Zanussi | ZI2303/2T | User manual | ZANUSSI ZI2303/2T Používateľská príručka

ZANUSSI ZI2303/2T Používateľská príručka
Kryt (D) zatlačte na koľajničku (B) tak, aby
zapadol.
Po vykonaní opatrení na zmenu smeru otvárania dvierok skontrolujte, či sú všetky skrutky
poriadne dotiahnuté, a či magnetické tesnenie
dvierok dobre dolieha ku skrini spotrebiča. Ak je
teplota v miestnosti relatívne nízka, napríklad
v zimných mesiacoch, môže sa stať, že tesnenie nebude dobre doliehať. Po určitom čase sa
však tesnenie samovoľne upraví. Ak chcete
tento proces urýchliť, môžete použiť obyčajný
fén.
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4333 4322 (55)
Zabudovateľná
kombinovaná chladnička
ZI 2303/2T
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.zanussi.sk
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
OBSAH
Dôležité bezpečnostné pokyny
Likvidácia obalového materiálu
Používanie
Čistenie vnútorného priestoru
Uvedenie do prevádzky
Regulácia teploty
Chladenie potravín a nápojov
Zmrazovanie
Skladovanie mrazených potravín
Rozmrazovanie
Príprava ľadu
Výškovo nastaviteľné police
Vnútorné priečinky dvierok
Tipy
Chladenie
Zmrazovanie
Skladovanie mrazených potravín
Údržba
Pravidelné čistenie
Vnútorné osvetlenie
Odstavenie
Odmrazovanie
Servis a náhradné diely
Časti A, B, C, D odnímte podľa obrázku.
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
11
Inštalácia
Umiestnenie
Zapojenie do elektrickej siete
Zmena smeru otvárania dvierok
Zabudovanie
12
12
12
13
13
Koľajničky (A) pridržte na vnútornej strane
dvierok nábytku hore a dole a označte si vonkajšie otvory na skrutky. Po vyvŕtaní otvorov
pripevnite koľajničky priloženými skrutkami.
Kryt (C) zatlačte na koľajničku (A), až zapadne.
Otvorte dvierka spotrebiča a dvierka nábytku na
90º. Konzolu (B) umiestnite na koľajničku (A).
Pridržte spoločne dvierka spotrebiča a nábytku
a označte otvory. Konzolu odložte a vyvŕtajte
otvory s priemerom 2 mm a vzdialenosťou
8 mm od vonkajšej hrany dvierok. Konzolu opäť
umiestnite na držiak dvierok a upevnite ju
dodanými skrutkami.
Pozdĺžne otvory sa využijú na prispôsobenie
dvierok nábytku. Skontrolujte, či sa dvierka bez
problémov zatvárajú.
2
15
Spotrebič zasuňte do výklenku tak, aby lišta (A)
priľahla k nábytku.
Pri zabudovaní dbajte na to, aby sa zachoval
odstup hrany skrinky od plášťa spotrebiča 44
mm.
Otvorte dvierka a spotrebič prisuňte proti strane
závesu k bočnej strane nábytku. Spotrebič
upevnite štyrmi dodanými skrutkami.
Nasaďte vetraciu mriežku (C) a kryt závesu (D).
Krycí profil medzery vyrežte o uhlovú hrúbku a
umiestnite medzi spotrebič a bočnú stenu
nábytku podľa obrázku.
Do upevňovacích a závesových otvorov vtlačte
priložené kryty (B).
14
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti. Ak
spotrebič predáte, darujete, alebo ho jednoducho necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby
sa tento návod dostal do rúk ďalšieho majiteľa. Nový užívateľ sa tak bude môcť oboznámiť
s funkciami spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Ak váš nový spotrebič, ktorý je vybavený magnetickým uzatváraním dverí, nahrádza spotrebič
staršieho typu s pružinovým alebo závorovým uzatváraním, skôr ako starý spotrebič definitívne
odstránite, poškoďte uzatvárací mechanizmus dverí tak, aby bol nefunkčný. Predídete tým uviaznutiu hrajúcich sa detí vo vnútri spotrebiča alebo inej životu nebezpečnej situácii.
Tieto pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a uvedením spotrebiča do prevádzky.
BEZPEČNOSŤ
• Tento spotrebič by mali obsluhovať výlučne
dospelí. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom, alebo manipulovať s jeho ovládacími
prvkami.
• Je nebezpečné upravovať výrobok a jeho
vlastnosti.
• Pred vnútorným, resp. vonkajším čistením
alebo výmenou žiarovky (ak je ňou spotrebič
vybavený) spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
• Konzumácia kociek ľadu, zmrzliny alebo
iných potravín bezprostredne po vybratí
z mraziaceho priestoru môže mať za následok poranenie ústnej dutiny.
• Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii s ním
buďte preto opatrní.
• Dbajte na to, aby sa pri manipulácii so
spotrebičom nepoškodil chladiaci okruh.
• Spotrebič by mal byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od ohrievacích telies a
iných zdrojov tepla (plynové sporáky).
• Spotrebič by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
• V zadnej časti spotrebiča treba zabezpečiť
dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Treba
dbať na to, aby sa chladiaci okruh nepoškodil.
• LEN PRE MRAZNIČKY (s výnimkou zabudovateľných spotrebičov): ideálnym miestom na umiestnenie spotrebiča je pivnica.
• Do spotrebiča nedávajte žiadne iné elektrické spotrebiče (napr. prístroj na výrobu
zmrzliny) s výnimkou tých, ktoré odporúča
výrobca.
OPRAVA A ÚDRŽBA
• Ak si inštalácia spotrebiča vyžaduje zásah do
domácej elektrickej inštalácie, smie takýto
zásah vykonať výlučne kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Opravy spotrebiča smie vykonávať výlučne
autorizované servisné stredisko. Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je priložený. Pri oprave smú byť použité výlučne
originálne náhradné diely.
• Tento spotrebič obsahuje vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie
údržbu a dopĺňanie vykonávať len autorizovaný odborník.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by sa spotrebič mohol poškodiť.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Neodborné zásahy môžu
mať za následok úraz alebo poškodenie spotrebiča. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko, ktoré disponuje originálnymi náhradnými dielmi.
UMIESTNENIE
• Dbajte na to, aby spotrebič nestál na prípojnom elektrickom kábli.
Dôležité: poškodený prípojný kábel treba
nechať vymeniť za špeciálny kábel v autorizovanom servisnom stredisku.
• Počas prevádzky spotrebiča sa kondenzátor
a kompresor na zadnej strane zohrieva. Treba dbať na to, aby mohol vzduch okolo spotrebiča voľne cirkulovať a odvádzať teplo (pozri obr.). Nedostatočná cirkulácia vzduchu
môže mať za následok nepravidelnú prevádzku alebo poškodenie spotrebiča. Riaďte
sa pokynmi v kapitole Inštalácia.
• Zohrievajúce sa časti (kryt kompresora,
kondenzátor a potrubia) by nemali byť voľne
prístupné. Spotrebič preto odporúčame umiestniť zadnou stranou k stene.
• Počas prepravy spotrebiča sa môže stať, že
sa olej z kompresora dostane do chladiacej
sústavy. Pred zapojením spotrebiča preto
počkajte aspoň dve hodiny, aby mohol olej
natiecť späť do kompresora.
POUŽÍVANIE
• Domáce chladničky a mrazničky sú určené na
skladovanie, resp. zmrazovanie potravín.
• Rozmrazené pokrmy nikdy znovu nezmrazujte.
3
• Najlepší výkon dosahuje spotrebič pri izbovej
teplote od +18°C do +43°C /trieda T/, od
+18°C do +38°C /trieda ST/, od +16°C do
+32°C /trieda N/ a od +10°C do +32°C /trieda
SN/. Trieda, v ktorej je zaradený váš spotrebič, je vyznačená na typovom štítku.
Upozornenie: Ak je spotrebič prevádzkovaný
pri teplote okolia, ktorá nezodpovedá príslušnej klimatickej triede, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi: ak teplota okolia klesne pod dolnú
hranicu teplotnej škály, nie je zaručené, že
teplota vo vnútri mraziacom priestore bude
dosahovať požadovanú hodnotu. Z toho dôvodu by ste mali skladované potraviny čo najskôr skonzumovať.
• Pri zmrazovaní a skladovaní sa riaďte pokynmi a radami výrobcov príslušných potravín. Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.
• Vo všetkých chladiacich a mraziacich zariadeniach sa postupom času vytvorí vrstva námrazy alebo ľadu. Táto vrstva sa odstraňuje
v závislosti od modelu manuálne alebo automaticky. Na odstraňovanie námrazy a ľadu
nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože
by sa mohol spotrebič poškodiť. Použite priloženú plastovú škrabku.
• Rovnako sa nikdy nesnažte násilím uvoľniť
misky na ľad pomocou ostrých alebo špicatých predmetov.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
žiadne mechanické ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
• V mraziacom priestore nikdy neskladujte
sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku
by mohla nádoba s nápojom explodovať.
Informácie ohľadne životného prostredia
• Váš nový spotrebič neobsahuje plyny, ktoré
by mohli narušovať ozónovú vrstvu. Napriek
tomu vyradený spotrebič nepatrí do bežného
domového odpadu. Starý spotrebič dopravte
na špecializovanú skládku. Informácie
o lokalizácii príslušných skládok vám poskytne miestny úrad správy. Pri manipulácii so
spotrebičom sa postarajte o to, aby sa nepoškodil chladiaci systém, najmä výmenník na
zadnej strane.
• Materiály, použité pri výrobe spotrebiča,
označené symbolom , sú recyklovateľné.
Zmena smeru otvárania dvierok
Pri dodaní sú dvierka spotrebiča
zvesené vpravo. Ak si želáte zavesenie dvierok vľavo, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odmontujte horný pánt a odnímte plastovú
časť.
Snímte horné dvierka.
Odmontujte stredný pánt a kryt a namontujte ich na opačnej strane.
Horné dvierka znovu nasaďte.
Horný pánt s plastovou časťou namontujte
na opačnej strane.
Odmontujte dolný pánt a odnímte plastovú
časť a namontujte ich na opačnú stranu.
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obaly a pomocný obalový materiál našich elektrospotrebičov sú s výnimkou drevených materiálov recyklovateľné a zo zásady by sa mali opätovne spracovať.
Odporúčame vám:
ƒ
Obaly z papiera, kartónu a vlnitej lepenky odhoďte do príslušných zberných nádob.
ƒ
Plastové časti takisto odhoďte do príslušných zberných nádob. Ak takéto kontajnery nie sú vo vašej
lokalite k dispozícii, pridajte tieto materiály k domácemu odpadu.
Ako pomocné obalové prostriedky sú u nás prípustné výlučne recyklovateľné plasty, napr.:
PE – polyetylén
PP – polypropylén
PS - polystyrén
SÚČASTI Z PLASTU
Za účelom identifikácie materiálu pri likvidácii a/alebo recyklovaní je veľká časť použitých materiálov
tohoto spotrebiča označená.
4
Zabudovanie
Rozmery výklenku
výška 1
hĺbka 2
šírka 3
1446 mm
550 mm
560 mm
Z bezpečnostných dôvodov treba zabezpečiť
dostatočnú ventiláciu spotrebiča (pozri obr.).
Pozor: Ventilačné otvory musia zostať bezpodmienečne čisté.
Okrem toho treba v zadnej časti skrinky zabezpečiť vetraciu šachtu s nasledujúcimi rozmermi:
hĺbka
50 mm
šírka
540 mm
13
INŠTALÁCIA
Umiestnenie
Spotrebič
doporučujeme
umiestniť
v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla
(napr. radiátora, sporáka, boilera) a mimo
dosahu priameho slnečného svetla. Pokyny pre
zabudovanie spotrebiča nájdete v príslušnej
kapitole.
Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič zapojte do elektrickej siete zasunutím
zástrčky do uzemnenej elektrickej zásuvky.
Najskôr sa však ubezpečte, že sa údaje na
typovom štítku spotrebiča (napätie a frekvencia)
zhodujú s parametrami elektrickej siete. Prípustná odchýlka od nominálneho napätia je
±6%.
Ak chcete pripojiť spotrebič na iné napätie, je
nutné predradiť transformátor s primeraným
výkonom.
Dôležité: Spotrebič musí byť bezpodmienečne uzemnený.
Za týmto účelom je zástrčka spotrebiča
vybavená uzemňovacím káblom. Ak
zásuvky vašej domácej elektrickej siete
nie sú uzemnené, treba poveriť kvalifikovaného elektrikára, aby v súlade
s bezpečnostnými predpismi spotrebič
osobitne uzemnil.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
a ujmy na zdraví spôsobené nedodržaním
bezpečnostných pokynov.
Dôležité upozornenie
Po inštalácii spotrebiča musí zostať použitá zásuvka prístupná, aby bolo možné spotrebič kedykoľvek jednoducho
odpojiť od elektrickej siete.
Tento spotrebič zodpovedá smernici EHS č.
87/308 z 2.6.87 ohľadne rádiovej interferencie.
•
•
12
Výrobok zodpovedá nasledujúcim
smerniciam:
73/23 EHS z 19.2.1973, Smernica o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia;
89/336 EHS z 3.5.1989 Smernica
o elektromagnetickej kompatibilite, vrátane
nasledujúcich úprav;
POUŽÍVANIE
Prepravné prvky
Spotrebič je vybavený prepravnými ochrannými
prvkami, ktoré zabezpečujú policu počas prepravy.
Odstráňte ich takto:
Poistky posuňte pozdĺž sklenej platne čo najviac smerom dopredu, platňu vzadu nadvihnite,
potiahnite v smere šípky tak, aby sa uvolnila a
poistky odstráňte.
Čistenie vnútorného priestoru
Chladenie potravín a nápojov
Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútrajšok spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou
s použitím neutrálneho čistiaceho prostriedku
a potom ho vytrite dosucha. Odstránite tým
typický pach novoty.
V záujme optimálnej efektívnosti skladovania
dodržujte nasledovné pokyny:
•
do chladiaceho priestoru nevkladajte teplé
pokrmy, alebo tekutiny, ktoré sa odparujú;
•
potraviny treba zabaliť, najmä ak majú
prenikavú vôňu;
•
potraviny v chladiacom priestore umiestnite tak, aby mohol okolo nich voľne cirkulovať chladný vzduch.
Pri čistení nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky a abrazívne
prášky, ktoré môžu poškodiť povrch spotrebiča.
Uvedenie do prevádzky
Zástrčku spotrebiča zapojte do elektrickej
zásuvky.
Otvorte
dvierka
chladiaceho
priestoru
a regulátor termostatu otočte v smere hodinových ručičiek z polohy „O“ (vypnuté). Tým ste
spotrebič uviedli do prevádzky.
Ak chcete spotrebič vypnúť, nastavte regulátor
termostatu do polohy „O“.
Regulácia teploty
Teplota v spotrebiči je regulovaná automaticky.
Ak chcete teplotu zvýšiť (teplejšie), otočte
gombík termostatu na nižšie číslo, a opačne, ak
chcete teplotu znížiť (chladnejšie), otočte gombík termostatu na vyššie číslo.
Pri nastavovaní termostatu berte do úvahy, že
teplota vo vnútri spotrebiča závisí od:
•
vonkajšej teploty prostredia;
•
frekvencii otvárania dverí;
•
množstva uskladnených potravín;
•
umiestnenia spotrebiča.
Vo všeobecnosti sa odporúča
termostat do strednej polohy.
nastaviť
UPOZORNENIE
Vysoká teplota okolia a veľké
množstvo uskladnených potravín
môžu spôsobiť nepretržitú prevádzku spotrebiča. Na výparníku
sa pritom môže vytvárať námraza.
V takomto prípade nastavte termostat na vyššiu teplotu (teplejšie),
aby sa mohla námraza automaticky
odmrazovať, čím sa zníži aj spotreba elektrickej energie.
5
Zmrazovanie
Mraziaci priestor so štyrmi hviezdičkami je
určený na dlhodobé skladovanie mrazených
potravín a na zmrazovanie čerstvých potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné
meniť nastavenie regulátora termostatu.
Ak chcete zmraziť potraviny rýchlo, otočte
regulátor termostatu na najvyššie číslo. Berte
pri tom do úvahy, že teplota v chladiacom
priestore by nemala klesnúť pod 0°C. V takomto prípade treba regulátor nastaviť na
vyššiu teplotu (teplejšie).
Pozor
Po zatvorení dvierok mraziaceho priestoru
treba počkať jednu alebo dve minúty, až potom
je možné dvierka otvoriť. V mraziacom priestore
sa totiž vytvorí podtlak, ktorý sťažuje okamžité
opätovné otvorenie dvierok.
Skladovanie zmrazených potravín
SERVIS A
NÁHRADNÉ DIELY
V prípade poruchy skontrolujte nasledovné:
•
Je zástrčka spotrebiča zasunutá v elektrickej zásuvke?
•
Je hlavný spínač elektrického systému
v správnej polohe?
•
Neide o prerušenie dodávky elektrickej
energie?
•
Je regulátor termostatu umiestnený
v správnej polohe?
Na dne chladiaceho priestoru je voda:
•
Nie je upchatý odtokový otvor?
Ak vám uvedené pokyny nepomohli problém
odstrániť a porucha pretrváva naďalej, obráťte
sa na najbližšie autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
V záujme rýchleho odstránenia problémov
treba pri rozhovore so servisným technikom
uviesť model a sériové číslo spotrebiča.
Tieto údaje sú uvedené na typovom štítku,
ktorý nájdete vľavo dolu.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebiče,
poskytuje na výrobky 2-ročnú záruku. Viac
informácií o záruke nájdete na priloženom
záručnom liste.
Po dlhšom období mimo prevádzky alebo pri
prvom zapojení spotrebiča nastavte regulátor
termostatu do maximálnej polohy. Približne po
dvoch hodinách prevádzky môžete do spotrebiča vložiť mrazené potraviny a regulátor vrátiť do
strednej polohy.
Pozor
V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu dvierka mraziaceho priestoru. Ak prerušenie dodávky prúdu nebude trvať pridlho
(do 6-8 hodín) a mraziaci priestor je
plný, nie sú skladované potraviny
ohrozené (zvýšenie teploty skracuje trvanlivosť potravín).
V opačnom prípade vám odporúčame skladované potraviny skonzumovať v čo najkratšom čase.
Rozmrazovanie
Potraviny môžete rozmrazovať v chladiacom
priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti
od času, ktorý máte k dispozícii. Malé kusy
zmrazených pokrmov sa môžu dokonca bezprostredne po vybratí z mraziaceho priestoru
variť. Doba prípravy pokrmu sa však predĺži.
Príprava ľadu
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
viacerými nádobkami na ľad. Nádobky na ľad
naplňte vodou a vložte ich do mraziaceho
priestoru.
Na uvoľňovanie misiek na ľad zásadne
nepoužívajte kovové predmety.
6
11
Odmrazovanie
Výškovo nastaviteľné police
Postupom času sa na výparníku spotrebiča
vytvorí vrstva námrazy. Námraza sa odmrazuje
vždy počas prestávok v chode kompresora.
Odmrazená voda odteká žliabkom do plastovej
misky na zadnej strane spotrebiča nad kompresorom a tam sa odparuje.
Vzdialenosť medzi jednotlivými policami je
možné podľa potreby prispôsobiť. Policu vynímte a vsuňte do požadovanej polohy.
Odtokový otvor, ktorý sa nachádza uprostred žliabku v chladiacom priestore, pravidelne čistite, aby ste predišli kvapkaniu
odmrazenej vody na skladované potraviny.
Na čistenie použite príslušnú pomôcku,
ktorá je zasunutá v odtokovom otvore.
Vnútorné priečinky dvierok
Priečinky dvierok môžete prispôsobiť rôznym
druhom a veľkostiam obalov potravín.
Ak vrstva námrazy v mraziacom priestore
dosiahne hrúbku 4 mm, oškrabte ju plastovou
škrabkou. Pri oškrabovaní nie je nutné spotrebič vypnúť, alebo vybrať potraviny.
Ak je vrstva ľadu veľmi hrubá, treba mraziaci
priestor úplne odmraziť. Postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
Regulátor termostatu nastavte do polohy
“O“, alebo spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
Potraviny uskladnené v mraziacom priestore vyberte, zabaľte do novinového papiera a uschovajte na chladnom mieste.
Dvierka spotrebiča nechajte otvorené.
Odmrazenú vodu zachyťte špongiou. Po
skončení odmrazovania mraziaci priestor
vytrite dosucha.
Regulátor termostatu otočte do požadovanej polohy, resp. zasuňte zástrčku späť do
zásuvky.
Po 2-3 hodinách prevádzky môžete potraviny vložiť späť do mraziaceho priestoru.
Pozor
Pri odstraňovaní námrazy alebo uvoľňovaní misky na ľad nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by ste mohli spotrebič nenapraviteľne poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické alebo
iné prostriedky s výnimkou tých,
ktoré odporúča výrobca.
Postupujte takto:
Priečinok uvoľníte postupným tlakom v smere
šípky. Priečinok znovu zasuňte v požadovanej
výške.
Zmrazovací kalendár
Symboly predstavujú rozličné druhy potravín a
pokrmov. Príslušné čísla zase udávajú optimálnu dobu skladovania v mesiacoch. Platný je
buď vyšší alebo nižší číselný údaj, v závislosti
od kvality zmrazovaných potravín a ich predbežnej úprave pred zmrazením.
Zvýšenie teploty mrazených potravín počas odmrazovania mraziaceho priestoru môže skrátiť ich trvanlivosť.
7
TIPY
Chladenie
Mäso /všetky druhy/: zabaľte do polyetylénovej
fólie a umiestnite na sklenú policu nad nádobou
na ovocie a zeleninu.
Uvedeným spôsobom je možné skladovať
mäso v chladiacom priestore najviac 1-2 dni.
Varené pokrmy, studená strava: prikryte
a umiestnite na ľubovolnú policu.
Ovocie a zelenina: starostlivo umyte alebo
očistite a vložte do príslušnej nádoby.
Maslo a syry: zabaľte do alobalu alebo plastovej fólie, príp. umiestnite do vzduchotesnej
nádoby.
Mlieko vo fľaši: nádoby musia byť zatvorené,
umiestnite ich do príslušnej priehradky dvierok.
Banány, zemiaky, cibuľu a cesnak, odporúčame skladovať v chladiacom priestore len
ak sú zabalené.
Zmrazovanie
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Maximálne množstvo potravín vyjadrené v kg, ktoré je možné zmraziť v priebehu 24 hodín, je uvedené na typovom
štítku.
Proces zmrazovanie trvá približne 24
hodín. Počas tejto doby by ste do mraziaceho priestoru nemali pridávať žiadne ďalšie potraviny.
Zmrazujte len vysoko kvalitné, čerstvé a
čisté potraviny.
Potraviny rozdeľte na malé porcie a zmrazujte v malých baleniach. Jednak preto,
lebo sa zmrazia rýchlejšie a efektívnejšie,
a potom aj z praktických dôvodov, keď
potrebujete použiť len malé množstvo.
Berte do úvahy, že potraviny s nízkym
obsahom tuku sa vyznačujú dlhšou trvanlivosťou ako tučné potraviny. Aj soľ negatívne ovplyvňuje trvanlivosť mrazených
potravín.
Potraviny pred uložením do mraziaceho
priestoru vzduchotesne zabaľte do polyetylénovej fólie alebo alobalu.
Dbajte na to, aby sa čerstvé potraviny
nedotýkali potravín zmrazených. Zvýšením
teploty sa skracuje ich doba skladovania.
Konzumácia kociek ľadu alebo zmrzliny
hneď po ich vybratí z mraziaceho priestoru
môže mať za následok poranenie ústnej
dutiny.
•
•
•
Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.
Do balíčka k mrazenej potravine vám
odporúčame vložiť lístok s dátumom
zmrazenia, aby ste mali prehľad o dobe
skladovania.
V mraziacom priestore nikdy neskladujte sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku by mohla nádoba s nápojom explodovať, čo by mohlo spotrebič
nenapraviteľne poškodiť.
Skladovanie mrazených potravín
V záujme maximálnej doby trvanlivosti:
•
sa uistite, že zakúpené zmrazené potraviny boli v obchode správne uskladnené;
•
zabezpečte, aby boli zmrazené potraviny z
obchodu do mraziaceho priestoru prepravené čo najrýchlejšie;
•
neotvárajte dvierka spotrebiča zbytočne
často a nenechávajte ich otvorené zbytočne dlho;
•
Dodržujte odporúčanú dobu trvanlivosti na
obale výrobku.
•
Rozmrazené potraviny sa rýchlo kazia, a
preto ich nikdy znovu nezmrazujte.
ÚDRŽBA
Pred každým čistením vytiahnite
zástrčku spotrebiča z elektrickej
zásuvky.
Pozor
Tento spotrebič obsahuje vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie
údržbu a dopĺňanie vykonávať len autorizovaný
odborník.
Odstavenie
Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať,
napríklad počas dovolenky, postupujte takto:
ƒ
vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
ƒ
zo spotrebiča vyberte potraviny;
ƒ
spotrebič odmrazte, vnútorný priestor a
príslušenstvo dobre vyčistite;
ƒ
dvierka nechajte otvorené, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu, a tým sa
predišlo tvorbe nepríjemného zápachu;
Pravidelné čistenie
Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože tie môžu spotrebič poškodiť.
Vnútorný priestor vyčistite vlažnou vodou
s prídavkom vhodného neutrálneho čistiaceho
prostriedku.
Potom vnútorný priestor dôkladne vymyte
čistou vodou a vytrite dosucha.
Kondenzátor a kompresor vyčistite kefkou
alebo vysávačom. Čistenie týchto častí prispieva k úspornej prevádzke spotrebiča.
Vnútorné osvetlenie
V prípade potreby sa k vnútornej žiarovke
spotrebiča dostanete jednoduchým spôsobom:
•
vyskrutkujte skrutku na kryte;
•
odnímte pohyblivú časť tlakom v smere
šípky
Ak sa pri otvorení dvierok žiarovka nerozsvieti,
skontrolujte, či žiarovka nie je uvoľnená zo
závitu. Vypálenú žiarovku nahraďte novou
s rovnakým výkonom.
Maximálny menovitý výkon je uvedený na
svietidle.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising