Electrolux | ERN24300 | User manual | Electrolux ERN24300 Používateľská príručka

Electrolux ERN24300 Používateľská príručka
Návod na používanie
www.electrolux.com
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4333 4322 (55)
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
www.electrolux.sk
kombinovaná chladnička
ERN 24300
OBSAH
Dôležité bezpečnostné pokyny
Používanie
Čistenie vnútorného priestoru
Uvedenie do prevádzky
Regulácia teploty
Chladenie potravín a nápojov
Zmrazovanie čerstvých potravín
Skladovanie mrazených potravín
Rozmrazovanie
Príprava ľadu
Výškovo nastaviteľné police
Vnútorné priečinky dvierok
Tipy
Chladenie
Zmrazovanie
Skladovanie mrazených potravín
Údržba
Pravidelné čistenie
Vnútorné osvetlenie
Odstavenie
Odmrazovanie
Servis a náhradné diely
Inštalácia
Umiestnenie
Zapojenie do elektrickej siete
Zmena smeru otvárania dvierok
Zabudovanie
3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
12
12
Kryt (Hd) zatlačte na koľajničku (Hb) tak, aby
zapadol.
:
2
15
Koľajničky (Ha) pridržte na vnútornej strane
dvierok nábytku hore a dole a označte si vonkajšie otvory na skrutky. Po vyvŕtaní otvorov
pripevnite koľajničky priloženými skrutkami.
Kryt (Hc) zatlačte do koľajničky (Ha) tak, aby
zapadol.
Otvorte dvierka spotrebiča a dvierka nábytku na
90º. Konzolu (Hb) umiestnite na koľajničku
(Ha). Pridržte spoločne dvierka spotrebiča a
nábytku a označte otvory (pozri obr.).
Konzolu odložte a miesto 8 mm od vonkajšej
hrany dvierok si označte klincom (K).
Konzolu opäť umiestnite na koľajničku dvierok a
upevnite ju dodanými skrutkami.
Pozdĺžne otvory sa využijú na prispôsobenie
dvierok nábytku. Skontrolujte, či sa dvierka bez
problémov zatvárajú.
14
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti. Ak
spotrebič predáte, darujete alebo ho jednoducho necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby
sa tento návod dostal do rúk ďalšieho majiteľa. Nový užívateľ sa tak bude môcť oboznámiť
s funkciami spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Ak váš nový spotrebič, ktorý je vybavený magnetickým uzatváraním dverí, nahrádza spotrebič
staršieho typu s pružinovým alebo závorovým uzatváraním, skôr ako starý spotrebič definitívne
odstránite, poškoďte uzatvárací mechanizmus dverí tak, aby bol nefunkčný. Predídete tým uviaznutiu hrajúcich sa detí vo vnútri spotrebiča alebo inej životu nebezpečnej situácii.
Tieto pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a uvedením spotrebiča do prevádzky.
BEZPEČNOSŤ
• Tento spotrebič by mali obsluhovať výlučne
dospelí. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo manipulovať s jeho ovládacími
prvkami.
• Je nebezpečné upravovať výrobok a jeho
vlastnosti.
• Pred vnútorným alebo vonkajším čistením,
údržbou a výmenou žiarovky (ak je ňou spotrebič vybavený) spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii s ním
buďte preto opatrní.
• Konzumácia kociek ľadu, zmrzliny alebo
iných potravín bezprostredne po vybratí
z mraziaceho priestoru môže mať za následok poranenie ústnej dutiny.
• Dbajte na to, aby sa pri manipulácii so
spotrebičom nepoškodil chladiaci okruh.
• Spotrebič by mal byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od ohrievacích telies a
iných zdrojov tepla.
• Spotrebič by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
• V zadnej časti spotrebiča treba zabezpečiť
dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Treba
dbať na to, aby sa chladiaci okruh nepoškodil.
• LEN PRE MRAZNIČKY (s výnimkou zabudovateľných spotrebičov): ideálnym miestom na umiestnenie spotrebiča je pivnica.
• Do spotrebiča nedávajte žiadne iné elektrické spotrebiče (napr. prístroj na výrobu
zmrzliny).
OPRAVA A ÚDRŽBA
• Ak si inštalácia spotrebiča vyžaduje zásah do
domácej elektrickej inštalácie, smie takýto
zásah vykonať výlučne kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Opravy spotrebiča smie vykonávať výlučne
autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
• Pri oprave smú byť použité výlučne originálne
náhradné diely.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Neodborné zásahy môžu
mať za následok úraz alebo poškodenie spotrebiča. Obráťte sa na najbližšie autorizované
servisné stredisko, ktoré disponuje originálnymi náhradnými dielmi.
• Tento spotrebič obsahuje vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie
údržbu a dopĺňanie vykonávať len autorizovaný odborník.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by sa spotrebič mohol poškodiť.
UMIESTNENIE
• Dbajte na to, aby spotrebič nestál na prípojnom elektrickom kábli.
Dôležité: poškodený prípojný kábel treba
nechať vymeniť za špeciálny kábel v autorizovanom servisnom stredisku.
• Počas prevádzky spotrebiča sa kondenzátor
a kompresor na zadnej strane zohrieva. Treba dbať na to, aby mohol vzduch okolo spotrebiča voľne cirkulovať a odvádzať teplo (pozri obr.). Nedostatočná ventilácia môže viesť
k nepravidelnej prevádzke, resp. poškodeniu
spotrebiča. Pozor: Ventilačné otvory udržujte
vždy čisté.
• Zohrievajúce sa časti (kryt kompresora,
kondenzátor a potrubia) by nemali byť voľne
prístupné. Spotrebič preto odporúčame umiestniť zadnou stranou k stene.
• Počas prepravy spotrebiča sa môže stať, že
sa olej z kompresora dostane do chladiacej
sústavy. Pred zapojením chladničky preto
počkajte aspoň dve hodiny, aby mohol olej
natiecť späť do kompresora.
POUŽÍVANIE
• Domáce chladničky a mrazničky sú určené na
skladovanie, resp. zmrazovanie potravín.
3
• Rozmrazené pokrmy nikdy znovu nezmrazujte.
• Najlepší výkon dosahuje spotrebič pri izbovej
teplote od +18°C do +43°C /trieda T/, od
+18°C do +38°C /trieda ST/, od +16°C do
+32°C /trieda N/ a od +10°C do +32°C /trieda
SN/. Trieda, v ktorej je zaradený váš spotrebič, je vyznačená na typovom štítku.
Upozornenie: Ak je spotrebič prevádzkovaný
pri teplote okolia, ktorá nezodpovedá príslušnej klimatickej triede, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi: ak teplota okolia klesne pod dolnú
hranicu teplotnej škály, nie je zaručené, že
teplota vo vnútri mraziacom priestore bude
dosahovať požadovanú hodnotu. Z toho dôvodu by ste mali skladované potraviny čo najskôr skonzumovať.
• Pri zmrazovaní a skladovaní sa riaďte pokynmi a radami výrobcov príslušných potravín. Pozri príslušnú kapitolu.
• Vnútorný povrch spotrebiča pozostáva
z kanálikov, cez ktoré preteká chladivo. Porušenie kanálikov by malo za následok znehodnotenie skladovaných potravín a nenapraviteľné poškodenie spotrebiča. Námrazu preto
nikdy neodstraňujte špicatými alebo ostrými
predmetmi, ale použite priloženú plastovú
škrabku.
• Rovnako sa nikdy nesnažte násilím z vnútra
spotrebiča uvoľniť ľad, ale ho nechajte odmraziť.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
žiadne mechanické ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
• V mraziacom priestore nikdy neskladujte
sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku
by mohla nádoba s nápojom explodovať.
Ekologická likvidácia spotrebiča
• Váš nový spotrebič neobsahuje plyny, ktoré
by mohli narušovať ozónovú vrstvu. Napriek
tomu vyradený spotrebič nepatrí do bežného
domového odpadu. Starý spotrebič dopravte
na špecializovanú skládku. Informácie
o lokalizácii príslušných skládok vám poskytne miestny úrad správy. Pri manipulácii so
spotrebičom sa postarajte o to, aby sa nepoškodil chladiaci systém, najmä výmenník na
zadnej strane.
• Materiály, použité pri výrobe spotrebiča,
označené symbolom , sú recyklovateľné.
Ochrana zdravia a životného prostredia
na výrobku alebo jeho obale upoSymbol
zorňuje na to, že materiál nepatrí k bežnému
domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do
špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie
elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate
chrániť prostredie a zdravie vašich blízkych.
V dôsledku nesprávnej likvidácie sa poškodzuje
životné prostredie, čo vplýva negatívne na
zdravie všetkých obyvateľov. Ďalšie informácie
o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, u výrobcu tohto výrobku alebo v
zberni odpadu.
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Spotrebič zasuňte do výklenku tak, aby lišta (1)
priľahla k nábytku a predná hrana pántu lícovala bočnú stenu výklenku (2).
Spotrebič upevnite štyrmi dodanými skrutkami.
(I = krátke) (P = dlhé)
Krycí profil medzery vyrežte o uhlovú hrúbku a
umiestnite medzi spotrebič a bočnú stenu
nábytku podľa obrázku.
Do upevňovacích a závesových otvorov vtlačte
priložené kryty (C-D).
Nasaďte vetraciu mriežku (B) a kryt pántu (E).
Súčasti Ha, Hb, Hc, Hd odnímte podľa obrázku.
Obaly a pomocné obalové materiály našich elektrospotrebičov sú s výnimkou drevených materiálov
recyklovateľné a zo zásady by sa mali opätovne spracovať.
Odporúčame vám:
ƒ
Obaly z papiera, kartónu a vlnitej lepenky odhoďte do príslušných zberných nádob.
ƒ
Plastové časti takisto odhoďte do príslušných zberných nádob. Ak takéto kontajnery nie sú vo vašej
lokalite k dispozícii, pridajte tieto materiály k domácemu odpadu.
Ako pomocné obalové prostriedky sú u nás prípustné výlučne recyklovateľné plasty, napr.: PE – polyetylén, PP – polypropylén, PS - polystyrén
SÚČASTI Z PLASTU
Za účelom identifikácie materiálu pri likvidácii a/alebo recyklovaní je veľká časť použitých materiálov
tohoto spotrebiča označená.
4
13
Zmena smeru otvárania dvierok
Pri dodaní sú dvierka spotrebiča
zvesené vpravo. Ak si želáte zavesenie dvierok zmeniť, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov ešte
pred zabudovaním spotrebiča.
1.
Odmontujte horný čap a odnímte plastovú
časť.
2.
Snímte horné dvierka.
3.
Stredný pánt a uzávery odmontujte a
namontujte ich na opačnej strane
4.
5.
Horné dvierka znovu nasaďte. Horný čap
s plastovou časťou namontujte na opačnej
strane.
Odmontujte dolný čap, odnímte plastovú
časť a namontujte ich na opačnú stranu.
POUŽÍVANIE
Čistenie vnútorného priestoru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútrajšok spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou
s použitím neutrálneho čistiaceho prostriedku,
a potom ho vytrite dosucha. Odstránite tým
typický pach novoty.
Pri čistení nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky a abrazívne
prášky, ktoré môžu poškodiť povrch spotrebiča.
Uvedenie do prevádzky
Zástrčku spotrebiča zapojte do elektrickej
zásuvky. Otvorte dvierka a ovládač termostatu
otočte v smere hodinových ručičiek z polohy
"O" (vypnuté). Tým ste spotrebič uviedli do
prevádzky. Spotrebič vypnete otočením ovládača termostatu do polohy "O".
Regulácia teploty
Upozornenie:
Po zmene smeru otvárania dvierok skontrolujte, či sú všetky skrutky a čapy dobre
dotiahnuté, a či magnetický pás dobre prilieha k spotrebiču. Ak je teplota okolia nízka,
napríklad v zime, môže sa stať, že tesnenie
nebude dobre doliehať k spotrebiču. V takomto prípade môžete počkať, kým sa tesnenie samovoľne neupraví alebo tento proces urýchlite ohriatím netesnej časti bežným
sušičom na vlasy.
Teplota v spotrebiči je regulovaná automaticky.
Ak chcete teplotu zvýšiť (teplejšie), otočte
ovládač termostatu na nižšie číslo, a opačne,
ak chcete teplotu znížiť (chladnejšie), otočte
ovládač termostatu na vyššie číslo.
Zabudovanie
Vo všeobecnosti sa odporúča
termostat do strednej polohy.
Rozmery výklenku
výška
hĺbka
šírka
UPOZORNENIE
Vysoká teplota okolia, maximálne
nastavenie ovládača termostatu
(vysoké čísla) a veľké množstvo
uskladnených potravín môžu spôsobiť nepretržitú prevádzku spotrebiča. Na výparníku sa pritom
môže vytvárať námraza. V takomto
prípade nastavte termostat na vyššiu teplotu (nižšie čísla), aby sa
mohla námraza automaticky odmrazovať, čím sa zníži aj spotreba
elektrickej energie.
Chladenie potravín a nápojov
V záujme optimálnej efektívnosti skladovania
dodržujte nasledovné pokyny:
•
do chladiaceho priestoru nevkladajte teplé
pokrmy alebo tekutiny, ktoré sa odparujú;
•
potraviny treba zabaliť, najmä ak majú
prenikavú vôňu;
•
potraviny v chladiacom priestore umiestnite tak, aby mohol okolo nich voľne cirkulovať chladný vzduch.
Pri nastavovaní termostatu berte do úvahy, že
teplota vo vnútri spotrebiča závisí od:
•
vonkajšej teploty prostredia;
•
frekvencii otvárania dverí;
•
množstva uskladnených potravín;
•
umiestnenia spotrebiča.
nastaviť
1446 mm
550 mm
560 mm
Z bezpečnostných dôvodov treba zabezpečiť
dostatočnú ventiláciu spotrebiča (pozri obr.).
Pozor: Ventilačné otvory musia zostať bezpodmienečne voľné a čisté.
Okrem toho treba v zadnej časti skrinky zabezpečiť vetraciu šachtu s nasledujúcimi rozmermi:
hĺbka
50 mm
šírka
540 mm
12
5
Zmrazovanie čerstvých potravín
SERVIS A
NÁHRADNÉ DIELY
Mraziaci priestor je vhodný na dlhodobé skladovanie mrazených potravín a zmrazovanie
čerstvých potravín.
Pred zmrazovaním nie je nutné meniť nastavenie termostatu. Ak však chcete zmrazovanie
urýchliť, nastavte ovládač termostatu na najnižšiu teplotu (maximálna poloha). Berte pritom na
vedomie, že teplota v chladiacom priestore by
nemala klesnúť pod bod mrazu. V takomto
prípade treba ovládačom termostatu nastaviť
vyššiu teplotu.
Skladovanie zmrazených potravín
Po dlhšom období mimo prevádzky alebo pri
prvom spustení spotrebiča treba pred vložením
mrazených potravín do mraziaceho priestoru
nastaviť ovládač termostatu do maximálnej
polohy. Po 2 hodinách môžete ovládač vrátiť do
strednej polohy.
Ak chcete dosiahnuť optimálnu účinnosť spotrebiča pri zmrazovaní veľkého množstva potravín, môžete koše a zásuvky z mraziaceho
priestoru vybrať a potraviny položiť priamo na
chladiace police. Dbajte pritom na to, aby ste
nepresiahli maximálnu kapacitu spotrebiča,
(niektoré spotktorá je označená značkou
rebiče).
Pozor
V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie dvierka mraziaceho priestoru neotvárajte. Ak prerušenie dodávky netrvá dlhšie ako
údaj v tabuľke Technických údajov
"maximálna skladovacia doba pri
výpadku energie", skladované potraviny nie sú ohrozené. V opačnom prípade odporúčame potraviny ihneď skonzumovať alebo tepelne upraviť a vychladnuté znovu
zmraziť.
V prípade poruchy skontrolujte nasledovné:
•
Je zástrčka spotrebiča zasunutá v elektrickej zásuvke?
•
Neje o prerušenie dodávky elektrickej
energie?
•
Je
ovládač
termostatu
umiestnený
v správnej polohe?
Na dne chladiaceho priestoru je voda:
•
Nie je upchatý odtokový otvor?
Ak vám uvedené pokyny nepomohli problém
odstrániť a porucha pretrváva naďalej, obráťte
sa na najbližšie autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Pri rozhovore so servisným technikom uveďte
model a sériové číslo spotrebiča. Tieto údaje sú
uvedené na typovom štítku, ktorý nájdete vľavo
dolu vo vnútri spotrebiča.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebiče,
poskytuje na výrobky 2-ročnú záruku. Viac
informácií o záruke nájdete na priloženom
záručnom liste.
A - klimatický spínač
Ak teplota okolia klesne pod +16°C, treba
klimatický spínač (A) zapnúť (zabudovaný
svetelný ukazovateľ sa rozsvieti).
Rozmrazovanie
Potraviny môžete rozmrazovať v chladiacom
priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti
od času, ktorý máte k dispozícii. Malé kusy
zmrazených pokrmov sa môžu dokonca bezprostredne po vybratí z mraziaceho priestoru
variť. Doba prípravy pokrmu sa však predĺži.
Príprava ľadu
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
viacerými nádobkami na ľad. Nádobky na ľad
naplňte vodou a vložte ich do mraziaceho
priestoru.
Na uvoľňovanie misiek na ľad zásadne
nepoužívajte kovové predmety.
INŠTALÁCIA
Dôležité upozornenie
Po inštalácii spotrebiča musí zostať použitá zásuvka prístupná, aby
bolo možné spotrebič kedykoľvek
jednoducho odpojiť od elektrickej
siete.
Umiestnenie
Spotrebič odporúčame umiestniť v dostatočnej
vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. radiátora,
sporáka, bojlera) a mimo dosahu priameho
slnečného svetla. Pokyny pre zabudovanie
spotrebiča nájdete v príslušnej kapitole.
Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič zapojte do elektrickej siete zasunutím
zástrčky do uzemnenej elektrickej zásuvky.
Najskôr sa však ubezpečte, že sa údaje na
typovom štítku spotrebiča (napätie a frekvencia)
zhodujú s parametrami elektrickej siete. Prípustná odchýlka od nominálneho napätia je
±6%.
Ak chcete pripojiť spotrebič na iné napätie, je
nutné predradiť transformátor s primeraným
výkonom.
Dôležité: Spotrebič musí byť bezpodmienečne uzemnený.
Za týmto účelom je zástrčka spotrebiča vybavená uzemňovacím káblom.
Ak zásuvky vašej domácej elektrickej
siete nie sú uzemnené, treba poveriť
kvalifikovaného
elektrikára,
aby
v súlade s bezpečnostnými predpismi
spotrebič osobitne uzemnil.
•
•
•
Výrobok zodpovedá nasledujúcim
smerniciam:
87/308 EHS z 2.6.87 ohľadne rádiovej
interferencie.
73/23 EHS z 19.2.1973 o elektrických
zariadeniach určených na používanie
v rámci určitých limitov napätia nízkom
napätí, vrátane nasledujúcich úprav;
89/336
EHS
z
3.5.1989
o elektromagnetickej kompatibilite, vrátane
nasledujúcich úprav;
Príchytky políc
Police vášho spotrebiča sú vybavené príchytkami, ktoré zabezpečuj police počas prepravy.
Pri ich odstraňovaní postupujte takto:
Policu vzadu nadvihnite, potlačte ich v smere
šípky tak, aby sa uvoľnila a príchytky odstráňte.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
a ujmy na zdraví spôsobené nedodržaním
bezpečnostných pokynov.
6
11
Odmrazovanie
Výškovo nastaviteľné police
Postupom času sa na výparníku chladiaceho
priestoru vytvorí vrstva námrazy. Námraza sa
v chladiacom priestore odmrazuje vždy počas
prestávok v chode kompresora. Odmrazená
voda odteká žliabkom do plastovej misky na
zadnej strane spotrebiča nad kompresorom a
tam sa odparuje.
Vzdialenosť medzi jednotlivými policami je
možné podľa potreby prispôsobiť. Policu vynímte a vsuňte do požadovanej polohy.
Odtokový otvor, ktorý sa nachádza uprostred žliabku v chladiacom priestore, pravidelne čistite, aby ste predišli kvapkaniu
odmrazenej vody na skladované potraviny.
Na čistenie použite príslušnú pomôcku,
ktorá je zasunutá v odtokovom otvore.
Vnútorné priečinky dvierok
Priečinky dvierok môžete prispôsobiť rôznym
druhom a veľkostiam obalov potravín.
Postupujte takto:
Priečinok uvoľníte postupným tlakom v smere
šípky. Priečinok znovu zasuňte v požadovanej
výške.
V mraziacom priestore sa progresívne vytvára
námraza. Ak vrstva námrazy v mraziacom
priestore dosiahne hrúbku 4 mm, oškrabte ju
priloženou plastovou škrabkou. Pri oškrabovaní
nie je nutné spotrebič vypnúť alebo vybrať
potraviny.
Ak je vrstva ľadu veľmi hrubá, treba mraziaci
priestor úplne odmraziť. Postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
Ovládač termostatu nastavte do polohy
“O“ alebo spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
Potraviny uskladnené v mraziacom priestore vyberte, zabaľte do novinového papiera a uschovajte na chladnom mieste;
Dvierka spotrebiča nechajte otvorené,
plastovú škrabku, ktorá slúži ako odtokový
žliabok, umiestnite na príslušné miesto
podľa obrázku a pod škrabku položte
vhodnú nádobu na zachytávanie vody.
Odmrazenú vodu zachyťte špongiou. Po
skončení odmrazovania mraziaci priestor
vytrite dosucha. Plastovú škrabku starostlivo uschovajte pre budúcu potrebu.
Ovládač termostatu otočte do požadovanej
polohy, resp. zasuňte zástrčku späť do zásuvky.
Po 2-3 hodinách prevádzky môžete potraviny vložiť späť do mraziaceho priestoru.
Pozor
Pri odstraňovaní námrazy alebo
uvoľňovaní misky na ľad nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by ste mohli spotrebič nenapraviteľne poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické alebo
iné prostriedky s výnimkou tých,
ktoré odporúča výrobca.
Zvýšenie teploty mrazených potravín počas odmrazovania mraziaceho priestoru môže skrátiť ich trvanlivosť.
7
TIPY
Chladenie
Mäso /všetky druhy/: zabaľte do polyetylénovej
fólie a umiestnite na sklenú policu nad nádobou
na ovocie a zeleninu.
Uvedeným spôsobom je možné skladovať
mäso v chladiacom priestore najviac 1-2 dni.
Varené pokrmy, studená strava: prikryte
a umiestnite na ľubovolnú policu.
Ovocie a zelenina: starostlivo umyte alebo
očistite a vložte do príslušnej nádoby.
Maslo a syry: zabaľte do alobalu alebo plastovej fólie, príp. umiestnite do vzduchotesnej
nádoby.
Mlieko vo fľaši: nádoby musia byť zatvorené,
umiestnite ich do príslušnej priehradky dvierok.
Banány, zemiaky, cibuľu a cesnak, odporúčame skladovať v chladiacom priestore len
ak sú zabalené.
Zmrazovanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Maximálne množstvo potravín vyjadrené v kg, ktoré je možné zmraziť v priebehu 24 hodín, je uvedené na typovom
štítku.
Proces zmrazovanie trvá približne 24
hodín. Počas tejto doby by ste do mraziaceho priestoru nemali pridávať žiadne ďalšie potraviny.
Zmrazujte len vysoko kvalitné, čerstvé a
čisté potraviny.
Potraviny rozdeľte na malé porcie a zmrazujte v malých baleniach. Jednak preto,
lebo sa zmrazia rýchlejšie a efektívnejšie,
a potom aj z praktických dôvodov, keď potrebujete použiť len malé množstvo.
Berte do úvahy, že potraviny s nízkym
obsahom tuku sa vyznačujú dlhšou trvanlivosťou ako tučné potraviny. Aj soľ negatívne ovplyvňuje trvanlivosť mrazených potravín.
Potraviny pred uložením do mraziaceho
priestoru vzduchotesne zabaľte do polyetylénovej fólie alebo alobalu.
Dbajte na to, aby sa čerstvé potraviny
nedotýkali potravín zmrazených. Zvýšením
teploty sa skracuje ich doba skladovania.
V mraziacom priestore nikdy neskladujte
sýtené alebo šumivé nápoje, uzavreté fľaše alebo teplé pokrmy. Nádoby s vekom
neplňte doplna.
Konzumácia kociek ľadu alebo zmrzliny
hneď po ich vybratí z mraziaceho priestoru
môže mať za následok poranenie ústnej
dutiny.
•
•
•
•
Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.
Do balíčka s potravinou určenou na zmrazenie odporúčame vložiť lístok a napísať
naň dátum zmrazenia potravín, aby ste
mali prehľad o dobe skladovania.
Symboly na zásuvkách označujú rôzne
druhy mrazených potravín. Čísla predstavujú dobu skladovania príslušných potravín v mesiacoch. Platí buď horný alebo
dolný údaj, v závislosti od kvality a spracovania mrazených potravín.
V mraziacom priestore nikdy neskladujte sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku by mohla nádoba s nápojom explodovať, čo by mohlo spotrebič
nenapraviteľne poškodiť.
Skladovanie mrazených potravín
V záujme maximálnej doby trvanlivosti:
•
sa uistite, že zakúpené zmrazené potraviny boli v obchode správne uskladnené;
•
zabezpečte, aby boli zmrazené potraviny
z obchodu do mraziaceho priestoru prepravené čo najrýchlejšie;
•
neotvárajte dvierka spotrebiča zbytočne
často a nenechávajte ich otvorené zbytočne dlho.
•
•
Dodržujte odporúčanú dobu trvanlivosti na
obale výrobku.
Rozmrazené potraviny sa rýchlo kazia, a
preto ich nikdy znovu nezmrazujte.
ÚDRŽBA
Pred každým čistením vytiahnite
zástrčku spotrebiča z elektrickej
zásuvky.
Pozor
Tento spotrebič obsahuje vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie
údržbu a dopĺňanie vykonávať len autorizovaný
odborník.
Odstavenie
Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať,
napríklad počas dovolenky, postupujte takto:
ƒ
vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
ƒ
zo spotrebiča vyberte potraviny;
ƒ
spotrebič odmrazte, vnútorný priestor a
príslušenstvo dobre vyčistite;
ƒ
dvierka nechajte otvorené, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu, a tým sa
predišlo tvorbe nepríjemného zápachu.
Pravidelné čistenie
Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože tie môžu spotrebič poškodiť.
Vnútorný priestor vyčistite vlažnou vodou
s prídavkom sódy bikarbóny.
Potom vnútorný priestor dôkladne vymyte
čistou vodou a vytrite dosucha.
Kondenzátor a kompresor v zadnej časti spotrebiča vyčistite kefkou alebo vysávačom. Čistenie týchto častí prispieva k úspornej prevádzke
spotrebiča.
Vnútorné osvetlenie
V prípade potreby sa k vnútornej žiarovke
spotrebiča dostanete jednoduchým spôsobom:
•
vyskrutkujte skrutku na kryte;
•
odnímte pohyblivú časť tlakom v smere
šípky
Ak sa pri otvorení dvierok žiarovka nerozsvieti,
skontrolujte, či žiarovka nie je uvoľnená zo
závitu. Vypálenú žiarovku nahraďte novou
s rovnakým výkonom.
Maximálny menovitý výkon je uvedený na
svietidle.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising