg.com

2.6 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.

• Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder

Haustiere in dem Gerät einschließen.

3.

BETRIEB

3.1 Bedienfeld

• Der Kältekreislauf und die

Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.

• Die Isolierung enthält entzündliches

Gas. Für Informationen zur korrekten

Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde.

• Achten Sie darauf, dass die

Kühleinheit in der Nähe des

Wärmetauschers nicht beschädigt wird.

1

6 5 4 3 2

1 Display

2 Taste zum Erhöhen der Temperatur

3 Taste zum Senken der Temperatur

4 OK

5 Mode

6 ON/OFF

Der voreingestellte Tastenton lässt sich

ändern. Halten Sie dazu Mode und die

Taste zum Senken der Temperatur einige

Display

A B C

Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.

D

A.

Uhrfunktion

B.

Funktion COOLMATIC

C.

Funktion Holiday

D.

Temperaturanzeige

E.

Alarmanzeige

H G F E

F.

Funktion ChildLock

G.

Funktion MinuteMinder

H.

Funktion DYNAMICAIR

3.2 Einschalten des Geräts

1.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Netzsteckdose.

2.

Drücken Sie ON/OFF, wenn das

Display ausgeschaltet ist.

Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an.

Informationen zur Auswahl einer anderen

Temperatur finden Sie unter

„Temperaturregelung“.

Wenn das Display "dEMo" anzeigt, siehe

Kapitel „Fehlersuche“.

3.3 Ausschalten des Geräts

1.

Drücken Sie ON/OFF einige

Sekunden.

Das Display wird ausgeschaltet.

2.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der

Netzsteckdose.

3.4 Temperaturregelung

Die Temperatur des Kühlschranks lässt sich durch Drücken der Temperaturtaste einstellen.

Standardtemperatur:

• +5 °C für den Kühlschrank

Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an.

Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24

Stunden erreicht. Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur gespeichert.

3.5 Funktion COOLMATIC

Wenn Sie zum Beispiel nach einem

Einkauf größere Mengen warmer

Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Funktion

COOLMATIC einzuschalten, um die

Produkte schneller zu kühlen und um zu vermeiden, dass die bereits im

Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige COOLMATIC blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

DEUTSCH 41

Die Anzeige COOLMATIC leuchtet.

Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 52 Stunden automatisch abgeschaltet.

Zum Ausschalten der

Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung, wiederholen Sie die obigen

Schritte, bis die Anzeige

COOLMATIC erlischt.

3.6 Funktion Holiday

Mit dieser Funktion können Sie den

Kühlschrank über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen lassen, ohne dass sich ein unangenehmer

Geruch entwickelt.

Leeren Sie den Kühlraum, bevor Sie die Holiday-

Funktion einschalten.

1.

Drücken Sie OK, bis die Holiday-

Anzeige erscheint.

Das Holiday-Symbol blinkt.

Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an.

2.

Mit OK bestätigen.

Das Holiday-Symbol erscheint.

Wiederholen Sie zum Ausschalten der

Holiday-Funktion die obigen Schritte, bis die Holiday-Anzeige erlischt.

3.7 Alarm „Tür offen“

Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der

Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:

• Blinkende Alarmanzeige

• Akustisches Signal.

Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm ausgeschaltet. Der

Summer kann auch durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

3.8 Funktion MinuteMinder

Mit der Funktion MinuteMinder wird ein akustischer Alarm auf eine gewünschte

Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass

42 www.aeg.com

eine Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen muss.

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige MinuteMinder blinkt.

Der Timer zeigt den eingestellten Wert

(30 Minuten) einige Sekunden lang an.

2.

Drücken Sie die Taste zur Erhöhung oder Verringerung der Temperatur, um die Uhreinstellung von 1 bis 90

Minuten zu ändern.

3.

Mit OK bestätigen.

Die MinuteMinder-Anzeige erscheint.

Im Timer blinkt (min)..

Die Zeit kann während des Countdowns und am Ende geändert werden, indem

Sie die Tasten zur Erhöhung und

Verringerung der Temperatur drücken.

Nach Ablauf des Countdowns blinkt die

Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein

Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit OK aus.

Diese Funktion kann während des

Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden. Wiederholen Sie hierzu die obigen Schritte, bis die Anzeige erlischt.

3.9 Funktion ChildLock

Schalten Sie die Funktion ChildLock ein, um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

4.1 Lagerung der Lebensmittel in einem Kühlschrankfach

Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft um sie zirkulieren kann.

Lagern Sie die Lebensmittel auf allen

Ablagen mit einem Mindestabstand von

20 mm zur Rückwand und 15 mm zur Tür.

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die ChildLock Anzeige blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

Die Anzeige ChildLock leuchtet.

Um die Funktion ChildLock auszuschalten, wiederholen Sie den

Vorgang, bis die Anzeige ChildLock erlöscht.

3.10 Funktion DYNAMICAIR

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die DYNAMICAIR-Anzeige blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

Die DYNAMICAIR-Anzeige erscheint.

Durch das Einschalten der

Funktion DYNAMICAIR erhöht sich der

Energieverbrauch.

Wird die Funktion automatisch eingeschaltet, leuchtet die Anzeige

DYNAMICAIR nicht (siehe

„Täglicher Gebrauch“).

Wiederholen Sie zum Ausschalten der

Funktion die obigen Schritte, bis die

DYNAMICAIR-Anzeige erlischt.

4.2 DYNAMICAIR

Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im

Innenraum sorgt.

Bei Bedarf schaltet sich diese

Vorrichtung automatisch ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der

Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die

Umgebungstemperatur hoch ist.

Sie können die Vorrichtung bei Bedarf manuell einschalten (siehe „Funktion

DYNAMICAIR“).

DEUTSCH 43

5.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

5.1 Reinigen des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen Neugeruch am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

VORSICHT!

Verwenden Sie keine chemischen

Reinigungsmittel,

Scheuerpulver, chlor- oder

ölhaltige Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen.

5.2 Regelmäßige Reinigung

VORSICHT!

Ziehen Sie nicht an

Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Geräts und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

VORSICHT!

Bitte achten Sie darauf, das

Kühlsystem nicht zu beschädigen.

VORSICHT!

Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den

Fußboden nicht zu verkratzen.

Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt werden:

1.

Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

2.

Prüfen und säubern Sie die

Türdichtungen in regelmäßigen

Abständen, um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von

Fremdkörpern sind.

3.

Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

4.

Reinigen Sie den Kondensator und den Kompressor auf der

Geräterückseite, falls diese zugänglich sind, mit einer Bürste.

Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

5.3 Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des

Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des

Geräts über dem Kompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung in der Mitte der

Auffangrinne an der Rückwand des

Kühlraums, damit das Tauwasser nicht

überläuft und auf die eingelagerten

Lebensmittel tropft.

5.4 Stillstandszeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1.

Trennen Sie das Gerät von der

Netzstromversorgung.

2.

Entnehmen Sie alle Lebensmittel.

3.

Reinigen Sie das Gerät und alle

Zubehörteile.

4.

Lassen Sie die Tür(en) offen, um das

Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

44 www.aeg.com

6.

FEHLERSUCHE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

6.1 Was tun, wenn ...

Störung

Das Gerät erzeugt Geräusche.

Es wird ein akustisches oder optisches Alarmsignal ausgelöst.

Mögliche Ursache

Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.

Das Gerät wurde erst kürzlich eingeschaltet oder die

Temperatur ist noch zu hoch.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.

Abhilfe

Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil steht.

Siehe „Alarm Tür offen“ oder

„Hochtemperaturwarnung“.

Siehe „Alarm Tür offen“ oder

„Hochtemperaturwarnung“.

Die Lampe funktioniert nicht.

Die Lampe funktioniert nicht.

Die Lampe befindet sich im

Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Schließen und öffnen Sie die

Tür.

Wenden Sie sich an die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Der Kompressor schaltet sich nicht sofort ein, nachdem Sie COOLMATIC gedrückt oder die Temperatur auf einen anderen Wert eingestellt haben.

In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.

Die Funktion COOLMATIC ist eingeschaltet.

Dies ist normal, keine Störung.

Wasser fließt in den Kühlschrank.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Warten Sie einige Stunden und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.

Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.

Lassen Sie die Lebensmittel vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.

Siehe hierzu „COOLMATIC-

Funktion“.

Der Kompressor schaltet sich nach einiger Zeit ein.

Reinigen Sie den Wasserablauf.

DEUTSCH 45

Störung Mögliche Ursache

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das

Wasser zum Wassersammler fließt.

Wasser läuft auf den Boden. Der Tauwasserablauf ist nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.

Eine Temperatureinstellung ist nicht möglich.

Die Funktion FROSTMATIC oder COOLMATIC ist eingeschaltet.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.

Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.

Schalten Sie die Funktion

FROSTMATIC oder COOLMA-

TIC manuell aus, oder warten

Sie mit dem Einstellen der

Temperatur, bis die Funktion automatisch abgeschaltet wurde. Siehe hierzu „FROSTMA-

TIC-Funktion oder COOLMA-

TIC-Funktion“.

Das Display zeigt DEMO an. Das Gerät befindet sich im

Demo-Betrieb.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch/niedrig.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Halten Sie OK etwa 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer

Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird.

Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.

Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.

An der Rückwand des Kühlschranks befindet sich zu viel Kondenswasser.

Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.

Die Funktion COOLMATIC ist eingeschaltet.

Die Tür wurde zu oft geöffnet.

Siehe hierzu „COOLMATIC-

Funktion“.

Öffnen Sie die Tür nur, wenn es notwendig ist.

Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.

Die eingelagerten Lebensmittel waren nicht verpackt.

Vergewissern Sie sich, dass die

Tür vollständig geschlossen ist.

Verpacken Sie die Lebensmittel in geeigneten Verpackungen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

46 www.aeg.com

Störung

Die Tür geht nicht leicht auf.

Mögliche Ursache

Sie haben versucht die Tür erneut zu öffnen, nachdem

Sie sie kurz zuvor geschlossen haben.

Abhilfe

Warten Sie ein paar Sekunden nach dem Schließen der Tür, bevor Sie sie erneut öffnen.

Bitte wenden Sie sich an den nächsten autorisierten

Kundendienst, wenn alle genannten

Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.

6.2 Austauschen der Lampe

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-

Innenbeleuchtung ausgestattet.

7.

MONTAGE

Die Beleuchtung darf nur von einer

Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden

Sie sich an Ihren autorisierten

Kundendienst.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

7.1 Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, in dem die Umgebungstemperatur mit der

Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem

Typenschild des Geräts angegeben ist:

N

ST

T

Klimaklasse

SN

Umgebungstemperatur

+10 °C bis +32 °C

+16 °C bis +32 °C

+16 °C bis +38 °C

+16 °C bis +43 °C

7.2 Elektrischer Anschluss

• Kontrollieren Sie vor der ersten

Benutzung des Geräts, ob die

Netzspannung und -frequenz Ihres

Hausanschlusses mit den auf dem

Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet.

Falls die Steckdose Ihres

Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.

• Der Hersteller übernimmt keinerlei

Haftung bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.

• Das Gerät entspricht den EWG-

Richtlinien.

7.3 Montage des Geräts und

Wechseln des Türanschlags

Informationen zu Montage

(Belüftungsanforderungen, waagrechte Ausrichtung) und zum Wechsel des

Türanschlags finden Sie in einer separaten

Montageanleitung.

DEUTSCH 47

8.

TECHNISCHE DATEN

Höhe

Breite

Tiefe

Spannung

1850 mm

595 mm

668 mm

230 - 240 V

9.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Frequenz 50 Hz

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild auf der Außen- oder

Innenseite des Geräts sowie auf der

Energieplakette.

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

*

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals