Electrolux | ERB2436 | User manual | Electrolux ERB2436 Korisnički priručnik

Electrolux ERB2436 Korisnički priručnik
KOMBINIRANI HLADNJAK
ERB 2436
UPUTE ZA UPORABU
1
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Jako je važno da se knjižica s uputstvima za uporabu čuva zajedno s uređajem radi kasnijeg
čitanja. Ako se uređaj prodaje ili premješta, provjerite da se uputstva za uporabu nalaze
zajedno s uređajem, tako da se novi vlasnik može upoznati s uporabom uređaja i važnim
upozorenjima.
Ako se ovim uređajem, što ima magnetska brtvila na vratima, zamjenjuje stari uređaj s
opružnom bravom (kvakom) na vratima ili poklopcu, osigurajte da ta brava bude
onesposobljena prije nego se stari uređaj odbaci. Tako ćete izbjeći da ovaj postane smrtnom
zamkom za dijete.
Prije postavljanja i korištenja uređaja pročitajte pažljivo ovu uputu za uporabu.
Ona sadrži sigurnosne napomene, savjete, informacije i ideje.
Općenite sigurnosne napomene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj je namijenjen da njime rukuju
odrasle osobe. Djeci ne treba dopustiti
igranje s uređajem i njegovim kontrolama.
Opasno je mijenjati na bilo koji način
specificirane vrijednosti i značajke ovog
uređaja.
Prije nego se obavlja bilo kakvo čišćenje ili
održavanje, treba uređaj isključiti i iskopčati
iz mrežnog napajanja.
Uređaj je težak. Potreban je oprez pri
njegovom pomicanju.
Sladoled na štapiću može prouzročiti
ozebline ako se jede neposredno nakon
vađenja iz uređaja.
Pazite da ne oštetite unutrašnje stijenke
uređaja kako ne bi došlo do izlijevanja
rashladnog sredstva.
Uređaj ne smije biti postavljen blizu
izvora topline (radijatori, plinske peći).
Izbjegavajte dulja izlaganja uređaja
izravnim sunčevim zrakama.
Sa stražnje strane uređaja treba
osigurati pravilno prozračivanje. Trebate
paziti da ne dođe do oštećenja
rashladnog kruga.
U unutrašnjosti hladnjaka nemojte
koristiti druge električne aparate (stroj
za izradu sladoleda).
•
Uporaba
•
•
•
Servis, popravci
•
•
•
provode neupućene osobe mogu
prouzročiti povredu ili još teže kvarove.
Javite se Vašem servisnom centru i uvijek
zahtijevajte ugradnju originalnih rezervnih
dijelova.
Ovaj uređaj u svom rashladnom sistemu
sadrži ugljikovodike; popravke i punjenjenje
rashladnog sistema treba napraviti
osposobljeno tehničko osoblje servisa.
•
Sve električarske radove potrebne pri
postavljanju uređaja mora obaviti
osposobljeni električar ili stručna osoba.
Ovaj uređaj treba biti servisiran u
ovlaštenom servisnom centru, a ugrađivati
se smiju samo originalni rezervni dijelovi.
Ni u kojem slučaju nemojte pokušavati
popravljati uređaj sami. Popravci koje
•
2
Kućanski hladnjaci i zamrzivači namijenjeni
su isključivo za spremanje jestivih
prehrambenih proizvoda.
Najbolji učinci rada su pri temperaturi
prostorije između +18°C i +43°C (klasa T),
+18°C i +38°C (klasa ST), +16°C i +32°C
(klasa N) ili između +10°C i +32°C (klasa
SN).
Klasa Vašeg uređaja je napisana na pločici
s tehničkim podacima.
Upozorenje: kada je temperatura okoline
izvan raspona određenog za klasu ovog
uređaja obavezno se držite slijedećih uputa:
kada temperatura okoline padne ispod
minimalne razine, ne može se jamčiti
temperatura u odjeljku zamrzivača; zato
Vam savjetujemo da pohranjene namirnice
iskoristite što prije.
Zamrznuta hrana ne smije se ponovo
zamrzavati nakon što je jednom odmrznuta.
Treba se doslovno držati uputa proizvođača
hrane. Pročitajte upute koje se na to
odnose.
Unutrašnja stijenka uređaja sastoji se od
kanala kroz koje teče rashladno sredstvo.
Ako bi ti kanali bili probijeni, došlo bi do
nepopravljivog oštećenja uređaja i
propadanja hrane.
NE KORISTITE OŠTRE PREDMETE za
•
•
•
struganje inja ili leda. Inje se može ukloniti
plastičnim strugalom. Ni u kojem slučaju
nemojte led silom odvajati od obloge.
Led treba pustiti da se otopi pri odleđivanju
uređaja.
Ne stavljajte pjenušava ili gazirana pića u
zamrzivač, jer proizvode tlak u boci, koja
zbog toga može eksplodirati i prouzročiti
oštećenje uređaja.
Nemojte koristiti mehaničke naprave niti
bilo kakvo umjetno sredstvo za ubrzavanje
odleđivanja, osim onog što je preporučio
proizvođač.
Kako bi izbjegli oštećenje uređaja, nikad
nemojte za čišćenje koristiti metalne
predmete.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj ni u svom rashladnom krugu
niti u izolacijskim materijalima ne sadrži
plinove koji oštećuju ozonski omotač.
Uređaj ne smije biti bačen zajedno s
gradskim otpatcima i smećem.
Pazite da ne oštetite rashladni sistem,
posebice sa stražnje strane u blizini
izmjenjivača topline.
Dotrajao uređaj treba odložiti u za to
namijenjena odlagališta.
Materijali označeni simbolom
reciklirati.
Odlaganje dotrajalog uređaja
Postavljanje
•
•
•
•
•
mogu se
Za vrijeme rada kompresor i kondenzator
sa stražnje strane uređaja se zagrijavaju.
Radi sigurnosti mora se osigurati dobro
prozračivanje kao što je to prikazano na
slici.
Pažnja! Osigurajte da su otvori za
prozračivanje uvijek neometani.
Mora se osigurati da uređaj ne stoji na
kabelu mrežnog napajanja.
Važno: ako je mrežni kabel oštećen, treba
ga zamijeniti u ovlaštenom servisnom
centru.
Ako je uređaj prevožen u vodoravnom
položaju, moguć je prodor ulja iz
kompresora u rashladno sredstvo.
Preporučljivo je pričekati najmanje dva sata
prije spajanja uređaja, kako bi se ulje
povuklo natrag u kompresor.
Neki dijelovi uređaja se tijekom rada
zagrijavaju. Uvijek osigurajte pravilno
prozračivanje jer bi u suprotnom moglo doći
do kvara uređaja i mogućeg kvarenja
pohranjene hrane. Vidi poglavlje
«Postavljanje».
Dijelovi uređaja koji se zagrijavaju ne smiju
biti dostupni. Kad god je to moguće okrenite
stražnju stranu uređaja prema zidu.
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva.
Umjesto toga treba biti uručen prikladnim
sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i
električkih aparata. Ispravnim odvoženjem
ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi,
koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo vas da kontaktirate lokalni
gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz
domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
3
POSTAVLJANJE
Smještaj
Smjestite uređaj podalje od svakog izvora
topline, kao što su: radijatori, bojleri, peći,
izravne sunčeve zrake, itd.
Iz sigurnosnih razloga, najmanje potrebno
prozračivanje treba biti kao što je prikazano na
slici:
Uređaj postavljen ispod obješenog zidnog
kuhinjskog elementa (vidi sliku A).
Uređaj postavljen bez obješenog kuhinjskog
elementa iznad (vidi sliku B).
PAŽNJA!
Treba biti moguće isključiti uređaj iz mrežnog
napajanja: kabel mrežnog napajanja nakon
postavljanja treba biti lako dostupan.
Pažnja: Pazite da otvori za prozračivanje
ostanu slobodni od zapreka.
Dvije podesive nožice na podnožju uređaja
omogućuju da ga pravilno poravnate.
Držači za police
Vaš uređaj je opremljen sa držačima polica koji
osiguravaju police tijekom transporta.
Za njihovo uklanjanje postupite na slijedeći
način:
Podignite policu sa stražnje strane i gurnite ju
u smjeru strelica sve dok se ne oslobodi,
potom maknite držače.
Stražnji razmaknici
U vrećici u uređaju nalaze se dva razmaknika
koji moraju biti pričvršćeni u posebne otvore sa
stražnje strane uređaja.
Umetnite razmaknike u otvore, pazeći da je
strelica (A) postavljena kao na slici.
Potom okrenite razmaknike za 45° sve dok se
ne zaglave u svoj položaj (strelica (A) u okomit
položaj).
4
Električno spajanje
Prije nego uključite uređaj u mrežno napajanje,
provjerite jesu li napon i frekvencija na pločici s
tehničkim podacima odgovarajući kućnom
napajanju.
Odstupanje veće od +/- 6% ispod ili iznad
propisanog napona nije prihvatljivo.
Za prilagodbu uređaja drugom naponu koristite
odgovarajući auto-transformator.
Uređaj mora biti uzemljen.
Utikač je opremljen kontaktom za tu namjenu.
Ako utičnice u Vašoj kućnoj mreži nisu
uzemljene, spojite uređaj sa zasebnim
uzemljenjem.
To treba učiniti osposobljeni električar u skladu
s postojećim sigurnosnim propisima.
Proizvođač otklanja svaku odgovornost
ukoliko ovi sigurnosni propisi nisu
poštovani.
-
Ovaj je uređaj u skladu sa EEC
normama:
87/308 EEC od 02.06.87. (Norma o
prigušenju radio-smetnji).
73/23 EEC od 19.02.73. (Norma o
niskom naponu) i kasnije promjene.
89/336 EEC od 03.05.89. (Norma o
elektromagnetskoj usklađenosti) i
kasnije promjene.
5
Promjena smjera otvaranja vrata
Isključite kabel uređaja iz utičnice prije nego
započnete s promjenom smjera otvaranja vrata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Skinite rešetku za prozračivanje (D).
Odvijte donju šarku (E) odvijanjem njenih
učvršćenih vijaka.
Uklonite donja vrata tako da ih odvojite sa
središnje šarke.
Odvijte središnju šarku (H).
Uklonite gornja vrata tako da ih odvojite sa
klina gornje šarke (G).
Uklonite klin (G) sa gornje šarke i potom
učvrstite na suprotnu stranu.
Uklonite dva čepa, koji pokrivaju rupe
glavnih šarki, te ih prebacite na drugu
stranu;
Premjestite gornja vrata.
Premjestite središnju šarku na suprotnu
stranu.
Premjestite donja vrata.
Zavijte donju šarku (E) na suprotnu stranu
korištenjem ranije izvađenih vijaka.
Uklonite čep (F) iz rešetke za
prozračivanje (D) i tako da ga gurate u
smjeru strelice i premjestite ga na suprotnu
stranu.
Ponovo stavite rešetku za prozračivanje
(D) na svoje mjesto.
Odvijte ručke. Učvrstite ih na suprotnu
stranu. Zatvorite rupe čepovima koje ste
dobili u vrećici s dokumentacijom u
uređaju.
Kako bi poravnali vrata, središnju šarku (H)
moguće je podesiti vodoravno, pomoću alata,
nakon što ste opustili dva vijka (vidi sliku).
Važno!
Nakon završetka promjene smjera otvaranja
vrata, provjerite jesu li svi vijci učvršćeni i
prilježe li brtva vrata na kabinet hladnjaka.
Ako je okolna temperatura niska (primjerice
zimi) brtva možda neće poptuno priljegati na
kabinet.
U tom slučaju, pričekajte na prirodno
prilijeganje brtve, ili ubrzajte taj proces
grijanjem određenog dijela brtve običnim
sušilom za kosu.
6
RUKOVANJE
Čišćenje unutrašnjosti
Ne koristite deterdžente ili abrazivni
prah u unutrašnjosti, kako ne bi oštetiti
uređaj.
Prije prvog korištenja uređaja, operite mlakom
vodom i neutralnim sredstvom za čišćenje
unutrašnjost i svu unutrašnju opremu, kako
biste otklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim pažljivo sve osušite.
Uključivanje uređaja
Stavite utikač u zidnu utičnicu.
Okrenite kontrolu termostata, u smjeru kazaljki
na satu, iza položaja “0” (STOP).
Upalit će se svjetlo.
Ako želite isključiti uređaj, okrenite kontrolu
termostata u položaj “0”.
Podešavanje temperature
Važno!
Kad je termostat postavljen na najhladnije
podešenje, a sobna temperatura je posebno
visoka ili je uređaj potpuno napunjen, uređaj
može raditi neprekidno s posljedicom
stvaranja naslaga inja na stražnjoj stijenci
odjeljka hladnjaka.
U tom slučaju neophodno je postaviti
termostat na toplije podešenje kako bi se
omogučilo automatsko odleđivanje i ušteda
električne energije.
Podešena temperatura automatski se
prilagođava. Ako želite postići višu temperaturu
(toplije) okrenite kontrolu termostata prema
najnižem podešenju, a ako želite nižu
temperaturu (hladnije) okrenite prema višem
podešenju.
Trebate znati da temperatura u unutrašnjosti
uređaja ovisi o brojnim čimbenicima kao što
su:
• temperatura prostorije;
• učestalost otvaranja vrata;
• količina hrane;
• smještaj uređaja.
Obično je srednji položaj najprimjereniji.
7
Hlađenje svježe hrane
Pohranjivanje zamrznute hrane
Za postizanje najboljeg uspjeha slijedite ova
pravila:
• Ne stavljajte toplu hranu ili hlapljive
tekućine u hladnjak.
• Pokrijte ili zamotajte hranu, posebno ako
ima jak miris ili sadrži začinsko bilje.
• Hranu smjestite tako da zrak može
nesmetano kružiti po prostoru hladnjaka.
Pri prvom uključivanju ili nakon duljeg razdoblja
nekorištenja, okrenite kontrolu termostata na
najhladnije podešenje najmanje dva sata prije
stavljanja namirnica, potom vratite kontrolu
termostata u normalno podešenje.
Za postizanje najboljih rezultata:
• Prilikom pohranjivanja većih količina hrane
trebate izvaditi sve ladice i košare iz uređaja
i staviti hranu na police za hlađenje.
• Pazite da ne stavite veće količine hrane od
one koja je propisana.
Zamrzavanje svježe hrane
Pretinac sa četiri zvjezdice
prikladan je za dugotrajno smještanje već
kupljene smrznute hrane i za zamrzavanje
svježe hrane.
Važno!
Ako nestane napajanja kada je hrana u
zamrzivaču, nemojte otvarati vrata
zamrzivača.
Zamrznutoj hrani neće naškoditi ako struje
nestane na kratko (6 do 8 sati) i ako je
zamrzivač u potpunosti napunjen.
U suprotnom je preporučljivo da se hrana
iskoristi u vrlo kratkom vremenu.
Kako bi zamrznuli svježe namirnice pritisnite
preklopku za podešavanje prema temperaturi
okoliša najmanje 24 sata prije stavljanja hrane
u zamrzivač.
Namirnice koje želite zamrznuti smjestite u
donji pretinac zamrzivača.
Odleđivanje zamrznutih namirnica
Duboko zamrznuta hrana može se prije nego
će biti uporabljena odmrzavati u pretincu
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu koje je potrebno za to.
Manji komadi hrane mogu biti kuhani bez
odmrzavanja, izravno iz zamrzivača bez
posredovanja. Naravno, vrijeme kuhanja će biti
dulje nego što je to u slučaju odleđene hrane.
Pravljenje kockica leda
Napunite posude za pravljenje ledenih kockica
vodom i stavite ih u zamrzivač.
Nemojte koristiti metalne predmete za
vađenje posudica iz zamrzivača.
8
Preklopka za podešavanje prema
temperaturi okoliša
Ako je temperatura u prostoriji niža od +16°C,
pritisnite preklopku za podešavanje prema
temperaturi okoliša (A). Upalit će se indikator.
Mogućnost premještanja polica
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica, tako da se police mogu postaviti po
želji.
Mogućnost premještanja polica
vrata
Police na vratima mogu se podesiti po visini.
Za premještanje polica postupite na sljedeći
način:
Postepeno vucite police u smjeru strelica sve
dok ne izađu, potom ih smjestite prema želji.
9
KORISNE NATUKNICE
Korisne natuknice za hlađenje
Korisne natuknice za zamrzavanje
Meso (svih vrsta):
Zamotajte u plastične vrećice i smjestite na
staklenu policu iznad pretinca za povrće.
Iz sigurnosnih razloga, pohranjujte na ovaj
način najviše dan-dva.
•
Kuhana hrana, hladna jela, itd.:
Trebaju biti pokrivena, a mogu biti smještena na
bilo kojoj polici.
•
•
•
Voće i povrće:
Treba biti oprano i smješteno u za njih
predviđenu posebnu ladicu (ladice).
•
Putar i sir:
Trebaju biti spremljeni u posude koje ne
propuštaju zrak.
•
Boce mlijeka:
Trebaju imati čep i biti pohranjene u policu za
boce na vratima hladnjaka.
•
Banane, krumpiri, luk i češnjak, ako nisu
zapakirani ne smiju se držati u hladnjaku.
•
Korisne natuknice za kupljenu
zamrznutu hranu
•
•
•
•
•
•
Preporučujemo da pazite je li
zamrznuta hrana koju kupujete već
priređenu bila odgovarajuće spremljena
kod prodavača.
Osigurajte da takva hrana bude
prenesena do zamrzivača u najkraćem
mogućem vremenu.
Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorenima duže nego je
doista neophodno.
Zapamtite da hrana koja je bila
zamrznuta, kada se odmrzne brzo
propada i ne smije se ponovo
zamrzavati.
Također je preporučljivo ne
prekoračavati razdoblje pohranjivanja
označeno na proizvodu.
•
10
Najveća količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata napisana je na
pločici s tehničkim podacima;
Proces zamrzavanja traje 24 sata i u
tom razdoblju nemojte u zamrzivač
dodavati svježe namirnice;
Zamrzavajte samo najkvalitetnije
namirnice, svježe i dobro očišćene.
Raspodijelite svježu hranu u manje
količine kako bi se mogla brzo i
potpuno zamrznuti, te kako bi se moglo
odmrzavati samo onoliko koliko Vam
trenutno treba.
Zamotajte hranu u foliju ili plastičnu
vrećicu i osigurajte da su paketi
nepropusni za zrak.
Nemojte svježu, još nezamrznutu hranu
stavljati tako da dodiruje zamrznutu. Na
taj način ćete izbjeći porast
temperature već zamrznute hrane.
Sladoledi načinjeni od vode mogu
prouzročiti promrzline ako se jedu
neposredno nakon vađenja iz pretinca
za zamrzavanje.
Preporučljivo je na svakom omotu
hrane napisati datum zamrzavanja,
kako biste mogli izbjeći prekoračenje
vremena za čuvanje hrane.
Simboli na ladicama prikazuju različite
vrste zamrznutih namirnica i popraćene
su brojkama. Ovi brojevi pokazuju
najduže razdoblje u kojem
odgovarajuća hrana može biti
sačuvana (iskazano u mjesecima).
Nemojte stavljati gazirana pića u
pretinac za zamrzavanje jer mogu
boce u kojima se nalaze puknuti.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Unutrašnje osvjetljenje
Prije bilo kojeg postupka
održavanja isključite uređaj.
Žarulja u unutrašnjosti hladnjaka može se
doseći na slijedeći način:
- odvijte sigurnosni vijak poklopca rasvjete,
- pritisnite prstima pokretni dio kao što je
prikazano na slici, te ga izvucite.
Upozorenje!
Rashladni uređaj u svom sistemu sadrži
ugljikovodike, te iz tog razloga održavanje ili
ponovno punjenje sistema mora obaviti
ovlašteni servisni tehničar.
Ako se žarulja ne upali kad su vrata
otvorena, provjerite da je pravilno
učvršćena. Ako i dalje ne svijetli,
promjenite žarulju. Snaga je označena na
poklopcu žarulje.
Povremeno čišćenje
Mnoga sredstva za čišćenje kuhinjskih
površina sadrže kemikalije koje mogu
nagristi/oštetiti plastične komponente
korištene u uređaju. Iz tog razloga
preporučljivo je da uređaj operete samo sa
toplom vodom i malo tekućeg sredstva za
pranje.
Očistite unutrašnjost toplom vodom i sodom
bikarbonom.
Isperite i u potpunosti osušite.
Povremeno četkom ili usisivačem odprašite
kondenzator (crna rešetka) i kompresor na
stražnjoj strani uređaja.
Nakupljena prašina utječe na rad uređaja i
uzrokuje povećanu potrošnju električne
energije.
Ako uređaj nećete koristiti duže
vremena
Kad se uređaj ne koristi tijekom dužeg
razdoblja, isključite ga iz napajanja, ispraznite,
odledite i očistite unutrašnjost i svu opremu.
Vrata ostavite pritvorena kako biste spriječili
stvaranje neugodnih mirisa.
11
Odleđivanje
Inje se automatski uklanja s isparivača
hladnjaka svaki put kad kompresor stane.
Odleđena voda se odvodi van u poseban
spremnik na stražnjoj strani uređaja, iznad
kompresora, gdje isparava.
Povremeno očistite otvor za odvodnju
odleđene vode u sredini hladnjaka kako bi
spriječili da voda kaplje po hrani u
unutrašnjosti. Za to koristite posebnu
spravu za čišćenje koja je već stavljena u
otvor.
Pretinac za zamrzavanje će s vremenom biti
pokriven injem.
Treba ga uklanjati uvijek kada debljina inja
prijeđe 4 milimetra.
Za vrijeme ovog postupka nije potrebno
isključiti uređaj iz struje ili izvaditi hranu.
Svakako, kad led postane veoma debeo na
unutrašnjoj stijenci, treba provesti potpuno
odleđivanje.
1. Izvucite utikač iz zidne utičnice ili okrenite
kontrolu termostata na položaj “0”.
2. Izvadite svu zamrznutu hranu i omotajte ju
u nekoliko listova novina, ili još bolje, stavite
u termički izolirane spremnike, zatim ih
držite na hladnom mjestu.
3. Držite vrata zamrzivača otvorenima.
Umetnite plastično strugalo u odgovarajući
ležaj na dnu u sredini, na način kako je to
prikazano na slici. Smjestite posudu ispod
kako bi se prikupljala odleđena voda.
4. Kad je odleđivanje potpuno završilo, osušite
u potpunosti unutrašnjost zamrzivača.
Sačuvajte strugalo za buduću uporabu.
5. Kad ste završili s čišćenjem, uređaj ponovo
uključite i okrenite kontrolu za podešenje
temperature u željeni položaj.
6. Nakon 2 do 3 sata vratite u zamrzivač
hranu prethodno izvađenu iz njega.
Važno!
Nikad nemojte koristiti oštre metalne
predmete kako bi uklonili inje s isparivača
jer bi ga time mogli oštetiti.
Nemojte koristiti mehaničke naprave niti
bilo kakvo umjetno sredstvo za ubrzavanje
odleđivanja, osim onog što je preporučio
proizvođač.
Zapamtite da povišenje temperature
zamrznute hrane može znatno skratiti
njezin rok uporabe.
12
NEPRAVILNOSTI U RADU
Ako na dnu hladnjaka ima vodenih kapljica,
provjerite nije li začepljen odvodni otvor
odleđene vode.
Što učiniti ako uređaj ne radi ispravno:
Ako primjetite nepravilnosti u radu uređaja,
prvo pokušajte uz pomoć ovih uputa
nepravilnost ukloniti sami.
Ako Vaš uređaj i dalje ne radi ispravno nakon
što ste sve ovo provjerili, pozovite najbliži
ovlašteni servis.
Ako nešto ne radi ispravno, provjerite da:
-
-
Za postizanje brze servisne usluge neophodno
je kada prijavljujete kvar točno odrediti model i
serijski broj Vašeg uređaja, što možete naći na
natpisnoj pločici na donjoj lijevoj strani u
unutrašnjosti uređaja.
je utikač čvrsto u zidnoj utičnici i da
osigurač radi;
je napajanje strujom ispravno (provjerite to
uključivanjem u istu utičnicu nekog drugog
uređaja);
je kontrola termostata u ispravnom
položaju.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising