Zanussi | ZI2504RV | User manual | ZANUSSI ZI2504RV Používateľská príručka

ZANUSSI ZI2504RV Používateľská príručka
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/3214 1334 (35)
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.zanussi.sk
Kombinovaná
chladnička
ZI 2504 RV
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
OBSAH
Dôležité bezpečnostné pokyny
Likvidácia obalového materiálu
Používanie
Čistenie vnútorného priestoru
Uvedenie do prevádzky
Regulácia teploty
Zmrazovanie
Skladovanie mrazených potravín
Rozmrazovanie
Príprava ľadu
Výškovo nastaviteľné police
Vnútorné priečinky dvierok
Tipy
Chladenie
Zmrazovanie
Skladovanie mrazených potravín
Údržba
Pravidelné čistenie
Odstavenie
Vnútorné osvetlenie
Odmrazovanie
Servis a náhradné diely
Inštalácia
Umiestnenie
Prepravné prvky
Zapojenie do elektrickej siete
Zmena smeru otvárania dvierok
Zabudovanie
2
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
10. Konzolu opäť umiestnite na držiak dvierok
a upevnite ju dodanými skrutkami. Pozdĺžne otvory sa využijú na prispôsobenie
dvierok nábytku. Skontrolujte, či sa dvierka
bez problémov zatvárajú.
11. Kryt Hd zatlačte na konzolu Hb tak, aby
zapadol.
Upozornenie: Po zmene smeru otvárania
dvierok skontrolujte, či sú všetky skrutky
dobre dotiahnuté, a či magnetický pás dobre
prilieha k spotrebiču. Ak je teplota okolia
nízka, napríklad v zime, môže sa stať, že tesnenie nebude dobre doliehať k spotrebiču.
V takomto prípade môžete počkať, kým sa
tesnenie samovoľne neupraví, alebo tento
proces urýchlite ohriatím netesnej časti bežným
sušičom na vlasy.
15
5.
6.
7.
Súčasti Ha, Hb, Hc, Hd odnímte podľa
obrázku.
Koľajničky pridržte na vnútornej strane
dvierok nábytku hore a dole a označte si
vonkajšie otvory na skrutky. Po vyvŕtaní
otvorov pripevnite koľajničky priloženými
skrutkami.
Kryt Hc zatlačte na koľajničku Ha, až
zapadne.
8.
Otvorte dvierka spotrebiča a dvierka nábytku na 90º. Konzolu Hb umiestnite na
koľajničku Ha. Pridržte spoločne dvierka
spotrebiča a nábytku a označte otvory
podľa obrázku.
9.
Konzolu odložte a miesto vo vzdialenosti 8
mm od vonkajšej hrany dvierok si označte
klincom K.
14
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti. Ak
spotrebič predáte, darujete, alebo ho jednoducho necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby
sa tento návod dostal do rúk ďalšieho majiteľa. Nový používateľ sa tak bude môcť oboznámiť
s funkciami spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Ak váš nový spotrebič, ktorý je vybavený magnetickým uzatváraním dverí, nahrádza spotrebič
staršieho typu s pružinovým alebo závorovým uzatváraním, skôr ako starý spotrebič definitívne
odstránite, poškoďte uzatvárací mechanizmus dverí tak, aby bol nefunkčný. Predídete tým uviaznutiu hrajúcich sa detí vo vnútri spotrebiča alebo inej životu nebezpečnej situácii.
Tieto pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a uvedením spotrebiča do prevádzky.
BEZPEČNOSŤ
• Tento spotrebič by mali obsluhovať výlučne
dospelí. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom, alebo manipulovať s jeho ovládacími
prvkami.
• Je nebezpečné upravovať výrobok a jeho
vlastnosti.
• Pred vnútorným, resp. vonkajším čistením
alebo výmenou žiarovky (ak je ňou spotrebič
vybavený) spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
• Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii s ním
buďte preto opatrní.
• Konzumácia kociek ľadu, zmrzliny alebo
iných potravín bezprostredne po vybratí
z mraziaceho priestoru môže mať za následok poranenie ústnej dutiny.
• Dbajte na to, aby sa pri manipulácii so
spotrebičom nepoškodil chladiaci okruh.
• Spotrebič by mal byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od ohrievacích telies a
iných zdrojov tepla (plynové sporáky).
• Spotrebič by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
• V zadnej časti spotrebiča treba zabezpečiť
dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Treba
dbať na to, aby sa chladiaci okruh nepoškodil.
• LEN PRE MRAZNIČKY (s výnimkou zabudovateľných spotrebičov): ideálnym miestom na umiestnenie spotrebiča je pivnica.
• Do spotrebiča nedávajte žiadne iné elektrické spotrebiče (napr. prístroj na výrobu
zmrzliny) s výnimkou tých, ktoré odporúča
výrobca.
OPRAVA A ÚDRŽBA
• Ak si inštalácia spotrebiča vyžaduje zásah do
domácej elektrickej inštalácie, smie takýto
zásah vykonať výlučne kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Opravy spotrebiča smie vykonávať výlučne
autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Pri oprave smú byť použité výlučne originálne
náhradné diely.
• Tento spotrebič obsahuje vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie
údržbu a dopĺňanie vykonávať len autorizovaný odborník.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by sa spotrebič mohol poškodiť.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Neodborné zásahy môžu
mať za následok úraz alebo poškodenie spotrebiča. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko, ktoré disponuje originálnymi náhradnými dielmi.
UMIESTNENIE
• Dbajte na to, aby spotrebič nestál na prípojnom elektrickom kábli.
Dôležité: poškodený prípojný kábel treba
nechať vymeniť za špeciálny kábel v autorizovanom servisnom stredisku.
• Počas prevádzky spotrebiča sa kondenzátor
a kompresor na zadnej strane zohrieva.
Z bezpečnostných dôvodov treba dbať na to,
aby mohol vzduch okolo spotrebiča voľne
cirkulovať a odvádzať teplo (pozri obr.). Upozornenie: ventilačné otvory nesmú byť
zablokované. Nedostatočná cirkulácia vzduchu môže mať za následok nepravidelnú prevádzku alebo poškodenie spotrebiča. Riaďte
sa pokynmi v kapitole Inštalácia.
• Zohrievajúce sa časti (kryt kompresora,
kondenzátor a potrubia) by nemali byť voľne
prístupné. Spotrebič preto odporúčame umiestniť zadnou stranou k stene.
• Počas prepravy spotrebiča sa môže stať, že
sa olej z kompresora dostane do chladiacej
sústavy. Pred zapojením spotrebiča preto
počkajte aspoň dve hodiny, aby mohol olej
natiecť späť do kompresora.
3
POUŽÍVANIE
• Domáce chladničky a mrazničky sú určené na
skladovanie, resp. zmrazovanie potravín.
• Najlepší výkon dosahuje spotrebič pri izbovej
teplote od +18°C do +43°C /trieda T/, od
+18°C do +38°C /trieda ST/, od +16°C do
+32°C /trieda N/ a od +10°C do +32°C /trieda
SN/. Trieda, v ktorej je zaradený váš spotrebič, je vyznačená na typovom štítku.
Upozornenie: Ak je spotrebič prevádzkovaný
pri teplote okolia, ktorá nezodpovedá príslušnej klimatickej triede, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi: ak teplota okolia klesne pod dolnú
hranicu teplotnej škály, nie je zaručené, že
teplota vo vnútri mraziacom priestore bude
dosahovať požadovanú hodnotu. Z toho dôvodu by ste mali skladované potraviny čo najskôr skonzumovať.
• Pri zmrazovaní a skladovaní sa riaďte pokynmi a radami výrobcov príslušných potravín. Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.
• Vnútorný povrch chladničky pozostáva
z kanálikov, cez ktoré prechádza chladivo.
V prípade porušenia kanálikov dôjde k nenapraviteľnému poškodeniu chladničky a zničeniu skladovaných potravín.
• Vo všetkých chladiacich a mraziacich zariadeniach sa postupom času vytvorí vrstva námrazy alebo ľadu. Námraza sa odstraňuje
ručne alebo automaticky v závislosti od modelu.
• Na odstraňovanie námrazy a ľadu nikdy
nepoužívajte špicaté, ostré alebo kovové
predmety, pretože by sa mohol spotrebič poškodiť. Použite priloženú plastovú škrabku.
Ľad nechajte odmraziť, nikdy ho neodstraňujte násilím.
• Rovnako sa nikdy nesnažte násilím uvoľniť
misky na ľad pomocou ostrých alebo špicatých predmetov.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
žiadne mechanické ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
• V mraziacom priestore nikdy neskladujte
sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku
by mohla nádoba s nápojom explodovať.
4
Informácie ohľadne životného prostredia
• Váš nový spotrebič neobsahuje plyny, ktoré
by mohli narušovať ozónovú vrstvu. Napriek
tomu vyradený spotrebič nepatrí do bežného
domového odpadu. Starý spotrebič dopravte
na špecializovanú skládku. Informácie
o lokalizácii príslušných skládok vám poskytne miestny úrad správy. Pri manipulácii so
spotrebičom sa postarajte o to, aby sa nepoškodil chladiaci systém, najmä výmenník na
zadnej strane.
• Materiály, použité pri výrobe spotrebiča,
označené symbolom , sú recyklovateľné.
Okrem toho treba zachovať aj vetraciu šachtu
v zadnej časti nábytku na zabudovanie s nasledujúcimi rozmermi:
hĺbka
šírka
1.
Spotrebič zasuňte do výklenku tak, aby
lišta (1) priľahla k nábytku a aby bola predná hrana pántu umiestnená tesne a v jednej rovine s bočnou stenou skrinky na strane otvárania dvierok (2).
2.
Spotrebič pripevnite 4 priloženými skrutkami (I = krátke, P = dlhé)
3.
Krycí profil medzery vykrojte hore o uhlovú
šírku a umiestnite medzi spotrebič bočnú
stenu nábytku podľa obrázku.
4.
Nasaďte vetraciu mriežku (B) a kryt závesu (E). Do upevňovacích a závesových otvorov vtlačte priložené kryty (C, D).
Ochrana zdravia a životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že materiál nepatrí k bežnému
domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do
špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie
elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate
chrániť prostredie a zdravie vašich blízkych.
V dôsledku nesprávnej likvidácie sa poškodzuje
životné prostredie, čo vplýva negatívne na
zdravie všetkých obyvateľov. Ďalšie informácie
o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, u predajcu tohto výrobku alebo v
zberni odpadu.
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obalové materiály s výnimkou drevených častí
sú recyklovateľné a treba ich odovzdať na
opätovné zhodnotenie.
Za účelom identifikácie plastov pri recyklovaní
sú použité materiály označené nasledovne.
PE – polyetylén
PS – polystyrén
PP – polypropylén
Odporúčame vám:
ƒ
Obaly z papiera, kartónu a vlnitej lepenky
odhoďte do príslušných zberných nádob.
ƒ
Plastové časti takisto odhoďte do príslušných zberných nádob.
Ak zberné nádoby nemáte vo vašom okolí
k dispozícii, odhoďte obaly s bežným domovým
odpadom.
50 mm
540 mm
13
•
•
•
Výrobok zodpovedá nasledujúcim
smerniciam:
87/308 EHS z 2.6.87 ohľadne rádiovej
interferencie,
73/23 EHS z 19.2.1973, Smernica o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia,
89/336 EHS z 3.5.1989 Smernica
o elektromagnetickej kompatibilite, vrátane
nasledujúcich úprav.
Dôležité upozornenie: Po inštalácii spotrebiča
musí zostať použitá zásuvka prístupná, aby
bolo možné spotrebič kedykoľvek jednoducho
odpojiť od elektrickej siete.
Zmena smeru otvárania dvierok
Po dodaní sú dvierka spotrebiča
zavesené vpravo alebo vľavo. Ak
chcete zmeniť smer otvárania dvierok, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Zmena smeru otvárania dvierok sa vykonáva ešte
pred zabudovaním chladničky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spotrebič musí byť odpojený od elektrickej
siete.
Odskrutkujte horný čap pántu a odstráňte
plastovú časť.
Odnímte horné dvierka.
Odmontujte stredný pánt a kryt a namontujte ich na opačnej strane.
Horné dvierka vráťte na svoje miesto.
Horný čap pántu a plastovú časť namontujte znovu na opačnej strane.
Odskrutkujte dolný čap pántu, odstráňte
plastovú časť a namontujte ich na opačnej
strane.
Zabudovanie
Rozmery výklenku
1) výška: 1446 mm
2) hĺbka: 550 mm
3) šírka: 560 mm
Z bezpečnostných dôvodov sa treba postarať o
dostatočnú ventiláciu okolo spotrebiča. Riaďte
sa pokynmi na obrázku.
Upozornenie! Ventilačné otvory musia zostať bezpodmienečne voľné.
12
POUŽÍVANIE
Čistenie vnútorného priestoru
Chladenie potravín a nápojov
Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútrajšok spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou
s použitím neutrálneho čistiaceho prostriedku
a potom ho vytrite dosucha. Odstránite tým
typický pach novoty.
V záujme optimálnej efektívnosti skladovania
dodržujte nasledovné pokyny:
•
do chladiaceho priestoru nevkladajte teplé
pokrmy, alebo tekutiny, ktoré sa odparujú,
•
potraviny treba zabaliť, najmä ak majú
prenikavú vôňu,
•
potraviny v chladiacom priestore umiestnite tak, aby mohol okolo nich voľne cirkulovať chladný vzduch.
Pri čistení nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky a abrazívne
prášky, ktoré môžu poškodiť povrch spotrebiča.
Uvedenie do prevádzky
Zástrčku spotrebiča zapojte do elektrickej
zásuvky.
Otvorte dvierka chladiaceho priestoru a ovládač
termostatu otočte v smere hodinových ručičiek
z polohy „O“ (vypnuté). Tým ste spotrebič
uviedli do prevádzky.
Ak chcete spotrebič vypnúť, nastavte ovládač
termostatu do polohy „O“.
Regulácia teploty
Teplota v spotrebiči je regulovaná automaticky.
Ak chcete teplotu zvýšiť (teplejšie), otočte
ovládač termostatu na nižšie číslo, a opačne,
ak chcete teplotu znížiť (chladnejšie), otočte
ovládač termostatu na vyššie číslo.
Pri nastavovaní termostatu berte do úvahy, že
teplota vo vnútri spotrebiča závisí od:
•
vonkajšej teploty prostredia;
•
frekvencii otvárania dverí;
•
množstva uskladnených potravín;
•
umiestnenia spotrebiča.
Vo všeobecnosti sa odporúča
termostat do strednej polohy.
nastaviť
UPOZORNENIE
Vysoká teplota okolia a veľké
množstvo uskladnených potravín
môžu spôsobiť nepretržitú prevádzku spotrebiča. Na zadnej stene spotrebiča sa pritom môže vytvárať námraza. V takomto prípade
nastavte termostat na vyššiu teplotu (teplejšie), aby sa mohla námraza automaticky odmrazovať, čím
sa zníži aj spotreba elektrickej
energie.
5
Zmrazovanie
Rozmrazovanie
Mraziaci priestor so štyrmi hviezdičkami
je určený na dlhodobé skladovanie mrazených
potravín a na zmrazovanie čerstvých potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné
meniť nastavenie ovládača termostatu.
Ak chcete zmraziť potraviny rýchlo, otočte
ovládač termostatu na najvyššie číslo. Berte pri
tom do úvahy, že teplota v chladiacom priestore
by nemala klesnúť pod 0°C. V takomto prípade
treba ovládač nastaviť na vyššiu teplotu (teplejšie).
Potraviny môžete rozmrazovať v chladiacom
priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti
od času, ktorý máte k dispozícii. Malé kusy
zmrazených pokrmov sa môžu dokonca bezprostredne po vybratí z mraziaceho priestoru
variť. Doba prípravy pokrmu sa však predĺži.
Skladovanie mrazených potravín
Po dlhšom období mimo prevádzky alebo pri
prvom zapojení spotrebiča nastavte ovládač
termostatu do maximálnej polohy. Približne po
dvoch hodinách prevádzky môžete do spotrebiča vložiť mrazené potraviny a ovládač vrátiť do
normálnej prevádzkovej polohy.
Ak chcete dosiahnuť optimálnu účinnosť spotrebiča pri zmrazovaní veľkého množstva potravín, môžete koše a zásuvky z mraziaceho
priestoru vybrať a potraviny položiť priamo na
chladiace police. Dbajte pritom na to, aby ste
nepresiahli maximálnu kapacitu spotrebiča,
ktorá je označená značkou
(niektoré spotrebiče).
Pozor
V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu dvierka mraziaceho priestoru neotvárajte. Ak prerušenie dodávky prúdu nebude trvať pridlho (do 6-8 hodín) a mraziaci priestor je plný, nie sú skladované potraviny ohrozené (zvýšenie teploty skracuje trvanlivosť
potravín). V opačnom prípade vám
odporúčame skladované potraviny
skonzumovať čo najskôr, alebo ich
tepelne spracovať a po vychladnutí
opäť zmraziť.
Príprava ľadu
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
viacerými nádobkami na ľad. Nádobky na ľad
naplňte vodou a vložte ich do mraziaceho
priestoru.
Na uvoľňovanie misiek na ľad zásadne
nepoužívajte kovové predmety.
SERVIS A
NÁHRADNÉ DIELY
V prípade poruchy skontrolujte nasledovné:
•
Je zástrčka spotrebiča zasunutá v elektrickej zásuvke?
•
Je hlavný spínač elektrického systému
v správnej polohe?
•
Nejde o prerušenie dodávky elektrickej
energie?
•
Je
ovládač
termostatu
umiestnený
v správnej polohe?
Na dne chladiaceho priestoru je voda:
•
Nie je upchaný odtokový otvor? (Pozri
kapitolu Odmrazovanie.)
Ak vám uvedené pokyny nepomohli problém
odstrániť a porucha pretrváva naďalej, obráťte
sa na najbližšie autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
V záujme rýchleho odstránenia problémov
treba pri rozhovore so servisným technikom
uviesť model a sériové číslo spotrebiča.
Tieto údaje sú uvedené na typovom štítku,
ktorý nájdete vľavo dolu vo vnútri spotrebiča.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebiče,
poskytuje na výrobky 2-ročnú záruku. Viac
informácií o záruke nájdete na priloženom
záručnom liste.
INŠTALÁCIA
Umiestnenie
Spotrebič odporúčame umiestniť v dostatočnej
vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. radiátora,
sporáka, bojlera) a mimo dosahu priameho
slnečného svetla.
Pri zabudovaní sa riaďte pokynmi v príslušnej
kapitole.
Prepravné prvky
Spotrebič je vybavený prepravnými ochrannými
prvkami, ktoré zabezpečujú policu počas prepravy.
Odstráňte ich takto:
Policu vzadu nadvihnite, potiahnite v smere
šípky tak, aby sa uvoľnila a poistky odstráňte.
Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič zapojte do elektrickej siete zasunutím
zástrčky do uzemnenej elektrickej zásuvky.
Najskôr sa však ubezpečte, že sa údaje na
typovom štítku spotrebiča (napätie a frekvencia)
zhodujú s parametrami elektrickej siete. Prípustná odchýlka od nominálneho napätia je
±6%.
Ak chcete pripojiť spotrebič na iné napätie, je
nutné predradiť transformátor s primeraným
výkonom.
Dôležité: Spotrebič musí byť bezpodmienečne uzemnený.
Za týmto účelom je zástrčka spotrebiča
vybavená uzemňovacím káblom. Ak
zásuvky vašej domácej elektrickej siete
nie sú uzemnené, treba poveriť kvalifikovaného elektrikára, aby v súlade
s bezpečnostnými predpismi spotrebič
osobitne uzemnil.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
a ujmy na zdraví spôsobené nedodržaním
bezpečnostných pokynov.
6
11
Odmrazovanie
Výškovo nastaviteľné police
Postupom času sa na výparníku spotrebiča
vytvorí vrstva námrazy. Námraza sa odmrazuje
vždy počas prestávok v chode kompresora.
Odmrazená voda odteká žliabkom do plastovej
misky na zadnej strane spotrebiča nad kompresorom a tam sa odparuje.
Vzdialenosť medzi jednotlivými policami je
možné podľa potreby prispôsobiť. Policu vyberte a vsuňte do požadovanej polohy.
Odtokový otvor, ktorý sa nachádza uprostred žliabku v chladiacom priestore, pravidelne čistite, aby ste predišli kvapkaniu
odmrazenej vody na skladované potraviny.
Na čistenie použite príslušnú pomôcku,
ktorá je zasunutá v odtokovom otvore.
Vnútorné priečinky dvierok
Priečinky dvierok môžete prispôsobiť rôznym
druhom a veľkostiam obalov potravín.
Postupujte takto:
Priečinok uvoľníte postupným tlakom v smere
šípky. Priečinok znovu zasuňte v požadovanej
výške.
V mraziaco priestore sa takisto vytvára námraza. Ak vrstva námrazy v mraziacom priestore
dosiahne hrúbku 4 mm, oškrabte ju plastovou
škrabkou. Pri oškrabovaní nie je nutné spotrebič vypnúť, alebo vybrať potraviny.
Ak je vrstva ľadu veľmi hrubá, treba mraziaci
priestor úplne odmraziť. Postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
Ovládač termostatu nastavte do polohy
“O“ alebo spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
Potraviny uskladnené v mraziacom priestore vyberte, zabaľte do niekoľkých vrstiev novinového papiera a uschovajte na
chladnom mieste.
Dvierka spotrebiča nechajte otvorené.
Plastovú škrabku nasaďte na príslušné
miesto tak, aby slúžila ako žliabok na odtekanie odmrazenej vody do pripravenej
nádoby.
Odmrazenú vodu zachyťte špongiou. Po
skončení odmrazovania mraziaci priestor
vytrite dosucha. Plastovú škrabku uschovajte pre budúce použitie.
Ovládač termostatu otočte do požadovanej
polohy, resp. zasuňte zástrčku späť do zásuvky.
Po 2-3 hodinách prevádzky môžete potraviny vložiť späť do mraziaceho priestoru.
Pozor
Pri odstraňovaní námrazy alebo
uvoľňovaní misky na ľad nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by ste mohli spotrebič nenapraviteľne poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické alebo
iné prostriedky s výnimkou tých,
ktoré odporúča výrobca.
Zvýšenie teploty mrazených potravín počas odmrazovania mraziaceho priestoru môže skrátiť ich trvanlivosť.
7
TIPY
Chladenie
Mäso /všetky druhy/: zabaľte do polyetylénovej
fólie a umiestnite na sklenú policu nad nádobou
na ovocie a zeleninu.
Uvedeným spôsobom je možné skladovať
mäso v chladiacom priestore najviac 1-2 dni.
Varené pokrmy, studená strava: prikryte
a umiestnite na ľubovoľnú policu.
Ovocie a zelenina: starostlivo umyte alebo
očistite a vložte do príslušnej nádoby.
Maslo a syry: zabaľte do alobalu alebo plastovej fólie, príp. umiestnite do vzduchotesnej
nádoby, aby ste maximálne zabránili prístupu
vzduchu.
Mlieko vo fľaši: nádoby musia byť zatvorené,
umiestnite ich do príslušnej priehradky dvierok.
Banány, zemiaky, cibuľu a cesnak, odporúčame skladovať v chladiacom priestore len
ak sú zabalené.
Zmrazovanie
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Maximálne množstvo potravín vyjadrené v kg, ktoré je možné zmraziť v priebehu 24 hodín, je uvedené na typovom
štítku.
Proces zmrazovanie trvá približne 24
hodín. Počas tejto doby by ste do mraziaceho priestoru nemali pridávať žiadne ďalšie potraviny.
Zmrazujte len vysoko kvalitné, čerstvé a
čisté potraviny.
Potraviny rozdeľte na malé porcie a zmrazujte v malých baleniach. Jednak preto,
lebo sa zmrazia rýchlejšie a efektívnejšie,
a potom aj z praktických dôvodov, keď potrebujete použiť len malé množstvo.
Potraviny pred uložením do mraziaceho
priestoru vzduchotesne zabaľte do polyetylénovej fólie alebo alobalu.
Berte do úvahy, že potraviny s nízkym
obsahom tuku sa vyznačujú dlhšou trvanlivosťou ako tučné potraviny. Aj soľ negatívne ovplyvňuje trvanlivosť mrazených potravín.
Dbajte na to, aby sa čerstvé potraviny
nedotýkali potravín zmrazených. Zvýšením
teploty sa skracuje ich doba skladovania.
Konzumácia kociek ľadu alebo zmrzliny
hneď po ich vybratí z mraziaceho priestoru
môže mať za následok poranenie ústnej
dutiny.
ÚDRŽBA
•
•
•
•
Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.
Do balíčka k mrazenej potravine vám
odporúčame vložiť lístok s dátumom
zmrazenia, aby ste mali prehľad o dobe
skladovania.
Symboly na zásuvkách označujú rôzne
druhy mrazených potravín. Čísla predstavujú dobu skladovania príslušných potravín v mesiacoch. Platí buď vyšší alebo
nižší údaj, v závislosti od kvality a predbežného spracovania potravín.
V mraziacom priestore nikdy neskladujte sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku by mohla nádoba s nápojom explodovať, čo by mohlo spotrebič
nenapraviteľne poškodiť.
Skladovanie mrazených potravín
V záujme maximálnej doby trvanlivosti:
•
sa uistite, že zakúpené zmrazené potraviny boli v obchode správne uskladnené;
•
zabezpečte, aby boli zmrazené potraviny z
obchodu do mraziaceho priestoru prepravené čo najrýchlejšie;
•
neotvárajte dvierka spotrebiča zbytočne
často a nenechávajte ich otvorené zbytočne dlho;
•
Dodržujte odporúčanú dobu trvanlivosti na
obale výrobku.
•
Rozmrazené potraviny sa rýchlo kazia, a
preto ich nikdy znovu nezmrazujte.
Pred každým čistením alebo údržbou vytiahnite zástrčku spotrebiča
z elektrickej zásuvky.
Pozor
Tento spotrebič obsahuje vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie
údržbu a dopĺňanie vykonávať len autorizovaný
odborník.
Pravidelné čistenie
Mnoho kuchynských čistiacich prostriedkov
obsahuje chemikálie, ktoré by mohli poškodiť plasty použité pri výrobe tohto spotrebiča. Z toho dôvodu vám odporúčame, aby ste
vonkajší plášť spotrebiča a umývali len
čistou vodou s prídavkom neutrálneho
tekutého prostriedku na umývanie riadu.
Na čistenie nepoužívajte kovové predmety, aby
nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
Vnútorný priestor vyčistite vlažnou vodou
s prídavkom bikarbonátu sódy.
Potom vnútorný priestor dôkladne vymyte
čistou vodou a vytrite dosucha.
Kondenzátor (čierna mriežka) a kompresor na
zadnej strane spotrebiča vyčistite kefkou alebo
vysávačom. Čistenie týchto častí prispieva
k efektívnej a úspornej prevádzke spotrebiča.
Odstavenie
Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať,
napríklad počas dovolenky, postupujte takto:
ƒ
vytiahnite zástrčku zo zásuvky,
ƒ
zo spotrebiča vyberte potraviny,
ƒ
spotrebič odmrazte, vnútorný priestor a
príslušenstvo dobre vyčistite,
ƒ
dvierka nechajte otvorené, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu, a tým sa
predišlo tvorbe nepríjemného zápachu.
Vnútorné osvetlenie
V prípade potreby sa k vnútornej žiarovke
spotrebiča dostanete jednoduchým spôsobom:
•
vyskrutkujte skrutku na kryte,
•
odnímte pohyblivú časť tlakom v smere
šípky.
Ak sa pri otvorení dvierok žiarovka nerozsvieti,
skontrolujte, či žiarovka nie je uvoľnená zo
závitu. Vypálenú žiarovku nahraďte novou
s rovnakým výkonom.
Maximálny menovitý výkon je uvedený na
svietidle.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising