Electrolux | ER7425D | User manual | Electrolux ER7425D Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux ER7425D Lietotāja rokasgrāmata
L I E T O Š A N A S
P A M Ā C Ī B A
LEDUSSKAPIS - SALDĒTAVA
ER 7425 D
SATURA RĀDĪTĀJS
Jūsu drošībai ...........................................................................................................................................................
Vispārīgi drošības norādījumi. ............................................................................................................................
Serviss un remonta darbi. ..................................................................................................................................
Iekārtas izmantošana. ........................................................................................................................................
Uzstādīšana un pieslēgšana. .............................................................................................................................
Apkārtējās vides aizsardzība. ............................................................................................................................
3
3
3
3
3
4
Uzstādīšana un pieslēgšana ...................................................................................................................................
Novietojums. ......................................................................................................................................................
Aizmugurējie distanceri. .....................................................................................................................................
Ledusskapja iekšpuses tīrīšana. ........................................................................................................................
Durvju iekares nomaiņa. ....................................................................................................................................
Elektropieslēgums. .............................................................................................................................................
4
4
4
4
4
5
Tehniskie raksturlielumi .......................................................................................................................................... 5
Ledusskapja funkcijas ............................................................................................................................................
Ekspluatācijas uzsākšana. .................................................................................................................................
Temperatūras regulēšana. .................................................................................................................................
Produktu uzglabāšana. ......................................................................................................................................
Sasaldēšana. .....................................................................................................................................................
Saldētu produktu uzglabāšana. ..........................................................................................................................
Plaukti ar regulējamu augstumu. ........................................................................................................................
Durvju plaukti un šķidruma nodalījums. ..............................................................................................................
Atkausēšana. .....................................................................................................................................................
Ledus gabaliņu pagatavošana. ..........................................................................................................................
Atkausēšana. .....................................................................................................................................................
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
Tīrīšana un kopšana ................................................................................................................................................ 8
Regulāra tīrīšana. .............................................................................................................................................. 8
Ekspluatācijas pārtraukšana. ............................................................................................................................. 8
Serviss un rezerves daļas ....................................................................................................................................... 8
Pirms griešanās pie klientu apkalpošanas dienesta… ....................................................................................... 8
Iekšējais apgaismojums. .................................................................................................................................... 8
ER 7425 D
2
JŪSU DROŠĪBAI
Ir ļoti būtiski, lai šī lietošanas
pamācība tiktu uzglabāta kopā ar
ledusskapi un nepieciešamības
gadījumā būtu pieejama. Vienmēr
pievienojiet pamācību iekārtai, vienalga, vai Jūs maināt dzīves
vietu vai nododat ledusskapi
kādas citas personas lietošanā.
Jānodrošina, lai iekārtas lietotājs vienmēr varētu
iepazīties ar pamācībā ietvertajiem norādījumiem.
Šeit ietvertie norādījumi tiek doti, vadoties no Jūsu
drošības apsvērumiem. Ir svarīgi, lai Jūs ar tiem rūpīgi
iepazītos, pirms Jūs pieslēdzat ledusskapi un uzsākat
tā lietošanu.
Vispārīgi drošības norādījumi.
! Ledusskapis paredzēts pieaugušo lietošanai. Nekad
neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledusskapi vai darboties ar
tā regulatoriem.
! Ir bīstami jebkādā veidā mainīt iekārtas īpašības
vai to pārbūvēt.
! Pievērsiet uzmanību tam, lai elektriskā pieslēguma
kabelis netiktu iespiests zem ledusskapja.
! Pirms veikt ledusskapja tīrīšanas vai apkopes
darbus, vienmēr izslēdziet to un atvienojiet no elektriskā
tīkla.
! Ledusskapis ir smags. Esiet uzmanīgi, to pārvietojot.
! Ledus gabaliņi un saldējums var izraisīt smagus
apsaldējumus, ja tos mēģina aiztikt vai ēst tūlīt pēc
izņemšanas no saldējamās kameras.
! Jāuzmanās, lai netiktu bojāts iekārtas aukstuma
agregāts (šķidruma noplūdes risks).
! Ledusskapi nedrīkst novietot pārāk tuvu radiatoriem
vai plītīm.
! Ledusskapi nedrīkst novietot vietā, kas ilgstoši ir
pakļauta saules staru iedarbībai.
! Ledusskapja aizmugurē jānodrošina pietiekoša
ventilācija, lai izvairītos no cirkulācijas loka bojājumiem.
! Tikai saldētavām (iebūvējamiem modeļiem):
vislabākā uzstādīšanas vieta ir pagrabā vai apakšējā stāvā.
! Ledusskapī nedrīkst izmantot nekādas elektriskas
iekārtas (piemēram, saldējuma gatavošanas iekārtas), ja
šādu izmantošanu neparedz attiecīgo iekārtu ražotājs.
Serviss un remonta darbi.
! Visus instalācijas darbus, kas nepieciešami
ledusskapja uzstādīšanai, drīkst veikt tikai kompetents
elektromontieris vai cits attiecīgās nozares speciālists. Tas
pats attiecas arī uz elektriskā kabeļa pagarinājumu
pievienošanu.
! Iekārtas remonta un apkopes darbus drīkst veikt
tikai autorizēts servisa uzņēmums ar atbilstošu pieredzi.
Jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.
! Nekādā gadījumā nemēģiniet veikt iekārtas remontu
paši saviem spēkiem.
ER 7425 D
! Ja remonta darbus veic personas ar nepietiekamām
zināšanām, tas var novest pie ievainojumiem vai īpašuma
bojājumiem, kā arī kļūt par cēloni ledusskapja funkciju
ietekmēšanai. Griezieties pie tuvākās servisa darbnīcas
un vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
! Šī ledusskapja cirkulācijas sistēmā ir ogļūdeņradis.
Tāpēc apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai
kompetents speciālists.
! Iekārtas tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet metāla
priekšmetus, jo tas var izraisīt bojājumus.
Iekārtas izmantošana.
! Izmantojiet iekārtu tikai tādiem mērķiem, kādiem tā
ir paredzēta.
! Saldētos produktus pēc atkausēšanas nedrīkst no
jauna sasaldēt.
! Noteikti ievērojiet ražotāja dotās instrukcijas
attiecībā uz produktu uzglabāšanas laiku. Skat. attiecīgos
norādījumus.
! Ledusskapja iekšējā kanālu sistēmā cirkulē
aukstuma aģents. Ja šie kanāli tiek pārdurti, ledusskapi
un tajā ievietotos produktus iespējams neatgriezeniski
sabojāt. Tāpēc nekādā gadījumā neizmantojiet asus vai
smailus priekšmetus sarmas vai ledus kārtiņas
noņemšanai. Sarmas kārtiņu iespējams noņemt ar
ledusskapja piederumos ietilpstošā skrāpja palīdzību.
Lielākus ledus gabalus nedrīkst lauzt vai dauzīt. Vienmēr
ļaujiet ledum atkausēšanas laikā nokust pašam. Skat.
norādījumus par iekārtas atkausēšanu.
! Saldētavā nekad nedrīkst uzglabāt putojošus vai
ogļskābo gāzi saturošus dzērienus, jo pudeles var uzsprāgt
un nodarīt ledusskapim bojājumus.
! Atkausēšanas paātrināšanai nedrīkst izmantot citas
metodes, kā tikai tās, ko iesaka iekārtas izgatavotājs.
Nedrīkst izmantot mehāniskus un citus mākslīgus
kausēšanas palīglīdzekļus.
Uzstādīšana un pieslēgšana.
! Kondensators un kompresors, kas atrodas iekārtas
aizmugurē, normālas darbības laikā sasilst. Tādēļ
jānodrošina ventilācija, kas atbilst attēlā redzamajām
minimālajām prasībām attiecībā uz ventilācijas
atstatumiem.
! Tāpēc: ledusskapja ventilācijas atveres nedrīkst
aizsegt vai novietot tām priekšā jebkādus priekšmetus.
! Noteiktas ledusskapja daļas tā lietošanas gaitā
sasilst. Tāpēc jārūpējas par to, lai tiktu nodrošināta
pietiekoša ventilācija. Ventilācijas trūkums var novest pie
ledusskapja daļu bojājumiem vai pārtikas produktu
sabojāšanās. Skat. norādījumus par uzstādīšanu un
pieslēgšanu.
! Jārūpējas, lai tās daļas, kas ledusskapja darbības
laikā sasilst, nebūtu pieejamas Tāpēc, ja iespējams,
novietojiet ledusskapi ar minētajām daļām pret sienu.
! Ja ledusskapis pārvietots horizontālā stāvoklī,
pastāv risks, ka eļļa no kompresora ir iekļuvusi dzesēšanas
cirkulācijas sistēmā. Tāpēc pirms ledusskapja ieslēgšanas
3
vismaz divas stundas pagaidiet, lai eļļa ieplūst atpakaļ
kompresorā.
Apkārtējās vides aizsardzība.
Šī ledusskapja sistēmā nav iepildītas gāzes, kas
varētu būt kaitīgas ozona slānim. Tas attiecas gan uz
dzesēšanas sistēmu, gan arī uz izolācijas materiāliem.
Ledusskapi un saldēšanas kameru nedrīkst izmest
parastajos sadzīves atkritumos. Centieties nesabojāt
dzesēšanas agregātu, kas atrodas ledusskapja
aizmugurē siltummaiņa tuvumā. Informāciju par to,
kādi ir lokālie atkritumu pārstrādes noteikumi, Jūs
varat saņemt vietējā pašvaldībā.
Materiāli, kas apzīmēti ar simbolu
pārstrādei otrreizējās izejvielās.
, ir nododami
UZSTĀDĪŠANA UN PIESLĒGŠANA
Ja ledusskapja ekspluatācija tiek izbeigta, un
vecajam ledusskapim, atšķirībā no šī, kuram ir
magnētiskā durvju fiksācija, durvis tika aizvērtas ar
atsperes mehānisma palīdzību, pirms tā izmešanas
atkritumos durvju aizslēgs jāsabojā, lai ledusskapī
nejauši nevarētu ieslēgties rotaļājošies bērni.
Novietojums.
Ledusskapi nedrīkst novietot vietā, kur tas ir pakļauts
tiešai saules staru iedarbībai, vai pārāk tuvu kādam siltuma
avotam (krāsnij, pavardam).
Visefektīvāk iekārta darbojas, ja telpā, kurā tā ir uzstādīta,
tiek nodrošināta temperatūra no 10oC līdz 32oC.
Ap ledusskapi jānodrošina brīva gaisa cirkulācija.
Vislabāk iekārta darbosies, ja starp tās augšējo malu un
plauktu vai citu virs iekārtas novietotu virsmu tiks
nodrošināts vismaz 5 mm liels atstatums (skat. 1/A attēlu).
1. att.
Ventilācijas atveres ir aprīkotas ar restītēm.
Ideāls ledusskapja novietojums parādīts 1/B attēlā (bez
jebkādām virs iekārtas novietotām virsmām).
Ledusskapja līmeņošanu jāveic, izmantojot tā
regulējamās kājiņas.
Svarīgi!
Iekārtai jānodrošina efektīvs zemējums. Šim nolūkam
elektriskajam kabelim vai kontaktdakšai paredzēts speciāls
zemējuma kontakts. Ja vietējā elektriskā tīkla kontaktam
nav iespējas pieslēgt zemējumu, iekārta jāaprīko ar
speciālu zemējuma vadu, ko instalē kompetents elektriķis
saskaņā ar spēkā esošajiem tehniskajiem priekšrakstiem.
Iekārtas izgatavotājs neuzņemas nekāda veida
atbildību gadījumos, kad nav ievēroti drošības un
ekspluatācijas noteikumi.
Ledusskapi jāpieslēdz zemētam 220-230 V elektriskajam
kontaktam. Pagarinātāju izmantot nedrīkst.
Šī iekārta atbilst Eiropas Kopienas direktīvām Nr. 87/
308 (02.06.87.) par radiotraucējumu novēršanu.
CE Šī iekārta izgatavota saskaņā ar sekojošu Eiropas
Kopienas direktīvu prasībām:
- 73/23 EEG (pieņemtas 19.02.73., par zemu spriegumu);
- 89/336 EEG (pieņemtas 03.05.89.), par
elektromagnētisko atbilstību) un šo direktīvu vēlāk
pieņemtajām izmaiņām.
Ledusskapja iekšpuses tīrīšana.
Pirms ledusskapja ekspluatācijas uzsākšanas jānovērš
tā iekšienē esošā smaka, kas ir raksturīga jaunām, tikko
izgatavotām iekārtām. Tas jāveic ar remdenu ūdeni, kuram
pievienots neliels daudzums maigu ziepju. Neizmantojiet
šim nolūkam abrazīvus pulverus.
Durvju iekares nomaiņa.
Pirms uzsākt jebkāda veida darbus pie ledusskapja,
tas jāatvieno no elektriskā tīkla.
Aizmugurējie distanceri.
2. att.
ER 7425 D
Maisiņā atrodami 2 distanceri, kas jāievieto šim
nolūkam paredzētajās atverēs ledusskapja aizmugurē.
Lai piestiprinātu distancerus, jāizskrūvē skrūves, starp
skrūvēm un virsmu jānovieto distanceri, bet pēc tam
skrūves jāieskrūvē atpakaļ vietā.
3. att.
4
Noņemiet kājiņas (3) un (2).
Noņemiet apakšējo stiprinājumu (1).
! Ļaujiet augšējām durvīm noslīdēt no vidējā
stiprinājuma (H) un noņemiet to.
! Noņemiet augšējās durvis no tapas (5) un
noskrūvējiet tapu. Pieskrūvējiet tapu pretējā pusē,
izmantojot šim nolūkam paredzēto atveri.
! Ielieciet augšējās durvis un piestipriniet vidējo
stiprinājumu pretējā pusē.
! Ielieciet apakšējās durvis un piestipriniet apakšējo
stiprinājumu (1) pretējā pusē.
! Piemontējiet kājiņas (3) un (2).
! Noskrūvējiet durvju rokturi un pielieciet to pretējā
pusē.
! Pirms roktura noskrūvēšanas jāizņem skrūvju
uzmavas (5. attēls).
!
!
4. att.
Elektropieslēgums.
Pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts uz ledusskapja
datu plāksnītes, sakrīt ar spriegumu vietējā elektriskajā
tīklā.
Pieļaujama sprieguma vērtības nobīde par +/- 6%.
Lai pielāgotu ledusskapi citam spriegumam, jāpieslēdz
piemērots transformators ar atbilstošo pretestību.
5. att.
6. att.
TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
Tehniskie raksturlielumi atrodami uz datu plāksnītes, kas atrodas ledusskapja iekšpusē, kreisajā malā.
LEDUSSKAPJA FUNKCIJAS
Ekspluatācijas uzsākšana.
! Pieslēdziet ledusskapi elektriskajam tīklam un
pārbaudiet, vai, kad tiek atvērtas tā durvis, iedegas
iekšējais apgaismojums un vai tas nodziest, kad durvis
aizver.
! Pagrieziet temperatūras regulatoru, kas atrodas
ledusskapja iekšpusē, labajā pusē, pulksteņa rādītāja
kustības virzienā, līdz tas atstāj pozīciju “O”, kā rezultātā
ledusskapis uzsāk darboties.
Temperatūras regulēšana.
! Ledusskapim
ir automātisks iekšējais
apgaismojums.
! Temperatūras regulatoru jāpagriež pulksteņa
rādītāja kustības virzienā, vienmēr no zemākas atzīmes
ER 7425 D
uz augstāku jeb no mazāka aukstuma uz lielāku. Tas
nozīmē, ka zemākā atzīme = augstākā temperatūra
ledusskapja iekšienē, bet augstākā atzīme = zemākā
temperatūra ledusskapja iekšienē.
! Tas, kāda temperatūra ir jānoregulē, ir atkarīgs,
piemēram, no apkārtējās temperatūras, no tā, kāda
temperatūra ir telpā, kurā ledusskapis ir novietots, cik bieži
tiek virinātas ledusskapja durvis, cik daudz produktu tajā
atrodas un kā tiek nodrošināta gaisa cirkulācija.
! Vairumā gadījumu vispiemērotākais ir kāds no
regulatora starpstāvokļiem.
! Iekārta tiek izslēgta, pagriežot temperatūras
regulatoru pozīcijā “O”..
5
Svarīgi!
Kompresors darbojas visu laiku, ja temperatūras
regulators noregulēts maksimālajā pozīcijā, ja
apkārtējās telpas temperatūra ir ļoti augsta vai ja
ledusskapī ievietots liels daudzums produktu. Tādā
gadījumā uz aizmugurējās iekšējās sienas veidojas
ledus kārtiņa. No tā iespējams izvairīties, pagriežot
temperatūras regulatoru zemākā pozīcijā, lai iekārtā
būtu augstāka temperatūra, darbotos automātiskā
atkausēšana un samazinātos strāvas patēriņš.
Produktu uzglabāšana.
Vēsuma kamera paredzēta ikdienā lietojamu produktu
uzglabāšanai un dzērienu atdzesēšanai.
Ledusskapis darbojas nevainojami, ja ledusskapī
neievieto siltus produktus vai šķidrumus, no kuriem izdalās
tvaiks (piemēram, zupas un buljonus). Vienmēr pārklājiet
produktus vai ievietojiet tos, piemēram, alumīnija folijā vai
plastmasas plēvē, ja tiem piemīt spēcīga specifiska smaka
vai smarža. Un vēl viens ieteikums: svaigu gaļu iepakojiet
plastmasas plēvē un novietojiet uz stikla plaukta.
Šādā veidā gaļu var uzglabāt ne vairāk kā 1-2 dienas.
Gatavie ēdieni, aukstās plates utt. jāuzglabā apklātā
veidā. Tos var novietot uz jebkura no plauktu režģiem.
Augļus un dārzeņus pēc iepriekšējas notīrīšanas un
nomazgāšanas jāuzglabā dārzeņu nodalījumos.
Sviests un siers jāievieto speciālos traukos, kuros nevar
iekļūt gaiss, vai hermētiski jāietin alumīnija folijā vai
plastmasas plēvē.
Piens jāuzglabā slēgtā iepakojumā dzērienu nodalījumā
durvju iekšpusē.
Sasaldēšana.
Saldētava, kas apzīmēta ar zvaigznītēm
, ir
speciāli piemērota svaigu produktu sasaldēšanai, kā arī
saldētu produktu un saldējuma uzglabāšanai.
Kad tiek veikta sasaldēšana, nav nepieciešams pagriezt
temperatūras regulatoru projām no normālās pozīcijas.
Tomēr, ja ir nepieciešams produktu sasaldēšanu veikt ļoti
ātri, termostats jānoregulē maksimālajā pozīcijā. Ja
temperatūra ledusskapī kļūst zemāka par 0oC, termostats
jāpagriež pozīcijā, kas atbilst augstākai temperatūrai.
Sasaldējamos produktus ievietojiet kādā no
nodalījumiem. Vienā reizē nemēģiniet sasaldēt lielāku
produktu daudzumu nekā norādīts uz datu plāksnītes.
Daži padomi, kas jāievēro, sasaldējot produktus:
! sasaldēt ieteicams tikai augstas kvalitātes, svaigus
un notīrītus produktus,
! lai sasaldēšana notiktu ātrāk, produkti jāsadala
mazākās porcijās, turklāt, tā būs vieglāk arī izņemt un
sadalīt produktus, kad tie būs sasaluši, un nebūs
nepieciešams atkausēt nevajadzīgi lielus produktu
daudzumus,
! atcerieties, ka pārtikas produkti, kas satur mazāk
taukvielu, uzglabājas ilgāk nekā produkti ar lielāku tauku
saturu un ka sāls saīsina uzglabāšanas laiku,
! produkti jāuzglabā, ievīstīti gaisa necaurlaidīgā
alumīnija folijā vai plastmasas plēvē,
ER 7425 D
! saldētavā nedrīkst ievietot dzērienus, kas satur
ogļskābo gāzi, un siltus produktus,
! traukus, kuros tiek uzglabāti produkti, nekad nedrīkst
piepildīt līdz malām,
! nekad neēdiet saldējumu, kas tikko izņemts no
saldētavas, pretējā gadījumā tas var radīt nopietnus
apsaldējumus,
! ir mērķtiecīgi uzrakstīt uz etiķetes vai uz nodalījuma
produktu sasaldēšanas vai uzglabāšanas laiku, jo tādējādi
Jums būs iespējams efektīvāk kontrolēt uzglabāšanas
termiņu ievērošanu,
! ja sprieguma padeves traucējumu gadījumā
produkti paspējuši atkust, tos vispirms termiski jāapstrādā,
bet tikai pēc tam drīkst sasaldēt atkārtoti,
! saldētie produkti īsāka sprieguma padeves
pārtraukuma gadījumā saldētavā bez problēmām
uzglabājami 6-8 stundas, ja saldētavas nodalījums ir pilns
un ja netiek virinātas durvis.
Saldētu produktu uzglabāšana.
Ja ledusskapis nav lietots ilgāku laiku, temperatūras
regulators jāpagriež maksimālajā pozīcijā vismaz divas
stundas pirms tam, kā saldētavas nodalījumā tiek ievietoti
saldētie produkti. Pēc tam temperatūras regulatoru var
noregulēt atpakaļ normālajā pozīcijā.
Padomi saldētu produktu iegādei un
uzglabāšanai.
! Ievērojiet uzglabāšanas rekomendācijas, ko uz
produktu iepakojuma devis to izgatavotājs.
! Jāiegādājas tikai augstas kvalitātes, kārtīgi
sasaldētus produktus, kas ir uzglabāti, atbilstoši tie
jātransportē un jāievieto saldētavā pēc iespējas drīz pēc
iegādāšanās.
! Ja sprieguma padevē radies pārrāvums,
ledusskapis visu laiku ir jāatstāj aizvērts.
! Ja produkti ir paspējuši daļēji atkust, tos atkārtoti
sasaldēt nedrīkst. Šādi produkti jāizmanto maksimāli 24
stundu laikā.
Plaukti ar regulējamu augstumu.
Produktu ievietošanas līmeni var mainīt, izņemot
plauktus ārā un ievietojot tos citā augstumā.
7. att.
Lai efektīvāk izmantotu ledusskapja tilpumu, plaukta
priekšējo daļu iespējams atlocīt uz aizmuguri.
6
Durvju plaukti un šķidruma
nodalījums.
10. att.
8. att.
9. att.
Lai padarītu iespējamu dažāda lieluma produktu
iepakojumu uzglabāšanu ledusskapī, durvju plauktiem un
šķidruma nodalījumam ir regulējams augstums.
Jārīkojas sekojoši:
pakāpeniski jāizvelk plaukti ar bultiņu norādītajā virzienā
un jāievieto tie nepieciešamajā augstumā.
projām, bet gan ieplūdīs ledusskapī un saslapinās tajā
ievietotos produktus.
Saldēšanas kamerā sakrājas ledus jeb sarmas kārtiņa,
kas jānoņem ar plastmasas skrāpja palīdzību, kad tā
sasniegusi 4 mm biezumu. Lai noskrāpētu ledu, sprieguma
padeve ledusskapim nav jāpārtrauc un saldētie produkti
no saldētavas nav jāizņem.
Ledus noņemšanai no iztvaicētāja nekādā gadījumā
nedrīkst izmantot asus metāla priekšmetus. Pretējā
gadījumā iekārtai var tikt nodarīti bojājumi.
Atkausēšanas paātrināšanai nedrīkst izmantot citas
metodes, kā tikai tās, ko iesaka iekārtas izgatavotājs.
Kad ledus kārta ir kļuvusi bieza, no tās jāatbrīvojas, veicot
pilnīgu atkausēšanu. Jārīkojas sekojoši:
! jāpagriež temperatūras regulators “O” stāvoklī vai
jāatvieno kontaktdakša no sienas rozetes;
! jāietin saldētie produkti daudzās kārtās saliktā avīžu
papīrā un jāuzglabā pēc iespējas aukstā vietā;
! atstājiet saldēšanas kameras durvis atvērtas un uz
augšējā plaukta ievietojiet trauku ūdens savākšanai,
atveriet korķīti, kā parādīts attēlā,
Atkausēšana.
Saldēto produktu atkausēšanu pirms to lietošanas var
veikt istabas temperatūrā vai ledusskapja vēsuma kamerā,
ar nosacījumu, ka ir pietiekoši daudz laika.
Mazākus gabalus vai porcijas iespējams gatavot arī
saldētā veidā, taču šādā gadījumā jāņem vērā, ka
palielināsies pagatavošanai nepieciešamais laiks.
Ledus gabaliņu pagatavošana.
Ledusskapim ir divas formiņas, kas paredzētas ledus
gabaliņu pagatavošanai. Piepildiet tās ar ūdeni un ievietojiet
saldētavas nodalījumā. Ledus gabaliņus var izņemt,
paliekot trauciņu zem tekošā ūdens strūklas.
Atkausēšana.
Pie normāla ledusskapja ekspluatācijas režīma ikreiz,
kad kompresora darbība tiek apturēta, uz iztvaicētāja
esošais ledus kūst.
Ūdens, kas veidojas šīs kušanas rezultātā, caur atverei
ledusskapja aizmugurējā sienā ieplūst ūdens uzkrāšanas
traukā, kas atrodas aizmugurē, un no turienes iztvaiko.
Atcerieties, ka regulāri jāiztīra kušanas ūdens noteka,
kas atrodas ledusskapja iekšpusē, aizmugurējās
sienas vidū. Ja tas netiks izdarīts, ūdens neaiztecēs
ER 7425 D
11. att.
! pēc atkausēšanas nožāvējiet vai noslaukiet ūdeni
no saldētavas iekšējās virsmas un aizveriet korķīti,
! uzglabājiet plastmasas skrāpi turpmākajai
izmantošanai,
! pagrieziet temperatūras regulatoru atpakaļ
normālajā pozīcijā vai pieslēdziet kontaktdakšu pie tīkla.
Pēc divām vai trim stundām iespējams ievietot saldētos
produktus atpakaļ saldēšanas kamerā.
Uzmanību!
Ledusskapja atkausēšanas laikā temperatūra produktos
nedaudz paaugstinās, un tā rezultātā var samazināties
uzglabāšanas laiks.
7
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no
sienas rozetes.
Regulāra tīrīšana.
Ledusskapi no iekšpuses iztīriet ar remdenu ūdeni,
kuram pievienots neliels daudzums sodas.
Ekspluatācijas pārtraukšana.
Ja ledusskapis netiek izmantots, piemēram, atvaļinājuma
laikā, jārīkojas sekojoši:
! izvelciet kontaktdakšu no sienas rozetes;
! iztukšojiet vēsuma kameru un saldētavu;
! iztīriet ledusskapi no iekšpuses;
! atstājiet ledusskapja durvis atvērtas, lai nebūtu
iespējama nepatīkamu smaku un pelējuma veidošanās.
Iekšējais apgaismojums.
Kvēlspuldze, kas atrodas ledusskapja iekšpusē,
pārbaudāma sekojošā veidā:
! jāizskrūvē lampas pārsega skrūves;
! kustīgā detaļa jāizspiež, kā tas parādīts attēlā.
Ja iekārtas durvis ir atvērtas, bet apgaismojums
nedarbojas, jāpārbauda, vai kvēlspuldze ir ieskrūvēta
kārtīgi. Ja spuldze tomēr nedeg, tā jānomaina pret jaunu
spuldzi, kurai ir tāda pati jauda.
Kvēlspuldzes jauda un tips ir norādīti uz tās pārsega.
SERVISS UN REZERVES DAĻAS
Pirms griešanās pie klientu
apkalpošanas dienesta…
Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, vispirms,
izmantojot instrukcijā dotos norādījumus, pamēģiniet tos
novērst paši saviem spēkiem.
Ja Jūs griezīsieties pēc palīdzības pie klientu
apkalpošanas dienesta gadījumos, kad iekārtai konstatēti
kādi no iepriekšminētajā nodaļā uzskaitītajiem bojājumiem,
servisa darbinieku izsaukums arī garantijas laikā nebūs
bezmaksas.
Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad iekārtas
ekspluatācijā nav ievēroti lietošanas pamācībā dotie
norādījumi.
ER 7425 D
Kad Jūs izsaucat servisa darbiniekus vai pasūtāt
rezerves daļas, Jums jānorāda Jūsu iekārtas modeļa
apzīmējums, ražojuma numurs un sērijas numurs. Šo
informāciju Jūs atradīsiet uz datu plāksnītes.
Modelis: __________________________
Ražojuma Nr. ______________________
Sērijas Nr. ________________________
Pirkuma datums:___________________
8
LATVIJA, Rīga, Kr. Barona 130/2, tel. 7272978. Servisa centrs, Rīga, Kr. Barona 130, tel. 7297821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising